P. 1
Astrologija Za Danes_oemcn

Astrologija Za Danes_oemcn

|Views: 213|Likes:
Published by bonsai125

More info:

Published by: bonsai125 on Jan 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2015

pdf

text

original

ASTROLOGIJA

ZA DANA©NJI »AS
G
H
F
J
l
D
ASTROLOGIJA
ZA DANA©NJI »AS
Joanna Watters
E
J
h
«
õ
A
3
HOROSKOP
Obisk pri astrologu 146
D
Tranziti 96
Lunacije 106
Progresije 112
Progresije za kljuËna obdobja 116
Trajanje progresij 118
Progresije kotov 124
6
PROGRESIJE
Odnosi 132
l
IzraËun rojstne karte 54
IzraËun planetnih poloæajev 58
Hiπe 64
Koti 66
Vladarji hiπ 68
Aspekti 70
Aspektni liki 74
4
POMEMBNOST IN SIMBOLIZEM
Najpomembnejπi poudarki v karti 78
VzorËni horoskopi 82
Narava simbolizma 88
Þ
5
TRANZITI IN NAPOVEDI
Efemeride 156
SlovarËek astroloπkih izrazov 157
Kazalo in zahvale 158
7
ODNOSI
8
ASTROLOGIJA V PRAKSI
6
s pomoËjo Londonskega zdruæenja
astrologov tudi uspelo.
Æivo se spomnim hlastne æelje po
znanju, ki me je spremljala prvo leto
πtudija, dolgih ur, ki sem jih presedela ob
knjigah, in trenutkov razoËaranja, ko se
stvari niso ujemale, pa tudi sreËnih
obratov, ko so se zasvetile iskrice
razumevanja in je bilo nenadoma vse
logiËno in na svojem mestu. Iz svojih
bogatih uËiteljskih izkuπenj vem, da se s
podobnimi teæavami sreËujejo vsi zaËetniki.
Mnogi πtudenti kljub æelji po znanju in
najboljπih uËiteljih ohranijo trohico
zdravega dvoma, ki jih spremlja, dokler ne
doËakajo svojega lastnega fldokaza« za
veljavnost astrologije.
Celo pametni in razgledani ljudje
pogosto zatrjujejo, da so ljubitelji
astrologije ærtve svoje lahkovernosti in
naivnosti in da si v svoji negotovosti
preprosto æelijo, da bi imela astrologija
smisel. Sploπno prepriËanje je, da se ljudje
slepo zatekajo v tako imenovane mejne
vede, ker v æivljenju potrebujejo oporo in
tolaæbo. Ob misli na svoje kolege, πtudente
in stranke vam lahko zatrdim, da je to
prepriËanje vse prej kot upraviËeno, kajti
nikjer nisem sreËala bistrejπih in
zanimivejπih ljudi kot prav med astrologi
oziroma ljubitelji astrologije.
MISTI»NI NESMISEL?
Neverjetno je, da prav ljudje, ki so v
A
li se utapljate v poplavi astroloπkih
razlag in ste dosegli tisto znano toËko
popolne zmede, ko bi najraje odnehali, Ëe
stvari æe ne morete priti do dna? Morda
pa ste uspeπen astrolog s πtevilnimi
strankami, ki iπËe nove ideje in
sveæe pristope. Ni
pomembno, na kateri
toËki ste, pred seboj
imate knjigo za ljudi,
ki so predani
astrologiji.
To pa je hkrati
tudi knjiga za ljudi,
ki na astrologijo
gledajo kritiËno.
Skepticizem je
namreË pozitiven in
zaæelen, Ëe ni
namenjen
posmehovanju, ampak
raziskovanju. Rada
priznam, da sem bila v
prvih dneh spoznavanja
astrologije tudi sama globoko
skeptiËna. Veda me zanima, æe odkar
pomnim, vendar sem bila ob svojem prvem
sreËanju z njo, pred skoraj dvajsetimi leti,
globoko razoËarana, predvsem pa niË
pametnejπa. Namesto odgovorov sem imela
πe veË vpraπanj kot prej, zraven pa πe
obËutek, da bi morala biti astrologija
precej drugaËna. Ni mi preostalo drugega,
kot da se sama poglobim vanjo, in to mi je
»e ste odprli to knjigo, ste verjetno vsaj radovedni, Ëe ne æe kar navduπeni nad
astrologijo. Morda vam je popolnoma neznana in se spraπujete, ali se je vanjo
sploh vredno poglabljati, morda pa jo æe radovedno raziskujete in bi radi izvedeli
πe kaj veË.
UVOD UVOD
strani teleskopa? Namesto brezplodnih
napadov na sporni svetovni nazor bi morali
nepristransko analizirati napaËne
predstave, ki so v preteklosti pripomogle k
sporu med astrologijo in uradno znanostjo.
DINAMI»NI SIMBOLIZEM
PrviË, astrologi niso flverniki« v astrologijo.
Pri slednji ne gre ne za vero ne za
prepriËanje ‡ izraza, ki kaæeta na neko
mero pristranskosti, Ëe æe ne kar slepote.
Astrologi se ‡ tako kot predstavniki vseh
drugih poklicev ‡ spoznajo na svoj posel,
saj so se zanj izuËili. Poleg tega pa si lahko
astrolog tudi, Ëe nisi Ëarovnik ali
jasnovidec. Æe res, da imajo nekateri
astrologi parapsiholoπke sposobnosti,
ki jim koristijo pri delu, vendar to ni
pomembno, ker pri astrologiji ne gre za
flvidenje prihodnosti«, ampak za
odkrivanje smisla in namena.
Koncept astrologije kot dinamiËnega
simbolizma, in ne kot vzroËnega,
deterministiËnega oziroma fatalistiËnega
vpliva, je osnovna predpostavka te knjige.
S tem seveda noËem reËi, da na astrologiji
obiËajnem æivljenju trezno misleËi in brez
predsodkov, astrologijo najraje razglaπajo
za zastareli misticizem. Isti ljudje bi bili
pripravljeni o kateri koli drugi stvari vsaj
nepristransko razmisliti, ob besedi
astrologija pa prezirljivo odmahnejo z roko
in reËejo, da gre za navadno vraæevernost
in neumnost. Znanstvenik Richard
Dawkins, avtor knjige SebiËni gen, je
verjetno skrajni primer. Tako strastno
sovraæi astrologijo, da bi astrologe najraje
postavil kar pred sodiπËe. S Ëlovekom mora
biti nekaj hudo narobe, Ëe lahko æe veda,
kakrπna je astrologija, v njem sproæi
tolikπno sovraπtvo.
Za kaj torej gre? OËitno to ni le
vpraπanje, kdo ima prav in kdo se moti. »e
bi bilo tako, bi ena ali druga stran
preprosto ovrgla nasprotnikove dokaze in
spora bi bilo enkrat za vselej konec. Toda
astrologija se je pojavila æe v 5. stoletju
pr. n. π. in je doslej πe niso uspeli zatreti.
Po drugi strani pa se uspeπno ohranja
tudi znanstveni pogled na svet, ki
prevladuje v zahodni kulturi. Morda pa bi
morali na svet konËno pogledati z druge
flAstrologija se je tako ali drugaËe
pojavljala v vseh svetovnih kulturah ...
Starejπa je od znanosti in niË ne kaæe,
da bo kmalu izumrla.«
Maggie Hyde in Geoffrey Cornelius
UVOD
8
ni niË magiËnega, ampak le, da bi morala
enkrat za vselej potegniti Ërto med
horoskopijo oziroma astroloπko obrtjo in
prerokovanjem prihodnosti.
To se denarno seveda ne izplaËa, saj se
astrologija v medijih po navadi pojavlja le ali
pa vsaj predvsem zaradi napovedovanja
prihodnosti. Prav zato imajo ljudje o njej
povsem napaËne predstave, in je
zelo teæko dokazovati njeno
znanstvenost, Ëeprav astrologija
v resnici temelji na znanstveni
podlagi. Astrolog upravlja z
objektivnimi podatki, s pomoËjo
katerih Ëasovno in krajevno
opredeli horoskop. Na tej toËki
se astrologija in astronomija
loËita, zaËne pa se spor med
simbolizmom in znanstvenimi
dokazi. Za astronome je Mars,
na primer, rdeËi planet med
Zemljo in Jupitrom, za astrologe
pa simbolizira vojno, borbenost,
moπkost, strast in dejavnost.
Dober astrolog mora predvsem
obvladati govorico simbolov. Na naslednjih
straneh bomo spoznali, da moramo astroloπke
poloæaje vedno prevajati v simboliËni jezik;
astrolog, ki tega ne zna, prispeva k πirjenju
napaËnih predstav o astrologiji.
Æal pa se astrologija ne ravna vedno po
pravilih, ker se pomen pogosto kaæe na
neznanstvene naËine. To je tudi povod za
veËne oËitke astrologom, da so njihove razlage
nenatanËne in meglene, predvsem pa tako
sploπne, da se v njih lahko vsakdo prepozna.
Ta oËitek leti zlasti na Ëasopisne horoskope, ki
temeljijo na sonËevih znamenjih, in je po
mojem mnenju popolnoma upraviËen. Res je
sicer, da je astrologija v moderni dobi
preæivela predvsem po zaslugi komercialne
astrologije, vendar si je s tem, ko si je
nadela simboliËni prisilni jopiË
vedeæevanja, naredila kaj slabo uslugo.
RAZLAGA PO MERI
Horoskopija je nekaj popolnoma drugega
kot Ëasopisni stolpci s sonËevimi znamenji,
Ëeprav izhaja iz istih predpostavk.
Astrologija postane resna znanost πele, ko
je ne doæivljamo veË vzroËno in ne
pristajamo na teorijo, da planeti kar koli
povzroËajo, oziroma doloËajo naπe vedenje,
osebnost in usodo. Astrologija deluje samo
v kontekstu simbolike, ki jo doloËamo
ljudje sami. Astroloπka obrt ima smisel le,
Ëe astrologijo razumemo kot simboliËno
govorico, saj je æe narava simbolizma taka,
da ga je moË kategorizirati le do doloËene
meje. Horoskop je na objektivni,
matematiËni ravni le kos papirja, poËeËkan
z nerazumljivimi hieroglifi, na subjektivni
ravni pa postane simboliËni kontekst
posameznika in njegovega æivljenja.
Astroloπka karta sama po sebi niË ne
pomeni, dokler se vanjo skupaj ne
poglobita astrolog in stranka. Prav zato so
pisni in raËunalniπko izdelani horoskopi v
glavnem neuporabni in strel v temo.
Standardizirane razlage so za astrologa le
nevarna past, in prav zato v tej knjigi ne
boste naπli kljuËnih besed za kombinacije
planetov, znamenj in aspektov. Upam, da se
vam bo zdel moj pristop k astroloπkemu
simbolizmu fleksibilen in neobremenjen in
da bodo z njegovo pomoËjo tudi vaπe
razlage toËne, premiπljene, predvsem pa
uporabne.
Mars je simbol borbenosti in akcije.
9
d
Namen te knjige ni teoretiËno
dokazovanje astrologije, ampak prikaz
njene praktiËne uporabe. V ta namen
knjiga vkljuËuje tudi osnovne matematiËne
postopke izraËuna rojstne karte in
progresij ‡ posebne tehnike, po kateri iz
rojstne karte napovemo prihodnost in
razberemo kljuËne dogodke za vsako leto
æivljenja posebej. Za zaËetnika je
raËunalniπko izdelan horoskop seveda
udobnejπi, vendar je to le bliænjica, ki ne
vodi nikamor in povzroËa tehniËno
povrπnost. Pero, papir in kalkulator so πe
vedno nepogreπljiva orodja, kajti Ëe vemo,
kako horoskop nastane na fiziËni oziroma
objektivni ravni, bomo laæje razumeli tudi
njegovo subjektivno oziroma simboliËno
raven. Bolj ko obvladamo tehniËno plat
izdelave horoskopa, boljπe in bogatejπe
bodo naπe razlage; tehniËna dovrπenost je
namreË odskoËna deska za smiselno
interpretacijo, obe pa sta neloËljivo
povezani.
Trudila sem se, da bi bila knjiga na
interpretativni ravni Ëim bolj æivljenjska,
zato sem vanjo vkljuËila horoskope znanih
osebnosti, kakor tudi primere iz lastne
dolgoletne prakse. Z njimi sem poskuπala
prikazati bistvo astroloπkega svetovanja in
poudariti, da mora biti astrolog pri delu s
strankami zelo previden in odgovoren, in
da mora znati prevajati astroloπke simbole
v razumljivo in uporabno razlago.
Iskreno upam, da bodo bralci, ki
astrologijo πele odkrivajo, s knjigo
pridobili potrebno osnovno znanje in da
jim bo vzbudila æeljo po nadaljnjem
spoznavanju te zanimive vede. PrepriËana
sem, da bo knjiga zanimiva tudi za tiste
bralce, ki o astrologiji æe veliko vedo, a bi
kljub temu radi izvedeli πe kaj novega.
»eprav sem vanjo vpletla tudi filozofska
razmiπljanja o smislu in uporabnosti
astrologije, delo ni namenjeno le
intelektualcem med astrologi. V prvi vrsti
je to informativna in praktiËno uporabna
knjiga za moderne astrologe, med katere
priπtevam tudi sebe, napisana pa je z vso
strelËevsko neposrednostjo. Æelim vam
veliko uspehov na poti spoznavanja
astrologije, predvsem pa, da bi vse vaπe
puπËice zadele tarËo.
G
Astrologija deli nebesni obod na dvanajst
razdelkov, ki ustrezajo dvanajstim zodiakalnim
znamenjem, vaπe astroloπko znamenje pa je
doloËeno s poloæajem Sonca na dan, ko ste bili
rojeni. Vsako od dvanajstih znamenj simbolizira
doloËene lastnosti, ki jih lahko izrazimo na
najrazliËnejπe naËine. Poznavanje bistvenih
znaËilnosti posameznih znamenj je prvi korak na
poti do razlage horoskopa.
G
1
SON»EVA
ZNAMENJA
SON»EVA
ZNAMENJA
12
V
zadnjih sedemdesetih letih se je
astrologija v naπi kulturni zavesti
ohranila v glavnem le po zaslugi
priljubljenosti Ëasopisnih rubrik s
SonËevimi znaki. To pa je æal dvorezen
meË, saj je prav Ëasopisna astrologija v
veliki meri kriva za izkrivljeno podobo te
vede v javnosti.
Poznavanje
SonËevih znamenj
je prvi korak na
poti odkrivanja
astrologije. V tem
poglavju so
podrobno opisane
vse znaËilnosti
posameznih
znamenj, vendar ne
smemo pozabiti, da
je znamenje samo
po sebi lahko zelo
drugaËno, kot Ëe ga gledamo v kontekstu
celote. To dobimo πele, ko znamenja
poveæemo s planeti in drugimi
pomembnimi elementi horoskopa. Res pa
je, da je poznavanje znaËilnosti zodiakalnih
znamenj temelj horoskopa, iz katerega
lahko izpeljemo tudi vse drugo.
Slaba stran tovrstne astrologije je, da vse
preveËkrat vodi v posploπevanje. Naslednje
strani prinaπajo opise posameznih
znamenj, ki pa niso poenostavljeni, ampak
kompleksni, in opozarjajo na to, da
Astrologija se zaËne s SonËevimi znamenji. Tudi Ëe nikoli niste odprli nobene
astroloπke knjige, verjetno veste, v katerem znamenju ste rojeni, tako kot poznate
svoje ime in starost. SonËevo znamenje je dejavnik vaπe osebne identitete, ki se
ga æe od nekdaj zavedate, Ëeprav o njem niste nikoli zavestno razmiπljali. Morda
poznate kakπne znaËilnosti svojega znamenja, kaj veË pa najbræ ne.
posameznih znamenj ne moremo kar
povprek povezovati s sploπnimi lastnostmi.
Tako na primer ljudje znamenje
DvojËkov radi povezujejo z razcepljeno
osebnostjo. Res je sicer, da so pripadniki
tega znamenja zelo nagnjeni k
spremenljivosti in nestanovitnosti, vendar
imamo vsi svetlo in temno stran znaËaja,
ne glede na to, ali imamo v horoskopu
zastopana DvojËka. Za to znamenje sta
pravzaprav bolj znaËilni mladostnost in
dvojnost, ki pa se kaæeta na razliËne
naËine.
Ko se bomo seznanili z osnovami
astrologije, bomo usvojili tudi astroloπki
slovar. V prvi lekciji astroloπkega jezika
bomo spoznali grafiËne znake oziroma
simbole, s katerimi astrologi oznaËujejo
zodiakalna znamenja in planete.
ROJENI MED DVEMA ZNAMENJEMA
»e ste rojeni na dan, ko je Sonce prehajalo
iz enega znamenja v drugo, pomeni, da ste
rojeni na flkonici«. Tega pojma ne smemo
meπati s flkonicami« oziroma flvrhovi« hiπ;
to so Ërte, ki loËujejo hiπe (12 polj rojstne
karte) in jih podrobneje obravnavamo v
tretjem poglavju.
Sploπno uveljavljena zmota je, da imajo
ljudje, ki so rojeni ob prehodu Sonca iz
enega znamenja v drugo, znaËilnosti obeh
znamenj, vendar je Ëlovek lahko le eno ali
drugo, nikakor pa ne oboje. Kako torej
UVOD V ZNAMENJA
13
ugotovimo, ali smo bili rojeni na koncu
enega, ali na zaËetku drugega znamenja?
Vsako znamenje ima 30 stopinj, Sonce
pa se pomika s hitrostjo pribliæno ene
stopinje na dan. Zodiakalna znamenja se
ne ujemajo z dvanajstimi meseci leta, ker
se znamenje vedno zaËne okoli 21. v
mesecu. Poleg tega se Sonce v znamenje
pomakne vsakiË ob drugem Ëasu, pogosto
celo na drug datum, zato moramo njegov
poloæaj vedno preveriti v efemeridah.
KAJ SO EFEMERIDE
Beseda efemeride je izpeljana iz besede
efemeren, kar pomeni enodneven.
Efemeride so tabele, ki kaæejo dnevne
poloæaje planetov, znamenja, v katerih se
nahajajo, in hitrost njihovega gibanja.
Najbolje, da uporabljamo efemeride, ki
vsebujejo tudi aspektarij ‡ razdelek z
dnevnimi aspekti. Ta je nujno potreben
za izdelavo progresij (glej πesto poglavje),
kaæe pa tudi datume in Ëase ingresov
oziroma trenutkov, ko planeti prehajajo
iz enega znamenja v drugo (glej tretje
poglavje).
Diagram na strani 15 prikazuje
elemente in moduse astroloπkega kolesa;
vsako Ëetrto znamenje je v istem elementu,
vsako tretje pa v istem modusu (+ moπko
znamenje, ‡ æensko). Hitreje ko si bomo
zapomnili elemente in moduse, hitreje
bomo obvladali osnove astrologije.
Koristno si je zapomniti tudi polarnosti
oziroma nasprotne pare, kot sta na primer
Oven in Tehtnica. »e pogledamo v
aspektarij za 21. marec 1979, piπe: 05.23
GZ G (Sonce) GZ l (Oven). To pomeni,
da je leta 1979 Sonce vstopilo v znamenje
OVEN: GrafiËni znak simbolizira ovnovo πilasto glavo
in roge.
BIK: Znak simbolizira okroglo bikovo glavo in roge.
DVOJ»KA: NavpiËni in vodoravni Ërti simbolizirata
dvojnost dvojËkov.
RAK: Znak simbolizira seme in okroglost prsi, pomeni
pa plodnost.
LEV: Znak simbolizira levjo glavo in grivo.
DEVICA: »rka flM« je prepletena s prekriæanimi
nogami device.
TEHTNICA: Znak simbolizira naËelo simetrije in
uravnoteæenosti.
©KORPIJON: »rka flM« z navzgor zavito konico
πkorpijonovega repa.
STRELEC: Kentaver ali lokostrelec simbolizira lok in
puπËico, ki kaæe navzgor in v prihodnost.
KOZOROG: Znak simbolizira kozorogovo koπËeno
glavo in zavite roge.
VODNAR: Prinaπalec vode. ©ilasti valovi ne
simbolizirajo morja, temveË zraËne valove.
RIBI: Znak simbolizira dve ribi, ki plavata vsaka v svojo
smer.
k
j
i
h
g
f
e
d
c
b
a
l
GRAFI»NI ZNAKI SON»EVIH ZNAMENJ
Ovna 21. marca ob 05.23 po Greenwichu.
»e pa poiπËemo πe 21. marec 1980, bomo
videli, da v aspektariju za ta dan ni
SonËevega ingresa, zato bomo preverili πe
prejπnji in naslednji dan. Tega leta je
Sonce vstopilo v Ovna æe 20. marca, kot je
zapisano tudi v aspektariju: 11.11 GZ G
(Sonce) GZ l (Oven). To pomeni, da je
Sonce leta 1980 v Ovna vstopilo 20. marca
ob 11.11 uri po Greenwichu.
SON»EVA
ZNAMENJA
14
ZNAMENJA, ELEMENTI IN MODUSI
V spodnji razpredelnici navajam glavne
znaËilnosti elementov in modusov, Ëeprav
ugotavljam, da je razlaganje kombinacij
znamenj, elementov in modusov lahko
zavajajoËe. Zemeljska znamenja, na primer,
vedno povezujemo s praktiËnostjo, toda to
je le dokaz, da so za astrologa kljuËne
besede lahko neke vrste prisilni jopiË.
PraktiËnost je le ena od zemeljskih
lastnosti, na svetu pa je veliko nepraktiËnih
OGENJ Oven, Lev, Strelec
ZEMLJA Bik, Devica, Kozorog
ZRAK DvojËka, Tehtnica, Vodnar
VODA Rak, ©korpijon, Ribi
ELEMENTI ALI TROJICE
Vsak element ima tri znamenja, zato
govorimo o trojicah.
energija, toplota, zanos, intuicija
Ëutnost, praktiËnost, plodnost
razum, ideje, sodelovanje
obËutljivost, Ëustva, nagon
GLAVNE ZNA»ILNOSTI
Aspektarij je
razdelek efemerid, v
katerem so navedeni
aspekti
posameznega dne.
Planeti so v
aspektih, kadar so
med njimi doloËene
kotne razdalje.
Aspektarij je nujno
potreben pri
raËunanju progresij.
15
ljudi, rojenih v zemeljskih znamenjih.
Tako kot pri SonËevih znamenjih, so
tudi tu sploπna pravila koristna, hkrati pa
tudi omejujoËa. »e dopustimo moænost, da
je vsako znamenje na svoj naËin povezano
z ustreznim elementom, bomo sËasoma
razvili flsimboliËen odnos« oziroma
sposobnost zaËutiti astroloπko simboliko
kot nekaj æivega, ne pa kot objektivno,
vnaprej predvidljivo dejstvo. Pri
simbolizmu gre za neskonËen niz
pomenov in ne za omejeno πtevilo
moænosti. Z drugimi besedami ‡
simbolizem je dinamiËni proces, v tem
pa je tudi bistvo pravilne razlage
horoskopa.
KARDINALNI Oven, Rak, Tehtnica, Kozorog
FIKSNI Bik, Lev, ©korpijon, Vodnar
SPREMENLJIVI DvojËka, Devica, Strelec, Ribi
MODUSI ALI »ETVERKE
Vsak modus ima πtiri znamenja,
zato govorimo o Ëetverkah.
Ta modus predstavlja element v najbolj koncentrirani
oziroma aktivni obliki. Pomeni zagon, energiËnost in
podjetnost.
Ta modus predstavlja element v najmanj spremenljivi obliki.
Pomeni trdnost in vztrajnost.
Ta modus predstavlja element v najbolj gibljivi obliki.
Pomeni spremenljivost, πirjenje energije, nemir.
GLAVNE ZNA»ILNOSTI
O
V
E
N
B
I
K
D V O
J
»
K
A
R
A
K
L
E
V
D
E
V
I
C
A
T
E
H
T
N
I
C
A
©
K
O
R
P
I
O
N
STR
E
L
E
C
K
O
Z
O
R
OG
V
O
D
N
A
R
R
I
B
I
O
G
N
JE
N
,
K
A
R
D
IN
A
L
E
N
Z
E
M
E
L
J
S
K
I
,

F
I
K
S
E
N
Z
R
A
»
N
A
,

S
P
R
E
M
E
N
L
J
I
V
A
V
O
D
E
N
,

K
A
R
D
I
N
A
L
E
N
O
G
N
J
E
N
,

F
I
K
S
E
N
Z E M E L J S K A ,
S P R E M E N L J I V A
Z
R
A
»
N
A
,
K
A
R
D
I N
A
L
N
A
V
O
D
E
N
,

F
I
K
S
E
N
O
G
N
J
E
N
,

S
P
R
E
M
E
N
L
J
I
V
Z
E
M
E
L
J
S
K
I
,

K
A
R
D
I
N
A
L
E
N
Z
R
A
»
E
N
,

F
I
K
S
E
N
VODNI,
SPREMENLJIVI
+

+

+

+

+

+

Oven 21. MAREC‡20. APRIL
y
Oven je prvo znamenje zodiaka in v tem je bistvo njegove
osebnosti. V vsem mora biti prvi, drugo mesto ga ne
zanima. Oven hoËe biti naπ najboljπi prijatelj, naπa najveËja
ljubezen, odliËnjak, πef in zmagovalec v πportu.
ZA©»ITNIKI ©IBKIH
Potrpeæljivost πe zdaleË ni ovnovska vrlina, a
Ovni znajo biti nadvse potrpeæljivi, kadar se
za nekoga zavzamejo. »eprav neradi
zapravljajo Ëas za ljudi, ki se ne znajo
postaviti zase, so zelo zavzeti zaπËitniki
πibkih in zatiranih. Zdravstvo, socialno
skrbstvo in Ëlovekove pravice so jim blizu,
zato so ta podroËja zanje primerna
poklicna izbira.
Æivljenjska lekcija za nepotrpeæljive Ovne
je, da ne morejo vedno takoj dobiti vsega,
kar si zaæelijo, in da drugim ne smejo
nenehno vsiljevati svoje volje, ampak da
morajo vËasih tudi velikoduπno popustiti. V
nasprotnem primeru tvegajo osamljenost in
nepriljubljenost, kar pa zaradi svoje
druæabne narave zelo teæko prenaπajo.
Oven vlada glavi. Ljudje tega
znamenja imajo po navadi izrazit
profil, visoke liËnice in poudarjeno
Ëeljust. Kadar so v stresu, trpijo za
glavoboli in migrenami, na sploπno
pa so nagnjeni k poπkodbam glave
in obraza.
VLADAR MARS
SIMBOL
ELEMENT IN MODUS KARDINALEN, OGNJEN
GLAGOL BITI
l
O
vnom vlada bog vojne Mars, zato je
tekmovalnost njihova æivljenjska
filozofija. SreËni so samo, Ëe vedno
zmagujejo in v vsem prekaπajo druge; to
poËnejo tako iz æelje po osebnem
zadovoljstvu kot javnem priznanju. Oven je
znamenje ega in zna biti sebiËen, a le iz
potrebe po uveljavljanju in izraæanju
lastnega jaza. Upoπtevanje drugih je zanj
teæaven izziv.
Kot prvi med zodiakalnimi znamenji so
Ovni izraziti individualisti in pionirji, ki ne
marajo uhojenih poti. Po naravi so
spontani, neposredni,
uËinkoviti in pozitivni.
Raje ukrepajo kot
premiπljujejo, najboljπi
pa so v tem, da stvari
naredijo na hitro in
brez omahovanja.
Ovni stavijo na
uspeπnost, zato jim
gredo najbolj na æivce
lenuhi in
nesposobneæi.
Bik 21. APRIL‡21. MAJ
z
k
VLADAR VENERA
SIMBOL
ELEMENT IN MODUS ZEMELJSKI, FIKSEN
GLAGOL IMETI
Potem ko smo uresniËili svoj jaz, ki ga pooseblja Oven, nas
Bik spet pripelje nazaj na zemljo in poveæe s fiziËnim
svetom. Biku vlada boginja ljubezni Venera ali Afrodita, ki
vlada tudi denarju, telesnim stvarem in zemeljskim uæitkom
nasploh. TipiËni Bik je Ëuten, poæeljiv in materialistiËen. Vse,
kar lahko vidi, zavoha, okusi, potipa in obËuti, mora biti
povezano z uæitkom.
17
upira spremembam in nerad kar koli
spreminja, zato vËasih predolgo vztraja v
preæivetih vzorcih, pa naj bodo to odnosi,
sluæba ali æivljenjske navade. Lenoba in
neprilagodljivost sta njegovi veliki
sovraænici.
ÆIVI IN PUSTI ÆIVETI
Bikovski znaËaj je veËinoma veder,
ljubezniv, miroljuben in razsoden. Biki so
strpni ljudje, ki se redko razjezijo in imajo
odliËen smisel za humor; radi se ravnajo
po naËelu flæivi in pusti æiveti«. Toda gorje
tistemu, ki jih razjezi! Ko njihov
potrpeæljivi temperament izbruhne, znajo
biti nevarni kot pravi besneËi biki. »e so
jezni in uæaljeni, teæko in poËasi odpuπËajo,
kajti niË jih ne razjezi bolj kot vdor v
njihovo telesno in Ëustveno ravnoteæje.
Dobra stran bikovskega fiksnega znaËaja je
trdna volja in neomajna zvestoba druæini,
slaba pa nagnjenje k posesivnosti.
B
iki so ljubitelji dobre hrane,
zato imajo vËasih teæave s
preveliko telesno teæo. Kot Ëutni
ljudje imajo radi lepoto, dober
slog in udobje. Kadar jih popade
znamenita bikovska slaba volja, ki
obiËajno traja tri dni, se tolaæijo z
luksuzom, ali pa gredo nakupovat.
Najbræ so prav Biki izumili
flnakupovalno terapijo«. Toda bolj
razviti Biki so æe davno ugotovili,
da mora Ëlovek razviti svoj πesti Ëut
in spoznati, da je svet Ëutnih
zaznav le ena sfera æivljenja; tega se
jasno zaveda Bikovo nasprotno
znamenje ©korpijon, vladar
skrivnosti.
Druga znaËilnost Bikove
zemeljske narave je njegov fiksni modus.
Pomembni sta mu varnost in stabilnost,
tveganju pa se
izogiba. Preden
skoËi v vodo, jo rad
potipa, ne mara pa,
da ga kdo s Ëim
posiljuje ali celo
priganja. Previdni
Bik, ki zelo ceni
domaËnost in
trdnost, se trmasto
Bik vlada grlu, zato je v tem znamenju
rojenih veliko slavnih pevcev. ©ibka
toËka Bikov je nagnjenost k vnetjem
grla, mandljev in sapnika, πe zlasti, Ëe
so v stresu in nesreËni.
DvojËka 21. MAJ‡21. JUNIJ
A
j
VLADAR MERKUR
SIMBOL
ELEMENT IN MODUS ZRAK, SPREMENLJIV
GLAGOL GOVORITI
Simbol DvojËkov nakazuje dvojnost, ki je najpomembnejπa
znaËilnost dvojËkovske narave. Pogosto se kaæe kot
nekakπno flpodvojevanje«, kar v praksi lahko pomeni, da
ima Ëlovek dve sluæbi, dva avta, dva psa in se dvakrat
poroËi. Ta dvojnost pa kaj lahko preraste v mnogoterost, ki
se v vsakdanjem æivljenju lahko kaæe kot nesposobnost
omejiti se le na eno stvar hkrati.
18
V
ladar DvojËkov Merkur je lahko moπki
ali æenski planet, vlada pa rokam.
DvojËki so zelo spretni, in tipiËni DvojËek
vedno poËne veË stvari hkrati, tako
duπevno kot telesno. Medtem ko so
njegove roke zaposlene z eno stvarjo,
njegova glava reπuje sluæbene teæave ali pa
æe naËrtuje poËitnice za naslednje leto.
TipiËni DvojËek v pogovoru æivahno
gestikulira; to znamenje je namreË
vladar rok, ramen, pljuË in æivcev,
zato ni Ëudno, da so DvojËki
pogosto nevrotiËni in razdraæljivi.
VELIKI GOVORNIK
V mitologiji je Merkur tudi krilati
boæji sel Hermes, DvojËka pa sta
znamenje komunikacije, kar
ponazarja æe kljuËni dvojËkovski
glagol flgovorim«. ZnaËilni poklici
tega znamenja so novinarstvo,
pisanje, pouËevanje in delo z mediji
nasploh, pa tudi poklici, ki so
povezani z gibljivostjo in
prometom. DvojËki se zelo radi
pogovarjajo in opravljajo, njihov
æivahni um pa nenehno skaËe z ene
teme na drugo. Njihovi moægani so
shramba vseh mogoËih koristnih in
nekoristnih podatkov. So zvedavi,
duhoviti, vedno v gibanju, na vse se
spoznajo, Ëeprav zaradi svoje
mnogostranskosti nobenega podroËja ne
obvladajo do popolnosti. To bi bil za
DvojËke, ki se ravnajo po naËelu, da je
raznolikost sol æivljenja, æe prehud napor.
Njihova nevrotiËna aktivnost je pravzaprav
posledica strahu pred dolgoËasjem, ki je
zanje sinonim za pekel.
DvojËkom se ideje porajajo hitreje, kot jih
lahko uresniËujejo. Kot spremenljivo in
zraËno znamenje so hitri, iznajdljivi in tako
prebrisani, da se znajo odliËno izmikati
dolænostim.
DvojËki so najveËji
πaljivci zodiaka.
Oboæujejo
duhovitosti, norËije in
karnevale in se vanje
tako væivijo, da vËasih
prestopijo mejo med
nedolæno
razposajenostjo in
pobalinstvom. DvojËki
so kot Peter Pan ‡
veËni mladostniki, ki
se bojijo resnosti in
odgovornosti, ki ju
prinaπata odraslost
in staranje.
Rak 22. JUNIJ‡23. JULIJ
B
i
VLADAR LUNA
SIMBOL
ELEMENT IN MODUS VODA, KARDINALEN
GLAGOL »UTITI
Tako kot vsa vodna znamenja so tudi Raki zelo obËutljivi,
Ëeprav na prvi pogled tega ne opazimo, ker imajo trd oklep
in svetu radi kaæejo trdo in neprizadeto podobo, toda to
nas ne sme zavesti. Oklep je za Raka zaπËita pred zunanjim
svetom, pod njim pa se skriva mehka in ranljiva sredica.
Kadar æivljenje postane prenaporno, je oklep tudi prijetno
zatoËiπËe.
R
aki ne marajo neposrednih sooËenj;
raje napadajo od strani in tiho vstopajo
skozi zadnja vrata, v spopadih pa
napadalcem raje obrnejo hrbet, kot da bi
se bojevali. Po naravi so previdni,
izmikajoËi se in le redkokdaj neposredni
ter odprti. So tudi poËasni in omahljivi,
toda to πe ne pomeni, da ne dosegajo
ciljev. Nasprotno ‡ ne da bi kdo opazil,
uresniËijo vse, kar si zastavijo. Njihovi
najveËji vrlini sta namreË vztrajnost in
potrpeæljivost.
SKRBNI IN SPREMENLJIVI
Raki znajo mojstrsko skrbeti za druge.
Njihova vladarica je Luna, ki simbolizira
materinsko skrb, dom in druæino, to pa so
za Rake najpomembnejπe stvari v æivljenju.
Pripadniki tega znamenja se po navadi
poroËijo in si ustvarijo druæino, do svojih
druæinskih Ëlanov pa
so izrazito
zaπËitniπki. Imajo
odliËen spomin,
v Ëemer prekaπajo
Luna vlada Raku in navadam, zato ni
Ëudno, da so Raki bitja navad. Prisegajo
na rutino in ustaljen ritem, sovraæijo pa
spremembe, πe posebej na hitro.
druga znamenja. Luna je kriva tudi za
druge strani rakovske osebnosti. Tako kot
se nam sama vsako noË drugaËe kaæe na
nebu, so tudi Raki vsakiË drugaËni ‡ enkrat
dobre volje, drugiË zlovoljni in vase zaprti.
Teæko navezujejo stike, odkritost pa jim je
sploh tuja. Kadar gre za njihova najgloblja
Ëustva, so tako skrivnostni, da jih je
nemogoËe zvabiti iz oklepa.
Lev 24. JULIJ‡23. AVGUST
C
h
VLADAR SONCE
SIMBOL
ELEMENT IN MODUS OGENJ, FIKSEN
GLAGOL USTVARJATI
L
ev je edino znamenje, ki mu vlada
Sonce, Levi pa so sami sebi srediπËe
sveta, tako kot je Sonce srediπËe vesolja. »e
niso v srediπËu pozornosti, so
nesreËni. Umetniki ali pozerji, Levi
so najbolj zabavni, kadar nastopajo
pred obËinstvom. Njihove tihe ali
glasne zahteve po pozornosti so
verjetno podzavestna obramba pred
tem, da bi morali igrati osovraæeno
drugo violino.
»ASTILEC SONCA
Levi oboæujejo sonce, tako telesno
kot v prenesenem smislu, zato se
zelo radi nastavljajo sonËnim
æarkom. Nekateri Levi so nagnjeni k
lenobi in uæivajo v brezdelju. Za
pripadnike tega znamenja je najhuje,
Ëe jih nihËe ne potrebuje ali ceni;
postanejo brezbriæni, zapadejo v
depresijo in lahko resno zbolijo.
Brez pozornosti ovenijo kot roæa
brez vode, in pogled na Leva, ki trpi
zaradi pomanjkanja ljubezni, je res
æalosten.
Poklicno Levom najbolj ustreza, Ëe so
samozaposleni, πefi ali na odgovornih
poloæajih. Uspeπni so v vsaki vlogi, v kateri
lahko neomejeno razvijajo svoje talente in
Pogrnite rdeËo preprogo, naj zadonijo fanfare, njegovo
veliËanstvo prihaja. Lev je paË kralj vesolja in pripadniki tega
znamenja res izæarevajo neko posebno dostojanstvo, vËasih pa
tudi vzviπenost. Leva spoznamo po kraljevskem vedenju, vËasih
pa æe po samem naËinu, kako vstopi v prostor. Levi so ponosni
in dostojanstveni ljudje, ki v javnosti radi izstopajo.
20
Lev vlada hrbtu in
πe posebej
hrbtenici, zato
imajo pripadniki
tega znamenja po
navadi pravilno in
vzravnano dræo, ali
pa trpijo boleËine v
hrbtu. S hrbtenico
so povezani tudi
metaforiËno, saj se
Ëutijo odgovorne za
druæino in sluæbo.
Lev vlada tudi srcu,
zato je od vseh
zodiakalnih znamenj
najbolj πirokosrËen,
neposreden in
iskren.
ustvarjalnost. So tudi odliËni organizatorji,
Ëeprav znajo biti do podrejenih
gospodovalni in domiπljavi. Njihova
najpomembnejπa æivljenjska naloga je
nauËiti se upoπtevati mnenja in potrebe
drugih ljudi.
Devica 24. AVGUST‡23. SEPTEMBER
D
g
VLADAR MERKUR
SIMBOL
ELEMENT IN MODUS ZEMLJA, SPREMENLJIV
GLAGOL SLUÆITI
TipiËna Devica se dræi naËela, da vsako nalogo opravi
brezhibno, Ëe pa to ni mogoËe, se je raje sploh ne loti.
Perfekcionistke zodiaka veljajo za kritiËne in pretirano
zahtevne. Toda tega jim ne smemo zameriti, saj s svojimi
visokimi merili najbolj muËijo prav same sebe. Vse æivljenje
se trudijo biti popolne in so zelo nesreËne, Ëe jim to ne
uspeva.
21
Znamenje vlada Ërevesju, zato morajo
imeti Device uravnoteæeno prehrano.
Nagnjene so k hipohondriji in od same
zaskrbljenosti vËasih res zbolijo. Hkrati
je to znamenje zdravja, zato so mnoge
Device zaposlene v zdravstvu.
K
ot pove æe glagol sluæiti, je Devica
znamenje sluæenja. Njena delovna
etika je visoko razvita, vËasih celo na raËun
drugih podroËij æivljenja. Zasvojenost z
delom je past za pridno Devico, ki si
pogosto naloæi πe veË dela, kot je nujno.
Neka Devica mi je nekoË zaupala, da jo je
πef okaral, ker je delo opravila tako
natanËno, da je bil rezultat neuporaben; to
je znaËilno za to znamenje, ki zaradi dreves
vËasih ne vidi gozda.
Device pogosto trpijo zaradi æivËne
napetosti, Ëeprav se navzven to ne opazi,
ker so odliËno organizirane. Njihovi
domovi so vedno Ëisti in pospravljeni,
vsaka stvar pa ima svoje mesto.
ISKALKE POPOLNOSTI
Ni Ëudno, da so izbirËne in precizne
Device, ki imajo v vsem zodiaku najostrejπe
oko za podrobnosti, znamenje raznih
veπËin in obrti. Najboljπe so v poklicih, ki
zahtevajo toËnost in skrajno natanËnost.
Ker se tako trudijo, da bi vse naredile kar
se da dobro, so seveda jezne, Ëe jih
kritiziramo. Toda naj se svetu kaæejo πe
tako resne, imajo globoko v sebi
inteligenten in oster smisel za humor.
Iskanje popolnosti ni vedno obsojeno
na propad, Ëeprav je pot posejana z
mnogimi pastmi. Device so pogosto
razoËarane, ker od ljudi preveË
priËakujejo, zato se sËasoma nehajo
zanaπati nanje in raje vse opravijo same.
Njihova æivljenjska lekcija je spoznanje, da
je motiti se Ëloveπko, odpuπËati pa
boæansko, πe zlasti, kadar gre za ljubezen.
VeËno zaskrbljene Device so v najboljπem
primeru pretirano razumske, v najslabπem
pa tako sitne in dlakocepske, da se jih
ljudje izogibajo in sploh ne opazijo
njihovih dobrih lastnosti.
Tehtnica 24. SEPTEMBER‡23. OKTOBER
E
T
o je znamenje partnerstva, in tipiËna
Tehtnica ni sreËna, Ëe ni v druæbi,
predvsem pa ne vzdræi dolgo brez
partnerja. Tehtnice uæivajo v intimnosti,
zaljubljenosti, pogovorih s partnerji in
prijatelji; rade
prisluhnejo mnenju
drugih ljudi, tudi Ëe
se ne strinjajo z
njimi. Najpogostejπe
vpraπanje, ki ga
zastavljajo drugim,
je: flKaj misliπ?« Prav
zato so Tehtnice
mojstrice zodiaka v
pogajanjih,
posredovanjih v sporih in sklepanjih
kompromisov. Njihova slaba stran je, da se
tako zelo bojijo osamljenosti, da brez
podpore prijateljev, πe posebej pa
partnerja, sploh ne obvladujejo æivljenja.
Pogosto se iz strahu pred samoto prehitro
zapletejo, ali pa predolgo vztrajajo v
slabem odnosu, po naËelu flbolje vrabec v
roki kakor golob na strehi«.
ODPOR DO ODLO»ANJA
Priljubljeni stavek Tehtnic je tudi: flNe
ljubi se mi«, saj je to znamenje najveËji
lenuh zodiaka. Vendar je to, kar se nam
Tehtnice ljudje po navadi nagonsko enaËijo z
uravnoteæenostjo in harmonijo, ki sta nedvomno znaËilnosti
tega znamenja, vendar se njegov simbolizem odraæa zlasti v
dejstvu, da gre za sedmo znamenje zodiaka oziroma
nasprotje znamenja ega in individualnosti, Ovna. Tehtnica
predstavlja ravno nasprotno naËelo kot Oven ‡ upoπtevanje
drugih in skrb za dobre odnose.
zdi lenoba, prej neke vrste duπevna
ohromelost. Simbol znamenja ‡ tehtnica ‡
pomeni namreË tehtanje argumentov za in
proti, in Tehtnice znajo vsako odloËitev
tako temeljito pretehtati z vseh strani, da
so na koncu popolnoma zmedene in
niËesar ne ukrenejo. »e pa se æe odloËijo,
so potem nenehno v dvomih, ali so prav
ravnale, in na sredini poti odnehajo.
Pogosto se brez razloga poËutijo krive in se
vse preveËkrat opraviËujejo celo, Ëe niso
naredile niË narobe.
Tehtnica v telesu vlada ledvicam.
Pripadniki tega znamenja vËasih zbolijo
zaradi nedejavnosti in otopelosti, zato je
zanje zelo pomembno, da se jim v æivljenju
nenehno kaj dogaja.
Tehtnicam vlada Venera, zato je to
znamenje lepote, uravnoteæenosti in
harmonije. »e jim v ljubezenskem
æivljenju πkriplje, se jih kaj hitro poloti
maloduπje, iz katerega se teæko
izvleËejo brez pomoËi.
22
VLADAR VENERA
SIMBOL
ELEMENT IN MODUS KARDINALEN, ZRAK
GLAGOL PRIMERJATI
f
©korpijon 24. OKTOBER‡22. NOVEMBER
F
e
VLADAR MARS, PLUTON
SIMBOL
ELEMENT IN MODUS VODA, FIKSEN
GLAGOL REGENERIRATI
©korpijoni veljajo za skrivnostne in zapletene ljudi. Kot
pripadniki fiksnega in vodnega znamenja dajejo vtis hladnih
ljudi, vendar v resnici sploh niso taki. flTiha voda globoko
dere« je pregovor, ki je ©korpijonom pisan na koæo; pod
njihovim ravnoduπnim videzom se skriva bogato notranje
æivljenje.
23
©
korpijoni niso plehki in æivljenje
doæivljajo z neverjetno intenzivnostjo.
Njihova Ëustva so strastna, pogosto Ërno-
bela ‡ ljubezen ali sovraπtvo, dobro ali
zlo ‡ zato teæko sprejemajo ravnoduπnost
flnormalnih« ljudi. Morda bi jim bilo laæje,
Ëe bi imeli vsaj malo strpnosti in
lahkotnosti svojega nasprotnega znamenja
Bika.
©korpijon je znamenje πestega Ëuta, in
©korpijoni so vËasih tako prodorni, da so
æe na meji jasnovidnosti. PrivlaËi jih vse
skrito, skrivnostno in prepovedano. Njihov
sovladar je bog podzemlja
Pluton, zato radi kopljejo pod
povrπjem in odkrivajo skrivnosti.
Naj gre za skrivnosti ali
psihoanalizo, ©korpijon je
fldetektiv« zodiaka, ki ne
odneha, dokler se ne dokoplje
do flπibkih toËk«, s katerimi nato
ljudi dræi v πahu. Pripadniki tega
znamenja se pogosto ukvarjajo z
zdravilstvom.
Tradicionalni vladar
©korpijona je bog vojne Mars, in
tipiËni ©korpijon je moËan,
odloËen in temeljit. Njegov
odnos do æivljenja, ki stavi na vse
ali niË, je za druge ljudi vËasih
naporen. ©korpijoni se morajo nauËiti, da
drugih ne smejo ustrahovati, ampak da
morajo svojo moË uporabljati
konstruktivno in pozitivno, saj niso sreËni,
Ëe nimajo vsega pod nadzorom.
MA©»EVALNO ÆELO
©korpijon ima v repu skrito æelo, in tudi
astroloπki ©korpijon je zelo maπËevalno in
ljubosumno znamenje. ©korpijoni so tako
strastni, da stvari sploh ne morejo jemati z
lahke strani, πe posebej ne, Ëe so prizadeti.
Njihova potreba po maπËevanju je bolj ali
manj samodejni odziv, Ëeprav pogosto
prizadene tudi njih same. Toda na sreËo so
©korpijoni kot maËke ‡ vedno pristanejo
na nogah in zaËno od zaËetka, vËasih celo
iz niË.
©korpijoni veljajo za skrivnostne in zapletene
ljudi. Kot pripadniki fiksnega in vodnega
znamenja dajejo vtis hladnih ljudi, vendar v
resnici sploh niso taki. flTiha voda globoko
dere« je pregovor, ki je ©korpijonom pisan
na koæo; pod njihovim ravnoduπnim videzom
se skriva bogato notranje æivljenje.
Strelec 23. NOVEMBER‡21. DECEMBER
G
d
VLADAR JUPITER
SIMBOL
ELEMENT IN MODUS OGENJ, SPREMENLJIV
GLAGOL ISKATI
LokostrelËev lok ima veliko tetiv, in tipiËni Strelec ga
uporablja z veliko vnemo in navduπenjem. PuπËice
simbolizirajo iskanje; vËasih zadenejo tarËo, vËasih pa tudi
ne. Toda Strelec je znamenje popotnikov, in potovanje samo
je zanj pogosto celo pomembnejπe od konËnega cilja.
S
trelec vlada vsemu, kar je tuje, in
pripadniki tega znamenja se v tujini
vËasih res poËutijo bolj doma kot v rojstni
deæeli. Ti telesno in duπevno nemirni
ljudje so rojeni v znamenju prihodnosti;
nikoli se ne ozirajo nazaj, ampak z
upanjem in priËakovanjem zrejo naprej in
so najveËji optimisti zodiaka. Naivno
zaupajo v svet, pa naj jih ta πe tako pogosto
pusti na cedilu. Njihova æivljenjska naloga
je nauËiti se ceniti tukaj in zdaj, ne pa
begati sem ter tja in iskati neznano.
VE»JI OD ÆIVLJENJA
Strelci po navadi kar prekipevajo od
energije; v svoji nagnjenosti k pretiravanju
znajo biti prav
naporni, poleg tega
pa so tudi zelo
odkritosrËni ter
neposredni in se
sploh ne zavedajo,
da druge s tem
spravljajo v
zadrego. Ne bi jim
πkodilo, Ëe bi se od
svojega
nasprotnega
znamenja ‡
DvojËkov ‡ nauËili
malce bolj prefinjenega in zavitega
izraæanja.
Strelec vlada veri in zakonodaji, zato so
pravica, resnica in poπtenost tipiËne
strelËevske vrednote. Strelca je najlaæje
razjeziti, Ëe ga obtoæiπ laænivosti. Ti ljudje
niËesar ne skrivajo in so navznoter po
navadi natanko taki, kot jih vidimo
navzven. Edino, kar obdræijo zase, je æalost,
in tudi Ëe kdaj potoËijo solzo v blazino ali
se razjokajo na rami najboljπega prijatelja,
svetu vedno kaæejo veder obraz.
Strelec je tudi znamenje viπjega uma. Je
filozof in uËitelj zodiaka, in iskanje
modrosti ter smisla je zanj enako
pomembno kot odkrivanje novih krajev in
doæivetij. Æal pa se mu vse preveËkrat
zgodi, da opusti naËrt in zastavljeni cilj, bræ
ko se na obzorju pokaæe kaj novega in
zanimivejπega.
Strelec vlada bedrom, zadnjici in πe
posebej kolkom, zato Strelci
pogosto izstopajo po znaËilni
pozibavajoËi hoji in dolgih korakih.
V tem znamenju so rojeni πtevilni
uspeπni πportniki.
Kozorog 22. DECEMBER‡20. JANUAR
H
c
VLADAR SATURN
SIMBOL
ELEMENT IN MODUS ZEMLJA, KARDINALEN
GLAGOL OBVLADATI
TipiËni Kozorog je kot gorska koza ‡ moËan, vzdræljiv,
zanesljiv in odloËen. Kozorogi znajo ubrati pravo pot do
vrha in nikoli ne izgubijo cilja izpred oËi; niË Ëudnega, saj je
to najbolj ambiciozno znamenje zodiaka, Ëeprav je njegova
ambicioznost v primerjavi z drugimi znamenji bolj zadræana
in navzven manj opazna. Kozorogi imajo radi jasno zaËrtane
plane, tako da vedo, kaj poËno in Ëemu.
K
ozorogi prisegajo na trdo delo,
praktiËnost in disciplino ter se
nobene stvari ne lotijo brez namena, naj
gre za dom ali sluæbo. Njihov cilj je
ustvarjati in uspevati, toda ne Ëez noË,
ampak poËasi in z gotovostjo. Pri tem
jim je v veliko oporo njihova
izjemna vzdræljivost.
Kozorogom vlada planet
omejitev Saturn, zato ne marajo
nejasnosti in hoËejo vedno
vedeti, pri Ëem so. Skrbno
varujejo svojo zasebnost,
vsiljivcev pa se ubranijo s
hladno zadræanostjo in jedkim
humorjem. Res pa je, da tudi
sami spoπtujejo zasebnost
drugih in v odnose vedno
vstopajo poËasi in previdno.
Prijateljstva Ëez noË so jim tuja.
Kozorogi so vljudni, preudarni
in znajo upoπtevati Ëustva in
mnenja drugih.
SAMOTA
Kozorog je tudi znamenje
avtoritete, dolænosti in
odgovornosti, ki jih ti ljudje po
navadi okusijo æe v mladosti.
Odrasli otroke Kozoroge
veËkrat æe v mladih letih obremenijo s
preveË dela in dolænostmi, zato ti nikoli ne
izæivijo otroπtva, zraven pa so pogosto
osamljeni in brez prijateljev. Po drugi
strani jih je strah gneËe in mnoæic, uæivajo
pa v samoti; njihova nedruæabnost vËasih
meji æe na puπËavniπtvo. Ne bi jim πkodilo,
Ëe bi imeli vsaj malo Ëustvene in zaπËitniπke
narave svojega nasprotnega znamenja,
Raka.
Kozorog vlada
kostem in πe posebej
kolenom ter zobovju.
Rojeni v tem
znamenju imajo
pogosto lepo postavo
in izrazite obraze.
Kozorogi so po naravi
moËni in odporni; v
otroπtvu so malce
nagnjeni k bolehnosti,
z leti pa so vedno bolj
trdnega zdravja, razen
Ëe jih ne tarejo
problemi s koæo in
kroniËne bolezni, kot
so osteoporoza,
revma in luskavica, h
katerim so nagnjeni.
Vodnar 21. JANUAR‡19. FEBRUAR
I
Simbol Vodnarja je Ëlovek, ki v vrËu nosi vodo, vendar je to
znamenje, ki pripada elementu uma, zraku. Vodnarji so po
navadi nadpovpreËno inteligentni ljudje, saj je Vodnar
znamenje intelekta, ideologij, druæbenih in politiËnih
vpraπanj ter Ëlovekoljubnih in ekoloπkih gibanj.
26
b
VLADAR SATURN, URAN
SIMBOL
ELEMENT IN MODUS ZRAK, FIKSEN
GLAGOL RAZUMETI
V
odnar je objektivno znamenje, zato ga
zanimajo predvsem druæba, svet in
planet Zemlja nasploh. »e njegovo
nasprotno znamenje Lev predstavlja
predvsem moË in ustvarjalnost
posameznika, se Vodnar jazu odreka v
korist πirπe skupnosti. Paradoks tega
znamenja se odraæa v dejstvu, da je
Vodnarjem veliko do lastne
individualnosti in da se pogosto æe
od otroπtva dalje Ëutijo fldrugaËne«
od drugih. Odmaknjenost od sveta
pa je dvorezen meË in je lahko
prepreka uspeπnemu sklepanju
prijateljstev in ljubezenskih zvez.
TEÆAVE S »USTVI
Za Vodnarje so Ëustva tuj svet, v
katerem se ne znajdejo najbolje.
Izkazovanje ljubezni jim je
neprijetno in jih spravlja v
zadrego. Zaradi svoje hladnosti
imajo teæave tudi s partnerskimi odnosi,
Ëeprav si jih na skrivaj morda æelijo. Njihov
stvarni pristop in vzviπenost zaradi
drugaËnosti dajeta vtis samozadostnosti,
Vodnarji pa se poslediËno Ëutijo
nepotrebne, ker nikogar ne skrbi zanje in
so vsi prepriËani, da ne potrebujejo
pomoËi. Vodnar se mora umetnosti
zapeljevanja in dvorjenja nauËiti od svojega
nasprotnega znamenja Leva, ki nikoli ne
podvomi o svoji pravici do pozornosti
drugih.
Znamenje Vodnarja vlada odnosom z
malo zaËetnico, kar se nanaπa predvsem na
znance, prijatelje in kolege. V vsem
zodiaku prav Vodnarji najbolj potrebujejo
izmenjavo mnenj, in celo njihove
najuspeπnejπe romantiËne zveze temeljijo
prej na prijateljstvu kot na telesni
privlaËnosti. Vodnarji so od vseh najbolj
sposobni ohranjati prijateljske stike z
nekdanjimi ljubimci in partnerji.
Vodnarju vladata dva planeta: Saturn in
Uran. Saturn je simbol Vodnarja kot
resnega, discipliniranega, organiziranega,
logiËnega in sistematiËnega Ëloveka, kar se
na primer kaæe v vodnarski obsedenosti z
nenehnim pisanjem seznamov dolænosti.
Seveda je Saturn tudi glavni krivec za
slavno vodnarsko nefleksibilnost.
Uran pa po drugi strani ponazarja drugi
tip Vodnarja; to je upornik z razlogom ali
brez njega, posebneæ ali nori profesor,
vsekakor pa nenavaden, Ëudaπki in πaljiv
Ëlovek, ki je daleË pred svojim Ëasom. Oba
sta seveda prepriËana, da imata prav.
Vodnar vlada nogam,
zlasti gleænjem, in
krvnemu obtoku.
Pripadniki tega
znamenja so nagnjeni
k prehladom, ker ne
znajo poskrbeti za
udobje in toploto
svojega stanovanja.
Ribi 20. FEBRUAR‡20. MAREC
J
P
ripadniki tega znamenja so raje velike
ribe v majhnem ribniku kot obratno,
njihova najveËja teæava v æivljenju pa je
pomanjkanje orientacije. Ko se konËno
znajdejo, so sposobne uresniËiti visoke
cilje, do takrat pa zbegano blodijo po svetu
in so kot pregovorne ribe na suhem.
Ribe so bolestno obËutljive. Z lahkoto
zaznavajo razpoloæenje drugih ljudi in kot
gobe vsrkavajo vibracije v prostoru. TipiËna
Riba se na ta naËin tudi uËi; znanje usvoji
æe podzavestno, ne da bi morala naprezati
moægane. Slaba stran pretirane
obËutljivosti tega znamenja pa je seveda ta,
da Ribe svet doæivljajo kot kruto in
neprijazno okolje, pred katerim se je treba
braniti. To vodno znamenje brez oklepa in
æela je hudo ranljivo in zato v æivljenju
pogosto prizadeto.
POTREBA PO KALUPU
TipiËna Riba nujno potrebuje red in
zunanjo obliko, drugaËe se njena osebnost
preprosto razpusti. Tako kot njihov
element se tudi Ribe prilagodijo obliki
posode oziroma æeljam in priËakovanjem
okolice, zato ni Ëudno, da so filmski igralci
po horoskopu pogosto Ribe. Pripadniki
tega znamenja æivijo v nekem vmesnem
prostoru med domiπljijo in resniËnostjo in
so zelo nagnjeni k eskapizmu. Toda æelja
po ugajanju in zadovoljevanju drugih jih
pogosto pripelje do razoËaranja, saj Ëlovek
nikoli ne more ustreËi vsem ljudem.
Sovladar Rib je morski bog Pozejdon ali Neptun. Le redke
so Ribe, ki ne Ëutijo neustavljive privlaËnosti morja, naj
bodo to sprehodi ob obali, vdihavanje morskega zraka,
æivljenje na ladji ali morski πporti. Ribe se morajo nenehno
spopadati s teæo vsakdanjega æivljenja. Njihove osebnosti
so neskonËne kot morje, in najbolj na svetu jih je strah
utesnjenosti.
Znamenje vlada stopalom in limfnim
ælezam, zato Ribe lahko priËakujejo
teæave na tem podroËju. Previdne
morajo biti tudi pri uæivanju
alkohola in drog, ker so nagnjene
k zasvojenosti.
27
a
VLADAR JUPITER, NEPTUN
SIMBOL
ELEMENT IN MODUS VODA, SPREMENLJIV
GLAGOL (OD)RE©ITI
Popolni horoskop sestavlja deset nebesnih teles
‡ Sonce, Luna, Merkur, Venera, Mars, Jupiter,
Saturn, Uran, Neptun in Pluton. Tako kot
znamenja ima tudi vsak planet svoje domovanje
in simbolizira doloËene aspekte naπih notranjih in
zunanjih svetov. Planeti so v doloËenih znamenjih
moËni, v drugih pa πibki. Poznavanje bistva in
lastnosti planetov v povezavi s posameznimi
znamenji je temelj interpretacije rojstne karte.
2
PLANETI
PLANETI
30
I
z diagrama na nasprotni strani lahko
razberemo vzorec planetov in znamenj.
Tako Sonce kot Luna vladata vsak po
enemu znamenju, drugi osebni planeti od
Merkurja do Saturna pa po dvema, enemu
moπkemu in enemu æenskemu.
»e si ogledamo kolo levo in desno od
Sonca in Lune, ugotovimo, da je Merkur
vladar DvojËkov in Device, Venera Bika in
Tehtnice, Mars Ovna in ©korpijona, Jupiter
Rib in Strelca, konËamo pa na vrhu kolesa,
kjer sta Kozorog in Vodnar, ki jima vlada
Saturn. Prelepa simetrija tega vzorca bi bila
pokvarjena, Ëe bi tradicionalne planete
nadomestili z modernimi, pozneje
odkritimi planeti, zato so Uran, Neptun in
Pluton le sovladarji Vodnarja, Rib in
©korpijona.
Eden prvih korakov v spoznavanju
planetov je ugotovitev, da ima vsak planet
svoj domicil in da se simbolizem planetov
ujema z znamenji, ki jim vladajo. Usvojiti
moramo pojme, kot so domicil, izgon,
viπina in dno, ki so podrobneje obdelani v
drugi polovici tega poglavja.
UËenje izdelave horoskopa je malce
podobno lupljenju Ëebule; preden
dobljene podatke lahko poveæemo v
smiselno razlago, se moramo prebiti skozi
πtevilne plasti (hiπe in aspekte si bomo
ogledali v naslednjem poglavju). Za
zaËetek si moramo zapomniti naslednje:
Vsakdo ve, v katerem sonËnem znamenju je rojen, toda za pravi horoskop je
treba poznati poloæaje vseh desetih planetov ‡ Sonca, Lune, Merkurja, Venere,
Marsa, Jupitra, Saturna, Urana, Neptuna in Plutona. Vsak planet se nahaja v
doloËenem znamenju, in Ëeprav je SonËevo znamenje slika naπe osebnosti, smo v
resnici skupek vseh znamenj.
᭜ kadar je planet dobro poloæen, je bodisi
v moËnem znamenju ali hiπi, v
pozitivnih aspektih z drugimi planeti, ali
pa gre za kombincijo vseh teh
dejavnikov;
᭜ kadar je planet slabo poloæen oziroma v
aflikciji, je bodisi v πibkem znamenju ali
hiπi, v negativnih aspektih z drugimi
planeti, ali pa gre za kombinacijo vseh
teh dejavnikov.
Poleg æe omenjenih desetih planetov
ima horoskop πe dve drugi pomembni
toËki; to so tako imenovani Krog sreËe in
Lunini vozli, moderna astrologija pa
zadnje Ëase vkljuËuje πe novo odkriti planet
Hiron. Te toËke bomo podrobneje obdelali
na koncu poglavja.
V astrologiji so vsa znamenja moπka ali
æenska, in enako velja za planete; Luna in
Venera sta æenski, vsi drugi planeti pa so
moπki. V praksi astrologi o Luni po navadi
govorijo kot o flnjej«, o Saturnu pa kot o
flnjem«. V naπi knjigi za planete
uporabljamo neosebne zaimke, a le iz
jezikovnih razlogov. Ne smemo namreË
pozabiti, da imajo planeti vedno
simboliËen pomen in da niso zgolj
astronomska telesa.
UVOD V PLANETE
G
LUNA
MERKUR
VENERA
MARS
JUPITER
SATURN
URAN
NEPTUN
PLUTON
l
Þ
?
ð
«
5
õ
1
Y
ð
5
G
l
?
-
«
«
?
Þ
5
1
õ
ð
Y
Þ
SONCE
k
BIK
j
DVOJ»KA
i
RAK
h
LEV
g
DEVICA
f
LIBRA
e
©KORPION
d
STRELEC
c
KOZOROG
b
VODNAR
a
RIBI
l
OVEN
-
-
+
+
+
+
+
+
-
-
-
31
Sonce
ZNAMENJE DOMICILA LEV
BARVE ZLATA, RUMENA, ORANÆNA
DAN NEDELJA
KOVINA ZLATO
S
once je kot gospodar
dneva moπki planet in
predstavlja oËeta, v
horoskopu æenske pa tudi
partnerja oziroma tip
moπkega, ki jo privlaËi.
V astrologiji sta tako
Sonce kot Lev povezana s
kraljevsko dræo, veliËino,
sijajem, dostojanstvom in
avtoriteto. Izrazito sonËni
ljudje po navadi izæarevajo
moËno energijo in vitalnost
ter se lahko pohvalijo z
mnogimi pozitivnimi
levovskimi lastnostmi ‡
radodarnostjo, pogumom,
samozavestjo, odloËnostjo,
poπtenostjo, moËnim
znaËajem in odliËnim zdravjem.
Seveda pa slabo aspektirano oziroma
πibko Sonce prinaπa ravno nasprotne
lastnosti ‡ nesramnost, nadutost, vzbujanje
pozornosti za vsako ceno,
nesamozavestnost in pomanjkljiv obËutek
identitete. Zraven sodijo tudi zdravstvene
teæave in pomanjkanje vitalnosti.
Sonce v natanko enem letu prepotuje ves zodiak, zato je
naπ rojstni dan hkrati tudi naπ solarni povratek oziroma dan,
ko se Sonce vrne v isto znamenje in na isto stopinjo, kjer je
bilo na dan naπega rojstva. Sonce je po tradiciji flgospodar
dneva« in je tako kot Luna svetilo, le da nam Sonce sveti
podnevi, Luna pa ponoËi.
»LOVEKOVO NAJGLOBLJE BISTVO
Sonce kot vir æivljenja in svetlobe
predstavlja naπ dnevni svet, zavest in
psiholoπke lastnosti. Ne glede na to, kako
so v naπem horoskopu poloæeni drugi
planeti, Sonce simbolizira naπ najgloblji
jaz, hkrati pa tudi cilj, h kateremu
stremimo. Oven bo vedno Oven, Tehtnica
pa Tehtnica, in poloæaji drugih planetov
pri tem niso pomembni. »e Ëlovek v sebi
zatira lastnosti svojega SonËnega znamenja,
ne izæareva veË osebnosti, ampak æivi v
senci drugih, bled, brezvoljen in potrt.
Nasprotno pa je Ëlovek, ki seva svetlobo
svojega znamenja, sreËen, uravnoteæen in
pomirjen s svetom. To se kaæe tudi v
SonËevem grafiËnem simbolu ‡ piki v
sredini kroga, ki simbolizira toËko zavesti,
iz katere se je razvilo æivljenje.
Sonce vlada srcu, vitalnosti, telesni
zgradbi in hrbtu, zlasti pa hrbtenici.
Izrazito sonËni tipi imajo ‡ tako kot
ljudje, rojeni v znamenju Leva ‡
bodisi lepo postavo, bodisi teæave s
hrbtenico. Poleg tega je Sonce pri
moπkih vladar desnega, pri æenskah
pa levega oËesa.
32
G
Luna
L
una je najhitrejπe nebesno telo. Zodiak
prepotuje v 28 dneh in se v vsakem
znamenju zadræi pribliæno dva dneva in
pol.
LUNARNI SIMBOLIZEM
Luna ima kot gospodarica noËi æenski
znaËaj; predstavlja mater, v horoskopu
moπkega pa tudi partnerko oziroma tip
æenske, ki ga privlaËi. Na univerzalni ravni
je to moËan simbol æenstva in æenske
energije, vlada pa materinstvu, otrokom,
otroπtvu in plodnosti. Najplodnejπa je
Luna v svojem lastnem znamenju Raka in
drugih dveh vodnih znamenjih, Ribah in
©korpijonu, Ëeprav poloæaj Lune v
slednjem lahko oznaËuje ginekoloπke
teæave. Pravijo, da
naj bi Luna v
DvojËkih, Levu in
Devici pomenila
neplodnost, toda Ëe
je horoskop sicer
ugoden za
potomstvo, ti
poloæaji prav
gotovo ne morejo
prepreËiti
zanositve.
Lunin 28-dnevni ciklus sovpada
z menstrualnim ciklom, njeno naraπËanje
in upadanje pa simbolizira spoËetje,
noseËnost in rojstvo. Ta vzorec je viden
tudi v treh Luninih fazah ‡ mlaju,
polmesecu in πËipu.
VLADARICA NO»I
»e je Sonce vladar naπega zavestnega
dnevnega sveta, je Luna povezana z naπim
noËnim svetom, ki mu vladajo podzavest,
sanje in vse, kar je skrito v senci. Luna
doloËa naπa Ëustva, potrebe in nagonske
odzive. Od Sonca dobiva svetlobo,
nenehno spreminja obliko ter je
sprejemajoËa ter spremenljiva. Izraziti
lunarni tipi ljudi imajo veliko pozitivnih
rakovskih lastnosti, predvsem obËutljivost
in sposobnost skrbeti za druge ter jih
πËititi.
»eprav je najpomembnejπi dejavnik naπe astroloπke
identitete Sonce, je pomembna tudi Luna, ki od Sonca
prejema svetlobo in je na nebu vidna kot enako velika
krogla. Pravzaprav sta popoln par, kar dokazuje popolni
mrk, ko se Lunina krogla natanko prilega SonËevi. Tu gre
oËitno za nekakπno dvovladje, saj imata obe svetili enako
simboliËno teæo in πele skupaj sestavljata mogoËno celoto.
Luna vlada æelodcu in nagonskim
reakcijam. Vlada tudi prsim, levemu
oËesu pri moπkem in desnemu pri
æenskah.
33
l
ZNAMENJE DOMICILA RAK
BARVI SREBRNA, BELA
DAN PONEDELJEK
KOVINA SREBRO
Merkur
ZNAMENJE DOMICILA DVOJ»KA, DEVICA
BARVE ME©ANE ALI VE» BARV HKRATI
DAN SREDA
KOVINA ÆIVO SREBRO
V
grπki mitologiji je
Merkur Hermes
oziroma krilati boæji
sel. Simbolizira vse, kar
je povezano s
komuniciranjem, in je
zato tudi vladar
moπkega znamenja
DvojËkov, velikih
govornikov zodiaka.
Hkrati je Merkur tudi
vladar natanËnega in perfekcioniostiËnega
æenskega znamenja Device, ki pooseblja
drugo funkcijo uma ‡ analiziranje,
definiranje in razloËevanje.
RADOVEDNI SKRIVA»
Merkur je kot planet,
povezan z umom, radoveden,
ker pa je tudi planet mladine,
ima teæave s koncentracijo in
pozornostjo. Je planet πirine
in raznolikosti, manj pa
globine, zato vlada
zgodnjemu izobraæevanju,
resni πtudij pa prepuπËa
drugim planetom. Merkur je
tudi naπ glas in vse, kar je
povezano s pisno in
govorjeno besedo ‡ pisma,
SonËev najbliæji sopotnik Merkur se od njega nikoli ne
oddalji za veË kot 27 stopinj. Prav zato je Merkur le
redkokdaj viden; πe najlaæje ga opazujemo med popolnim
mrkom. Podobno kot Sonce tudi Merkur skozi zodiak ne
potuje dlje kot pribliæno eno leto, zato je v horoskopu
vedno v istem znamenju kot Sonce, Ëe ne, pa vsaj v
sosednjih dveh znamenjih.
telefoni, pogovori,
ideje, knjige, mnoæiËni
mediji itd.
Jezik sicer razkriva,
vendar zna tudi skrivati,
zato je Merkur tudi
vladar vsega, kar ni
verbalizirano, to pa so
misli, sanjarije in
mnenja. Glede na svoj
poloæaj v horoskopu je
lahko laænivec ali resnicoljubneæ, odkrit ali
skrivnosten, prepirljiv ali spravljiv. Je tudi
vladar humorja in magije. Povezan je z
rokami, ker pa hitrost roke zlahka preslepi
oko, je lahko tako tat kot Ëarovnik.
TipiËni Merkurjevec je izjemno spreten,
bister in hiter, kar se telesno odraæa v
roËnih spretnostih, duπevno pa v
inteligenci. ZnaËilnost DvojËkov je potreba
po izraæanju, zato ni Ëudno, da je Merkur
po navadi poudarjen v horoskopih pevcev
in glasbenikov, Ëeprav je moËno izraæen
tudi v merkurijskih poklicih, kot so pisanje,
poroËanje, raziskovanje in stiki z javnostjo.
Merkur vlada tudi kratkim potovanjem in
prevoznim sredstvom, kot so avtomobili,
avtobusi in kolesa.
34
Merkur je vladar grla,
pljuË in dihalnih poti. »e
je slabo poloæen, lahko
povzroËa motnje govora
ali teæave z usti, jezikom
in dihanjem. Vlada tudi
rokam, ramam, æivËnemu
sistemu ter boleznim,
povezanim s temi organi.
Þ
Venera
V
grπki mitologiji je Venera
boginja ljubezni Afrodita, iz
njenega imena pa izhaja
samostalnik flafrodiziak«, ki pomeni
spolno poæivilo, pa tudi pridevnik
flveneriËen«, ki dobesedno pomeni
spolno vzdraæljiv.
Venera je æenski planet in vlada
svetu ljubezni in æelja. Po njeni
zaslugi obËutimo veselje,
vznesenost, poæelenje in uæitek v
spolnosti. Venerjanski tipi so po navadi
odliËni ljubimci, ki pa znajo uæivati tudi v
lepoti, umetnosti, glasbi in dobri hrani.
Venera vlada Ëutnosti in zemeljskim
uæitkom, ki jih odkrivamo s tipom, okusom,
vonjem, vidom in sluhom, kot ponazarja
Venerino æenstveno znamenje Bik. V tem
pogledu je Venera nasprotna Merkurju, saj
so naπa telesna poæelenja odziv na naπe
potrebe in æelje, in nikakor niso posledica
analitiËnega razmiπljanja. Pravzaprav so naπe
najmoËnejπe æelje praviloma v nasprotju z
zdravo pametjo, saj vsi vemo, kako teæko je
prepriËati zaljubljenega Ëloveka.
Nad zaËetno stopnjo medsebojne
privlaËnosti in poæelenja sta umetnost in
veπËina razvijanja dobrih odnosov, saj je
Venerino moπko znamenje Tehtnica
znamenje povezovanja in partnerstva.
Venera je kot jutranja ali veËerna zvezda na nebu vidna le
tik pred sonËnim vzhodom oziroma takoj po sonËnem
zahodu. V tradicionalni astrologiji se imenuje mali benefik
oziroma mala sreËa. Tako kot Merkur se tudi Venera nahaja
med Zemljo in Soncem, od katerega ni nikoli oddaljena veË
kot 46 stopinj, zato je tudi v horoskopu v istem znamenju
kot Sonce, Ëe ne, pa vsaj v sosednjih dveh znamenjih.
Venera vlada grlu in ledvicam, pa
tudi sladkorju v krvi in sladkorni
bolezni. Povezana je tudi s spolno
prenosljivimi boleznimi.
35
ZNAMENJE DOMICILA BIK, TEHTNICA
BARVI ZELENA, BELA
DAN PETEK
KOVINA BAKER
?
Venera vlada druæenju, sreËanjem,
zarokam, porokam in vsakovrstnim zvezam,
govori pa tudi o naπih ljubeznih zunaj
romantiËnih zvez, na primer o druæini in
tesnih prijateljih. Venera πe posebej vlada
æenskam, kar ponazarja njen grafiËni
simbol, ki je tudi univerzalni simbol
æenskosti. V horoskopu moπkega je Venera
pokazatelj tipa æenske, ki ga privlaËi.
LEPA IN LJUBE»A
Venera kot mala sreËa vlada lepoti, njeni
fiziËni atributi pa so dober videz, lepota,
ljubkost, mehkoba, zaobljenost in
nagnjenost k debelosti. Seveda vlada tudi
liπpanju, kozmetiki, parfumom, nakitu in
vsakovrstnemu okrasju.
Osebnostno pomeni Venera ljubeËo in
prijazno naravo oziroma miroljubnega,
ljubeznivega in vËasih lenega Ëloveka. Ni
treba posebej poudarjati, da je Venera tudi
vladarica zabave in uæitkov.
Mars
ZNAMENJE DOMICILA OVEN, ©KORPIJON
BARVA RDE»A
DAN TOREK
KOVINA ÆELEZO
M
ars kot vladar moπkega
znamenja Ovna,
bojevnika zodiaka, nam
pokaæe, kako se vedemo v
konfliktnih situacijah, koliko
smo borbeni in kako
pogumno se spoprijemamo z
æivljenjem. Mars je hkrati
tudi vladar æenstvenega in
negativnega ©korpijona ter
uteleπa odloËnost,
zagrizenost in moËan znaËaj
tega znamenja.
SAMOZAVESTEN IN VZTRAJEN
Mars je po naravi samozavesten, napadalen
in vedno pripravljen na spopad. Je
pokazatelj naπe energiËnosti in vztrajnosti.
Kot bog vojne vlada prepirom, spopadom,
napadalcem in oroæju. »e je
Venera povezana s spolnostjo na
bolj prefinjen in uæivaπki naËin,
gre pri Marsu za prvinski spolni
nagon. In tam, kjer je Venera
mehka in poËasna, je Mars oster in
hiter; Venera se smehlja, Mars pa
napada, prodira, zabada, reæe ...
Vlada noæem in z njimi povezanim
poklicem, od kirurga s skalpelom
do mesarja s sekiro. V psiholoπkem
Zaporedje planetov, kot jih vidimo z Zemlje, je Luna,
Merkur, Venera, Sonce in zdaj Mars. Bolj ko je planet
oddaljen od Sonca, daljπa je njegova orbita, in Mars obkroæi
zodiak v dveh letih. V tradicionalni astrologiji velja ta planet
za manjπi malefik oziroma flslab« planet, ker je Mars ali Ares
v grπko-rimski mitologiji bog vojne.
smislu je ta planet
pokazatelj jeze, ki v
horoskopu kaæe, zakaj se
jezimo in kako se
spopadamo z jezo. Slabo
aspektiran Mars povzroËa
prepirljivost, prenagljenost,
nasilnost in celo krutost,
oznaËuje pa tudi nekoga, ki
se zlahka prestraπi in se
nikoli ne razjezi. Nasilnost
je lahko prikrita in se izraæa
kot pasivna agresivnost in
ustrahovanje πibkejπih.
Po drugi strani pa ima dobro poloæen
Mars mnoge pozitivne znaËilnosti Ovna ter
nakazuje drznega in pogumnega Ëloveka,
ki se zna brez strahu postaviti zase in za
druge. Tak Ëlovek ni destruktiven, ker zna
jezo izæiveti na dejaven in konstruktiven
naËin.
Mars je planet rdeËe barve, zato
simbolizira jezo, strast in vroËino v mnogih
oblikah. VπeË mu je pekoËa, zaËinjena
hrana izrazitega okusa. Podobne so tudi z
njim povezane rastline ‡ trnaste, ostre in
bodikave.
Mars vlada glavi in
nosu, povzroËa
poπkodbe obraza in
lobanje, glavobole,
vnetje sinusov,
nenadne hude
boleËine, opekline,
rane, mrzlice, izpuπËaje,
okuæbe, vnetja itd.
36
ð
Jupiter
Jupiter se v vsakem znamenju zadræi pribliæno eno leto,
zodiak pa obkroæi v 12 letih. V tradicionalni astrologiji velja
za velikega benefika ali za veliko sreËo. Rimski Jupiter je v
grπki mitologiji Zevs, najviπje boæanstvo. flJupitrovski« tipi
so po navadi optimistiËni in dobrovoljni.
ZNAMENJE DOMICILA STRELEC, RIBI
BARVE ZELENA, ©KRLATNA, TEMNOMODRA
DAN »ETRTEK
KOVINA KOSITER
J
upiter ponazarja nasprotni
princip od Merkurja, kar
dokazuje æe dejstvo, da je Merkur
v Jupitrovih znamenjih (Strelec,
Ribi) πibek, tako kot je Jupiter
πibek v Merkurjevih znamenjih
(DvojËka, Devica). Merkur vlada
detajlom in stvarem v manjπem
merilu, Jupiter pa gleda na
æivljenje s πirπega zornega kota.
Ker je kralj bogov, so njegove
glavne znaËilnosti veliËina,
πirokopoteznost in ekspanzivnost.
VE»JI OD ÆIVLJENJA
Jupiter je vladar sveta in naravni
signifikator vsega tujega in oddaljenega,
kakor tudi potovanj v daljne deæele. Ljudje
z moËno izraæenim Jupitrom v horoskopu
so pogosto telesno zelo veliki ter
nemirnega in podjetnega duha, najbolj pa
jih je strah, da bi jih kdo omejeval. Te
znaËilnosti so zelo opazne v obeh
Jupitrovih znamenjih, Strelcu in Ribah, ki
se telesno in duπevno rada æeneta do
skrajnih meja ter sta najsreËnejπa pri
pohajkovanju, raziskovanju in uËenju.
Jupiter vlada viπjemu izobraæevanju in
umu, zlasti pa pravu, resnici, svobodi,
religiji in filozofiji, ki jih uteleπa strelËevski
arhetip. Najprimernejπi poklici za ljudi s
poudarjenim Jupitrom v horoskopu so
pouËevanje, pravo, duhovπËina,
dobrodelne dejavnosti, Ëlovekove pravice
in politika.
Jupitrovski ljudje se tako resno
poglabljajo v druæbene in planetarne
probleme, da so vËasih pretirano
pridigarski in praviËniπki, Ëeprav imajo
sicer veliko dobrih lastnosti ‡ so humani,
prijateljski, radodarni in optimistiËni.
Dobro aspektiran Jupiter prinaπa zaupanje
in vero v æivljenje, kakor tudi prepriËanje,
da se nobena stvar na svetu ne zgodi brez
razloga.
Po drugi strani pa pomeni slabo
poloæen Jupiter maloduπje, zlobo in strah,
ali pa pretirano vero v moË usode, ki
pripelje do zanikanja osebne odgovornosti.
Ljudje pod vplivom Jupitra po navadi
prekipevajo od navduπenja, æal pa jih ta
podjetnost pogosto drago stane, saj
povzroËa razsipnost in neprevidnost.
Jupiter je planet sreËe, ki v æivljenju
prinaπa ugodne priloænosti, sreËna
nakljuËja in zadetke na loteriji, pogosto pet
minut pred dvanajsto in kot nagrado za
vero in zaupanje.
«
Zaradi povezave s
Strelcem vlada Jupiter
kolkom, medenici,
bedrom in
ishiatiËnemu æivcu. Pod
njegovim vplivom so
tudi kri, jetra in
bolezni, ki jih
povzroËajo poæreπnost,
nezmernost in lagodno
æivljenje.
Saturn
ZNAMENJE DOMICILA KOZOROG, VODNAR
BARVI »RNA, SIVA
DAN SOBOTA
KOVINA SVINEC
S
aturn se zaradi svoje povezanosti s
starostjo, omejitvami in smrtjo imenuje
tudi OËe Ëas. Astroloπko se to kaæe æe v
dejstvu, da je ta planet sovraænik obeh
svetil, Sonca in Lune, in
da je v njunih domicilnih
znamenjih Levu in Raku
najπibkejπi.
NiË Ëudnega torej, da
je Saturn povezan s
strahom, melanholijo ter
maloduπjem in da so po
besedah ugledne
astrologinje Liz Greene
fldolgoËasne celo njegove
najveËje vrline, kot so
samodisciplina, varËnost
in previdnost«. Toda tudi
Saturn je del
astroloπke celote,
v kateri ima svojo vlogo in pomen,
in je zato enako pomemben kot
drugi planeti.
MEJE IN OMEJITVE
Saturn je nekakπen odgovor na
Jupitrovo brezmejnost. Njuna
razliËnost se, tako kot pri Soncu in
Luni, odraæa v dejstvu, da je Saturn
πibak v Jupitrovem najmoËnejπem
Saturn je kot najbolj oddaljeni planet sonËnega sistema, kar
jih je poznala antiËna astronomija, tudi zadnji tako
imenovani flosebni« planet. V tradicionalni astrologiji velja
za velikega malefika. Zodiak obkroæi v malo manj kot 30
letih. V grπki mitologiji je bil Saturn bog Kronos, kar po
grπko pomeni Ëas, zato je tudi planet Saturn povezan s
Ëasom, staranjem, tradicijo in modrostjo.
znamenju Raku, Jupiter pa se najslabπe
poËuti v Kozorogu. Brez Saturna v æivljenju
ne bi bilo nobenih meja. »e je Jupiter veËni
flda«, je Saturn veËni flne«, ki nam kaæe,
kdaj moramo odnehati,
in nas skozi
samoodrekanje in
odtegovanje plaËila za
trud vodi po poti
dozorevanja. S pomoËjo
Saturna se sooËamo s
svojimi omejitvami, med
katerimi je prav gotovo
najpomembnejπa
umrljivost, in
spoznavamo, da nam je
dan le kratek Ëas, v
katerem moramo
uresniËiti svoje æivljenjsko
poslanstvo. Prav zato je
Saturn planet ambicij, ciljev in doseækov in
kot tak vladar resnega in zemeljskega
Kozoroga. Saturn pooseblja lastnosti, ki so
nam potrebne za doseganje ciljev, to pa so
poleg odloËnosti (Mars) in sreËe (Jupiter)
predvsem delo, disciplina in vztrajnost.
Med pozitivne lastnosti saturnovskih
tipov spadajo tudi danes morda malce
staromodne vrednote, kot sta uglajeno
vedenje in skrb za ugled.
38
Saturn vlada kostem ‡
zlasti zobem in
kolenom ‡ stopalom,
vranici in koæi, zato
ljudje s slabo
aspektiranim
Saturnom pogosto
trpijo za luskavico
in izpuπËaji.
5
Uran
A
strolog Neil Spencer je zapisal, da je
flastroloπki princip Urana opazen æe v
samem naËinu, kako je bil planet odkrit«.
In res, Uran je v skladu s svojim Ëasom
glasnik svobode, Ëlovekovih pravic, upora
ter druæbenega in tehnoloπkega napredka.
Danes Uran vlada raËunalnikom, satelitski
televiziji, elektriki ter strojem in izumom,
ki revolucionarno spreminjajo naravo
delovnega procesa.
Uran je tudi vladar socializma. Zanimivo
je, da je horoskop angleπke LaburistiËne
stranke v znamenju Lune na 10. stopinji
Vodnarja in da tvori
Luna ugoden
aspekt z Uranom,
πe bolj pa, da ima
ministrski
predsednik Tony
Blair Luno na 11.
stopinji Vodnarja,
kar kaæe na to, da
mu je vodenje
laburistov pisano
na koæo.
UPORNIK
ZODIAKA
Uran simbolizira
uporniπtvo in je
neposreden odgovor na Saturnovo trdo
strogost. Saturn igra po pravilih, Uran pa
trdi, da so pravila zato, da se jih krπi.
Saturn je razsoden in umirjen, Uran pa se
poæviæga na previdnost. Po naravi je
inovativen, eksploziven in nepredvidljiv;
nenehno prestopa meje, ki mu jih
postavlja Saturn, in se posmehuje avtoriteti
in konvencijam. Njegovo podroËje so
nesreËe, πoki in vse nepredvidljivo. V grπki
mitologiji je to bog neba, ki vlada vsemu,
kar pride kot flstrela z jasnega«, zato ni
Ëudno, da je tudi vladar potresov in
viharjev.
TipiËni uranski Ëlovek je drugaËen od
drugih in zelo poseben. Lahko je oËarljiv,
pameten, Ëudaπki, zmeden, nestanoviten,
otrok narave ali genij, vsekakor pa je vedno
nekonvencionalen in izviren, skratka vse,
kar bi lahko pripisali tudi tipiËnemu
Vodnarju.
Uran je sovladar Vodnarja, katerega tradicionalni vladar je
Saturn. Zodiak obkroæi v pribliæno 76 oziroma 84 letih.
Njegovo odkritje leta 1781 sovpada s francosko in ameriπko
revolucijo kakor tudi z industrijsko revolucijo v Angliji.
Uran vlada loËitvam in razdruæevanju,
od shizofrenije do obiËajne
flrazcepljenosti« osebnosti.
Psiholoπko pomeni predvsem tisti del
osebnosti, ki se upira vsemu, kar je
neprijetno, naporno, nezaæeleno ...
39
ZNAMENJE DOMICILA VODNAR
BARVE ZELENA, NEBESNO IN, KOVINSKO MODRA
DAN NOBEN
KOVINA URAN
õ
Neptun
ZNAMENJE DOMICILA RIBI
BARVA TURKIZNO ZELENA
DAN NOBEN
KOVINA NOBENA
F
otografija in film sta odkritji
neptunskega obdobja. Prvo fotografijo
so posneli leta 1827, prve fliluzionistiËne
igraËe« ‡ naprave, ki so dajale vtis gibljivih
slik ‡ pa so se pojavile v zgodnjih
tridesetih letih 19. stoletja. Svet
iluzije je neptunski svet, in morda
je narava tega planeta prav zato
tako varljiva in jo je teæko
opredeliti. Odkritje Neptuna pa je
prineslo tudi velik napredek na
podroËju farmakologije. Leta 1846
so na primer prviË uporabili eter,
kar je pomenilo prelomno toËko v
kirurgiji, naslednje leto pa so
iznaπli kloroform. Uveljavila se je
beseda anestetik, izpeljanka grπke
besede, ki pomeni neobËutljivost.
Namesto z oljem so zaËeli svetiti s
plinom, cestne svetilke pa so
ljudem odprle nov noËni svet
zapeljivo osvetljenih barov, ki so
ponujali alkoholno omamo.
SVET ESKAPIZMA
Neptun je planet eskapizma ali æelje po
begu v vseh mogoËih preoblekah. Naj gre
za bliπË filmske slave ali opojni svet mamil
in pijaËe, Neptun je vedno brez stika z
resniËnostjo, z omamo pa se varuje
Sovladar Rib, katerih tradicionalni vladar je Jupiter,
potrebuje za pot okoli Sonca pribliæno 170 let. Neptuna so
odkrili leta 1846, in glavna odkritja tega obdobja, na primer
fotografija in film, odliËno sovpadajo s simbolizmom tega
oddaljenega planeta.
boleËine in æalosti. Saturn omejuje, Uran
uniËuje, Neptun pa se prepuπËa in
razblinja.
Seveda pa je iskanje smisla v takem
svetu zgolj slepilo. Film se konËa, uËinek
alkohola ali drog izzveni, flmaËek« po
prekrokani noËi povzroËi glavobol, in
trpljenje je πe hujπe kot prej. Neptun ima
paË vedno dve strani ‡ navduπenje ali
obup, sreËo ali trpljenje in zmedo.
Æivljenje je lahko sreËno in usmerjeno k
cilju, ali pa nesreËno in brez smisla. Ljudje
s poudarjenim Neptunom so za taka stanja
zelo dojemljivi; nauËiti se morajo, da
pomeni Venera resniËno ljubezen, Neptun
pa le sanjski ideal in iskanje romantiËne
zveze, ki se v æivljenju redko uresniËi.
V grπki mitologiji je Neptun bog morja
Pozejdon, kar ponazarja æe njegov grafiËni
simbol trizob. Planet Neptun je tako vladar
morja in vseh z njim povezanih dejavnosti
ter stvari ‡ ladij, jadranja, ribolova,
morskega æivljenja ... V neptunskem svetu
je vsenaokrog morje, zemlje oziroma
trdnih tal pa ni nikjer, zato ljudje s
poudarjenim Neptunom v horoskopu ne
poznajo meja. To seveda velja tudi za
rojene v znamenju Rib.
V psiholoπkem smislu
je Neptun nasproten
principu Urana. Ta deli
in loËuje, Neptun pa
pomeni spajanje in
podiranje meja, brez
Ëesar ne bi nikoli
izkusili zaljubljenosti in
soËutja. Neptunski
ljudje se morajo
nauËiti, v kolikπni meri
je v æivljenju pametno
spoπtovati omejitve.
40
1
Pluton
P
luton je rimski bog podzemnega sveta,
v grπki mitologiji pa je bil to Hades.
Lahko bi rekli, da je bilo obdobje Plutona,
πe posebej nacizem in zloraba jedrske
energije, za Ëloveπtvo res neke vrste pekel.
Pluton pomeni zlorabo moËi, zlo in
groænjo smrti, telesno ali psiholoπko, kot
razpad osebnosti. V mitologiji si je Hades
nadel Ëelado nevidnosti, ko je zapustil
podzemlje, zato je tudi planet Pluton
vladar vsega, kar je skrito in nevidno. TRANSFORMACIJA
Pluton ni le simbol strahu, izgub in
izniËenja. Njegova moË je obËudovanja
vredna; v pravih rokah je sposobna
neverjetnih doseækov in transformacije.
Vedeti pa moramo, da je plutonska
transformacija vselej dolg in boleË proces,
in ne le zamah s Ëarobno palico. Mnogi
ljudje s poudarjenim Plutonom ali
©korpijonom v æivljenju doseæejo zelo visoke
in ugledne poloæaje, ki zahtevajo izjemno
moË in vzdræljivost. Ti ljudje so pobudniki
druæbenih sprememb in napredka.
Pluton v horoskopu lahko pomeni tudi
veliko bogastvo, saj je njegovo ime
izpeljanka grπke besede flplutos«, ki
pomeni bogastvo. ©korpijon Bill Gates ga
ima na primer v drznem Levu, v sferi
denarja in πe v konjunkciji s planetom
sreËe in blagostanja Jupitrom.
Pluton je sovladar ©korpijona, katerega tradicionalni vladar je
Mars. Njegovo zvezdno leto traja pribliæno 248 let. Odkrili so
ga πele leta 1930, zato astroloπko πe ni povsem pojasnjen,
vsekakor pa je povezan z razvojem atomske energije.
Simbolizira uniËevanje, nevidne sile, podzavest, regeneracijo,
transformacijo, v horoskopu pa nakazuje podroËje, na
katerem bomo v æivljenju doæivljali najhujπe krize.
V Ëasu odkritja Plutona je priπlo do
velikega napredka v psihoterapiji.
Tovrstna terapija pomeni brskanje po
naπem lastnem podzemlju in
odkrivanje skritih travm, ki jih je moË
ozdraviti le, Ëe jih privleËemo na dan.
41
ZNAMENJE DOMICILA ©KORPIJON
BARVA »RNA
DAN NOBEN
KOVINA PLUTONIJ
Y
PLANETI
42
V
astrologiji vlada simetrija, kar
ponazarja æe delitev znamenj po
elementih in modusih, na naslednjih
straneh pa bomo spoznali, da je tudi moË
planetov razporejena po nekem
doloËenem vzorcu in logiËnem zaporedju.
Podani opisi seveda niso dokonËni, ampak
so le nekakπen orientacijski prikaz, kaj vse
je moË razbrati iz pestrih kombinacij
planetov in znamenj. Pri razlagi horoskopa
je zelo pomembno, da je simbolizem æiv in
dinamiËen, ne pa zapeËaten v formule in
definicije.
DOMICIL, IZGON, VI©INA, DNO
Kot smo æe omenili, je planet moËan
oziroma v domicilu, kadar je v znamenju
ali znamenjih, ki jim vlada. Takrat je planet
fldoma«, ker se po lastnostih ujema s
svojim znamenjem. Tako se na primer
Sonce najbolje poËuti v fiksnem in
ognjevitem Levu, kjer oba, planet in
znamenje, delujeta skladno in sinergiËno.
Seveda obstaja tudi nasprotni princip;
kadar je planet v znamenju, ki je
nasprotno njegovemu domicilnemu
znamenju, reËemo, da je πibak oziroma v
izgonu ali detrimentu. Takrat med
planetom in znamenjem ni nobene
medsebojne privlaËnosti, zato pride do
trenja, konfliktnosti in neuglaπenosti.
Poznavanje znamenj in planetov sta prva dva klina na lestvici astroloπkega znanja.
Potem ko smo usvojili njihov osnovni simbolizem in sporoËilo, lahko postanemo
ustvarjalni in zaËnemo kombinirati razliËna znamenja z razliËnimi planeti. ©tevilne
kombinacije imajo vsaka svojo razlago, vendar je za zaËetek najpomembneje
vedeti, kako so v tradicionalni astrologiji razporejene moËi in πibkosti.
Poleg znamenj domicila in izgona ima
prvih sedem planetov ‡ osebnih planetov ‡
tudi znamenja viπine, v katerih so lastnosti
planetov πe posebej moËno izraæene. Tudi
ti poloæaji imajo doloËene stopinje, na
katerih je moË omenjenih planetov πe
dodatno poudarjena. Tako je na primer
Sonce na viπini kjer koli v Ovnu,
najmoËnejπe pa je na 19. stopinji.
Tudi tu je v veljavi nasprotni princip.
Kadar se planet nahaja v znamenju, ki je
nasprotno njegovemu znamenju viπine,
je na dnu; takrat je najπibkejπi oziroma
najteæavnejπi. Najmanj ugoden poloæaj
za planet je torej stopinja toËno nasproti
njegove viπine; za Luno je to na primer
3. stopinja ©korpijona.
Pravijo, da je simboliËna moË planeta
oslabljena tudi, kadar je ta retrograden,
kar pomeni, da se po znamenju giblje
nazaj namesto naprej. To velja zlasti za
Merkurja, Venero in Marsa.
Na naslednjih straneh bomo za vsak
planet posebej podrobneje obdelali
poloæaje izgona, viπine in dna. Ker smo
princip domicila æe obravnavali, ga tu ne
bomo ponavljali.
MO» IN ©IBKOST
SONCE
19 stopinj
Oven
LUNA
3 stopinje
Bik
MERKUR
15 stopinj
Devica
VENERA
27 stopinj
Ribi
MARS
28 stopinj
Kozorog
JUPITER
15 stopinj
Rak
SATURN
21 stopinj
Tehtnica
T
o
Ë
k
e

v
i
π
i
n
e
43
SONCE LUNA MERKUR VENERA MARS JUPITER SATURN URAN NEPTUN PLUTON
G l Þ ? ð « 5 õ 1 Y
ð
ð
5
5
G
G
l
l
?
?
«
«
«
?
Þ
5
1
õ
ð
Y
Þ
Þ
k
BIK
j
DVOJ»KA
i
RAK
h
LEV
g
DEVICA
f
TEHTNICA
e
©KORPION
d
STRELEC
c
KOZOROG
b
VODNAR
a
RIBI
l
OVEN
Z
N
A
M
E
N
J
A
V
I
©
I
N
E
Z
N
A
M
E
N
J
A
D
O
M
I
C
I
L
A
PLANETI
44
moËnimi æarki zaæiga in zatira.
»e je na primer Sonce v
konjunkciji z Merkurjem in je
na 10., Merkur pa na 15.
stopinji Ovna, je razlika med
njima 5 stopinj, kar pomeni, da
je Merkur kombusten.
Enak princip velja tudi, Ëe se
neki planet nahaja znotraj
sedemnajstih stopinj od Sonca.
Tak poloæaj se imenuje
oæarjenost in tudi v tem
primeru je planet oslabljen, a
manj, kot Ëe je kombusten.
»e je Sonce na primer na 10.,
Merkur pa na 25. stopinji Ovna,
je razdalja med njima 15
stopinj, torej je Merkur oæarjen.
Obratno velja, Ëe je planet v
tako tesni konjunkciji s
Soncem, da razdalja med njima
ne presega 17 minut. To je
poloæaj kazimi, v katerem je drugi planet veliko
moËnejπi, kot bi bil sicer, ker se flv srcu Sonca«
navzame SonËeve moËi in energije. »e je Sonce na
primer na 10 stopinj in 30 minut Ovna, Merkur pa na
10 stopinj in 20 minut Ovna, je razdalja med njima le
10 minut, zato je Merkur v kazimi.
l
LUNA
ZNAMENJE IZGONA
Kozorog, vladar Saturn
Tako kot Sonce je tudi Luna sovraænica Saturna;
najπibkejπa je v Kozorogu, Saturn pa v Raku. Kozorog
je znamenje strogosti, ambicioznosti in uËinkovitosti,
kar je v nasprotju z vlogo Lune, ki hrani, πËiti in daje
zavetje. Luna v Kozorogu lahko pomeni neplodnost,
G
SONCE
ZNAMENJE IZGONA
Vodnar, vladar Saturn
Sonce in Saturn sta veËna
sovraænika, zato sta najπibkejπa v
znamenju drug drugega.
Vodnar je hladen, odmaknjen
in razumski, kar so bolj
saturnovske kot sonËne
lastnosti. Sonce se v Vodnarju
ne more razæareti, ker tu nad
njegovo toplino in strastjo
vedno prevlada razum.
ZNAMENJE VI©INE
Oven, vladar Mars
Sonce in Mars sta zaveznika, saj
sta oba moπka, iniciativna,
odloËna in energiËna. Povezuje ju
element ognja in obËutek za
lastni jaz. Sonce v tem znamenju æari moËneje kot drugje.
ZNAMENJE DNA
Tehtnica, vladar Venera
Tehtnica je znana po tuhtanju, poËasnem odloËanju,
izmikanju in nadarjenosti za partnerstvo. ObËutek jaza
je pri njej lahko v senci skrbi za potrebe drugih.
Negotovost, krivda in æelja po ugajanju za vsako ceno
so pri tem znamenju vedno nad sebiËnostjo.
KOMBUST, OÆARJENOST IN KAZIMI ALI V
flSRCU SONCA«
»e je neki planet v konjunkciji s Soncem oziroma tik
ob njem in njuna medsebojna oddaljenost ne presega
sedmih stopinj in pol znotraj istega znamenja, reËemo,
da je drugi planet kombusten. To pomeni, da je ta
planet oslabljen zaradi bliæine Sonca, ki ga s svojimi
Tradicionalne πibke in moËne poloæaje
moramo vedno razlagati v kontekstu
posameznega horoskopa, poznavanje
astroloπke teorije pa nam pomaga
doloËiti tehniËne elemente in si ustvariti
referenËni okvir. Na ta naËin lahko
poveæemo informacije in smisel, vendar
pri tem ne smemo biti togi. »e planetom
v domicilu pripisujete samo dobre,
planetom v izgonu pa le slabe lastnosti,
ste si v simbolnem smislu nadeli prisilni
jopiË, kar je smrt za kvalitetno razlago
horoskopa.
»eprav se zdi na prvi pogled morda
uporabno, Ëe kombinacije planetov in
znamenj opremimo s seznamom
pripadajoËih atributov oziroma kljuËnih
besed, pa je tak pristop preveË πolski in
premalo ustvarjalen, saj razlage dobijo
smisel πele v kontekstu konkretnega
horoskopa. Prav zato sem kljuËne besede
raje izpustila v prid πirπih opisov.
POMEMBNOST RAZLAGE
45
Luna v plodnem Biku
predstavlja tip materinske in
praktiËne æenske.
pogosto pa je to tudi ugoden poloæaj za zdraviteljske
in parapsiholoπke sposobnosti.
Þ
MERKUR
ZNAMENJI IZGONA
Strelec in Ribi, vladar Jupiter
Merkur je glas, um in sel, odlikujeta pa ga zgovornost
DvojËkov in natanËnost Device. V znamenjih, ki jim
vlada Jupiter, je premalo discipliniran in obvladan.
Merkur v Strelcu je lahko neobziren, klepetav, nagnjen k
pretiravanju in povrπen. Je pa to dober poloæaj za uËenje,
pisanje, hobije in svobodnjaπke poglede. Merkur v
Strelcu uæiva v debatah in ima izostren smisel za humor.
Merkur v Ribah je lahko zmeden in nenatanËen;
pogosto ima teæave z resnico ‡ ali laæe ali pa ima
prebujno domiπljijo. Sicer pa je ta kombinacija ugodna
za igralce, pisatelje in pevce.
ZNAMENJE VI©INE
Devica, vladar Merkur
Merkur je edini planet, pri katerem se znamenje viπine
ujema z znamenjem domicila. Merkurjevska spretnost,
natanËnost in komunikacijske veπËine pridejo najbolj
do izraza prav v prilagodljivi in zemeljski Devici.
ZNAMENJE DNA
Ribi, vladar Jupiter
Glej Merkur v izgonu v Ribah (zgoraj).
?
VENERA
ZNAMENJI IZGONA
Oven in ©korpijon, vladar Mars
Venera in Mars simbolizirata polarnost æenskega in
moπkega principa, zato se v znamenjih drug drugega
slabo poËutita. ZnaËilnosti Marsovih znamenj so
sebiËnost, podjetnost, sila, energiËnost in moË, kar je v
prednost delu pred zabavo, pretirano obvladovanje
Ëustev in pomanjkanje soËutja.
ZNAMENJE VI©INE
Bik, vladar Venera
Luna in Venera sta zaveznici, ker sta obe æenski
znamenji. Luna se v plodnem Biku razcveti;
simbolizira tip flzemeljske matere«, ljubezen do
narave, dar za vrtnarjenje, Ëutne uæitke in ‡ glede na
Bikovo povezanost z grlom ‡ lep glas.
ZNAMENJE DNA
©korpijon, vladar Mars
Luna in Mars sta sovraænika, zato je njuna kombinacija
zelo naporna. »ustvena intenzivnost in moËan spolni
nagon Marsa v ©korpijonu je v nasprotju z mehko in
obËutljivo Luno. Luna v ©korpijonu simbolizira
Ëustvene travme, ginekoloπke teæave in ljubosumje,
PLANETI
nasprotju z Venerino poËasnostjo, mehkobo in
Ëutnostjo.
Venera v Ovnu je lahko negotova in æeljna ljubezni,
kar je pogosto posledica teæke mladosti. Prav zato
ovnovska Venera ljubezen raje sprejema, kot daje. Pri
tem po navadi ni izbirËna; ljubezen sprejme od
vsakogar in ne hrepeni po romantiËnem idealu.
Venera v ©korpijonu je flfatalna æenska« ali pa
oboæevalec spolno privlaËnih in moËnih æensk. Ta
poloæaj simbolizira razmerja moËi v ljubezni,
ljubosumje, æeljo po maπËevanju, Ëe je partner nezvest,
in sovraπtvo do atributov æenskosti.
ZNAMENJE VI©INE
Ribi, vladar Jupiter
Venera se v obËutljivih in z domiπljijo obdarjenih
Ribah razcveti. Tu tok neskonËne ljubezni nima meja.
Poloæaj simbolizira æenske, lepoto, prijaznost,
ranljivost, glasbeno in likovno nadarjenost ter spoπtljiv
odnos do umetnosti nasploh.
ZNAMENJE DNA
Devica, vladar Merkur
Devica stremi k popolnosti, ljubezen pa po navadi ni
popolna, zato ni Ëudno, da se Venera in Devica ne
ujemata najbolje. Kombinacija lahko oznaËuje izbirËno
osebo, ki jo drugi hitro razoËarajo, pa tudi æensko, ki
se pretirano posveËa svojemu videzu.
ð
MARS
ZNAMENJI IZGONA
Bik in Tehtnica, vladar Venera
V naravi Venere je, da upoπteva druge, sodeluje in se
pogaja, to pa je v nasprotju s premoËrtnim in
odloËnim Marsom, ki gre vedno naprej, ne oziraje se
na druge.
Mars v Biku je teæavna kombinacija. Planetu akcije v
fiksnem zemeljskem znamenju zlahka zmanjka moËi in
motivacije, saj hkrati pritiska na zavoro in plin. V
najslabπem primeru lahko ustrahuje druge.
Ta poloæaj pomeni tudi praktiËnost in konstruktivno
dejavnost na umetniπkem podroËju.
Mars v Tehtnici simbolizira konflikt energij. Tu gre za
vpraπanje hitre akcije in sklepanja kompromisov ter
uresniËevanja osebnih koristi pod pretvezo
diplomacije. Mars ukrepa, Tehtnica pa okleva. Ta
poloæaj lahko pomeni tudi boj za praviËne cilje in
pasivno agresivno vedenje.
ZNAMENJE VI©INE
Kozorog, vladar Saturn
Marsova moË in odloËnost dobita pravi zagon πele v
kardinalnem in zemeljskem Kozorogu. Ta poloæaj
pomeni usmerjeno aktivnost, uspeπno izvrπevanje
dolænosti in trdo delo.
Venera v Ribah pomeni
umetniπko nadarjenost.
47
»lovek z Marsom v
Kozorogu je izjemno moËan
in æilav.
ZNAMENJE DNA
Rak, vladar Luna
Mars v Luninem
domicilnem znamenju
pomeni neuspeπno in
naporno zvezo. Simbolizira
nagnjenost k uæaljenosti,
otroËjo jezo, nasilno in
gospodovalno vedenje v
druæinskem krogu,
bojeËnost, ne nazadnje pa
tudi æelodËne teæave.
«
JUPITER
ZNAMENJI IZGONA
DvojËka in Devica, vladar Merkur
Kot æe omenjeno, sta Jupiter in Merkur nasprotujoËa si
principa, zato se v znamenjih drug drugega ne
poËutita najbolje.
Jupiter v DvojËkih lahko pomeni konflikt med pravico
in krivico, resnico in laæjo ter teorijo in prakso. Jupiter
simbolizira viπji um, Merkur niæjega. Poloæaj oznaËuje
verski skepticizem, bujno domiπljijo, igrivost,
nezmernost, gostobesednost.
Jupiter v Devici ‡ megalomanski Jupiter zna v sitni in
drobnjakarski Devici narediti slona iz muhe. Ta poloæaj
oznaËuje obsedenost z delom in obsesivno-kompulzivno
vedenje, sicer pa je ugoden za etiËne vrednote,
zdravstvene in svetovalne poklice in redoljubnost.
ZNAMENJE VI©INE
Rak, vladar Luna
Jupiter in Luna sta zaveznika in se drug ob drugem
dobro poËutita. Rak poskrbi, da imata Jupitrova
dobrohotnost in nezmernost
pravo mero. Ta poloæaj lahko
pomeni reπitelja, zaπËitnika,
materinsko ljubezen, debelost.
ZNAMENJE DNA
Kozorog, vladar Saturn
Razsipni Jupiter v znamenju
omejevanja simbolizira nasprotje
med delom in zabavo ter svobodo
in disciplino. Pomeni pravila, ki
se jih moramo dræati v naπe dobro, trdo delo in
varËnost. Poloæaj je ugoden za udejstvovanje v politiki
in diplomaciji.
5
SATURN
ZNAMENJI IZGONA
Rak in Lev, vladarja Luna in Sonce
(svetili in Saturn so sovraæniki)
Pri planetih, ki se gibljejo poËasi, moramo upoπtevati,
da traja njihovo popotovanje skozi posamezno
znamenje kar celo generacijo. Tako je bil Saturn v
Raku in Levu med letoma 1914 in 1918 (prva svetovna
vojna), v Raku pa je bil spet med junijem 1944 in
avgustom 1946, torej v obdobju, ki je sovpadalo s
koncem druge svetovne vojne.
Saturn v Raku je teæak poloæaj, saj se Saturn v
Luninem znamenju ne poËuti ugodno. Pomeni
teæaven zaËetek æivljenja, nasilne in tiranske starπe,
zaprtost vase in brezdomstvo.
Saturn v Levu je oËitno nesreËen zakon, saj je Saturn
mrzel, Sonce pa vroËe. Ta poloæaj je povezan z
nesposobnostjo samoizraæanja in pomanjkanjem
Mars v Kozorogu simbolizira uspeh v
sluæbi in trdo delo.
48
URAN ‡
SOVLADAR VODNARJA
Uran je povezan z druæbo,
revolucijami, humanizmom, utopijo,
znanostjo, moderno tehnologijo,
stroji in vsem, kar je neosebno in
razumsko, pa tudi z elementarnimi
nesreËami. Slabo se poËuti v Levu,
znamenju ega in osebne
pomembnosti.
Neptun simbolizira brezmejnost,
Ëustva, eskapizem, sanje, domiπljijo,
zmedenost in glamur. Slabo se
ujema z Devico, ker je to znamenje
dela, sluæenja, reda in minimalizma.
Pluton simbolizira podzavest in
polarnost uniËenja, zdravljenja,
smrti in prerojenja. Povezan je tudi
z vsem, kar je skrito, nevarno in
skrivnostno. Najslabπe se poËuti v
Biku, ki mu najveË pomenijo telesna
varnost, domaËe udobje in Ëutni
uæitki.
Znamenje izgona BIK
NEPTUN ‡
SOVLADAR RIB
PLUTON ‡
SOVLADAR ©KORPIJONA
Znamenje izgona LEV Znamenje izgona DEVICA
ZNAMENJE VI©INE
Tehtnica, vladar Venera
Resni Saturn je v Venerinem moπkem znamenju
mehkejπi in uravnoveπen. Simbolizira avtoriteto v
najboljπi moæni obliki ‡ kot dobrohotnega oËeta in
praviËnega sodnika, pa tudi kot simetrijo in pravilnost
oblik.
ZNAMENJE DNA
Oven, vladar Mars
Znamenje akcije in ega se ob hladnem Saturnu
zaletava z glavo v zid. Ta kombinacija simbolizira
inovativnost nasproti tradiciji, uporniπtvo, trmoglavost,
samodisciplino, na zdravstvenem podroËju pa
predvsem glavobole in migrene.
ZUNANJI PLANETI
Uran, Neptun in Pluton so trije flmoderni« planeti, ki
jih antiËna astronomija ni poznala. Imenujejo se tudi
transsaturnovski planeti ‡ ker pridejo za Saturnom ‡
oziroma neosebni planeti. Vsak od njih je sovladar
doloËenega znamenja, ni pa nadomestek
tradicionalnega vladarja. Pomembni so predvsem
zaradi aspektov, ki jih v horoskopu tvorijo z osebnimi
planeti, pa tudi zaradi tranzitov in progresij, ki jih
bomo podrobneje obdelali v petem in πestem poglavju.
PLANETI
lahkotnosti, pomeni pa tudi, da bo tak Ëlovek svoje
cilje uresniËil πele na stara leta. Saturn v Levu drugim
vsiljuje svojo voljo, manjka pa mu razumevanja in
soËutja.
49
Zunanji planeti se gibljejo poËasi in so generacijski.
Tako je bil Uran od septembra 1957 do septembra
1961 v Levu, Neptun v ©korpijonu in Pluton v Devici,
kar pomeni, da imajo vsi, ki so bili rojeni v tem
obdobju, zunanje planete v istih znamenjih. Ti planeti
zato manj vplivajo na osebne lastnosti, pomembni so le
v povezavi z osebnimi planeti.
Tradicionalna astrologija za zunanje planete ne
doloËa viπine in dna, njihovo delovanje v znamenjih
izgona pa je opisano v okvirju na strani 48.
ó
HIRON
V modernih efemeridah je po navadi naveden tudi
poloæaj Hirona, asteroida, ki so ga odkrili πele 1.
novembra 1977, a se v astrologiji kljub temu naglo
uveljavlja. Giblje se med Saturnom in Uranom,
njegova orbita pa traja pribliæno 50 let. Moderna
astrologija ga je doloËila za sovladarja Strelca.
KAJ SIMBOLIZIRA HIRON
V mitologiji je bil Hiron kentaver, pol Ëlovek in pol
konj, sin Saturna in nimfe Filire. Vzgojil ga je Apolon,
ki ga je nauËil dveh umetnosti ‡ vojskovanja in
zdravljenja. Bil je nesmrten, toda to je bilo zanj
prekletstvo, ker se ‡ potem ko ga je ranila strupena
puπËica ‡ ni mogel niti pozdraviti niti umreti. Reπil se
je lahko le s tem, da se je odrekel nesmrtnosti. Hiron
simbolizira naπo skrito rano oziroma karmiËno
boleËino, ki jo duπa prenaπa iz æivljenja v æivljenje, mi
pa jo moramo v trenutnem æivljenju sprostiti in
preobraziti. Naj Ëlovek sprejema idejo preteklih
æivljenj in reinkarnacije ali ne, astrologija trdi, da je
Hiron po naravi soroden Plutonu, ki od nas prav tako
zahteva, da se spremenimo in okrepimo skozi trpljenje
in izgube.
RETROGRADNI PLANETI
Pri retrogradnih planetih ne gre za to, da bi se planeti
kar nenadoma ustavili in obrnili smer gibanja, ampak
da se z naπega zornega kota na Zemlji na videz gibljejo
nazaj namesto naprej. Razen Sonca in Lune so vsi
planeti obËasno retrogradni. Bolj ko so oddaljeni od
Sonca, daljπe je njihovo retrogradno obdobje, zato je v
osebnem horoskopu najpomembnejπa retrogradnost
hitrih planetov Merkurja, Venere in Marsa.
»rka flR« v efemeridah nam pove, na kateri dan
postane planet retrograden, flD« pa, kdaj bo njegovo
gibanje spet direktno (glej stran 156). Stopinja in
minuta, ko se planet obrne, se imenuje
flstacionarnost«.
SIMBOLIZEM RETROGRADNIH
PLANETOV
Retrogradnost pomeni, da
pozitivne lastnosti planeta v Ëasu
njegovega vzvratnega gibanja vsaj
zaËasno usahnejo. Osebni planeti
v obdobjih retrogradnosti po
Hiron ‡ v mitologiji nesmrtni
kentaver ‡ simbolizira karmiËne
boleËine.
PLANETI
50
RETROGRADNA VENERA
Venera spremeni smer gibanja vsakih 18 do 20
mesecev in je retrogradna pribliæno 42 dni. V teh
obdobjih najbolj trpijo ljubezenske in partnerske
zveze. Razmerja, zaËeta pod vplivom retrogradne
Venere, po navadi niso trdna, nesporazume pa je
najlaæje razreπiti, kadar postane Venera spet direktna.
Razen Ëustvenih teæav prinaπa retrogradna Venera tudi
drobna razoËaranja in obËutek osamljenosti ali
neljubljenosti.
V osebnem horoskopu retrogradna Venera lahko
pomeni nezmoænost izraæanja Ëustev, srameæljivost,
nesposobnost za trajne zveze ali pozno poroko.
®
KROG SRE»E
Horoskop ima veliko elementov, ki niso flresniËni« na
naËin, kot so resniËni planeti. Ascendent, na primer, je
glavna stopinja horoskopa, ki doloËa vzhajajoËe
znamenje in jo lahko samo matematiËno izraËunamo.
To velja tudi za Krog sreËe, namiπljeno toËko, ki jo
doloËimo po formuli ascendent plus Luna minus
Sonce (glej stran 61). Krog sreËe je sreËna toËka
horoskopa, vendar sama po sebi, tako kot Lunina
vozla, ni posebej pomembna. MoË dobi πele v
konjunkciji z doloËenim planetom ali kotom, ker
poveËa njegovo delovanje, od narave slednjega pa je
odvisno, ali bo toËka delovala pozitivno ali negativno.
LUNINA VOZLA
Poloæaje Luninih vozlov najdemo v posebnem stolpcu
v efemeridah (glej stran 156). Obstajata dve vrsti
vozlov: flsrednji«, pri katerem je naveden povpreËni
oziroma srednji poloæaj, in flpravi«, pri katerem je
oznaËen toËen poloæaj.
1
Severni vozel je toËka, na kateri Luna seka
ekliptiko od juga proti severu.
navadi pomenijo nekakπno upoËasnitev in vraËanje v
preteklost.
RETROGRADNI MERKUR
Merkur je retrograden trikrat ali πtirikrat letno, in to za
pribliæno tri tedne. V teh obdobjih utegne biti æivljenje
precej zmedeno, πe posebej na podroËjih, ki jim vlada
Merkur, to pa so komunikacije, promet in pretok
informacij. Stvari se nikoli ne odvijajo po naËrtih, in
medtem ko naredimo en korak naprej, naredimo tudi
dva nazaj. Teæave po navadi prenehajo, bræ ko postane
Merkur spet direkten ‡ stvari spet steËejo, nesporazumi
so pozabljeni in raËunalniki spet delujejo. Kadar je
Merkur retrograden, ni pametno sprejemati
pomembnih odloËitev, pogosto pa ta poloæaj prinaπa
tudi sreËanja z osebami iz naπe preteklosti.
V osebnem horoskopu retrogradni Merkur lahko
pomeni teæave in zastoje v osnovnem izobraæevanju,
nesposobnost izraæanja lastnih æelja, misli in Ëustev,
govorne napake, molËeËnost in
zadræanost.
RETROGRADNI MARS
Mars se obrne pribliæno
vsakih 25 mesecev,
njegova retrogradnost
pa traja od 65 do 80
dni. To ni primeren Ëas
za uvajanje novosti, drzne
podvige, nevarne πporte,
potovanja, nakupe strojev,
operacije, sodne postopke itd., ker v takih
obdobjih mimogrede lahko naredimo kakπen napaËen
in nepremiπljen korak, ki ga pozneje obæalujemo.
V osebnem horoskopu retrogradni Mars lahko pomeni
nezmoænost izraæanja jeze ali flnegativnih« Ëustev,
poslediËno pa depresije, bolezni in nesreËe. Ljudem s
tem poloæajem pogosto primanjkuje motiviranosti za
poklicno uveljavljanje.
51
l
Juæni vozel je toËka, na kateri Luna seka
ekliptiko od severa proti jugu.
KAJ SO LUNINI VOZLI
V horoskopu sta Lunina vozla oznaËena z grafiËnim
znakom omega. V resnici so to namiπljene toËke, na
katerih Luna seka ekliptiko ali navidezno pot Sonca
okoli Zemlje. Ime ekliptika izhaja iz besede eklipsa, ki
pomeni mrk, do tega pa lahko pride le, kadar je Luna
na temj pasu ali tik ob njem. Vozla sta vedno toËno
nasproti drug drugega, zato je v efemeridah vedno
oznaËen le severni vozel.
V tradicionalni astrologiji se severni vozel imenuje
zmajeva glava ali Caput Draconis, juæni pa Cauda
Draconis oziroma zmajev rep. Luna in Sonce
ponazarjata zmajevi oËesi, zmaj, ki flpoæira« svetili, pa
se nanaπa na pojav sonËnih in luninih mrkov.
Severni vozel velja za sreËnega. To je toËka, kjer se
zmaj hrani, zato tu dobivamo in zmagujemo,
nasprotno pa je juæni vozel toËka, kjer zmaj izloËa. To
je nesreËen poloæaj, ker pomeni odrekanje. Nekateri
astrologi vozloma pripisujejo karmiËni pomen ‡
severni naj bi pomenil dobro, juæni pa slabo karmo.
ZVEZDE STALNICE
Zvezde stalnice se skozi zodiak gibljejo s hitrostjo 50
sekund na leto, zato so pribliæno 120 let na isti
stopinji. Te zvezde v astrologiji niso enako pomembne
kot planeti in koti, nimajo grafiËnih znakov in v
horoskopu niso oznaËene. Uporabne so kot nekakπen
fldodatek« razlagi, toda le, Ëe se nahajajo v konjunkciji
s planetom ali katero od kotnih toËk, pri Ëemer orbis
ne sme presegati 1 stopinje. Tako je na primer Sonce
na 29. stopinji Leva poudarjeno æe zato, ker je v
domicilu, konjunkcija z zvezdo stalnico Regulus pa mu
da πe veËjo moË. Nasprotno pa se Mars na 26. stopinji
Bika ne poËuti najbolje, ker je v izgonu, konjunkcija z
nesreËno zvezdo Algol pa ta poloæaj πe poslabπa.
V tradicionalni astrologiji so imele zvezde stalnice
pomembno vlogo, danaπnji astrologi pa menijo, da so
le dodaten pokazatelj pri interpretaciji. Najbræ nobena
stranka ne bi hotela od astrologa sliπati, da je doloËen
planet v njenem horoskopu v konjunkciji z zvezdo
nasilne smrti in samomora. Ta podatek bi utegnil biti
zanimiv za astrologa, a bi ga moral uporabljati skrajno
previdno.
V spodnji razpredelnici so navedene le nekatere
pomembnejπe sreËne in nesreËne zvezde stalnice.
NESRE»NE ZVEZDE STALNICE SRE»NE ZVEZDE STALNICE
Seat 29 Ribe. Æalost, krutost,
nesreËa, zapor, smrt ali samomor,
zlasti utopitev.
Serpentis 19 ©korpijona. flPrekleta
stopinja prekletega znamenja« velja
za najnesreËnejπo stopinjo zodiaka.
Vindemiatriks 9 Tehtnice. Zvezda
vdovstva, izgube, sramote.
Alkione 29 Bika. flJokajoËi sestri«
pomenita æalost in solze.
Aldebaran 9 DvojËka. »ast, pogum,
inteligenca, energiËnost, nevarnost
nasilja in bolezni.
Algol 26 Bika. Nasilje in telesna
nevarnost.
Antares 9 Strelca. Bojevitost,
samouniËevalnost, slepota.
Zuben Alπemali 19 ©korpijona.
Izjemna inteligenca, bogastvo in
sreËa.
Regulus 29 Leva. Ambicioznost,
Ëast, uspeh, vodenje.
Spika 23 Tehtnice. Ena najsreËnejπih
zvezd, pomeni plodnost in uspeh.
Vega 15 Kozoroga. SreËa,
prefinjenost, politiËna spretnost.
Horoskop je zemljevid neba za uro in kraj
rojstva. »e ga razdelimo na πtiri dele, dobimo
zelo pomembne kotne toËke, vkljuËno z
ascendentom, razdelitev na 12 delov pa nam
pokaæe tako imenovane hiπe. Podobno kot
znamenja in planeti imajo tudi hiπe svoje
domicile. Razporeditev planetov po hiπah da
horoskopu dodatno razseænost in pokaæe
aspekte oziroma kote med planeti, konËno
astroloπko sliko posameznika pa nam da πele
pregled vseh kombinacij planetov, znamenj,
hiπ in aspektov.
3
HOROSKOP
HOROSKOP
54
prednost obvladovanja te veπËine pa je, da
le tako dobimo pravi vpogled v zapletenost
astrologije. Saj ni treba, da vedno
raËunamo na roke, toda Ëe hoËemo
razumeti gibanje planetov, je tehnika
roËne izdelave horoskopa πe vedno
najboljπa pot. To znanje nam bo koristilo
tudi za razumevanje tranzitov in progresij
oziroma Ëasovnih enot, s katerimi
napovedujemo prihodnost.
R
azvoj raËunalniπkih programov za
izraËunavanje horoskopov je izpodrinil
zamudno raËunanje, ki je dandanes æe
izumrla spretnost. Zdaj podatke preprosto
vtipkamo v raËunalnik in v trenutku se
nam prikaæejo kotne toËke ter planeti. Le
Ëemu bi se potem Ëlovek muËil in na roke
raËunal horoskop?
Eden izmed razlogov je, da vsi paË
nimamo dostopa do raËunalnika, resniËna
»e vas ob misli na to, da bi morali roËno izdelati horoskop, kar zmrazi, vedite,
da niste edini. Ljudje, ki se ukvarjajo z znanostjo, so po navadi matematiËno
nadarjeni, astrologi pa so praviloma bolj nagnjeni k umetniπkemu in filozofskemu
razmiπljanju in v matematiki niso ravno doma. Tudi sama sem mislila, da sem
matematiËni analfabet.
IZRA»UN ROJSTNE KARTE
IZRA»UN HOROSKOPA KORAK
ZA KORAKOM
Obstaja veË razliËnih sistemov hiπ,
vendar se v naπi knjigi ne bomo
ukvarjali z njihovo primerjavo, ampak
bomo uporabljali Placidov sistem, ki ga
astrologi najveË uporabljajo. Hiπe bomo
doloËili s pomoËjo Rafaelovih tabel hiπ
za severne zemljepisne πirine.
Primer:
Catherine Zeta-Jones
25. september 1969
14.40 BST
Swansea ‡ 51N37, 3W57
1
GMT »AS ROJSTVA
Vedno uporabljamo greenwiπki srednji
Ëas (GMT). V naπem primeru je dan Ëas
rojstva po angleπkem poletnem Ëasu
(BST), zato moramo za Ëas rojstva po
GMT odπteti 1 uro, in dobimo 13.40
GMT.
2
ZVEZDNI »AS
V efemeridah je prvi stolpec vedno
oznaËen z zaËetnicama S.T., ki pomenita
zvezdni Ëas (angleπko Sidereal Time). Ta
je naveden v h-m-s, oziroma urah,
minutah in sekundah. Zvezdnega Ëasa
ne smemo meπati s poloæaji planetov, ki
so oznaËeni s stopinjami, minutami in
vËasih sekundami. (©estdeset sekund da
1 minuto, 60 minut 1 stopinjo, 30
stopinj pa je razpon znamenja.) Zvezdni
Ëas vedno zaokroæimo na minute; v
naπem primeru je to 00h 14m 33s
oziroma 00.15.
3
POPRAVEK
Za vsakih 6 ur, ki so pretekle od polnoËi
do trenutka rojstva, zvezdnemu Ëasu
priπtejemo 1 minuto. Ker je v naπem
primeru Ëas rojstva 13.40, je to dvakrat
po 6 ur, torej priπtejemo 2 minuti.
4
GST (Greenwiπki zvezdni Ëas)
Seπtejemo zvezdni Ëas, Ëas rojstva po
Greenwichu in popravek ‡ 00.15 +
13.40 + 00.02 = 13.57. Dobimo zvezdni
Ëas po Greenwichu.
5
POPRAVEK ZEMLJEPISNE
DOLÆINE
Ne smemo pozabiti, da je naπ Ëas
standardiziran in da je svet priroËno
razdeljen na Ëasovne zone. Toda kako
bi bilo, Ëe bi morali Ëas doloËati s
pomoËjo sonËne ure? Njena senca bi
bila v Londonu pod drugaËnim kotom
kot v Ljubljani. »asovna zona in urni Ëas
nista enaka, zato mora astrolog to
razliko premostiti s popravkom
zemljepisne dolæine.
Formula: zemljepisno dolæino
pomnoæimo s 4. 3W57 x 4 = 15.48. To
vsoto dobimo tako, da najprej
pomnoæimo stopinje dolæine (3 x 4 =
12), nato pa πe minute (57 x 4 = 228 ali
3.8 stopinj); 3.8 stopinj nato
spremenimo v stopinje in minute, tako
da 0.8 mnoæimo z 0.60 (0.8 x 0.60 =
0.48). Seπtejemo 12 in 3.48 (12 + 3.48
= 15.48). Dobljeno vsoto zaokroæimo
navzgor ali navzdol do najbliæje
stopinje. Popravek dolæine v naπem
primeru je 16.
6
LST (Lokalni zvezdni Ëas)
»e je zemljepisna dolæina kraja rojstva
zahodno od Greenwicha, popravek
dolæine odπtejemo, v nasprotnem
primeru pa ga priπtejemo. V naπem
primeru bomo vsoto 16 odπteli od GST,
ker je kraj rojstva zahodno od
Greenwicha (13.57 ‡ 16 = 13.41).
KonËna vsota je LST ali lokalni zvezdni
Ëas, ki pa mora znaπati manj kot 24.00,
sicer isto πtevilo preprosto odπtejemo.
Spodaj je na kratko prikazan celoten
izraËun lokalnega zvezdnega Ëasa.
55
Poleg tega je raËunalnik le toliko
natanËen, kolikor so natanËni vneseni
podatki, in Ëe poznamo strukturo horosko-
pa, bomo hitro opazili napake v programu.
Za izraËun rojstne karte potrebujemo
efemeride, tabele hiπ in kalkulator.
EFEMERIDE
Kot æe reËeno v prvem poglavju, so
efemeride tabele dnevnega gibanja
planetov; povedo nam, v katerih
znamenjih se nahajajo planeti in s kolikπno
hitrostjo se gibljejo. Efemeride in tabele
hiπ se dobijo v vseh bolje zaloæenih
knjigarnah z alternativno literaturo.
Nekatere efemeride navajajo poloæaje
planetov za polnoË (0h), druge za poldne
(12h). PriporoËam
uporabo polnoËnih
efemerid, ker na ta naËin
raËunamo znotraj istega
dne, v nasprotnem primeru
pa moramo 24-urno celoto
razdeliti na dva dneva. V naπi
knjigi bomo uporabljali le
polnoËne efemeride.
KAJ JE HOROSKOP
Horoskop je kot fotografija neba, ki bi jo
nekdo posnel ob Ëasu in na kraju vaπega
rojstva. V tem smislu je nekako zamrznjen
v Ëasu in prikazuje astronomsko podobo
vaπega rojstnega trenutka. »e hoËemo to
podobo ponazoriti πe astroloπko,
1 Vrh 1. hiπe
P
R
V
A
H

A
D
R
U
G
A

H
I
©
A
T
R
E
T
J
A

H
I
©
A
2
3
4

V
r
h

2
.

h
i
π
e

V
r
h

3
.

h
i
π
e

V
r
h

4
.

h
i
π
e
S.T. ‡ ZVEZDNI »AS OPOLNO»I
POPRAVEK
GST (greenwiπki zvezdni Ëas)
KON»NA VSOTA ‡ LST
GMT ROJSTVA
»AS ROJSTVA
‡ 1 URA 13.40 GMT
00.15
00.02
= 13.57
00.16
13.41
14.40 BST
POPRAVEK DOLÆINE (ZAHOD/OD©TEJEMO ‡
VZHOD/PRI©TEJEMO)
Vrhovi pomenijo
zaËetke hiπ in so
oznaËeni do stopinje
natanËno.
HOROSKOP
56
potrebujemo natanËne poloæaje planetov na nebu.
Planete nato vriπemo na astroloπko kolo, da prikaæemo
poloæaj na Zemlji, iz katere je bila slika tudi narejena.
Za horoskop potrebujemo:
Datum rojstva
»as rojstva ‡ biti mora kar se da toËen
Kraj rojstva ‡ πirino in dolæino
©irina in dolæina sta oznaËeni s stopinjami in
minutami. N pomeni severno, S juæno πirino, W
zahodno, E pa vzhodno zemljepisno dolæino. Na
primer: Manchester 53N30, 2W15; Ljubljana 46N03,
14E31; New York 40N45, 73W57; Sydney 33S52,
151E13.
IZRA»UN KOTOV
Horoskop je razdeljen na πtiri kvadrante, ki nam dajo
kote oziroma glavne osi, vsak kvadrant pa je razdeljen
πe na tri dele, da dobimo 12 hiπ. Najprej moramo
ugotoviti, katero znamenje je na vrhu posamezne hiπe
in na kateri stopinji se hiπa zaËne oziroma konËa.
TABELE HI©
Zdaj imamo vse potrebne podatke, da doloËimo
vrhove hiπ. Odprite tabele hiπ in poiπËite kraj, ki se
najbolj ujema z zemljepisno πirino kraja rojstva. V
naπem primeru je Swansea, ki leæi na 51N37, najbliæji
tabelam hiπ za London, ki je na 51N32.
Prvi stolpec je spet zvezdni Ëas v urah, minutah in
sekundah, razlika od enega do drugega zvezdnega Ëasa
pa je pribliæno 4 minute. PoiπËemo zvezdni Ëas ‡ ali H.
M. S. ‡ , ki je najbliæji naπemu krajevnemu zvezdnemu
Ëasu 13.41. V spodnjem primeru je to srednja vrstica
oziroma 13.40.12.
Naslednji stolpci oznaËujejo posamezne hiπe s
pripadajoËimi SonËevimi znamenji, oznaËenimi z
grafiËnimi simboli. Tu lahko razberemo, na katerih
stopinjah se nahajajo vrhovi hiπ. IπËemo vrhove hiπ za
krajevni zvezdni Ëas 13.41, in srednja vrsta z zvezdnim
Ëasom 13.40.12 je dovolj blizu, da skoraj natanËno
ustreza. »e bi bili radi πe natanËnejπi, lahko priπtejete
pribliæno Ëetrtino razlike med vrstama 2 in 3.
RaËunalniπki programi to poËno samodejno, vendar
tolikπna natanËnost niti ni potrebna, ker je tudi Ëas
rojstva po navadi le pribliæen. Staro pravilo je, da vrh
desete hiπe (imenovan tudi sredina neba) in prve hiπe
(ascendent) zaokroæimo na najbliæjo Ëetrtino stopinje,
vse ostale vrhove hiπ pa na najbliæjo polno stopinjo.
Tabele hiπ za London na 51N32
H. M. S.
13 36 25
13 40 12
13 44 00
º
ı
22 06
22 54
23 42
º
26
27
28
º
19
20
21
º
7
7
8
º
5
6
7
º
22
23
25
SIDEREAL
TIME
10
f
11
e
12
d
ASCEN
d
2
b
3
a
57
Vrhovi hiπ za rojstno karto Catherine Zeta-Jones so:
10. ‡ 27 in Ëetrt Tehtnice
11. ‡ 20 ©korpijona
12. ‡ 7 Strelca
Asc ‡ 23 Strelca
2. ‡ 6 Vodnarja
3. ‡ 23 Rib
VRHOVI OSTALIH HI©
Zgradba horoskopa je popolnoma simetriËna, zato
vrhove ostalih hiπ preprosto vriπemo na iste stopinje
nasprotnih znamenj. V naπem primeru:
4. ‡ 27 in Ëetrt Ovna
5. ‡ 20 Bika
6. ‡ 7 DvojËkov
Desc ‡ 23 DvojËkov
8. ‡ 6 Leva
9. ‡ 23 Device
VRINJENE HI©E
Opazili boste, da sta v horoskopu Catherine Zeta-Jones
dve znamenji podvojeni, saj sta v Strelcu tako vrh 1.
hiπe (ascendent) kot vrh 12. hiπe. Zato je tudi
nasprotno znamenje DvojËkov na vrhu sedme
(descendent) in πeste hiπe. To pomeni, da dve
znamenji manjkata in ju je treba vriniti.
V naπem primeru sta manjkajoËi znamenji Kozorog
in Rak. Kozorog se nahaja med Strelcem in Vodnarjem
in je vrinjen v prvi hiπi, Rak, ki je med DvojËkoma in
Levom, pa je vrinjen v sedmi hiπi.
VELIKOSTI HI©
Opazili boste, da je kolo horoskopa razdeljeno na
12 enakih delov ‡ hiπ, ki pa so v resnici razliËno velike.
Tako se v naπem primeru prva hiπa razteza od
23 stopinj Strelca do 6 stopinj Vodnarja in pokriva
43 stopinj, druga hiπa se zaËne na 6 stopinj Vodnarja
in konËa na 23 stopinj Rib, kar znaπa 47 stopinj, tretja
hiπa, ki πteje 34 stopinj in je krajπa, pa sega od
23 stopinj Rib do 27 stopinj Ovna.
Nekateri horoskopi imajo zunanji obod kolesa
razdeljen na 360 stopinj, hiπe pa vrisane tako, da
ustrezajo njihovi dejanski velikosti. Sama menim, da
velikost hiπ za interpretacijo ni posebej pomembna,
pa tudi, da je simboliËna ponazoritev horoskopa
z 12 enakimi razdelki za uporabnika bolj prijaznega
formata.
RaËunalniπki programi izraËunajo horoskop na sekunde natanËno.
HOROSKOP
K
ot æe reËeno, so v efemeridah
navedeni poloæaji planetov za polnoË
vsakega dne posebej. Toda Ëe niste rojeni
natanËno opolnoËi, bo moral astrolog
poloæaje planetov preraËunati glede na vaπ
Ëas rojstva. Na primer: Ëe ste rojeni ob
πestih zjutraj, bo treba izraËunati razdaljo,
ki so jo planeti naredili v πestih urah od
polnoËi dalje. Obstaja hitra in preprosta
formula za izraËunavanje planetarnih
poloæajev, ki ne zahteva uporabe
logaritmov, ampak le kalkulatorja.
»AS ROJSTVA PRETVORIMO
V MINUTE
Vedno uporabljamo Ëas rojstva po green-
wiπkem srednjem Ëasu. Catherine Zeta-
Jones je bila rojena ob 14.40 po poletnem
Ëasu, kar je 13.40 GMT in znese 820 minut.
DNEVNO GIBANJE
Primerjajmo planetne poloæaje opolnoËi
na dan rojstva in opolnoËi naslednjega dne
in izraËunajmo, za koliko se je planet
premaknil v 24 urah. Na primer: opolnoËi
25. septembra 1969 je bilo Sonce na 1
stopinji in 45 minut Tehtnice, opolnoËi 26.
septembra pa na 2 stopinjah in 44 minutah
istega znamenja. Njegovo dnevno gibanje
je bilo torej 59 loËnih minut.
FORMULA
»as rojstva, preraËunan v minute, delimo
s πtevilom minut v dnevu (1440) in
mnoæimo z dnevnim gibanjem. Torej
delimo 820 s 1440, mnoæimo z 59 in
dobimo 34 loËnih minut.
KON»NI REZULTAT
Rezultat priπtejemo prvemu polnoËnemu
poloæaju Sonca ‡ 1 stopinja in 45 minut
Tehtnice ‡ in dobimo natanËen poloæaj
Sonca v trenutku rojstva ‡ 2 stopinji in 19
minut Tehtnice. Poloæaje planetov vedno
zapisujemo na naslednji naËin: grafiËni
znak planeta, stopinja, grafiËni znak
znamenja, minute. Torej: G2f19. Isto
formulo uporabimo tudi za druge planete
DoloËili smo vrhove hiπ, ki so osnova rojstne karte, zdaj pa moramo izraËunati πe
natanËne poloæaje planetov in jih vnesti v ustrezne hiπe.
IZRA»UN PLANETNIH POLOÆAJEV
58
59
in za Lunina vozla, Ëe uporabljamo prave
vozle in ne srednjih (povpreËna razdalja).
LUNA
Luna se v primerjavi z drugimi planeti
giblje zelo hitro. V enem znamenju ostane
pribliæno dva dneva in pol.
᭜ OpolnoËi 25. septembra 1969 je bila
Luna na 20 stopinjah in 38 minutah Rib.
᭜ OpolnoËi 26. septembra 1969 je bila
Luna na 4 stopinjah in 42 minutah
Ovna.
᭜ Lunino dnevno gibanje je bilo torej 14
stopinj in 4 minute oziroma 844 loËnih
minut.
᭜ Formula: 820 delimo s 1440 in
mnoæimo z 844; rezultat je 481 ali 8
stopinj in 1 minuta.
᭜ Dobljeno πtevilo priπtejemo prvemu
polnoËnemu poloæaju Lune in dobimo
l28a39. (Ker se Luna zelo hitro giblje,
pride vËasih do razlike v loËnih minutah
med roËno in raËunalniπko izraËunanim
horoskopom, vendar to ni pomembno.)
MERKUR
Merkurjevo dnevno gibanje je zelo
spremenljivo, ker ima tri do πtiri
retrogradna obdobja na leto. Preden ta
planet postane retrograden, se giblje
poËasneje, bræ ko pa se obrne v pravo
smer, pohiti. Na dan lahko naredi veË kot 2
stopinji. V Merkurjevem stolpcu v
efemeridah je 17. september oznaËen s
preËrtano Ërko R(R), kar pomeni, da je
Merkur prejπnji dan, 16. septembra,
zamenjal smer gibanja, po Ëemer lahko
sklepamo, da se je gibal relativno poËasi.
᭜ Petindvajsetega septembra 1969
opolnoËi je bil Merkur na 10 stopinjah
in 47 minutah Tehtnice.
᭜ ©estindvajsetega septembra opolnoËi je
bil Merkur na 9 stopinjah in 47 minutah
Tehtnice, ker se je zaradi retrogradnosti
pomikal nazaj.
᭜ Merkurjevo dnevno gibanje znaπa torej
natanko 1 stopinjo ali 60 loËnih minut.
᭜ Formula ‡ 820 delimo s 1440, mnoæimo
s 60 in dobimo 34.
᭜ Ker je Merkur retrograden, 34
odπtejemo od njegovega poloæaja 25.
septembra in dobimo nov poloæaj
Þ10f13. V horoskopu ga oznaËimo s
Ërko flR« s preËrtano poπevno Ërto. »e
bi Merkur tik pred Ëasom rojstva
spremenil smer, bi bil stacionaren, in v
tem primeru bi ga oznaËili s flSR«
(stacionarno retrograden) ali s flSD«
(stacionarno direkten).
HOROSKOP
60
VENERA
Venerino dnevno gibanje je precej
spremenljivo in je odvisno od tega, kako
blizu retrogradni ali direktni stacionarnosti
je. Pri normalni hitrosti naredi dobro
stopinjo na dan.
᭜ Petindvajsetega septembra 1969
opolnoËi je bila Venera na 2 stopinjah
in 15 minutah Device.
᭜ ©estindvajsetega septembra 1969
opolnoËi pa je bila Venera na 3
stopinjah in 28 minutah Device.
᭜ Venerino dnevno gibanje je torej 1
stopinja in 13 minut oziroma 73 loËnih
minut.
᭜ Formula ‡ 820 delimo s 1440 in
mnoæimo s 73, rezultat pa je 42.
᭜ Dobljeno πtevilo priπtejemo prvemu
poloæaju in dobimo ?2g57.
MARS
»e Mars ravno ne spreminja smeri, je
njegovo normalno dnevno gibanje
pribliæno 40 loËnih stopinj, kar pomeni,
da je za tretjino stopinje poËasnejπi od
Venere. Od Marsa naprej so planeti
nasploh vedno poËasnejπi.
᭜ Petindvajsetega septembra 1969
opolnoËi je bil Mars na 2 stopinjah in
19 minutah Kozoroga.
᭜ ©estindvajsetega septembra 1969
opolnoËi je bil Mars na 2 stopinjah in
57 minutah Kozoroga.
᭜ Marsovo dnevno gibanje je torej
38 loËnih minut.
᭜ Formula ‡ 820 delimo s 1440 in
mnoæimo z 38, rezultat pa je 22.
᭜ Rezultat priπtejemo prvemu polnoËne-
mu poloæaju Marsa in dobimo ð2c41.
JUPITER
»e Jupiter ravno ne spreminja smeri, na
dan normalno naredi pribliæno Ëetrtino
stopinje.
᭜ Petindvajsetega septembra 1969
opolnoËi je bil Jupiter na 13 stopinjah
in 12 minutah Tehtnice.
᭜ ©estindvajsetega septembra 1969
opolnoËi je bil Jupiter na 13 stopinjah
in 25 minutah Tehtnice.
᭜ Jupiter torej na dan naredi 13 loËnih
stopinj.
᭜ Formula ‡ 820 delimo s 1440 in
mnoæimo s 13, rezultat pa je 7.
᭜ Rezultat priπtejemo prvemu polnoËne-
mu poloæaju Jupitra in dobimo «13f19.
SATURN
Saturn in drugi planeti se v enem dnevu
skoraj ne premaknejo. »e Saturn ravno ne
spreminja smeri, na dan naredi samo
6 loËnih stopinj. To pomeni, da lahko
poloæaje zadnjih πtirih planetov
izraËunamo kar na pamet. V naπem
primeru moramo upoπtevati, da je Saturn
retrograden.
᭜ Petindvajsetega septembra 1969
opolnoËi je bil Saturn na 7 stopinjah in
55 minutah Bika.
᭜ ©estindvajsetega septembra 1969
opolnoËi je bil Saturn na 7 stopinjah in
52 minutah Bika.
᭜ Saturn na dan torej naredi 3 loËne
stopinje. Do poldneva se je premaknil
za minuto in pol, do 13.40 GMT pa πe
nekoliko dlje, torej od prvega
polnoËnega poloæaja lahko odπtejemo
2 minuti (Saturn je retrograden) in
dobimo 57k53R.
61
URAN
᭜ Petindvajsetega septembra 1969 opolnoËi je bil
Uran na 4 stopinjah in 14 minutah Tehtnice.
᭜ ©estindvajsetega septembra 1969 opolnoËi je bil
Uran na 4 stopinjah in 18 minutah Tehtnice.
᭜ Uran na dan torej naredi 4 loËne stopinje. Za Ëas
rojstva blizu poldneva prvemu polnoËnemu
poloæaju Urana preprosto priπtejemo 2 minuti in
dobimo õ4f16.
NEPTUN
᭜ Petindvajsetega septembra 1969 opolnoËi je bil
Neptun na 26 stopinjah in 33 minutah ©korpijona.
᭜ ©estindvajsetega septembra 1969 opolnoËi je bil
Neptun na 26 stopinjah in 35 minutah ©korpijona.
᭜ Neptun na dan naredi 2 loËni stopinji. Za Ëas
rojstva blizu poldneva prvemu polnoËnemu
poloæaju Neptuna preprosto priπtejemo 1
minuto in dobimo 126e34.
PLUTON
᭜ Petindvajsetega septembra 1969
opolnoËi je bil Pluton na 25
stopinjah in 11 minutah Tehtnice.
᭜ ©estindvajsetega septembra 1969
opolnoËi je bil Pluton na 25
stopinjah in 14 minutah Tehtnice.
᭜ Pluton je v enem dnevu torej
naredil 3 loËne stopinje, kar je
enako kot Saturn. Prvemu
polnoËnemu poloæaju Plutona
priπtejemo 2 in dobimo Y25g13.
LUNINA VOZLA
Dnevni premik Luninih vozlov je neznaten in ga
lahko zaokroæimo. V naπem primeru je bil severni
Lunin vozel tako 25. kot 26. septembra opolnoËi na 21
stopinj in 8 minut Rib (21a08), torej je bil juæni Lunin
vozel na 21 stopinjah in 8 minutah Device (21g08).
KROG SRE»E
Ta poloæaj izraËunamo po formuli ascendent plus
Luna minus Sonce. RaËunanje je kar zapleteno, ker
imamo pogosto opraviti z vsotami, ki presegajo 30,
kar je veË, kot ima znamenje stopinj. Z vajo postane
izraËun laæji, πe posebej, Ëe znamenja oπtevilËujemo:
Oven 1, Bik 2 itd.
Primer: Catherine Zeta-Jones ima ascendent na 23
stopinjah Strelca (23d00), Luno na 28 stopinjah in 39
minutah Rib (l28a39), ter Sonce na 2 stopinjah in 19
minutah Tehtnice (G2f19).
RaËun: ascendent na 23 stopinjah Strelca ‡
znamenje 9
Rojstna karta Catherine
Zeta-Jones, katere
SonËevo znamenje
je Tehtnica
HOROSKOP
62
+ Luna na 28.39 Rib ‡ znamenje 12
= 51.39 ‡ znamenje 21.
Ta vsota je seveda nesmiselna, ker znamenj ni 21 in tudi
ne morejo imeti 51 stopinj. Torej naredimo popravek in
odπtejemo 30 stopinj (eno znamenje), da dobimo 21 sto-
pinj 39 minut, hkrati pa se pomaknemo za 1 znamenje
naprej in pridemo v znamenje 22. Ker je znamenj 12,
isto πtevilo odπtejemo in dobimo 10 oziroma Kozoroga.
RaËun: 21.39 Kozoroga ‡ znamenje 10 minus Sonce na
02.19 Tehtnice ‡ znamenje 7 = 19.20 znamenja 3
(DvojËkov), torej je Krog sreËe na 19 stopinjah in 20
minutah DvojËkov (19j20).
Kroga sreËe in Luninih vozlov v horoskopu nikoli ne
oznaËujemo z grafiËnimi simboli znamenj, saj bi jih
sicer zlahka zamenjali s planeti.
VNA©ANJE PLANETOV V HI©E
Poloæaje desetih planetov, Luninih vozlov in Kroga sreËe
smo izraËunali, torej jih lahko vnesemo v horoskopsko
kolo, in sicer v nasprotni smeri, kot se giblje urni ka-
zalec. Na primer: vrh 3. hiπe je na 23. stopinji Rib, torej
vnesemo Luno, ki je na 28.39 Rib (28a39), za vrhom in
v 3. hiπo. Lunin severni vozel je na 21.08 Rib (21a08) v
konjunkciji z vrhom 3. hiπe in ga vnesemo na drugo
stran. (glej horoskop Catherine Zeta-Jones na strani 61).
»e horoskop izriπemo roËno, moramo posebej paziti
na Ëitljivost grafiËnih simbolov in πtevilk.
KORISTEN NASVET
Horoskop si lahko predstavljamo kot 24-urno uro. Prva
hiπa je 6 zjutraj, sedma 6 popoldne, deseta poldne,
Ëetrta pa polnoË. Poloæaj Sonca glede na hiπe se mora
ujemati s Ëasom rojstva, zato na ta naËin lahko na hitro
preverimo pravilnost izraËuna horoskopa. Catherine
Zeta-Jones se je rodila ob 13.40 GMT, torej pade njeno
Sonce v pas med poldnevom in 14. uro oziroma v 9.
hiπo. »e je Sonce v napaËni hiπi, smo se med
raËunanjem oËitno zmotili. V moji praksi se je ta
formula æe velikokrat pokazala za koristno.
ROJSTVA ZUNAJ ANGLIJE
»ar astroloπkih formul je v njihovi vsesploπni koristnosti.
Osnovni postopek za izraËun horoskopa je vedno enak,
ne glede na kraj rojstva. Paziti moramo samo na to, da
se zaradi preraËunavanja v greenwiπki srednji Ëas datum
rojstva lahko pomakne za dan naprej ali nazaj. Na
primer: Ëe je bil nekdo rojen 12. novembra ob 22.00 v
Philadelphiji v ZDA, bi bilo po greenwiπkem Ëasu to æe
13. novembra ob tretji uri zjutraj in je za izraËun
horoskopa treba upoπtevati ta datum.
Sledi izraËun za Grace Kelly, katere horoskop bomo
podrobneje obravnavali pozneje.
12. november 1929
05.31 zjutraj (5h zahodno)
Philadelphia, PA
39N57, 75W10
Najbliæje tabele hiπ so za πirino 39N54. Najbliæji
zvezdni Ëas je 8.53.51, kar je dovolj blizu, da lahko
notranje hiπe kar prepiπemo, kotnim hiπam pa
moramo priπteti po Ëetrt stopinje.
10. ‡ 11 in Ëetrt Leva
11. ‡ 14 Device
12. ‡ 12 Tehtnice
Asc ‡ 4 in triËetrt ©korpijona
2. ‡ 3 Strelca
3. ‡ 6 Kozoroga
»as rojstva 05.31
GMT (+ 5 ur) 10.31
Zvezdni Ëas ob 0h 03.23
Popravek 00.01
GST (zvezdni Ëas po Greenwichu) 13.55
Popravek dolæine
(zahod/odπtejemo, vzhod/priπtejemo) 05.00
Krajevni zvezdni Ëas 08.55
63
OdËitamo vrhove hiπ, pri Ëemer ostanejo stopinje
enake, le znamenja so nasprotna. Zvezdni Ëas 02.08
nam da:
10. ‡ 4 in Ëetrt Bika ‡ ©korpijona
11. ‡ 10 DvojËkov ‡ Strelca
12. ‡ 14 Raka ‡ Kozoroga
Asc ‡ 13 in Ëetrt Leva ‡ Vodnarja
2. ‡ 5 Device ‡ Rib
3. ‡ 2 Tehtnice ‡ Ovna
Ob upoπtevanju drobnih razlik, ki nastanejo pri
zaokroæevanju zvezdnega Ëasa in popravkov, nam bo
tudi raËunalniπki astroloπki program izraËunal, da je
MC oziroma sredina neba (vrh 10. hiπe) za Germaine
Greer 4.25 ©korpijona (4e25), ascendent pa 13.16
Vodnarja (13b16). Ponovno poudarjam, da drobne
razlike niso pomembne.
PLANETI
IzraËunamo poloæaje planetov za greenwiπki Ëas in
datum rojstva. Za Germaine Greer moramo poiskati
poloæaje planetov za prejπnji dan, 28. januar 1939,
ob 20. uri.
Ostali vrhovi hiπ so toËno nasproti naπtetim, poloæaje
planetov pa izraËunamo po istem postopku kot za
Catherine Zeta-Jones. Uporabljamo Ëas rojstva po
Greenwichu.
ROJSTVO NA JUÆNI ©IRINI
Tabel hiπ za juæne πirine ni, lahko pa uporabimo kar
tabele za severne πirine in jih preprosto obrnemo.
Obrnjene so seveda tudi razπirjene oziroma zoæane
hiπe. Edina razlika pri raËunanju horoskopa je ta, da
moramo za juæne πirine priπteti dodatnih 12 ur.
Primer: Germane Greer
29. januar 1939
Melbourne, Avstralija
37S49, 145E00
06.00 (10.00 h vzhodno)
VRHOVI HI©
Melbourne leæi na 37S49. Odpremo tabele hiπ in
ugotovimo, da se ta πirina πe najbolj ujema z
zemljepisno πirino grπkega mesta Atene (37N58).
»as rojstva 06.00
GMT ‡ 10 ur 20.00
Zvezdni Ëas opolnoËi 28. januarja 08.25
Popravek 00.03
Seπtevek ‡ GST =28.28
Popravek dolæine
(zahod/odπtejemo, vzhod/priπtejemo) + 09.40
LST (po potrebi odπtejemo 24 ur)
38.08 ‡ 24 ur =14.08
Priπtejemo 12 ur za juæne πirine
(po potrebi odπtejemo 24 ur)
26.08 ‡ 24 ur =02.08
Rezultat 02.08
HOROSKOP
64
Kotne hiπe ‡ 1., 4., 7., in 10. ‡ se imenujejo
kotne, ker zaznamujejo kote oziroma
glavne osi horoskopa. Ujemajo se s
kardinalnimi znamenji. V teh hiπah so
planeti najbolj vidni, dejavni in moËni.
SledeËe hiπe ‡ 2., 5., 8. in 11. ‡ se
imenujejo sledeËe, ker so vedno za kotnimi
hiπami. Ujemajo se s fiksnimi znamenji.
PadajoËe hiπe ‡ 3., 6., 9. in 12. ‡ se ujemajo
s spremenljivimi znamenji. V teh hiπah naj
bi bili planeti najmanj opazni, kar pa
nikakor ne pomeni, da so πibki ali
nedejavni.
Horoskop je razdeljen na 12 hiπ oziroma razdelkov, ki ustrezajo 12 znamenjem.
Tako kot znamenja in planeti so tudi hiπe povezane z razliËnimi podroËji æivljenja,
od starπev, partnerjev, sluæbe, zdravja, denarja, hobijev itd. Vsebina hiπe se
ujema s simbolizmom znamenja in planeta, ki mu pripada. Hiπe so oπtevilËene v
obratni smeri urnega kazalca.
HI©E
NARAVNE HI©E
Planeti naj bi bili v svojih naravnih hiπah
moËnejπi. Mars v prvi, Venera v drugi in
Merkur v tretji hiπi so na primer planeti v
svojih naravnih hiπah.
NAKLJU»NA DIGNITETA
»e je planet v hiπi, ki pripada znamenju, v
katerem je ta planet na viπini, reËemo, da
je v nakljuËni digniteti. Primer: Sonce v
prvi hiπi, ker je viπina Sonca v Ovnu, ali
Mars v deseti hiπi, ker je Mars v Kozorogu
na viπini.
PRVA HI©A
Oven ‡ Mars
FiziËno telo, videz, osebnost in obËutek
jaza.
DRUGA HI©A
Bik ‡ Venera
Denarne zadeve in lastnina, materialne
dobrine, hrana, praktiËne sposobnosti.
TRETJA HI©A
DvojËka ‡ Merkur
Bratje in sestre, sosedje in soseπËina,
izleti po bliænji okolici, promet, komuni-
kacija ‡ pisma, mediji, telefoni, raËu-
nalniki, pogovori, opravljanje, govorice;
osnovno izobraæevanje, v tradicionalni
astrologiji hiπa flniæjega uma«.
»ETRTA HI©A
Rak ‡ Luna
Dom, korenine, poreklo, eden od starπev
‡ Ëeprav sta Luna in Rak bolj povezana z
materjo, gre pri Ëetrti hiπi predvsem za
zgodnje otroπtvo.
L
A
S
T
N
I
N
A

D
R
U
G
I
H
D
E
D
I
©
»
I
N
E
K
I
R
U
R
©
K
I

P
O
S
E
G
I
S
P
O
L
N
O
S
T
S
M
R
T
P
O
R
O
K
A
P
A
R
T
N
E
R
S
T
V
O
O
D
K
R
IT
I S
O
V
R
A
Æ
N
IK
I
SLUÆBA IN DELO
SPRETNOSTI
HI©NI LJUBLJEN»KI
ZDRAVJE
L
J
U
B
I
M
C
I
I
G
R
E

N
A

S
R
E
»
O
U
S
T
V
A
R
J
A
L
N
O
S
T
Z
A
B
A
V
A
O
T
R
O
C
I
I
Z
V
O
R
D
O
M
S
T
A
R
©
I
D
O
L
G
A

P
O
T
O
V
A
N
J
A
V
I
©
J
E

I
Z
O
B
R
A
Æ
E
V
A
N
J
E
V
I
©
J
I

U
M
K
A
R
I
E
R
A
A
M
B
I
C
I
J
E
D
R
U
Æ
B
E
N
I

P
O
L
O
Æ
A
J
S
T
A
R
©
I
P
R
I
J
A
T
E
L
J
I
K
O
L
E
G
I
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
J
E
U
P
I

I
N

Æ
E
L
J
E
IZOLACIJA
ÆRTVOVANJE
SKRITI SOVRAÆNIKI
IZGUBE
F
IZ

N
O
T
E
L
O
V
ID
E
Z
E
G
O
/O
B
»
U
T
E
K
JA
Z
A
D
E
N
A
R
L
A
S
T
N
I
N
A
M
O
Æ
N
O
S
T

Z
A
S
L
U
Æ
K
A
B
R
A
T
J
E

I
N

S
E
S
T
R
E
K
O
M
U
N
I
K
A
C
I
J
A
K
R
A
T
K
A

P
O
T
O
V
A
N
J
A
P
R
A
K
T
I
»
N
I

U
M
65
IZPELJANE HI©E
To je posebna tehnika za spoznavanje
drugih ljudi iz naπega lastnega horoskopa.
Tako na primer naπa sedma hiπa zadeva
naπega partnerja, hkrati pa je to tudi
njegova prva hiπa. Naπa osma hiπa
predstavlja partnerjev denar in njegovo
drugo hiπo, deveta pa njegove brate in
sestre oziroma tretjo hiπo, in tako naprej.
»e bi hotela v svojem horoskopu najti
otroke svoje sestre oziroma svoje neËake, bi
vzela svojo tretjo hiπo (bratje in sestre) kot
sestrino prvo, svojo sedmo hiπo pa kot
njeno peto. Moja sedma hiπa se torej
nanaπa tudi na moje neËake.
PLANETNA VESELJA
Planeti imajo po tradiciji vsak svojo hiπo, v
kateri so flveseli«, ker jim da ta hiπa
dodatno moË in pozitivni naboj.
PETA HI©A
Lev ‡ Sonce
Otroci, ustvarjalnost, zabave, hobiji,
sprostitev, poËitnice in vse prijetne stvari;
igranje za denar, stave, tveganje;
ljubimci, razen zakoncev, ki pripadajo
sedmi hiπi.
©ESTA HI©A
Devica ‡ Merkur
Sluæba, dolænosti, vsakodnevne
obveznosti; spretnosti, navade; zdravje;
hiπa sluæenja ‡ sluæabniki, sluæenje
domovini, oboroæene sile; domaËe æivali.
SEDMA HI©A
Tehtnica ‡ Venera
Poroka, partnerstvo, najpomembnejπi
poslovni in osebni odnosi; odkriti
sovraæniki, hiπa flpomembnih drugih«.
OSMA HI©A
©korpijon ‡ Mars in Pluton
Denar in premoæenje drugih, predvsem
partnerja; smrt, dediπËine in zapuπËine;
spolnost in spoËetje, rojstvo in
propadanje; simboliËni preporod in
transformacija; podzavest ter vse skrito
in prepovedano; kirurπki posegi.
DEVETA HI©A
Strelec ‡ Jupiter
V tradicionalni astrologiji hiπa flviπjega
uma«; viπje izobraæevanje, filozofija,
iskanje smisla, astrologija, religija, pravo;
oglaπevanje in zaloæniπtvo; dolga
potovanja in transportna sredstva, zlasti
letala; vse, kar je povezano s tujino.
DESETA HI©A
Kozorog ‡ Saturn
Drugi roditelj, po navadi oËe kot hranitelj
in ne mati kot gospodinja; kariera,
ambicije, druæbeni poloæaj, javno
udejstvovanje.
ENAJSTA HI©A
Vodnar ‡ Saturn in Uran
Krog ljudi zunaj druæine in partnerskih
odnosov ‡ prijatelji, kolegi, druæabniki;
druæabno æivljenje, skupine, druπtva,
organizacije; v tradicionalni astrologiji
hiπa flupov in æelja«; ideali, druæbene
vrednote in politiËna prepriËanja.
DVANAJSTA HI©A
Ribi ‡ Jupiter in Neptun
V tradicionalni astrologiji imenovana
flsolzna dolina« ‡ duπevno zdravje,
ærtvovanje, osamitev, ustanove prisilne
osame, kot so bolnice in zapori;
zasebnost ali umik v samoto,
kontemplacija, karma, skriti sovraæniki,
slepe pege, samouniËevalnost, zasede.
MERKUR
VENERA
MARS
SATURN
LUNA
SONCE
je vesela v tretji hiπi.
je vesel v prvi hiπi.
je vesela v peti hiπi.
je vesel v πesti hiπi.
je vesel v dvanajsti hiπi.
je veselo v deveti hiπi.
JUPITER je vesel v enajsti hiπi.
ASCENDENT 6 zjutraj (sonËni vzhod).
Najpomembnejπa toËka horoskopa ‡
ascendent ali vzhajajoËe znamenje ‡ je
znamenje, ki se v Ëasu rojstva dviga nad
vzhodnim horizontom. OznaËuje zaËetek
prve hiπe in pomeni neke vrste vrata v
horoskop. IzraËunamo ga lahko le, Ëe
poznamo Ëas rojstva, in bolj natanËen ko
je, bolj toËen bo horoskop.
V enem dnevu oziroma 24 urah se nad
vzhodnim horozontom zvrsti vseh 12
zodiakalnih znamenj, kar pomeni, da se
ascendent spreminja na dve uri. Toda
zaradi pojava, ki se imenuje kratka
oziroma dolga ascenzija, nekatera
znamenja to pot prepotujejo hitreje kot
druga. Na severni polobli sta najhitreje
vzhajajoËi znamenji prvo in zadnje ‡ Oven
in Ribi ‡ , medtem ko sta Tehtnica in
Devica najpoËasnejπi, druga znamenja pa
se gibljejo nekje vmes. Sploπno pravilo je,
da so na severnih πirinah hitro vzhajajoËa
vsa znamenja od DvojËkov do vkljuËno
Kozoroga, medtem ko vzhajajo znamenja
med Rakom in Strelcem poËasneje. Za
juæne πirine velja seveda nasprotno pravilo.
»asovni trak spodaj je pribliæen prikaz
ascenzije za severno poloblo.
KAJ POMENI ASCENDENT
Ascendent deluje na veË ravneh. Pomeni
obraz, ki ga kaæemo svetu, in lastnosti, ki
jih izraæamo navzven. Ascendent kaæe,
kako nas doæivljajo drugi oziroma kakπen
je njihov prvi vtis o nas, zato ga lahko
primerjamo z naslovnico knjige. ©ele ko
knjigo odpremo, znotraj odkrijemo
flresniËno« osebnost. Pri Ëloveku, ki ga ne
poznamo dobro, je na prvi pogled precej
laæje uganiti ascendent kot SonËevo
znamenje; Ëe hoËemo uganiti tega, se
moramo v osebo poglobiti. Riba z
ascendentom v DvojËkih je v javnosti
morda klepetava, druæabna in duhovita, v
resnici pa se pod æivahno zunanjostjo
skriva zaprta, obËutljiva, kontemplativna in
ranljiva narava. Na drugi ravni deluje
ascendent kot neke vrste leËa, skozi katero
»e poveæemo prvo hiπo s sedmo in Ëetrto z deseto, dobimo najpomembnejπe osi
horoskopa (glej stran 69). »e dobljene kvadrante nato razdelimo na tri dele,
dobimo vrhove notranjih hiπ oziroma vsega skupaj 12 hiπ. Horoskop deluje tudi
kot 24-urna ura.
KOTI
Oven in Ribi sta najhitrejπi, Tehtnica in Devica pa najpoËasnejπi znamenji.
HOROSKOP
66
k j i
h g
f d
e
c
b a l
KRATKA ASCENZIJA DOLGA ASCENZIJA DOLGA ASCENZIJA
67
KAJ POMENI SREDINA NEBA
V nekaterih horoskopih je ta toËka
oznaËena s puπËico, ki kaæe proti nebu.
Sredina neba simbolizira naπo æivljenjsko
pot, poklic, kariero in ambicije. Kaæe tudi
na vpliv starπev in druæbenega okolja v
mladosti.
I.C. (polnoË)
I.C. pomeni Imum Coeli, kar je v latinπËini
flnebesno dno«. Ta toËka je natanko
nasproti sredini neba in oznaËuje zaËetek
Ëetrte hiπe.
KAJ POMENI I.C.
»etrta hiπa se nanaπa na prva in zadnja leta
naπega æivljenja. Simbolizira prednike,
starπe, vzgojo in druæinsko okolje v
otroπtvu, pa tudi dom in starost oziroma
konec æivljenja.
PLANETI NA KOTIH IN VRHOVIH HI©
»e je planet v konjunkciji z eno πtirih
glavnih osi horoskopa in je od nje
oddaljen manj kot 5 stopinj, reËemo, da je
angularen. To pomeni, da mu moramo pri
razlagi posvetiti posebno pozornost, ker je
verjetno eden glavnih elementov
horoskopa.
»e je planet v konjunkciji z vrhom
notranje hiπe in njun orbis ne presega 2
stopinj, je tudi pomemben, Ëeprav manj
kot v angularnem poloæaju. Posebno
pravilo velja, Ëe je od vrha naslednje hiπe
oddaljen 2 stopinji ali manj; v tem primeru
spada namreË æe v naslednjo hiπo. »e je
vrh 5. hiπe na primer na 10. stopinji Ovna
in je Sonce na 8. stopinji, to Sonce ni veË v
Ëetrti, ampak v peti hiπi.
filtriramo æivljenje. Povezan je z naπim
pogledom na svet, odnosom do drugih in
odzivanjem na zunanje draæljaje. Oseba z
ascendentom v Devici bo na primer k vsaki
stvari pristopila analitiËno in kot veËna
dvomljivka nikoli ne bo prepriËana v
pravilnost svojih odloËitev.
Ascendent ima kot vrh prve hiπe, ki je
povezana s telesom, odloËilen vpliv na naπ
zunanji videz. Vsako znamenje ima svoje
telesne znaËilnosti, ki so πe moËneje
izraæene, Ëe je v istem znamenju tudi
ascendent. Ljudje z ascendentom v Ovnu
imajo na primer pogosto rdeËe lase in
ostre poteze obraza, za lep zunanji videz pa
je v horoskopu najbolj zasluæna Tehtnica.
Zunanji videz je pravzaprav kombinacija
ascendenta, Sonca, Lune in planetov v prvi
hiπi.
DESCENDENT 6 popoldne
(sonËni zahod)
To je vrh sedme hiπe in toËka nasproti
ascendentu.
KAJ POMENI DESCENDENT
»e je ascendent fljaz«, je descendent flti« ‡
zakonski drug, ljubimec, poslovni partner
ali kdo drug, ki je v naπem æivljenju
posebej pomemben. Descendent oznaËuje
lastnosti, ki jih iπËemo pri drugih.
SREDINA NEBA ali M.C. (poldne)
M.C. je kratica za Medium Coeli, kar po
latinsko pomeni flsredina neba«. To je vrh
desete hiπe, ki se vsakih pet minut
premakne z eno stopinjo.
68
Ob pogledu na horoskop takoj opazimo, da so nekatere hiπe prazne oziroma
brez planetov, toda to nikakor ne pomeni, da se nam na teh podroËjih niË ne
dogaja.
VLADARJI HI©
tej hiπi, toda prvi korak v interpretaciji je
vedno doloËanje vladarja horoskopa.
To pravilo velja za vse hiπe. »e je
descendent na primer v Ovnu, bo vladar
sedme hiπe Mars, ker paË vlada Ovnu, in
bo to odloËilni pokazatelj naπih
partnerskih odnosov. »e je ascendent v
DvojËkih, bo descendent v Strelcu, kar
pomeni, da bodo naπi partnerski odnosi
jupitrovsko obarvani, ker je ta planet
vladar Strelca.
»e ima znamenje sovladarja, je primarni
signifikator vedno tradicionalni planet,
sovladar pa πele sekundarni. »e imamo vrh
sedme hiπe v Ribah, bo naravo naπih
partnerskih odnosov osvetljeval predvsem
tradicionalni vladar Rib Jupiter, manj pa
sovladar Neptun.
Razumevanje delovanja principa
vladarstva hiπ je za razlago horoskopa zelo
pomembno. Z uporabo tega sistema bomo
zlahka razbrali vse pomembne elemente
horoskopa in jih med seboj povezali. Ne da
bi se na tej stopnji spuπËali v razlago
horoskopa, bomo za ilustracijo doloËanja
hiπnih vladarjev uporabili horoskop Grace
Kelly (glej stran 69).
P
razna prva hiπa tako ne pomeni, da
Ëlovek nima razvitega obËutka lastnega
jaza, kakor tudi prazna sedma hiπa ne
pomeni, da je zakrknjen samec. Pomeni le,
da moramo hiπo prouËiti z vidika drugih
dejavnikov, kajti Ëeprav so planeti
pomembni pokazatelji dogajanja v hiπi, je
πe pomembnejπi planet, ki tej hiπi vlada.
DOLO»ANJE VLADARJEV HI©
Vladar hiπe je vedno planet, ki vlada
znamenju na vrhu te hiπe.
Najpomembnejπi je planet, ki vlada
znamenju, v katerem je ascendent; to je
vladar horoskopa. »e je torej ascendent v
Devici, je vladar Merkur, ker vlada Devici.
»e je ascendent v Levu, bo vladar
horoskopa Sonce, ker vlada Levu, in tako
dalje. Za dodatno osvetlitev prve hiπe
bomo seveda analizirali tudi vse planete v
HOROSKOP
Ta planetarna
konjunkcija ob zori
kaæe Luno na desni,
Venero na levi in
Jupitra na sredini.
69
Ascendent
©korpijon ➝ vladar
horoskopa Grace
Kelly je Mars
v ©korpijonu
v 1. hiπi.
Upoπtevamo tudi
➝ Plutona v Raku
v 9. hiπi
Vrh 3. hiπe
Kozorog ➝ Saturn
v Strelcu v 2. hiπi
I.C.
Vodnar ➝ Saturn v Strelcu
v 2. hiπi. Upoπtevamo tudi
➝ Uran v Ovnu v 5. hiπi
Vrh 12. hiπe
Tehtnica ➝ Venera
v Tehtnici v 12. hiπi
Vrh 8. hiπe
DvojËka ➝ Merkur
v ©korpijonu
v 1. hiπi
M.C.
Lev ➝ Sonce
v ©korpijonu v 1. hiπi
Vrh 11. hiπe
Devica ➝ Merkur
v ©korpijonu v 1. hiπi
Vrh 9. hiπe
Rak ➝ Luna v Ribah
v 5. hiπi
Vrh 5. hiπe
Ribi ➝ Jupiter
v DvojËkih v 8. hiπi.
Upoπtevamo tudi
➝ Neptun v Devici
v 10. hiπi
Vrh 6. hiπe
Oven ➝ Mars
v ©korpijonu
v 1. hiπi
Descendent
Bik ➝ Venera
v Tehtnici v 12. hiπi
Vrh 2. hiπe
Strelec ➝ Jupiter
v DvojËkih v 8. hiπi
Vladar ascendenta je kljuË, ki odklene
vrata horoskopa, z doloËanjem vladarjev
ostalih hiπ pa obdelamo celo kolo rojstne
karte. Na tej toËki lahko zaËnemo s
pomembnim vpraπanjem: kdo je ta planet?
Bolj ko se bomo poglabljali v strukturo
horoskopa, bolj nam bo jasno, da pri
astrologiji ne gre le za sliko naπe osebnosti
ali naπ psiholoπki portret, ampak za ves naπ
svet, ljudi, dogodke, zanimanja in teæave, ki
oblikujejo naπe æivljenje.
HOROSKOP
70
sta v istem elementu, torej je aspekt
pozitiven in harmoniËen.
E
Kvadrat ‡ kot med planetoma je
90 stopinj, orbis je 8 stopinj. Planeta
sta v istem modusu, aspekt je neharmoni-
Ëen in povzroËa konflikte.
÷
Sekstil ‡ kot med planetoma je
60 stopinj, orbis je 6 stopinj. Planeta
sta bodisi v pozitivnih bodisi v negativnih
znamenjih, aspekt je harmoniËen.
MANJ©I ASPEKTI
Astrologija pozna veliko manjπih aspektov,
ki pa se redko uporabljajo. Spodaj naπteti so
najpogostejπi. Nekateri astrologi te aspekte
prezrejo, a niso zato niË manj uspeπni.
¬
Inkonjunkcija ‡ kot med planetoma je
150 stopinj, orbis je 2 stopinji. Ta
aspekt je za 30 stopinj manjπi od opozicije
in je neharmoniËen, ker med planetoma ni
povezave v smislu pripadnosti istemu
elementu ali modusu.
÷
Polsekstil ‡ planeta sta 30 stopinj
narazen oziroma v dveh sosednjih
znamenjih, orbis je 2 stopinji. Aspekt je spre-
menljiv, odvisen od planetov, ki ga tvorijo.
Z
Polkvadrat ‡ planeta sta 45 stopinj
narazen, orbis je 2 stopinji.
NeharmoniËen aspekt.
9
Poldrugi kvadrat ‡ planeta sta 135
stopinj narazen, orbis je 2 stopinji.
NeharmoniËen aspekt.
Aspekti nam pripovedujejo o odnosih med planeti, ki so lahko dobro ali slabo
povezani in se med seboj ujemajo ali sovraæijo.
ASPEKTI
T
ako kot pri planetih v domicilu in
izgonu mora astrolog tudi pri aspektih
paziti, da jih ne oznaËuje Ërno-belo ‡
pozitivne za dobre, negativne pa za slabe. Æe
res, da teæki aspekti simbolizirajo najveËje
izzive in ovire v naπem æivljenju, vendar so
tudi vir osebne rasti in pozitivnih doseækov.
GLAVNI ASPEKTI
Poznamo pet glavnih aspektov (glej spodaj
in desno). flOrbis« je najveËja dovoljena
razdalja med dvema planetoma, ki tvorita
aspekt. Na primer: Ëe je Sonce na 12
stopinj Leva (12h), Mars pa na 16, sta
planeta v konjunkciji, ker ju loËijo samo 4
stopinje. »e bi Mars premaknili na 4 ali 20
stopinj Leva in bi bil od Sonca oddaljen 8
stopinj, bi bila to πe vedno konjunkcija, a
pri najveËjem dovoljenem orbisu. »e pa bi
bil ta πe viπji, planeta ne bi bila veË v
konjunkciji, ampak le v istem znamenju.
Bistvo aspektov je: manjπi ko je orbis,
moËnejπi je aspekt.
e
Konjunkcija ‡ planeta sta drug poleg
drugega, dovoljeni orbis znaπa 8 sto-
pinj. HarmoniËnost oziroma neskladnost
aspekta je odvisna od vpletenih planetov.
e
Opozicija ‡ planeta sta 180 stopinj
narazen, dovoljeni orbis je 8 stopinj.
NeharmoniËen aspekt, ki pomeni izziv,
konflikt in iskanje ravnoteæja.
A
Trigon ‡ kot med planetoma je 120
stopinj, orbis znaπa 8 stopinj. Planeta
71
ISKANJE ASPEKTOV
Aspektne mreæe so priljubljen, a naporen naËin
doloËanja planetov v rojstni karti. Planeti in kotne toËke
so vrisani vodoravno in navpiËno, tako da mreæa res
zajame vse aspekte.
V prvem poglavju knjige sem poudarila pomen
obvladanja polarnosti, elementov in modusov. »e
imamo te principe v malem prstu, lahko aspekt opazimo
æe na prvi pogled.
Konjunkcije: teh ni teæko opaziti, ker gre za dva planeta
drug ob drugem.
Trigoni: »e sta planeta znotraj dovoljenega orbisa in v
istem elementu, sta vedno πtiri znamenja narazen, kar je
120 stopinj oziroma trigon. Na primer: Sonce na 12 stopinj
Leva in Mars na 12 stopinj Ovna tvorita trigon, ker sta oba
v ognjenih znamenjih in v istem elementu. V tem primeru
bi bil to eksakten aspekt, ker sta tudi na isti stopinji. Mars
med 4 in 20 stopinjami Ovna bi πe vedno tvoril trigon, ker
bi bil znotraj dovoljenega orbisa 8 stopinj.
Kvadrati in opozicije: Planeti v istem modusu so
bodisi πest znamenj narazen in tvorijo opozicije ali pa so
tri znamenja narazen (90 stopinj) in tvorijo kvadrate. Na
primer: Sonce na 12 stopinj Leva in Mars na 12 stopinj
Bika sta v kvadratu, ker sta oba v fiksnih znamenjih, torej
v istem modusu. To bi bil eksakten kvadrat, ker sta tudi
na isti stopinji. Mars kjer koli med 4 in 20 stopinj Bika bi
bil πe vedno v kvadratu s Soncem, ker bi bil znotraj
dovoljenega orbisa osmih stopinj. »e pa bi bil Mars med
2 in 20 stopinj Vodnarja, bi bil s Soncem na 12 stopinj
Leva v opoziciji.
HOROSKOP
72
Sekstili: Ti so vedno dve znamenji narazen (60 stopinj)
in so v pozitivnih ali negativnih znamenjih. Na primer:
Sonce na 12 stopinj Leva in Mars na 12 stopinj DvojËka,
ali Sonce na 12 stopinj Leva in Mars na 12 stopinj
Tehtnice.
Inkonjunkcije: Te so vedno pet znamenj narazen (150
stopinj). Na primer: Sonce na 12 stopinj Leva in Mars
na 12 stopinj Kozoroga ali 12 stopinj Rib.
Polsekstili: Ti so vedno le eno znamenje narazen (30
stopinj). Na primer: Sonce na 12 stopinj Leva in Mars
na 12 stopinj Raka ali Device.
Polkvadrati: Ti so vedno eno znamenje in pol narazen
(45 stopinj). Na primer: Sonce na 12 stopinj Leva in
Mars na 27 stopinj Device.
Poldrugi kvadrati: ti so vedno πtiri znamenja in pol
narazen (135 stopinj). Na primer: Sonce na 12 stopinj
Leva in Mars na 27 stopinj Strelca.
DISOCIACIJSKI ASPEKTI
Te aspekte je teæko opaziti, ker so znotraj dovoljenega
orbisa, a v flnapaËnih« znamenjih. Na primer: Sonce na
12 stopinj Leva in Mars na 16 stopinj Leva sta v oËitni
konjunkciji ‡ πtiri stopinje narazen in v istem znamenju.
»e pa bi oba planeta pomaknili za 15 stopinj naprej, bi
bilo Sonce na 27 stopinj Leva ‡ torej πe vedno v istem
znamenju ‡, Mars pa æe na 1. stopinji Device. Planeta bi
bila πe vedno 4 stopinje narazen, a v razliËnih
znamenjih in bi tvorila disociacijsko konjunkcijo.
Pri teh flslepih« aspektih moramo biti vedno
posebej pozorni na planete, ki so na zaËetku ali na
koncu znamenja oziroma na konËnih ali na zaËetnih
stopinjah. »e planet v mislih pomaknemo za nekaj
stopinj naprej ali nazaj, bomo disociacijski aspekt takoj
opazili.
Na primer:
᭜ Sonce na 27 Leva in Mars na 2 ©korpijona ‡ fiksni
znamenji in πtiri znamenja narazen bi lahko
pomenilo kvadrat, toda kot med planetoma ni 90
stopinj.
᭜ Sonce pomaknemo za 5 stopinj naprej, da pride na
2 stopinji Device ‡ pokaæe se, da sta planeta le 2
znamenji narazen, z orbisom 6 stopinj, torej gre za
sekstil.
᭜ Mars pomaknemo za 5 stopinj nazaj, da pride na 2
stopinji Tehtnice ‡ pokaæe se, da je razlika med
planetoma le 2 znamenji, torej gre spet za sekstil.
EKSAKTNI ASPEKTI
Ti aspekti so nasprotni disociacijskim, ker so do
minute natanËni. Eksaktna konjunkcija je na primer
73
Mars na 5 Kozoroga 40 in Venera na 5 Kozoroga 40,
eksakten sekstil pa Merkur na 2 DvojËka 35 in Jupiter
na 2 Ovna 35. Eksaktni aspekti so redki, a moËni.
Lahko so pozitivni ali negativni, odvisno od
udeleæenih planetov.
MEDSEBOJNA RECEPCIJA
Planeta sta v medsebojni recepciji, Ëe sta drug
drugemu v domicilu. Na primer: Sonce v Ovnu in
Mars v Levu ‡ Sonce je v Marsovem znamenju, Mars pa
v SonËevem. To je pozitiven odnos.
Medsebojne recepcije so πe posebej koristne, Ëe sta
udeleæena planeta v teækih znamenjih, kot na primer
Luna v ©korpijonu in Mars v Raku, ki sta tu oba na
dnu. Vendar sta hkrati v medsebojni recepciji, kar ni le
sovraæen odnos, ampak nakazuje tudi moænost soæitja.
ME©ANA RECEPCIJA
Planeta sta v meπani recepciji, Ëe je eden v domicilnem
znamenju drugega, ta pa v znamenju viπine prvega. Na
primer: Luna v Levu in Sonce v Biku ‡ Luna je v
SonËevem znamenju, Sonce pa v Luninem znamenju
viπine. Ali Venera v Kozorogu in Saturn v Ribah ‡
Venera je v domicilu Saturna, ta pa je v Venerinem
znamenju viπine.
DISPOZITORJI
Planet A je fldispozitor« planeta B, Ëe je planet B v
znamenju planeta A. To je kot neke vrste flenosmerna«
medsebojna recepcija. Na primer: Mars je dispozitor
vseh planetov v Ovnu in ©korpijonu, ne glede na to, v
katerem znamenju je. Enako je Jupiter dispozitor vseh
planetov v Strelcu in Ribah. Planet je v aspektu πe
moËnejπi, Ëe je hkrati dispozitor.
APLIKACIJSKI IN SEPARACIJSKI ASPEKTI
Aspekt je moËnejπi, Ëe je aplikacijski, kar pomeni, da
πele nastaja. To je odvisno od tega, kateri planet v
aspektu je hitrejπi. Na primer: Luna na 4 Device in
Pluton na 10 Device sta v aplikacijski konjunkciji, ker
je Luna hitrejπa in se pribliæuje Plutonu. To je
dinamiËen aspekt, ki obljublja akcijo.
»e pa bi bila Luna na 14 Device in Pluton na 10, bi
bila v separacijski konjunkciji, ker bi se Luna
oddaljevala od Plutona.
Aplikacijska oziroma separacijska narava aspekta
nam pove, ali se moË aspekta poveËuje oziroma
zmanjπuje, vendar to za interpretacijo rojstne karte ni
pomembno. Konjunkcija Luna-Pluton je vedno odnos
Luna-Pluton, ne glede na to, v kakπnem zaporedju sta.
PaË pa je razumevanje tega principa zelo pomembno
pri progresijah.
SKRAJ©AJ ---->
HOROSKOP
74
spremenljiv, razen Ëe ne gre za
disociacijske opozicije oziroma kvadrate.
©tirje vogali horoskopa so kriæ, ki ga
moramo nositi v æivljenju.
VELIKI TRIGON
Ta aspektni lik je sestavljen iz treh planetov
v trikotniku, ki so vsi v istem elementu.
Veliki trigon je ognjena, zemeljska, zraËna
ali vodna konfiguracija, razen Ëe ne gre za
disociacijske aspekte. (Spodnja slika
prikazuje tri vodna znamenja.) Ta lik ni
tako harmoniËen, kot se zdi, ker v
horoskopu preveË prevlada en sam
element. Upoπtevati moramo posebnosti
udeleæenih planetov in hiπ.
ZMAJ
»e smo v rojstni karti odkrili veliki trigon,
moramo preveriti, ali je kateri od treh
planetov v opoziciji in ali je z drugima
dvema planetoma v sekstilu. To je
konfiguracija zmaja, ki je presenetljivo
pogosta in skriva v sebi veliko moË.
Upoπtevati moramo posebnosti udeleæenih
Aspektni liki nastanejo pri povezavi treh planetov ali veË in so najpomembnejπi
element, hkrati pa tudi obËutljiva toËka horoskopa.
ASPEKTNI LIKI
STELIJ
Trije planeti v konjunkciji v istem
znamenju tvorijo trojno konjunkcijo, πtirje
planeti ali veË pa predstavljajo posebno
konfiguracijo, imenovano stelij. Na primer:
Sonce 4 Bika, Luna 7 Bika, Mars 12 Bika,
Jupiter 18 Bika (G4k, l7k, ð12k,
«18k). To pomeni moËan poudarek na
eno znamenje in eno ali dve hiπi
horoskopa.
T-KVADRAT
Ta lik je zelo pogost, sestavljen pa je iz
opozicije, pri kateri sta oba planeta v
kvadratu s tretjim planetom. Ta je kljuËna
toËka horoskopa, ki razbremenjuje
opozicijo. T-kvadrat je kardinalen, fiksen
ali spremenljiv, razen Ëe ne gre za
disociacijski aspekt, kot kaæe slika spodaj.
Pri razlagi moramo upoπtevati udeleæene
planete, hiπe in seveda tudi njihove
vladarje.
VELIKI KRIÆ
Ta aspektni lik je kardinalen, fiksen ali
Stelij (v Biku) a) T-kvadrat (kardinalen)
b) T-kvadrat (disociacijski)
Veliki kriæ (fiksen) Veliki trigon (voda)
a
b
75
planetov in hiπ, zlasti planeta v opoziciji, ki
je neke vrste flroËaj«. (Na spodnji sliki je to
Sonce.)
JOD ALI PRST USODE
To je manj pogost aspektni lik, pri katerem
sta dva planeta v inkonjunkciji s tretjim.
Prva dva planeta sta v sekstilu, planet na
vrhu enakokrakega trikotnika pa je kljuËna
toËka horoskopa. To je zelo teæak aspektni
lik, ki govori o nesreËah in boleznih.
Upoπtevati moramo posebnosti udeleæenih
planetov in hiπ.
DAVIDOVA ZVEZDA
Ta aspektni lik je zelo redek in v svoji
praksi nanj πe nisem naletela. Ta
harmoniËni in povezujoËi vzorec sestavljata
dva velika trigona in πest planetov, ki so
med seboj vsi v sekstilih. Davidova zvezda je
vedno le v pozitivnih ali negativnih
znamenjih, razen Ëe ne gre za disociacijske
aspekte.
Aspektni liki v horoskopu se razlikujejo
glede na udeleæena znamenja, planete in
hiπe, smernice za razlago pa so vedno
enake.
᭜ Kakπen je poloæaj kljuËnega planeta?
᭜ Kateri planet je najmoËnejπi po
znamenju in po hiπi?
᭜ Ali so v aspektnem liku tudi vladar
horoskopa in vladarji angularnih toËk?
᭜ Ali je aspektni lik v angularnih hiπah
oziroma v konjunkciji z angularnimi
toËkami?
Poglavja od ena do tri so zasnovana tako,
da vsebujejo vse potrebno tehniËno znanje
za izdelavo horoskopa. Razumevanje
simbolizma planetov v znamenjih in hiπah,
vkljuËno z vladarji hiπ, kakor tudi
sposobnost ocenjevanja moËi aspektov in
aspektnih likov sta temelja interpretacije
rojstne karte, toda vse to je le priprava na
najpomembnejπi del ‡ tranzite in
progresije.
Zmaj Jod ali prst usode Davidova zvezda
÷ ÷
A
Umetnost interpretacije horoskopa je
dvoplastna. Ker je vsak horoskop zgodba zase,
mora astrolog za zaËetek prepoznati in osvetliti
najpomembnejπe elemente rojstne karte, drugi
korak pa je, da jih prevede v laiku razumljiv jezik.
Horoskop je zanimiva zgodba Ëlovekovega
æivljenja in osebnosti, seveda pa mora astrolog
poleg tega, da ima tehniËna znanja, razumeti
tudi astroloπko simboliko.
A
4
POMEMBNOST IN SIMBOLIZEM
78
kar v rojstni karti izstopa, in se ne
ukvarjamo z vsako podrobnostjo posebej. S
to metodo horoskop pred nami zaæivi, nam
pa so prihranjene dolge ure analiziranja, s
katerim so se morali v preteklosti muËiti
astrologi.
Obvladanje interpretacije je cilj
slehernega astrologa, toda to je varljiva
spretnost, ki jo moramo nenehno
izpopolnjevati. Gornji citat, ki je iz leta
1930, dokazuje, da to ni le problem
danaπnjih astrologov. Vsak πtudent
astrologije slej ko prej doseæe toËko, ko
mora narediti ustvarjalni preskok v uËnem
procesu ‡ od zbiranja dejstev in podatkov
do razlage njihovega pomena.
»lovek se lahko nauËi slovarja in
slovnice doloËenega jezika, vendar to πe ne
pomeni, da ta jezik obvlada. BesediπËe in
slovnica sta temeljna kamna slehernega
jezika, tako kot so planeti, znamenja, hiπe
in aspekti temeljni kamni astrologije, na
katerih sloni razlaga horoskopa. NauËiti se
osnov astrologije, kot jih razlagamo v prvih
treh poglavjih, pomeni oboroæiti se z
orodji svojega poklica, spretna raba teh
orodij pa je, tako kot pri vsaki obrti, stvar
Ëasa in prakse. Prej ko bomo tako popolno
usvojili osnove astrologije, da jih bomo
imeli v malem prstu, prej bomo sposobni
premoπËanja vrzeli med podatki in
pomenom.
flZaËetnik po navadi zaznava horoskop kot mnoæico vsakovrstnih nepovezanih
vplivov in nima pojma, kako naj se ga loti. Prebere razlage planetov v znamenjih
in hiπah, dlje od tega pa ne pride, ker nima nobene metode.«
Vivian Robson, PraktiËna astrologija za zaËetnike
GLAVNI POUDARKI V KARTI
flDoloËanje poudarkov« je izraz, ki sta ga
skovala Maggie Hyde in Geoffrey Cornelius
iz britanskega Zdruæenja astrologov,
nanaπa pa se na
izziv, ki ga
predstavlja iskanje
sporoËila, ko se
prviË lotimo
horoskopa. Dejstvo
je, da se astrolog
ustvarjalnega
razlaganja
horoskopa nauËi
πele s
pridobivanjem
obrtnega znanja in
spopadanjem s
trdimi orehi in
zagonetkami
astrologije. Praksa
mu pomaga, da ob
pogledu na
horoskop ubere
pravo pot, se
prebije skozi
flmnoæico
nepovezanih
vplivov« ter prepozna vzorce in teme, ki
prevladujejo v rojstni karti.
DoloËanje poudarkov je v prvi vrsti
metoda, ki nas nauËi razbiranja
najpomembnejπih elementov horoskopa in
nam pomaga, da se osredinimo na tisto,
POMEMBNOST
IN SIMBOLIZEM
79
PREMOSTITEV VRZELI
Vsak astrolog brez izjeme se kdaj pa kdaj
sreËa s tistim zoprnim obËutkom
nesposobnosti, ko izraËuna in izriπe
horoskop, nato pa se prazno zastrmi vanj
in Ëaka, da ga bo obπlo flrazsvetljenje«.
Sama se tega prav dobro spomnim iz Ëasov,
ko sem bila πe πtudentka astrologije in se
mi je zdelo, da jo vsi v skupini razumejo
bolje od mene. V takih trenutkih astrologi
paniËno listamo po knjigah in si
izpisujemo kljuËne besede za planete,
znamenja in hiπe, izpolnjujemo aspektne
mreæe, preπtevamo moduse in elemente ter
analiziramo vsak planet posebej, in ko si na
koncu πe vedno ne znamo ustvariti neke
sploπne slike horoskopa kot celote, se
zateËemo k raznim metodam, ki obljubljajo
hitre reπitve problema.
Slavni astrolog Marc Edmund Jones je
tak odziv poimenoval flregresija tehnike«.
Iskanje vedno novih metod astroloπke
interpretacije namreË ni reπitev, ampak pot
nazaj, ki nas oddaljuje od bistva horoskopa.
NiË Ëudnega, da ob tolikπni mnoæici
nasprotujoËih si podatkov πtudenti pogosto
obupajo nad astrologijo, prepriËani, da
niso sposobni flsinteze« horoskopa in da je
umetnost interpretacije zanje nekaj
nedosegljivega.
SINTEZA ROJSTNE KARTE
Beseda flsinteza« se v astrologiji veliko
uporablja. Pogosto je zavajajoËa, ker vzbuja
upanje, da obstaja metoda za razumevanje
horoskopa kot celote in da njegovo
sporoËilo lahko deπifriramo le, Ëe smo
prouËili vsako podrobnost posebej.
Nakazuje, da so vsi elementi horoskopa ‡
planeti, kotne toËke, hiπe, vozli itd. ‡
enako pomembni, in da nam bo vse jasno,
Ëe jih bomo vrgli v isti lonec in pomeπali.
Toda astrolog, ki sledi tej na videz
nezmotljivi formuli, se slej ko prej ujame v
past kopiËenja
neskonËnih
seznamov podatkov,
ki ga pripeljejo v
slepo ulico
nasprotujoËih si
zakljuËkov in
nedoslednosti.
Priprava ni tako
preprosta, kot se zdi.
Nobenega smisla
nima secirati
horoskop in se
obeπati na vsako
podrobnost, πe manj
pa pripravljati
razlage, o katerih
morda zgolj ugibate.
Tudi izËrpni zapiski v pogovoru s stranko
po navadi kaj malo koristijo. Pravi kontekst
horoskopa je namreË le uporabnik s svojo
æivljenjsko zgodbo, zato je smiselnost
astrologove vnaprejπnje priprave precej
omejena, pisanje dolgih in natanËnih
interpretacij pa naporno in brez prave
vrednosti. Astrolog paË ni jasnovidec.
Le astrolog, ki obvlada
svojo obrt, je sposoben
ustvarjalnega pristopa
k horoskopu.
POMEMBNOST
IN SIMBOLIZEM
80
PRIPRAVLJALNI SEZNAM
DoloËanje prioritet je delo, ki ga astrolog lahko naredi
vnaprej. To je nekakπen vodnik oziroma okvir, ki
astrologu pomaga razËleniti naravo simbolizma v
rojstni karti, ne da bi se moral ukvarjati z
interpretacijo. Pravzaprav razlaganje horoskopa na tej
stopnji sploh πe ni priporoËljivo, ker je priprava πe
vedno samo vaja. »eprav se vam v glavi morda æe
porajajo doloËene ideje in teorije, ki so lahko celo
pravilne, ne pozabite, da so to kljub vsemu le ideje in
teorije in da jih je treba πe
preveriti.
Kadar delate nov horoskop,
je najbolje, da pri pripravi
upoπtevate kontrolni
seznam desetih oziroma
devetih toËk, saj deseta
toËka zadeva tehnike
napovedovanja prihodnosti.
Pri horoskopih, ki jih bomo
predstavili kot primere, se
bomo omejili le na prvih
devet toËk.
Morda se vam bo zdela
priprava na interpretacijo
sprva Ëasovno prezahtevna,
ko pa boste imeli osnove
astrologije v malem prstu,
se boste lahko prepriËali, da
je to zelo hitra metoda. Z
malce prakse lahko vse
toËke obdelate v nekaj minutah in si naredite temelje,
ki jih raËunalniπki astroloπki programi niso sposobni
narediti. Ti so koristni le kot tehniËni pripomoËek ‡ za
izraËunavanje rojstne karte in iskanje aspektov, za
interpretacijo pa so povsem brez vrednosti, kar najbræ
sami veste, Ëe ste si kdaj naroËili raËunalniπko izdelan
horoskop.
Ko so kljuËni parametri horoskopa doloËeni, je
tehniËna priprava konËana, Ëeprav se tehnik
napovedovanja prihodnosti πe niste dotaknili. S tem,
da ste prepoznali glavne poteze horoskopa, ste
postavili temelje interpretacije, ne da bi morali na tej
stopnji razlagati æe kar celotno rojstno karto. Izdelave
horoskopa ste se lotili kot profesionalni astrolog, ki
zna æe na prvi pogled loËiti zrnje od plev.
»e se boste navadili uporabljati mojo metodo
priprave, boste kaj hitro razumeli, kako deluje
astrologija. Astrologova
najpomembnejπa naloga
namreË ni napovedovanje
prihodnosti, ampak
prepoznavanje simboliËne
govorice horoskopa. Prav
zato je za zaËetek koristno
prouËiti horoskope slavnih
ljudi in ugotoviti, kako se
njihove æivljenjske zgodbe
odraæajo v govorici
planetov in zvezd. Navadili
se boste prepoznavati
flpodpis« horoskopa
oziroma tisti odloËilni
moment, iz katerega lahko
razberemo, zakaj je nekdo
slaven in uspeπen, nekdo
drug pa ne, in kakπna je
osnovna tema njegovega
æivljenja.
Naslednje horoskope smo uporabili, da bi vam
praktiËno prikazali prepoznavanje najpomembnejπih
elementov horoskopa, pa tudi, da bi dokazali, da je
osnovne teme in vzorce rojstne karte moË zgostiti na
eno samo stran papirja, ne da bi zato potrebovali
izËrpne zapiske.
81
DOLO»ANJE POMEMBNOSTI
Z metodo desetih toËk lahko bistveno
poenostavimo tehniËno pripravo.
1
IZRIS ROJSTNE KARTE
Sama za izraËun horoskopa
uporabljam astroloπki program, karto pa
vedno izriπem lastnoroËno, vendar vanjo
vnesem le deset planetov, Lunina vozla in
Krog sreËe. Pogled na horoskop, ki je ves
poËeËkan s pripombami in aspektnimi
linijami, se mi zdi naravnost odbijajoË,
predvsem pa me taka karta samo zmede,
zato mislim, da morajo biti vsi podatki
podani na posebnem papirju. ©e posebej
zoprni so mi raËunalniπko izrisani
horoskopi; res je sicer, da so nekateri
boljπi od drugih, vendar so vsi po vrsti
nekam kliniËni in neosebni, zlasti za
stranke. Osnovni razlog, zakaj bi moral
astrolog horoskop izrisati na roke, pa je
po mojem mnenju ta, da je to
nepogreπljiv in globoko zadovoljujoË
obred. V tem, da vam horoskop tako
rekoË nastaja pod rokami, je neka
dinamika, ki je pri raËunalniπki karti ni.
»ar lastnoroËno izrisanega horoskopa je,
da postopoma in poËasi oæivlja ter
dobiva obliko.
2
POI©»ITE NAJPOMEMBNEJ©E
POTEZE
Ob prvem pogledu na horoskop
razmislite, v Ëem posebej izstopa. »e ste
ga sami narisali, ste najpomembnejπe
poteze morda opazili æe med delom.
NajoËitnejπi primeri so stelij in planeti na
kotnih oseh, vendar bodite pozorni na
vse, kar bi utegnilo biti pomembno.
3
DOLO»ITE VLADARJA
HOROSKOPA
To je vladar znamenja, v katerem je
ascendent. Kakπen je njegov poloæaj? Pri
interpretaciji horoskopa se to vpraπanje
nenehno ponavlja. Stanje planeta
ocenimo z naslednjimi tremi vpraπanji:
‡ V kakπnem znamenju je planet ‡
prijateljskem, sovraænem ali nevtralnem?
‡ V kateri hiπi je planet?
‡ Kako je aspektiran z drugimi planeti ‡
pozitivno ali negativno?
Vladar horoskopa je flsignifikator«,
Ëeprav ima vsakdo drugaËen horoskop.
Pri ocenjevanju drugih planetov bodite
pozorni na to, katerim hiπam vladajo.
4
PROU»ITE STANJE SONCA IN
LUNE
Zabeleæite si poloæaj svetil glede na
znamenje, hiπo in aspekte.
5
PREVERITE ASPEKTNE LIKE IN JIH
GRAFI»NO PONAZORITE
To smo razloæili æe v prejπnjem poglavju.
DoloËite glavni planet aspektnega lika in
si zabeleæite njegov poloæaj.
6
ZABELEÆITE VSE BOLJ IN MANJ
POMEMBNE ASPEKTE MED
PREOSTALIMI PLANETI
Na tej toËki morate aspekte razvrstiti po
pomembnosti. Aspekti poËasnih zunanjih
planetov ‡ na primer sekstil med
Neptunom in Plutonom ‡ lahko trajajo
po veË let, zato niso individualno
pomembni. Zunanje planete upoπtevamo
le, Ëe so na kotnih toËkah oziroma v
aspektih z osebnimi planeti, na primer
Pluton na ascendentu, konjunkcija med
Soncem in Neptunom, kvadrat Lune z
Uranom itd.
7
ZABELEÆITE NEASPEKTIRANE
PLANETE
To so planeti, ki samevajo in niso
povezani z drugimi elementi horoskopa.
8
ZABELEÆITE PLANETE V
MEDSEBOJNI RECEPCIJI
Dva planeta v domicilu drug drugega sta
v medsebojni recepciji.
9
BODITE POZORNI NA LUNINA
VOZLA, KROG SRE»E IN FIKSNE
ZVEZDE
Ti elementi dodatno krepijo glavne teme
in vzorce horoskopa.
10
DOLO»ITE TRANZITE IN
PROGRESIJE ZA DOLO»ENE
DOGODKE IN DATUME
Glej naslednji dve poglavji.
POMEMBNOST
IN SIMBOLIZEM
82
(vladarja prve in sedme hiπe drug ob
drugem kaæeta na tesno povezanost s
partnerjem in pomembnost zakona).
Merkur in Jupiter sta oba v Tehtnici,
znamenju partnerstva, hkrati pa tudi v
deveti hiπi, ki pomeni tujino (poroka s
tujcem, æivi v njegov deæeli).
SONCE V KONJUNKCIJI Z URANOM
To je druga pomembna znaËilnost stelija v
deveti hiπi. Sonce je po znamenju πibko,
ker je v Tehtnici na dnu, po hiπi pa moËno
(9. hiπa je zanj hiπa veselja). Deveta hiπa
kaæe na tujino in teæave s sodiπËi, in igralka
je bila res vpletena v sporno (Uran) toæbo
(Jupiter/9. hiπa) zaradi nezaæelene objave
njenih poroËnih fotografij.
ASPEKTNI LIK 1
Disociacijski T-kvadrat
Luna je v Ribah nasproti Plutonu v Devici,
oba pa sta v disociacijskem aspektu z
Marsom na zaËetku Kozoroga. V
konfiguraciji je prisotno tudi Sonce v
konjunkciji z Uranom:
᭜ Sonce je v disociacijski konjunkciji s
Plutonom.
᭜ Sonce je v konjunkciji z Uranom, oba
pa sta v disociacijski opoziciji z Luno.
᭜ Sonce in Uran sta v kvadratu z Marsom.
᭜ Merkur v konjunkciji z Uranom in v
kvadratu z Marsom je na robu
konfiguracije.
ProuËevanje horoskopov slavnih ljudi je vedno koristno in zanimivo, ne glede na
to, ali se na astrologijo spoznate ali pa ste popoln zaËetnik. »e delate horoskop
za stranko, na tehniËni ravni lahko pripravite vse potrebno in doloËite
najpomembnejπe elemente, pri slavnih osebah pa imate to prednost, da je
kontekst, v katerega umestite astrologijo, æe podan.
VZOR»NI HOROSKOPI
N
aslednji primeri in anekdote niso
miπljeni kot izËrpne vzorËne
interpretacije. Te vaje so le ilustracija
prepoznavanja pomembnih astroloπkih
dejavnikov, na osnovi katerih astrolog nato
ponudi moæne interpretacije astroloπkega
simbolizma. Podrobneje sem obdelala tudi
nekaj toËk astroloπkega simbolizma, ki jih
lahko koristno uporabimo pri drugih
horoskopih.
CATHERINE ZETA-JONES
Igralka, ki slovi po svoji lepoti in zakonski
zvezi z igralcem Michaelom Douglasom.
Njen horoskop je na strani 61.
DEVETA HI©A
Pri petih planetih v deveti hiπi moramo biti
najbolj pozorni na ta del karte. Pluton je v
konjunkciji z vrhom devete hiπe, imamo pa
tudi stelij v Tehtnici, ki ga tvorijo Sonce,
Uran, Merkur in Jupiter. Pomen stelija je
πe toliko veËji, ker vkljuËuje vladarja
ascendenta v Strelcu oziroma vladarja
horoskopa, Jupitra. Ta je v deveti hiπi πe
posebej moËan, ker je to njegova naravna
hiπa. Tak poloæaj astrologa takoj opozori
na pomen z deveto hiπo povezanih stvari,
ki jih je treba podrobno prouËiti.
VLADAR HOROSKOPA
Jupiter je v tesni konjunkciji z Merkurjem,
ki je v tem primeru vladar sedme hiπe
83
To je kompleksen aspektni lik, ki ga je
teæko interpretirati brez posameznikove
lastne zgodbe, ki simbolizem postavi v
pravi okvir. T- kvadrat teoretiËno kaæe na
notranjo ali zunanjo napetost, s katero se
je treba sooËiti in jo razreπiti. V tem
primeru, kjer so disociacijski aspekti
povezani s prvo hiπo, Mars na viπini kaæe na
boj za osebno uveljavitev, v katerem je
zmaga zahtevala visoko ceno.
OPOZICIJA LUNA/PLUTON IN
T-KVADRAT Z BLAGODEJNIM
VPLIVOM NEPTUNA V ©KORPIJONU
Tu imamo sekstil Neptun/Pluton, ki je
generacijski, a je v tem primeru del moËne
konfiguracije z Luno v Ribah. Neptun to
opozicijo blaæi in je v aspektu z obema
planetoma ‡ s Plutonom v sekstilu, z Luno
pa v trigonu (Ribe in Neptun so pogosto
pomemben element v horoskopih igralcev.
V tem primeru je Neptun morda izpuπni
ventil za intenzivno, obËutljivo in Ëustveno
osebnost. Aspekti med Luno in Plutonom
pogosto kaæejo na teæak in lastniπki odnos
matere do otroka, toda to bi lahko osvetlili
le z osebnim priËevanjem.
ASPEKTNI LIK 2
Veliki trigon v zemlji
Mars je na viπini v Kozorogu, ki je tu
vrinjen, in tvori trigon z Venero v Devici
(Venera je tu na dnu) in Saturnom v Biku.
Trigon med Marsom in Venero je
najtesnejπi aspekt horoskopa, saj sta le 16
minut narazen. Mars in Venera odloËilno
vplivata na osebne odnose, torej ta aspekt
kaæe na zelo dober zakon. Mars je
najpomembnejπi del velikega trigona, ker Veliki trigon v zemlji
Disociacijski T-kvadrat
Neptun kot izpuπni ventil
POMEMBNOST
IN SIMBOLIZEM
84
je na viπini in πe angularen. Reæiser filma Chicago je
Catherine Zeta-Jones, ki je v tem filmu blestela, opisal
kot flneverjetno delavno«, kar Mars v Kozorogu prav
gotovo je. Saturn v Biku v Ëetrti hiπi kaæe na spoπtljiv
odnos do druæine in domovine.
MEDSEBOJNA RECEPCIJA
Merkur v Tehtnici v deveti in Venera v Devici v osmi
hiπi sta v medsebojni recepciji, kar je blagodejno, ker
je Venera na dnu in v disociacijskem aspektu z
Neptunom. Merkur je vladar sedme hiπe, kar pomeni
uspeh s pomoËjo partnerja. Ta poloæaj kaæe tudi na
prizadevanje za ohranjanje izumirajoËega (8. hiπa)
jezika (Merkur), in res, Catherine Zeta-Jones obvlada
valiæanπËino.
NOBENIH PLANETOV V OGNJU
ManjkajoËi element pogosto simbolizira to, kar
moramo iskati zunaj sebe ‡ v delu, zanimanjih,
odnosih ... Odsotnost ognja tako morda pomeni, da
Ëlovek v drugih iπËe strast in vznemirljivost.
SYLVIA PLATH
Pisateljica in pesnica, ki je bila poroËena s pesnikom
Tedom Hughesom, s katerim sta imela dva otroka. V
Ëasu njenega samomora pri tridesetih letih sta bila æe
loËena.
SEDMA HI©A
©tirje planeti v sedmi hiπi takoj pritegnejo pozornost
na ta del horoskopa. Tu imamo Luno v Tehtnici in
trojno konjunkcijo Neptuna, Jupitra in Venere v
vrinjenem znamenju Device. Neptun in Jupiter sta
v izgonu, Venera pa je na dnu. Jupiter je skoraj v
eksaktni konjunkciji z nesreËnim juænim vozlom. To je
teæavna sedma hiπa (zakon) z obema benefikoma
in neugodno poloæenim Neptunom. Iskanje
popolnosti in nerealistiËna priËakovanja
povzroËajo nenehna razoËaranja, ta pa
vodijo v depresijo, ki se nazadnje konËa
s samomorom.
ASCENDENT V VODNARJU
Ascendent na predzadnji stopinji,
Ëisto na koncu Vodnarja, pomeni, da
se moramo pozanimati glede toËnosti
rojstnih podatkov (glej flZgodbo o
rektifikaciji«, ki sledi na koncu
poglavja). Sylvia Plath je imela
ascendent oËitno res v Vodnarju, saj se je
nenehno bojevala z znaËilno vodnarsko-
Teæavna sedma hiπa Sylvie Plath kaæe
na razoËaranja in depresijo, ki so jo
pahnila v samomor.
85
uranovsko razpetostjo med nadarjenostjo in
depresivnostjo, znana pa je bila tudi po svojem
sistematiËnem odnosu do pisanja; nenehno je namreË
uporabljala tezaver. ©e pomembneje je to, da je pri
tem ascendentu vladar horoskopa Saturn, ki je moËan
po znamenju (domicil v Kozorogu) in po hiπi (veselje
v 12. hiπi), a v slabih aspektih:
᭜ Saturn je del kardinalnega T-kvadrata ‡ Saturn v
opoziciji s Plutonom, oba v kvadratu s sovladarjem
horoskopa Uranom.
᭜ Saturn je tudi v disociacijskem kvadratu s Soncem v
©korpijonu v osmi hiπi ‡ konfiguracija je nadvse
primeren simbol za pisateljiËino najbolj znano delo
Stekleni zvon, ki govori o obËutkih osamljenosti in
nepovezanosti, posledicah hude depresije, s katero
se je spopadala. T-kvadrat lahko pomeni tudi
elektroπoke, s katerimi so jo zdravili ‡ vladar
horoskopa v dvanajsti hiπi izolacije nasproti
Plutonu, oba v kvadratu z Uranom (πoki/elektrika)
in Ovnom (glava).
MERKUR V ©KORPIJONU, V KONJUNKCIJI Z
VRHOM DEVETE HI©E
Merkur ima kljuËni poloæaj v horoskopu Sylvie Plath,
ker je aspektiran z niË manj kot petimi planeti ‡ z
Marsom tvori kvadrat, s Plutonom trigon, z Venero in
Jupitrom sekstil, z Uranom pa inkonjunkcijo. Merkur
(pisanje) v ©korpijonu (ostre besede, morbidna
obsedenost s smrtjo in ponovnim rojstvom) je v
konjunkciji z vrhom devete hiπe (akademska
odliËnost). Vso to meπanico aspektov si lahko
razlagamo kot njeno potrebo po pisanju in æeljo po
uspehu. Poleg tega Merkur kot vladar njene Ëetrte hiπe
kaæe, da jo je v mladosti globoko prizadela oËetova
smrt, ki je v veliki meri povzroËila njene poznejπe
teæave.
SONCE V ©KORPIJONU V MEDSEBOJNI
RECEPCIJI Z MARSOM V LEVU
Pomen medsebojne recepcije lahko raziπËemo tudi
tako, da planete zamenjamo po znamenjih, stopinje pa
obdræimo. V tem primeru bi se Sonce premaknilo na 4
Leva, Mars pa na 21 ©korpijona, kar bi pomenilo
konjunkcijo z dominantnim Merkurjem. To nam
pokaæe, da je skozi pisanje (Merkur) izraæala svojo jezo
in strast (Mars). OËitno je bila zelo odkrita, saj je njen
moæ Ted Hughes po njeni smrti velik del njenega
pisanja zapeËatil; strokovnjaki so dobili vpogled vanj
πele po smrti Sylvijine matere.
Disociacijski kvadrat Kardinalni T-kvadrat
POMEMBNOST
IN SIMBOLIZEM
86
NEASPEKTIRANA LUNA V TEHTNICI
V SEDMI HI©I
Luna (Ëustvene potrebe) je v znamenju in hiπi
partnerstva, vendar ni povezana z drugimi elementi
horoskopa, kar kaæe na Sylvijino osamljenost in
neuspeπen zakon.
BILL GATES
Predsednik in glavni izumitelj Microsoftove
programske opreme.
VLADAR HOROSKOPA
Bill Gates ima ascendent v Raku, torej je vladarica
njegovega horoskopa Luna v odloËnem in podjetnem
Ovnu in v konjunkciji z zenitom (poloæaj, cilji,
ambicije). Luna je v trigonu z Uranom (izvirnost,
inovativnost, smisel za sodobne tehnologije) v prvi hiπi
(karizmatiËnost). Uran je v disociacijski konjunkciji z
ascendentom, ki je po strogih pravilih astrologije sicer
preπiroka, vendar kljub temu velja, da je Uran na
ascendentu, kar je zelo moËan poloæaj. Trigon med
Luno in Uranom v ognju in blizu kotnih toËk daje
peËat celotnemu horoskopu.
LUNA V OPOZICIJI Z
MARSOM V TEHTNICI
Mars je v Tehtnici v izgonu,
ker pa je moËna angularna
Luna v Marsovem znamenju
Ovnu, je Mars njen dispozitor,
hkrati pa tudi vladar zenita v
Ovnu. Mars je tudi dispozitor
Sonca v ©korpijonu, torej je
dispozitor obeh svetil, kar
kaæe na podjetnost,
odloËnost, moË in poslovno
æilico. Po drugi strani je Mars
v konjunkciji z Merkurjem v
Tehtnici; to pomeni, da je Bill
Gates odliËen pogajalec, kar se odraæa tudi v naslovu
njegove knjige Posel @ hitrost misli. Hitrost je Mars,
mentalne sposobnosti Merkur, poslovna spretnost pa
Tehtnica.
JUPITER V KONJUNKCIJI S PLUTONOM
V LEVU V DRUGI HI©I
Jupiter pozlati vse, Ëesar se dotakne. Tu je v
konjunkciji s Plutonom, oba pa sta v potratnem Levu
in v drugi hiπi (to je primer Plutonove povezanosti z
bogastvom, kar smo razloæili æe v drugem poglavju).
Bill Gates je bil pri 31 letih æe milijonar. Zelo je
Ëlovekoljuben in je æe veË milijonov dolarjev daroval za
dobrodelne namene, kar je posledica znaËilne
Jupitrovske radodarnosti in velikopoteznosti. Jupiter,
katerega ciklus traja 12 let, vsakih 13 let ujame poËasi
premikajoËega se Plutona. Bill Gates je bil rojen, ko je
bila konjunkcija Jupiter/Pluton aplikacijska, eksaktna
pa je postala πele 5 dni po njegovem rojstvu. Bodite
pozorni na dejstvo, da je Pluton v tesni konjunkciji s
pozitivno in sreËo prinaπajoËo fiksno zvezdo Regulus
na 29 Leva, kar πe dodatno kaæe na ambicije, Ëast,
uspeh in vodenje.
SONCE IN PLUTON V MEDSEBOJNI RECEPCIJI
MoË konjunkcije Jupiter/Pluton krepi πe medsebojna
recepcija med Soncem v ©korpijonu, vladarjem druge
hiπe, in Plutonom v Levu. Po isti metodi kot pri horos-
kopu Sylvie Plath zamenjamo planeta tako, da ostaneta
na istih stopinjah. Pluton se tako pomakne na 28
©korpijona, Sonce pa na 5 Leva. Sonce je v kvadratu z
dominantnim Uranom v prvi hiπi, po tej zamenjavi pa
stopi z njim v konjunkcijo, to pa je poloæaj, ki prinaπa
bogastvo in uspeh z naprednimi tehnologijami.
VENERA V KONJUNKCIJI S SATURNOM
V ©KORPIJONU V PETI HI©I
To je druga pomembna konjunkcija v horoskopu Billa
Gatesa, saj sta planeta le eno stopinjo narazen. Venera
87
je v izgonu ‡ kar nekoliko ublaæi
medsebojna recepcija z Marsom v
Tehtnici ‡ in v konjunkciji z vladarjem
sedme hiπe Saturnom, kar pomeni,
da se aspekt neposredno nanaπa na
partnerstvo in zakon. Aspekti med
Venero oziroma Luno in Saturnom
pogosto pomenijo poznejπo
poroko, zlasti v moπkem
horoskopu. Bill Gates se je z
Melindo French poroËil 1. januarja
1994, ko mu je bilo æe 39 let. »e je
vladar sedme hiπe v horoskopu
Saturn, je partner pogosto starejπi, ali
pa ima vsaj poudarjeno saturnovske
lastnosti.
VAJA DELA MOJSTRA
Umetnost doloËanja najpomembnejπih dejavnikov
horoskopa je pridobljena spretnost. Astrolog jih
namreË ne doloËa po obËutku, ampak na osnovi
znanja in izkuπenj. Na zaËetni stopnji πtudija
astrologije se boste iz te vaje najbræ nauËili veË kot iz
vseh drugih. PrviË boste z njo nenehno obnavljali
osnovne sestavine horoskopa ‡ planete, znamenja,
aspekte in hiπe ‡ drugiË pa se boste navadili rojstno
karto uporabljati kot neke vrste referenËni okvir.
Ob horoskopu Catherine Zeta-Jones bi se astrolog
na primer lahko vpraπal: flKje se vidi poroka v tujini in
kje moËna navezanost na druæino?«, pri Sylviji Plath:
flV Ëem se kaæejo njena depresivnost, psihiatriËno
zdravljenje in literarna nadarjenost?«, ob pogledu na
karto Billa Gatesa pa bi pomislil: flKaj kaæe na
raËunalniπkega genija in milijonarja?« Skratka ‡
horoskop je oseba, in obratno. »e boste na ta naËin
vadili s svojim horoskopom ter s horoskopi sorodnikov
in prijateljev, se boste lahko veliko nauËili.
Ko boste pripravljali horoskop za naroËnika, ne boste
poznali njegove zgodbe, tako kot pri znanih osebah,
vendar upoπtevajte isto pravilo ‡ Ëlovek je sam svoj
horoskop, in ta govori iz njega. Astrolog ga mora
posluπati in njegovo zgodbo pravilno umestiti v
horoskop. »e se bo æe vnaprej pripravil in izpostavil
najpomembnejπe elemente karte, bo v pogovoru z
naroËnikom univerzalni astroloπki simbolizem laæje
uporabil na konkretni ravni ter tehniËno pravilno in
smiselno interpretiral horoskop.
V rojstni karti
Billa Gates nam
Sonce v povezavi
z Uranom pokaæe bogastvo in
uspeh na osnovi razvijanja
naprednih tehnologij.
88
nauËimo, Ëe je to nemogoËe? ©tudent
astrologije, ki misli, da ve, kaj pomeni
Jupiter v DvojËkih v deveti hiπi, bo zelo
razoËaran ob ugotovitvi, da ima ta
kombinacija v nekem drugem horoskopu
drugaËen pomen. Kmalu bo spoznal, da
bolj ko v simbolu iπËe doloËen pomen, bolj
se mu ta izmika. Simbolizma ne moremo
kategorizirati, saj je taka razlaga horoskopa
prazna in neæivljenjska. Toda Ëe
reËemo, da je pomen simbola
mnogoplasten, to πe ne
pomeni, da lahko
zajame prav vse.
SPLO©NO PROTI
POSAMEZNEMU
Za razumevanje
astroloπkega ali
katerega koli
drugega simbolizma
je najpomembnejπa
razlika med sploπnim
in posameznim.
Univerzalni simbolizem je
objektiven in govori o æe
znanih stvareh ‡ na primer, da
Jupiter vlada pravu ‡, medtem ko je
simbolizem posameznega subjektiven in
odvisen od konteksta. Simbol v horoskopu
kaæe na doloËen dogodek ali osebo v
posameznikovem æivljenju.
Naπ najpomembnejπi referenËni okvir je
vedno πirπe merilo. »eprav Jupiter v
DoloËanje najpomembnejπih elementov horoskopa je kljuËni del astroloπkega
poklica. Astrolog si s to vajo pridobi tehniËno dovrπenost, hkrati pa mu da
priprava referenËni okvir za laæje umeπËanje astroloπke govorice simbolov v
konkretni horoskop. To sta pravzaprav dve strani astroloπkega kovanca.
NARAVA SIMBOLIZMA
K
ot je rekel slavni angleπki astrolog
William Lilly iz 17. stoletja v svoji
KrπËanski astrologiji, flmora biti Ëlovek za
pravilno razlago horoskopa predvsem
podkovan v planetih in znamenjih«, od
tam naprej pa πteje le njegova sposobnost
preseganja meja flkljuËnih besed« in
ustvarjalne rabe simbolizma v
interpretaciji.
KAJ JE SIMBOLIZEM
Astrologi na zaËetni
stopnji πtudija
kombinacijam
planetov in znamenj
radi pripisujejo
vnaprej doloËene
pomene ‡ kljuËne
besede ‡, nato pa
razoËarano
ugotavljajo, da se
ta metoda obnese le
do doloËene mere.
Razlog za njeno
neuspeπnost je v tem, da
simbol nikoli ne pomeni le
ene same stvari. »e bi, bi bil
namreË zgolj ime neËesa, kar æe poznamo.
Toda simbol ponuja veliko moænosti in je
vedno odprt za interpretacije. Simbolizem
v svojem bistvu predstavlja nekaj
neznanega.
Ta oËitni paradoks je povezan s samim
bistvom astrologije. Toda kako naj se je
POMEMBNOST
IN SIMBOLIZEM
a
ri
o
89
DvojËkih v deveti hiπi lahko pomeni
marsikaj, bo ta kombinacija v osnovi vedno
fljupitrovska« in fldvojËkovska«, a le
v zadevah, ki so povezane z deveto hiπo. In
Ëe je Jupiter v DvojËkih v izgonu, to πe ni
nujno slabo. V zaËetnem obdobju πtudija
astrologije nas ta nejasnost morda jezi,
pozneje pa postane najprivlaËnejπi del
poklica. Preberite naslednji dve zgodbici o
horoskopih in pri tem upoπtevajte, da je
Jupiter vladar viπjega uma in vsega, kar je
povezano s tujino, da sta DvojËka
komunikativna, gibljiva in vsestranska ter
da je deveta hiπa povezana s potovanji,
izobrazbo in religijo.
V prvem horoskopu je Jupiter
v DvojËkih v deveti hiπi dobro aspektiran in
v pozitivnem odnosu s πtevilnimi planeti.
Horoskop pripada æenski, ki govori tri
jezike, se ponaπa z dvema diplomama, dela
v diplomatski sluæbi v tujini in je zelo
uspeπna.
V drugem horoskopu je bil Jupiter
v DvojËkih v deveti hiπi del teæavnega
T-kvadrata. To je rojstna karta
mlade æenske, ki so jo zaradi
uporniπtva izkljuËili iz πtirih
fakultet doma in v tujini.
Tudi ona je tekoËe govorila
dva jezika. Zavrnila je vero, v
kateri so jo vzgajali, in
emigrirala v tujino.
»e vam ni jasno, kako
deluje astroloπki simbolizem, se spomnite,
da planeti niso vzroËni in da nas sami po
sebi v niË ne silijo.
Astrologija je jezik simbolov, zato glejte
na horoskop kot na ogledalo, v katerem
odseva to, kar se vam æe dogaja. Poleg tega
ne pozabite, da je simbolizem æiv,
dinamiËen, spremenljiv in ne brez smisla
za humor. Naslednja zgodba je dobra
ilustracija te resnice, ker nam pokaæe,
zakaj je kategoriziranje ljudi po sonËevih
znamenjih πablonsko in se ne obnese.
LEV ALI DEVICA?
Neki naroËnik, ki je imel Sonce v Levu, je
hotel vedeti, zakaj je tako flne-levovski«, in
razloæila sem mu, da ima
ascendent v Devici,
znamenju, ki pride za
Levom. Sosednja znamenja
so si pogosto nasprotna, in
Ëe je Lev πirokosrËen,
ukazovalen in vedno v
srediπËu pozornosti, je
Devica natanËna, pridna in
skromna. Povedala sem mu, da je glede na
ascendent v Devici njegov vladajoËi planet
Merkur; tudi ta je bil v Devici, zraven pa πe
v 12. hiπi izolacije in samote, skupaj s
Soncem v Levu.
V astroloπki tradiciji je 12. hiπa polje izgub,
flZnamenja so
majhne,
izmerljive reËi,
interpretacije
pa neskonËne.«
George Eliot, Middlemarch
POMEMBNOST
IN SIMBOLIZEM
90
solza, ærtev in samouniËevalnosti. V tej hiπi Sonce ne
more zares sijati, in pri tako moËno izraæeni Devici ni
bilo Ëudno, da Ëlovek ni imel obËutka, da je Lev. Ko
sem mu to pripovedovala, mu je πlo na smeh. Zakaj?
Povedal je, da dela v bolniπnici (12. hiπa), na zaprtem
oddelku. Opravka ima z æivim srebrom (Merkurjev
simbol), ker popravlja naprave za merjenje krvnega
tlaka, kar je visoko strokovno in natanËno delo, in ker
je æivo srebro strupeno, je vstop v laboratorij omejen.
Simbolizem planeta v znamenju in hiπi ‡ Merkur v
Devici v 12. hiπi ‡ mu je bil pisan na koæo.
Zlato pravilo interpretacije je, da je treba pri
doloËanju simbolizma vedno iskati najoËitnejπe
povezave. »e gre za pravo, vero in dolga potovanja,
iπËemo Jupitra v 9. hiπi, Ëe stranka pripoveduje o
teæavah in razoËaranjih, pa preverimo Saturna. In Ëe
nekdo reËe, da je nenadoma in iz trenutnega nagiba
pustil sluæbo, ima gotovo Uran v 6. hiπi. Naslednje
zgodbice so zanimivi primeri praktiËne uporabe
astroloπkega simbolizma.
ISKANJE STANOVANJA
Pred nekaj leti me je prijateljica, ki si je moËno æelela
selitve, peljala pogledat stanovanje, ki ji je bilo vπeË.
Ker so se zanj zanimali tudi drugi kupci, me je
vpraπala, ali bi s pomoËjo astrologije lahko izvedela, ali
je to stanovanje zanjo primerno. Ker je bilo to zelo
konkretno vpraπanje, sem uporabila tehniko horarne
astrologije, pri kateri narediπ horoskop za trenutek, ko
je bilo vpraπanje zastavljeno. V naπi knjigi se s to vejo
astrologije ne bomo ukvarjali, omenjam jo le kot
zanimivost.
V horoskopu sem najprej doloËila vladarja Ëetrte hiπe,
ki pomeni dom, in to je bila Venera v Levu. V horarni
astrologiji je najpomembnejπa Luna, zlasti njen
separacijski (zadnji) in aplikacijski (naslednji) aspekt.
V tej karti je bila Luna v DvojËkih,
kar pomeni odloËanje med dvema
stanovanjema. Pravkar je zapuπËala
kvadrat s Saturnom v Ribah in
vstopala v sekstil z Venero v Levu.
Ob pogledu na stanovanje je bil
odgovor takoj jasen. Bilo je v
slabem stanju in potrebno obnove;
ne glede na to, koliko denarja in
energije bi vloæila vanj ‡ obojega ji
je primanjkovalo ‡, stanovanje
nikoli ne bi ustrezalo simboliki
Venere v Levu. Bilo je temaËno
(Saturn) in vlaæno (Ribi) ‡ odsev
separacijskega aspekta med Luno
in Saturnom ‡ in bi bilo oËitno
napaËna izbira, saj se ji je v bliænji
prihodnosti obetalo stanovanje, ki
bo res ustrezalo naslednjemu
Luninemu aspektu. Venera (lepota) v Levu (udobje,
luksuz, svetloba) ji je namreË obljubljala veliko lepπe
stanovanje, ki ga je v nekaj dneh res naπla.
91
ZGODBA O REKTIFIKACIJI
Rektifikacija je umetnost izdelave horoskopa z
negotovim ali neznanim Ëasom rojstva. To je zelo
zapleteno podroËje astrologije, pri katerem nam vËasih
æe majhni popravki bistveno olajπajo delo.
NekoË se je na astroloπki posvet naroËila neka æenska,
ki je za Ëas rojstva navedla 2h zjutraj. Ob izraËunu
horoskopa sem ugotovila, da je ascendent natanko ob
1.59 prestopil iz DvojËkov v Raka. Ko sva se dobili, sem
jo vpraπala, ali se je res rodila ob 2h zjutraj in ali ni
bilo to morda pet minut prej ali kasneje? Ni vedela, a
je takoj izvlekla mobilni telefon ‡ znaËilno za DvojËke
‡ in poklicala mamo; tudi ta ni vedela.
Ascendent vlada zunanjemu videzu, torej sem si jo
natanko ogledala. Imela je æiv in radoveden pogled,
zelo hitro je govorila in ji nikoli ni zmanjkalo besed.
To je kazalo na DvojËka, vendar je imela tudi Sonce v
tretji hiπi, ki je tudi povezana z DvojËki in ima peËat
tega znamenja, torej sem morala biti malce bolj
temeljita.
Zadeve sem se lotila πe z druge strani. »e bi imela
ascendent v Raku, bi bil descendent v Kozorogu, in bi
njenim partnerskim odnosom vladal Saturn v Ribah.
»e pa bi bil ascendent v DvojËkih, bi bil descendent v
Strelcu in bi bile njene ljubezenske zveze v znamenju
Jupitra v DvojËkih. OdloËila sem se za Jupitra in jo
vpraπala, ali je kdaj hodila s kakπnim tujcem. flSeveda,
veËkrat,« je izstrelila. Jupiter (tujci) in DvojËka (veliko)
‡ stvari so se ujemale. Tranziti in progresije (tehnike
napovedovanja prihodnosti) so potrdili Jupitra kot
vladarja descendenta, torej sem horoskop premaknila
za nekaj minut in ascendent postavila na 29 stopinj
DvojËkov namesto na 0 stopinj Raka.
TUDI NAPA»EN HOROSKOP JE LAHKO
PRAVILEN
©e hujπe od rektifikacije horoskopa za nekaj odloËilnih
minut je tveganje, da imamo pred seboj napaËen
horoskop. Vsak astrolog ima v svoji praksi primer, ko je
nevede delal z napaËnimi podatki, bodisi zaradi lastne
napake ali pa zato, ker mu je naroËnik posredoval
napaËne podatke. Najbolj neprijetno je, Ëe si horoskop
æe izraËunal in interpretiral, nato pa ugotovil, da je
napaËen. Astrolog v takih trenutkih omahuje, ali naj
vse skupaj pusti, ali pa naj prizna naroËniku, da se je
zmotil, in zaËne od zaËetka. Odgovor je ‡ ni nujno.
Zakaj ne?
Za zaËetek se morate vpraπati, kaj je sploh flpravilen«
horoskop? Geoffrey Cornelius v svoji knjigi Trenutek
astrologije opozarja na logistiËne in praktiËne teæave z
zanesljivostjo podatkov: flPri vseh moænostih napak, ki
jih sestavljajo nezanesljiv spomin, napake v rojstnih
listih, teæave s Ëasovnimi zonami, poletnim Ëasom,
matematiËne napake in ne nazadnje tudi astrologova
povrπnost, je pravilno izraËunan horoskop na osnovi
zanesljivih podatkov æe pravi Ëudeæ.«
Astrolog πteje, da je horoskop flpravilen«, Ëe ni
nobenega dvoma o podatkih, zaËuda pa vËasih
fldeluje« tudi napaËen horoskop, in to ne le
povrπinsko, ampak tudi s tranziti in progresijami. To
seveda ne pomeni, da so rojstni podatki nepomembni,
ampak da se v svetu astroloπkega simbolizma ne
smemo zanaπati le na Ëas, ki ga kaæejo ure. V astroloπki
praksi moramo biti vedno pozorni na naËin, kako se
nam horoskop flodpre«. Æe samo ukvarjanje z
astrologijo pomeni flpriznanje«, da je nad nami neka
viπja sila in da so simboli le neke vrste πifre za njena
sporoËila. »e neki poloæaj planetov v nekem trenutku
odseva naπo æivljenjsko zgodbo, je vseeno, Ëe horoskop
ni flpravi«. To, kar se nam hoËe razkriti, ima za nas
neko sporoËilo, podobno kot pri tarot kartah. Spodaj
opisani primer iz moje lastne prakse je odliËna
ilustracija tega naËela.
Neka moja prijateljica je veË let æivela v Egiptu in je
imela tam tudi fanta. Bila sta zelo sreËna in sta
razmiπljala o poroki. Naredila sem mu horoskop in z
velikim veseljem ugotovila, da ima Luno v Strelcu ‡
partnerka iz tujine ‡, in to v konjunkciji z njenim
POMEMBNOST
IN SIMBOLIZEM
92
tem je, da se isti simbolizem lahko manifestira na
najrazliËnejπe naËine, a je vedno ustrezen.
Kljub navidezni preprostosti pa moramo biti pri
interpretaciji manjkajoËega elementa previdni. Na
primer ‡ element vode predstavlja Ëustva; kaj naj si
mislimo o horoskopu, v katerem tega elementa ni?
Neumno bi bilo trditi, da tak Ëlovek paË niËesar ne
Ëuti. Nasprotno, astrolog bi moral tu ugotoviti, ali ni
πlo pri tem Ëloveku za potlaËitev Ëustev in zakaj je do
tega priπlo. Kot pri vsakem poskusu interpretacije
mora astrolog tudi tu pogovor usmerjati tako, da bo
informativen in terapevtski, nikakor pa ne kritiËen.
ManjkajoËi element pogosto simbolizira tisto, kar
moramo iskati zunaj sebe, na primer v delu ali
odnosih. Prav presenetljivo je, kako
pogosto se manjkajoËi element
izrazi v descendentu in nam
tako pokaæe na lastnost,
ki jo bomo morda naπli pri
partnerju. »lovek v æivljenju
podzavestno najde pot, kako
kompenzirati simboliko
manjkajoËega elementa. Prijateljica, ki v
rojstni karti nima vode, je odliËna psihoterapevtka, ki
je stik s Ëustvi naπla v svojem delu, znanka, ki ji
primanjkuje elementa zemlje, pa si je pridobila roËne
spretnosti in se nauËila obdelovati vrt. »e naËina
kompenzacije ne najdemo, ga bomo odkrili s pomoËjo
astrologije.
KJE JE OGENJ
Element ognja je povezan s toploto, entuziazmom,
intuicijo, ustvarjalnim navdihom in podjetnostjo. Kdor
v osebnih planetih nima ognja, je lahko povsem
normalno æivahen in druæaben Ëlovek, a bo na nekem
podroËju æivljenja vseeno obËutil pomanjkanje
ognjenih kvalitet.
Neki moπki, ki v svoji rojstni karti ni imel niti sledu
ognja, mi je zaupal, da mu æena nenehno oËita, da se
ascendentom, ki je bil tudi v Strelcu. »e ima nekdo
Sonce ali Luno v konjunkciji z ascendentom ali
descendentom svojega partnerja, je to v sinastriji
(primerjalna astrologija) znamenje velike skladnosti.
Toda æe naslednje leto sem izvedela, da so mi
pomotoma dali napaËen Ëas in datum njegovega
rojstva. Njegova Luna ni bila niti v konjunkciji z
njenim ascendentom niti v Strelcu, ampak je bila v
Kozorogu, tako kot njen Saturn. Njuna zveza je
razpadla in posumila sem, da je bila tega verjetno kriva
njegova Luna, ki je morala biti zelo blizu njenega
Saturna (odrekanje).
V tej zgodbi je pomembno to, da je bilo æe samo
odkritje, da je horoskop napaËen, simboliËno,
saj je sovpadlo s koncem njune zveze,
ki mu je botrovala njegova
odloËitev, da potrebuje bolj
konvencionalno (Kozorog)
partnerko (Luna). Zanimivo
je, da je bil flnapaËni«
horoskop dolgo Ëasa flpravi« in
je kazal pravilno sliko njunega
odnosa, ta pa je razpadel, bræ ko se je
izkazalo, da uporabljeni podatki niso pravi. Tu ne gre
za delovanje principa vzroËnosti. Luna v Kozorogu
namesto v Strelcu seveda ni povzroËila razpada zveze.
Razkritje napaËnosti podatkov in poslabπanje odnosa
sta Ëasovno sovpadla, kar pomeni, da se je resniËnost
zelo natanËno odrazila v astroloπki simboliki.
MANJKAJO»I ELEMENTI
Element je v horoskopu odsoten, Ëe v njem ni
nobenega osebnega planeta. To pomeni, da v vodnih,
ognjenih, zraËnih ali zemeljskih znamenjih ni
nobenega planeta med Soncem in vkljuËno Saturnom.
Pogosto se izkaæe za koristno, Ëe pri izdelavi
horoskopa upoπtevamo simbolizem manjkajoËega
elementa, πe zlasti, ker je koncept πtirih elementov po
navadi jasen celo popolnim zaËetnikom. Zanimivo pri
93
ne zna sprostiti. »eprav jo je imel rad, ji tega ni znal
pokazati s strastjo. »ustva so bila sicer prisotna, a je
vselej prevladal njegov strah, da bo izgubil nadzor nad
seboj. Teæave je imel tudi z drugimi Ëustvi, πe posebej z
jezo. Njegova zavrtost se je odraæala v poloæaju Marsa
(strast in jeza) v izgonu v Biku (fiksno zemeljsko
znamenje). Odsotnost ognja je teæave, ki jih je
povzroËal Mars, verjetno πe stopnjevala. Ko sem ga
vpraπala, kako se spopada z jezo, je odgovoril:
flNekateri ljudje odreagirajo navzven, jaz pa navznoter.
Vse ostane v meni.« In πe: flDrugim dovolim, da se
jezijo v mojem imenu.« Zlasti druga izjava je znaËilni
odraz manjkajoËega elementa, ki kaæe, kako Ëlovek
lastnosti tega elementa iπËe v drugih ljudeh. V naπem
primeru je moπki svojo jezo in strast izæivljal preko
drugih.
Pri neki æenski blizu πtiridesetih se je odsotnost ognja
kazala v dobesednem pomanjkanju toplote; zaradi
slabe prekrvitve jo je namreË nenehno zeblo. Tudi ona
je bila nedruæabna in je teæko navezovala stike z
ljudmi. Bila je zelo varËna in previdna, niË je ni zares
veselilo, ni znala biti spontana in je trpela za hudo
depresijo. »eprav je bilo pomanjkanje veselja do
æivljenja razvidno tudi iz drugih dejavnikov horoskopa,
je najveËjo krivdo za to pripisovala prav pomanjkanju
ognja. S pomoËjo astrologije je primanjkljaj
kompenzirala in zaæivela sreËnejπe æivljenje.
Manj teæavna slika manjkajoËega elementa se je kazala
v horoskopu mojega prijatelja. Moja interpretacija se
mu je zdela povsem pravilna, zlasti tisti del, ki se je
nanaπal na kompenzacijo. Izkazalo se je, da ga je ogenj
æe od nekdaj privlaËil, da je imel doma vse polno sveË,
da se je rad ukvarjal z razsvetljavo in uæival ob pogledu
na poæare.
Na Ëustveni ravni se je pomanjkanje elementa ognja
kazalo kot nagnjenje k potlaËevanju trenutnih æelja.
Vzrok so bili verjetno premalo ljubeËi starπi, ki so mu
kot otroku nalagali preveË dolænosti. ManjkajoËi
element je naπel v descendentu. Ker je imel ascendent
v DvojËkih, je bil po descendentu (sedma hiπa, ki
pomeni partnerske odnose) Strelec. Njegova æena naj
bi po znaËaju ustrezala vladajoËemu planetu
descendenta Jupitru, in res je zelo æivahna,
samozavestna, energiËna in πirokosrËna oseba.
Horoskop je slika neba v trenutku Ëlovekovega
rojstva. Astrolog, ki napoveduje prihodnost,
mora najprej razumeti naravo tranzitov ‡ gibanje
planetov po trenutku rojstva, primerjavo njihovih
poloæajev z rojstno karto, predvsem pa, kako se
vse to dogajanje odraæa v vsakdanjem æivljenju.
V poglavju bomo obdelali tudi lunacije ‡ mlaje in
polne Lune ‡ in mrke ter pomen njihove
simbolike za interpretacijo horoskopa.
5
TRANZITI IN NAPOVEDI
96
progresije so zanimivi, ker kaæejo, kako se
v razliËnih Ëasih na odru naπega æivljenja
pojavljajo in izginjajo razliËni dejavniki.
Poznamo dve tehniki analiziranja gibanja
planetov in glavnih osi ‡ tranzite in
progresije. Izdelavo progresiranega
horoskopa bomo podrobneje obdelali v
naslednjem poglavju.
STVARNI TRANZITI
Pri tranzitih ni nobene matematike, ker
jih preprosto odËitamo iz efemerid.
Pogledamo, kje so na doloËen dan planeti,
in njihove poloæaje primerjamo s poloæaji
planetov in kotnih osi v naπi rojstni karti.
Astrolog nato zabeleæi πe aspekte, ki jih
tranzitni (premikajoËi se) planeti
oblikujejo z rojstnimi (stacionarnimi)
planeti. Za tranzite so najpomembnejπi
poËasni planeti Jupiter, Saturn, Uran,
Neptun in Pluton.
SIMBOLI»NE PROGRESIJE
V progresirani karti vsak naslednji dan po
dnevu rojstva ustreza naslednjemu letu v
Ëlovekovem æivljenju. Tako bi se na primer
20. dan po dnevu rojstva ujemal z
dvajsetim letom Ëlovekovega æivljenja. Za
progresirani horoskop v efemeridah
odËitamo poloæaje planetov na ta dan in
ustrezno prilagodimo kotne toËke, nato pa
primerjamo progresije in rojstno karto.
Za to tehniko so najpomembnejπi hitro
fl»lovek zazna nekakπen podzemni tok in zaËuti stisk usode, dogajajo se
presenetljiva nakljuËja in svet je poln znamenj: take stvari ... so v resnici najbræ
sence resniËne in πe ne povsem razumljene metamorfoze. PrihajajoËi dogodki
meËejo sence.«
Iris Murdoch, »rni princ
TRANZITI
V
prejπnjih πtirih poglavjih smo
horoskop obravnavali kot simboliËno
sliko neba glede na Ëas in kraj rojstva.
Astrolog na tej stopnji oceni moËne in
πibke toËke horoskopa po metodi
doloËanja najpomembnejπih elementov,
ki smo jo opisali v Ëetrtem poglavju, nato
pa naredi πe prve korake v prepoznavanju
tako imenovane flrojstne obljube«, kar
z drugimi besedami pomeni poskus
interpretacije horoskopa. Ta zajema
osebnostne lastnosti, druæino, odnose,
sluæbo, kariero, denar, zdravje itd.
Rojstna karta je zamrznjen trenutek
v Ëasu.
Sama pogovor z novim naroËnikom
vedno zaËnem z razlago, da horoskop
deluje na dveh ravneh. Na osnovni ravni
je to rojstna karta, ki je pravzaprav
postavitev planetov in glavnih osi
horoskopa v trenutku rojstva; ko je ta
trenutek mimo, se stvari na nebu seveda
dogajajo oziroma gibljejo naprej. Druga
raven interpretacije zato na horoskop
gleda kot na mehanizem v nenehnem
gibanju, ki simbolizira potek Ëlovekovega
æivljenja.
»e je rojstni horoskop zgolj prizor, so
tranziti in progresije film. V drugem delu
interpretacije astrolog razloæi dogajanje v
preteklosti in napove prihodnost. V
æivljenju po navadi ne doæivljamo celega
horoskopa naenkrat, in tranziti ter
TRANZITI
IN NAPOVEDI
97
ENO SRE»ANJE ALI TRI?
Dlje ko se giblje planet, dlje bo trajalo,
da bo preπel doloËeno stopinjo. Sonce,
na primer, preide Plutona v enem dnevu,
Ëe pa je obratno in je Pluton v tranzitu
s Soncem, traja njuno sreËanje pribliæno
devet mesecev. PoËasni planeti so za
tranzite torej pomembni, ker dolgo
prehajajo znamenje in se na isti stopinji
zadræujejo po veË dni ali celo tednov.
Njihovi tranziti se le redko nanaπajo na
posamezne dogodke, ampak v Ëasu svojega
trajanja povzroËijo spremembe v naπih
æivljenjskih okoliπËinah in odnosih. Zlasti
zadnji trije planeti ‡ Uran, Neptun in
Pluton ‡ imajo tudi dolga obdobja
retrogradnega gibanja. To pomeni, da se
cele mesece premikajo naprej in nazaj po
doloËeni stopinji in po navadi naredijo tri
natanËne tranzite. ObËasno to velja tudi za
Jupitra in Saturna.
premikajoËi se planeti ‡ Sonce, Luna,
Merkur, Venera in Mars.
CIKLUSI IN POVRATKI
Preden se lotimo progresij, je dobro
obvladati tranzite. Najprej si moramo
zapomniti cikluse planetov ‡ koliko Ëasa
potrebujejo, da naredijo cel krog po 12
znamenjih, o Ëemer smo govorili v
drugem poglavju. Sonce potrebuje za ta
obhod eno leto in se na svoj prvotni
poloæaj vrne na naπ rojstni dan, kar v
astrologiji imenujemo solarni povratek.
Tudi drugi planeti imajo cikluse, povratke,
Ëetrtine in polovice.
ZAKAJ SO HITREJ©I PLANETI ZA
TRANZITE MANJ POMEMBNI
Ko planet potuje skozi znamenja, sreËuje
oziroma prehaja druge planete v
horoskopu. Sonce se v enem letu dotakne
vseh devetih planetov in kotnih osi, toda
ker se premika zelo hitro ‡ eno stopinjo
na dan ‡ trajajo njegovi tranziti le po en
dan, kar velja tudi za Merkurja in Venero.
Marsov ciklus je dveleten, zato se na isti
stopinji zadræi dva dneva. Ti tranziti torej
ne prinaπajo pomembnih dogodkov in
sprememb, ampak so bolj enodnevne
narave. Tranzit Venere lahko pomeni
prijetno razpoloæenje, dobro hrano,
nakupovanje ali darilo, Merkurjev tranzit
pa odloËitev, idejo, telefonski klic,
elektronsko poπto, pomemben pogovor
itd. Marsov tranzit bi lahko sproæil prepir,
izbruh energije, strasten seks, πe bolj
verjetno pa bi povzroËil kakπno telesno
poπkodbo.
Marsov tranzit pomeni
prepir, obilico energije
ali strasten seks.
TRANZITI
IN NAPOVEDI
98
natanËno sovpadajo z datumi tranzitov in so po navadi
za nekaj tednov zamaknjeni v eno ali drugo smer.
Izpisovanje natanËnih datumov tranzitov, kakrπno
vidimo v okvirju na levi, se morda zdi preveË
dlakocepsko, toda veË ko boste uporabljali efemeride,
hitreje si boste zapomnili planetne cikluse. »e
poznate danaπnje poloæaje planetov in trajanje
njihovih ciklusov, boste znali kmalu na pamet doloËiti
pribliæne datume tranzitov in povratkov, ne da bi
morali vsakiË posebej listati po efemeridah. »e na
primer vemo, da je Uran v Ribi vstopil 15. aprila 2003,
vemo tudi, da je bil pribliæno pred πtiridesetimi leti v
Devici, ker traja njegov ciklus 80 let, Devica pa je
nasproti Ribam in na polovici ciklusa. Na ta naËin si
prihranimo zamudno brskanje po efemeridah.
ASPEKTI PLANETOV V TRANZITU
Tranzitni planet v konjunkciji s planetom v rojstni
karti je po mojih izkuπnjah zdaleË najmoËnejπi tranzit.
Na drugem mestu po moËi so tranzitne opozicije,
nato pa kvadrati in trigoni. Drugih aspektov pri
tranzitih ne upoπtevamo, ker je njihov uËinek
zanemarljiv.
PLANETI V TRANZITU
Pri interpretaciji tranzitov moramo upoπtevati πtevilne
dejavnike:
᭜ univerzalni simbolizem ‡ flpriloænost« za Jupitra,
flzamude« za Saturna, flpreseneËenja« za Urana
itd.;
᭜ konkretni simbolizem ‡ kakπen je rojstni poloæaj
tranzitnega planeta (oddajnika) glede na hiπo,
znamenje in aspekte, kateri hiπi vlada;
᭜ kakπen je poloæaj planeta v rojstni karti
(prejemnika) glede na hiπo, znamenje, aspekte in
hiπo, ki ji vlada;
᭜ analizirajte kombinacijo oddajnika in prejemnika,
na primer: Saturn v tranzitu z Venero (ljubezen in
ugodje na sploπni ravni, kdo in kaj na konkretni)
Zelo poredko planet naredi pet tranzitov. »e
pogledamo primere tranzitov v spodnjem okvirju,
vidimo, da se je Neptun po 30. decembru 1998 gibal
direktno in je postal maja 1999 spet retrograden, a se
na 1. stopinjo Vodnarja ni veË vrnil. Ugotovimo lahko,
da je bil Neptun s Soncem v tranzitu deset mesecev,
od 26. februarja 1998 do 30. decembra 1998, srednje
retrogradno sreËanje pa sta imela 15. julija 1998. Prvo
sreËanje med dvema planetoma nam po navadi
naznani zaËetek novega poglavja v æivljenju, drugi,
retrogradni prehod razkrije smisel in naravo tranzita
in povzroËi nekakπno prelomnico, tretje in zadnje
sreËanje pa prinese reπitev. Dogodki le redkokdaj
Predstavljajmo si, da imamo pred seboj horoskop, v
katerem je Sonce na 1. stopinji Vodnarja. (Sonce je le
primer, lahko bi uporabili kateri koli planet ali kot.)
»e pogledamo nazaj po efemeridah, ugotovimo, da je
Neptun vstopil v Vodnarja konec januarja 1998, 1.
stopinjo Vodnarja pa je prviË dosegel 26. februarja
1998.
»e polistamo naprej po efemeridah, vidimo, da je
Neptun 4. maja 1998 postal retrograden. To pomeni,
da se je od tega dne dalje pomikal nazaj po Vodnarju.
Listajte naprej po efemeridah in videli boste, da se je
Neptun 15. julija 1998 vrnil na 1. stopinjo Vodnarja. To
je bil njegov drugi prehod Sonca.
Enajstega oktobra 1998 se je Neptun obrnil in spet
postal direkten. Od tega dne dalje se je spet pomikal
naprej.
»e polistate πe naprej po efemeridah, boste ugotovili,
da se je Neptun 30. decembra 1998 vrnil na 1. stopinjo
Vodnarja. To je bilo njegovo tretje in zadnje sreËanje s
Soncem.
PRIMER TRANZITA
99
JUPITER
Jupitrov ciklus traja 12 let, Jupitrove povratke pa
doæivimo pri starosti 12, 24, 36 let itd. Jupiter pride v
Ëasu svojega 12 let trajajoËega obhoda v tranzit z
vsemi devetimi drugimi planeti in koti. Na univerzalni
ravni ob teh priloænostih lahko priËakujemo znaËilno
jupitrovska dogajanja, ki so po navadi pozitivne
narave, saj je Jupiter znan kot veliki benefik. Njegovi
tranziti naznanjajo potovanja, izobraæevanje, osebno
rast in razvoj nasploh. Prvi Jupitrov povratek pri
dvanajstih letih v zahodni kulturi sovpada s prehodom
na srednjo stopnjo izobraæevanja in z zaËetkom
pubertete, v drugih kulturah pa z obredi, ki
zaznamujejo prehod iz otroπtva v odraslost. Kakor
koli æe, Jupiter nas vedno potiska naprej in
πiri naπa obzorja.
OBLJUBA SRE»E
Povratek planeta na konkretni ravni
vedno naznanja dogodke, ki so v
skladu s poloæajem tega planeta v
rojstnem horoskopu. »e je Jupiter v
sedmi hiπi oziroma ji vlada, bo njegov
povratek verjetno pomenil pozitivno
spremembo v partnerskih odnosih. Jupitrovska
simbolika sreËe in ugodnih priloænosti se bo v
praktiËnem pogledu morda udejanjila kot zaËetek
novega odnosa ali posebna naklonjenost usode nam
in naπemu partnerju, morda pa bo prinesla konec
neuspeπnega razmerja. Enako velja za Jupitrov tranzit
descendenta (vrha sedme hiπe), njegov vstop v
natalno sedmo hiπo in njegove prehode planetov v tej
hiπi.
»e je Jupiter natalno v deseti hiπi ali je vladar te
hiπe, bo njegov povratek oziroma tranzit najverjetneje
povezan s spremembo sluæbe, poklicnim
nam da popolnoma drugaËno sliko kot Saturn v
tranzitu z Merkurjem (komunikacije, odloËitve na
sploπni ravni, kdo in kaj na konkretni).
Prikazali bomo sploπne znaËilnosti tranzitov
poËasnejπih petih planetov. Vedno moramo
upoπtevati, da je planet, ki je moËan v rojstni karti,
moËan tudi v tranzitu. »e je to Jupiter, govorimo o
jupitrovskem tipu Ëloveka, ki bo najmoËneje obËutil
Jupitrove tranzite in povratke, medtem ko so za
saturnovske tipe najpomembnejπi Saturnovi tranziti in
povratki.
Najboljπa pot do razumevanja tranzitov in
povratkov je analiza lastnega horoskopa, ker svoje
æivljenje paË najbolje poznamo. Najprej
poglejte, v kateri hiπi in znamenju je
bil ob rojstvu Jupiter, in si
zabeleæite, kateri hiπi vlada. Nato
v efemeridah odËitajte Jupitrov
sedanji poloæaj in preverite, ali
prehaja katerega od natalnih
planetov in kotov. »e ne, se
spomnite svojega zadnjega
Jupitrovega tranzita oziroma
povratka. Kaj se vam je dogajalo? Je
bilo to dogajanje v skladu z Jupitrovim
univerzalnim simbolizmom in s konkretnim
simbolizmom vaπega horoskopa? Kako se je Jupitrov
simbolizem prepletel s simbolizmom planeta
prejemnika? Naredite to vajo za vse planete od Jupitra
do Plutona in prepriËali se boste, da tranziti osvetlijo
marsikaj v horoskopu, in da se razliËna simbolna
sporoËila planetov zelo natanËno odraæajo v
konkretnem æivljenjskem dogajanju. Za praktiËno
razumevanje delovanja astroloπkih principov je zlasti
zanimivo in koristno prouËevati tranzite svojih bliænjih
‡ partnerjev, sorodnikov in prijateljev.
TRANZITI
IN NAPOVEDI
100
napredovanjem in moænostjo sluæbenih potovanj
v daljne deæele. Enako velja za Jupiter v tranzitu z
zenitom (vrhom desete hiπe), v deseti hiπi ali
v tranzitu s planeti v tej hiπi. Za neko znanko je tranzit
Jupitra s Plutonom v deseti hiπi v Devici pomenil
odreπitev od teæavnega in vtikljivega πefa, ki ji je grenil
æivljenje. V enem tednu po tranzitu je dobila sluæbo v
konkurenËnem podjetju, s tem pa tudi novega πefa, ki
ji je dopuπËal svobodo na delovnem mestu.
OD SATURNA DO PLUTONA
Astrologi imajo radi Jupitrove
tranzite, ker so to znanilci sreËe in
veselja. Napovedovanje sreËe,
bogastva in napredka je lahko delo,
teæje pa je, kadar imamo opraviti s
Saturnom, Uranom, Neptunom in
Plutonom, ki v tradicionalni
astrologiji veljajo za zle planete ali
malefike in simbolizirajo teæave,
preizkuπnje, razoËaranja ter celo
tragiËne dogodke.
Astrolog se mora pri
interpretaciji izogibati pretiranemu
poudarjanju tranzitov zunanjih
planetov. Naj se nad Ëloveka
zgrinjajo πe tako Ërni oblaki, skoraj
vedno ostaja kanËek upanja, vËasih
pa tudi ne. Morda ta æarek upanja
vse predolgo ne posveti in Ëlovek
æe skoraj obupa. Astrolog mora to upoπtevati in
naroËnika ne sme slepiti z laænimi obljubami o sreËni
prihodnosti. Seveda ni treba biti pretirano Ërnogled,
vendar si ljudje po navadi res ne æelijo sliπati, da je vse
v najlepπem redu, Ëe oËitno ni tako. Kadar nam je
teæko, kaj hitro pozabimo, da teæave ne bodo trajale
veËno in da se nam bodo æivljenjske razmere sËasoma
zanesljivo obrnile na bolje. Za astrologa je izziv, da to
sporoËilo naroËniku posreduje na stvaren in smiseln
naËin, in tranziti so za to zelo primerni. PreseneËeni
boste, kako lahko ljudje sprejmejo napoved
neprijetnega dogodka, Ëe jim tranzit ali progresijo
Ëasovno opredelite, vsebinsko opiπete in vsaj pribliæno
poveste, kdaj naj bi bilo neugodnega obdobja konec.
SATURN
Saturnov ciklus traja 29 let in pol, torej njegov
povratek doæivimo pri tej starosti, drugega pa v
poznih petdesetih letih. Kdor
doæivi 88 let, doËaka celo tretji
povratek tega planeta. Saturn v
Ëasu svojega obhoda preide tudi
vseh ostalih devet planetov in
kotov. Na univerzalni ravni lahko
v teh obdobjih priËakujemo
saturnovsko obarvane dogodke.
Ne pozabite, da je Saturn veliki
malefik in da sreËanja z njim
praviloma niso spobudna, seveda
pa je veliko odvisno od njegovega
natalnega poloæaja, hiπe, ki ji
vlada, in pozitivnih oziroma
negativnih aspektov v rojstni
karti.
Prvi Saturnov povratek, ki mu
astrologi reËejo flastroloπka
polnoletnost«, je najteæji. Saturn
se upodablja kot mraËni
okostnjak s koso, in res nas okoli
tridesetega rojstnega dne po navadi preseneti
spoznanje, da smo tudi mi umrljivi. To je ura, ki
odπteva Ëas, in nekateri v tem obdobju dejansko
utrpijo izgubo ljubljene osebe. Po drugi strani pa ima
Saturnov prehod tudi dobre strani, saj nas uËi
delavnosti, samodiscipline, odgovornosti in nas
spodbuja k zastavljanju ciljev. Ni Ëudno, da se ljudje
prav v Ëasu Saturnovega povratka pogosto ustalijo in
poroËijo.
101
Saturn v tranzitu pomeni teæke Ëase, πe posebej, Ëe se
trikrat dotakne planeta v rojstni karti. »e imamo
sreËo, se ga namreË dotakne samo enkrat in odhiti
naprej, Ëe pa to stori trikrat, lahko zanesljivo
priËakujemo dolgo obdobje saturnovskih teæav. Saturn
rad nalaga teæka dela, zato imamo v Ëasu njegovega
tranzita po navadi ogromno dela, ki pa ne prinaπa
priËakovanih rezultatov. Saturnovi tranziti terjajo
odrekanja in povzroËajo zamude,
nevπeËnosti in razoËaranja. Po mojih
bogatih izkuπnjah se v odnosih kaæejo
kot sreËanja ob nepravem Ëasu,
neusliπana ljubezen in trmasto
vztrajanje v zvezah, ki so
obsojene na neuspeh.
Saturnovi tranziti so kot
zavore, ki prinaπajo bolezni in
slabo poËutje ter nas izrivajo
na poËasni pas æivljenja.
Saturn vlada tudi zobem, zato
moramo ob njegovih tranzitih
pogosteje k zobozdravniku.
URAN
Uranov ciklus traja od 76 do
84 let. Njegova orbita je
neenakomerna, narava pa kaotiËna. Uran
je tako poËasen, da se tranziti med njim in
drugimi planeti oziroma koti cikliËno ponavljajo in so
zaradi svojega dolgega trajanja pomembnejπi od
drugih tranzitov. Ker Uranov povratek doæivimo πele v
poznih sedemdesetih ali zgodnjih osemdesetih letih,
je za nas pravzaprav pomembnejπa toËka na polovici
cikla. »e je natalni Uran na primer na 4 stopinjah
Device, je polovica njegovega cikla na 4 stopinjah Rib.
Uranov poloviËni povratek se nam dogodi nekje med
38. in 42. letom starosti.
NENADNA PRESENE»ENJA
»e je Saturnov povratek naπa astroloπka polnoletnost,
je Uranov poloviËni povratek naπa astroloπka kriza
srednjih let. Po besedah znane astrologinje Liz
Greene pomeni flopozicija med tranzitnim in
natalnim Uranom silovito sprostitev vsega neizæivetega
v Ëloveku«. Vse, kar smo leta in leta zanemarjali ali
tlaËili v podzavest, bo z nezadræno silo priplavalo na
povrπje. Tako kot Uran simbolizira spremembe,
πoke, uporniπtvo in inovativnost, tudi njegovi
tranziti lahko prinesejo vse od
vznemirljivih doæivetij do popolnega
kaosa in razkroja.
Uranov poloviËni povratek nam
æivljenje popolnoma obrne na glavo.
V skrajnem primeru moramo celo na
lastni koæi izkusiti zgodbo o beraËu in
kralju, po navadi pa nas tranzit
prisili, da razbijemo kalup, ki smo ga
izoblikovali v prvi polovici æivljenja.
Na primer: ljudje, ki so leta in leta
pridno hodili v sluæbo, nenadoma
bliskovito napredujejo ali pa vse
skupaj pustijo in se lotijo Ëesa
popolnoma novega. Zakonski pari se po
dolgih letih sreËnega zakona loËijo, ali
pa se zapletejo v zunajzakonska razmerja.
Druæini predani ljudje, ki jim otroci odrastejo,
nenadoma ugotovijo, da si morajo æivljenje na novo
urediti. Nekateri trpijo zaradi sindroma
flizpraznjenega gnezda«, drugi se veselijo svobode,
tisti, ki so v zakonu vztrajali le zaradi otrok, pa
doæivijo hudo krizo. Po drugi strani pa nekateri
zakonski pari izkoristijo zadnjo priloænost za
poveËanje druæine, zakrknjeni samci nenadoma
skoËijo v zakon, zapeËkarji se odpravijo na dolgo
potovanje, tisti, ki v mladosti niso doπtudirali, se
vrnejo na univerzo, itd.
TRANZITI
IN NAPOVEDI
102
Toda pred kratkim sem naletela na primer Uranovega
tranzita, ki me je prijetno presenetil. V horoskopu
nekega mojega znanca je bil Mars na 0 stopinjah Rib v
drugi hiπi. V Ëasu najinega posveta je Uran ravno
stopil v Ribi in imel prvi tranzit Marsa. Moæ je imel
vrh 11. hiπe v Vodnarju, torej je bil Uran sovladar hiπe
prijateljev. Prav na dan Uranovega prehoda Marsa je
prijatelj tega Ëloveka (Uran sovladar 11. hiπe) zadel
denar (Mars v drugi hiπi) na loteriji (nenadnost
Urana) in ga povabil s seboj na poËitnice (deliti sreËo
s prijatelji). V tistem trenutku sicer πe ni bilo jasno,
kako se bodo stvari razvijale naprej, ker naj bi Uran πe
dvakrat preπel Marsa, toda sodeË po njunem prvem
sreËanju, moæ ni imel vzroka za zaskrbljenost.
NEPTUN
Neptunova orbita traja pribliæno 170 let, torej se
poloviËnega povratka lahko nadejamo πele pri 85
letih. Pri tem planetu zato upoπtevamo le Ëetrtinski
Tranzitni Uran je na univerzalni ravni znanilec
nepriËakovanih zasukov, ki jih ni bilo mogoËe
predvideti. Vse nam gre narobe in æivljenje se nam
zasuËe za 180 stopinj. Celo najpreprostejπe stvari se
lahko nepredvidljivo zapletejo. Lahko si predstavljate,
kako teæko je astrologu napovedati prihodnost, Ëe jo
doloËa nepredvidljivi Uran. Toda kot vedno tudi v
tem primeru velja pravilo, da moramo najprej
analizirati natalni poloæaj Urana glede na znamenje in
hiπo. Upoπtevajte tudi hiπo, katere sovladar je in ki
ima vrh v Vodnarju, seveda pa morate natanËno
analizirati tudi poloæaj prejemnika.
Astrologinja Maggie Hyde me je prva opozorila na
zanimivo ironijo v zvezi s tranziti Urana. Prav Ëudno je
namreË, da so ti pri vsej uranovski nepredvidljivosti
Ëasovno neverjetno natanËni, o Ëemer sem se tudi
sama æe veËkrat prepriËala.
TEÆAVNO LETO
Za primer bomo vzeli horoskop æenske, ki se je rodila
leta 1959 in ima ascendent na 15 stopinj Kozoroga,
descendent pa na 15 stopinj Raka. Venera je na 16
stopinj Raka in v konjunkciji z descendentom. Uran je
v sedmi hiπi na 12.45 stopinj Leva. Ko je v zaËetku leta
1993 priπla k meni na posvet, je bil tranzitni Uran na
18 stopinj Kozoroga. Uranov poloviËni povratek je
imela sicer πe pred seboj ‡ zgodil naj bi se na 12.45
stopinj Vodnarja ‡, navedla pa sem ji vse dneve v letu
1992, ko je Uran prehajal njen ascendent in tvoril
opozicijo z descendentom oziroma Venero. ©e
posebej preseneËena je bila, ko sem ji povedala datum
Uranove zadnje opozicije z Venero. Vsi tranziti so
priËali o letu hudih Ëustvenih pretresov ter o
denarnih in vsakovrstnih drugih teæavah; izkazalo se
je, da je zadnji tranzit padel prav na dan, ko jo je moæ
zapustil zaradi druge æenske in se nikoli veË ni vrnil.
Morda se spraπujete, ali Uran vedno naznanja tako
dramatiËne dogodke, in priznati vam moram, da
zunanji planeti res raje prinaπajo æalost kot veselje.
Uranov poloviËni povratek lahko povzroËi razpad zveze ali loËitev.
103
povratek, ki nas doleti v zgodnjih πtiridesetih.
Neptunov tranzit je po mojih izkuπnjah eden
najteæjih. »e pomeni Saturn disciplino in omejitve,
Uran pa udiranje tal pod nogami, je Neptun tisti, ki
stvari popaËi, razpusti in zavaja. Neptun je bog morja
in v njegovi megli vladata zmeda in nejasnost. Morski
tokovi nas nosijo sem ter tja, mi pa ne loËimo veË med
dejstvi in domiπljijo. Razmere in dogodki, ki jih
sproæajo Neptunovi tranziti, so zmedeni, boleËi in jih
je nemogoËe razumeti, ker se v stanju, kakrπno
povzroËa Neptun, z njimi sploh nismo sposobni
spopadati. Neki znanki je v Ëasu Neptunovega tranzita
Merkurja druæina prikrivala, da je njena mati
neozdravljivo bolna. Vsi so se izogibali odkritemu
pogovoru z njo. Sploπna znaËilnost Neptunovih
tranzitov je obËutek, da nam gre vse narobe, Ëeprav
ne vemo, ne zakaj ne kaj bi morali ukreniti. Astrologi
nam takrat po navadi svetujejo, naj poËakamo in
potrpimo.
ROMANTI»NA ZGODBA
Zveze, ki nastanejo pod Neptunovim okriljem, so
sprva vedno pravljiËne. Ljubezen doæivljamo skozi
roænata oËala, idealiziramo partnerja, naπ jaz se vse
bolj razpuπËa ... Æelimo si, da bi bili eno s partnerjem
in da bi pobegnili pred resniËnostjo æivljenja. ZnaËilni
primer neptunske zveze je bila poroka princa
Charlesa z Diano. Princ ima v rojstni karti konjunkcijo
T
R
A
N
Z
IT
N
I
U
R
A
N
16 c 03
õ
õ


TRANZITI
IN NAPOVEDI
104
Venere in Neptuna v Tehtnici, Diana pa je imela
konjunkcijo Sonca in Merkurja v Raku, oboje v
trigonu z Neptunom v ©korpijonu. V Ëasu poroke je
imela tudi moËan tranzit Neptuna. Svet je bil oËaran
nad njuno pravljico in nihËe ni slutil, da se bo milni
mehurËek neptunske iluzije nekoË tragiËno razblinil.
Neptun je povezan z obËutljivimi Ribami in
dvanajsto hiπo ‡ solzno dolino odrekanja ‡, zato so
njegovi tranziti vedno Ëas trpljenja in duπevnih stisk.
PodcenjujoËe bi bilo, Ëe bi jih oznaËili samo za
zmedene, saj gre pri njih za veliko globlja vpraπanja,
ki zajemajo vse od iskanja samega sebe do moralnih
dilem, osebnih ærtev in obËutkov krivde. Neka znanka
je ob tranzitu Neptuna z Luno naredila splav, ki ga je
potem globoko obæalovala, znanca pa je Neptunov
tranzit z Venero navdal z globokim dvomom o
smiselnosti vztrajanja v neuspeπni partnerski zvezi.
Astrolog ve, da se stvari nikoli ne dogajajo nakljuËno,
le da je slika pri Neptunu bolj nejasna kot pri drugih
planetih.
PLUTON
Pluton je najpoËasnejπi planet, saj traja njegov ciklus
248 let. Celo njegov Ëetrtinski povratek doæivimo πele
v πestdesetem letu, zato so pomembnejπi njegovi
tranziti drugih planetov in kotnih osi. Pluton v
tranzitu po navadi simbolizira korenito spremembo
skozi simboliËno smrt ali preporod. KljuËna beseda za
Plutona je fltransformacija«, vendar jo moramo
uporabljati s pridrækom, ker je z njo teæko zaobjeti vso
globino plutonsko obarvanih procesov.
flTransformacija« pomeni hitro spremembo, Plutonov
tranzit pa traja po navadi devet mesecev. Pri
simboliËni smrti in ponovnem rojstvu gre za poËasen
proces spreminjanja, kjer se nobena stvar ne spremeni
Ëez noË. Pluton je bog podzemlja in njegovi tranziti so
v najhujπih primerih podobni poti v pekel in nazaj,
pri Ëemer flumre« stari naËin æivljenja in se rodi novi.
Za Plutona bi bila morda bolj ustrezna kljuËna beseda
flnepopustljiv«.
Neka moja znanka je ob Plutonovem tranzitu
svojega vladajoËega planeta Venere zapustila moæa. Æe
dolgo jo je ustrahoval, zato je preprosto odπla in se ni
vrnila. Na ta naËin je izæivela plutonske atribute
izginjanja, odsotnosti in nevidnosti. Leto dni in pol je
æivela v hudi revπËini in si poËasi urejala novo
æivljenje. Bila je kot feniks, ki je vstal iz pepela, a ne
brez psihiËnega in fiziËnega trpljenja.
Neki drugi znanki pa se je æivljenje temeljito
zasukalo, ko je πe kot najstnica doæivela tranzit
»lovek med Neptunovimi tranziti izgubljeno tava v megli.
Plutona s Soncem. V æenskem horoskopu Sonce
pogosto simbolizira oËeta. Njen oËe je v Ëasu tranzita
doæivel srËni napad, zaradi katerega ni mogel veË
delati. Druæina se je preselila na deæelo, kar je bilo za
odraπËajoËo deklico, ki je bila primorana zapustiti
πolo in prijatelje, zelo huda izkuπnja. ©e danes misli,
da bi bilo njeno æivljenje povsem drugaËno, Ëe oËe ne
bi bil zbolel.
ZDRAVILNA SILA
Toda vsi Plutonovi tranziti le niso tako razburljivi.
Æivljenje po njih sicer res ni veË enako kot prej,
vendar ima planet tudi veliko zdravilno moË. Neka
æenska mi je zaupala, da je v Ëasu, ko je Pluton
preËkal njen ascendent, ki pomeni fiziËno telo,
odkrila Prozac. Po dolgih letih depresij in
neuspeπnega zdravljenja je konËno naπla zdravilo,
ki ji je prineslo neizmerno olajπanje.
Ne nazadnje je Pluton, kot smo omenili æe v
drugem poglavju, povezan tudi z denarjem. Vendar
ljudje v Ëasu njegovih tranzitov po mojih izkuπnjah le
redko obogatijo, razen Ëe jih zaradi Plutonove
povezanosti z osmo hiπo (hiπo smrti) ne preseneti
kakπna dediπËina.
Plutonovi tranziti pomenijo simboliËno smrt in ponovno rojstvo.
106
Zadnji krajec je povezan tako z
flblaznostjo« kot z belo magijo.
Lunacije so astroloπko pomembne,
kadar padejo na obËutljivo toËko
horoskopa. Upoπtevati jih moramo, Ëe so
v istem znamenju kot natalni planeti ali
kotne osi, zelo redko pa same po sebi
naznanjajo pomembne dogodke. Astrologi
jih jemljejo le kot podkrepitev nekega
vzorca ali procesa, ki se nakazuje æe
v tranzitih in progresijah.
Lunacije so za napovedovanje
prihodnosti pomembne. Tranziti in
progresije lahko delujejo po veË mesecev
hkrati, lunacija pa pokaæe na obdobje dveh
tednov, ki sta posebej pomembna. Na
primer: Ëe po tranzitih in progresijah
sklepamo, da je na obzorju nova
ljubezenska zveza, bomo s pomoËjo mlaja
ali polne Lune na ascendentu oziroma
descendentu, na planetih v sedmi hiπi ali
na vladarju te hiπe, ali na Marsu in Veneri
kot sploπnih pokazateljih ljubezenskih
zadev zaËetek dogajanja opredelili na nekaj
dni ali najveË tednov natanËno.
Sama sem ugotovila, da so lunacije
zaradi Lunine povezanosti z æenskami in
plodnostjo πe posebej koristne pri
vpraπanjih spoËetja, noseËnosti in rojstva.
Neki znanki je rojstna karta napovedovala
veliko otrok, saj je bil njen vladajoËi planet
Merkur v konjunkciji s Soncem v peti hiπi
(otroci). V Ëasu rojstva prvega otroka
februarja 1988 je imela celo vrsto
pomembnih tranzitov in progresij, v katere
Lunacije ‡ imenovane tudi sizigiji ‡ so mlaji ali polne Lune in so odraz razmerja
med obemi svetili, Soncem in Luno. Lunin ciklus traja 28 dni, torej imamo vsakih
14 dni mlaj ali polno Luno.
LUNACIJE
MLAJ
Mlaj nastopi ob eksaktni konjunkciji Sonca
in Lune, torej sta svetili takrat v istem
znamenju. Luna je ob mlaju nevidna, ker
je Sonce ne osvetljuje. Ko na nebu prviË
zagledamo Ëisto tanek srp, je to æe dva ali
tri dni po mlaju. To dvo- ali tridnevno
obdobje, ko se Lune ne vidi, se v astrologiji
πteje za nesreËno in je povezano s Ërno
magijo.
POLNA LUNA (©»IP)
To je eksaktna opozicija med Soncem in
Luno, torej sta svetili takrat v nasprotnih
znamenjih. V tem Ëasu je Luna cela
osvetljena in vidna na nebu.
PRVI KRAJEC
Luna se v dveh tednih med mlajem in
naslednjo polno Luno odebeli ter postaja
vse veËja in moËnejπa. Prvi krajec
zaznamuje zaËetek novega ciklusa in je
zato povezan z zaËetki, plodnostjo in
razvojem. To je ugoden Ëas za sejanje in
uvajanje novosti.
ZADNJI KRAJEC
Luna v dveh tednih od polne Lune do
mlaja upada in postaja vse πibkejπa. Zadnji
krajec zaznamuje konec ciklusa in je
povezan s priznanji, doseæki, izpolnitvijo
ter razsvetljenjem. Takrat je v zraku
obËutek poveËane energije in polnega
razcveta, vendar je obËutek lahko pozitiven
ali negativen ‡ odvisno od vsebine ciklusa.
TRANZITI
IN NAPOVEDI
107
preveË zanesljiv. Sama za svoje naroËnike
ne delam ne lunarnih ne solarnih
povratkov, delam jih samo zase, in πe to le
kot zanimivo vajo. RaËunanje teh
horoskopov temelji na precej zapleteni
rabi logaritmov, ki je v naπi knjigi ne bomo
razlagali, zato vam ‡ Ëe vas seveda
zanimajo ‡ priporoËam ustrezen astroloπki
program.
MRKI
Mrki nastopijo,
kadar sta mlaj in
polna Luna tudi v
konjunkciji z
Luninima vozloma ‡
namiπljenima
toËkama, na katerih
Luna seka ekliptiko.
Mrki so lahko delni
ali popolni;
astroloπko
pomembnejπi so
seveda slednji.
SonËni mrk nastopi
ob mlaju, ko Lunina
senca zatemni Sonce.
Lunin mrk nastopi ob polni Luni, ko
Zemlja zasenËi Luno.
SonËni mrki se dogodijo pribliæno dva- do
petkrat na leto, Lunini pa le enkrat ali
dvakrat. V efemeridah na vrhu strani
najdemo za vsak mesec posebej datum,
vrsto, stopinjo in Ëas mrka.
KAJ POMENIJO MRKI
V astrologiji obstajata dve teoriji o mrkih.
Nekateri astrologi jih imajo za negativne,
ker naj bi mrk kot pojav spominjal na
so bili vpleteni planeti pete hiπe in Venera,
ki je tudi povezana z otroki in
materinstvom. Sliko je dopolnjeval πe mlaj
na 28 stopinj Kozoroga v eksaktni
konjunkciji z vrhom njene pete hiπe. Mlaj
je nastopil dobra dva tedna pred porodom,
tri dni pred porodom pa mu je sledila
polna Luna na 13 stopinj Leva ‡ toËno
nasproti planetom v peti hiπi.
LUNARNI IN SOLARNI POVRATKI
»eprav se zdi, da
ima vsak mesec
eno polno Luno in
en mlaj, se jih
glede na 28-dnevni
ciklus Lune v
enem letu zvrsti
13. To pomeni, da
se bo Luna v
horoskopu 13-krat
letno vrnila na svoj
natalni poloæaj.
Trenutek, ko se
Luna vrne na
toËko, kjer je bila
ob rojstvu, se imenuje lunarni povratek. »e
izraËunamo horoskop za ta trenutek,
dobimo astroloπko napoved za naslednjih
28 dni. Vendar lunarnim horoskopom ne
smemo pripisovati prevelikega pomena, saj
vËasih delujejo, vËasih pa tudi ne, in so
precej nezanesljiva metoda napovedovanja
prihodnosti.
Horoskop solarnega povratka se raËuna
za trenutek, ko se Sonce vrne na svojo
eksaktno natalno toËko, velja pa naslednjih
12 mesecev. Podobno kot horoskop
lunarnega povratka tudi ta horoskop ni
TRANZITI
IN NAPOVEDI
108
vræen v senco in je ostanek æivljenja dejansko preæivel
v izgnanstvu, medsebojna recepcija med Soncem in
Jupitrom je delovala, in Jurij je zasedel Edvardov
prestol. Naj opozorim πe na dejstvo, da je bil v Ëasu
abdikacije Pluton ravno sredi tranzita prek
Edvardovega Merkurja, kar pomeni konËno in
nepreklicno odloËitev.
LUNIN MRK
©tevilni astrologi so prouËevali horoskop princese
Diane. Pravzaprav obstajata dva Dianina horoskopa,
ker Ëas njenega rojstva ni povsem jasen. Astrolog
Geoffrey Cornelius v knjigi Trenutek astrologije
obravnava oba horoskopa, posebej glede na fenomen
pravilnosti flnapaËne« karte. Dokaæe, da sta v nekem
pogledu obe rojstni karti pravilni, pri Ëemer prav
Lunin mrk govori v prid drugega horoskopa.
᭜ Devetega decembra je ministrski predsednik v
parlamentu razglasil formalno loËenost princa
Charlesa in princese Diane.
᭜ Istega dne smo bili priËa popolnemu Luninemu
mrku na 18.10 DvojËka.
᭜ Domnevno popravljeni Ëas rojstva za Diano ‡ od
prvotne 14. do 19.45 ure ‡ nam da ascendent na
18.24 Strelca, torej je mrk padel v eksaktno
konjunkcijo z njenim descendentom (zakon) na
18.24 DvojËka.
Mrk je bil oËitno simbol razpada zakonske zveze, πe
pomembnejπe pa je, da je ministrski predsednik izjavil,
da bo Diana kljub vsemu lahko kraljica, Ëe bo Charles
okronan za kralja. A kot pravi Geoffrey Cornelius,
astrologi temu zagotovilu niso nasedli:
fl ... tistega veËera je mogel vsakdo, kdor je imel vsaj malo
obËutka za igro simbolov, opaziti prepriËljivo nebesno
simboliko pravega stanja stvari ... Sonce in Luna v opoziciji,
Kralj in Kraljica, med njima pa senca sveta. Plemenita
Diana je tako kot njena soimenjakinja Luna okronana v
zenitu, a zamraËena. Kako naj bo torej kraljica?«
umiranje svetlobe, zasenËenje in izgubo moËi. Prisotna
je tudi simbolika smrti in ponovnega rojstva, saj
svetloba ugasne, a se Ëez Ëas vrne. V tem smislu so
mrki res nezaæeleni pojavi in slaba znamenja, ki
napovedujejo mraËne dogodke v æivljenju
posameznika in naroda.
Druga veja astrologije pa ima mrke ‡ podobno kot
lunacije ‡ za pomembne poudarke tranzitov ter
natalnih in progresiranih konfiguracij. Astrologa Derek
Appleby in Maurice McCann sta to teorijo podrobno
razloæila v knjigi Mrki ‡ moËne toËke v astrologiji. Trdita, da
mrki niso samo slutnje katastrof ‡ Ëeprav so lahko tudi
to ‡, ampak da potencirajo moË konjunkcij, opozicij in
kvadratov (ki se jih dotaknejo) v posameznikovem
oziroma nacionalnem rojstnem ali progresiranem
horoskopu. V tej knjigi bomo opisali nekaj zanimivih
primerov delovanja mrkov, zlasti abdikacijo Edvarda
VIII. v povezavi s horoskopom njegovega brata Jurija
VI., ki je moral nenadoma zasesti prestol.
SON»NI MRK
᭜ Edvard VIII. je abdiciral 10. decembra 1936.
᭜ SonËni mrk tri dni pozneje ‡ 13. decembra 1936 ‡
je padel na 21.49 Strelca.
᭜ Edvardov brat Jurij VI. je bil rojen 14. decembra s
Soncem na 21.55 Strelca, kar je skoraj natanËna
konjunkcija z omenjenim mrkom.
Astroloπka simbolika tega mrka je zelo globoka in nam
da neverjetno toËno sliko dogajanja. Ne samo, da je
imel Jurij VI. Sonce v konjunkciji z mrkom, ampak je
Sonce v njegovi rojstni karti tudi v konjunkciji z vrhom
tretje hiπe, simbola bratov in sestra. Poleg tega je
njegovo Sonce v Strelcu vladar njegovega zenita v Levu
(status) in je v medsebojni recepciji (dva planeta v
znamenju drug drugega) z Jupitrom v Levu, ki je v
konjunkciji z njegovim zenitom ‡ zelo primerna
nebesna konfiguracija za bodoËega kralja. Mrk, ki je
padel na konjunkcijo njegovega Sonca z vrhom tretje
hiπe, je ta natalni aspekt πe poudaril. Njegov brat je bil
109
Ti dve kraljevski zgodbi ‡ Edvardova abdikacija in
Jurijevo nasledstvo, propad Dianinega zakona in
poloæaja ‡ sta odliËni ilustraciji simbolike mrkov. Kar je
πe pomembneje, dogodke slikata s presenetljivo
preprostostjo. Preprostost je sploh bistvo dobre
astrologije ter natanËne in nezmotljive simbolike, pa
naj gre za rojstne karte, tranzite, progresije, lunacije
ali mrke. Preprostost, kakrπna se kaæe v teh dveh
zgodbah, se nam razkrije le s pomoËjo pravilne rabe
astroloπkega znanja, ki dopuπËa, da nas horoskop
nagovarja z lastnim simbolizmom.
Pri tem popolnem sonËnem mrku je Ërni krog Lune prekril
SonËevo kroglo.
Kot pove æe ime, nam progresije povedo, kako
se rojstna karta pomika naprej, mesec za
mesecem in leto za letom. Namesto da bi se ‡
tako kot tranziti ‡ nanaπale le na planetne cikle,
so progresije neke vrste simboliËne Ëasovne
merske enote, ki razkrivajo in Ëasovno definirajo
pomembne dogodke v æivljenju posameznika.
Progresirani horoskop je najpomembnejπa tetiva
astrologovega loka, pa naj se ozira nazaj v
preteklost ali naprej v prihodnost. To poglavje
predstavlja osnovne izraËune in nas uËi, kako
prepoznavati in razlagati progresije za razliËne
dogodke in procese.
6
PROGRESIJE
PROGRESIJE
112
preveri poloæaje progresiranih planetov. »e
je kateri od progresiranih planetov na isti
stopinji (katerega koli znamenja) kot
natalni planeti ali koti, je to progresija,
oziroma eksaktna progresija, Ëe gre za isto
stopinjo in minuto. »e je progresirani
planet na isti stopinji kot kateri od
natalnih planetov ali kotov,
reËemo, da je progresiran z
natalnim planetom oziroma
kotom. »e pa sta na isti stopinji
dva progresirana planeta,
reËemo, da je en planet
progresiran z drugim. »rka flp«
za planetom se nanaπa na
njegov progresirani poloæaj.
PROGRESIJE Z NATALNIMI PLANETI
»e je progresirani planet v aspektu z
natalnim planetom ali kotom, je to
progresija. Vedno najprej napiπemo
aplicirajoËi planet, torej planet, ki prihaja v
aspekt. »e je na primer natalno Sonce na 5
stopinj Ovna, progresirani Mars pa tudi, to
zapiπemo kot Mars p v konjunkciji s
Soncem. ðpeG
PROGRESIJE S PROGRESIJAMI
»e progresirani planeti tvorijo aspekte
med seboj, ne glede na natalne planete, so
to tudi progresije. Vedno najprej napiπemo
hitrejπi planet. »e je na primer
progresirano Sonce na 5 stopinj Ovna in
progresirani Mars tudi, to zapiπemo kot
Sonce p v konjunkciji z Marsom Gpeðp.
Tranziti so lahko zelo opisni; vËasih napovedujejo posamezne dogodke, vËasih pa
so del πirπe slike. ©e posebej uporabni so, Ëe jih kombiniramo s progresijami.
PROGRESIJE
K
o se Ëlovek navadi uporabljati
efemeride, tudi iskanje tranzitov ni veË
teæavno. Za astrologe zaËetnike so tranziti
po navadi tako zanimivi, da bi najraje ostali
kar pri njih, vendar je to le eno od
preprostejπih poglavij astrologije. Zares
zanimivi postanejo tranziti πele, Ëe jih
uporabljamo skupaj s
progresijami.
KAJ SO PROGRESIJE
Kot smo omenili æe v
prejπnjem poglavju, so
progresije simboliËne Ëasovne
mere. Vsak naslednji dan po
dnevu rojstva predstavlja leto
v posameznikovem æivljenju; tako se na
primer deseti dan po dnevu rojstva ujema
z zaËetkom desetega leta æivljenja. Prav
zato so za progresije pomembnejπi hitrejπi
planeti ‡ od dne do dne namreË naredijo
veËje premike. »e se Merkur giblje s polno
hitrostjo, lahko za æivljenja posameznika, ki
doæivi 70 let ali veË, prepotuje dva, tri ali
celo πtiri znamenja. Med tem potovanjem
prihaja v aspekte z drugimi planeti, in ti
aspekti se imenujejo progresije. V
nasprotju z Merkurjem se poËasnejπi
planeti na eni in isti stopinji zadræujejo
cele tedne, kar bi v progresijah pomenilo
leta ali desetletja. PoËasnejπi planet zato le
redko progresira in ni skoraj nikoli
aplicirajoËi planet oziroma planet, ki v
gibanju pride v aspekt z drugim planetom.
Astrolog najprej doloËi datum, nato pa
flPreuËuj
preteklost,
Ëe hoËeπ
prerokovati
prihodnost.«
Konfucij
113
Ko sem zaËela prouËevati progresije,
sem mislila, da so najpomembnejπi aspekti
med progresiranimi in natalnimi planeti.
Toda kadar v teh progresijah nisem mogla
najti razlag za doloËene dogodke, sem
odgovore vedno naπla v aspektih med
progresiranimi planeti.
RAZUMEVANJE PROGRESIJ
Obvladanje progresij zahteva veliko Ëasa in
uËenja, saj se jih ne da nauËiti Ëez noË.
ZaËetniki na tej toËki pogosto obupajo, ker
ugotovijo, da je za progresije potrebno
matematiËno znanje in da to presega
njihove zmoænosti. Progresij se po navadi
ustraπijo celo tisti, ki imajo precejπnje
tehniËno znanje s podroËja astrologije, saj
je zelo teæko doloËiti aspekte, ki so zares
pomembni.
Zadræanost astrologov do progresij je
vsaj delno verjetno posledica
pomanjkljivega tehniËnega znanja. »e se
lotimo iskanja in razlage progresij, ne da
bi poznali postopek njihovega
izraËunavanja, je tako, kot bi hoteli teËi,
Ëeprav πe ne znamo hoditi. Poleg tega se
pogosto pozablja, da so progresije samo
neke vrste podaljπek in potrditev rojstne
karte, kajti to, kar je naznaËeno v rojstni
karti ‡ natalni potencial ‡ , se bo ob
svojem Ëasu izpolnilo. Tranziti in
progresije so nadgradnja rojstne karte, ker
jo flaktivirajo«, ne morejo pa spremeniti
dejavnikov, ki doloËajo Ëlovekovo usodo.
RA»UNALNI©KI PROGRAMI
RaËunalniπki programi za izraËunavanje
progresij se izkaæejo za bolj ali manj
koristne. Nekateri programi preprosto
izpiπejo seznam vseh pomembnih in manj
pomembnih progresij z orbisom ene
stopinje, ne da bi bili zraven navedeni
natanËni datumi. To je za zaËetnika
povsem nekoristno, ker nekatere
PROGRESIJE
114
zapomnite le, da je 18 ur v progresijah pribliæno enako
devetim mesecem. Kako naj astrolog torej premaga ta
matematiËni izziv?
POPRAVLJENI PROGRESIRANI DATUM (PPD)
Namesto da bi vsakiË posebej raËunali poloæaje
planetov za isti Ëas rojstva na doloËen dan (leto),
uporabimo bliænjico, pri kateri so zadostni poloæaji
planetov opolnoËi, kot so navedeni v efemeridah. Na
ta naËin se izognemo nenehnemu seπtevanju, saj je za
vsak horoskop potreben le en sam izraËun.
V efemeridah so dani
poloæaji planetov za polnoË
(0h) ali poldne (12h). Vsi
izraËuni v naπi knjigi temeljijo
na polnoËnih poloæajih. »e je
bil nekdo rojen natanko
opolnoËi, odËitamo poloæaje
planetov za doloËen dan in
vidimo, kako daleË so
napredovali. Ker pa je le
redkokdo rojen ob tako
priroËni uri, je treba ugotoviti,
kdaj natanËno se zaËne
posameznikovo progresirano
leto. Za zaËetek je treba narediti
popravek, ki astrologu omogoËi
izraËun novega flrojstnega dne«.
V ta namen bomo kot vzorec
uporabili horoskop Emme, ki je bila rojena 5. aprila
1957 ob 18.00 na 53N19, 2W57.
GMT
Kot pri vseh astroloπkih izraËunih, moramo tudi tu
uporabljati GMT (greenwiπki srednji Ëas). Leta 1957 se
je poletni Ëas v Veliki Britaniji zaËel πele 14. aprila,
torej je rojstni Ëas 18.00 æe v GMT in preraËunavanje
ni potrebno.
progresije trajajo po veË let, Ëeprav uËinkujejo le v
letu, ko je progresija eksaktna. Spet drugi programi
izpiπejo natanËne datume, a progresij ne razvrstijo po
pomembnosti. »e ne poznate postopkov izraËunavanja
progresij, se je nemogoËe prebiti skoznje in loËiti
pomembne od nepomembnih. RaËunalniπki program
zaenkrat æal πe ne loËi zrnja od plev. To je spretnost, ki
jo astrolog razvije po dolgih letih πtudija in prakse.
PovpreËen astrolog se od mojstra loËi prav po
sposobnosti interpretiranja progresij.
RaËunanje progresij se vam bo morda zdelo
zapleteno, a naj vas potolaæim ‡
dobra stran matematiËnih
postopkov v astrologiji je, da ko
enkrat obvladate formulo, jo le
ponavljate. Ni se vam treba uËiti
novih pravil za vsak horoskop.
Vse skupaj je podobno kot
raËunanje rojstne karte. Sprva se
zdi strahotno zapleteno, kmalu
pa postane preprost postopek z
natanËno doloËenimi koraki.
OSNOVNA PRAVILA
PreveË preprosto bi bilo reËi, da
se vsak naslednji dan po dnevu
rojstva ujema z doloËenim letom
Ëlovekovega æivljenja. NatanËneje
reËeno, je to vsak dan, ki se
zaËne ob uri rojstva. Na primer: Ëe ste bili rojeni 1.
januarja 1960 ob 18.00, bi poloæaji planetov ob isti uri
11. januarja 1960 ustrezali vaπemu progresiranemu
horoskopu za starost desetih let. Ne moremo pa
preprosto odpreti efemerid in odËitati poloæajev
planetov za 11. januar, ker so to poloæaji za polnoË in
so torej za 18 ur napaËni. Pri raËunanju progresij
vedno spreminjamo urni Ëas ‡ ure in minute ‡ v
koledarski Ëas ‡ dneve, tedne in mesece. Vse to je
natanËno obrazloæeno v nadaljevanju, za zdaj si
EN DAN JE ENAK ENEMU LETU
Osnovno pravilo progresij je, da en
dan πteje kot leto, kar pomeni, da je
24 ur enako 12 mesecem. »e gremo
s to enaËbo do konca, bomo
ugotovili, da je:
12 ur = 6 mesecev,
6 ur = 3 mesece,
4 ure = 2 meseca,
2 uri = 1 mesec,
1 ura = 2 tedna,
pol ure = 1 teden,
Ëetrt ure = 3 dni.
»ASOVNA RAZLIKA
Kolikπna je razlika med Ëasom rojstva in naslednjo
polnoËjo? Emma je bila rojena ob 18. uri, kar je 6 ur
pred naslednjo polnoËjo (0h).
Konverzija Pretvorite ure in minute te flËasovne
razlike« ‡ ne Ëasa rojstva ‡ v mesece, tedne in dneve.
©est ur = tri mesece.
Priπtejte datumu rojstva Rezultat priπtejte rojstnemu
datumu: 5. april 1957 + 3 meseci = 5. julij 1957. To je
Emmin PPD. Njen novi flrojstni dan« je 5. julij 1957.
Naslednji dan Naslednja polnoË (0h) ustreza 5. juliju
1957. To pomeni, da so poloæaji planetov opolnoËi
6. aprila 1957 ‡ dan po njenem rojstnem dnevu ‡
progresirani planeti za leto, ki se zanjo zaËne 5. julija
1957.
Prednost te metode je, da nam ni
treba vsakiË posebej preraËunavati
poloæajev planetov za Ëas rojstva,
ampak za vsako leto posebej le
odËitamo polnoËne poloæaje iz
efemerid.
RAZPORED POPRAVLJENIH
PROGRESIRANIH DATUMOV
Zdaj lahko nadaljujemo s
progresijami tako, da na eni strani
priπtevamo dneve, na drugi pa
leta. Na vrh tabele napiπemo
zaËetna datuma, nato pa le πe dodajamo. Paziti
moramo, da bosta datuma res pravilna, sicer bo ves
razpored napaËen. »e bi se nam v prvi vrsti pomotoma
zapisal 5. april 1957, Emmin rojstni dan, bi bila cela
tabela za eno leto zamaknjena.
PPD (0h) 6. april 1957 = 5. julij 1957
(+ 1 dan) 7. april 1957 = 5. julij 1958 (+ 1 leto)
8. april 1957 = 5. julij 1959
9. april 1957 = 5. julij 1960
10. april 1957 = 5. julij 1961
11. april 1957 = 5. julij 1962
12. april 1957 = 5. julij 1963
13. april 1957 = 5. julij 1964 itd.
115
116
Progresije lahko uporabljamo na dva naËina ‡ pogledamo, katere progresije
delujejo v Ëasu naroËnikovega obiska pri astrologu oziroma v kljuËnih obdobjih
njegovega æivljenja, ali pa preverimo, kdaj natanko so se, oziroma se bodo
doloËene progresije dopolnile.
PROGRESIJE ZA KLJU»NA OBDOBJA
A
naliza preteklih progresij je
pomembna, ker nam potrjuje
pravilnost interpretacije rojstnega
horoskopa.
Ogledali si bomo eno kljuËnih obdobij v
Emmini karti ‡ september 1968, ko je
imela 11 let. Najprej moramo doloËiti dan,
ko progresirani planeti ustrezajo njenemu
11. letu, ki se zaËne 5. julija 1968. Izpis
celotne tabele ni potreben, paziti moramo
le, da bomo dneve dodajali na levi, leta pa
na desni:
PPD (0h) 6. april 1957
= 5. julij 1957
(+ 11 dni) 17. april 1957
= 5. julij 1968 (+ 11 let)
Poloæaji planetov 17. aprila opolnoËi so
progresirani planeti za leto, ki se zaËne
5. julija 1968.
KAKO OPAZIMO PROGRESIJE
SËasoma boste progresije opaæali z enako
lahkoto kot tranzite, toda za to je potrebna
praksa. Najboljπa metoda za uËenje
progresij je grafiËna ponazoritev. To je
sicer Ëasovno zahteven postopek, a nas vsaj
obvaruje napak.
Razdelek 1: poloæaji natalnih planetov ‡
vzamemo polo milimetrskega papirja in na
vrh napiπemo πtevila od 0 do 30 ‡ stopinje.
Nato pod ustrezne stopinje izpiπemo
planete, ascendent (A), sredino neba (M),
Krog sreËe in Lunin severni vozel. Minute
po potrebi zaokroæimo navzgor. Na primer
‡ Emmina rojstna Luna je na 18.59
DvojËkov, torej jo vpiπemo pod 19 stopinj.
Razdelek 2: poloæaji progresiranih
planetov ‡ v ta razdelek vpiπemo poloæaje
planetov na 17. april 1957 opolnoËi
(= leto, ki se zaËne 5. julija 1968). Zdaj
lahko vidimo, v kakπnem odnosu so
progresirani planeti glede na natalne
planete in med seboj. VkljuËili smo tudi
progresirane kote, a o tem pozneje.
Razdelek 3: progresije za 11. leto ‡ ali so
kakπni progresirani in natalni planeti na
istih stopinjah? Pri poËasnih planetih je to
mogoËe. Poglejmo od leve proti desni:
᭜ Neptun je πe vedno na 1. stopinji
©korpijona, torej preverimo, ali je v
opoziciji z natalnim Merkurjem v Biku.
Moæna progresija: Neptun progresira v
opozicijo z Merkurjem. 1peÞ
᭜ Saturn v Strelcu je retrograden in na 13
stopinj ‡ enako kot natalna Venera v
Ovnu. Moæna progresija: Saturn
progresira v trigon z Venero. 5pA?
᭜ Progresirani ascendent v Tehtnici je na
isti stopinji kot Sonce v Ovnu, torej sta v
nasprotnih znamenjih. Progresija:
ascendent progresira v opozicijo s
Soncem. AscpeG
᭜ Mars je na 18 stopinjah DvojËkov ter se
bliæa stopinji in znamenju natalne Lune.
Moæna progresija: Mars progresira v
konjunkcijo z Luno. ðpel
PROGRESIJE
117
᭜ Venera je na 27 stopinj Ovna in se bliæa Plutonu v
Levu. Moæna progresija: Venera progresira v trigon
s Plutonom. ?pAY
Ali so kateri od progresiranih planetov na istih
stopinjah?
᭜ Sonce je doseglo 26, Venera pa 27 stopinj Ovna,
torej sta drug ob drugem v istem znamenju. Moæna
progresija: progresirano Sonce v konjunkciji s
progresirano Venero. Gpe?p
᭜ Progresirani Pluton, najpoËasnejπi planet, je πe
vedno na isti stopinji kot v natalni karti. Omenili
smo æe, da je Venera progresirala v trigon s
Plutonom, zabeleæiti pa moramo tudi njen trigon s
progresiranim Plutonom. ?pAYp
DIAGRAM PROGRESIJ ZA EMMO
ASPEKTI
Aspekti med natalnimi planeti so kljuËnega pomena za
interpretacijo rojstne karte, aspekti s progresiranimi
planeti pa so manj pomembni. Upoπtevamo predvsem
glavne aspekte, ki so v simboliËnem pogledu morda
ustrezni ‡ na primer kvadrat in opozicija za teæave ‡,
vendar to ni obvezno pravilo. Ne smemo se ozirati le
na aspekt med natalnim in progresiranim planetom,
ampak tudi na naravo obeh planetov. V Emmini karti
za 5. julij 1968 je progresirana Venera v trigonu s
progresiranim Plutonom, kar je prijazen aspekt, a ne
dovolj moËan, da bi izniËil teæave, ki jih simbolizira
natalni Pluton.
Stopinje 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
RAZDELEK 1:
poloæaji natalnih planetov
PPD (0h) 6 April 1957 1 õ A M ð ? 5 G l 1 « Y
= 5 Julij 1957 e h f i j l d l j e g h
R SD ® R R R
Þ d
k
RAZDELEK 2:
poloæaji progresiranih planetov
(0h) 17 April 1957 1 õ 5 A Þ ð M « G ? Y l
= 5 Julij 1968 e h d f k j i g l l h d
R R R R
RAZDELEK 3:
Progresije za leto 1968/69
1peÞ 5pA? AscpeG ðpel Gpe?p
A
Astrologi se ne strinjajo glede trajanja progresij, ker njihov vpliv ne sovpada
vedno z datumom, ko postanejo eksaktne. Progresije so sploπna slika
doloËenega obdobja, iz katere lahko razberemo glavne obrise dogodkov,
okoliπËin in odnosov posameznikovega æivljenja.
TRAJANJE PROGRESIJ
N
ekatere astroloπke πole trdijo, da
progresije uËinkujejo πest mesecev
pred datumom izpolnitve in po njem,
druge pa, da je pomembno le leto pred
izpolnitvijo. Nekateri astrologi so tudi
prepriËani, da imajo solarne progresije
(aspekti s progresiranim Soncem) v
primeri s progresijami drugih planetov
daljπe trajanje.
Najbolje je, da se ravnamo po empiriËnih
ugotovitvah, πe posebej, Ëe temeljijo na
lastni praksi in opaæanjih. Po mojih
izkuπnjah progresije delujejo dva do tri
mesece pred datumom, ko postanejo
eksaktne, in po njem. Opaæam pa, da so
aplikacijske progresije ‡ torej tiste, ki se
pribliæujejo toËki eksaktnosti ‡ praviloma
moËnejπe od separacijskih, ki so to toËko
æe preπle. Separacijskim progresijam se
flrok trajanja« namreË izteka. Potem ko
smo progresijo odkrili, moramo doloËiti
njen eksaktni datum; tega izraËunamo po
preprosti formuli.
KDAJ JE PROGRESIJA EKSAKTNA
Vrnimo se k tabeli s progresijami za
Emmino 11. leto æivljenja (str. 117).
Razpredelnico s poloæaji planetov 17.
aprila 1957 (= leto, ki se zaËne 5. julija
1968) smo æe izpolnili in izloËili moæne
progresije. »e izpustimo progresirani
ascendent v opoziciji s Soncem, ki ga
bomo obravnavali pozneje, moramo
analizirati πest progresij. »e sledimo
razpredelnici od leve proti desni, so to:
Neptun p v opoziciji z Merkurjem,
Saturn p v trigonu z Venero,
Mars p v konjunkciji z Luno,
Sonce p v konjunkciji z Venero p,
Venera p v trigonu s Plutonom,
Venera p v trigonu s Plutonom p.
PROGRESIJE
119
S pomoËjo naslednih formul se bomo
nauËili datiranja progresij. Obdelali jih
bomo v istem vrstnem redu, kot so
navedene, v pomoË interpretaciji pa bomo
osvetlili πe Emmino æivljenje v tem
obdobju.
PROGRESIRANI NEPTUN V OPOZICIJI
Z MERKURJEM
PoËasnejπi ko je planet, manjπa je moænost,
da bo progresiral v aplikacijski aspekt z
drugim planetom ali kotno osjo. Poleg tega
poËasni planet progresira samo, Ëe je æe v
tesnem aspektu s planetom v rojstni karti.
Taka progresija lahko deluje veË let, Ëeprav
je v resnici pomemben samo Ëas, ko je
eksaktna. Pri doloËanju progresij poËasi
premikajoËih se planetov moramo biti
torej zelo previdni.
»e si ogledamo Emmino rojstno karto,
bomo opazili fiksen T-kvadrat; Merkur v
Biku je v opoziciji z Neptunom v
©korpijonu, oba pa tvorita kvadrat z
Uranom v Levu v deseti hiπi. To je precej
moËan T-kvadrat, ker ima majhna
odstopanja. Zlasti Merkur na 1.21 Bika in
Neptun na 1.39 ©korpijona sta le 18
loËnih minut narazen. Bodite pozorni na
to, da je Neptun retrograden in se
pomika nazaj, torej se bo opozicija v
progresiji dovrπila in postala eksaktna.
Zelo verjetno je, da se bo Neptun, dokler
bo retrograden, vrnil na 1.21 ©korpijona
in pristal v eksaktni opoziciji z Merkurjem
na 1.21 Bika.
Pogled v efemeride nam pokaæe, da je
bil Neptun opolnoËi 17. aprila (= 5. julij
1968) na 1.22 ©korpijona, 18. aprila
opolnoËi (= 5. julij 1969) pa na 1.20
©korpijona. Ne pozabite, da je Neptun
retrograden in se giblje vzvratno. Ker v teh
24 urah prepotuje le 2 loËni minuti, pride
nekje sredi dne na 1.21 ©korpijona
oziroma v eksaktno opozicijo z Merkurjem.
Dvanajst ur je enako πestim mesecem, torej
ta Ëas priπtejemo izhodiπËnemu datumu 5.
juliju 1968 in dobimo 5. januar 1969.
Progresirani Neptun je takrat v eksaktni
opoziciji z Merkurjem.
Je ta progresija pomembna? Vsekakor.
Eksaktna postane πtiri mesece po kljuËnem
datumu, septembru 1968, torej je
aplikacijska in se πe ni dovrπila. Ker je to
progresija poËasnega planeta, je πe toliko
bolj pomembna. Ob branju Emmine
zgodbe se bomo prepriËali, da se
presenetljivo ujema z dogodki, ki so sledili
septembru 1968.
PROGRESIRANI SATURN V TRIGONU
Z VENERO
To je æe drugi primer poËasnega planeta v
tesnem aspektu s planetom v rojstni karti.
Venera na 13.25 Ovna je v trigonu s
Saturnom na 14.10 Strelca, torej sta le
slabo stopinjo narazen. Tako kot prejπnji se
bo tudi ta aspekt v progresiji dovrπil, ker je
Saturn retrograden in se poËasi bliæa
stopinji, na kateri je Venera.
»e si ogledamo efemeride za 17. april,
vidimo, da je Saturn πe vedno
retrograden, a se je premaknil le do 13.50
Strelca. To pomeni, da se trigon z Venero
πe ni izpolnil, ker Saturn πe ni dosegel 13
stopinj in 25 minut Strelca. »e polistamo
nekoliko naprej, vidimo, da se bo to
zgodilo πele 26. aprila, kar ustreza juliju
1977.
PROGRESIJE
120
Ali je ta progresija pomembna? Prav gotovo ne. Ni
nam treba veË ugotavljati, kdaj natanËno bo
progresirani Saturn v trigonu z Venero. Progresija se
bo dovrπila πele leta 1977, devet let po kljuËnem
obdobju, zato trenutno ni pomembna. To je klasiËni
primer navidezno delujoËe progresije, ki se πe dolgo
ne bo izpolnila.
PROGRESIRANI MARS V KONJUNKCIJI Z LUNO
S pomoËjo naslednje metode lahko korak za korakom
datiramo progresije z rojstnimi planeti in kotnimi
osmi.
᭜ Kdaj bo aplikacijski planet na isti stopinji in minuti
kot natalni planet?
Ugotoviti moramo, kdaj bo progresirani Mars na 18.59
DvojËkov ‡ natanko na isti toËki kot rojstna Luna. V
efemeridah poiπËemo ustrezne datume: 17. aprila 1957
opolnoËi (5. julij 1968) je Mars na 18.55 DvojËkov, 18.
aprila 1957 opolnoËi (5. julij 1969) pa je æe na 19.33
DvojËkov.
᭜ Kolikπno pot naredi v enem dnevu?
Preverimo, za koliko se je aplikacijski planet
premaknil v 24 urah. Mars se je iz 18.55 premaknil
na19.33 DvojËkov, torej je prepotoval 38 loËnih
minut.
᭜ Kolikπen je lok?
IzraËunajte razdaljo med progresiranim in natalnim
planetom prvi dan opolnoËi. Kolikπna je razdalja
med Marsom na 18.55 DvojËkov in natalno Luno na
18.59 DvojËkov? V tem primeru mora progresirani
Mars narediti le 4 loËne minute, da bi dosegel
poloæaj Lune v rojstni karti.
᭜ Formula
Stalna formula za te izraËune je lok deljeno z
dnevnim premikom in pomnoæeno z 12 (mesecev v
letu). Torej: 4 deljeno z 38 krat 12 = 1,26. Rezultat
ne pomeni 1 mesec in 26 dni, ampak 1 mesec in
0,26 meseca, kar znese 8 dni. Odgovor je torej 1
mesec in 8 dni.
᭜ Reπitev
Rezultat priπtejemo prvemu datumu ‡ 5. juliju 1968
‡ in dobimo 13. avgust 1968. Takrat je bil
progresirani Mars v Emmini karti v eksaktni
konjunkciji z natalno Luno.
Je ta progresija pomembna? Vsekakor. »e si ogledamo
sliko progresij v septembru 1968, je to kljuËna
progresija, ker se je pravkar zaËela oddaljevati in je
bila le en mesec pred kljuËnim datumom eksaktna.
PROGRESIRANO SONCE V KONJUNKCIJI
S PROGRESIRANO VENERO
Za datiranje medsebojnih aspektov progresiranih
planetov potrebujemo efemeride z aspektarijem. To je
tabela na dnu strani, v kateri so navedeni dnevni
aspekti. Pokaæe nam natanËen Ëas in vrste vseh
aspektov tekom dne, zraven pa so podani πe ingresi ‡
121
vstop planetov in svetil v novo znamenje ‡ in
spremembe iz direktnega v retrogradno stanje ter
obratno.
Datume progresiranih aspektov izraËunamo po
naslednji metodi:
᭜ V aspektariju poiπËemo aspekt. Ker nas zanimajo
progresije v septembru 1968, poiπËemo 17. april
1957, ki ustreza 5. juliju 1968. V aspektariju za ta
dan ni konjunkcije med Soncem in Venero. To
pomeni, da se je aspekt æe dovrπil, ali pa sploh πe ni
zaËel delovati, zato preverimo πe nekaj dni nazaj in
naprej. V naπem primeru je aspekt separacijski, ker
je bil eksakten 14. aprila.
᭜ Poglejmo, kdaj je bil aspekt eksakten. V aspektariju
piπe, da je konjunkcija med Soncem in Venero
nastopila natanko ob 13.39.
᭜ »e je dan enak letu, 24 ur pa 12 mesecem ‡ kot
smo ugotovili pri raËunanju PPD-ja ‡, lahko tudi
ure in minute preraËunamo v mesece in dneve: 13
ur in 39 minut bi bilo torej enako 6 mesecem in 3
tednom.
᭜ To vsoto priπtejemo ustreznemu datumu. V naπem
primeru se 14. april 1957 ujema s 5. julijem 1965.
»e temu datumu priπtejemo 6 mesecev in 3 tedne,
dobimo konec januarja 1966. Na ta dan je bilo v
Emminem horoskopu progresirano Sonce v
eksaktni konjunkciji s progresirano Venero.
Ali je ta aspekt pomemben? Ne. PrviË je separacijski,
drugiË pa je bil eksakten veË kot dve leti in pol pred
kljuËnim obdobjem, ki nas zanima. Ta progresija je
tako æe stvar preteklosti in na september 1968 ne
vpliva.
PROGRESIRANA VENERA V TRIGONU
S PLUTONOM
RaËunamo po isti metodi kot za progresirani Mars
v konjunkciji z Luno.
᭜ Kdaj je aplikacijski planet na isti stopinji in minuti
kot natalni planet?
᭜ Kdaj bo progresirana Venera dosegla 28.11 Ovna?
V efemeridah poiπËemo ustrezne datume: 17. april
1957 opolnoËi (= 5. julij 1968) ‡ Venera je na 27.21
Ovna;
18. april 1957 (= 5. julij 1969) ‡ Venera je na 28.35
Ovna.
᭜ Kolikπen je dnevni premik?
V tem primeru se je Venera premaknila iz 27.21
Ovna na 28.35 Ovna, torej je naredila 74 loËnih
minut.
᭜ Kolikπen je lok?
Razdalja med Venero na 27.21 Ovna in natalnim
Plutonom na 28.11 Leva je 50 loËnih minut.
PROGRESIJE
122
vladarico horoskopa Venero. Dopolnila se je v istem
mesecu kot opozicija med Neptunom in Merkurjem,
kar kaæe na to, da je bilo to zelo obËutljivo obdobje
Emminega æivljenja.
Analiza horoskopa bo pokazala, da so bile med πestimi
moænimi progresijami le πtiri zares pomembne. Vse
πtiri progresije so zelo moËne, ker so to aspekti med
poËasnimi planeti in vladarico karte Venero. Zdaj jih
lahko razloæimo v povezavi z Emmino zgodbo.
EMMINA ZGODBA
Septembra 1968 so starπi Emmo pri komaj enajstih
letih poslali v internat, Ëesar se πe danes æivo spominja.
Tako kot za mnoge otroke je bila tudi zanjo to zelo
boleËa izkuπnja. Sovraæila je πolo, ker jo je odrezala od
druæine, starπev in bratov. Od tega Ëasa naprej se s
starπi nikoli veË ni mogla odkrito pogovarjati o
osebnih stvareh. Po njenih lastnih besedah so v druæini
od internata dalje flgovorili le πe o stvareh, nikoli pa o
Ëustvih«. Ta izjava se zelo jasno odraæa v Emminem
natalnem horoskopu z Luno (Ëustva) v opoziciji s
Saturnom (odrekanje). Na pomanjkanje ljubezni in
soËutja druæine kaæe tudi odsotnost elementa vode v
osebnih planetih.
Ta prelom v Emminem æivljenju
je viden tudi v progresiji Mars ‡
Luna, ki je πe posebej nesreËna
planetarna kombinacija. Mars ‡ noæ
‡ je prerezal vez med njo in materjo
ter otroπtvom ‡ Luno. Ker je os
MC/IC v rojstni karti v
Raku/Kozorogu, simbolizirata
vladarja teh dveh znamenj, Luna in
Saturn, Emmine starπe. Saturn je
oËe, mati, ki je bila po rodu Nemka
in je obvladala oba jezika, pa je
oËitno Luna v DvojËkih v deveti hiπi.
Opozicija Luna/Saturn kaæe tudi na
Emmino razoËaranje nad materjo,
᭜ Formula
Lok delimo z dnevnim premikom in mnoæimo z 12:
50 deljeno s 74 in pomnoæeno z 12 = 8,11. Rezultat
je 8 mesecev in 0,11 meseca.
᭜ Odgovor
Rezultat priπtejemo 5. juliju 1968 opolnoËi in
dobimo 8. marec 1969. Na ta dan je bila
progresirana Venera v eksaktnem trigonu z
natalnim Plutonom.
Je to pomembna progresija? Da. Ta progresija je
aplikacijska in je zaËela delovati æe 6 mesecev, preden
je postala eksaktna. Poleg tega je bila to progresija z
natalnim in progresiranim Plutonom hkrati.
PROGRESIRANA VENERA V TRIGONU
S PROGRESIRANIM PLUTONOM
Delamo po isti metodi kot pri progresiranem Soncu
v konjunkciji s progresirano Venero.
᭜ V aspektariju poiπËemo aspekt: 17. aprila 1957
(= 5. julij 1968) je bila Venera v trigonu s Plutonom.
To je bil zadnji aspekt tega dne.
᭜ Preverimo eksaktni Ëas aspekta. V aspektariju piπe,
da je bilo to ob 13.31 uri.
᭜ Ure in minute pretvorimo v
mesece in tedne: 13 ur in 31
minut je po prej omenjeni
formuli 6 mesecev in 3 tedne.
᭜ Vsoto priπtejemo ustreznemu
datumu. V naπem primeru se 17.
april 1957 opolnoËi ujema s 5.
julijem 1968. »e priπtejemo 6
mesecev in 3 tedne, dobimo 26.
januar 1969. Na ta dan je bila v
Emminem horoskopu
progresirana Venera v
natanËnem trigonu s
progresiranim Plutonom.
Je to pomemben aspekt? Da. To je
aplikacijska progresija, ki zadeva
Zanimivo je opazovati, kako se tranziti ujemajo s
progresijami. Oktobra je nastopil njen prvi Jupitrov
povratek ‡ zaËetek srednjega izobraæevanja, vendar je
to æalosten Jupiter ‡ retrograden, v izgonu v Devici, v
12. hiπi in πe v kvadratu z Luno. Tudi Jupiter priËa o
izgubljeni (12. hiπa) priloænosti (Jupiter) za uËenje
tujega jezika od matere (Luna v DvojËkih v 9. hiπi).
Prav takrat se je Jupitru æe pribliæeval trikratni tranzit
Plutona, ki naj bi se ga prviË dotaknil novembra. V
astrologiji se kljuËni planet progresije (pri Emmi na
primer Venera ‡ Pluton) soËasno pogosto pojavi tudi v
tranzitu (tranzit Jupiter ‡ Pluton).
Emmino astroloπko sliko zgovorno dopolnjuje
popolni sonËni mrk 22. septembra na 29.30 Device, v
bliæini neugodno postavljenega Jupitra na 24.31
Device. ©e moËnejπi je bil popolni Lunin mrk 6.
oktobra na 13.17 Ovna v skoraj eksaktni konjunkciji z
Venero na 13.25 Ovna. Ko mi je Emma pripovedovala
o svoji æalosti, osamljenosti in pogreπanju druæine, mi
je æe njen horoskop za tisti Ëas potrdil, da πe zdaleË ne
pretirava.
ker je ni nauËila nemπËine. Emmi je πe danes æal, da se
v otroπkih letih ni nauËila drugega jezika.
Zelo zanimivi so tudi aspekti med Venero in
Plutonom. Venera je glede na ascendent v Tehtnici
Emmin vladajoËi planet, vendar je v izgonu v Ovnu v
sedmi hiπi. To kaæe na teæavne partnerske odnose, v
katerih partnerjeve zahteve vedno prevladajo nad
njenimi æeljami in potrebami, kar Emma z leti vedno
teæje prenaπa. Venera je manj kot sedem stopinj in pol
oddaljena od Sonca, torej je floægana« in zato
oslabljena. Venera v Ovnu je pogosto pokazatelj
osamljenosti in ranljivosti, kar je obËutila tudi Emma,
πe zlasti v Ëasu Venerine progresije s Plutonom. Prve
mesece v internatu ni imela druge izbire, kot da je
æalostno prebolevala izgubo doma in sreËnega
otroπtva.
Progresija Merkur ‡ Neptun je pri Emmi πe vedno
nekoliko nejasna. To je izjemno redka konfiguracija,
zato bi astrolog priËakoval, da bo povzroËila kaj
hujπega od znaËilne mladostniπke osamljenosti in
zmedenosti na prehodu iz otroπtva v puberteto. Emma
ima natalni Merkur na zaËetku osme hiπe (hiπa
strahov, smrti, spolnosti), in prav mogoËe je, da je bila
prve mesece internata zaradi Ëustvene travme resno
zdravstveno ogroæena.
123
PROGRESIJE
124
KAKO IZRA»UNAMO PROGRESIRANE
KOTE
Obstaja veË naËinov progresiranja kotov,
najlaæja metoda, ki jo uporabljam tudi
sama, pa se imenuje SLD ali Solarni lok v
dolæini. Temelji na naËelu, da se zenit
premika z enako hitrostjo kot Sonce.
᭜ PoiπËemo progresirano Sonce za
doloËeno leto. V Emminem horoskopu
za polnoË 17. aprila 1957 (= 5. julij
1968) je progresirano Sonce na 26.43
Ovna.
᭜ IzraËunamo razliko med natalnim in
progresiranim Soncem ‡ za koliko se je
Sonce oddaljilo od natalnega poloæaja.
Ta je 15.41 Ovna, torej je Sonce
naredilo 11 stopinj in 2 minuti.
᭜ To πtevilko priπtejemo natalnemu
zenitu. Emmin M.C. sem zaokroæila na
10 stopinj Raka, Ëeprav je v resnici na
9.54 Raka. »e priπtejemo 11.02, dobimo
20.56 Raka, in to je Emmin progresirani
zenit za leto, ki zaËne teËi 5. julija 1968.
᭜ Progresirani ascendent ‡ tu raËunanje
ni potrebno. V tabelah hiπ (uporabimo
isto zemljepisno πirino kot za natalni
horoskop) poiπËemo progresirani zenit
(vrh 10. hiπe) in odËitamo ustrezni
ascendent. Emmin rojstni kraj je na
πirini 53N19, pribliæek v tabelah pa je
53N25. Zenit na pribliæno 21 stopinj
Raka nam da ascendent na pribliæno
15.30 Tehtnice, pri Ëemer je natanËnost
na Ëetrt stopinje povsem zadostna.
»e se πe enkrat ozremo na razpredelnico Emminih progresij za 5. julij 1968 (str.
117), opazimo, da ene najpomembnejπih progresij sploh nismo obravnavali. To je
progresirani ascendent na 15.41 Tehtnice v opoziciji z njenim natalnim Soncem v
Ovnu, ki je bila eksaktna v zaËetku oktobra 1968.
PROGRESIJE KOTOV
P
oloæaj progresiranega ascendenta v
Emminem horoskopu potrjuje travmo,
ki jo je doæivela zaradi prezgodaj vsiljene
samostojnosti. Kot Oven se ji je seveda
upirala, a brez uspeha. Emmin
progresirani horoskop je sicer dovolj
zgovoren æe brez te progresije, a jo bomo
zaradi pomembnosti vseeno obravnavali.
Progresirani ascendent v aspektu s
Soncem potrjuje, da je bilo to za Emmo
res zelo teæavno obdobje. Koti horoskopa,
ki jih lahko izraËunamo le na osnovi
toËnega Ëasa rojstva, so izjemno obËutljive
toËke in nam pogosto pomagajo pri
ugotavljanju pravilnosti rojstnega Ëasa. V
rojstni karti se zenit vsakih 5 minut
premakne za 1 stopinjo, zato pomeni 15-
minutni zamik le 3 stopinje razlike, kar
velja tudi za ascendent. Tako majhne
razlike nimajo bistvenega vpliva na rojstni
horoskop, s progresijami pa je drugaËe. Tu
se zenit pomakne za 1 stopinjo na leto,
torej se 15-minutna razlika prevede kar
v tri leta, kar ni zanemarljivo.
Emmin rojstni Ëas 18.00 GMT je
verjetno pribliæek, toda tudi v tem primeru
se splaËa narediti progresije kotov. V
naπem primeru se opozicija med
progresiranim ascendentom in natalnim
Soncem precej toËno pokriva z dogajanji v
Emminem æivljenju. SimboliËno ustrezne
so tudi progresije drugih kotov Emminega
horoskopa, zato lahko sklepamo, da je
dani Ëas njenega rojstva pravilen.
125
PROGRESIRANA LUNA
Luno je treba v progresijah obravnavati
posebej, ker se tako hitro premika. V 28
dneh prepotuje vseh 12 znamenj, v
progresijah pa za to potrebuje 28 let.
Zaradi hitrosti je πe posebej pomembna, saj
noben drug planet v progresijah ne
zaokroæi cele orbite.
Luna progresira pribliæno za eno stopinjo
na mesec, vendar obstaja preprosta metoda
za izraËun njenega gibanja. Njeno dnevno
pot delimo z 12 (mesecev v letu) in na ta
naËin sledimo njenemu gibanju iz meseca
v mesec. Oglejmo si progresirano Luno v
Emminem horoskopu za Ëas od julija 1993
do julija 1994:
᭜ 0h 12. maj 1957 (= 5. julij 1993) ‡ Luna
je na 26.01 Tehtnice;
0h 13. maj 1957 (= 5. julij 1994) ‡ Luna
je na 9.58 ©korpijona.
᭜ Lunin dnevni premik ‡ razdalja, ki jo
naredi v 24 urah ‡ je 13 stopinj in 57
minut. To πtevilko pretvorimo v seπtevek
minut: 13 x 60 + 57 = 837.
Luna v 28 dneh obkroæi
vseh 12 znamenj.
V progresijah to pot
naredi v 28 letih.
PROGRESIJE
126
᭜ Vsoto delimo z 12: 837 deljeno z 12 je 69,7, kar
zaokroæimo na 1 stopinjo in 10 minut.
᭜ Luno zdaj pomikamo naprej za 1 stopinjo in 10
minut na mesec, zraven pa si beleæimo aspekte, ki
jih tvori na svoji poti skozi horoskop. Progresirane
planete oznaËujemo s Ërko flp« na koncu.
᭜ Za primer izraËuna Luninih progresij si lahko
ogledamo meseËne poloæaje Lune v Emminem letu
od 5. julija 1993 do 5. julija 1994. Na koncu tabele
je Lunin poloæaj zamaknjen za 3 minute, vendar je
to zanemarljiva napaka.
INTERPRETACIJA LUNINIH PROGRESIJ
Priznati moram, da sem se pomembnosti Luninih
progresij zavedla πele po veË letih πtudija astrologije.
Progresirana Luna pogosto deluje kot potrdilo πirπe
slike ‡ podobno vlogo imajo tudi lunacije in mrki.
Ker se tako hitro premika, je Ëas, v katerem tvori
eksakten aspekt, zlasti konjunkcijo, zelo pomemben.
V predikcijah deluje kot neke vrste oznaËevalec za
laæje datiranje dogodkov. To je razvidno tudi v
Emminem horoskopu, kjer je bila februarja, ko je
Emma zapustila moæa, progresirana Luna v aspektu
s progresiranim Marsom, vladarjem njene sedme hiπe.
5. JULIJ 1993 26.01 TEHTNICE
sekstil Pluton p
5. AVGUST 1993 27.11 TEHTNICE
sekstil Pluton in inkonjunkcija Venera
5. SEPTEMBER 1993 28.21 TEHTNICE
5. NOVEMBER 1993 00.41 ©KORPIJONA
konjunkcija Neptun p
5. FEBRUAR 1994 04.11 ©KORPIJONA
trigon Mars p
5. MAREC 1994 05.21 ©KORPIJONA
5. OKTOBER 1993 29.31 TEHTNICE
5. DECEMBER 1993 01.51 ©KORPIJONA
konjunkcija Neptun, opozicija Merkur, kvadrat Uran
5 FEBRUARY 1994 04.11 SCORPIO
trine Mars p
5. APRIL 1994 06.31 ©KORPIJONA
5. JUNIJ 1994 08.51 ©KORPIJONA
5. MAJ 1994 07.41 ©KORPIJONA
5. JULIJ 1994 09.58 (10.01) ©KORPIJONA
trigon zenit
ALI BOM KDAJ MATI
Kot smo omenili æe v poglavju o lunacijah, je Luna
tesno povezana z vsemi æenskimi vpraπanji, od
plodnosti do materinstva in otrok. Januarja pred nekaj
leti sem neki mladi æeni prerokovala iz tarot kart in ji
napovedala otroka. Napoved jo je precej vznemirila,
Ëeprav ji ni povsem verjela, sama pa sem bila
prepriËana v pravilnost vsebine, ne pa tudi Ëasa. Med
veË dobrimi kartami je imela za bliænjo prihodnost
tudi Kraljico, sijajno karto za plodnost in materinstvo.
Rekla sem ji, da bo v najkrajπem Ëasu zanosila, ko pa je
hotela toËnejπi datum, sem dogodek napovedala za
april.
©e vedno ni bila zadovoljna. Hotela je natanËen
datum, zato sem ji ponudila πe horoskop, ki se mi zdi
Ëasovno zanesljivejπi od tarota. Izkazalo se je, da je
poleg obiËajne nejevernosti glavni razlog njene
nezaupljivosti dejstvo, da sta si z moæem æe nekaj let
brez uspeha prizadevala za naraπËaj. ZaËenjala je
dvomiti, da jima bo sploh kdaj uspelo, kar je bilo za
æensko, ki si je tako obupno æelela otroka, hudo
breme.
ZEMELJSKI BIK
V horoskopu sem takoj odkrila potrdilo za karto
Kraljice v tarotu ‡ Venero v zemeljskem Biku (domicil)
v zaËetku pete hiπe (otroci). Ali bi si astrolog sploh
lahko æelel ugodnejπega simbola materinstva? Toda
Venera je bila v πiroki opoziciji ‡ s skoraj osem stopinj
orbisa ‡ z Luno v ©korpijonu, kar je neugoden poloæaj
(dno). Luna v tem znamenju pogosto povzroËa
ginekoloπke teæave, kar je veljalo tudi za mojo stranko.
Opozicija mora imeti vedno izhod, in ga je imela tudi
v tem primeru. Luna je bila dispozitor Jupitra v
njegovem znamenju viπine Raku v sedmi hiπi, Jupiter
pa je bil v trigonu z Luno in v sekstilu z Venero. NiË
veË nisem dvomila o moænosti zanositve, ona pa je πe
vedno trmasto vztrajala pri natanËnem datumu.
V strahu sem si ogledala πe progresije. Glavna
progresija je bil progresirani ascendent ‡ ki simbolizira
telo in je zato lahko pomemben pokazatelj noseËnosti
‡ v opoziciji z Jupitrom, izhodom opozicije med Luno
in Venero. Ta opozicija naj bi bila eksaktna v drugem
tednu aprila, kar se je ujemalo s tarotom. Sliko je
potrjevala tudi progresirana Luna, ki se je bliæala
ascendentu in naj bi bila z njim v eksaktni konjunkciji
v zaËetku aprila. Mladi æeni sem rekla, da bo najbræ
zanosila v zaËetku aprila in da ji ne morem dati
natanËnejπega datuma. Nekaj tednov po najinem
pogovoru me je poklicala in mi vsa vesela povedala, da
je sredi marca res zanosila. Prav takrat je progresirani
ascendent πe vedno apliciral v opozicijo z Jupitrom,
progresirana Luna pa v konjunkcijo z ascendentom; v
Ëasu zanositve je bila od njega oddaljena le pol
stopinje.
Zgodba nam potrjuje moË aplikacijskih progresij.
Morda ste opazili, da v tem Ëasu ni bilo nobenih
pomembnejπih tranzitov, kar dokazuje, da
PROGRESIJE
128
napovedovanje prihodnosti izkljuËno na tej osnovi ni
zanesljivo.
ALI BOM KMALU SPOZNALA NOVEGA
MO©KEGA
V tem primeru je bila uporaba progresirane Lune kot
oznaËevalke zelo koristna. Moja stranka je bila æenska
pri πtiridesetih, ki si je dve leti po loËitvi æe dovolj
opomogla, da je lahko zaËela razmiπljati o novi zvezi.
Horoskop ni pokazal nobenih pomembnejπih
progresij, bila pa je ravno sredi trikratnega Jupitrovega
tranzita z Marsom, vladarjem njene sedme hiπe
partnerstva, ki je bil v 11. hiπi prijateljev in zdruæenj.
»e niË drugega, je bila to dobra odskoËna deska za
æivahno druæabno æivljenje, ki bi bilo lahko bogat vir
romantiËnih priloænosti. Kot druæabna Strelka seveda
ni trpela pomanjkanja prijateljev; priznala mi je, da bi
bilo njeno druæabno æivljenje teæko bolj æivahno in da
si vËasih prav æeli, da bi lahko kakπen veËer preæivela
doma.
Najspodbudnejπi element njenega horoskopa je bila
progresirana Luna, ki se je æe na eno stopinjo
pribliæala descendentu, vrhu njene sedme hiπe. Kar
tako sem jo povpraπala, koga je spoznala pred 28 leti,
ko je imela zadnjiË Luno v konjunkciji z
descendentom. Nekaj Ëasa je razmiπljala, preden se je
spomnila. Pri πestnajstih je spoznala svojega prvega
resnega fanta, s katerim se je naslednje leto, ko je
imela Luno v konjunkciji z descendentom, tudi
zaroËila. Zaroko je razdrla, ko se je morala zaradi
129
πtudija odseliti iz rodnega kraja ‡ drug drugega sta
preprosto prerasla ‡, na zaroËenca pa je imela πe
vedno lepe spomine. Ta zgodba naju je obe navdala z
upanjem, da si bo moja stranka kmalu ustvarila novo
zvezo, kar se je tudi zgodilo.
Kot sem omenila æe pri tranzitih, je najboljπa
izhodiπËna toËka naπ lastni horoskop; ogromno se
boste nauËili, Ëe si boste naredili progresije za kljuËna
obdobja svojega æivljenja. »e na kratko πe enkrat
povzamemo najpomembnejπe elemente progresij:
᭜ Progresirano Sonce ‡ Sonce progresira pribliæno za
eno stopinjo na leto. Solarne progresije v æivljenje
prinaπajo novosti.
᭜ Progresirani koti ‡ kotne osi horoskopa so izjemno
pomembne. Progresirani koti oziroma progresije s
koti na sploπno pomenijo usodne æivljenjske
spremembe.
᭜ Vladar horoskopa ‡ progresije z vladarjem
horoskopa naznanjajo prelomne dogodke.
᭜ Progresirana Luna ‡ Luna obkroæi orbito v 28 letih.
V interpretaciji je pomemben pokazatelj datumov.
Zlasti pomembni so tudi aspekti progresirane Lune
(konjunkcije) z drugimi planeti, pa tudi
spremembe znamenj, do katerih prihaja na dve leti
in pol.
᭜ KritiËne stopinje ‡ kadar Luna ali kakπen drug
planet progresira na 29 stopinj (konec znamenja)
ali na 0 stopinj (zaËetek novega znamenja), so to
kritiËne stopinje, ki odpirajo nova poglavja v
æivljenju.
᭜ Sploπno proti posebnemu ‡ pri planetih v
progresijah moramo upoπtevati tako njihov
univerzalni kot konkretni simbolizem.
᭜ Obrati ‡ Ëe je bil planet ob rojstvu retrograden, v
progresijah preverimo, kdaj je bil spet direkten. In
obratno ‡ ali se kakπen planet v progresiji obrne in
postane retrograden? Ti datumi pomenijo
flprelomne dogodke«.
᭜ Aspekti ‡ v progresijah so po navadi
najpomembnejπi glavni dogodki, vËasih pa imajo
svojo zgodbo tudi sekundarni aspekti, zlasti Ëe
vkljuËujejo poËasne planete, kote, Sonce in vladarja
horoskopa. Inkonjunkcija v progresijah, na primer,
pogosto pomeni bolezen ali nesreËe.
᭜ Tranziti ‡ ali ste opazili, kako tranziti osvetljujejo
progresije? ©e posebej pomembno je, Ëe tranzitni
planet nastopi tudi v progresiji in podkrepi zgodbo.
Obvladanje progresij od izraËunov do interpretacije
nam na svoj naËin osvetli horoskop. Kaj pa Ëe v nekem
obdobju ni nobenih pomembnih progresij? Preprosto
‡ jih paË ni. V tem primeru poiπËemo najbliæje
pomembnejπe progresije, vmes pa se zadovoljimo s
tranziti, tudi Ëe so to le tranziti osebnih planetov. »im
v astrologiji poskuπamo na silo najti aspekt, ki ga ni, so
naπe interpretacije obsojene na neuspeh. Po drugi
strani pa bi bilo res Ëudno, Ëe horoskop ne bi pokazal
niËesar, Ëe se je nekdo æe potrudil in obiskal astrologa.
Po navadi je teæava ravno nasprotna ‡ astrolog se mora
prebiti skozi mnoæico progresij in tranzitov, preden
izloËi tiste, ki so za trenutno dogajanje v naroËnikovem
æivljenju res pomembni. V mnogih primerih so ravno
progresije pika na i, brez katere horoskop za
naroËnika nima pravega smisla, seveda pa je ‡ kot sem
æe veËkrat poudarila ‡ najpomembnejπe temeljito
poznavanje simbolne govorice astrologije.
Horoskop ne pripoveduje le o posamezniku,
ampak tudi o ljudeh, ki se pojavljajo v njegovem
æivljenju. Astrolog, ki dela horoskope po
naroËilu, mora nenehno odgovarjati na vpraπanja
o ljubezni in odnosih. V naslednjem poglavju se
bomo nauËili prepoznavati flnatalni potencial« in
datume njegove uresniËitve, kar z drugimi
besedami pomeni, da se bomo ukvarjali s
partnerskimi odnosi in njihovim trajanjem.
Poznavanje sinastrije ‡ smeri astrologije, ki
ugotavlja kompatibilnost dveh ljudi na podlagi
primerjave njunih horoskopov ‡ je za astrologa
zelo zanimivo in dragoceno orodje.
7
ODNOSI
ODNOSI
132
Planeti v sedmi hiπi Preverimo planete v
sedmi hiπi, predvsem planete v konjunkciji
z vrhom te hiπe, z orbisom pet stopinj na
obe strani. Iz planetov v sedmi hiπi
razberemo naravo posameznikovih
partnerskih odnosov. Zelo ugodno je, Ëe
sta v njej prijazna planeta Venera in
Jupiter, medtem ko slabi planeti ne
pomenijo nujno nesreËnih zvez, vsekakor
pa naznanjajo teæave na tem podroËju.
Venera in Mars sta v astrologiji sploπna
signifikatorja za ljubezen in spolnost.
Svetili Posebej pozorni moramo biti na
Luno, ker je pokazatelj naπih Ëustvenih
potreb. Luna v sedmi ali prvi hiπi poudarja
Ëlovekovo æeljo oziroma potrebo po
partnerstvu, πe posebej v moπkem
horoskopu. Podobno vlogo ima Sonce v
sedmi ali prvi hiπi æenskega horoskopa.
Poleg Venere in Marsa je pokazatelj
uspeπne zveze tudi ugoden aspekt med
Soncem (moπki/moπkost) in Luno
(æenska/ æenskost).
Odgovori na vpraπanja, ki mi jih stranke najpogosteje zastavljajo, nimajo cene.
Poklicni astrolog se nenehno sreËuje z vpraπanji o ljubezni, zaljubljenosti in
poroki. Sama zase bi lahko rekla, da se v sedmih od desetih pogovorov ukvarjam
predvsem z odnosi. To seveda ne pomeni, da so pogovori z naroËniki vedno
enaki ‡ nekaterim se na obzorju kaæejo nove zveze, drugi pa se prepirajo in
razhajajo.
ODNOSI
POMEMBNI ELEMENTI
Astrolog mora vedno najprej analizirati
tako imenovani natalni potencial. DrugaËe
reËeno: kakπne partnerske zveze bo imel
nekdo v æivljenju. Vsak horoskop je zgodba
zase, sploπno veljavne pa so naslednje
smernice:
Sedma hiπa Vrh sedme hiπe je descendent,
ki zaznamuje zaËetek hiπe odnosov
oziroma partnerskih zvez. Ljubezen se
pogosto pripisuje peti hiπi, toda po mojih
izkuπnjah je ta hiπa zgolj pokazatelj
kratkotrajnih zvez in poËitniπkih flirtov.
Pomembne zveze so vedno povezane s
sedmo hiπo. Najprej poiπËemo vladarja
sedme hiπe oziroma planet, ki vlada
znamenju na njenem vrhu, nato pa
analiziramo njegov poloæaj glede na
znamenje, hiπo in aspekte. Ta planet
simbolizira partnerja.
Prva hiπa PoiπËemo vladarja horoskopa,
ker je pomemben signifikator. Preverimo,
ali je v aspektu z vladarjem sedme hiπe. »e
sta planeta v ugodnem aspektu, bo imela
oseba uspeπne partnerske zveze, v
nasprotnem primeru pa njeno ljubezensko
æivljenje ne bo preveË uspeπno. »e planeta
nista v nobenem aspektu, to ne pomeni,
da bo Ëlovek vse æivljenje sam, ampak da
moramo preveriti πe druge dejavnike
horoskopa.
133
SINASTRIJA
Sinastrija pomeni zdruæljivost, ki jo
ugotavljamo s primerjavo dveh
horoskopov. To je zelo zanimivo podroËje
astrologije, ki nam osvetli dobre in slabe
strani odnosa med dvema osebama.
Astrolog lahko na podlagi natanËne
analize ugodnih in neugodnih aspektov
med dvema horoskopoma precej
zanesljivo oceni naravo odnosa in
skladnost partnerjev. Sinastrija pokaæe,
zakaj nam je nekdo vπeË na prvi pogled,
nekdo drug pa nas odbija, pove pa nam
tudi, ali bo razmerje trajno in ali je
doloËena oseba za nas primeren
partner.
»e nas zanima prihodnost naπe
partnerske zveze, moramo poznati
partnerjeve rojstne podatke. »e njegovega
horoskopa nimamo, v efemeridah
preverimo poloæaje planetov v znamenjih,
vendar nam v tem primeru æal manjkajo
zelo pomembni ascendent, descendent in
natanËen poloæaj Lune, kar je v sinastriji
kljuËnega pomena. Pomagamo si lahko z
flopoldansko rojstno karto«; opoldanski
poloæaji planetov nam dajo pribliæno, a πe
vedno dovolj zgovorno sliko partnerjevega
horoskopa.
Obstaja zelo lahka metoda sinastrije flna
prvi pogled«; podobna je metodi doloËanja
progresij, ki smo jo opisali v πestem
poglavju. Na karirastem papirju si
naredimo razpredelnico za stopinje od 0
do 30. Pod ustrezno πtevilko vpiπemo
planet in znamenje, v katerem se nahaja,
vsako osebo v svojo vrsto. Tako bomo
najlaæje ugotovili, kateri planeti oziroma
kotne osi so v aspektih. Za primer bomo
uporabili horoskopa Catherine Zeta-Jones
in Michaela Douglasa.
Horoskop Catherine Zeta-Jones je v
Ëetrtem poglavju, na strani 61, to pa so
podatki za Michaela Douglasa:
V sinastriji so najpomembnejπi glavni
aspekti ‡ konjunkcija, opozicija, kvadrat,
trigon in sekstil. Glede orbisov se astrologi
razhajajo ‡ nekateri dovoljujejo veËja
odstopanja, drugi manjπa. Sama v sinastriji
po navadi upoπtevam orbis do 3 stopinj,
ker so ‡ tako kot v rojstni karti in
progresijah ‡ natanËnejπi aspekti paË
moËnejπi. »e primerjamo planete in kote
Catherine Zeta-Jones s poloæaji njenega
Ascendent 27.03 ©korpijon
Zenit 10.54 Devica
Sonce 2.26 Tehtnica
Luna 4.09 Kozorog
Merkur 15.02 Devica
Mars 18.03 Tehtnica
Venera 26.48 Tehtnica
Jupiter 13.11 Devica
Saturn 10.06 Rak
Uran 13.07 DvojËka
Neptun 3.56 Tehtnica
Pluton 9.48 Lev
Krog sreËe 28.46 Vodnar
Severni vozel 25.04 Rak
ODNOSI
134
VE» KOT LE SON»EVA ZNAMENJA
Ljudje mislijo, da so SonËeva znamenja za partnersko
skladnost kljuËnega pomena, in me kar naprej
spraπujejo, katera znamenja se najbolje ujemajo. Le
malokdo ve, da so veliko pomembnejπa Lunina
znamenja, ker je Luna paË povezana s Ëustvi.
Popularna astrologija nas uËi, da je bistvena skladnost
elementov in da se ogenj najbolje ujema z ogjem, voda
z vodo itd. To je na prvi pogled morda res, vendar gre
sinastrija veliko globlje in nam pogosto dokaæe, da
imajo ljudje z na videz nezdruæljivimi SonËevimi
znamenji lahko prav uspeπne partnerske zveze, ki
temeljijo na drugih astroloπkih pokazateljih.
Zgovoren dokaz za to je par, ki je nedavno
praznoval srebrno obletnico poroke. Ona je Oven, on
pa Rak, in oba sta znaËilna predstavnika svojih
SonËevih znamenj. Gonilna sila odnosa je seveda æena;
nenehno je v gibanju in z mislimi vedno æe pri
naslednjem opravku. Najbolj uæiva, Ëe so stvari hitro in
uËinkovito opravljene. Moæ je druæinski Ëlovek,
prijazen, obziren in zadræan, predvsem pa se mu nikoli
ne mudi. Æena mu vËasih oËita poËasnost, on pa njej
ukazovalnost in zapravljivost. Oven in Rak sta med
seboj v neugodnem kvadratu, in ta astroloπka
neskladnost se kaæe predvsem v njunem popolnoma
razliËnem temperamentu. Vzrok za dolgoæivost in
uspeπnost te dolgotrajne zakonske zveze moramo
oËitno poiskati v sinastriji, in res ‡ kljuËni dejavnik je
njena Venera na viπini v Ribah in v konjunkciji z
njegovim descendentom v Ribah, to pa je vrh sedme
hiπe, ki je povezana s partnerstvom. MoËni aspekti,
kakrπen je ta, vedno prevladajo nad relativno
nepomembnimi dejavniki, na primer neskladnimi
SonËevimi znamenji.
KOZMI»NA POROKA
Eden najpomembnejπih simbolov uspeπne zveze v
sinastriji je flkozmiËna poroka«, ko je Sonce enega
partnerja v istem znamenju in najveË pet stopinj od
moæa, dobimo njuno sinastriËno karto, ki se zaËne s
konjunkcijo med njenim in njegovim Soncem. Oba
imata namreË rojstni dan 25. septembra.
Ta sinastriËna vaja je pokazala veliko πtevilo
ugodnih aspektov med horoskopoma obeh filmskih
zvezd, torej sta oËitno zelo skladen par. Najteæji aspekt,
ki bi mu sama v astroloπkem posvetu posvetila posebno
pozornost, je njen Merkur v kvadratu z njegovim
Saturnom. Ta aspekt je pomemben, ker je Merkur kot
vladar njene sedme hiπe glavni signifikator njenih
partnerskih odnosov in ker je njegov Saturn v Raku v
izgonu. Lahko samo ugibamo, kako se aspekt odraæa v
njunem odnosu, vendar bi verjetno vsak astrolog
pomislil, da jo on (Saturn) morda nekoliko duπi, in da
starostna razlika med njima (Saturn vlada starosti) v
doloËenih pogledih morda ovira sporazumevanje
(Merkur). Pri interpretaciji ne bomo nikoli zgreπili,
Ëe se bomo naslanjali na univerzalni simbolizem.
Sonce in Uran konjunkcija Sonce in Neptun
kvadrat Luna
CATHERINE
ASPEKT
MICHAEL
ZETA-JONES DOUGLAS
Mars konjunkcija Sonce in Neptun
kvadrat Luna
Merkur, vladar kvadrat Saturn
sedme hiπe sekstil Pluton
Krog sreËe trigon Mars, vladar
horoskopa
Pluton sekstil Severni vozel
Zenit konjunkcija Venera,
vladar 7. hiπe
Neptun konjunkcija Ascendent
Luna trigon Ascendent
Venera trigon Luna
Jupiter, vladar trigon Uran
horoskopa
135
Lune drugega partnerja. Na primer:
᭜ Jennifer Aniston ima Luno na 23.15 Strelca. Njen
moæ Brad Pitt (natanËnega Ëasa ne poznam), da je
bil rojen 18. decembra 1963 v Shawneeju v
Oklahomi. Opoldne tega dne je bilo Sonce na
26.06 Strelca, in ker na dan naredi eno stopinjo, je
ta poloæaj na pol stopinje natanËen. Tu gre za
kozmiËno poroko njene Lune in njegovega Sonca
v istem znamenju, znotraj orbisa petih stopinj.
KozmiËna poroka ne pomeni le ljubezni in poroke,
ampak se lahko pojavi v katerem koli bliænjem odnosu.
᭜ Znamenit primer skoraj eksaktne kozmiËne poroke
je Sonce kraljice Elizabete na 0.13 Bika in Luna
princa Charlesa na 0.26 Bika.
᭜ Sarah Ferguson ima kozmiËno poroko s svojo drugo
hËerko. Njena Luna je na 6.37 Ovna, v konjunkciji s
Soncem princese Eugenie na 2.56 Ovna.
Sama sem imela v æivljenju sreËo, da sem doæivela dve
kozmiËni poroki, eno s svojo materjo ‡ moja Luna je v
istem znamenju in na isti stopinji kot njeno Sonce ‡
drugo s svojim moæem. Moje Sonce je na 9 stopinj
Strelca, njegova Luna pa na 8 stopinj istega znamenja.
To seveda ne pomeni, da se nikoli ne skregava;
kozmiËna poroka je le dokaz moËne povezanosti in
pripadnosti ne glede na druge razlike.
»e imata osebi Sonce in Luno v istem znamenju, a veË
kot pet stopinj narazen, to ni veË kozmiËna poroka v
strogem smislu besede, a kljub temu pomeni
povezanost in privræenost. Na primer:
᭜ Paul McCartney ima Sonce na 26 stopinj DvojËkov.
Ne poznam rojstnega Ëasa njegove æene Heather
Mills, vem le, da se je Luna na njen rojstni dan 12.
januarja 1968 pomaknila od 8 do 21 stopinj
DvojËkov. »eprav ne poznamo natanËnega poloæaja
njene Lune, vemo, da je v njegovem znamenju.
Enako velja za podvajanje znamenj v kombinacijah
Sonca, Lune, ascendenta in descendenta. Na primer:
᭜ John Lennon je imel Sonce na 16.16 Tehtnice,
Luno pa na 3.32 Vodnarja. PoroËil se je z Yoko
Ono, ki ima ascendent na 8.30 Tehtnice, Sonce pa
na 29.23 Vodnarja.
DRUGI POMEMBNI DEJAVNIKI V SINASTRIJI
Astrologi poleg kozmiËne poroke upoπtevajo πe druge
pomembne aspekte. »e je katero od svetil ‡ Sonce ali
Luna ‡ v konjunkciji z ascendentom ali descendentom
druge osebe in njuna oddaljenost ne presega 5 stopinj,
gre za moËno medsebojno privlaËnost in moænost
trajne zveze. Enako vplivna je Venera ene osebe v
konjunkciji z ascendentom ali descendentom druge
osebe, zlasti Ëe je Venera v dobrem znamenju, tako kot
v zgoraj opisanem primeru. Zelo sreËni so ugodni
aspekti z blagodejnim Jupitrom, dobro pa je preveriti
tudi Merkurjeve aspekte, ker je zaupnost in uspeπnost
razmerja pogosto odvisna od sposobnosti
komuniciranja. Na primer:
᭜ Najugodnejπi sinastriËni aspekt med Edvardom VIII.
in Wallis Simpson, æensko, zaradi katere se je
odrekel prestolu, je Edvardov Merkur na 27.37 Raka
v skoraj eksaktni konjunkciji z ascendentom Wallis
Simpson na 27.30 Raka.
Ugodne so tudi konjunkcije med vladarji horoskopov
oziroma vladarji sedmih hiπ, prav tako horoskopi z
istim ascendentom. »e se ascendenta ujemata na pet
stopinj, bosta imela partnerja enak pogled na svet.
SATURN IN ZUNANJI PLANETI
»e je v sedmi hiπi Saturn ali kateri od zunanjih
planetov ‡ Uran, Neptun, Pluton ‡, ima oseba verjetno
precej zapletene odnose z ljudmi, vendar astrolog tega
ne sme razlagati dogmatiËno in samoumevno trditi, da
je Saturn tu negativen dejavnik. Enako kot Saturn v
drugi hiπi ne pomeni revπËine (ta poloæaj ima princ
Charles), tudi Saturn v sedmi hiπi ne zahteva
odrekanja ljubezni; o tem se bomo prepriËali na
primeru horoskopa Jennifer Aniston.
Sama menim, da ljudje vstopajo v naπa æivljenja, ko
je pravi Ëas, da se drug od drugega nauËimo doloËene
136
lekcije. Tako imenovani malefiki v sedmi hiπi ali
sinastriji simbolizirajo teæavno uËenje, a kljub temu
povzroËajo medsebojno privlaËnost in navezanost.
Vsak primer je zgodba zase, ki jo moramo upoπtevati,
Ëeprav moramo pri interpretaciji kot vedno v
astrologiji izhajati iz univerzalnega simbolizma.
GLOBOKA LJUBEZEN
Saturn v sedmi hiπi
Ljudje po navadi mislijo, da v romantiËni ljubezni
odnosa s partnerjem ni treba flnegovati«, a to ni res.
Saturn je v sedmi hiπi Tehtnice na viπini, in to pomeni,
da je ljubezen neloËljivo povezana s prizadevanjem,
disciplino in Ëustveno zrelostjo. Saturn nakazuje meje,
ki jih je treba podreti in na novo zaËrtati, Ëe se
hoËemo zaljubiti in ostati zaljubljeni. Oseba s
Saturnom v sedmi hiπi se mora morda nauËiti deliti,
sklepati kompromise in sprejemati partnerja, morda
pa je v stikih z nasprotnim spolom tudi preveË
zadræana. Morda jo privlaËijo flsaturnovski tipi«; ljudje
s Saturnom v sedmi hiπi si namreË pogosto najdejo
starejπe partnerje. Iz izkuπenj vem, da to velja tudi, Ëe
je vladar sedme hiπe v Saturnovem
znamenju Kozorogu. Neki moj
znanec ima Jupitra v Kozorogu kot
vladarja sedme hiπe in je sreËno
poroËen z æensko, ki je deset let
starejπa od njega.
SATURN V SINASTRIJI
Saturnovske odnose pogosto
obËutimo kot neke vrste odrekanje;
znaËilen primer je partner, ki ni
sposoben globoke ljubezni ali pa se v
odnosu ne zna sprostiti. Saturn
lahko pomeni zavoro v odnosu med partnerjema in je
kot zid, ki stoji med njima in jima prepreËuje bliæino.
Seveda pa ima saturnovski kovanec tudi svetlo stran ‡
pozitivne aspekte Saturna namreË obËutimo kot trdne
temelje, ki zagotavljajo trajno ljubezen. Nekateri
astrologi menijo, da so medsebojni aspekti s Saturnom
znamenje karmiËnih vez, toda to je æe drugo podroËje
astrologije.
DRAMATI»NA LJUBEZEN
Uran v sedmi hiπi
Oseba z Uranom v sedmi hiπi mora imeti zelo æivahno
ljubezensko æivljenje. Ta poloæaj nakazuje strastne
zveze z dramatiËnimi in nepriËakovanimi zaËetki in
konci, vsekakor pa so to zelo nekonvencionalna
partnerstva. Zlasti pomembni so Uranovi poloviËni
povratki, Ëe je Uran v sedmi hiπi oziroma Ëe je
descendent v Vodnarju in je Uran sovladar sedme hiπe.
URAN V SINASTRIJI
Ni namen naπe knjige, da bi preverjali vsako
kombinacijo planetov posebej, Ëeprav je res, da je
znaËaj sinastriËnih aspektov odvisen od planetov, ki jih
tvorijo. To πe posebej velja za Urana, ker je povsem
nepredvidljiv. Na primer: pozitivni aspekti med
Uranom in Venero so lahko zelo vznemirljivi in
prijetni, medtem ko teæaven aspekt
med Uranom in Marsom lahko
povzroËi jezo in celo nasilje.
Yoko Ono ima Sonce, Venero in
Saturna v Vodnarju v peti hiπi, Urana
pa v sedmi, torej bi astrolog æe na
prvi pogled pomislil, da je njeno
ljubezensko æivljenje uranovsko
obarvano. Johna Lennona je
spoznala leta 1968, in kljuËni
sinastriËni aspekt, ki kaæe na veliko
ljubezen, je konjunkcija njenega
Urana v sedmi hiπi na 20.33 Ovna z
Lennonovim ascendentom na 19.41 Ovna, kar je manj
kot eno stopinjo narazen.
ODNOSI
flKo se je v mojem
æivljenju pojavila
Yoko, so vse druge
stvari izgubile
pomen. Njeno delo
in naËin æivljenja
sta mi odprla nove
svetove.«
John Lennon
137
ROMANTI»NA ALI ODRE©UJO»A LJUBEZEN
Neptun v sedmi hiπi
Kot smo æe omenili, so odnosi, ki se zaËnejo pod
okriljem Neptuna, kot zgodbe o princih in princesah
iz pravljic; bræ ko pristanejo na trdnih tleh, odpovedo.
Ljudje z Neptunom v sedmi hiπi imajo zelo romantiËen
odnos do ljubezni in so pogosto ærtve lastnih iluzij.
Hrepenijo po popolnem partnerju in idealni zvezi za
vse æivljenje, zato so njihova priËakovanja do partnerja
pogosto nerealna. Neptun simbolizira ærtvovanje in
muËeniπtvo, in osebe s tem poloæajem si vËasih iz
nesebiËne æelje, da bi nekomu pomagale, namenoma
ustvarijo zvezo s πibkim in odvisnim partnerjem, ki jih
ne osreËuje.
NEPTUN V SINASTRIJI
SinastriËni aspekti Neptuna so podobni Neptunu v
sedmi hiπi. Aspekti s tem planetom nakazujejo
romantiËno ljubezen, Ëe ne æe kar obsedenost s
partnerjem. »loveka, s katerim nas veæe aspekt
Neptuna, idealiziramo do te mere, da smo na koncu
razoËarani, po drugi strani pa je to tudi znamenje
globoke duhovne povezanosti in flbleπËeËe«, pravljiËne
zveze. Ali ste opazili zanimive medsebojne aspekte
Neptuna v horoskopih Michaela Douglasa in
Catherine Zeta-Jones?
Njen Neptun na 26.34 ©korpijona je v konjunkciji z
njegovim ascendentom na 27.03 ©korpijona.
Njegov Neptun na 3.56 Tehtnice je v konjunkciji z
njenim Soncem na 2.19 Tehtnice in Uranom na 4.16
tehtnice.
OBSESIVNA ALI ZDRAVILNA LJUBEZEN
Pluton v sedmi hiπi
Simbolika Plutona v sedmi hiπi nakazuje obsedenost s
partnerjem, æeljo po nadzoru in strastno zaljubljenost.
»e partnerja nista res Ëustveno zrela in predana drug
drugemu, med njima lahko pride do ljubosumnosti,
posesivnosti in gospodovalnosti. Plutonova
brezkompromisna in skrajna narava na sploπno
pomeni intenzivne odnose in globoka Ëustvena
doæivetja. Plutonski odnosi so v najslabπem primeru
lahko destruktivni, v najboljπem pa zdravilni. Freud,
utemeljitelj psihoanalize, je imel Plutona v konjunkciji
z descendentom.
Gospa srednjih let s Plutonom v sedmi hiπi mi je
zaupala, da so intenzivni in naporni partnerski odnosi
glavna zgodba njenega æivljenja. Plutonska simbolika
odsotnosti in smrti ji je v mladih letih prinesla smrt
prvega, kmalu zatem pa πe loËitev od drugega moæa. V
Ëasu najinega posveta je bila poroËena æe tretjiË, tokrat
s Ëlovekom, ki uteleπa pozitivno, transformativno
naravo Plutona; po poklicu je namreË duhovni
zdravilec.
ODNOSI
138
PLUTON V SINASTRIJI
Pomen Plutona v sinastriji je podoben kot pomen
Plutona v sedmi hiπi v natalnem horoskopu. Kakovost
plutonsko obarvanega odnosa je moËno odvisna od
ozaveπËenosti obeh partnerjev, v najslabπem primeru
pa lahko pride tudi do zlorabe moËi. Spomnim se
obiska obupane mlade æenske, ki jo je πef v sluæbi
nenehno nadzoroval in ustrahoval ‡ sinastrija je
pokazala konjunkcijo njene Lune in njegovega
Plutona.
ODNOSI V PROGRESIJAH
Pri progresijah za partnerstva upoπtevamo iste planete
kot pri interpretaciji partnerskih odnosov v rojstnem
horoskopu.
Progresirana vladarja sedme in prve hiπe ‡ Ëe se ta dva
planeta v progresiji dotakneta oziroma prideta v
kakrπen koli aspekt, je to v tradicionalni astrologiji
pokazatelj pomembne zveze.
Progresirano Sonce ‡ solarne progresije so vedno zelo
vplivne, πe posebej aspekti med progresiranim Soncem
in vladarjem sedme hiπe oziroma planeti v tej hiπi.
Horoskop Jennifer Aniston je
jasen primer uËinkovitega
astroloπkega simbolizma.
Natalni potencial ‡ Jennifer
Aniston ima ascendent v Tehtnici
in descendent v Ovnu.
Signifikator njenega partnerja je
torej Mars. Ta je v domicilu v
©korpijonu in v konjunkciji z
vrhom druge hiπe ter z Neptunom
v ©korpijonu, kar je zgovoren
simbol za bogatega
hollywoodskega zvezdnika. Mars v
domicilu (moæat partner) v seksi
©korpijonu, v konjunkciji z
Neptunom (karizma, film), na vrhu
2. hiπe (denar) ‡ Brad Pitt.
Vladar horoskopa ‡ Venera na 9
stopinj Ovna je v izgonu in ni
aspektirana z Marsom, paË pa je v
sinastriËnem aspektu z Jupitrom
Brada Pitta, ki je tudi na 9 Ovna.
PRIMER JENNIFER, KI JI VLADA SATURN
Dva benefika v konjunkciji sta
izredno pozitivna.
Svetili ‡ Sonce in Luna sta v
harmoniËnem sekstilu, ki je skoraj
eksakten. Poleg tega je njena Luna
v konjunkciji z njegovim Soncem,
kar pomeni kozmiËno poroko.
Sedma hiπa ‡ Saturn je v
konjunkciji z descendentom v Ovnu
in v izgonu, toda poloæaj olajπuje
meπana recepcija s Soncem v
Saturnovem znamenju Vodnarja,
medtem ko je Saturn v SonËevem
znamenju viπine, Ovnu. »e
zamenjamo znamenji, a obdræimo
stopinje, se Sonce flpomakne« na
23.22 Ovna v konjunkcijo z
descendentom in osvetli podroËje
poroke. Saturn je tudi v trigonu z
Luno, na sredi med njima pa je
Sonce, ki je z obema v sekstilu.
Progresije ‡ te potrjujejo
pomembno pozitivno konfiguracijo
med Luno, Soncem in Saturnom.
SreËanje ‡ Jennifer Aniston je
Brada Pitta spoznala spomladi
1998 v Ëasu svojega Saturnovega
povratka, ki je bil eksakten 26.
marca 1998. To potrjuje
pomembnost angularnega in
pozitivno aspektiranega Saturna v
njenem ljubezenskem æivljenju.
Saturn je poudarjen tudi v rojstni
karti Brada Pitta ‡ je v domicilu v
Vodnarju in je dispozitor kar πtirih
planetov v Saturnovem drugem
znamenju Kozorogu, poleg
Merkurja in Marsa obeh æenskih
planetov, Lune in Venere. Oba
horoskopa se torej lepo
dopolnjujeta.
Poroka ‡ Jennifer Aniston in Brad
Pitt sta se poroËila 29. julija 2000.
᭜ Natalni potencial pozitivnega
Upoπtevamo tudi progresirano Sonce v aspektu z
natalnim ali progresiranim Marsom in obratno, Mars s
Soncem v æenskem horoskopu, kakor tudi
progresirano Sonce v aspektu z Luno ali Venero
oziroma Venero s Soncem ali Luno v moπkem
horoskopu.
Venera in Mars ‡ progresija med univerzalnima
signifikatorjema ljubezni in romantike je vedno
spodbudno znamenje uspeπnega razmerja.
Progresirana Luna ‡ je koristna pri Ëasovnem
ugotavljanju konkretnih dogodkov. Za odnose je
aspekta med Soncem in Luno se
je uresniËil, ko sta se svetili
dotaknili in je priπlo do poroke.
Njena progresirana Luna na
23.12 Vodnarja je bila samo πe
za 20 minut oddaljena od
eksaktne konjunkcije s Soncem.
᭜ Progresirani Saturn na 24.23
Ovna je bil le πe 7 minut
oddaljen od eksaktne
konjunkcije z osjo poroke,
descendentom na 24.29 Ovna
(glede na teh 7 manjkajoËih
stopinj je bil aspekt eksakten
πele naslednje leto, torej se
progresija nanaπa na poroko in
na prvo leto zakona).
᭜ Njen progresirani zenit je na
28.43 Leva in v konjunkciji s
sreËno zvezdo stalnico Regulus
na 29 Leva, kar pomeni slavo in
bogastvo.
pomembna progresirana Luna v konjunkciji z
vladarjem prve ali sedme hiπe, s planeti v sedmi hiπi, z
ascendentom ali descendentom oziroma na poti skozi
prvo ali sedmo hiπo. Drugi pokazatelji ljubezenskih
zvez so konjunkcije med progresirano Luno in
natalnimi Soncem, Venero in Marsom.
Tranziti ‡ pomembni so zlasti tranziti zadnjih petih
planetov ‡ Jupitra, Saturna, Urana, Neptuna in
Plutona ‡ z vladarji prve in sedme hiπe, s planeti v teh
dveh hiπah ter s Soncem, Luno, Venero in Marsom.
Pomembnejπi tranziti vËasih æe sami po sebi
JENNIFERINA
ROJSTNA KARTA
139
napovedujejo dogodke, zanesljivejπi pa so v
kombinaciji s progresijami. Vpliv progresij in tranzitov
je ‡ tako kot vse v astrologiji ‡ odvisen od doloËenih
elementov rojstne karte.
LJUBEZENSKE TEÆAVE V ASTROLO©KI
POSVETOVALNICI
Odnosi s sorodniki, prijatelji in sodelavci v sluæbi so
lahko πe tako napeti in zapleteni, a se po teæavnosti πe
zdaleË ne morejo primerjati s Ëustvenimi dramami,
ki jih ljudje doæivljamo v ljubezni in intimnih zvezah.
Slednje so namreË zgodba zase. Vpraπanja v zvezi z
odnosi se pojavljajo v razliËnih oblikah in kontekstih,
v praksi pa astrolog svoje stranke deli predvsem na
naslednje tri kategorije:
Samski ‡ prva skupina so samski ljudje, ki jih zanima,
kdaj bodo sreËali ljubezen svojega æivljenja, ali bo
njihova trenutna zveza trajna in ali se bodo sploh kdaj
spet zaljubili.
PoroËeni ‡ druga skupina so ljudje z ustaljenimi
zvezami, Ëeprav niso nujno poroËeni. Ti bi radi
izvedeli veË o svojih partnerjih ali pa upajo, da jim bo
astrolog pomagal prebroditi zakonsko krizo.
ODNOSI
140
Ljudje v zunajzakonskih zvezah ‡ tretja skupina so
stranke, ki varajo svoje zakonske partnerje, to πele
nameravajo ali pa trpijo zaradi ljubosumnosti, ker to
poËnejo njihovi zakonci. Ljubezenski trikotniki so zelo
zapleteni, a neverjetno pogosti. NajmoËnejπa Ëustva so
po navadi povezana s flprepovedanimi sadovi
ljubezni«. Me on ali ona res ljubi, me bo zapustil, ali se
bo vrnil, in Ëe ‡ kdaj, kako? To so vpraπanja, na katera
mora biti v takih primerih astrolog pripravljen.
Za veËino ljudi ‡ ne glede na starost, partnersko
zvezo in spolno usmerjenost ‡ so intimna razmerja na
vrhu prednostne lestvice, zato je to podroËje
astrologije zelo zahtevno. Kot sem æe poudarila, sreËni
in zadovoljni ljudje redko obiskujejo astrologe, zato se
morajo ti po veËini ukvarjati z mraËnejπimi platmi
ljubezni in biti zelo previdni pri svetovanju.
SAMOTA
Eno najpomembnejπih spoznanj, ki se mi je v
dolgoletni astroloπki praksi neπtetokrat potrdilo, je, da
se ljudje prav neverjetno bojijo samote. Nekatere je
strah, da se ne bodo nikoli poroËili, druge pa, da bodo
po zakonskem brodolomu ostali sami. Ta strah je
delno druæbeno pogojen, delno pa je povezan s
psiholoπkimi dejavniki. Tudi Ëe oseba prizna, da je v
zakonu nesreËna, neizpolnjena in da se s partnerjem v
niËemer ne strinjata, πe veË, celo Ëe je partner nasilen
in jo zlorablja, bo do konca upala na izboljπanje stanja.
Prav zato je tako teæko, Ëe ne celo nemogoËe,
potegniti Ërto in oditi. Strah pred flneuspehom« in
zasmehovanjem okolice in ne nazadnje tudi strah pred
izgubo druæbenega ugleda, prijateljev in uteËenih
druæinskih navad ‡ vse to pogosto odtehta koristi, ki bi
jih prinesla loËitev. Svoboda je mnogim æal le druga
beseda za samoto. V luËi povedanega je morda laæje
razumeti, zakaj so ljudje nesreËen zakon pripravljeni
razdreti πele, ko spoznajo nekoga drugega.
V takih primerih astrolog lahko pomaga z analizo
odnosa skozi rojstno karto in sinastriËno sliko
partnerstva. Zavedati se moramo, da so za odnose
progresije bistvenega pomena ‡ kdaj se je zveza zaËela,
trenutno dogajanje, kaj bo sledilo, kakπni so obeti za
prihodnost ... Horoskop in progresije predstavljajo
referenËni okvir, s pomoËjo katerega lahko dobimo
precej zanesljivo sliko znaËaja in razvoja partnerskega
odnosa.
Astrologija ponuja upanje in razumevanje. »e gre
razmerje h koncu, nam astrolog morda razloæi, da to
πe ne pomeni, da nam partner v doloËenem obdobju
æivljenja ni bil potreben, in da bi bilo bolje, Ëe ga
sploh nikoli ne bi sreËali. Za Ëloveka v krizi je obisk pri
astrologu v enaki meri vir tolaæbe kot informacij, za
tiste, ki nimajo partnerskih teæav, pa je sinastrija lahko
zgolj prijetna, morda pa tudi koristna vaja iz ene
najzanimivejπih vej astrologije.
t
Y
1
4
e
2
1
T
R
A
N
Z
I
T
I
Pð4j
1
5
P
R
O
G
R
E
S
I
J
E R
O
J
S
T
V
O
Y4g20
1
4
k
2
1
ð
17:30
Ko me je Ëez Ëas ponovno
obiskala, je spoznala, da je
astrologija lahko tudi zdravilna. Ob
tem obisku se je pokazal pomen
Marsa v njenem horoskopu.
Ruth se je æe zelo zgodaj poroËila,
imela je æe odrasle otroke in je bila
æe dolga leta loËena. Oktobra
1989, pribliæno leto dni po loËitvi,
je spoznala moπkega z imenom
Chris. Strastno se je zaljubil vanjo,
kar so potrjevale tudi njegove
progresije za to obdobje.
Progresirani Merkur, vladar njegove
sedme hiπe (DvojËka), je bil v
konjunkciji z vrhom ugodno
poloæene 5. hiπe v Biku (vladar
Venera), njegova progresirana
Venera pa je bila v sekstilu z Luno.
V igri so bili sami pokazatelji sreËne
zveze ‡ Venera za ljubezen, Luna za
Ëustva in æenske, in πe zlasti vladar
sedme hiπe partnerstva.
Za Ruth poloæaj ni bil tako
preprost. Njen progresirani Mars je
bil v skoraj na minuto toËnem
kvadratu z natalnim Plutonom v 12.
hiπi. To je bilo sreËanje dveh
malefikov v progresiji, in ta
neugodni poloæaj se je ponovil πe v
tranzitih, kjer je bil tranzitni Pluton
v opoziciji z natalnim Marsom. Prav
oktobra 1989 je bil ta tranzit æe
tretjiË in zadnjiË eksakten, s Ëimer
je Pluton priπel πe bolj do izraza.
Ta konfiguracija je bila jasen odraz
travme po loËitvi in novega
moπkega v njenem æivljenju; Pluton
namreË pomeni odsotnost, hkrati
pa tudi strast in obsedenost.
Neptunovska zamegljenost ‡
Ruth je bila navduπena, zato se je
marca 1990 zaËela resno videvati s
Chrisom. Romanca je trajala do
novembra 1991, natanko toliko,
kolikor je trajal dolgi tranzit
Neptuna ‡ sovladarja njene sedme
hiπe v Ribah ‡ preko njenega
Ko me je Ruth prviË obiskala, sploh ni hotela govoriti o svojih Ëustvih. To je bilo povsem obiËajno vedenje za
osebo z ascendentom v zadræani Devici in z retrogradnim vladarjem horoskopa Merkurjem v vase zaprtem
Raku, katerega dispozitor je Luna v stvarnem in neosebnem Vodnarju.
142
PRIMER RUTH S TEÆAVNIM MARSOM
ISKANJE SAME SEBE
Kot reËeno, je imela Ruth znaËilno vodnarsko teænjo po
analiziranju, namesto da bi se prepuπËala æivljenju. Njen
descendent v Ribah je bolj kot partnerja nakazoval
lastnosti, ki so manjkale njej sami. Ta tema se je zrcalila
tudi v njenih progresijah za Ëas, ko je spoznala Chrisa ‡
njen Mars, natalno v kvadratu z Uranom, je tega leta
progresiral v kvadrat s Plutonom in ji omogoËil loËitev
od Marsa. Mars v aspektu s planetom odsotnosti,
uniËenja in nevidnosti, Plutonom, je pokazal, kako je
Ruth v sebi popolnoma zatrla spolno poæelenje po
moπkih, torej Marsu. Chrisa si ni zares æelela, zaradi
Marsa v Biku pa tudi ni premogla potrebne odloËnosti,
da bi z njim grobo prekinila. V resnici je morala le
razviti sposobnost znova obËutiti jezo in strast, da ne bi
veË potrebovala moπkih, ki bi ta Ëustva izæivljali
namesto nje.
PROGRESIRANA
KARTA
RUTHIN ROJSTNI
HOROSKOP
143
natalnega Saturna. To je primer
delovanja sovladarja, saj je imel
Neptun glede na Ruthin
descendent v Ribah pomembno
vlogo v njenem ljubezenskem
æivljenju. Neptun na univerzalni
ravni simbolizira izgubljenost,
zmedenost in slepo romantiËno
ljubezen, v tem primeru pa tudi
izniËenje meja, ki jih predstavlja
Saturn. ©ele ko Neptun neha
delovati, Ëlovek spet potegne Ërto
med resniËnostjo in fantazijo.
»eprav je bilo odnosa konec hkrati
s koncem neptunovske
zasanjanosti, je Chris Ruth πe
naprej tako vztrajno prosil, naj se
poroËi z njim, da ni bila veË
prepriËana, ali je ravnala prav, ko
ga je zavrnila. Ko sem videla
poloæaj njegovega Marsa, mi je
bilo vse jasno. Ta planet na 18.39
Rib je najnatanËnejπa toËka
sinastrije, ker je za manj kot pol
stopinje oddaljen od njenega
descendenta. To se kaæe v
njegovem vztrajnem snubljenju in
poskusih, da bi se ji zasmilil. Mars v
Ribah je namreË prefinjena, a
manipulatorska energija, in
astrologija nam razkriva, kako sta se
Ruth in Chris zapletla v Ëustveno
bitko, v kateri nobeden ni mogel
zmagati.
RETROGRADNI
MERKUR
LUNA
V VODNARJU
DESCENDENT
V RIBAH
SEDMA HI©A
ASCENDENT
V DEVICI
Astrolog je neke vrste prevajalec, ki abstraktno
astroloπko simboliko prevaja v konkretni jezik.
Neponovljiva zgodba z njej lastno dinamiko
dogajanja se spleta v trikotniku astrolog, stranka in
horoskop. To poglavje obravnava tisto flnekaj ve˫,
ki se pokaæe, ko horoskop oæivi, in je moËno odvisno
od astrologovega prispevka. Dober astrolog je hkrati
terapevt in tolmaË, predvsem pa se mora væiveti
v simbolizem vsakega horoskopa posebej, kar je
bistveni pogoj za pravilno in smiselno
interpretacijo.
8
OBISK PRI ASTROLOGU
OBISK PRI
ASTROLOGU
146
KAKO POTEKA POSVET
Astroloπka informacija je smiselna le ob sodelovanju astrologa, stranke in
horoskopa. Astrolog mora med posvetom dræati skupaj vse niti informiranja,
ponazarjanja, razlaganja in svetovanja.
odskoËna deska za nadaljevanje. Razloæim
jim, da bomo zaËeli s sploπno sliko
(rojstno karto), nato bomo pogledali v
preteklost, nazadnje pa poskusili
napovedati πe prihodnost (tranziti in
progresije).
Strankam tudi povem, da je SonËevo
znamenje le majhen del horoskopa in da
so drugi planeti enako, Ëe ne πe bolj
pomembni. Ob pogledu na dæunglo
hieroglifov, ki sestavljajo horoskop, jih
potolaæim z besedami: flVem, da je videti
zapleteno, a v resnici ni. To so le grafiËni
znaki, neke vrste stenografija za planete in
znamenja. Zraven je vse napisano tudi v
navadni angleπËini.« Nato jim izroËim polo
K
o zaËne astrolog delati horoskope po
naroËilu, se mu odpre povsem nov
svet, hkrati pa je za tako delo potrebno
precejπnje astroloπko znanje. Najprej si
mora zaËrtati praktiËne smernice za potek
posveta. Toda kje naj zaËne?
Sama za zaËetek stranko vedno
povpraπam, ali ji je æe kdo naredil
horoskop, in Ëe je, ali je bil obisk pri
astrologu koristen. Nato nadaljujem s
SonËevimi znamenji, ker je to priroËna
tema za flogrevanje«, po navadi pa tudi
edino, kar oseba ve o svojem horoskopu.
Ljudje radi takoj povedo, da so bodisi
tipiËni bodisi netipiËni predstavniki
svojega znamenja, kar je æe dobra
Bistvo uspeπnega
posveta je dialog
med astrologom in
naroËnikom.
147
papirja s poloæaji desetih planetov in
ascendenta. Po navadi jih to ne zanima
preveË, koristno je le zato, ker se jim
horoskop potem ne zdi veË tako
zagoneten. Poleg tega je pola papirja
nekaj, kar stranka lahko vzame s seboj in
kdaj pa kdaj spet pogleda.
ZA»NITE S PRETEKLOSTJO
Strankam najprej razloæim bistvene
elemente rojstne karte, za kar porabim
najveË deset minut. Nekaterim rojstni
horoskop razloæim bolj podrobno, drugim
manj, najraje pa Ëim prej preidem k
progresijam, ker dajo horoskopu
konkreten in praktiËen okvir. Kot sem æe
omenila, je za zaËetek priporoËljivo
obdelati nekaj preteklih tranzitov in
progresij. Stranka bo tako dobila zaupanje
v astrologijo in v vas kot astrologa, sploh pa
boste njeno pozornost najlaæje pritegnili s
tem, da ji boste nazorno pokazali, kako
jasno se v horoskopu odraæajo pretekle
spremembe in kljuËni dogodki njenega
æivljenja. Kot æe reËeno, si astrolog z
analizo preteklih dogodkov pripravi
izhodiπËe za razlago horoskopa. To je
podobno, kot bi najprej naoljil mehanizem
obËutljivega stroja in ga poËasi ogrel ‡ stroj
bo brezhibno deloval in se ne bo kvaril.
Med posvetom imam vedno pri roki
papir in svinËnik, da lahko razlago
ponazorim tudi grafiËno. To je zelo
uËinkovit pristop; zadostuje æe navaden
krog, v katerega vriπemo kotne osi, da
stranki laæje razloæimo odnos med
ascendentom, descendentom in zenitom,
ali pikËasto podËrtan planet, kar pomeni
tranzit. Iz izkuπenj vem, da so za zbranost
in razumevanje koristne tudi
najpreprostejπe risbe.
PRISLUHNITE KARTI
Vedno upoπtevajte, da πe tako vnetim
posluπalcem pozornost po pribliæno
petnajstih minutah posluπanja upade.
Nekateri astrologi imajo radi, da jih
stranka med posvetom samo posluπa, sama
pa imam glede na znane teæave s
pozornostjo raje dvogovor. Po mojem
mnenju je posvet lahko uspeπen le, Ëe
govorita oba. »e astrolog na dolgo govori,
stranka pa molËi, je interpretacija lahko
popolnoma napaËna. Stranka nam namreË
vedno pripoveduje to, kar je æe v
horoskopu, in Ëe ji pozorno prisluhnemo,
bomo njeno zgodbo brez teæav naπli v
tranzitih in progresijah. Stranka nas skoraj
vedno sama pripelje do tistega, kar je zares
bistveno.
VËasih razlog strankinega obiska æe
vnaprej uganem, po navadi pa ne vem, kaj
stranka priËakuje od mene, dokler me ne
obiπËe. Priprava pred posvetom ‡
doloËanje najpomembnejπih elementov
horoskopa in izpis trenutnih tranzitov
oziroma progresij ‡ nam bo morda dala
prvi vtis o Ëloveku, le on sam pa bo
posredoval potrebni kontekst oziroma
svojo zgodbo. Kot sem æe veËkrat
poudarila, so preuranjeni sklepi in iz
astroloπkih knjig prepisane razlage tvegani
in najveËkrat zgreπeni.
Ker nikoli ne vemo, kako bo posvet
potekal po prvih desetih minutah, je
najboljπa priprava pravzaprav popolna
odprtost. Astrolog mora biti ob strankinem
prvem obisku pripravljen na vse, saj bo le
OBISK PRI
ASTROLOGU
148
tako v horoskopu lahko prepoznal to, kar sliπi.
Astrologi se radi preveË temeljito pripravljajo na
posvete, ker jih je strah, da stranki ne bodo imeli kaj
povedati in da jim bo zmanjkalo besed. Nekateri se
tega tako zelo bojijo, da se popolnoma odpovejo
praktiËnemu delu ali pa stranko priËakajo z goro
poËeËkanega papirja. Strah pred tem, da bo stranka
razoËarana, je paË vedno prisoten, Ëeprav se astrolog,
ki je tehniËno podkovan in obvlada astroloπko
simboliko, nima Ëesa bati. Iz lastne prakse in iz prakse
svojih kolegov pa lahko potrdim, da je nekatere
horoskope laæje razlagati kot druge. Sama sem samo
enkrat v æivljenju naletela na karto, iz katere nisem
mogla niËesar razbrati, a o tem pozneje.
ASTROLOG KOT PREVAJALEC
Dober astrolog mora nastopati tudi kot prevajalec.
Pozorno posluπanje pomeni nenehno prevajanje
naroËnikovih besed v jezik astroloπkega simbolizma. To
prevajanje je molËeË proces, ki poteka le v astrologovi
glavi. Dober prevajalec mora po obËutku vedeti, kaj je
treba prevesti in kaj izpustiti, kje biti bolj obπiren in
kje krajπati.
Prav zato ni priporoËljivo preveË na dolgo razlagati
Pomembnost moje vloge
astrologinje mi je dokonËno
postala jasna po posvetu z
nekim mladim dekletom pred
nekaj leti, ki se ga πe danes
æivo spominjam. Na posvet je
priπla kar k meni domov, in
Ëeprav sem se na moË trudila,
da bi ji obisk olajπala, je bila
ves Ëas molËeËa in napeta.
Mojim poskusom, da bi jo
zapletla v pogovor, se je
vztrajno upirala in nenehno
ponavljala: flRada bi vedela le,
kaj pravi moj horoskop in kaj
vidite vi.«
NiË Ëudnega ni, Ëe so stranke sprva
zadræane, saj ljudje veËinoma
neradi govorijo o sebi. HoËejo, da
problem prvi opazi astrolog, zato
sem zaËela z razlago. A ker Jane ni
sodelovala, mi je nazadnje
zmanjkalo besed. Imela sem precej
negotov obËutek, toda sodeË po
njenem horoskopu se je tudi sama
tako poËutila. Ascendent je imela v
Tehtnici, vladar horoskopa Venera
pa je bila v izgonu v Ovnu, v
konjunkciji z descendentom in brez
vsakrπnih aspektov z drugimi
planeti. Neaspektirana Venera v
Ovnu (ego in jaz) pomeni
sebiËnost, hkrati pa tudi velika
priËakovanja od drugih (konjunkcija
z descendentom); to sem obËutila
tudi sama ‡ æenska je zahtevala vso
mojo pozornost, ne da bi enkrat
samkrat potrdila ali zanikala, kar
sem ji pripovedovala. Trudila sem
se, da bi ji to nekako razloæila, ona
pa je vztrajno molËala.
Teæavna naloga Pozabila sem na
Venero in se razlage lotila z
drugega zornega kota. Vedela
sem, da ne bo lahko, ker je imela
Jane zelo teæaven fiksen T-kvadrat
‡ opozicijo Mars/Uran (eksplozivna
kombinacija: jeza, boleËina, upor,
loËitev) in oba planeta v kvadratu z
Luno v Biku v osmi hiπi (smrt,
izguba). Ker je bila Luna (mati,
otroci) vladarica zenita, sem
pomislila, da gre najbræ za mater, ki
bi bila po najbolj pesimistiËni
razlagi lahko pokojna. NaËela sem
temo njenega otroπtva in vlogo
matere, ji orisala simboliko T-
kvadrata in ji zagotovila, da ji
pripovedujem le to, kar kaæe
horoskop, ona pa je zamrmrala
samo: flHm, mogoËe.«
Najin pogovor je zaπel v slepo
ulico, in vseeno mi je bilo, Ëe jo je
razoËaral. Bila sem poπteno jezna,
zato sem jo vpraπala, ali je do ljudi,
PRIMER JANE S SLABIMI ASPEKTI MARSA IN URANA
149
horoskop. Æe mogoËe, da je astrolog navduπen nad
strankinim T-kvadratom ali Jupitrom na viπini, toda Ëe
bo z njo govoril v tem jeziku, ga bo najbræ le zaËudeno
vpraπala, kaj to pomeni. Astrologi v takih primerih radi
zaidejo v tehniËne razlage, ki strankam niË ne
pomenijo in so le izguba dragocenega Ëasa. Stranke po
navadi takoj pozabijo, kje imajo Luno in ascendent,
ker jim to ne pomeni toliko kot astrologu. Ne zanima
jih namreË astrologija kot taka, ampak le astrologova
razlaga njihovega horoskopa.
ki se ji skuπajo pribliæati, vedno
tako hladna, a mi seveda ni
odgovorila. OdloËila sem se za
korak, ki je bil povsem v nasprotju
z mojim astroloπkim etiËnim
kodeksom. Rekla sem si, da ji dam
samo πe eno moænost, nato pa jo
odslovim, ker ji æal ne morem
pomagati; naj si najde drugega
astrologa, denar pa obdræi. V
upanju, da jo bom nekako
pripravila do odziva, sem ji
odloËno povedala, da je njena
Luna v hiπi izgub in smrti, hkrati pa
πe v slabih aspektih z Marsom in
Uranom, kar po mojem mnenju
lahko pomeni le odtujitev, jezo,
boleËino, Ëustvene travme in
izgubo prizemljenosti, ki naj bi jo
ponazarjala Luna v Biku. OËitno
njeno otroπtvo ni bilo preveË
sreËno, in tako dalje.
Cela zgodba MogoËe je Jane
nekako telepatsko zaznala moj
namen, ali pa se ji je konËno
posvetilo, da izËrpava moje
potrpljenje. Kakor koli æe,
nenadoma je bruhnilo iz nje: flKer
ste æe toliko uganili, je najbolje, da
vam povem kar vse.« Njena glavna
teæava je bila, da se je je mati
odrekla in jo dala v posvojitev. Bræ
ko mi je to povedala, mi je postalo
jasno, kaj se je zgodilo med nama.
S svojo Luno v Biku v skoraj
eksaktni konjunkciji z mojim
teæavnim Marsom v Biku me je
hudo razjezila; morda je v meni
celo sproæila Ëustva, povezana s
smrtjo moje matere. V jezi sem se
odloËila, da jo poπljem k drugemu
astrologu, torej sem se je tudi jaz ‡
njena astroloπka oziroma
simboliËna mati ‡, tako kot njena
prava mama hotela odreËi in jo dati
v posvojitev. Le malo je manjkalo,
pa bi skupaj podoæiveli dogodek,
ki ji je povzroËil toliko trpljenja. V
veliko olajπanje mi je bilo, da sva
konËno navezali stik in obisk
zakljuËili v duhu sprave in
obojestranskega zadovoljstva.
OBISK PRI
ASTROLOGU
150
ASTROLOG KOT ZDRAVILEC
Vsak astrolog, ki dela s strankami, vam bo povedal, da
konzultacija ni le praktiËna vaja iz astrologije. Astrolog,
stranka in horoskop so dinamiËen trio, ki iz posveta po
potrebi naredi tudi terapijo.
Ko sem se zaËela ukvarjati s svetovalnim delom, sem
kaj hitro ugotovila, da strank ne zanima samo, kje
imajo Luno in kje ascendent. Seveda se najdejo tudi
obiskovalci, ki se resno zanimajo za astrologijo, toda
po mojih izkuπnjah ima Ëlovek, ki se napoti k
astrologu, v devetih primerih od desetih teæave, ki jih
mora reπiti, vendar drugje ne najde odgovorov na
svoja vpraπanja. Astrolog se tako kaj hitro znajde v
teæavni vlogi trenutnega terapevta. Sama mislim, da
mora astrolog obvladati osnove terapije in imeti
doloËene komunikacijske veπËine, Ëe naj bo posvet
uspeπen. Vedeti mora, na primer, kdaj je potrebno
soËutje in kdaj nestrinjanje, prepoznati mora odpor in
zanikanje in ju znati premagati, pravilno mora
presoditi, kdaj naj molËi in kdaj naj pusti stranko
govoriti.
Bistveni dejavnik razlike med astrologom in
terapevtom je Ëas. Pri terapijah gre za ponavljajoËe se
obiske, vËasih skozi daljπe obdobje, v katerem bolnik
bolj ali manj uspeπno odpravi teæave. Astrologa le
redkokdo obiπËe dvakrat ali celo trikrat; po
navadi so to le enkratni obiski, kar pomeni,
da mora astrolog vse delo opraviti v eni uri.
Toda astrolog ima na voljo nekaj, Ëesar
terapevt nima ‡ horoskop, s katerim si lahko
vedno pomaga. Njegova prednost je, da
astroloπko simboliko vedno lahko prevede v
trenutno dogajanje; osredini se na to, kar je
bistveno, in stranke so s tem zadovoljne.
Dobra vaja za razvijanje te spretnosti so
kratke interpretacije, kakrπne astrologi po
navadi ponujajo na raznih flezoteriËnih«
sejmih. PreseneËeni boste, koliko koristnih
informacij pride na dan v kratke pol ure.
SIMBOLI»NE PASTI
Spoznanje, da posvet ni le praktiËna vaja iz
astrologije, se astrologu porodi πele, ko
postane simbolizem bolj oËiten. Smisel in
sporoËila prihajajo do nas po poteh, ki niso
razloæljive zgolj v okviru astrologije in ki se nanaπajo
tako na astrologa kot na stranko. Po besedah
astrologinje Maggie Hyde objektivni jezik astrologije
ne nudi racionalne razlage dogajanj v subjektivnem
svetu simbolizma:
fl... prav zaradi pasti simbolizma mora astrolog vedno
razmisliti o svoji lastni vlogi pri interpretaciji doloËenega
simbola ... simboli odraæajo njegovo ali njeno osebnost, in to
poËno na najbolj pretkan, podzavesten naËin.«
151
NEPOPISAN LIST
Dober primer zgoraj opisanega fenomena je
horoskop, ki se nikakor ni ujemal s stranko, Ëeprav
tega v Ëasu posveta πe nisem vedela. Stranka se je
naroËila na posvet, in zgodilo se je tisto najhujπe ‡
nisem imela pojma, kaj naj reËem, in kar koli sem
rekla, je bilo strel v temo. Nekaj Ëasa sem se trudila,
nazadnje pa sem stranki odkrito priznala, da mi
razlaga preprosto ne steËe. V tistem Ëasu nisem bila
veË zaËetnica, le stika s horoskopom nisem mogla
najti.
NEPTUNOV TRANZIT
Vedela sem, da se dogaja πe nekaj drugega, a nisem
imela pojma, kaj. Astroloπko sem to lahko pojasnila le
s tem, da je bila moja stranka Riba in sredi
dolgotrajnega Neptunovega tranzita. Brez uspeha sem
ji poskuπala razloæiti neptunovski simbolizem. Zame je
bila to popolnoma neptunovska izkuπnja ‡ jaz sama
sem bila izgubljena in se nisem mogla prebiti skozi
meglo. V tistem obdobju nisem imela nobenih hujπih
æivljenjskih teæav, torej najbræ ni πlo za to, da bi stranka
odsevala moje lastno æivljenje, kar je v astrologiji znan
fenomen. Stranke so vËasih namreË res zrcalo
astrologovih problemov. »e imate teæave z delom, vas
bodo najraje obiskovali ljudje s sluæbenimi problemi,
Ëe s partnerjem, bodo to stranke z zakonskimi
teæavami, Ëe pa ste osamljeni, boste imeli opravka z
obupanci, ki si prizadevajo najti sorodno duπo. Jung je
to poimenoval flskrivni medsebojni dogovor« v
terapevtskem delu; to se zgodi, ko se v interpretacijo
vtihotapijo neznani dejavniki in se strankine teæave
nenadoma prenesejo na astrologa. Povsem mogoËe je,
da je imela omenjena oseba pravzaprav neke vrste
sporoËilo zame, ker pa je πlo za Neptunov tranzit, ga
seveda nisem bila zmoæna razbrati.
Zavedati se moramo, da je vsak posvet z astrologom
pravzaprav neke vrste odslikava strankine osebnosti.
»e je nekdo prijazen in prijeten, je najbræ tak tudi do
drugih, Ëe pa je neiskren in sumniËav, je mogoËe tudi
njegov odnos do sveta in æivljenja obarvan s temi
lastnostmi. Pri svoji neptunovski stranki sem pomislila
‡ æal prepozno ‡, da morda v drugih zavestno ali
podzavestno vzbuja podobne obËutke, kakrπni so med
najinim pogovorom navdajali mene. Medtem ko sem
se trudila, da bi ji nekako razloæila horoskop, in se
zraven poËutila krivo, ker mi to ni uspevalo, je ona
nepremiËno sedela in me gledala. To je bila arhetipska
slika znamenja Rib; kako pride to spremenljivo vodno
znamenje do prepoznavne oblike? Preprosto ‡
prilagodi se kalupu nekoga drugega in postane oseba,
ki ustreza priËakovanjem drugih. Celo moj obËutek
krivde je bil popolnoma v skladu s to sliko, saj Ribe
rade prevzemajo nase trpljenje drugih. Zdaj mi je ob
pogledu nazaj jasno, da je obiskovalka svojo ribjo
osebnost nekako projicirala name, takrat pa tega
nisem opazila.
»E ZGRE©IMO BISTVO ...
Ta zgodba je zgovoren primer, kako se astrologu lahko
celo pomembna simboliËna izkuπnja izmuzne skozi
prste. Ker ima nenehno opraviti s simboliko, si stvari
pozneje morda lahko razloæi za nazaj, Ëe pa med
posvetom zgreπi bistvo, je to za stranko izguba Ëasa in
denarja.
VËasih je koristno, Ëe si zabeleæimo misli, ki se nam
porodijo med pripravo. Spomnim se, kako sem nekoË
delala horoskop za nekega mladeniËa in opazila, da je
njegov retrogradni Merkur v izgonu v Ribah, hkrati pa
tudi v eksaktnem kvadratu z mojim Merkurjem. Med
delom sem opazila, da je Merkur v astroloπkem smislu
glavni element njegove karte, in pomislila sem, da se
mi bo morda zlagal ali kakπno podrobnost namerno
zamolËal. Med posvetom sem na to pozabila, pozneje
pa sem se spet spomnila.
Ko je odhajal, sem imela jasen obËutek, da ni
zadovoljen, Ëeprav je zatrjeval nasprotno. Nenehno me
je preganjal obËutek, da sva neko pomembno, morda
OBISK PRI
ASTROLOGU
152
celo najpomembnejπo stvar izpustila, in πele Ëez Ëas
sem po nakljuËju izvedela, da je istospolno usmerjen.
Takoj mi je bilo jasno, da bi morala to opaziti æe med
najinim pogovorom. Nikoli ni izustil besede flona«,
ampak je ves Ëas govoril o fltem odnosu« in fltej
osebi«, hkrati pa je bil zelo molËeË o svojem
ljubezenskem æivljenju, povedal je le nekaj stvari, ki
niso zvenele prepriËljivo. Pomislila sem, da najbræ
nima stalne partnerke in da se tega sramuje. Po nekaj
previdnih poskusih sem temo opustila, ker ga nisem
hotela spravljati v zadrego.
V tem primeru moj obËutek, da sem zgreπila bistvo, ni
bil presenetljiv. MladeniË je bil globoko srameæljiv, in
kadar sem omenila nasprotni spol, je kar otrpnil. To je
bil zame zelo resen opomin, da pri delu nikoli ne
smem biti samozadovoljna in prepriËana v pravilnost
svojih domnev; Ëe bi prisluhnila svoji prvotni slutnji o
teæavnem Merkurju, bi najin pogovor verjetno potekal
drugaËe.
153
Naπ zadnji, a ne najmanj
zanimiv primer je zgodba
æenske, ki je moja prijateljica,
ne stranka. Njena zgodba je
precej neverjetna, zato mi je
dovolila, da jo predstavim v
knjigi. Vanessa je natanko taka,
kakrπna mora biti oseba s
Soncem v Levu, ascendentom v
Strelcu, z Marsom v Strelcu v
prvi hiπi in z vladarjem
horoskopa Jupitrom na viπini v
sedmi hiπi ‡ topla, prijazna in
energiËna.
Drugi planet v znamenju viπine je
Luna (mati, otroci, potrebe) v Biku
(zemlja, plodnost), v konjunkciji z
vrhom pete hiπe (otroci), dispozitor
in v sekstilu z vladarjem horoskopa
Jupitrom v Raku (vzgoja, druæina).
Vse to simbolizira moËno æeljo po
otrocih, ki pa se Vanessi dolga leta
ni uresniËila. Zakaj?
Poglejmo njen horoskop (str. 155)
in videli bomo, da je Luna v
opoziciji s Saturnom v ©korpijonu,
znamenju, ki vlada spolnim
organom, in v πibkem kvadratu s
Plutonom v osmi hiπi, kar pomeni
odsotnost in izgubo. Pravzaprav je
ta aspekt æe skoraj del fiksnega T-
kvadrata, vendar ima kvadrat med
Plutonom in Saturnom 9 stopinj
orbisa, le eno stopinjo veË, kot
dopuπËajo pravila. Tudi Sonce v
osmi hiπi je v kvadratu s Saturnom,
vendar ima kvadrat Sonce/Luna
PRIMER VANESSA, VENERA MATERINSTVA
spet devet stopinj orbisa. Ne
moremo reËi, da gre za T-kvadrat v
strogem pomenu besede, kljub
temu pa sta obe svetili (vira
æivljenjske moËi) v stresnih aspektih
z malefikoma Saturnom in
Plutonom.
TravmatiËno obdobje ‡ Vanessa je
dvakrat spontano splavila. PrviË se
je to zgodilo leta 1987, a se ni
mogla spomniti datuma. Morda je
bilo februarja, ko je bila
progresirana Luna v konjunkciji z
Uranom (πok, loËitev) v Raku
(otroci, maternica), blizu osme hiπe
(smrt, operacije). DrugiË je splavila
februarja 1992, vendar takrat ni
imela nobenih pomembnih
progresij, paË pa se je tranzitni
Saturn gibal med 9 in 12 stopinj
Vodnarja in tvoril kvadrat z natalno
Luno, kar spet pomeni izgubo
otroka in operacijo. Poleg tega je
bil Jupiter ravno sredi svojega
drugega retrogradnega tranzita
prek Venere, ki vlada peti hiπi otrok
in je na dnu v Devici, znamenju
neplodnosti. Drugi dotik
trikratnega tranzita je pogosto
usoden.
Vanessa in njen moæ sta se nato πe
nekaj let trudila z zdravljenjem
njenih ginekoloπkih teæav, a je vsak
poskus propadel. Ko pa se je aprila
1995 zaËel tranzit Urana v opoziciji
z njenim Soncem v osmi hiπi, ki mu
je botroval πe sonËni mrk na 8.56
Bika, v konjunkciji z Luno, sta
izgubila upanje in se odloËila za
posvojitev. To naj bi se zgodilo
sredi maja, in ko sem si ogledala
njen progresirani horoskop za 15.
maj 1995, je bilo progresirano
Sonce na 9.30 Device in v
aplikacijskem trigonu z natalno
Luno na 9.34 Bika.
Progresija med svetili, zlasti Luno
blizu vrha pete hiπe, je bila
spodbudna, ni pa mogla izniËiti
negativne natalne konfiguracije ‡
stresnega aspekta med Saturnom
in Plutonom ‡, torej ju je Ëakala πe
ena huda preizkuπnja, povezana z
zapletenim postopkom posvojitve.
Vanessa je v æivljenju kar nekaj Ëasa
preæivela v tujini. Njen ascendent je
v Strelcu, vladar horoskopa Jupiter
na viπini v angularni hiπi, vladar
zenita Venera v konjunkciji z vrhom
devete hiπe, Krog sreËe v deveti
hiπi ‡ vse to pomeni tujino. In res,
Vanessa je imela zelo lepe spomine
na Ëas, ko je æivela v Hong kongu,
zato je hotela posvojiti kitajskega
otroka.
©e enkrat poglejmo Vanessin
horoskop in si zapomnimo osupljivi
simbolizem, ki se skriva za njeno
odloËitvijo, da posvoji tujega
otroka. Venera (otroci in
materinstvo) vlada peti hiπi otrok, a
je na dnu in v konjunkciji z vrhom
devete hiπe (tujina). Poleg tega je v
sekstilu z vladarjem horoskopa
Jupitrom (tujina) in Merkurjem
(vladarjem sedme hiπe, ki ponazarja
Vanessinega moæa) ter v trigonu z
Luno na vrhu pete hiπe. Merkur in
Jupiter ‡ vladarja ascendenta in
descendenta ‡ sta v konjunkciji s
sedmo hiπo zakona in v druæinskem
Raku, oba pa sta povezana s
trigonom Luna/Venera.
Novi otrok ‡ sredi decembra 1996
se je zgodba sreËno konËala: 10.
decembra je bil mlaj na 18.56
Strelca ‡ v konjunkciji z Vanessinim
ascendentom in Soncem njenega
moæa ‡ in zdaj naj bi konËno
zaæivela kot starπa. Zeleno luË sta
dobila po boæiËu, in prvi dan
novega leta staodletela na Kitajsko.
Nastanila sta se v hotelu in Ëakala.
Petega januarja ponoËi je zazvonil
telefon in sporoËili so jima, da ju v
recepciji Ëaka njuna posvojena
hËerkica Hannah. Na hitro so
opravili formalnosti in Hannah je
bila konËno njuna.
154
Tole je astroloπka slika tega
sreËnega dogodka:
᭜ V Ëasu odloËitve za posvojitev je
bilo progresirano Sonce na 9.30
Device v trigonu z Luno, v Ëasu
posvojitve pa je bilo na 11.06
Device in je apliciralo v sekstil z
Merkurjem v Raku, z orbisom 8
minut. To je bila zelo ugodna
progresija, saj je Sonce osvetlilo
Merkurja v sedmi hiπi (ta vlada
administrativnim postopkom,
podpisom pogodb, odloËitvam
itd.), ki je povezan s trigonom
Luna/Venera. NiË Ëudnega torej,
da so bila pogajanja konËana in
papirji urejeni. Naslednja solarna
progresija je bila konjunkcija
med Soncem in Venero, vendar
je v Ëasu posvojitve πele
aplicirala in je bila eksaktna
sedem mesecev pozneje.
᭜ Vanessin progresirani ascendent
je bil na 27.11 Kozoroga, v
kvadratu s progresirano Venero
na 27.16 Tehtnice. Ne smemo
pozabiti, da progresirani
aspekti niso tako usodni kot
natalni, torej nam ni treba
skrbeti. Tu gre le za to, da je
bil ascendent (ki vlada Vanessi)
v aspektu z vladarico pete hiπe
Venero, ki pomeni njeno novo
hËerkico. Tistega dne je bila
celo tranzitna Venera na 24
stopinj Strelca v konjunkciji z
Vanessinim natalnim Marsom v
prvi hiπi na 25.50 Strelca.
᭜ Progresirana Luna je bila na
26.15 ©korpijona v trigonu s
progresiranim Uranom na 26.10
Raka, kar je kazalo na potovanje
in nenavadno flizroËitev« njune
hËerke.
᭜ Progresirana Luna se je prav
tako bliæala progresiranemu
zenitu na 29.18 ©korpijona.
Glede na to, da je bila hiπa
statusa in æelja v tistem Ëasu na
29 stopinjah, kar v astrologiji
velja za kritiËno toËko, je to kar
primerna simbolika za njuno
starπevstvo.
155
VANESINA
ROJSTNA KARTA
156
Stran iz Popolnih efemerid 1920-2020 (Aureas Editions) kaæe poloæaje planetov za leto 2003
LONGITUDE for 0h Dan
S.T.
u m s
True True
Sr
»e
Pe
So
Ne
Po
To
Sr
»e
Pe
So
Ne
Po
To
Sr
»e
Pe
So
Ne
Po
To
Sr
»e
Pe
So
Ne
Po
To
Sr
»e
Pe
LONGITUDE for 0h DEKLINACIJA for 0h Dan Long.
12h
Dekl.
0h
Dan
Sr
»e
Pe
So
Ne
Po
To
Sr
»e
Pe
So
Ne
Po
To
Sr
Sr
»e
Pe
So
Ne
Po
To
Sr
»e
Pe
So
Ne
Po
To
Sr
»e
Pe
So
Ne
Po
To
Sr
»e
Pe
So
Ne
Po
To
Sr
»e
Pe
ASPECTARIAN
FAZE
Dan u : m Faza Long.
Mean Mean
Dan u : m Dan u : m Dan u : m Dan u : m Dan u : m
DATA for 0h
1 JANUARY 2003
Day
AYANAMSA
SVP
Galactic Ctr

Apogee
Ecliptic Obl.
Nutation
Delta T
Equation of Time:
1 JAN
16 JAN
157
Angularne hiπe ‡ prva, Ëetrta,
sedma in deseta hiπa
Angularni planeti ‡ planeti v
konjunkciji z vrhovi
angularnih hiπ ali v
angularnih hiπah
Aplikacijski ‡ pribliæajoËi se
aspekt ‡ dva planeta, ki
prihajata v polni oziroma
eksaktni aspekt
Ascendent ali vzhajajoËe
znamenje ‡ stopinja zodiaka,
ki se v trenutku rojstva dviguje
nad vzhodnim horizontom.
Aspekt ‡ kot med dvema
planetoma
Aspektarij ‡ stolpec v
efemeridah z vrstami in Ëasi
dnevnih aspektov
Ciklus ‡ Ëas, v katerem planet
obkroæi zodiak
Davidova zvezda ‡ aspektna
konfiguracija iz πestih
planetov, ki so med seboj v
sekstilih
Descendent ‡ zaËetek sedme
hiπe (partnerstvo)
Detriment (izgon) ‡ planet v
znamenju, ki je nasprotno
njegovemu domicilu
Digniteta ‡ glej fldomicil«
Disociacijski aspekt ‡ slepi
aspekt
Dispozitor ‡ vladar znamenja,
v katerem je planet
Dnevno gibanje ‡ premik
planeta v 24 urah
Dno ‡ planet v znamenju, ki je
nasprotno znamenju viπine
Domicil (dom planeta) ‡
planet v svojem znamenju
Efemeride ‡ tabele z
dnevnimi poloæaji planetov
Eksaltacija (viπina) ‡ planet v
svojem najmoËnejπem
znamenju
Elementi ‡ ogenj, zemlja, zrak
in voda
Fiksna znamenja ‡ Bik, Lev,
©korpijon in Vodnar
Hiπe ‡ razdelitev horoskopa
na 12 polj
Hiπni vladar ‡ planet, ki vlada
znamenju na vrhu hiπe
Horoskop ‡ rojstna karta
posameznika
I.C. (Imum Coeli) ‡ zaËetek
Ëetrte hiπe
Ingres ‡ trenutek, ko planet
prestopi v naslednje znamenje
Inkonjunkcija ‡ dva planeta v
kotu 150 stopinj
Jod (prst usode) ‡ aspektna
konfiguracija dveh planetov v
sekstilu, ki sta oba v
inkonjunkciji s tretjim
Kardinalna znamenja ‡ Oven,
Rak, Tehtnica in Kozorog
Konjunkcija ‡ kot 0 stopinj
med planetoma, dovoljeni
orbis osem stopinj
Koti ‡ vrhovi prve, Ëetrte,
sedme in desete hiπe, oziroma
ascendent, nadir , descendent
in zenit
Krog sreËe ‡ sreËna stopinja
horoskopa, arabska toËka,
izraËunana po formuli:
ascendent plus Luna minus
Sonce
Kvadrat ‡ dva planeta 90
stopinj narazen
Kvadrupliciteta ‡ znamenja
istega modusa
LoËna minuta ‡ ena
πestdesetinka stopinje
Lunacije ‡ Mlaji in polne
Lune
Lunin mrk ‡ ko pride Zemlja
med Sonce in Luno; nastopi
lahko le ob polni Luni
Lunina vozla ‡ namiπljeni
toËki, na katerih Luna seka
ekliptiko
Medsebojna recepcija ‡ dva
planeta, ki sta drug drugemu v
domicilu
Meπana recepcija ‡ dva
planeta, ki sta drug drugemu v
domicilu oziroma na viπini
Modus ‡ kardinalen, fiksen ali
spremenljiv
Naravna hiπa ‡ hiπa, ki se
ujema s pripadajoËim
znamenjem, npr. prva hiπa ‡
Oven
Natalni planeti ‡ poloæaji
planetov v rojstni karti
Ognjena znamenja ‡ Oven,
Lev in Strelec
Opozicija ‡ dva planeta 180
stopinj narazen
Orbis ‡ dovoljeno odstopanje
od eksaktnega aspekta
PadajoËe hiπe ‡ tretja, πesta,
deveta in dvanajsta
Poldrugi kvadrat ‡ dva planeta
135 stopinj narazen
Polkvadrat ‡ dva planeta 45
stopinj narazen
Polsekstil ‡ dva planeta 30
stopinj narazen
Povratki ‡ ko planet obkroæi
orbito, se vrne v prvotni
poloæaj, ki ga je imel ob
rojstvu
PPD ‡ popravljeni
progresirani datum
Predvidevanje prihodnosti ‡
tranziti in progresije
PribliæajoËi se aspekt ‡ glej
flaplikacijski«
Progresija ‡ simboliËna
Ëasovna enota za
napovedovanje prihodnosti
Progresiran s progresiranim ‡
aspekti med progresiranimi
planeti
Progresiran z natalnim ‡
aspekti med progresiranimi
planeti in koti ter planeti
natalnega horoskopa
Retrogradni planet ‡ planet,
ki se navidez giblje v vzvratni
smeri
Rojstvo flna vrhu« ‡ rojstvo na
dan, ko Sonce spremeni
znamenje
Sekstil ‡ dva planeta 60
stopinj narazen
Separacijski aspekt ‡ dva
planeta, ki se po eksaktnem
aspektu oddaljujeta
Sinastrija ‡ kompatibilnost
dveh horoskopov
SledeËe hiπe ‡ druga, peta,
osma in enajsta hiπa
SonËni mrk ‡ Luna pride med
Sonce in Zemljo, nastopi ob
mlaju
Spremenljiva znamenja ‡
DvojËka, Devica, Strelec, Ribi
Stacionarni planet ‡ planet, ki
spreminja smer in postaja
retrograden ali direkten
Stelij ‡ πtirje planeti ali veË v
konjunkciji v istem znamenju
Svetili ‡ Sonce in Luna
T-kvadrat ‡ aspektna
konfiguracija dveh planetov v
opoziciji in v kvadratu s
tretjim
Tabele hiπ ‡ numeriËne
tabele, ki navajajo zvezdne
Ëase za rojstva na razliËnih
zemljepisnih πirinah, na
osnovi katerih izraËunamo
hiπe horoskopa
Tranzit ‡ trenutni poloæaj
planeta v aspektu z natalnim
planetom
Trigon ‡ dva planeta 120
stopinj narazen
Trojstvo ‡ znamenja istega
elementa
Veliki kriæ ‡ aspektna
konfiguracija πtirih planetov,
ki so po 90 stopinj narazen
Veliki trigon ‡ aspektna
konfiguracija treh planetov, ki
so po 120 stopinj narazen
Vodna znamenja ‡ Rak,
©korpijon, Ribi
Vrhovi notranjih hiπ ‡ zaËetki
2., 3., 5., 6., 8., 9., 11., in 12.
hiπe
Vladar horoskopa ‡ planet, ki
vlada znamenju, v katerem je
ascendent
Vrh ‡ loËnica med dvema
hiπama
VzhajajoËe znamenje ‡ glej
flascendent«
Zemeljska znamenja ‡ Bik,
Devica, Kozorog
Zenit (M.C. ‡ Medium Coeli)
‡ zaËetek desete hiπe
Zmaj ‡ aspektna konfiguracija,
ki jo predstavlja veliki trigon, v
katerem je eden od planetov v
poziciji s Ëetrtim
ZraËna znamenja ‡ DvojËka,
Tehtnica in Vodnar
Zvezde stalnice ‡ zvezde, ki se
gibljejo tako poËasi, da se zdi,
kot da stojijo
SLOVAR ASTROLO©KIH IZRAZOV
A
Afrodita 35
Aldebaran 51
Algol 51
Alkione 51
Aniston, Jennifer 135, 136,
138‡139
Antares 51
Aplikacijska progresija 119
Aplikacijski aspekti 73
Appleby, Derek 108
Ares 36
Ascendent 50, 66‡68
Aspektarij 13‡14
Aspekti 70‡73, 117, 121, 129
Aspektni liki 74‡75
Astrologija, horarna 90
B
Bik 17
GrafiËni znak 13
Blair, Tony 39
C
Caput Draconis 51
Cauda Draconis 51
Cornelius, Geoffrey 78, 91,
108‡109
»
»etrta hiπa 64
D
Davidova zvezda 75
Dawkins, Richard 6
Descendent 67
Deseta hiπa 65
Detriment (izgon), planet v
42
Deveta hiπa 65
Devica 21
GrafiËni znak 13
Diana, princesa 30, 104,
108‡109
Digniteta (domicil), planet v
42
Disociacijski aspekti 72
Dispozitor 73
Dno, planet v 42
Dolæina 56
Popravek 55
Douglas, Michael 82,
133‡134, 137
Druga hiπa 65
Druga svetovna vojna 47
Dvanajsta hiπa 65
DvojËka 12, 18
GrafiËni znak 13
E
Edvard VIII. 108, 135
Efemeride 13, 50‡51, 55, 58
Eksaktne progresije 118‡119
Eksaktni aspekti 72
Eksaltacija (viπina)
Stopinje 42
Znamenja 42‡43
Elementi 13‡14, 42
ManjkajoËi 92
Eliot, George 89
Enajsta hiπa 65
F
Ferguson, Sarah 135
Fiksni modus 15
G
Gates, Bill 41, 86‡87
GrafiËni znaki za SonËeva
znamenja 13
Greene, Liz 38, 101
Greer, Germaine 63
H
Hades 41
Hermes 34
Hiron 30, 48‡49
Hiπa 64
Angularne 64
»etrta 64
Deseta 65
Deveta 65
Druga 64
Dvanajsta 65
Enajsta 65
Horoskopa 56
Izpeljane 65
Naravne 64
Osma 65
PadajoËe 64
Peta 65
Prazna 68
Prva 64
Sedma 65
SledeËe 64
©esta 65
Tabele 56
Tretja 64
Velikost 57
Vladar 68
Vrinjene 57
Horarna astrologija 90
Horoskop
IzraËun horoskopa 54‡57
IzraËun planetov 58‡62
Koti horoskopa 66‡69
Rojstva na juænih πirinah
63
Rojstva izven Anglije 63
Horoskopsko kolo 15
Hughes, Ted 84, 86
Hyde Maggie 78, 102,
150‡151
I
Imum Coeli (I.C.) 67
Ingresi 13
Inkonjunkcija 70, 72
Izpeljane hiπe 65
J
Jod 75
Jones, Marc Edmund 79
Jung, Carl Gustav 151
Jupiter 30, 37, 99‡100
IzraËun horoskopa 60
Znamenje detrimenta 47
Znamenje izgona 47
Znamenje viπine 47
Jurij VI. 108
K
Kardinalni modus 15
Kelly, Grace 62, 68
Konfucij 112
Konjunkcija 70‡71
Konzultacija, struktura
146‡149
Koti 96‡97
Natalni 66‡69
Progresirani 129
Kotne hiπe 64
KozmiËna poroka 135
Kozorog 24
GrafiËni znak 13
Kraljica Elizabeta II.
KritiËne stopinje 129
Krog sreËe 30, 50
IzraËun 61
Kronos 38
Kvadrat 70
L
Lennon, John 135, 136‡137
Lev 20
GrafiËni znak 13
Lilly, William 88
Ljubezen
Izvenzakonska 140
Zakonske zveze 140
Glej tudi partnerstva
Lok 120
Luna 30, 33, 106
IzraËuni 59
Juæni vozel 50
Progresirana 125‡129
Severni vozel 50
Vozli, horoskop
IzraËuni 61
Znamenje dna 45
Znamenje izgona
Znamenje viπine
Lunacije 106
Lunin mrk 108‡109
M
Mali benefik 35
Mali malefik 36
Mars 8, 30, 36
IzraËuni 60
Retrograden 50
Znamenje dna 47
Znamenje izgona 46
Znamenje viπine 46
McCann, Maurice 108
McCartney, Paul, 135
Medium Coeli (M.C.) 67
KAZALO
158
159
Merkur 30, 34
Direktno gibanje 49
IzraËuni 59
Retrograden 49‡50
Znamenje dna 45
Znamenje izgona 45
Znamenje viπine 45
Medsebojna recepcija 72
Meπana recepcija 73
Mills, Heather 135
Modusi 13, 42
Mrki 50, 107‡109
Murdoch, Iris 96
N
NakljuËna digniteta 65
Napovedi prihodnosti 96
Naravne hiπe 64
Natalna, rojstna karta
146‡147
Neptun 30, 40, 103‡104
GrafiËni znak 40
IzraËuni 61
Znamenje izgona 48
O
Odnosi 132‡143
Ogenj (element) 14, 92‡93
Opozicija 70
Orbis 70
Osma hiπa 65
Oven 16
GrafiËni znak 13
P
PadajoËe hiπe 64
Peta hiπa 65
Pitt, Brad 135, 138
Placidus 54
Planet 30
Angularni 67
Direktni 49
IzraËuni 58
Na dnu 42
Retrogradni 42, 49
V domicilu 42
V izgonu 42
V moËnem znamenju 30
V πibkem znamenju
Vladar hiπ
Znamenja domicila 43
Glej tudi koti, aspekti,
tranziti, progresije
Planetna veselja 65
Plath, Sylvia 84‡86, 87
Pluton 30, 41, 104‡105
IzraËuni 61
Znamenje izgona 48
Polarnost 14
Poldrugi kvadrat 70, 72
Polkvadrat 70, 72
Polsekstil 70, 72
Povratki 97‡99, 101
Lunarni in solarni 107
Pozejdon 40
Princ Charles 104, 109, 135,
136
PPD (popravljeni
progresirani datum) 114
Primeri
Jane 148‡149
Ruth 142‡143
Vanessa 153‡155
Princesa Eugenie 135
Progresije 13, 96‡97, 106,
112‡129, 146
Aplikacijske 119
Eksaktne 118‡119
Progresirani
Koti 124, 129
Luna 125‡129
Sonce 118, 129
Prva hiπa 64
Prva svetovna vojna 47
R
RaËunalniπki programi 114
Rafaelove tabele hiπ za
severne πirine 54
Rak 19
GrafiËni znak 13
Regulus 51
Rektifikacija 91
Retrodikcija 96
Retrogradni planeti 42, 49
Ribi 27
GrafiËni znak 13
Robson, Vivian 78
S
Samski stan 140
Glej tudi odnosi
Saturn 30, 38, 100‡101
IzraËuni 60
Znamenje dna 48
Znamenje izgona 47
Znamenje viπine 48
Seat 51
Sedma hiπa 65
Sekstil 70‡71
Separacijski aspekti 73
Serpentis 51
Seznam (doloËanje prioritet)
81
SimboliËne progresije 96‡97
Simbolizem, 88, 150
Simpson, Wallis 135
Sinastrija 133‡136
Sinteza horoskopa79
Sizigij glej lunacije
SledeËe hiπe 64
Solarni lok v dolæini (SLD)
124
Sonce 30‡32
GrafiËni znaki znamenj
13, 32
Progresirano 118, 129
Znamenja 12
Znamenje dna 44
Znamenje izgona 44
Znamenje viπine 44
SonËni (e)
Mrk 108‡109
Progresije 118
Spencer, Neil 39
Spika 51
Spremenljivi modus 15
Stelij 74
Stranka, interpretacija 149
Strelec 24
GrafiËni znak 13
©
©esta hiπa 65
©irina 56
©korpijon 23
GrafiËni znak 13
T
T-kvadrat
Tehtnica 22
GrafiËni znak 13
Terapija 150
Tranziti 96‡103, 106, 112,
129, 146
Tretja hiπa 64
Trigon 70‡71
U
Uran 30, 39, 101‡103
IzraËuni
Znamenje izgona
V
Vega 51
Veliki benefik 99
Veliki kriæ 74
Veliki malefik 38, 101
Veliki trigon 74
Venera 30, 35
GrafiËni znak 35
IzraËuni 60
Retrogradna 50
Znamenje dna 46
Znamenje izgona 45
Znamenje viπine 46
Vindemiatriks 51
Voda (element) 14, 92
Vodnar 26
GrafiËni znak 13
Vrh 12‡13
Vrhovi hiπ 55, 68‡69
Vrinjene hiπe 57
Y
Yoko Ono 135‡137
Z
Zeta-Jones, Catherine 54‡62,
82‡84, 87, 133‡134, 137
Zeus 37
Zemlja (element) 14, 92
Zmaj 74
Znamenja eksaltacije (viπine)
42‡43
Zrak (element) 14, 92
Zuben Alπemali 51
Zvezde stalnice 51
Zvezdni Ëas 54
160
Najprej bi se rada zahvalila prijateljema in
kolegoma astrologoma Mikeu Edwardsu in Sally
Kirkman, saj sem prav njiju najbolj namuËila z
vpraπanji. Hvala vama za vso potrpeæljivost,
podporo in neomajno pripravljenost za
dopisovanje po elektronski poπti.
Hvala vsem Ëlanom Zdruæenja astrologov, πe
posebej pa Geoffreyju Corneliusu in Maggie
Hyde, ki sta mi v vseh teh letih dala ogromno
znanja. Posebej hvala Maggie za pomoË pri
Ruthini zgodbi, pokojnemu Dereku Applebyju pa
sem hvaleæna, ker je bil zame vedno vir
neizËrpnega znanja in navdiha.
Astrologinjam Louise Ronane, Carole West in
Diani McMahon-Collis se zahvaljujem, ker so mi
bile vednopripravljene priskoËiti na pomoË.
Najlepπa hvala tudi moji dragi sestri dvojËici Sue,
ki je z navduπenjem prebrala rokopis od prve do
zadnje Ërke in me vseskozi spodbujala.
Hvala moji agentki Annie Tatham-Mannall, ki
vedno reËe pravo stvar ob pravem Ëasu.
Hvala prijatelju in terapevtu Paulu Hitchingsu; v
vseh letih najinega prijateljevanja mi je dal veliko
dobrih nasvetov, ki sem jih upoπtevala tudi pri
pisanju te knjige.
Maggie Bosman hvala za prijateljstvo in podporo,
ki ju globoko cenim, Ëeprav ju vËasih jemljem za
samoumevna.
Hvaleæna sem tudi vsem strankam, ki so mi
dovolile uporabiti njihove zgodbe.
Hvala zaloæbi Carroll and Brown in πe posebej
urednici Michelle Bernard, ki se je odliËno znaπla
na spolzkem terenu astrologije.
Nenazadnje hvala tudi mojemu flzemeljskemu
partnerju« Charlesu ♥, ki mu je knjiga posveËena.
Zaloæba Carroll & Brown pa se zahvaljuje tudi:
Aureas Editions, www.aureas.com, za dovoljenje za
objavo strani iz Popolnih efemerid 1920-2020.
Zaloæbi W. Foulsham za dovoljenje za objavo
strani iz Rafaelovih efemerid 2004.
Za dodatno oblikovanje in uredniπko pomoË:
Emily Cook, Stuartu Moorhouseju
Hvala tudi produktnemu vodji Karolu Daviesu in
produktnemu kontrolorju Nigelu Reedu,
raËunalniπkima strokovnjakoma Paulu Stradlingu
in Nicky Rein, Sandri Schneider za izbiro
slikovnega gradiva ter Madeline Weston za
pripravo kazala.
VIRI SLIKOVNEGA
GRADIVA
Corbis 4, Bob Gomes 54, Rufus F. Folkks 63,
Caroline Penn 81, David Reed 85, Bettmann 118,
Jon Hicks 123
Getty Images: 16; 17; 18; 20; 23; 24; 25; 32; 33; 34;
35; 36; 38; 41; 44; 45; 48; 51; 56; 58; 60; 72-73; 86
AFP; 89; 90; 100; 102; 104; 106; 120-121; 137; 146;
150.
John Kirby, www.geocities.com/kirbseepe: 8, 122.
flL’Astrologue« raËunalniπki program 57
Photonica: 105; 114; 115; 141; 152
Powerstock: 49
Science Photo Library: 6 Mark Garlick; 59 David
nunuk; 68 Frank Zullo; 71 David Nunuk; 79 Mark
Garlick; 109 Dr. J Durst; 113 Chris Butler; 125
Eckhard Slawik.
ZAHVALE

Hl
J

D
F

Joanna Watters

ASTROLOGIJA
ZA DANA©NJI »AS

3 HOROSKOP IzraËun rojstne karte 54 IzraËun planetnih poloæajev 58 Hiπe 64 Koti 66 Aspekti 70 7 8 ODNOSI Vladarji hiπ 68 Aspektni liki 74 D h Odnosi 132 Obisk pri astrologu 146 Efemeride 156 SlovarËek astroloπkih izrazov 157 Kazalo in zahvale 158 ASTROLOGIJA V PRAKSI 4 5 6 POMEMBNOST IN SIMBOLIZEM Najpomembnejπi poudarki v karti 78 VzorËni horoskopi 82 Narava simbolizma 88 A TRANZITI IN NAPOVEDI Tranziti 96 Lunacije 106 J PROGRESIJE Progresije 112 Progresije za kljuËna obdobja 116 Trajanje progresij 118 Progresije kotov 124 E .

morda pa jo æe radovedno raziskujete in bi radi izvedeli πe kaj veË. kot da se sama poglobim vanjo. da bi imela astrologija smisel. Ëe stvari æe ne morete priti do dna? Morda pa ste uspeπen astrolog s πtevilnimi strankami. da bi morala biti astrologija precej drugaËna. dokler ne doËakajo svojega lastnega fldokaza« za veljavnost astrologije. ko bi najraje odnehali. in trenutkov razoËaranja. pred seboj imate knjigo za ljudi. ampak raziskovanju. Namesto odgovorov sem imela πe veË vpraπanj kot prej. ki sem jih presedela ob knjigah. dolgih ur. Morda vam je popolnoma neznana in se spraπujete. ko so se zasvetile iskrice razumevanja in je bilo nenadoma vse logiËno in na svojem mestu. ki me je spremljala prvo leto πtudija. Skepticizem je namreË pozitiven in zaæelen. Mnogi πtudenti kljub æelji po znanju in najboljπih uËiteljih ohranijo trohico zdravega dvoma. ker v æivljenju potrebujejo oporo in tolaæbo. ki jih spremlja. Ob misli na svoje kolege. na kateri toËki ste. da so ljubitelji astrologije ærtve svoje lahkovernosti in naivnosti in da si v svoji negotovosti preprosto æelijo. da se ljudje slepo zatekajo v tako imenovane mejne vede. To pa je hkrati tudi knjiga za ljudi. ko se stvari niso ujemale. ste verjetno vsaj radovedni. da se s podobnimi teæavami sreËujejo vsi zaËetniki.UVOD UVOD »e ste odprli to knjigo. Ëe ne æe kar navduπeni nad astrologijo. pred skoraj dvajsetimi leti. in to mi je A li se utapljate v poplavi astroloπkih razlag in ste dosegli tisto znano toËko s pomoËjo Londonskega zdruæenja astrologov tudi uspelo. kajti nikjer nisem sreËala bistrejπih in zanimivejπih ljudi kot prav med astrologi oziroma ljubitelji astrologije. Rada priznam. æe odkar pomnim. Iz svojih bogatih uËiteljskih izkuπenj vem. MISTI»NI NESMISEL? Neverjetno je. ki so v 6 . Veda me zanima. pa tudi sreËnih obratov. Æivo se spomnim hlastne æelje po znanju. vendar sem bila ob svojem prvem sreËanju z njo. Ëe ni namenjen posmehovanju. popolne zmede. zraven pa πe obËutek. πtudente in stranke vam lahko zatrdim. Ni pomembno. predvsem pa niË pametnejπa. da je to prepriËanje vse prej kot upraviËeno. Celo pametni in razgledani ljudje pogosto zatrjujejo. da sem bila v prvih dneh spoznavanja astrologije tudi sama globoko skeptiËna. ki na astrologijo gledajo kritiËno. Sploπno prepriËanje je. ki so predani astrologiji. globoko razoËarana. ki iπËe nove ideje in sveæe pristope. da prav ljudje. Ni mi preostalo drugega. ali se je vanjo sploh vredno poglabljati.

da bo kmalu izumrla. da imajo nekateri astrologi parapsiholoπke sposobnosti. da gre za navadno vraæevernost in neumnost. kdo ima prav in kdo se moti. S Ëlovekom mora biti nekaj hudo narobe. stoletju pr. je verjetno skrajni primer. ki jim koristijo pri delu.. kakrπna je astrologija. π. Starejπa je od znanosti in niË ne kaæe. Pri slednji ne gre ne za vero ne za prepriËanje ‡ izraza. ki kaæeta na neko mero pristranskosti. Astrologi se ‡ tako kot predstavniki vseh drugih poklicev ‡ spoznajo na svoj posel. Toda astrologija se je pojavila æe v 5. da na astrologiji flAstrologija se je tako ali drugaËe pojavljala v vseh svetovnih kulturah . Ëe lahko æe veda. ker pri astrologiji ne gre za flvidenje prihodnosti«. in ne kot vzroËnega. bi ena ali druga stran preprosto ovrgla nasprotnikove dokaze in spora bi bilo enkrat za vselej konec. Za kaj torej gre? OËitno to ni le vpraπanje. Ëe nisi Ëarovnik ali jasnovidec. Koncept astrologije kot dinamiËnega simbolizma. avtor knjige SebiËni gen. Morda pa bi morali na svet konËno pogledati z druge strani teleskopa? Namesto brezplodnih napadov na sporni svetovni nazor bi morali nepristransko analizirati napaËne predstave. Poleg tega pa si lahko astrolog tudi. ob besedi astrologija pa prezirljivo odmahnejo z roko in reËejo. Po drugi strani pa se uspeπno ohranja tudi znanstveni pogled na svet. vendar to ni pomembno. Ëe æe ne kar slepote. deterministiËnega oziroma fatalistiËnega vpliva. ki so v preteklosti pripomogle k sporu med astrologijo in uradno znanostjo.« Maggie Hyde in Geoffrey Cornelius . v njem sproæi tolikπno sovraπtvo. da bi astrologe najraje postavil kar pred sodiπËe.. ki prevladuje v zahodni kulturi. DINAMI»NI SIMBOLIZEM PrviË. Isti ljudje bi bili pripravljeni o kateri koli drugi stvari vsaj nepristransko razmisliti. Znanstvenik Richard Dawkins. Tako strastno sovraæi astrologijo. astrologijo najraje razglaπajo za zastareli misticizem. astrologi niso flverniki« v astrologijo. in je doslej πe niso uspeli zatreti.obiËajnem æivljenju trezno misleËi in brez predsodkov. S tem seveda noËem reËi. Æe res. ampak za odkrivanje smisla in namena. »e bi bilo tako. je osnovna predpostavka te knjige. saj so se zanj izuËili. n.

moπkost. ker se pomen pogosto kaæe na neznanstvene naËine. Upam. da se vam bo zdel moj pristop k astroloπkemu simbolizmu fleksibilen in neobremenjen in da bodo z njegovo pomoËjo tudi vaπe razlage toËne. Res je 8 . in je po mojem mnenju popolnoma upraviËen. da se v njih lahko vsakdo prepozna. Mars je simbol borbenosti in akcije. da planeti kar koli povzroËajo. To se denarno seveda ne izplaËa. Prav zato so pisni in raËunalniπko izdelani horoskopi v glavnem neuporabni in strel v temo. dokler se vanjo skupaj ne poglobita astrolog in stranka. poËeËkan z nerazumljivimi hieroglifi. Astrologija postane resna znanost πele. Standardizirane razlage so za astrologa le nevarna past. da moramo astroloπke poloæaje vedno prevajati v simboliËni jezik. in je zelo teæko dokazovati njeno znanstvenost. za astrologe pa simbolizira vojno. Na naslednjih straneh bomo spoznali. To je tudi povod za veËne oËitke astrologom. rdeËi planet med Zemljo in Jupitrom. da bi morala enkrat za vselej potegniti Ërto med horoskopijo oziroma astroloπko obrtjo in prerokovanjem prihodnosti. Astrologija deluje samo v kontekstu simbolike. Ta oËitek leti zlasti na Ëasopisne horoskope. prispeva k πirjenju napaËnih predstav o astrologiji. Horoskop je na objektivni. predvsem pa tako sploπne. zaËne pa se spor med simbolizmom in znanstvenimi dokazi. osebnost in usodo. Prav zato imajo ljudje o njej povsem napaËne predstave. RAZLAGA PO MERI Horoskopija je nekaj popolnoma drugega kot Ëasopisni stolpci s sonËevimi znamenji. Astroloπka karta sama po sebi niË ne pomeni. s pomoËjo katerih Ëasovno in krajevno opredeli horoskop. ki jo doloËamo ljudje sami. astrolog. znamenj in aspektov. Astroloπka obrt ima smisel le. naredila kaj slabo uslugo. Ëeprav astrologija v resnici temelji na znanstveni podlagi. predvsem pa uporabne. ki tega ne zna. borbenost. Ëeprav izhaja iz istih predpostavk. da ga je moË kategorizirati le do doloËene meje. ampak le. oziroma doloËajo naπe vedenje. ki temeljijo na sonËevih znamenjih. Æal pa se astrologija ne ravna vedno po pravilih. Astrolog upravlja z objektivnimi podatki. Ëe astrologijo razumemo kot simboliËno govorico. premiπljene. saj se astrologija v medijih po navadi pojavlja le ali pa vsaj predvsem zaradi napovedovanja prihodnosti. strast in dejavnost. da so njihove razlage nenatanËne in meglene. Na tej toËki se astrologija in astronomija loËita. matematiËni ravni le kos papirja. na subjektivni ravni pa postane simboliËni kontekst posameznika in njegovega æivljenja. ko je ne doæivljamo veË vzroËno in ne pristajamo na teorijo. na primer. ko si je nadela simboliËni prisilni jopiË vedeæevanja. Za astronome je Mars. Dober astrolog mora predvsem obvladati govorico simbolov. da je astrologija v moderni dobi preæivela predvsem po zaslugi komercialne astrologije. vendar si je s tem.UVOD ni niË magiËnega. in prav zato v tej knjigi ne boste naπli kljuËnih besed za kombinacije planetov. sicer. saj je æe narava simbolizma taka.

kakor tudi primere iz lastne dolgoletne prakse. in v razumljivo in uporabno razlago. razmiπljanja o smislu in uporabnosti astrologije. med katere priπtevam tudi sebe. da bodo bralci. kajti Ëe vemo. ki astrologijo πele odkrivajo. da mora biti astrolog pri delu s strankami zelo previden in odgovoren. boljπe in bogatejπe namreË odskoËna deska za smiselno interpretacijo.Namen te knjige ni teoretiËno dokazovanje astrologije. Z njimi sem poskuπala prikazati bistvo astroloπkega svetovanja in poudariti. PrepriËana sem. da bi bila knjiga na astrologije. V prvi vrsti je to informativna in praktiËno uporabna knjiga za moderne astrologe. ki o astrologiji æe veliko vedo. Pero. napisana pa je z vso strelËevsko neposrednostjo. da bi vse vaπe 9 . Bolj ko obvladamo tehniËno plat izdelave horoskopa. kako horoskop nastane na fiziËni oziroma objektivni ravni. papir in kalkulator so πe vedno nepogreπljiva orodja. Æelim vam veliko uspehov na poti spoznavanja puπËice zadele tarËo. Za zaËetnika je osebnosti. V ta namen postopke izraËuna rojstne karte in knjiga vkljuËuje tudi osnovne matematiËne progresij ‡ posebne tehnike. delo ni namenjeno le bralce. predvsem pa. bomo laæje razumeli tudi njegovo subjektivno oziroma simboliËno raven. a bi »eprav sem vanjo vpletla tudi filozofska intelektualcem med astrologi. ampak prikaz njene praktiËne uporabe. tehniËna dovrπenost je interpretativni ravni Ëim bolj æivljenjska. vendar je to le bliænjica. po kateri iz rojstne karte napovemo prihodnost in æivljenja posebej. da bo knjiga zanimiva tudi za tiste kljub temu radi izvedeli πe kaj novega. bodo naπe razlage. razberemo kljuËne dogodke za vsako leto raËunalniπko izdelan horoskop seveda vodi nikamor in povzroËa tehniËno udobnejπi. ki ne povrπnost. s knjigo pridobili potrebno osnovno znanje in da jim bo vzbudila æeljo po nadaljnjem spoznavanju te zanimive vede. zato sem vanjo vkljuËila horoskope znanih d da mora znati prevajati astroloπke simbole Iskreno upam. obe pa sta neloËljivo povezani. Trudila sem se.

ki jih lahko izrazimo na najrazliËnejπe naËine. ko ste bili rojeni. Poznavanje bistvenih znaËilnosti posameznih znamenj je prvi korak na poti do razlage horoskopa.Astrologija deli nebesni obod na dvanajst razdelkov. . vaπe astroloπko znamenje pa je doloËeno s poloæajem Sonca na dan. Vsako od dvanajstih znamenj simbolizira doloËene lastnosti. ki ustrezajo dvanajstim zodiakalnim znamenjem.

SON»EVA ZNAMENJA 1 .

vendar ne smemo pozabiti. da vse preveËkrat vodi v posploπevanje. To pa je æal dvorezen meË. vendar imamo vsi svetlo in temno stran znaËaja. ne glede na to. Poznavanje SonËevih znamenj je prvi korak na poti odkrivanja astrologije. kaj veË pa najbræ ne. to so Ërte. ROJENI MED DVEMA ZNAMENJEMA »e ste rojeni na dan. nikakor pa ne oboje. ki se ga æe od nekdaj zavedate. Kako torej 12 . verjetno veste. tako kot poznate svoje ime in starost. da je poznavanje znaËilnosti zodiakalnih znamenj temelj horoskopa. Tega pojma ne smemo meπati s flkonicami« oziroma flvrhovi« hiπ. Res pa je. ali imamo v horoskopu zastopana DvojËka. da V zadnjih sedemdesetih letih se je astrologija v naπi kulturni zavesti posameznih znamenj ne moremo kar povprek povezovati s sploπnimi lastnostmi. da imajo ljudje. ampak kompleksni. vendar je Ëlovek lahko le eno ali drugo. bomo usvojili tudi astroloπki slovar. Ëeprav o njem niste nikoli zavestno razmiπljali. da je znamenje samo po sebi lahko zelo drugaËno.SON»EVA ZNAMENJA UVOD V ZNAMENJA Astrologija se zaËne s SonËevimi znamenji. da ste rojeni na flkonici«. Ko se bomo seznanili z osnovami astrologije. V tem poglavju so podrobno opisane vse znaËilnosti posameznih znamenj. ko je Sonce prehajalo iz enega znamenja v drugo. in opozarjajo na to. s katerimi astrologi oznaËujejo zodiakalna znamenja in planete. Sploπno uveljavljena zmota je. ki pa se kaæeta na razliËne naËine. iz katerega lahko izpeljemo tudi vse drugo. kot Ëe ga gledamo v kontekstu celote. Res je sicer. SonËevo znamenje je dejavnik vaπe osebne identitete. v katerem znamenju ste rojeni. da so pripadniki tega znamenja zelo nagnjeni k spremenljivosti in nestanovitnosti. ko znamenja poveæemo s planeti in drugimi pomembnimi elementi horoskopa. pomeni. Morda poznate kakπne znaËilnosti svojega znamenja. ki loËujejo hiπe (12 polj rojstne karte) in jih podrobneje obravnavamo v tretjem poglavju. saj je prav Ëasopisna astrologija v veliki meri kriva za izkrivljeno podobo te vede v javnosti. Tako na primer ljudje znamenje DvojËkov radi povezujejo z razcepljeno osebnostjo. ohranila v glavnem le po zaslugi priljubljenosti Ëasopisnih rubrik s SonËevimi znaki. Tudi Ëe nikoli niste odprli nobene astroloπke knjige. Za to znamenje sta pravzaprav bolj znaËilni mladostnost in dvojnost. Naslednje strani prinaπajo opise posameznih znamenj. ki so rojeni ob prehodu Sonca iz enega znamenja v drugo. Slaba stran tovrstne astrologije je. To dobimo πele. V prvi lekciji astroloπkega jezika bomo spoznali grafiËne znake oziroma simbole. znaËilnosti obeh znamenj. ki pa niso poenostavljeni.

©KORPIJON: »rka flM« z navzgor zavito konico πkorpijonovega repa. Efemeride so tabele. hitreje bomo obvladali osnove astrologije.ugotovimo. mesecu. da uporabljamo efemeride. pomeni pa plodnost. TEHTNICA: Znak simbolizira naËelo simetrije in uravnoteæenosti. Beseda efemeride je izpeljana iz besede efemeren. Koristno si je zapomniti tudi polarnosti oziroma nasprotne pare. ko planeti prehajajo iz enega znamenja v drugo (glej tretje poglavje). vsako tretje pa v istem modusu (+ moπko znamenje. RIBI: Znak simbolizira dve ribi. ki plavata vsaka v svojo smer. Ta je nujno potreben za izdelavo progresij (glej πesto poglavje). RAK: Znak simbolizira seme in okroglost prsi. »e pogledamo v aspektarij za 21. BIK: Znak simbolizira okroglo bikovo glavo in roge. f e d c b a 13 .23 GZ (Sonce) GZ l (Oven). ki vsebujejo tudi aspektarij ‡ razdelek z dnevnimi aspekti. ©ilasti valovi ne simbolizirajo morja. piπe: 05. Sonce pa se pomika s hitrostjo pribliæno ene stopinje na dan. marec 1979. da je leta 1979 Sonce vstopilo v znamenje DEVICA: »rka flM« je prepletena s prekriæanimi nogami device. vsako Ëetrto znamenje je v istem elementu. ‡ æensko). v l k j i h g OVEN: GrafiËni znak simbolizira ovnovo πilasto glavo in roge. Poleg tega se Sonce v znamenje pomakne vsakiË ob drugem Ëasu. KAJ SO EFEMERIDE DVOJ»KA: NavpiËni in vodoravni Ërti simbolizirata dvojnost dvojËkov. Hitreje ko si bomo zapomnili elemente in moduse. VODNAR: Prinaπalec vode. ker se znamenje vedno zaËne okoli 21. pogosto celo na drug datum. Zodiakalna znamenja se ne ujemajo z dvanajstimi meseci leta. ali smo bili rojeni na koncu GRAFI»NI ZNAKI SON»EVIH ZNAMENJ enega. ki kaæe navzgor in v prihodnost. Najbolje. KOZOROG: Znak simbolizira kozorogovo koπËeno glavo in zavite roge. kot sta na primer Oven in Tehtnica. znamenja. To pomeni. v katerih se nahajajo. temveË zraËne valove. Diagram na strani 15 prikazuje elemente in moduse astroloπkega kolesa. zato moramo njegov poloæaj vedno preveriti v efemeridah. kaæe pa tudi datume in Ëase ingresov oziroma trenutkov. ali na zaËetku drugega znamenja? Vsako znamenje ima 30 stopinj. STRELEC: Kentaver ali lokostrelec simbolizira lok in puπËico. ki kaæejo dnevne LEV: Znak simbolizira levjo glavo in grivo. kar pomeni enodneven. in hitrost njihovega gibanja. poloæaje planetov.

zato govorimo o trojicah. zato bomo preverili πe prejπnji in naslednji dan. na primer. ©korpijon. zanos. Zemeljska znamenja. v katerem so navedeni aspekti posameznega dne. Aspektarij je nujno potreben pri raËunanju progresij. To pomeni. vedno povezujemo s praktiËnostjo. nagon 14 . Vodnar razum.11 GZ (Sonce) GZ l (Oven). PraktiËnost je le ena od zemeljskih lastnosti.11 uri po Greenwichu. Kozorog Ëutnost.23 po Greenwichu. bomo videli. praktiËnost.SON»EVA ZNAMENJA Aspektarij je razdelek efemerid. da v aspektariju za ta dan ni SonËevega ingresa. sodelovanje VODA Rak. GLAVNE ZNA»ILNOSTI OGENJ Oven. na svetu pa je veliko nepraktiËnih ELEMENTI ALI TROJICE Vsak element ima tri znamenja. Ovna 21. Tega leta je Sonce vstopilo v Ovna æe 20. Devica. kot je zapisano tudi v aspektariju: 11. marca ob 05. marca. Ëeprav ugotavljam. intuicija ZEMLJA Bik. da je Sonce leta 1980 v Ovna vstopilo 20. da so za astrologa kljuËne besede lahko neke vrste prisilni jopiË. toda to je le dokaz. Ribi obËutljivost. elementov in modusov lahko zavajajoËe. »e pa poiπËemo πe 21. Strelec energija. marca ob 11. Lev. toplota. Ëustva. ELEMENTI IN MODUSI V spodnji razpredelnici navajam glavne znaËilnosti elementov in modusov. ZNAMENJA. kadar so med njimi doloËene kotne razdalje. ideje. da je razlaganje kombinacij znamenj. Tehtnica. Planeti so v aspektih. marec 1980. plodnost ZRAK DvojËka.

moænosti. Devica. Lev. Tehtnica. VOD INALEN RD KA MODUSI ALI »ETVERKE Vsak modus ima πtiri znamenja. NLJIVA N . GLAVNE ZNA»ILNOSTI KARDINALNI Oven. v tem pa je tudi bistvo pravilne razlage horoskopa. bomo sËasoma razvili flsimboliËen odnos« oziroma sposobnost zaËutiti astroloπko simboliko RI BI AR ZR FIK A»E SE N. nemir. Vodnar Ta modus predstavlja element v najmanj spremenljivi obliki. SPREME NL + JEN. Kozorog Ta modus predstavlja element v najbolj koncentrirani oziroma aktivni obliki. Pri simbolizmu gre za neskonËen niz pomenov in ne za omejeno πtevilo simbolizem je dinamiËni proces. Ribi Ta modus predstavlja element v najbolj gibljivi obliki. so tudi tu sploπna pravila koristna. rojenih v zemeljskih znamenjih. N ‡ + LE ‡ + T N IC A ‡ + D E VI C A 15 . SPREMENLJIVI DvojËka. SPREME N LJIVI OVE ZE FIK MEL SE JS N KI. + JIVA ZRA»NA . ELJS ZEM INALEN D KAR ST R EL O GNJEN. Strelec. zato govorimo o Ëetverkah. Rak. Pomeni trdnost in vztrajnost. SPREME NLJIV EC z ustreznim elementom. Pomeni zagon. hkrati pa tudi omejujoËa.ljudi. Tako kot pri SonËevih znamenjih. FIKSNI Bik. N TEH kot nekaj æivega. ©korpijon. OGN INALEN ARD K ‡ ‡ EN. energiËnost in podjetnost. V RAK D V OJ » KA BI K ZEMELJS K SPREME A. Z drugimi besedami ‡ ‡ + VODNI. da je vsako znamenje na svoj naËin povezano D KO N G ZO R O KI. vnaprej predvidljivo dejstvo. πirjenje energije. N ©K OR ON PI VO VO FIK DEN SE . »NA ZRA INALNA D KAR OG FIK NJE SE N. Pomeni spremenljivost. »e dopustimo moænost. ne pa kot objektivno.

y
VLADAR MARS SIMBOL

Oven

21. MAREC‡20. APRIL

l

Oven je prvo znamenje zodiaka in v tem je bistvo njegove osebnosti. V vsem mora biti prvi, drugo mesto ga ne zanima. Oven hoËe biti naπ najboljπi prijatelj, naπa najveËja ljubezen, odliËnjak, πef in zmagovalec v πportu.

ELEMENT IN MODUS KARDINALEN, OGNJEN

GLAGOL BITI

O

vnom vlada bog vojne Mars, zato je tekmovalnost njihova æivljenjska
Oven vlada glavi. Ljudje tega znamenja imajo po navadi izrazit profil, visoke liËnice in poudarjeno Ëeljust. Kadar so v stresu, trpijo za glavoboli in migrenami, na sploπno pa so nagnjeni k poπkodbam glave in obraza.

filozofija. SreËni so samo, Ëe vedno zmagujejo in v vsem prekaπajo druge; to poËnejo tako iz æelje po osebnem zadovoljstvu kot javnem priznanju. Oven je znamenje ega in zna biti sebiËen, a le iz potrebe po uveljavljanju in izraæanju lastnega jaza. Upoπtevanje drugih je zanj teæaven izziv. Kot prvi med zodiakalnimi znamenji so Ovni izraziti individualisti in pionirji, ki ne marajo uhojenih poti. Po naravi so spontani, neposredni, uËinkoviti in pozitivni. Raje ukrepajo kot premiπljujejo, najboljπi pa so v tem, da stvari naredijo na hitro in brez omahovanja. Ovni stavijo na uspeπnost, zato jim gredo najbolj na æivce lenuhi in nesposobneæi.

ZA©»ITNIKI ©IBKIH

Potrpeæljivost πe zdaleË ni ovnovska vrlina, a Ovni znajo biti nadvse potrpeæljivi, kadar se za nekoga zavzamejo. »eprav neradi zapravljajo Ëas za ljudi, ki se ne znajo postaviti zase, so zelo zavzeti zaπËitniki πibkih in zatiranih. Zdravstvo, socialno skrbstvo in Ëlovekove pravice so jim blizu, zato so ta podroËja zanje primerna poklicna izbira. Æivljenjska lekcija za nepotrpeæljive Ovne je, da ne morejo vedno takoj dobiti vsega, kar si zaæelijo, in da drugim ne smejo nenehno vsiljevati svoje volje, ampak da morajo vËasih tudi velikoduπno popustiti. V nasprotnem primeru tvegajo osamljenost in nepriljubljenost, kar pa zaradi svoje druæabne narave zelo teæko prenaπajo.

z
VLADAR VENERA SIMBOL

Bik

21. APRIL‡21. MAJ

k

ELEMENT IN MODUS ZEMELJSKI, FIKSEN

GLAGOL IMETI

Potem ko smo uresniËili svoj jaz, ki ga pooseblja Oven, nas Bik spet pripelje nazaj na zemljo in poveæe s fiziËnim svetom. Biku vlada boginja ljubezni Venera ali Afrodita, ki vlada tudi denarju, telesnim stvarem in zemeljskim uæitkom nasploh. TipiËni Bik je Ëuten, poæeljiv in materialistiËen. Vse, kar lahko vidi, zavoha, okusi, potipa in obËuti, mora biti povezano z uæitkom.

B

iki so ljubitelji dobre hrane, zato imajo vËasih teæave s

upira spremembam in nerad kar koli spreminja, zato vËasih predolgo vztraja v preæivetih vzorcih, pa naj bodo to odnosi, sluæba ali æivljenjske navade. Lenoba in neprilagodljivost sta njegovi veliki sovraænici.
ÆIVI IN PUSTI ÆIVETI

preveliko telesno teæo. Kot Ëutni ljudje imajo radi lepoto, dober slog in udobje. Kadar jih popade znamenita bikovska slaba volja, ki obiËajno traja tri dni, se tolaæijo z luksuzom, ali pa gredo nakupovat. Najbræ so prav Biki izumili flnakupovalno terapijo«. Toda bolj razviti Biki so æe davno ugotovili, da mora Ëlovek razviti svoj πesti Ëut in spoznati, da je svet Ëutnih zaznav le ena sfera æivljenja; tega se jasno zaveda Bikovo nasprotno znamenje ©korpijon, vladar skrivnosti. Druga znaËilnost Bikove

Bikovski znaËaj je veËinoma veder, ljubezniv, miroljuben in razsoden. Biki so strpni ljudje, ki se redko razjezijo in imajo odliËen smisel za humor; radi se ravnajo po naËelu flæivi in pusti æiveti«. Toda gorje tistemu, ki jih razjezi! Ko njihov potrpeæljivi temperament izbruhne, znajo biti nevarni kot pravi besneËi biki. »e so jezni in uæaljeni, teæko in poËasi odpuπËajo, kajti niË jih ne razjezi bolj kot vdor v njihovo telesno in Ëustveno ravnoteæje. Dobra stran bikovskega fiksnega znaËaja je trdna volja in neomajna zvestoba druæini, slaba pa nagnjenje k posesivnosti.

zemeljske narave je njegov fiksni modus. Pomembni sta mu varnost in stabilnost, tveganju pa se izogiba. Preden
Bik vlada grlu, zato je v tem znamenju rojenih veliko slavnih pevcev. ©ibka toËka Bikov je nagnjenost k vnetjem grla, mandljev in sapnika, πe zlasti, Ëe so v stresu in nesreËni.

skoËi v vodo, jo rad potipa, ne mara pa, da ga kdo s Ëim posiljuje ali celo priganja. Previdni Bik, ki zelo ceni domaËnost in trdnost, se trmasto

17

A
VLADAR MERKUR SIMBOL

DvojËka

21. MAJ‡21. JUNIJ

j

ELEMENT IN MODUS ZRAK, SPREMENLJIV

GLAGOL GOVORITI

Simbol DvojËkov nakazuje dvojnost, ki je najpomembnejπa znaËilnost dvojËkovske narave. Pogosto se kaæe kot nekakπno flpodvojevanje«, kar v praksi lahko pomeni, da ima Ëlovek dve sluæbi, dva avta, dva psa in se dvakrat poroËi. Ta dvojnost pa kaj lahko preraste v mnogoterost, ki se v vsakdanjem æivljenju lahko kaæe kot nesposobnost omejiti se le na eno stvar hkrati.

DvojËki so zelo spretni, in tipiËni DvojËek vedno poËne veË stvari hkrati, tako duπevno kot telesno. Medtem ko so njegove roke zaposlene z eno stvarjo, njegova glava reπuje sluæbene teæave ali pa æe naËrtuje poËitnice za naslednje leto. TipiËni DvojËek v pogovoru æivahno gestikulira; to znamenje je namreË vladar rok, ramen, pljuË in æivcev,
DvojËki so najveËji πaljivci zodiaka. Oboæujejo duhovitosti, norËije in karnevale in se vanje tako væivijo, da vËasih prestopijo mejo med nedolæno razposajenostjo in pobalinstvom. DvojËki so kot Peter Pan ‡ veËni mladostniki, ki se bojijo resnosti in odgovornosti, ki ju prinaπata odraslost in staranje. VELIKI GOVORNIK

V

ladar DvojËkov Merkur je lahko moπki ali æenski planet, vlada pa rokam.

zato ni Ëudno, da so DvojËki pogosto nevrotiËni in razdraæljivi. duhoviti, vedno v gibanju, na vse se spoznajo, Ëeprav zaradi svoje mnogostranskosti nobenega podroËja ne obvladajo do popolnosti. To bi bil za DvojËke, ki se ravnajo po naËelu, da je raznolikost sol æivljenja, æe prehud napor. Njihova nevrotiËna aktivnost je pravzaprav posledica strahu pred dolgoËasjem, ki je zanje sinonim za pekel. DvojËkom se ideje porajajo hitreje, kot jih lahko uresniËujejo. Kot spremenljivo in zraËno znamenje so hitri, iznajdljivi in tako prebrisani, da se znajo odliËno izmikati dolænostim. V mitologiji je Merkur tudi krilati boæji sel Hermes, DvojËka pa sta znamenje komunikacije, kar ponazarja æe kljuËni dvojËkovski glagol flgovorim«. ZnaËilni poklici tega znamenja so novinarstvo, pisanje, pouËevanje in delo z mediji nasploh, pa tudi poklici, ki so povezani z gibljivostjo in prometom. DvojËki se zelo radi pogovarjajo in opravljajo, njihov æivahni um pa nenehno skaËe z ene teme na drugo. Njihovi moægani so shramba vseh mogoËih koristnih in nekoristnih podatkov. So zvedavi,

18

kar si zastavijo. JUNIJ‡23. kot da bi se bojevali. odkritost pa jim je sploh tuja. Po naravi so previdni. do svojih druæinskih Ëlanov pa so izrazito Luna vlada Raku in navadam. JULIJ i ELEMENT IN MODUS VODA. Oklep je za Raka zaπËita pred zunanjim svetom. izmikajoËi se in le redkokdaj neposredni ter odprti. Njihovi najveËji vrlini sta namreË vztrajnost in potrpeæljivost. je oklep tudi prijetno zatoËiπËe. ki simbolizira materinsko skrb. Nasprotno ‡ ne da bi kdo opazil. drugiË zlovoljni in vase zaprti. pod njim pa se skriva mehka in ranljiva sredica. toda to nas ne sme zavesti. uresniËijo vse. Kadar gre za njihova najgloblja Ëustva. so tako skrivnostni. zaπËitniπki. Luna je kriva tudi za druge strani rakovske osebnosti. v spopadih pa napadalcem raje obrnejo hrbet. Ëeprav na prvi pogled tega ne opazimo. to pa so za Rake najpomembnejπe stvari v æivljenju. da ne dosegajo ciljev. sovraæijo pa spremembe. da so Raki bitja navad. Njihova vladarica je Luna. zato ni Ëudno. KARDINALEN GLAGOL »UTITI Tako kot vsa vodna znamenja so tudi Raki zelo obËutljivi. Imajo odliËen spomin. v Ëemer prekaπajo . skozi zadnja vrata. So tudi poËasni in omahljivi. SKRBNI IN SPREMENLJIVI Raki znajo mojstrsko skrbeti za druge. raje napadajo od strani in tiho vstopajo druga znamenja. πe posebej na hitro. dom in druæino. Tako kot se nam sama vsako noË drugaËe kaæe na nebu. R aki ne marajo neposrednih sooËenj. da jih je nemogoËe zvabiti iz oklepa. Pripadniki tega znamenja se po navadi poroËijo in si ustvarijo druæino.B VLADAR LUNA SIMBOL Rak 22. Kadar æivljenje postane prenaporno. Prisegajo na rutino in ustaljen ritem. toda to πe ne pomeni. so tudi Raki vsakiË drugaËni ‡ enkrat dobre volje. ker imajo trd oklep in svetu radi kaæejo trdo in neprizadeto podobo. Teæko navezujejo stike.

kadar nastopajo pred obËinstvom. »e Poklicno Levom najbolj ustreza.C VLADAR SONCE SIMBOL Lev 24. Uspeπni so v vsaki vlogi. Ëe so samozaposleni. Njihova najpomembnejπa æivljenjska naloga je nauËiti se upoπtevati mnenja in potrebe drugih ljudi. neposreden in iskren. zato imajo pripadniki tega znamenja po navadi pravilno in vzravnano dræo. Levi so ponosni in dostojanstveni ljudje. ustvarjalnost. tako kot je Sonce srediπËe vesolja. Za pripadnike tega znamenja je najhuje. h ELEMENT IN MODUS OGENJ. ali pa trpijo boleËine v hrbtu. Levi so najbolj zabavni. vËasih pa tudi vzviπenost. zato se zelo radi nastavljajo sonËnim æarkom. saj se Ëutijo odgovorne za druæino in sluæbo. FIKSEN GLAGOL USTVARJATI L Lev vlada hrbtu in πe posebej hrbtenici. Ëeprav znajo biti do podrejenih gospodovalni in domiπljavi. AVGUST Pogrnite rdeËo preprogo. ki trpi zaradi pomanjkanja ljubezni. ki v javnosti radi izstopajo. Nekateri Levi so nagnjeni k lenobi in uæivajo v brezdelju. zapadejo v depresijo in lahko resno zbolijo. in pogled na Leva. Lev vlada tudi srcu. Njihove tihe ali glasne zahteve po pozornosti so verjetno podzavestna obramba pred tem. So tudi odliËni organizatorji. Umetniki ali pozerji. Brez pozornosti ovenijo kot roæa brez vode. JULIJ‡23. da bi morali igrati osovraæeno drugo violino. naj zadonijo fanfare. kako vstopi v prostor. vËasih pa æe po samem naËinu. so nesreËni. zato je od vseh zodiakalnih znamenj najbolj πirokosrËen. πefi ali na odgovornih poloæajih. S hrbtenico so povezani tudi metaforiËno. je res æalosten. Lev je paË kralj vesolja in pripadniki tega znamenja res izæarevajo neko posebno dostojanstvo. sveta. njegovo veliËanstvo prihaja. v kateri lahko neomejeno razvijajo svoje talente in 20 . Leva spoznamo po kraljevskem vedenju. Ëe jih nihËe ne potrebuje ali ceni. ki mu vlada Sonce. ev je edino znamenje. »ASTILEC SONCA Levi oboæujejo sonce. tako telesno kot v prenesenem smislu. postanejo brezbriæni. Levi pa so sami sebi srediπËe niso v srediπËu pozornosti.

imajo globoko v sebi inteligenten in oster smisel za humor. Ni Ëudno. da vsako nalogo opravi brezhibno. ki imajo v vsem zodiaku najostrejπe oko za podrobnosti. da so izbirËne in precizne Device. vsaka stvar pa ima svoje mesto. Iskanje popolnosti ni vedno obsojeno na propad. Vse æivljenje se trudijo biti popolne in so zelo nesreËne. Neka Devica mi je nekoË zaupala. Ëe jim to ne uspeva. Perfekcionistke zodiaka veljajo za kritiËne in pretirano zahtevne. zato se sËasoma nehajo zanaπati nanje in raje vse opravijo same. ker je delo opravila tako natanËno. ker so odliËno organizirane. saj s svojimi visokimi merili najbolj muËijo prav same sebe. SEPTEMBER g ELEMENT IN MODUS ZEMLJA. Ëeprav je pot posejana z 21 . Ëe pa to ni mogoËe. Ëeprav se navzven to ne opazi. kadar gre za ljubezen. Hkrati je to znamenje zdravja. Njihova æivljenjska lekcija je spoznanje. πe zlasti. K ot pove æe glagol sluæiti. SPREMENLJIV GLAGOL SLUÆITI TipiËna Devica se dræi naËela. ker od ljudi preveË priËakujejo. Njena delovna Znamenje vlada Ërevesju. se je raje sploh ne loti. so seveda jezne. ki zaradi dreves vËasih ne vidi gozda. da je motiti se Ëloveπko. kot je nujno. da se jih ljudje izogibajo in sploh ne opazijo njihovih dobrih lastnosti. to je znaËilno za to znamenje. AVGUST‡23. Zasvojenost z delom je past za pridno Devico. Device pogosto trpijo zaradi æivËne napetosti. zato so mnoge Device zaposlene v zdravstvu. Ëe jih kritiziramo. ki zahtevajo toËnost in skrajno natanËnost. da jo je πef okaral. etika je visoko razvita. da bi vse naredile kar se da dobro. Toda tega jim ne smemo zameriti. znamenje raznih veπËin in obrti. Nagnjene so k hipohondriji in od same zaskrbljenosti vËasih res zbolijo. Ker se tako trudijo. ISKALKE POPOLNOSTI mnogimi pastmi. Device so pogosto razoËarane. vËasih celo na raËun drugih podroËij æivljenja.D VLADAR MERKUR SIMBOL Devica 24. v najslabπem pa tako sitne in dlakocepske. da je bil rezultat neuporaben. odpuπËati pa boæansko. Toda naj se svetu kaæejo πe tako resne. Najboljπe so v poklicih. je Devica znamenje sluæenja. VeËno zaskrbljene Device so v najboljπem primeru pretirano razumske. ki si pogosto naloæi πe veË dela. zato morajo imeti Device uravnoteæeno prehrano. Njihovi domovi so vedno Ëisti in pospravljeni.

se jih kaj hitro poloti maloduπje. ki ga zastavljajo drugim. Pogosto se iz strahu pred samoto prehitro zapletejo. πe posebej pa partnerja. ki sta nedvomno znaËilnosti tega znamenja. da brez podpore prijateljev. Pogosto se brez razloga poËutijo krive in se vse preveËkrat opraviËujejo celo. Pripadniki tega znamenja vËasih zbolijo zaradi nedejavnosti in otopelosti. vendar se njegov simbolizem odraæa zlasti v dejstvu. predvsem pa ne vzdræi dolgo brez partnerja. Njihova slaba stran je. Tehtnica v telesu vlada ledvicam. zato je zanje zelo pomembno. da se tako zelo bojijo osamljenosti. tudi Ëe se ne strinjajo z njimi. pogovorih s partnerji in prijatelji. »e pa se æe odloËijo.E VLADAR VENERA SIMBOL Tehtnica 24. ali so prav ravnale. Tehtnica predstavlja ravno nasprotno naËelo kot Oven ‡ upoπtevanje drugih in skrb za dobre odnose. posredovanjih v sporih in sklepanjih kompromisov. rade prisluhnejo mnenju Tehtnicam vlada Venera. iz katerega se teæko izvleËejo brez pomoËi. zato je to znamenje lepote. ODPOR DO ODLO»ANJA Priljubljeni stavek Tehtnic je tudi: flNe ljubi se mi«. SEPTEMBER‡23. ZRAK GLAGOL PRIMERJATI Tehtnice ljudje po navadi nagonsko enaËijo z uravnoteæenostjo in harmonijo. Najpogostejπe vpraπanje. zaljubljenosti. je: flKaj misliπ?« Prav zato so Tehtnice mojstrice zodiaka v pogajanjih. Ëe niso naredile niË narobe. saj je to znamenje najveËji lenuh zodiaka. uravnoteæenosti in harmonije. po naËelu flbolje vrabec v roki kakor golob na strehi«. in tipiËna Tehtnica ni sreËna. ali pa predolgo vztrajajo v slabem odnosu. in na sredini poti odnehajo. »e jim v ljubezenskem æivljenju πkriplje. da gre za sedmo znamenje zodiaka oziroma nasprotje znamenja ega in individualnosti. drugih ljudi. Tehtnice uæivajo v intimnosti. da se jim v æivljenju nenehno kaj dogaja. Vendar je to. prej neke vrste duπevna ohromelost. Ovna. da so na koncu popolnoma zmedene in niËesar ne ukrenejo. kar se nam 22 . so potem nenehno v dvomih. in Tehtnice znajo vsako odloËitev tako temeljito pretehtati z vseh strani. zdi lenoba. OKTOBER f ELEMENT IN MODUS KARDINALEN. Ëe ni v druæbi. sploh ne obvladujejo æivljenja. Simbol znamenja ‡ tehtnica ‡ pomeni namreË tehtanje argumentov za in proti. T o je znamenje partnerstva.

s katerimi nato ljudi dræi v πahu. da so æe na meji jasnovidnosti. ki je ©korpijonom pisan na koæo. ©korpijoni veljajo za skrivnostne in zapletene ljudi. ©korpijon je fldetektiv« zodiaka. Kot pripadniki fiksnega in vodnega znamenja dajejo vtis hladnih ljudi. in ©korpijoni so vËasih tako prodorni. ©korpijoni se morajo nauËiti. Ëe bi imeli vsaj malo strpnosti in lahkotnosti svojega nasprotnega znamenja Bika. NOVEMBER e ELEMENT IN MODUS VODA. vendar v resnici sploh niso taki. Toda na sreËo so ©korpijoni kot maËke ‡ vedno pristanejo na nogah in zaËno od zaËetka. OKTOBER‡22. Ëe nimajo vsega pod nadzorom. dobro ali zlo ‡ zato teæko sprejemajo ravnoduπnost flnormalnih« ljudi. da stvari sploh ne morejo jemati z lahke strani. 23 . Naj gre za skrivnosti ali psihoanalizo. ki je ©korpijonom pisan na koæo. zato radi kopljejo pod povrπjem in odkrivajo skrivnosti. in tipiËni ©korpijon je moËan. in tudi astroloπki ©korpijon je zelo maπËevalno in ljubosumno znamenje. saj niso sreËni. PLUTON SIMBOL ©korpijon 24. ©korpijoni so tako strastni. GLAGOL REGENERIRATI Njihova Ëustva so strastna. πe posebej ne. Ëe so prizadeti. Njihov sovladar je bog podzemlja Pluton. skrivnostno in prepovedano. ki stavi na vse ali niË. vËasih celo iz niË. pod njihovim ravnoduπnim videzom se skriva bogato notranje æivljenje. flTiha voda globoko dere« je pregovor. Morda bi jim bilo laæje. je za druge ljudi vËasih © korpijoni niso plehki in æivljenje doæivljajo z neverjetno intenzivnostjo. dokler se ne dokoplje do flπibkih toËk«. da drugih ne smejo ustrahovati. PrivlaËi jih vse skrito. pogosto Ërnobela ‡ ljubezen ali sovraπtvo. Njegov odnos do æivljenja. ©korpijon je znamenje πestega Ëuta. MA©»EVALNO ÆELO ©korpijon ima v repu skrito æelo. FIKSEN ©korpijoni veljajo za skrivnostne in zapletene ljudi. ampak da morajo svojo moË uporabljati konstruktivno in pozitivno. Kot pripadniki fiksnega in vodnega znamenja dajejo vtis hladnih ljudi. naporen. odloËen in temeljit. Tradicionalni vladar ©korpijona je bog vojne Mars. pod njihovim ravnoduπnim videzom se skriva bogato notranje æivljenje. flTiha voda globoko dere« je pregovor. Njihova potreba po maπËevanju je bolj ali manj samodejni odziv. Ëeprav pogosto prizadene tudi njih same. ki ne odneha. Pripadniki tega znamenja se pogosto ukvarjajo z zdravilstvom.F VLADAR MARS. vendar v resnici sploh niso taki.

vËasih pa tudi ne. in iskanje modrosti ter smisla je zanj enako pomembno kot odkrivanje novih krajev in doæivetij. resnica in poπtenost tipiËne strelËevske vrednote. vËasih zadenejo tarËo. Ti ljudje niËesar ne skrivajo in so navznoter po navadi natanko taki. VE»JI OD ÆIVLJENJA malce bolj prefinjenega in zavitega izraæanja. Ëe ga obtoæiπ laænivosti. NOVEMBER‡21. Strelci po navadi kar prekipevajo od energije.G VLADAR JUPITER SIMBOL Strelec 23. ampak z upanjem in priËakovanjem zrejo naprej in so najveËji optimisti zodiaka. nikoli se ne ozirajo nazaj. da opusti naËrt in zastavljeni cilj. kot jih vidimo navzven. v svoji nagnjenosti k pretiravanju znajo biti prav naporni. Strelca je najlaæje razjeziti. Æal pa se mu vse preveËkrat zgodi. Strelec vlada veri in zakonodaji. Njihova æivljenjska naloga je nauËiti se ceniti tukaj in zdaj. vËasih res poËutijo bolj doma kot v rojstni deæeli. DECEMBER d ELEMENT IN MODUS OGENJ. in tipiËni Strelec ga uporablja z veliko vnemo in navduπenjem. poleg tega pa so tudi zelo odkritosrËni ter neposredni in se sploh ne zavedajo. zato so pravica. Ne bi jim πkodilo. Naivno zaupajo v svet. in potovanje samo je zanj pogosto celo pomembnejπe od konËnega cilja. kar je tuje. in pripadniki tega znamenja se v tujini Strelec vlada bedrom. Edino. Je filozof in uËitelj zodiaka. SPREMENLJIV LokostrelËev lok ima veliko tetiv. Toda Strelec je znamenje popotnikov. pa naj jih ta πe tako pogosto pusti na cedilu. Ti telesno in duπevno nemirni ljudje so rojeni v znamenju prihodnosti. in tudi Ëe kdaj potoËijo solzo v blazino ali se razjokajo na rami najboljπega prijatelja. zato Strelci pogosto izstopajo po znaËilni pozibavajoËi hoji in dolgih korakih. GLAGOL ISKATI S trelec vlada vsemu. PuπËice simbolizirajo iskanje. ne pa begati sem ter tja in iskati neznano. da druge s tem spravljajo v zadrego. je æalost. V tem znamenju so rojeni πtevilni uspeπni πportniki. kar obdræijo zase. Strelec je tudi znamenje viπjega uma. svetu vedno kaæejo veder obraz. bræ ko se na obzorju pokaæe kaj novega in zanimivejπega. zadnjici in πe posebej kolkom. Ëe bi se od svojega nasprotnega znamenja ‡ DvojËkov ‡ nauËili .

Kozorogi znajo ubrati pravo pot do vrha in nikoli ne izgubijo cilja izpred oËi. Kozorogi so po naravi moËni in odporni. Njihov cilj je ustvarjati in uspevati. zanesljiv in odloËen. nobene stvari ne lotijo brez namena. Ne bi jim πkodilo. Kozorogi imajo radi jasno zaËrtane plane. vzdræljiv. tako da vedo. kaj poËno in Ëemu. Kozorogi so vljudni. toda ne Ëez noË. naj gre za dom ali sluæbo. Ëe bi imeli vsaj malo Ëustvene in zaπËitniπke narave svojega nasprotnega znamenja. preudarni in znajo upoπtevati Ëustva in mnenja drugih. vsiljivcev pa se ubranijo s hladno zadræanostjo in jedkim humorjem. zato ne marajo nejasnosti in hoËejo vedno vedeti.H VLADAR SATURN SIMBOL Kozorog 22. KARDINALEN GLAGOL OBVLADATI TipiËni Kozorog je kot gorska koza ‡ moËan. zato ti nikoli ne izæivijo otroπtva. njihova nedruæabnost vËasih meji æe na puπËavniπtvo. SAMOTA Kozorog je tudi znamenje avtoritete. revma in luskavica. pri Ëem so. da tudi sami spoπtujejo zasebnost drugih in v odnose vedno vstopajo poËasi in previdno. dolænosti in odgovornosti. v otroπtvu so malce nagnjeni k bolehnosti. Po drugi strani jih je strah gneËe in mnoæic. Pri tem jim je v veliko oporo njihova izjemna vzdræljivost. Ëeprav je njegova ambicioznost v primerjavi z drugimi znamenji bolj zadræana in navzven manj opazna. Kozorog vlada kostem in πe posebej kolenom ter zobovju. Odrasli otroke Kozoroge . K ozorogi prisegajo na trdo delo. Raka. z leti pa so vedno bolj trdnega zdravja. ki jih ti ljudje po navadi okusijo æe v mladosti. DECEMBER‡20. ampak poËasi in z gotovostjo. razen Ëe jih ne tarejo problemi s koæo in kroniËne bolezni. saj je to najbolj ambiciozno znamenje zodiaka. h katerim so nagnjeni. Prijateljstva Ëez noË so jim tuja. kot so osteoporoza. zraven pa so pogosto osamljeni in brez prijateljev. Rojeni v tem znamenju imajo pogosto lepo postavo in izrazite obraze. JANUAR c ELEMENT IN MODUS ZEMLJA. uæivajo pa v samoti. Skrbno varujejo svojo zasebnost. niË Ëudnega. praktiËnost in disciplino ter se veËkrat æe v mladih letih obremenijo s preveË dela in dolænostmi. Kozorogom vlada planet omejitev Saturn. Res pa je.

to je upornik z razlogom ali brez njega. URAN SIMBOL Vodnar 21. zlasti gleænjem. discipliniranega. organiziranega. ki je daleË pred svojim Ëasom. vsekakor pa nenavaden. »e njegovo nasprotno znamenje Lev predstavlja predvsem moË in ustvarjalnost posameznika. zraku. prijatelje in kolege. da ne potrebujejo pomoËi. logiËnega in sistematiËnega Ëloveka. Za Vodnarje so Ëustva tuj svet. Vodnarji so po navadi nadpovpreËno inteligentni ljudje. se Vodnar jazu odreka v korist πirπe skupnosti. GLAGOL RAZUMETI planet Zemlja nasploh. ker nikogar ne skrbi zanje in so vsi prepriËani. Zaradi svoje hladnosti imajo teæave tudi s partnerskimi odnosi. svet in zapeljevanja in dvorjenja nauËiti od svojega nasprotnega znamenja Leva. ideologij. kar se na primer kaæe v vodnarski obsedenosti z nenehnim pisanjem seznamov dolænosti. Vodnar se mora umetnosti 26 . da je Vodnarjem veliko do lastne individualnosti in da se pogosto æe Vodnar vlada nogam. Paradoks tega znamenja se odraæa v dejstvu. Ëeprav si jih na skrivaj morda æelijo. ki nikoli ne podvomi o svoji pravici do pozornosti drugih. od otroπtva dalje Ëutijo fldrugaËne« od drugih. Odmaknjenost od sveta pa je dvorezen meË in je lahko prepreka uspeπnemu sklepanju prijateljstev in ljubezenskih zvez. da imata prav. Ëudaπki in πaljiv Ëlovek. in krvnemu obtoku. in celo njihove najuspeπnejπe romantiËne zveze temeljijo prej na prijateljstvu kot na telesni privlaËnosti. ki pripada elementu uma. Seveda je Saturn tudi glavni krivec za slavno vodnarsko nefleksibilnost. V vsem zodiaku prav Vodnarji najbolj potrebujejo izmenjavo mnenj. FIKSEN Simbol Vodnarja je Ëlovek. Izkazovanje ljubezni jim je neprijetno in jih spravlja v zadrego. FEBRUAR b ELEMENT IN MODUS ZRAK. Saturn je simbol Vodnarja kot resnega. ker ne znajo poskrbeti za udobje in toploto svojega stanovanja.I VLADAR SATURN. Uran pa po drugi strani ponazarja drugi tip Vodnarja. v katerem se ne znajdejo najbolje. vendar je to znamenje. posebneæ ali nori profesor. TEÆAVE S »USTVI V odnar je objektivno znamenje. JANUAR‡19. Vodnarji so od vseh najbolj sposobni ohranjati prijateljske stike z nekdanjimi ljubimci in partnerji. Pripadniki tega znamenja so nagnjeni k prehladom. ki v vrËu nosi vodo. Vodnarji pa se poslediËno Ëutijo nepotrebne. Oba sta seveda prepriËana. kar se nanaπa predvsem na znance. zato ga zanimajo predvsem druæba. druæbenih in politiËnih vpraπanj ter Ëlovekoljubnih in ekoloπkih gibanj. saj je Vodnar znamenje intelekta. Znamenje Vodnarja vlada odnosom z malo zaËetnico. Vodnarju vladata dva planeta: Saturn in Uran. Njihov stvarni pristop in vzviπenost zaradi drugaËnosti dajeta vtis samozadostnosti.

da Ribe svet doæivljajo kot kruto in neprijazno okolje. Previdne morajo biti tudi pri uæivanju alkohola in drog. NEPTUN a ELEMENT IN MODUS VODA. MAREC VLADAR JUPITER. Slaba stran pretirane obËutljivosti tega znamenja pa je seveda ta. FEBRUAR‡20. pred katerim se je treba braniti. do takrat pa zbegano blodijo po svetu in so kot pregovorne ribe na suhem. To vodno znamenje brez oklepa in æela je hudo ranljivo in zato v æivljenju pogosto prizadeto. ker so nagnjene k zasvojenosti. Ribe se morajo nenehno spopadati s teæo vsakdanjega æivljenja. TipiËna Riba se na ta naËin tudi uËi. zato ni Ëudno. saj Ëlovek nikoli ne more ustreËi vsem ljudem. ne da bi morala naprezati moægane. Tako kot njihov element se tudi Ribe prilagodijo obliki posode oziroma æeljam in priËakovanjem Znamenje vlada stopalom in limfnim ælezam. znanje usvoji æe podzavestno. da so filmski igralci po horoskopu pogosto Ribe. njihova najveËja teæava v æivljenju pa je pomanjkanje orientacije. in najbolj na svetu jih je strah utesnjenosti. 27 . POTREBA PO KALUPU TipiËna Riba nujno potrebuje red in zunanjo obliko.J SIMBOL Ribi 20. vdihavanje morskega zraka. æivljenje na ladji ali morski πporti. drugaËe se njena osebnost preprosto razpusti. Ribe so bolestno obËutljive. Pripadniki tega znamenja æivijo v nekem vmesnem prostoru med domiπljijo in resniËnostjo in so zelo nagnjeni k eskapizmu. okolice. ki ne Ëutijo neustavljive privlaËnosti morja. zato Ribe lahko priËakujejo teæave na tem podroËju. Z lahkoto zaznavajo razpoloæenje drugih ljudi in kot gobe vsrkavajo vibracije v prostoru. Ko se konËno znajdejo. naj bodo to sprehodi ob obali. Le redke so Ribe. Toda æelja po ugajanju in zadovoljevanju drugih jih pogosto pripelje do razoËaranja. P ripadniki tega znamenja so raje velike ribe v majhnem ribniku kot obratno. Njihove osebnosti so neskonËne kot morje. so sposobne uresniËiti visoke cilje. SPREMENLJIV GLAGOL (OD)RE©ITI Sovladar Rib je morski bog Pozejdon ali Neptun.

Luna. Poznavanje bistva in lastnosti planetov v povezavi s posameznimi znamenji je temelj interpretacije rojstne karte. Neptun in Pluton. Uran. Venera. . Planeti so v doloËenih znamenjih moËni. v drugih pa πibki. Mars. Saturn. Jupiter. Merkur. Tako kot znamenja ima tudi vsak planet svoje domovanje in simbolizira doloËene aspekte naπih notranjih in zunanjih svetov.Popolni horoskop sestavlja deset nebesnih teles ‡ Sonce.

PLANETI 2 .

to so tako imenovani Krog sreËe in Lunini vozli. kadar je planet dobro poloæen. moderna astrologija pa zadnje Ëase vkljuËuje πe novo odkriti planet Hiron. izgon. v pozitivnih aspektih z drugimi planeti. ki jima vlada Saturn. V astrologiji so vsa znamenja moπka ali æenska. a le iz jezikovnih razlogov. toda za pravi horoskop je treba poznati poloæaje vseh desetih planetov ‡ Sonca. in Ëeprav je SonËevo znamenje slika naπe osebnosti. kadar je planet slabo poloæen oziroma v aflikciji. UËenje izdelave horoskopa je malce podobno lupljenju Ëebule. in enako velja za planete. Venere. ki so podrobneje obdelani v drugi polovici tega poglavja. da imajo planeti vedno simboliËen pomen in da niso zgolj astronomska telesa. Lune. Mars Ovna in ©korpijona. viπina in dno. Ne smemo namreË pozabiti. pozneje odkritimi planeti. enemu moπkemu in enemu æenskemu. »e si ogledamo kolo levo in desno od Sonca in Lune. je bodisi v πibkem znamenju ali hiπi. Saturna. je bodisi v moËnem znamenju ali hiπi.PLANETI UVOD V PLANETE Vsakdo ve. Venera Bika in Tehtnice. konËamo pa na vrhu kolesa. Marsa. vsi drugi planeti pa so moπki. kjer sta Kozorog in Vodnar. kot so domicil. v negativnih aspektih z drugimi planeti. ugotovimo. Rib in ©korpijona. Neptuna in Plutona. smo v resnici skupek vseh znamenj. Vsak planet se nahaja v doloËenem znamenju. Tako Sonce kot Luna vladata vsak po enemu znamenju. ali pa gre za kombincijo vseh teh dejavnikov. ki jim vladajo. v katerem sonËnem znamenju je rojen. V naπi knjigi za planete uporabljamo neosebne zaimke. Jupitra. Merkurja. I z diagrama na nasprotni strani lahko razberemo vzorec planetov in znamenj. Urana. Jupiter Rib in Strelca. Te toËke bomo podrobneje obdelali na koncu poglavja. se moramo prebiti skozi πtevilne plasti (hiπe in aspekte si bomo ogledali v naslednjem poglavju). o Saturnu pa kot o flnjem«. Luna in Venera sta æenski. Eden prvih korakov v spoznavanju planetov je ugotovitev. Poleg æe omenjenih desetih planetov ima horoskop πe dve drugi pomembni toËki. Ëe bi tradicionalne planete nadomestili z modernimi. ali pa gre za kombinacijo vseh teh dejavnikov. V praksi astrologi o Luni po navadi govorijo kot o flnjej«. Prelepa simetrija tega vzorca bi bila pokvarjena. da ima vsak planet svoj domicil in da se simbolizem planetov ujema z znamenji. da je Merkur vladar DvojËkov in Device. preden dobljene podatke lahko poveæemo v smiselno razlago. Za zaËetek si moramo zapomniti naslednje: 30 . Usvojiti moramo pojme. Neptun in Pluton le sovladarji Vodnarja. drugi osebni planeti od Merkurja do Saturna pa po dvema. zato so Uran.

+ - + SONCE LUNA MERKUR + VENERA MARS + + l OVEN + g DEVICA JUPITER SATURN URAN NEPTUN PLUTON k BIK j DVOJ»KA i RAK h LEV f LIBRA e ©KORPION d STRELEC c KOZOROG b VODNAR a RIBI 31 .

odloËnostjo. ne izæareva veË osebnosti. kako so v naπem horoskopu poloæeni drugi planeti. To se kaæe tudi v SonËevem grafiËnem simbolu ‡ piki v sredini kroga. pri æenskah pa levega oËesa. v horoskopu æenske pa tudi partnerja oziroma tip moπkega. hkrati pa tudi cilj. zlasti pa hrbtenici. nesamozavestnost in pomanjkljiv obËutek identitete. iz katere se je razvilo æivljenje. zavest in psiholoπke lastnosti. ko se Sonce vrne v isto znamenje in na isto stopinjo. »e Ëlovek v sebi zatira lastnosti svojega SonËnega znamenja. ki jo privlaËi. sijajem. poπtenostjo. telesni zgradbi in hrbtu. Tehtnica pa Tehtnica. sreËen. le da nam Sonce sveti podnevi. h kateremu stremimo. kjer je bilo na dan naπega rojstva. ki simbolizira toËko zavesti. Poleg tega je Sonce pri moπkih vladar desnega. brezvoljen in potrt.Sonce ZNAMENJE DOMICILA LEV BARVE ZLATA. Seveda pa slabo aspektirano oziroma πibko Sonce prinaπa ravno nasprotne lastnosti ‡ nesramnost. Oven bo vedno Oven. Nasprotno pa je Ëlovek. predstavlja oËeta. vitalnosti. Zraven sodijo tudi zdravstvene teæave in pomanjkanje vitalnosti. Izrazito sonËni ljudje po navadi izæarevajo moËno energijo in vitalnost ter se lahko pohvalijo z mnogimi pozitivnimi levovskimi lastnostmi ‡ radodarnostjo. nadutost. bodisi teæave s hrbtenico. Sonce vlada srcu. veliËino. V astrologiji sta tako Sonce kot Lev povezana s kraljevsko dræo. RUMENA. Sonce je po tradiciji flgospodar dneva« in je tako kot Luna svetilo. ki seva svetlobo svojega znamenja. dostojanstvom in avtoriteto. Ne glede na to. KOVINA ZLATO S once je kot gospodar dneva moπki planet in »LOVEKOVO NAJGLOBLJE BISTVO Sonce kot vir æivljenja in svetlobe predstavlja naπ dnevni svet. samozavestjo. bled. in poloæaji drugih planetov pri tem niso pomembni. 32 . pogumom. Luna pa ponoËi. moËnim znaËajem in odliËnim zdravjem. vzbujanje pozornosti za vsako ceno. rojeni v znamenju Leva ‡ bodisi lepo postavo. zato je naπ rojstni dan hkrati tudi naπ solarni povratek oziroma dan. Sonce simbolizira naπ najgloblji jaz. uravnoteæen in pomirjen s svetom. Izrazito sonËni tipi imajo ‡ tako kot ljudje. ampak æivi v senci drugih. ORANÆNA DAN NEDELJA Sonce v natanko enem letu prepotuje ves zodiak.

potrebe in nagonske odzive. nenehno spreminja obliko ter je sprejemajoËa ter spremenljiva. Ta vzorec je viden tudi v treh Luninih fazah ‡ mlaju. »e je Sonce vladar naπega zavestnega dnevnega sveta. predvsem obËutljivost in sposobnost skrbeti za druge ter jih πËititi. Izraziti lunarni tipi ljudi imajo veliko pozitivnih rakovskih lastnosti. znamenju zadræi pribliæno dva dneva in pol. kar dokazuje popolni mrk. Luna doloËa naπa Ëustva. saj imata obe svetili enako simboliËno teæo in πele skupaj sestavljata mogoËno celoto. noseËnost in rojstvo. Pravzaprav sta popoln par. Ëeprav poloæaj Lune v slednjem lahko oznaËuje ginekoloπke teæave. LUNARNI SIMBOLIZEM Luna ima kot gospodarica noËi æenski znaËaj. kar je skrito v senci. je Luna povezana z naπim noËnim svetom. ko se Lunina krogla natanko prilega SonËevi. je pomembna tudi Luna. v horoskopu moπkega pa tudi partnerko oziroma tip æenske. njeno naraπËanje in upadanje pa simbolizira spoËetje. levemu oËesu pri moπkem in desnemu pri æenskah. 33 . Pravijo. da naj bi Luna v DvojËkih. otroπtvu in plodnosti. L una je najhitrejπe nebesno telo. Na univerzalni ravni je to moËan simbol æenstva in æenske energije. Zodiak prepotuje v 28 dneh in se v vsakem Luna vlada æelodcu in nagonskim reakcijam. ki ga privlaËi. ki mu vladajo podzavest. vlada pa materinstvu. Tu gre oËitno za nekakπno dvovladje. predstavlja mater. ki od Sonca prejema svetlobo in je na nebu vidna kot enako velika krogla. toda Ëe je horoskop sicer ugoden za potomstvo. ti poloæaji prav gotovo ne morejo prepreËiti zanositve. BELA DAN PONEDELJEK KOVINA SREBRO »eprav je najpomembnejπi dejavnik naπe astroloπke identitete Sonce. polmesecu in πËipu. otrokom. Ribah in ©korpijonu. Vlada tudi prsim. Levu in Devici pomenila neplodnost. Od Sonca dobiva svetlobo. VLADARICA NO»I Lunin 28-dnevni ciklus sovpada z menstrualnim ciklom. sanje in vse. Najplodnejπa je Luna v svojem lastnem znamenju Raka in drugih dveh vodnih znamenjih.Luna ZNAMENJE DOMICILA RAK BARVI SREBRNA.

34 . vendar zna tudi skrivati. kar je povezano s komuniciranjem. sanjarije in mnenja. lahko povzroËa motnje govora ali teæave z usti. kot so avtomobili. radoveden. Merkur vlada tudi kratkim potovanjem in prevoznim sredstvom. DEVICA BARVE ME©ANE ALI VE» BARV HKRATI DAN SREDA KOVINA ÆIVO SREBRO SonËev najbliæji sopotnik Merkur se od njega nikoli ne oddalji za veË kot 27 stopinj. V grπki mitologiji je Merkur Hermes telefoni. ramam. to pa so misli. ki pooseblja drugo funkcijo uma ‡ analiziranje. da je Merkur po navadi poudarjen v horoskopih pevcev in glasbenikov. pa vsaj v sosednjih dveh znamenjih. Podobno kot Sonce tudi Merkur skozi zodiak ne potuje dlje kot pribliæno eno leto. bister in hiter. in je zato tudi vladar moπkega znamenja DvojËkov. RADOVEDNI SKRIVA» Merkur je vladar grla. ideje. kar se telesno odraæa v roËnih spretnostih. ima teæave s koncentracijo in pozornostjo. Prav zato je Merkur le redkokdaj viden. TipiËni Merkurjevec je izjemno spreten. avtobusi in kolesa. manj pa globine. ker pa hitrost roke zlahka preslepi oko.Merkur ZNAMENJE DOMICILA DVOJ»KA. ker pa je tudi planet mladine. πe najlaæje ga opazujemo med popolnim mrkom. jezikom in dihanjem. mnoæiËni mediji itd. Vlada tudi rokam. oziroma krilati boæji sel. velikih govornikov zodiaka. poroËanje. Povezan je z rokami. Hkrati je Merkur tudi vladar natanËnega in perfekcioniostiËnega æenskega znamenja Device. ZnaËilnost DvojËkov je potreba po izraæanju. resni πtudij pa prepuπËa drugim planetom. kot so pisanje. odkrit ali skrivnosten. je lahko tako tat kot Ëarovnik. kar ni verbalizirano. Je tudi vladar humorja in magije. Glede na svoj poloæaj v horoskopu je lahko laænivec ali resnicoljubneæ. prepirljiv ali spravljiv. duπevno pa v inteligenci. zato je Merkur tudi vladar vsega. æivËnemu sistemu ter boleznim. povezan z umom. zato ni Ëudno. Je planet πirine in raznolikosti. Ëeprav je moËno izraæen tudi v merkurijskih poklicih. zato vlada zgodnjemu izobraæevanju. Simbolizira vse. pogovori. Merkur je tudi naπ glas in vse. definiranje in razloËevanje. Jezik sicer razkriva. »e je slabo poloæen. zato je v horoskopu vedno v istem znamenju kot Sonce. kar je povezano s pisno in govorjeno besedo ‡ pisma. knjige. pljuË in dihalnih poti. raziskovanje in stiki z javnostjo. Merkur je kot planet. povezanim s temi organi. Ëe ne.

ljubkost. ki je tudi univerzalni simbol æenskosti. vznesenost. Seveda vlada tudi liπpanju. Venera je æenski planet in vlada svetu ljubezni in æelja. V grπki mitologiji je Venera boginja ljubezni Afrodita. Tako kot Merkur se tudi Venera nahaja med Zemljo in Soncem. ki jih odkrivamo s tipom. iz Venera vlada druæenju. lepota. Pravzaprav so naπe najmoËnejπe æelje praviloma v nasprotju z zdravo pametjo. Venera πe posebej vlada æenskam. in nikakor niso posledica analitiËnega razmiπljanja. ki ga privlaËi. njeni fiziËni atributi pa so dober videz. zato je tudi v horoskopu v istem znamenju kot Sonce. na primer o druæini in tesnih prijateljih. saj je Venerino moπko znamenje Tehtnica znamenje povezovanja in partnerstva. Ëe ne. pa vsaj v sosednjih dveh znamenjih. vidom in sluhom. porokam in vsakovrstnim zvezam. LEPA IN LJUBE»A Venera kot mala sreËa vlada lepoti. govori pa tudi o naπih ljubeznih zunaj romantiËnih zvez. glasbi in dobri hrani. njenega imena pa izhaja samostalnik flafrodiziak«. okusom. ljubeznivega in vËasih lenega Ëloveka. mehkoba. Ni treba posebej poudarjati. Po njeni zaslugi obËutimo veselje. od katerega ni nikoli oddaljena veË kot 46 stopinj. BELA DAN PETEK KOVINA BAKER Venera je kot jutranja ali veËerna zvezda na nebu vidna le tik pred sonËnim vzhodom oziroma takoj po sonËnem zahodu. da je Venera tudi vladarica zabave in uæitkov. saj vsi vemo. 35 . sreËanjem. pa tudi pridevnik flveneriËen«. ki pomeni spolno poæivilo. parfumom.Venera ZNAMENJE DOMICILA BIK. V horoskopu moπkega je Venera pokazatelj tipa æenske. kar ponazarja njen grafiËni simbol. pa tudi sladkorju v krvi in sladkorni bolezni. vonjem. Povezana je tudi s spolno prenosljivimi boleznimi. TEHTNICA BARVI ZELENA. poæelenje in uæitek v spolnosti. Venera vlada Ëutnosti in zemeljskim uæitkom. kozmetiki. kot ponazarja Venerino æenstveno znamenje Bik. nakitu in vsakovrstnemu okrasju. ki pa znajo uæivati tudi v lepoti. V tem pogledu je Venera nasprotna Merkurju. kako teæko je prepriËati zaljubljenega Ëloveka. Nad zaËetno stopnjo medsebojne privlaËnosti in poæelenja sta umetnost in veπËina razvijanja dobrih odnosov. Venera vlada grlu in ledvicam. Osebnostno pomeni Venera ljubeËo in prijazno naravo oziroma miroljubnega. umetnosti. saj so naπa telesna poæelenja odziv na naπe potrebe in æelje. V tradicionalni astrologiji se imenuje mali benefik oziroma mala sreËa. zarokam. zaobljenost in nagnjenost k debelosti. Venerjanski tipi so po navadi odliËni ljubimci. ki dobesedno pomeni spolno vzdraæljiv.

napadalen in vedno pripravljen na spopad. Venera povezana s spolnostjo na bolj prefinjen in uæivaπki naËin. napadalcem in oroæju. Je pokazatelj naπe energiËnosti in vztrajnosti. Po drugi strani pa ima dobro poloæen Mars mnoge pozitivne znaËilnosti Ovna ter nakazuje drznega in pogumnega Ëloveka. prenagljenost. Sonce in zdaj Mars. Podobne so tudi z njim povezane rastline ‡ trnaste. glavobole. »e je Mars vlada glavi in nosu. Mars je planet rdeËe barve. nam pokaæe. Merkur. ki se zna brez strahu postaviti zase in za druge. zagrizenost in moËan znaËaj tega znamenja. zaËinjena hrana izrazitega okusa. kjer je Venera mehka in poËasna. zabada. je Mars oster in hiter. V psiholoπkem 36 . Nasilnost je lahko prikrita in se izraæa kot pasivna agresivnost in ustrahovanje πibkejπih. gre pri Marsu za prvinski spolni nagon. vnetje sinusov. bojevnika zodiaka.. Mars je hkrati tudi vladar æenstvenega in negativnega ©korpijona ter uteleπa odloËnost. Kot bog vojne vlada prepirom. je Luna. Tak Ëlovek ni destruktiven. rane. daljπa je njegova orbita. od kirurga s skalpelom do mesarja s sekiro. izpuπËaje. in Mars obkroæi zodiak v dveh letih. kako se vedemo v konfliktnih situacijah. Bolj ko je planet oddaljen od Sonca. reæe . nenadne hude boleËine. okuæbe. koliko smo borbeni in kako pogumno se spoprijemamo z æivljenjem. nasilnost in celo krutost. ostre in bodikave. povzroËa poπkodbe obraza in lobanje. vnetja itd. ker je Mars ali Ares v grπko-rimski mitologiji bog vojne. ©KORPIJON BARVA RDE»A DAN TOREK Zaporedje planetov. VπeË mu je pekoËa. Venera. Slabo aspektiran Mars povzroËa prepirljivost. zakaj se jezimo in kako se spopadamo z jezo. opekline. ker zna jezo izæiveti na dejaven in konstruktiven naËin. Vlada noæem in z njimi povezanim poklicem. ki v horoskopu kaæe. strast in vroËino v mnogih oblikah. spopadom. V tradicionalni astrologiji velja ta planet za manjπi malefik oziroma flslab« planet. smislu je ta planet pokazatelj jeze. kot jih vidimo z Zemlje.Mars ZNAMENJE DOMICILA OVEN. oznaËuje pa tudi nekoga. In tam. mrzlice. SAMOZAVESTEN IN VZTRAJEN Mars je po naravi samozavesten. prodira. KOVINA ÆELEZO M ars kot vladar moπkega znamenja Ovna. Mars pa napada. ki se zlahka prestraπi in se nikoli ne razjezi. zato simbolizira jezo. Venera se smehlja..

kar religiji in filozofiji. nezmernost in lagodno æivljenje. sreËna nakljuËja in zadetke na loteriji. jetra in bolezni. Devica). Merkur vlada detajlom in stvarem v manjπem merilu. . Jupitrovski ljudje se tako resno poglabljajo v druæbene in planetarne probleme. medenici. Dobro aspektiran Jupiter prinaπa zaupanje in vero v æivljenje. pogosto pet minut pred dvanajsto in kot nagrado za vero in zaupanje. ali pa pretirano vero v moË usode. ki pripelje do zanikanja osebne odgovornosti. Po drugi strani pa pomeni slabo poloæen Jupiter maloduπje. da so vËasih pretirano pridigarski in praviËniπki. dobrodelne dejavnosti. kakor tudi prepriËanje. Strelcu in Ribah. æal pa jih ta podjetnost pogosto drago stane. zlobo in strah. VE»JI OD ÆIVLJENJA Jupiter je vladar sveta in naravni signifikator vsega tujega in oddaljenega. J upiter ponazarja nasprotni princip od Merkurja. Pod njegovim vplivom so tudi kri.Jupiter ZNAMENJE DOMICILA STRELEC. V tradicionalni astrologiji velja za velikega benefika ali za veliko sreËo. raziskovanju in uËenju. da je Merkur v Jupitrovih znamenjih (Strelec. Ribi) πibek. resnici. prijateljski. da bi jih kdo omejeval. RIBI BARVE ZELENA. najbolj pa jih je strah. duhovπËina. TEMNOMODRA DAN »ETRTEK Jupiter se v vsakem znamenju zadræi pribliæno eno leto. saj povzroËa razsipnost in neprevidnost. Ëlovekove pravice in politika. Rimski Jupiter je v grπki mitologiji Zevs. Ljudje pod vplivom Jupitra po navadi prekipevajo od navduπenja. pravo. KOVINA KOSITER Zaradi povezave s Strelcem vlada Jupiter kolkom. da se nobena stvar na svetu ne zgodi brez razloga. zodiak pa obkroæi v 12 letih. bedrom in ishiatiËnemu æivcu. ki se telesno in duπevno rada æeneta do skrajnih meja ter sta najsreËnejπa pri pohajkovanju. ki jih povzroËajo poæreπnost. so njegove glavne znaËilnosti veliËina. ki v æivljenju prinaπa ugodne priloænosti. radodarni in optimistiËni. Ljudje z moËno izraæenim Jupitrom v horoskopu so pogosto telesno zelo veliki ter nemirnega in podjetnega duha. Ker je kralj bogov. Najprimernejπi poklici za ljudi s poudarjenim Jupitrom v horoskopu so pouËevanje. svobodi. kakor tudi potovanj v daljne deæele. zlasti pa pravu. Jupiter pa gleda na æivljenje s πirπega zornega kota. dokazuje æe dejstvo. Te znaËilnosti so zelo opazne v obeh Jupitrovih znamenjih. Ëeprav imajo sicer veliko dobrih lastnosti ‡ so humani. ki jih uteleπa strelËevski arhetip. najviπje boæanstvo. Jupiter vlada viπjemu izobraæevanju in umu. tako kot je Jupiter πibek v Merkurjevih znamenjih (DvojËka. ©KRLATNA. flJupitrovski« tipi so po navadi optimistiËni in dobrovoljni. Jupiter je planet sreËe. πirokopoteznost in ekspanzivnost.

tudi zadnji tako imenovani flosebni« planet. tudi OËe Ëas. ki nam kaæe. varËnost in previdnost«.Saturn ZNAMENJE DOMICILA KOZOROG. kar po grπko pomeni Ëas. Jupiter pa se najslabπe poËuti v Kozorogu. tradicijo in modrostjo. da je ta planet sovraænik obeh svetil. V tradicionalni astrologiji velja za velikega malefika. zato je tudi planet Saturn povezan s Ëasom. staranjem. tako kot pri Soncu in Luni. da je Saturn povezan s strahom. in spoznavamo. to pa so poleg odloËnosti (Mars) in sreËe (Jupiter) predvsem delo. VODNAR BARVI »RNA. zato ljudje s slabo aspektiranim Saturnom pogosto trpijo za luskavico in izpuπËaji. MEJE IN OMEJITVE Saturn je nekakπen odgovor na Jupitrovo brezmejnost. je Saturn veËni flne«. Sonca in Lune. kar jih je poznala antiËna astronomija. Zodiak obkroæi v malo manj kot 30 letih. kot sta uglajeno vedenje in skrb za ugled. da nam je dan le kratek Ëas. in je zato enako pomemben kot drugi planeti. disciplina in vztrajnost. ciljev in doseækov in kot tak vladar resnega in zemeljskega Kozoroga. Med pozitivne lastnosti saturnovskih tipov spadajo tudi danes morda malce staromodne vrednote. Prav zato je Saturn planet ambicij. SIVA DAN SOBOTA KOVINA SVINEC Saturn je kot najbolj oddaljeni planet sonËnega sistema. ki so nam potrebne za doseganje ciljev. Njuna razliËnost se. v kateri ima svojo vlogo in pomen. Saturn vlada kostem ‡ zlasti zobem in kolenom ‡ stopalom. S pomoËjo Saturna se sooËamo s svojimi omejitvami. Brez Saturna v æivljenju ne bi bilo nobenih meja. omejitvami in smrtjo imenuje znamenju Raku. med katerimi je prav gotovo najpomembnejπa umrljivost. »e je Jupiter veËni flda«. kot so samodisciplina. da je Saturn πibak v Jupitrovem najmoËnejπem 38 . NiË Ëudnega torej. V grπki mitologiji je bil Saturn bog Kronos. in nas skozi samoodrekanje in odtegovanje plaËila za trud vodi po poti dozorevanja. Toda tudi Saturn je del astroloπke celote. Saturn pooseblja lastnosti. Astroloπko se to kaæe æe v dejstvu. melanholijo ter maloduπjem in da so po besedah ugledne astrologinje Liz Greene fldolgoËasne celo njegove najveËje vrline. v katerem moramo uresniËiti svoje æivljenjsko poslanstvo. in da je v njunih domicilnih znamenjih Levu in Raku najπibkejπi. kdaj moramo odnehati. odraæa v dejstvu. vranici in koæi. S aturn se zaradi svoje povezanosti s starostjo.

Uran pa trdi. ki mu jih postavlja Saturn. KOVINSKO MODRA Uran je sovladar Vodnarja. da je horoskop angleπke LaburistiËne stranke v znamenju Lune na 10. stopinji Vodnarja in da tvori Luna ugoden aspekt z Uranom. Uran je tudi vladar socializma. da je flastroloπki princip Urana opazen æe v Uran vlada loËitvam in razdruæevanju. skratka vse. ki revolucionarno spreminjajo naravo delovnega procesa.. neposreden odgovor na Saturnovo trdo strogost. da se jih krπi. pameten. UPORNIK ZODIAKA A strolog Neil Spencer je zapisal. Po naravi je inovativen.Uran ZNAMENJE DOMICILA VODNAR BARVE ZELENA. πoki in vse nepredvidljivo. Zanimivo je. elektriki ter strojem in izumom. nestanoviten. kar je neprijetno. Lahko je oËarljiv. Ëlovekovih pravic. da mu je vodenje laburistov pisano na koæo. Psiholoπko pomeni predvsem tisti del osebnosti. kako je bil planet odkrit«. ki vlada vsemu. Ëudaπki. Uran pa se poæviæga na previdnost. In res. nezaæeleno . Danes Uran vlada raËunalnikom. Saturn je razsoden in umirjen.. kar bi lahko pripisali tudi tipiËnemu Vodnarju. Uran simbolizira uporniπtvo in je 39 . od shizofrenije do obiËajne flrazcepljenosti« osebnosti. zmeden. zato ni Ëudno. V grπki mitologiji je to bog neba. Njegovo odkritje leta 1781 sovpada s francosko in ameriπko revolucijo kakor tudi z industrijsko revolucijo v Angliji. in se posmehuje avtoriteti in konvencijam. katerega tradicionalni vladar je Saturn. Uran je v skladu s svojim Ëasom glasnik svobode. eksploziven in nepredvidljiv. naporno. otrok narave ali genij. stopinji Vodnarja. TipiËni uranski Ëlovek je drugaËen od drugih in zelo poseben. Saturn igra po pravilih. ki se upira vsemu. kar kaæe na to. Zodiak obkroæi v pribliæno 76 oziroma 84 letih. satelitski televiziji. Njegovo podroËje so nesreËe. da so pravila zato. upora ter druæbenega in tehnoloπkega napredka. da je tudi vladar potresov in viharjev. da ima ministrski predsednik Tony Blair Luno na 11. nenehno prestopa meje. NEBESNO IN. πe bolj pa. vsekakor pa je vedno nekonvencionalen in izviren. kar pride kot flstrela z jasnega«. DAN NOBEN KOVINA URAN samem naËinu.

brez Ëesar ne bi nikoli izkusili zaljubljenosti in soËutja. Uveljavila se je beseda anestetik. naslednje leto pa so iznaπli kloroform. v kolikπni meri je v æivljenju pametno spoπtovati omejitve. in trpljenje je πe hujπe kot prej. z omamo pa se varuje 40 . so posneli leta 1827. ribolova. katerih tradicionalni vladar je Jupiter. otografija in film sta odkritji neptunskega obdobja. sreËo ali trpljenje in zmedo. uËinek alkohola ali drog izzveni. izpeljanka grπke besede. ki se v æivljenju redko uresniËi. Neptun pa le sanjski ideal in iskanje romantiËne zveze. Uran uniËuje. Film se konËa. in morda je narava tega planeta prav zato tako varljiva in jo je teæko opredeliti. ali pa nesreËno in brez smisla. odliËno sovpadajo s simbolizmom tega oddaljenega planeta. Neptun ima paË vedno dve strani ‡ navduπenje ali obup. V neptunskem svetu je vsenaokrog morje. Neptun pa pomeni spajanje in podiranje meja. potrebuje za pot okoli Sonca pribliæno 170 let. flmaËek« po prekrokani noËi povzroËi glavobol. na primer fotografija in film. zato ljudje s poudarjenim Neptunom v horoskopu ne poznajo meja. SVET ESKAPIZMA Neptun je planet eskapizma ali æelje po begu v vseh mogoËih preoblekah. Neptun je vedno brez stika z resniËnostjo. Neptun pa se prepuπËa in razblinja. V grπki mitologiji je Neptun bog morja Pozejdon. in glavna odkritja tega obdobja. stoletja. cestne svetilke pa so ljudem odprle nov noËni svet zapeljivo osvetljenih barov. Seveda pa je iskanje smisla v takem svetu zgolj slepilo. ki so ponujali alkoholno omamo. morskega æivljenja . Neptunski ljudje se morajo nauËiti. zemlje oziroma trdnih tal pa ni nikjer. Leta 1846 so na primer prviË uporabili eter. KOVINA NOBENA F V psiholoπkem smislu je Neptun nasproten principu Urana. Prvo fotografijo boleËine in æalosti. da pomeni Venera resniËno ljubezen. prve fliluzionistiËne igraËe« ‡ naprave. Ta deli in loËuje.Neptun ZNAMENJE DOMICILA RIBI BARVA TURKIZNO ZELENA DAN NOBEN Sovladar Rib... Neptuna so odkrili leta 1846. jadranja. nauËiti se morajo. Saturn omejuje. kar ponazarja æe njegov grafiËni simbol trizob. To seveda velja tudi za rojene v znamenju Rib. ki pomeni neobËutljivost. Namesto z oljem so zaËeli svetiti s plinom. ki so dajale vtis gibljivih slik ‡ pa so se pojavile v zgodnjih tridesetih letih 19. Svet iluzije je neptunski svet. Æivljenje je lahko sreËno in usmerjeno k cilju. Odkritje Neptuna pa je prineslo tudi velik napredek na podroËju farmakologije. Naj gre za bliπË filmske slave ali opojni svet mamil in pijaËe. Planet Neptun je tako vladar morja in vseh z njim povezanih dejavnosti ter stvari ‡ ladij. kar je pomenilo prelomno toËko v kirurgiji. Ljudje s poudarjenim Neptunom so za taka stanja zelo dojemljivi.

Vedeti pa moramo. πe posebej nacizem in zloraba jedrske energije. podzavest. Ëe jih privleËemo na dan. telesno ali psiholoπko. Mnogi ljudje s poudarjenim Plutonom ali ©korpijonom v æivljenju doseæejo zelo visoke in ugledne poloæaje. 41 . ki zahtevajo izjemno moË in vzdræljivost. P luton je rimski bog podzemnega sveta. zato je tudi planet Pluton vladar vsega. da je plutonska transformacija vselej dolg in boleË proces. in ne le zamah s Ëarobno palico. Pluton pomeni zlorabo moËi. Njegova moË je obËudovanja vredna. nevidne sile. kar je skrito in nevidno. zato astroloπko πe ni povsem pojasnjen. saj je njegovo ime izpeljanka grπke besede flplutos«. Tovrstna terapija pomeni brskanje po naπem lastnem podzemlju in odkrivanje skritih travm. na katerem bomo v æivljenju doæivljali najhujπe krize. zlo in groænjo smrti. Odkrili so ga πele leta 1930. ki jih je moË ozdraviti le. Lahko bi rekli. v grπki mitologiji pa je bil to Hades. katerega tradicionalni vladar je Mars. Ti ljudje so pobudniki druæbenih sprememb in napredka. V mitologiji si je Hades nadel Ëelado nevidnosti. ko je zapustil podzemlje. Pluton v horoskopu lahko pomeni tudi veliko bogastvo. vsekakor pa je povezan z razvojem atomske energije. TRANSFORMACIJA Pluton ni le simbol strahu. ©korpijon Bill Gates ga ima na primer v drznem Levu. ki pomeni bogastvo. v pravih rokah je sposobna neverjetnih doseækov in transformacije. za Ëloveπtvo res neke vrste pekel. da je bilo obdobje Plutona. izgub in izniËenja.Pluton ZNAMENJE DOMICILA ©KORPIJON BARVA »RNA DAN NOBEN KOVINA PLUTONIJ Pluton je sovladar ©korpijona. V Ëasu odkritja Plutona je priπlo do velikega napredka v psihoterapiji. v horoskopu pa nakazuje podroËje. v sferi denarja in πe v konjunkciji s planetom sreËe in blagostanja Jupitrom. regeneracijo. kot razpad osebnosti. transformacijo. Simbolizira uniËevanje. Njegovo zvezdno leto traja pribliæno 248 let.

ga tu ne bomo ponavljali. kadar je planet v znamenju. je planet moËan oziroma v domicilu. Tako se na primer Sonce najbolje poËuti v fiksnem in ognjevitem Levu. da se po znamenju giblje nazaj namesto naprej. kaj vse je moË razbrati iz pestrih kombinacij planetov in znamenj. za Luno je to na primer 3. IZGON. stopinji. Tudi ti poloæaji imajo doloËene stopinje. ki je nasprotno njegovemu domicilnemu znamenju. Na naslednjih straneh bomo za vsak planet posebej podrobneje obdelali poloæaje izgona. viπine in dna. da je simboliËna moË planeta oslabljena tudi. stopinja ©korpijona. delujeta skladno in sinergiËno. VI©INA. Najmanj ugoden poloæaj za planet je torej stopinja toËno nasproti njegove viπine. ToËke viπine SONCE 19 stopinj Oven LUNA 3 stopinje Bik MERKUR 15 stopinj Devica VENERA 27 stopinj Ribi MARS 28 stopinj Kozorog JUPITER 15 stopinj Rak SATURN 21 stopinj Tehtnica elementih in modusih. Kadar se planet nahaja v znamenju. Tako je na primer Sonce na viπini kjer koli v Ovnu. na katerih je moË omenjenih planetov πe dodatno poudarjena. takrat je najπibkejπi oziroma najteæavnejπi. je na dnu. zato pride do trenja. da je simbolizem æiv in dinamiËen. DOMICIL. ne pa zapeËaten v formule in definicije.PLANETI MO» IN ©IBKOST Poznavanje znamenj in planetov sta prva dva klina na lestvici astroloπkega znanja. kar pomeni. Ker smo princip domicila æe obravnavali. Takrat je planet fldoma«. kadar je ta retrograden. ampak so le nekakπen orientacijski prikaz. na naslednjih straneh pa bomo spoznali. ki jim vlada. da je πibak oziroma v izgonu ali detrimentu. Seveda obstaja tudi nasprotni princip. 42 . v katerih so lastnosti planetov πe posebej moËno izraæene. Pravijo. konfliktnosti in neuglaπenosti. kako so v tradicionalni astrologiji razporejene moËi in πibkosti. Pri razlagi horoskopa je zelo pomembno. Kot smo æe omenili. DNO V astrologiji vlada simetrija. kjer oba. kar ponazarja æe delitev znamenj po Poleg znamenj domicila in izgona ima prvih sedem planetov ‡ osebnih planetov ‡ tudi znamenja viπine. reËemo. Podani opisi seveda niso dokonËni. da je tudi moË planetov razporejena po nekem doloËenem vzorcu in logiËnem zaporedju. kadar je v znamenju ali znamenjih. planet in znamenje. ki je nasprotno njegovemu znamenju viπine. Venero in Marsa. Tudi tu je v veljavi nasprotni princip. Potem ko smo usvojili njihov osnovni simbolizem in sporoËilo. lahko postanemo ustvarjalni in zaËnemo kombinirati razliËna znamenja z razliËnimi planeti. najmoËnejπe pa je na 19. Takrat med planetom in znamenjem ni nobene medsebojne privlaËnosti. ker se po lastnostih ujema s svojim znamenjem. vendar je za zaËetek najpomembneje vedeti. ©tevilne kombinacije imajo vsaka svojo razlago. To velja zlasti za Merkurja.

l OVEN k BIK j DVOJ»KA i RAK h LEV g DEVICA ZNAM f TEHTNICA EN JA D O M ICI e LA ©KORPION d STRELEC c KOZOROG ZN A M EN A J VI ©I N b E VODNAR a RIBI SONCE LUNA MERKUR VENERA MARS JUPITER SATURN URAN NEPTUN PLUTON 43 .

iniciativna. Obratno velja. vladar Saturn Sonce in Saturn sta veËna sovraænika. Merkur pa na 15. 44 . kot bi bil sicer. stopinji Ovna.PLANETI moËnimi æarki zaæiga in zatira. odloËna in energiËna. poznavanje astroloπke teorije pa nam pomaga doloËiti tehniËne elemente in si ustvariti referenËni okvir. πËiti in daje zavetje. je razlika med njima 5 stopinj. vladar Mars Sonce in Mars sta zaveznika. ZNAMENJE DNA Tehtnica. poËasnem odloËanju. kar je smrt za kvalitetno razlago horoskopa. vladar Venera poloæaj kazimi. OÆARJENOST IN KAZIMI ALI V flSRCU SONCA« LUNA ZNAMENJE IZGONA Kozorog. To pomeni. reËemo. »e je Sonce na primer na 10 stopinj in 30 minut Ovna. Saturn pa v Raku. SONCE POMEMBNOST RAZLAGE Tradicionalne πibke in moËne poloæaje moramo vedno razlagati v kontekstu posameznega horoskopa. To je ZNAMENJE IZGONA Vodnar. ker tu nad njegovo toplino in strastjo vedno prevlada razum. da razdalja med njima ne presega 17 minut. torej je Merkur oæarjen. je razdalja med njima le 10 minut. Negotovost. ste si v simbolnem smislu nadeli prisilni jopiË. Tak poloæaj se imenuje oæarjenost in tudi v tem primeru je planet oslabljen. je razdalja med njima 15 stopinj. ObËutek jaza je pri njej lahko v senci skrbi za potrebe drugih. krivda in æelja po ugajanju za vsako ceno so pri tem znamenju vedno nad sebiËnostjo. ki ga s svojimi Tako kot Sonce je tudi Luna sovraænica Saturna. zato sta najπibkejπa v znamenju drug drugega. kar so bolj saturnovske kot sonËne lastnosti. da je drugi planet kombusten. da je Merkur kombusten. a manj. Vodnar je hladen. Ëe je planet v tako tesni konjunkciji s Soncem. kot Ëe je kombusten. Ëe se neki planet nahaja znotraj sedemnajstih stopinj od Sonca. odmaknjen in razumski. Tehtnica je znana po tuhtanju.. vendar pri tem ne smemo biti togi. kar je v nasprotju z vlogo Lune. »e je na primer Sonce v konjunkciji z Merkurjem in je na 10. ZNAMENJE VI©INE Oven. Luna v Kozorogu lahko pomeni neplodnost. ker se flv srcu Sonca« navzame SonËeve moËi in energije. ambicioznosti in uËinkovitosti. izmikanju in nadarjenosti za partnerstvo. stopinji Ovna. saj sta oba moπka. Sonce se v Vodnarju ne more razæareti. saj razlage dobijo smisel πele v kontekstu konkretnega horoskopa. Prav zato sem kljuËne besede raje izpustila v prid πirπih opisov. da je ta planet oslabljen zaradi bliæine Sonca. »eprav se zdi na prvi pogled morda uporabno. zato je Merkur v kazimi. Sonce v tem znamenju æari moËneje kot drugje. Merkur pa na 25. kar pomeni. Na ta naËin lahko poveæemo informacije in smisel. Ëe kombinacije planetov in znamenj opremimo s seznamom pripadajoËih atributov oziroma kljuËnih besed. najπibkejπa je v Kozorogu. »e je Sonce na primer na 10.. Merkur pa na 10 stopinj in 20 minut Ovna. KOMBUST. Kozorog je znamenje strogosti. pa je tak pristop preveË πolski in premalo ustvarjalen. ki hrani. v katerem je drugi planet veliko moËnejπi. planetom v izgonu pa le slabe lastnosti. Povezuje ju element ognja in obËutek za lastni jaz. »e planetom v domicilu pripisujete samo dobre. vladar Saturn »e je neki planet v konjunkciji s Soncem oziroma tik ob njem in njuna medsebojna oddaljenost ne presega sedmih stopinj in pol znotraj istega znamenja. Enak princip velja tudi.

»ustvena intenzivnost in moËan spolni nagon Marsa v ©korpijonu je v nasprotju z mehko in obËutljivo Luno. odlikujeta pa ga zgovornost DvojËkov in natanËnost Device. zato je njuna kombinacija zelo naporna. pisanje. Merkurjevska spretnost. Merkur v Strelcu je lahko neobziren. ljubezen do narave. Merkur v Ribah je lahko zmeden in nenatanËen. VENERA ZNAMENJI IZGONA Oven in ©korpijon. vladar Merkur Luna in Mars sta sovraænika. Merkur v Strelcu uæiva v debatah in ima izostren smisel za humor. simbolizira tip flzemeljske matere«. Ëutne uæitke in ‡ glede na Bikovo povezanost z grlom ‡ lep glas. pisatelje in pevce. je premalo discipliniran in obvladan. ZNAMENJE VI©INE Devica. pri katerem se znamenje viπine ujema z znamenjem domicila. ZNAMENJE DNA Ribi. um in sel. energiËnost in moË. Sicer pa je ta kombinacija ugodna za igralce. pretirano obvladovanje Ëustev in pomanjkanje soËutja. ZNAMENJE VI©INE Bik. klepetav. vladar Mars ZNAMENJI IZGONA Strelec in Ribi. podjetnost. Luna v ©korpijonu simbolizira Ëustvene travme. ginekoloπke teæave in ljubosumje. Merkur je edini planet. natanËnost in komunikacijske veπËine pridejo najbolj do izraza prav v prilagodljivi in zemeljski Devici. Je pa to dober poloæaj za uËenje. ZnaËilnosti Marsovih znamenj so sebiËnost. vladar Jupiter Merkur je glas. sila. ki jim vlada Jupiter. nagnjen k pretiravanju in povrπen. zato se v znamenjih drug drugega slabo poËutita. vladar Jupiter Glej Merkur v izgonu v Ribah (zgoraj). ZNAMENJE DNA ©korpijon. Luna se v plodnem Biku razcveti. hobije in svobodnjaπke poglede. MERKUR Luna in Venera sta zaveznici. kar je v 45 .prednost delu pred zabavo. Luna v plodnem Biku predstavlja tip materinske in praktiËne æenske. pogosto ima teæave z resnico ‡ ali laæe ali pa ima prebujno domiπljijo. vladar Venera pogosto pa je to tudi ugoden poloæaj za zdraviteljske in parapsiholoπke sposobnosti. vladar Mars Venera in Mars simbolizirata polarnost æenskega in moπkega principa. V znamenjih. dar za vrtnarjenje. ker sta obe æenski znamenji.

Poloæaj simbolizira æenske. uspeπno izvrπevanje dolænosti in trdo delo. sodeluje in se pogaja. Mars ukrepa. Ta poloæaj pomeni usmerjeno aktivnost. . Venera v ©korpijonu je flfatalna æenska« ali pa oboæevalec spolno privlaËnih in moËnih æensk. Kombinacija lahko oznaËuje izbirËno osebo. Ta poloæaj simbolizira razmerja moËi v ljubezni. Ta poloæaj lahko pomeni tudi boj za praviËne cilje in pasivno agresivno vedenje. ljubezen sprejme od vsakogar in ne hrepeni po romantiËnem idealu. to pa je v nasprotju s premoËrtnim in odloËnim Marsom.PLANETI nasprotju z Venerino poËasnostjo. mehkobo in Ëutnostjo. glasbeno in likovno nadarjenost ter spoπtljiv odnos do umetnosti nasploh. Prav zato ovnovska Venera ljubezen raje sprejema. ljubezen pa po navadi ni popolna. pa tudi æensko. kar je pogosto posledica teæke mladosti. Planetu akcije v fiksnem zemeljskem znamenju zlahka zmanjka moËi in motivacije. da se Venera in Devica ne ujemata najbolje. Tu tok neskonËne ljubezni nima meja. Tu gre za vpraπanje hitre akcije in sklepanja kompromisov ter uresniËevanja osebnih koristi pod pretvezo diplomacije. vladar Saturn Venera se v obËutljivih in z domiπljijo obdarjenih Ribah razcveti. V najslabπem primeru lahko ustrahuje druge. ranljivost. ZNAMENJE VI©INE Kozorog. Tehtnica pa okleva. V naravi Venere je. Marsova moË in odloËnost dobita pravi zagon πele v kardinalnem in zemeljskem Kozorogu. prijaznost. lepoto. ZNAMENJE VI©INE Ribi. vladar Venera MARS ZNAMENJE DNA Devica. vladar Merkur Devica stremi k popolnosti. kot daje. Ta poloæaj pomeni tudi praktiËnost in konstruktivno dejavnost na umetniπkem podroËju. ki gre vedno naprej. saj hkrati pritiska na zavoro in plin. Venera v Ribah pomeni umetniπko nadarjenost. ki se pretirano posveËa svojemu videzu. vladar Jupiter ZNAMENJI IZGONA Bik in Tehtnica. Venera v Ovnu je lahko negotova in æeljna ljubezni. ljubosumje. Ëe je partner nezvest. ki jo drugi hitro razoËarajo. da upoπteva druge. Mars v Biku je teæavna kombinacija. ne oziraje se na druge. zato ni Ëudno. Pri tem po navadi ni izbirËna. æeljo po maπËevanju. Mars v Tehtnici simbolizira konflikt energij. in sovraπtvo do atributov æenskosti.

ki se jih moramo dræati v naπe dobro. vladar Merkur SATURN Kot æe omenjeno. Pomeni teæaven zaËetek æivljenja. da imata Jupitrova 47 .»lovek z Marsom v Kozorogu je izjemno moËan in æilav. Ta poloæaj oznaËuje obsedenost z delom in obsesivno-kompulzivno vedenje. ne nazadnje pa tudi æelodËne teæave. nasilno in gospodovalno vedenje v druæinskem krogu. zaprtost vase in brezdomstvo. ZNAMENJE VI©INE Rak. nezmernost. debelost. otroËjo jezo. nasilne in tiranske starπe. trdo delo in varËnost. Jupiter simbolizira viπji um. vladar Saturn Mars v Luninem domicilnem znamenju pomeni neuspeπno in naporno zvezo. Simbolizira nagnjenost k uæaljenosti. ZNAMENJI IZGONA DvojËka in Devica. zdravstvene in svetovalne poklice in redoljubnost. Pomeni pravila. zaπËitnika. Ta poloæaj je povezan z nesposobnostjo samoizraæanja in pomanjkanjem Jupiter in Luna sta zaveznika in se drug ob drugem dobro poËutita. vladar Luna ZNAMENJI IZGONA Rak in Lev. ki se gibljejo poËasi. vladar Luna Mars v Kozorogu simbolizira uspeh v sluæbi in trdo delo. gostobesednost. materinsko ljubezen. igrivost. saj se Saturn v Luninem znamenju ne poËuti ugodno. Sonce pa vroËe. bojeËnost. sicer pa je ugoden za etiËne vrednote. Poloæaj je ugoden za udejstvovanje v politiki in diplomaciji. resnico in laæjo ter teorijo in prakso. vladarja Luna in Sonce (svetili in Saturn so sovraæniki) Pri planetih. da traja njihovo popotovanje skozi posamezno znamenje kar celo generacijo. dobrohotnost in nezmernost pravo mero. JUPITER Razsipni Jupiter v znamenju omejevanja simbolizira nasprotje med delom in zabavo ter svobodo in disciplino. ki je sovpadalo s koncem druge svetovne vojne. Saturn v Levu je oËitno nesreËen zakon. moramo upoπtevati. bujno domiπljijo. saj je Saturn mrzel. torej v obdobju. Ta poloæaj lahko pomeni reπitelja. Rak poskrbi. zato se v znamenjih drug drugega ne poËutita najbolje. Jupiter v DvojËkih lahko pomeni konflikt med pravico in krivico. Jupiter v Devici ‡ megalomanski Jupiter zna v sitni in drobnjakarski Devici narediti slona iz muhe. sta Jupiter in Merkur nasprotujoËa si principa. Merkur niæjega. Tako je bil Saturn v Raku in Levu med letoma 1914 in 1918 (prva svetovna vojna). Poloæaj oznaËuje verski skepticizem. Saturn v Raku je teæak poloæaj. ZNAMENJE DNA Kozorog. v Raku pa je bil spet med junijem 1944 in avgustom 1946. ZNAMENJE DNA Rak.

URAN ‡ SOVLADAR VODNARJA Znamenje izgona LEV Uran je povezan z druæbo. PLUTON ‡ SOVLADAR ©KORPIJONA Znamenje izgona BIK Pluton simbolizira podzavest in polarnost uniËenja. ki jih v horoskopu tvorijo z osebnimi planeti. Ëustva. da bo tak Ëlovek svoje cilje uresniËil πele na stara leta. Saturn v Levu drugim vsiljuje svojo voljo. utopijo. humanizmom. NEPTUN ‡ SOVLADAR RIB Znamenje izgona DEVICA Neptun simbolizira brezmejnost. vladar Venera Resni Saturn je v Venerinem moπkem znamenju mehkejπi in uravnoveπen. stroji in vsem. Imenujejo se tudi transsaturnovski planeti ‡ ker pridejo za Saturnom ‡ lahkotnosti. Pomembni so predvsem zaradi aspektov. Simbolizira avtoriteto v najboljπi moæni obliki ‡ kot dobrohotnega oËeta in praviËnega sodnika. kar je neosebno in razumsko. eskapizem. Ta kombinacija simbolizira inovativnost nasproti tradiciji. pomeni pa tudi. zmedenost in glamur. Slabo se poËuti v Levu. znamenju ega in osebne pomembnosti. na zdravstvenem podroËju pa predvsem glavobole in migrene. domaËe udobje in Ëutni uæitki. samodisciplino. ki mu najveË pomenijo telesna varnost. kar je skrito. nevarno in skrivnostno. pa tudi kot simetrijo in pravilnost oblik. Vsak od njih je sovladar doloËenega znamenja. domiπljijo. pa tudi zaradi tranzitov in progresij. Slabo se ujema z Devico. oziroma neosebni planeti. ker je to znamenje dela.PLANETI ZNAMENJE VI©INE Tehtnica. revolucijami. vladar Mars Znamenje akcije in ega se ob hladnem Saturnu zaletava z glavo v zid. ki jih bomo podrobneje obdelali v petem in πestem poglavju. uporniπtvo. Neptun in Pluton so trije flmoderni« planeti. znanostjo. pa tudi z elementarnimi nesreËami. 48 . trmoglavost. sanje. ZNAMENJE DNA Oven. sluæenja. ZUNANJI PLANETI Uran. ni pa nadomestek tradicionalnega vladarja. reda in minimalizma. Najslabπe se poËuti v Biku. Povezan je tudi z vsem. manjka pa mu razumevanja in soËutja. moderno tehnologijo. smrti in prerojenja. ki jih antiËna astronomija ni poznala. zdravljenja.

da bi se planeti V modernih efemeridah je po navadi naveden tudi poloæaj Hirona. Reπil se je lahko le s tem. 49 . ampak da se z naπega zornega kota na Zemlji na videz gibljejo nazaj namesto naprej. Venere in Marsa. Moderna astrologija ga je doloËila za sovladarja Strelca. SIMBOLIZEM RETROGRADNIH PLANETOV V mitologiji je bil Hiron kentaver. ker se ‡ potem ko ga je ranila strupena puπËica ‡ ni mogel niti pozdraviti niti umreti. kdaj bo njegovo gibanje spet direktno (glej stran 156). ki jo duπa prenaπa iz æivljenja v æivljenje. Razen Sonca in Lune so vsi planeti obËasno retrogradni. Bil je nesmrten. da pozitivne lastnosti planeta v Ëasu njegovega vzvratnega gibanja vsaj zaËasno usahnejo. Naj Ëlovek sprejema idejo preteklih æivljenj in reinkarnacije ali ne. na kateri dan postane planet retrograden. mi pa jo moramo v trenutnem æivljenju sprostiti in preobraziti. prekletstvo. Neptun v ©korpijonu in Pluton v Devici. da je Hiron po naravi soroden Plutonu. flD« pa. sin Saturna in nimfe Filire. Hiron simbolizira naπo skrito rano oziroma karmiËno boleËino. novembra 1977. da se je odrekel nesmrtnosti. ki so bili rojeni v tem obdobju. pol Ëlovek in pol konj. da se spremenimo in okrepimo skozi trpljenje in izgube. zato je v osebnem horoskopu najpomembnejπa retrogradnost hitrih planetov Merkurja.Zunanji planeti se gibljejo poËasi in so generacijski. se imenuje flstacionarnost«. da imajo vsi. HIRON RETROGRADNI PLANETI Pri retrogradnih planetih ne gre za to. asteroida. Tradicionalna astrologija za zunanje planete ne doloËa viπine in dna. Giblje se med Saturnom in Uranom. Bolj ko so oddaljeni od Sonca. Tako je bil Uran od septembra 1957 do septembra 1961 v Levu. Ti planeti zato manj vplivajo na osebne lastnosti. ki od nas prav tako zahteva. kar pomeni. pomembni so le v povezavi z osebnimi planeti. Osebni planeti v obdobjih retrogradnosti po Hiron ‡ v mitologiji nesmrtni kentaver ‡ simbolizira karmiËne boleËine. daljπe je njihovo retrogradno obdobje. toda to je bilo zanj Retrogradnost pomeni. ko se planet obrne. astrologija trdi. a se v astrologiji kljub temu naglo uveljavlja. »rka flR« v efemeridah nam pove. njihovo delovanje v znamenjih izgona pa je opisano v okvirju na strani 48. ki so ga odkrili πele 1. ki ga je nauËil dveh umetnosti ‡ vojskovanja in zdravljenja. Stopinja in minuta. njegova orbita pa traja pribliæno 50 let. zunanje planete v istih znamenjih. Vzgojil ga je Apolon. KAJ SIMBOLIZIRA HIRON kar nenadoma ustavili in obrnili smer gibanja.

kot so resniËni planeti. govorne napake. molËeËnost in zadræanost.PLANETI navadi pomenijo nekakπno upoËasnitev in vraËanje v preteklost. tako kot Lunina vozla. in medtem ko naredimo en korak naprej. nesposobnost izraæanja lastnih æelja. Obstajata dve vrsti vozlov: flsrednji«. RETROGRADNI MARS KROG SRE»E Horoskop ima veliko elementov. RETROGRADNI MERKUR RETROGRADNA VENERA Venera spremeni smer gibanja vsakih 18 do 20 mesecev in je retrogradna pribliæno 42 dni. drzne podvige. na primer. Stvari se nikoli ne odvijajo po naËrtih. to pa so komunikacije. pri katerem je oznaËen toËen poloæaj. potovanja. Razen Ëustvenih teæav prinaπa retrogradna Venera tudi drobna razoËaranja in obËutek osamljenosti ali neljubljenosti. LUNINA VOZLA Mars se obrne pribliæno vsakih 25 mesecev. Ljudem s tem poloæajem pogosto primanjkuje motiviranosti za poklicno uveljavljanje. Teæave po navadi prenehajo. V teh obdobjih utegne biti æivljenje precej zmedeno. Ascendent. nevarne πporte. Kadar je Merkur retrograden. Merkur je retrograden trikrat ali πtirikrat letno. ali bo toËka delovala pozitivno ali negativno. namiπljeno toËko. sodne postopke itd. njegova retrogradnost pa traja od 65 do 80 dni. kadar postane Venera spet direktna. poslediËno pa depresije. ker poveËa njegovo delovanje. ki niso flresniËni« na naËin. bræ ko postane Merkur spet direkten ‡ stvari spet steËejo. in to za pribliæno tri tedne. V osebnem horoskopu retrogradni Merkur lahko pomeni teæave in zastoje v osnovnem izobraæevanju. po navadi niso trdna. ki doloËa vzhajajoËe znamenje in jo lahko samo matematiËno izraËunamo. nesposobnost za trajne zveze ali pozno poroko. Krog sreËe je sreËna toËka horoskopa. V osebnem horoskopu retrogradna Venera lahko pomeni nezmoænost izraæanja Ëustev. nakupe strojev. ki jo doloËimo po formuli ascendent plus Luna minus Sonce (glej stran 61). ki jim vlada Merkur. nesporazume pa je najlaæje razreπiti. V teh obdobjih najbolj trpijo ljubezenske in partnerske zveze. vendar sama po sebi. To velja tudi za Krog sreËe. nesporazumi so pozabljeni in raËunalniki spet delujejo. misli in Ëustev. Severni vozel je toËka. 50 . Poloæaje Luninih vozlov najdemo v posebnem stolpcu v efemeridah (glej stran 156). operacije. od narave slednjega pa je odvisno. Razmerja. ni posebej pomembna. srameæljivost. na kateri Luna seka ekliptiko od juga proti severu. pogosto pa ta poloæaj prinaπa tudi sreËanja z osebami iz naπe preteklosti. πe posebej na podroËjih. in flpravi«. naredimo tudi dva nazaj. pri katerem je naveden povpreËni oziroma srednji poloæaj. promet in pretok informacij. MoË dobi πele v konjunkciji z doloËenim planetom ali kotom. ker v takih obdobjih mimogrede lahko naredimo kakπen napaËen in nepremiπljen korak.. ki ga pozneje obæalujemo. V osebnem horoskopu retrogradni Mars lahko pomeni nezmoænost izraæanja jeze ali flnegativnih« Ëustev. zaËeta pod vplivom retrogradne Venere. bolezni in nesreËe. To ni primeren Ëas za uvajanje novosti. ni pametno sprejemati pomembnih odloËitev. je glavna stopinja horoskopa.

Vindemiatriks 9 Tehtnice. zato tu dobivamo in zmagujemo. a bi ga moral uporabljati skrajno previdno. V spodnji razpredelnici so navedene le nekatere pomembnejπe sreËne in nesreËne zvezde stalnice. To je nesreËen poloæaj. ki pomeni mrk. nesreËa. nasprotno pa je juæni vozel toËka. Ambicioznost. ker pomeni odrekanje. slepota. krutost. smrt ali samomor. pri Ëemer orbis ne sme presegati 1 stopinje.Juæni vozel je toËka. na katerih Luna seka ekliptiko ali navidezno pot Sonca okoli Zemlje. Algol 26 Bika. Tako je na primer Sonce na 29. Aldebaran 9 DvojËka. Zuben Alπemali 19 ©korpijona. zmaj. kadar je Luna na temj pasu ali tik ob njem. ker je v domicilu. sramote. na kateri Luna seka ekliptiko od severa proti jugu. zato je v efemeridah vedno oznaËen le severni vozel. konjunkcija z zvezdo stalnico Regulus pa mu da πe veËjo moË. Te zvezde v astrologiji niso enako pomembne kot planeti in koti. Ëe se nahajajo v konjunkciji s planetom ali katero od kotnih toËk. zapor. politiËna spretnost. SreËa. V horoskopu sta Lunina vozla oznaËena z grafiËnim znakom omega. ki flpoæira« svetili. kjer se zmaj hrani. uspeh. nimajo grafiËnih znakov in v horoskopu niso oznaËene. stopinji Bika ne poËuti najbolje. da je doloËen planet v njenem horoskopu v konjunkciji z zvezdo nasilne smrti in samomora. V tradicionalni astrologiji se severni vozel imenuje zmajeva glava ali Caput Draconis. samouniËevalnost. Ëast. flJokajoËi sestri« pomenita æalost in solze. »ast. Seat 29 Ribe. vodenje. NESRE»NE ZVEZDE STALNICE SRE»NE ZVEZDE STALNICE Alkione 29 Bika. Vega 15 Kozoroga. V resnici so to namiπljene toËke. juæni pa Cauda Draconis oziroma zmajev rep. zlasti utopitev. flPrekleta stopinja prekletega znamenja« velja za najnesreËnejπo stopinjo zodiaka. Severni vozel velja za sreËnega. energiËnost. kjer zmaj izloËa. Antares 9 Strelca. Nasilje in telesna nevarnost. 51 . Ime ekliptika izhaja iz besede eklipsa. bogastvo in sreËa. izgube. Vozla sta vedno toËno nasproti drug drugega. ker je v izgonu. da so le dodaten pokazatelj pri interpretaciji. Æalost. toda le. Bojevitost. stopinji Leva poudarjeno æe zato. Izjemna inteligenca. Uporabne so kot nekakπen fldodatek« razlagi. Nekateri astrologi vozloma pripisujejo karmiËni pomen ‡ severni naj bi pomenil dobro. konjunkcija z nesreËno zvezdo Algol pa ta poloæaj πe poslabπa. prefinjenost. Spika 23 Tehtnice. do tega pa lahko pride le. Zvezda vdovstva. juæni pa slabo karmo. Najbræ nobena stranka ne bi hotela od astrologa sliπati. zato so pribliæno 120 let na isti stopinji. nevarnost nasilja in bolezni. Nasprotno pa se Mars na 26. Ta podatek bi utegnil biti zanimiv za astrologa. danaπnji astrologi pa menijo. V tradicionalni astrologiji so imele zvezde stalnice pomembno vlogo. To je toËka. Serpentis 19 ©korpijona. Regulus 29 Leva. pomeni plodnost in uspeh. Ena najsreËnejπih zvezd. inteligenca. Luna in Sonce ponazarjata zmajevi oËesi. KAJ SO LUNINI VOZLI ZVEZDE STALNICE Zvezde stalnice se skozi zodiak gibljejo s hitrostjo 50 sekund na leto. pa se nanaπa na pojav sonËnih in luninih mrkov. pogum.

Razporeditev planetov po hiπah da horoskopu dodatno razseænost in pokaæe aspekte oziroma kote med planeti. Podobno kot znamenja in planeti imajo tudi hiπe svoje domicile. konËno astroloπko sliko posameznika pa nam da πele pregled vseh kombinacij planetov. znamenj. »e ga razdelimo na πtiri dele. hiπ in aspektov. . razdelitev na 12 delov pa nam pokaæe tako imenovane hiπe. vkljuËno z ascendentom. dobimo zelo pomembne kotne toËke.Horoskop je zemljevid neba za uro in kraj rojstva.

HOROSKOP 3 .

da vedno raËunamo na roke.) Zvezdni Ëas vedno zaokroæimo na minute.40 + 00. 30 stopinj pa je razpon znamenja.57.T. Primer: Catherine Zeta-Jones 25.HOROSKOP IZRA»UN ROJSTNE KARTE »e vas ob misli na to. in dobimo 13. astrologi pa so praviloma bolj nagnjeni k umetniπkemu in filozofskemu razmiπljanju in v matematiki niso ravno doma. To znanje nam bo koristilo tudi za razumevanje tranzitov in progresij oziroma Ëasovnih enot. 60 minut 1 stopinjo.15. resniËna IZRA»UN HOROSKOPA KORAK ZA KORAKOM Obstaja veË razliËnih sistemov hiπ. 3W57 oznaËen z zaËetnicama S.40. Ëas rojstva po Greenwichu in popravek ‡ 00. ki se ukvarjajo z znanostjo. oziroma urah. je to dvakrat po 6 ur. torej priπtejemo 2 minuti.15 + 13. da vsi paË nimamo dostopa do raËunalnika. minutami in vËasih sekundami. Le Ëemu bi se potem Ëlovek muËil in na roke raËunal horoskop? Eden izmed razlogov je. kar zmrazi. vendar se v naπi knjigi ne bomo ukvarjali z njihovo primerjavo. v naπem primeru je to 00h 14m 33s oziroma 00. ki so oznaËeni s stopinjami. Tudi sama sem mislila. Ker je v naπem primeru Ëas rojstva 13. vedite. V naπem primeru je dan Ëas rojstva po angleπkem poletnem Ëasu (BST). da bi morali roËno izdelati horoskop. da sem matematiËni analfabet. je tehnika roËne izdelave horoskopa πe vedno najboljπa pot. da niste edini. ki so pretekle od polnoËi do trenutka rojstva. Ta je naveden v h-m-s.40 GMT. Za vsakih 6 ur. september 1969 14. 4 GST (Greenwiπki zvezdni Ëas) 2 54 ZVEZDNI »AS V efemeridah je prvi stolpec vedno Seπtejemo zvezdni Ëas. .02 = 13. 1 GMT »AS ROJSTVA 3 POPRAVEK Vedno uporabljamo greenwiπki srednji Ëas (GMT). zvezdnemu Ëasu priπtejemo 1 minuto. da le tako dobimo pravi vpogled v zapletenost astrologije. Hiπe bomo doloËili s pomoËjo Rafaelovih tabel hiπ za severne zemljepisne πirine. ki je dandanes æe izumrla spretnost.. zamudno raËunanje. Zvezdnega Ëasa ne smemo meπati s poloæaji planetov. R azvoj raËunalniπkih programov za izraËunavanje horoskopov je izpodrinil prednost obvladovanja te veπËine pa je. (©estdeset sekund da 1 minuto. minutah in sekundah. ampak bomo uporabljali Placidov sistem. Dobimo zvezdni Ëas po Greenwichu. Saj ni treba. so po navadi matematiËno nadarjeni. ki pomenita zvezdni Ëas (angleπko Sidereal Time). toda Ëe hoËemo razumeti gibanje planetov.40 BST Swansea ‡ 51N37. ki ga astrologi najveË uporabljajo. zato moramo za Ëas rojstva po GMT odπteti 1 uro. Zdaj podatke preprosto vtipkamo v raËunalnik in v trenutku se nam prikaæejo kotne toËke ter planeti. Ljudje. s katerimi napovedujemo prihodnost.

»asovna zona in urni Ëas nista enaka. 5 POPRAVEK ZEMLJEPISNE DOLÆINE Ne smemo pozabiti. ki bi jo nekdo posnel ob Ëasu in na kraju vaπega rojstva. KonËna vsota je LST ali lokalni zvezdni Ëas. EFEMERIDE (12h).41). tako da 0. ker na ta naËin raËunamo znotraj istega dne. da najprej pomnoæimo stopinje dolæine (3 x 4 = 12).T. 3W57 x 4 = 15.15 00. in Ëe poznamo strukturo horoskopa. zato mora astrolog to razliko premostiti s popravkom zemljepisne dolæine. PriporoËam uporabo polnoËnih efemerid.48). tabele hiπ in kalkulator. ‡ ZVEZDNI »AS OPOLNO»I POPRAVEK GST (greenwiπki zvezdni Ëas) POPRAVEK DOLÆINE (ZAHOD/OD©TEJEMO ‡ VZHOD/PRI©TEJEMO) KON»NA VSOTA ‡ LST 14. Za izraËun rojstne karte potrebujemo efemeride. Seπtejemo 12 in 3.8 x 0. V naπi knjigi bomo uporabljali le polnoËne efemeride. 3 Vrh 3 Kot æe reËeno v prvem poglavju. so Vrhovi pomenijo zaËetke hiπ in so oznaËeni do stopinje natanËno. v nasprotnem primeru pa ga priπtejemo.40 BST ‡ 1 URA 13. bomo hitro opazili napake v programu. v katerih znamenjih se nahajajo planeti in s kolikπno hitrostjo se gibljejo.8 mnoæimo z 0.Poleg tega je raËunalnik le toliko natanËen. V naπem primeru bomo vsoto 16 odπteli od GST. kolikor so natanËni vneseni podatki. povedo nam.h iπe U efemeride tabele dnevnega gibanja planetov. Efemeride in tabele hiπ se dobijo v vseh bolje zaloæenih knjigarnah z alternativno literaturo.48. To vsoto dobimo tako. Nekatere efemeride navajajo poloæaje planetov za polnoË (0h). Popravek dolæine v naπem primeru je 16.40 GMT Vrh 4.48 (12 + 3. »AS ROJSTVA GMT ROJSTVA S. da je naπ Ëas standardiziran in da je svet priroËno razdeljen na Ëasovne zone.57 00.60 (0.60 = 0. 3.57 ‡ 16 = 13.48). Dobljeno vsoto zaokroæimo navzgor ali navzdol do najbliæje stopinje.8 stopinj nato spremenimo v stopinje in minute. ker je kraj rojstva zahodno od Greenwicha (13. popravek dolæine odπtejemo. ki pa mora znaπati manj kot 24.8 stopinj). sicer isto πtevilo preprosto odπtejemo.48 = 15. Formula: zemljepisno dolæino pomnoæimo s 4. h2 hiπ e TRET JA H I©A 00. druge za poldne Horoskop je kot fotografija neba.41 DR . hiπe 4 55 . nato pa πe minute (57 x 4 = 228 ali 3.02 = 13.16 13. v nasprotnem primeru pa moramo 24-urno celoto razdeliti na dva dneva. V tem smislu je nekako zamrznjen v Ëasu in prikazuje astronomsko podobo vaπega rojstnega trenutka.00. »e hoËemo to podobo ponazoriti πe astroloπko. KAJ JE HOROSKOP 1 Vrh 1. 6 LST (Lokalni zvezdni Ëas) »e je zemljepisna dolæina kraja rojstva zahodno od Greenwicha. Spodaj je na kratko prikazan celoten izraËun lokalnega zvezdnega Ëasa. hiπe HI©A PRVA GA 2 H Vr I© A . Ëe bi morali Ëas doloËati s pomoËjo sonËne ure? Njena senca bi bila v Londonu pod drugaËnim kotom kot v Ljubljani. Toda kako bi bilo.

M. ki je najbliæji naπemu krajevnemu zvezdnemu Ëasu 13. da prikaæemo poloæaj na Zemlji. W zahodno. najbliæji tabelam hiπ za London. Za horoskop potrebujemo: Datum rojstva »as rojstva ‡ biti mora kar se da toËen Kraj rojstva ‡ πirino in dolæino TABELE HI© Zdaj imamo vse potrebne podatke.41. da dobimo 12 hiπ. Staro pravilo je. 25 12 00 10 11 12 ASCEN 2 3 f º 26 27 28 e º 19 20 21 d º 7 7 8 d º 22 22 23 ı b º 5 6 7 a º 22 23 25 Horoskop je razdeljen na πtiri kvadrante. 151E13.HOROSKOP potrebujemo natanËne poloæaje planetov na nebu. ki leæi na 51N37. Prvi stolpec je spet zvezdni Ëas v urah. PoiπËemo zvezdni Ëas ‡ ali H. katero znamenje je na vrhu posamezne hiπe in na kateri stopinji se hiπa zaËne oziroma konËa. da skoraj natanËno ustreza. da doloËimo vrhove hiπ. Odprite tabele hiπ in poiπËite kraj. ki se najbolj ujema z zemljepisno πirino kraja rojstva. ‡ .40. ker je tudi Ëas rojstva po navadi le pribliæen. Na primer: Manchester 53N30. E pa vzhodno zemljepisno dolæino. in srednja vrsta z zvezdnim Ëasom 13. razlika od enega do drugega zvezdnega Ëasa pa je pribliæno 4 minute. IπËemo vrhove hiπ za krajevni zvezdni Ëas 13. Ljubljana 46N03. minutah in sekundah. New York 40N45.12. na katerih stopinjah se nahajajo vrhovi hiπ. S juæno πirino. iz katere je bila slika tudi narejena. ©irina in dolæina sta oznaËeni s stopinjami in minutami. Sydney 33S52. 06 54 42 Tabele hiπ za London na 51N32 56 . vendar tolikπna natanËnost niti ni potrebna. »e bi bili radi πe natanËnejπi. oznaËenimi z grafiËnimi simboli. lahko priπtejete pribliæno Ëetrtino razlike med vrstama 2 in 3. 36 40 44 S. N pomeni severno. V naπem primeru je Swansea. Najprej moramo ugotoviti. S. V spodnjem primeru je to srednja vrstica oziroma 13.41. 13 13 13 SIDEREAL TIME M. vse ostale vrhove hiπ pa na najbliæjo polno stopinjo.40. RaËunalniπki programi to poËno samodejno. IZRA»UN KOTOV H. 14E31. Tu lahko razberemo. 2W15. Naslednji stolpci oznaËujejo posamezne hiπe s pripadajoËimi SonËevimi znamenji. vsak kvadrant pa je razdeljen πe na tri dele. 73W57. ki je na 51N32.12 je dovolj blizu. ki nam dajo kote oziroma glavne osi. da vrh desete hiπe (imenovan tudi sredina neba) in prve hiπe (ascendent) zaokroæimo na najbliæjo Ëetrtino stopinje. Planete nato vriπemo na astroloπko kolo.

‡ 20 Bika 6. Zato je tudi nasprotno znamenje DvojËkov na vrhu sedme 57 . ‡ 7 Strelca Asc ‡ 23 Strelca 2. ‡ 23 Rib VRHOVI OSTALIH HI© 23 stopinj Rib do 27 stopinj Ovna. Kozorog se nahaja med Strelcem in Vodnarjem in je vrinjen v prvi hiπi. 43 stopinj. ki πteje 34 stopinj in je krajπa. To pomeni. pa je vrinjen v sedmi hiπi. da je simboliËna ponazoritev horoskopa z 12 enakimi razdelki za uporabnika bolj prijaznega formata. druga hiπa se zaËne na 6 stopinj Vodnarja in konËa na 23 stopinj Rib. hiπe. ‡ 27 in Ëetrt Ovna 5. ‡ 6 Vodnarja 3. pa sega od Vrhovi hiπ za rojstno karto Catherine Zeta-Jones so: 10. pa tudi. hiπe pa vrisane tako. tretja hiπa. da dve znamenji manjkata in ju je treba vriniti. V naπem primeru sta manjkajoËi znamenji Kozorog in Rak. ‡ 7 DvojËkov Desc ‡ 23 DvojËkov 8. saj sta v Strelcu tako vrh 1. V naπem primeru: 4. VELIKOSTI HI© Opazili boste. Zgradba horoskopa je popolnoma simetriËna. ‡ 23 Device VRINJENE HI©E Opazili boste. kar znaπa 47 stopinj. Rak. ki pa so v resnici razliËno velike.(descendent) in πeste hiπe. ‡ 6 Leva 9. da sta v horoskopu Catherine Zeta-Jones dve znamenji podvojeni. ‡ 20 ©korpijona 12. Nekateri horoskopi imajo zunanji obod kolesa razdeljen na 360 stopinj. ki je med DvojËkoma in Levom. Tako se v naπem primeru prva hiπa razteza od 23 stopinj Strelca do 6 stopinj Vodnarja in pokriva RaËunalniπki programi izraËunajo horoskop na sekunde natanËno. hiπe (ascendent) kot vrh 12. ‡ 27 in Ëetrt Tehtnice 11. zato vrhove ostalih hiπ preprosto vriπemo na iste stopinje nasprotnih znamenj. da ustrezajo njihovi dejanski velikosti. da velikost hiπ za interpretacijo ni posebej pomembna. Sama menim. da je kolo horoskopa razdeljeno na 12 enakih delov ‡ hiπ.

FORMULA »as rojstva. ki ne zahteva uporabe logaritmov. DNEVNO GIBANJE Primerjajmo planetne poloæaje opolnoËi na dan rojstva in opolnoËi naslednjega dne in izraËunajmo. stopinja. kar je 13. Na primer: Ëe ste rojeni ob πestih zjutraj. ki so jo planeti naredili v πestih urah od polnoËi dalje. minute. grafiËni znak znamenja. septembra pa na 2 stopinjah in 44 minutah istega znamenja. Poloæaje planetov vedno zapisujemo na naslednji naËin: grafiËni znak planeta. Vedno uporabljamo Ëas rojstva po greenwiπkem srednjem Ëasu. opolnoËi 26. ki so osnova rojstne karte. delimo s πtevilom minut v dnevu (1440) in mnoæimo z dnevnim gibanjem.HOROSKOP IZRA»UN PLANETNIH POLOÆAJEV DoloËili smo vrhove hiπ. septembra 1969 je bilo Sonce na 1 stopinji in 45 minut Tehtnice. preraËunan v minute. bo moral astrolog poloæaje planetov preraËunati glede na vaπ Ëas rojstva. mnoæimo z 59 in dobimo 34 loËnih minut. Obstaja hitra in preprosta formula za izraËunavanje planetarnih poloæajev.40 GMT in znese 820 minut.40 po poletnem Ëasu. Isto formulo uporabimo tudi za druge planete 58 . zdaj pa moramo izraËunati πe natanËne poloæaje planetov in jih vnesti v ustrezne hiπe. bo treba izraËunati razdaljo. Catherine ZetaJones je bila rojena ob 14. Na primer: opolnoËi 25. ampak le kalkulatorja. Njegovo dnevno gibanje je bilo torej 59 loËnih minut. Torej: 2f19. Torej delimo 820 s 1440. K ot æe reËeno. Toda Ëe niste rojeni natanËno opolnoËi. KON»NI REZULTAT Rezultat priπtejemo prvemu polnoËnemu poloæaju Sonca ‡ 1 stopinja in 45 minut Tehtnice ‡ in dobimo natanËen poloæaj Sonca v trenutku rojstva ‡ 2 stopinji in 19 minut Tehtnice. za koliko se je planet premaknil v 24 urah. so v efemeridah navedeni poloæaji planetov za polnoË »AS ROJSTVA PRETVORIMO V MINUTE vsakega dne posebej.

da je Merkur prejπnji dan. »e bi Merkur tik pred Ëasom rojstva spremenil smer.28a39. septembra 1969 je bila Luna na 4 stopinjah in 42 minutah Ovna. rezultat je 481 ali 8 stopinj in 1 minuta. september oznaËen s preËrtano Ërko R( ). LUNA opolnoËi je bil Merkur na 10 stopinjah in 47 minutah Tehtnice. po Ëemer lahko sklepamo. Ëe uporabljamo prave vozle in ne srednjih (povpreËna razdalja). bi bil stacionaren. 34 odπtejemo od njegovega poloæaja 25. septembra in dobimo nov poloæaj 10f13. (Ker se Luna zelo hitro giblje.) MERKUR Merkurjevo dnevno gibanje je zelo spremenljivo. V horoskopu ga oznaËimo s Ërko fl « s preËrtano poπevno Ërto. pride vËasih do razlike v loËnih minutah med roËno in raËunalniπko izraËunanim horoskopom. ker ima tri do πtiri retrogradna obdobja na leto. Ker je Merkur retrograden. septembra 1969 je bila Luna na 20 stopinjah in 38 minutah Rib. ©estindvajsetega septembra opolnoËi je bil Merkur na 9 stopinjah in 47 minutah Tehtnice. Luna se v primerjavi z drugimi planeti giblje zelo hitro. zamenjal smer gibanja. in v tem primeru bi ga oznaËili s flSR« (stacionarno retrograden) ali s flSD« (stacionarno direkten). OpolnoËi 26. vendar to ni pomembno. V enem znamenju ostane pribliæno dva dneva in pol. Preden ta planet postane retrograden. septembra. bræ ko pa se obrne v pravo smer. da se je gibal relativno poËasi. pohiti. mnoæimo s 60 in dobimo 34. OpolnoËi 25. Lunino dnevno gibanje je bilo torej 14 stopinj in 4 minute oziroma 844 loËnih minut. ker se je zaradi retrogradnosti pomikal nazaj. Na dan lahko naredi veË kot 2 stopinji. 16. Petindvajsetega septembra 1969 in za Lunina vozla. Merkurjevo dnevno gibanje znaπa torej natanko 1 stopinjo ali 60 loËnih minut. Formula: 820 delimo s 1440 in mnoæimo z 844. Dobljeno πtevilo priπtejemo prvemu polnoËnemu poloæaju Lune in dobimo 59 . V Merkurjevem stolpcu v efemeridah je 17. Formula ‡ 820 delimo s 1440. se giblje poËasneje. kar pomeni.

©estindvajsetega septembra 1969 opolnoËi je bil Jupiter na 13 stopinjah in 25 minutah Tehtnice. kako blizu retrogradni ali direktni stacionarnosti je. ©estindvajsetega septembra 1969 opolnoËi je bil Mars na 2 stopinjah in 57 minutah Kozoroga. Petindvajsetega septembra 1969 opolnoËi je bil Saturn na 7 stopinjah in 55 minutah Bika. SATURN Saturn in drugi planeti se v enem dnevu skoraj ne premaknejo. Formula ‡ 820 delimo s 1440 in mnoæimo z 38. Saturn na dan torej naredi 3 loËne stopinje. Rezultat priπtejemo prvemu polnoËnemu poloæaju Jupitra in dobimo 13f19. je njegovo normalno dnevno gibanje pribliæno 40 loËnih stopinj. rezultat pa je 22. To pomeni. Dobljeno πtevilo priπtejemo prvemu poloæaju in dobimo 2g57. Marsovo dnevno gibanje je torej 38 loËnih minut. da je za tretjino stopinje poËasnejπi od Venere. Venerino dnevno gibanje je torej 1 stopinja in 13 minut oziroma 73 loËnih minut. »e Saturn ravno ne spreminja smeri. da je Saturn retrograden. Petindvajsetega septembra 1969 opolnoËi je bila Venera na 2 stopinjah in 15 minutah Device. da lahko poloæaje zadnjih πtirih planetov izraËunamo kar na pamet. na dan naredi samo 6 loËnih stopinj. Petindvajsetega septembra 1969 opolnoËi je bil Jupiter na 13 stopinjah in 12 minutah Tehtnice. na dan normalno naredi pribliæno Ëetrtino stopinje. torej od prvega polnoËnega poloæaja lahko odπtejemo 2 minuti (Saturn je retrograden) in dobimo 7k53 . Petindvajsetega septembra 1969 opolnoËi je bil Mars na 2 stopinjah in 19 minutah Kozoroga. V naπem primeru moramo upoπtevati. Formula ‡ 820 delimo s 1440 in mnoæimo s 73. 2c41. Rezultat priπtejemo prvemu polnoËnemu poloæaju Marsa in dobimo 60 . do 13. Od Marsa naprej so planeti nasploh vedno poËasnejπi. Formula ‡ 820 delimo s 1440 in mnoæimo s 13. rezultat pa je 42. Pri normalni hitrosti naredi dobro stopinjo na dan. ©estindvajsetega septembra 1969 opolnoËi je bil Saturn na 7 stopinjah in 52 minutah Bika. »e Mars ravno ne spreminja smeri. Jupiter torej na dan naredi 13 loËnih stopinj. ©estindvajsetega septembra 1969 opolnoËi pa je bila Venera na 3 stopinjah in 28 minutah Device. rezultat pa je 7. Do poldneva se je premaknil za minuto in pol.40 GMT pa πe nekoliko dlje. kar pomeni. MARS »e Jupiter ravno ne spreminja smeri.HOROSKOP VENERA JUPITER Venerino dnevno gibanje je precej spremenljivo in je odvisno od tega.

Bik 2 itd. Ëe znamenja oπtevilËujemo: Oven 1. Z vajo postane izraËun laæji.URAN KROG SRE»E Petindvajsetega septembra 1969 opolnoËi je bil Uran na 4 stopinjah in 14 minutah Tehtnice. septembra opolnoËi na 21 stopinj in 8 minut Rib (21a08). PLUTON Petindvajsetega septembra 1969 opolnoËi je bil Pluton na 25 stopinjah in 11 minutah Tehtnice. Pluton je v enem dnevu torej naredil 3 loËne stopinje. Neptun na dan naredi 2 loËni stopinji. πe posebej. RaËun: ascendent na 23 stopinjah Strelca ‡ znamenje 9 Petindvajsetega septembra 1969 opolnoËi je bil Neptun na 26 stopinjah in 33 minutah ©korpijona. Rojstna karta Catherine Zeta-Jones. ker imamo pogosto opraviti z vsotami. LUNINA VOZLA Dnevni premik Luninih vozlov je neznaten in ga lahko zaokroæimo. V naπem primeru je bil severni Lunin vozel tako 25. torej je bil juæni Lunin vozel na 21 stopinjah in 8 minutah Device (21g08). Luno na 28 stopinjah in 39 minutah Rib ( 28a39). katere SonËevo znamenje je Tehtnica 61 . kar je veË. RaËunanje je kar zapleteno. kar je enako kot Saturn. NEPTUN Ta poloæaj izraËunamo po formuli ascendent plus Luna minus Sonce. Za Ëas rojstva blizu poldneva prvemu polnoËnemu poloæaju Urana preprosto priπtejemo 2 minuti in dobimo 4f16. ki presegajo 30. Uran na dan torej naredi 4 loËne stopinje. Prvemu polnoËnemu poloæaju Plutona priπtejemo 2 in dobimo 25g13. kot ima znamenje stopinj. kot 26. ©estindvajsetega septembra 1969 opolnoËi je bil Uran na 4 stopinjah in 18 minutah Tehtnice. ©estindvajsetega septembra 1969 opolnoËi je bil Neptun na 26 stopinjah in 35 minutah ©korpijona. Primer: Catherine Zeta-Jones ima ascendent na 23 stopinjah Strelca (23d00). ter Sonce na 2 stopinjah in 19 minutah Tehtnice ( 2f19). Za Ëas rojstva blizu poldneva prvemu polnoËnemu poloæaju Neptuna preprosto priπtejemo 1 minuto in dobimo 26e34. ©estindvajsetega septembra 1969 opolnoËi je bil Pluton na 25 stopinjah in 14 minutah Tehtnice.

Paziti moramo samo na to. stopinji Rib.39 ‡ znamenje 21. Poloæaje desetih planetov. in sicer v nasprotni smeri. kot se giblje urni kazalec. 75W10 Horoskop si lahko predstavljamo kot 24-urno uro. hiπe in ga vnesemo na drugo stran. hiπo.31 zjutraj (5h zahodno) Philadelphia. da se zaradi preraËunavanja v greenwiπki srednji Ëas datum rojstva lahko pomakne za dan naprej ali nazaj. smo se med raËunanjem oËitno zmotili. ‡ 3 Strelca 3.00 v Philadelphiji v ZDA. moramo posebej paziti na Ëitljivost grafiËnih simbolov in πtevilk. ne glede na kraj rojstva.51. sedma 6 popoldne. katere horoskop bomo podrobneje obravnavali pozneje. da lahko notranje hiπe kar prepiπemo. bi bilo po greenwiπkem Ëasu to æe 13. kotnim hiπam pa moramo priπteti po Ëetrt stopinje. Osnovni postopek za izraËun horoskopa je vedno enak. za vrhom in v 3.39 Rib (28a39). november 1929 05. deseta poldne. »e je Sonce v napaËni hiπi.00 08. Ta vsota je seveda nesmiselna. ki je na 28. torej pade njeno Sonce v pas med poldnevom in 14. Na primer: Ëe je bil nekdo rojen 12. Ker je znamenj 12. VNA©ANJE PLANETOV V HI©E »as rojstva GMT (+ 5 ur) 05. »e horoskop izriπemo roËno. Torej naredimo popravek in odπtejemo 30 stopinj (eno znamenje). torej je Krog sreËe na 19 stopinjah in 20 minutah DvojËkov (19j20). Najbliæji zvezdni Ëas je 8. (glej horoskop Catherine Zeta-Jones na strani 61). uro oziroma v 9. vzhod/priπtejemo) Krajevni zvezdni Ëas 03.20 znamenja 3 (DvojËkov).19 Tehtnice ‡ znamenje 7 = 19.55 05. Na primer: vrh 3.39 Rib ‡ znamenje 12 = 51. Najbliæje tabele hiπ so za πirino 39N54. PA 39N57. Sledi izraËun za Grace Kelly. hiπe je na 23. torej jih lahko vnesemo v horoskopsko kolo.23 00. Lunin severni vozel je na 21. Poloæaj Sonca glede na hiπe se mora ujemati s Ëasom rojstva. Ëetrta pa polnoË. kar je dovolj blizu. ‡ 14 Device 12.55 12. ‡ 11 in Ëetrt Leva 11. torej vnesemo Luno.08 Rib (21a08) v konjunkciji z vrhom 3.01 13. zato na ta naËin lahko na hitro preverimo pravilnost izraËuna horoskopa.39 Kozoroga ‡ znamenje 10 minus Sonce na 02. da dobimo 21 stopinj 39 minut. isto πtevilo odπtejemo in dobimo 10 oziroma Kozoroga.31 ROJSTVA ZUNAJ ANGLIJE »ar astroloπkih formul je v njihovi vsesploπni koristnosti.40 GMT. ‡ 12 Tehtnice Asc ‡ 4 in triËetrt ©korpijona 2. hiπo. Luninih vozlov in Kroga sreËe smo izraËunali. V moji praksi se je ta formula æe velikokrat pokazala za koristno. RaËun: 21.31 10. 10. hkrati pa se pomaknemo za 1 znamenje naprej in pridemo v znamenje 22. saj bi jih sicer zlahka zamenjali s planeti.HOROSKOP + Luna na 28. Catherine Zeta-Jones se je rodila ob 13. ‡ 6 Kozoroga 62 . Kroga sreËe in Luninih vozlov v horoskopu nikoli ne oznaËujemo z grafiËnimi simboli znamenj. ker znamenj ni 21 in tudi ne morejo imeti 51 stopinj. novembra ob 22. novembra ob tretji uri zjutraj in je za izraËun horoskopa treba upoπtevati ta datum. Prva hiπa je 6 zjutraj.53. KORISTEN NASVET Zvezdni Ëas ob 0h Popravek GST (zvezdni Ëas po Greenwichu) Popravek dolæine (zahod/odπtejemo.

Odpremo tabele hiπ in ugotovimo. ‡ 10 DvojËkov ‡ Strelca »as rojstva GMT ‡ 10 ur 06. Melbourne leæi na 37S49.08 ‡ 24 ur Rezultat 08.40 =14. Obrnjene so seveda tudi razπirjene oziroma zoæane hiπe. da moramo za juæne πirine priπteti dodatnih 12 ur. ‡ 2 Tehtnice ‡ Ovna Ob upoπtevanju drobnih razlik. da je MC oziroma sredina neba (vrh 10. ob 20. uri. ki nastanejo pri zaokroæevanju zvezdnega Ëasa in popravkov. Primer: Germane Greer 29. Zvezdni Ëas 02. januar 1939.00 (10. ‡ 4 in Ëetrt Bika ‡ ©korpijona 11. 63 .16 Vodnarja (13b16). nam bo tudi raËunalniπki astroloπki program izraËunal.25 ©korpijona (4e25). Za Germaine Greer moramo poiskati poloæaje planetov za prejπnji dan.Ostali vrhovi hiπ so toËno nasproti naπtetim. Ponovno poudarjam.08 ‡ 24 ur Priπtejemo 12 ur za juæne πirine (po potrebi odπtejemo 24 ur) 26.00 12.08 02.00 h vzhodno) OdËitamo vrhove hiπ. ascendent pa 13. pri Ëemer ostanejo stopinje enake. Zvezdni Ëas opolnoËi 28.08 PLANETI IzraËunamo poloæaje planetov za greenwiπki Ëas in VRHOVI HI© datum rojstva. januar 1939 Melbourne.08 nam da: 10. Edina razlika pri raËunanju horoskopa je ta. 145E00 06.08 =02.00 20. januarja Popravek Seπtevek ‡ GST Popravek dolæine (zahod/odπtejemo.03 =28. 28.25 00. poloæaje planetov pa izraËunamo po istem postopku kot za Catherine Zeta-Jones. ‡ 14 Raka ‡ Kozoroga Asc ‡ 13 in Ëetrt Leva ‡ Vodnarja 2. Avstralija 37S49. da se ta πirina πe najbolj ujema z zemljepisno πirino grπkega mesta Atene (37N58). Uporabljamo Ëas rojstva po Greenwichu. hiπe) za Germaine Greer 4. lahko pa uporabimo kar tabele za severne πirine in jih preprosto obrnemo. da drobne razlike niso pomembne. vzhod/priπtejemo) LST (po potrebi odπtejemo 24 ur) 38. ‡ 5 Device ‡ Rib 3.28 + 09. ROJSTVO NA JUÆNI ©IRINI Tabel hiπ za juæne πirine ni. le znamenja so nasprotna.

sluæbe. ERA J KARI CIJE LOÆA I AMB BENI PO Æ DRU ©I STAR IZOLAC IJ ÆRTVOV A A SKRITI NJE S IZGUBE OVRAÆNIKI ELO NO T FIZI» JAZA Z VIDE B»UTEK O/O EG LU BRAT ÆK J A KOM E IN SES UNIK TRE KRAT ACIJA K PRAK A POTOV A TI»N I UM NJA D LA ENA MO STN R ÆN IN OS A TZ AS I LJ TE IJE IJA GI AC E PR LE NIZ ELJ KO RGA N Æ O PI I U OD OKA POR TVO RS I NE PART VRAÆNIK I SO KRIT SLUÆBA IN DELO SP HI©NI L RETNOSTI JUBLJEN »KI ZDRAVJE I US GRE LJ TV NA UB AR S IM JA RE CI L » ZA NOS O OT BAV T RO A CI R IZVO DOM ©I STAR 64 . izleti po bliænji okolici. 8. opravljanje. 5.. 4. gre pri Ëetrti hiπi predvsem za zgodnje otroπtvo. partnerjev. osnovno izobraæevanje. »ETRTA HI©A Rak ‡ Luna Dom. v tradicionalni astrologiji hiπa flniæjega uma«. hobijev itd. poreklo. in 11. ‡ se imenujejo kotne. raËunalniki. NAKLJU»NA DIGNITETA NARAVNE HI©E Planeti naj bi bili v svojih naravnih hiπah moËnejπi. promet. 9. govorice. ki ustrezajo 12 znamenjem... materialne dobrine. da je v nakljuËni digniteti. dejavni in moËni. reËemo. SledeËe hiπe ‡ 2. DOLGA VI©JE IZ POTOVANJA OBRAÆE VANJE VI©JI UM LA ST NI N KI RU D A D R© ED RU K I© GI SP I PO »IN H OL SE E N GI SM OST RT PRVA HI©A Oven ‡ Mars FiziËno telo. Ujemajo se s kardinalnimi znamenji. da so πibki ali nedejavni. Venera v drugi in Merkur v tretji hiπi so na primer planeti v svojih naravnih hiπah.. »e je planet v hiπi. ki mu pripada. V teh hiπah so planeti najbolj vidni.HOROSKOP HI©E Horoskop je razdeljen na 12 hiπ oziroma razdelkov. ker so vedno za kotnimi hiπami. ‡ se imenujejo sledeËe. Kotne hiπe ‡ 1. Mars v prvi. Tako kot znamenja in planeti so tudi hiπe povezane z razliËnimi podroËji æivljenja. PadajoËe hiπe ‡ 3. Ujemajo se s fiksnimi znamenji. 6. ker je viπina Sonca v Ovnu. mediji.. sosedje in soseπËina. DRUGA HI©A Bik ‡ Venera Denarne zadeve in lastnina. TRETJA HI©A DvojËka ‡ Merkur Bratje in sestre. Vsebina hiπe se ujema s simbolizmom znamenja in planeta. v katerem je ta planet na viπini. telefoni. osebnost in obËutek jaza. denarja. komunikacija ‡ pisma.. in 10. ki pripada znamenju. ker je Mars v Kozorogu na viπini. hrana. ‡ se ujemajo s spremenljivimi znamenji. 7. korenine. kar pa nikakor ne pomeni. od starπev. in 12. praktiËne sposobnosti. V teh hiπah naj bi bili planeti najmanj opazni. pogovori. ali Mars v deseti hiπi. eden od starπev ‡ Ëeprav sta Luna in Rak bolj povezana z materjo. Hiπe so oπtevilËene v obratni smeri urnega kazalca. zdravja. Primer: Sonce v prvi hiπi.. ker zaznamujejo kote oziroma glavne osi horoskopa. videz.

kariera. skriti sovraæniki. SEDMA HI©A Tehtnica ‡ Venera Poroka. spretnosti. tveganje. in tako naprej. je vesel v prvi hiπi. podzavest ter vse skrito in prepovedano. zasebnost ali umik v samoto. sprostitev. rojstvo in propadanje. ustvarjalnost. Planeti imajo po tradiciji vsak svojo hiπo. ki pripadajo sedmi hiπi. druπtva. zabave. hkrati pa je to tudi njegova prva hiπa. druæbene vrednote in politiËna prepriËanja. Tako na primer naπa sedma hiπa zadeva naπega partnerja. je vesela v tretji hiπi. 65 . razen zakoncev. zdravje. kar je povezano s tujino. oglaπevanje in zaloæniπtvo. bi vzela svojo tretjo hiπo (bratje in sestre) kot sestrino prvo. vsakodnevne obveznosti. kolegi.IZPELJANE HI©E PLANETNA VESELJA To je posebna tehnika za spoznavanje drugih ljudi iz naπega lastnega horoskopa. ærtvovanje. samouniËevalnost. v kateri so flveseli«. organizacije. odkriti sovraæniki. DEVETA HI©A Strelec ‡ Jupiter V tradicionalni astrologiji hiπa flviπjega uma«. ker jim da ta hiπa dodatno moË in pozitivni naboj. ENAJSTA HI©A Vodnar ‡ Saturn in Uran Krog ljudi zunaj druæine in partnerskih odnosov ‡ prijatelji. religija. je vesela v peti hiπi. dolænosti. osamitev. po navadi oËe kot hranitelj in ne mati kot gospodinja. kirurπki posegi. kot so bolnice in zapori. DVANAJSTA HI©A Ribi ‡ Jupiter in Neptun V tradicionalni astrologiji imenovana flsolzna dolina« ‡ duπevno zdravje. astrologija. ©ESTA HI©A Devica ‡ Merkur Sluæba. OSMA HI©A ©korpijon ‡ Mars in Pluton Denar in premoæenje drugih. karma. ambicije. druæbeni poloæaj. filozofija. zasede. SONCE LUNA MERKUR VENERA MARS JUPITER SATURN je veselo v deveti hiπi. oboroæene sile. Moja sedma hiπa se torej nanaπa tudi na moje neËake. viπje izobraæevanje. navade. javno udejstvovanje. skupine. deveta pa njegove brate in sestre oziroma tretjo hiπo. je vesel v πesti hiπi. pravo. predvsem partnerja. simboliËni preporod in transformacija. druæabno æivljenje. domaËe æivali. »e bi hotela v svojem horoskopu najti otroke svoje sestre oziroma svoje neËake. ideali. iskanje smisla. zlasti letala. vse. slepe pege. spolnost in spoËetje. dediπËine in zapuπËine. Naπa osma hiπa predstavlja partnerjev denar in njegovo drugo hiπo. poËitnice in vse prijetne stvari. igranje za denar. dolga potovanja in transportna sredstva. je vesel v dvanajsti hiπi. kontemplacija. ljubimci. sluæenje domovini. DESETA HI©A Kozorog ‡ Saturn Drugi roditelj. najpomembnejπi poslovni in osebni odnosi. druæabniki. PETA HI©A Lev ‡ Sonce Otroci. hiπa sluæenja ‡ sluæabniki. smrt. hiπa flpomembnih drugih«. ustanove prisilne osame. je vesel v enajsti hiπi. svojo sedmo hiπo pa kot njeno peto. partnerstvo. hobiji. v tradicionalni astrologiji hiπa flupov in æelja«. stave.

ASCENDENT 6 zjutraj (sonËni vzhod). druga znamenja pa se gibljejo nekje vmes. ki ga ne poznamo dobro. da so na severnih πirinah hitro vzhajajoËa vsa znamenja od DvojËkov do vkljuËno Kozoroga.HOROSKOP KOTI »e poveæemo prvo hiπo s sedmo in Ëetrto z deseto. in lastnosti. je na prvi pogled precej laæje uganiti ascendent kot SonËevo znamenje. kar pomeni. Toda zaradi pojava. v resnici pa se pod æivahno zunanjostjo skriva zaprta. Ëe poznamo Ëas rojstva. medtem ko sta Tehtnica in Devica najpoËasnejπi. zato ga lahko primerjamo z naslovnico knjige. Na severni polobli sta najhitreje vzhajajoËi znamenji prvo in zadnje ‡ Oven in Ribi ‡ . Za juæne πirine velja seveda nasprotno pravilo. ©ele ko knjigo odpremo. kontemplativna in ranljiva narava. Pomeni obraz. Riba z ascendentom v DvojËkih je v javnosti morda klepetava. ki se v Ëasu rojstva dviga nad vzhodnim horizontom. ki jih izraæamo navzven. Ascendent kaæe. medtem ko vzhajajo znamenja Ascendent deluje na veË ravneh. ki ga kaæemo svetu. Horoskop deluje tudi kot 24-urna ura. med Rakom in Strelcem poËasneje. Sploπno pravilo je. KAJ POMENI ASCENDENT Najpomembnejπa toËka horoskopa ‡ ascendent ali vzhajajoËe znamenje ‡ je znamenje. kako nas doæivljajo drugi oziroma kakπen je njihov prvi vtis o nas. skozi katero DOLGA ASCENZIJA KRATKA ASCENZIJA DOLGA ASCENZIJA g h i j k l a b c d e f Oven in Ribi sta najhitrejπi. obËutljiva. znotraj odkrijemo flresniËno« osebnost. in bolj natanËen ko je. Na drugi ravni deluje ascendent kot neke vrste leËa. dobimo vrhove notranjih hiπ oziroma vsega skupaj 12 hiπ. Pri Ëloveku. druæabna in duhovita. IzraËunamo ga lahko le. »e dobljene kvadrante nato razdelimo na tri dele. Tehtnica in Devica pa najpoËasnejπi znamenji. 66 . bolj toËen bo horoskop. V enem dnevu oziroma 24 urah se nad vzhodnim horozontom zvrsti vseh 12 zodiakalnih znamenj. nekatera znamenja to pot prepotujejo hitreje kot druga. ki se imenuje kratka oziroma dolga ascenzija. »asovni trak spodaj je pribliæen prikaz ascenzije za severno poloblo. Ëe hoËemo uganiti tega. dobimo najpomembnejπe osi horoskopa (glej stran 69). OznaËuje zaËetek prve hiπe in pomeni neke vrste vrata v horoskop. da se ascendent spreminja na dve uri. se moramo v osebo poglobiti.

Ëe je v istem znamenju tudi ascendent. odloËilen vpliv na naπ zunanji videz. Vsako znamenje ima svoje telesne znaËilnosti. kar je v latinπËini flnebesno dno«. poklic. Sredina neba simbolizira naπo æivljenjsko pot. stopinji Ovna in je Sonce na 8. I. KAJ POMENI DESCENDENT »e je planet v konjunkciji z eno πtirih glavnih osi horoskopa in je od nje oddaljen manj kot 5 stopinj. hiπe na primer na 10. »e je vrh 5. DESCENDENT 6 popoldne (sonËni zahod) KAJ POMENI SREDINA NEBA V nekaterih horoskopih je ta toËka oznaËena s puπËico. to Sonce ni veË v Ëetrti. poslovni partner ali kdo drug. ljubimec. To pomeni.C. (polnoË) I. je kratica za Medium Coeli. Simbolizira prednike. da je angularen. ker je verjetno eden glavnih elementov horoskopa. SREDINA NEBA ali M. »e je planet v konjunkciji z vrhom notranje hiπe in njun orbis ne presega 2 stopinj. 67 . PLANETI NA KOTIH IN VRHOVIH HI© To je vrh sedme hiπe in toËka nasproti ascendentu. Sonca. v tem primeru spada namreË æe v naslednjo hiπo. Oseba z ascendentom v Devici bo na primer k vsaki stvari pristopila analitiËno in kot veËna dvomljivka nikoli ne bo prepriËana v pravilnost svojih odloËitev.C. Ëeprav manj kot v angularnem poloæaju. Zunanji videz je pravzaprav kombinacija ascendenta. Ascendent ima kot vrh prve hiπe. kariero in ambicije. je tudi pomemben.filtriramo æivljenje. vzgojo in druæinsko okolje v otroπtvu.C. Lune in planetov v prvi hiπi. ki je povezana s telesom. Descendent oznaËuje lastnosti. ki kaæe proti nebu. ki so πe moËneje izraæene. Kaæe tudi na vpliv starπev in druæbenega okolja v mladosti. kar po latinsko pomeni flsredina neba«. za lep zunanji videz pa je v horoskopu najbolj zasluæna Tehtnica. ki se vsakih pet minut premakne z eno stopinjo.C. »e je ascendent fljaz«. »etrta hiπa se nanaπa na prva in zadnja leta naπega æivljenja. pomeni Imum Coeli. Posebno pravilo velja. da mu moramo pri razlagi posvetiti posebno pozornost. KAJ POMENI I.C. Ta toËka je natanko nasproti sredini neba in oznaËuje zaËetek Ëetrte hiπe. reËemo. ki je v naπem æivljenju posebej pomemben. ki jih iπËemo pri drugih. ampak v peti hiπi. Povezan je z naπim pogledom na svet. stopinji. odnosom do drugih in odzivanjem na zunanje draæljaje. Ëe je od vrha naslednje hiπe oddaljen 2 stopinji ali manj. To je vrh desete hiπe. pa tudi dom in starost oziroma konec æivljenja. Ljudje z ascendentom v Ovnu imajo na primer pogosto rdeËe lase in ostre poteze obraza. starπe. je descendent flti« ‡ zakonski drug. (poldne) M.

ki vlada znamenju na vrhu te hiπe. »e ima znamenje sovladarja. v katerem je ascendent. da se nam na teh podroËjih niË ne dogaja. je primarni signifikator vedno tradicionalni planet. ki tej hiπi vlada. bo vladar sedme hiπe Mars. Najpomembnejπi je planet. je πe pomembnejπi planet. to je vladar horoskopa. ker vlada Levu. Pomeni le. DOLO»ANJE VLADARJEV HI© Vladar hiπe je vedno planet. ker paË vlada Ovnu. sovladar pa πele sekundarni. da je zakrknjen samec. bo naravo naπih partnerskih odnosov osvetljeval predvsem tradicionalni vladar Rib Jupiter.HOROSKOP VLADARJI HI© Ob pogledu na horoskop takoj opazimo. ker vlada Devici. da Ëlovek nima razvitega obËutka lastnega tej hiπi. »e je descendent na primer v Ovnu. kakor tudi prazna sedma hiπa ne pomeni. »e je ascendent v Levu. P razna prva hiπa tako ne pomeni. Ne da bi se na tej stopnji spuπËali v razlago horoskopa. in bo to odloËilni pokazatelj naπih partnerskih odnosov. in tako dalje. da bodo naπi partnerski odnosi jupitrovsko obarvani. toda to nikakor ne pomeni. »e je torej ascendent v Devici. bo vladar horoskopa Sonce. ki vlada znamenju. To pravilo velja za vse hiπe. kar pomeni. toda prvi korak v interpretaciji je vedno doloËanje vladarja horoskopa. bo descendent v Strelcu. »e imamo vrh sedme hiπe v Ribah. da so nekatere hiπe prazne oziroma brez planetov. da moramo hiπo prouËiti z vidika drugih dejavnikov. kajti Ëeprav so planeti pomembni pokazatelji dogajanja v hiπi. Z uporabo tega sistema bomo zlahka razbrali vse pomembne elemente horoskopa in jih med seboj povezali. Ta planetarna konjunkcija ob zori kaæe Luno na desni. jaza. je vladar Merkur. Venero na levi in Jupitra na sredini. ker je ta planet vladar Strelca. Razumevanje delovanja principa vladarstva hiπ je za razlago horoskopa zelo pomembno. bomo za ilustracijo doloËanja hiπnih vladarjev uporabili horoskop Grace Kelly (glej stran 69). Za dodatno osvetlitev prve hiπe bomo seveda analizirali tudi vse planete v 68 . manj pa sovladar Neptun. »e je ascendent v DvojËkih.

Lev ➝ Sonce v ©korpijonu v 1. z doloËanjem vladarjev ostalih hiπ pa obdelamo celo kolo rojstne karte. dogodke. hiπi Vrh 12. ljudi. hiπe Kozorog ➝ Saturn v Strelcu v 2. ampak za ves naπ svet. Upoπtevamo tudi ➝ Plutona v Raku v 9. hiπi Ascendent ©korpijon ➝ vladar horoskopa Grace Kelly je Mars v ©korpijonu v 1. Upoπtevamo tudi ➝ Uran v Ovnu v 5. bolj nam bo jasno.Vladar ascendenta je kljuË. M. Vodnar ➝ Saturn v Strelcu v 2. hiπi Ribi ➝ Jupiter v DvojËkih v 8. da pri astrologiji ne gre le za sliko naπe osebnosti ali naπ psiholoπki portret.C. hiπe Strelec ➝ Jupiter v DvojËkih v 8. Na tej toËki lahko zaËnemo s pomembnim vpraπanjem: kdo je ta planet? Bolj ko se bomo poglabljali v strukturo horoskopa.C. hiπi. Upoπtevamo tudi ➝ Neptun v Devici v 10. hiπi Vrh 11. hiπi I. hiπi Descendent Bik ➝ Venera v Tehtnici v 12. hiπe Vrh 8. hiπe Vrh 9. ki oblikujejo naπe æivljenje. hiπe Devica ➝ Merkur v ©korpijonu v 1. hiπi. hiπe Tehtnica ➝ Venera v Tehtnici v 12. ki odklene vrata horoskopa. hiπe Vrh 5. hiπi Rak ➝ Luna v Ribah v 5. hiπi 69 . hiπi Oven ➝ Mars v ©korpijonu v 1. zanimanja in teæave. hiπi Vrh 3. hiπi. hiπi Vrh 2. hiπi DvojËka ➝ Merkur v ©korpijonu v 1. hiπe Vrh 6.

da teæki aspekti simbolizirajo najveËje izzive in ovire v naπem æivljenju. T ako kot pri planetih v domicilu in izgonu mora astrolog tudi pri aspektih sta v istem elementu. aspekt je harmoniËen. sta planeta v konjunkciji. a niso zato niË manj uspeπni. GLAVNI ASPEKTI Poznamo pet glavnih aspektov (glej spodaj in desno). Aspekt je spremenljiv. odvisen od planetov. NeharmoniËen aspekt. 70 . planeta ne bi bila veË v konjunkciji. dovoljeni orbis je 8 stopinj. HarmoniËnost oziroma neskladnost aspekta je odvisna od vpletenih planetov. Planeta sta v istem modusu. a pri najveËjem dovoljenem orbisu. Polsekstil ‡ planeta sta 30 stopinj narazen oziroma v dveh sosednjih znamenjih. Konjunkcija ‡ planeta sta drug poleg drugega. NeharmoniËen aspekt. moËnejπi je aspekt. orbis znaπa 8 stopinj. Planeta Astrologija pozna veliko manjπih aspektov. Bistvo aspektov je: manjπi ko je orbis. dovoljeni orbis znaπa 8 stopinj. ki ga tvorijo. Trigon ‡ kot med planetoma je 120 stopinj. Mars pa na 16. Ta aspekt je za 30 stopinj manjπi od opozicije in je neharmoniËen. vendar so tudi vir osebne rasti in pozitivnih doseækov. Na primer: Ëe je Sonce na 12 stopinj Leva (12h). konflikt in iskanje ravnoteæja. Spodaj naπteti so najpogostejπi. torej je aspekt pozitiven in harmoniËen. NeharmoniËen aspekt. ki pa se redko uporabljajo. negativne pa za slabe. MANJ©I ASPEKTI paziti. »e pa bi bil ta πe viπji. Nekateri astrologi te aspekte prezrejo. ki tvorita aspekt. Æe res. Opozicija ‡ planeta sta 180 stopinj narazen. Inkonjunkcija ‡ kot med planetoma je 150 stopinj. orbis je 2 stopinji. bi bila to πe vedno konjunkcija. Sekstil ‡ kot med planetoma je 60 stopinj. aspekt je neharmoniËen in povzroËa konflikte. »e bi Mars premaknili na 4 ali 20 stopinj Leva in bi bil od Sonca oddaljen 8 stopinj. orbis je 8 stopinj. Planeta sta bodisi v pozitivnih bodisi v negativnih znamenjih. flOrbis« je najveËja dovoljena razdalja med dvema planetoma. da jih ne oznaËuje Ërno-belo ‡ pozitivne za dobre. Polkvadrat ‡ planeta sta 45 stopinj narazen. orbis je 2 stopinji. ampak le v istem znamenju. orbis je 6 stopinj.HOROSKOP ASPEKTI Aspekti nam pripovedujejo o odnosih med planeti. Kvadrat ‡ kot med planetoma je 90 stopinj. ker ju loËijo samo 4 stopinje. orbis je 2 stopinji. Poldrugi kvadrat ‡ planeta sta 135 stopinj narazen. ki so lahko dobro ali slabo povezani in se med seboj ujemajo ali sovraæijo. ki pomeni izziv. orbis je 2 stopinji. ker med planetoma ni povezave v smislu pripadnosti istemu elementu ali modusu.

tako da mreæa res zajame vse aspekte. lahko aspekt opazimo æe na prvi pogled. Trigoni: »e sta planeta znotraj dovoljenega orbisa in v istem elementu. Na primer: Sonce na 12 stopinj Leva in Mars na 12 stopinj Ovna tvorita trigon. bi bil s Soncem na 12 stopinj Leva v opoziciji. Konjunkcije: teh ni teæko opaziti. ker bi bil znotraj dovoljenega orbisa 8 stopinj. »e pa bi bil Mars med 2 in 20 stopinj Vodnarja. Mars med 4 in 20 stopinjami Ovna bi πe vedno tvoril trigon. V prvem poglavju knjige sem poudarila pomen obvladanja polarnosti. Planeti in kotne toËke so vrisani vodoravno in navpiËno. ker sta oba v fiksnih znamenjih. V tem primeru bi bil to eksakten aspekt. »e imamo te principe v malem prstu. ker gre za dva planeta drug ob drugem. torej v istem modusu. a naporen naËin doloËanja planetov v rojstni karti. To bi bil eksakten kvadrat. elementov in modusov. ker sta oba v ognjenih znamenjih in v istem elementu. ker bi bil znotraj dovoljenega orbisa osmih stopinj. Na primer: Sonce na 12 stopinj Leva in Mars na 12 stopinj Bika sta v kvadratu. Mars kjer koli med 4 in 20 stopinj Bika bi bil πe vedno v kvadratu s Soncem. 71 . Kvadrati in opozicije: Planeti v istem modusu so bodisi πest znamenj narazen in tvorijo opozicije ali pa so tri znamenja narazen (90 stopinj) in tvorijo kvadrate. ker sta tudi na isti stopinji. sta vedno πtiri znamenja narazen. kar je 120 stopinj oziroma trigon. ker sta tudi na isti stopinji.ISKANJE ASPEKTOV Aspektne mreæe so priljubljen.

ker so do minute natanËni. Pri teh flslepih« aspektih moramo biti vedno posebej pozorni na planete. EKSAKTNI ASPEKTI Te aspekte je teæko opaziti. Mars pomaknemo za 5 stopinj nazaj.HOROSKOP Sekstili: Ti so vedno dve znamenji narazen (60 stopinj) in so v pozitivnih ali negativnih znamenjih. toda kot med planetoma ni 90 stopinj. bomo disociacijski aspekt takoj opazili. Poldrugi kvadrati: ti so vedno πtiri znamenja in pol narazen (135 stopinj). Na primer: Sonce na 12 stopinj Leva in Mars na 16 stopinj Leva sta v oËitni konjunkciji ‡ πtiri stopinje narazen in v istem znamenju. Polkvadrati: Ti so vedno eno znamenje in pol narazen (45 stopinj). da je razlika med planetoma le 2 znamenji. torej gre za sekstil. Na primer: Sonce na 12 stopinj Leva in Mars na 27 stopinj Strelca. Eksaktna konjunkcija je na primer 72 . bi bilo Sonce na 27 stopinj Leva ‡ torej πe vedno v istem Ti aspekti so nasprotni disociacijskim. Mars pa æe na 1. Inkonjunkcije: Te so vedno pet znamenj narazen (150 stopinj). »e planet v mislih pomaknemo za nekaj stopinj naprej ali nazaj. »e pa bi oba planeta pomaknili za 15 stopinj naprej. ali Sonce na 12 stopinj Leva in Mars na 12 stopinj Tehtnice. ki so na zaËetku ali na koncu znamenja oziroma na konËnih ali na zaËetnih stopinjah. stopinji Device. da sta planeta le 2 znamenji narazen. da pride na 2 stopinji Device ‡ pokaæe se. DISOCIACIJSKI ASPEKTI znamenju ‡. Na primer: Sonce na 12 stopinj Leva in Mars na 27 stopinj Device. Polsekstili: Ti so vedno le eno znamenje narazen (30 stopinj). a v flnapaËnih« znamenjih. Planeta bi bila πe vedno 4 stopinje narazen. z orbisom 6 stopinj. a v razliËnih znamenjih in bi tvorila disociacijsko konjunkcijo. da pride na 2 stopinji Tehtnice ‡ pokaæe se. Na primer: Sonce na 12 stopinj Leva in Mars na 12 stopinj Raka ali Device. Na primer: Sonce na 12 stopinj Leva in Mars na 12 stopinj DvojËka. Na primer: Sonce na 27 Leva in Mars na 2 ©korpijona ‡ fiksni znamenji in πtiri znamenja narazen bi lahko pomenilo kvadrat. ker so znotraj dovoljenega orbisa. Na primer: Sonce na 12 stopinj Leva in Mars na 12 stopinj Kozoroga ali 12 stopinj Rib. Sonce pomaknemo za 5 stopinj naprej. torej gre spet za sekstil.

eksakten sekstil pa Merkur na 2 DvojËka 35 in Jupiter na 2 Ovna 35. ta pa je v Venerinem znamenju viπine. »e pa bi bila Luna na 14 Device in Pluton na 10. Eksaktni aspekti so redki. ki obljublja akcijo. a moËni. Medsebojne recepcije so πe posebej koristne. Sonce pa v Luninem znamenju viπine. ta pa v znamenju viπine prvega. v katerem znamenju je. ki sta tu oba na dnu. SKRAJ©AJ ----> pri progresijah. To je pozitiven odnos. Ëe je eden v domicilnem znamenju drugega. ker bi se Luna oddaljevala od Plutona. Ali Venera v Kozorogu in Saturn v Ribah ‡ Venera je v domicilu Saturna. Ëe sta udeleæena planeta v teækih znamenjih. Enako je Jupiter dispozitor vseh planetov v Strelcu in Ribah. Na primer: Sonce v Ovnu in Mars v Levu ‡ Sonce je v Marsovem znamenju. Ëe sta drug drugemu v domicilu. Ëe je planet B v znamenju planeta A. Na primer: Luna na 4 Device in Pluton na 10 Device sta v aplikacijski konjunkciji. ker je Luna hitrejπa in se pribliæuje Plutonu. ne glede na to. ne glede na to. kot na primer Luna v ©korpijonu in Mars v Raku. bi bila v separacijski konjunkciji. Ëe je hkrati dispozitor. odvisno od udeleæenih planetov. Aplikacijska oziroma separacijska narava aspekta nam pove. 73 . ME©ANA RECEPCIJA Aspekt je moËnejπi. To je dinamiËen aspekt. Vendar sta hkrati v medsebojni recepciji. To je odvisno od tega. To je kot neke vrste flenosmerna« medsebojna recepcija. ali se moË aspekta poveËuje oziroma zmanjπuje. APLIKACIJSKI IN SEPARACIJSKI ASPEKTI Planeta sta v medsebojni recepciji. Lahko so pozitivni ali negativni. Na primer: Luna v Levu in Sonce v Biku ‡ Luna je v SonËevem znamenju. kar pomeni. kar ni le sovraæen odnos. Na primer: Mars je dispozitor vseh planetov v Ovnu in ©korpijonu. kateri planet v aspektu je hitrejπi. Konjunkcija Luna-Pluton je vedno odnos Luna-Pluton.Mars na 5 Kozoroga 40 in Venera na 5 Kozoroga 40. ampak nakazuje tudi moænost soæitja. MEDSEBOJNA RECEPCIJA DISPOZITORJI Planet A je fldispozitor« planeta B. v kakπnem zaporedju sta. Ëe je aplikacijski. da πele nastaja. PaË pa je razumevanje tega principa zelo pomembno Planeta sta v meπani recepciji. vendar to za interpretacijo rojstne karte ni pomembno. Mars pa v SonËevem. Planet je v aspektu πe moËnejπi.

Upoπtevati moramo posebnosti udeleæenih Ta aspektni lik je kardinalen. To pomeni moËan poudarek na eno znamenje in eno ali dve hiπi horoskopa. 12k. To je konfiguracija zmaja. Mars 12 Bika. razen Ëe ne gre za disociacijske aspekte. fiksen ali a b Stelij (v Biku) a) T-kvadrat (kardinalen) b) T-kvadrat (disociacijski) Veliki kriæ (fiksen) Veliki trigon (voda) 74 . ki je presenetljivo pogosta in skriva v sebi veliko moË. VELIKI TRIGON Trije planeti v konjunkciji v istem znamenju tvorijo trojno konjunkcijo. T-KVADRAT Ta aspektni lik je sestavljen iz treh planetov v trikotniku. Luna 7 Bika.HOROSKOP ASPEKTNI LIKI Aspektni liki nastanejo pri povezavi treh planetov ali veË in so najpomembnejπi element. razen Ëe ne gre za disociacijske opozicije oziroma kvadrate. imenovano stelij. ki so vsi v istem elementu. kot kaæe slika spodaj. ker v horoskopu preveË prevlada en sam element. (Spodnja slika prikazuje tri vodna znamenja. Veliki trigon je ognjena. fiksen ali spremenljiv. Upoπtevati moramo posebnosti udeleæenih planetov in hiπ. T-kvadrat je kardinalen. ©tirje vogali horoskopa so kriæ. zraËna ali vodna konfiguracija. Pri razlagi moramo upoπtevati udeleæene planete. kot se zdi. zemeljska. ali je kateri od treh planetov v opoziciji in ali je z drugima dvema planetoma v sekstilu. Ta je kljuËna toËka horoskopa. hkrati pa tudi obËutljiva toËka horoskopa. Jupiter 18 Bika ( 4k. ZMAJ Ta lik je zelo pogost. sestavljen pa je iz opozicije. pri kateri sta oba planeta v kvadratu s tretjim planetom. ki razbremenjuje opozicijo. VELIKI KRIÆ »e smo v rojstni karti odkrili veliki trigon. hiπe in seveda tudi njihove vladarje. STELIJ spremenljiv. 7k. razen Ëe ne gre za disociacijski aspekt. moramo preveriti. πtirje planeti ali veË pa predstavljajo posebno konfiguracijo.) Ta lik ni tako harmoniËen. ki ga moramo nositi v æivljenju. Na primer: Sonce 4 Bika. 18k).

Upoπtevati moramo posebnosti udeleæenih planetov in hiπ. planete in hiπe. ki je neke vrste flroËaj«. To je manj pogost aspektni lik. Zmaj Jod ali prst usode Davidova zvezda 75 . Ta harmoniËni in povezujoËi vzorec sestavljata dva velika trigona in πest planetov.planetov in hiπ. (Na spodnji sliki je to Sonce. To je zelo teæak aspektni lik. DAVIDOVA ZVEZDA Ta aspektni lik je zelo redek in v svoji praksi nanj πe nisem naletela. planet na vrhu enakokrakega trikotnika pa je kljuËna toËka horoskopa. razen Ëe ne gre za disociacijske aspekte. toda vse to je le priprava na najpomembnejπi del ‡ tranzite in progresije. pri katerem sta dva planeta v inkonjunkciji s tretjim. vkljuËno z vladarji hiπ. Aspektni liki v horoskopu se razlikujejo glede na udeleæena znamenja. Davidova zvezda je vedno le v pozitivnih ali negativnih znamenjih. Prva dva planeta sta v sekstilu. zlasti planeta v opoziciji. Razumevanje simbolizma planetov v znamenjih in hiπah. da vsebujejo vse potrebno tehniËno znanje za izdelavo horoskopa. kakor tudi sposobnost ocenjevanja moËi aspektov in aspektnih likov sta temelja interpretacije rojstne karte. ki govori o nesreËah in boleznih. ki so med seboj vsi v sekstilih. smernice za razlago pa so vedno enake.) JOD ALI PRST USODE Kakπen je poloæaj kljuËnega planeta? Kateri planet je najmoËnejπi po znamenju in po hiπi? Ali so v aspektnem liku tudi vladar horoskopa in vladarji angularnih toËk? Ali je aspektni lik v angularnih hiπah oziroma v konjunkciji z angularnimi toËkami? Poglavja od ena do tri so zasnovana tako.

drugi korak pa je. .A Umetnost interpretacije horoskopa je dvoplastna. razumeti tudi astroloπko simboliko. mora astrolog za zaËetek prepoznati in osvetliti najpomembnejπe elemente rojstne karte. Horoskop je zanimiva zgodba Ëlovekovega æivljenja in osebnosti. da ima tehniËna znanja. Ker je vsak horoskop zgodba zase. seveda pa mora astrolog poleg tega. da jih prevede v laiku razumljiv jezik.

POMEMBNOST IN SIMBOLIZEM A 4 .

ki nas nauËi razbiranja najpomembnejπih elementov horoskopa in nam pomaga. vendar to πe ne pomeni. da se osredinimo na tisto. Vsak πtudent astrologije slej ko prej doseæe toËko. se prebije skozi flmnoæico nepovezanih vplivov« ter prepozna vzorce in teme. ki ga predstavlja iskanje sporoËila. da to ni le problem danaπnjih astrologov. ki jo moramo nenehno izpopolnjevati. spretna raba teh orodij pa je. Obvladanje interpretacije je cilj slehernega astrologa. kako naj se ga loti. da ob pogledu na horoskop ubere pravo pot. ko mora narediti ustvarjalni preskok v uËnem procesu ‡ od zbiranja dejstev in podatkov do razlage njihovega pomena. stvar Ëasa in prakse. PraktiËna astrologija za zaËetnike flDoloËanje poudarkov« je izraz. toda to je varljiva spretnost. pomeni oboroæiti se z orodji svojega poklica. kot jih razlagamo v prvih treh poglavjih. tako kot so planeti. DoloËanje poudarkov je v prvi vrsti metoda. kar v rojstni karti izstopa. ker nima nobene metode. S to metodo horoskop pred nami zaæivi. ki je iz leta 1930. tako kot pri vsaki obrti. Praksa mu pomaga. na katerih sloni razlaga horoskopa. nanaπa pa se na izziv. Gornji citat. NauËiti se osnov astrologije. ko se prviË lotimo horoskopa. da jih bomo imeli v malem prstu. »lovek se lahko nauËi slovarja in slovnice doloËenega jezika. prej bomo sposobni premoπËanja vrzeli med podatki in pomenom. nam pa so prihranjene dolge ure analiziranja. 78 . in se ne ukvarjamo z vsako podrobnostjo posebej. hiπe in aspekti temeljni kamni astrologije.« Vivian Robson. s katerim so se morali v preteklosti muËiti astrologi. da ta jezik obvlada. Dejstvo je. BesediπËe in slovnica sta temeljna kamna slehernega jezika. ki prevladujejo v rojstni karti. dokazuje. Prej ko bomo tako popolno usvojili osnove astrologije. znamenja. da se astrolog ustvarjalnega razlaganja horoskopa nauËi πele s pridobivanjem obrtnega znanja in spopadanjem s trdimi orehi in zagonetkami astrologije. dlje od tega pa ne pride. Prebere razlage planetov v znamenjih in hiπah.POMEMBNOST IN SIMBOLIZEM GLAVNI POUDARKI V KARTI flZaËetnik po navadi zaznava horoskop kot mnoæico vsakovrstnih nepovezanih vplivov in nima pojma. ki sta ga skovala Maggie Hyde in Geoffrey Cornelius iz britanskega Zdruæenja astrologov.

kotne toËke. Sama se tega prav dobro spomnim iz Ëasov. nato pa se prazno zastrmi vanj in Ëaka. ‡ enako pomembni. Pravi kontekst horoskopa je namreË le uporabnik s svojo æivljenjsko zgodbo. Astrolog paË ni jasnovidec. da obstaja metoda za razumevanje horoskopa kot celote in da njegovo sporoËilo lahko deπifriramo le. da so vsi elementi horoskopa ‡ 79 . Tudi izËrpni zapiski v pogovoru s stranko po navadi kaj malo koristijo. Ëe jih bomo vrgli v isti lonec in pomeπali. ko izraËuna in izriπe horoskop. Le astrolog. vozli itd. se zateËemo k raznim metodam. da jo vsi v skupini razumejo bolje od mene. Iskanje vedno novih metod astroloπke interpretacije namreË ni reπitev. se slej ko prej ujame v past kopiËenja neskonËnih seznamov podatkov. ki obvlada svojo obrt. da ga bo obπlo flrazsvetljenje«. ki ga pripeljejo v slepo ulico nasprotujoËih si zakljuËkov in nedoslednosti. Toda astrolog. ker vzbuja upanje. Vsak astrolog brez izjeme se kdaj pa kdaj sreËa s tistim zoprnim obËutkom nesposobnosti. Slavni astrolog Marc Edmund Jones je tak odziv poimenoval flregresija tehnike«. hiπe. ko sem bila πe πtudentka astrologije in se mi je zdelo. je sposoben ustvarjalnega pristopa k horoskopu. pisanje dolgih in natanËnih interpretacij pa naporno in brez prave vrednosti. ampak pot nazaj. da ob tolikπni mnoæici nasprotujoËih si podatkov πtudenti pogosto obupajo nad astrologijo. Priprava ni tako preprosta. o katerih morda zgolj ugibate. V takih trenutkih astrologi paniËno listamo po knjigah in si izpisujemo kljuËne besede za planete. Pogosto je zavajajoËa. ki obljubljajo hitre reπitve problema. izpolnjujemo aspektne mreæe. Ëe smo prouËili vsako podrobnost posebej. kot se zdi. Nakazuje. znamenja in hiπe. ki sledi tej na videz nezmotljivi formuli. πe manj pa pripravljati razlage. in ko si na koncu πe vedno ne znamo ustvariti neke sploπne slike horoskopa kot celote. preπtevamo moduse in elemente ter analiziramo vsak planet posebej. da niso sposobni flsinteze« horoskopa in da je umetnost interpretacije zanje nekaj nedosegljivega. in da nam bo vse jasno.PREMOSTITEV VRZELI planeti. zato je smiselnost astrologove vnaprejπnje priprave precej omejena. NiË Ëudnega. ki nas oddaljuje od bistva horoskopa. prepriËani. Nobenega smisla nima secirati horoskop in se obeπati na vsako podrobnost. SINTEZA ROJSTNE KARTE Beseda flsinteza« se v astrologiji veliko uporablja.

Navadili se boste prepoznavati flpodpis« horoskopa oziroma tisti odloËilni moment. ko pa boste imeli osnove astrologije v malem prstu. da bi dokazali. se bomo omejili le na prvih devet toËk. ne da bi se moral ukvarjati z interpretacijo. ki astrologu pomaga razËleniti naravo simbolizma v rojstni karti.POMEMBNOST IN SIMBOLIZEM PRIPRAVLJALNI SEZNAM Ko so kljuËni parametri horoskopa doloËeni. Kadar delate nov horoskop. Ëeprav se tehnik napovedovanja prihodnosti πe niste dotaknili. iz katerega lahko razberemo. S tem. da je osnovne teme in vzorce rojstne karte moË zgostiti na eno samo stran papirja. ne da bi morali na tej stopnji razlagati æe kar celotno rojstno karto. Ti so koristni le kot tehniËni pripomoËek ‡ za izraËunavanje rojstne karte in iskanje aspektov. zakaj je nekdo slaven in uspeπen. ampak prepoznavanje simboliËne govorice horoskopa. da pri pripravi upoπtevate kontrolni seznam desetih oziroma devetih toËk. saj deseta toËka zadeva tehnike napovedovanja prihodnosti. boste kaj hitro razumeli. da bi vam praktiËno prikazali prepoznavanje najpomembnejπih elementov horoskopa. Morda se vam bo zdela priprava na interpretacijo sprva Ëasovno prezahtevna. Pri horoskopih. ne da bi zato potrebovali izËrpne zapiske. in kakπna je osnovna tema njegovega æivljenja. da ste prepoznali glavne poteze horoskopa. Prav zato je za zaËetek koristno prouËiti horoskope slavnih ljudi in ugotoviti. »e se boste navadili uporabljati mojo metodo priprave. da so to kljub vsemu le ideje in teorije in da jih je treba πe preveriti. 80 . nekdo drug pa ne. se boste lahko prepriËali. da je to zelo hitra metoda. kako se njihove æivljenjske zgodbe odraæajo v govorici planetov in zvezd. DoloËanje prioritet je delo. pa tudi. ker je priprava πe vedno samo vaja. Ëe ste si kdaj naroËili raËunalniπko izdelan horoskop. ki so lahko celo pravilne. Naslednje horoskope smo uporabili. Izdelave horoskopa ste se lotili kot profesionalni astrolog. ki jih bomo predstavili kot primere. »eprav se vam v glavi morda æe porajajo doloËene ideje in teorije. ki jih raËunalniπki astroloπki programi niso sposobni narediti. To je nekakπen vodnik oziroma okvir. ste postavili temelje interpretacije. kako deluje astrologija. Z malce prakse lahko vse toËke obdelate v nekaj minutah in si naredite temelje. ne pozabite. ki zna æe na prvi pogled loËiti zrnje od plev. ki ga astrolog lahko naredi vnaprej. kar najbræ sami veste. za interpretacijo pa so povsem brez vrednosti. je najbolje. Pravzaprav razlaganje horoskopa na tej stopnji sploh πe ni priporoËljivo. Astrologova najpomembnejπa naloga namreË ni napovedovanje prihodnosti. je tehniËna priprava konËana.

DOLO»ANJE POMEMBNOSTI Z metodo desetih toËk lahko bistveno poenostavimo tehniËno pripravo. vendar so vsi po vrsti nekam kliniËni in neosebni. Osnovni razlog. Ëeprav ima vsakdo drugaËen horoskop. 2 POI©»ITE NAJPOMEMBNEJ©E POTEZE Ob prvem pogledu na horoskop razmislite. se mi zdi naravnost odbijajoË. zato niso individualno pomembni. V tem. kvadrat Lune z Uranom itd. 81 . ste najpomembnejπe poteze morda opazili æe med delom. Soncem in Neptunom. NajoËitnejπi primeri so stelij in planeti na kotnih oseh. Kakπen je njegov poloæaj? Pri interpretaciji horoskopa se to vpraπanje nenehno ponavlja. Zunanje planete upoπtevamo le. zato mislim. ki samevajo in niso povezani z drugimi elementi horoskopa. vendar bodite pozorni na vse. 8 3 ZABELEÆITE VSE BOLJ IN MANJ POMEMBNE ASPEKTE MED PREOSTALIMI PLANETI Na tej toËki morate aspekte razvrstiti po pomembnosti. DoloËite glavni planet aspektnega lika in si zabeleæite njegov poloæaj. Lunina vozla in Krog sreËe. da morajo biti vsi podatki podani na posebnem papirju. sovraænem ali nevtralnem? ‡ V kateri hiπi je planet? ‡ Kako je aspektiran z drugimi planeti ‡ pozitivno ali negativno? Vladar horoskopa je flsignifikator«. zlasti za stranke. je neka dinamika. konjunkcija med 9 BODITE POZORNI NA LUNINA VOZLA. Stanje planeta ocenimo z naslednjimi tremi vpraπanji: ‡ V kakπnem znamenju je planet ‡ prijateljskem. 10 DOLO»ITE TRANZITE IN PROGRESIJE ZA DOLO»ENE DOGODKE IN DATUME Glej naslednji dve poglavji. ki je ves poËeËkan s pripombami in aspektnimi linijami. hiπo in aspekte. 7 ZABELEÆITE NEASPEKTIRANE PLANETE To so planeti. v katerem je ascendent. pa je po mojem mnenju ta. ZABELEÆITE PLANETE V MEDSEBOJNI RECEPCIJI Dva planeta v domicilu drug drugega sta v medsebojni recepciji. KROG SRE»E IN FIKSNE ZVEZDE Ti elementi dodatno krepijo glavne teme in vzorce horoskopa. predvsem pa me taka karta samo zmede. da vam horoskop tako rekoË nastaja pod rokami. kar bi utegnilo biti pomembno. karto pa vedno izriπem lastnoroËno. PREVERITE ASPEKTNE LIKE IN JIH GRAFI»NO PONAZORITE To smo razloæili æe v prejπnjem poglavju. »e ste ga sami narisali. ki je pri raËunalniπki karti ni. res je sicer. v Ëem posebej izstopa. ©e posebej zoprni so mi raËunalniπko izrisani horoskopi. »ar lastnoroËno izrisanega horoskopa je. Aspekti poËasnih zunanjih planetov ‡ na primer sekstil med Neptunom in Plutonom ‡ lahko trajajo po veË let. da so nekateri boljπi od drugih. na primer Pluton na ascendentu. 4 5 6 PROU»ITE STANJE SONCA IN LUNE Zabeleæite si poloæaj svetil glede na znamenje. da postopoma in poËasi oæivlja ter dobiva obliko. Pogled na horoskop. da je to nepogreπljiv in globoko zadovoljujoË obred. zakaj bi moral astrolog horoskop izrisati na roke. DOLO»ITE VLADARJA HOROSKOPA To je vladar znamenja. 1 IZRIS ROJSTNE KARTE Sama za izraËun horoskopa uporabljam astroloπki program. Pri ocenjevanju drugih planetov bodite pozorni na to. vendar vanjo vnesem le deset planetov. Ëe so na kotnih toËkah oziroma v aspektih z osebnimi planeti. katerim hiπam vladajo.

Merkur v konjunkciji z Uranom in v kvadratu z Marsom je na robu konfiguracije. ki slovi po svoji lepoti in zakonski zvezi z igralcem Michaelom Douglasom. ki pomeni tujino (poroka s tujcem. oba pa sta v disociacijskem aspektu z Marsom na zaËetku Kozoroga. znamenju partnerstva. SONCE V KONJUNKCIJI Z URANOM interpretacije. CATHERINE ZETA-JONES To je druga pomembna znaËilnost stelija v deveti hiπi. hiπa) zaradi nezaæelene objave njenih poroËnih fotografij. ker je to njegova naravna hiπa. Sonce je v konjunkciji z Uranom. ker je v Tehtnici na dnu. Ta je v deveti hiπi πe posebej moËan. ki je v tem primeru vladar sedme hiπe 82 . ali se na astrologijo spoznate ali pa ste popoln zaËetnik. Sonce in Uran sta v kvadratu z Marsom. ki ga tvorijo Sonce. po hiπi pa moËno (9. Uran. Jupiter je v tesni konjunkciji z Merkurjem. ne glede na to. ASPEKTNI LIK 1 Disociacijski T-kvadrat Igralka. Merkur in Jupiter. æe podan. Merkur in Jupiter sta oba v Tehtnici. Jupitra. Podrobneje sem obdelala tudi nekaj toËk astroloπkega simbolizma. v katerega umestite astrologijo. oba pa sta v disociacijski opoziciji z Luno. hiπa je zanj hiπa veselja). na tehniËni ravni lahko pripravite vse potrebno in doloËite najpomembnejπe elemente. pri slavnih osebah pa imate to prednost. imamo pa tudi stelij v Tehtnici. Deveta hiπa kaæe na tujino in teæave s sodiπËi. na osnovi katerih astrolog nato ponudi moæne interpretacije astroloπkega simbolizma.POMEMBNOST IN SIMBOLIZEM VZOR»NI HOROSKOPI ProuËevanje horoskopov slavnih ljudi je vedno koristno in zanimivo. N aslednji primeri in anekdote niso miπljeni kot izËrpne vzorËne (vladarja prve in sedme hiπe drug ob drugem kaæeta na tesno povezanost s partnerjem in pomembnost zakona). Pomen stelija je πe toliko veËji. hkrati pa tudi v deveti hiπi. »e delate horoskop za stranko. Te vaje so le ilustracija prepoznavanja pomembnih astroloπkih dejavnikov. Sonce je po znamenju πibko. in igralka je bila res vpletena v sporno (Uran) toæbo (Jupiter/9. Tak poloæaj astrologa takoj opozori na pomen z deveto hiπo povezanih stvari. æivi v njegov deæeli). VLADAR HOROSKOPA Luna je v Ribah nasproti Plutonu v Devici. Pluton je v konjunkciji z vrhom devete hiπe. Njen horoskop je na strani 61. ker vkljuËuje vladarja ascendenta v Strelcu oziroma vladarja horoskopa. ki jih lahko koristno uporabimo pri drugih horoskopih. ki jih je treba podrobno prouËiti. V konfiguraciji je prisotno tudi Sonce v konjunkciji z Uranom: Sonce je v disociacijski konjunkciji s Plutonom. DEVETA HI©A Pri petih planetih v deveti hiπi moramo biti najbolj pozorni na ta del karte. da je kontekst.

To je kompleksen aspektni lik. v katerem je zmaga zahtevala visoko ceno. ki ga je teæko interpretirati brez posameznikove lastne zgodbe. Mars in Venera odloËilno vplivata na osebne odnose. Neptun to opozicijo blaæi in je v aspektu z obema planetoma ‡ s Plutonom v sekstilu. torej ta aspekt kaæe na zelo dober zakon. ker Veliki trigon v zemlji 83 . ki simbolizem postavi v pravi okvir. toda to bi lahko osvetlili le z osebnim priËevanjem. ki je tu vrinjen. Mars je najpomembnejπi del velikega trigona. V tem primeru. Trigon med Marsom in Venero je najtesnejπi aspekt horoskopa. a je v tem primeru del moËne konfiguracije z Luno v Ribah. T. ki je generacijski. saj sta le 16 minut narazen. kjer so disociacijski aspekti povezani s prvo hiπo. obËutljivo in Ëustveno osebnost. ASPEKTNI LIK 2 Veliki trigon v zemlji Neptun kot izpuπni ventil Mars je na viπini v Kozorogu. Mars na viπini kaæe na boj za osebno uveljavitev. V tem primeru je Neptun morda izpuπni ventil za intenzivno. Aspekti med Luno in Plutonom pogosto kaæejo na teæak in lastniπki odnos matere do otroka. z Luno pa v trigonu (Ribe in Neptun so pogosto pomemben element v horoskopih igralcev. OPOZICIJA LUNA/PLUTON IN T-KVADRAT Z BLAGODEJNIM VPLIVOM NEPTUNA V ©KORPIJONU Disociacijski T-kvadrat Tu imamo sekstil Neptun/Pluton. s katero se je treba sooËiti in jo razreπiti.kvadrat teoretiËno kaæe na notranjo ali zunanjo napetost. in tvori trigon z Venero v Devici (Venera je tu na dnu) in Saturnom v Biku.

ki se nazadnje konËa s samomorom. Odsotnost ognja tako morda pomeni. Ta poloæaj kaæe tudi na prizadevanje za ohranjanje izumirajoËega (8. SEDMA HI©A ©tirje planeti v sedmi hiπi takoj pritegnejo pozornost na ta del horoskopa. SYLVIA PLATH Merkur v Tehtnici v deveti in Venera v Devici v osmi hiπi sta v medsebojni recepciji. Neptun in Jupiter sta v izgonu. Sylvia Plath je imela ascendent oËitno res v Vodnarju. saj se je nenehno bojevala z znaËilno vodnarsko- Teæavna sedma hiπa Sylvie Plath kaæe na razoËaranja in depresijo. in res. odnosih . Venera pa je na dnu. Ëisto na koncu Vodnarja. Jupitra in Venere v vrinjenem znamenju Device. da Ëlovek v drugih iπËe strast in vznemirljivost. Iskanje popolnosti in nerealistiËna priËakovanja povzroËajo nenehna razoËaranja. V Ëasu njenega samomora pri tridesetih letih sta bila æe loËena. da se moramo pozanimati glede toËnosti rojstnih podatkov (glej flZgodbo o rektifikaciji«. kar Mars v Kozorogu prav gotovo je.. ki sledi na koncu poglavja). ker je Venera na dnu in v disociacijskem aspektu z Neptunom. To je teæavna sedma hiπa (zakon) z obema benefikoma in neugodno poloæenim Neptunom. s katerim sta imela dva otroka. Reæiser filma Chicago je Catherine Zeta-Jones. zanimanjih. Jupiter je skoraj v eksaktni konjunkciji z nesreËnim juænim vozlom.. Tu imamo Luno v Tehtnici in trojno konjunkcijo Neptuna. kar moramo iskati zunaj sebe ‡ v delu. hiπa) jezika (Merkur). kar pomeni uspeh s pomoËjo partnerja. ki so jo pahnila v samomor. ta pa vodijo v depresijo.POMEMBNOST IN SIMBOLIZEM je na viπini in πe angularen. Catherine Zeta-Jones obvlada valiæanπËino. kar je blagodejno. opisal kot flneverjetno delavno«. pomeni. 84 . Saturn v Biku v Ëetrti hiπi kaæe na spoπtljiv odnos do druæine in domovine. Merkur je vladar sedme hiπe. ASCENDENT V VODNARJU Ascendent na predzadnji stopinji. Pisateljica in pesnica. ki je bila poroËena s pesnikom Tedom Hughesom. MEDSEBOJNA RECEPCIJA NOBENIH PLANETOV V OGNJU ManjkajoËi element pogosto simbolizira to. ki je v tem filmu blestela.

Mars pa na 21 ©korpijona. Saturn je tudi v disociacijskem kvadratu s Soncem v ©korpijonu v osmi hiπi ‡ konfiguracija je nadvse primeren simbol za pisateljiËino najbolj znano delo Stekleni zvon. z Venero in Jupitrom sekstil. morbidna obsedenost s smrtjo in ponovnim rojstvom) je v konjunkciji z vrhom devete hiπe (akademska odliËnost). ©e pomembneje je to. saj je njen moæ Ted Hughes po njeni smrti velik del njenega pisanja zapeËatil.Kardinalni T-kvadrat Disociacijski kvadrat uranovsko razpetostjo med nadarjenostjo in depresivnostjo. s Plutonom trigon. ker je aspektiran z niË manj kot petimi planeti ‡ z 85 . da planete zamenjamo po znamenjih. strokovnjaki so dobili vpogled vanj πele po smrti Sylvijine matere. To nam pokaæe. da je skozi pisanje (Merkur) izraæala svojo jezo in strast (Mars). posledicah hude depresije. da jo je v mladosti globoko prizadela oËetova smrt. da je pri tem ascendentu vladar horoskopa Saturn. stopinje pa obdræimo. s katerimi so jo zdravili ‡ vladar horoskopa v dvanajsti hiπi izolacije nasproti Plutonu. MERKUR V ©KORPIJONU. a v slabih aspektih: Saturn je del kardinalnega T-kvadrata ‡ Saturn v opoziciji s Plutonom. OËitno je bila zelo odkrita. oba v kvadratu s sovladarjem horoskopa Uranom. ki je v veliki meri povzroËila njene poznejπe teæave. ki je moËan po znamenju (domicil v Kozorogu) in po hiπi (veselje v 12. nenehno je namreË uporabljala tezaver. SONCE V ©KORPIJONU V MEDSEBOJNI RECEPCIJI Z MARSOM V LEVU Pomen medsebojne recepcije lahko raziπËemo tudi tako. V KONJUNKCIJI Z VRHOM DEVETE HI©E Marsom tvori kvadrat. Vso to meπanico aspektov si lahko razlagamo kot njeno potrebo po pisanju in æeljo po uspehu. V tem primeru bi se Sonce premaknilo na 4 Leva. ki govori o obËutkih osamljenosti in nepovezanosti. Merkur ima kljuËni poloæaj v horoskopu Sylvie Plath. s katero se je spopadala. z Uranom pa inkonjunkcijo. Poleg tega Merkur kot vladar njene Ëetrte hiπe kaæe. T-kvadrat lahko pomeni tudi elektroπoke. znana pa je bila tudi po svojem sistematiËnem odnosu do pisanja. kar bi pomenilo konjunkcijo z dominantnim Merkurjem. Merkur (pisanje) v ©korpijonu (ostre besede. oba v kvadratu z Uranom (πoki/elektrika) in Ovnom (glava). hiπi).

odloËnost. to pomeni. kar πe dodatno kaæe na ambicije. Ëast. oba pa sta v potratnem Levu in v drugi hiπi (to je primer Plutonove povezanosti z bogastvom. Sonce je v kvadratu z dominantnim Uranom v prvi hiπi. ambicije). BILL GATES Jupiter pozlati vse. saj sta planeta le eno stopinjo narazen. kar je zelo moËan poloæaj. vendar ni povezana z drugimi elementi horoskopa. da je Pluton v tesni konjunkciji s pozitivno in sreËo prinaπajoËo fiksno zvezdo Regulus na 29 Leva. VLADAR HOROSKOPA Bill Gates ima ascendent v Raku. to pa je poloæaj. po tej zamenjavi pa stopi z njim v konjunkcijo. katerega ciklus traja 12 let.POMEMBNOST IN SIMBOLIZEM NEASPEKTIRANA LUNA V TEHTNICI V SEDMI HI©I Gates odliËen pogajalec. uspeh in vodenje. Uran je v disociacijski konjunkciji z ascendentom. in Plutonom v Levu. SONCE IN PLUTON V MEDSEBOJNI RECEPCIJI Predsednik in glavni izumitelj Microsoftove programske opreme. Pluton se tako pomakne na 28 ©korpijona. da je Uran na ascendentu. moË in poslovno æilico. Bill Gates je bil pri 31 letih æe milijonar. ko je bila konjunkcija Jupiter/Pluton aplikacijska. cilji. da ostaneta na istih stopinjah. da je Bill To je druga pomembna konjunkcija v horoskopu Billa Gatesa. vendar kljub temu velja. Hitrost je Mars. Trigon med Luno in Uranom v ognju in blizu kotnih toËk daje peËat celotnemu horoskopu. vsakih 13 let ujame poËasi premikajoËega se Plutona. Venera 86 . Bill Gates je bil rojen. torej je vladarica njegovega horoskopa Luna v odloËnem in podjetnem Ovnu in v konjunkciji z zenitom (poloæaj. ker pa je moËna angularna Luna v Marsovem znamenju Ovnu. ki je po strogih pravilih astrologije sicer preπiroka. Sonce pa na 5 Leva. Po isti metodi kot pri horoskopu Sylvie Plath zamenjamo planeta tako. VENERA V KONJUNKCIJI S SATURNOM V ©KORPIJONU V PETI HI©I Mars je v Tehtnici v izgonu. Tu je v konjunkciji s Plutonom. ki prinaπa bogastvo in uspeh z naprednimi tehnologijami. Ëesar se dotakne. kar kaæe na podjetnost. je Mars njen dispozitor. mentalne sposobnosti Merkur. kar se odraæa tudi v naslovu njegove knjige Posel @ hitrost misli. Bodite pozorni na dejstvo. LUNA V OPOZICIJI Z MARSOM V TEHTNICI MoË konjunkcije Jupiter/Pluton krepi πe medsebojna recepcija med Soncem v ©korpijonu. Mars je tudi dispozitor Sonca v ©korpijonu. kar smo razloæili æe v drugem poglavju). Luna je v trigonu z Uranom (izvirnost. kar je posledica znaËilne Jupitrovske radodarnosti in velikopoteznosti. vladarjem druge hiπe. Jupiter. eksaktna pa je postala πele 5 dni po njegovem rojstvu. inovativnost. kar kaæe na Sylvijino osamljenost in neuspeπen zakon. hkrati pa tudi vladar zenita v Ovnu. Po drugi strani je Mars v konjunkciji z Merkurjem v Tehtnici. smisel za sodobne tehnologije) v prvi hiπi (karizmatiËnost). torej je dispozitor obeh svetil. JUPITER V KONJUNKCIJI S PLUTONOM V LEVU V DRUGI HI©I Luna (Ëustvene potrebe) je v znamenju in hiπi partnerstva. Zelo je Ëlovekoljuben in je æe veË milijonov dolarjev daroval za dobrodelne namene. poslovna spretnost pa Tehtnica.

ampak na osnovi znanja in izkuπenj. Astrolog ga mora posluπati in njegovo zgodbo pravilno umestiti v horoskop. psihiatriËno zdravljenje in literarna nadarjenost?«. aspekte in hiπe ‡ drugiË pa se boste navadili rojstno karto uporabljati kot neke vrste referenËni okvir. Na zaËetni stopnji πtudija astrologije se boste iz te vaje najbræ nauËili veË kot iz vseh drugih. ko mu je bilo æe 39 let. zlasti v moπkem horoskopu. VAJA DELA MOJSTRA Umetnost doloËanja najpomembnejπih dejavnikov horoskopa je pridobljena spretnost.je v izgonu ‡ kar nekoliko ublaæi medsebojna recepcija z Marsom v Tehtnici ‡ in v konjunkciji z vladarjem sedme hiπe Saturnom. V rojstni karti Billa Gates nam Sonce v povezavi z Uranom pokaæe bogastvo in uspeh na osnovi razvijanja naprednih tehnologij. 87 . znamenja. Ko boste pripravljali horoskop za naroËnika. Aspekti med Venero oziroma Luno in Saturnom pogosto pomenijo poznejπo poroko. vendar upoπtevajte isto pravilo ‡ Ëlovek je sam svoj horoskop. pri Sylviji Plath: flV Ëem se kaæejo njena depresivnost. je partner pogosto starejπi. »e boste na ta naËin vadili s svojim horoskopom ter s horoskopi sorodnikov in prijateljev. ob pogledu na karto Billa Gatesa pa bi pomislil: flKaj kaæe na raËunalniπkega genija in milijonarja?« Skratka ‡ horoskop je oseba. Astrolog jih namreË ne doloËa po obËutku. Ob horoskopu Catherine Zeta-Jones bi se astrolog na primer lahko vpraπal: flKje se vidi poroka v tujini in kje moËna navezanost na druæino?«. januarja 1994. ne boste poznali njegove zgodbe. da se aspekt neposredno nanaπa na partnerstvo in zakon. bo v pogovoru z naroËnikom univerzalni astroloπki simbolizem laæje uporabil na konkretni ravni ter tehniËno pravilno in smiselno interpretiral horoskop. in obratno. Bill Gates se je z Melindo French poroËil 1. in ta govori iz njega. ali pa ima vsaj poudarjeno saturnovske lastnosti. PrviË boste z njo nenehno obnavljali osnovne sestavine horoskopa ‡ planete. »e je vladar sedme hiπe v horoskopu Saturn. tako kot pri znanih osebah. se boste lahko veliko nauËili. »e se bo æe vnaprej pripravil in izpostavil najpomembnejπe elemente karte. kar pomeni.

da lahko zajame prav vse. Toda simbol ponuja veliko moænosti in je vedno odprt za interpretacije. hkrati pa mu da priprava referenËni okvir za laæje umeπËanje astroloπke govorice simbolov v konkretni horoskop. medtem ko je simbolizem posameznega subjektiven in odvisen od konteksta. bolj se mu ta izmika. Ëe je to nemogoËe? ©tudent astrologije. bi bil namreË zgolj ime neËesa. Univerzalni simbolizem je objektiven in govori o æe znanih stvareh ‡ na primer. Naπ najpomembnejπi referenËni okvir je vedno πirπe merilo. kar æe poznamo. flmora biti Ëlovek za pravilno razlago horoskopa predvsem podkovan v planetih in znamenjih«. Simbol v horoskopu kaæe na doloËen dogodek ali osebo v posameznikovem æivljenju. KAJ JE SIMBOLIZEM Astrologi na zaËetni stopnji πtudija kombinacijam planetov in znamenj radi pripisujejo vnaprej doloËene pomene ‡ kljuËne a besede ‡. stoletja v svoji nauËimo. kaj pomeni Jupiter v DvojËkih v deveti hiπi. da se ri ta metoda obnese le do doloËene mere. da Jupiter vlada pravu ‡. Toda Ëe reËemo. da o simbol nikoli ne pomeni le ene same stvari. Toda kako naj se je Za razumevanje astroloπkega ali katerega koli drugega simbolizma je najpomembnejπa razlika med sploπnim in posameznim. nato pa razoËarano ugotavljajo. To sta pravzaprav dve strani astroloπkega kovanca. SPLO©NO PROTI POSAMEZNEMU KrπËanski astrologiji. »eprav Jupiter v 88 . Simbolizma ne moremo kategorizirati. da bolj ko v simbolu iπËe doloËen pomen. Simbolizem v svojem bistvu predstavlja nekaj neznanega. da ve. Kmalu bo spoznal. bo zelo razoËaran ob ugotovitvi. da je pomen simbola mnogoplasten. Astrolog si s to vajo pridobi tehniËno dovrπenost. Razlog za njeno neuspeπnost je v tem. saj je taka razlaga horoskopa prazna in neæivljenjska. ki misli. Ta oËitni paradoks je povezan s samim bistvom astrologije. da ima ta kombinacija v nekem drugem horoskopu drugaËen pomen. to πe ne pomeni.POMEMBNOST IN SIMBOLIZEM NARAVA SIMBOLIZMA DoloËanje najpomembnejπih elementov horoskopa je kljuËni del astroloπkega poklica. »e bi. K ot je rekel slavni angleπki astrolog William Lilly iz 17. od tam naprej pa πteje le njegova sposobnost preseganja meja flkljuËnih besed« in ustvarjalne rabe simbolizma v interpretaciji.

Neki naroËnik. V drugem horoskopu je bil Jupiter v DvojËkih v deveti hiπi del teæavnega T-kvadrata. da planeti niso vzroËni in da nas sami po sebi v niË ne silijo. v kateri so jo vzgajali. Astrologija je jezik simbolov. dinamiËen. in Ëe je Lev πirokosrËen. gibljiva in vsestranska ter da je deveta hiπa povezana s potovanji. Sosednja znamenja so si pogosto nasprotna. ki je imel Sonce v Levu. ukazovalen in vedno v srediπËu pozornosti. Povedala sem mu. tudi ta je bil v Devici. V prvem horoskopu je Jupiter v DvojËkih v deveti hiπi dobro aspektiran in v pozitivnem odnosu s πtevilnimi planeti. Zavrnila je vero. dela v diplomatski sluæbi v tujini in je zelo uspeπna. Naslednja zgodba je dobra ilustracija te resnice. zakaj je kategoriziranje ljudi po sonËevih znamenjih πablonsko in se ne obnese. zato glejte na horoskop kot na ogledalo.DvojËkih v deveti hiπi lahko pomeni marsikaj. da sta DvojËka komunikativna. skupaj s Soncem v Levu. In Ëe je Jupiter v DvojËkih v izgonu. hiπi izolacije in samote. izobrazbo in religijo. 89 . znamenju. in razloæila sem mu. se ponaπa z dvema diplomama.« George Eliot. V zaËetnem obdobju πtudija astrologije nas ta nejasnost morda jezi. bo ta kombinacija v osnovi vedno fljupitrovska« in fldvojËkovska«. ki govori tri jezike. spremenljiv in ne brez smisla za humor. Poleg tega skromna. to πe ni nujno slabo. hiπa polje izgub. To je rojstna karta mlade æenske. ker nam pokaæe. interpretacije pa neskonËne. zraven pa πe v 12. kar se vam æe dogaja. se spomnite. Preberite naslednji dve zgodbici o horoskopih in pri tem upoπtevajte. a le v zadevah. kar je povezano s tujino. ki pride za Levom. da je simbolizem æiv. »e vam ni jasno. da je glede na ascendent v Devici njegov vladajoËi planet Merkur. Horoskop pripada æenski. Middlemarch deluje astroloπki simbolizem. V astroloπki tradiciji je 12. je Devica natanËna. da ima ascendent v Devici. v katerem odseva to. je hotel vedeti. in emigrirala v tujino. da je Jupiter vladar viπjega uma in vsega. pozneje pa postane najprivlaËnejπi del poklica. Tudi ona je tekoËe govorila dva jezika. ki so jo zaradi uporniπtva izkljuËili iz πtirih fakultet doma in v tujini. izmerljive reËi. zakaj je tako flne-levovski«. ki so povezane z deveto hiπo. kako LEV ALI DEVICA? ne pozabite. pridna in flZnamenja so majhne.

Naslednje zgodbice so zanimivi primeri praktiËne uporabe astroloπkega simbolizma. na zaprtem oddelku. ali bi s pomoËjo astrologije lahko izvedela. zlasti njen separacijski (zadnji) in aplikacijski (naslednji) aspekt. Luninemu aspektu. ærtev in samouniËevalnosti. Pravkar je zapuπËala kvadrat s Saturnom v Ribah in vstopala v sekstil z Venero v Levu. da je Lev. kar je visoko strokovno in natanËno delo. ki bo res ustrezalo naslednjemu teæavah in razoËaranjih. da je nenadoma in iz trenutnega nagiba pustil sluæbo. V tej karti je bila Luna v DvojËkih. Zakaj? Povedal je. Bilo je temaËno (Saturn) in vlaæno (Ribi) ‡ odsev separacijskega aspekta med Luno in Saturnom ‡ in bi bilo oËitno napaËna izbira. da je treba pri doloËanju simbolizma vedno iskati najoËitnejπe povezave. ko je bilo vpraπanje zastavljeno. »e gre za pravo. ki ji je bilo vπeË. ali je to stanovanje zanjo primerno. je vstop v laboratorij omejen. Venera (lepota) v Levu (udobje. ne glede na to. sem uporabila tehniko horarne astrologije. pa preverimo Saturna. ima gotovo Uran v 6. hiπa). in to je bila Venera v Levu. da Ëlovek ni imel obËutka. ki si je moËno æelela selitve. peljala pogledat stanovanje. in ker je æivo srebro strupeno. da dela v bolniπnici (12. V tej hiπi Sonce ne more zares sijati. iπËemo Jupitra v 9. ki ga je v nekaj dneh res naπla. ki pomeni dom. V naπi knjigi se s to vejo astrologije ne bomo ukvarjali. Ko sem mu to pripovedovala. Simbolizem planeta v znamenju in hiπi ‡ Merkur v Devici v 12. Ob pogledu na stanovanje je bil odgovor takoj jasen. mu je πlo na smeh. luksuz. Ëe stranka pripoveduje o ISKANJE STANOVANJA Pred nekaj leti me je prijateljica. In Ëe nekdo reËe. V horoskopu sem najprej doloËila vladarja Ëetrte hiπe. in pri tako moËno izraæeni Devici ni bilo Ëudno. Ker so se zanj zanimali tudi drugi kupci. Zlato pravilo interpretacije je. hiπi. omenjam jo le kot zanimivost. kar pomeni odloËanje med dvema stanovanjema. Bilo je v slabem stanju in potrebno obnove. ker popravlja naprave za merjenje krvnega tlaka. me je vpraπala. 90 . Opravka ima z æivim srebrom (Merkurjev simbol). pri kateri narediπ horoskop za trenutek.POMEMBNOST IN SIMBOLIZEM solza. hiπi. V horarni astrologiji je najpomembnejπa Luna. hiπi ‡ mu je bil pisan na koæo. saj se ji je v bliænji prihodnosti obetalo stanovanje. svetloba) ji je namreË obljubljala veliko lepπe stanovanje. koliko denarja in energije bi vloæila vanj ‡ obojega ji je primanjkovalo ‡. stanovanje nikoli ne bi ustrezalo simboliki Venere v Levu. vero in dolga potovanja. Ker je bilo to zelo konkretno vpraπanje.

da je nad nami neka viπja sila in da so simboli le neke vrste πifre za njena sporoËila. da so rojstni podatki nepomembni. ali je kdaj hodila s kakπnim tujcem. da se je zmotil. da je napaËen. ki ga kaæejo ure.« je izstrelila.ZGODBA O REKTIFIKACIJI nevede delal z napaËnimi podatki. je vseeno. teæave s Ëasovnimi zonami. Odgovor je ‡ ni nujno. in bi njenim partnerskim odnosom vladal Saturn v Ribah. Ascendent vlada zunanjemu videzu. Jupiter (tujci) in DvojËka (veliko) ‡ stvari so se ujemale. Ëe horoskop ni flpravi«. podobno kot pri tarot kartah. ali naj vse skupaj pusti. To je zelo zapleteno podroËje astrologije. »e neki poloæaj planetov v nekem trenutku odseva naπo æivljenjsko zgodbo. torej sem si jo natanko ogledala. To seveda ne pomeni. kaj je sploh flpravilen« horoskop? Geoffrey Cornelius v svoji knjigi Trenutek astrologije opozarja na logistiËne in praktiËne teæave z zanesljivostjo podatkov: flPri vseh moænostih napak. napake v rojstnih listih. ima za nas neko sporoËilo. torej sem horoskop premaknila za nekaj minut in ascendent postavila na 29 stopinj DvojËkov namesto na 0 stopinj Raka.« Astrolog πteje. zaËuda pa vËasih fldeluje« tudi napaËen horoskop.59 prestopil iz DvojËkov v Raka. vendar je imela tudi Sonce v tretji hiπi. Astrolog v takih trenutkih omahuje. da je ascendent natanko ob 1. Naredila sem mu horoskop in z velikim veseljem ugotovila. »e bi imela ascendent v Raku. Spodaj opisani primer iz moje lastne prakse je odliËna ilustracija tega naËela. da imamo pred seboj napaËen horoskop. da ima Luno v Strelcu ‡ partnerka iz tujine ‡. in to v konjunkciji z njenim Rektifikacija je umetnost izdelave horoskopa z negotovim ali neznanim Ëasom rojstva. ker mu je naroËnik posredoval napaËne podatke. kar se nam hoËe razkriti. bi bil descendent v Kozorogu. nato pa ugotovil. sem jo vpraπala. kako se nam horoskop flodpre«. Imela je æiv in radoveden pogled. Najbolj neprijetno je. Vsak astrolog ima v svoji praksi primer. OdloËila sem se za Jupitra in jo vpraπala. flSeveda. ko je 91 . poletnim Ëasom. tudi ta ni vedela. ampak tudi s tranziti in progresijami. bi bil descendent v Strelcu in bi bile njene ljubezenske zveze v znamenju Jupitra v DvojËkih. Bila sta zelo sreËna in sta razmiπljala o poroki. ki je za Ëas rojstva navedla 2h zjutraj. ali pa naj prizna naroËniku. Æe samo ukvarjanje z astrologijo pomeni flpriznanje«. Zakaj ne? Za zaËetek se morate vpraπati. Ob izraËunu horoskopa sem ugotovila. Ko sva se dobili. Zadeve sem se lotila πe z druge strani. zelo hitro je govorila in ji nikoli ni zmanjkalo besed. a je takoj izvlekla mobilni telefon ‡ znaËilno za DvojËke ‡ in poklicala mamo. veËkrat. da je horoskop flpravilen«. matematiËne napake in ne nazadnje tudi astrologova povrπnost. ali se je res rodila ob 2h zjutraj in ali ni bilo to morda pet minut prej ali kasneje? Ni vedela. NekoË se je na astroloπki posvet naroËila neka æenska. TUDI NAPA»EN HOROSKOP JE LAHKO PRAVILEN ©e hujπe od rektifikacije horoskopa za nekaj odloËilnih minut je tveganje. ki jih sestavljajo nezanesljiv spomin. in zaËne od zaËetka. pri katerem nam vËasih æe majhni popravki bistveno olajπajo delo. V astroloπki praksi moramo biti vedno pozorni na naËin. Neka moja prijateljica je veË let æivela v Egiptu in je imela tam tudi fanta. ki je tudi povezana z DvojËki in ima peËat tega znamenja. in to ne le povrπinsko. bodisi zaradi lastne napake ali pa zato. Tranziti in progresije (tehnike napovedovanja prihodnosti) so potrdili Jupitra kot vladarja descendenta. ampak da se v svetu astroloπkega simbolizma ne smemo zanaπati le na Ëas. je pravilno izraËunan horoskop na osnovi zanesljivih podatkov æe pravi Ëudeæ. To je kazalo na DvojËka. To. torej sem morala biti malce bolj temeljita. Ëe si horoskop æe izraËunal in interpretiral. »e pa bi bil ascendent v DvojËkih. Ëe ni nobenega dvoma o podatkih.

V tej zgodbi je pomembno to. kar pomeni. »lovek v æivljenju podzavestno najde pot. Zanimivo pri Element ognja je povezan s toploto. saj je sovpadlo s koncem njune zveze. Prav presenetljivo je. da je bila tega verjetno kriva njegova Luna. nikakor pa ne kritiËen. Kljub navidezni preprostosti pa moramo biti pri interpretaciji manjkajoËega elementa previdni. da je horoskop napaËen. da se 92 . da potrebuje bolj konvencionalno (Kozorog) partnerko (Luna). pa si je pridobila roËne spretnosti in se nauËila obdelovati vrt. da je bilo æe samo odkritje. ga bomo odkrili s pomoËjo astrologije. a bo na nekem podroËju æivljenja vseeno obËutil pomanjkanje ognjenih kvalitet. ki je stik s Ëustvi naπla v svojem delu. da v vodnih. intuicijo. ki v rojstni karti nima vode. Pogosto se izkaæe za koristno. simboliËno. znanka. da bo informativen in terapevtski. Nasprotno. je to v sinastriji (primerjalna astrologija) znamenje velike skladnosti. ta pa je razpadel. Luna v Kozorogu namesto v Strelcu seveda ni povzroËila razpada zveze. Zanimivo je. je odliËna psihoterapevtka. ker je koncept πtirih elementov po navadi jasen celo popolnim zaËetnikom. Njegova Luna ni bila niti v konjunkciji z njenim ascendentom niti v Strelcu. da je bil flnapaËni« horoskop dolgo Ëasa flpravi« in je kazal pravilno sliko njunega odnosa. »e naËina kompenzacije ne najdemo. Tu ne gre za delovanje principa vzroËnosti. Toda æe naslednje leto sem izvedela. je lahko povsem normalno æivahen in druæaben Ëlovek. v katerem tega elementa ni? Neumno bi bilo trditi. astrolog bi moral tu ugotoviti. Ëe pri izdelavi horoskopa upoπtevamo simbolizem manjkajoËega elementa. da se isti simbolizem lahko manifestira na najrazliËnejπe naËine. ki je bil tudi v Strelcu. entuziazmom. a je vedno ustrezen. Neki moπki. ki je morala biti zelo blizu njenega Saturna (odrekanje). da se je resniËnost zelo natanËno odrazila v astroloπki simboliki. Prijateljica. ustvarjalnim navdihom in podjetnostjo. kako pogosto se manjkajoËi element izrazi v descendentu in nam tako pokaæe na lastnost. ki mu je botrovala njegova odloËitev. Kdor v osebnih planetih nima ognja. Ëe v njem ni nobenega osebnega planeta. zraËnih ali zemeljskih znamenjih ni nobenega planeta med Soncem in vkljuËno Saturnom. da tak Ëlovek paË niËesar ne Ëuti. ali ni πlo pri tem Ëloveku za potlaËitev Ëustev in zakaj je do tega priπlo. Na primer ‡ element vode predstavlja Ëustva. da mu æena nenehno oËita. πe zlasti. mi je zaupal. ki v svoji rojstni karti ni imel niti sledu ognja. na primer v delu ali odnosih. tako kot njen Saturn. KJE JE OGENJ Element je v horoskopu odsoten. kar moramo iskati zunaj sebe. ognjenih. »e ima nekdo Sonce ali Luno v konjunkciji z ascendentom ali descendentom svojega partnerja. da so mi pomotoma dali napaËen Ëas in datum njegovega rojstva. ManjkajoËi element pogosto simbolizira tisto. bræ ko se je izkazalo. kaj naj si mislimo o horoskopu. Razkritje napaËnosti podatkov in poslabπanje odnosa sta Ëasovno sovpadla. MANJKAJO»I ELEMENTI tem je.POMEMBNOST IN SIMBOLIZEM ascendentom. da uporabljeni podatki niso pravi. ki jo bomo morda naπli pri partnerju. To pomeni. Njuna zveza je razpadla in posumila sem. ampak je bila v Kozorogu. ki ji primanjkuje elementa zemlje. kako kompenzirati simboliko manjkajoËega elementa. Kot pri vsakem poskusu interpretacije mora astrolog tudi tu pogovor usmerjati tako.

je bil po descendentu (sedma hiπa. a je vselej prevladal njegov strah. je najveËjo krivdo za to pripisovala prav pomanjkanju ognja. kako se spopada z jezo.« Zlasti druga izjava je znaËilni odraz manjkajoËega elementa. Na Ëustveni ravni se je pomanjkanje elementa ognja kazalo kot nagnjenje k potlaËevanju trenutnih æelja. da je imel doma vse polno sveË. verjetno πe stopnjevala. Njegova æena naj bi po znaËaju ustrezala vladajoËemu planetu descendenta Jupitru. jaz pa navznoter. »eprav jo je imel rad. zlasti tisti del. Teæave je imel tudi z drugimi Ëustvi. V naπem primeru je moπki svojo jezo in strast izæivljal preko drugih. ni znala biti spontana in je trpela za hudo depresijo. S pomoËjo astrologije je primanjkljaj kompenzirala in zaæivela sreËnejπe æivljenje. ki se je nanaπal na kompenzacijo.ne zna sprostiti. Odsotnost ognja je teæave. Bila je zelo varËna in previdna. ki so mu kot otroku nalagali preveË dolænosti. Vzrok so bili verjetno premalo ljubeËi starπi.« In πe: flDrugim dovolim. Vse ostane v meni. πe posebej z jezo. niË je ni zares veselilo. zaradi slabe prekrvitve jo je namreË nenehno zeblo. »ustva so bila sicer prisotna. ManjkajoËi element je naπel v descendentu. Moja interpretacija se mu je zdela povsem pravilna. ki jih je povzroËal Mars. »eprav je bilo pomanjkanje veselja do æivljenja razvidno tudi iz drugih dejavnikov horoskopa. Ko sem ga vpraπala. da bo izgubil nadzor nad seboj. je odgovoril: flNekateri ljudje odreagirajo navzven. ji tega ni znal pokazati s strastjo. Ker je imel ascendent v DvojËkih. Manj teæavna slika manjkajoËega elementa se je kazala v horoskopu mojega prijatelja. in res je zelo æivahna. 93 . Izkazalo se je. Pri neki æenski blizu πtiridesetih se je odsotnost ognja kazala v dobesednem pomanjkanju toplote. Tudi ona je bila nedruæabna in je teæko navezovala stike z ljudmi. ki kaæe. ki pomeni partnerske odnose) Strelec. da ga je ogenj æe od nekdaj privlaËil. samozavestna. energiËna in πirokosrËna oseba. kako Ëlovek lastnosti tega elementa iπËe v drugih ljudeh. da se je rad ukvarjal z razsvetljavo in uæival ob pogledu na poæare. da se jezijo v mojem imenu. Njegova zavrtost se je odraæala v poloæaju Marsa (strast in jeza) v izgonu v Biku (fiksno zemeljsko znamenje).

predvsem pa. primerjavo njihovih poloæajev z rojstno karto. V poglavju bomo obdelali tudi lunacije ‡ mlaje in polne Lune ‡ in mrke ter pomen njihove simbolike za interpretacijo horoskopa. . Astrolog. kako se vse to dogajanje odraæa v vsakdanjem æivljenju. mora najprej razumeti naravo tranzitov ‡ gibanje planetov po trenutku rojstva. ki napoveduje prihodnost.Horoskop je slika neba v trenutku Ëlovekovega rojstva.

TRANZITI IN NAPOVEDI 5 .

V drugem delu interpretacije astrolog razloæi dogajanje v preteklosti in napove prihodnost. kar z drugimi besedami pomeni poskus interpretacije horoskopa. Izdelavo progresiranega horoskopa bomo podrobneje obdelali v naslednjem poglavju. Na osnovni ravni je to rojstna karta. kariero. odnose.. nato pa naredi πe prve korake v prepoznavanju tako imenovane flrojstne obljube«. dan po dnevu rojstva ujemal z dvajsetim letom Ëlovekovega æivljenja. ki smo jo opisali v Ëetrtem poglavju. so tranziti in progresije film. dogajajo se presenetljiva nakljuËja in svet je poln znamenj: take stvari . Pogledamo. nato pa primerjamo progresije in rojstno karto. da horoskop deluje na dveh ravneh. Saturn. denar. Sama pogovor z novim naroËnikom vedno zaËnem z razlago. ki jih tranzitni (premikajoËi se) planeti oblikujejo z rojstnimi (stacionarnimi) planeti. Za progresirani horoskop v efemeridah odËitamo poloæaje planetov na ta dan in ustrezno prilagodimo kotne toËke. ker jih preprosto odËitamo iz efemerid. ker kaæejo. ki simbolizira potek Ëlovekovega æivljenja. ki je pravzaprav postavitev planetov in glavnih osi horoskopa v trenutku rojstva. in njihove poloæaje primerjamo s poloæaji planetov in kotnih osi v naπi rojstni karti. kje so na doloËen dan planeti. PrihajajoËi dogodki meËejo sence. in tranziti ter V prejπnjih πtirih poglavjih smo horoskop obravnavali kot simboliËno progresije so zanimivi. Uran. kako se v razliËnih Ëasih na odru naπega æivljenja pojavljajo in izginjajo razliËni dejavniki. Ta zajema osebnostne lastnosti. Za to tehniko so najpomembnejπi hitro 96 . SIMBOLI»NE PROGRESIJE V progresirani karti vsak naslednji dan po dnevu rojstva ustreza naslednjemu letu v Ëlovekovem æivljenju. se stvari na nebu seveda dogajajo oziroma gibljejo naprej. Poznamo dve tehniki analiziranja gibanja planetov in glavnih osi ‡ tranzite in progresije.« Iris Murdoch. Astrolog nato zabeleæi πe aspekte. »e je rojstni horoskop zgolj prizor. druæino. Za tranzite so najpomembnejπi poËasni planeti Jupiter. »rni princ sliko neba glede na Ëas in kraj rojstva. sluæbo.. so v resnici najbræ sence resniËne in πe ne povsem razumljene metamorfoze. V æivljenju po navadi ne doæivljamo celega horoskopa naenkrat. ko je ta trenutek mimo. Druga raven interpretacije zato na horoskop gleda kot na mehanizem v nenehnem gibanju. STVARNI TRANZITI Pri tranzitih ni nobene matematike.TRANZITI IN NAPOVEDI TRANZITI fl»lovek zazna nekakπen podzemni tok in zaËuti stisk usode. Astrolog na tej stopnji oceni moËne in πibke toËke horoskopa po metodi doloËanja najpomembnejπih elementov. Tako bi se na primer 20. Neptun in Pluton. Rojstna karta je zamrznjen trenutek v Ëasu. zdravje itd.

premikajoËi se planeti ‡ Sonce. toda ker se premika zelo hitro ‡ eno stopinjo na dan ‡ trajajo njegovi tranziti le po en dan. Sonce se v enem letu dotakne vseh devetih planetov in kotnih osi. da se cele mesece premikajo naprej in nazaj po doloËeni stopinji in po navadi naredijo tri natanËne tranzite. da bo preπel doloËeno stopinjo. ker dolgo prehajajo znamenje in se na isti stopinji zadræujejo po veË dni ali celo tednov. Tudi drugi planeti imajo cikluse. CIKLUSI IN POVRATKI ENO SRE»ANJE ALI TRI? Dlje ko se giblje planet. Neptun in Pluton ‡ imajo tudi dolga obdobja retrogradnega gibanja. kar v astrologiji imenujemo solarni povratek. Ëe pa je obratno in je Pluton v tranzitu s Soncem. Merkur. Ëetrtine in polovice. dobro hrano. Najprej si moramo zapomniti cikluse planetov ‡ koliko Ëasa potrebujejo. nakupovanje ali darilo. o Ëemer smo govorili v drugem poglavju. 97 . strasten seks. idejo. PoËasni planeti so za tranzite torej pomembni. dlje bo trajalo. Preden se lotimo progresij. Marsov ciklus je dveleten. izbruh energije. Sonce. kar velja tudi za Merkurja in Venero. preide Plutona v enem dnevu. traja njuno sreËanje pribliæno devet mesecev. Ti tranziti torej ne prinaπajo pomembnih dogodkov in sprememb. je dobro obvladati tranzite. ObËasno to velja tudi za Jupitra in Saturna. Venera in Mars. To pomeni. Marsov tranzit pomeni prepir. elektronsko poπto. πe bolj verjetno pa bi povzroËil kakπno telesno poπkodbo. da naredijo cel krog po 12 znamenjih. ampak v Ëasu svojega trajanja povzroËijo spremembe v naπih æivljenjskih okoliπËinah in odnosih. Merkurjev tranzit pa odloËitev. Zlasti zadnji trije planeti ‡ Uran. Luna. obilico energije ali strasten seks. na primer. Tranzit Venere lahko pomeni prijetno razpoloæenje. Njihovi tranziti se le redko nanaπajo na posamezne dogodke. telefonski klic. ampak so bolj enodnevne narave. Sonce potrebuje za ta obhod eno leto in se na svoj prvotni poloæaj vrne na naπ rojstni dan. Marsov tranzit bi lahko sproæil prepir. sreËuje oziroma prehaja druge planete v horoskopu. pomemben pogovor itd. zato se na isti stopinji zadræi dva dneva. ZAKAJ SO HITREJ©I PLANETI ZA TRANZITE MANJ POMEMBNI Ko planet potuje skozi znamenja. povratke.

stopinjo Vodnarja pa je prviË dosegel 26. »e polistate πe naprej po efemeridah. boste znali kmalu na pamet doloËiti pribliæne datume tranzitov in povratkov. na primer: Saturn v tranzitu z Venero (ljubezen in ugodje na sploπni ravni. da se je Neptun 15. decembra 1998. julija 1998 vrnil na 1. tretje in zadnje sreËanje pa prinese reπitev. lahko bi uporabili kateri koli planet ali kot. (Sonce je le primer. julija 1998. »e pogledamo primere tranzitov v spodnjem okvirju. decembra 1998 vrnil na 1. maja 1998 postal retrograden. da se je Neptun 30. retrogradni prehod razkrije smisel in naravo tranzita in povzroËi nekakπno prelomnico. vidimo. Devica pa je nasproti Ribam in na polovici ciklusa. Listajte naprej po efemeridah in videli boste. v katerem je Sonce na 1. Prvo sreËanje med dvema planetoma nam po navadi naznani zaËetek novega poglavja v æivljenju. stopinjo Vodnarja. Na drugem mestu po moËi so tranzitne opozicije. Na ta naËin si prihranimo zamudno brskanje po efemeridah. 1. srednje retrogradno sreËanje pa sta imela 15. drugi. februarja 1998 do 30. ASPEKTI PLANETOV V TRANZITU Predstavljajmo si. Enajstega oktobra 1998 se je Neptun obrnil in spet postal direkten. stopinjo Vodnarja ni veË vrnil. »e polistamo naprej po efemeridah. a se na 1. flzamude« za Saturna. ki ji vlada. flpreseneËenja« za Urana itd. To pomeni. Od tega dne dalje se je spet pomikal naprej. da se je od tega dne dalje pomikal nazaj po Vodnarju. boste ugotovili. konkretni simbolizem ‡ kakπen je rojstni poloæaj tranzitnega planeta (oddajnika) glede na hiπo. ker traja njegov ciklus 80 let. da imamo pred seboj horoskop. To je bilo njegovo tretje in zadnje sreËanje s Soncem. aspekte in hiπo. vemo tudi. ker je njihov uËinek zanemarljiv. To je bil njegov drugi prehod Sonca. znamenje. PLANETI V TRANZITU »e pogledamo nazaj po efemeridah. znamenje in aspekte. Izpisovanje natanËnih datumov tranzitov. februarja 1998. toda veË ko boste uporabljali efemeride. decembru 1998 gibal direktno in je postal maja 1999 spet retrograden..TRANZITI IN NAPOVEDI Zelo poredko planet naredi pet tranzitov. da je Uran v Ribi vstopil 15. analizirajte kombinacijo oddajnika in prejemnika. da se je Neptun po 30.) Tranzitni planet v konjunkciji s planetom v rojstni karti je po mojih izkuπnjah zdaleË najmoËnejπi tranzit. Ugotovimo lahko. da je Neptun 4. ne da bi morali vsakiË posebej listati po efemeridah. se morda zdi preveË dlakocepsko. ugotovimo. kateri hiπi vlada. hitreje si boste zapomnili planetne cikluse. da je bil pribliæno pred πtiridesetimi leti v Devici. kakrπno vidimo v okvirju na levi. da je bil Neptun s Soncem v tranzitu deset mesecev. aprila 2003. stopinjo Vodnarja. da je Neptun vstopil v Vodnarja konec januarja 1998. od 26. Pri interpretaciji tranzitov moramo upoπtevati πtevilne dejavnike: univerzalni simbolizem ‡ flpriloænost« za Jupitra. stopinji Vodnarja. »e na primer vemo. »e poznate danaπnje poloæaje planetov in trajanje njihovih ciklusov. kdo in kaj na konkretni) 98 . vidimo. nato pa kvadrati in trigoni. Drugih aspektov pri tranzitih ne upoπtevamo. Dogodki le redkokdaj PRIMER TRANZITA natanËno sovpadajo z datumi tranzitov in so po navadi za nekaj tednov zamaknjeni v eno ali drugo smer. kakπen je poloæaj planeta v rojstni karti (prejemnika) glede na hiπo.

ki so v skladu s poloæajem tega planeta v rojstnem horoskopu. da je planet. Najboljπa pot do razumevanja tranzitov in povratkov je analiza lastnega horoskopa. izobraæevanje. Njegovi tranziti naznanjajo potovanja. in si zabeleæite. odloËitve na sploπni ravni.nam da popolnoma drugaËno sliko kot Saturn v tranzitu z Merkurjem (komunikacije. kdo in kaj na konkretni). Jupitrove povratke pa doæivimo pri starosti 12. se spomnite svojega zadnjega Jupitrovega tranzita oziroma povratka. Kaj se vam je dogajalo? Je bilo to dogajanje v skladu z Jupitrovim univerzalnim simbolizmom in s konkretnim simbolizmom vaπega horoskopa? Kako se je Jupitrov simbolizem prepletel s simbolizmom planeta prejemnika? Naredite to vajo za vse planete od Jupitra do Plutona in prepriËali se boste. Nato v efemeridah odËitajte Jupitrov sedanji poloæaj in preverite. 36 let itd. »e je Jupiter natalno v deseti hiπi ali je vladar te hiπe. »e ne. ker svoje æivljenje paË najbolje poznamo. Za praktiËno razumevanje delovanja astroloπkih principov je zlasti zanimivo in koristno prouËevati tranzite svojih bliænjih ‡ partnerjev. Jupiter nas vedno potiska naprej in πiri naπa obzorja. ki je moËan v rojstni karti. ki so po navadi pozitivne narave. Jupiter pride v Ëasu svojega 12 let trajajoËega obhoda v tranzit z vsemi devetimi drugimi planeti in koti. bo njegov povratek oziroma tranzit najverjetneje povezan s spremembo sluæbe. sorodnikov in prijateljev. saj je Jupiter znan kot veliki benefik. »e je to Jupiter. ki bo najmoËneje obËutil Jupitrove tranzite in povratke. v kateri hiπi in znamenju je bil ob rojstvu Jupiter. in da se razliËna simbolna sporoËila planetov zelo natanËno odraæajo v konkretnem æivljenjskem dogajanju. kateri hiπi vlada. »e je Jupiter v sedmi hiπi oziroma ji vlada. Jupitrovska simbolika sreËe in ugodnih priloænosti se bo v praktiËnem pogledu morda udejanjila kot zaËetek novega odnosa ali posebna naklonjenost usode nam in naπemu partnerju. Enako velja za Jupitrov tranzit descendenta (vrha sedme hiπe). 24. osebno rast in razvoj nasploh. JUPITER Jupitrov ciklus traja 12 let. Vedno moramo upoπtevati. njegov vstop v natalno sedmo hiπo in njegove prehode planetov v tej hiπi. ki zaznamujejo prehod iz otroπtva v odraslost. Na univerzalni ravni ob teh priloænostih lahko priËakujemo znaËilno jupitrovska dogajanja. OBLJUBA SRE»E Povratek planeta na konkretni ravni vedno naznanja dogodke. Kakor koli æe. Prikazali bomo sploπne znaËilnosti tranzitov poËasnejπih petih planetov. morda pa bo prinesla konec neuspeπnega razmerja. govorimo o jupitrovskem tipu Ëloveka. poklicnim 99 . moËan tudi v tranzitu. v drugih kulturah pa z obredi. medtem ko so za saturnovske tipe najpomembnejπi Saturnovi tranziti in povratki. da tranziti osvetlijo marsikaj v horoskopu. ali prehaja katerega od natalnih planetov in kotov. Najprej poglejte. Prvi Jupitrov povratek pri dvanajstih letih v zahodni kulturi sovpada s prehodom na srednjo stopnjo izobraæevanja in z zaËetkom pubertete. bo njegov povratek verjetno pomenil pozitivno spremembo v partnerskih odnosih.

TRANZITI IN NAPOVEDI
napredovanjem in moænostjo sluæbenih potovanj v daljne deæele. Enako velja za Jupiter v tranzitu z zenitom (vrhom desete hiπe), v deseti hiπi ali v tranzitu s planeti v tej hiπi. Za neko znanko je tranzit Jupitra s Plutonom v deseti hiπi v Devici pomenil odreπitev od teæavnega in vtikljivega πefa, ki ji je grenil æivljenje. V enem tednu po tranzitu je dobila sluæbo v konkurenËnem podjetju, s tem pa tudi novega πefa, ki ji je dopuπËal svobodo na delovnem mestu.
OD SATURNA DO PLUTONA SATURN

naËin, in tranziti so za to zelo primerni. PreseneËeni boste, kako lahko ljudje sprejmejo napoved neprijetnega dogodka, Ëe jim tranzit ali progresijo Ëasovno opredelite, vsebinsko opiπete in vsaj pribliæno poveste, kdaj naj bi bilo neugodnega obdobja konec.

Saturnov ciklus traja 29 let in pol, torej njegov povratek doæivimo pri tej starosti, drugega pa v poznih petdesetih letih. Kdor doæivi 88 let, doËaka celo tretji povratek tega planeta. Saturn v Ëasu svojega obhoda preide tudi vseh ostalih devet planetov in kotov. Na univerzalni ravni lahko v teh obdobjih priËakujemo saturnovsko obarvane dogodke. Ne pozabite, da je Saturn veliki malefik in da sreËanja z njim praviloma niso spobudna, seveda pa je veliko odvisno od njegovega natalnega poloæaja, hiπe, ki ji vlada, in pozitivnih oziroma negativnih aspektov v rojstni karti. Prvi Saturnov povratek, ki mu astrologi reËejo flastroloπka polnoletnost«, je najteæji. Saturn se upodablja kot mraËni okostnjak s koso, in res nas okoli tridesetega rojstnega dne po navadi preseneti spoznanje, da smo tudi mi umrljivi. To je ura, ki odπteva Ëas, in nekateri v tem obdobju dejansko utrpijo izgubo ljubljene osebe. Po drugi strani pa ima Saturnov prehod tudi dobre strani, saj nas uËi delavnosti, samodiscipline, odgovornosti in nas spodbuja k zastavljanju ciljev. Ni Ëudno, da se ljudje prav v Ëasu Saturnovega povratka pogosto ustalijo in poroËijo.

Astrologi imajo radi Jupitrove tranzite, ker so to znanilci sreËe in veselja. Napovedovanje sreËe, bogastva in napredka je lahko delo, teæje pa je, kadar imamo opraviti s Saturnom, Uranom, Neptunom in Plutonom, ki v tradicionalni astrologiji veljajo za zle planete ali malefike in simbolizirajo teæave, preizkuπnje, razoËaranja ter celo tragiËne dogodke. Astrolog se mora pri interpretaciji izogibati pretiranemu poudarjanju tranzitov zunanjih planetov. Naj se nad Ëloveka zgrinjajo πe tako Ërni oblaki, skoraj vedno ostaja kanËek upanja, vËasih pa tudi ne. Morda ta æarek upanja vse predolgo ne posveti in Ëlovek æe skoraj obupa. Astrolog mora to upoπtevati in naroËnika ne sme slepiti z laænimi obljubami o sreËni prihodnosti. Seveda ni treba biti pretirano Ërnogled, vendar si ljudje po navadi res ne æelijo sliπati, da je vse v najlepπem redu, Ëe oËitno ni tako. Kadar nam je teæko, kaj hitro pozabimo, da teæave ne bodo trajale veËno in da se nam bodo æivljenjske razmere sËasoma zanesljivo obrnile na bolje. Za astrologa je izziv, da to sporoËilo naroËniku posreduje na stvaren in smiseln

100

Saturn v tranzitu pomeni teæke Ëase, πe posebej, Ëe se trikrat dotakne planeta v rojstni karti. »e imamo sreËo, se ga namreË dotakne samo enkrat in odhiti naprej, Ëe pa to stori trikrat, lahko zanesljivo priËakujemo dolgo obdobje saturnovskih teæav. Saturn rad nalaga teæka dela, zato imamo v Ëasu njegovega tranzita po navadi ogromno dela, ki pa ne prinaπa priËakovanih rezultatov. Saturnovi tranziti terjajo odrekanja in povzroËajo zamude, nevπeËnosti in razoËaranja. Po mojih bogatih izkuπnjah se v odnosih kaæejo kot sreËanja ob nepravem Ëasu, neusliπana ljubezen in trmasto vztrajanje v zvezah, ki so obsojene na neuspeh. Saturnovi tranziti so kot zavore, ki prinaπajo bolezni in slabo poËutje ter nas izrivajo na poËasni pas æivljenja. Saturn vlada tudi zobem, zato moramo ob njegovih tranzitih pogosteje k zobozdravniku.
URAN

NENADNA PRESENE»ENJA

»e je Saturnov povratek naπa astroloπka polnoletnost, je Uranov poloviËni povratek naπa astroloπka kriza srednjih let. Po besedah znane astrologinje Liz Greene pomeni flopozicija med tranzitnim in natalnim Uranom silovito sprostitev vsega neizæivetega v Ëloveku«. Vse, kar smo leta in leta zanemarjali ali tlaËili v podzavest, bo z nezadræno silo priplavalo na povrπje. Tako kot Uran simbolizira spremembe, πoke, uporniπtvo in inovativnost, tudi njegovi tranziti lahko prinesejo vse od vznemirljivih doæivetij do popolnega kaosa in razkroja. Uranov poloviËni povratek nam æivljenje popolnoma obrne na glavo. V skrajnem primeru moramo celo na lastni koæi izkusiti zgodbo o beraËu in kralju, po navadi pa nas tranzit prisili, da razbijemo kalup, ki smo ga izoblikovali v prvi polovici æivljenja. Na primer: ljudje, ki so leta in leta pridno hodili v sluæbo, nenadoma bliskovito napredujejo ali pa vse skupaj pustijo in se lotijo Ëesa popolnoma novega. Zakonski pari se po dolgih letih sreËnega zakona loËijo, ali pa se zapletejo v zunajzakonska razmerja. Druæini predani ljudje, ki jim otroci odrastejo, nenadoma ugotovijo, da si morajo æivljenje na novo urediti. Nekateri trpijo zaradi sindroma flizpraznjenega gnezda«, drugi se veselijo svobode, tisti, ki so v zakonu vztrajali le zaradi otrok, pa doæivijo hudo krizo. Po drugi strani pa nekateri zakonski pari izkoristijo zadnjo priloænost za poveËanje druæine, zakrknjeni samci nenadoma skoËijo v zakon, zapeËkarji se odpravijo na dolgo potovanje, tisti, ki v mladosti niso doπtudirali, se vrnejo na univerzo, itd.

Uranov ciklus traja od 76 do 84 let. Njegova orbita je neenakomerna, narava pa kaotiËna. Uran je tako poËasen, da se tranziti med njim in drugimi planeti oziroma koti cikliËno ponavljajo in so zaradi svojega dolgega trajanja pomembnejπi od drugih tranzitov. Ker Uranov povratek doæivimo πele v poznih sedemdesetih ali zgodnjih osemdesetih letih, je za nas pravzaprav pomembnejπa toËka na polovici cikla. »e je natalni Uran na primer na 4 stopinjah Device, je polovica njegovega cikla na 4 stopinjah Rib. Uranov poloviËni povratek se nam dogodi nekje med 38. in 42. letom starosti.

101

TRANZITI IN NAPOVEDI
Tranzitni Uran je na univerzalni ravni znanilec nepriËakovanih zasukov, ki jih ni bilo mogoËe predvideti. Vse nam gre narobe in æivljenje se nam zasuËe za 180 stopinj. Celo najpreprostejπe stvari se lahko nepredvidljivo zapletejo. Lahko si predstavljate, kako teæko je astrologu napovedati prihodnost, Ëe jo doloËa nepredvidljivi Uran. Toda kot vedno tudi v tem primeru velja pravilo, da moramo najprej analizirati natalni poloæaj Urana glede na znamenje in hiπo. Upoπtevajte tudi hiπo, katere sovladar je in ki ima vrh v Vodnarju, seveda pa morate natanËno analizirati tudi poloæaj prejemnika. Astrologinja Maggie Hyde me je prva opozorila na zanimivo ironijo v zvezi s tranziti Urana. Prav Ëudno je namreË, da so ti pri vsej uranovski nepredvidljivosti Ëasovno neverjetno natanËni, o Ëemer sem se tudi sama æe veËkrat prepriËala.
Uranov poloviËni povratek lahko povzroËi razpad zveze ali loËitev.

TEÆAVNO LETO

Za primer bomo vzeli horoskop æenske, ki se je rodila leta 1959 in ima ascendent na 15 stopinj Kozoroga, descendent pa na 15 stopinj Raka. Venera je na 16 stopinj Raka in v konjunkciji z descendentom. Uran je v sedmi hiπi na 12.45 stopinj Leva. Ko je v zaËetku leta 1993 priπla k meni na posvet, je bil tranzitni Uran na 18 stopinj Kozoroga. Uranov poloviËni povratek je imela sicer πe pred seboj ‡ zgodil naj bi se na 12.45 stopinj Vodnarja ‡, navedla pa sem ji vse dneve v letu 1992, ko je Uran prehajal njen ascendent in tvoril opozicijo z descendentom oziroma Venero. ©e posebej preseneËena je bila, ko sem ji povedala datum Uranove zadnje opozicije z Venero. Vsi tranziti so priËali o letu hudih Ëustvenih pretresov ter o denarnih in vsakovrstnih drugih teæavah; izkazalo se je, da je zadnji tranzit padel prav na dan, ko jo je moæ zapustil zaradi druge æenske in se nikoli veË ni vrnil. Morda se spraπujete, ali Uran vedno naznanja tako dramatiËne dogodke, in priznati vam moram, da zunanji planeti res raje prinaπajo æalost kot veselje.
NEPTUN

Toda pred kratkim sem naletela na primer Uranovega tranzita, ki me je prijetno presenetil. V horoskopu nekega mojega znanca je bil Mars na 0 stopinjah Rib v drugi hiπi. V Ëasu najinega posveta je Uran ravno stopil v Ribi in imel prvi tranzit Marsa. Moæ je imel vrh 11. hiπe v Vodnarju, torej je bil Uran sovladar hiπe prijateljev. Prav na dan Uranovega prehoda Marsa je prijatelj tega Ëloveka (Uran sovladar 11. hiπe) zadel denar (Mars v drugi hiπi) na loteriji (nenadnost Urana) in ga povabil s seboj na poËitnice (deliti sreËo s prijatelji). V tistem trenutku sicer πe ni bilo jasno, kako se bodo stvari razvijale naprej, ker naj bi Uran πe dvakrat preπel Marsa, toda sodeË po njunem prvem sreËanju, moæ ni imel vzroka za zaskrbljenost.

Neptunova orbita traja pribliæno 170 let, torej se poloviËnega povratka lahko nadejamo πele pri 85 letih. Pri tem planetu zato upoπtevamo le Ëetrtinski

102

ker se v stanju. kakrπno povzroËa Neptun. boleËi in jih je nemogoËe razumeti. Vsi so se izogibali odkritemu pogovoru z njo. je Neptun tisti. naj poËakamo in potrpimo. ZnaËilni primer neptunske zveze je bila poroka princa Charlesa z Diano. Uran pa udiranje tal pod nogami. Razmere in dogodki. Ljubezen doæivljamo skozi roænata oËala. so zmedeni. naπ jaz se vse bolj razpuπËa .. Astrologi nam takrat po navadi svetujejo. idealiziramo partnerja. ki jih sproæajo Neptunovi tranziti.povratek.. Sploπna znaËilnost Neptunovih tranzitov je obËutek. ki stvari popaËi. ne zakaj ne kaj bi morali ukreniti. Neptunov tranzit je po mojih izkuπnjah eden najteæjih. mi pa ne loËimo veË med dejstvi in domiπljijo. Æelimo si. z njimi sploh nismo sposobni spopadati. Neptun je bog morja in v njegovi megli vladata zmeda in nejasnost. da nam gre vse narobe. Neki znanki je v Ëasu Neptunovega tranzita Merkurja druæina prikrivala. ki nastanejo pod Neptunovim okriljem. »e pomeni Saturn disciplino in omejitve. razpusti in zavaja. so sprva vedno pravljiËne. Ëeprav ne vemo. da bi bili eno s partnerjem in da bi pobegnili pred resniËnostjo æivljenja. Morski tokovi nas nosijo sem ter tja. ROMANTI»NA ZGODBA Zveze. ki nas doleti v zgodnjih πtiridesetih. da je njena mati neozdravljivo bolna. Princ ima v rojstni karti konjunkcijo TR AN N Z IT A I UR N 16 c 03 ➞ ➞ 103 .

Pluton je bog podzemlja in njegovi tranziti so »lovek med Neptunovimi tranziti izgubljeno tava v megli. flTransformacija« pomeni hitro spremembo. Celo njegov Ëetrtinski povratek doæivimo πele v πestdesetem letu. v najhujπih primerih podobni poti v pekel in nazaj. vendar jo moramo uporabljati s pridrækom. Bila je kot feniks. a ne brez psihiËnega in fiziËnega trpljenja. zato so pomembnejπi njegovi tranziti drugih planetov in kotnih osi. kjer se nobena stvar ne spremeni Ëez noË.TRANZITI IN NAPOVEDI ki zajemajo vse od iskanja samega sebe do moralnih dilem. Neka moja znanka je ob Plutonovem tranzitu svojega vladajoËega planeta Venere zapustila moæa. zato so njegovi tranziti vedno Ëas trpljenja in duπevnih stisk. Neptun je povezan z obËutljivimi Ribami in dvanajsto hiπo ‡ solzno dolino odrekanja ‡. pri Ëemer flumre« stari naËin æivljenja in se rodi novi. V Ëasu poroke je imela tudi moËan tranzit Neptuna. odsotnosti in nevidnosti. flnepopustljiv«. Pri simboliËni smrti in ponovnem rojstvu gre za poËasen proces spreminjanja. ko je πe kot najstnica doæivela tranzit 104 . Leto dni in pol je æivela v hudi revπËini in si poËasi urejala novo æivljenje. Na ta naËin je izæivela plutonske atribute izginjanja. ki je vstal iz pepela. Pluton v tranzitu po navadi simbolizira korenito spremembo skozi simboliËno smrt ali preporod. PLUTON Pluton je najpoËasnejπi planet. Plutonov tranzit pa traja po navadi devet mesecev. saj gre pri njih za veliko globlja vpraπanja. ker je z njo teæko zaobjeti vso globino plutonsko obarvanih procesov. Ëe bi jih oznaËili samo za zmedene. Neka znanka je ob tranzitu Neptuna z Luno naredila splav. da se bo milni mehurËek neptunske iluzije nekoË tragiËno razblinil. Astrolog ve. Svet je bil oËaran nad njuno pravljico in nihËe ni slutil. PodcenjujoËe bi bilo. Diana pa je imela konjunkcijo Sonca in Merkurja v Raku. le da je slika pri Neptunu bolj nejasna kot pri drugih planetih. zato je preprosto odπla in se ni vrnila. osebnih ærtev in obËutkov krivde. ki ga je potem globoko obæalovala. Æe dolgo jo je ustrahoval. znanca pa je Neptunov tranzit z Venero navdal z globokim dvomom o smiselnosti vztrajanja v neuspeπni partnerski zvezi. saj traja njegov ciklus 248 let. Neki drugi znanki pa se je æivljenje temeljito zasukalo. Za Plutona bi bila morda bolj ustrezna kljuËna beseda Venere in Neptuna v Tehtnici. da se stvari nikoli ne dogajajo nakljuËno. KljuËna beseda za Plutona je fltransformacija«. oboje v trigonu z Neptunom v ©korpijonu.

Neka æenska mi je zaupala. da bi bilo njeno æivljenje povsem drugaËno. Toda vsi Plutonovi tranziti le niso tako razburljivi. Plutonovi tranziti pomenijo simboliËno smrt in ponovno rojstvo.Plutona s Soncem. zelo huda izkuπnja. ki pomeni fiziËno telo. Æivljenje po njih sicer res ni veË enako kot prej. Njen oËe je v Ëasu tranzita doæivel srËni napad. Ëe oËe ne bi bil zbolel. povezan tudi z denarjem. vendar ima planet tudi veliko zdravilno moË. odkrila Prozac. razen Ëe jih zaradi Plutonove povezanosti z osmo hiπo (hiπo smrti) ne preseneti kakπna dediπËina. Vendar ljudje v Ëasu njegovih tranzitov po mojih izkuπnjah le redko obogatijo. ki ji je prineslo neizmerno olajπanje. ©e danes misli. kot smo omenili æe v drugem poglavju. . ki je bila primorana zapustiti πolo in prijatelje. zaradi katerega ni mogel veË delati. ZDRAVILNA SILA Ne nazadnje je Pluton. da je v Ëasu. V æenskem horoskopu Sonce pogosto simbolizira oËeta. Po dolgih letih depresij in neuspeπnega zdravljenja je konËno naπla zdravilo. ko je Pluton preËkal njen ascendent. kar je bilo za odraπËajoËo deklico. Druæina se je preselila na deæelo.

torej sta svetili takrat v nasprotnih znamenjih. se v astrologiji πteje za nesreËno in je povezano s Ërno magijo. plodnostjo in razvojem. ki sta posebej pomembna. kadar padejo na obËutljivo toËko horoskopa. noseËnosti in rojstva. je to æe dva ali tri dni po mlaju. Upoπtevati jih moramo. Na primer: Ëe po tranzitih in progresijah sklepamo. Lunin ciklus traja 28 dni. Ko na nebu prviË zagledamo Ëisto tanek srp. Ëe so v istem znamenju kot natalni planeti ali kotne osi. V Ëasu rojstva prvega otroka februarja 1988 je imela celo vrsto pomembnih tranzitov in progresij. Luna je ob mlaju nevidna. 106 . POLNA LUNA (©»IP) To je eksaktna opozicija med Soncem in Luno. zelo redko pa same po sebi naznanjajo pomembne dogodke.TRANZITI IN NAPOVEDI LUNACIJE Lunacije ‡ imenovane tudi sizigiji ‡ so mlaji ali polne Lune in so odraz razmerja med obemi svetili. ko se Lune ne vidi. To dvo. da so lunacije zaradi Lunine povezanosti z æenskami in plodnostjo πe posebej koristne pri vpraπanjih spoËetja. Takrat je v zraku obËutek poveËane energije in polnega razcveta. ker je Sonce ne osvetljuje. MLAJ Zadnji krajec je povezan tako z flblaznostjo« kot z belo magijo. Tranziti in progresije lahko delujejo po veË mesecev hkrati. bomo s pomoËjo mlaja ali polne Lune na ascendentu oziroma descendentu. vendar je obËutek lahko pozitiven ali negativen ‡ odvisno od vsebine ciklusa. Soncem in Luno. V tem Ëasu je Luna cela osvetljena in vidna na nebu. lunacija pa pokaæe na obdobje dveh tednov. PRVI KRAJEC Luna se v dveh tednih med mlajem in naslednjo polno Luno odebeli ter postaja vse veËja in moËnejπa. Zadnji krajec zaznamuje konec ciklusa in je povezan s priznanji.ali tridnevno obdobje. Lunacije so za napovedovanje prihodnosti pomembne. v katere Mlaj nastopi ob eksaktni konjunkciji Sonca in Lune. saj je bil njen vladajoËi planet Merkur v konjunkciji s Soncem v peti hiπi (otroci). na planetih v sedmi hiπi ali na vladarju te hiπe. torej imamo vsakih 14 dni mlaj ali polno Luno. Prvi krajec zaznamuje zaËetek novega ciklusa in je zato povezan z zaËetki. ali na Marsu in Veneri kot sploπnih pokazateljih ljubezenskih zadev zaËetek dogajanja opredelili na nekaj dni ali najveË tednov natanËno. izpolnitvijo ter razsvetljenjem. Sama sem ugotovila. torej sta svetili takrat v istem znamenju. da je na obzorju nova ljubezenska zveza. ki se nakazuje æe v tranzitih in progresijah. ZADNJI KRAJEC Luna v dveh tednih od polne Lune do mlaja upada in postaja vse πibkejπa. Astrologi jih jemljejo le kot podkrepitev nekega vzorca ali procesa. Neki znanki je rojstna karta napovedovala veliko otrok. To je ugoden Ëas za sejanje in uvajanje novosti. doseæki. Lunacije so astroloπko pomembne.

ko Zemlja zasenËi Luno. Horoskop solarnega povratka se raËuna za trenutek. Podobno kot horoskop lunarnega povratka tudi ta horoskop ni senca zatemni Sonce. ki je v naπi knjigi ne bomo razlagali. ko se Luna vrne na toËko.do petkrat na leto. delam jih samo zase. vËasih pa tudi ne. se jih glede na 28-dnevni ciklus Lune v enem letu zvrsti 13. na katerih Luna seka ekliptiko. Sliko je dopolnjeval πe mlaj na 28 stopinj Kozoroga v eksaktni konjunkciji z vrhom njene pete hiπe. SonËni mrki se dogodijo pribliæno dva. astroloπko pomembnejπi so seveda slednji. Nekateri astrologi jih imajo za negativne. ki je tudi povezana z otroki in materinstvom. vrsto. ker naj bi mrk kot pojav spominjal na 107 . zato vam ‡ Ëe vas seveda zanimajo ‡ priporoËam ustrezen astroloπki program. Trenutek. da ima vsak mesec eno polno Luno in en mlaj. Sama za svoje naroËnike ne delam ne lunarnih ne solarnih povratkov. LUNARNI IN SOLARNI POVRATKI preveË zanesljiv. RaËunanje teh horoskopov temelji na precej zapleteni rabi logaritmov. saj vËasih delujejo. se imenuje lunarni povratek. dobimo astroloπko napoved za naslednjih 28 dni. ko Lunina Lunin mrk nastopi ob polni Luni. KAJ POMENIJO MRKI V astrologiji obstajata dve teoriji o mrkih. MRKI »eprav se zdi. SonËni mrk nastopi ob mlaju. »e izraËunamo horoskop za ta trenutek. V efemeridah na vrhu strani najdemo za vsak mesec posebej datum. in so precej nezanesljiva metoda napovedovanja prihodnosti. in πe to le kot zanimivo vajo. Mlaj je nastopil dobra dva tedna pred porodom. tri dni pred porodom pa mu je sledila polna Luna na 13 stopinj Leva ‡ toËno nasproti planetom v peti hiπi. stopinjo in Ëas mrka. ko se Sonce vrne na svojo eksaktno natalno toËko. To pomeni. Vendar lunarnim horoskopom ne smemo pripisovati prevelikega pomena. Mrki nastopijo. velja pa naslednjih 12 mesecev.so bili vpleteni planeti pete hiπe in Venera. da se bo Luna v horoskopu 13-krat letno vrnila na svoj natalni poloæaj. Mrki so lahko delni ali popolni. Lunini pa le enkrat ali dvakrat. kadar sta mlaj in polna Luna tudi v konjunkciji z Luninima vozloma ‡ namiπljenima toËkama. kjer je bila ob rojstvu.

Istega dne smo bili priËa popolnemu Luninemu mrku na 18. Astroloπka simbolika tega mrka je zelo globoka in nam da neverjetno toËno sliko dogajanja. Devetega decembra je ministrski predsednik v parlamentu razglasil formalno loËenost princa Charlesa in princese Diane.49 Strelca. V tem smislu so mrki res nezaæeleni pojavi in slaba znamenja. da je ministrski predsednik izjavil.. da mrki niso samo slutnje katastrof ‡ Ëeprav so lahko tudi to ‡. Kako naj bo torej kraljica?« Edvard VIII. zlasti abdikacijo Edvarda VIII. ampak je Sonce v njegovi rojstni karti tudi v konjunkciji z vrhom tretje hiπe. SON»NI MRK LUNIN MRK vræen v senco in je ostanek æivljenja dejansko preæivel v izgnanstvu. Astrolog Geoffrey Cornelius v knjigi Trenutek astrologije obravnava oba horoskopa. a se Ëez Ëas vrne.. ©tevilni astrologi so prouËevali horoskop princese Diane. Prisotna je tudi simbolika smrti in ponovnega rojstva. da sta v nekem pogledu obe rojstni karti pravilni.10 DvojËka. kar pomeni konËno in nepreklicno odloËitev. Njegov brat je bil 108 .24 Strelca.TRANZITI IN NAPOVEDI umiranje svetlobe. kdor je imel vsaj malo obËutka za igro simbolov. decembra s Soncem na 21.55 Strelca. da bo Diana kljub vsemu lahko kraljica. Dokaæe. saj svetloba ugasne. Mrk. Sonce v konjunkciji z mrkom. med njima pa senca sveta. da je bil v Ëasu abdikacije Pluton ravno sredi tranzita prek Edvardovega Merkurja. je ta natalni aspekt πe poudaril.. Kralj in Kraljica. Poleg tega je njegovo Sonce v Strelcu vladar njegovega zenita v Levu (status) in je v medsebojni recepciji (dva planeta v znamenju drug drugega) z Jupitrom v Levu. Sonce in Luna v opoziciji.45 ure ‡ nam da ascendent na 18. ki napovedujejo mraËne dogodke v æivljenju posameznika in naroda. torej je mrk padel v eksaktno konjunkcijo z njenim descendentom (zakon) na 18. ki je v konjunkciji z njegovim zenitom ‡ zelo primerna nebesna konfiguracija za bodoËega kralja. opozicij in kvadratov (ki se jih dotaknejo) v posameznikovem oziroma nacionalnem rojstnem ali progresiranem horoskopu. decembra 1936 ‡ je padel na 21. do 19. v povezavi s horoskopom njegovega brata Jurija VI. Domnevno popravljeni Ëas rojstva za Diano ‡ od prvotne 14. ki je padel na konjunkcijo njegovega Sonca z vrhom tretje hiπe. Pravzaprav obstajata dva Dianina horoskopa. je abdiciral 10. ker Ëas njenega rojstva ni povsem jasen. decembra 1936.24 DvojËka.. kar je skoraj natanËna konjunkcija z omenjenim mrkom. Mrk je bil oËitno simbol razpada zakonske zveze. ampak da potencirajo moË konjunkcij. Ne samo. Ëe bo Charles okronan za kralja. tistega veËera je mogel vsakdo. ki je moral nenadoma zasesti prestol. astrologi temu zagotovilu niso nasedli: fl . πe pomembnejπe pa je. Trdita. Edvardov brat Jurij VI. pri Ëemer prav Lunin mrk govori v prid drugega horoskopa. a zamraËena. medsebojna recepcija med Soncem in Jupitrom je delovala. Plemenita Diana je tako kot njena soimenjakinja Luna okronana v zenitu. V tej knjigi bomo opisali nekaj zanimivih primerov delovanja mrkov. Astrologa Derek Appleby in Maurice McCann sta to teorijo podrobno razloæila v knjigi Mrki ‡ moËne toËke v astrologiji. Druga veja astrologije pa ima mrke ‡ podobno kot lunacije ‡ za pomembne poudarke tranzitov ter natalnih in progresiranih konfiguracij. SonËni mrk tri dni pozneje ‡ 13. in Jurij je zasedel Edvardov prestol. zasenËenje in izgubo moËi. je bil rojen 14. posebej glede na fenomen pravilnosti flnapaËne« karte. Naj opozorim πe na dejstvo.. A kot pravi Geoffrey Cornelius. simbola bratov in sestra. opaziti prepriËljivo nebesno simboliko pravega stanja stvari . da je imel Jurij VI.

Kar je πe pomembneje. Preprostost je sploh bistvo dobre astrologije ter natanËne in nezmotljive simbolike. tranzite. dogodke slikata s presenetljivo preprostostjo. propad Dianinega zakona in poloæaja ‡ sta odliËni ilustraciji simbolike mrkov. Pri tem popolnem sonËnem mrku je Ërni krog Lune prekril SonËevo kroglo. se nam razkrije le s pomoËjo pravilne rabe astroloπkega znanja. ki dopuπËa.Ti dve kraljevski zgodbi ‡ Edvardova abdikacija in Jurijevo nasledstvo. da nas horoskop nagovarja z lastnim simbolizmom. pa naj gre za rojstne karte. lunacije ali mrke. progresije. Preprostost. kakrπna se kaæe v teh dveh zgodbah. 109 .

To poglavje predstavlja osnovne izraËune in nas uËi. ki razkrivajo in Ëasovno definirajo pomembne dogodke v æivljenju posameznika. Namesto da bi se ‡ tako kot tranziti ‡ nanaπale le na planetne cikle. pa naj se ozira nazaj v preteklost ali naprej v prihodnost. nam progresije povedo. kako prepoznavati in razlagati progresije za razliËne dogodke in procese. . mesec za mesecem in leto za letom. Progresirani horoskop je najpomembnejπa tetiva astrologovega loka.Kot pove æe ime. kako se rojstna karta pomika naprej. so progresije neke vrste simboliËne Ëasovne merske enote.

PROGRESIJE 6 .

ne glede na natalne planete. je to progresija. K o se Ëlovek navadi uporabljati efemeride. oziroma eksaktna progresija. »e je na primer natalno Sonce na 5 stopinj Ovna. »e pa sta na isti stopinji dva progresirana planeta. da je en planet progresiran z drugim. vËasih napovedujejo posamezne dogodke. PROGRESIJE Z NATALNIMI PLANETI teæavno. Ëe jih kombiniramo s progresijami. »e se Merkur giblje s polno hitrostjo. prepotuje dva. nato pa PROGRESIJE S PROGRESIJAMI »e je progresirani planet v aspektu z natalnim planetom ali kotom. »e je progresirani planet na isti stopinji kot kateri od natalnih planetov ali kotov. PoËasnejπi planet zato le redko progresira in ni skoraj nikoli aplicirajoËi planet oziroma planet.« Konfucij v posameznikovem æivljenju. je to progresija. kar bi v progresijah pomenilo leta ali desetletja. »e je na primer progresirano Sonce na 5 stopinj Ovna in progresirani Mars tudi. Zares zanimivi postanejo tranziti πele. Ëe hoËeπ prerokovati prihodnost. da je progresiran z natalnim planetom oziroma kotom. vendar je to le eno od preprostejπih poglavij astrologije. vËasih pa so del πirπe slike. Med tem potovanjem prihaja v aspekte z drugimi planeti. Astrolog najprej doloËi datum. tudi iskanje tranzitov ni veË preveri poloæaje progresiranih planetov. Ëe jih uporabljamo skupaj s progresijami. in ti aspekti se imenujejo progresije. Za astrologe zaËetnike so tranziti po navadi tako zanimivi. Vsak naslednji dan po dnevu rojstva predstavlja leto flPreuËuj preteklost. da bi najraje ostali kar pri njih. to zapiπemo kot Sonce p v konjunkciji z Marsom p p. Prav zato so za progresije pomembnejπi hitrejπi planeti ‡ od dne do dne namreË naredijo veËje premike. Vedno najprej napiπemo hitrejπi planet. ki prihaja v aspekt. p »e progresirani planeti tvorijo aspekte med seboj. tako se na primer deseti dan po dnevu rojstva ujema z zaËetkom desetega leta æivljenja. so to tudi progresije. V nasprotju z Merkurjem se poËasnejπi planeti na eni in isti stopinji zadræujejo cele tedne. reËemo. »e je kateri od progresiranih planetov na isti stopinji (katerega koli znamenja) kot natalni planeti ali koti. »rka flp« za planetom se nanaπa na njegov progresirani poloæaj. ©e posebej uporabni so. progresirani Mars pa tudi. lahko za æivljenja posameznika. ki v gibanju pride v aspekt z drugim planetom.PROGRESIJE PROGRESIJE Tranziti so lahko zelo opisni. so progresije simboliËne Ëasovne mere. torej planet. to zapiπemo kot Mars p v konjunkciji s Soncem. KAJ SO PROGRESIJE Kot smo omenili æe v prejπnjem poglavju. Ëe gre za isto stopinjo in minuto. ki doæivi 70 let ali veË. Vedno najprej napiπemo aplicirajoËi planet. tri ali celo πtiri znamenja. 112 . reËemo.

Ko sem zaËela prouËevati progresije. sem mislila. da so najpomembnejπi aspekti med progresiranimi in natalnimi planeti. da je za progresije potrebno matematiËno znanje in da to presega njihove zmoænosti. Toda kadar v teh progresijah nisem mogla najti razlag za doloËene dogodke. sem odgovore vedno naπla v aspektih med progresiranimi planeti. ZaËetniki na tej toËki pogosto obupajo. Progresij se po navadi ustraπijo celo tisti. RAZUMEVANJE PROGRESIJ lotimo iskanja in razlage progresij. RA»UNALNI©KI PROGRAMI Obvladanje progresij zahteva veliko Ëasa in uËenja. ki doloËajo Ëlovekovo usodo. saj je zelo teæko doloËiti aspekte. kot bi hoteli teËi. Poleg tega se pogosto pozablja. da so progresije samo neke vrste podaljπek in potrditev rojstne karte. ker jo flaktivirajo«. kajti to. ne da bi poznali postopek njihovega izraËunavanja. ne da bi bili zraven navedeni natanËni datumi. ne morejo pa spremeniti dejavnikov. saj se jih ne da nauËiti Ëez noË. ki so zares pomembni. ker ugotovijo. je tako. ki imajo precejπnje tehniËno znanje s podroËja astrologije. se bo ob svojem Ëasu izpolnilo. kar je naznaËeno v rojstni karti ‡ natalni potencial ‡ . »e se RaËunalniπki programi za izraËunavanje progresij se izkaæejo za bolj ali manj koristne. Ëeprav πe ne znamo hoditi. Nekateri programi preprosto izpiπejo seznam vseh pomembnih in manj pomembnih progresij z orbisom ene stopinje. To je za zaËetnika povsem nekoristno. Tranziti in progresije so nadgradnja rojstne karte. Zadræanost astrologov do progresij je vsaj delno verjetno posledica pomanjkljivega tehniËnega znanja. ker nekatere 113 .

Za zaËetek je treba narediti popravek. odËitamo poloæaje planetov za doloËen dan in vidimo. kmalu pa postane preprost postopek z natanËno doloËenimi koraki. kot so navedeni v efemeridah. pri kateri so zadostni poloæaji planetov opolnoËi. aprila 1957 ob 18.00 na 53N19. januarja 1960 ustrezali vaπemu progresiranemu horoskopu za starost desetih let. Vse skupaj je podobno kot raËunanje rojstne karte. se je nemogoËe prebiti skoznje in loËiti pomembne od nepomembnih. »e ne poznate postopkov izraËunavanja progresij. a progresij ne razvrstijo po pomembnosti. 2W57. Na primer: Ëe ste bili rojeni 1. aprila. »e je bil nekdo rojen natanko opolnoËi. januar. Pri raËunanju progresij vedno spreminjamo urni Ëas ‡ ure in minute ‡ v koledarski Ëas ‡ dneve. 114 . Kako naj astrolog torej premaga ta matematiËni izziv? Namesto da bi vsakiË posebej raËunali poloæaje planetov za isti Ëas rojstva na doloËen dan (leto).00. je to vsak dan. Leta 1957 se je poletni Ëas v Veliki Britaniji zaËel πele 14.PROGRESIJE progresije trajajo po veË let. ko je progresija eksaktna. Na ta naËin se izognemo nenehnemu seπtevanju. Ëeprav uËinkujejo le v letu. V efemeridah so dani poloæaji planetov za polnoË (0h) ali poldne (12h). Ni se vam treba uËiti novih pravil za vsak horoskop. uporabimo bliænjico. ker so to poloæaji za polnoË in so torej za 18 ur napaËni. je treba ugotoviti. Ker pa je le redkokdo rojen ob tako priroËni uri. jo le ponavljate. ki jo astrolog razvije po dolgih letih πtudija in prakse. Ne moremo pa preprosto odpreti efemerid in odËitati poloæajev planetov za 11. ki se zaËne ob uri rojstva. ki astrologu omogoËi izraËun novega flrojstnega dne«. da se vsak naslednji dan po dnevu rojstva ujema z doloËenim letom Ëlovekovega æivljenja. da je 18 ur v progresijah pribliæno enako devetim mesecem. tedne in mesece. Sprva se zdi strahotno zapleteno. kako daleË so napredovali. Spet drugi programi izpiπejo natanËne datume. To je spretnost. da ko enkrat obvladate formulo. saj je za vsak horoskop potreben le en sam izraËun. RaËunalniπki program zaenkrat æal πe ne loËi zrnja od plev. V ta namen bomo kot vzorec uporabili horoskop Emme. PovpreËen astrolog se od mojstra loËi prav po sposobnosti interpretiranja progresij. GMT PreveË preprosto bi bilo reËi. OSNOVNA PRAVILA POPRAVLJENI PROGRESIRANI DATUM (PPD) zapomnite le. bi poloæaji planetov ob isti uri 11. ki je bila rojena 5. NatanËneje reËeno. Vsi izraËuni v naπi knjigi temeljijo na polnoËnih poloæajih. a naj vas potolaæim ‡ dobra stran matematiËnih postopkov v astrologiji je.00 æe v GMT in preraËunavanje ni potrebno. torej je rojstni Ëas 18. RaËunanje progresij se vam bo morda zdelo zapleteno. Vse to je natanËno obrazloæeno v nadaljevanju. za zdaj si Kot pri vseh astroloπkih izraËunih. kdaj natanËno se zaËne posameznikovo progresirano leto. moramo tudi tu uporabljati GMT (greenwiπki srednji Ëas). januarja 1960 ob 18.

julij 1961 11. da bosta datuma res pravilna. ki se zanjo zaËne 5. Konverzija Pretvorite ure in minute te flËasovne razlike« ‡ ne Ëasa rojstva ‡ v mesece. april 1957 = 5. To pomeni. ©est ur = tri mesece. april 1957 = 5. To je Emmin PPD. nato pa le πe dodajamo. »e bi se nam v prvi vrsti pomotoma zapisal 5. Ëetrt ure = 3 dni. april 1957 = 5. tedne in dneve. juliju 1957. Kolikπna je razlika med Ëasom rojstva in naslednjo polnoËjo? Emma je bila rojena ob 18. da en dan πteje kot leto. kar je 6 ur pred naslednjo polnoËjo (0h). april 1957 = 5. julij 1960 10. 2 uri = 1 mesec. kar pomeni. julij 1962 12. julij 1963 13. aprila 1957 ‡ dan po njenem rojstnem dnevu ‡ progresirani planeti za leto. Naslednji dan Naslednja polnoË (0h) ustreza 5. pol ure = 1 teden.EN DAN JE ENAK ENEMU LETU Prednost te metode je. da na eni strani priπtevamo dneve. april 1957 = 5. da je: 12 ur = 6 mesecev. julij 1957. 4 ure = 2 meseca. julij 1957. april 1957 + 3 meseci = 5. Na vrh tabele napiπemo zaËetna datuma. RAZPORED POPRAVLJENIH PROGRESIRANIH DATUMOV Osnovno pravilo progresij je. julij 1958 (+ 1 leto) 8. bi bila cela tabela za eno leto zamaknjena. sicer bo ves razpored napaËen. PPD (0h) 6. april 1957 = 5. Emmin rojstni dan. april 1957 = 5. da je 24 ur enako 12 mesecem. ampak za vsako leto posebej le odËitamo polnoËne poloæaje iz efemerid. 1 ura = 2 tedna. 115 . da so poloæaji planetov opolnoËi 6. da nam ni treba vsakiË posebej preraËunavati poloæajev planetov za Ëas rojstva. »e gremo s to enaËbo do konca. julija 1957. 6 ur = 3 mesece. april 1957. uri. bomo ugotovili. »ASOVNA RAZLIKA Zdaj lahko nadaljujemo s progresijami tako. julij 1964 itd. julij 1957 (+ 1 dan) 7. Paziti moramo. na drugi pa leta. julij 1959 9. april 1957 = 5. Priπtejte datumu rojstva Rezultat priπtejte rojstnemu datumu: 5. Njen novi flrojstni dan« je 5.

p Saturn v Strelcu je retrograden in na 13 stopinj ‡ enako kot natalna Venera v Ovnu. KAKO OPAZIMO PROGRESIJE A naliza preteklih progresij je pomembna. letu. ko progresirani planeti ustrezajo njenemu 11. Zdaj lahko vidimo. VkljuËili smo tudi progresirane kote. april 1957 = 5. v kakπnem odnosu so progresirani planeti glede na natalne planete in med seboj. toda za to je potrebna praksa.59 DvojËkov. ki se zaËne 5. Razdelek 3: progresije za 11. Progresija: ascendent progresira v opozicijo s Soncem. oziroma se bodo doloËene progresije dopolnile. a o tem pozneje. ki se zaËne 5. aprila opolnoËi so progresirani planeti za leto. Moæna progresija: Saturn progresira v trigon z Venero. torej sta v nasprotnih znamenjih. leto ‡ ali so kakπni progresirani in natalni planeti na istih stopinjah? Pri poËasnih planetih je to mogoËe. julij 1968 (+ 11 let) Poloæaji planetov 17. torej jo vpiπemo pod 19 stopinj. april 1957 = 5. Nato pod ustrezne stopinje izpiπemo planete. april 1957 opolnoËi (= leto. ki se zaËne 5. a nas vsaj obvaruje napak. Razdelek 2: poloæaji progresiranih planetov ‡ v ta razdelek vpiπemo poloæaje planetov na 17. ascendent (A). Izpis celotne tabele ni potreben. leta pa na desni: PPD (0h) 6. da bomo dneve dodajali na levi. Ascp Mars je na 18 stopinjah DvojËkov ter se bliæa stopinji in znamenju natalne Lune. Ogledali si bomo eno kljuËnih obdobij v Emmini karti ‡ september 1968. ali pa preverimo. sredino neba (M). ko je imela 11 let. julij 1957 (+ 11 dni) 17. 116 . ker nam potrjuje Krog sreËe in Lunin severni vozel. Najprej moramo doloËiti dan. julija 1968. julija 1968. Minute po potrebi zaokroæimo navzgor. stopinji ©korpijona. Razdelek 1: poloæaji natalnih planetov ‡ vzamemo polo milimetrskega papirja in na vrh napiπemo πtevila od 0 do 30 ‡ stopinje. p Progresirani ascendent v Tehtnici je na isti stopinji kot Sonce v Ovnu. Najboljπa metoda za uËenje progresij je grafiËna ponazoritev. Na primer ‡ Emmina rojstna Luna je na 18. Moæna progresija: Mars progresira v konjunkcijo z Luno. To je sicer Ëasovno zahteven postopek. kdaj natanko so se. torej preverimo. Poglejmo od leve proti desni: Neptun je πe vedno na 1. pravilnost interpretacije rojstnega horoskopa. ali je v opoziciji z natalnim Merkurjem v Biku. paziti moramo le. katere progresije delujejo v Ëasu naroËnikovega obiska pri astrologu oziroma v kljuËnih obdobjih njegovega æivljenja. Moæna progresija: Neptun progresira v opozicijo z Merkurjem.PROGRESIJE PROGRESIJE ZA KLJU»NA OBDOBJA Progresije lahko uporabljamo na dva naËina ‡ pogledamo. p SËasoma boste progresije opaæali z enako lahkoto kot tranzite. julija 1968).

V Emmini karti za 5. ki jih simbolizira natalni Pluton. vendar to ni obvezno pravilo. da bi izniËil teæave. torej sta drug ob drugem v istem znamenju. Moæna progresija: progresirano Sonce v konjunkciji s progresirano Venero. DIAGRAM PROGRESIJ ZA EMMO Stopinje 25 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 RAZDELEK 1: poloæaji natalnih planetov PPD (0h) 6 April 1957 = 5 Julij 1957 A M eh SD f ij d ldl je g h k RAZDELEK 2: poloæaji progresiranih planetov (0h) 17 April 1957 = 5 Julij 1968 A M eh d fk j i g llhd RAZDELEK 3: Progresije za leto 1968/69 p p Ascp p p p 117 . ampak tudi na naravo obeh planetov. je πe vedno na isti stopinji kot v natalni karti. Omenili smo æe. julij 1968 je progresirana Venera v trigonu s progresiranim Plutonom. aspekti s progresiranimi planeti pa so manj pomembni. p Ali so kateri od progresiranih planetov na istih stopinjah? Sonce je doseglo 26. kar je prijazen aspekt. Ne smemo se ozirati le na aspekt med natalnim in progresiranim planetom.A Venera je na 27 stopinj Ovna in se bliæa Plutonu v Levu. p p ASPEKTI Aspekti med natalnimi planeti so kljuËnega pomena za interpretacijo rojstne karte. a ne dovolj moËan. da je Venera progresirala v trigon s Plutonom. Venera pa 27 stopinj Ovna. p p Progresirani Pluton. Moæna progresija: Venera progresira v trigon s Plutonom. zabeleæiti pa moramo tudi njen trigon s progresiranim Plutonom. Upoπtevamo predvsem glavne aspekte. ki so v simboliËnem pogledu morda ustrezni ‡ na primer kvadrat in opozicija za teæave ‡. najpoËasnejπi planet.

aprila 1957 (= leto. in po njem. ki se pribliæujejo toËki eksaktnosti ‡ praviloma moËnejπe od separacijskih. julija 1968) smo æe izpolnili in izloËili moæne progresije. okoliπËin in odnosov posameznikovega æivljenja. Venera p v trigonu s Plutonom. Opaæam pa. da je pomembno le leto pred izpolnitvijo.PROGRESIJE TRAJANJE PROGRESIJ Astrologi se ne strinjajo glede trajanja progresij. ki ga bomo obravnavali pozneje. ko postanejo eksaktne. Po mojih Vrnimo se k tabeli s progresijami za Emmino 11. tega izraËunamo po preprosti formuli. 117). druge pa. Sonce p v konjunkciji z Venero p. so to: Neptun p v opoziciji z Merkurjem. »e izpustimo progresirani ascendent v opoziciji s Soncem. iz katere lahko razberemo glavne obrise dogodkov. Potem ko smo progresijo odkrili. da imajo solarne progresije (aspekti s progresiranim Soncem) v primeri s progresijami drugih planetov daljπe trajanje. moramo analizirati πest progresij. Separacijskim progresijam se flrok trajanja« namreË izteka. da progresije uËinkujejo πest mesecev izkuπnjah progresije delujejo dva do tri mesece pred datumom. . Ëe temeljijo na lastni praksi in opaæanjih. Najbolje je. leto æivljenja (str. N ekatere astroloπke πole trdijo. Venera p v trigonu s Plutonom p. ker njihov vpliv ne sovpada vedno z datumom. πe posebej. da se ravnamo po empiriËnih ugotovitvah. KDAJ JE PROGRESIJA EKSAKTNA pred datumom izpolnitve in po njem. Razpredelnico s poloæaji planetov 17. ki se zaËne 5. »e sledimo razpredelnici od leve proti desni. Nekateri astrologi so tudi prepriËani. da so aplikacijske progresije ‡ torej tiste. moramo doloËiti njen eksaktni datum. Progresije so sploπna slika doloËenega obdobja. Saturn p v trigonu z Venero. ko postanejo eksaktne. ki so to toËko æe preπle. Mars p v konjunkciji z Luno.

21 ©korpijona oziroma v eksaktno opozicijo z Merkurjem. aprila opolnoËi (= 5. da je Neptun retrograden in se giblje vzvratno. Poleg tega poËasni planet progresira samo. Tako kot prejπnji se bo tudi ta aspekt v progresiji dovrπil. Progresirani Neptun je takrat v eksaktni opoziciji z Merkurjem. kar ustreza juliju 1977. Ne pozabite. na kateri je Venera. Dvanajst ur je enako πestim mesecem. 18. Venera na 13. Zelo verjetno je. da je bil Neptun opolnoËi 17.25 Ovna je v trigonu s Saturnom na 14. ker je Saturn retrograden in se poËasi bliæa stopinji. PROGRESIRANI SATURN V TRIGONU Z VENERO PoËasnejπi ko je planet. da se bo Neptun. septembru 1968. 119 . oba pa tvorita kvadrat z Uranom v Levu v deseti hiπi. ki so sledili septembru 1968. aprila (= 5.21 ©korpijona in pristal v eksaktni opoziciji z Merkurjem na 1. manjπa je moænost. Pri doloËanju progresij poËasi premikajoËih se planetov moramo biti torej zelo previdni. Ob branju Emmine zgodbe se bomo prepriËali. »e si ogledamo Emmino rojstno karto. To je precej moËan T-kvadrat. Zlasti Merkur na 1. da je Neptun retrograden in se pomika nazaj. Ker je to progresija poËasnega planeta. v pomoË interpretaciji pa bomo osvetlili πe Emmino æivljenje v tem obdobju. ker Saturn πe ni dosegel 13 stopinj in 25 minut Strelca. kot so navedene. da se trigon z Venero πe ni izpolnil. da se presenetljivo ujema z dogodki. april. pride nekje sredi dne na 1.39 ©korpijona sta le 18 loËnih minut narazen. Je ta progresija pomembna? Vsekakor.21 Bika in Neptun na 1. vidimo. Taka progresija lahko deluje veË let. Ëeprav je v resnici pomemben samo Ëas. aprila. da bo progresiral v aplikacijski aspekt z drugim planetom ali kotno osjo. torej sta le slabo stopinjo narazen. »e polistamo nekoliko naprej. torej ta Ëas priπtejemo izhodiπËnemu datumu 5. Merkur v Biku je v opoziciji z Neptunom v ©korpijonu. torej je aplikacijska in se πe ni dovrπila. da se bo to zgodilo πele 26. ko je eksaktna. Ëe je æe v tesnem aspektu s planetom v rojstni karti. To pomeni. Eksaktna postane πtiri mesece po kljuËnem datumu. bomo opazili fiksen T-kvadrat. Ker v teh 24 urah prepotuje le 2 loËni minuti.21 Bika. juliju 1968 in dobimo 5.22 ©korpijona. januar 1969. a se je premaknil le do 13.S pomoËjo naslednih formul se bomo nauËili datiranja progresij.20 To je æe drugi primer poËasnega planeta v tesnem aspektu s planetom v rojstni karti. vrnil na 1. je πe toliko bolj pomembna. da je Saturn πe vedno retrograden. vidimo.50 Strelca. Pogled v efemeride nam pokaæe. PROGRESIRANI NEPTUN V OPOZICIJI Z MERKURJEM ©korpijona. Bodite pozorni na to. »e si ogledamo efemeride za 17. dokler bo retrograden.10 Strelca. torej se bo opozicija v progresiji dovrπila in postala eksaktna. julij 1968) na 1. julij 1969) pa na 1. Obdelali jih bomo v istem vrstnem redu. ker ima majhna odstopanja.

Mars se je iz 18. Progresija se bo dovrπila πele leta 1977. kdaj bo progresirani Mars na 18. Kdaj bo aplikacijski planet na isti stopinji in minuti kot natalni planet? Ugotoviti moramo.55 DvojËkov. Je ta progresija pomembna? Vsekakor. PROGRESIRANI MARS V KONJUNKCIJI Z LUNO Reπitev Rezultat priπtejemo prvemu datumu ‡ 5. Odgovor je torej 1 mesec in 8 dni. kar znese 8 dni. torej je prepotoval 38 loËnih minut. zraven pa so podani πe ingresi ‡ 120 .PROGRESIJE Ali je ta progresija pomembna? Prav gotovo ne. Za datiranje medsebojnih aspektov progresiranih planetov potrebujemo efemeride z aspektarijem. Formula Stalna formula za te izraËune je lok deljeno z dnevnim premikom in pomnoæeno z 12 (mesecev v letu). julij 1968) je Mars na 18. je to kljuËna progresija. PROGRESIRANO SONCE V KONJUNKCIJI S PROGRESIRANO VENERO S pomoËjo naslednje metode lahko korak za korakom datiramo progresije z rojstnimi planeti in kotnimi osmi. ker se je pravkar zaËela oddaljevati in je bila le en mesec pred kljuËnim datumom eksaktna. Ni nam treba veË ugotavljati.26. Takrat je bil progresirani Mars v Emmini karti v eksaktni konjunkciji z natalno Luno. avgust 1968. za koliko se je aplikacijski planet premaknil v 24 urah.59 DvojËkov? V tem primeru mora progresirani Mars narediti le 4 loËne minute. Kolikπno pot naredi v enem dnevu? Preverimo. Rezultat ne pomeni 1 mesec in 26 dni. ampak 1 mesec in 0. aprila 1957 opolnoËi (5. ki se πe dolgo ne bo izpolnila. Kolikπen je lok? IzraËunajte razdaljo med progresiranim in natalnim planetom prvi dan opolnoËi.59 DvojËkov ‡ natanko na isti toËki kot rojstna Luna. To je klasiËni primer navidezno delujoËe progresije. kdaj natanËno bo progresirani Saturn v trigonu z Venero. julij 1969) pa je æe na 19.55 premaknil na19. da bi dosegel poloæaj Lune v rojstni karti.33 DvojËkov. juliju 1968 ‡ in dobimo 13. aprila 1957 opolnoËi (5. Torej: 4 deljeno z 38 krat 12 = 1.55 DvojËkov in natalno Luno na 18. To je tabela na dnu strani. v kateri so navedeni dnevni aspekti. Pokaæe nam natanËen Ëas in vrste vseh aspektov tekom dne. zato trenutno ni pomembna. Kolikπna je razdalja med Marsom na 18.26 meseca. 18. V efemeridah poiπËemo ustrezne datume: 17. devet let po kljuËnem obdobju.33 DvojËkov. »e si ogledamo sliko progresij v septembru 1968.

To pomeni.21 Ovna. aprila.11 Leva je 50 loËnih minut. Ali je ta aspekt pomemben? Ne. To vsoto priπtejemo ustreznemu datumu.vstop planetov in svetil v novo znamenje ‡ in spremembe iz direktnega v retrogradno stanje ter obratno. V naπem primeru se 14. torej je naredila 74 loËnih minut. V aspektariju piπe. april 1957 ujema s 5. V aspektariju za ta dan ni konjunkcije med Soncem in Venero.35 Ovna. ali pa sploh πe ni zaËel delovati. ki ustreza 5. april 1957. da je konjunkcija med Soncem in Venero nastopila natanko ob 13.39. 121 . Kolikπen je lok? Razdalja med Venero na 27. 18.21 Ovna na 28. Kdaj je aplikacijski planet na isti stopinji in minuti kot natalni planet? Kdaj bo progresirana Venera dosegla 28. ki nas zanima. PROGRESIRANA VENERA V TRIGONU S PLUTONOM RaËunamo po isti metodi kot za progresirani Mars v konjunkciji z Luno. 24 ur pa 12 mesecem ‡ kot smo ugotovili pri raËunanju PPD-ja ‡. Poglejmo. da se je aspekt æe dovrπil.11 Ovna? V efemeridah poiπËemo ustrezne datume: 17. dobimo konec januarja 1966. julij 1968) ‡ Venera je na 27. kdaj je bil aspekt eksakten. Datume progresiranih aspektov izraËunamo po naslednji metodi: V aspektariju poiπËemo aspekt. ker je bil eksakten 14. »e temu datumu priπtejemo 6 mesecev in 3 tedne. »e je dan enak letu. Kolikπen je dnevni premik? V tem primeru se je Venera premaknila iz 27. juliju 1968.21 Ovna in natalnim Plutonom na 28. Ta progresija je tako æe stvar preteklosti in na september 1968 ne vpliva. V naπem primeru je aspekt separacijski. lahko tudi ure in minute preraËunamo v mesece in dneve: 13 ur in 39 minut bi bilo torej enako 6 mesecem in 3 tednom. poiπËemo 17. julij 1969) ‡ Venera je na 28. Na ta dan je bilo v Emminem horoskopu progresirano Sonce v eksaktni konjunkciji s progresirano Venero. Ker nas zanimajo progresije v septembru 1968. julijem 1965. drugiË pa je bil eksakten veË kot dve leti in pol pred kljuËnim obdobjem.35 Ovna. april 1957 (= 5. PrviË je separacijski. zato preverimo πe nekaj dni nazaj in naprej. april 1957 opolnoËi (= 5.

marec 1969. Zdaj jih lahko razloæimo v povezavi z Emmino zgodbo. Ure in minute pretvorimo v mesece in tedne: 13 ur in 31 minut je po prej omenjeni formuli 6 mesecev in 3 tedne. To je bil zadnji aspekt tega dne. Delamo po isti metodi kot pri progresiranem Soncu v konjunkciji s progresirano Venero. PROGRESIRANA VENERA V TRIGONU S PROGRESIRANIM PLUTONOM EMMINA ZGODBA vladarico horoskopa Venero. januar 1969. Ta izjava se zelo jasno odraæa v Emminem natalnem horoskopu z Luno (Ëustva) v opoziciji s Saturnom (odrekanje). Po njenih lastnih besedah so v druæini od internata dalje flgovorili le πe o stvareh. V aspektariju poiπËemo aspekt: 17. julij 1968) je bila Venera v trigonu s Plutonom. Na ta dan je bila v Emminem horoskopu progresirana Venera v natanËnem trigonu s progresiranim Plutonom. aprila 1957 (= 5. Na pomanjkanje ljubezni in soËutja druæine kaæe tudi odsotnost elementa vode v osebnih planetih. preden je postala eksaktna.11. Mars ‡ noæ ‡ je prerezal vez med njo in materjo ter otroπtvom ‡ Luno. simbolizirata vladarja teh dveh znamenj. »e priπtejemo 6 mesecev in 3 tedne. ker jo je odrezala od druæine. Na ta dan je bila progresirana Venera v eksaktnem trigonu z natalnim Plutonom. Je to pomemben aspekt? Da.31 uri. Analiza horoskopa bo pokazala.PROGRESIJE Formula Lok delimo z dnevnim premikom in mnoæimo z 12: 50 deljeno s 74 in pomnoæeno z 12 = 8. Ta progresija je aplikacijska in je zaËela delovati æe 6 mesecev.11 meseca. Vse πtiri progresije so zelo moËne. Emmine starπe. Preverimo eksaktni Ëas aspekta. mati. Ker je os MC/IC v rojstni karti v Raku/Kozorogu. To je aplikacijska progresija. Saturn je oËe. Rezultat je 8 mesecev in 0. da so bile med πestimi moænimi progresijami le πtiri zares pomembne. starπev in bratov. Opozicija Luna/Saturn kaæe tudi na Emmino razoËaranje nad materjo. dobimo 26. ki je πe posebej nesreËna planetarna kombinacija. da je bilo to ob 13. Odgovor Rezultat priπtejemo 5. Ta prelom v Emminem æivljenju je viden tudi v progresiji Mars ‡ Luna. Tako kot za mnoge otroke je bila tudi zanjo to zelo boleËa izkuπnja. pa je oËitno Luna v DvojËkih v deveti hiπi. Luna in Saturn. Dopolnila se je v istem mesecu kot opozicija med Neptunom in Merkurjem. juliju 1968 opolnoËi in dobimo 8. Septembra 1968 so starπi Emmo pri komaj enajstih letih poslali v internat. V aspektariju piπe. Vsoto priπtejemo ustreznemu datumu. april 1957 opolnoËi ujema s 5. Poleg tega je bila to progresija z natalnim in progresiranim Plutonom hkrati. Ëesar se πe danes æivo spominja. Od tega Ëasa naprej se s starπi nikoli veË ni mogla odkrito pogovarjati o osebnih stvareh. Sovraæila je πolo. nikoli pa o Ëustvih«. V naπem primeru se 17. ki zadeva 122 . da je bilo to zelo obËutljivo obdobje Emminega æivljenja. Je to pomembna progresija? Da. ker so to aspekti med poËasnimi planeti in vladarico karte Venero. ki je bila po rodu Nemka in je obvladala oba jezika. kar kaæe na to. julijem 1968.

v katerih partnerjeve zahteve vedno prevladajo nad njenimi æeljami in potrebami. v izgonu v Devici. kar je obËutila tudi Emma. Zanimivo je opazovati. oktobra na 13. To kaæe na teæavne partnerske odnose. da se v otroπkih letih ni nauËila drugega jezika. hiπa) priloænosti (Jupiter) za uËenje tujega jezika od matere (Luna v DvojËkih v 9. Ko mi je Emma pripovedovala o svoji æalosti. osamljenosti in pogreπanju druæine. V astrologiji se kljuËni planet progresije (pri Emmi na primer Venera ‡ Pluton) soËasno pogosto pojavi tudi v tranzitu (tranzit Jupiter ‡ Pluton). Emma ima natalni Merkur na zaËetku osme hiπe (hiπa strahov. Emmino astroloπko sliko zgovorno dopolnjuje popolni sonËni mrk 22. Oktobra je nastopil njen prvi Jupitrov povratek ‡ zaËetek srednjega izobraæevanja.31 Device. Zelo zanimivi so tudi aspekti med Venero in Plutonom. v bliæini neugodno postavljenega Jupitra na 24. Prve mesece v internatu ni imela druge izbire. Venera je manj kot sedem stopinj in pol oddaljena od Sonca.ker je ni nauËila nemπËine. Venera v Ovnu je pogosto pokazatelj osamljenosti in ranljivosti. kot da je æalostno prebolevala izgubo doma in sreËnega otroπtva. septembra na 29. To je izjemno redka konfiguracija. vendar je v izgonu v Ovnu v sedmi hiπi. in prav mogoËe je. Progresija Merkur ‡ Neptun je pri Emmi πe vedno nekoliko nejasna. vendar je to æalosten Jupiter ‡ retrograden. zato bi astrolog priËakoval. torej je floægana« in zato oslabljena. kar Emma z leti vedno teæje prenaπa. v 12. Venera je glede na ascendent v Tehtnici Emmin vladajoËi planet. mi je æe njen horoskop za tisti Ëas potrdil. spolnosti). kako se tranziti ujemajo s progresijami. Prav takrat se je Jupitru æe pribliæeval trikratni tranzit Plutona. da bo povzroËila kaj hujπega od znaËilne mladostniπke osamljenosti in zmedenosti na prehodu iz otroπtva v puberteto. smrti. ki naj bi se ga prviË dotaknil novembra. hiπi).30 Device. ©e moËnejπi je bil popolni Lunin mrk 6. da je bila prve mesece internata zaradi Ëustvene travme resno zdravstveno ogroæena. πe zlasti v Ëasu Venerine progresije s Plutonom. Emmi je πe danes æal. 123 . hiπi in πe v kvadratu z Luno.25 Ovna. da πe zdaleË ne pretirava. Tudi Jupiter priËa o izgubljeni (12.17 Ovna v skoraj eksaktni konjunkciji z Venero na 13.

ki je bila eksaktna v zaËetku oktobra 1968. pribliæek v tabelah pa je 53N25. toda tudi v tem primeru se splaËa narediti progresije kotov. ki zaËne teËi 5.02.PROGRESIJE PROGRESIJE KOTOV »e se πe enkrat ozremo na razpredelnico Emminih progresij za 5. torej se 15-minutna razlika prevede kar v tri leta.43 Ovna. To je progresirani ascendent na 15. najlaæja metoda. Zenit na pribliæno 21 stopinj Raka nam da ascendent na pribliæno 15. opazimo. SimboliËno ustrezne so tudi progresije drugih kotov Emminega horoskopa. PoiπËemo progresirano Sonce za doloËeno leto. sem zaokroæila na 10 stopinj Raka. 124 . hiπe) in odËitamo ustrezni ascendent. »e priπtejemo 11. a jo bomo zaradi pomembnosti vseeno obravnavali. julij 1968 (str. Obstaja veË naËinov progresiranja kotov. da ene najpomembnejπih progresij sploh nismo obravnavali. julij 1968) je progresirano Sonce na 26. dobimo 20.54 Raka. V naπem primeru se opozicija med progresiranim ascendentom in natalnim Soncem precej toËno pokriva z dogajanji v Emminem æivljenju. Emmin rojstni Ëas 18. ki jo uporabljam tudi sama. da je bilo to za Emmo res zelo teæavno obdobje. V tabelah hiπ (uporabimo isto zemljepisno πirino kot za natalni horoskop) poiπËemo progresirani zenit (vrh 10. da je dani Ëas njenega rojstva pravilen. Emmin M. Kot Oven se ji je seveda upirala. aprila 1957 (= 5. Ta je 15. Progresirani ascendent v aspektu s Soncem potrjuje. so izjemno obËutljive toËke in nam pogosto pomagajo pri ugotavljanju pravilnosti rojstnega Ëasa.56 Raka. Progresirani ascendent ‡ tu raËunanje ni potrebno. P oloæaj progresiranega ascendenta v Emminem horoskopu potrjuje travmo. ki jih lahko izraËunamo le na osnovi toËnega Ëasa rojstva. torej je Sonce naredilo 11 stopinj in 2 minuti. KAKO IZRA»UNAMO PROGRESIRANE KOTE ki jo je doæivela zaradi prezgodaj vsiljene samostojnosti. Koti horoskopa. Emmin progresirani horoskop je sicer dovolj zgovoren æe brez te progresije. Emmin rojstni kraj je na πirini 53N19. julija 1968. Ëeprav je v resnici na 9. zato pomeni 15minutni zamik le 3 stopinje razlike. pa se imenuje SLD ali Solarni lok v dolæini.00 GMT je verjetno pribliæek. zato lahko sklepamo. in to je Emmin progresirani zenit za leto. kar velja tudi za ascendent.41 Ovna.30 Tehtnice.41 Tehtnice v opoziciji z njenim natalnim Soncem v Ovnu. To πtevilko priπtejemo natalnemu zenitu. V Emminem horoskopu za polnoË 17. 117).C. Tu se zenit pomakne za 1 stopinjo na leto. V rojstni karti se zenit vsakih 5 minut premakne za 1 stopinjo. s progresijami pa je drugaËe. pri Ëemer je natanËnost na Ëetrt stopinje povsem zadostna. a brez uspeha. Tako majhne razlike nimajo bistvenega vpliva na rojstni horoskop. Temelji na naËelu. kar ni zanemarljivo. da se zenit premika z enako hitrostjo kot Sonce. IzraËunamo razliko med natalnim in progresiranim Soncem ‡ za koliko se je Sonce oddaljilo od natalnega poloæaja.

maj 1957 (= 5. V 28 dneh prepotuje vseh 12 znamenj. V progresijah to pot naredi v 28 letih. 0h 13. vendar obstaja preprosta metoda za izraËun njenega gibanja.01 Tehtnice.58 ©korpijona. maj 1957 (= 5. Njeno dnevno pot delimo z 12 (mesecev v letu) in na ta Luna v 28 dneh obkroæi vseh 12 znamenj. julij 1994) ‡ Luna je na 9. Luno je treba v progresijah obravnavati posebej. ker se tako hitro premika. saj noben drug planet v progresijah ne zaokroæi cele orbite. ki jo naredi v 24 urah ‡ je 13 stopinj in 57 minut.PROGRESIRANA LUNA naËin sledimo njenemu gibanju iz meseca v mesec. To πtevilko pretvorimo v seπtevek minut: 13 x 60 + 57 = 837. Lunin dnevni premik ‡ razdalja. Zaradi hitrosti je πe posebej pomembna. v progresijah pa za to potrebuje 28 let. Luna progresira pribliæno za eno stopinjo na mesec. 125 . Oglejmo si progresirano Luno v Emminem horoskopu za Ëas od julija 1993 do julija 1994: 0h 12. julij 1993) ‡ Luna je na 26.

opozicija Merkur. NOVEMBER 1993 konjunkcija Neptun p 00.31 ©KORPIJONA 5. kvadrat Uran 5. INTERPRETACIJA LUNINIH PROGRESIJ 5. JULIJ 1993 sekstil Pluton p 26. JULIJ 1994 trigon zenit 09. zlasti konjunkcijo.01) ©KORPIJONA 126 .58 (10. SEPTEMBER 1993 28. DECEMBER 1993 01. To je razvidno tudi v Emminem horoskopu. da sem se pomembnosti Luninih progresij zavedla πele po veË letih πtudija astrologije. v katerem tvori eksakten aspekt.01 TEHTNICE Priznati moram.PROGRESIJE Vsoto delimo z 12: 837 deljeno z 12 je 69. Luno zdaj pomikamo naprej za 1 stopinjo in 10 minut na mesec. progresirana Luna v aspektu s progresiranim Marsom. Ker se tako hitro premika. Na koncu tabele je Lunin poloæaj zamaknjen za 3 minute. APRIL 1994 06. AVGUST 1993 27.41 ©KORPIJONA 5. kar zaokroæimo na 1 stopinjo in 10 minut.41 ©KORPIJONA 5. julija 1994.11 TEHTNICE sekstil Pluton in inkonjunkcija Venera 5.51 ©KORPIJONA 5. julija 1993 do 5. Progresirana Luna pogosto deluje kot potrdilo πirπe slike ‡ podobno vlogo imajo tudi lunacije in mrki. JUNIJ 1994 08. Progresirane planete oznaËujemo s Ërko flp« na koncu.21 TEHTNICE 5. MAJ 1994 07. vendar je to zanemarljiva napaka.31 TEHTNICE 5. MAREC 1994 05.11 SCORPIO 5. ki jih tvori na svoji poti skozi horoskop. 5. zelo pomemben. FEBRUAR 1994 trigon Mars p 04. vladarjem njene sedme hiπe. ko je Emma zapustila moæa.21 ©KORPIJONA 5.11 ©KORPIJONA 5 FEBRUARY 1994 trine Mars p 04. Za primer izraËuna Luninih progresij si lahko ogledamo meseËne poloæaje Lune v Emminem letu od 5. OKTOBER 1993 29. kjer je bila februarja. V predikcijah deluje kot neke vrste oznaËevalec za laæje datiranje dogodkov.7.51 ©KORPIJONA konjunkcija Neptun. je Ëas. zraven pa si beleæimo aspekte.

Luna je bila dispozitor Jupitra v njegovem znamenju viπine Raku v sedmi hiπi. progresirana Luna pa v konjunkcijo z ascendentom. Ta opozicija naj bi bila eksaktna v drugem tednu aprila. Luna v tem znamenju pogosto povzroËa ginekoloπke teæave. ©e vedno ni bila zadovoljna. Jupiter pa je bil v trigonu z Luno in v sekstilu z Venero. ki si je tako obupno æelela otroka. zato sem ji ponudila πe horoskop. kar je bilo za æensko. da jima bo sploh kdaj uspelo. Nekaj tednov po najinem pogovoru me je poklicala in mi vsa vesela povedala. Rekla sem ji. V strahu sem si ogledala πe progresije. hudo breme. izhodom opozicije med Luno in Venero. kar se je ujemalo s tarotom. Hotela je natanËen datum. kar dokazuje. da sta si z moæem æe nekaj let brez uspeha prizadevala za naraπËaj. NiË veË nisem dvomila o moænosti zanositve. sijajno karto za plodnost in materinstvo. Prav takrat je progresirani ascendent πe vedno apliciral v opozicijo z Jupitrom. da je sredi marca res zanosila. ona pa je πe vedno trmasto vztrajala pri natanËnem datumu. ki se mi zdi Ëasovno zanesljivejπi od tarota. Ali bi si astrolog sploh lahko æelel ugodnejπega simbola materinstva? Toda Venera je bila v πiroki opoziciji ‡ s skoraj osem stopinj orbisa ‡ z Luno v ©korpijonu. Sliko je potrjevala tudi progresirana Luna. da Kot smo omenili æe v poglavju o lunacijah. Napoved jo je precej vznemirila. Med veË dobrimi kartami je imela za bliænjo prihodnost tudi Kraljico. da je poleg obiËajne nejevernosti glavni razlog njene nezaupljivosti dejstvo. Ëeprav ji ni povsem verjela. ne pa tudi Ëasa. Januarja pred nekaj leti sem neki mladi æeni prerokovala iz tarot kart in ji napovedala otroka. Glavna . ko pa je hotela toËnejπi datum. ZaËenjala je dvomiti. da bo v najkrajπem Ëasu zanosila. kar je neugoden poloæaj (dno). Mladi æeni sem rekla. Izkazalo se je. kar je veljalo tudi za mojo stranko. Morda ste opazili. Zgodba nam potrjuje moË aplikacijskih progresij. da bo najbræ zanosila v zaËetku aprila in da ji ne morem dati natanËnejπega datuma. sama pa sem bila prepriËana v pravilnost vsebine. da v tem Ëasu ni bilo nobenih pomembnejπih tranzitov. ki se je bliæala ascendentu in naj bi bila z njim v eksaktni konjunkciji v zaËetku aprila. ZEMELJSKI BIK V horoskopu sem takoj odkrila potrdilo za karto Kraljice v tarotu ‡ Venero v zemeljskem Biku (domicil) v zaËetku pete hiπe (otroci). od plodnosti do materinstva in otrok.ALI BOM KDAJ MATI progresija je bil progresirani ascendent ‡ ki simbolizira telo in je zato lahko pomemben pokazatelj noseËnosti ‡ v opoziciji z Jupitrom. in ga je imela tudi v tem primeru. sem dogodek napovedala za april. je Luna tesno povezana z vsemi æenskimi vpraπanji. Opozicija mora imeti vedno izhod. v Ëasu zanositve je bila od njega oddaljena le pol stopinje.

preden se je spomnila. koga je spoznala pred 28 leti. ki se je æe na eno stopinjo pribliæala descendentu. Moja stranka je bila æenska pri πtiridesetih. Pri πestnajstih je spoznala svojega prvega resnega fanta. ki bi bilo lahko bogat vir 128 . da bi lahko kakπen veËer preæivela doma. Kot druæabna Strelka seveda ni trpela pomanjkanja prijateljev. Horoskop ni pokazal nobenih pomembnejπih progresij. priznala mi je. ki si je dve leti po loËitvi æe dovolj opomogla. tudi zaroËila. Najspodbudnejπi element njenega horoskopa je bila progresirana Luna. vladarjem njene sedme hiπe partnerstva. da bi bilo njeno druæabno æivljenje teæko bolj æivahno in da si vËasih prav æeli. »e niË drugega. je bila to dobra odskoËna deska za æivahno druæabno æivljenje.PROGRESIJE napovedovanje prihodnosti izkljuËno na tej osnovi ni zanesljivo. Zaroko je razdrla. ko je imela zadnjiË Luno v konjunkciji z descendentom. hiπi prijateljev in zdruæenj. bila pa je ravno sredi trikratnega Jupitrovega tranzita z Marsom. vrhu njene sedme hiπe. da je lahko zaËela razmiπljati o novi zvezi. ko se je morala zaradi V tem primeru je bila uporaba progresirane Lune kot oznaËevalke zelo koristna. ALI BOM KMALU SPOZNALA NOVEGA MO©KEGA romantiËnih priloænosti. ko je imela Luno v konjunkciji z descendentom. Nekaj Ëasa je razmiπljala. ki je bil v 11. s katerim se je naslednje leto. Kar tako sem jo povpraπala.

Obvladanje progresij od izraËunov do interpretacije nam na svoj naËin osvetli horoskop. ki so za trenutno dogajanje v naroËnikovem æivljenju res pomembni. preden izloËi tiste. na zaroËenca pa je imela πe vedno lepe spomine. Inkonjunkcija v progresijah. v progresijah preverimo. brez katere horoskop za naroËnika nima pravega smisla. Ta zgodba naju je obe navdala z upanjem. V mnogih primerih so ravno progresije pika na i. da si bo moja stranka kmalu ustvarila novo zvezo. Tranziti ‡ ali ste opazili. pogosto pomeni bolezen ali nesreËe. Ëe tranzitni planet nastopi tudi v progresiji in podkrepi zgodbo. ki ga ni. Obrati ‡ Ëe je bil planet ob rojstvu retrograden. Progresirani koti oziroma progresije s koti na sploπno pomenijo usodne æivljenjske spremembe. Vladar horoskopa ‡ progresije z vladarjem horoskopa naznanjajo prelomne dogodke. Ëe se je nekdo æe potrudil in obiskal astrologa. zlasti Ëe vkljuËujejo poËasne planete. Kaj pa Ëe v nekem obdobju ni nobenih pomembnih progresij? Preprosto ‡ jih paË ni. Zlasti pomembni so tudi aspekti progresirane Lune (konjunkcije) z drugimi planeti. so naπe interpretacije obsojene na neuspeh. Sploπno proti posebnemu ‡ pri planetih v progresijah moramo upoπtevati tako njihov univerzalni kot konkretni simbolizem. Progresirana Luna ‡ Luna obkroæi orbito v 28 letih. seveda pa je ‡ kot sem æe veËkrat poudarila ‡ najpomembnejπe temeljito poznavanje simbolne govorice astrologije. Solarne progresije v æivljenje prinaπajo novosti. Ëe si boste naredili progresije za kljuËna obdobja svojega æivljenja. tudi Ëe so to le tranziti osebnih planetov. Aspekti ‡ v progresijah so po navadi najpomembnejπi glavni dogodki. do katerih prihaja na dve leti in pol. kdaj je bil spet direkten. Progresirani koti ‡ kotne osi horoskopa so izjemno pomembne.πtudija odseliti iz rodnega kraja ‡ drug drugega sta preprosto prerasla ‡. Po navadi je teæava ravno nasprotna ‡ astrolog se mora prebiti skozi mnoæico progresij in tranzitov. »im v astrologiji poskuπamo na silo najti aspekt. ogromno se boste nauËili. na primer. In obratno ‡ ali se kakπen planet v progresiji obrne in postane retrograden? Ti datumi pomenijo flprelomne dogodke«. V tem primeru poiπËemo najbliæje pomembnejπe progresije. vmes pa se zadovoljimo s tranziti. kar se je tudi zgodilo. Sonce in vladarja horoskopa. kako tranziti osvetljujejo progresije? ©e posebej pomembno je. je najboljπa izhodiπËna toËka naπ lastni horoskop. 129 . vËasih pa imajo svojo zgodbo tudi sekundarni aspekti. pa tudi spremembe znamenj. ki odpirajo nova poglavja v æivljenju. so to kritiËne stopinje. V interpretaciji je pomemben pokazatelj datumov. Po drugi strani pa bi bilo res Ëudno. Ëe horoskop ne bi pokazal niËesar. Kot sem omenila æe pri tranzitih. kote. »e na kratko πe enkrat povzamemo najpomembnejπe elemente progresij: Progresirano Sonce ‡ Sonce progresira pribliæno za eno stopinjo na leto. KritiËne stopinje ‡ kadar Luna ali kakπen drug planet progresira na 29 stopinj (konec znamenja) ali na 0 stopinj (zaËetek novega znamenja).

ampak tudi o ljudeh. ki dela horoskope po naroËilu. kar z drugimi besedami pomeni. ki ugotavlja kompatibilnost dveh ljudi na podlagi primerjave njunih horoskopov ‡ je za astrologa zelo zanimivo in dragoceno orodje. . mora nenehno odgovarjati na vpraπanja o ljubezni in odnosih. Poznavanje sinastrije ‡ smeri astrologije. da se bomo ukvarjali s partnerskimi odnosi in njihovim trajanjem. ki se pojavljajo v njegovem æivljenju. Astrolog. V naslednjem poglavju se bomo nauËili prepoznavati flnatalni potencial« in datume njegove uresniËitve.Horoskop ne pripoveduje le o posamezniku.

7 ODNOSI .

Sama zase bi lahko rekla. vsekakor pa naznanjajo teæave na tem podroËju. sploπno veljavne pa so naslednje smernice: Sedma hiπa Vrh sedme hiπe je descendent. ki mi jih stranke najpogosteje zastavljajo. Venera in Mars sta v astrologiji sploπna signifikatorja za ljubezen in spolnost.ODNOSI ODNOSI Odgovori na vpraπanja. medtem ko slabi planeti ne pomenijo nujno nesreËnih zvez. nimajo cene. da bo Ëlovek vse æivljenje sam. toda po mojih izkuπnjah je ta hiπa zgolj pokazatelj kratkotrajnih zvez in poËitniπkih flirtov. z orbisom pet stopinj na obe strani. Zelo ugodno je. To seveda ne pomeni. nato pa analiziramo njegov poloæaj glede na znamenje. Ljubezen se pogosto pripisuje peti hiπi. Vsak horoskop je zgodba zase. »e sta planeta v ugodnem aspektu. to ne pomeni. ker je pomemben signifikator. Najprej poiπËemo vladarja sedme hiπe oziroma planet. Luna v sedmi ali prvi hiπi poudarja Ëlovekovo æeljo oziroma potrebo po partnerstvu. Ta planet simbolizira partnerja. ki zaznamuje zaËetek hiπe odnosov oziroma partnerskih zvez. Astrolog mora vedno najprej analizirati tako imenovani natalni potencial. POMEMBNI ELEMENTI Planeti v sedmi hiπi Preverimo planete v sedmi hiπi. ampak da moramo preveriti πe druge dejavnike horoskopa. ali je v aspektu z vladarjem sedme hiπe. Iz planetov v sedmi hiπi razberemo naravo posameznikovih partnerskih odnosov. Ëe sta v njej prijazna planeta Venera in Jupiter. Podobno vlogo ima Sonce v sedmi ali prvi hiπi æenskega horoskopa. predvsem planete v konjunkciji z vrhom te hiπe. hiπo in aspekte. v nasprotnem primeru pa njeno ljubezensko æivljenje ne bo preveË uspeπno. Svetili Posebej pozorni moramo biti na Luno. »e planeta nista v nobenem aspektu. Poleg Venere in Marsa je pokazatelj uspeπne zveze tudi ugoden aspekt med Soncem (moπki/moπkost) in Luno (æenska/ æenskost). DrugaËe reËeno: kakπne partnerske zveze bo imel nekdo v æivljenju. πe posebej v moπkem horoskopu. zaljubljenosti in poroki. Prva hiπa PoiπËemo vladarja horoskopa. ki vlada znamenju na njenem vrhu. da so pogovori z naroËniki vedno enaki ‡ nekaterim se na obzorju kaæejo nove zveze. da se v sedmih od desetih pogovorov ukvarjam predvsem z odnosi. Pomembne zveze so vedno povezane s sedmo hiπo. bo imela oseba uspeπne partnerske zveze. 132 . Preverimo. ker je pokazatelj naπih Ëustvenih potreb. drugi pa se prepirajo in razhajajo. Poklicni astrolog se nenehno sreËuje z vpraπanji o ljubezni.

Sama v sinastriji po navadi upoπtevam orbis do 3 stopinj. ker so ‡ tako kot v rojstni karti in progresijah ‡ natanËnejπi aspekti paË moËnejπi. Za primer bomo Ascendent Zenit Sonce Luna Merkur Venera Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluton Severni vozel Krog sreËe 27. opozicija.04 28. podobna je metodi doloËanja progresij.07 3.02 26. nekdo drug pa nas odbija. kateri planeti oziroma kotne osi so v aspektih. »e nas zanima prihodnost naπe partnerske zveze. zakaj nam je nekdo vπeË na prvi pogled. pove pa nam tudi. Tako bomo najlaæje ugotovili.06 13. kvadrat. moramo poznati partnerjeve rojstne podatke. to pa so podatki za Michaela Douglasa: Sinastrija pomeni zdruæljivost. vsako osebo v svojo vrsto.03 13.09 15. ki smo jo opisali v πestem poglavju.48 18. Obstaja zelo lahka metoda sinastrije flna prvi pogled«.26 4. Glede orbisov se astrologi razhajajo ‡ nekateri dovoljujejo veËja odstopanja.46 ©korpijon Devica Tehtnica Kozorog Devica Tehtnica Tehtnica Devica Rak DvojËka Tehtnica Lev Rak Vodnar V sinastriji so najpomembnejπi glavni aspekti ‡ konjunkcija. Horoskop Catherine Zeta-Jones je v Ëetrtem poglavju. Astrolog lahko na podlagi natanËne analize ugodnih in neugodnih aspektov med dvema horoskopoma precej zanesljivo oceni naravo odnosa in skladnost partnerjev. ali bo razmerje trajno in ali je doloËena oseba za nas primeren partner. »e njegovega horoskopa nimamo. vendar nam v tem primeru æal manjkajo zelo pomembni ascendent. drugi manjπa. a πe vedno dovolj zgovorno sliko partnerjevega horoskopa. Na karirastem papirju si naredimo razpredelnico za stopinje od 0 do 30. v efemeridah preverimo poloæaje planetov v znamenjih.56 9. trigon in sekstil.54 2. Pod ustrezno πtevilko vpiπemo planet in znamenje. kar je v sinastriji kljuËnega pomena. ki nam osvetli dobre in slabe strani odnosa med dvema osebama.03 10. To je zelo zanimivo podroËje astrologije. Sinastrija pokaæe. opoldanski poloæaji planetov nam dajo pribliæno. v katerem se nahaja. Pomagamo si lahko z flopoldansko rojstno karto«.11 10. na strani 61. descendent in natanËen poloæaj Lune.48 25. ki jo ugotavljamo s primerjavo dveh horoskopov. »e primerjamo planete in kote Catherine Zeta-Jones s poloæaji njenega 133 .SINASTRIJA uporabili horoskopa Catherine Zeta-Jones in Michaela Douglasa.

Ëe se bomo naslanjali na univerzalni simbolizem. on pa Rak. ki je nedavno praznoval srebrno obletnico poroke. dobimo njuno sinastriËno karto. vedno prevladajo nad relativno nepomembnimi dejavniki. vendar bi verjetno vsak astrolog pomislil. Gonilna sila odnosa je seveda æena. Najteæji aspekt. in ta astroloπka neskladnost se kaæe predvsem v njunem popolnoma razliËnem temperamentu. ki bi mu sama v astroloπkem posvetu posvetila posebno pozornost. To je na prvi pogled morda res. voda z vodo itd. Ëe so stvari hitro in uËinkovito opravljene. Æena mu vËasih oËita poËasnost. KOZMI»NA POROKA Eden najpomembnejπih simbolov uspeπne zveze v sinastriji je flkozmiËna poroka«. da so SonËeva znamenja za partnersko skladnost kljuËnega pomena. vladar horoskopa Krog sreËe Pluton Zenit Neptun Luna konjunkcija trigon zvezd. Ta aspekt je pomemben. obziren in zadræan. ki se zaËne s konjunkcijo med njenim in njegovim Soncem. da so veliko pomembnejπa Lunina znamenja. Oba imata namreË rojstni dan 25. Najbolj uæiva. katera znamenja se najbolje ujemajo. hiπe Ascendent Ascendent VE» KOT LE SON»EVA ZNAMENJA Ljudje mislijo. Vzrok za dolgoæivost in Mars Venera Merkur. vladar sedme hiπe Jupiter. vendar gre sinastrija veliko globlje in nam pogosto dokaæe. vladar horoskopa Severni vozel Venera. Zgovoren dokaz za to je par. Ta sinastriËna vaja je pokazala veliko πtevilo ugodnih aspektov med horoskopoma obeh filmskih CATHERINE ZETA-JONES Sonce in Uran ASPEKT konjunkcija kvadrat konjunkcija kvadrat trigon kvadrat sekstil trigon trigon sekstil konjunkcija MICHAEL DOUGLAS Sonce in Neptun Luna Sonce in Neptun Luna Luna Saturn Pluton Uran Mars. Le malokdo ve. to pa je vrh sedme hiπe. ki je povezana s partnerstvom. Moæ je druæinski Ëlovek. da je bistvena skladnost elementov in da se ogenj najbolje ujema z ogjem. nenehno je v gibanju in z mislimi vedno æe pri naslednjem opravku. ki temeljijo na drugih astroloπkih pokazateljih. in oba sta znaËilna predstavnika svojih SonËevih znamenj. in da starostna razlika med njima (Saturn vlada starosti) v doloËenih pogledih morda ovira sporazumevanje (Merkur). in me kar naprej spraπujejo. in res ‡ kljuËni dejavnik je njena Venera na viπini v Ribah in v konjunkciji z njegovim descendentom v Ribah. kakrπen je ta. uspeπnost te dolgotrajne zakonske zveze moramo oËitno poiskati v sinastriji. septembra. Pri interpretaciji ne bomo nikoli zgreπili. predvsem pa se mu nikoli ne mudi. MoËni aspekti. Ona je Oven. ko je Sonce enega partnerja v istem znamenju in najveË pet stopinj od 134 . Oven in Rak sta med seboj v neugodnem kvadratu. Popularna astrologija nas uËi. torej sta oËitno zelo skladen par. da imajo ljudje z na videz nezdruæljivimi SonËevimi znamenji lahko prav uspeπne partnerske zveze. prijazen.ODNOSI moæa. je njen Merkur v kvadratu z njegovim Saturnom. da jo on (Saturn) morda nekoliko duπi. Lahko samo ugibamo. kako se aspekt odraæa v njunem odnosu. vladar 7. on pa njej ukazovalnost in zapravljivost. ker je Luna paË povezana s Ëustvi. na primer neskladnimi SonËevimi znamenji. ker je Merkur kot vladar njene sedme hiπe glavni signifikator njenih partnerskih odnosov in ker je njegov Saturn v Raku v izgonu.

Zelo sreËni so ugodni aspekti z blagodejnim Jupitrom. PoroËil se je z Yoko Ono. vem le. Njena Luna je na 6. je Edvardov Merkur na 27. ascendenta in descendenta. znotraj orbisa petih stopinj. da se drug od drugega nauËimo doloËene 135 . je ta poloæaj na pol stopinje natanËen. Enako vplivna je Venera ene osebe v konjunkciji z ascendentom ali descendentom druge osebe. SATURN IN ZUNANJI PLANETI »e je v sedmi hiπi Saturn ali kateri od zunanjih planetov ‡ Uran. Opoldne tega dne je bilo Sonce na 26. Ugodne so tudi konjunkcije med vladarji horoskopov oziroma vladarji sedmih hiπ. v konjunkciji s Soncem princese Eugenie na 2. ampak se lahko pojavi v katerem koli bliænjem odnosu. kozmiËna poroka je le dokaz moËne povezanosti in pripadnosti ne glede na druge razlike. vendar astrolog tega ne sme razlagati dogmatiËno in samoumevno trditi. »e se ascendenta ujemata na pet stopinj. KozmiËna poroka ne pomeni le ljubezni in poroke.32 Vodnarja. Sama sem imela v æivljenju sreËo. Sama menim. ki ima ascendent na 8. in ker na dan naredi eno stopinjo. zlasti Ëe je Venera v dobrem znamenju.13 Bika in Luna princa Charlesa na 0. da je bil rojen 18. Sonce pa na 29. vemo. da sem doæivela dve kozmiËni poroki. gre za moËno medsebojno privlaËnost in moænost trajne zveze. Enako velja za podvajanje znamenj v kombinacijah Sonca. Pluton ‡. Na primer: Paul McCartney ima Sonce na 26 stopinj DvojËkov.Lune drugega partnerja. Moje Sonce je na 9 stopinj Strelca. »eprav ne poznamo natanËnega poloæaja njene Lune.15 Strelca. DRUGI POMEMBNI DEJAVNIKI V SINASTRIJI Astrologi poleg kozmiËne poroke upoπtevajo πe druge pomembne aspekte. To seveda ne pomeni. ko je pravi Ëas. Neptun. decembra 1963 v Shawneeju v Oklahomi. eno s svojo materjo ‡ moja Luna je v istem znamenju in na isti stopinji kot njeno Sonce ‡ drugo s svojim moæem. bosta imela partnerja enak pogled na svet. januarja 1968 pomaknila od 8 do 21 stopinj DvojËkov. da se je Luna na njen rojstni dan 12. zaradi katere se je odrekel prestolu. dobro pa je preveriti tudi Merkurjeve aspekte. Lune. Na primer: Najugodnejπi sinastriËni aspekt med Edvardom VIII.37 Ovna.26 Bika. in Wallis Simpson. o tem se bomo prepriËali na primeru horoskopa Jennifer Aniston. »e imata osebi Sonce in Luno v istem znamenju. a kljub temu pomeni povezanost in privræenost. da je v njegovem znamenju. Tu gre za kozmiËno poroko njene Lune in njegovega Sonca v istem znamenju. to ni veË kozmiËna poroka v strogem smislu besede. »e je katero od svetil ‡ Sonce ali Luna ‡ v konjunkciji z ascendentom ali descendentom druge osebe in njuna oddaljenost ne presega 5 stopinj.16 Tehtnice. Sarah Ferguson ima kozmiËno poroko s svojo drugo hËerko. da je Saturn tu negativen dejavnik.37 Raka v skoraj eksaktni konjunkciji z ascendentom Wallis Simpson na 27. prav tako horoskopi z istim ascendentom. Znamenit primer skoraj eksaktne kozmiËne poroke je Sonce kraljice Elizabete na 0. njegova Luna pa na 8 stopinj istega znamenja. Enako kot Saturn v drugi hiπi ne pomeni revπËine (ta poloæaj ima princ Charles). Ne poznam rojstnega Ëasa njegove æene Heather Mills. æensko. tako kot v zgoraj opisanem primeru. Na primer: Jennifer Aniston ima Luno na 23. da se nikoli ne skregava.30 Raka. Na primer: John Lennon je imel Sonce na 16.56 Ovna.30 Tehtnice. a veË kot pet stopinj narazen. ima oseba verjetno precej zapletene odnose z ljudmi. da ljudje vstopajo v naπa æivljenja.23 Vodnarja.06 Strelca. Luno pa na 3. tudi Saturn v sedmi hiπi ne zahteva odrekanja ljubezni. ker je zaupnost in uspeπnost razmerja pogosto odvisna od sposobnosti komuniciranja. Njen moæ Brad Pitt (natanËnega Ëasa ne poznam).

da bi preverjali vsako kombinacijo planetov posebej. Ta poloæaj nakazuje strastne zveze z dramatiËnimi in nepriËakovanimi zaËetki in konci. sklepati kompromise in sprejemati partnerja. Ëe je vladar sedme hiπe v Saturnovem znamenju Kozorogu. da so medsebojni aspekti s Saturnom znamenje karmiËnih vez. vsekakor pa so to zelo nekonvencionalna partnerstva. SATURN V SINASTRIJI Ni namen naπe knjige. in to pomeni. Johna Lennona je spoznala leta 1968. Ëe je Uran v sedmi hiπi oziroma Ëe je descendent v Vodnarju in je Uran sovladar sedme hiπe. Zlasti pomembni so Uranovi poloviËni povratki. GLOBOKA LJUBEZEN Saturn v sedmi hiπi DRAMATI»NA LJUBEZEN Uran v sedmi hiπi temelje. ki stoji med njima in jima prepreËuje bliæino. a kljub temu povzroËajo medsebojno privlaËnost in navezanost. Na primer: pozitivni aspekti med Uranom in Venero so lahko zelo vznemirljivi in prijetni.ODNOSI lekcije. Neki moj znanec ima Jupitra v Kozorogu kot vladarja sedme hiπe in je sreËno poroËen z æensko. ki je deset let starejπa od njega. Seveda pa ima saturnovski kovanec tudi svetlo stran ‡ pozitivne aspekte Saturna namreË obËutimo kot trdne Lennonovim ascendentom na 19. Venero in Saturna v Vodnarju v peti hiπi. disciplino in Ëustveno zrelostjo. ki jih je treba podreti in na novo zaËrtati. Oseba z Uranom v sedmi hiπi mora imeti zelo æivahno ljubezensko æivljenje.33 Ovna z Saturnovske odnose pogosto obËutimo kot neke vrste odrekanje. znaËilen primer je partner. Ëe se hoËemo zaljubiti in ostati zaljubljeni. kar je manj kot eno stopinjo narazen. toda to je æe drugo podroËje astrologije. Oseba s Saturnom v sedmi hiπi se mora morda nauËiti deliti. ki jih tvorijo. da v romantiËni ljubezni odnosa s partnerjem ni treba flnegovati«. da je znaËaj sinastriËnih aspektov odvisen od planetov. da je njeno ljubezensko æivljenje uranovsko obarvano. da je ljubezen neloËljivo povezana s prizadevanjem. Njeno delo in naËin æivljenja sta mi odprla nove svetove. Saturn je v sedmi hiπi Tehtnice na viπini. ljudje s Saturnom v sedmi hiπi si namreË pogosto najdejo starejπe partnerje. Tako imenovani malefiki v sedmi hiπi ali sinastriji simbolizirajo teæavno uËenje. Ëeprav je res. Yoko Ono ima Sonce. in kljuËni sinastriËni aspekt. 136 . Morda jo privlaËijo flsaturnovski tipi«. ki jo moramo upoπtevati. torej bi astrolog æe na prvi pogled pomislil. Ëeprav moramo pri interpretaciji kot vedno v astrologiji izhajati iz univerzalnega simbolizma. URAN V SINASTRIJI Ljudje po navadi mislijo. ki ni sposoben globoke ljubezni ali pa se v odnosu ne zna sprostiti. da to velja tudi. Saturn flKo se je v mojem æivljenju pojavila Yoko. medtem ko teæaven aspekt med Uranom in Marsom lahko povzroËi jezo in celo nasilje. Vsak primer je zgodba zase. so vse druge stvari izgubile pomen.41 Ovna. Iz izkuπenj vem. ker je povsem nepredvidljiv. Urana pa v sedmi. To πe posebej velja za Urana. ki zagotavljajo trajno ljubezen. Saturn nakazuje meje. morda pa je v stikih z nasprotnim spolom tudi preveË zadræana. a to ni res.« John Lennon lahko pomeni zavoro v odnosu med partnerjema in je kot zid. ki kaæe na veliko ljubezen. je konjunkcija njenega Urana v sedmi hiπi na 20. Nekateri astrologi menijo.

tokrat s Ëlovekom. Hrepenijo po popolnem partnerju in idealni zvezi za vse æivljenje. po drugi strani pa je to tudi znamenje globoke duhovne povezanosti in flbleπËeËe«. Plutonska simbolika odsotnosti in smrti ji je v mladih letih prinesla smrt prvega. Gospa srednjih let s Plutonom v sedmi hiπi mi je zaupala. da smo na koncu razoËarani. transformativno naravo Plutona. Ljudje z Neptunom v sedmi hiπi imajo zelo romantiËen odnos do ljubezni in so pogosto ærtve lastnih iluzij. Freud. ki jih ne osreËuje. po poklicu je namreË duhovni zdravilec.16 tehtnice. utemeljitelj psihoanalize. bræ ko pristanejo na trdnih tleh. in osebe s tem poloæajem si vËasih iz nesebiËne æelje. Plutonski odnosi so v najslabπem primeru lahko destruktivni. posesivnosti in gospodovalnosti. je imel Plutona v konjunkciji z descendentom. »loveka. zato so njihova priËakovanja do partnerja pogosto nerealna. V Ëasu najinega posveta je bila poroËena æe tretjiË. OBSESIVNA ALI ZDRAVILNA LJUBEZEN Pluton v sedmi hiπi brezkompromisna in skrajna narava na sploπno pomeni intenzivne odnose in globoka Ëustvena doæivetja. v najboljπem pa zdravilni. so odnosi. kot zgodbe o princih in princesah iz pravljic.56 Tehtnice je v konjunkciji z njenim Soncem na 2. kmalu zatem pa πe loËitev od drugega moæa. ki uteleπa pozitivno.19 Tehtnice in Uranom na 4. Plutonova 137 .ROMANTI»NA ALI ODRE©UJO»A LJUBEZEN Neptun v sedmi hiπi Kot smo æe omenili. da so intenzivni in naporni partnerski odnosi glavna zgodba njenega æivljenja. pravljiËne zveze. Ali ste opazili zanimive medsebojne aspekte Neptuna v horoskopih Michaela Douglasa in Catherine Zeta-Jones? Njen Neptun na 26. odpovedo. Njegov Neptun na 3. NEPTUN V SINASTRIJI SinastriËni aspekti Neptuna so podobni Neptunu v sedmi hiπi. idealiziramo do te mere.34 ©korpijona je v konjunkciji z njegovim ascendentom na 27. da bi nekomu pomagale. »e partnerja nista res Ëustveno zrela in predana drug drugemu. namenoma ustvarijo zvezo s πibkim in odvisnim partnerjem. æeljo po nadzoru in strastno zaljubljenost. Simbolika Plutona v sedmi hiπi nakazuje obsedenost s partnerjem. med njima lahko pride do ljubosumnosti. Ëe ne æe kar obsedenost s partnerjem.03 ©korpijona. s katerim nas veæe aspekt Neptuna. Aspekti s tem planetom nakazujejo romantiËno ljubezen. ki se zaËnejo pod okriljem Neptuna. Neptun simbolizira ærtvovanje in muËeniπtvo.

Natalni potencial pozitivnega harmoniËnem sekstilu. Ovnu. ki je bil eksakten 26. na vrhu 2. je to v tradicionalni astrologiji pokazatelj pomembne zveze. v najslabπem primeru pa lahko pride tudi do zlorabe moËi. πe posebej aspekti med progresiranim Soncem in vladarjem sedme hiπe oziroma planeti v tej hiπi. Ta je v domicilu v ©korpijonu in v konjunkciji z vrhom druge hiπe ter z Neptunom v ©korpijonu. Saturn je tudi v trigonu z Luno. Natalni potencial ‡ Jennifer Aniston ima ascendent v Tehtnici in descendent v Ovnu. toda poloæaj olajπuje meπana recepcija s Soncem v Saturnovem znamenju Vodnarja. poleg Merkurja in Marsa obeh æenskih planetov. Soncem in Saturnom. ki jo je πef v sluæbi nenehno nadzoroval in ustrahoval ‡ sinastrija je pokazala konjunkcijo njene Lune in njegovega Plutona. Progresije ‡ te potrjujejo 138 . ki je tudi na 9 Ovna. ki je z obema v sekstilu. se Sonce flpomakne« na 23. marca 1998. a obdræimo stopinje. PRIMER Horoskop Jennifer Aniston je jasen primer uËinkovitega astroloπkega simbolizma. Mars v domicilu (moæat partner) v seksi ©korpijonu. Saturn je poudarjen tudi v rojstni karti Brada Pitta ‡ je v domicilu v Vodnarju in je dispozitor kar πtirih planetov v Saturnovem drugem znamenju Kozorogu. Lune in Venere. Progresirana vladarja sedme in prve hiπe ‡ Ëe se ta dva planeta v progresiji dotakneta oziroma prideta v kakrπen koli aspekt. »e zamenjamo znamenji. Signifikator njenega partnerja je torej Mars. Spomnim se obiska obupane mlade æenske.22 Ovna v konjunkcijo z descendentom in osvetli podroËje poroke. medtem ko je Saturn v SonËevem znamenju viπine. v konjunkciji z Neptunom (karizma. na sredi med njima pa je Sonce. Pri progresijah za partnerstva upoπtevamo iste planete kot pri interpretaciji partnerskih odnosov v rojstnem horoskopu. ki je skoraj eksakten. Svetili ‡ Sonce in Luna sta v KI JI VLADA SATURN pomembno pozitivno konfiguracijo med Luno. kar je zgovoren simbol za bogatega hollywoodskega zvezdnika.ODNOSI PLUTON V SINASTRIJI ODNOSI V PROGRESIJAH Pomen Plutona v sinastriji je podoben kot pomen Plutona v sedmi hiπi v natalnem horoskopu. kar pomeni kozmiËno poroko. Vladar horoskopa ‡ Venera na 9 stopinj Ovna je v izgonu in ni aspektirana z Marsom. Poroka ‡ Jennifer Aniston in Brad Pitt sta se poroËila 29. Poleg tega je njena Luna v konjunkciji z njegovim Soncem. Dva benefika v konjunkciji sta izredno pozitivna. Kakovost plutonsko obarvanega odnosa je moËno odvisna od ozaveπËenosti obeh partnerjev. SreËanje ‡ Jennifer Aniston je Brada Pitta spoznala spomladi 1998 v Ëasu svojega Saturnovega povratka. julija 2000. paË pa je v sinastriËnem aspektu z Jupitrom Brada Pitta. Progresirano Sonce ‡ solarne progresije so vedno zelo vplivne. Oba horoskopa se torej lepo dopolnjujeta. Sedma hiπa ‡ Saturn je v konjunkciji z descendentom v Ovnu in v izgonu. film). To potrjuje pomembnost angularnega in pozitivno aspektiranega Saturna v njenem ljubezenskem æivljenju. hiπe (denar) ‡ Brad Pitt. JENNIFER.

Za odnose je pomembna progresirana Luna v konjunkciji z vladarjem prve ali sedme hiπe. Neptuna in Plutona ‡ z vladarji prve in sedme hiπe.29 Ovna (glede na teh 7 manjkajoËih stopinj je bil aspekt eksakten πele naslednje leto. ko sta se svetili dotaknili in je priπlo do poroke. Njena progresirana Luna na 23. Mars s Soncem v æenskem horoskopu. Drugi pokazatelji ljubezenskih zvez so konjunkcije med progresirano Luno in natalnimi Soncem. Tranziti ‡ pomembni so zlasti tranziti zadnjih petih planetov ‡ Jupitra. descendentom na 24.Upoπtevamo tudi progresirano Sonce v aspektu z natalnim ali progresiranim Marsom in obratno. kar pomeni slavo in bogastvo. Luno. Saturna. Venero in Marsom. Progresirani Saturn na 24. kakor tudi progresirano Sonce v aspektu z Luno ali Venero oziroma Venero s Soncem ali Luno v moπkem horoskopu.43 Leva in v konjunkciji s sreËno zvezdo stalnico Regulus na 29 Leva.23 Ovna je bil le πe 7 minut oddaljen od eksaktne konjunkcije z osjo poroke. Venera in Mars ‡ progresija med univerzalnima signifikatorjema ljubezni in romantike je vedno spodbudno znamenje uspeπnega razmerja.12 Vodnarja je bila samo πe za 20 minut oddaljena od eksaktne konjunkcije s Soncem. z ascendentom ali descendentom oziroma na poti skozi prvo ali sedmo hiπo. Pomembnejπi tranziti vËasih æe sami po sebi aspekta med Soncem in Luno se je uresniËil. s planeti v teh dveh hiπah ter s Soncem. s planeti v sedmi hiπi. Njen progresirani zenit je na 28. Urana. Venero in Marsom. torej se progresija nanaπa na poroko in na prvo leto zakona). JENNIFERINA ROJSTNA KARTA 139 . Progresirana Luna ‡ je koristna pri Ëasovnem ugotavljanju konkretnih dogodkov.

Ëeprav niso nujno poroËeni. LJUBEZENSKE TEÆAVE V ASTROLO©KI POSVETOVALNICI Ljudje v zunajzakonskih zvezah ‡ tretja skupina so stranke. da jim bo astrolog pomagal prebroditi zakonsko krizo. me bo zapustil. ki jih ljudje doæivljamo v ljubezni in intimnih zvezah. zato se morajo ti po veËini ukvarjati z mraËnejπimi platmi ljubezni in biti zelo previdni pri svetovanju. kdaj bodo sreËali ljubezen svojega æivljenja. v praksi pa astrolog svoje stranke deli predvsem na naslednje tri kategorije: Samski ‡ prva skupina so samski ljudje. in Ëe ‡ kdaj. zato je to podroËje astrologije zelo zahtevno. na katera mora biti v takih primerih astrolog pripravljen. zanesljivejπi pa so v kombinaciji s progresijami. ki jih zanima. NajmoËnejπa Ëustva so po navadi povezana s flprepovedanimi sadovi ljubezni«. ki varajo svoje zakonske partnerje. ali se bo vrnil. Me on ali ona res ljubi. Za veËino ljudi ‡ ne glede na starost. Slednje so namreË zgodba zase. Odnosi s sorodniki. prijatelji in sodelavci v sluæbi so lahko πe tako napeti in zapleteni. Kot sem æe poudarila. kako? To so vpraπanja. sreËni in zadovoljni ljudje redko obiskujejo astrologe. Ti bi radi izvedeli veË o svojih partnerjih ali pa upajo.ODNOSI napovedujejo dogodke. to πele nameravajo ali pa trpijo zaradi ljubosumnosti. ker to poËnejo njihovi zakonci. a se po teæavnosti πe zdaleË ne morejo primerjati s Ëustvenimi dramami. a neverjetno pogosti. Vpraπanja v zvezi z odnosi se pojavljajo v razliËnih oblikah in kontekstih. Ljubezenski trikotniki so zelo zapleteni. ali bo njihova trenutna zveza trajna in ali se bodo sploh kdaj spet zaljubili. Vpliv progresij in tranzitov je ‡ tako kot vse v astrologiji ‡ odvisen od doloËenih elementov rojstne karte. 140 . PoroËeni ‡ druga skupina so ljudje z ustaljenimi zvezami. partnersko zvezo in spolno usmerjenost ‡ so intimna razmerja na vrhu prednostne lestvice.

Astrologija ponuja upanje in razumevanje. da to πe ne pomeni. trenutno dogajanje. da se ne bodo nikoli poroËili. je. potegniti Ërto in oditi. ki bi jih prinesla loËitev.. Nekatere je strah. kaj bo sledilo. Tudi Ëe oseba prizna. zakaj so ljudje nesreËen zakon pripravljeni razdreti πele. morda pa tudi koristna vaja iz ene najzanimivejπih vej astrologije. da nam partner v doloËenem obdobju æivljenja ni bil potreben. za tiste.SAMOTA Eno najpomembnejπih spoznanj. bo do konca upala na izboljπanje stanja. Zavedati se moramo. da je v zakonu nesreËna.. Svoboda je mnogim æal le druga beseda za samoto. ki se mi je v dolgoletni astroloπki praksi neπtetokrat potrdilo. ki nimajo partnerskih teæav. da bodo po zakonskem brodolomu ostali sami. V luËi povedanega je morda laæje razumeti. Za Ëloveka v krizi je obisk pri astrologu v enaki meri vir tolaæbe kot informacij. »e gre razmerje h koncu. neizpolnjena in da se s partnerjem v niËemer ne strinjata. s pomoËjo katerega lahko dobimo precej zanesljivo sliko znaËaja in razvoja partnerskega odnosa. Strah pred flneuspehom« in zasmehovanjem okolice in ne nazadnje tudi strah pred izgubo druæbenega ugleda. da so za odnose progresije bistvenega pomena ‡ kdaj se je zveza zaËela. prijateljev in uteËenih druæinskih navad ‡ vse to pogosto odtehta koristi. Horoskop in progresije predstavljajo referenËni okvir. Ta strah je delno druæbeno pogojen. nam astrolog morda razloæi. ko spoznajo nekoga drugega. πe veË. V takih primerih astrolog lahko pomaga z analizo odnosa skozi rojstno karto in sinastriËno sliko partnerstva. da se ljudje prav neverjetno bojijo samote. pa je sinastrija lahko zgolj prijetna. delno pa je povezan s psiholoπkimi dejavniki. Prav zato je tako teæko. druge pa. . celo Ëe je partner nasilen in jo zlorablja. Ëe ne celo nemogoËe. Ëe ga sploh nikoli ne bi sreËali. kakπni so obeti za prihodnost . in da bi bilo bolje.

Njen progresirani Mars je bil v skoraj na minuto toËnem kvadratu z natalnim Plutonom v 12. zato se je marca 1990 zaËela resno videvati s Chrisom. je spoznala moπkega z imenom Chris. natalno v kvadratu z Uranom. Romanca je trajala do novembra 1991. njegova progresirana Venera pa je bila v sekstilu z Luno. je bil v konjunkciji z vrhom ugodno poloæene 5. ki bi ta Ëustva izæivljali namesto nje. P 4j 1 14k 21 5 PR O G TR A TI ZI N E SIJ RE RO J VO ST 17:30 4g20 PROGRESIRANA KARTA t 1 4e 21 142 . To je bilo povsem obiËajno vedenje za osebo z ascendentom v zadræani Devici in z retrogradnim vladarjem horoskopa Merkurjem v vase zaprtem Raku. Ta konfiguracija je bila jasen odraz travme po loËitvi in novega moπkega v njenem æivljenju. da bi z njim grobo prekinila. Luna za Ëustva in æenske. To je bilo sreËanje dveh malefikov v progresiji. V igri so bili sami pokazatelji sreËne zveze ‡ Venera za ljubezen. Njen descendent v Ribah je bolj kot partnerja nakazoval lastnosti. Progresirani Merkur. hiπe v Biku (vladar Venera). je pokazal. ki so manjkale njej sami.PRIMER RUTH S TEÆAVNIM MARSOM Ko me je Ruth prviË obiskala. uniËenja in nevidnosti. sploh ni hotela govoriti o svojih Ëustvih. kar so potrjevale tudi njegove progresije za to obdobje. imela je æe odrasle otroke in je bila æe dolga leta loËena. namesto da bi se prepuπËala æivljenju. Ta tema se je zrcalila tudi v njenih progresijah za Ëas. Oktobra 1989. Neptunovska zamegljenost ‡ Ruth je bila navduπena. Chrisa si ni zares æelela. da ne bi veË potrebovala moπkih. zaradi Marsa v Biku pa tudi ni premogla potrebne odloËnosti. in πe zlasti vladar sedme hiπe partnerstva. kjer je bil tranzitni Pluton v opoziciji z natalnim Marsom. kako je Ruth v sebi popolnoma zatrla spolno poæelenje po moπkih. katerega dispozitor je Luna v stvarnem in neosebnem Vodnarju. torej Marsu. Plutonom. Prav oktobra 1989 je bil ta tranzit æe tretjiË in zadnjiË eksakten. Ruth se je æe zelo zgodaj poroËila. V resnici je morala le razviti sposobnost znova obËutiti jezo in strast. vladar njegove sedme hiπe (DvojËka). da je astrologija lahko tudi zdravilna. s Ëimer je Pluton priπel πe bolj do izraza. in ta neugodni poloæaj se je ponovil πe v tranzitih. Ko me je Ëez Ëas ponovno obiskala. Strastno se je zaljubil vanjo. kolikor je trajal dolgi tranzit Neptuna ‡ sovladarja njene sedme hiπe v Ribah ‡ preko njenega ISKANJE SAME SEBE Kot reËeno. hiπi. je tega leta progresiral v kvadrat s Plutonom in ji omogoËil loËitev od Marsa. je spoznala. Za Ruth poloæaj ni bil tako preprost. natanko toliko. Pluton namreË pomeni odsotnost. je imela Ruth znaËilno vodnarsko teænjo po analiziranju. hkrati pa tudi strast in obsedenost. ko je spoznala Chrisa ‡ njen Mars. Mars v aspektu s planetom odsotnosti. pribliæno leto dni po loËitvi. Ob tem obisku se je pokazal pomen Marsa v njenem horoskopu.

Neptun na univerzalni ravni simbolizira izgubljenost. Mars v Ribah je namreË prefinjena.39 Rib je najnatanËnejπa toËka sinastrije. a manipulatorska energija. Ëlovek spet potegne Ërto med resniËnostjo in fantazijo. ©ele ko Neptun neha delovati. »eprav je bilo odnosa konec hkrati s koncem neptunovske zasanjanosti. saj je imel Neptun glede na Ruthin descendent v Ribah pomembno vlogo v njenem ljubezenskem æivljenju. naj se poroËi z njim. To je primer delovanja sovladarja. Ko sem videla poloæaj njegovega Marsa. Ta planet na 18. da bi se ji zasmilil. mi je bilo vse jasno. 143 . da ni bila veË prepriËana. ali je ravnala prav. v kateri nobeden ni mogel zmagati.RETROGRADNI MERKUR ASCENDENT V DEVICI SEDMA HI©A DESCENDENT V RIBAH RUTHIN ROJSTNI HOROSKOP LUNA V VODNARJU natalnega Saturna. je Chris Ruth πe naprej tako vztrajno prosil. ki jih predstavlja Saturn. kako sta se Ruth in Chris zapletla v Ëustveno bitko. zmedenost in slepo romantiËno ljubezen. To se kaæe v njegovem vztrajnem snubljenju in poskusih. ko ga je zavrnila. ker je za manj kot pol stopinje oddaljen od njenega descendenta. v tem primeru pa tudi izniËenje meja. in astrologija nam razkriva.

Dober astrolog je hkrati terapevt in tolmaË. stranka in horoskop. ko horoskop oæivi. ki abstraktno astroloπko simboliko prevaja v konkretni jezik. To poglavje obravnava tisto flnekaj veË«. ki se pokaæe. kar je bistveni pogoj za pravilno in smiselno interpretacijo.Astrolog je neke vrste prevajalec. Neponovljiva zgodba z njej lastno dinamiko dogajanja se spleta v trikotniku astrolog. . in je moËno odvisno od astrologovega prispevka. predvsem pa se mora væiveti v simbolizem vsakega horoskopa posebej.

OBISK PRI ASTROLOGU

8

OBISK PRI ASTROLOGU

KAKO POTEKA POSVET
Astroloπka informacija je smiselna le ob sodelovanju astrologa, stranke in horoskopa. Astrolog mora med posvetom dræati skupaj vse niti informiranja, ponazarjanja, razlaganja in svetovanja.

K

o zaËne astrolog delati horoskope po naroËilu, se mu odpre povsem nov

odskoËna deska za nadaljevanje. Razloæim jim, da bomo zaËeli s sploπno sliko (rojstno karto), nato bomo pogledali v preteklost, nazadnje pa poskusili napovedati πe prihodnost (tranziti in progresije). Strankam tudi povem, da je SonËevo znamenje le majhen del horoskopa in da so drugi planeti enako, Ëe ne πe bolj pomembni. Ob pogledu na dæunglo hieroglifov, ki sestavljajo horoskop, jih potolaæim z besedami: flVem, da je videti zapleteno, a v resnici ni. To so le grafiËni znaki, neke vrste stenografija za planete in znamenja. Zraven je vse napisano tudi v navadni angleπËini.« Nato jim izroËim polo

svet, hkrati pa je za tako delo potrebno precejπnje astroloπko znanje. Najprej si mora zaËrtati praktiËne smernice za potek posveta. Toda kje naj zaËne? Sama za zaËetek stranko vedno povpraπam, ali ji je æe kdo naredil horoskop, in Ëe je, ali je bil obisk pri astrologu koristen. Nato nadaljujem s SonËevimi znamenji, ker je to priroËna tema za flogrevanje«, po navadi pa tudi edino, kar oseba ve o svojem horoskopu. Ljudje radi takoj povedo, da so bodisi tipiËni bodisi netipiËni predstavniki svojega znamenja, kar je æe dobra

Bistvo uspeπnega posveta je dialog med astrologom in naroËnikom.

146

papirja s poloæaji desetih planetov in ascendenta. Po navadi jih to ne zanima preveË, koristno je le zato, ker se jim horoskop potem ne zdi veË tako zagoneten. Poleg tega je pola papirja nekaj, kar stranka lahko vzame s seboj in kdaj pa kdaj spet pogleda.
ZA»NITE S PRETEKLOSTJO

in razumevanje koristne tudi najpreprostejπe risbe.
PRISLUHNITE KARTI

Vedno upoπtevajte, da πe tako vnetim posluπalcem pozornost po pribliæno petnajstih minutah posluπanja upade. Nekateri astrologi imajo radi, da jih stranka med posvetom samo posluπa, sama pa imam glede na znane teæave s pozornostjo raje dvogovor. Po mojem mnenju je posvet lahko uspeπen le, Ëe govorita oba. »e astrolog na dolgo govori, stranka pa molËi, je interpretacija lahko popolnoma napaËna. Stranka nam namreË vedno pripoveduje to, kar je æe v horoskopu, in Ëe ji pozorno prisluhnemo, bomo njeno zgodbo brez teæav naπli v tranzitih in progresijah. Stranka nas skoraj vedno sama pripelje do tistega, kar je zares bistveno. VËasih razlog strankinega obiska æe vnaprej uganem, po navadi pa ne vem, kaj stranka priËakuje od mene, dokler me ne obiπËe. Priprava pred posvetom ‡ doloËanje najpomembnejπih elementov horoskopa in izpis trenutnih tranzitov oziroma progresij ‡ nam bo morda dala prvi vtis o Ëloveku, le on sam pa bo posredoval potrebni kontekst oziroma svojo zgodbo. Kot sem æe veËkrat poudarila, so preuranjeni sklepi in iz astroloπkih knjig prepisane razlage tvegani in najveËkrat zgreπeni. Ker nikoli ne vemo, kako bo posvet potekal po prvih desetih minutah, je najboljπa priprava pravzaprav popolna odprtost. Astrolog mora biti ob strankinem prvem obisku pripravljen na vse, saj bo le

Strankam najprej razloæim bistvene elemente rojstne karte, za kar porabim najveË deset minut. Nekaterim rojstni horoskop razloæim bolj podrobno, drugim manj, najraje pa Ëim prej preidem k progresijam, ker dajo horoskopu konkreten in praktiËen okvir. Kot sem æe omenila, je za zaËetek priporoËljivo obdelati nekaj preteklih tranzitov in progresij. Stranka bo tako dobila zaupanje v astrologijo in v vas kot astrologa, sploh pa boste njeno pozornost najlaæje pritegnili s tem, da ji boste nazorno pokazali, kako jasno se v horoskopu odraæajo pretekle spremembe in kljuËni dogodki njenega æivljenja. Kot æe reËeno, si astrolog z analizo preteklih dogodkov pripravi izhodiπËe za razlago horoskopa. To je podobno, kot bi najprej naoljil mehanizem obËutljivega stroja in ga poËasi ogrel ‡ stroj bo brezhibno deloval in se ne bo kvaril. Med posvetom imam vedno pri roki papir in svinËnik, da lahko razlago ponazorim tudi grafiËno. To je zelo uËinkovit pristop; zadostuje æe navaden krog, v katerega vriπemo kotne osi, da stranki laæje razloæimo odnos med ascendentom, descendentom in zenitom, ali pikËasto podËrtan planet, kar pomeni tranzit. Iz izkuπenj vem, da so za zbranost

147

toda sodeË po njenem horoskopu se je tudi sama tako poËutila. ker jih je strah. Dober prevajalec mora po obËutku vedeti. ne da bi enkrat samkrat potrdila ali zanikala. kje biti bolj obπiren in kje krajπati. vladar horoskopa Venera pa je bila v izgonu v Ovnu. hkrati pa tudi velika priËakovanja od drugih (konjunkcija z descendentom). da je nekatere horoskope laæje razlagati kot druge. iz katere nisem mogla niËesar razbrati. kaj pravi moj horoskop in kaj vidite vi. da bi ji obisk olajπala. da ne bo lahko. A ker Jane ni JANE S SLABIMI ASPEKTI MARSA IN URANA sodelovala. NaËela sem temo njenega otroπtva in vlogo matere. Iz lastne prakse in iz prakse svojih kolegov pa lahko potrdim. ki bi bila po najbolj pesimistiËni razlagi lahko pokojna. Sama sem samo ASTROLOG KOT PREVAJALEC enkrat v æivljenju naletela na karto. Bila sem poπteno jezna. Trudila sem se. ki je tehniËno podkovan in obvlada astroloπko simboliko. ki poteka le v astrologovi glavi. otroci) vladarica zenita. Strah pred tem. zato sem zaËela z razlago. Ëeprav se astrolog. ker je imela Jane zelo teæaven fiksen T-kvadrat ‡ opozicijo Mars/Uran (eksplozivna kombinacija: jeza. Ëe jo je razoËaral. Pozorno posluπanje pomeni nenehno prevajanje naroËnikovih besed v jezik astroloπkega simbolizma. Vedela sem. Ëe so stranke sprva zadræane.OBISK PRI ASTROLOGU tako v horoskopu lahko prepoznal to. kaj je treba prevesti in kaj izpustiti. se je vztrajno upirala in nenehno ponavljala: flRada bi vedela le. To prevajanje je molËeË proces. da bi jo zapletla v pogovor. sem pomislila. mi je nazadnje zmanjkalo besed. da gre najbræ za mater. kar sem ji pripovedovala. ona pa je zamrmrala samo: flHm. Ker je bila Luna (mati. mogoËe. boleËina. upor. da problem prvi opazi astrolog. nima Ëesa bati. Mojim poskusom. v konjunkciji z descendentom in brez vsakrπnih aspektov z drugimi planeti. Teæavna naloga Pozabila sem na Venero in se razlage lotila z drugega zornega kota. in vseeno mi je bilo. Nekateri se tega tako zelo bojijo. da stranki ne bodo imeli kaj povedati in da jim bo zmanjkalo besed. saj ljudje veËinoma neradi govorijo o sebi. a o tem pozneje. Imela sem precej negotov obËutek. ki se ga πe danes æivo spominjam. je paË vedno prisoten. da ji pripovedujem le to.« Najin pogovor je zaπel v slepo ulico. Ascendent je imela v Tehtnici. da se popolnoma odpovejo praktiËnemu delu ali pa stranko priËakajo z goro poËeËkanega papirja. loËitev) in oba planeta v kvadratu z Luno v Biku v osmi hiπi (smrt. ona pa je vztrajno molËala. izguba). je bila ves Ëas molËeËa in napeta. Prav zato ni priporoËljivo preveË na dolgo razlagati PRIMER Pomembnost moje vloge astrologinje mi je dokonËno postala jasna po posvetu z nekim mladim dekletom pred nekaj leti. Na posvet je priπla kar k meni domov. da bi ji to nekako razloæila. ali je do ljudi. Dober astrolog mora nastopati tudi kot prevajalec. Astrologi se radi preveË temeljito pripravljajo na posvete. in Ëeprav sem se na moË trudila. Neaspektirana Venera v Ovnu (ego in jaz) pomeni sebiËnost. kar sliπi. ji orisala simboliko Tkvadrata in ji zagotovila. to sem obËutila tudi sama ‡ æenska je zahtevala vso mojo pozornost. kar kaæe horoskop. 148 .« NiË Ëudnega ni. zato sem jo vpraπala. HoËejo. da bo stranka razoËarana.

da izËrpava moje potrpljenje. vedno tako hladna. ker jim to ne pomeni toliko kot astrologu. denar pa obdræi. morda je v meni celo sproæila Ëustva. je najbolje. in tako dalje. nenadoma je bruhnilo iz nje: flKer ste æe toliko uganili. ki se ji skuπajo pribliæati.« Njena glavna teæava je bila. povezana s smrtjo moje matere. da je astrolog navduπen nad strankinim T-kvadratom ali Jupitrom na viπini. Ëustvene travme in izgubo prizemljenosti. jezo. kaj to pomeni. OËitno njeno otroπtvo ni bilo preveË sreËno. kje imajo Luno in ascendent.horoskop. V jezi sem se odloËila. da vam povem kar vse. ki strankam niË ne pomenijo in so le izguba dragocenega Ëasa. sem ji odloËno povedala. da ji dam samo πe eno moænost. Cela zgodba MogoËe je Jane nekako telepatsko zaznala moj namen. ki ji je povzroËil toliko trpljenja. Le malo je manjkalo. V veliko olajπanje mi je bilo. da se je je mati odrekla in jo dala v posvojitev. da jo bom nekako pripravila do odziva. kaj se je zgodilo med nama. a mi seveda ni odgovorila. Kakor koli æe. ki naj bi jo ponazarjala Luna v Biku. V upanju. 149 . S svojo Luno v Biku v skoraj eksaktni konjunkciji z mojim teæavnim Marsom v Biku me je hudo razjezila. ampak le astrologova razlaga njihovega horoskopa. Rekla sem si. Stranke po navadi takoj pozabijo. OdloËila sem se za korak. hkrati pa πe v slabih aspektih z Marsom in Uranom. boleËino. ga bo najbræ le zaËudeno vpraπala. Astrologi v takih primerih radi zaidejo v tehniËne razlage. kar po mojem mnenju lahko pomeni le odtujitev. Bræ ko mi je to povedala. pa bi skupaj podoæiveli dogodek. da jo poπljem k drugemu astrologu. mi je postalo jasno. Æe mogoËe. da sva konËno navezali stik in obisk zakljuËili v duhu sprave in obojestranskega zadovoljstva. nato pa jo odslovim. toda Ëe bo z njo govoril v tem jeziku. torej sem se je tudi jaz ‡ njena astroloπka oziroma simboliËna mati ‡. Ne zanima jih namreË astrologija kot taka. tako kot njena prava mama hotela odreËi in jo dati v posvojitev. ali pa se ji je konËno posvetilo. naj si najde drugega astrologa. da je njena Luna v hiπi izgub in smrti. ki je bil povsem v nasprotju z mojim astroloπkim etiËnim kodeksom. ker ji æal ne morem pomagati.

ko postane simbolizem bolj oËiten. podzavesten naËin. Smisel in sporoËila prihajajo do nas po poteh. kakrπne astrologi po navadi ponujajo na raznih flezoteriËnih« sejmih. v devetih primerih od desetih teæave. Dobra vaja za razvijanje te spretnosti so kratke interpretacije. kdaj naj molËi in kdaj naj pusti stranko govoriti. da posvet ni le praktiËna vaja iz astrologije.« razloæljive zgolj v okviru astrologije in ki se nanaπajo tako na astrologa kot na stranko.. vendar drugje ne najde odgovorov na svoja vpraπanja. kdaj je potrebno soËutje in kdaj nestrinjanje. ki iz posveta po potrebi naredi tudi terapijo. osredini se na to. da mora astrolog obvladati osnove terapije in imeti doloËene komunikacijske veπËine. pravilno mora fl. da astroloπko simboliko vedno lahko prevede v trenutno dogajanje.. Ko sem se zaËela ukvarjati s svetovalnim delom. Njegova prednost je. Toda astrolog ima na voljo nekaj. stranka in horoskop so dinamiËen trio. Seveda se najdejo tudi obiskovalci. SIMBOLI»NE PASTI Vsak astrolog. in stranke so s tem zadovoljne. da strank ne zanima samo. po navadi so to le enkratni obiski. Bistveni dejavnik razlike med astrologom in terapevtom je Ëas.. v katerem bolnik bolj ali manj uspeπno odpravi teæave. Ëe naj bo posvet uspeπen. ki se resno zanimajo za astrologijo. PreseneËeni boste. Astrolog. Ëesar terapevt nima ‡ horoskop. da konzultacija ni le praktiËna vaja iz astrologije. Pri terapijah gre za ponavljajoËe se obiske. ki niso kaj hitro ugotovila. ki dela s strankami. Vedeti mora. ki se napoti k astrologu. simboli odraæajo njegovo ali njeno osebnost. ki jih mora reπiti. kje imajo Luno in kje ascendent. Astrolog se tako kaj hitro znajde v teæavni vlogi trenutnega terapevta. s katerim si lahko vedno pomaga. se astrologu porodi πele. koliko koristnih informacij pride na dan v kratke pol ure. na primer. prepoznati mora odpor in zanikanje in ju znati premagati. Sama mislim. in to poËno na najbolj pretkan.OBISK PRI ASTROLOGU ASTROLOG KOT ZDRAVILEC presoditi. vËasih skozi daljπe obdobje. vam bo povedal. toda po mojih izkuπnjah ima Ëlovek. sem Spoznanje. Astrologa le redkokdo obiπËe dvakrat ali celo trikrat. prav zaradi pasti simbolizma mora astrolog vedno razmisliti o svoji lastni vlogi pri interpretaciji doloËenega simbola . kar pomeni. da mora astrolog vse delo opraviti v eni uri. kar je bistveno.. Po besedah astrologinje Maggie Hyde objektivni jezik astrologije ne nudi racionalne razlage dogajanj v subjektivnem svetu simbolizma: 150 .

Zdaj mi je ob pogledu nazaj jasno. V tistem obdobju nisem imela nobenih hujπih æivljenjskih teæav. hkrati pa tudi v eksaktnem kvadratu z mojim Merkurjem. Nekaj Ëasa sem se trudila. je najbræ tak tudi do Ta zgodba je zgovoren primer. da ni zadovoljen. Ëe pa med posvetom zgreπi bistvo. saj Ribe rade prevzemajo nase trpljenje drugih. nazadnje pa sem stranki odkrito priznala. NEPTUNOV TRANZIT Vedela sem. je to za stranko izguba Ëasa in denarja. sem imela jasen obËutek. Astroloπko sem to lahko pojasnila le s tem. Jung je to poimenoval flskrivni medsebojni dogovor« v terapevtskem delu. Brez uspeha sem ji poskuπala razloæiti neptunovski simbolizem. je mogoËe tudi njegov odnos do sveta in æivljenja obarvan s temi lastnostmi. ki si prizadevajo najti sorodno duπo.NEPOPISAN LIST drugih. Nenehno me je preganjal obËutek. Stranka se je naroËila na posvet. da je Merkur v astroloπkem smislu glavni element njegove karte. Spomnim se. Ëe si zabeleæimo misli. to se zgodi. bodo to stranke z zakonskimi teæavami. da je obiskovalka svojo ribjo osebnost nekako projicirala name. le stika s horoskopom nisem mogla najti. kako pride to spremenljivo vodno znamenje do prepoznavne oblike? Preprosto ‡ prilagodi se kalupu nekoga drugega in postane oseba. V tistem Ëasu nisem bila veË zaËetnica. takrat pa tega nisem opazila. da bi ji nekako razloæila horoskop.. kaj naj reËem. VËasih je koristno. Med posvetom sem na to pozabila. da bi stranka odsevala moje lastno æivljenje. in pomislila sem. To je bila arhetipska slika znamenja Rib. da mi razlaga preprosto ne steËe. da se dogaja πe nekaj drugega. ko se v interpretacijo vtihotapijo neznani dejavniki in se strankine teæave nenadoma prenesejo na astrologa. vas bodo najraje obiskovali ljudje s sluæbenimi problemi. je ona nepremiËno sedela in me gledala. Ëeprav je zatrjeval nasprotno. kako sem nekoË delala horoskop za nekega mladeniËa in opazila. »E ZGRE©IMO BISTVO . Ëe pa je neiskren in sumniËav. Celo moj obËutek krivde je bil popolnoma v skladu s to sliko. pozneje pa sem se spet spomnila. a nisem imela pojma. Stranke so vËasih namreË res zrcalo astrologovih problemov. da morda v drugih zavestno ali podzavestno vzbuja podobne obËutke. kaj. boste imeli opravka z obupanci. in kar koli sem rekla. Pri svoji neptunovski stranki sem pomislila ‡ æal prepozno ‡. da je njegov retrogradni Merkur v izgonu v Ribah. in zgodilo se je tisto najhujπe ‡ nisem imela pojma. da sva neko pomembno. Ko je odhajal. ker mi to ni uspevalo. kar je v astrologiji znan fenomen. Ëeprav tega v Ëasu posveta πe nisem vedela. Medtem ko sem se trudila. ker pa je πlo za Neptunov tranzit. Povsem mogoËe je. Zame je bila to popolnoma neptunovska izkuπnja ‡ jaz sama sem bila izgubljena in se nisem mogla prebiti skozi meglo. ki se nikakor ni ujemal s stranko. Ëe pa ste osamljeni. »e je nekdo prijazen in prijeten. Zavedati se moramo. ki se nam porodijo med pripravo. da je imela omenjena oseba pravzaprav neke vrste sporoËilo zame. Med delom sem opazila. morda 151 . in se zraven poËutila krivo. si stvari pozneje morda lahko razloæi za nazaj. da je vsak posvet z astrologom pravzaprav neke vrste odslikava strankine osebnosti.. ki ustreza priËakovanjem drugih. kakrπni so med najinim pogovorom navdajali mene. je bilo strel v temo. da se mi bo morda zlagal ali kakπno podrobnost namerno zamolËal. da je bila moja stranka Riba in sredi dolgotrajnega Neptunovega tranzita. »e imate teæave z delom. Ker ima nenehno opraviti s simboliko. kako se astrologu lahko celo pomembna simboliËna izkuπnja izmuzne skozi prste. torej najbræ ni πlo za to. ga seveda nisem bila zmoæna razbrati. Ëe s partnerjem. Dober primer zgoraj opisanega fenomena je horoskop.

152 . da najbræ nima stalne partnerke in da se tega sramuje. bi najin pogovor verjetno potekal drugaËe.OBISK PRI ASTROLOGU celo najpomembnejπo stvar izpustila. da sem zgreπila bistvo. ker ga nisem hotela spravljati v zadrego. da pri delu nikoli ne smem biti samozadovoljna in prepriËana v pravilnost svojih domnev. Ëe bi prisluhnila svoji prvotni slutnji o teæavnem Merkurju. da je istospolno usmerjen. Takoj mi je bilo jasno. in kadar sem omenila nasprotni spol. MladeniË je bil globoko srameæljiv. Po nekaj previdnih poskusih sem temo opustila. ni bil presenetljiv. je kar otrpnil. hkrati pa je bil zelo molËeË o svojem ljubezenskem æivljenju. Pomislila sem. ki niso zvenele prepriËljivo. V tem primeru moj obËutek. da bi morala to opaziti æe med najinim pogovorom. ampak je ves Ëas govoril o fltem odnosu« in fltej osebi«. To je bil zame zelo resen opomin. povedal je le nekaj stvari. in πele Ëez Ëas sem po nakljuËju izvedela. Nikoli ni izustil besede flona«.

PRIMER
Naπ zadnji, a ne najmanj zanimiv primer je zgodba æenske, ki je moja prijateljica, ne stranka. Njena zgodba je precej neverjetna, zato mi je dovolila, da jo predstavim v knjigi. Vanessa je natanko taka, kakrπna mora biti oseba s Soncem v Levu, ascendentom v Strelcu, z Marsom v Strelcu v prvi hiπi in z vladarjem horoskopa Jupitrom na viπini v sedmi hiπi ‡ topla, prijazna in energiËna.
Drugi planet v znamenju viπine je Luna (mati, otroci, potrebe) v Biku (zemlja, plodnost), v konjunkciji z vrhom pete hiπe (otroci), dispozitor in v sekstilu z vladarjem horoskopa Jupitrom v Raku (vzgoja, druæina). Vse to simbolizira moËno æeljo po otrocih, ki pa se Vanessi dolga leta ni uresniËila. Zakaj? Poglejmo njen horoskop (str. 155) in videli bomo, da je Luna v opoziciji s Saturnom v ©korpijonu, znamenju, ki vlada spolnim organom, in v πibkem kvadratu s Plutonom v osmi hiπi, kar pomeni odsotnost in izgubo. Pravzaprav je ta aspekt æe skoraj del fiksnega Tkvadrata, vendar ima kvadrat med Plutonom in Saturnom 9 stopinj orbisa, le eno stopinjo veË, kot dopuπËajo pravila. Tudi Sonce v osmi hiπi je v kvadratu s Saturnom, vendar ima kvadrat Sonce/Luna

VANESSA,

VENERA MATERINSTVA

spet devet stopinj orbisa. Ne moremo reËi, da gre za T-kvadrat v strogem pomenu besede, kljub temu pa sta obe svetili (vira æivljenjske moËi) v stresnih aspektih z malefikoma Saturnom in Plutonom. TravmatiËno obdobje ‡ Vanessa je dvakrat spontano splavila. PrviË se je to zgodilo leta 1987, a se ni mogla spomniti datuma. Morda je bilo februarja, ko je bila progresirana Luna v konjunkciji z Uranom (πok, loËitev) v Raku (otroci, maternica), blizu osme hiπe (smrt, operacije). DrugiË je splavila februarja 1992, vendar takrat ni imela nobenih pomembnih progresij, paË pa se je tranzitni Saturn gibal med 9 in 12 stopinj Vodnarja in tvoril kvadrat z natalno Luno, kar spet pomeni izgubo otroka in operacijo. Poleg tega je bil Jupiter ravno sredi svojega drugega retrogradnega tranzita prek Venere, ki vlada peti hiπi otrok in je na dnu v Devici, znamenju neplodnosti. Drugi dotik trikratnega tranzita je pogosto usoden. Vanessa in njen moæ sta se nato πe nekaj let trudila z zdravljenjem njenih ginekoloπkih teæav, a je vsak poskus propadel. Ko pa se je aprila 1995 zaËel tranzit Urana v opoziciji z njenim Soncem v osmi hiπi, ki mu je botroval πe sonËni mrk na 8.56 Bika, v konjunkciji z Luno, sta

izgubila upanje in se odloËila za posvojitev. To naj bi se zgodilo sredi maja, in ko sem si ogledala njen progresirani horoskop za 15. maj 1995, je bilo progresirano Sonce na 9.30 Device in v aplikacijskem trigonu z natalno Luno na 9.34 Bika. Progresija med svetili, zlasti Luno blizu vrha pete hiπe, je bila spodbudna, ni pa mogla izniËiti negativne natalne konfiguracije ‡ stresnega aspekta med Saturnom in Plutonom ‡, torej ju je Ëakala πe ena huda preizkuπnja, povezana z zapletenim postopkom posvojitve. Vanessa je v æivljenju kar nekaj Ëasa preæivela v tujini. Njen ascendent je v Strelcu, vladar horoskopa Jupiter

153

na viπini v angularni hiπi, vladar zenita Venera v konjunkciji z vrhom devete hiπe, Krog sreËe v deveti hiπi ‡ vse to pomeni tujino. In res, Vanessa je imela zelo lepe spomine na Ëas, ko je æivela v Hong kongu, zato je hotela posvojiti kitajskega otroka. ©e enkrat poglejmo Vanessin horoskop in si zapomnimo osupljivi simbolizem, ki se skriva za njeno odloËitvijo, da posvoji tujega otroka. Venera (otroci in materinstvo) vlada peti hiπi otrok, a je na dnu in v konjunkciji z vrhom devete hiπe (tujina). Poleg tega je v sekstilu z vladarjem horoskopa Jupitrom (tujina) in Merkurjem (vladarjem sedme hiπe, ki ponazarja

Vanessinega moæa) ter v trigonu z Luno na vrhu pete hiπe. Merkur in Jupiter ‡ vladarja ascendenta in descendenta ‡ sta v konjunkciji s sedmo hiπo zakona in v druæinskem Raku, oba pa sta povezana s trigonom Luna/Venera.

recepciji Ëaka njuna posvojena hËerkica Hannah. Na hitro so opravili formalnosti in Hannah je bila konËno njuna.

Novi otrok ‡ sredi decembra 1996
se je zgodba sreËno konËala: 10. decembra je bil mlaj na 18.56 Strelca ‡ v konjunkciji z Vanessinim ascendentom in Soncem njenega moæa ‡ in zdaj naj bi konËno zaæivela kot starπa. Zeleno luË sta dobila po boæiËu, in prvi dan novega leta staodletela na Kitajsko. Nastanila sta se v hotelu in Ëakala. Petega januarja ponoËi je zazvonil telefon in sporoËili so jima, da ju v

154

Tole je astroloπka slika tega sreËnega dogodka: V Ëasu odloËitve za posvojitev je bilo progresirano Sonce na 9.30 Device v trigonu z Luno, v Ëasu posvojitve pa je bilo na 11.06 Device in je apliciralo v sekstil z Merkurjem v Raku, z orbisom 8 minut. To je bila zelo ugodna progresija, saj je Sonce osvetlilo Merkurja v sedmi hiπi (ta vlada administrativnim postopkom, podpisom pogodb, odloËitvam itd.), ki je povezan s trigonom Luna/Venera. NiË Ëudnega torej, da so bila pogajanja konËana in papirji urejeni. Naslednja solarna progresija je bila konjunkcija med Soncem in Venero, vendar je v Ëasu posvojitve πele aplicirala in je bila eksaktna sedem mesecev pozneje. Vanessin progresirani ascendent je bil na 27.11 Kozoroga, v kvadratu s progresirano Venero na 27.16 Tehtnice. Ne smemo pozabiti, da progresirani aspekti niso tako usodni kot natalni, torej nam ni treba skrbeti. Tu gre le za to, da je bil ascendent (ki vlada Vanessi) v aspektu z vladarico pete hiπe Venero, ki pomeni njeno novo hËerkico. Tistega dne je bila celo tranzitna Venera na 24 stopinj Strelca v konjunkciji z Vanessinim natalnim Marsom v prvi hiπi na 25.50 Strelca. Progresirana Luna je bila na

26.15 ©korpijona v trigonu s progresiranim Uranom na 26.10 Raka, kar je kazalo na potovanje in nenavadno flizroËitev« njune hËerke. Progresirana Luna se je prav tako bliæala progresiranemu zenitu na 29.18 ©korpijona. Glede na to, da je bila hiπa statusa in æelja v tistem Ëasu na 29 stopinjah, kar v astrologiji velja za kritiËno toËko, je to kar primerna simbolika za njuno starπevstvo.

VANESINA ROJSTNA KARTA

155

Nutation Delta T Equation of Time: 1 JAN 16 JAN • Stran iz Popolnih efemerid 1920-2020 (Aureas Editions) kaæe poloæaje planetov za leto 2003 156 . u m s LONGITUDE for 0h True True Sr »e Pe So Ne Po To Sr »e Pe So Ne Po To Sr »e Pe So Ne Po To Sr »e Pe So Ne Po To Sr »e Pe Dan Long. 12h Dekl.T.Dan S. DATA for 0h 1 JANUARY 2003 Day AYANAMSA SVP Galactic Ctr Apogee Ecliptic Obl. Dan 0h Sr »e Pe So Ne Po To Sr »e Pe So Ne Po To Sr DEKLINACIJA for 0h LONGITUDE for 0h Mean Mean Sr »e Pe So Ne Po To Sr »e Pe So Ne Po To Sr »e Pe So Ne Po To Sr »e Pe So Ne Po To Sr »e Pe ASPECTARIAN Dan u : m Dan u : m Dan u : m Dan u : m Dan u : m FAZE Dan u : m Faza Long.

na osnovi katerih izraËunamo hiπe horoskopa Tranzit ‡ trenutni poloæaj planeta v aspektu z natalnim planetom Trigon ‡ dva planeta 120 stopinj narazen Trojstvo ‡ znamenja istega elementa Veliki kriæ ‡ aspektna konfiguracija πtirih planetov. deveta in dvanajsta Poldrugi kvadrat ‡ dva planeta 135 stopinj narazen Polkvadrat ‡ dva planeta 45 stopinj narazen Polsekstil ‡ dva planeta 30 stopinj narazen Povratki ‡ ko planet obkroæi orbito. Devica. ki sta oba v inkonjunkciji s tretjim Kardinalna znamenja ‡ Oven. osma in enajsta hiπa SonËni mrk ‡ Luna pride med Sonce in Zemljo. nadir .. Strelec.. v katerem planet obkroæi zodiak Davidova zvezda ‡ aspektna konfiguracija iz πestih planetov. (Imum Coeli) ‡ zaËetek Ëetrte hiπe Ingres ‡ trenutek. se vrne v prvotni poloæaj. Ribi Stacionarni planet ‡ planet. Devica. v katerem je ascendent Vrh ‡ loËnica med dvema hiπama VzhajajoËe znamenje ‡ glej flascendent« Zemeljska znamenja ‡ Bik. hiπe Vladar horoskopa ‡ planet. ki so po 90 stopinj narazen Veliki trigon ‡ aspektna konfiguracija treh planetov. zrak in voda Fiksna znamenja ‡ Bik. ki so po 120 stopinj narazen Vodna znamenja ‡ Rak. v katerem je planet Dnevno gibanje ‡ premik planeta v 24 urah Dno ‡ planet v znamenju. arabska toËka. ki vlada znamenju. izraËunana po formuli: ascendent plus Luna minus Sonce Kvadrat ‡ dva planeta 90 stopinj narazen Kvadrupliciteta ‡ znamenja istega modusa LoËna minuta ‡ ena πestdesetinka stopinje Lunacije ‡ Mlaji in polne Lune Lunin mrk ‡ ko pride Zemlja med Sonce in Luno. 3. ki se gibljejo tako poËasi.. prva hiπa ‡ Oven Natalni planeti ‡ poloæaji planetov v rojstni karti Ognjena znamenja ‡ Oven. v katerem je eden od planetov v poziciji s Ëetrtim ZraËna znamenja ‡ DvojËka.. ki sta drug drugemu v domicilu Meπana recepcija ‡ dva planeta. ko planet prestopi v naslednje znamenje Inkonjunkcija ‡ dva planeta v kotu 150 stopinj Jod (prst usode) ‡ aspektna konfiguracija dveh planetov v sekstilu. Aspekt ‡ kot med dvema planetoma Aspektarij ‡ stolpec v efemeridah z vrstami in Ëasi dnevnih aspektov Ciklus ‡ Ëas. sedme in desete hiπe. πesta. 11. nastopi lahko le ob polni Luni Lunina vozla ‡ namiπljeni toËki. ki se po eksaktnem aspektu oddaljujeta Sinastrija ‡ kompatibilnost dveh horoskopov SledeËe hiπe ‡ druga. ki jo predstavlja veliki trigon. 6. fiksen ali spremenljiv Naravna hiπa ‡ hiπa. ki spreminja smer in postaja retrograden ali direkten Stelij ‡ πtirje planeti ali veË v konjunkciji v istem znamenju Svetili ‡ Sonce in Luna T-kvadrat ‡ aspektna konfiguracija dveh planetov v opoziciji in v kvadratu s tretjim Tabele hiπ ‡ numeriËne tabele.SLOVAR ASTROLO©KIH IZRAZOV Angularne hiπe ‡ prva. ki je nasprotno znamenju viπine Domicil (dom planeta) ‡ planet v svojem znamenju Efemeride ‡ tabele z dnevnimi poloæaji planetov Eksaltacija (viπina) ‡ planet v svojem najmoËnejπem znamenju Elementi ‡ ogenj. ©korpijon. Rak. 8.C. peta. kot da stojijo 157 . ki sta drug drugemu v domicilu oziroma na viπini Modus ‡ kardinalen. ki so med seboj v sekstilih Descendent ‡ zaËetek sedme hiπe (partnerstvo) Detriment (izgon) ‡ planet v znamenju. ki se ujema s pripadajoËim znamenjem. ki se navidez giblje v vzvratni smeri Rojstvo flna vrhu« ‡ rojstvo na dan.. ©korpijon in Vodnar Hiπe ‡ razdelitev horoskopa na 12 polj Hiπni vladar ‡ planet. Lev. ki se v trenutku rojstva dviguje nad vzhodnim horizontom.C. Tehtnica in Kozorog Konjunkcija ‡ kot 0 stopinj med planetoma.. Ribi Vrhovi notranjih hiπ ‡ zaËetki 2. 5.. Lev in Strelec Opozicija ‡ dva planeta 180 stopinj narazen Orbis ‡ dovoljeno odstopanje od eksaktnega aspekta PadajoËe hiπe ‡ tretja. zemlja. ki ga je imel ob rojstvu PPD ‡ popravljeni progresirani datum Predvidevanje prihodnosti ‡ tranziti in progresije PribliæajoËi se aspekt ‡ glej flaplikacijski« Progresija ‡ simboliËna Ëasovna enota za napovedovanje prihodnosti Progresiran s progresiranim ‡ aspekti med progresiranimi planeti Progresiran z natalnim ‡ aspekti med progresiranimi planeti in koti ter planeti natalnega horoskopa Retrogradni planet ‡ planet. ki vlada znamenju na vrhu hiπe Horoskop ‡ rojstna karta posameznika I. Kozorog Zenit (M. ki je nasprotno njegovemu domicilu Digniteta ‡ glej fldomicil« Disociacijski aspekt ‡ slepi aspekt Dispozitor ‡ vladar znamenja. Ëetrte. Ëetrta. in 12. ki navajajo zvezdne Ëase za rojstva na razliËnih zemljepisnih πirinah. na katerih Luna seka ekliptiko Medsebojna recepcija ‡ dva planeta. sedma in deseta hiπa Angularni planeti ‡ planeti v konjunkciji z vrhovi angularnih hiπ ali v angularnih hiπah Aplikacijski ‡ pribliæajoËi se aspekt ‡ dva planeta. oziroma ascendent. ko Sonce spremeni znamenje Sekstil ‡ dva planeta 60 stopinj narazen Separacijski aspekt ‡ dva planeta. Tehtnica in Vodnar Zvezde stalnice ‡ zvezde. ki prihajata v polni oziroma eksaktni aspekt Ascendent ali vzhajajoËe znamenje ‡ stopinja zodiaka. npr. 9. dovoljeni orbis osem stopinj Koti ‡ vrhovi prve. ‡ Medium Coeli) ‡ zaËetek desete hiπe Zmaj ‡ aspektna konfiguracija. da se zdi. descendent in zenit Krog sreËe ‡ sreËna stopinja horoskopa. nastopi ob mlaju Spremenljiva znamenja ‡ DvojËka.

Tony 39 C Caput Draconis 51 Cauda Draconis 51 Cornelius. Ted 84. 129 Aspektni liki 74‡75 Astrologija.C. 108‡109 Digniteta (domicil). 99‡100 IzraËun horoskopa 60 Znamenje detrimenta 47 Znamenje izgona 47 Znamenje viπine 47 Jurij VI. 58 Eksaktne progresije 118‡119 Eksaktni aspekti 72 Eksaltacija (viπina) Stopinje 42 Znamenja 42‡43 Elementi 13‡14. Paul. 30. 104. 86‡87 GrafiËni znaki za SonËeva znamenja 13 Greene. Grace 62.) 67 K Kardinalni modus 15 Kelly. Liz 38. 91. 138‡139 Antares 51 Aplikacijska progresija 119 Aplikacijski aspekti 73 Appleby. Germaine 63 J Jod 75 Jones. Sarah 135 Fiksni modus 15 I Imum Coeli (I. 48‡49 Hiπa 64 Angularne 64 »etrta 64 Deseta 65 Deveta 65 Druga 64 Dvanajsta 65 Enajsta 65 M Mali benefik 35 Mali malefik 36 Mars 8. 37. Bill 41. 117. 72 Izpeljane hiπe 65 » »etrta hiπa 64 G Gates. 136. 135 Efemeride 13. 137 Druga hiπa 65 Druga svetovna vojna 47 Dvanajsta hiπa 65 DvojËka 12. princesa 30. 150‡151 Konjunkcija 70‡71 Konzultacija. 36 IzraËuni 60 Retrograden 50 Znamenje dna 47 Znamenje izgona 46 Znamenje viπine 46 McCann. 106 IzraËuni 59 Juæni vozel 50 Progresirana 125‡129 Severni vozel 50 Vozli. 102.KAZALO A Afrodita 35 Aldebaran 51 Algol 51 Alkione 51 Aniston. planet v 42 Disociacijski aspekti 72 H Hades 41 Hermes 34 Hiron 30. 18 GrafiËni znak 13 Horoskopa 56 Izpeljane 65 Naravne 64 Osma 65 PadajoËe 64 Peta 65 Prazna 68 Prva 64 Sedma 65 SledeËe 64 ©esta 65 Tabele 56 Tretja 64 Velikost 57 Vladar 68 Vrinjene 57 Horarna astrologija 90 Horoskop IzraËun horoskopa 54‡57 IzraËun planetov 58‡62 Koti horoskopa 66‡69 Rojstva na juænih πirinah 63 Rojstva izven Anglije 63 Horoskopsko kolo 15 Hughes. 66‡68 Aspektarij 13‡14 Aspekti 70‡73. Richard 6 Descendent 67 Deseta hiπa 65 Detriment (izgon). horarna 90 Dispozitor 73 Dno. 55. Maurice 108 McCartney. Geoffrey 78. Derek 108 Ares 36 Ascendent 50. 50 IzraËun 61 Kronos 38 Kvadrat 70 E Edvard VIII. George 89 Enajsta hiπa 65 L Lennon. 133‡134. 108‡109 F Ferguson. planet v 42 Dolæina 56 Popravek 55 Douglas. 108 D Davidova zvezda 75 Dawkins.) 67 Ingresi 13 Inkonjunkcija 70. 42 ManjkajoËi 92 Eliot. 121. horoskop IzraËuni 61 Znamenje dna 45 Znamenje izgona Znamenje viπine Lunacije 106 Lunin mrk 108‡109 B Bik 17 GrafiËni znak 13 Blair. 68 Konfucij 112 158 . William 88 Ljubezen Izvenzakonska 140 Zakonske zveze 140 Glej tudi partnerstva Lok 120 Luna 30. Carl Gustav 151 Jupiter 30. 50‡51. 33. 86 Hyde Maggie 78. struktura 146‡149 Koti 96‡97 Natalni 66‡69 Progresirani 129 Kotne hiπe 64 KozmiËna poroka 135 Kozorog 24 GrafiËni znak 13 Kraljica Elizabeta II. John 135.C. Marc Edmund 79 Jung. 101 Greer. planet v 42 Deveta hiπa 65 Devica 21 GrafiËni znak 13 Diana. Michael 82. 135 Medium Coeli (M. KritiËne stopinje 129 Krog sreËe 30. 108. Jennifer 135. 136‡137 Lev 20 GrafiËni znak 13 Lilly.

87 Pluton 30. 39. interpretacija 149 Strelec 24 GrafiËni znak 13 129. 88. 109. 129 Prva hiπa 64 Prva svetovna vojna 47 R RaËunalniπki programi 114 Rafaelove tabele hiπ za severne πirine 54 Rak 19 GrafiËni znak 13 Regulus 51 Rektifikacija 91 Retrodikcija 96 Retrogradni planeti 42. 32 Progresirano 118. 49 V domicilu 42 V izgonu 42 V moËnem znamenju 30 V πibkem znamenju Vladar hiπ Z Zeta-Jones. 35 GrafiËni znak 35 IzraËuni 60 Retrogradna 50 Znamenje dna 46 Znamenje izgona 45 Znamenje viπine 46 Vindemiatriks 51 Voda (element) 14. 92‡93 Opozicija 70 Orbis 70 Osma hiπa 65 Oven 16 GrafiËni znak 13 Znamenja domicila 43 Glej tudi koti. 100‡101 IzraËuni 60 Znamenje dna 48 Znamenje izgona 47 Znamenje viπine 48 Seat 51 Sedma hiπa 65 Sekstil 70‡71 Separacijski aspekti 73 Serpentis 51 Seznam (doloËanje prioritet) 81 SimboliËne progresije 96‡97 Simbolizem. tranziti. 137 Zeus 37 Zemlja (element) 14. 150 Simpson. 68‡69 Vrinjene hiπe 57 Y Yoko Ono 135‡137 P PadajoËe hiπe 64 Peta hiπa 65 Pitt. 103‡104 GrafiËni znak 40 IzraËuni 61 Znamenje izgona 48 O Odnosi 132‡143 Ogenj (element) 14. 41. 104‡105 IzraËuni 61 Znamenje izgona 48 Polarnost 14 Poldrugi kvadrat 70. 112.Merkur 30. 133‡134. 106. 40. 101‡103 IzraËuni Znamenje izgona V Vega 51 Veliki benefik 99 Veliki kriæ 74 Veliki malefik 38. 49 Ribi 27 GrafiËni znak 13 Robson. 129 Znamenja 12 Znamenje dna 44 Znamenje izgona 44 Znamenje viπine 44 SonËni (e) Mrk 108‡109 Progresije 118 Spencer. 101 Lunarni in solarni 107 Pozejdon 40 Princ Charles 104. 34 Direktno gibanje 49 IzraËuni 59 Retrograden 49‡50 Znamenje dna 45 Znamenje izgona 45 Znamenje viπine 45 Medsebojna recepcija 72 Meπana recepcija 73 Mills. Heather 135 Modusi 13. Vivian 78 Saturn 30. S Samski stan 140 Glej tudi odnosi 159 . 129 Luna 125‡129 Sonce 118. Catherine 54‡62. 107‡109 Murdoch. rojstna karta 146‡147 Neptun 30. 72 Povratki 97‡99. 101 Veliki trigon 74 Venera 30. Brad 135. 92 Vodnar 26 GrafiËni znak 13 Vrh 12‡13 Vrhovi hiπ 55. aspekti. 42 Mrki 50. 146 Tretja hiπa 64 Trigon 70‡71 U Uran 30. Iris 96 N NakljuËna digniteta 65 Napovedi prihodnosti 96 Naravne hiπe 64 Natalna. 136 PPD (popravljeni progresirani datum) 114 Primeri Jane 148‡149 Ruth 142‡143 Vanessa 153‡155 Princesa Eugenie 135 Progresije 13. 72 Polsekstil 70. Wallis 135 Sinastrija 133‡136 Sinteza horoskopa79 Sizigij glej lunacije SledeËe hiπe 64 Solarni lok v dolæini (SLD) 124 Sonce 30‡32 GrafiËni znaki znamenj 13. 106. 38. Sylvia 84‡86. 135. 92 Zuben Alπemali 51 Zvezde stalnice 51 Zvezdni Ëas 54 © ©esta hiπa 65 ©irina 56 ©korpijon 23 GrafiËni znak 13 T T-kvadrat Tehtnica 22 GrafiËni znak 13 Terapija 150 Tranziti 96‡103. 72 Polkvadrat 70. 112‡129. 92 Zmaj 74 Znamenja eksaltacije (viπine) 42‡43 Zrak (element) 14. progresije Planetna veselja 65 Plath. 138 Placidus 54 Planet 30 Angularni 67 Direktni 49 IzraËuni 58 Na dnu 42 Retrogradni 42. Neil 39 Spika 51 Spremenljivi modus 15 Stelij 74 Stranka. 87. 82‡84. 146 Aplikacijske 119 Eksaktne 118‡119 Progresirani Koti 124. 96‡97.

150. 79 Mark Garlick. John Kirby. Hvala vama za vso potrpeæljivost. Stuartu Moorhouseju Zaloæbi W. 18. saj sem prav njiju najbolj namuËila z vpraπanji. za dovoljenje za objavo strani iz Popolnih efemerid 1920-2020. 160 . Posebej hvala Maggie za pomoË pri Ruthini zgodbi. ki so mi dovolile uporabiti njihove zgodbe. 48. 89. 100. 56. Ëeprav ju vËasih jemljem za samoumevna. 36. VIRI SLIKOVNEGA GRADIVA Corbis 4. ki sem jih upoπtevala tudi pri pisanju te knjige. 137. 44. Foulsham za dovoljenje za objavo strani iz Rafaelovih efemerid 2004.com/kirbseepe: 8. raËunalniπkima strokovnjakoma Paulu Stradlingu in Nicky Rein. Jon Hicks 123 Getty Images: 16. Hvaleæna sem tudi vsem strankam. 102. 106. Najlepπa hvala tudi moji dragi sestri dvojËici Sue. 125 Eckhard Slawik. 51. 59 David nunuk. 120-121. Nenazadnje hvala tudi mojemu flzemeljskemu partnerju« Charlesu ♥.geocities. 60. Zaloæba Carroll & Brown pa se zahvaljuje tudi: Aureas Editions. Hvala prijatelju in terapevtu Paulu Hitchingsu. 32. πe posebej pa Geoffreyju Corneliusu in Maggie Hyde. Folkks 63. Hvala vsem Ëlanom Zdruæenja astrologov. 114. 17. Za dodatno oblikovanje in uredniπko pomoË: Emily Cook. 45. 122. Carole West in Diani McMahon-Collis se zahvaljujem. Bob Gomes 54. 115. www. 35. Hvala moji agentki Annie Tatham-Mannall. ker je bil zame vedno vir neizËrpnega znanja in navdiha. ki je z navduπenjem prebrala rokopis od prve do zadnje Ërke in me vseskozi spodbujala. Bettmann 118. 41. Caroline Penn 81. Hvala zaloæbi Carroll and Brown in πe posebej urednici Michelle Bernard. www. ki ju globoko cenim.aureas. 152 Powerstock: 49 Science Photo Library: 6 Mark Garlick. ki se je odliËno znaπla na spolzkem terenu astrologije. ki mu je knjiga posveËena. ker so mi bile vednopripravljene priskoËiti na pomoË. pokojnemu Dereku Applebyju pa sem hvaleæna. Sandri Schneider za izbiro slikovnega gradiva ter Madeline Weston za pripravo kazala. 72-73. 20.com. ki sta mi v vseh teh letih dala ogromno znanja. 141. 68 Frank Zullo. v vseh letih najinega prijateljevanja mi je dal veliko dobrih nasvetov. 104. 23. 71 David Nunuk. flL’Astrologue« raËunalniπki program 57 Photonica: 105. podporo in neomajno pripravljenost za dopisovanje po elektronski poπti. 25. Rufus F. 33. 109 Dr. 86 AFP. 146.ZAHVALE Najprej bi se rada zahvalila prijateljema in kolegoma astrologoma Mikeu Edwardsu in Sally Kirkman. 58. David Reed 85. ki vedno reËe pravo stvar ob pravem Ëasu. 90. Maggie Bosman hvala za prijateljstvo in podporo. 34. 113 Chris Butler. J Durst. Hvala tudi produktnemu vodji Karolu Daviesu in produktnemu kontrolorju Nigelu Reedu. 24. Astrologinjam Louise Ronane. 38.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->