ISSN 1512-7486 - bosanski jezik ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik ISSN 1512-7508 - srpski jezik

HRONOLO[KI REGISTAR
PROPISA OBJAVLJENIH U "SLU@BENOM GLASNIKU BiH" U 2011. GODINI (1-105) SADR@AJ / KAZALO / SADR@AJ

w VISOKI PREDSTAVNIK ZA BOSNU I HERCEGOVINU/ VISOKI PREDSTAVNIK ZA BOSNU I HERCEGOVINU/ VISOKI PREDSTAVNIK ZA BOSNU I HERCEGOVINU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 w PARLAMENTARNA SKUP[TINA BiH/ PARLAMENTARNA SKUP[TINA BiH/ PARLAMENTARNA SKUP[TINA BiH. . . . . . . . 5 w PREDSTAVNI^KI DOM PARLAMENTARNE SKUP[TINE BiH// ZASTUPNI^KI DOM PARLAMENTARNE SKUP[TINE BiH/ PREDSTAVNI^KI DOM PARLAMENTARNE SKUP[TINE BiH . . . . . . . . 7 w DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUP[TINE BiH/ DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUP[TINE BiH/ DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUP[TINE BiH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 w PARLAMENTARNA SKUP[TINA BOSNE I HERCEGOVINE NEZAVISNA KOMISIJA ZA PRA]ENJE UVJETA BORAVKA U ZAVODIMA, POSTUPANJE I PO[TIVANJE LJUDSKIH PRAVA LICA NAD KOJIMA SE IZVR[AVAJU KRIVI^NE SANKCIJE I DRUGE MJERE KOJE JE IZREKAO U KRIVI^NOM POSTUPKU SUD BiH, STRANI SUDOVI ZA DJELA PREDVI\ENA KRIVI^NIM ZAKONOM ILI ME\UNARODNIM UGOVOROM ^IJA JE POTPISNICA BiH ILI DRUGI SUD U SKLADU SA ZAKONOM BOSNE I HERCEGOVINE/

PARLAMENTARNA SKUP[TINA BOSNE I HERCEGOVINE NEOVISNO POVJERENSTVO ZA PRA]ENJE UVJETA BORAVKA U ZAVODIMA, POSTUPANJE I PO[TIVANJE LJUDSKIH PRAVA OSOBA NAD KOJIMA SE IZVR[AVAJU KAZNENE SANKCIJE I DRUGE MJERE KOJE JE IZREKAO U KAZNENOM POSTUPKU SUD BiH, STRANI SUDOVI ZA DJELA PREDVI\ENA KAZNENIM ZAKONOM ILI ME\UNARODNIM UGOVOROM ^IJA JE POTPISNICA BiH ILI DRUGI SUD SUKLADNO ZAKONU BOSNE I HERCEGOVINE/ PARLAMENTARNA SKUP[TINA BOSNE I HERCEGOVINE NEZAVISNA KOMISIJA ZA PRA]EWE USLOVA BORAVKA U ZAVODIMA, POSTUPAWE I PO[TIVAWE QUDSKIH PRAVA LICA NAD KOJIMA SE IZVR[AVAJU KRIVI^NE SANKCIJE I DRUGE MJERE KOJE JE IZREKAO U KRIVI^NOM POSTUPKU SUD BiH, STRANI SUDOVI ZA DJELA PREDVI\ENA KRIVI^NIM ZAKONOM ILI ME\UNARODNIM UGOVOROM ^IJA JE POTPISNICA BiH ILI DRUGI SUD U SKLADU SA ZAKONOM BOSNE I HERCEGOVINE . . . . . . 8 w PREDSJEDNI[TVO BiH/ PREDSJEDNI[TVO BiH/ PREDSJEDNI[TVO BiH . . . . . . . . . . . . . . . . 8 w VIJE]E MINISTARA BiH/ VIJE]E MINISTARA BiH/ SAVJET MINISTARA BiH . . . . . . . . . . . . . . . 9

Strana 2

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU w CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BiH/ SREDI[NJE IZBORNO POVJERENSTVO BiH/ CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BiH . . . . . 41 w CIK - SLU@BA ZA REVIZIJU FINANSIRANJA POLITI^KIH STRANAKA/ SIP - SLU@BA ZA REVIZIJU FINANCIRANJA POLITI^KIH STRANAKA/ CIK - SLU@BA ZA REVIZIJU FINANSIRAWA POLITI^KIH STRANAKA. . . . . . . . . . . . . . 45 w BOSNA I HERCEGOVINA KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE/ BOSNA I HERCEGOVINA POVJERENSTVO ZA IZBOR I IMENOVANJE/ BOSNA I HERCEGOVINA KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVAWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 w URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BiH/ URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BiH/ KANCELARIJA ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BiH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 w KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZA RA^UNOVODSTVO I REVIZIJU/ KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZA RA^UNOVODSTVO I REVIZIJU/ KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZA RA^UNOVODSTVO I REVIZIJU. . . . . . . . . . . 47 w KOORDINACIJSKI ODBOR VRHOVNIH INSTITUCIJA ZA REVIZIJU U BOSNI I HERCEGOVINI/ KOORDINACIJSKI ODBOR VRHOVNIH INSTITUCIJA ZA REVIZIJU U BOSNI I HERCEGOVINI/ KOORDINACIJSKI ODBOR VRHOVNIH INSTITUCIJA ZA REVIZIJU U BOSNI I HERCEGOVINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 w KOMISIJA ZA O^UVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BiH/ POVJERENSTVO ZA O^UVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BiH/ KOMISIJA ZA O^UVAWE NACIONALNIH SPOMENIKA BiH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 w DR@AVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRI^NU ENERGIJU BiH - DERK/ DR@AVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRI^NU ENERGIJU BiH - DERK/ DR@AVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRI^NU ENERGIJU BiH - DERK . . . . . . . . . . 53 w KONKURENCIJSKO VIJE]E BiH/ KONKURENCIJSKO VIJE]E BiH/ KONKURENCIJSKI SAVJET BiH . . . . . . . . . . 55 w URED ZA VETERINARSTVO BiH/ URED ZA VETERINARSTVO BiH/ KANCELARIJA ZA VETERINARSTVO BiH. . . . . 57 w UPRAVA BiH ZA ZA[TITU ZDRAVLJA BILJA/ UPRAVA BiH ZA ZA[TITU ZDRAVLJA BILJA/ UPRAVA BiH ZA ZA[TITU ZDRAVQA BIQA . . . 57 w AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU BiH/ AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU BiH/ AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU BiH . . . . . . 57

w MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BiH/ MINISTARSTVO FINANCIJA I TREZORA BiH/ MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BiH . 33 w MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BiH CENTRALNA HARMONIZACIJSKA JEDINICA/ MINISTARSTVO FINANCIJA I TREZORA BiH CENTRALNA HARMONIZACIJSKA JEDINICA/ MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BiH CENTRALNA HARMONIZACIJSKA JEDINICA . 33 w MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BiH/ MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BiH/ MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BiH . . 34 w MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BiH/ MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BiH/ MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I TRANSPORTA BiH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 w MINISTARSTVO PRAVDE BiH/ MINISTARSTVO PRAVDE BiH/ MINISTARSTVO PRAVDE BiH . . . . . . . . . . . 35 w MINISTARSTVO SIGURNOSTI BiH/ MINISTARSTVO SIGURNOSTI BiH/ MINISTARSTVO BEZBJEDNOSTI BiH . . . . . . 37 w MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BiH/ MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BiH/ MINISTARSTVO SPOQNE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BiH . . . . . . . . . . . . 37 w MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BiH/ MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BiH/ MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA BiH . 38 w MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BiH/ MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BiH/ MINISTARSTVO ZA QUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BiH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 w BOSNA I HERCEGOVINA - UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE/ BOSNA I HERCEGOVINA - UPRAVA ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE/ BOSNA I HERCEGOVINA - UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVAWE . . . . . . . . . . . 39 w BOSNA I HERCEGOVINA - UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE - REGIONALNI CENTAR MOSTAR/ BOSNA I HERCEGOVINA - UPRAVA ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE - REGIONALNI CENTAR MOSTAR/ BOSNA I HERCEGOVINA - UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVAWE - REGIONALNI CENTAR MOSTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 w BOSNA I HERCEGOVINA - UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE - REGIONALNI CENTAR TUZLA/ BOSNA I HERCEGOVINA - UPRAVA ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE - REGIONALNI CENTAR TUZLA/ BOSNA I HERCEGOVINA - UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVAWE - REGIONALNI CENTAR TUZLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU w AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE BiH/ AGENCIJA ZA JAVNE NABAVE BiH/ AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE BiH. . . . . . . . 58 w AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BiH/ AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BiH/ AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BiH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 w AGENCIJA ZA NADZOR NAD TR@I[TEM BiH/ AGENCIJA ZA NADZOR NAD TR@I[TEM BiH/ AGENCIJA ZA NADZOR NAD TR@I[TEM BiH . . 61 w AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA BiH/ AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA BiH/ AGENCIJA ZA OSIGURAWE DEPOZITA BiH . . . 61 w AGENCIJA ZA OSIGURANJE U BOSNI I HERCEGOVINI/ AGENCIJA ZA OSIGURANJE U BOSNI I HERCEGOVINI/ AGENCIJA ZA OSIGURAWE U BOSNI I HERCEGOVINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 w AGENCIJA ZA PO[TANSKI PROMET BiH/ AGENCIJA ZA PO[TANSKI PROMET BiH/ AGENCIJA ZA PO[TANSKI SAOBRA]AJ BiH . . 61 w AGENCIJA ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I OSIGURANJE KVALITETA/ AGENCIJA ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I OSIGURANJE KVALITETA/ AGENCIJA ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVAWA I OSIGURAWE KVALITETA . . . . . . . . . . . . . . 61 w AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE BiH/ AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE BiH/ AGENCIJA ZA BEZBJEDNOST HRANE BiH. . . . . 62 w AGENCIJA ZA STATISTIKU BiH/ AGENCIJA ZA STATISTIKU BiH/ AGENCIJA ZA STATISTIKU BiH. . . . . . . . . . 62 w DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BiH/ DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BiH/ DIREKCIJA ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO BiH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 w AGENCIJA ZA PRU@ANJE USLUGA U ZRA^NOJ PLOVIDBI BiH/ AGENCIJA ZA PRU@ANJE USLUGA U ZRA^NOJ PLOVIDBI BiH/ AGENCIJA ZA PRU@AWE USLUGA U VAZDU[NOJ PLOVIDBI BiH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 w BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIJA ZA ANTIDOPING KONTROLU/ BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIJA ZA ANTIDOPING KONTROLU/ BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIJA ZA ANTIDOPING KONTROLU . . . . . . . . . . . . . . 67 w BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIJA ZA POLICIJSKU POTPORU/ BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIJA ZA POLICIJSKU POTPORU/ BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIJA ZA POLICIJSKU POTPORU . . . . . . . . . . . . . . . 67

Strana 3

w REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE/ REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE/ REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE 67 w REGULATORNI ODBOR @ELJEZNICA BiH/ REGULATORNI ODBOR @ELJEZNICA BiH/ REGULATORNI ODBOR @EQEZNICA BiH. . . . . 68 w DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA BiH/ DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA BiH/ DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA BiH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 w DR@AVNA REGULATORNA AGENCIJA ZA RADIJACIJSKU I NUKLEARNU SIGURNOST/ DR@AVNA REGULATORNA AGENCIJA ZA RADIJACIJSKU I NUKLEARNU SIGURNOST/ DR@AVNA REGULATORNA AGENCIJA ZA RADIJACIJSKU I NUKLEARNU BEZBJEDNOST . 68 w GRANI^NA POLICIJA BiH/ GRANI^NA POLICIJA BiH/ GRANI^NA POLICIJA BiH . . . . . . . . . . . . . 69 w INSTITUCIJA OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA BiH/ INSTITUCIJA OMBUDSMANA ZA LJUDSKA PRAVA BiH/ INSTITUCIJA OMBUDSMENA ZA QUDSKA PRAVA BiH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 w INSTITUCIJA OMBUDSMENA ZA ZA[TITU POTRO[A^A U BiH/ INSTITUCIJA OMBUDSMANA ZA ZA[TITU POTRO[A^A U BiH/ INSTITUCIJA OMBUDSMENA ZA ZA[TITU POTRO[A^A U BiH . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 w INSTITUT ZA INTELEKTUALNO VLASNI[TVO BiH/ INSTITUT ZA INTELEKTUALNO VLASNI[TVO BiH/ INSTITUT ZA INTELEKTUALNU SVOJINU BiH 69 w UDRU@ENJE MEDIJATORA U BOSNI I HERCEGOVINI/ UDRU@ENJE MEDIJATORA U BOSNI I HERCEGOVINI/ UDRU@EWE MEDIJATORA U BOSNI I HERCEGOVINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 w CENTRALNA BANKA BiH/ CENTRALNA BANKA BiH/ CENTRALNA BANKA BiH . . . . . . . . . . . . . . 70 w JP NIO SLU@BENI LIST BiH/ JP NIO SLU@BENI LIST BiH/ JP NIO SLU@BENI LIST BiH. . . . . . . . . . . . 70 w PRAVOBRANILA[TVO BiH/ PRAVOBRANITELJSTVO BiH/ PRAVOBRANILA[TVO BiH . . . . . . . . . . . . . 70 w VISOKO SUDSKO I TU@ILA^KO VIJE]E BiH/ VISOKO SUDBENO I TU@ITELJSKO VIJE]E BiH/ VISOKI SUDSKI I TU@ILA^KI SAVJET BiH. . 71 w EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA ^ETVRTI ODJEL/ EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA ^ETVRTI ODJEL/

Strana 4

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU w KABINET PREDSJEDNIKA I DVA POTPREDSJEDNIKA FEDERACIJE BiH/ KABINET PREDSJEDNIKA I DVA POTPREDSJEDNIKA FEDERACIJE BiH/ KABINET PREDSJEDNIKA I DVA POTPREDSJEDNIKA FEDERACIJE BiH . . . . . . 87 w MINISTARSTVO PRAVDE REPUBLIKE SRPSKE/ MINISTARSTVO PRAVDE REPUBLIKE SRPSKE/ MINISTARSTVO PRAVDE REPUBLIKE SRPSKE. 87 w ISPRAVKE/ ISPRAVKE/ ISPRAVKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

EVROPSKI SUD ZA QUDSKA PRAVA ^ETVRTI ODJEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 w USTAVNI SUD BiH/ USTAVNI SUD BiH/ USTAVNI SUD BiH . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 w SUD BiH/ SUD BiH/ SUD BiH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 w TU@ILA[TVO BiH/ TU@ITELJSTVO BiH/ TU@ILA[TVO BiH . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU

Strana 5

Redni broj

Broj Broj glasila str.
2.

VISOKI PREDSTAVNIK ZA BOSNU I HERCEGOVINU/ VISOKI PREDSTAVNIK ZA BOSNU I HERCEGOVINU/ VISOKI PREDSTAVNIK ZA BOSNU I HERCEGOVINU 1. NALOG kojim se obustavlja primjena Zakona o statusu dr`avne imovine koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske i pod zabranom je raspolaganja (bosanski jezik) 1 3 NALOG kojim se obustavlja primjena Zakona o statusu dr`avne imovine koja se nalazi na teritoriju Republike Srpske i pod zabranom je raspolaganja (hrvatski jezik) 1 5 NALOG kojim se obustavqa primjena Zakona o statusu dr`avne imovine koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske i pod zabranom je raspolagawa (srpski jezik) 1 6 2. NALOG kojim se privremeno suspenduju odre|ene odluke Centralne izborne komisije BiH donesene na wenoj 21. sjednici, odr`anoj 24. marta 2011. godine, kao i svi postupci u vezi s prethodno navedenim odlukama (srpski jezik) 24 1 NALOG kojim se privremeno suspendiraju odre|ene odluke Centralne izborne komisije BiH donesene na njenoj 21. sjednici, odr`anoj 24. marta 2011. godine, kao i svi postupci u vezi s prethodno navedenim odlukama (bosanski jezik) 24 2 NALOG kojim se privremeno suspendiraju odre|ene odluke Sredi{njeg izbornog povjerenstva BiH donesene na njegovoj 21. sjednici, odr`anoj 24. o`ujka 2011. godine, kao i svi postupci u svezi s prethodno navedenim odlukama (hrvatski jezik) 24 4 1. ODLUKA kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijenosu, regulatoru i operateru sistema elektri~ne energije u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03 i 76/09) (bosanski jezik) 1 ODLUKA kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prenosu, regulatoru i operateru sistema elektri~ne energije u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03 i 76/09) (srpski jezik) 1 ODLUKA kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijenosu, regulatoru i operateru sustava elektri~ne energije u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03 i 76/09) (hrvatski jezik) 1 ODLUKA Visokog predstavnika br. 25/11 (bosanski jezik) 49 ODLUKA Visokog predstavnika br. 25/11 (hrvatski jezik) 49 ODLUKA Visokog predstavnika br. 25/11 (srpski jezik) 49 OBAVJE[TENJE o Odluci Visokog predstavnika za ukine zabrane koje su odre|enom broju biv{ih javnih zvani~nika izre~ene u odlukama Visokog predstavnika (bosanski jezik) 49 OBAVJE[TENJE o Odluci Visokog predstavnika za ukine zabrane koje su odre|enom broju biv{ih javnih du`nosnika izre~ene u odlukama Visokog predstavnika (hrvatski jezik) 49

OBAVJE[TEWE o Odluci Visokog predstavnika da ukine zabrane koje su odre|enom broju biv{ih javnih zvani~nika izre~ene u odlukama Visokog predstavnika (srpski jezik) OBAVJE[TENJE o prestanku primjene Odluke Visokog predstavnika o revidiranju naloga kojima se blokiraju svi bankovni ra~uni koje posjeduju, ~iji su imaoci odnosno koji glase na ime odre|enih lica, donesene 5. septembra 2008. godine, te s tim povezanih naloga Visokog predstavnika (bosanski jezik) OBAVJE[TENJE o prestanku primjene Odluke Visokog predstavnika o revidiranju naloga kojima se blokiraju svi bankovni ra~uni koje posjeduju, ~iji su imaoci odnosno koji glase na ime odre|enih osoba, donesene 5. rujna 2008. godine, te s tim povezanih naloga Visokog predstavnika (hrvatski jezik) OBAVJE[TEWE o prestanku primjene Odluke Visokog predstavnika o revidirawu naloga kojima se blokiraju svi bankovni ra~uni koje posjeduju, ~iji su imaoci odnosno koji glase na ime odre|enih lica, donesene 5. septembra 2008. godine, te s tim povezanih naloga Visokog predstavnika (srpski jezik)

49

4

49

5

49

6

49

6

1

2

2 1 1 2

2.

1.

2

3

PARLAMENTARNA SKUP[TINA BiH/ PARLAMENTARNA SKUP[TINA BiH/ PARLAMENTARNA SKUP[TINA BiH 1. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o postupku prisilne naplate neizravnih poreza (hrvatski jezik) ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza (srpski jezik) ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza (bosanski jezik) 2. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o pe~atu institucija BiH (hrvatski jezik) ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o pe~atu institucija BiH (srpski jezik) ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o pe~atu institucija BiH (bosanski jezik) 3. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o polaganju pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o polagawu pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini (srpski jezik) ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o polaganju pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) 4. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini (srpski jezik) ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) 5. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o za{titi li~nih podataka (bosanski jezik) ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o za{titi osobnih podataka (hrvatski jezik) ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o za{titi li~nih podataka (srpski jezik)

62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 76 76 76

1 2 3 3 4 5 6 7 7 8 9 10 1 4 7

Strana 6 6.

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU ODLUKA o imenovanju ravnatelja i dva zamjenika ravnatelja Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovanju ~lana Dr`avne regulatorne komisije za elektri~nu energiju iz Republike Srpske (bosanski jezik) ODLUKA o imenovawu ~lana Dr`avne regulatorne komisije za elektri~nu energiju iz Republike Srpske (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju ~lana Dr`avnog regulatornog povjerenstva za elektri~nu energiju iz Republike Srpske (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovanju direktora i dva zamjenika direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (bosanski jezik) ODLUKA o potvr|ivanju Odluke Predsjedni{tva BiH o produ`enju mandata i izmjeni misije pje{adijske jedinice Oru`anih snaga BiH u operaciji Snaga me|unarodne sigurnosne pomo}i (ISAF) u Islamskoj Republici Afganistan (bosanski jezik) ODLUKA o potvrdi Odluke Predsjedni{tva BiH o produljenju mandata i izmjeni misije pje{a~ke postrojbe Oru`anih snaga BiH u operaciji Snage me|unarodne sigurnosne pomo}i (ISAF) u Islamskoj Republici Afganistan (hrvatski jezik) ODLUKA o potvr|ivawu Odluke Predsjedni{tva BiH o produ`ewu mandata i izmjeni misije pje{adijske jedinice Oru`anih snaga BiH u operaciji Snaga me|unarodne bezbjednosne pomo}i (ISAF) u Islamskoj Republici Avganistan (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju ~lanova Foruma o digitalnoj zemaljskoj televiziji BiH (DTT forum) (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu ~lanova Foruma o digitalnoj zemaqskoj televiziji BiH (DTT forum) (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju ~lanova Foruma o digitalnoj zemaljskoj televiziji BiH (DTT forum) (bosanski jezik) ODLUKA o potvrdi Odluke Predsjedni{tva BiH o sudjelovanju skupine instruktora Oru`anih snaga BiH u operaciji Snage me|unarodne sigurnosne pomo}i u Islamskoj Republici Afganistan (hrvatski jezik) ODLUKA o potvr|ivawu Odluke Predsjedni{tva BiH o u~e{}u grupe instruktora Oru`anih snaga BiH u operaciji Snage me|unarodne bezbjednosne pomo}i u Islamskoj Republici Avganistan (srpski jezik) ODLUKA o potvr|ivanju Odluke Predsjedni{tva BiH o u~e{}u grupe instruktora Oru`anih snaga BiH u operaciji Snage me|unarodne sigurnosne pomo}i u Islamskoj Republici Afganistan (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju ~lanova me|uparlamentarnih skupina prijateljstva Parlamentarne skup{tine BiH za bilateralnu suradnju s parlamentarnim tijelima drugih zemalja (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovanju ~lanova interparlamentarnih grupa prijateljstva Parlamentarne skup{tine BiH za bilateralnu saradnju s parlamentarnim tijelima drugih zemalja (bosanski jezik)

ZAKON o izmjeni Zakona o carinskoj politici BiH (bosanski jezik) ZAKON o izmjeni Zakona o carinskoj politici BiH (hrvatski jezik) ZAKON o izmjeni Zakona o carinskoj politici BiH (srpski jezik) 7. ZAKON o dopuni Zakona o upotrebi i za{titi naziva BiH (bosanski jezik) ZAKON o dopuni Zakona o uporabi i za{titi naziva BiH (hrvatski jezik) ZAKON o dopuni Zakona o upotrebi i za{titi naziva BiH (srpski jezik) 8. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o udru`enjima i fondacijama BiH (bosanski jezik) ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o udrugama i zakladama BiH (hrvatski jezik) ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o udru`ewima i fondacijama BiH (srpski jezik) 9. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o mineralnim |ubrivima (bosanski jezik) ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o mineralnim gnojivima (hrvatski jezik) ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o mineralnim |ubrivima (srpski jezik) 10. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji pravnih lica koja osnivaju institucije BiH (bosanski jezik) ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji pravnih osoba koje osnivaju institucije BiH (hrvatski jezik) ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji pravnih lica koja osnivaju institucije BiH (srpski jezik) 11. ZAKON o izmjeni Zakona o izmirenju obaveza po osnovu ra~una stare devizne {tednje (bosanski jezik) ZAKON o izmjeni Zakona o izmirewu obaveza po osnovu ra~una stare devizne {tedwe (srpski jezik) ZAKON o izmjeni Zakona o izmirenju obveza po osnovi ra~una stare devizne {tednje (hrvatski jezik) 12. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom mati~nom broju (bosanski jezik) 3AKON o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom mati~nom broju (srpski jezik) ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom mati~nom broju (hrvatski jezik) 1. ODLUKA o izboru ~lanova zajedni~kih komisija oba doma Parlamentarne skup{tine BiH (srpski jezik) ODLUKA o izboru ~lanova zajedni~kih komisija oba doma Parlamentarne skup{tine BiH (bosanski jezik) ODLUKA o izboru ~lanova zajedni~kih povjerenstava obaju domova Parlamentarne skup{tine BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovanju ~lanova parlamentarnih izaslanstava (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu ~lanova parlamentarnih delegacija (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju ~lanova parlamentarnih delegacija (bosanski jezik) ODLUKA o imenovawu direktora i dva zamjenika direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (srpski jezik)

76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 97 97 97 103 103 103

9 10 10 10 10 11 11 13 15 17 18 20 22 22 23 6. 1 1 1 1 2 2 7. 5. 4.

62 62 62 62

11 12 12 12

62

12

76

24

76

24

76 97 97 97

25 2 2 2

97

3

54 54 54 59 59 59

1 2 3 1 2 2 8.

97

3

2.

97

3

97

4

3.

62

11

97

4

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU ODLUKA o imenovawu ~lanova interparlamentarnih grupa prijateqstva Parlamentarne skup{tine BiH za bilateralnu saradwu sa parlamentarnim tijelima drugih zemaqa (srpski jezik) 97 1. RJE[EWE o razrje{ewu (srpski jezik) RJE[ENJE o razrje{enju (hrvatski jezik) RJE[ENJE o razrje{enju (bosanski jezik) ZAKQU^AK o osnivawu Privremene zajedni~ke komisije oba doma Parlamentarne skup{tine BiH za sprovo|ewe procedure za izbor tri ~lana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovawa i osigurawe kvaliteta (srpski jezik) ZAKLJU^AK o osnivanju Privremenog zajedni~kog povjerenstva obaju domova Parlamentarne skup{tine BiH za provo|enje procedure izbora tri ~lana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete (hrvatski jezik) ZAKLJU^AK o osnivanju Privremene zajedni~ke komisije oba doma Parlamentarne skup{tine BiH za provo|enje procedure za izbor tri ~lana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguravanje kvaliteta (bosanski jezik) ZAKQU^AK o osnivawu Privremene zajedni~ke komisije oba doma Parlamentarne skup{tine BiH za sprovo|ewe procedure imenovawa jednog predstavnika akademske zajednice u Komisiju za izbor i pra}ewe rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (srpski jezik) ZAKLJU^AK o osnivanju Privremene zajedni~ke komisije oba doma Parlamentarne skup{tine BiH za provo|enje procedure imenovanja jednog predstavnika akademske zajednice u Komisiju za izbor i pra}enje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (bosanski jezik) ZAKLJU^AK o osnivanju Privremenog zajedni~kog povjerenstva obaju domova Parlamentarne skup{tine BiH za provo|enje procedure imenovanja jednog predstavnika akademske zajednice u Povjerenstvo za izbor i pra}enje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (hrvatski jezik) ZAKLJU^AK o formiranju Interresorne radne grupe za pripremu prijedloga izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH, Zakona o finansiranju politi~kih stranaka i Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH (bosanski jezik) ZAKLJU^AK o formiranju Me|uresorne radne skupine za pripremu prijedloga izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH, Zakona o financiranju politi~kih stranaka i Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH (hrvatski jezik) ZAKQU^AK o formirawu Interresorne radne grupe za pripremu prijedloga izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH, Zakona o finansirawu politi~kih partija i Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH (srpski jezik) 59 59 59 4. ZAKQU^AK o formirawu Privremene zajedni~ke komisije oba doma za sprovo|ewe presude Evropskog suda za qudska prava u Strazburu u predmetu Sejdi} i Finci protiv BiH (srpski jezik) ZAKLJU^AK o osnivanju Privremene zajedni~ke komisije oba doma za provo|enje presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u predmetu Sejdi} i Finci protiv BiH (bosanski jezik) ZAKLJU^AK o osnivanju Privremenog zajedni~kog povjerenstva obaju domova za provo|enje presude Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu u predmetu Sejdi} i Finci protiv BiH (hrvatski jezik) ZAKLJU^AK o osnivanju Privremene zajedni~ke komisije oba doma Parlamentarne skup{tine BiH za provo|enje procedure za izbor~etiri ~lana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguravanje kvaliteta (bosanski jezik) ZAKLJU^AK o osnivanju Privremenog zajedni~kogpovjerenstva obaju domova Parlamentarne skup{tine BiH za provo|enje procedure izbora ~etiri ~lana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete (hrvatski jezik) ZAKQU^AK o osnivawu Privremene zajedni~kekomisije oba doma Parlamentarne skup{tine BiH za sprovo|ewe procedure za izbor ~etiri ~lana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovawa i osigurawe kvaliteta (srpski jezik)

Strana 7

5 3 3 3

81

1

81

2

1.

81

2

62

13

5.

103

3

62

13

103

4

62

14

2.

103

4

1. 72 1

72

1

IZMJENE i dopune Kodeksa pona{anja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skup{tini BiH (bosanski jezik) 79 IZMJENE i dopune Kodeksa pona{anja zastupnika i izaslanika u Parlamentarnoj skup{tini BiH (hrvatski jezik) 79 IZMJENE i dopune Kodeksa pona{awa poslanika i delegata u Parlamentarnoj skup{tini BiH (srpski jezik) 79

1 1 2

72

2

3.

76

25

76

26

76

26

PREDSTAVNI^KI DOM PARLAMENTARNE SKUP[TINE BiH// ZASTUPNI^KI DOM PARLAMENTARNE SKUP[TINE BiH/ PREDSTAVNI^KI DOM PARLAMENTARNE SKUP[TINE BiH 1. ODLUKA o izboru predsjedavaju}eg, prvog zamjenika i drugog zamjenika predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH (srpski jezik) ODLUKA o izboru predsjedavaju}eg, prvog zamjenika i drugog zamjenika predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH (bosanski jezik) ODLUKA o izboru predsjedatelja, prvoga zamjenika i drugoga zamjenika predsjedatelja Zastupni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH (hrvatski jezik) 2. ODLUKA o izboru ~lanova Povjerenstva za pripremu izbora Vije}a ministara BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o izboru ~lanova Komisije za pripremu izbora Savjeta ministara BiH (srpski jezik)

44

1

44

1

44 44 44

1 2 2

Strana 8

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU PARLAMENTARNA SKUP[TINA BOSNE I HERCEGOVINE NEZAVISNA KOMISIJA ZA PRA]ENJE UVJETA BORAVKA U ZAVODIMA, POSTUPANJE I PO[TIVANJE LJUDSKIH PRAVA LICA NAD KOJIMA SE IZVR[AVAJU KRIVI^NE SANKCIJE I DRUGE MJERE KOJE JE IZREKAO U KRIVI^NOM POSTUPKU SUD BiH, STRANI SUDOVI ZA DJELA PREDVI\ENA KRIVI^NIM ZAKONOM ILI ME\UNARODNIM UGOVOROM ^IJA JE POTPISNICA BiH ILI DRUGI SUD U SKLADU SA ZAKONOM BOSNE I HERCEGOVINE/ PARLAMENTARNA SKUP[TINA BOSNE I HERCEGOVINE NEOVISNO POVJERENSTVO ZA PRA]ENJE UVJETA BORAVKA U ZAVODIMA, POSTUPANJE I PO[TIVANJE LJUDSKIH PRAVA OSOBA NAD KOJIMA SE IZVR[AVAJU KAZNENE SANKCIJE I DRUGE MJERE KOJE JE IZREKAO U KAZNENOM POSTUPKU SUD BiH, STRANI SUDOVI ZA DJELA PREDVI\ENA KAZNENIM ZAKONOM ILI ME\UNARODNIM UGOVOROM ^IJA JE POTPISNICA BiH ILI DRUGI SUD SUKLADNO ZAKONU BOSNE I HERCEGOVINE/ PARLAMENTARNA SKUP[TINA BOSNE I HERCEGOVINE NEZAVISNA KOMISIJA ZA PRA]EWE USLOVA BORAVKA U ZAVODIMA, POSTUPAWE I PO[TIVAWE QUDSKIH PRAVA LICA NAD KOJIMA SE IZVR[AVAJU KRIVI^NE SANKCIJE I DRUGE MJERE KOJE JE IZREKAO U KRIVI^NOM POSTUPKU SUD BiH, STRANI SUDOVI ZA DJELA PREDVI\ENA KRIVI^NIM ZAKONOM ILI ME\UNARODNIM UGOVOROM ^IJA JE POTPISNICA BiH ILI DRUGI SUD U SKLADU SA ZAKONOM BOSNE I HERCEGOVINE 1. POSLOVNIK o radu Neovisnog povjerenstva za pra}enje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i po{tivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvr{avaju kaznene sankcije i druge mjere koje je izrekao u kaznenom postupku Sud BiH, strani sudovi za djela predvi|ena Kaznenim zakonom ili me|unarodnim ugovorom ~ija je potpisnica BiH ili drugi sud sukladno zakonu BiH (hrvatski jezik) 23 1 POSLOVNIK o radu Nezavisne komisije za pra}ewe uslova boravka u zavodima, postupawe i po{tovawe qudskih prava lica nad kojima se izvr{avaju krivi~ne sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivi~nom postupku Sud BiH, strani sudovi za djela predvi|ena Krivi~nim zakonom ili me|unarodnim ugovorom ~iji je potpisnik BiH ili drugi sud u skladu sa zakonom BiH (srpski jezik) 23 8 POSLOVNIK o radu Nezavisne komisije za pra}enje uslova boravka u zavodima, postupanje i po{tivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvr{avaju krivi~ne sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivi~nom postupku Sud BiH, strani sudovi za djela predvi|ena Krivi~nim zakonom ili me|unarodnim ugovorom ~iji je potpisnik BiH ili drugi sud u skladu sa zakonom BiH (bosanski jezik) 23 14 PREDSJEDNI[TVO BiH/ PREDSJEDNI[TVO BiH/ PREDSJEDNI[TVO BiH 1. ODLUKA o produ`etku mandata ~asnicima Oru`anih snaga BiH u operaciji snage me|unarodne sigurnosne pomo}i (ISAF) u Islamskoj Republici Afganistan (hrvatski jezik) 53

3.

4.

5.

6.

ODLUKA o izboru ~lanova komisije za pripremu izbora Vije}a ministara BiH (bosanski jezik) ODLUKA o izboru ~lanova stalnih povjerenstava Zastupni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o izboru ~lanova stalnih komisija Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH (srpski jezik) ODLUKA o izboru ~lanova stalnih komisija Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH (bosanski jezik) ODLUKA o razrje{enju i imenovanju ~lana izaslanstva Parlamentarne skup{tine BiH u Srednjoeuropskoj inicijativi (SEI) (hrvatski jezik) ODLUKA o razrje{ewu i imenovawu ~lana delegacije Parlamentarne skup{tine BiH u Centralnoevropskoj inicijativi (CEI) (srpski jezik) ODLUKA o razrje{enju i imenovanju ~lana delegacije Parlamentarne skup{tine BiH u Centralnoevropskoj inicijativi (CEI) (bosanski jezik) ODLUKA o razrje{enju i imenovanju ~lana Zajedni~kog povjerenstva za ekonomske reforme i razvoj (hrvatski jezik) ODLUKA o razrje{ewu i imenovawu ~lana Zajedni~ke komisije za ekonomske reforme i razvoj (srpski jezik) ODLUKA o razrje{enju i imenovanju ~lana Zajedni~ke komisije za ekonomske reforme i razvoj (bosanski jezik) ODLUKA o imenovawu ~lanova Centralne izborne komisije BiH (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju ~lanova Sredi{njeg izbornog povjerenstva BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovanju ~lanova Centralne izborne komisije BiH (bosanski jezik)

44 47 47 47

2 1 2 2

59

3

59

4

59 59 59 59 78 78 78

4 4 4 43 1 1 1

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUP[TINE BiH/ DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUP[TINE BiH/ DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUP[TINE BiH 1. ODLUKA o izboru predsjedavaju}eg, prvog zamjenika i drugog zamjenika predsjedavaju}eg Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH (bosanski jezik) 46 ODLUKA o izboru predsjedatelja, prvog zamjenika i drugog zamjenika predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH (hrvatski jezik) 46 ODLUKA o izboru predsjedavaju}eg, prvog zamjenika i drugog zamjenika predsjedavaju}eg Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH (srpski jezik) 46 2. ODLUKA o imenovawu ~lanova stalnih komisija Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH (srpski jezik) 54 ODLUKA o imenovanju ~lanova stalnih povjerenstava Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH (hrvatski jezik) 54 ODLUKA o imenovanju ~lanova stalnih komisija Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH (bosanski jezik) 54

1

1

1 4 4 4

1

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU ODLUKA o produ`ewu mandata oficirima Oru`anih snaga BiH u operaciji snage me|unarodne bezbjednosne pomo}i (ISAF) u Islamskoj Republici Afganistan (srpski jezik) ODLUKA o produ`enju mandata oficirima Oru`anih snaga BiH u operaciji snage me|unarodne sigurnosne pomo}i (ISAF) u Islamskoj Republici Afganistan (bosanski jezik) ODLUKA o priznanju i uspostavi diplomatskih odnosa BiH sa Republikom Ju`ni Sudan (bosanski jezik) ODLUKA o priznawu i uspostavi diplomatskih odnosa BiH sa Republikom Ju`ni Sudan (srpski jezik) ODLUKA o priznanju i uspostavi diplomatskih odnosa BiH sa Republikom Ju`ni Sudan (hrvatski jezik) ODLUKA o produ`enju mandata i izmjeni misije pje{adijske jedinice Oru`anih snaga BiH u operaciji Snage me|unarodne sigurnosne pomo}i (ISAF) u Islamskoj Republici Afganistan (bosanski jezik) ODLUKA o produljenju mandata i izmjeni misije pje{a~ke postrojbe Oru`anih snaga BiH u operaciji Snage me|unarodne sigurnosne pomo}i (ISAF) u Islamskoj Republici Afganistan (hrvatski jezik) ODLUKA o produ`ewu mandata i izmjeni misije pje{adijske jedinice Oru`anih snaga BiH u operaciji Snage me|unarodne bezbjednosne pomo}i (ISAF) u Islamskoj Republici Afganistan (srpski jezik) ODLUKA o u~e{}u grupe instruktora Oru`anih snaga BiH u operaciji Snage me|unarodne sigurnosne pomo}i u Islamskoj Republici Afganistan (bosanski jezik) ODLUKA o sudjelovanju grupe instruktora Oru`anih snaga BiH u operaciji Snage me|unarodne sigurnosne pomo}i u Islamskoj Republici Afganistan (hrvatski jezik) ODLUKA o u~e{}u grupe instruktora Oru`anih snaga BiH u operaciji Snage me|unarodne bezbjednosne pomo}i u Islamskoj Republici Afganistan (srpski jezik) ODLUKA o privremenom finansiranju institucija BiH i me|unarodnih obaveza BiH za period januar - mart 2011. godine (bosanski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o zabrani registracije, uvoza i prometa aktivnih tvari i fitofarmaceutskih sredstava koja sadr`e aktivne tvari ~iji je promet odnosno uporaba u Europskoj uniji zabranjen (hrvatski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o zabrani registracije, uvoza i prometa aktivnih supstancii fitofarmaceutskih sredstava koja sadr`e aktivne supstance ~iji je promet odnosno upotreba u Evropskoj uniji zabrawen (srpski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o zabrani registracije, uvoza i prometa aktivnih supstanci i fitofarmaceutskih sredstava koja sadr`e aktivne supstance ~iji je promet odnosno upotreba u Evropskoj uniji zabranjen (bosanski jezik) ODLUKA o povla~enju druge tran{e III Stand-By aran`mana (SBA) sa Me|unarodnim monetarnim fondom (MMF) (hrvatski jezik) ODLUKA o povla~ewu druge tran{e III Stand-By aran`mana (SBA) sa Me|unarodnim monetarnim fondom (MMF) (srpski jezik) ODLUKA o povla~enju druge tran{e III Stand-By aran`mana (SBA) sa Me|unarodnim monetarnim fondom (MMF) (bosanski jezik) ODLUKA o odobrenju sredstava za uplatu doprinosa u osmom popunjavanju fondova (2010.-2012.) Me|unarodnog fonda za poljoprivredni razvitak (IFAD) (hrvatski jezik) ODLUKA o odobrewu sredstava za uplatu doprinosa u osmom popuwavawu fondova (2010.-2012.) Me|unarodnog fonda za poqoprivredni razvoj (IFAD) (srpski jezik) ODLUKA o odobrenju sredstava za uplatu doprinosa u osmom popunjavanju fondova (2010.-2012.) Me|unarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) (bosanski jezik) ODLUKA o provo|enju postupka zajedni~kih javnih nabava za institucije BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o provo|ewu postupka zajedni~kih javnih nabavki za institucije BiH (srpski jezik) ODLUKA o provo|enju postupka zajedni~kih javnih nabavki za institucije BiH (bosanski jezik) ODLUKA o udru`ivanju sredstava iz Prora~una Ministarstva obrane BiH u NATO Trust Fund, za projekt zbrinjavanja otpu{tenog osoblja Ministarstva obrane (Oru`anih snaga) BiH za razdoblje 2010. - 2012. godina (hrvatski jezik) ODLUKA o udru`ivawu sredstava iz Buxeta Ministarstva odbrane BiH u NATO Trust Fund, za projekat zbriwavawa otpu{tenog personala Ministarstva odbrane (Oru`anih snaga) BiH u periodu 2010. - 2012. godina (srpski jezik) ODLUKA o udru`ivanju sredstava iz Bud`eta Ministarstva odbrane BiH u NATO Trust Fund, za projekt zbrinjavanja otpu{tenog personala Ministarstva odbrane (Oru`anih snaga) BiH u periodu 2010. - 2012.godina (bosanski jezik)

Strana 9

2

2

53

2

3.

53 72 72 72

2 2 2 3

2

3

2.

2

3

3.

2 2

4 4

4. 76 27

2 2

4 5

76

27

5. 76 28

4.

2

5

100

1

2

5

100

2 6.

2 2 2 2

6 6 8 10

100

2

VIJE]E MINISTARA BiH/ VIJE]E MINISTARA BiH/ SAVJET MINISTARA BiH 1. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o ograni~enju uvoza putni~kih automobila, teretnih vozila i automobilskih guma (bosanski jezik) ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o ograni~enju uvoza putni~kih automobila, teretnih vozila i automobilskih guma (hrvatski jezik) ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o ograni~ewu uvoza putni~kih automobila, teretnih vozila i automobilskih guma (srpski jezik) 2. ODLUKA o privremenom financiranju institucija BiH i me|unarodnih obveza BiH za razdoblje sije~anj - o`ujak 2011. godine (hrvatski jezik) ODLUKA o privremenom finansirawu institucija BiH i me|unarodnih obaveza BiH za period januar - mart 2011. godine (srpski jezik)

1

8

7.

1

8

2

13

1

9

2

13

2

1

2

2

2

14

Strana 10 8.

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) 2 ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) 2 ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) 2 ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) 2 ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) 2 ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) 2 ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava buxetske rezerve (srpski jezik) 2 ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava bud`etske rezerve (bosanski jezik) 2 ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) 7 ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) 7 ODLUKA o interventnom kori{}ewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) 7 ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) 7 ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvastki jezik) 7 ODLUKA o interventnom kori{}ewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) 7 ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) 7 ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) 7 ODLUKA o interventnom kori{}ewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) 7 ODLUKA o operativnim mjerama za provedbu Odluke o privremenom financiranju institucija BiH i me|unarodnih obveza BiH za razdoblje sije~anj - o`ujak 2011. godine (hrvatski jezik) 8 ODLUKA o operativnim mjerama za provo|ewe Odluke o privremenom finansirawu institucija BiH i me|unarodnih obaveza BiH za period januar - mart 2011. godine (srpski jezik) 8 ODLUKA o operativnim mjerama za provo|enje Odluke o privremenom finansiranju institucija BiH i me|unarodnih obaveza BiH za period januar - mart 2011. godine (bosanski jezik) 8 ODLUKA o raspodjeli sredstava iz prora~unskih rezervi za vrhunske rezultate u oblasti sporta u Bosni i Hercegovini u 2010. godini (hrvatski jezik) 8 ODLUKA o raspodjeli sredstava iz buxetskih rezervi za vrhunske rezultate u oblasti sporta u Bosni i Hercegovini u 2010. godini (srpski jezik) 8 ODLUKA o raspodjeli sredstava iz bud`etskih rezervi za vrhunske rezultate u oblasti sporta u Bosni i Hercegovini u 2010. godini (bosanski jezik) 8 ODLUKA o imenovanju predsjednika Konkurencijskog vije}a BiH (bosanski jezik) 13

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

ODLUKA o nastavku rada Ekspertnog tima poradi izrade cjelovitog prijedloga u svezi primjene i provedbe Sporazuma o pravnom polo`aju snaga (PfP/NATO SOFA) (hrvatski jezik) ODLUKA o nastavku rada Ekspertnog tima radi izrade cjelovitog prijedloga u vezi primjene i provo|ewa Sporazuma o pravnom polo`aju snaga (PfP/NATO SOFA) (srpski jezik) ODLUKA o nastavku rada Ekspertnog tima radi izrade cjelovitog prijedloga u vezi primjene i provo|enja Sporazuma o pravnom polo`aju snaga (PfP/NATO SOFA) (bosanski jezik) ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o uspostavljanju jedinice za implementiranje Projekta izgradnje Zavoda za izvr{enje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o uspostavqawu jedinice za implementaciju Projekta izgradwe Zavoda za izvr{ewe krivi~nih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH (srpski jezik) ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o uspostavljanju jedinice za implementaciju Projekta izgradnje Zavoda za izvr{enje krivi~nih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH (bosanski jezik) ODLUKA o povla~enju ~etvrte tran{e III Stand-By aran`mana (SBA) s Me|unarodnim monetarnim fondom (MMF) (hrvatski jezik) ODLUKA o povla~ewu ~etvrte tran{e III Stand-By aran`mana (SBA) sa Me|unarodnim monetarnim fondom (MMF) (srpski jezik) ODLUKA o povla~enju ~etvrte tran{e III Stand-By aran`mana (SBA) sa Me|unarodnim monetarnim fondom (MMF) (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{enju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{}ewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{}ewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik)

25 26 26 26 27 27 27 28 1 1 2 2 2 2 3 3 3

2

15 16.

2

16

2

17

17.

2

18

18.

2

19 19.

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

20 20 20. 21 21 22 21. 22 22 23 23 23 23 22. 24 24 24 25 25 23. 25

1

2

2

3

4

4 1

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU ODLUKA o imenovanju predsjednika Konkurencijskog vije}a BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu predsjednika Konkurencijskog savjeta BiH (srpski jezik) ODLUKA o formiranju Komisije za kupovinu objekata za potrebe ambasada BiH u Beogradu, Zagrebu i Berlinu (bosanski jezik) ODLUKA o formiranju Povjerenstva za kupovinu objekata za potrebe veleposlanstava BiH u Beogradu, Zagrebu i Berlinu (hrvatski jezik) ODLUKA o formirawu Komisije za kupovinu objekata za potrebe ambasada BiH u Beogradu, Zagrebu i Berlinu (srpski jezik) ODLUKA o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdr`avanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) ODLUKA o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdr`avanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) ODLUKA o najmawem iznosu sredstava potrebnom za izdr`avawe stranca za vrijeme namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini (srpski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o upotrebi dijela sredstava akumuliranog vi{ka prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije BiH (bosanski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o uporabi dijela sredstava akumuliranog vi{ka prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o upotrebi dijela sredstava akumuliranog vi{ka prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije BiH (srpski jezik) ODLUKA o kori{tenju sredstava teku}e rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o kori{tenju sredstava teku}e pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o kori{tewu sredstava teku}e rezerve (srpski jezik) ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o visini administrativnih taksi u vezi sa procesnim radwama pred Konkurencijskim savjetom (srpski jezik) ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o visini administrativnih taksi u vezi sa procesnim radnjama pred Konkurencijskim vije}em (bosanski jezik) ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o visini administrativnih pristojbi u svezi procesnih radnji pred Konkurencijskim vije}em (hrvatski jezik) ODLUKA o uslovima uvoza i provoza sviwa radi spre~avawa unosa u Bosnu i Hercegovinu bolesti Aujeszkog (srpski jezik) ODLUKA o uslovima uvoza i provoza svinja radi sprje~avanja unosa u Bosnu i Hercegovinu bolesti Aujeszkog (bosanski jezik) ODLUKA o uslovima uvoza i provoza svinja radi sprje~avanja unosa u Bosnu i Hercegovinu bolesti Aujeszkog (hrvatski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivawu i imenovawu ~lanova Komisije za uni{tavawe opojnih droga (srpski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju ~lanova Komisije za uni{tavanje opojnih droga (bosanski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju ~lanova Povjerenstva za uni{tavanje opojnih droga (hrvatski jezik) ODLUKA o odobravawu Izvo|a~kog projekta Jedinstvenog izbornog informacionog sistema BiH koji }e se uvrstiti u program vi{egodi{wih kapitalnih ulagawa za period 2010.-2012. godine (srpski jezik) ODLUKA o odobravanju Izvedbenog projekta Jedinstvenog izbornog informacionog sistema BiH koji }e se uvrstiti u program vi{egodi{njih kapitalnih ulaganja za period 2010.-2012. godine (bosanski jezik) ODLUKA o odobravanju Izvedbenoga projekta Jedinstvenog izbornog informacijskog sustava BiH koji }e se uvrstiti u program vi{egodi{njih kapitalnih ulaganja za razdoblje 2010.-2012. godine (hrvatski jezik) ODLUKA o usvajawu dokumenta "Aktivnosti za integraciju zdravstvenog sektora BiH u Evropsku uniju" (srpski jezik) ODLUKA o usvajanju dokumenta "Aktivnosti za integraciju zdravstvenog sektora BiH u Evropsku uniju" (bosanski jezik) ODLUKA o usvajanju dokumenta "Aktivnosti za integraciju zdravstvenog sektora BiH u Europsku uniju" (hrvatski jezik) ODLUKA o formirawu Vije}a za lica sa invaliditetom BiH (srpski jezik) ODLUKA o formiranju Vije}a za osobe sa invaliditetom BiH (bosanski jezik) ODLUKA o formiranju Vije}a za osobe sa invaliditetom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o dopuni Odluke o preuzimawu poslova, objekata, sredstava za rad i zaposlenih izme|u Ministarstva bezbjednosti BiH, Dr`avne agencije za istrage i za{titu i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH (srpski jezik) ODLUKA o dopuni Odluke o preuzimanju poslova, objekata, sredstava za rad i zaposlenih izme|u Ministarstva sigurnosti BiH, Dr`avne agencije za istrage i za{titu i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH (bosanski jezik) ODLUKA o dopuni Odluke o preuzimanju poslova, objekata, sredstava za rad i uposlenih izme|u Ministarstva sigurnosti BiH, Dr`avne agencije za istrage i za{titu i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o imenovawu predstavnika BiH u Eurimages Fond Savjeta Evrope za filmsku koprodukciju (srpski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o imenovanju predstavnika BiH u Eurimages Fond Vije}a Evrope za filmsku koprodukciju (bosanski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o imenovanju predstavnika BiH u Eurimages Fond Vije}a Europe za filmsku koprodukciju (hrvatski jezik) ODLUKA o visini nov~ane naknade za rad u Komisiji za realizaciju projekta nabavke/izgradwe objekta za smje{taj institucija BiH (srpski jezik)

Strana 11

13 13 13

1 1 2 31.

18 18

11 11

24.

13 13

2 3

18

12

25.

18

13

13

3

18 18 18 18 21 21 21

14 13 57 98 1 2 3

13

4

32.

13

4

26.

13

4 33.

13

5

13 13 13 13

5 5 5 6

34.

27.

21

5

28.

18

1

21

5

18

2

21 21 21 21

5 6 6 6

18 18 18 18 18

2 3 6 8 11

35.

29.

36.

30.

21

6

Strana 12

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju Dr`avne komisije za integrisano upravljanje granicom BiH (bosanski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju Dr`avne komisije za integrirano upravljanje granicom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o usvajanju Osnova kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) ODLUKA o usvajanju Osnova kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) ODLUKA o usvajawu Osnova kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini (srpski jezik) ODLUKA o pove}anju broja glasova i u~e{}a Bosne i Hercegovine u Me|unarodnoj banci za obnovu i razvoj i Me|unarodnoj finansijskoj korporaciji i pove}anju kapaciteta kapitala (bosanski jezik) ODLUKA o pove}anju broja glasova i sudjelovanja Bosne i Hercegovine u Me|unarodnoj banci za obnovu i razvoj i Me|unarodnoj financijskoj korporaciji i pove}anju kapaciteta kapitala (hrvatski jezik) ODLUKA o pove}awu broja glasova i u~e{}a Bosne i Hercegovine u Me|unarodnoj banci za obnovu i razvoj i Me|unarodnoj finansijskoj korporaciji i pove}awu kapaciteta kapitala (srpski jezik) ODLUKA o izmjeni i dopuni procijenjene vrijednosti "Projekta pro{irenja SDH mre`e za prenos podataka u Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine" koja }e se uvrstiti u program vi{egodi{njih kapitalnih ulaganja za period 2010 - 2014. godine (bosanski jezik) ODLUKA o izmjeni i dopuni procijenjene vrijednosti "Projekta pro{irenja SDH mre`e za prijenos podataka u Agenciji za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine" koja }e se uvrstiti u program vi{egodi{njih kapitalnih ulaganja za period 2010 - 2014. godine (hrvatski jezik) ODLUKA o izmjeni i dopuni procijewene vrijednosti "Projekta pro{irewa SDH mre`e za prenos podataka u agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine" koja }e se uvrstiti u program vi{egodi{wih kapitalnih ulagawa za period 2010 - 2014. godine (srpski jezik) ODLUKA o izdvajanju sredstava iz teku}e rezerve Bud`eta institucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

37.

38.

39.

40.

41.

42.

ODLUKA o visini nov~ane naknade za rad u Komisiji za realizaciju projekta nabavke/izgradnje objekta za smje{taj institucija BiH (bosanski jezik) ODLUKA o visini nov~ane naknade za rad u Povjerenstvu za realizaciju projekta NABAVKE/izgradnje objekta za smje{taj institucija BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o izdvajawu sredstava iz buxetske rezerve Buxeta institucija BiH i me|unarodnih obaveza BiH za 2010. godinu (srpski jezik) ODLUKA o izdvajanju sredstava iz bud`etske rezerve Bud`eta institucija BiH i me|unarodnih obaveza BiH za 2010. godinu (bosanski jezik) ODLUKA o izdvajanju sredstava iz prora~unske pri~uve Prora~una institucija BiH i me|unarodnih obveza BiH za 2010. godinu (hrvatski jezik) ODLUKA o davawu saglasnosti za izmirewe obaveze pla}anja poreza na dodatu vrijednost po ugovoru o donaciji izme|u BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj, broj C20928/EBSF-2010-06-68, iz sredstava akumulisane kamate (srpski jezik) ODLUKA o davanju saglasnosti za izmirenje obaveze pla}anja poreza na dodatu vrijednost po ugovoru o donaciji izme|u BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj, broj C20928/EBSF-2010-06-68, iz sredstava akumulirane kamate (bosanski jezik) ODLUKA o davanju suglasnosti za izmirenje obveze pla}anja poreza na dodanu vrijednost po ugovoru o donaciji izme|u BiH i Europske banke za obnovu i razvitak, broj C20928/EBSF-2010-06-68, iz sredstava akumulirane kamate (hrvatski jezik) ODLUKA o instrumentima za uskla|ivanje zakonodavstva BiH s pravnom ste~evinom Europske unije (hrvatski jezik) ODLUKA o instrumentima za uskla|ivawe zakonodavstva BiH sa pravnom tekovinom Evropske unije (srpski jezik) ODLUKA o instrumentima za uskla|ivanje zakonodavstva BiH sa pravnom te~evinom Evropske unije (bosanski jezik) ODLUKA o privremenom finansiranju institucija BiH i me|unarodnih obaveza BiH za period april - juni 2011. godine (bosanski jezik) ODLUKA o privremenom financiranju institucija BiH i me|unarodnih obveza BiH za razdoblje travanj - lipanj 2011. godine (hrvatski jezik) ODLUKA o privremenom finansirawu institucija BiH i me|unarodnih obaveza BiH za period april - juni 2011. godine (srpski jezik) ODLUKA o dodjeli dr`avne nagrade za sport BiH (srpski jezik) ODLUKA o dodjeli dr`avne nagrade za sport BiH (bosanski jezik) ODLUKA o dodjeli dr`avne nagrade za sport BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivawu Dr`avne komisije za integrisano upravqawe granicom BiH (srpski jezik)

30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31

3 3 3 3 4 4 4 4 1 11 22

21

7 43.

21

7

21 21

7 44. 8

21

8 45.

21

8 46.

21

9

34

1

21 23 23 23 28

9 21 31 42 1 47.

34

1

34

2

34

2

28

2

34

3

28 30 30 30 30

2 1 1 2 2 48.

34

3

34

4

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU ODLUKA o izdvajanju sredstava iz teku}e pri~uve Prora~una institucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obveza Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) ODLUKA o izdvajawu sredstava iz teku}e rezerve Buxeta institucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o posebnim vrstama uvoza za koja se ne provodi postupak homologacije pojedina~nog vozila (bosanski jezik) ODLUKA o posebnim vrstama uvoza za koja se ne provodi postupak homologacije pojedina~nog vozila (hrvatski jezik) ODLUKA o posebnim vrstama uvoza za koja se ne provodi postupak homologacije pojedina~nog vozila (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) RJE[ENJE o imenovanju zamjenika direktora Agencije za rad i zapo{ljavanje Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) RJE[ENJE o imenovanju zamjenika direktora Agencije za rad i zapo{ljavanje Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) RJE[EWE o imenovawu zamjenika direktora Agencije za rad i zapo{qavawe Bosne i Hercegovine (srpski jezik) 57. ODLUKA o rasporedu dijela neutro{enih prenesenih sredstava od preleta (en-route) iz 2010. godine za otplatu obaveza po EBRD kreditu br. 35288 u 2011. godini (srpski jezik) ODLUKA o rasporedu dijela neutro{enih prenesenih sredstava od preleta (en-route) iz 2010. godine za otplatu obaveza po EBRD kreditu br. 35288 u 2011. godini (bosanski jezik) ODLUKA o rasporedu dijela neutro{enih prenesenih sredstava od preleta (en-route) iz 2010. godine za otplatu obveza po EBRD kreditu br. 35288 u 2011. godini (hrvatski jezik) 58. ODLUKA o visini naknade za izradu memorijskih kartica za digitalni tahograf (srpski jezik) ODLUKA o visini naknade za izradu memorijskih kartica za digitalni tahograf (bosanski jezik) ODLUKA o visini naknade za izradu memorijskih kartica za digitalni tahograf (hrvatski jezik) 59. ODLUKA o izdvajawu sredstava iz teku}e rezerve Buxeta institucija BiH i me|unarodnih obaveza BiH (srpski jezik) ODLUKA o izdvajanju sredstava iz teku}e rezerve Bud`eta institucija BiH i me|unarodnih obaveza BiH (bosanski jezik) ODLUKA o izdvajanju sredstava iz teku}e pri~uve Prora~una institucija BiH i me|unarodnih obveza BiH (hrvatski jezik) 60. ODLUKA o utvr|ivanju godi{nje kvote radnih dozvola za zapo{ljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu (hrvatski jezik) ODLUKA o utvr|ivawu godi{we kvote radnih dozvola za zapo{qavawe stranaca u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu (srpski jezik) ODLUKA o utvr|ivanju godi{nje kvote radnih dozvola za zapo{ljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu (bosanski jezik) 61. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o pra}enju rezidua odre|enih tvari u `ivim `ivotinjama i proizvodima `ivotinjskog podrijetla (hrvatski jezik) ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o pra}ewu rezidua odre|enih materija u `ivim `ivotiwama i proizvodima `ivotiwskog porijekla (srpski jezik) ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o pra}enju rezidua odre|enih supstanci u `ivim `ivotinjama i proizvodima `ivotinjskog porijekla (bosanski jezik) 62. ODLUKA o imenovanju zamjenika direktora Agencije za forenzi~ka ispitivanja i vje{ta~enja (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu zamjenika direktora Agencije za forenzi~ka ispitivawa i vje{ta~ewa (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju zamjenika direktora Agencije za forenzi~ka ispitivanja i vje{ta~enja (bosanski jezik) 63. ODLUKA o imenovanju prof. Danila Kapasa (Danilo Capasso) za po~asnog konzula Republike Italije u Bosni i Hercegovini i davanju suglasnosti za otvaranje Po~asnog konzulata Republike Italije u Bosni i Hercegovini sa sjedi{tem u Banjoj Luci (hrvatski jezik)

Strana 13

34

4

39

1

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 9 10 10 10 11 11

49.

39

2

39 39 39 39 39 39 39 41 41 41

2 3 3 3 4 4 4 1 8 14

50.

51.

52.

53.

44

3

54.

44

3

55.

44 44 44 44

3 4 4 4

56.

44

4

Strana 14

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU ODLUKA o visini naknada za izdavawe licenci, dozvola i potvrde o bezbjednosti koje izdaje Regulatorni odbor `eqeznica BiH (srpski jezik) ODLUKA o visini naknada za izdavanje licenci, dozvola i potvrde o sigurnosti koje izdaje Regulatorni odbor `eljeznica BiH (bosanski jezik) ODLUKA o izboru ~lanova Radne grupe za izradu Strategije za uspostavu poticajnog okru`enja za razvoj odr`ivog civilnog dru{tva u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) ODLUKA o izboru ~lanova Radne grupe za izradu Strategije za uspostavu poticajnog okru`ewa za razvoj odr`ivog civilnog dru{tva u Bosni i Hercegovini (srpski jezik) ODLUKA o izboru ~lanova Radne grupe za izradu Strategije za uspostavu poticajnog okru`enja za razvoj odr`ivog civilnog dru{tva u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) ODLUKA o izdvajanju sredstava iz teku}e rezerve Prora~una institucija BiH i me|unarodnih obveza BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o izdvajawu sredstava iz teku}e rezerve Buxeta institucija BiH i me|unarodnih obaveza BiH (srpski jezik) ODLUKA o izdvajanju sredstava iz teku}e rezerve Bud`eta institucija BiH i me|unarodnih obaveza BiH (bosanski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju Dr`avne komisije za integrirano upravljanje granicom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivawu Dr`avne komisije za integrisano upravqawe granicom BiH (srpski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju Dr`avne komisije za integrisano upravljanje granicom BiH (bosanski jezik) ODLUKA o odobravanju sredstava pri~uve u svrhu izradbe projektne dokumentacije za poslovni objekat Regulatornog odbora `eljeznica BiH u Doboju (hrvatski jezik) ODLUKA o odobravawu sredstava rezerve u svrhu izrade projektne dokumentacije za poslovni objekat Regulatornog odbora `eqeznica BiH u Doboju (srpski jezik) ODLUKA o odobravanju sredstava rezerve u svrhu izrade projektne dokumentacije za poslovni objekat Regulatornog odbora `eljeznica BiH u Doboju (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik)

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

ODLUKA o imenovawu prof. Danila Kapasa (Danilo Capasso) za po~asnog konzula Republike Italije u Bosni i Hercegovini i davawu saglasnosti za otvarawe Po~asnog konzulata Republike Italije u Bosni i Hercegovini sa sjedi{tem u Bawoj Luci (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju prof. Danila Kapasa (Danilo Capasso) za po~asnog konzula Republike Italije u Bosni i Hercegovini i davanju saglasnosti za otvaranje Po~asnog konzulata Republike Italije u Bosni i Hercegovini sa sjedi{tem u Banjoj Luci (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o izdvajawu sredstava iz teku}e rezerve Buxeta institucija BiH i me|unarodnih obaveza BiH (srpski jezik) ODLUKA o izdvajanju sredstava iz teku}e rezerve Bud`eta institucija BiH i me|unarodnih obaveza BiH (bosanski jezik) ODLUKA o izdvajanju sredstava iz teku}e pri~uve Prora~una institucija BiH i me|unarodnih obveza BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o visini naknada za izdavanje licencija, dozvola i potvrde o sigurnosti koje izdaje Regulatorni odbor `eljeznica BiH (hrvatski jezik)

50

2

44

5 72.

50

3

50

4

44 44 44 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 47 47 47

5 5 6 6 73. 1 1 2 74. 2 2 2 3 75. 3 3 3 4 4 76. 4 4 5 3 3 4 78. 77.

50

5

50 50 50 50 50 50 50

5 6 6 6 6 7 7

50

7

50

7

50 50 50 50 50 50 50 50

8 8 8 9 9 9 9 10

50

1

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o dopuni Liste opojnih droga, psihotropnih supstanci, biqaka iz kojih se mo`e dobiti opojna droga i prekursora (srpski jezik) ODLUKA o dopuni Liste opojnih droga, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se mo`e dobiti opojna droga i prekursora (bosanski jezik) ODLUKA o dopuni Popisa opojnih droga, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se mo`e dobiti opojna droga i prekursora (hrvatski jezik) ODLUKA o osnivawu Foruma za razvoj i promociju preduzetni{tva u Bosni i Hercegovini (srpski jezik) ODLUKA o osnivanju Foruma za razvoj i promociju preduzetni{tva u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) ODLUKA o osnivanju Foruma za razvoj i promociju poduzetni{tva u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) ODLUKA o zabrani uvoza u Bosnu i Hercegovinu i provoza preko teritorije BiH peradi i proizvoda od peradi radi spre~avawa unosa influence ptica (srpski jezik) ODLUKA o zabrani uvoza u Bosnu i Hercegovinu i provoza preko teritorije BiH peradi i proizvoda od peradi radi sprje~avanja unosa influence ptica (bosanski jezik) ODLUKA o zabrani uvoza u Bosnu i Hercegovinu i provoza preko teritorija BiH peradi i proizvoda od peradi radi spre~avanja unosa influence ptica (hrvatski jezik) ODLUKA o odobravawu "Projekta digitalnih tahografa" koji }e se uvrstiti u Program vi{egodi{wih kapitalnih ulagawa za period 2011.-2014. godine (srpski jezik) ODLUKA o odobravanju "Projekta digitalnih tahografa" koji }e se uvrstiti u Program vi{egodi{njih kapitalnih ulaganja za period 2011.-2014. godine (bosanski jezik) ODLUKA o odobravanju "Projekta digitalnih tahografa" koji }e se uvrstiti u Program vi{egodi{njih kapitalnih ulaganja za razdoblje 2011.-2014. godine (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o odre|ivanju namjene sredstava za vi{egodi{nja kapitalna ulaganja prenesenih u Bud`et Slu`be za zajedni~ke poslove institucija BiH za 2011. godinu (bosanski jezik) ODLUKA o odre|ivanju namjene sredstava za vi{egodi{nja kapitalna ulaganja prenesenih u Prora~un Slu`be za zajedni~ke poslove institucija BiH za 2011. godinu (hrvatski jezik) ODLUKA o odre|ivawu namjene sredstava za vi{egodi{wa kapitalna ulagawa prenesenih u Buxet Slu`be za zajedni~ke poslove institucija BiH za 2011. godinu (srpski jezik) ODLUKA o kupovini objekta za potrebe Ambasade BiH u Berlinu (bosanski jezik) ODLUKA o kupovini objekta za potrebe Veleposlanstva BiH u Berlinu (hrvatski jezik) ODLUKA o kupovini objekta za potrebe Ambasade BiH u Berlinu (srpski jezik) ODLUKA o raspore|ivanju prihoda ostvarenih po osnovu pru`anja usluga u zra~noj plovidbi (rutne naknade) u zra~nom prostoru BiH za 2011. godinu (bosanski jezik) ODLUKA o raspore|ivanju prihoda ostvarenih po osnovu pru`anja usluga u zra~noj plovidbi (rutne naknade) u zra~nom prostoru BiH za 2011. godinu (hrvatski jezik) ODLUKA o raspore|ivawu prihoda ostvarenih po osnovu pru`awa usluga u vazdu{noj plovidbi (rutne naknade) u vazdu{nom prostoru BiH za 2011. godinu (srpski jezik)

Strana 15

51 53 53 53 53 53 53 53 53 53 54 54 54 54 54 54

14 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6

50 50

10 10

86.

79.

51 51 51 51 51 51

1 2 4 5 6

87.

80.

88.

89. 7

81.

51

8 90.

51

9

51

9 91.

82.

51

10

55

1

51

11

55

1

51 51 51 51 51 51 51 51 51

12 92. 12 12 13 13 13 13 14 14 93.

55 55 55 55

2 2 3 3

83.

84.

55

4

55

4

85.

55

5

Strana 16

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU 101. ODLUKA o izdvajanju sredstava iz teku}e pri~uve Prora~una institucija BiH i me|unarodnih obveza BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o izdvajawu sredstava iz teku}e rezerve Buxeta institucija BiH i me|unarodnih obaveza BiH (srpski jezik) ODLUKA o izdvajanju sredstava iz teku}e rezerve Bud`eta institucija BiH i me|unarodnih obaveza BiH (bosanski jezik) 102. ODLUKA o izmjenama Odluke o imenovanju ~lanova i zamjenika ~lanova nadzornih timova za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) ODLUKA o izmjenama Odluke o imenovawu ~lanova i zamjenika ~lanova nadzornih timova za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini (srpski jezik) ODLUKA o izmjenama Odluke o imenovanju ~lanova i zamjenika ~lanova nadzornih timova za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) 103. ODLUKA o uspostavi Radne skupine za izradu Strategije u oblasti migracija i azila i Akcijskog plana za period 2012-2015. godina (hrvatski jezik) ODLUKA o uspostavi Radne grupe za izradu Strategije u oblasti migracija i azila i Akcionog plana za period 2012-2015. godina (srpski jezik) ODLUKA o uspostavi Radne grupe za izradu Strategije u oblasti migracija i azila i Akcionog plana za period 2012-2015. godina (bosanski jezik) 104. ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje Fuada Strika za po~asnog konzula Finske u Bosni i Hercegovini i otvaranje Po~asnog konzulata Finske u Bosni i Hercegovini sa sjedi{tem u Sarajevu (hrvatski jezik) ODLUKA o davawu saglasnosti za prihvatawe Fuada Strika za po~asnog konzula Finske u Bosni i Hercegovini i otvarawe Po~asnog konzulata Finske u Bosni i Hercegovini sa sjedi{tem u Sarajevu (srpski jezik) ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje Fuada Strika za po~asnog konzula Finske u Bosni i Hercegovini i otvaranje Po~asnog konzulata Finske u Bosni i Hercegovini sa sjedi{tem u Sarajevu (bosanski jezik) 105. ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) 106. ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) 107. ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava prora~unske pri~uve (hrvatski jezik)

94. ODLUKA o davanju saglasnosti na Studiju o primjeni Metodologije za razvrstavanje radnih mjesta srednje stru~ne spreme u platne razrede utvr|ene Zakonom o platama i naknadama u institucijama BiH (bosanski jezik) ODLUKA o davanju suglasnosti na Studiju o primjeni Metodologije za razvrstavanje radnih mjesta srednje stru~ne spreme u platne razrede utvr|ene Zakonom o pla}ama i naknadama u institucijama BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o davawu saglasnosti na Studiju o primjeni Metodologije za razvrstavawe radnih mjesta sredwe stru~ne spreme u platne razrede utvr|ene Zakonom o platama i naknadama u institucijama BiH (srpski jezik) 95. ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) 96. ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) 97. ODLUKA o privremenom financiranju institucija BiH i me|unarodnih obveza BiH za razdoblje srpanj - rujan 2011. godine (hrvatski jezik) ODLUKA o privremenom finansirawu institucija BiH i me|unarodnih obaveza BiH za period juli - septembar 2011. godine (srpski jezik) ODLUKA o privremenom finansiranju institucija BiH i me|unarodnih obaveza BiH za period juli - septembar 2011. godine (bosanski jezik) 98. ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) 99. ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) 100. ODLUKA o odobravanju sredstava Organizacijskom odboru za obilje`avanje 16. obljetnice stradanja u Srebrenici "Za{ti}ena zona UN" (hrvatski jezik) ODLUKA o odobravawu sredstava Organizacionom odboru za obiqe`avawe 16. godi{wice stradawa u Srebrenici "Za{ti}ena zona UN" (srpski jezik) ODLUKA o odobravanju sredstava Organizacionom odboru za obilje`avanje 16. godi{njice stradanja u Srebrenici "Za{ti}ena zona UN" (bosanski jezik)

59 59 59

6 6 6

55

6

55

23

55 55 55 55 55 55 55

40 58 58 58 58 59 59

59

7

59

7

59

7

59

8

59

8

56

1

59

9

56

2

56 56 56 56 56 56 56

2 3 3 4 4 4 4

59

10

59

10

59 59 59 59 59 59 59 59

10 11 11 11 12 12 12 12

59

5

59

5

59

5

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o izdvajawu sredstava iz teku}e rezerve Buxeta institucija BiH i me|unarodnih obaveza BiH (srpski jezik) ODLUKA o izdvajanju sredstava iz teku}e rezerve Bud`eta institucija BiH i me|unarodnih obaveza BiH (bosanski jezik) ODLUKA o izdvajanju sredstava iz teku}e pri~uve Prora~una institucija BiH i me|unarodnih obveza BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o visini regresa za godi{wi odmor u institucijama BiH za 2011. godinu (srpski jezik) ODLUKA o visini regresa za godi{nji odmor u institucijama BiH za 2011. godinu (bosanski jezik) ODLUKA o visini regresa za godi{nji odmor u institucijama BiH za 2011. godinu (hrvatski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o zabrani registrovawa, uvoza i prometa aktivnih materija i fitofarmaceutskih sredstava koja sadr`e aktivne materije a ~iji je promet odnosno upotreba u Evropskoj uniji zabrawena (srpski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o zabrani registrovanja, uvoza i prometa aktivnih supstanci i fitofarmaceutskih sredstava koja sadr`e aktivne supstance a ~iji je promet odnosno upotreba u Evropskoj uniji zabranjena (bosanski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o zabrani registriranja, uvoza i prometa aktivnih tvari i fitofarmaceutskih sredstava koja sadr`e aktivne tvari a ~iji je promet odnosno uporaba u Europskoj uniji zabranjena (hrvatski jezik) ODLUKA o ponavqawu koli~ina tarifnih kvota u 2011. godini koje se odnose na uvoz sirovog {e}era od {e}erne trske za rafinisawe (srpski jezik) ODLUKA o ponavljanju koli~ina tarifnih kvota u 2011. godini koje se odnose na uvoz sirovog {e}era od {e}erne trske za rafiniranje (bosanski jezik) ODLUKA o ponavljanju koli~ina tarifnih kvota u 2011. godini koje se odnose na uvoz sirovog {e}era od {e}erne trske za rafiniranje (hrvatski jezik) ODLUKA o na~inu izbora ~lanova Komisije za `albe Instituta za intelektualnu svojinu BiH (srpski jezik) ODLUKA o na~inu izbora ~lanova Komisije za `albe Instituta za intelektualno vlasni{tvo BiH (bosanski jezik) ODLUKA o na~inu izbora ~lanova Povjerenstva za prizive Instituta za intelektualno vlasni{tvo BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o dopuni Odluke o osnivawu Uprave BiH za za{titu zdravlja bilja (srpski jezik) (srpski jezik) ODLUKA o dopuni Odluke o osnivanju Uprave BiH za za{titu zdravlja bilja (bosanski jezik) ODLUKA o dopuni Odluke o osnutku Uprave BiH za za{titu zdravlja bilja (hrvatski jezik) ODLUKA o pove}awu vrijednosti kapitala BiH u Evropskoj banci za obnovu i razvoj (srpski jezik) ODLUKA o pove}anju vrijednosti kapitala BiH u Evropskoj banci za obnovu i razvoj (bosanski jezik) ODLUKA o pove}anju vrijednosti kapitala BiH u Europskoj banci za obnovu i razvitak (hrvatski jezik) ODLUKA o uspostavi sistema kontrole za prekograni~ne programe sa dr`avama ~lanicama Evropske unije (srpski jezik) ODLUKA o uspostavi sistema kontrole za prekograni~ne programe sa dr`avama ~lanicama Evropske unije (bosanski jezik) ODLUKA o uspostavi sustava kontrole za prekograni~ne programe sa dr`avama ~lanicama Europske unije (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava buxetske rezerve (srpski jezik)

Strana 17

59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 63 63

13 13 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 1 123. 1 122. 121. 120. 119. 118. 117.

63

2

108.

63

2

109.

63

2

63

2

110.

63

3

111.

63

3

63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 66 66 66 66

4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 1 1 2 2

112.

113.

114.

115.

116.

Strana 18

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU ODLUKA o visini nov~ane naknade za rad ~lanova i sekretara Stru~ne komisije Foruma o digitalnoj zemaqskoj televiziji BiH (srpski jezik) ODLUKA o visini nov~ane naknade za rad ~lanova i sekretara Stru~ne komisije Foruma o digitalnoj zemaljskoj televiziji BiH (bosanski jezik) ODLUKA o odobravanju sredstava iz prora~unske pri~uve Uredu za harmonizaciju i koordinaciju sustava pla}anja u poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvitku BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o odobravawu sredstava iz buxetske rezerve Kancelariji za harmonizaciju i koordinaciju sistema pla}awa u poqoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH (srpski jezik) ODLUKA o odobravanju sredstava iz bud`etske rezerve Uredu za harmonizaciju i koordinaciju sistema pla}anja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH (bosanski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o utvr|ivanju naknade za rad ~lanova Odbora za `albe policijskih slu`benika (hrvatski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o utvr|ivawu naknade za rad ~lanova Odbora za `albe policijskih slu`benika (srpski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o utvr|ivanju naknade za rad ~lanova Odbora za `albe policijskih slu`benika (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju nacionalnog koordinatora BiH za suradnju i koordinaciju sa Regionalnim centrom "Regionalna inicijativa za migracije, azil i izbjeglice" (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu nacionalnog koordinatora BiH za saradwu i koordinaciju sa Regionalnim centrom "Regionalna inicijativa za migracije, azil i izbjeglice" (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju nacionalnog koordinatora BiH za saradnju i koordinaciju sa Regionalnim centrom "Regionalna inicijativa za migracije, azil i izbjeglice" (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju predstavnika BiH u Regionalni centar MARRI, Regionalnog foruma o inicijativi za migracije, azil i povratak izbjeglica (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu predstavnika BiH u Regionalni centar MARRI, Regionalnog foruma o inicijativi za migracije, azil i povratak izbjeglica (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju predstavnika BiH u Regionalni centar MARRI, Regionalnog foruma o inicijativi za migracije, azil i povratak izbjeglica (bosanski jezik) ODLUKA o osloba|anju od pla}anja viza ~lanovima Nogometnog saveza Bjelorusije, u~esnicima UEFA EURO 2012, Kvalifikacijske utakmice Bosna i Hercegovina - Bjelorusija (hrvatski jezik) ODLUKA o osloba|awu od pla}awa viza ~lanovima Fudbalskog saveza Bjelorusije, u~esnicima UEFA EURO 2012, Kvalifikacione utakmice Bosna i Hercegovina - Bjelorusija (srpski jezik)

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o davanju suglasnosti na Cjenovnik jela i pi}a u objektima institucija BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o davawu saglasnosti na Cjenovnik jela i pi}a u objektima institucija BiH (srpski jezik) ODLUKA o davanju saglasnosti na Cjenovnik jela i pi}a u objektima institucija BiH (bosanski jezik) ODLUKA o statusu opreme, inventara i drugih stvari, sredstava za rad, arhive i dokumentacije, slu`benih prostorija i zaposlenih Zavoda za zdravstvenu za{titu BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o statusu opreme, inventara i drugih stvari, sredstava za rad, arhive i dokumentacije, slu`benih prostorija i zaposlenih Zavoda za zdravstvenu za{titu BiH (srpski jezik) ODLUKA o statusu opreme, inventara i drugih stvari, sredstava za rad, arhive i dokumentacije, slu`benih prostorija i zaposlenih Zavoda za zdravstvenu za{titu BiH (bosanski jezik) ODLUKA o statusu opreme, inventara, sredstava za rad, slu`benih prostorija i zaposlenih Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o statusu opreme, inventara, sredstava za rad, slu`benih prostorija i zaposlenih Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove BiH (srpski jezik) ODLUKA o statusu opreme, inventara, sredstava za rad, slu`benih prostorija i zaposlenih Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove BiH (bosanski jezik) ODLUKA o izmjenama Odluke o Slu`bi za zajedni~ke poslove institucija BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o izmjenama Odluke o Slu`bi za zajedni~ke poslove institucija BiH (srpski jezik) ODLUKA o izmjenama Odluke o Slu`bi za zajedni~ke poslove institucija BiH (bosanski jezik) ODLUKA o izdvajanju sredstava iz prora~unske pri~uve Prora~una institucija BiH i me|unarodnih obaveza BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o izdvajawu sredstava iz buxetske rezerve Buxeta institucija BiH i me|unarodnih obaveza BiH (srpski jezik) ODLUKA o izdvajanju sredstava iz bud`etske rezerve Bud`eta institucija BiH i me|unarodnih obaveza BiH (bosanski jezik) ODLUKA o visini nov~ane naknade za rad ~lanova i tajnika Stru~nog povjerenstva Foruma o digitalnoj zemaljskoj televiziji BiH (hrvatski jezik)

66 66 68 68 68 71 71 71

3 3 1 1 1 1 4 6 132.

71

15

71

15

131.

71

16

71

17

71 71 71

17 18 18

71

9

71

9 133.

71

19

71

10

71

19

71

10

71

11

71

19

71 71 71 71 71 71 71

12 13 13 13 13

71

19

134.

71

20

71

20

71

20

135. 14 14

71

21

71

14

71

24

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU ODLUKA o osloba|anju od pla}anja viza ~lanovima Fudbalskog saveza Bjelorusije, u~esnicima UEFA EURO 2012, Kvalifikacione utakmice Bosna i Hercegovina - Bjelorusija (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o odobrenju "Projekta izgradnje objekta Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka i organizacione jedinice u Banja Luci sa parternim ure|enjem lokacije" koji }e se uvrstiti u Program vi{egodi{njih kapitalnih ulaganja za razdoblje 2011. - 2014. godine (hrvatski jezik) ODLUKA o odobrewu "Projekta izgradwe objekta Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka i organizacione jedinice u Bawa Luci sa parternim ure|ewem lokacije" koji }e se uvrstiti u Program vi{egodi{wih kapitalnih ulagawa za period 2011. -2014. godine (srpski jezik) ODLUKA o odobrenju "Projekta izgradnje objekta Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka i organizacione jedinice u Banja Luci sa parternim ure|enjem lokacije" koji }e se uvrstiti u Program vi{egodi{njih kapitalnih ulaganja za period 2011. -2014. godine (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o formirawu Radne grupe za pripremu metodologije i rje{ewa identifikovanih problema u oblasti primjene posebnih istra`nih radwi (srpski jezik) ODLUKA o formiranju Radne grupe za pripremu metodologije i rje{enja identifikovanih problema u oblasti primjene posebnih istra`nih radnji (bosanski jezik)

Strana 19

73 73 73 73 73

4 4 4 5 5

71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73

27 30 30 30 30 31 31 31 31 32 32 32 33 33 33 33 34 34 34

136.

146.

147.

137.

74

1

138.

74

1

139.

74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74

2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5

148.

140.

149.

141.

142.

150. 1 1 1 151. 2 2 2 152. 3 3 3 3

143.

144.

75

1

145.

75

2

Strana 20

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o odobrenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve @idovskoj zajednici BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o odobrewu sredstava teku}e buxetske rezerve Jevrejskoj zajednici BiH (srpski jezik) ODLUKA o odobrenju sredstava teku}e bud`etske rezerve Jevrejskoj zajednici BiH (bosanski jezik) ODLUKA o iznosima naknada za reproduciranje za privatnu i drugu vlastitu uporabu autorskih djela i predmeta srodnih prava (hrvatski jezik) ODLUKA o iznosima naknada za reprodukovawe za privatnu i drugu sopstvenu upotrebu autorskih djela i predmeta srodnih prava (srpski jezik) ODLUKA o iznosima naknada za reproduciranje za privatnu i drugu vlastitu upotrebu autorskih djela i predmeta srodnih prava (bosanski jezik) ODLUKA o izdvajanju sredstava za sufinanciranje "Fonda za reformu javne uprave" iz Prora~una institucija BiH i me|unarodnih obveza BiH za 2011., 2012. i 2013. godinu (hrvatski jezik) ODLUKA o izdvajawu sredstava za sufinansirawe "Fonda za reformu javne uprave" iz Buxeta institucija BiH i me|unarodnih obaveza BiH za 2011., 2012. i 2013. godinu (srpski jezik) ODLUKA o izdvajanju sredstava za sufinansiranje "Fonda za reformu javne uprave" iz Bud`eta institucija BiH i me|unarodnih obaveza BiH za 2011., 2012. i 2013. godinu (bosanski jezik) ODLUKA o kori{tenju akumuliranog vi{ka prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o kori{}ewu akumulisanog vi{ka prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije BiH (srpski jezik) ODLUKA o kori{tenju akumuliranog vi{ka prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije BiH (bosanski jezik)

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

ODLUKA o uspostavi Radne skupine za pripremu metodologije i rje{enja identificiranih problema u oblasti primjene posebnih istra`nih radnji (hrvatski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o formirawu Nadzornog organa za pra}ewe provo|ewa Dr`avne Strategije za rad na predmetima ratnih zlo~ina (srpski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o formiranju Nadzornog organa za pra}enje provo|enja Dr`avne Strategije za rad na predmetima ratnih zlo~ina (bosanski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o uspostavi Nadzornog tijela za pra}enje provedbe Dr`avne Strategije za rad na predmetima ratnih zlo~ina (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu ~lanova Foruma za razvoj i promociju preduzetni{tva u Bosni i Hercegovini (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju ~lanova Foruma za razvoj i promociju poduzetni{tva u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju ~lanova Foruma za razvoj i promociju poduzetni{tva u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) ODLUKA o odre|ivawu dodatka na platu za radno mjesto "Pomo}nik direktora za organizaciju i operacije" u Grani~noj policiji BiH (srpski jezik) ODLUKA o odre|ivanju dodatka na pla}u za radno mjesto "Pomo}nik direktora za organizaciju i operacije" u Grani~noj policiji BiH (bosanski jezik) ODLUKA o odre|ivanju dodatka na pla}u za radno mjesto "Pomo}nik direktora za organizaciju i operacije" u Grani~noj policiji BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o formirawu Radne grupe za izradu Nacrta zakona o programu za{tite svjedoka u Bosni i Hercegovini (srpski jezik) ODLUKA o formiranju Radne grupe za izradu Nacrta zakona o programu za{tite svjedoka u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) ODLUKA o uspostavi Radne skupine za izradu Nacrta zakona o programu za{tite svjedoka u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) ODLUKA o izdvajawu sredstava iz teku}e rezerve Buxeta institucija BiH i me|unarodnih obaveza BiH (srpski jezik) ODLUKA o izdvajanju sredstava iz teku}e rezerve Bud`eta institucija BiH i me|unarodnih obaveza BiH (bosanski jezik) ODLUKA o izdvajanju sredstava iz teku}e pri~uve Prora~una institucija BiH i me|unarodnih obveza BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik)

75 75 75 75 75 75 75 76 76 76 77 77 77

10 10 11 11 11 11 12 29 29 29 1 1 2

160. 75 2

75

3 161.

75

3

75 75 75 75

3 162. 3 4 163. 4

75

5

75

5

164.

77

2

75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

6 6 7 165. 7 8 8 8 9 166. 9 9 10 10

77

3

77

4

77

6

77

6

77 77 77 77

7 7 7 8

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU 167. ODLUKA o uporabi sredstava akumuliranog vi{ka prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o upotrebi sredstava akumulisanog vi{ka prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije BiH (srpski jezik) ODLUKA o upotrebi sredstava akumuliranog vi{ka prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije BiH (bosanski jezik) 168. ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) 169. ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{}ewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) 170. ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{}ewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) 171. ODLUKA o provo|ewu restriktivnih mjera protiv Liberije utvr|enih rezolucijama Savjeta bezbjednosti Ujediwenih naroda 1521 (2003), 1532 (2004), 1683 (2006), 1731 (2006), 1854 (2008), 1903 (2009) i 1961 (2010) (srpski jezik) ODLUKA o provedbi restriktivnih mjera protiv Liberije utvr|enih rezolucijama Vije}a sigurnosti Ujedinjenih naroda 1521 (2003), 1532 (2004), 1683 (2006), 1731 (2006), 1854 (2008), 1903 (2009) i 1961 (2010) (bosanski jezik) ODLUKA o provedbi restriktivnih mjera protiv Liberije utvr|enih rezolucijama Vije}a sigurnosti Ujedinjenih naroda 1521 (2003), 1532 (2004), 1683 (2006), 1731 (2006), 1854 (2008), 1903 (2009) i 1961 (2010) (hrvatski jezik) 172. ODLUKA o imenovawu ~lanova Radne grupe za koordinaciju i pra}ewe provo|ewa Akcionog plana za provo|ewe Strategije BiH za borbu protiv organizovanog kriminala za period 2009 - 2012. godine (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju ~lanova Radne grupe za koordinaciju i pra}enje provo|enja Akcionog plana za provo|enje Strategije BiH za borbu protiv organizovanog kriminala za period 2009. - 2012. godine (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju ~lanova Radne skupine za koordinaciju i pra}enje provedbe Akcijskog plana za provedbu Strategije BiH za borbu protiv organiziranog kriminala za period 2009. -2012. godine (hrvatski jezik) 173. ODLUKA o formirawu Radne grupe za izradu i pra}ewe provo|ewa Akcionog plana za spre~avawe i suzbijawe krivi~nih djela u vezi sa motornim vozilima 2011 - 2014. godine (srpski jezik) ODLUKA o formiranju Radne grupe za izradu i pra}enje provedbe Akcionog plana za sprje~avanje i suzbijanje krivi~nih djela u vezi sa motornim vozilima 2011. - 2014. godine (bosanski jezik) ODLUKA o uspostavi Radne skupine za izradu i pra}enje provedbe Akcijskog plana za sprje~avanje i suzbijanje kaznenih djela u svezi sa motornim vozilima 2011. - 2014. godine (hrvatski jezik) ODLUKA o usvajanju Projekta "Ja~anje DOTS strategije i unapre|enje nacionalnog programa borbe protiv tuberkuloze, uklju~uju}i multirezistentnu tuberkulozu i kontrolu infekcije u Bosni i Hercegovini" (bosanski jezik) ODLUKA o usvajanju Projekta "Ja~anje DOTS strategije i unapre|enje nacionalnog programa borbe protiv tuberkuloze, uklju~uju}i multirezistentnu tuberkulozu i kontrolu infekcije u Bosni i Hercegovini" (hrvatski jezik) ODLUKA o usvajawu Projekta "Ja~awe DOTS strategije i unapre|ewe nacionalnog programa borbe protiv tuberkuloze, ukqu~uju}i multirezistentnu tuberkulozu i kontrolu infekcije u Bosni i Hercegovini" (srpski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za certifikaciju eradikacije poliomijelitisa u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za certifikaciju eradikacije poliomijelitisa u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivawu Komisije za certifikaciju eradikacije poliomijelitisa u Bosni i Hercegovini (srpski jezik) ODLUKA o visini nov~ane naknade za rad u Upravnom odboru Zavoda za izvr{enje krivi~nih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH - u izgradnji (bosanski jezik) ODLUKA o visini nov~ane naknade za rad u Upravnom odboru Zavoda za izvr{enje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH - u izgradnji (hrvatski jezik) ODLUKA o visini nov~ane naknade za rad u Upravnom odboru Zavoda za izvr{ewe krivi~nih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH - u izgradwi (srpski jezik) ODLUKA o usvajanju Projekta "Srazmjerno pove}anje univerzalnog pristupa za najrizi~nije populacije u Bosni i Hercegovini" (bosanski jezik) ODLUKA o usvajanju Projekta "Srazmjerno pove}anje univerzalnog pristupa za najrizi~nije populacije u Bosni i Hercegovini" (hrvatski jezik) ODLUKA o usvajawu Projekta "Srazmjerno pove}awe univerzalnog pristupa za najrizi~nije populacije u Bosni i Hercegovini" (srpski jezik) ODLUKA o zabrani uvoza i provoza odre|enih po{iljki u Bosnu i Hercegovinu radi sprje~avanja uno{enja bolesti plavog jezika (bosanski jezik) ODLUKA o zabrani uvoza i provoza odre|enih po{iljki u Bosnu i Hercegovinu radi spre~avanja uno{enja bolesti plavog jezika (hrvatski jezik)

Strana 21

77 77 77 77 77 77 80 80 80 80 80 80

8 9 9 9 10 10 1 1 2 2 175. 2 2 174.

81

10

81

11

82

1

82

1

82

2

82

2

82

2

81

3 176.

82

2

81

4

82

3

82

3

81

6 177.

82

3

81

7

82

4

81

8

82

4

82 82 82

4 5 11

81

9

178.

81

10

Strana 22

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU 184. ODLUKA o uspostavi operativne strukture za implementaciju Programa prekograni~ne saradnje sa zemljama korisnicama Instrumenta pretpristupne pomo}i (IPA) (bosanski jezik) ODLUKA o uspostavi operativne strukture za implementaciju Programa prekograni~ne suradnje sa zemljama korisnicama Instrumenta pretpristupne pomo}i (IPA) (hrvatski jezik) ODLUKA o uspostavi operativne strukture za implementaciju Programa prekograni~ne saradwe sa zemqama korisnicama Instrumenta pretpristupne pomo}i (IPA) (srpski jezik) 185. ODLUKA o preraspodjeli dijela sredstava Instituta za nestale osobe BiH u korist Tu`ila{tva BiH za ekshumacije i identifikacije posmrtnih ostataka `rtava rata (bosanski jezik) ODLUKA o preraspodjeli dijela sredstava Instituta za nestale osobe BiH u korist Tu`iteljstva BiH za ekshumacije i identifikacije posmrtnih ostataka `rtava rata (hrvatski jezik) ODLUKA o preraspodjeli dijela sredstava Instituta za nestala lica BiH u korist Tu`ila{tva BiH za ekshumacije i identifikacije posmrtnih ostataka `rtava rata (srpski jezik) 186. ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{}ewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) 187. ODLUKA o usvajanju Plana aktivnosti za ja~anje osnovnih kapaciteta za djelotvornu implementaciju Me|unarodnih zdravstvenih propisa (2005) u Bosni i Hercegovini 2011-2013 (hrvatski jezik) ODLUKA o usvajawu Plana aktivnosti za ja~awe osnovnih kapaciteta za djelotvornu implementaciju Me|unarodnih zdravstvenih propisa (2005) u Bosni i Hercegovini 2011-2013 (srpski jezik) ODLUKA o usvajanju plana aktivnosti za ja~anje osnovnih kapaciteta za djelotvornu implementaciju Me|unarodnih zdravstvenih propisa (2005) u Bosni i Hercegovini 2011-2013 (bosanski jezik) 188. ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava bud`etske rezerve (bosanski jezik) 189. ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava bud`etske rezerve (bosanski jezik) 190. ODLUKA o privremenom finansiranju institucija BiH i me|unarodnih obaveza BiH za period oktobar-decembar 2011. godine (bosanski jezik) ODLUKA o privremenom financiranju institucija BiH i me|unarodnih obveza BiH za razdoblje listopad - prosinac 2011. godine (hrvatski jezik)

179.

180.

181.

182.

183.

ODLUKA o zabrani uvoza i provoza odre|enih po{iqki u Bosnu i Hercegovinu radi spre~avawa uno{ewa bolesti plavog jezika (srpski jezik) ODLUKA o zabrani uvoza i provoza odre|enih po{iljki u Bosnu i Hercegovinu radi sprje~avanja uno{enja afri~ke svinjske kuge (bosanski jezik) ODLUKA o zabrani uvoza i provoza odre|enih po{iljki u Bosnu i Hercegovinu radi spre~avanja uno{enja afri~ke svinjske kuge (hrvatski jezik) ODLUKA o zabrani uvoza i provoza odre|enih po{iqki u Bosnu i Hercegovinu radi spre~avawa uno{ewa afri~ke sviwske kuge (srpski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika i dva potpredsjednika Komisije za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika i dva dopredsjednika Povjerenstva za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o imenovawu predsjednika i dva potpredsjednika Komisije za koordinaciju pitawa mladih u Bosni i Hercegovini (srpski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o imenovanju ~lanova Komisije za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o imenovanju ~lanova Povjerenstva za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o imenovawu ~lanova Komisije za koordinaciju pitawa mladih u Bosni i Hercegovini (srpski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju Zajedni~kog odbora za nau~nu i tehnolo{ku saradnju izme|u Vije}a ministara BiH i Vlade Republike Slovenije i imenovanju ~lanova Zajedni~kog odbora (bosanski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju Zajedni~kog odbora za znanstvenu i tehnolo{ku suradnju izme|u Vije}a ministara BiH i Vlade Republike Slovenije i imenovanju ~lanova Zajedni~kog odbora (hrvatski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivawu Zajedni~kog odbora za nau~nu i tehnolo{ku saradwu izme|u Savjeta ministara BiH i Vlade Republike Slovenije i imenovawu ~lanova Zajedni~kog odbora (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju predstavnika BiH u zajedni~ko koordinacijsko tijelo zadu`eno za pra}enje sporazuma izme|u Vije}a ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u nadzoru dr`avne granice (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju predstavnika BiH u zajedni~ko koordinacijsko tijelo zadu`eno za pra}enje sporazuma izme|u Vije}a ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o suradnji u nadzoru dr`avne granice (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu predstavnika BiH u zajedni~ko koordinacijsko tijelo zadu`eno za pra}ewe sporazuma izme|u Savjeta ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o saradwi u nadzoru dr`avne granice (srpski jezik)

82

17

82

28

82 82

23 23

82

30

82

31

82

24

82

32

82

25

82

32

82

25

82 82 82 82

33 33 33 34

82

25

82 82 82

25 26 26

83

1

82

26

83

19

82

26

83 83 83 83 83 83 83

37 54 54 54 54 55 55

82

27

82

27

82

27

85

1

82

28

85

2

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU ODLUKA o privremenom finansirawu institucija BiH i me|unarodnih obaveza BiH za period oktobar-decembar 2011. godine (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o izdavanju dr`avnog jamstva (hrvatski jezik) ODLUKA o izdavawu dr`avne garancije (srpski jezik) ODLUKA o izdavanju dr`avne garancije (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju ~lanova Vije}a ministara BiH za pripremu prijedloga izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH, Zakona o financiranju politi~kih stranaka i Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu ~lanova Savjeta ministara BiH za pripremu prijedloga izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH, Zakona o finansirawu politi~kih stranaka i Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju ~lanova Vije}a ministara BiH za pripremu prijedloga izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH, Zakona o finansiranju politi~kih stranaka i Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH (bosanski jezik) ODLUKA o osloba|awu od pla}awa viza ~lanovima Rukometnog kluba HC Druts iz Bjelorusije radi u~e{}a na turniru koji se odr`ava u Mostaru u periodu od 29.9. do 3.10. 2011. godine (srpski jezik) ODLUKA o osloba|anju od pla}anja viza ~lanovima Rukometnog kluba HC Druts iz Bjelorusije radi u~e{}a na turniru koji se odr`ava u Mostaru u periodu od 29.9. do 3.10. 2011. godine (bosanski jezik) ODLUKA o osloba|anju od pla}anja viza ~lanovima Rukometnog kluba HC Druts iz Bjelorusije radi u~e{}a na turniru koji se odr`ava u Mostaru u periodu od 29.9. do 3.10. 2011. godine ODLUKA o izdvajanju sredstava iz teku}e rezerve Bud`eta institucija BiH i me|unarodnih obaveza BiH (bosanski jezik) ODLUKA o izdvajanju sredstava iz teku}e pri~uve Prora~una institucija BiH i me|unarodnih obveza BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o izdvajawu sredstava iz teku}e rezerve Buxeta institucija BiH i me|unarodnih obaveza BiH (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju predsjednika Konkurencijskog vije}a BiH (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju predsjednika Konkurencijskog vije}a BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu predsjednika Konkurencijskog savjeta BiH (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik)

Strana 23

88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88

2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9

85 85 85 85 85 85 85 86 86 86

2 198. 3 3 4 199. 4 4 4 1 1 2 201. 200.

191.

192.

193.

194.

86

3

202. 86 3

203. 86 3

195.

87

1

204.

87

1 205.

87 88 88 88 88

2 1 1 2 2 206.

196.

197.

Strana 24

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU ODLUKA o davanju saglasnosti za finansiranje investicije po ugovoru o kreditnoj liniji izme|u "Raiffeisen banke Bosna i Hercegovina" i OPEC Fonda za me|unarodni razvoj (bosanski jezik) ODLUKA o uvr{tavanju Projekta digitalizacije Javnih radiotelevizijskih servisa BiH u Program vi{egodi{njih kapitalnih ulaganja za razdoblje 2011. - 2014. godine (hrvatski jezik) ODLUKA o uvr{tavawu Projekta digitalizacije Javnih radiotelevizijskih servisa BiH u Program vi{egodi{wih kapitalnih ulagawa za period 2011. - 2014. godine (srpski jezik) ODLUKA o uvr{tavanju Projekta digitalizacije Javnih radiotelevizijskih servisa BiH u Program vi{egodi{njih kapitalnih ulaganja za period 2011. - 2014. godine (bosanski jezik) ODLUKA o kriterijima za izbor banaka za dr`anje depozita iz kreditnih i grant izvora kojima se financiraju projekti u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) ODLUKA o kriterijumima za izbor banaka za dr`awe depozita iz kreditnih i grant izvora kojima se finansiraju projekti u Bosni i Hercegovini (srpski jezik) ODLUKA o kriterijima za izbor banaka za dr`anje depozita iz kreditnih i grant izvora kojima se finansiraju projekti u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) ODLUKA o izdavanju dr`avnog jamstva (hrvatski jezik) ODLUKA o izdavawu dr`avne garancije (srpski jezik) ODLUKA o izdavanju dr`avne garancije (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{}ewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o usvajawu Dr`avnog godi{weg programa za za{titu potro{a~a BiH za 2011. godinu (srpski jezik) ODLUKA o usvajanju Dr`avnog godi{njeg programa za za{titu potro{a~a BiH za 2011. godinu (bosanski jezik) ODLUKA o usvajanju Dr`avnog godi{njeg programa za za{titu potro{a~a BiH za 2011. godinu (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik)

207. ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) 208. ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) 209. ODLUKA o naknadi putnih tro{kova i dnevnica ~lanovima Savjeta za op{te obrazovawe u Bosni i Hercegovini (srpski jezik) ODLUKA o naknadi putnih tro{kova i dnevnica ~lanovima Vije}a za op}e obrazovanje u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) ODLUKA o naknadi putnih tro{kova i dnevnica ~lanovima Vije}a za op}e obrazovanje u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) 210. ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) 211. ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) 212. ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) 213. ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) 214. ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) 215. ODLUKA o davanju suglasnosti za financiranje investicije po ugovoru o kreditnoj liniji izme|u "Raiffeisen bank Bosna i Hercegovina" i OPEC Fonda za me|unarodni razvitak (hrvatski jezik) ODLUKA o davawu saglasnosti za finansirawe investicije po ugovoru o kreditnoj liniji izme|u "Raiffeisen banke Bosna i Hercegovina" i OPEC Fonda za me|unarodni razvoj (srpski jezik)

88 88 88 88 88 88

9 10 216. 10 10 10 11

92

2

92

2

92

2

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 91 91 91

1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 1 1 1

92

3

217.

92

4

92

4

92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 93 93 93 93 93 93

5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 1 20 38 56 56 56

218.

219.

220.

221.

222. 92 1

92

1

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU 223. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o visini nov~ane naknade za rad u Vije}u za znanost BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o visini nov~ane naknade za rad u Savjetu za nauku BiH (srpski jezik) ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o visini nov~ane naknade za rad u Vije}u za nauku BiH (bosanski jezik) 224. ODLUKA o prestanku mandata Veri Blagojevi}, po~asnom konzulu BiH u Republici Makedoniji (hrvatski jezik) ODLUKA o prestanku mandata Veri Blagojevi}, po~asnom konzulu BiH u Republici Makedoniji (srpski jezik) ODLUKA o prestanku mandata Veri Blagojevi}, po~asnom konzulu BiH u Republici Makedoniji (bosanski jezik) 225. ODLUKA o davanju ovla{tenja Agenciji za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH za izradu pograni~nih dokumenata (hrvatski jezik) ODLUKA o davawu ovla{tewa Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH za izradu pograni~nih dokumenata (srpski jezik) ODLUKA o davanju ovla{tenja Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH za izradu pograni~nih dokumenata (bosanski jezik) 226. ODLUKA o usvajanju projektnog prijedloga "Ja~anje kapaciteta profesionalaca za mentalno zdravlje i kapaciteta udruga korisnika usluga" (hrvatski jezik) ODLUKA o usvajawu projektnog prijedloga "Ja~awe kapaciteta profesionalaca za mentalno zdravqe i kapaciteta udru`ewa korisnika usluga" (srpski jezik) ODLUKA o usvajanju projektnog prijedloga "Ja~anje kapaciteta profesionalaca za mentalno zdravlje i kapaciteta udru`enja korisnika usluga" (bosanski jezik) 227. ODLUKA o izmjenama Odluke o formiranju Povjerenstva za pla}e i naknade u institucijama BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o izmjenama Odluke o formirawu Komisije za plate i naknade u institucijama BiH (srpski jezik) ODLUKA o izmjenama Odluke o formiranju Komisije za plate i naknade u institucijama BiH (bosanski jezik) 228. ODLUKA o izmjenama Odluke o imenovanju ~lanova Povjerenstva za pla}e i naknade u institucijama BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o izmjenama Odluke o imenovawu ~lanova Komisije za plate i naknade u institucijama BiH (srpski jezik) ODLUKA o izmjenama Odluke o imenovanju ~lanova Komisije za plate i naknade u institucijama BiH (bosanski jezik) 229. ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) 230. ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) 231. ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) 232. ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) 233. ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava bud`etske rezerve (bosanski jezik) 234. ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) 235. ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) 236. ODLUKA o odobravanju sredstava iz teku}e bud`etske rezerve Institutu za akreditiranje BiH (bosanski jezik) ODLUKA o odobravanju sredstava iz teku}e prora~unske pri~uve Institutu za akreditiranje BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o odobravawu sredstava iz teku}e buxetske rezerve Institutu za akreditovawe BiH (srpski jezik) 237. ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{}ewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) 238. ODLUKA o odobravawu sredstava iz buxetske rezerve Buxeta institucija BiH i me|unarodnih obaveza BiH (srpski jezik) ODLUKA o odobravanju sredstava iz bud`etske rezerve Bud`eta institucija BiH i me|unarodnih obaveza BiH (bosanski jezik) ODLUKA o odobravanju sredstava iz prora~unske pri~uve Prora~una institucija BiH i me|unarodnih obveza BiH (hrvatski jezik) 239. ODLUKA o dopuni Odluke o radnom vremenu u Savjetu ministara BiH, ministarstvima BiH i drugim organima Savjeta ministara BiH (srpski jezik)

Strana 25

95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 96 96 96 96 96 96 97 97 97 98 98 98 99 99 99

8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 1 1 1 2 2 2 6 7 8 1 1 1 1 1 2

95 95 95 95 95 95

1 1 2 2 2 2

95

3

95

3

95

4

95

4

95

4

95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

5 5 5 6 6 6 7 7 7 7

99

2

Strana 26

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU 246. ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava bud`etske rezerve (bosanski jezik) 247. ODLUKA o ukidawu primjene restriktivnih mjera ulaska i tranzita preko teritorije BiH radi efikasnog sprovo|ewa mandata Me|unarodnog krivi~nog suda za biv{u Jugoslaviju (srpski jezik) ODLUKA o ukidanju primjene restriktivnih mjera ulaska i tranzita preko teritorije BiH radi efikasnog provo|enja mandata Me|unarodnog krivi~nog suda za biv{u Jugoslaviju (bosanski jezik) ODLUKA o ukidanju primjene restriktivnih mjera ulaska i tranzita preko teritorija BiH radi u~inkovite provedbe mandata Me|unarodnog kaznenog suda za biv{u Jugoslaviju (hrvatski jezik) 248. ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) 249. ODLUKA o imenovanju Jacek Günther [laski za po~asnog konzula BiH u Republici Poljskoj i davanju saglasnosti za otvaranje Po~asnog konzulata BiH u Republici Poljskoj sa sjedi{tem u Poznanju (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju Jacek Günther [laski za po~asnog konzula BiH u RepubliciPoljskoj i davanju suglasnosti za otvaranje Po~asnog konzulata BiH u RepubliciPoljskoj sa sjedi{tem u Poznanju (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu Jacek Günther [laski zapo~asnog konzula BiH u Republici Poqskoj i davawu saglasnosti zaotvarawe Po~asnog konzulata BiH u Republici Poqskoj sa sjedi{tem u Poznanju (srpski jezik) 250. ODLUKA o imenovanju Sagadylda uulu Zhanybekaza po~asnog konzula BiH u Republici Kirgistan i davanju saglasnosti za otvaranje Po~asnog konzulata BiH uRepublici Kirgistan sa sjedi{tem u Bishkeku (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju Sagadylda uulu Zhanybeka za Po~asnog konzula BiH u Republici Kirgistan i davanju suglasnosti za otvaranje Po~asnog konzulata BiH u Republici Kirgistan sa sjedi{tem u Bishkeku (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu Sagadilda uulu Zhanibeka za po~asnog konzula BiH u Republici Kirgistan i davawu saglasnosti za otvarawe Po~asnog konzulata BiH u Republici Kirgistan sa sjedi{tem u Bishkeku (srpski jezik) 251. ODLUKA o zabrani uvoza i provoza odre|enih po{iljki u Bosnu i Hercegovinu radi sprje~avanja uno{enja koi herpes virusa (bosanski jezik) ODLUKA o zabrani uvoza i provoza odre|enih po{iljki u Bosnu i Hercegovinu radi spre~avanja uno{enja koi herpes virusa (hrvatski jezik)

240.

241.

242.

243.

244.

245.

ODLUKA o dopuni Odluke o radnom vremenu u Vije}u ministara BiH, ministarstvima BiH i drugim tijelima Vije}a ministara BiH (bosanski jezik) ODLUKA o dopuni Odluke o radnom vremenu u Vije}u ministara BiH, ministarstvima BiH i drugim tijelima Vije}a ministara BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o davawu saglasnosti za prihvatawe Mirze Durmi{evi}a za po~asnog konzula Kraqevine Danske u Bosni i Hercegovini i otvarawe Po~asnog konzulata Kraqevine Danske u Bosni i Hercegovini sa sjedi{tem u Sarajevu (srpski jezik) ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje Mirze Durmi{evi}a za po~asnog konzula Kraljevine Danske u Bosni i Hercegovini i otvaranje Po~asnog konzulata Kraljevine Danske u Bosni i Hercegovini sa sjedi{tem u Sarajevu (bosanski jezik) ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje Mirze Durmi{evi}a za po~asnog konzula Kraljevine Danske u Bosni i Hercegovini i otvaranje Po~asnog konzulata Kraljevine Danske u Bosni i Hercegovini sa sjedi{tem u Sarajevu (hrvatski jezik) ODLUKA o izdavawu dr`avne garancije (srpski jezik) ODLUKA o izdavanju dr`avne garancije (bosanski jezik) ODLUKA o izdavanju dr`avnog jamstva (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava bud`etske rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tenju sredstava prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o interventnom kori{tewu sredstava buxetske rezerve (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju \uzepea Kastelano (Giuseppe Castellano) za po~asnog konzula BiH u Republici Italiji i davanju suglasnosti za otvaranje Po~asnog konzulata BiH u Republici Italiji sa sjedi{tem u Eni (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu \uzepea Kastelano (Giuseppe Castellano) za po~asnog konzula BiH u Republici Italiji i davawu saglasnosti za otvarawe Po~asnog konzulata BiH u Republici Italiji sa sjedi{tem u Eni (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju \uzepea Kastelano (Giuseppe Castellano) za po~asnog konzula BiH u Republici Italiji i davanju saglasnosti za otvaranje Po~asnog konzulata BiH u Republici Italiji sa sjedi{tem u Eni (bosanski jezik)

101 101 101

2 2 3

99

2

99

2

102

1

99

3

102

4

99

3

102 103 103 103

7 5 5 5

99 99 99 99 99 99 99 100 100 100 100 100 100

3 4 4 5 5 5 6 3 4 4 4 5 5

103

5

103

6

103

6

103

6

103

7

101

1

103 103 103

7 7 8

101

1

101

2

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU ODLUKA o zabrani uvoza i provoza odre|enih po{iqki u Bosnu i Hercegovinu radi spre~avawa uno{ewa koi herpes virusa (srpski jezik) ODLUKA o provo|enju restriktivnih mjera utvr|enih rezolucijama Vije}a sigurnosti Ujedinjenih naroda 1267 (1999), 1333 (2000), 1363 (2001), 1373 (2001), 1390 (2002), 1452 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006), 1822 (2008) i 1904 (2009) prema ~lanovima AlQaide, Usame bin Ladena, Talibana i drugih pojedinaca, grupa, privrednih subjekata i organizacija s njima u vezi (bosanski jezik) ODLUKA o provedbi restriktivnih mjera utvr|enih rezolucijama Vije}a sigurnosti Ujedinjenih naroda 1267 (1999), 1333 (2000), 1363 (2001), 1373 (2001), 1390 (2002), 1452 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006), 1822 (2008) i 1904 (2009) prema ~lanovima Al-Qaide, Usame bin Ladena, Talibana i drugih pojedinaca, skupina, gospodarskih subjekata i organizacija s njima u vezi (hrvatski jezik) ODLUKA o sprovo|ewu restriktivnih mjera utvr|enih rezolucijama Savjeta bezbjednosti Ujediwenih nacija 1267 (1999), 1333 (2000), 1363 (2001), 1373 (2001), 1390 (2002), 1452 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006), 1822 (2008) i 1904 (2009) prema ~lanovima Al-Kaide (Al-Qaida,), Usame bin Ladena (Usama bin Laden), Talibana i drugih pojedinaca, grupa, privrednih subjekata i organizacija s wima u vezi (srpski jezik) ODLUKA o utvr|ivanju godi{nje kvote radnih dozvola za zapo{ljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2012. godinu (bosanski jezik) ODLUKA o utvr|ivanju godi{nje kvote radnih dozvola za zapo{ljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2012. godinu (hrvatski jezik) ODLUKA o utvr|ivawu godi{we kvote radnih dozvola za zapo{qavawe stranaca u Bosni i Hercegovini za 2012. godinu (srpski jezik) ODLUKA o prihva}anju amandmana na Sporazum o osnivanju Evropske banke za obnovu i razvoj (bosanski jezik) ODLUKA o prihva}anju amandmana na Sporazum o osnivanju Europske banke za obnovu i razvitak (hrvatski jezik) ODLUKA o prihvatawu amandmana na Sporazum o osnivawu Evropske banke za obnovu i razvoj (srpski jezik) ODLUKA o zabrani uvoza i provoza odre|enih po{iljki u Bosnu i Hercegovinu radi spre~avanja uno{enja klasi~ne svinjske kuge (hrvatski jezik) ODLUKA o zabrani uvoza i provoza odre|enih po{iqki u Bosnu i Hercegovinu radi spre~avawa uno{ewa klasi~ne sviwske kuge (srpski jezik) ODLUKA o zabrani uvoza i provoza odre|enih po{iljki u Bosnu i Hercegovinu radi sprje~avanja uno{enja klasi~ne svinjske kuge (bosanski jezik) ODLUKA o usvajanju projekta "Mre`ni sustav za monitoring okoli{a - Gamaspektrometrija vode (ENMS-WGS) - Program bilateralne suradnje 2011. Bosna i Hercegovina - Belgija" (hrvatski jezik) ODLUKA o usvajawu projekta "Mre`ni sistem za monitoring okoli{a - Gamaspektrometrija vode (ENMS-WGS) - Program bilateralne saradwe 2011. Bosna i Hercegovina - Belgija" (srpski jezik) ODLUKA o usvajanju projekta "Mre`ni sistem za monitoring okoli{a - Gamaspektrometrija vode (ENMS-WGS) - Program bilateralne saradnje 2011. Bosna i Hercegovina - Belgija" (bosanski jezik) ODLUKA o odobravanju sredstava iz teku}e prora~unske pri~uve Agenciji za promid`bu inozemnih ulaganja u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) ODLUKA o odobravawu sredstava iz teku}e buxetske rezerve Agenciji za unapre|ewe inostranih investicija u Bosni i Hercegovini (srpski jezik) ODLUKA o odobravanju sredstava iz teku}e bud`etske rezerve Agenciji za unapre|enje stranih investicija u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) ODLUKA o odobravanju sredstava iz teku}e prora~unske pri~uve za tro{kove izdataka za energiju i komunalne usluge Obavje{tajno-sigurnosne agencije BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o odobravawu sredstava iz teku}e buxetske rezerve za tro{kove izdataka za energiju i komunalne usluge Obavje{tajno-bezbjednosne agencije BiH (srpski jezik) ODLUKA o odobravanju sredstava iz teku}e bud`etske rezerve za tro{kove izdataka za energiju i komunalne usluge Obavje{tajno-sigurnosne agencije BiH (bosanski jezik) ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o provo|enju postupka zajedni~kih javnih nabava za institucije BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o provo|ewu postupka zajedni~kih javnih nabavki za institucije BiH (srpski jezik) ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o provo|enju postupka zajedni~kih javnih nabavki za institucije BiH (bosanski jezik) ODLUKA o usagla{avawu i utvr|ivawu Carinske tarife BiH za 2012. godinu (srpski jezik) ODLUKA o usagla{avanju i utvr|ivanju Carinske tarife BiH za 2012. godinu (bosanski jezik) ODLUKA o usugla{avanju i utvr|ivanju Carinske tarife BiH za 2012. godinu (hrvatski jezik) RJE[ENJE o imenovanju direktora Uprave BiH za za{titu zdravlja bilja (bosanski jezik) RJE[ENJE o imenovanju direktora Uprave BiH za za{titu zdravlja bilja (hrvatski jezik) RJE[EWE o imenovawu direktora Uprave BiH za za{titu zdravqa biqa (srpski jezik) RJE[ENJE o razrje{enju direktora Uprave BiH za za{titu zdravlja bilja (bosanski jezik) RJE[ENJE o razrje{enju direktora Uprave BiH za za{titu zdravlja bilja (hrvatski jezik) RJE[EWE o razrje{ewu direktora Uprave BiH za za{titu zdravqa biqa (srpski jezik) RJE[ENJE o razrje{enju zamjenika direktora Uprave BiH za za{titu zdravlja bilja (bosanski jezik)

Strana 27

103

9

252.

104

9

104

11

257. 103 9

104

13

104

14

104

14

103

12

258.

104

14

104

15

103 103 103 103 103 103 103 104

15 259. 18 25 31 260. 36 36 36 1

253.

104 104 104 104 105 105

15 15 16 16 1 669

254.

105 1289 7 7 7 7 7 7 7 4 4 4 4 4 4 5

255.

1.

104 104

3 5

2.

256.

3. 104 8

Strana 28

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU RJE[ENJE o imenovanju ~lanova Vije}a Agencije za po{tanski promet BiH (hrvatski jezik) RJE[EWE o imenovawu ~lanova Savjeta Agencije za po{tanski saobra}aj BiH (srpski jezik) RJE[ENJE o razrje{enju du`nosti i prestanku radnog odnosa (bosanski jezik) RJE[ENJE o razrje{enju du`nosti i prestanku radnog odnosa (hrvatski jezik) RJE[EWE o razrje{ewu du`nosti i prestanku radnog odnosa (srpski jezik) RJE[ENJE o imenovanju zamjenika direktora Agencije za rad i zapo{ljavanje BiH (bosanski jezik) RJE[ENJE o imenovanju zamjenika direktora Agencije za rad i zapo{ljavanje BiH (hrvatski jezik) RJE[EWE o imenovawu zamjenika direktora Agencije za rad i zapo{qavawe BiH (srpski jezik) RJE[ENJE o izmjeni Rje{enja o imenovanju Komisije za `albe (hrvatski jezik) RJE[EWE o izmjeni Rje{ewa o imenovawu Komisije za `albe (srpski jezik) RJE[ENJE o izmjeni Rje{enja o imenovanju Komisije za `albe (bosanski jezik) RJE[EWE o imenovawu vr{ioca du`nosti direktora Uprave za indirektno oporezivawe BiH (srpski jezik) RJE[ENJE o imenovanju vr{ioca du`nosti direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH (bosanski jezik) RJE[ENJE o imenovanju vr{itelja du`nosti direktora Uprave za neizravno oporezivanje BiH (hrvatski jezik) RJE[ENJE o imenovanju direktora Slu`be za poslove sa strancima-ponovni mandat (hrvatski jezik) RJE[EWE o imenovawu direktora Slu`be za poslove sa strancima-ponovni mandat (srpski jezik) RJE[ENJE o imenovanju direktora Slu`be za poslove sa strancima-ponovni mandat (bosanski jezik) RJE[ENJE o imenovanju zamjenika direktora Slu`be za poslove sa strancima - ponovni mandat (hrvatski jezik) RJE[EWE o imenovawu zamjenika direktora Slu`be za poslove sa strancima - ponovni mandat (srpski jezik) RJE[ENJE o imenovanju zamjenika direktora Slu`be za poslove sa strancima - ponovni mandat (bosanski jezik) RJE[ENJE o imenovanju pomo}nika direktora za unutarnju kontrolu u Slu`bi za poslove sa strancima-ponovni mandat (hrvatski jezik) RJE[EWE o imenovawu pomo}nika direktora za unutra{wu kontrolu u Slu`bi za poslove sa strancima-ponovni mandat (srpski jezik) RJE[ENJE o imenovanju pomo}nika direktora za unutra{nju kontrolu u Slu`bi za poslove sa strancima - ponovni mandat (bosanski jezik) RJE[ENJE o imenovanju vr{itelja du`nosti direktora Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sistema pla}anja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH (bosanski jezik)

RJE[ENJE o razrje{enju zamjenika direktora Uprave BiH za za{titu zdravlja bilja (hrvatski jezik) RJE[EWE o razrje{ewu zamjenika direktora Uprave BiH za za{titu zdravqa biqa (srpski jezik) 4. RJE[ENJE o razrje{enju zamjenika direktora Slu`be za zajedni~ke poslove institucija BiH (bosanski jezik) RJE[ENJE o razrje{enju zamjenika direktora Slu`be za zajedni~ke poslove institucija BiH (hrvatski jezik) RJE[EWE o razrje{ewu zamjenika direktora Slu`be za zajedni~ke poslove institucija BiH (srpski jezik) 5. RJE[ENJE o imenovanju zamjenika direktora Uprave BiH za za{titu zdravlja bilja (bosanski jezik) RJE[ENJE o imenovanju zamjenika direktora Uprave BiH za za{titu zdravlja bilja (hrvatski jezik) RJE[EWE o imenovawu zamjenika direktora Uprave BiH za za{titu zdravqa biqa (srpski jezik) 6. RJE[ENJE o prihvatanju ostavke Vilima Primorca na funkciju zamjenika ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (bosanski jezik) RJE[ENJE o prihvatanju ostavke Vilima Primorca na funkciju zamjenika ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (hrvatski jezik) RJE[EWE o prihvatawu ostavke Vilima Primorca na funkciju zamjenika ministra spoqne trgovine i ekonomskih odnosa (srpski jezik) 7. RJE[ENJE o imenovanju vr{itelja du`nosti direktora Uprave za neizravno oporezivanje BiH (hrvatski jezik) RJE[EWE o imenovawu vr{ioca du`nosti direktora Uprave za indirektno oporezivawe BiH (srpski jezik) RJE[ENJE o imenovanju vr{ioca du`nosti direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH (bosanski jezik) 8. RJE[ENJE o razrje{enju direktora Uprave za neizravno oporezivanje BiH (hrvatski jezik) RJE[EWE o razrje{ewu direktora Uprave za indirektno oporezivawe BiH (srpski jezik) RJE[ENJE o razrje{enju direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH (bosanski jezik) 9. RJE[EWE o razrje{ewu direktora Instituta za mjeriteqstvo BiH (srpski jezik) RJE[ENJE o razrje{enju direktora Instituta za mjeriteljstvo BiH (bosanski jezik) RJE[ENJE o razrje{enju direktora Instituta za mjeriteljstvo BiH (hrvatski jezik) 10. RJE[EWE o razrje{ewu direktora Dr`avne regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu bezbjednost (srpski jezik) RJE[ENJE o razrje{enju direktora Dr`avne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost (bosanski jezik) RJE[ENJE o razrje{enju direktora Dr`avne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost (hrvatski jezik) 11. RJE[ENJE o imenovanju ~lanova Vije}a Agencije za po{tanski saobra}aj BiH (bosanski jezik)

7 7 7 7 7 7 7 7 10 10

5 5 12. 5 5 13. 6 6 6 14. 6 1 15. 1

22 22 25 25 25 34 34 34 50 50 50 51 51 51 53 53 53 53 53 53 53 53 53

1 1 89 89 89 10 11 11 10 11 11 14 15 15 6 6 6 6 6 6 6 7 7

10 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 22

1 56 57 57 57 57 57 154 154 154 154 154 154 1 19. 18. 17.

16.

55

59

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU RJE[ENJE o imenovanju vr{itelja du`nosti direktora Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sustava pla}anja u poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju BiH (hrvatski jezik) RJE[EWE o imenovawu vr{ioca du`nosti direktora Kancelarije za harmonizaciju i koordinaciju sistema pla}awa u poqoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH (srpski jezik) RJE[EWE o imenovawu vr{ioca du`nosti direktora Uprave za indirektno oporezivawe BiH (srpski jezik) RJE[ENJE o imenovanju vr{ioca du`nosti direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH (bosanski jezik) RJE[ENJE o imenovanju vr{itelja du`nosti direktora Uprave za neizravno oporezivanje BiH (hrvatski jezik) RJE[ENJE o razrje{enju ravnatelja Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete (hrvatski jezik) RJE[EWE o razrje{ewu direktora Agencije za razvoj visokog obrazovawa i obezbje|ivawe kvaliteta (srpski jezik) RJE[ENJE o razrje{enju direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (bosanski jezik) RJE[ENJE o imenovanju vr{itelja du`nosti ravnatelja Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete (hrvatski jezik) RJE[EWE o imenovawu vr{ioca du`nosti direktora Agencije za razvoj visokog obrazovawa i obezbje|ivawe kvaliteta (srpski jezik) RJE[ENJE o imenovanju vr{ioca du`nosti direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (bosanski jezik) RJE[ENJE o izmjeni Rje{enja o imenovanju direktora Slu`be za zajedni~ke poslove institucija BiH (bosanski jezik) RJE[ENJE o izmjeni Rje{enja o imenovanju direktora Slu`be za zajedni~ke poslove institucija BiH (hrvatski jezik) RJE[EWE o izmjeni Rje{ewa o imenovawu direktora Slu`be za zajedni~ke poslove institucija BiH (srpski jezik) RJE[ENJE o izmjeni Rje{enja o imenovanju zamjenika direktora Slu`be za zajedni~ke poslove institucija BiH (bosanski jezik) RJE[ENJE o izmjeni Rje{enja o imenovanju zamjenika direktora Slu`be za zajedni~ke poslove institucija BiH (hrvatski jezik) RJE[EWE o izmjeni Rje{ewa o imenovawu zamjenika direktora Slu`be za zajedni~ke poslove institucija BiH (srpski jezik) RJE[ENJE o izmjeni Rje{enja o imenovanju zamjenika direktora Slu`be za zajedni~ke poslove institucija BiH (bosanski jezik) RJE[ENJE o izmjeni Rje{enja o imenovanju zamjenika direktora Slu`be za zajedni~ke poslove institucija BiH (hrvatski jezik) RJE[EWE o izmjeni Rje{ewa o imenovawu zamjenika direktora Slu`be za zajedni~ke poslove institucija BiH (srpski jezik) 26. RJE[ENJE o imenovanju tri ~lana Upravnog odbora Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, po jednog iz reda Bo{njaka, Hrvata i pripadnika nacionalnih manjina (bosanski jezik) RJE[ENJE o imenovanju tri ~lana Upravnog odbora Centra za informiranje i priznavanje dokumenata u polju visokog obrazovanja, po jednog iz reda Bo{njaka, Hrvata i pripadnika nacionalnih manjina (hrvatski jezik) RJE[EWE o imenovawu tri ~lana Upravnog odbora Centra za informisawe i priznavawe dokumenata iz oblasti visokog obrazovawa, po jednog iz reda Bo{waka, Hrvata i pripadnika nacionalnih mawina (srpski jezik) 27. RJE[ENJE o imenovanju zamjenika direktora Agencije za policijsku potporu (hrvatski jezik) RJE[EWE o imenovawu zamjenika direktora Agencije za policijsku podr{ku (srpski jezik) RJE[ENJE o imenovanju zamjenika direktora Agencije za policijsku podr{ku (bosanski jezik) 28. RJE[ENJE o razrje{enju ~lanova Odbora dr`avne slu`be za `albe (hrvatski jezik) RJE[EWE o razrje{ewu ~lanova Odbora dr`avne slu`be za `albe (srpski jezik) RJE[ENJE o razrje{enju ~lanova Odbora dr`avne slu`be za `albe (bosanski jezik) 29. RJE[ENJE o imenovanju ~lanova Odbora dr`avne slu`be za `albe (hrvatski jezik) RJE[EWE o imenovawu ~lanova Odbora dr`avne slu`be za `albe (srpski jezik) RJE[ENJE o imenovanju ~lanova Odbora dr`avne slu`be za `albe (bosanski jezik) 30. RJE[ENJE o imenovanju zamjenika direktora Instituta za intelektualno vlasni{tvo BiH ponovni mandat (hrvatski jezik) RJE[EWE o imenovawu zamjenika direktora Instituta za intelektualno vlasni{tvo BiH ponovni mandat (srpski jezik) RJE[ENJE o imenovanju zamjenika direktora Instituta za intelektualno vlasni{tvo BiH ponovni mandat (bosanski jezik) 31. RJE[ENJE o imenovanju vr{itelja du`nosti direktora Uprave za neizravno oporezivanje BiH (hrvatski jezik) RJE[EWE o imenovawu vr{ioca du`nosti direktora Uprave za indirektno oporezivawe BiH (srpski jezik) RJE[ENJE o imenovanju vr{ioca du`nosti direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH (bosanski jezik) 32. RJE[ENJE o imenovanju ~etiri ~lana Odbora Agencije za javne nabavke (hrvatski jezik) RJE[EWE o imenovawu ~etiri ~lana Odbora Agencije za javne nabavke (srpski jezik) RJE[ENJE o imenovanju ~etiri ~lana Odbora Agencije za javne nabavke (bosanski jezik) 33. RJE[EWE o imenovawu direktora Agencije za razvoj visokog obrazovawa i obezbje|ivawe kvaliteta (srpski jezik) RJE[ENJE o imenovanju direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (bosanski jezik) RJE[ENJE o imenovanju direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (hrvatski jezik)

Strana 29

55

59

88

11

55 75 75 75 77 77 77

60 12 12 12 10 10 11

20.

88

11

88 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 96 96 96

12 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 2 3 3

21.

22.

77

11

77

11

77 82 82 82 82 82 82 82 82 82

11 34 34 34 34 35 35 35 35 35

23.

24.

25.

Strana 30

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU PRAVILNIK o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje afri~ke bolesti konja (bosanski jezik) PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o na~inu izdavawa dozvole za pristup tajnim podacima druge dr`ave, me|unarodne ili regionalne organizacije (srpski jezik) PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o na~inu izdavanja dozvole za pristup tajnim podacima druge dr`ave, me|unarodne ili regionalne organizacije (bosanski jezik) PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o na~inu izdavanja dozvole za pristup tajnim podacima druge dr`ave, me|unarodne ili regionalne organizacije (hrvatski jezik) PRAVILNIK o proizvodima od mlijeka i starter kulturama (srpski jezik) PRAVILNIK o proizvodima od mlijeka i starter kulturama (bosanski jezik) PRAVILNIK o mlije~nim proizvodima i starter kulturama (htvatski jezik) PRAVILNIK o jestivim biqnim uqima, jestivim biqnim mastima i majonezama (srpski jezik) PRAVILNIK o jestivim biljnim uljima, jestivim biljnim mastima i majonezama (bosanski jezik) PRAVILNIK o jestivim biljnim uljima, jestivim biljnim mastima i majonezama (hrvatski jezik) PRAVILNIK o zgusnutom (kondenzovanom) mlijeku i mlijeku u prahu (srpski jezik) PRAVILNIK o zgusnutom (kondenziranom) mlijeku i mlijeku u prahu (bosanski jezik) PRAVILNIK o ugu{}enom (kondenziranom) mlijeku i mlijeku u prahu (hrvatski jezik) PRAVILNIK o sirovom mlijeku (srpski jezik) PRAVILNIK o sirovom mlijeku (bosanski jezik) PRAVILNIK o sirovom mlijeku (hrvatski jezik) PRAVILNIK o sprovo|ewu plana pra}ewa monitoringa hrane (srpski jezik) PRAVILNIK o provo|enju plana pra}enja monitoringa hrane (bosanski jezik) PRAVILNIK o provedbi plana pra}enja monitoringa hrane (hrvatski jezik) PRAVILNIK o mazivim mastima (srpski jezik) PRAVILNIK o mazivim mastima (bosanski jezik) PRAVILNIK o mazivim mastima (hrvatski jezik) PRAVILNIK o jestivim kazeinima i kazeinatima (srpski jezik) PRAVILNIK o jestivim kazeinima i kazeinatima (bosanski jezik) PRAVILNIK o jestivim kazeinima i kazeinatima (hrvatski jezik) PRAVILNIK kojim se utvr|uju mjere za sprje~avanje, kontrolu i iskorjenjivanje transmisivnih spongiformnih encefalopatija (bosanski jezik) PRAVILNIK kojim se utvr|uju mjere za spre~avanje, kontrolu i iskorjenjivanje transmisivnih spongiformnih encefalopatija (hrvatski jezik) PRAVILNIK kojim se utvr|uju mjere za spre~avawe, kontrolu i iskorjewivawe transmisivnih spongiformnih encefalopatija (srpski jezik)

34. RJE[EWE o imenovawu vr{ioca du`nosti direktora Kancelarije za harmonizaciju i koordinaciju sistema pla}awa u poqoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH (srpski jezik) RJE[ENJE o imenovanju vr{itelja du`nosti direktora Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sistema pla}anja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH (bosanski jezik) RJE[ENJE o imenovanju vr{itelja du`nosti direktora Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sustava pla}anja u poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju BiH (hrvatski jezik) 35. RJE[ENJE o imenovanju direktora Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini - ponovni mandat (bosanski jezik) RJE[ENJE o imenovanju direktora Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini - ponovni mandat (hrvatski jezik) RJE[EWE o imenovawu direktora Agencije za osigurawe u Bosni i Hercegovini - ponovni mandat (srpski jezik) 1. PRAVILNIK o izmjeni Pravilnika o uslovima za stavljanje u promet, kvalitetu i kontroli kvaliteta mineralnih |ubriva te skladi{tenju i rukovanju mineralnim |ubrivima (bosanski jezik) PRAVILNIK o izmjeni Pravilnika o uvjetima za stavljanje u promet, kvaliteti i kontroli kvalitete mineralnih gnojiva te skladi{tenju i rukovanju mineralnim gnojivima (hrvatski jezik) PRAVILNIK o izmjeni Pravilnika o uslovima za stavqawe u promet, kvalitetu i kontroli kvaliteta mineralnih |ubriva te skladi{tewu i rukovawu mineralnim |ubrivima (srpski jezik) PRAVILNIK o mjerama za nadzor afri~ke sviwske kuge (srpski jezik) PRAVILNIK o mjerama za nadzor afri~ke svinjske kuge (bosanski jezik) PRAVILNIK o mjerama za nadzor afri~ke svinjske kuge (hrvatski jezik) PRAVILNIK o mjerama za kontrolu odre|enih bolesti `ivotiwa i posebne mjere za vezikularnu bolest sviwa (srpski jezik) PRAVILNIK o mjerama za kontrolu odre|enih bolesti `ivotinja i posebne mjere za vezikularnu bolest svinja (bosanski jezik) PRAVILNIK o mjerama za kontrolu odre|enih bolesti `ivotinja i posebne mjere za vezikularnu bolest svinja (hrvatski jezik) PRAVILNIK o veterinarskim uvjetima za uvoz odre|enih vrsta ptica i o uvjetima karantene (hrvatski jezik) PRAVILNIK o veterinarskim uslovima za uvoz odre|enih vrsta ptica i o uslovima karantina (srpski jezik) PRAVILNIK o veterinarskim uslovima za uvoz odre|enih vrsta ptica i o uslovima karantina (bosanski jezik) PRAVILNIK o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje afri~ke bolesti konja (hrvatski jezik) PRAVILNIK o mjerama za otkrivawe, suzbijawe i iskorjewivawe afri~ke bolesti kowa (srpski jezik)

17

53

6. 99 6

18

139

99

6

18

144

99 103 103 103

6 37 37 37 8. 7.

18 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 25 25

149 10 16 21 27 37 45 53 55 57 59 61 63 65 66 67 68 76 83 90 91 93 1 30

13

6 9.

13

6 10.

13 15 15 15 15 15 15 17 17 17 17 17

7 1 11. 12 23 34 42 51 1 16 32 47 50 13. 12.

2.

3.

4.

14.

5.

25

59

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU 15. PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o medu i drugim p~elinjim proizvodima (bosanski jezik) PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o medu i drugim p~elinjim proizvodima (hrvatski jezik) PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o medu i drugim p~eliwim proizvodima (srpski jezik) 16. PRAVILNIK o izmjeni i dopuni Pravilnika o ozna~avanju i kontroli kretanja `ivotinja u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) PRAVILNIK o izmjeni i dopuni Pravilnika o ozna~avanju i kontroli kretanja `ivotinja u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) PRAVILNIK o izmjeni i dopuni Pravilnika o ozna~avawu i kontroli kretawa `ivotiwa u Bosni i Hercegovini (srpski jezik) 17. PRAVILNIK o aktivnim i inteligentnim materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt sa hranom (bosanski jezik) PRAVILNIK o aktivnim i inteligentnim materijalima i predmetima namijenjenim za dodir s hranom (hrvatski jezik) PRAVILNIK o aktivnim i inteligentnim materijalima i predmetima namijewenim za kontakt sa hranom (srpski jezik) 18. PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o vo}nim sokovima, vo}nim nektarima i sli~nim proizvodima (bosanski jezik) PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o vo}nim sokovima, vo}nim nektarima i sli~nim proizvodima (hrvatski jezik) PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o vo}nim sokovima, vo}nim nektarima i sli~nim proizvodima (srpski jezik) 19. PRAVILNIK o uslovima zdravlja `ivotinja koji se primjenjuju na `ivotinje akvakulture i njihove proizvode te sprje~avanju i suzbijanju odre|enih bolesti vodenih `ivotinja (bosanski jezik) PRAVILNIK o uvjetima zdravlja `ivotinja koji se primjenjuju na `ivotinje akvakulture i njihove proizvode te spre~avanju i suzbijanju odre|enih bolesti vodenih `ivotinja (hrvatski jezik) PRAVILNIK o uslovima zdravqa `ivotiwa koji se primjewuju na `ivotiwe akvakulture i wihove proizvode te spre~avawu i suzbijawu odre|enih bolesti vodenih `ivotiwa (srpski jezik) 20. PRAVILNIK o pomo}nim tvarima u procesu proizvodnje (bosanski jezik) PRAVILNIK o pomo}nim tvarima u procesu proizvodnje (hrvatski jezik) PRAVILNIK o pomo}nim sredstvima u procesu proizvodwe (srpski jezik) 21. PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o upotrebi boja u hrani (srpski jezik) PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o upotrebi boja u hrani (bosanski jezik) PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o uporabi boja u hrani (hrvatski jezik) 22. PRAVILNIK o mjerama za suzbijawe i iskorjewivawe slinavke i {apa (srpski jezik) PRAVILNIK o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje slinavke i {apa (bosanski jezik) PRAVILNIK o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje slinavke i {apa (hrvatski jezik) PRAVILNIK o analiti~kim metodama za jaka alkoholna i alkoholna pi}a (hrvatski jezik) PRAVILNIK o analiti~kim metodama za jaka alkoholna i alkoholna pi}a (srpski jezik) PRAVILNIK o analiti~kim metodama za jaka alkoholna i alkoholna pi}a (bosanski jezik) PRAVILNIK o hrani podvrgnutoj ioniziraju}em zra~enju (hrvatski jezik) PRAVILNIK o hrani podvrgnutoj jonizuju}em zra~ewu (srpski jezik) PRAVILNIK o hrani podvrgnutoj joniziraju}em zra~enju (bosanski jezik) PRAVILNIK o proizvodima od jaja (srpski jezik) PRAVILNIK o proizvodima od jaja (bosanski jezik) PRAVILNIK o proizvodima od jaja (hrvatski jezik) PRAVILNIK o keksima i proizvodima srodnim keksima (srpski jezik) PRAVILNIK o keksima i proizvodima srodnim keksima (bosanski jezik) PRAVILNIK o keksima i keksima srodnim proizvodima (hrvatski jezik) PRAVILNIK o kakau i ~okoladnim proizvodima (srpski jezik) PRAVILNIK o kakau i ~okoladnim proizvodima (bosanski jezik) PRAVILNIK o kakau i ~okoladnim proizvodima (hrvatski jezik) PRAVILNIK o izmjeni Pravilnika o mjerama za otkrivawe, suzbijawe i iskorjewivawe klasi~ne sviwske kuge (srpski jezik) PRAVILNIK o izmjeni Pravilnika o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje klasi~ne svinjske kuge (bosanski jezik) PRAVILNIK o izmjeni Pravilnika o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje klasi~ne svinjske kuge (hrvatski jezik) PRAVILNIK o brzo smrznutoj hrani za ishranu qudi (srpski jezik) PRAVILNIK o brzo smrznutoj hrani za ishranu ljudi (bosanski jezik) PRAVILNIK o brzo smrznutoj hrani za prehranu ljudi (hrvatski jezik) PRAVILNIK o uslovima koje moraju da ispuwavaju pravna i fizi~ka lica za promet fitofarmaceutskim sredstvima (srpski jezik) PRAVILNIK o uslovima koje moraju ispunjavati pravna i fizi~ka lica za promet fitofarmaceutskim sredstvima (bosanski jezik) PRAVILNIK o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne i fizi~ke osobe za promet fitofarmaceutskim sredstvima (hrvatski jezik) PRAVILNIK o za~inima, ekstraktima za~ina i mje{avinama za~ina (srpski jezik) PRAVILNIK o za~inima, ekstraktima za~ina i mje{avinama za~ina (bosanski jezik) PRAVILNIK o za~inima, ekstraktima za~ina i mje{avinama za~ina (hrvatski jezik) PRAVILNIK o izmjeni i dopuni Pravilnika o osvje`avaju}im bezalkoholnim pi}ima i sli~nim proizvodima (srpski jezik)

Strana 31

45 50 50 50 50 50 50 51 51 51 51 51 51 51 51 51

66 11 82 156 227 233 240 15 17 19 22 23 24 25 28 31

25 25 25 25 25 25 25 25 25

89 90 90 91 91 91 91 94 96

23.

24.

25.

26.

27.

28 28

3 4 28.

51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 54

34 34 35 35 38 40 43 52 61 70 78 86 7

28

5

28

5 29.

28

63

28 28 28 28 30 30 30 45 45

121 182 209 236 5 5 6 5 37

30.

31.

32.

Strana 32

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o plasti~nim materijalima i predmetima namijewenim za kontakt sa hranom (srpski jezik) 82 42. PRAVILNIK o na~inu kontrole cijena, na~inu oblikovanja cijena lijekova i na~inu izvje{tavanja o cijenama lijekova u BiH (bosanski jezik) 82 PRAVILNIK o na~inu kontrole cijena, na~inu oblikovanja cijena lijekova i na~inu izvje{tavanja o cijenama lijekova u BiH (hrvatski jezik) 82 PRAVILNIK o na~inu kontrole cijena, na~inu oblikovawa cijena lijekova i na~inu izvje{tavawa o cijenama lijekova u BiH (srpski jezik) 82 43. PRAVILNIK o izmjeni Pravilnika o ozna~avanju i kontroli kretanja `ivotinja u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) 103 PRAVILNIK o izmjeni Pravilnika o ozna~avanju i kontroli kretanja `ivotinja u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) 103 PRAVILNIK o izmjeni Pravilnika o ozna~avawu i kontroli kretawa `ivotiwa u Bosni i Hercegovini (srpski jezik) 103 1. 71 71 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 43 46 3 34 64 94 100 106 112 123 134 145 150 1. 155 1. POLITIKA lijekova i medicinskih sredstava u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) 55 POLITIKA lijekova i medicinskih sredstava u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) 55 POLITIKA lijekova i medicinskih sredstava u Bosni i Hercegovini (srpski jezik) 55 ZAKQU^AK o davawu saglasnosti za izdavawe garancije od strane Multilateralne agencije za garantovawe investicija (Multilateral Investment Guarantee Agency) - MIGA za reosigurawe osigurawa SID - Slovenska izvozna in razvojna banka d.d. za Poslovni sistem Merkator d.d., Qubqana, za ulagawa u projekat preduze}a M-BL, dru{tvo za trgovinu na veliko i malo d.o.o., i Merkator BH, trgovina na veliko i malo d.o.o. (srpski jezik) 63 60 61 63 2. UPUTSTVO o na~inu objavljivanja obavje{tenja u postupcima javnih nabavki (bosanski jezik) 43 NAPUTAK o na~inu objava obavijesti u postupcima javnih nabava (hrvatski jezik) 43 UPUTSTVO o na~inu objavqivawa obavje{tewa u postupcima javnih nabavki (srpski jezik) 43 UPUTSTVO za poslovne subjekte o na~inu obavje{tavawa potro{a~a o povla~ewu nesigurnih proizvoda (srpski jezik) 66 UPUTSTVO za poslovne subjekte o na~inu obavje{tavanja potro{a~a o povla~enju nesigurnih proizvoda (bosanski jezik) 66 NAPUTAK za poslovne subjekte o na~inu obavje{tavanja potro{a~a o povla~enju nesigurnih proizvoda (hrvatski jezik) 66

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

PRAVILNIK o izmjeni i dopuni Pravilnika o osvje`avaju}im bezalkoholnim pi}ima i sli~nim proizvodima (bosanski jezik) PRAVILNIK o izmjeni i dopuni Pravilnika o osvje`avaju}im bezalkoholnim pi}ima i sli~nim proizvodima (hrvatski jezik) PRAVILNIK o ~aju, biqnom ~aju, vo}nom ~aju i instant ~aju (srpski jezik) PRAVILNIK o ~aju, biljnom ~aju, vo}nom ~aju i instant ~aju (bosanski jezik) PRAVILNIK o ~aju, biljnom ~aju, vo}nom ~aju i instant-~aju (hrvatski jezik) PRAVILNIK o na~inu obavljanja pretrage na prisutnost Trichinella u mesu (hrvatski jezik) PRAVILNIK o na~inu obavqawa pretrage na prisutnost Trichinella u mesu (srpski jezik) PRAVILNIK o na~inu obavljanja pretrage na prisutnost Trichinella u mesu (bosanski jezik) PRAVILNIK o hrani namijenjenoj uporabi u energetski ograni~enoj prehrani za smanjenje tjelesne mase (hrvatski jezik) PRAVILNIK o hrani namijewenoj za upotrebu u energetski ograni~enoj ishrani za smawewe tjelesne mase (srpski jezik) PRAVILNIK o hrani namijenjenoj za upotrebu u energetski ograni~enoj ishrani za smanjenje tjelesne mase (bosanski jezik) PRAVILNIK o dijetetskoj hrani za posebne medicinske potrebe (hrvatski jezik) PRAVILNIK o dijetalnoj hrani za posebne medicinske potrebe (srpski jezik) PRAVILNIK o dijetalnoj hrani za posebne medicinske potrebe (bosanski jezik) PRAVILNIK o ne`eqenim supstancama u hrani za `ivotiwe (srpski jezik) PRAVILNIK o ne`eljenim supstancama u hrani za `ivotinje (bosanski jezik) PRAVILNIK o nepo`eljnim tvarima u hrani za `ivotinje (hrvatski jezik) PRAVILNIK o hrani oboga}enoj nutrijentima (srpski jezik) PRAVILNIK o hrani oboga}enoj nutrijentima (bosanski jezik) PRAVILNIK o hrani oboga}enoj nutrijentima (hrvatski jezik) PRAVILNIK o hrani za posebne prehrambene potrebe (srpski jezik) PRAVILNIK o hrani za posebne prehrambene potrebe (bosanski jezik) PRAVILNIK o hrani za posebne prehrambene potrebe (hrvatski jezik) PRAVILNIK o kafi, proizvodima od kafe, surogatima i proizvodima od surogata (srpski jezik) PRAVILNIK o kafi, proizvodima od kafe, surogatima i proizvodima od surogata (bosanski jezik) PRAVILNIK o kavi, proizvodima od kave, kavovinama i proizvodima od kavovina (hrvatski jezik) PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o plasti~nim materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt sa hranom (bosanski jezik) PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o plasti~nim materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt s hranom (hrvatski jezik)

54 54 54 54 54 56 56 56 71 71 71 71

7 7 7 10 13 5 15 25 35 36 38 40

39

41

48

55

37

37

38

1 42

84

3

6

8

82

36

82

37

8

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU ZAKLJU^AK o davanju saglasnosti za izdavanje garancije od strane Multilateralne agencije za garantiranje investicija (Multilateral Investment Guarantee Agency) - MIGA za reosiguranje osiguranja SID - Slovenska izvozna in razvojna banka d.d. za Poslovni sistem Mercator d.d., Ljubljana, za ulaganja u projekt preduze}a M-BL, dru{tvo za trgovinu na veliko i malo d.o.o., i Mercator BH, trgovina na veliko i malo d.o.o. (bosanski jezik) 63 ZAKLJU^AK o davanju suglasnosti za izdavanje jamstva od Multilateralne agencije za garantiranje investicija (Multilateral Investment Guarantee Agency) - MIGA za reosiguranje osiguranja SID - Slovenska izvozna in razvojna banka d.d. za Poslovni sistem Mercator d.d., Ljubljana, za ulaganja u projekt poduze}a M-BL, dru{tvo za trgovinu na veliko i malo d.o.o., i Mercator BH, trgovina na veliko i malo d.o.o. (hrvatski jezik) 63 2. ZAKQU^AK o davawu saglasnosti za izdavawe garancije od strane Multilateralne agencije za garantovawe investicija (Multilateral Investment Guarantee Agency) - MIGA za reosigurawe osigurawa SID - Slovenska izvozna in razvojna banka d.d. za Novu kreditnu banku Maribor d.d. za ulagawe u projekat preduze}a Merkator BH, trgovina na veliko i malo d.o.o. (srpski jezik) 63 ZAKLJU^AK o davanju saglasnosti za izdavanje garancije od strane Multilateralne agencije za garantiranje investicija (Multilateral Investment Guarantee Agency) - MIGA za reosiguranje osiguranja SID - Slovenska izvozna in razvojna banka d.d. za Novu kreditnu banku Maribor d.d. za ulaganje u projekt preduze}a Mercator BH, trgovina na veliko i malo d.o.o. (bosanski jezik) 63 ZAKLJU^AK o davanju suglasnosti za izdavanje jamstva od Multilateralne agencije za garantiranje investicija (Multilateral Investment Guarantee Agency) - MIGA za reosiguranje osiguranja SID - Slovenska izvozna in razvojna banka d.d. za Novu kreditnu banku Maribor d.d. za ulaganje u projekt poduze}a Mercator BH, trgovina na veliko i malo d.o.o. (hrvatski jezik) 63 3. ZAKLJU^AK o davanju suglasnosti za izdavanje jamstva od strane Multilateralne Agencije za garantiranje investicija (Multilateral Investment Guarantee Agency) - MIGA za reosiguranje osiguranja koje izdaje Slovenska izvozna razvojna banka za SKB banku Slovenija za nedioni~arski kredit u Mercator BH (hrvatski jezik) 92 ZAKQU^AK o davawu saglasnosti za izdavawe garancije od strane Multilateralne Agencije za garantovawe investicija (Multilateral Investment Guarantee Agency) - MIGA za reosigurawe osigurawa koje izdaje Slovenska izvozna razvojna banka za SKB banku Slovenija za nedioni~arski kredit u Mercator BH (srpski jezik) 92

Strana 33

ZAKLJU^AK o davanju saglasnosti za izdavanje garancije od strane Multilateralne Agencije za garantovanje investicija (Multilateral Investment Guarantee Agency) - MIGA za reosiguranje osiguranja koje izdaje Slovenska izvozna razvojna banka za SKB banku Slovenija za nedioni~arski kredit u Mercator BH (bosanski jezik) 92 8 1. STANDARDNE operativne procedure za me|uresornu koordinaciju prelaska dr`avne granice prilikom primanja i/ili upu}ivanja me|unarodne pomo}i u za{titi i spa{avanju (hrvatski jezik) STANDARDNE operativne procedure za me|uresornu koordinaciju prelaska dr`avne granice prilikom primawa i/ili upu}ivawa me|unarodne pomo}i u za{titi i spasavawu (srpski jezik) STANDARDNE operativne procedure za me|uresornu koordinaciju prelaska dr`avne granice prilikom primanja i/ili upu}ivanja me|unarodne pomo}i u za{titi i spa{avanju (bosanski jezik)

9

2

28

2

34

8

2

40

8

9

MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BiH/ MINISTARSTVO FINANCIJA I TREZORA BiH/ MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BiH 1. NAREDBA o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim ra~unima za administrativne takse (bosanski jezik) 41 NAREDBA o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim ra~unima za administrativne pristojbe (hrvatski jezik) 41 NAREDBA o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim ra~unima za administrativne takse (srpski jezik) 41 2. NAREDBA o dopuni Naredbe o izmjenama i dopunama naredbi o uplatnim ra~unima za administrativne pristojbe (hrvatski jezik) 71 NAREDBA o dopuni Naredbe o izmjenama i dopunama naredbi o uplatnim ra~unima za administrativne takse (srpski jezik) 71 NAREDBA o dopuni Naredbe o izmjenama i dopunama naredbi o uplatnim ra~unima za administrativne takse (bosanski jezik) 71 MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BiH CENTRALNA HARMONIZACIJSKA JEDINICA/ MINISTARSTVO FINANCIJA I TREZORA BiH CENTRALNA HARMONIZACIJSKA JEDINICA/ MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BiH CENTRALNA HARMONIZACIJSKA JEDINICA 1. ODLUKA o usvajanju Kodeksa profesionalne etike za interne revizore u institucijama BiH, Povelje interne revizije u institucijama BiH, Priru~nika za internu reviziju sa Standardima interne revizije u institucijama BiH (bosanski jezik) 82 ODLUKA o usvajanju Kodeksa profesionalne etike za unutarnje revizore u institucijama BiH, Povelje unutarnje revizije u institucijama BiH, Priru~nika za unutarnju reviziju sa Standardima unutarnje revizije u institucijama BiH (hrvatski jezik) 82

20 20 20

49 49

49

9

8

62

8

106

Strana 34

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU PRAVILNIK o na~inu provo|enja farmaceutsko-inspekcijskog nadzora (bosanski jezik) PRAVILNIK o polaganju ispita za farmaceutskog inspektora (hrvatski jezik) PRAVILNIK o polagawu ispita za farmaceutskog inspektora (srpski jezik) PRAVILNIK o polaganju ispita za farmaceutskog inspektora (bosanski jezik) PRAVILNIK o postupku i na~inu davawa dozvole za stavqawe lijeka u promet (srpski jezik) PRAVILNIK o postupku i na~inu davanja dozvole za stavljanje lijeka u promet (bosanski jezik) PRAVILNIK o postupku i na~inu davanja dozvole za stavljanje lijeka u promet (hrvatski jezik) PRAVILNIK o nadle`nosti i na~inu NABAVKE obrazaca putnih isprava (hrvatski jezik) PRAVILNIK o nadle`nosti i na~inu nabavke obrazaca putnih isprava (srpski jezik) PRAVILNIK o nadle`nosti i na~inu nabavke obrazaca putnih isprava (bosanski jezik)

ODLUKA o usvajawu Kodeksa profesionalne etike za interne revizore u institucijama BiH, Poveqe interne revizije u institucijama BiH, Priru~nika za internu reviziju sa standardima interne revizije u institucijama BiH (srpski jezik) 82 1. RJE[ENJE o imenovanju rukovode}eg dr`avnog slu`benika (bosanski jezik) 7 RJE[ENJE o imenovanju rukovode}eg dr`avnog slu`benika (hrvatski jezik) 7 RJE[EWE o imenovawu rukovode}eg dr`avnog slu`benika (srpski jezik) 7 RJE[EWE o imenovawu rukovode}eg dr`avnog slu`benika (srpski jezik) 66 RJE[ENJE o imenovanju rukovode}eg dr`avnog slu`benika (hrvatski jezik) 66 RJE[ENJE o imenovanju rukovode}eg dr`avnog slu`benika (bosanski jezik) 66

23 59 59 59 75 75 75 101 101 101

144 13 14 15 12 186 349 3 3 4

4. 150 16 16 17 10 11 11 6.

5.

2.

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BiH/ MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BiH/ MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BiH 1. ODLUKA o postupku pribavljanja dozvole za uvoz rizi~nih lijekova koji imaju dozvolu za stavljanje u promet u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) 23 ODLUKA o postupku pribavqawa dozvole za uvoz rizi~nih lijekova koji imaju dozvolu za stavqawe u promet u Bosni i Hercegovini (srpski jezik) 23 ODLUKA o postupku pribavljanja dozvole za uvoz rizi~nih lijekova koji imaju dozvolu za stavljanje u promet u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) 23 1. RJE[ENJE o imenovanju ~lanova Vije}a za op}e obrazovanje u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) 86 RJE[EWE o imenovawu ~lanova Savjeta za op{te obrazovawe u Bosni i Hercegovini (srpski jezik) 86 RJE[ENJE o imenovanju ~lanova Vije}a za op}e obrazovanje u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) 86 PRAVILNIK o zbrinjavanju farmaceutskog otpada (hrvatski jezik) PRAVILNIK o zbriwavawu farmaceutskog otpada (srpski jezik) PRAVILNIK o zbrinjavanju farmaceutskog otpada (bosanski jezik) PRAVILNIK o uvjetima za uvoz lijekova koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) PRAVILNIK o uslovima za uvoz lijekova koji nemaju dozvolu za stavqawe u promet u Bosni i Hercegovini (srpski jezik) PRAVILNIK o uslovima za uvoz lijekova koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) PRAVILNIK o na~inu provedbe farmaceutsko-inspekcijskog nadzora (hrvatski jezik) PRAVILNIK o na~inu provo|ewa farmaceutsko-inspekcijskog nadzora (srpski jezik) 23 23 23 23 23 23 23 23

53

77

101

3 4 5 125 126 128 130 133

1.

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BiH/ MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BiH/ MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I TRANSPORTA BiH 1. ODLUKA o razrje{enju ~lanova i prestanku rada Nacionalnog komiteta za profesionalno osposobljavanje u cestovnom prijevozu putnika, tereta i opasnih tvari (bosanski jezik) 61 161 ODLUKA o razrje{ewu ~lanova i prestanku rada Nacionalnog komiteta za profesionalno osposobqavawe u drumskom prevozu putnika, tereta i opasnih materija (srpski jezik) 61 161 ODLUKA o razrje{enju ~lanova i prestanku rada Nacionalnog komiteta za profesionalno osposobljavanje u cestovnom prijevozu putnika, tereta i opasnih tvari (hrvatski jezik) 61 161 2. ODLUKA o dopunama Odluke o posebnim vrstama uvoza za koja se ne provodi postupak homologacije pojedina~nog vozila (hrvatski jezik) 73 5 ODLUKA o dopunama Odluke o posebnim vrstama uvoza za koja se ne provodi postupak homologacije pojedina~nog vozila (bosanski jezik) 73 5 ODLUKA o dopunama Odluke o posebnim vrstama uvoza za koja se ne provodi postupak homologacije pojedina~nog vozila (srpski jezik) 73 6 1. RJE[ENJE broj 01-34-2-5466/10 (bosanski jezik) RJE[ENJE broj 01-34-2-5466/10 (hrvatski jezik) RJE[EWE broj 01-34-2-5466/10 (srpski jezik) RJE[ENJE o imenovanju direktora Regulatornog odbora `eljeznica BiH (bosanski jezik) RJE[EWE o imenovawu direktora Regulatornog odbora `eqeznica BiH (srpski jezik) RJE[ENJE o imenovanju direktora Regulatornog odbora `eljeznica BiH (hrvatski jezik) PRAVILNIK o radionicama i tahografima (bosanski jezik) 10 10 10 42 42 42 4 1 2 2 1 1 2 1

2.

2. 135 137 1. 140

3.

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU PRAVILNIK o radionicama i tahografima (hrvatski jezik) PRAVILNIK o radionicama i tahografima (srpski jezik) PRAVILNIK o izmjeni i dopuni Pravilnika o tehni~kim pregledima vozila (hrvatski jezik) PRAVILNIK o izmjeni i dopuni Pravilnika o tehni~kim pregledima vozila (srpski jezik) PRAVILNIK o izmjeni i dopuni Pravilnika o tehni~kim pregledima vozila (bosanski jezik) PRAVILNIK o postupku izdavawa memorijskih kartica za digitalni tahograf (srpski jezik) PRAVILNIK o postupku izdavanja memorijskih kartica za digitalni tahograf (bosanski jezik) PRAVILNIK o postupku izdavanja memorijskih kartica za digitalni tahograf (hrvatski jezik) PRAVILNIK o izmjeni Pravilnika o me|unarodnoj voza~koj dozvoli (srpski jezik) PRAVILNIK o izmjeni Pravilnika o me|unarodnoj voza~koj dozvoli (bosanski jezik) PRAVILNIK o izmjeni Pravilnika o me|unarodnoj voza~koj dozvoli (hrvatski jezik) PRAVILNIK o uslovima i postupku izdavawa licenci i kvalifikacionih kartica voza~a za obavqawe me|unarodnog drumskog prevoza (srpski jezik) PRAVILNIK o uvjetima i postupku izdavanja licenci i kvalifikacijskih kartica voza~a za obavljanje me|unarodnog cestovnog prijevoza (bosanski jezik) PRAVILNIK o uvjetima i postupku izdavanja licenci i kvalifikacijskih kartica voza~a za obavljanje me|unarodnog cestovnog prijevoza (hrvatski jezik) PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o certificiranju vozila i uvjetima koje ustrojstva za certificiranje vozila moraju ispuniti (hrvatski jezik) PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o sertifikovawu vozila i uslovima koje organizacije za sertifikovawe vozila moraju ispuniti (srpski jezik) PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o certificiranju vozila i uvjetima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti (bosanski jezik)

Strana 35

4 4 29 29 29 42 42 42 42 42 42

316 631 1 4 7 2 8 14 20 31 42

2.

EVROPSKA organizacija za bezbednost vazdu{ne plovidbe EUROCONTROL - Odluke pro{irene Komisije - Odluka br. 112 (srpski jezik) 104 EUROPSKA organizacija za sigurnost zra~ne plovidbe EUROCONTROL - Odluke pro{irene Komisije - Odluka br. 112 (bosanski jezik) 104 MINISTARSTVO PRAVDE BiH/ MINISTARSTVO PRAVDE BiH/ MINISTARSTVO PRAVDE BiH 1. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o unutarnjem ustroju Jedinice za implementiranje projekta izgradnje Zavoda za izvr{enje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o unutra{njoj organizaciji Jedinice za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvr{enje krivi~nih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH (bosanski jezik) ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o unutra{woj organizaciji Jedinice za implementaciju projekta izgradwe Zavoda za izvr{ewe krivi~nih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH (srpski jezik) 2. ODLUKA o izmjeni Odluke o utvr|ivawu poslova na kojima se sta` osigurawa ra~una u uve}anom trajawu i stepen uve}awa sta`a osigurawa u Zavodima za izvr{ewe krivi~nih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH (srpski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o utvr|ivanju poslova na kojima se sta` osiguranja ra~una u uve}anom trajanju i stepen uve}anja sta`a osiguranja u Zavodima za izvr{enje krivi~nih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH (bosanski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o utvr|ivanju poslova na kojima se sta` osiguranja ra~una u uve}anom trajanju i stupanj uve}anja sta`a osiguranja u Zavodima za izvr{enje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH (hrvatski jezik) 3. ODLUKA o objavljivanju podataka iz elektronskog Registra udru`enja koji se vodi kod Ministarstva pravde BiH (bosanski jezik) ODLUKA o objavljivanju podataka iz elektronskog Registra udruga koji se vodi kod Ministarstva pravde BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o objavqivawu podataka iz elektronskog Registra udru`ewa koji se vodi kod Ministarstva pravde BiH (srpski jezik) 1.

18 19

3.

37

1

4.

37

1

5.

81

12

37

2

81

36

57

1

81

59

6.

89

1

57

1

89

19

57 85 85 85

2 5 5 5

89

39 57 57 58

1.

CJENOVNIK usluga u postupku sertifikovawa (srpski jezik) 89 CJENIK usluga u postupku certificiranja (hrvatski jezik) 89 CJENOVNIK usluga u postupku certificiranja (bosanski jezik 89 EUROPSKA organizacija za sigurnost zra~ne plovidbe EUROCONTROL - Odluke pro{irene Komisije - Odluka br. 111 (hrvatski jezik) EVROPSKA organizacija za bezbednost vazdu{ne plovidbe EUROCONTROL - Odluke Pro{irene Komisije - Odluka br. 111 (srpski jezik) EUROPSKA organizacija za sigurnost zra~ne plovidbe EUROCONTROL - Odluke Pro{irene komisije - Odluka br. 111 (bosanski jezik) EUROPSKA organizacija za sigurnost zra~ne plovidbe EUROCONTROL - Odluke pro{irene Komisije - Odluka br. 112 (hrvatski jezik)

1.

104

17

104 104 104

17 18 18 2.

2.

RJE[EWE o imenovawu Komisije za polagawe pravosudnog ispita na nivou BiH (srpski jezik) 2 RJE[ENJE o imenovanju Povjerenstva za polaganje pravosudnog ispita na nivou BiH (hrvatski jezik) 2 RJE[ENJE o imenovanju Komisije za polaganje pravosudnog ispita na nivou BiH (bosanski jezik) 2 RJE[ENJE o imenovanju Komisije za polaganje stru~nog ispita zavodskih slu`benika u zavodima za izvr{enje krivi~nih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH (bosanski jezik) 13

45 45 46

7

Strana 36

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za upu}ivanje osu|enih osoba na izdr`avanje kazne zatvora (hrvatski jezik) 6. PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o oznaci i zna~ki slu`be osiguranja, boji i oznaci vozila slu`be osiguranja, odori, slu`benim zvanjima i oznakama slu`benih zvanja ovla{tenih zavodskih slu`benika u zavodima za izvr{enje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH (hrvatski jezik) PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o oznaci i zna~ki slu`be obezbje|ewa, boji i oznaci vozila slu`be obezbje|ewa, uniformi, slu`benim zvawima i oznakama slu`benih zvawa ovla{tenih zavodskih slu`benika u zavodima za izvr{ewe krivi~nih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH (srpski jezik) PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o oznaci i zna~ki slu`be osiguranja, boji i oznaci vozila slu`be osiguranja, uniformi, slu`benim zvanjima i oznakama slu`benih zvanja ovla{tenih zavodskih slu`benika u zavodima za izvr{enje krivi~nih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH (bosanski jezik) 7. PRAVILNIK o evidencijama koje se vode u Zavodu za izvr{enje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH (hrvatski jezik) PRAVILNIK o evidencijama koje se vode u Zavodu za izvr{ewe krivi~nih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH (srpski jezik) PRAVILNIK o evidencijama koje se vode u Zavodu za izvr{enje krivi~nih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH (bosanski jezik) 8. PRAVILNIK o vo|ewu evidencija i kori{tewu li~nih podataka iz Upisnika naredbi i Evidencije zadr`anih lica u Sudskoj policiji BiH (srpski jezik) PRAVILNIK o vo|enju evidencija i kori{tenju li~nih podataka iz Upisnika naredbi i Evidencije zadr`anih lica u Sudskoj policiji BiH (bosanski jezik) PRAVILNIK o vo|enju evidencija i kori{tenju osobnih podataka iz Upisnika naredaba i Evidencije zadr`anih osoba u Sudbenoj policiji BiH (hrvatski jezik) 9. PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika o uslovima, na~inu i programu polagawa stru~nog ispita zavodskih slu`benika u zavodima za izvr{ewe krivi~nih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH (srpski jezik) PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika o uvjetima, na~inu i programu polaganja stru~nog ispita zavodskih slu`benika u zavodima za izvr{enje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH (hrvatski jezik) PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika o uslovima, na~inu i programu polaganja stru~nog ispita zavodskih slu`benika u zavodima za izvr{enje krivi~nih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH (bosanski jezik) 10. PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o uniformi i posebnim oznakama Sudske policije BiH (hrvatski jezik) PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o uniformi i posebnim oznakama Sudske policije BiH (srpski jezik)

3.

RJE[ENJE o imenovanju Povjerenstva za polaganje stru~nog ispita zavodskih slu`benika u zavodima za izvr{enje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH (hrvatski jezik) RJE[EWE o imenovawu Komisije za polagawe stru~nog ispita zavodskih slu`benika u zavodima za izvr{ewe krivi~nih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH (srpski jezik) RJE[ENJE o imenovanju glavnog upravnog inspektora u Upravnom inspektoratu Ministarstva pravde BiH (hrvatski jezik) RJE[ENJE o imenovanju glavnog upravnog inspektora u Upravnom inspektoratu Ministarstva pravde BiH (bosanski jezik) RJE[EWE o imenovawu glavnog upravnog inspektora u Upravnom inspektoratu Ministarstva pravde BiH (srpski jezik) PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvr{enju mjera sigurnosti obveznog psihijatrijskog lije~enja i obveznog lije~enja od ovisnosti u Zavodu za izvr{enje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH (hrvatski jezik) PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvr{ewu mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog lije~ewa i obaveznog lije~ewa od zavisnosti u Zavodu za izvr{ewe krivi~nih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH (srpski jezik) PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvr{enju mjera sigurnosti obaveznog psihijatrijskog lije~enja i obaveznog lije~enja od ovisnosti u Zavodu za izvr{enje krivi~nih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH (bosanski jezik) PRAVILNIK o mjerilima i na~inu utvr|ivanja zdravstvene sposobnosti ovla{tenih zavodskih slu`benika (hrvatski jezik) PRAVILNIK o mjerilima i na~inu utvr|ivawa zdravstvene sposobnosti ovla{}enih zavodskih slu`benika (srpski jezik) PRAVILNIK o mjerilima i na~inu utvr|ivanja zdravstvene sposobnosti ovla{tenih zavodskih slu`benika (bosanski jezik) PRAVILNIK o na~inu i uslovima ~uvawa materijalnih dokaza (srpski jezik) PRAVILNIK o na~inu i uvjetima ~uvanja materijalnih dokaza (bosanski jezik) PRAVILNIK o na~inu i uvjetima ~uvanja materijalnih dokaza (hrvatski jezik) PRAVILNIK o kaznenoj evidenciji (srpski jezik) PRAVILNIK o kaznenoj evidenciji (bosanski jezik) PRAVILNIK o kaznenoj evidenciji (hrvatski jezik) PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za upu}ivanje osu|enih lica na izdr`avanje kazne zatvora (bosanski jezik) PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za upu}ivawe osu|enih lica na izdr`avawe kazne zatvora (srpski jezik)

13

7

37

3

13 96 96 96

8 3 3 3

49

7

49

7

1.

2

46

49 56 56 56

7 35 36 38

2

47

2 5

47 1

2.

63

9

5 5 18 18 18 18 18 18

2 3 155 164 173 182 183 184

63

13

63

17

3.

74

5

4.

74

5

5.

74 83 83

5 55 56

37

2

37

3

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU PRAVILNIK o izmjenama i dopunama pravilnika o uniformi i posebnim oznakama Sudske policije BiH (bosanski jezik) 11. PRAVILNIK o oznaci i zna~ki slu`be obezbje|ewa, boji i oznaci vozila slu`be obezbje|ewa, uniformi, slu`benim zvawima i oznakama slu`benih zvawa ovla{}enih zavodskih slu`benika u Zavodima za izvr{ewe krivi~nih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH (srpski jezik) PRAVILNIK o oznaci i zna~ki slu`be osiguranja, boji i oznaci vozila slu`be osiguranja, uniformi, slu`benim zvanjima i oznakama slu`benih zvanja ovla{tenih zavodskih slu`benika u Zavodima za izvr{enje krivi~nih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH (bosanski jezik) PRAVILNIK o oznaci i zna~ki slu`be osiguranja, boji i oznaci vozila slu`be osiguranja, odori, slu`benim zvanjima i oznakama slu`benih zvanja ovla{tenih zavodskih slu`benika u Zavodima za izvr{enje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH (hrvatski jezik) 1. PRAVILNIK o evidentirawu kazni izre~enih presudama inostranih sudova dr`avqanima BiH, a koji nisu ro|eni u Bosni i Hercegovini (srpski jezik) PRAVILNIK o ocjenjivanju rada policijskih slu`benika (hrvatski jezik) PRAVILNIK o ocjewivawu rada policijskih slu`benika (srpski jezik) PRAVILNIK o ocjenjivanju rada policijskih slu`benika (bosanski jezik) PRAVILNIK o evidenciji dr`avqana BiH koji se vra}aju po Sporazumu o readmisiji (srpski jezik) PRAVILNIK o evidenciji dr`avljana BiH koji se vra}aju po Sporazumu o readmisiji (bosanski jezik) PRAVILNIK o evidenciji dr`avljana BiH koji se vra}aju po Sporazumu o readmisiji (hrvatski jezik) UPUTSTVO o na~inu popune obrazaca i elektronskog unosa podataka za prijavu nov~anih transakcija od strane obveznika (bosanski jezik) NAPUTAK o na~inu popune obrazaca i elektronskog unosa podataka za prijavu nov~anih transakcija od strane obveznika (hrvatski jezik) UPUTSTVO o na~inu popuwavawa obrazaca i elektronskog unosa podataka za prijavqivawe nov~anih transakcija od strane obveznika (srpski jezik) UPUTA o na~inu pristupa centralnoj elektronskoj evidenciji i razmjeni podataka o kontroli kretanja oru`ja i vojne opreme (hrvatski jezik) UPUTSTVO o na~inu pristupa centralnoj elektronskoj evidenciji i razmjeni podataka o kontroli kretawa oru`ja i vojne opreme (srpski jezik) UPUTSTVO o na~inu pristupa centralnoj elektronskoj evidenciji i razmjeni podataka o kontroli kretanja oru`ja i vojne opreme (bosanski jezik)

Strana 37

83

57 3.

19 59 59 59 63 63 63

5 16 21 27 21 22 24

90

6 4.

90

10

1. 90 14

22

2

PROGRAM stru~nog upravnog ispita za pripravnike, lica sa visokom {kolskom spremom i zaposlenike na nivou BiH (bosanski jezik) 34 PROGRAM stru~nog upravnog ispita za pripravnike, lica sa visokom {kolskom spremom i uposlenike na razini BiH (hrvatski jezik) 34 PROGRAM stru~nog upravnog ispita za pripravnike, lica sa visokom {kolskom spremom i zaposlenike na nivou BiH (srpski jezik) 34

11 20 2. 29

22

74

22

145

86

6

MINISTARSTVO SIGURNOSTI BiH/ MINISTARSTVO SIGURNOSTI BiH/ MINISTARSTVO BEZBJEDNOSTI BiH 1. INSTRUKCIJA o posebnim mjerama sigurnosti prilikom kretanja oru`ja i vojne opreme (hrvatski jezik) INSTRUKCIJA o posebnim mjerama bezbjednosti prilikom kretawa oru`ja i vojne opreme (srpski jezik) INSTRUKCIJA o posebnim mjerama sigurnosti prilikom kretanja oru`ja i vojne opreme (bosanski jezik) 1.

86

14

2 2 2

47 49 51

86

21

2.

PRAVILNIK o na~inu i postupku obrade zahtjeva za izdavanje isprave za provoz robe navedene u kontrolnim listama (hrvatski jezik) 8 PRAVILNIK o na~inu i postupku obrade zahtjeva za izdavawe isprave za tranzit robe navedene u kontrolnim listama (srpski jezik) 8 PRAVILNIK o na~inu i postupku obrade zahtjeva za izdavanje isprave za tranzit robe navedene u kontrolnim listama (bosanski jezik) 8 PRAVILNIK o evidentiranju kazni izre~enih presudama inostranih sudova dr`avljanima BiH, a koji nisu ro|eni u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) 19 PRAVILNIK o evidentiranju kazni izre~enih presudama inozemnih sudova dr`avljanima BiH, a koji nisu ro|eni u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) 19

5 8 11

1

MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BiH/ MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BiH/ MINISTARSTVO SPOQNE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BiH 1. NAREDBA o neautomatskim vagama (hrvatski jezik) NAREDBA o neautomatskim vagama (srpski jezik) NAREDBA o neautomatskim vagama (bosanski jezik) 2. NAREDBA o opremi pod pritiskom (bosanski jezik) NAREDBA o opremi pod tlakom (hrvatski jezik) NAREDBA o opremi pod pritiskom (srpski jezik) 1.

47 47 47 52 52 52

4 27 50 1 56 109

3

ODLUKA o nusproizvodima `ivotinjskog porijekla i njihovim proizvodima koji nisu namijenjeni ishrani ljudi (bosanski jezik) 19

7

Strana 38

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU UPUTA o dopunama Upute o uslovima i postupku za izdavanje isprava za vanjskotrgovinski promet roba i usluga od strate{ke va`nosti za sigurnost BiH (bosanski jezik) 41 1. PRILOG, A`urirana lista standarda ~ijim kori{tenjem se stvara pretpostavka uskla|enosti proizvoda sa zahtjevima Zakona o op}oj sigurnosti proizvoda ("Slu`beni glasnik BiH", br. 102/09) PRILOG, A`urirana lista standarda ~ijim kori{tenjem se stvara pretpostavka uskla|enosti lifta sa zahtjevima Naredbe o sigurnosti liftova ("Slu`beni glasnik BiH", br. 98/09) PRILOG, A`urirana lista standarda ~ijim kori{tenjem se stvara pretpostavka uskla|enosti proizvoda sa zahtjevima Naredbe o li~noj za{titnoj opremi ("Slu`beni glasnik BiH", br. 98/09) PRILOG, A`urirana lista standarda ~ijim kori{tenjem se stvara pretpostavka uskla|enosti proizvoda sa zahtjevima Naredbe o elektri~noj opremi namijenjenoj za upotrebu unutar odre|enih naponskih granica ("Slu`beni glasnik BiH", br. 98/09) PRILOG, A`urirana lista standarda ~ijim kori{tenjem se stvara pretpostavka uskla|enosti proizvoda sa zahtjevima Naredbe o elektromagnetnoj kompatibilnosti ("Slu`beni glasnik BiH", br. 41/10) PRILOG lista standarda ~ijim kori{tenjem se stvara pretpostavka uskla|enosti proizvoda sa zahtjevima Naredbe o neautomatskim vagama koja je objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", broj 47/11 od 14.06.2011. godine

2.

3.

ODLUKA o nusproizvodima `ivotinjskog podrijetla i njihovim proizvodima koji nisu namijenjeni prehrani ljudi (hrvatski jezik) ODLUKA o nusproizvodima `ivotiwskog porijekla i wihovim proizvodima koji nisu namijeweni ishrani qudi (srpski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o uspostavljanju i imenovanju ~lanova Odbora za koordinaciju informacija u poljoprivredi (bosanski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o uspostavljanju i imenovanju ~lanova Odbora za koordinaciju informacija u poljoprivredi (hrvatski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o uspostavqawu i imenovawu ~lanova Odbora za koordinaciju informacija u poqoprivredi (srpski jezik) ODLUKA o formirawu Nadzornog tima za sprovo|ewe vanrednog nadzora (srpski jezik) ODLUKA o formiranju Nadzornog tima za provo|enje vanrednog nadzora (bosanski jezik) ODLUKA o formiranju Nadzornog tima za provo|enje izvanrednog nadzora (hrvatski jezik) PRAVILNIK o uvjetima u pogledu zdravlja `ivotinja koji se odnose na proizvodnju, preradu, stavljanje u promet i uno{enje proizvoda `ivotinjskog podrijetla namijenjenih za ljudsku konzumaciju (hrvatski jezik) PRAVILNIK o uslovima u pogledu zdravqa `ivotiwa koji se odnose na proizvodwu, preradu, stavqawe u promet i uno{ewe proizvoda `ivotiwskog porijekla namijewenih za qudsku konzumaciju (srpski jezik) PRAVILNIK o uslovima u pogledu zdravlja `ivotinja koji se odnose na proizvodnju, preradu, stavljanje u promet i uno{enje proizvoda `ivotinjskog porijekla namijenjenih za ljudsku konzumaciju (bosanski jezik) PRAVILNIK o registriranju i uslovima za obavljanje djelatnosti prerade i prozvodnje duhanskih proizvoda (bosanski jezik) PRAVILNIK o registriranju i uvjetima za obavljanje djelatnosti prerade i prozvodnje duhanskih proizvoda (hrvatski jezik) PRAVILNIK o registrovawu i uslovima za obavqawe djelatnosti prerade i prozvodwe duvanskih proizvoda (srpski jezik) PRAVILNIK o maksimalno dozvoljenim koli~inama farmakolo{ki aktivnih supstanci u proizvodima `ivotinjskog porijekla (bosanski jezik) PRAVILNIK o maksimalno dozvoljenim koli~inama farmakolo{ki aktivnih tvari u proizvodima `ivotinjskog podrijetla (hrvatski jezik) PRAVILNIK o maksimalno dozvoqenim koli~inama farmakolo{ki aktivnih materija u proizvodima `ivotiwskog porijekla (srpski jezik)

19 19 31 31 31 60 60 60

20 32 33 34 34 7 8 9 2.

21

29

10

29

16

29

20

1.

29

67

5

4

29

211

5

13

54

16

5 58 58 58

21 1 4 7 MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BiH/ MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BiH/ MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA BiH 1. ODLUKA o imenovanju Komisije za javne nabavke 5 ODLUKA o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za javne nabavke 61

2.

29 161

3.

61 61

1 51

61

102

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BiH/ MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BiH/ MINISTARSTVO ZA QUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BiH 1. ODLUKA o formirawu Stru~nog tima za pra}ewe primjene (provo|ewa) Revidiranog akcionog plana BiH o obrazovnim potrebama Roma (srpski jezik) 5 30 ODLUKA o formiranju Stru~nog tima za pra}enje primjene (provo|enja) Revidiranog akcionog plana BiH o obrazovnim potrebama Roma (hrvatski jezik) ODLUKA o formiranju Stru~nog tima za pra}enje primjene (provo|enja) Revidiranog akcionog plana BiH o obrazovnim potrebama Roma (bosanski jezik)

1.

NAPUTAK o dopunama Naputka o uvjetima i postupku za izdavanje isprava za vanjskotrgovinski promet roba i usluga od strate{ke va`nosti za sigurnost BiH (hrvatski jezik) 41 UPUTSTVO o dopunama Uputstva o uslovima i postupku za izdavawe isprava za spoqnotrgovinski promet roba i usluga od strate{ke va`nosti za bezbjednost BiH (srpski jezik) 41

21

5

30

21

5

31

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU BOSNA I HERCEGOVINA - UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE/ BOSNA I HERCEGOVINA - UPRAVA ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE/ BOSNA I HERCEGOVINA - UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVAWE 1. NAREDBA o nadle`nosti carinskih ispostava za carinjenje supstanci koje o{te}uju ozonski omota~ i proizvoda koji sadr`e ove supstance (hrvatski jezik) 8 14 NAREDBA o nadle`nosti carinskih ispostava za cariwewe supstanci koje o{te}uju ozonski omota~ i proizvoda koji sadr`e ove supstance (srpski jezik) 8 14 NAREDBA o nadle`nosti carinskih ispostava za carinjenje supstanci koje o{te}uju ozonski omota~ i proizvoda koji sadr`e ove supstance (bosanski jezik) 8 14 1. ODLUKA o koli~inama dizel - goriva na koje se ne pla}a putarina za 2011. godinu (bosanski jezik) ODLUKA o koli~inama dizel - goriva na koje se ne pla}a putarina za 2011. godinu (srpski jezik) ODLUKA o koli~inama dizel - goriva na koje se ne pla}a cestarina za 2011. godinu (hrvatski jezik) ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o koli~inama dizel - goriva na koje se ne pla}a putarina za 2011. godinu (bosanski jezik) ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o koli~inama dizel - goriva na koje se ne pla}a putarina za 2011. godinu (srpski jezik) ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o koli~inama dizel - goriva na koje se ne pla}a cestarina za 2011. godinu (hrvatski jezik) ODLUKA o visini stope kompenzatorne kamate za period od 1. jula 2011. godine do 31. decembra 2011. godine (srpski jezik) ODLUKA o visini stope kompenzatorne kamate za period od 1. jula 2011. godine do 31. decembra 2011. godine (bosanski jezik) ODLUKA o visini stope kompenzatorne kamate za razdoblje od 1. srpnja 2011. godine do 31. prosinca 2011. godine (hrvatski jezik) ODLUKA o utvr|ivawu privremenih koeficijenata za raspodjelu sredstava sa Jedinstvenog ra~una za period april - juni 2011. godine (srpski jezik) ODLUKA o utvr|ivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu sredstava sa Jedinstvenog ra~una za period april - juni 2011. godine (bosanski jezik) ODLUKA o utvr|ivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu sredstava s Jedinstvenog ra~una za razdoblje travanj - lipanj 2011. godine (hrvatski jezik) ODLUKA o utvr|ivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu sredstava s Jedinstvenog ra~una za razdoblje srpanj - rujan 2011. godine (hrvatski jezik) ODLUKA o utvr|ivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu sredstava sa Jedinstvenog ra~una za period juli - septembar 2011. godine (bosanski jezik) ODLUKA o utvr|ivawu privremenih koeficijenata za raspodjelu sredstava sa Jedinstvenog ra~una za period juli - septembar 2011. godine (srpski jezik) 6. ODLUKA o prvom privremenom poravnanju izme|u korisnika raspodjele indirektnih poreza sa Jedinstvenog ra~una Uprave za indirektno oporezivanje (bosanski jezik) ODLUKA o prvom privremenom poravnanju izme|u korisnika raspodjele neizravnih poreza s Jedinstvenog ra~una Uprave za neizravno oporezivanje (hrvatski jezik) ODLUKA o prvom privremenom poravnawu izme|u korisnika raspodjele indirektnih poreza sa Jedinstvenog ra~una Uprave za indirektno oporezivawe (srpski jezik) 7. ODLUKA o prvom privremenom poravnanju izme|u korisnika raspodjele indirektnih poreza sa Jedinstvenog ra~una Uprave za indirektno oporezivanje (bosanski jezik) ODLUKA o prvom privremenom poravnawu izme|u korisnika raspodjele indirektnih poreza sa Jedinstvenog ra~una Uprave za indirektno oporezivawe (srpski jezik) ODLUKA o prvom privremenom poravnanju izme|u korisnika raspodjele neizravnih poreza s Jedinstvenog ra~una Uprave za neizravno oporezivanje (hrvatski jezik) 8. ODLUKA o drugom privremenom poravnawu izme|u korisnika raspodjele indirektnih poreza sa Jedinstvenog ra~una Uprave za indirektno oporezivawe (srpski jezik) ODLUKA o drugom privremenom poravnanju izme|u korisnika raspodjele neizravnih poreza s Jedinstvenog ra~una Uprave za neizravno oporezivanje (hrvatski jezik) ODLUKA o drugom privremenom poravnanju izme|u korisnika raspodjele indirektnih poreza sa Jedinstvenog ra~una Uprave za indirektno oporezivanje (bosanski jezik) 9. ODLUKA o drugom privremenom poravnanju izme|u korisnika raspodjele indirektnih poreza sa Jedinstvenog ra~una uprave za indirektno oporezivanje (bosanski jezik) ODLUKA o drugom privremenom poravnawu izme|u korisnika raspodjele indirektnih poreza sa Jedinstvenog ra~una uprave za indirektno oporezivawe (srpski jezik) ODLUKA o drugom privremenom poravnanju izme|u korisnika raspodjele neizravnih poreza s Jedinstvenog ra~una Uprave za neizravno oporezivanje (hrvatski jezik) 10. ODLUKA o privremenoj raspodjeli prihoda od putarine za autoputeve koja su ostajala na podra~unu Jedinstvenog ra~una (bosanski jezik) ODLUKA o privremenoj raspodjeli prihoda od putarine za autoputeve koja su ostajala na podra~unu Jedinstvenog ra~una (srpski jezik) ODLUKA o privremenoj raspodjeli prihoda od cestarine za autoceste koja su ostajala na podra~unu Jedinstvenog ra~una (hrvatski jezik) 11. ODLUKA o visini stope kompenzatorne kamate za period od 01. januara 2012. godine do 30. juna 2012. godine (bosanski jezik) ODLUKA o visini stope kompenzatorne kamate za period od 01. januara 2012. godine do 30. juna 2012. godine (srpski jezik)

Strana 39

66

10

80

3

80

3

80

3

80

4

3 3 3 41 41 41 42 42 42

1 1 2 22 22 22 53 53 53

80

4

80

4

2.

80

5

80

5

3.

80

5

80

6

4.

80

6

42

53

80 83 83 83 97 97

6 59 59 59 8 9

42

53

42

54

5.

66

10

66

10

Strana 40

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU 5. 97 98 98 98 9 2 3 4 6. UPUTA o vra}anju izvezene robe (hrvatski jezik) 74 UPUTSTVO o vra}awu izvezene robe (srpski jezik) 74 UPUTSTVO o vra}anju izvezene robe (bosanski jezik) 74 UPUTSTVO o izmjeni Uputstva o provo|ewu postupka po karnetu TIR (srpski jezik) 82 UPUTSTVO o izmjeni Uputstva o provo|enju postupka po karnetu TIR (bosanski jezik) 82 UPUTA o izmjeni Upute o provedbi postupka po karnetu TIR (hrvatski jezik) 82 80 80 80 7 1. 10 13 INSTRUKCIJA o uvjetima i na~inu povrata poreza na dodanu vrijednost diplomatskim i konzularnim predstavni{tvima, me|unarodnim organizacijama i ~lanovima misija (hrvatski jezik) INSTRUKCIJA o uslovima i na~inu povrata poreza na dodatu vrijednost diplomatskim i konzularnim predstavni{tvima, me|unarodnim organizacijama i ~lanovima misija (srpski jezik) INSTRUKCIJA o uvjetima i na~inu povrata poreza na dodatu vrijednost diplomatskim i konzularnim predstavni{tvima, me|unarodnim organizacijama i ~lanovima misija (bosanski jezik) 2.

ODLUKA o visini stope kompenzatorne kamate za razdoblje od 01. sije~nja 2012. godine do 30. lipnja 2012. godine (hrvatski jezik) 12. ODLUKA o utvr|ivanju posebne i minimalne tro{arine na cigarete za 2012. godinu (hrvatski jezik) ODLUKA o utvr|ivawu posebne i minimalne akcize na cigarete za 2012. godinu (srpski jezik) ODLUKA o utvr|ivanju posebne i minimalne akcize na cigarete za 2012. godinu (bosanski jezik) 1. PRAVILNIK o izmjeni Pravilnika o primjeni Zakona o tro{arinama u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) PRAVILNIK o izmjeni Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini (srpski jezik) PRAVILNIK o izmjeni Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u Upravi za neizravno oporezivanje (hrvatski jezik) PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u Upravi za indirektno oporezivawe (srpski jezik) PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u Upravi za indirektno oporezivanje (bosanski jezik) UPUTSTVO o izmjeni Uputstva o odre|ivawu carinskih referata na grani~nim prelazima u kojima se mo`e provoditi carinski postupak stavqawa robe u slobodan promet, vrste roba i na~in provo|ewa postupka (srpski jezik) UPUTA o izmjeni Upute o odre|ivanju carinskih referata na grani~nim prijelazima u kojima se mo`e provoditi carinski postupak stavljanja robe u slobodan promet, vrste roba i na~in provo|enja postupka (hrvatski jezik) UPUTSTVO o izmjeni Uputstva o odre|ivanju carinskih referata na grani~nim prijelazima u kojima se mo`e provoditi carinski postupak stavljanja robe u slobodan promet, vrste roba i na~in provo|enja postupka (bosanski jezik) UPUTA o izmjeni Upute o lokalnom izvoznom carinjenju (hrvatski jezik) UPUTSTVO o izmjeni Uputstva o lokalnom izvoznom cariwewu (srpski jezik) UPUTSTVO o izmjeni Uputstva o lokalnom izvoznom carinjenju (bosanski jezik) UPUTSTVO za primjenu informacionog programa Ra~un (bosanski jezik) UPUTA za primjenu informati~kog programa Ra~un (hrvatski jezik) UPUTSTVO za primjenu informacionog programa Ra~un (srpski jezik) UPUTSTVO o provedbi carinskog postupka po karnetu ATA (bosanski jezik) UPUTA o provedbi carinskog postupka po karnetu ATA (hrvatski jezik) UPUTSTVO o provo|ewu carinskog postupka po karnetu ATA (srpski jezik)

6 11 16 195 195 195

8

14

2.

80

16

8

15

80

17

8

16

80

18

1.

3

2

INSTRUKCIJA o postupku ostvarivanja carinskih i poreznih osloba|anja sukladno Okvirnom sporazumu izme|u BiH i Povjerenstva Evropskih zajednica o pravilima suradnje koja se odnosi na financijsku pomo} Bosni i Hercegovini u okviru pru`anja pomo}i putem instrumenta pretpristupne pomo}i (IPA) (hrvatski jezik) 74 INSTRUKCIJA o postupku ostvarivawa carinskih i poreskih osloba|awa u skladu sa Okvirnim sporazumom izme|u BiH i Komisije Evropskih zajednica o pravilima saradwe koja se odnosi na finansijsku pomo} Bosni i Hercegovini u okviru pru`awa pomo}i putem instrumenta pretpristupne pomo}i (IPA) (srpski jezik) 74 INSTRUKCIJA o postupku ostvarivanja carinskih i poreznih osloba|anja u skladu sa Okvirnim sporazumom izme|u BiH i Komisije Evropskih zajednica o pravilima suradnje koja se odnosi na finansijsku pomo} Bosni i Hercegovini u okviru pru`anja pomo}i putem instrumenta pretpristupne pomo}i (IPA) (bosanski jezik) 74

21

3

3

3 8 8 8 19 19 19 34 34 34

3 13 13 14 46 3. 60 74 39 66 92

26

2.

3.

31

INSTRUKCIJA o izmjenama Instrukcije o uslovima i na~inu sticawa statusa ovla{}enog izvoznika iz BiH (srpski jezik) 102 INSTRUKCIJA o izmjenama Instrukcije o uvjetima i na~inu sticanja statusa ovla{tenog izvoznika iz BiH (bosanski jezik) 102 INSTRUKCIJA o izmjenama Instrukcije o uvjetima i na~inu stjecanja statusa ovla{tenog izvoznika iz BiH (hrvatski jezik) 102

10

4.

10

10

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU BOSNA I HERCEGOVINA - UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE - REGIONALNI CENTAR MOSTAR/ BOSNA I HERCEGOVINA - UPRAVA ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE - REGIONALNI CENTAR MOSTAR/ BOSNA I HERCEGOVINA - UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVAWE - REGIONALNI CENTAR MOSTAR 1. RJE[ENJE broj 02/6-1/III-16-D-1-6087-3/10 (bosanski jezik) 19 88 RJE[ENJE broj 02/6-1/III-16-D-1-6087-3/10 (hrvatski jezik) 19 89 RJE[EWE broj 02/6-1/III-16-D-1-6087-3/10 (srpski jezik) 19 91 2. RJE[ENJE broj 02/6-1/III-16-D-1-9692-4/10 (bosanski jezik) 19 93 RJE[ENJE broj 02/6-1/III-16-D-1-9692-4/10 (hrvatski jezik) 19 94 RJE[EWE broj 02/6-1/III-16-D-1-9692-4/10 (srpski jezik) 19 95 3. RJE[ENJE broj 02/6-1/III-16-D-1-1018-1/11 (bosanski jezik) 19 97 RJE[ENJE broj 02/6-1/III-16-D-1-1018-1/11 (hrvatski jezik) 19 98 RJE[EWE broj 02/6-1/III-16-D-1-1018-1/11 (srpski jezik) 19 100 4. RJE[ENJE broj 02/6-1/III-16-D-229-2/11 (hrvatski jezik) 23 147 RJE[EWE broj 02/6-1/III-16-D-229-2/11 (srpski jezik) 23 148 RJE[ENJE broj 02/6-1/III-16-D-229-2/11 (bosanski jezik) 23 150 5. RJE[EWE broj 02/6-1/III-16-D-1-3030-10/11 (srpski jezik) 72 161 RJE[ENJE broj 02/6-1/III-16-D-1-3030-10/11 (bosanski jezik) 72 162 RJE[ENJE broj 02/6-1/III-16-D-1-3030-10/11 (hrvatski jezik) 72 163 BOSNA I HERCEGOVINA - UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE - REGIONALNI CENTAR TUZLA/ BOSNA I HERCEGOVINA - UPRAVA ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE - REGIONALNI CENTAR TUZLA/ BOSNA I HERCEGOVINA - UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVAWE - REGIONALNI CENTAR TUZLA 1. RJE[ENJE broj 02/6-1/II-07-1-1-2/10 (bosanski jezik) 7 6 RJE[ENJE broj 02/6-1/II-07-1-1-2/10 (hrvatski jezik) 7 8 RJE[EWE broj 02/6-1/II-07-1-1-2/10 (srpski jezik) 7 10 CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BiH/ SREDI[NJE IZBORNO POVJERENSTVO BiH/ CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BiH 1. ODLUKA o zaklju~ivanju i potvr|ivanju broja upisanih bira~a u Sredi{nji bira~ki popis za glasovanje izvan BiH za prijevremene izbore za na~elnike op}ina: Biha}, Srbac, Od`ak/Vukosavlje, Srebrenik, Kalesija/Osmaci, [ekovi}i, Ora{je/Donji @abar i Vogo{}a koji }e se odr`ati 16. 01. 2011. godine (hrvatski jezik) ODLUKA o zaklju~ivanju i potvrdi broja upisanih bira~a u Sredi{nji bira~ki popis za prijevremene izbore za na~elnike op}ina: Biha}, Srbac, Od`ak/Vukosavlje, Srebrenik, Kalesija/Osmaci, [ekovi}i, Ora{je/Donji @abar i Vogo{}a koji }e se odr`ati 16. 01. 2011. godine (bosanski jezik) ODLUKA o zakqu~ivawu i potvrdi broja upisanih bira~a u Centralni bira~ki spisak za glasawe van BiH za prijevremene izbore za na~elnike op{tina: Biha}, Srbac, Oxak/Vukosavqe, Srebrenik, Kalesija/Osmaci, [ekovi}i, Ora{je/Dowi @abar i Vogo{}a koji }e se odr`ati 16. 01. 2011. godine (srpski jezik) ODLUKA o zakqu~ivawu i potvrdi broja upisanih bira~a u Centralni bira~ki spisak za prijevremene izbore za na~elnike op{tina: Biha}, Srbac, Oxak/Vukosavqe, Srebrenik, Kalesija/Osmaci, [ekovi}i, Ora{je/Dowi @abar i Vogo{}a koji }e se odr`ati 16. 01. 2011. godine (srpski jezik) ODLUKA o zaklju~ivanju i potvrdi broja upisanih bira~a u Sredi{nji bira~ki popis za prijevremene izbore za na~elnike op}ina: Biha}, Srbac, Od`ak/Vukosavlje, Srebrenik, Kalesija/Osmaci, [ekovi}i, Ora{je/Donji @abar i Vogo{}a koji }e se odr`ati 16. 01. 2011. godine (hrvatski jezik) ODLUKA o zaklju~ivanju i potvrdi broja upisanih bira~a u Centralni bira~ki spisak za prijevremene izbore za na~elnike op}ina: Biha}, Srbac, Od`ak/Vukosavlje, Srebrenik, Kalesija/Osmaci, [ekovi}i, Ora{je/Donji @abar i Vogo{}a koji }e se odr`ati 16. 01. 2011. godine (bosanski jezik) ODLUKA o potvr|ivanju rezultata prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Biha} odr`anih dana 16. 01. 2011. godine (bosanski jezik) ODLUKA o potvr|ivanju rezultata prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Biha} odr`anih dana 16. 01. 2011. godine (hrvatski jezik) ODLUKA o potvr|ivawu rezultata prijevremenih izbora za na~elnika Op{tine Biha} odr`anih dana 16. 01. 2011. godine (srpski jezik) ODLUKA o potvr|ivawu rezultata prijevremenih izbora za na~elnika Op{tine Srbac odr`anih dana 16. 01. 2011. godine (srpski jezik) ODLUKA o potvr|ivanju rezultata prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Srbac odr`anih dana 16. 01. 2011. godine (bosanski jezik) ODLUKA o potvr|ivanju rezultata prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Srbac odr`anih dana 16. 01. 2011. godine (hrvatski jezik) ODLUKA o potvr|ivawu rezultata prijevremenih izbora za na~elnika Op{tine Oxak/Vukosavqe koji su odr`ani dana 16. 01. 2011. godine (srpski jezik) ODLUKA o potvr|ivanju rezultata prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Od`ak/Vukosavlje koji su odr`ani dana 16. 01. 2011. godine (bosanski jezik) ODLUKA o potvr|ivanju rezultata prijevremenih izbora za na~elnika Op}Ine Od`ak/Vukosavlje koji su odr`ani dana 16. 01. 2011. godine (hrvatski jezik) ODLUKA o potvr|ivanju rezultata prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Srebrenik odr`anih dana 16. 01. 2011. godine (hrvatski jezik) ODLUKA o potvr|ivawu rezultata prijevremenih izbora za na~elnika Op{tine Srebrenik odr`anih dana 16. 01. 2011. godine (srpski jezik)

Strana 41

5

33

2.

5

34

5

34

5 13 13

34 9 9

3.

13

9

4.

13 13 13

11 11 11

5.

13

13

13

13

13

13

5

32

6.

13

15

5

33

13

15

Strana 42

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU ODLUKA o izmjeni Odluke o izboru predsjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (srpski jezik) ODLUKA o potvr|ivawu i objavi kandidata za na~elnika Op{tine Mrkowi} Grad (srpski jezik) ODLUKA o potvr|ivanju i objavi kandidata za na~elnika Op}ine Mrkonji} Grad (bosanski jezik) ODLUKA o potvr|ivanju i objavi kandidata za na~elnika Op}ine Mrkonji} Grad (hrvatski jezik) ODLUKA o zaklju~ivanju i potvrdi broja upisanih bira~a u Centralni bira~ki spisak za glasanje izvan BiH za prijevremene izbore za na~elnika Op}ine Mrkonji} Grad koji }e se odr`ati 08. 05. 2011. godine (bosanski jezik) ODLUKA o zakqu~ivawu i potvrdi broja upisanih bira~a u Centralni bira~ki spisak za glasawe izvan BiH za prijevremene izbore za na~elnika Op{tine Mrkowi} Grad koji }e se odr`ati 08. 05. 2011. godine (srpski jezik) ODLUKA o zaklju~ivanju i potvr|ivanju broja upisanih bira~a u Sredi{nji bira~ki popis za glasovanje izvan BiH za prijevremene izbore za na~elnika Op}ine Mrkonji} Grad koji }e se odr`ati 08. 05. 2011. godine (hrvatski jezik) ODLUKA o zaklju~ivanju i potvrdi broja upisanih bira~a u Centralni bira~ki spisak za prijevremene izbore za na~elnika Op}ine Mrkonji} Grad koji }e se odr`ati 08.05.2011. godine (bosanski jezik) ODLUKA o zaklju~ivanju i potvr|ivanju broja upisanih bira~a u Sredi{nji bira~ki popis za prijevremene izbore za na~elnika Op}ine Mrkonji} Grad koji }e se odr`ati 08. 05. 2011. godine (hrvatski jezik) ODLUKA o zakqu~ivawu i potvrdi broja upisanih bira~a u Centralni bira~ki spisak za prijevremene izbore za na~elnika Op{tine Mrkowi} Grad koji }e se odr`ati 08. 05. 2011. godine (srpski jezik) ODLUKA o raspisivanju i odr`avanju prijevremenih izbora za na~elnike op}ina Sanski Most i Ilid`a (bosanski jezik) ODLUKA o raspisivanju i odr`avanju prijevremenih izbora za na~elnike op}ina Sanski Most i Ilid`a (hrvatski jezik) ODLUKA o raspisivawu i odr`avawu prijevremenih izbora za na~elnike op{tina Sanski Most i Ilixa (srpski jezik) ODLUKA o potvr|ivanju rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata za Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) ODLUKA o potvr|ivanju rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata za Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) ODLUKA o potvr|ivawu rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata za Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik) ODLUKA o zaklju~ivanju i potvrdi broja upisanih bira~a u Centralni bira~ki spisak za glasanje izvan BiH za prijevremene izbore za na~elnika Op}ine Sanski Most koji }e se odr`ati 26. 6. 2011. godine (bosanski jezik)

ODLUKA o potvr|ivanju rezultata prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Srebrenik odr`anih dana 16. 01. 2011. godine (bosanski jezik) 7. ODLUKA o potvr|ivanju rezultata prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Kalesija/Osmaci odr`anih dana 16.01.2011. godine (bosanski jezik) ODLUKA o potvr|ivanju rezultata prijevremenih izbora za na~elnika op}ine Kalesija/Osmaci odr`anih dana 16. 01. 2011. godine (hrvatski jezik) ODLUKA o potvr|ivawu rezultata prijevremenih izbora za na~elnika Op{tine Kalesija/Osmaci odr`anih dana 16. 01. 2011. godine (srpski jezik) 8. ODLUKA o potvr|ivawu rezultata prijevremenih izbora za na~elnika Op{tine [ekovi}i odr`anih dana 16. 01. 2011. godine (srpski jezik) ODLUKA o potvr|ivanju rezultata prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine [ekovi}i odr`anih dana 16. 01. 2011. godine (bosanski jezik) ODLUKA o potvr|ivanju rezultata prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine [ekovi}i odr`anih dana 16. 01. 2011. godine (hrvatski jezik) 9. ODLUKA o potvr|ivanju rezultata prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Ora{je/Donji @abar odr`anih dana 16. 01. 2011. godine (hrvatski jezik) ODLUKA o potvr|ivanju rezultata prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Ora{je/Donji @abar odr`anih dana 16.01.2011. godine (bosanski jezik) ODLUKA o potvr|ivawu rezultata prijevremenih izbora za na~elnika Op{tine Ora{je/Dowi @abar odr`anih dana 16. 01. 2011. godine (srpski jezik) 10. ODLUKA o potvr|ivanju rezultata prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Vogo{}a odr`anih dana 16. 01. 2011. godine (bosanski jezik) ODLUKA o potvr|ivanju rezultata prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Vogo{}a odr`anih dana 16. 01. 2011. godine (hrvatski jezik) ODLUKA o potvr|ivawu rezultata prijevremenih izbora za na~elnika Op{tine Vogo{}a odr`anih dana 16. 01. 2011. godine (srpski jezik) 11. ODLUKA o raspisivanju i odr`avanju prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Mrkonji} Grad (bosanski jezik) ODLUKA o raspisivanju i odr`avanju prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Mrkonji} Grad (hrvatski jezik) ODLUKA o raspisivawu i odr`avawu prijevremenih izbora za na~elnika Op{tine Mrkowi} Grad (srpski jezik) 12. ODLUKA o izmjeni Odluke o izboru predsjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o izboru predsjednice Sredi{njega izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

22 27 27 27

220 1 1 1

13

15

13.

13

17

13

17

14.

13

17

29

255

13

19

29

255

13

19 15.

29

255

13

19

13

21

34

135

13

21

34

136

13

21 16.

34 34 34 34

136 136 137 137

13

23

13

23

13 22 22 22 22 22

23 219 219 219 219 219

17.

34

137

34

138

34

138

18.

43

126

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU ODLUKA o zaklju~ivanju i potvr|ivanju broja upisanih bira~a u Sredi{nji bira~ki popis za glasovanje izvan BiH za prijevremene izbore za na~elnika Op}ine Sanski Most koji }e se odr`ati 26. 06. 2011. godine (hrvatski jezik) ODLUKA o zakqu~ivawu i potvrdi broja upisanih bira~a u Centralni bira~ki spisak za glasawe van BiH za prijevremene izbore za na~elnika Op{tine Sanski Most koji }e se odr`ati 26. 6. 2011. godine (srpski jezik) ODLUKA o zaklju~ivanju i potvrdi broja upisanih bira~a u Centralni bira~ki spisak za glasanje izvan BiH za prijevremene izbore za na~elnika Op}ine Ilid`a koji }e se odr`ati 26. 6. 2011. godine (bosanski jezik) ODLUKA o zaklju~ivanju i potvr|ivanju broja upisanih bira~a u Sredi{nji bira~ki popis za glasovanje izvan BiH za prijevremene izbore za na~elnika Op}ine Ilid`a koji }e se odr`ati 26. 6. 2011. godine (hrvatski jezik) ODLUKA o zakqu~ivawu i potvrdi broja upisanih bira~a u Centralni bira~ki spisak za glasawe van BiH za prijevremene izbore za na~elnika Op{tine Ilixa koji }e se odr`ati 26. 6. 2011. godine (srpski jezik) ODLUKA o potvr|ivanju i objavi kandidata za na~elnike op}ina Sanski Most i Ilid`a (bosanski jezik) ODLUKA o potvr|ivanju i objavi kandidata za na~elnike op}ina Sanski Most i Ilid`a (hrvatski jezik) ODLUKA o potvr|ivawu i objavi kandidata za na~elnike op{tina Sanski Most i Ilixa (srpski jezik) ODLUKA o raspisivanju i odr`avanju prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Travnik (bosanski jezik) ODLUKA o raspisivanju i odr`avanju prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Travnik (hrvatski jezik) ODLUKA o raspisivawu i odr`avawu prijevremenih izbora za na~elnika Op{tine Travnik (srpski jezik) ODLUKA o potvr|ivanju rezultata prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Mrkonji} Grad odr`anih dana 08.05.2011. godine (bosanski jezik) ODLUKA o potvr|ivanju rezultata prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Mrkonji} Grad odr`anih dana 08.05.2011. godine (hrvatski jezik) ODLUKA o potvr|ivawu rezultata prijevremenih izbora za na~elnika Op{tine Mrkowi} Grad odr`anih dana 08.05.2011. godine (srpski jezik) ODLUKA o potvr|ivawu rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata za Dom naroda Parlamentarne skup{tine BiH iz reda srpskog naroda (srpski jezik) ODLUKA o potvr|ivanju rezultata neizravnih izbora i dodjeli mandata za Dom naroda Parlamentarne skup{tine BiH iz reda srpskog naroda (hrvatski jezik) ODLUKA o potvr|ivanju rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata za Dom naroda Parlamentarne skup{tine BiH iz reda hrvatskog i bo{nja~kog naroda (bosanski jezik) 24. ODLUKA o potvr|ivanju rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata za Dom naroda Parlamentarne skup{tine BiH iz reda srpskog naroda (bosanski jezik) ODLUKA o potvr|ivanju rezultata neizravnih izbora i dodjeli mandata za Dom naroda Parlamentarne skup{tine BiH iz reda hrvatskog i bo{nja~kog naroda (hrvatski jezik) ODLUKA o potvr|ivawu rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata za Dom naroda Parlamentarne skup{tine BiH iz reda hrvatskog i bo{wa~kog naroda (srpski jezik) 25. ODLUKA o zakqu~ivawu i potvrdi broja upisanih bira~a u Centralni bira~ki spisak za prijevremene izbore za na~elnika Op{tine Ilixa koji }e se odr`ati 26. 06. 2011. godine (srpski jezik) ODLUKA o zaklju~ivanju i potvr|ivanju broja upisanih bira~a u Sredi{nji bira~ki popis za prijevremene izbore za na~elnika Op}ine Ilid`a koji }e se odr`ati 26. 06.2011. godine (hrvatski jezik) ODLUKA o zaklju~ivanju i potvrdi broja upisanih bira~a u centralni bira~ki spisak za prijevremene izbore za na~elnika Op}ine Ilid`a koji }e se odr`ati 26. 06. 2011. godine (bosanski jezik) 26. ODLUKA o zaklju~ivanju i potvr|ivanju broja upisanih bira~a u Sredi{nji bira~ki popis za prijevremene izbore za na~elnika Op}ine Sanski Most koji }e se odr`ati 26. 06. 2011. godine (hrvatski jezik) ODLUKA o zakqu~ivawu i potvrdi broja upisanih bira~a u Centralni bira~ki spisak za prijevremene izbore za na~elnika Op{tine Sanski Most koji }e se odr`ati 26. 06. 2011. godine (srpski jezik) ODLUKA o zaklju~ivanju i potvrdi broja upisanih bira~a u Centralni bira~ki spisak za prijevremene izbore za na~elnika Op}ine Sanski Most koji }e se odr`ati 26. 06. 2011. godine (bosanski jezik) 27. ODLUKA o zakqu~ivawu i potvrdi broja upisanih bira~a u Centralni bira~ki spisak za glasawe van BiH za prijevremene izbore za na~elnika Op{tine Travnik koji }e se odr`ati 24.07.2011. godine (srpski jezik) ODLUKA o zaklju~ivanju i potvrdi broja upisanih bira~a u Centralni bira~ki spisak za glasanje izvan BiH za prijevremene izbore za na~elnika Op}ine Travnik koji }e se odr`ati 24.07.2011. godine (bosanski jezik) ODLUKA o zaklju~ivanju i potvr|ivanju broja upisanih bira~a u Sredi{nji bira~ki popis za glasovanje izvan BiH za prijevremene izbore za na~elnika Op}ine Travnik koji }e se odr`ati 24.07.2011. godine (hrvatski jezik) 28. ODLUKA o potvr|ivawu i objavi kandidata za na~elnika Op{tine Travnik (srpski jezik) ODLUKA o potvr|ivanju i objavi kandidata za na~elnika Op}ine Travnik (bosanski jezik) ODLUKA o potvr|ivanju i objavi kandidata za na~elnika Op}ine Travnik (hrvatski jezik) 29. ODLUKA o odga|awu prijevremenih izbora za na~elnika Op{tine Travnik zakazanih za nedjequ 24. 07. 2011. godine (srpski jezik)

Strana 43

44

7

43

126

44

7

43

126

19.

44

7

43

126

50

247

43

127

50

247

43 43 43 43 43 43 43

127 127 128 128 128 129 129

20.

50

248

50

248

21.

50

249

50

249

22.

43

129

54

17

43

131

54

17

43

133

23.

54 54 54 54 54

17 17 18 18 18

44

6

44

6

44

7

Strana 44

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU 36. ODLUKA o razrje{enju predsjednika Sredi{njega izbornog povjerenstva BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o razrje{ewu predsjednika Centralne izborne komisije BiH (srpski jezik) ODLUKA o razrje{enju predsjednika Centralne izborne komisije BiH (bosanski jezik) 37. ODLUKA o imenovanju glavnog tajnika Tajni{tva Sredi{njega izbornog povjerenstva BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovanju generalnog sekretara Sekretarijata Centralne izborne komisije BiH (bosanski jezik) ODLUKA o imenovawu generalnog sekretara Sekretarijata Centralne izborne komisije BiH (srpski jezik) 38. ODLUKA o izmjeni Odluke o broju ~lanova Opinske izborne komisije, Izborne komisije Grada Banje Luke, Izborne komisije Grada Mostara i Izborne komisije Br~ko Distrikta BiH (bosanski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o broju ~lanova Op}inskoga izbornoga povjerenstva, Izbornoga povjerenstva Grada Banje Luke, Izbornoga povjerenstva Grada Mostara i Izbornoga povjerenstva Br~ko Distrikta BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o broju ~lanova Op{tinske izborne komisije, Izborne komisije Grada Bawe Luke, Izborne komisije Grada Mostara i Izborne komisije Br~ko Distrikta BiH (srpski jezik) 1. PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o na~inu provo|ewa izbora u Bosni i Hercegovini (srpski jezik) PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o na~inu provedbe izbora u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o na~inu provo|enja izbora u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) PRAVILNIK o dopunama i izmjeni Pravilnika o na~inu vo|enja registra (hrvatski jezik) PRAVILNIK o dopunama i izmjeni Pravilnika o na~inu vo|ewa registra (srpski jezik) PRAVILNIK o dopunama i izmjeni Pravilnika o na~inu vo|enja registra (bosanski jezik) PRAVILNIK o na~inu vo|enja registra (pre~i{}eni tekst) (bosanski jezik) PRAVILNIK o na~inu vo|enja registra (pre~i{}eni tekst) (hrvatski jezik) PRAVILNIK o na~inu vo|ewa registra (pre~i{}eni tekst) (srpski jezik) PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o slu`benoj legitimaciji dr`avnih slu`benika u Slu`bi za reviziju finansijskog poslovanja u Centralnoj izbornoj komisiji BiH (bosanski jezik) PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o slu`benoj legitimaciji dr`avnih slu`benika u Slu`bi za reviziju finansijskog poslovawa u Centralnoj izbornoj komisiji BiH (srpski jezik)

30.

31.

32.

33.

34.

35.

ODLUKA o odga|anju prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Travnik zakazanih za nedjelju 24. 07. 2011. godine (bosanski jezik) ODLUKA o odgodi prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Travnik zakazanih za nedjelju 24. 07. 2011. godine (hrvatski jezik) ODLUKA o utvr|ivawu datuma odr`avawa odgo|enih prijevremenih izbora za na~elnika Op{tine Travnik (srpski jezik) ODLUKA o utvr|ivanju nadnevka odr`avanja odgo|enih prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Travnik (hrvatski jezik) ODLUKA o utvr|ivanju datuma odr`avanja odgo|enih prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Travnik (bosanski jezik) ODLUKA o potvr|ivawu rezultata prijevremenih izbora za na~elnika Op{tine Sanski Most odr`anih dana 26.06.2011. godine (srpski jezik) ODLUKA o potvr|ivanju rezultata prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Sanski Most odr`anih dana 26.06.2011. godine (hrvatski jezik) ODLUKA o potvr|ivanju rezultata prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Sanski Most odr`anih dana 26.06.2011. godine (bosanski jezik) ODLUKA o potvr|ivawu rezultata prijevremenih izbora za na~elnika Op{tine Ilixa odr`anih dana 26.06.2011. godine (srpski jezik) ODLUKA o potvr|ivanju rezultata prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Ilid`a odr`anih dana 26.06.2011. godine (bosanski jezik) ODLUKA o potvr|ivanju rezultata prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Ilid`a odr`anih dana 26.06.2011. godine (hrvatski jezik) ODLUKA o zaklju~ivanju i potvrdi broja upisanih bira~a u Centralni bira~ki spisak za prijevremene izbore za na~elnika Op}ine Travnik koji }e se odr`ati 07.08.2011. godine (bosanski jezik) ODLUKA o zaklju~ivanju i potvr|ivanju broja upisanih bira~a u Sredi{nji bira~ki popis za prijevremene izbore za na~elnika Op}ine Travnik koji }e se odr`ati 07.08.2011. godine (hrvatski jezik) ODLUKA o zakqu~ivawu i potvrdi broja upisanih bira~a u Centralni bira~ki spisak za prijevremene izbore za na~elnika Op{tine Travnik koji }e se odr`ati 07.08.2011. godine (srpski jezik) ODLUKA o potvr|ivanju rezultata Prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Travnik odr`anih dana 07.08.2011. godine (bosanski jezik) ODLUKA o potvr|ivanju rezultata Prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Travnik odr`anih dana 07.08.2011. godine (hrvatski jezik) ODLUKA o potvr|ivawu rezultata Prijevremenih izbora za na~elnika Op{tine Travnik odr`anih dana 07.08.2011. godine (srpski jezik) ODLUKA o izboru predsjednika Sredi{njega izbornog povjerenstva BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o izboru predsjednika Centralne izborne komisije BiH (srpski jezik) ODLUKA o izboru predsjednika Centralne izborne komisije BiH (bosanski jezik)

54 54 57 57 57

19 20 2 2 2

80 80 80 91 91 91

20 20 20 2 2 2

58

10

103

38

58

10

58 60 60 60

10 9 10 10

103

38

103

38

22 22 22 70 70 70 70 70 70

220 220 220 4 4 4 5 7 9

61

162

2. 61 162

61

163 3.

70

2

70 70 80 80 80

2 3 20 20 21

4.

70

11

70

12

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o slu`benoj iskaznici dr`avnih slu`benika u Slu`bi za reviziju financijskog poslovanja u Sredi{njem izbornom povjerenstvu BiH (hrvatski jezik) PRAVILNIK o slu`benoj legitimaciji dr`avnih slu`benika u Slu`bi za reviziju finansiranja politi~kih stranaka (pre~i{}eni tekst) (bosanski jezik) PRAVILNIK o slu`benoj iskaznici dr`avnih slu`benika u Slu`bi za reviziju financiranja politi~kih stranaka (pre~i{}eni tekst) (hrvatski jezik) PRAVILNIK o slu`benoj legitimaciji dr`avnih slu`benika u Slu`bi za reviziju finansirawa politi~kih partija (pre~i{}eni tekst) (srpski jezik) PRAVILNIK o provedbi Zakona o za{titi li~nih podataka u Centralnoj izbornoj komisiji BiH (bosanski jezik) PRAVILNIK o provedbi Zakona o za{titi osobnih podataka u Sredi{njem izbornom povjerenstvu BiH (hrvatski jezik) PRAVILNIK o provo|ewu Zakona o za{titi li~nih podataka u Centralnoj izbornoj komisiji BiH (srpski jezik) UPUTSTVO o dopuni Uputstva o dodjeli i prestanku mandata (srpski jezik) UPUTSTVO o dopuni Uputstva o dodjeli i prestanku mandata (bosanski jezik) NAPUTAK o dopuni Naputka o dodjeli i prestanku mandata (hrvatski jezik) NAPUTAK o rokovima izbornih aktivnosti za odr`avanje prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Mrkonji} Grad (hrvatski jezik) UPUTSTVO o rokovima izbornih aktivnosti za odr`avawe prijevremenih izbora za na~elnika Op{tine Mrkowi} Grad (srpski jezik) UPUTSTVO o rokovima izbornih aktivnosti za odr`avanje prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Mrkonji} Grad (bosanski jezik) UPUTSTVO o rokovima izbornih aktivnosti za odr`avanje prijevremenih izbora za na~elnike op}ina Sanski Most i Ilid`a (bosanski jezik) NAPUTAK o rokovima izbornih aktivnosti za odr`avanje prijevremenih izbora za na~elnike op}ina Sanski Most i Ilid`a (hrvatski jezik) UPUTSTVO o rokovima izbornih aktivnosti za odr`avawe prijevremenih izbora za na~elnike op{tina Sanski Most i Ilixa (srpski jezik) UPUTSTVO o izmjenama i dopunama Uputstva o dodjeli i prestanku mandata (bosanski jezik) NAPUTAK o izmjenama i dopunama Naputka o dodjeli i prestanku mandata (hrvatski jezik) UPUTSTVO o izmjenama i dopunama Uputstva o dodjeli i prestanku mandata (srpski jezik) UPUTSTVO o rokovima izbornih aktivnosti za odr`avanje prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Travnik (bosanski jezik) NAPUTAK o rokovima izbornih aktivnosti za odr`avanje prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Travnik (hrvatski jezik) UPUTSTVO o rokovima izbornih aktivnosti za odr`avawe prijevremenih izbora za na~elnika Op{tine Travnik (srpski jezik) 6. UPUTSTVO o izmjeni Uputstva o rokovima izbornih aktivnosti za odr`avawe prijevremenih izbora za na~elnika Op{tine Travnik (srpski jezik) UPUTSTVO o izmjeni Uputstva o rokovima izbornih aktivnosti za odr`avanje prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Travnik (bosanski jezik) NAPUTAK o izmjeni Naputka o rokovima izbornih aktivnosti za odr`avanje prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Travnik (hrvatski jezik) UPUTSTVO o dopuni Uputstva o utvr|ivanju kvalifikacija, broja i imenovanju ~lanova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) UPUTSTVO o dopuni Uputstva o utvr|ivawu kvalifikacija, broja i imenovawu ~lanova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (srpski jezik) NAPUTAK o dopuni Naputka o utvr|ivanju kvalifikacija, broja i imenovanju ~lanova izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)

Strana 45

57

3

70

12

5.

70

13

57

4

70

14

57

5

7.

70 70 70 70 2 2 2 23

15 16 25 34 54 54 54 151

74

36

6.

74

36

74

36

1.

2.

23 23 34 34

152 154 139 140

3.

34 43 43 43 43 43 43

142 135 138 141 144 145 146

4.

5.

CIK - SLU@BA ZA REVIZIJU FINANSIRANJA POLITI^KIH STRANAKA/ SIP - SLU@BA ZA REVIZIJU FINANCIRANJA POLITI^KIH STRANAKA/ CIK - SLU@BA ZA REVIZIJU FINANSIRAWA POLITI^KIH STRANAKA 1. POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{}e o reviziji godi{njeg financijskog izvje{}a za 2009. godinu BOSS - Bosanske stranke - Mirnes Ajanovi} (hrvatski jezik) 35 POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{taj o reviziji godi{weg finansijskog izvje{taja za 2009. godinu BOSS - Bosanske stranke - Mirnes Ajanovi} (srpski jezik) 35 POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{taj o reviziji godi{njeg finansijskog izvje{taja za 2009. godinu BOSS - Bosanske stranke - Mirnes Ajanovi} (bosanski jezik) 35 2. POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{}e o reviziji godi{njeg financijskog izvje{}a za 2009. godinu Bosanskohercegova~ke podrinjske narodne stranke (hrvatski jezik) 35 POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{taj o reviziji godi{weg finansijskog izvje{taja za 2009. godinu Bosanskohercegova~ke podriwske narodne stranke (srpski jezik) 35 POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{taj o reviziji godi{njeg finansijskog izvje{taja za 2009. godinu Bosanskohercegova~ke podrinjske narodne stranke (bosanski jezik) 35 3. POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{}e o reviziji godi{njeg financijskog izvje{}a za 2009. godinu Demokratskog narodnog saveza (hrvatski jezik) 35 POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{taj o reviziji godi{weg finansijskog izvje{taja za 2009. godinu Demokratskog narodnog saveza (srpski jezik) 35 POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{taj o reviziji godi{njeg finansijskog izvje{taja za 2009. godinu Demokratskog narodnog saveza (bosanski jezik) 35

1

3

5

8

9

11

13

17

21

Strana 46 4.

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{taj o reviziji godi{njeg finansijskog izvje{taja za 2009. godinu Liberalno demokratske stranke BIH (bosanski jezik) POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{}e o reviziji godi{njeg financijskog izvje{}a za 2009. godinu Na{e stranke (hrvatski jezik) POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{taj o reviziji godi{weg finansijskog izvje{taja za 2009. godinu Na{e stranke (srpski jezik) POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{taj o reviziji godi{njeg finansijskog izvje{taja za 2009. godinu Na{e stranke (bosanski jezik) POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{}e o reviziji godi{njeg financijskog izvje{}a za 2009. godinu Narodne demokratske stranke (hrvatski jezik) POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{taj o reviziji godi{weg finansijskog izvje{taja za 2009. godinu Narodne demokratske stranke (srpski jezik) POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{taj o reviziji godi{njeg finansijskog izvje{taja za 2009. godinu Narodne demokratske stranke (bosanski jezik) POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{}e o reviziji godi{njeg financijskog izvje{}a za 2009. godinu HSS - NHI (hrvatski jezik) POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{taj o reviziji godi{weg finansijskog izvje{taja za 2009. godinu HSS-NHI (srpski jezik) POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{taj o reviziji godi{njeg finansijskog izvje{taja za 2009. godinu HSS - NHI (bosanski jezik) POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{}e o reviziji financijskog poslovanja u 2009. godini Stranke biznisa Srpske (hrvatski jezik) POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{taj o reviziji finansijskog poslovawa u 2009. godini Stranke biznisa Srpske (srpski jezik) POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{taj o reviziji finansijskog poslovanja u 2009. godini Stranke biznisa Srpske (bosanski jezik) POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{}e o reviziji godi{njeg financijskog izvje{}a za 2009. godinu (hrvatski jezik) POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{taj o reviziji godi{weg finansijskog izvje{taja za 2009. godinu Socijaldemokratske unije BiH (srpski jezik) POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{taj o reviziji godi{njeg finansijskog izvje{taja za 2009. godinu Socijaldemokratske unije BiH (bosanski jezik) POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{}e o reviziji godi{njeg financijskog izvje{}a za 2009. godinu Srpske napredne stranke (hrvatski jezik) POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{taj o reviziji godi{weg finansijskog izvje{taja za 2009. godinu Srpske napredne stranke (srpski jezik) POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{taj o reviziji godi{njeg finansijskog izvje{taja za 2009. godinu Srpske napredne stranke (bosanski jezik) POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{}e o reviziji financijskog poslovanja u 2009. godini Stranke spas (hrvatski jezik)

5.

6.

7.

8.

9.

POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{}e o reviziji godi{njeg financijskog izvje{}a za 2009. godinu Gra|anske demokratske stranke BiH (hrvatski jezik) POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{taj o reviziji godi{weg finansijskog izvje{taja za 2009. godinu Gra|anske demokratske stranke BiH (srpski jezik) POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{taj o reviziji godi{njeg finansijskog izvje{taja za 2009. godinu Gra|anske demokratske stranke BiH (bosanski jezik) POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{}e o reviziji financijskog poslovanja u 2009. godini Hrvatskog kr{}anskog domovinskog preporoda (hrvatski jezik) POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{taj o reviziji finansijskog poslovawa u 2009. godini Hrvatskog kr{}anskog domovinskog preporoda (srpski jezik) POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{taj o reviziji finansijskog poslovanja u 2009. godini Hrvatskog kr{}anskog domovinskog preporoda (bosanski jezik) POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{}e o reviziji godi{njeg financijskog izvje{}a za 2009. godinu Hrvatske kr{}anske demokratske unije BiH (hrvatski jezik) POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{taj o reviziji godi{weg finansijskog izvje{taja za 2009. godinu Hrvatske kr{}anske demokratske unije BiH (srpski jezik) POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{taj o reviziji godi{njeg finansijskog izvje{taja za 2009. godinu Hrvatske kr{}anske demokratske unije BiH (bosanski jezik) POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{}e o reviziji financijskog poslovanja u 2009. godini Hrvatskog bloka BiH (hrvatski jezik) POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{taj o reviziji finansijskog poslovawa u 2009. godini Hrvatskog bloka BiH (srpski jezik) POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{taj o reviziji finansijskog poslovanja u 2009. godini Hrvatskog bloka BiH (bosanski jezik) POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{}e o reviziji godi{njeg financijskog izvje{}a za 2009. godinu Hrvatske stranke prava BiH (hrvatski jezik) POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{taj o reviziji godi{weg finansijskog izvje{taja za 2009. godinu Hrvatske stranke prava BiH (srpski jezik) POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{taj o reviziji godi{njeg finansijskog izvje{taja za 2009. godinu Hrvatske stranke prava BiH (bosanski jezik) POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{}e o reviziji godi{njeg financijskog izvje{}a za 2009. godinu Liberalno demokratske stranke BiH (hrvatski jezik) POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{taj o reviziji godi{weg finansijskog izvje{taja za 2009. godinu Liberalno demokratske stranke BiH (srpski jezik)

35

24 10.

35 35 35 35

65 69 72 76

35

27

35

30 11.

35

32

35

79

35

34

35

81

35

36 12.

35 35 35 35 35 35 35 35

83 85 88 92 96 98 100 102

35

38

35

39 13.

35 35 35

41 42 44

14.

35

46

35

106

35

48

35 35

110 114

35

51

15.

35

54

35

115

35

57 16.

35 35

117 119

35

60

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{taj o reviziji finansijskog poslovawa u 2009. godini Stranke spas (srpski jezik) POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{taj o reviziji finansijskog poslovanja u 2009. godini Stranke spas (bosanski jezik) 17. POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{}e o reviziji godi{njeg financijskog izvje{}a za 2009. godinu Srpske radikalne stranke dr. Vojislav [e{elj (hrvatski jezik) POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{taj o reviziji godi{weg finansijskog izvje{taja za 2009. godinu Srpske radikalne stranke dr Vojislav [e{eq (srpski jezik) POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{taj o reviziji godi{njeg finansijskog izvje{taja za 2009. godinu Srpske radikalne stranke dr. Vojislav [e{elj (bosanski jezik) 18. POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{}e o reviziji godi{njeg financijskog izvje{}a za 2009. godinu Srpske radikalne stranke Republike Srpske (hrvatski jezik) POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{taj o reviziji godi{weg finansijskog izvje{taja za 2009. godinu Srpske radikalne stranke Republike Srpske (srpski jezik) POTVRDA o izvr{enoj reviziji i Izvje{taj o reviziji godi{njeg finansijskog izvje{taja za 2009. godinu Srpske radikalne stranke Republike Srpske (bosanski jezik)

Strana 47

35 35

121 122

2.

ODLUKA o razrje{enju predsjedavaju}eg i ~lana Komisije (bosanski jezik) 23 ODLUKA o razrje{enju generalnog sekretara komisije (hrvatski jezik) 23 ODLUKA o razrje{ewu generalnog sekretara Komisije (srpski jezik) 23 ODLUKA o razrje{enju generalnog sekretara Komisije (bosanski jezik) 23 ODLUKA o imenovanju predsjedavaju}eg Komisije (hrvatski jezik) 23 ODLUKA o imenovawu predsjedavaju}eg Komisije (srpski jezik) 23 ODLUKA o imenovanju predsjedavaju}eg Komisije (bosanski jezik) 23 ODLUKA o imenovanju generalnog sekretara Komisije (hrvatski jezik) 23 ODLUKA o imenovawu generalnog sekretara Komisije (srpski jezik) 23 ODLUKA o imenovanju generalnog sekretara Komisije (bosanski jezik) 23 ODLUKA o imenovanju ~lana Komisije (hrvatski jezik) 23 ODLUKA o imenovawu ~lana Komisije (srpski jezik) 23 ODLUKA o imenovanju ~lana Komisije (bosanski jezik) 23 ODLUKA o imenovanju ~lanova KRR BiH za mandatni period od 01.03. 2011. godine do 28. 02. 2012. godine (hrvatski jezik) 23 ODLUKA o imenovawu ~lanova KRR BiH za mandatni period od 01.03. 2011. godine do 28. 02. 2012. godine (srpski jezik) 23 ODLUKA o imenovanju ~lanova KRR BiH za mandatni period od 01.03. 2011. godine do 28. 02. 2012. godine (bosanski jezik) 23 ODLUKA o razrje{ewu ~lana Komisije (srpski jezik) 78 ODLUKA o razrje{enju ~lana Komisije (hrvatski jezik) 78 ODLUKA o razrje{enju ~lana Komisije (bosanski jezik) 78

155 155 156 156 156 156 156 157 157 157 157 158 158 158 158

35

124

3.

35

128

35

131

4.

35

134 5.

35

138

35

141 6.

BOSNA I HERCEGOVINA KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE/ BOSNA I HERCEGOVINA POVJERENSTVO ZA IZBOR I IMENOVANJE/ BOSNA I HERCEGOVINA KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVAWE 1. ODLUKA o izmjenama i dopuni Poslovnika o proceduri provo|enja javne konkurencije i imenovanja ~lanova Sredi{njega izbornog povjerenstva BiH (hrvatski jezik) 70 1 ODLUKA o izmjenama i dopuni Poslovnika o proceduri provo|enja javne konkurencije i imenovanja ~lanova Centralne izborne komisije BiH (bosanski jezik) 70 1 ODLUKA o izmjenama i dopuni Poslovnika o proceduri provo|ewa javne konkurencije i imenovawa ~lanova Centralne izborne komisije BiH (srpski jezik) 70 2 URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BiH/ URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BiH/ KANCELARIJA ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BiH 1. SAOP[TEWE o izvr{enoj reviziji za 2010. godinu (srpski jezik) 60 11 SAOP[TENJE o izvr{enoj reviziji za 2010. godinu (bosanski jezik) 60 12 PRIOP]ENJE o izvr{enoj reviziji za 2010. godinu (hrvatski jezik) 60 13 KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZA RA^UNOVODSTVO I REVIZIJU/ KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZA RA^UNOVODSTVO I REVIZIJU/ KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZA RA^UNOVODSTVO I REVIZIJU 1. ODLUKA o razrje{enju predsjedavaju}eg i ~lana Komisije (hrvatski jezik) 23 ODLUKA o razrje{ewu predsjedavaju}eg i ~lana Komisije (srpski jezik) 23

158 2 2 2

7.

KOORDINACIJSKI ODBOR VRHOVNIH INSTITUCIJA ZA REVIZIJU U BOSNI I HERCEGOVINI/ KOORDINACIJSKI ODBOR VRHOVNIH INSTITUCIJA ZA REVIZIJU U BOSNI I HERCEGOVINI/ KOORDINACIJSKI ODBOR VRHOVNIH INSTITUCIJA ZA REVIZIJU U BOSNI I HERCEGOVINI 1. ODLUKA o preuzimanju Okvira me|unarodnih standarda vrhovnih revizijskih institucija ISSAI okvira u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) 38 1 ODLUKA o preuzimawu Okvira me|unarodnih standarda vrhovnih revizionih institucija ISSAI okvira u Bosni i Hercegovini (srpski jezik) 38 20 ODLUKA o preuzimanju Okvira me|unarodnih standarda vrhovnih revizionih institucija - ISSAI okvira u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) 38 41

155 155

Strana 48

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU ODLUKA kojom se Povijesno podru~je Nekropola sa ste}cima ^engi}a Bara, op}ina Kalinovik, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) 3 6. ODLUKA kojom se Istorijsko podru~je -Praistorijski tumulus i nekropola sa ste}cima Grebnice - Bun~i}i u selu Radmilovi}a Dubrava, op{tina Bile}a, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) 3 ODLUKA kojom se Historijsko podru~je Prahistorijski tumulus i nekropola sa ste}cima Grebnice - Bun~i}i u selu Radmilovi}a Dubrava, op}ina Bile}a, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) 3 ODLUKA kojom se Povijesno podru~je Prahistorijski tumulus i nekropola sa ste}cima Grebnice - Bun~i}i u selu Radmilovi}a Dubrava, op}ina Bile}a, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) 3 7. ODLUKA kojom se Istorijsko podru~je Nekropola sa ste}cima u Be~anima, op{tina [ekovi}i, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) 3 ODLUKA kojom se Historijsko podru~je Nekropola sa ste}cima u Be~anima, op}ina [ekovi}i, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) 3 ODLUKA kojom se Povijesno podru~je Nekropola sa ste}cima u Be~anima, op}ina [ekovi}i, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) 3 8. ODLUKA kojom se Istorijsko podru~je Nekropola sa ste}cima "Mramor" u Musi}ima, op{tina Olovo, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) 3 ODLUKA kojom se Historijsko podru~je Nekropola sa ste}cima "Mramor" u Musi}ima, op}ina Olovo, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) 3 ODLUKA kojom se Povijesno podru~je Nekropola sa ste}cima "Mramor" u Musi}ima, op}ina Olovo, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) 3 9. ODLUKA kojom se Istorijsko podru~je Nekropola sa ste}cima i ~etiri kasnoanti~ka spomenika na lokalitetu Mramor (Crkvina) u Vrbici, op{tina Fo~a, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) 3 ODLUKA kojom se Historijsko podru~je Nekropola sa ste}cima i ~etiri kasnoanti~ka spomenika na lokalitetu Mramor (Crkvina) u Vrbici, op}ina Fo~a, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) 3 ODLUKA kojom se Povijesno podru~je Nekropola sa ste}cima i ~etiri kasnoanti~ka spomenika na lokalitetu Mramor (Crkvina) u Vrbici, op}ina Fo~a, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) 3 10. ODLUKA kojom se historijsko podru~je Nekropola sa ste}cima Mramorje u Bu|i, op}ina Pale, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) 10 ODLUKA kojom se povijesno podru~je Nekropola sa ste}cima Mramorje u Bu|i, op}ina Pale, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) 10

KOMISIJA ZA O^UVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BiH/ POVJERENSTVO ZA O^UVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BiH/ KOMISIJA ZA O^UVAWE NACIONALNIH SPOMENIKA BiH 1. ODLUKA kojom se Istorijsko podru~je Nekropola sa ste}cima na lokalitetu Stijene u Vihni}ima, op{tina ^ajni~e, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) 3 ODLUKA kojom se Historijsko podru~je Nekropola sa ste}cima na lokalitetu Stijene u Vihni}ima, op}ina ^ajni~e, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) 3 ODLUKA kojom se Povijesno podru~je Nekropola sa ste}cima na lokalitetu Stijene u Vihni}ima, op}ina ^ajni~e, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) 3 2. ODLUKA kojom se Arheolo{ko podru~je Ostaci sredwovjekovnog grada i nekropola sa ste}cima Luka, op{tina Ilija{, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) 3 ODLUKA kojom se Arheolo{ko podru~je Ostaci srednjovjekovnog grada i nekropola sa ste}cima Luka, op}ina Ilija{, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) 3 ODLUKA kojom se Arheolo{ko podru~je Ostaci srednjovjekovnog grada i nekropola sa ste}cima Luka, op}ina Ilija{, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) 3 3. ODLUKA kojom se Istorijsko podru~je Ste}ak i staro muslimansko grobqe u Mrkovi}ima, op{tina Centar Sarajevo, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) 3 ODLUKA kojom se Historijsko podru~je Ste}ak i staro muslimansko groblje u Mrkovi}ima, op}ina Centar Sarajevo, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) 3 ODLUKA kojom se Povijesno podru~je Ste}ak i staro muslimansko groblje u Mrkovi}ima, op}ina Centar Sarajevo, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) 3 4. ODLUKA kojom se Istorijsko podru~je Praistorijski tumuli i nekropole sa ste}cima u Luburi}a poqu, op{tina Sokolac, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) 3 ODLUKA kojom se Historijsko podru~je Prahistorijski tumuli i nekropole sa ste}cima u Luburi}a polju, op}ina Sokolac, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) 3 ODLUKA kojom se Povijesno podru~je Prapovijesni tumuli i nekropole sa ste}cima u Luburi}a polju, op}ina Sokolac, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) 3 5. ODLUKA kojom se Istorijsko podru~je Nekropola sa ste}cima ^engi}a Bara, op{tina Kalinovik, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) 3 ODLUKA kojom se Historijsko podru~je Nekropola sa ste}cima ^engi}a Bara, op}ina Kalinovik, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) 3

18

3

19

4

20

5

22

6

23

7

24

9

25

10

25

11

26

27

12

28

13

14

29

15

30

16

9

17

10

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU ODLUKA kojom se istorijsko podru~je Nekropola sa ste}cima Mramorje u Bu|i, op{tina Pale, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) ODLUKA kojom se historijsko podru~je Nekropola sa ste}cima u Starim ku}ama, Donje Bre{ke, op}ina Tuzla, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) ODLUKA kojom se povijesno podru~je Nekropola sa ste}cima u Starim ku}ama, Donje Bre{ke, op}ina Tuzla, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA kojom se istorijsko podru~je Nekropola sa ste}cima u Starim ku}ama, Dowe Bre{ke, op{tina Tuzla, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) ODLUKA kojom se graditeljska cjelina Oficirski paviljoni u Sarajevu progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA kojom se graditeljska cjelina Oficirski paviljoni u Sarajevu progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) ODLUKA kojom se graditeqska cjelina Oficirski paviqoni u Sarajevu progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) ODLUKA kojom se historijska gra|evina zgrada Jozefa Zadika Danona u Sarajevu progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) ODLUKA kojom se povijesna gra|evina zgrada Jozefa Zadika Danona u Sarajevu progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA kojom se istorijska gra|evina zgrada Jozefa Zadika Danona u Sarajevu progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) ODLUKA kojom se povijesna gra|evina Zgrada Ante [tambuka na uglu ulica Titova i Kulovi}a broj 8 u Sarajevu progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA kojom se historijska gra|evina Zgrada Ante [tambuka na uglu ulica Titova i Kulovi}a broj 8 u Sarajevu progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) ODLUKA kojom se istorijska gra|evina Zgrada Ante [tambuka na uglu ulica Titova i Kulovi}a broj 8 u Sarajevu progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) ODLUKA kojom se historijsko podru~je Nekropola sa ste}cima u Hran~i}ima, op}ina Gora`de, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) ODLUKA kojom se povijesno podru~je Nekropola sa ste}cima u Hran~i}ima, op}ina Gora`de, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA kojom se istorijsko podru~je Nekropola sa ste}cima u Hran~i}ima, op{tina Gora`de, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) ODLUKA kojom se ambijentalna cjelina Kazand`iluk, Male Daire i Luled`ina ulica u Sarajevu progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) ODLUKA kojom se ambijentalna cjelina Kazand`iluk, Male Daire i Luled`ina ulica u Sarajevu progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA kojom se ambijentalna cjelina Kazanxiluk, Male Daire i Lulexina ulica u Sarajevu progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) ODLUKA kojom se historijsko podru~je - Stari grad Kami~ak u Klju~u progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) ODLUKA kojom se povijesno podru~je - Stari grad Kami~ak u Klju~u progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA kojom se istorijsko podru~je - Stari grad Kami~ak u Kqu~u progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) ODLUKA kojom se graditeljska cjelina utvr|eni grad Podzvizd, op}ina Velika Kladu{a, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) ODLUKA kojom se graditeljska cjelina utvr|eni grad Podzvizd, op}ina Velika Kladu{a progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA kojom se graditeqska cjelina utvr|eni grad Podzvizd, op{tina Velika Kladu{a, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) ODLUKA broj 03.1-02.9-74/11-1 (hrvatski jezik) ODLUKA broj 03.1-02.9-74/11-1 (srpski jezik) ODLUKA broj 03.1-02.9-74/11-1 (bosanski jezik) ODLUKA kojom se Graditeljska cjelina Pravoslavna crkva Ro|enja Bogorodice u selu Dra~evo, Popovo polje, op}ina Trebinje, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA kojom se Graditeljska cjelina Pravoslavna crkva Ro|enja Bogorodice u selu Dra~evo, Popovo polje, op}ina Trebinje, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) ODLUKA kojom se Graditeqska cjelina Pravoslavna crkva Ro|ewa Bogorodice u selu Dra~evo, Popovo poqe, op{tina Trebiwe, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) ODLUKA kojom se Povijesna gra|evina Crkva Majke Bo`je u Olovu progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA kojom se Istorijska gra|evina Crkva Majke Bo`je u Olovu progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) ODLUKA kojom se Historijska gra|evina Crkva Majke Bo`je u Olovu progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) ODLUKA kojom se Graditeljska cjelina - Crkva Prenos mo{ti sv. oca Nikolaja i zgrada Bogoslovije u Reljevu, op}ina Novi Grad Sarajevo, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA kojom se Graditeqska cjelina Crkva Prenos mo{ti sv. oca Nikolaja i zgrada Bogoslovije u Reqevu, op{tina Novi Grad Sarajevo, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik)

Strana 49

10

11

25

101

11.

10

12

25 25 25 25

104 106 107 108

17.

10

13

10

14 18.

12.

13 13 13

25 25 26

25

109

25

109

13.

25 25 25 25

110 111 111 111

13

27

19.

13

28

20.

13

29

14.

53

7

13

30

53

8

13

30 21.

53 53 53 53

8 9 10 11

13

31

15.

13

32

13

33

22.

13

34

53

12

16.

25

99

53

13

Strana 50

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU ODLUKA kojom se Arheolo{ko podru~je Rapovine, op}ina Livno, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) ODLUKA kojom se Povijesno podru~je Nekropola sa ste}cima na lokalitetu Kapova seli{ta (Borija) u Ledi}ima, op}ina Trnovo, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA kojom se Istorijsko podru~je Nekropola sa ste}cima na lokalitetu Kapova seli{ta (Borija) u Ledi}ima, op{tina Trnovo, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) ODLUKA kojom se Historijsko podru~je Nekropola sa ste}cima na lokalitetu Kapova seli{ta (Borija) u Ledi}ima, op}ina Trnovo, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) ODLUKA kojom se Povijesna gra|evina - ku}a Mulali} u ulici kralja Aleksandra broj 5 u Doboju progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA kojom se Istorijska gra|evina - ku}a Mulali} u ulici kraqa Aleksandra broj 5 u Doboju progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) ODLUKA kojom se Historijska gra|evina ku}a Mulali} u ulici kralja Aleksandra broj 5 u Doboju progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) ODLUKA kojom se Povijesna gra|evina "Gospo|icina ku}a" u ulici Hamdije Kre{evljakovi}a broj 1 u Sarajevu progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA kojom se Istorijska gra|evina "Gospo|icina ku}a" u ulici Hamdije Kre{evqakovi}a broj 1 u Sarajevu progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) ODLUKA kojom se Historijska gra|evina "Gospo|icina ku}a" u ulici Hamdije Kre{evljakovi}a broj 1 u Sarajevu progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) ODLUKA kojom se Povijesna gra|evina - Hotel Zagreb u Sarajevu progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA kojom se Istorijska gra|evina - Hotel Zagreb u Sarajevu progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) ODLUKA kojom se Historijska gra|evina - Hotel Zagreb u Sarajevu progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) ODLUKA kojom se istorijsko podru~je Nekropola sa ste}cima u Vincu, op{tina Jajce, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) ODLUKA kojom se historijsko podru~je Nekropola sa ste}cima u Vincu, op}ina Jajce, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) ODLUKA kojom se povijesno podru~je Nekropola sa ste}cima u Vincu, op}ina Jajce, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA kojom se pokretno dobro - Zavi~ajna zbirka Bo{ka Karanovi}a u Bosanskoj Krupi progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik)

23.

24.

25.

26.

27.

28.

ODLUKA kojom se Graditeljska cjelina - Crkva Prenos mo{ti sv. oca Nikolaja i zgrada Bogoslovije u Reljevu, op}ina Novi Grad Sarajevo, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) ODLUKA kojom se Graditeljska cjelina Spomenik na Makljenu, op}ina Prozor - Rama, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA kojom se Graditeqska cjelina Spomenik na Makqenu, op{tina Prozor - Rama, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) ODLUKA kojom se Graditeljska cjelina Spomenik na Makljenu, op}ina Prozor - Rama, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) ODLUKA kojom se Povijesno podru~je Nekropola sa ste}cima Bija~a, op}ina Ljubu{ki, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA kojom se Istorijsko podru~je Nekropola sa ste}cima Bija~a, op{tina Qubu{ki, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) ODLUKA kojom se Historijsko podru~je Nekropola sa ste}cima Bija~a, op}ina Ljubu{ki, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) ODLUKA kojom se Povijesni spomenik - most poznat kao "Rimski most" na rijeci Orlji kod sela Klin~i}i, op}ina Olovo, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA kojom se Istorijski spomenik - most poznat kao "Rimski most" na rijeci Orqi kod sela Klin~i}i, op{tina Olovo, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) ODLUKA kojom se Historijski spomenik - most poznat kao "Rimski most" na rijeci Orlji kod sela Klin~i}i, op}ina Olovo, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) ODLUKA kojom se Povijesni spomenik - Most poznat kao "Rimski most" u selu Vranci, op}ina Kre{evo, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA kojom se Historijski spomenik Most poznat kao "Rimski most" u selu Vranci, op}ina Kre{evo, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) ODLUKA kojom se Istorijski spomenik - Most poznat kao "Rimski most" u selu Vranci, op{tina Kre{evo, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) ODLUKA o izmjeni Poslovnika o radu Komisije za o~uvawe nacionalnih spomenika (srpski jezik) ODLUKA o izmjeni Poslovnika o radu Povjerenstva za o~uvanje nacionalnih spomenika (hrvatski jezik) ODLUKA o izmjeni Poslovnika o radu Komisije za o~uvanje nacionalnih spomenika (bosanski jezik) ODLUKA kojom se Arheolo{ko podru~je Rapovine, op}ina Livno, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA kojom se Arheolo{ko podru~je Rapovine, op{tina Livno, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik)

53

28

53

14

29.

53

29

53

15

53

16

53

30

53

17 30.

53

31

53

18

53

32

53

19

53

33

53

20 31.

53

33

53

21

53

34

53

21

53

35

53

22 32.

53 53 53 53

35 36 37 38

53

23

53

24

53 53 53 53 53 53

24 25 25 26 26 27

33.

72

165

72

166

72

167

34.

72

168

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU ODLUKA kojom se pokretno dobro - Zavi~ajna zbirka Bo{ka Karanovi}a u Bosanskoj Krupi progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) ODLUKA kojom se pokretno dobro - Zavi~ajna zbirka Bo{ka Karanovi}a u Bosanskoj Krupi progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA kojom se mjesto i ostaci istorijske gra|evine Konaka u Biha}u progla{avaju nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) ODLUKA kojom se mjesto i ostaci historijske gra|evine Konaka u Biha}u progla{avaju nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) ODLUKA kojom se mjesto i ostaci povijesne gra|evine Konaka u Biha}u progla{avaju nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA kojom se graditeqska cjelina Pravoslavna crkva brvnara u selu Malo Bla{ko sa pokretnom imovinom i ostacima nekropole sa ste}cima, op{tina Lakta{i, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) ODLUKA kojom se graditeljska cjelina Pravoslavna crkva brvnara u selu Malo Bla{ko sa pokretnom imovinom i ostacima nekropole sa ste}cima, op}ina Lakta{i, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) ODLUKA kojom se graditeljska cjelina Pravoslavna crkva brvnara u selu Malo Bla{ko sa pokretnom imovinom i ostacima nekropole sa ste}cima, op}ina Lakta{i, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA kojom se graditeqska cjelina Crkva Svetog ]irila i Metoda sa Bogoslovijom u Sarajevu progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) ODLUKA kojom se graditeljska cjelina - Crkva Svetog ]irila i Metoda sa Bogoslovijom u Sarajevu progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) ODLUKA kojom se graditeljska cjelina - Crkva Svetog ]irila i Metoda sa Bogoslovijom u Sarajevu progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA kojom se graditeljska cjelina {kolskih zgrada iz Gimnazijske ulice u Sarajevu progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) ODLUKA kojom se graditeqska cjelina {kolskih zgrada iz Gimnazijske ulice u Sarajevu progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) ODLUKA kojom se graditeljska cjelina {kolskih zgrada iz Gimnazijske ulice u Sarajevu progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA kojom se graditeljska cjelina Crkve sv. Nikole u Fo~i, sa pokretnom imovinom, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA kojom se graditeqska cjelina Crkve cv. Nikole u Fo~i, sa pokretnom imovinom, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) ODLUKA kojom se graditeljska cjelina Crkve sv. Nikole u Fo~i, sa pokretnom imovinom, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) 40. ODLUKA kojom se povijesna gra|evina - ku}a Zehre Bahtijarevi} u Banjoj Luci progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA kojom se historijska gra|evina - ku}a Zehre Bahtijarevi} u Banjoj Luci progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) ODLUKA kojom se istorijska gra|evina - ku}a Zehre Bahtijarevi} u Bawoj Luci progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) 41. ODLUKA kojom se graditeljska cjelina Abdesthana ([ejh Feruhova d`amija) sa grobljem i ~esmom u Sarajevu progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA kojom se graditeqska cjelina Abdesthana ([ejh Feruhova xamija) sa grobqem i ~esmom u Sarajevu progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) ODLUKA kojom se graditeljska cjelina Abdesthana ([ejh Feruhova d`amija) sa grobljem i ~esmom u Sarajevu progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) 42. ODLUKA broj 03.1-02.9-74/11-2 (hrvatski jezik) ODLUKA broj 03.1-02.9-74/11-2 (bosanski jezik) ODLUKA broj 03.1-02.9-74/11-2 (srpski jezik) 43. ODLUKA o izmjenama Odluke o progla{enju arheolo{kog podru~ja Gabela kod ^apljine nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o izmjenama Odluke o progla{ewu arheolo{kog podru~ja Gabela kod ^apqine nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) ODLUKA o izmjenama odluke o progla{enju arheolo{kog podru~ja Gabela kod ^apljine nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) 44. ODLUKA kojom se historijsko podru~je Kova~nice (majdani) u selu O~evlje, op}ina Vare{ progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) ODLUKA kojom se istorijsko podru~je Kova~nice (majdani) u selu O~evqe, op{tina Vare{ progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) ODLUKA kojom se povijesno podru~je Kova~nice (majdani) u selu O~evlje, op}ina Vare{ progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) 45. ODLUKA kojom se pokretno dobro - Filmski materijal Kinoteke BiH u Sarajevu progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) ODLUKA kojom se pokretno dobro - Filmski materijal Kinoteke BiH u Sarajevu progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA kojom se pokretno dobro - Filmski materijal Kinoteke BiH u Sarajevu progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) 46. ODLUKA kojom se graditeljska cjelina - Crkve svetog Vinka Paulskoga u Sarajevu progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) ODLUKA kojom se graditeljska cjelina - Crkve svetog Vinka Paulskoga u Sarajevu progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA kojom se graditeqska cjelina Crkve svetog Vinka Paulskoga u Sarajevu progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik)

Strana 51

77 77 77

15 16 16

72

169

72 72 72 72

171 172 174 175

35.

77

17

36.

77

18

77 77 77 77 77 77 77

19 19 20 20 20 23 26

72

176

72

177

72

178

37.

72

179

72

180

85

6

72

181

85

7

38.

72

183

85 85 85

7 8 9

72

183

72

184

39.

85 85 85

10 12 13

77

11

77

13

77

14

85

14

Strana 52

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU ODLUKA kojom se povijesno podru~je Nekropola sa ste}cima, ni{anima i krsta~ama u Gornjoj Bradini, op}ina Konjic, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA kojom se istorijsko podru~je Nekropola sa ste}cima, ni{anima i krsta~ama u Gorwoj Bradini, op{tina Kowic, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) ODLUKA kojom se graditeljska cjelina - Stara d`amija sa haremom u Orahovici, op}ina Zenica, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) ODLUKA kojom se graditeljska cjelina - Stara d`amija sa haremom u Orahovici, op}ina Zenica, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA kojom se graditeqska cjelina - Stara xamija sa haremom u Orahovici, op{tina Zenica, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) ODLUKA o dopuni Odluke o progla{enju graditeljske cjeline Partizansko spomen-groblje u Mostaru nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) ODLUKA o dopuni Odluke o progla{enju graditeljske cjeline Partizansko spomen-groblje u Mostaru nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o dopuni Odluke o progla{ewu graditeqske cjeline Partizansko spomen-grobqe u Mostaru nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) ODLUKA kojom se graditeqska cjelina Haxiahmetovi}a kule sa dvorima u Mosta}ima, op{tina Trebiwe, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) ODLUKA kojom se graditeljska cjelina Had`iahmetovi}a kule sa dvorima u Mosta}ima, op}ina Trebinje, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) ODLUKA kojom se graditeljska cjelina Had`iahmetovi}a kule sa dvorima u Mosta}ima, op}ina Trebinje, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA kojom se stambena graditeqska cjelina - Haxi{abanovi}a ku}a u Sarajevu progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) ODLUKA kojom se stambena graditeljska cjelina - Had`i{abanovi}a ku}a u Sarajevu progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) ODLUKA kojom se stambena graditeljska cjelina - Had`i{abanovi}a ku}a u Sarajevu progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA kojom se istorijsko podru~je Nekropola sa ste}cima i grobovima u Gra~anima, op{tina Kowic, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) ODLUKA kojom se historijsko podru~je Nekropola sa ste}cima i grobovima u Gra~anima, op}ina Konjic, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik)

47. ODLUKA broj 07.3-2.4-127/2011-1 (hrvatski jezik) ODLUKA broj 07.3-2.4-127/2011-1 (bosanski jezik) ODLUKA broj 07.3-2.4-127/2011-1 (srpski jezik) 48. ODLUKA kojom se arheolo{ko podru~je ostaci rimskog naselja i srednjovjekovna nekropola sa ste}cima u Vranjevom selu, op}ina Neum, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA kojom se arheolo{ko podru~je ostaci rimskog naseqa i sredwovjekovna nekropola sa ste}cima u Vrawevom selu, op{tina Neum, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) ODLUKA kojom se arheolo{ko podru~je ostaci rimskog naselja i srednjovjekovna nekropola sa ste}cima u Vranjevom selu, op}ina Neum, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) 49. ODLUKA kojom se graditeljska cjelina D`amija Zagrad sa haremom u Velikoj Kladu{i progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA kojom se graditeqska cjelina Xamija Zagrad sa haremom u Velikoj Kladu{i progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) ODLUKA kojom se graditeljska cjelina D`amija Zagrad sa haremom u Velikoj Kladu{i progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) 50. ODLUKA kojom se stambena graditeljska cjelina - Had`ibegova ku}a (ku}a Ljubovi} Hasanbega) u Zvorniku progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA kojom se stambena graditeqska cjelina - Haxibegova ku}a (ku}a Qubovi} Hasanbega) u Zvorniku progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) ODLUKA kojom se stambena graditeljska cjelina - Had`ibegova ku}a (ku}a Ljubovi} Hasanbega) u Zvorniku progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) 51. ODLUKA broj 06.3-2.4-127/2011-9 (hrvatski jezik) ODLUKA broj 06.3-2.4-127/2011-9 (srpski jezik) ODLUKA broj 06.3-2.4-127/2011-9 (bosanski jezik) 52. ODLUKA broj 06.3-2.4-127/2011-10 (hrvatski jezik) ODLUKA broj 06.3-2.4-127/2011-10 (srpski jezik) ODLUKA broj 06.3-2.4-127/2011-10 (bosanski jezik) 53. ODLUKA broj 06.3-2.4-127/2011-11 (hrvatski jezik) ODLUKA broj 06.3-2.4-127/2011-11 (srpski jezik) ODLUKA broj 06.3-2.4-127/2011-11 (bosanski jezik) 54. ODLUKA kojom se historijsko podru~je Nekropola sa ste}cima, ni{anima i krsta~ama u Gornjoj Bradini, op}ina Konjic, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik)

85 85 85

15 15 15

97

10

97

12

92

9

55.

97

13

92

10

97

14

92

11 56.

97

15

92

12

97

16

92

13

97

16

92

14 57.

97

16

92

15

102

10

92

15

102

11

92 92 92 92 92 92 92 92 92 92

16 17 17 17 18 18 18 18 59. 19 19 58.

102

12

102

13

102

14

102

15

102

16

97

9

102

17

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU ODLUKA kojom se povijesno podru~je Nekropola sa ste}cima i grobovima u Gra~anima, op}ina Konjic, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA kojom se istorijsko podru~je Praistorijska gradina i nekropola sa ste}cima Ravawska Vrata (Dowa i Gorwa nekropola), op{tina Kupres, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) ODLUKA kojom se historijsko podru~je Prahistorijska gradina i nekropola sa ste}cima Ravanjska Vrata (Donja i Gornja nekropola), op}ina Kupres, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) ODLUKA kojopm se povijesno podru~je Prapovijesna gradina i nekropola sa ste}cima Ravanjska Vrata (Donja i Gornja nekropola), op}ina Kupres, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA kojom se graditeqska cjelina Crkve sv. Ilije u Mari}ki kod Prijedora, zajedno sa pokretnom imovinom, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) ODLUKA kojom se graditeljska cjelina Crkve sv. Ilije u Mari}ki kod Prijedora, zajedno sa pokretnom imovinom, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) ODLUKA kojom se graditeljska cjelina Crkve sv. Ilije u Mari}ki kod Prijedora, zajedno sa pokretnom imovinom, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA kojom se istorijsko podru~je Praistorijski tumulus i nekropola sa ste}cima, Veliki i Mali Han, Li{tani, op{tina Livno, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) ODLUKA kojom se historijsko podru~je Prahistorijski tumulus i nekropola sa ste}cima, Veliki i Mali Han, Li{tani, op}ina Livno, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) ODLUKA kojom se povijesno podru~je Prapovijesni tumulus i nekropola sa ste}cima, Veliki i Mali Han, Li{tani, op}ina Livno, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA kojom se istorijsko podru~je Nekropola sa ste}cima na lokalitetu Ma{eti u podru~ju zaseoka Velika, Bradina, op{tina Kowic, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) ODLUKA kojom se historijsko podru~je Nekropola sa ste}cima na lokalitetu Ma{eti u podru~ju zaseoka Velika, Bradina, op}ina Konjic, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) ODLUKA kojom se povijesno podru~je Nekropola sa ste}cima na lokalitetu Ma{eti u podru~ju zaseoka Velika, Bradina, op}ina Konjic, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA kojom se istorijsko podru~je Nekropola sa ste}cima na lokalitetu Zlatari} u Ledi}ima, op{tina Trnovo, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) ODLUKA kojom se historijsko podru~je Nekropola sa ste}cima na lokalitetu Zlatari} u Ledi}ima, op}ina Trnovo, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) ODLUKA kojom se povijesno podru~je Nekropola sa ste}cima na lokalitetu Zlatari} u Ledi}ima, op}ina Trnovo, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA kojom se istorijska gra|evina @upna crkva Bezgre{nog za~e}a u Vido{ima, op{tina Livno, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) ODLUKA kojom se historijska gra|evina @upna crkva Bezgre{nog za~e}a u Vido{ima, op}ina Livno, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) ODLUKA kojom se povijesna gra|evina @upna crkva Bezgre{nog za~e}a u Vido{ima, op}ina Livno, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA broj 03.1-02.9-74/11-3 (srpski jezik) ODLUKA broj 03.1-02.9-74/11-3 (bosanski jezik) ODLUKA broj 03.1-02.9-74/11-3 (hrvatski jezik) ODLUKA o izmjenama odluke o progla{ewu istorijskog gradskog podru~ja Po~iteq nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) ODLUKA o izmjenama odluke o progla{enju historijskog gradskog podru~ja Po~itelj nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) ODLUKA o izmjenama odluke o progla{enju povijesnog gradskog podru~ja Po~itelj nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA kojom se povijesno podru~je - Stari grad Komotin, op}ina Jajce, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) ODLUKA kojom se istorijsko podru~je - Stari grad Komotin, op{tina Jajce, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) ODLUKA kojom se historijsko podru~je - Stari grad Komotin, op}ina Jajce, progla{ava nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik)

Strana 53

102

18

102

32

60.

102

34

102

19

65.

102

35

102

20

102

36

102

21 66.

61.

102 102 102 102 102 102 102 104 104 104

37 38 38 38 39 41 43 30 31 32

102

22

67. 102 23

102

24

62.

102

25

68.

102

26

102

27

63.

102

28

102

29

102

30

64.

102

31

DR@AVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRI^NU ENERGIJU BiH - DERK/ DR@AVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRI^NU ENERGIJU BiH - DERK/ DR@AVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRI^NU ENERGIJU BiH - DERK 1. ODLUKA o produljenju va`enja Odluke o odre|ivanju tarifa za pomo}ne usluge (hrvatski jezik) ODLUKA o produ`enju va`enja Odluke o odre|ivanju tarifa za pomo}ne usluge (bosanski jezik) ODLUKA o produ`ewu va`ewa Odluke o odre|ivawu tarifa za pomo}ne usluge (srpski jezik) 2. ODLUKA o izdavanju privremene licence za djelatnost distribucije i snabdijevanja elektri~nom energijom u Br~ko Distriktu BiH (bosanski jezik) ODLUKA o izdavanju privremene licence za djelatnost distribucije i opskrbe elektri~nom energijom u Br~ko Distriktu BiH (hrvatski jezik)

2 2 2

53 54 54

7 7

12 13

Strana 54

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU 11. ODLUKA o izmjenama i dopunama Metodologije za izradu tarifa za usluge prijenosa elektri~ne energije, nezavisnog operatora sistema i pomo}ne usluge (bosanski jezik) ODLUKA o izmjenama i dopunama Metodologije za izradbu tarifa za usluge prijenosa elektri~ne energije, neovisnog operatora sustava i pomo}ne usluge (hrvatski jezik) ODLUKA o izmjenama i dopunama Metodologije za izradu tarifa za usluge prenosa elektri~ne energije, nezavisnog operatora sistema i pomo}ne usluge (srpski jezik) 12. ODLUKA o utvr|ivanju regulatorne naknade za 2012. godinu (hrvatski jezik) ODLUKA o utvr|ivawu regulatorne naknade za 2012. godinu (srpski jezik) ODLUKA o utvr|ivanju regulatorne naknade za 2012. godinu (bosanski jezik) 13. ODLUKA o opskrbi kvalificiranih kupaca elektri~nom energijom u Br~ko Distriktu BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o snabdijevawu kvalifikovanih kupaca elektri~nom energijom u Br~ko Distriktu BiH (srpski jezik) ODLUKA o snabdijevanju kvalificiranih kupaca elektri~nom energijom u Br~ko Distriktu BiH (bosanski jezik) 14. ODLUKA o odobrenju Op}ih uvjeta za isporuku i snabdijevanje elektri~nom energijom Br~ko Distrikta BiH (bosanski jezik) ODLUKA o odobrenju Op}ih uvjeta za isporuku i opskrbu elektri~nom energijom Br~ko Distrikta BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o odobrewu Op{tih uslova za isporuku i snabdijevawe elektri~nom energijom Br~ko Distrikta BiH (srpski jezik) 15. ODLUKA o odobrenju Distributivnih mre`nih pravila (bosanski jezik) ODLUKA o odobrenju Distributivnih mre`nih pravila (hrvatski jezik) ODLUKA o odobrewu Distributivnih mre`nih pravila (srpski jezik) 16. ODLUKA o odobrenju Pravilnika o metodologiji za utvr|ivanje naknade za priklju~enje na distributivnu mre`u Br~ko Distrikta BiH (bosanski jezik) ODLUKA o odobrenju Pravilnika o metodologiji za utvr|ivanje naknade za priklju~enje na distributivnu mre`u Br~ko Distrikta BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o odobrewu Pravilnika o metodologiji za utvr|ivawe naknade za prikqu~ewe na distributivnu mre`u Br~ko Distrikta BiH (srpski jezik) 17. ODLUKA o odre|ivanju tarifa za pomo}ne usluge (hrvatski jezik) ODLUKA o odre|ivawu tarifa za pomo}ne usluge (srpski jezik) ODLUKA o odre|ivanju tarifa za pomo}ne usluge (bosanski jezik) 18. ODLUKA o tarifnim stavcima za usluge distribucije elektri~ne energije u Br~ko Distriktu BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o tarifnim stavovima za usluge distribucije elektri~ne energije u Br~ko Distriktu BiH (bosanski jezik)

ODLUKA o izdavawu privremene licence za djelatnost distribucije i snabdijevawa elektri~nom energijom u Br~ko Distriktu BiH (srpski jezik) 3. ODLUKA o privremenim tarifnim stavovima za nekvalificirane kupce elektri~ne energije u Br~ko Distriktu BiH (bosanski jezik) ODLUKA o privremenim tarifnim stavcima za nekvalificirane kupce elektri~ne energije u Br~ko Distriktu BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o privremenim tarifnim stavovima za nekvalifikovane kupce elektri~ne energije u Br~ko Distriktu BiH (srpski jezik) 4. ODLUKA broj 05-28-12-159-4/10 (srpski jezik) ODLUKA broj 05-28-12-159-4/10 (hrvatski jezik) ODLUKA broj 05-28-12-159-4/10 (bosanski jezik) 5. ODLUKA o izdavanju licence za djelatnost me|unarodne trgovine elektri~nom energijom (bosanski jezik) ODLUKA o izdavanju licence za djelatnost me|unarodne trgovine elektri~nom energijom (hrvatski jezik) ODLUKA o izdavawu licence za djelatnost me|unarodne trgovine elektri~nom energijom (srpski jezik) 6. ODLUKA o odobrenju izmjena i dopuna Mre`nog kodeksa (bosanski jezik) ODLUKA o odobrenju izmjena i dopuna Mre`nog kodeksa (hrvatski jezik) ODLUKA o odobrewu izmjena i dopuna Mre`nog kodeksa (srpski jezik) 7. ODLUKA o izdavanju licence za djelatnost me|unarodne trgovine elektri~nom energijom (bosanski jezik) ODLUKA o izdavanju licence za djelatnost me|unarodne trgovine elektri~nom energijom (hrvatski jezik) ODLUKA o izdavawu licence za djelatnost me|unarodne trgovine elektri~nom energijom (srpski jezik) 8. ODLUKA o izboru predsjedavaju}eg Dr`avne regulatorne komisije za elektri~nu energiju (srpski jezik) ODLUKA o izboru predsjedatelja Dr`avne regulatorne komisije za elektri~nu energiju (hrvatski jezik) ODLUKA o izboru predsjedavaju}eg Dr`avne regulatorne komisije za elektri~nu energiju (bosanski jezik) 9. ODLUKA o odobrewu Indikativnog plana razvoja proizvodwe za period 2012. - 2021. godina (srpski jezik) ODLUKA o odobrenju Indikativnog plana razvoja proizvodnje za period 2012. - 2021. godina (bosanski jezik) ODLUKA o odobrenju Indikativnog plana razvoja proizvodnje za razdoblje 2012. - 2021. godina (hrvatski jezik) 10. ODLUKA o usvajanju Finansijskog plana za 2012. godinu (bosanski jezik) ODLUKA o usvajanju Financijskog plana za 2012. godinu (hrvatski jezik) ODLUKA o usvajawu Finansijskog plana za 2012. godinu (srpski jezik)

7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 37 37 37 37 37 37 54 54 54 66 66 66 73 73 73

13 2 3 4 5 5 5 6 7 8 35 35 35 35 36 37 20 21 21 13 13 13 6 7 8

73

9

73

10

73 83 83 83 89 89 89 100 100 100 100 100 100

11 59 60 60 58 59 61 5 5 6 6 6 6

100

6

100

7

100 104 104 104 104 104

7 19 21 22 24 25

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU ODLUKA o tarifnim stavovima za usluge distribucije elektri~ne energije u Br~ko Distriktu BiH (srpski jezik) 19. ODLUKA o tarifnim stavcima za nekvalificirane kupce elektri~ne energije iz kategorije ku}anstva u Br~ko Distriktu BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o tarifnim stavovima za nekvalifikovane kupce elektri~ne energije iz kategorije doma}instva u Br~ko Distriktu BiH (srpski jezik) ODLUKA o tarifnim stavovima za nekvalificirane kupce elektri~ne energije iz kategorije doma}instva u Br~ko Distriktu BiH (bosanski jezik) 20. ODLUKA o odre|ivanju tro{ka elektri~ne energije dodijeljenog opskrbljiva~a u Br~ko Distriktu BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o odre|ivanju tro{ka elektri~ne energije dodijeljenog snabdjeva~a u Br~ko Distriktu BiH (bosanski jezik) ODLUKA o odre|ivawu tro{ka elektri~ne energije dodijeqenog snabdjeva~a u Br~ko Distriktu BiH (srpski jezik) 1. PRAVILNIK o izdavanju privremenih licenci za obavljanje djelatnosti distribucije i opskrbe elektri~nom energijom u Br~ko Distriktu BiH (hrvatski jezik) PRAVILNIK o izdavawu privremenih licenci za obavqawe djelatnosti distribucije i snabdijevawa elektri~nom energijom u Br~ko Distriktu BiH (srpski jezik) PRAVILNIK o izdavanju privremenih licenci za obavljanje djelatnosti distribucije i snabdijevanja elektri~nom energijom u Br~ko Distriktu BiH (bosanski jezik) PRAVILNIK o na~inu utvr|ivanja privremenih tarifa za nekvalificirane kupce elektri~ne energije u Br~ko Distriktu BiH (hrvatski jezik) PRAVILNIK o na~inu utvr|ivawa privremenih tarifa za nekvalifikovane kupce elektri~ne energije u Br~ko Distriktu BiH (srpski jezik) PRAVILNIK o na~inu utvr|ivanja privremenih tarifa za nekvalificirane kupce elektri~ne energije u Br~ko Distriktu BiH (bosanski jezik)

Strana 55

104

25

104

26

METODOLOGIJA za izradu tarifa za usluge prijenosa elektri~ne energije, Nezavisnog operatora sistema i pomo}ne usluge - pre~i{}eni tekst (bosanski jezik) 93 METODOLOGIJA za izradbu tarifa za usluge prijenosa elektri~ne energije, Nezavisnog operatora sistema i pomo}ne usluge - pre~i{}eni tekst (hrvatski jezik) 93 KONKURENCIJSKO VIJE]E BiH/ KONKURENCIJSKO VIJE]E BiH/ KONKURENCIJSKI SAVJET BiH 1. RJE[ENJE broj 01-03-26-004-23-II/10 (bosanski jezik) RJE[ENJE broj 01-03-26-004-23-II/10 (hrvatski jezik) RJE[EWE broj 01-03-26-004-23-II/10 (srpski jezik) 2. RJE[ENJE broj 01-03-26-016-21-II/10 (bosanski jezik) RJE[ENJE broj 01-03-26-016-21-II/10 (hrvatski jezik) RJE[EWE broj 01-03-26-016-21-II/10 (srpski jezik) 3. RJE[EWE broj 01-06-26-021-39-II/10 (srpski jezik) RJE[ENJE broj 01-06-26-021-39-II/10 (bosanski jezik) RJE[ENJE broj 01-06-26-021-39-II/10 (hrvatski jezik) 4. RJE[EWE broj 06-26-1-003-19-II/11 (srpski jezik) RJE[ENJE broj 06-26-1-003-19-II/11 (bosanski jezik) RJE[ENJE broj 06-26-1-003-19-II/11 (hrvatski jezik) 5. RJE[EWE broj 01-05-26-033-36-II/09 (srpski jezik) RJE[ENJE broj 01-05-26-033-36-II/09 (bosanski jezik) RJE[ENJE broj 01-05-26-033-36-II/09 (hrvatski jezik) 6. RJE[ENJE broj 04-26-1-030-13-II/10 (bosanski jezik) RJE[ENJE broj 04-26-1-030-13-II/10 (hrvatski jezik) RJE[EWE broj 04-26-1-030-13-II/10 (srpski jezik) 7. RJE[ENJE broj 01-04-26-005-132-II/10 (bosanski jezik) RJE[ENJE broj 01-04-26-005-132-II/10 (hrvatski jezik) RJE[EWE broj 01-04-26-005-132-II/10 (srpski jezik) 8. RJE[ENJE broj 02-26-1-031-19-II/10 (bosanski jezik) RJE[ENJE broj 02-26-1-031-19-II/10 (hrvatski jezik) RJE[EWE broj 02-26-1-031-19-II/10 (srpski jezik) 9. RJE[ENJE broj 03-26-1-16-10-II/11 (bosanski jezik) RJE[ENJE broj 03-26-1-16-10-II/11 (hrvatski jezik) RJE[EWE broj 03-26-1-16-10-II/11 (srpski jezik)

63

68

104

27

19 19 19 25 25 25 27 27 27 27 27 27 30 30 30 34 34 34 46 46 46 61 61 61 85 85 85

101 105 108 301 304 308 2 8 14 20 24 28 6 8 9 127 130 132 2 8 15 163 166 170 30 33 35

104 104 104 104

27 28 29 29

5

35

5

35

5 5

36 37

2.

5 5

38 39 121 123 125

1.

IZVJE[TAJ nezavisnog revizora (bosanski jezik) 34 IZVJE[]E neovisnog revizora (hrvatski jezik) 34 IZVJE[TAJ nezavisnog revizora (srpski jezik) 34 METODOLOGIJA za izradbu tarifa za usluge distribucije elektri~ne energije u Br~ko Distriktu BiH (hrvatski jezik) METODOLOGIJA za izradu tarifa za usluge distribucije elektri~ne energije u Br~ko Distriktu BiH (srpski jezik) METODOLOGIJA za izradu tarifa za usluge distribucije elektri~ne energije u Br~ko Distriktu BiH (bosanski jezik) METODOLOGIJA za izradu tarifa za usluge prenosa elektri~ne energije, Nezavisnog operatora sistema i pomo}ne usluge pre~i{}eni tekst (srpski jezik)

1.

89 89 89

62 68 74

2.

93

57

Strana 56

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU ZAKLJU^AK broj 06-1-26-027-9-II/10 (bosanski jezik) ZAKLJU^AK broj 01-26-1-025-9-II/10 (bosanski jezik) ZAKLJU^AK broj 01-26-1-025-9-II/10 (hrvatskijezik) ZAKQU^AK broj 01-26-1-025-9-II/10 (srpski jezik) ZAKLJU^AK broj 01-02-26-018-15-II/10 (bosanski jezik) ZAKLJU^AK broj 01-02-26-018-15-II/10 (hrvatski jezik) ZAKQU^AK broj 01-02-26-018-15-II/10 (srpski jezik) ZAKLJU^AK 05-26-3-01-1-II/11 (bosanski jezik) ZAKLJU^AK 05-26-3-01-1-II/11 (hrvatski jezik) ZAKQU^AK 05-26-3-01-1-II/11 (srpski jezik) ZAKQU^AK broj 01-26-1-02-5-II/11 (srpski jezik) ZAKLJU^AK broj 01-26-1-02-5-II/11 (bosanski jezik) ZAKLJU^AK broj 01-26-1-02-5-II/11 (hrvatski jezik) ZAKLJU^AK broj 01-04-26-005-143-II/10 (hrvatski jezik) ZAKQU^AK broj 01-04-26-005-143-II/10 (srpski jezik) ZAKLJU^AK broj 01-04-26-005-143-II/10 (bosanski jezik) ZAKQU^AK o obustavi postupka (srpski jezik) ZAKLJU^AK o obustavi postupka (hrvatski jezik) ZAKLJU^AK o obustavi postupka (bosanski jezik) ZAKLJU^AK broj 06-26-1-009-5-II/11 (hrvatski jezik) ZAKQU^AK broj 06-26-1-009-5-II/11 (srpski jezik) ZAKLJU^AK broj 06-26-1-009-5-II/11 (bosanski jezik) ZAKQU^AK broj 01-26-1-08-4/11 (srpski jezik) ZAKLJU^AK broj 01-26-1-08-4/11 (bosanski jezik) ZAKLJU^AK broj 01-26-1-08-4/11 (hrvatski jezik) ZAKLJU^AK o odbacivanju Prijave koncentracije privrednog subjekta Schiebra Beteiligungsverwaltungs GmbH, Be~, Republika Austrija (bosanski jezik) ZAKLJU^AK o odbacivanju Prijave koncentracije gospodarskog subjekta Schiebra Beteiligungsverwaltungs GmbH, Be~, Republika Austrija (hrvatski jezik) ZAKQU^AK o odbacivawu Prijave koncentracije privrednog subjekta Schiebra Beteiligungsverwaltungs GmbH, Be~, Republika Austrija (srpski jezik) ZAKLJU^AK broj 06-26-1-015-4-II/11 (hrvatski jezik) ZAKQU^AK broj 06-26-1-015-4-II/11 (srpski jezik)

10. RJE[ENJE broj 05-26-2-028-76-II/10 (bosanski jezik) RJE[ENJE broj 05-26-2-028-76-II/10 (hrvatski jezik) RJE[EWE broj 05-26-2-028-76-II/10 (srpski jezik) 11. RJE[ENJE broj 04-26-1-017-11-II/11 (hrvatski jezik) RJE[EWE broj 04-26-1-017-11-II/11 (srpski jezik) RJE[ENJE broj 04-26-1-017-11-II/11 (bosanski jezik) 12. RJE[EWE broj 05-26-2-028-92-II/10 (srpski jezik) RJE[ENJE broj 05-26-2-028-92-II/10 (bosanski jezik) RJE[ENJE broj 05-26-2-028-92-II/10 (hrvatski jezik) 13. RJE[ENJE broj 05-26-1-019-7-II/11 (hrvatski jezik) RJE[EWE broj 05-26-1-019-7-II/11 (srpski jezik) RJE[ENJE broj 05-26-1-019-7-II/11 (bosanski jezik) 14. RJE[EWE broj 06-26-1-021-15-II/11 (srpski jezik) RJE[ENJE broj 06-26-1-021-15-II/11 (bosanski jezik) RJE[ENJE broj 06-26-1-021-15-II/11 (hrvatski jezik) 15. RJE[EWE broj 05-26-1-024-18-II/11 (srpski jezik) RJE[ENJE broj 05-26-1-024-18-II/11 (bosanski jezik) RJE[ENJE broj 05-26-1-024-18-II/11 (hrvatski jezik) 16. RJE[ENJE broj 01-26-1-020-6-II/11 (bosanski jezik) RJE[ENJE broj 01-26-1-020-6-II/11 (hrvatski jezik) RJE[EWE broj 01-26-1-020-6-II/11 (srpski jezik) 17. RJE[ENJE broj 01-26-1-014-12-II/11 (bosanski jezik) RJE[ENJE broj 01-26-1-014-12-II/11 (hrvatski jezik) RJE[EWE broj 01-26-1-014-12-II/11 (srpski jezik) 1. ZAKQU^AK broj 01-03-26-022-4-II/10 (srpski jezik) ZAKLJU^AK broj 01-03-26-022-4-II/10 (bosanski jezik) ZAKLJU^AK broj 01-03-26-022-4-II/10 (hrvatski jezik) ZAKQU^AK broj 01-02-26-1-024-2-II/10 (srpski jezik) ZAKLJU^AK broj 01-02-26-1-024-2-II/10 (bosanski jezik) ZAKLJU^AK broj 01-02-26-1-024-2-II/10 (hrvatski jezik) ZAKLJU^AK broj 06-1-26-027-9-II/10 (hrvatski jezik) ZAKQU^AK broj 06-1-26-027-9-II/10 (srpski jezik)

85 85 85 89 89 89 96 96 96 101 101 101 102 102 102 102 102 102 103 103 103 103 103 103

37 4. 38 39 81 5. 83 86 4 6. 7 11 5 7 10 46 49 51 54 58 63 45 48 51 54 57 60 12. 11. 10. 9. 8. 7.

8 10 10 10 13 13 13 25 25 25 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 51 51 51

20 15 16 18 35 35 36 313 313 314 11 12 13 249 250 252 253 253 254 254 256 258 95 96 98

3 3 3 3 3 3 8 8

31 32 33 34 34 35 13. 17 19

67

1

2.

67

3

67 83 83

5 63 64

3.

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU ZAKLJU^AK broj 06-26-1-015-4-II/11 (bosanski jezik) 14. ZAKLJU^AK broj 05-26-1-013-11-II/11 (bosanski jezik) ZAKLJU^AK broj 05-26-1-013-11-II/11 (hrvatski jezik) ZAKQU^AK broj 05-26-1-013-11-II/11 (srpski jezik) 15. ZAKLJU^AK broj 02-26-1-12-10-II/11 (hrvatski jezik) ZAKQU^AK broj 02-26-1-12-10-II/11 (srpski jezik) ZAKLJU^AK broj 02-26-1-12-10-II/11 (bosanski jezik) 16. ZAKQU^AK o Zahtjevu za preispitivawe Rje{ewa (srpski jezik) ZAKLJU^AK o Zahtjevu za preispitivanje Rje{enja (bosanski jezik) ZAKLJU^AK o Zahtjevu za preispitivanje Rje{enja (hrvatski jezik) URED ZA VETERINARSTVO BiH/ URED ZA VETERINARSTVO BiH/ KANCELARIJA ZA VETERINARSTVO BiH 1. NAREDBA o mjerama kontrole zaraznih i parazitarnih bolesti `ivotinja i njihovom provo|enju i financiranju u 2011. godini (hrvatski jezik) NAREDBA o mjerama kontrole zaraznih i parazitarnih bolesti `ivotiwa i wihovom sprovo|ewu i finansirawu u 2011. godini (srpski jezik) NAREDBA o mjerama kontrole zaraznih i parazitarnih bolesti `ivotinja i njihovom provo|enju i finansiranju u 2011. godini (bosanski jezik) 1. ODLUKA o usvajanju plana pra}enja i kontrole rezidua za 2011. godinu (bosanski jezik) ODLUKA o usvajanju plana pra}enja i kontrole rezidua za 2011. godinu (hrvatski jezik) ODLUKA o usvajawu plana pra}ewa i kontrole rezidua za 2011. godinu (srpski jezik) ODLUKA o odre|ivanju privremenog grani~nog veterinarskog prijelaza (bosanski jezik) ODLUKA o odre|ivanju privremenog grani~nog veterinarskog prijelaza (hrvatski jezik) ODLUKA o odre|ivawu privremenog grani~nog veterinarskog prelaza (srpski jezik) ODLUKA o odre|ivanju dr`ava i teritorija iz kojih je dozvoljen uvoz u Bosnu i Hercegovinu pojedinih `ivotinja akvakulture namijenjenih uzgoju (hrvatski jezik) ODLUKA o odre|ivawu dr`ava i teritorija iz kojih je dozvoqen uvoz u Bosnu i Hercegovinu pojedinih `ivotiwa akvakulture namijewenih uzgoju (srpski jezik) ODLUKA o odre|ivanju dr`ava i teritorija iz kojih je dozvoljen uvoz u Bosnu i Hercegovinu pojedinih `ivotinja akvakulture namijenjenih uzgoju (bosanski jezik)

Strana 57

83 85 85 85 89 89 89 96 96 96

65 39 41 43 88 89 91 15 15 16

8

28

8

43

8 25 25 25 28 28 28

57 112 129 146 264 264 264

2.

3.

74

36

UPRAVA BiH ZA ZA[TITU ZDRAVLJA BILJA/ UPRAVA BiH ZA ZA[TITU ZDRAVLJA BILJA/ UPRAVA BiH ZA ZA[TITU ZDRAVQA BIQA 1. PRAVILNIK o priznavawu sorti poqoprivrednog biqa u Bosni i Hercegovini (srpski jezik) 6 PRAVILNIK o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) 6 PRAVILNIK o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) 6 2. PRAVILNIK o upisu sorti u Sortnu listu BiH (srpski jezik) 6 PRAVILNIK o upisu sorti u Sortnu listu BiH (bosanski jezik) 6 PRAVILNIK o upisu sorti u Sortnu listu BiH (hrvatski jezik) 6 3. PRAVILNIK o mjerama za spre~avanje uno{enja, {irenja i suzbijanja {tetnih organizama na bilju, biljnim proizvodima i reguliranim objektima (hrvatski jezik) 59 PRAVILNIK o mjerama za spre~avawe uno{ewa, {irewa i suzbijawa {tetnih organizama na biqu, biqnim proizvodima i regulisanim objektima (srpski jezik) 59 PRAVILNIK o mjerama za sprje~avanje uno{enja, {irenja i suzbijanja {tetnih organizama na bilju, biljnim proizvodima i reguliranim objektima (bosanski jezik) 59 4. PRAVILNIK o fitosanitarnom registru i o biqnim paso{ima (srpski jezik) 63 PRAVILNIK o fitosanitarnom registru i o biljnim paso{ima (bosanski jezik) 63 PRAVILNIK o fitosanitarnom registru i o biljnim putovnicama (hrvatski jezik) 63 5. PRAVILNIK o uvjetima pod kojima se odre|eni {tetni organizmi, bilje ili biljni proizvodi i regulirani objekti mogu uvoziti ili prevoziti/prenositi radi ogleda ili u znanstvene svrhe i za rad na selekcijama sorti (hrvatski jezik) 104 PRAVILNIK o uslovima pod kojima se odre|eni {tetni organizmi, biqe ili biqni proizvodi i regulisani objekti mogu uvoziti ili prevoziti/prenositi radi ogleda ili u nau~ne svrhe i za rad na selekcijama sorti (srpski jezik) 104 PRAVILNIK o uslovima pod kojima se odre|eni {tetni organizmi, bilje ili biljni proizvodi i regulirani objekti mogu uvoziti ili prevoziti/prenositi radi ogleda ili u nau~ne svrhe i za rad na selekcijama sorti (bosanski jezik) 104 1. POPIS aktivnih tvari dozvoljenih za uporabu u fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) 11 SPISAK aktivnih materija dozvoqenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i Hercegovini (srpski jezik) 11 SPISAK aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) 11

1 17 32 47 66 84

37

54

71 27 49 69

41

47

54

74

41

8 159 321

74

45 12 21 30

1.

DIJAGNOSTI^KI priru~nik za afri~ku svinjsku kugu (bosanski jezik) 58 DIJAGNOSTI^KI priru~nik za afri~ku svinjsku kugu (hrvatski jezik) 58 DIJAGNOSTI^KI priru~nik za afri~ku sviwsku kugu (srpski jezik) 58

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU BiH/ AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU BiH/ AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU BiH 1. RJE[ENJE (hrvatski jezik) RJE[EWE (srpski jezik)

2 2

55 55

Strana 58

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU 2 2 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 73 73 73 85 85 85 91 91 91 55 55 55 55 14 14 14 15 15 15 15 15 15 17 17 17 13 13 13 16 16 16 3 3 3 AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BiH/ AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BiH/ AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BiH 1. SPISAK medicinskih sredstava za koja su izdate potvrde za upis u Registar medicinskih sredstava (bosanski jezik) 7 18 POPIS medicinskih sredstava za koja su izdane potvrde za upis u Registar medicinskih sredstava (hrvatski jezik) 7 25 SPISAK medicinskih sredstava za koja su izdate potvrde za upis u Registar medicinskih sredstava (srpski jezik) 7 32 2. SPISAK medicinskih sredstava za koja je istekao period va`enja odobrenja za plasiranje na tr`i{te BiH (bosanski jezik) 7 39 POPIS medicinskih sredstava za koja je istekao period va`enja odobrenja za plasiranje na tr`i{te BiH (hrvatski jezik) 7 40 SPISAK medicinskih sredstava za koja je istekao period va`ewa odobrewa za plasirawe na tr`i{te BiH (srpski jezik) 7 41 3. POPIS lijekova kojima je izdata dozvola za stavljanje u promet na tr`i{te BiH (hrvatski jezik) 14 208 SPISAK lijekova kojima je izdata dozvola za stavqawe u promet na tr`i{te BiH (srpski jezik) 14 212 SPISAK lijekova kojima je izdata dozvola za stavljanje u promet na tr`i{te BiH (bosanski jezik) 14 215 4. POPIS lijekova kojima je izdana dozvola (u obnovljenom postupku) za stavljanje u promet na tr`i{te BiH (hrvatski jezik) 14 218 SPISAK lijekova kojima je izdata dozvola (u obnovqenom postupku) za stavqawe u promet na tr`i{te BiH (srpski jezik) 14 220 SPISAK lijekova kojima je izdata dozvola (u obnovljenom postupku) za stavljanje u promet na tr`i{te BiH (bosanski jezik) 14 222 5. POPIS lijekova kojima je ukinuta dozvola za stavljanje u promet na tr`i{te BiH (hrvatski jezik) 14 224 SPISAK lijekova kojima je ukinuta dozvola za stavqawe u promet na tr`i{te BiH (srpski jezik) 14 225 SPISAK lijekova kojima je ukinuta dozvola za stavljanje u promet na tr`i{te BiH (bosanski jezik) 14 226 6. POPIS medicinskih sredstava za koja su izdane potvrde za upis u Registar medicinskih sredstava (hrvatski jezik) 14 227 SPISAK medicinskih sredstava za koja su izdate potvrde za upis u Registar medicinskih sredstava (srpski jezik) 14 232 SPISAK medicinskih sredstava za koja su izdate potvrde za upis u Registar medicinskih sredstava (bosanski jezik) 14 237 7. POPIS medicinskih sredstava za koja su izdane potvrde za upis u Registar medicinskih sredstava (hrvatski jezik) 14 242 SPISAK medicinskih sredstava za koja su izdate potvrde za upis u Registar medicinskih sredstava (srpski jezik) 14 246

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

RJE[ENJE (bosanski jezik) RJE[ENJE (hrvatski jezik) RJE[EWE (srpski jezik) RJE[ENJE (bosanski jezik) RJE[ENJE broj 03-34-2-498-21/10 (bosanski jezik) RJE[EWE broj 03-34-2-498-21/10 (srpski jezik) RJE[ENJE broj 03-34-2-498-21/10 (hrvatski jezik) RJE[EWE broj 03-34-2-776-10/10 (srpski jezik) RJE[ENJE broj 03-34-2-776-10/10 (hrvatski jezik) RJE[ENJE broj 03-34-2-776-10/10 (bosanski jezik) RJE[EWE broj 03-34-2-779-9/10 (srpski jezik) RJE[ENJE broj 03-34-2-779-9/10 (hrvatski jezik) RJE[ENJE broj 03-34-2-779-9/10 (bosanski jezik) RJE[ENJE broj 03-34-2-812-10/10 (hrvatski jezik) RJE[EWE broj 03-34-2-812-10/10 (srpski jezik) RJE[ENJE broj 03-34-2-812-10/10 (bosanski jezik) RJE[EWE broj 03-34-2-272-13/11 (srpski jezik) RJE[ENJE broj 03-34-2-272-13/11 (hrvatski jezik) RJE[ENJE broj 03-34-2-272-13/11 (bosanski jezik) RJE[EWE broj 03-34-2-133-16/11 (srpski jezik) RJE[ENJE broj 03-34-2-133-16/11 (bosanski jezik) RJE[ENJE broj 03-34-2-133-16/11 (hrvatski jezik) RJE[ENJE broj 03-34-2-435-14/11 (bosanski jezik) RJE[ENJE broj 03-34-2-435-14/11 (hrvatski jezik) RJE[EWE broj 03-34-2-435-14/11 (srpski jezik)

1.

PRAVILNIK o na~inu ocjenjivanja rada dr`avnih slu`benika u institucijama BiH (hrvatski jezik) 59 PRAVILNIK o na~inu ocjewivawa rada dr`avnih slu`benika u institucijama BiH (srpski jezik) 59 PRAVILNIK o na~inu ocjenjivanja rada dr`avnlh slu`benika u institucijama BiH (bosanski jezik) 59

88 98 108

AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE BiH/ AGENCIJA ZA JAVNE NABAVE BiH/ AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE BiH 1. RJE[ENJE broj 02-34-2-1007-23/10 (hrvatski jezik) RJE[EWE broj 02-34-2-1007-23/10 (srpski jezik) RJE[ENJE broj 02-34-2-1007-23/10 (bosanski jezik) 2. RJE[ENJE broj 02-34-2-1007-28/10 (hrvatski jezik) RJE[EWE broj 02-34-2-1007-28/10 (srpski jezik) RJE[ENJE broj 02-34-2-1007-28/10 (bosanski jezik)

17 17 17 17 17 17

57 58 58 58 58 58

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU SPISAK medicinskih sredstava za koja su izdate potvrde za upis u Registar medicinskih sredstava (bosanski jezik) POPIS medicinskih sredstava za koja su izdane potvrde za upis u Registar medicinskih sredstava (hrvatski jezik) SPISAK medicinskih sredstava za koja su izdate potvrde za upis u Registar medicinskih sredstava (srpski jezik) SPISAK medicinskih sredstava za koja su izdate potvrde za upis u Registar medicinskih sredstava (bosanski jezik) POPIS lijekova kojima je izdana dozvola za stavljanje u promet na tr`i{te BiH (hrvatski jezik) SPISAK lijekova kojima je izdata dozvola za stavqawe u promet na tr`i{te BiH (srpski jezik) SPISAK lijekova kojima je izdana dozvola za stavljanje u promet na tr`i{te BiH (bosanski jezik) POPIS lijekova kojima je izdana dozvola (u obnovljenom postupku) za stavljanje u promet na tr`i{te BiH (hrvatski jezik) SPISAK lijekova kojima je izdana dozvola (u obnovqenom postupku) za stavqawe u promet na tr`i{te BiH (srpski jezik) SPISAK lijekova kojima je izdata dozvola (u obnovljenom postupku) za stavljanje u promet na tr`i{te BiH (bosanski jezik) POPIS lijekova kojima je ukinuta dozvola za stavljanje u promet na tr`i{te BiH (hrvatski jezik) SPISAK lijekova kojima je ukinuta dozvola za stavqawe u promet na tr`i{te BiH (srpski jezik) SPISAK lijekova kojima je ukinuta dozvola za stavljanje u promet na tr`i{te BiH (bosanski jezik) SPISAK medicinskih sredstava koja su izbrisana iz Registra medicinskih sredstava (bosanski jezik) POPIS medicinskih sredstava koja su izbrisana iz Registra medicinskih sredstava (hrvatski jezik) SPISAK medicinskih sredstava koja su izbrisana iz Registra medicinskih sredstava (srpski jezik) SPISAK medicinskih sredstava za koja su izdane potvrde za upis u Registar medicinskih sredstava (bosanski jezik) POPIS medicinskih sredstava za koja su izdane potvrde za upis u Registar medicinskih sredstava (hrvatski jezik) SPISAK medicinskih sredstava za koja su izdate potvrde za upis u Registar medicinskih sredstava (srpski jezik) SPISAK medicinskih sredstava za koja su izdate Potvrde za upis u Registar medicinskih sredstava (srpski jezik) SPISAK medicinskih sredstava za koja su izdane Potvrde za upis u Registar medicinskih sredstava (bosanski jezik) POPIS medicinskih sredstava za koja su izdane Potvrde za upis u Registar medicinskih sredstava (hrvatski jezik) 15. POPIS lijekova kojima je izdana dozvola za stavljanje u promet na tr`i{te BiH (hrvatski jezik) SPISAK lijekova kojima je izdata dozvola za stavqawe u promet na tr`i{te BiH (srpski jezik) SPISAK lijekova kojima je izdana dozvola za stavljanje u promet na tr`i{te BiH (bosanski jezik) 16. POPIS lijekova kojima je izdana dozvola (u obnovljenom postupku) za stavljanje u promet na tr`i{te BiH (hrvatski jezik) SPISAK lijekova kojima je izdata dozvola (u obnovqenom postupku) za stavqawe u promet na tr`i{te BiH (srpski jezik) SPISAK lijekova kojima je izdana dozvola (u obnovljenom postupku) za stavljanje u promet na tr`i{te BiH (bosanski jezik) 17. POPIS medicinskih sredstava za koja su izdane potvrde za upis u registar medicinskih sredstava (hrvatski jezik) SPISAK medicinskih sredstava za koja su izdate potvrde za upis u registar medicinskih sredstava (srpski jezik) SPISAK medicinskih sredstava za koja su izdane potvrde za upis u registar medicinskih sredstava (bosanski jezik) 18. SPISAK rizi~nih lijekova na tr`i{tu u Bosni i Hercegovini (srpski jezik) SPISAK rizi~nih lijekova na tr`i{tu u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) POPIS rizi~nih lijekova na tr`i{tu u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) 19. SPISAK medicinskih sredstava za koja su izdate Potvrde za upis u Registar medicinskih sredstava (srpski jezik) SPISAK medicinskih sredstava za koja su izdane Potvrde za upis u Registar medicinskih sredstava (bosanski jezik) POPIS medicinskih sredstava za koja su izdane Potvrde za upis u Registar medicinskih sredstava (hrvatski jezik) 20. SPISAK rizi~nih lijekova na tr`i{tu u Bosni i Hercegovini (srpski jezik) SPISAK rizi~nih lijekova na tr`i{tu u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) POPIS rizi~nih lijekova na tr`i{tu u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) 21. SPISAK medicinskih sredstava za koja su izdate potvrde za upis u Registar medicinskih sredstava (srpski jezik) SPISAK medicinskih sredstava za koja su izdane potvrde za upis u Registar medicinskih sredstava (bosanski jezik) POPIS medicinskih sredstava za koja su izdane potvrde za upis u Registar medicinskih sredstava (hrvatski jezik) 22. SPISAK lijekova kojima je ukinuta dozvola za stavqawe u promet na tr`i{te BiH (srpski jezik) SPISAK lijekova kojima je ukinuta dozvola za stavljanje u promet na tr`i{te BiH (bosanski jezik) POPIS lijekova kojima je ukinuta dozvola za stavljanje u promet na tr`i{te BiH (hrvatski jezik) 23. SPISAK rizi~nih lijekova na tr`i{tu u Bosni i Hercegovini (srpski jezik)

Strana 59

14 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 37 37 37 37 37 37 45 45 45

250 265 274 282 290 294 298 302 306 310 314 315 316 4 6 7 8 17 26 97 106 115

53 53 53 53 53 53 53 53 53 54 54 54 63 63 63 63 63 63 72 72 72 72 72 72 72

39 45 51 57 60 63 66 74 82 22 34 46 89 97 105 113 125 137 186 197 208 219 220 221 222

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Strana 60

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU POPIS medicinskih sredstava za koja su izdane potvrde za upis u Registar medicinskih sredstava (hrvatski jezik) SPISAK medicinskih sredstava za koja su izdate potvrde za upis u Registar medicinskih sredstava (srpski jezik) SPISAK rizi~nih lijekova na tr`i{tu u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) POPIS rizi~nih lijekova na tr`i{tu u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) SPISAK rizi~nih lijekova na tr`i{tu u Bosni i Hercegovini (srpski jezik) SPISAK lijekova kojima je ukinuta dozvola za stavljanje u promet na tr`i{te BiH (bosanski jezik) POPIS lijekova kojima je ukinuta dozvola za stavljanje u promet na tr`i{te BiH (hrvatski jezik) SPISAK lijekova kojima je ukinuta dozvola za stavqawe u promet na tr`i{te BiH (bosanski jezik) SPISAK medicinskih sredstava za koja su izdane Potvrde za upis u Registar medicinskih sredstava (bosanski jezik) POPIS medicinskih sredstava za koja su izdane Potvrde za upis u Registar medicinskih sredstava (hrvatski jezik) SPISAK medicinskih sredstava za koja su izdate Potvrde za upis u Registar medicinskih sredstava (srpski jezik) SPISAK medicinskih sredstava za koja je izmijenjen nositelj potvrde o upisu u registar medicinskih sredstava (bosanski jezik) POPIS medicinskih sredstava za koja je izmijenjen nositelj potvrde o upisu u registar medicinskih sredstava (hrvatski jezik) SPISAK medicinskih sredstava za koja je izmijewen nosilac potvrde o upisu u registar medicinskih sredstava (srpski jezik) SPISAK lijekova kojima je izdata dozvola za stavqawe u promet na tr`i{te BiH (srpski jezik) SPISAK lijekova kojima je izdata dozvola za stavljanje u promet na tr`i{te BiH (bosanski jezik) POPIS lijekova kojima je izdana dozvola za stavljanje u promet na tr`i{te BiH (hrvatski jezik) SPISAK lijekova kojima je izdata dozvola (u obnovqenom postupku) za stavqawe u promet na tr`i{te BiH (srpski jezik) SPISAK lijekova kojima je izdata dozvola (u obnovljenom postupku) za stavljanje u promet na tr`i{te BiH (bosanski jezik) POPIS lijekova kojima je izdana dozvola (u obnovljenom postupku) za stavljanje u promet na tr`i{te BiH (hrvatski jezik) SPISAK lijekova kojima je ukinuta dozvola za stavqawe u promet na tr`i{te BiH (srpski jezik) SPISAK lijekova kojima je ukinuta dozvola za stavljanje u promet na tr`i{te BiH (bosanski jezik) POPIS lijekova kojima je ukinuta dozvola za stavljanje u promet na tr`i{te BiH (hrvatski jezik)

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

SPISAK rizi~nih lijekova na tr`i{tu u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) POPIS rizi~nih lijekova na tr`i{tu u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) SPISAK medicinskih sredstava za koja su izdate potvrde za upis u Registar medicinskih sredstava (srpski jezik) SPISAK medicinskih sredstava za koja su izdane potvrde za upis u Registar medicinskih sredstava (bosanski jezik) POPIS medicinskih sredstava za koja su izdane potvrde za upis u Registar medicinskih sredstava (hrvatski jezik) SPISAK lijekova kojima je izdana dozvola za stavljanje u promet na tr`i{te BiH (bosanski jezik) POPIS lijekova kojima je izdana dozvola za stavljanje u promet na tr`i{te BiH (hrvatski jezik) SPISAK lijekova kojima je izdata dozvola za stavqawe u promet na tr`i{te BiH (srpski jezik) SPISAK lijekova kojima je izdana dozvola (u obnovljenom postupku) za stavljanje u promet na tr`i{te BiH (bosanski jezik) POPIS lijekova kojima je izdana dozvola (u obnovljenom postupku) za stavljanje u promet na tr`i{te BiH (hrvatski jezik) SPISAK lijekova kojima je izdata dozvola (u obnovqenom postupku) za stavqawe u promet na tr`i{te BiH (srpski jezik) SPISAK medicinskih sredstava za koja su izdate Potvrde za upis u Registar medicinskih sredstava (srpski jezik) SPISAK medicinskih sredstava za koja su izdane Potvrde za upis u Registar medicinskih sredstava (bosanski jezik) POPIS medicinskih sredstava za koja su izdane Potvrde za upis u Registar medicinskih sredstava (hrvatski jezik) SPISAK lijekova kojima je izdata dozvola za stavqawe u promet na tr`i{te BiH (srpski jezik) SPISAK lijekova kojima je izdata dozvola za stavljanje u promet na tr`i{te BiH (bosanski jezik) POPIS lijekova kojima je izdana dozvola za stavljanje u promet na tr`i{te BiH (hrvatski jezik) SPISAK lijekova kojima je izdata dozvola (u obnovqenom postupku) za stavqawe u promet na tr`i{te BiH (srpski jezik) SPISAK lijekova kojima je izdana dozvola (u obnovljenom postupku) za stavljanje u promet na tr`i{te BiH (bosanski jezik) POPIS lijekova kojima je izdana dozvola (u obnovljenom postupku) za stavljanje u promet na tr`i{te BiH (hrvatski jezik) SPISAK rizi~nih lijekova na tr`i{tu u Bosni i Hercegovini (srpski jezik) SPISAK rizi~nih lijekova na tr`i{tu u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) POPIS rizi~nih lijekova na tr`i{tu u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) SPISAK medicinskih sredstava za koja su izdane potvrde za upis u Registar medicinskih sredstava (bosanski jezik)

72 72 72 72 72 73 73 73 73 73 73 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 85

236 251 262 270 278 17 20 23 26 29 32 2 10 17 24 27 30 37. 33 35 37 38. 39 47 55 46 32.

85 85 85 85 85 88 88 88 94 94 94 94 94 94 102 102 102 102 102 102 102 102 102

58 70 82 90 98 13 14 15 225 232 239 246 247 248 145 150 155 160 164 168 172 173 174

33.

34.

35.

36.

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU AGENCIJA ZA NADZOR NAD TR@I[TEM BiH/ AGENCIJA ZA NADZOR NAD TR@I[TEM BiH/ AGENCIJA ZA NADZOR NAD TR@I[TEM BiH 1. STRATEGIJA za nadzor nad tr`i{tem neprehrambenih potro{a~kih proizvoda u Bosni i Hercegovini (2011-2015) (bosanski jezik) 94 STRATEGIJA za nadzor nad tr`i{tem neprehrambenih potro{a~kih proizvoda u Bosni i Hercegovini (2011-2015) (hrvatski jezik) 94 STRATEGIJA za nadzor nad tr`i{tem neprehrambenih potro{a~kih proizvoda u Bosni i Hercegovini (2011-2015) (srpski jezik) 94 AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA BiH/ AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA BiH/ AGENCIJA ZA OSIGURAWE DEPOZITA BiH 1. ODLUKA broj UO-11-28-3/10 (hrvatski jezik) ODLUKA broj UO-11-28-3/10 (bosanski jezik) ODLUKA broj UO-11-28-3/10 (srpski jezik) 2. ODLUKA o usvajanju Izvje{}a o radu i financijskom poslovanju (hrvatski jezik) ODLUKA o usvajawu Izvje{taja o radu i finansijskom poslovawu (srpski jezik) ODLUKA o usvajanju Izvje{taja o radu i finansijskom poslovanju (bosanski jezik) 3. ODLUKA o visini stope premije (srpski jezik) ODLUKA o visini stope premije (hrvatski jezik) ODLUKA o visini stope premije (bosanski jezik) RJE[ENJE broj 01-03-2-29-4-3-3/11 (bosanski jezik) RJE[ENJE broj 01-03-2-29-4-3-3/11 (hrvatski jezik) RJE[EWE broj 01-04-1-29-1-2-6/11 (srpski jezik) RJE[ENJE broj 01-04-1-29-1-2-6/11 (bosanski jezik) RJE[ENJE broj 01-04-1-29-1-2-6/11 (hrvatski jezik)

Strana 61

63 63 66 66 66

27 27 11 12 12

1 73 145

4.

1. 29 29 29 29 29 29 89 89 89 255 256 256 257 259 262 80 80 81 1.

UPUTSTVO za snimanje koli~ina razmijenjenih po{tanskih po{iljaka u me|uoperaterskom prometu (bosanski jezik) 52 NAPUTAK za snimanje koli~ina razmijenjenih po{tanskih po{iljaka u me|uoperaterskom prometu (hrvatski jezik) 52 UPUTSTVO za snimawe koli~ina razmijewenih po{tanskih po{iqaka u me|uoperaterskom saobra}aju (srpski jezik) 52 METODOLOGIJA za obra~un tro{kova zavr{ne faze u me|uoperaterskom po{tanskom prometu i terminalnih i tranzitnih tro{kova u me|unarodnom po{tanskom prometu (bosanski jezik) 52 METODOLOGIJA za obra~un tro{kova zavr{ne faze u me|uoperaterskom po{tanskom prometu i terminalnih i tranzitnih tro{kova u me|unarodnom po{tanskom prometu (hrvatski jezik) 52 METODOLOGIJA za obra~un tro{kova zavr{ne faze u me|uoperaterskom po{tanskom saobra}aju i terminalnih i tranzitnih tro{kova u me|unarodnom po{tanskom saobra}aju (srpski jezik) 52

202 213 224

236

AGENCIJA ZA OSIGURANJE U BOSNI I HERCEGOVINI/ AGENCIJA ZA OSIGURANJE U BOSNI I HERCEGOVINI/ AGENCIJA ZA OSIGURAWE U BOSNI I HERCEGOVINI 1. STATISTIKA tr`i{ta osiguranja u Bosni i Hercegovini za 2010. godinu (bosanski jezik) 88 STATISTIKA tr`i{ta osiguranja u Bosni i Hercegovini za 2010. godinu (hrvatski jezik) 88 STATISTIKA tr`i{ta osigurawa u Bosni i Hercegovini za 2010. godinu (srpski jezik) 88 AGENCIJA ZA PO[TANSKI PROMET BiH/ AGENCIJA ZA PO[TANSKI PROMET BiH/ AGENCIJA ZA PO[TANSKI SAOBRA]AJ BiH 1. ODLUKA o jedinstvenoj tarifnoj politici za rezervirane po{tanske usluge na podru~ju BiH (hrvatski jezik) 59 ODLUKA o jedinstvenoj tarifnoj politici za rezervisane po{tanske usluge na podru~ju BiH (srpski jezik) 59 ODLUKA o jedinstvenoj tarifnoj politici za rezervisane po{tanske usluge na podru~ju BiH (bosanski jezik) 59 1. RJE[ENJE broj 01-04-29-2-5/11 (bosanski jezik) RJE[ENJE broj 01-04-29-2-5/11 (hrvatski jezik) RJE[EWE broj 01-04-29-2-5/11 (srpski jezik) RJE[ENJE broj 01-04-29-1-1-6/11 (hrvatski jezik) RJE[EWE broj 01-04-29-1-1-6/11 (srpski jezik) RJE[ENJE broj 01-04-29-1-1-6/11 (bosanski jezik) RJE[EWE broj 01-03-2-29-4-3-3/11 (srpski jezik) 13 13 13 56 56 56 63

246

256

17 23 29 AGENCIJA ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I OSIGURANJE KVALITETA/ AGENCIJA ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I OSIGURANJE KVALITETA/ AGENCIJA ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVAWA I OSIGURAWE KVALITETA 1. ODLUKA o normama kojima se odre|uju minimalni standardi u podru~ju visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) 100 7 ODLUKA o normama kojima se odre|uju minimalni standardi u podru~ju visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) 100 11 ODLUKA o normama kojima se odre|uju minimalni standardi u podru~ju visokog obrazovawa u Bosni i Hercegovini (srpski jezik) 100 14 1. PRAVILNIK o vo|enju Dr`avnog registra akreditiranih visoko{kolskih ustanova u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) 91 PRAVILNIK o vo|enju Dr`avnog registra akreditiranih visoko{kolskih ustanova u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) 91 PRAVILNIK o vo|ewu Dr`avnog registra akreditovanih visoko{kolskih ustanova u Bosni i Hercegovini (srpski jezik) 91

32 33 35 36 37 38 40 41 42 26

2.

3 12 20

3.

Strana 62

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU NAREDBA o izmjeni Naredbe o povla~enju sa tr`i{ta BiH, privremenoj zabrani uvoza u Bosnu i Hercegovinu i provoza kroz Bosnu i Hercegovinu sjemena piskavice te odre|enih vrsta sjemena i mahunarki porijeklom iz Egipta (hrvatski jezik) NAREDBA o izmjeni Naredbe o povla~enju sa tr`i{ta BiH, privremenoj zabrani uvoza u Bosnu i Hercegovinu i provoza kroz Bosnu i Hercegovinu sjemena piskavice te odre|enih vrsta sjemena i mahunarki porijeklom iz Egipta (bosanski jezik) NAREDBA o stavljanju van snage Naredbe o zabrani upotrebe 2,2-Bis (4-hidroksifenil) propana, op}enito poznatog kao Bisfenol A (BPA), u proizvodnji plasti~nih fla{ica za hranjenje dojen~adi, stavljanja na tr`i{te i uvoza u Bosnu i Hercegovinu plasti~nih materijala i predmeta namijenjenih da do|u u kontakt sa hranom koji nisu u skladu sa odredbama ove Naredbe (bosanski jezik) NAREDBA o stavljanju van snage Naredbe o zabrani upotrebe 2,2-Bis (4-hidroksifenil) propana, op}enito poznatog kao Bisfenol A (BPA), u proizvodnji plasti~nih fla{ica za hranjenje dojen~adi, stavljanja na tr`i{te i uvoza u Bosnu i Hercegovinu plasti~nih materijala i predmeta namijenjenih da do|u u kontakt sa hranom koji nisu sukladni sa odredbama ove Naredbe (hrvatski jezik) NAREDBA o stavqawu van snage Naredbe o zabrani upotrebe 2,2-Bis (4-hidroksifenil) propana, op{te poznatog kao Bisfenol A (BPA), u proizvodwi plasti~nih fla{ica za hrawewe dojen~adi, stavqawa na tr`i{te i uvoza u Bosnu i Hercegovinu plasti~nih materijala i predmeta namijewenih za kontakt sa hranom koji nisu u skladu sa odredbama ove Naredbe (srpski jezik)

AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE BiH/ AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE BiH/ AGENCIJA ZA BEZBJEDNOST HRANE BiH 1. NAREDBA o zabrani upotrebe 2,2-Bis (4-hidroksifenil) propana, op{te poznatog kao bisfenol A (BPA), u proizvodwi plasti~nih fla{ica za hrawewe dojen~adi, stavqawa na tr`i{te i uvoza u Bosnu i Hercegovinu plasti~nih materijala i predmeta namijewenih da do|u u kontakt sa hranom koji nisu u skladu sa odredbama ove Naredbe (srpski jezik) NAREDBA o zabrani upotrebe 2,2-Bis (4-hidroksifenil) propana, op}enito poznatog kao bisfenol A (BPA), u proizvodnji plasti~nih fla{ica za hranjenje dojen~adi, stavljanja na tr`i{te i uvoza u Bosnu i Hercegovinu plasti~nih materijala i predmeta namijenjenih da do|u u kontakt sa hranom koji nisu u skladu sa odredbama ove Naredbe (hrvatski jezik) NAREDBA o zabrani upotrebe 2,2-Bis (4-hidroksifenil) propana, op}enito poznatog kao bisfenol A (BPA), u proizvodnji plasti~nih fla{ica za hranjenje dojen~adi, stavljanja na tr`i{te i uvoza u Bosnu i Hercegovinu plasti~nih materijala i predmeta namijenjenih da do|u u kontakt sa hranom koji nisu u skladu sa odredbama ove Naredbe (bosanski jezik) 2. NAREDBA o povla~ewu sa tr`i{ta BiH, privremenoj zabrani uvoza u Bosnu i Hercegovinu i provoza kroz Bosnu i Hercegovinu sjemena piskavice te odre|enih vrsta sjemena i mahunarki porijeklom iz Egipta (srpski jezik) NAREDBA o povla~enju sa tr`i{ta BiH, privremenoj zabrani uvoza u Bosnu i Hercegovinu i provoza kroz Bosnu i Hercegovinu sjemena piskavice te odre|enih vrsta sjemena i mahunarki porijeklom iz Egipta (bosanski jezik) NAREDBA o povla~enju s tr`i{ta BiH, privremenoj zabrani uvoza u Bosnu i Hercegovinu i provoza kroz Bosnu i Hercegovinu sjemena piskavice, te odre|enih vrsta sjemena i mahunarki podrijetlom iz Egipta (hrvatski jezik) 3. NAREDBA o izmjeni Naredbe o povla~enju sa tr`i{ta BiH, privremenoj zabrani uvoza u Bosnu i Hercegovinu i provoza kroz Bosnu i Hercegovinu sjemena piskavice te odre|enih vrsta sjemena i mahunarki porijeklom iz Egipta (bosanski jezik) NAREDBA o izmjeni Naredbe o povla~ewu sa tr`i{ta BiH, privremenoj zabrani uvoza u Bosnu i Hercegovinu i provoza kroz Bosnu i Hercegovinu sjemena piskavice te odre|enih vrsta sjemena i mahunarki porijeklom iz Egipta (srpski jezik) NAREDBA o izmjeni Naredbe o povla~enju sa tr`i{ta BiH, privremenoj zabrani uvoza u Bosnu i Hercegovinu i provoza kroz Bosnu i Hercegovinu sjemena piskavice te odre|enih vrsta sjemena i mahunarki podrijetlom iz Egipta (hrvatski jezik) 4. NAREDBA o izmjeni Naredbe o povla~ewu sa tr`i{ta BiH, privremenoj zabrani uvoza u Bosnu i Hercegovinu i provoza kroz Bosnu i Hercegovinu sjemena piskavice te odre|enih vrsta sjemena i mahunarki porijeklom iz Egipta (srpski jezik)

92

19

43

241

92

20

5.

43

241

93

74

43

241

93

74

57

6

57

6 1.

93

74 1 4 6

57

7

NAPUTAK o obliku, sadr`aju i na~inu vo|enja knjige evidencije utro{ka bra{na (hrvatski jezik) 11 UPUTSTVO o obliku, sadr`aju i na~inu vo|ewa kwige evidencije utro{ka bra{na (srpski jezik) 11 UPUTSTVO o obliku, sadr`aju i na~inu vo|enja knjige evidencije utro{ka bra{na (bosanski jezik) 11

85

16

85

17

85

17

92

19

AGENCIJA ZA STATISTIKU BiH/ AGENCIJA ZA STATISTIKU BiH/ AGENCIJA ZA STATISTIKU BiH 1. SAOP]ENJE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj bruto pla}i zaposlenih u Bosni i Hercegovini za novembar 2010. godine (bosanski jezik) PRIOP]ENJE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj bruto pla}i zaposlenih u Bosni i Hercegovini za studeni 2010. godine (hrvatski jezik) SAOP[TEWE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj bruto plati zaposlenih u Bosni i Hercegovini za novembar 2010. godine (srpski jezik) 2. SAOP]ENJE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj neto pla}i zaposlenih u Bosni i Hercegovini za novembar 2010. godine (bosanski jezik) PRIOP]ENJE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj neto pla}i zaposlenih u Bosni i Hercegovini za studeni 2010. godine (hrvatski jezik) SAOP[TEWE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj neto plati zaposlenih u Bosni i Hercegovini za novembar 2010. godine (srpski jezik)

7 7 7 7 7 7

15 15 16 16 16 16

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU SAOP[TEWE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj neto plati zaposlenih u Bosni i Hercegovini za decembar 2010. godine (srpski jezik) SAOP]ENJE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj neto pla}i zaposlenih u Bosni i Hercegovini za decembar 2010. godine (bosanski jezik) PRIOP]ENJE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj neto pla}i zaposlenih u Bosni i Hercegovini za prosinac 2010. godine (hrvatski jezik) 4. SAOP[TEWE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj bruto plati zaposlenih u Bosni i Hercegovini za decembar 2010. godine (srpski jezik) SAOP]ENJE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj bruto pla}i zaposlenih u Bosni i Hercegovini za decembar 2010. godine (bosanski jezik) PRIOP]ENJE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj bruto pla}i zaposlenih u Bosni i Hercegovini za prosinac 2010. godine (hrvatski jezik) 5. SAOP[TEWE o prosje~noj mjese~noj neto plati zaposlenih u Bosni i Hercegovini za 2010. godinu (srpski jezik) SAOP]ENJE o prosje~noj mjese~noj neto pla}i zaposlenih u Bosni i Hercegovini za 2010. godinu (bosanski jezik) PRIOP]ENJE o prosje~noj mjese~noj neto pla}i zaposlenih u Bosni i Hercegovini za 2010. godinu (hrvatski jezik) 6. SAOP[TEWE o prosje~noj mjese~noj bruto plati zaposlenih u Bosni i Hercegovini za 2010. godinu (srpski jezik) SAOP]ENJE o prosje~noj mjese~noj bruto pla}i zaposlenih u Bosni i Hercegovini za 2010. godinu (bosanski jezik) PRIOP]ENJE o prosje~noj mjese~noj bruto pla}i zaposlenih u Bosni i Hercegovini za 2010. godinu (hrvatski jezik) 7. PRIOP]ENJE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj neto pla}i zaposlenih u Bosni i Hercegovini za sije~anj 2011. godine (hrvatski jezik) SAOP[TEWE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj neto plati zaposlenih u Bosni i Hercegovini za januar 2011. godine (srpski jezik) SAOP]ENJE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj neto pla}i zaposlenih u Bosni i Hercegovini za januar 2011. godine (bosanski jezik) 8. PRIOP]ENJE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj bruto pla}i zaposlenih u Bosni i Hercegovini za sije~anj 2011. godine (hrvatski jezik) SAOP[TEWE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj bruto plati zaposlenih u Bosni i Hercegovini za januar 2011. godine (srpski jezik) SAOP]ENJE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj bruto pla}i zaposlenih u Bosni i Hercegovini za januar 2011. godine (bosanski jezik) 9. SAOP]ENJE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj bruto pla}i zaposlenih u Bosni i Hercegovini za februar 2011. godine (bosanski jezik) PRIOP]ENJE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj bruto pla}i zaposlenih u Bosni i Hercegovini za velja~u 2011. godine (hrvatski jezik) SAOP[TEWE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj bruto plati zaposlenih u Bosni i Hercegovini za februar 2011. godine (srpski jezik) 10. SAOP]ENJE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj neto pla}i zaposlenih u Bosni i Hercegovini za februar 2011. godine (bosanski jezik) 3. PRIOP]ENJE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj neto pla}i zaposlenih u Bosni i Hercegovini za velja~u 2011. godine (hrvatski jezik) SAOP[TEWE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj neto plati zaposlenih u Bosni i Hercegovini za februar 2011. godine (srpski jezik) SAOP[TEWE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj neto plati zaposlenih u Bosni i Hercegovini za mart 2011. godine (srpski jezik) SAOP[TENJE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj neto pla}i zaposlenih u Bosni i Hercegovini za mart 2011. godine (bosanski jezik) PRIOP]ENJE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj neto pla}i zaposlenih u Bosni i za o`ujak 2011. godine (hrvatski jezik) SAOP[TEWE o prosje~noj mjese~noj bruto plati zaposlenih u Bosni i Hercegovini za mart 2011. godine (srpski jezik) SAOP[TENJE o prosje~noj mjese~noj bruto plati zaposlenih u Bosni i Hercegovini za mart 2011. godine (bosanski jezik) PRIOP]ENJE o prosje~noj mjese~noj bruto pla}i zaposlenih u Bosni i Hercegovini za o`ujak 2011. godine (hrvatski jezik) SAOP[TEWE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj neto plati zaposlenih u Bosni i Hercegovini za april 2011. godine (srpski jezik) SAOP]ENJE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj neto pla}i zaposlenih u Bosni i Hercegovini za april 2011. godine (bosanski jezik) PRIOP]ENJE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj neto pla}i zaposlenih u Bosni i Hercegovini za travanj 2011. godine (hrvatski jezik) SAOP[TEWE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj bruto plati zaposlenih u Bosni i Hercegovini za april 2011. godine (srpski jezik) SAOP]ENJE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj bruto pla}i zaposlenih u Bosni i Hercegovini za april 2011. godine (bosanski jezik) PRIOP]ENJE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj bruto pla}i zaposlenih u Bosni i Hercegovini za travanj 2011. godine (hrvatski jezik) SAOP[TEWE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj bruto plati zaposlenih u Bosni i Hercegovini za maj 2011. godine (srpski jezik) SAOP]ENJE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj bruto pla}i zaposlenih u Bosni i Hercegovini za maj 2011. godine (bosanski jezik) PRIOP]ENJE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj bruto pla}i zaposlenih u Bosni i Hercegovini za svibanj 2011. godine (hrvatski jezik) SAOP[TEWE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj neto plati zaposlenih u Bosni i Hercegovini za maj 2011. godine (srpski jezik) SAOP]ENJE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj neto pla}i zaposlenih u Bosni i Hercegovini za maj 2011. godine (bosanski jezik) PRIOP]ENJE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj neto pla}i zaposlenih u Bosni i Hercegovini za svibanj 2011. godine (hrvatski jezik) PRIOP]ENJE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj bruto pla}i zaposlenih u Bosni i Hercegovini za lipanj 2011. godine (hrvatski jezik) SAOP[TEWE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj bruto plati zaposlenih u Bosni i Hercegovini za juni 2011. godine (srpski jezik)

Strana 63

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 23 23 23 23 23 23 31 31 31 31

59 59 11. 59 59 60 12. 60 60 60 13. 60 60 60 14. 60 160 160 15. 161 161 161 16. 161 34 34 17. 34 34

31 31 39 39 39 39 39 39 51 51 51 51 51 51 60 60 60 60 60 60 68 68

35 35 52 52 52 52 53 53 94 94 95 95 95 95 11 11 11 11 11 11 13 13

Strana 64

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU 25. SAOP[TEWE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj neto plati zaposlenih u Bosni i Hercegovini za oktobar 2011. godine (srpski jezik) SAOP]ENJE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj neto pla}i zaposlenih u Bosni i Hercegovini za oktobar 2011. godine (bosanski jezik) PRIOP]ENJE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj neto pla}i zaposlenih u Bosni i Hercegovini za listopad 2011. godine (hrvatski jezik) 26. SAOP[TEWE o prosje~noj mjese~noj bruto plati zaposlenih u Bosni i Hercegovini za oktobar 2011. godine (srpski jezik) SAOP]ENJE o prosje~noj mjese~noj bruto pla}i zaposlenih u Bosni i Hercegovini za oktobar 2011. godine (bosanski jezik) PRIOP]ENJE o prosje~noj mjese~noj bruto pla}i zaposlenih u Bosni i Hercegovini za listopad 2011. godine (hrvatski jezik) 1. NOMENKLATURA industrijskih proizvoda BiH - NIP BiH 2010 (srpski jezik) NOMENKLATURA industrijskih proizvoda BiH - NIP BiH 2010 (bosanski jezik) NOMENKLATURA industrijskih proizvoda BiH - NIP BiH 2010 (hrvatski jezik) IZMJENE Nomenklature industrijskih proizvoda BiH 2010 (hrvatski jezik) IZMJENE Nomenklature industrijskih proizvoda BiH 2010 (srpski jezik) IZMJENE Nomenklature industrijskih proizvoda BiH 2010 (bosanski jezik)

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

SAOP]ENJE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj bruto pla}i zaposlenih u Bosni i Hercegovini za juni 2011. godine (bosanski jezik) PRIOP]ENJE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj neto pla}i zaposlenih u Bosni i Hercegovini za lipanj 2011. godine (hrvatski jezik) SAOP[TEWE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj neto plati zaposlenih u Bosni i Hercegovini za juni 2011. godine (srpski jezik) SAOP]ENJE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj neto pla}i zaposlenih u Bosni i Hercegovini za juni 2011. godine (bosanski jezik) PRIOP]ENJE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj neto pla}i zaposlenih u Bosni i Hercegovini za srpanj 2011. godine (hrvatski jezik) SAOP[TEWE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj neto plati zaposlenih u Bosni i Hercegovini za juli 2011. godine (srpski jezik) SAOP]ENJE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj neto pla}i zaposlenih u Bosni i Hercegovini za juli 2011. godine (bosanski jezik) PRIOP]ENJE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj bruto pla}i zaposlenih u Bosni i Hercegovini za srpanj 2011. godine (hrvatski jezik) SAOP[TEWE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj bruto plati zaposlenih u Bosni i Hercegovini za juli 2011. godine (srpski jezik) SAOP]ENJE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj bruto pla}i zaposlenih u Bosni i Hercegovini za juli 2011. godine (bosanski jezik) SAOP]ENJE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj neto pla}i zaposlenih u Bosni i Hercegovini za august 2011. godine (bosanski jezik) PRIOP]ENJE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj neto pla}i zaposlenih u Bosni i Hercegovini za kolovoz 2011. godine (hrvatski jezik) SAOP[TEWE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj neto plati zaposlenih u Bosni i Hercegovini za avgust 2011. godine (srpski jezik) SAOP]ENJE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj bruto pla}i zaposlenih u Bosni i Hercegovini za august 2011. godine (bosanski jezik) PRIOP]ENJE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj bruto pla}i zaposlenih u Bosni i Hercegovini za kolovoz 2011. godine (hrvatski jezik) SAOP[TEWE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj bruto plati zaposlenih u Bosni i Hercegovini za avgust 2011. godine (srpski jezik) PRIOP]ENJE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj neto pla}i zaposlenih u Bosni i Hercegovini za rujan 2011. godine (hrvatski jezik) SAOP[TEWE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj neto plati zaposlenih u Bosni i Hercegovini za septembar 2011. godine (srpski jezik) SAOP]ENJE o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj neto pla}i zaposlenih u Bosni i Hercegovini za septembar 2011. godine (bosanski jezik) PRIOP]ENJE o prosje~noj mjese~noj bruto pla}i zaposlenih u Bosni i Hercegovini za rujan 2011. godine (hrvatski jezik) SAOP[TEWE o prosje~noj mjese~noj bruto plati zaposlenih u Bosni i Hercegovini za septembar 2011. godine (srpski jezik) SAOP]ENJE o prosje~noj mjese~noj bruto pla}i zaposlenih u Bosni i Hercegovini za septembar 2011. godine (bosanski jezik)

68 68 68 68 77 77 77 77 77 77 85 85 85 85 85 85 95 95 95 95 95 95

13 13 13 13 28 28 28 29 29 29 17 17 18 18 18 18 15 15 15 15 15 15

102 102 102 102 102 102 12 12 12 41 41 41

46 46 46 46 46 46 1 236 457 23 24 26

2.

1.

KLASIFIKACIJA proizvoda po djelatnostima BiH 2010 KPPD BiH 2010 (srpski jezik) 30 KLASIFIKACIJA proizvoda po djelatnostima BiH 2010 KPPD BiH 2010 (bosanski jezik) 30 KLASIFIKACIJA proizvoda po djelatnostima BiH 2010 KPPD BiH 2010 (hrvatski jezik) 30 METODOLOGIJA za uvo|ewe i vo|ewe Jedinstvene evidencije i Jedinstvenog registra prostornih jedinica (srpski jezik) 45 METODOLOGIJA za uvo|enje i vo|enje Jedinstvene evidencije i Jedinstvenog registra prostornih jedinica (bosanski jezik) 45 METODOLOGIJA za uvo|enje i vo|enje Jedinstvene evidencije i Jedinstvenog registra prostornih jedinica (hrvatski jezik) 45

14 183 345

1.

124 170 216

DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BiH/ DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BiH/ DIREKCIJA ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO BiH 1. PRAVILNIK o utvr|ivanju zajedni~kih zahtjeva za pru`anje usluga zra~ne plovidbe (hrvatski jezik) 5 40 PRAVILNIK o utvr|ivawu zajedni~kih zahtjeva za pru`awe usluga vazdu{ne plovidbe (srpski jezik) 5 85 PRAVILNIK o utvr|ivanju zajedni~kih zahtjeva za pru`anje usluga zra~ne plovidbe (bosanski jezik) 5 134 2. PRAVILNIK o aerodromima (srpski jezik) 9 1 PRAVILNIK o aerodromima (bosanski jezik) 9 187 PRAVILNIK o aerodromima (hrvatski jezik) 9 376

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU 3. PRAVILNIK o uspostavi popisa zra~nih prijevoznika Zajednice na koje se primjenjuje zabrana letenja unutar Zajednice, o informiranju putnika u zra~nom prometu o identitetu zra~nog prijevoznika koji izvodi let (hrvatski jezik) PRAVILNIK o uspostavqawu popisa vazdu{nih prevoznika Zajednice na koje se primjewuje zabrana letewa unutar Zajednice, o informisawu putnika u vazdu{nom saobra}aju o identitetu vazdu{nog prevoznika koji izvodi let (srpski jezik) PRAVILNIK o uspostavi popisa zra~nih prijevoznika Zajednice na koje se primjenjuje zabrana letenja unutar Zajednice, o informisanju putnika u zra~nom prometu o identitetu zra~nog prijevoznika koji izvodi let (bosanski jezik) PRAVILNIK o provo|enju inspekcijskog i stru~nog nadzora u civilnom zrakoplovstvu (hrvatski jezik) PRAVILNIK o provo|ewu inspekcijskog i stru~nog nadzora u civilnom vazduhoplovstvu (srpski jezik) PRAVILNIK o provo|enju inspekcijskog i stru~nog nadzora u civilnom zrakoplovstvu (bosanski jezik) PRAVILNIK o izmjeni Pravilnika o radu Vazduhoplovno meteorolo{ke slu`be BiH (bosanski jezik) PRAVILNIK o izmjeni Pravilnika o radu Vazduhoplovno meteorolo{ke slu`be BiH (srpski jezik) PRAVILNIK o izmjeni Pravilnika o radu Zrakoplovno meteorolo{ke slu`be BiH (hrvatski jezik) PRAVILNIK o prikupljanju i razmjeni informacija o sigurnosti zrakoplova koji koriste zra~ne luke Zajednice i upravljanje informacijskim sistemom (hrvatski jezik) PRAVILNIK o prikupqawu i razmjeni informacija o bezbjednosti vazduhoplova koji koriste aerodrome Zajednice i upravqawe informacionim sistemom (srpski jezik) PRAVILNIK o prikupljanju i razmjeni informacija o sigurnosti zrakoplova koji koriste aerodrome Zajednice i upravljanje informacijskim sistemom (bosanski jezik) PRAVILNIK o organizaciji i sastavu Odbora za `albe Europske Agencije za zrakoplovnu sigurnost (hrvatski jezik) PRAVILNIK o organizaciji i sastavu odbora za `albe Evropske Agencije za vazduhoplovnu bezbjednost (srpski jezik) PRAVILNIK o organizaciji i sastavu odbora za `albe Evropske Agencije za zrakoplovnu sigurnost (bosanski jezik) PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i na~inu izdavanja potvrde aerodromskog operatora (hrvatski jezik) PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i na~inu izdavawa potvrde aerodromskog operatora (srpski jezik) PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i na~inu izdavanja potvrde aerodromskog operatora (bosanski jezik) PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika o medicinskoj slu`bi na aerodromu (bosanski jezik) PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika o medicinskoj slu`bi na aerodromu (srpski jezik) PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika o medicinskoj slu`bi na aerodromu (hrvatski jezik) PRAVILNIK o izmjeni i dopunama Pravilnika o du`ini trajanja radnog vremena i vremena letenja (hrvatski jezik) PRAVILNIK o izmjeni i dopunama Pravilnika o du`ini trajawa radnog vremena i vremena letewa (srpski jezik) PRAVILNIK o izmjeni i dopunama Pravilnika o du`ini trajanja radnog vremena i vremena letenja (bosanski jezik) PRAVILNIK o upotrebi mjernih jedinica u civilnom zrakoplovstvu (hrvatski jezik) PRAVILNIK o upotrebi mjernih jedinica u civilnom vazduhoplovstvu (srpski jezik) PRAVILNIK o upotrebi mjernih jedinica u civilnom zrakoplovstvu (bosanski jezik) PRAVILNIK o op}im propisima iz oblasti sigurnosti civilnog zrakoplovstva (hrvatski jezik) PRAVILNIK o op{tim propisima iz oblasti bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva (srpski jezik) PRAVILNIK o op{tim propisima iz oblasti sigurnosti civilnog zrakoplovstva (bosanski jezik) PRAVILNIK o taksama i naknadama koje obra~unava Evropska agencija za zrakoplovnu sigurnost (bosanski jezik) PRAVILNIK o taksama i naknadama koje obra~unava Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost (hrvatski jezik) PRAVILNIK o taksama i naknadama koje obra~unava Evropska agencija za vazduhoplovnu bezbjednost (srpski jezik) PRAVILNIK o osnivanju zajedni~kog preduze}a za razvoj nove generacije evropskog sistema za upravljanje zra~nim saobra}ajem (SESAR) (bosanski jezik) PRAVILNIK o osnutku zajedni~kog poduze}a za razvoj nove generacije europskog sustava za upravljanje zra~nim prometom (SESAR) (hrvatski jezik) PRAVILNIK o osnivawu zajedni~kog preduze}a za razvoj nove generacije evropskog sistema za upravqawe vazdu{nim saobra}ajem (SESAR) (srpski jezik) PRAVILNIK o kontinuiranoj plovidbenosti vazduhoplova i aeronauti~kih proizvoda, dijelova i ure|aja, te o ovla{tewu organizacija i osobqa ukqu~enih u te poslove (srpski jezik) PRAVILNIK o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronauti~kih proizvoda, dijelova i ure|aja, te o ovla{tenju organizacija i osoblja uklju~enih u te poslove (bosanski jezik) PRAVILNIK o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronauti~kih proizvoda, dijelova i ure|aja, te o ovlastima organizacija i osoblja uklju~enih u te poslove (hrvatski jezik) PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o op}im propisima iz oblasti sigurnosti civilnog zrakoplovstva (bosanski jezik)

Strana 65

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 25

45 45 45 46 46 46 55 64 73 85 98 164 185 206

14

1 10.

14

52

14 14 14 14 14 14 14

105 155 172 190 208 208 208

4.

11.

12.

5.

13.

6.

20

3 14.

20

5

25

227

20 20 20 20 20 20

7 9 11 13 14 24 15.

7.

25

244

25

261

8.

33

1

33

321

33

626

20 20

35 45

16.

9.

40

1

Strana 66

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU 22. PRAVILNIK o na~inu utvr|ivanja i financiranja tro{kova pru`anja usluga rutne zra~ne plovidbe u zra~nom prostoru BiH (hrvatski jezik) PRAVILNIK o na~inu utvr|ivawa i finansirawa tro{kova pru`awa usluga rutne vazdu{ne plovidbe u vazdu{nom prostoru BiH (srpski jezik) PRAVILNIK o na~inu utvr|ivanja i finansiranja tro{kova pru`anja usluga rutne zra~ne plovidbe u zra~nom prostoru BiH (bosanski jezik) 23. PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o spasila~ko - vatrogasnoj slu`bi na aerodromu (bosanski jezik) PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o spasila~ko - vatrogasnoj slu`bi na aerodromu (srpski jezik) PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o spasila~ko - vatrogasnoj slu`bi na aerodromu (hrvatski jezik)

17.

18.

19.

20.

21.

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o op}im propisima iz oblasti sigurnosti civilnog zrakoplovstva (hrvatski jezik) PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o op{tim propisima iz oblasti bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva (srpski jezik) PRAVILNIK o utvr|ivanju kriterija za odstupanje od zajedni~kih temeljnih standarda sigurnosti civilnog zrakoplovstva i usvajanje alternativnih sigurnosnih mjera (bosanski jezik) PRAVILNIK o utvr|ivanju kriterija za odstupanje od zajedni~kih temeljnih standarda sigurnosti civilnog zrakoplovstva i usvajanje alternativnih sigurnosnih mjera (hrvatski jezik) PRAVILNIK o utvr|ivawu kriterijuma za odstupawe od zajedni~kih temeqnih standarda sigurnosti civilnog vazduhoplovstva i usvajawe alternativnih bezbjednosnih mjera (srpski jezik) PRAVILNIK o utvr|ivanju postupaka za provo|enje inspekcija koje vr{i Evropska komisija u oblasti zrakoplovne sigurnosti (Security) (bosanski jezik) PRAVILNIK o utvr|ivanju postupaka za provo|enje inspekcija koje vr{i Europska komisija u oblasti zrakoplovne sigurnosti (Security) (hrvatski jezik) PRAVILNIK o utvr|ivawu postupaka za provo|ewe inspekcija koje vr{i Evropska komisija u oblasti vazduhoplovne bezbjednosti (Security) (srpski jezik) PRAVILNIK o utvr|ivanju detaljnih mjera za primjenu zajedni~kih temeljnih standarda u oblasti sigurnosti civilnog zrakoplovstva (Security) (bosanski jezik) PRAVILNIK o utvr|ivanju detaljnih mjera za primjenu zajedni~kih temeljnih standarda u oblasti sigurnosti civilnog zrakoplovstva (Security) (hrvatski jezik) PRAVILNIK o utvr|ivawu detaqnih mjera za primjenu zajedni~kih temeqnih standarda u oblasti bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva (Security) (srpski jezik) PRAVILNIK o licenciranju zrakoplovnog tehni~kog osoblja - Dozvola za odr`avanje zrakoplova - zrakoplovi za koje ne postoje Part 66 ovla{}enja za tip (bosanski jezik) PRAVILNIK o licenciranju zrakoplovnog tehni~kog osoblja - Dozvola za odr`avanje zrakoplova - zrakoplovi za koje ne postoje Part 66 ovla{tenja za tip (hrvatski jezik) PRAVILNIK o licencirawu vazduhoplovnog tehni~kog osobqa - Dozvola za odr`avawe vazduhoplova - vazduhoplovi za koje ne postoje Part 66 ovla{}ewa za tip (srpski jezik) PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjerewima o plovidbenosti (srpski jezik) PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjerenjima o plovidbenosti (bosanski jezik) PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjerenjima o plovidbenosti (hrvatski jezik)

86

28

40

6

86 86 95 95 95

30 33 14 14 14

40

10

40

15

40

16

40

18

40

19

40

23

40

26

40

29

AGENCIJA ZA PRU@ANJE USLUGA U ZRA^NOJ PLOVIDBI BiH/ AGENCIJA ZA PRU@ANJE USLUGA U ZRA^NOJ PLOVIDBI BiH/ AGENCIJA ZA PRU@AWE USLUGA U VAZDU[NOJ PLOVIDBI BiH 1. ODLUKA o visini nov~ane naknade za rad vr{itelja du`nosti direktora i zamjenika direktora Agencije za pru`anje usluga u zra~noj plovidbi BiH (hrvatski jezik) 68 ODLUKA o visini nov~ane naknade za rad vr{ilaca du`nosti direktora i zamjenika direktora Agencije za pru`anje usluga u zra~noj plovidbi BiH (bosanski jezik) 68 ODLUKA o visini nov~ane naknade za rad vr{ilaca du`nosti direktora i zamjenika direktora Agencije za pru`awe usluga u vazdu{noj plovidbi BiH (srpski jezik) 68 1. RJE[EWE o izmjeni Rje{ewa o imenovawu vr{ioca du`nosti direktora Agencije za pru`awe usluga u vazdu{noj plovidbi BiH (srpski jezik) RJE[ENJE o izmjeni Rje{enja o imenovanju vr{ioca du`nosti direktora Agencije za pru`anje usluga u zra~noj plovidbi BiH (bosanski jezik) RJE[ENJE o izmjeni Rje{enja o imenovanju vr{ioca du`nosti direktora Agencije za pru`anje usluga u zra~noj plovidbi BiH (hrvatski jezik) RJE[ENJE o izmjeni Rje{enja o imenovanju vr{ioca du`nosti zamjenika direktora Agencije za pru`anje usluga u zra~noj plovidbi BiH (bosanski jezik) RJE[ENJE o izmjeni Rje{enja o imenovanju vr{ioca du`nosti zamjenika direktora Agencije za pru`anje usluga u zra~noj plovidbi BiH (hrvatski jezik) RJE[EWE o izmjeni Rje{ewa o imenovawu vr{ioca du`nosti zamjenika direktora Agencije za pru`awe usluga u vazdu{noj plovidbi BiH (srpski jezik) RJE[ENJE o izmjeni Rje{enja o imenovanju vr{ioca du`nosti zamjenika direktora Agencije za pru`anje usluga u zra~noj plovidbi BiH (hrvatski jezik) RJE[EWE o izmjeni Rje{ewa o imenovawu vr{ioca du`nosti zamjenika direktora Agencije za pru`awe usluga u vazdu{noj plovidbi BiH (srpski jezik)

11

12

12

40

58

20 20 20

1 1 1

40

87 2.

43

147

20

2

43

178

20

2

43 69 69 69

209 1 3 5 3.

20

2

20

2

20

2

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU RJE[ENJE o izmjeni Rje{enja o imenovanju vr{ioca du`nosti zamjenika direktora Agencije za pru`anje usluga u zra~noj plovidbi BiH (bosanski jezik) 20 BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIJA ZA ANTIDOPING KONTROLU/ BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIJA ZA ANTIDOPING KONTROLU/ BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIJA ZA ANTIDOPING KONTROLU 1. POPIS zabranjenih sredstava za 2011. godinu (hrvatski jezik) 8 LISTA zabrawenih sredstava za 2011. godinu (srpski jezik) 8 LISTA zabranjenih sredstava za 2011. godinu (bosanski jezik) 8 2. LISTA zabrawenih sredstava za 2012. godinu Svjetski kodeks protiv dopinga (srpski jezik) 102 LISTA zabranjenih sredstava za 2012. godinu Svjetski kodeks protiv dopinga (bosanski jezik) 102 POPIS zabranjenih sredstava za 2012. godinu Svjetski kodeks protiv dopinga (hrvatski jezik) 102 PRAVILO o izmjeni Pravila o visini naknada za dozvolu za pru`anje fiksnih javnih telefonskih usluga Pravilo CRA br. 18/2003 (bosanski jezik) 4. PRAVILO o dopunama Pravila 49/2009 Plan namjene i kori{tenja radiofrekvencijskog spektra u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) PRAVILO o dopunama Pravila 49/2009 Plan namjene i kori{tenja radiofrekvencijskog spektra u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) PRAVILO o dopunama Pravila 49/2009 plan namjene i kori{}ewa radiofrekvencijskog spektra u Bosni i Hercegovini (srpski jezik) 5. PRAVILO 52/2011 o planu kori{tenja radiofrekvencijskog opsega 410,00-415,85 / 420,00-425,85 MHz (bosanski jezik) PRAVILO 52/2011 o planu kori{tenja radiofrekvencijskog pojasa 410,00-415,85 / 420,00-425,85 MHz (hrvatski jezik) PRAVILO 52/2011 o planu kori{}ewa radio-frekvencijskog opsega 410,00-415,85 / 420,00-425,85 MHz (srpski jezik) 6. PRAVILO 53/2011 o naknadama za pru`anje javnih pokretnih telefonskih usluga (hrvatski jezik) PRAVILO 53/2011 o naknadama za pru`anje javnih mobilnih telefonskih usluga (bosanski jezik) PRAVILO 53/2011 o naknadama za pru`awe javnih mobilnih telefonskih usluga (srpski jezik) 7. PRAVILO 54/2011 o analizi tr`i{ta elektronskih komunikacija (bosanski jezik) PRAVILO 54/2011 o analizi tr`i{ta elektroni~kih komunikacija (hrvatski jezik) PRAVILO 54/2011 o analizi tr`i{ta elektronskih komunikacija (srpski jezik) 8. PRAVILO o izmjeni Pravila 38/2008 Plan brojeva za telefonske usluge u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 105/08) (hrvatski jezik) PRAVILO o izmjeni Pravila 38/2008 Plan brojeva za telefonske usluge u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 105/08) (srpski jezik) PRAVILO o izmjeni Pravila 38/2008 Plan brojeva za telefonske usluge u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 105/08) (bosanski jezik) 9. PRAVILO o izmjenama Pravila 39/2008 upravljanje Planom brojeva za telefonske usluge u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 105/08) (hrvatski jezik) PRAVILO o izmjenama Pravila 39/2008 upravqawe Planom brojeva za telefonske usluge u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 105/08) (srpski jezik) PRAVILO o izmjenama Pravila 39/2008 upravljanje Planom brojeva za telefonske usluge u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 105/08) (bosanski jezik) 10. PRAVILO 55/2011 o pru`anju audiovizualnih medijskih usluga (hrvatski jezik) PRAVILO 55/2011 o pru`awu audiovizuelnih medijskih usluga (srpski jezik) PRAVILO 55/2011 o pru`anju audiovizuelnih medijskih usluga (bosanski jezik)

Strana 67

2 25 25 25 25 25 25 83 83 83 85 85 85

57 279 279 279 280 281 283 61 62 62 18 22 26

3

22 24 26 138 140 142

BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIJA ZA POLICIJSKU POTPORU/ BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIJA ZA POLICIJSKU POTPORU/ BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIJA ZA POLICIJSKU POTPORU 1. PRAVILNIK o vo|enju Centralne evidencije podataka uposlenih u policijskim tijelima BiH (hrvatski jezik) 68 2 PRAVILNIK o vo|ewu Centralne evidencije podataka zaposlenih u policijskim tijelima BiH (srpski jezik) 68 5 PRAVILNIK o vo|enju Centralne evidencije podataka zaposlenih u policijskim tijelima BiH (bosanski jezik) 68 8 REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE/ REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE/ REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE 1. PRAVILO o izmjeni Pravila o visini naknade za dozvole za pru`anje internet usluga CRA Pravilo 14/2002 (hrvatski jezik) 2 PRAVILO o izmjeni Pravila o visini naknade za dozvole za pru`awe internet usluga CRA Pravilo 14/2002 (srpski jezik) 2 PRAVILO o izmjeni Pravila o visini naknade za dozvole za pru`anje internet usluga CRA Pravilo 14/2002 (bosanski jezik) 2 2. PRAVILO o izmjeni Pravila o visini naknade za dozvolu za mre`nog operatora CRA Pravilo 15/2002 (hrvatski jezik) 2 PRAVILO o izmjeni Pravila o visini naknade za dozvolu za mre`nog operatora CRA Pravilo 15/2002 (srpski jezik) 2 PRAVILO o izmjeni Pravila o visini naknade za dozvolu za mre`nog operatora CRA Pravilo 15/2002 (bosanski jezik) 2 3. PRAVILO o izmjeni Pravila o visini naknada za dozvolu za pru`anje fiksnih javnih telefonskih usluga Pravilo CRA br. 18/2003 (hrvatski jezik) 2 PRAVILO o izmjeni Pravila o visini naknada za dozvolu za pru`awe fiksnih javnih telefonskih usluga Pravilo CRA br. 18/2003 (srpski jezik) 2

95

16

55 56 56 56 56 57 57

95

16

95

16

95

16

95

17

95 98 98 98

17 5 13 21

57

Strana 68

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU PRAVILO 59/2011 naknade za dozvole u radiokomunikacijama u Bosni i Hercegovini (srpski jezik) 103 1. INSTRUKCIJA o metodologiji ispitivanja kvaliteta javnih telekomunikacijskih usluga u fiksnim telekomunikacijskim mre`ama (bosanski jezik) 25 INSTRUKCIJA o metodologiji ispitivanja kvaliteta javnih telekomunikacijskih usluga u nepokretnim telekomunikacijskim mre`ama (hrvatski jezik) 25 INSTRUKCIJA o metodologiji ispitivawa kvaliteta javnih telekomunikacionih usluga u fiksnim telekomunikacionim mre`ama (srpski jezik) 25 KODEKS o komercijalnim komunikacijama (hrvatski jezik) KODEKS o komercijalnim komunikacijama (srpski jezik) KODEKS o komercijalnim komunikacijama (bosanski jezik) KODEKS o audiovizualnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija (hrvatski jezik) KODEKS o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija (srpski jezik) KODEKS o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija (bosanski jezik) 98 98 98 98 98 98

11. PRAVILO 56/2011 o dozvolama za distribuciju audiovizualnih medijskih usluga i medijskih usluga radija (hrvatski jezik) PRAVILO 56/2011 o dozvolama za distribuciju audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija (srpski jezik) PRAVILO 56/2011 o dozvolama za distribuciju audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija (bosanski jezik) 12. PRAVILO 57/2011 o javnim radio i televizijskim postajama (hrvatski jezik) PRAVILO 57/2011 o javnim radio i televizijskim stanicama (srpski jezik) PRAVILO 57/2011 o javnim radio i televizijskim stanicama (bosanski jezik) 13. PRAVILO 58/2011 o pru`anju medijskih usluga radija (hrvatski jezik) PRAVILO 58/2011 o pru`awu medijskih usluga radija (srpski jezik) PRAVILO 58/2011 o pru`anju medijskih usluga radija (bosanski jezik) 14. PRAVILO o izmjenama Pravila naknade za dozvole za operatore mobilnih telekomunikacija CRA Pravilo 05/2001 (bosanski jezik) PRAVILO o izmjenama Pravila naknade za dozvole za operatore pokretnih telekomunikacija CRA Pravilo 05/2001 (hrvatski jezik) PRAVILO o izmjenama Pravila naknade za dozvole za operatore mobilnih telekomunikacija CRA Pravilo 05/2001 (srpski jezik) 15. PRAVILO o izmjeni Pravila o visini naknade za dozvole za operatora javne fiksne telefonije CRA Pravilo 13/2002 (bosanski jezik) PRAVILO o izmjeni Pravila o visini naknade za dozvole za operatora javne nepokretne telefonije CRA Pravilo 13/2002 (hrvatski jezik) PRAVILO o izmjeni Pravila o visini naknade za dozvole za operatora javne fiksne telefonije CRA Pravilo 13/2002 (srpski jezik) 16. PRAVILO o izmjeni Pravila o visini naknade za dozvolu za mre`nog operatora CRA Pravilo 15/2002 (bosanski jezik) PRAVILO o izmjeni Pravila o visini naknade za dozvolu za mre`nog operatora CRA Pravilo 15/2002 (hrvatski jezik) PRAVILO o izmjeni Pravila o visini naknade za dozvolu za mre`nog operatora CRA Pravilo 15/2002 (srpski jezik) 17. PRAVILO o izmjeni Pravila o visini naknada za dozvolu za pru`anje fiksnih javnih telefonskih usluga Pravilo CRA br. 18/2003 (bosanski jezik) PRAVILO o izmjeni Pravila o visini naknada za dozvolu za pru`anje nepokretnih javnih telefonskih usluga Pravilo CRA br. 18/2003 (hrvatski jezik) PRAVILO o izmjeni Pravila o visini naknada za dozvolu za pru`awe fiksnih javnih telefonskih usluga Pravilo CRA br. 18/2003 (srpski jezik) 18. PRAVILO 59/2011 naknade za dozvole u radiokomunikacijama u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) PRAVILO 59/2011 naknade za dozvole u radiokomunikacijama u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)

98 98 98 98 98 98 98 98 98 103 103 103 103 103

30 32 37 41 43 45 47 54 62 63 63 63 63 64 2. 1.

76

285

291

296 69 75 80 85 91 97

103 103 103 103 103

64 64 64 64 65

REGULATORNI ODBOR @ELJEZNICA BiH/ REGULATORNI ODBOR @ELJEZNICA BiH/ REGULATORNI ODBOR @EQEZNICA BiH 1. UPUTSTVO o sigurnosnim istragama nesre}a i incidenata u `eljezni~kom saobra}aju (bosanski jezik) 55 NAPUTAK o sigurnosnim istragama nesre}a i incidenata u `eljezni~kom prometu (hrvatski jezik) 55 UPUTSTVO o bezbjednosnim istragama nesre}a i incidenata u `eqezni~kom saobra}aju (srpski jezik) 55 DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA BiH/ DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA BiH/ DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA BiH 1. RJE[ENJE o imenovanju Komisije za javne nabavke za potrebe Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH 37 DR@AVNA REGULATORNA AGENCIJA ZA RADIJACIJSKU I NUKLEARNU SIGURNOST/ DR@AVNA REGULATORNA AGENCIJA ZA RADIJACIJSKU I NUKLEARNU SIGURNOST/ DR@AVNA REGULATORNA AGENCIJA ZA RADIJACIJSKU I NUKLEARNU BEZBJEDNOST 1. ODLUKA o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za obavljanje djelatnosti tehni~kih servisa (bosanski jezik) 13 ODLUKA o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe za obavljanje djelatnosti tehni~kih servisa (hrvatski jezik) 13 ODLUKA o uslovima koje moraju ispuwavati pravna lica za obavqawe djelatnosti tehni~kih servisa (srpski jezik) 13

65 74 82

4

103

65

103 103 103

65 65 71

38 42 46

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU 2. ODLUKA o osnivanju Dr`avnog komiteta za radijacijsku i nuklearnu sigurnost (hrvatski jezik) 17 ODLUKA o osnivawu Dr`avnog komiteta za radijacionu i nuklearnu bezbjednost (srpski jezik) 17 ODLUKA o osnivanju Dr`avnog komiteta za radijacijsku i nuklearnu sigurnost (bosanski jezik) 17 PRAVILNIK o za{titi od joniziraju}eg zra~enja kod medicinske ekspozicije (bosanski jezik) PRAVILNIK o za{titi od ioniziraju}eg zra~enja kod medicinske ekspozicije (hrvatski jezik) PRAVILNIK o za{titi od jonizuju}eg zra~ewa kod medicinske ekspozicije (srpski jezik) PRAVILNIK o za{titi od zra~ewa kod profesionalne ekspozicije i ekspozicije stanovni{tva (srpski jezik) PRAVILNIK o za{titi od zra~enja kod profesionalne ekspozicije i ekspozicije stanovni{tva (bosanski jezik) PRAVILNIK o za{titi od zra~enja kod profesionalne ekspozicije i ekspozicije stanovni{tva (hrvatski jezik) PRAVILNIK o kategorizaciji radijacionih prijetwi (srpski jezik) PRAVILNIK o kategorizaciji radijacijskih prijetnji (bosanski jezik) PRAVILNIK o kategorizaciji radijacijskih prijetnji (hrvatski jezik) 13 13 13

Strana 69

58 59

60 50 91 132

1.

INSTITUCIJA OMBUDSMENA ZA ZA[TITU POTRO[A^A U BiH/ INSTITUCIJA OMBUDSMANA ZA ZA[TITU POTRO[A^A U BiH/ INSTITUCIJA OMBUDSMENA ZA ZA[TITU POTRO[A^A U BiH 1. IZVJE[TAJ o radu Institucije ombudsmana za za{titu potro{a~a u Bosni i Hercegovini za 2010. godinu (srpski jezik) 39 IZVJE[TAJ o radu Institucije ombudsmana za za{titu potro{a~a u Bosni i Hercegovini za 2010. godinu (bosanski jezik) 39 IZVJE[]E o radu Institucije ombudsmana za za{titu potro{a~a u Bosni i Hercegovini za 2010. godinu (hrvatski jezik) 39 1. POSEBNI izvje{taj nakon dono{ewa Smjernica i preporuka u sektoru potro{a~kih kredita (srpski jezik) POSEBNI izvje{taj nakon dono{enja Smjernica i preporuka u sektoru potro{a~kih kredita (bosanski jezik) POSEBNO izvje{}e nakon dono{enja Smjernica i preporuka u sektoru potro{a~kih kredita (hrvatski jezik) POSEBNO izvje{}e u telekomunikacijskom sektoru (hrvatski jezik) POSEBNI izvje{taj u telekomunikacijskom sektoru (srpski jezik) POSEBNI izvje{taj u telekomunikacijskom sektoru (bosanski jezik)

5 21 36

51 51 51 74 74 74

99 102 104 49 53 57

2.

102

67

102 102 102 102 102

90 2. 112 134 135 136

3.

GRANI^NA POLICIJA BiH/ GRANI^NA POLICIJA BiH/ GRANI^NA POLICIJA BiH 1. PRAVILNIK o izgledu, sadr`aju, uvjetima i postupku izdavanja i oduzimanja dozvola za kretanje i zadr`avanje lica na me|unarodnim aerodromima (bosanski jezik) 13 PRAVILNIK o izgledu, sadr`aju, uvjetima i postupku izdavanja i oduzimanja dozvola za kretanje i zadr`avanje osoba na me|unarodnim zra~nim lukama (hrvatski jezik) 13 PRAVILNIK o izgledu, sadr`aju, uslovima i postupku izdavawa i oduzimawa dozvola za kretawe i zadr`avawe lica na me}unarodnim aerodromima (srpski jezik) 13

175

190

206

INSTITUCIJA OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA BiH/ INSTITUCIJA OMBUDSMANA ZA LJUDSKA PRAVA BiH/ INSTITUCIJA OMBUDSMENA ZA QUDSKA PRAVA BiH 1. PRAVILA postupka Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH (hrvatski jezik) 104 33 PRAVILA postupka Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH (srpski jezik) 104 35 PRAVILA postupka Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH (bosanski jezik) 104 38

INSTITUT ZA INTELEKTUALNO VLASNI[TVO BiH/ INSTITUT ZA INTELEKTUALNO VLASNI[TVO BiH/ INSTITUT ZA INTELEKTUALNU SVOJINU BiH 1. PRAVILNIK o postupku za priznanje topografije integriranoga kruga (hrvatski jezik) 5 178 PRAVILNIK o postupku za priznawe topografije integrisanog kola (srpski jezik) 5 198 PRAVILNIK o postupku za priznanje topografije integriranog kola (bosanski jezik) 5 219 2. PRAVILNIK o medijaciji radi zaklju~enja kolektivnoga ugovora o kablovskoj retransmisiji radiodifuzno emitiranih djela (hrvatski jezik) 11 472 PRAVILNIK o medijaciji radi zakqu~ewa kolektivnog ugovora o kablovskoj retransmisiji radio-difuzno emitovanih djela (srpski jezik) 11 473 PRAVILNIK o medijaciji radi zaklju~enja kolektivnog ugovora o kablovskoj retransmisiji radiodifuzno emitiranih djela (bosanski jezik) 11 474 3. PRAVILNIK o stru~nom ispitu za predstavnike za za{titu industrijskog vlasni{tva (bosanski jezik) 22 221 PRAVILNIK o stru~nome ispitu za predstavnike za za{titu industrijskoga vlasni{tva (hrvatski jezik) 22 225 PRAVILNIK o stru~nom ispitu za predstavnike za za{titu industrijske svojine (srpski jezik) 22 229 4. PRAVILNIK o na~inu i formi deponiranja autorskih djela i predmeta srodnih prava i o njihovom upisivanju u knjigu evidencije (bosanski jezik) 28 264 PRAVILNIK o na~inu i obliku deponiranja autorskih djela i predmeta srodnih prava i o njihovu upisu u knjigu evidencije (hrvatski jezik) 28 283

Strana 70

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU ODLUKA o Centralnom registru kredita poslovnih subjekata i fizi~kih lica u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) ODLUKA o Jedinstvenom registru transakcijskih ra~una poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) ODLUKA o Jedinstvenom registru transakcionih ra~una poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini (srpski jezik) ODLUKA o Jedinstvenom registru transakcijskih ra~una poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) ODLUKA o utvr|ivanju tarife naknada Centralne banke BiH (bosanski jezik) ODLUKA o utvr|ivanju tarife naknada Centralne banke BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o utvr|ivawu tarife naknada Centralne banke BiH (srpski jezik) ODLUKA o utvr|ivanju kursne liste Centralne banke BiH (bosanski jezik) ODLUKA o utvr|ivanju te~ajne liste Centralne banke BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o utvr|ivawu kursne liste Centralne banke BiH (srpski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o Centralnom registru kredita poslovnih subjekata i fizi~kih lica u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o Sredi{njem registru kredita poslovnih subjekata i fizi~kih osoba u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o Centralnom registru kredita poslovnih subjekata i fizi~kih lica u Bosni i Hercegovini (srpski jezik)

5.

PRAVILNIK o na~inu i formi deponovawa autorskih djela i predmeta srodnih prava i o wihovom upisivawu u kwigu evidencije (srpski jezik) PRAVILNIK o na~inu i formi ispunjavanja uvjeta za davanje dozvole pravnim osobama za obna{anje poslova kolektivnoga ostvarivanja autorskoga i srodnih prava (hrvatski jezik) PRAVILNIK o na~inu i formi ispuwavawa uslova za davawe dozvole pravnim licima za obavqawe poslova kolektivnog ostvarivawa autorskog i srodnih prava (srpski jezik) PRAVILNIK o na~inu i formi ispunjavanja uvjeta za davanje dozvole pravnim licima za obavljanje poslova kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava (bosanski jezik)

92 92 92 92 103 103 103 103 103 103 103 103

32 38 40 42 39 40 41 42 43 44 44 45

28

302

5.

44

8

44

10 6.

44

13 7.

UDRU@ENJE MEDIJATORA U BOSNI I HERCEGOVINI/ UDRU@ENJE MEDIJATORA U BOSNI I HERCEGOVINI/ UDRU@EWE MEDIJATORA U BOSNI I HERCEGOVINI 1. PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika o nagradi i naknadi tro{kova medijacije 17 CENTRALNA BANKA BiH/ CENTRALNA BANKA BiH/ CENTRALNA BANKA BiH 1. ODLUKA o izmjenama drugog novog pre~i{}enog teksta Odluke o utvr|ivanju i odr`avanju obveznih pri~uva i utvr|ivanju naknade na iznos pri~uve (hrvatski jezik) ODLUKA o izmjenama drugog novog pre~i{}enog teksta Odluke o utvr|ivawu i odr`avawu obaveznih rezervi i utvr|ivawu naknade na iznos rezerve (srpski jezik) ODLUKA o izmjenama drugog novog pre~i{}enog teksta Odluke o utvr|ivanju i odr`avanju obaveznih rezervi i utvr|ivanju naknade na iznos rezerve (bosanski jezik) 2. ODLUKA o osnovnim obilje`jima i dizajnu nov~anica konvertibilne marke apoena 10, 20, 50 i 100 konvertibilnih maraka (bosanski jezik) ODLUKA o temeljnim obilje`jima i dizajnu nov~anica konvertibilne marke apoena 10, 20, 50 i 100 konvertibilnih maraka (hrvatski jezik) ODLUKA o osnovnim obiqe`jima i dizajnu nov~anica konvertibilne marke apoena 10, 20, 50 i 100 konvertibilnih maraka (srpski jezik) 3. ODLUKA o izmjenama Drugog novog pre~i{}enog teksta Odluke o utvr|ivanju i odr`avanju obaveznih rezervi i utvr|ivanju naknade na iznos rezerve (bosanski jezik) ODLUKA o izmjenama Drugog novog pre~i{}enog teksta Odluke o utvr|ivawu i odr`avawu obaveznih rezervi i utvr|ivawu naknade na iznos rezerve (srpski jezik) ODLUKA o izmjenama Drugog novog pre~i{}enog teksta Odluke o utvr|ivanju i odr`avanju obveznih rezervi i utvr|ivanju naknade na iznos rezerve (hrvatski jezik) 4. ODLUKA o Centralnom registru kredita poslovnih subjekata i fizi~kih osoba u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) ODLUKA o Centralnom registru kredita poslovnih subjekata i fizi~kih lica u Bosni i Hercegovini (srpski jezik)

61

8.

2

57

103

45

2

58

1.

2 22 22 22

58 233 235 236

PRIOP]ENJE o stavljanju u optjecaj kovanog novca, u apoenima od 10 feninga i 5 feninga, dodatno kovanog u 2011. godini (hrvatski jezik) 23 SAOP[TEWE o stavqawu u opticaj kovanog novca, u apoenima od 10 feninga i 5 feninga, dodatno kovanog u 2011. godini (srpski jezik) 23 SAOP]ENJE o stavljanju u opticaj kovanog novca, u apoenima od 10 feninga i 5 feninga, dodatno kovanog u 2011. godini (bosanski jezik) 23

159 160

160

59

118

59

118

JP NIO SLU@BENI LIST BiH/ JP NIO SLU@BENI LIST BiH/ JP NIO SLU@BENI LIST BiH 1. ODLUKA o dopuni Statuta Javnog poduze}a Novinsko izdava~ka organizacija Slu`beni list Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 15 ODLUKA o dopuni Statuta Javnog preduze}a Novinsko izdava~ka organizacija Slu`beni list Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 15 ODLUKA o dopuni Statuta Javnog preduze}a Novinsko izdava~ka organizacija Slu`beni list Bosne i Hercegovine (srpski jezik) 15 PRAVOBRANILA[TVO BiH/ PRAVOBRANITELJSTVO BiH/ PRAVOBRANILA[TVO BiH 1. ODLUKA o imenovanju Pravobranitelja po rotaciji (hrvatski jezik) 34 ODLUKA o imenovanju Pravobranioca po rotaciji (bosanski jezik) 34 ODLUKA o imenovawu Pravobranioca po rotaciji (srpski jezik) 34

61 61 61

59 92 92

118 20 26

143 143 143

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU VISOKO SUDSKO I TU@ILA^KO VIJE]E BiH/ VISOKO SUDBENO I TU@ITELJSKO VIJE]E BiH/ VISOKI SUDSKI I TU@ILA^KI SAVJET BiH 1. ODLUKA o imenovanju predsjednika Suda BiH (hrvatski jezik) 11 ODLUKA o imenovawu predsjednika Suda BiH (srpski jezik) 11 ODLUKA o imenovanju predsjednika Suda BiH (bosanski jezik) 11 2. ODLUKA o prestanku mandata (hrvatski jezik) 11 ODLUKA o prestanku mandata (bosanski jezik) 11 ODLUKA o prestanku mandata (srpski jezik) 11 3. ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sucu u Vrhovnom sudu Republike Srpske (hrvatski jezik) 11 ODLUKA o produ`ewu mandata dodatnom sudiji u Vrhovnom sudu Republike Srpske (srpski jezik) 11 ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sudiji u Vrhovnom sudu Republike Srpske (bosanski jezik) 11 4. ODLUKA o imenovawu stru~nih saradnika u Okru`ni sud u Bawoj Luci (srpski jezik) 11 ODLUKA o imenovanju stru~nih suradnika u Okru`ni sud u Banjoj Luci (hrvatski jezik) 11 ODLUKA o imenovanju stru~nih saradnika u Okru`ni sud u Banjoj Luci (bosanski jezik) 11 5. ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sucu u Osnovnom sudu u Tesli}u (hrvatski jezik) 11 ODLUKA o produ`ewu mandata dodatnom sudiji u Osnovnom sudu u Tesli}u (srpski jezik) 11 ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sudiji u Osnovnom sudu u Tesli}u (bosanski jezik) 11 6. ODLUKA o poni{tenju Odluke o imenovanju stru~nog saradnika u Op}inski sud u Kaknju (bosanski jezik) 25 ODLUKA o poni{tenju Odluke o imenovanju stru~nog suradnika u Op}inski sud u Kaknju (hrvatski jezik) 25 ODLUKA o poni{tewu Odluke o imenovawu stru~nog saradnika u Op{tinski sud u Kakwu (srpski jezik) 25 7. ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sudiji u Kantonalnom sudu u Biha}u (bosanski jezik) 25 ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sucu u Kantonalnom sudu u Biha}u (hrvatski jezik) 25 ODLUKA o produ`ewu mandata dodatnom sudiji u Kantonalnom sudu u Biha}u (srpski jezik) 25 8. ODLUKA o produ`enju mandata dodatnim sudijama u Op}inskom sudu u Travniku (bosanski jezik) 25 ODLUKA o produ`enju mandata dodatnim sucima u Op}inskom sudu u Travniku (hrvatski jezik) 25 ODLUKA o produ`ewu mandata dodatnim sudijama u Op{tinskom sudu u Travniku (srpski jezik) 25 9. ODLUKA o prestanku mandata (bosanski jezik) 25 ODLUKA o prestanku mandata (hrvatski jezik) 25 ODLUKA o prestanku mandata (srpski jezik) 25 10. ODLUKA o prestanku mandata (bosanski jezik) 25 ODLUKA o prestanku mandata (hrvatski jezik) 25 ODLUKA o prestanku mandata (srpski jezik) 25 11. ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sudiji u Kantonalnom sudu u Tuzli (bosanski jezik) ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sucu u Kantonalnom sudu u Tuzli (hrvatski jezik) ODLUKA o produ`ewu mandata dodatnom sudiji u Kantonalnom sudu u Tuzli (srpski jezik) 12. ODLUKA o imenovanju predsjednika Op}inskog suda u Zenici (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju predsjednika Op}inskog suda u Zenici (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu predsjednika Op{tinskog suda u Zenici (srpski jezik) 13. ODLUKA o imenovanju predsjednika Osnovnog suda u Banjoj Luci (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju predsjednika Osnovnog suda u Banjoj Luci (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu predsjednika Osnovnog suda u Bawoj Luci (srpski jezik) 14. ODLUKA o imenovanju sudije u Okru`ni sud u Isto~nom Sarajevu (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju suca u Okru`ni sud u Isto~nom Sarajevu (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu sudije u Okru`ni sud u Isto~nom Sarajevu (srpski jezik) 15. ODLUKA o poni{tenju odluke o imenovanju tu`ioca u Okru`no tu`ila{tvo u Doboju (bosanski jezik) ODLUKA o poni{tenju odluke o imenovanju tu`itelja u Okru`no tu`iteljstvo u Doboju (hrvatski jezik) ODLUKA o poni{tewu odluke o imenovawu tu`ioca u Okru`no tu`ila{tvo u Doboju (srpski jezik) 16. ODLUKA o imenovanju suca u Osnovni sud u Bijeljini (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu sudije u Osnovni sud u Bijeqini (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju sudije u Osnovni sud u Bijeljini (bosanski jezik) 17. ODLUKA o imenovanju suca u Osnovni sud u Bijeljini (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu sudije u Osnovni sud u Bijeqini (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju sudije u Osnovni sud u Bijeljini (bosanski jezik) 18. ODLUKA o imenovanju suca u Osnovni sud u Trebinju (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu sudije u Osnovni sud u Trebiwu (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju sudije u Osnovni sud u Trebinju (bosanski jezik) 19. ODLUKA o imenovanju suca u Osnovni sud u Sokocu (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu sudije u Osnovni sud u Sokocu (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju sudije u Osnovni sud u Sokocu (bosanski jezik) 20. ODLUKA o imenovanju tu`itelja u Okru`no tu`iteljstvo u Banjoj Luci (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu tu`ioca u Okru`no tu`ila{tvo u Bawoj Luci (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju tu`ioca u Okru`no tu`ila{tvo u Banjoj Luci (bosanski jezik) 21. ODLUKA o imenovanju suca u Kantonalni sud u Sarajevu (hrvatski jezik)

Strana 71

25 25 25 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

319 319 319 35 35 35 36 36 36 37 37 37 37 38 39 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5

474 475 475 475 476 476 476 476 477 477 477 478 478 478 478 315 315 315 315 316 316 316 317 317 317 317 318 318 318 318

Strana 72

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU 32. ODLUKA o imenovanju suca u Op}inski sud u Zenici (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu sudije u Op{tinski sud u Zenici (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju sudije u Op}inski sud u Zenici (bosanski jezik) 33. ODLUKA o imenovanju tu`itelja u Kantonalno tu`iteljstvo Hercegova~ko-neretvanskog kantona (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu tu`ioca u Kantonalno tu`ila{tvo Hercegova~ko-neretvanskog kantona (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju tu`ioca u Kantonalno tu`ila{tvo Hercegova~ko-neretvanskog kantona (bosanski jezik) 34. ODLUKA o imenovanju dodatnog suca u Kantonalni sud u Novom Travniku (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu dodatnog sudije u Kantonalni sud u Novom Travniku (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju dodatnog sudije u Kantonalni sud u Novom Travniku (bosanski jezik) 35. ODLUKA o imenovanju stru~nog suradnika u Op}inski sud u Velikoj Kladu{i (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu stru~nog saradnika u Op{tinski sud u Velikoj Kladu{i (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju stru~nog saradnika u Op}inski sud u Velikoj Kladu{i (bosanski jezik) 36. ODLUKA o imenovanju stru~nog suradnika u Op}inski sud u Tuzli (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu stru~nog saradnika u Op{tinski sud u Tuzli (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju stru~nog saradnika u Op}inski sud u Tuzli (bosanski jezik) 37. ODLUKA o imenovanju stru~nog suradnika u Op}inski sud u ^apljini (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu stru~nog saradnika u Op{tinski sud u ^apqini (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju stru~nog saradnika u Op}inski sud u ^apljini (bosanski jezik) 38. ODLUKA o imenovanju stru~nog suradnika u Op}inski sud u Mostaru (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu stru~nog saradnika u Op{tinski sud u Mostaru (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju stru~nog saradnika u Op}inski sud u Mostaru (bosanski jezik) 39. ODLUKA o imenovanju stru~nog suradnika u Op}inski sud u Sarajevu (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu stru~nog suradnika u Op{tinski sud u Sarajevu (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju stru~nog suradnika u Op}inski sud u Sarajevu (bosanski jezik) 40. ODLUKA o imenovanju dodatnog suca u Op}inski sud u Tuzli (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu dodatnog sudije u Op{tinski sud u Tuzli (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju dodatnog sudije u Op}inski sud u Tuzli (bosanski jezik) 41. ODLUKA o imenovanju dodatnog suca u Op}inski sud u Zenici (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu dodatnog sudije u Op{tinski sud u Zenici (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju dodatnog sudije u Op}inski sud u Zenici (bosanski jezik)

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

ODLUKA o imenovawu sudije u Kantonalni sud u Sarajevu (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju sudije u Kantonalni sud u Sarajevu (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju suca u Kantonalni sud u Sarajevu (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu sudije u Kantonalni sud u Sarajevu (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju sudije u Kantonalni sud u Sarajevu (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju suca u Kantonalni sud u Zenici (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu sudije u Kantonalni sud u Zenici (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju sudije u Kantonalni sud u Zenici (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju suca u Op}inski sud u Biha}u (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu sudije u Op{tinski sud u Biha}u (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju sudije u Op}inski sud u Biha}u (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju suca u Op}inski sud u Zavidovi}ima (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu sudije u Op{tinski sud u Zavidovi}ima (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju sudije u Op}inski sud u Zavidovi}ima (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju tu`itelja u Kantonalno tu`iteljstvo Tuzlanskog kantona (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu tu`ioca u Kantonalno tu`ila{tvo Tuzlanskog kantona (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju tu`ioca u Kantonalno tu`ila{tvo Tuzlanskog kantona (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju suca u Op}inski sud u Bugojnu (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu sudije u Op{tinski sud u Bugojnu (srpski jezik) ODLUKA o imenovawu sudije u Op}inski sud u Bugojnu (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju suca u Op}inski sud u Mostaru (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu sudije u Op{tinski sud u Mostaru (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju sudije u Op}inski sud u Mostaru (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju tu`itelja u Kantonalno tu`iteljstvo Zeni~ko-dobojskog kantona (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu tu`ioca u Kantonalno tu`ila{tvo Zeni~ko-dobojskog kantona (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju tu`ioca u Kantonalno tu`ila{tvo Zeni~ko-dobojskog kantona (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju suca u Op}inski sud u Zenici (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu sudije u Op{tinski sud u Zenici (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju sudije u Op}inski sud u Zenici (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju suca u Op}inski sud u Zenici (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu sudije u Op{tinski sud u Zenici (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju sudije u Op}inski sud u Zenici (bosanski jezik)

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 14 14 14

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

14 15 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22 22 22 23

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU 42. ODLUKA o imenovanju stru~nog suradnika u Op}inski sud u Bosanskoj Krupi (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu stru~nog saradnika u Op{tinski sud u Bosanskoj Krupi (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju stru~nog saradnika u Op}inski sud u Bosanskoj Krupi (bosanski jezik) 43. ODLUKA o imenovanju stru~nog suradnika u Op}inski sud u Biha}u (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu stru~nog saradnika u Op{tinski sud u Biha}u (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju stru~nog saradnika u Op}inski sud u Biha}u (bosanski jezik) 44. ODLUKA o imenovanju stru~nog suradnika u Op}inski sud u Biha}u (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu stru~nog saradnika u Op{tinski sud u Biha}u (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju stru~nog saradnika u Op}inski sud u Biha}u (bosanski jezik) 45. ODLUKA o imenovanju dodatnog suca u Osnovni sud u Trebinju (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu dodatnog sudije u Osnovni sud u Trebiwu (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju dodatnog sudije u Osnovni sud u Trebinju (bosanski jezik) 46. ODLUKA o imenovanju zamjenika glavnog tu`itelja u Tu`iteljstvo Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu zamjenika glavnog tu`ioca u Tu`ila{tvo Bosne i Hercegovine (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju zamjenika glavnog tu`ioca u Tu`ila{tvo Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 47. ODLUKA o prestanku mandata (hrvatski jezik) ODLUKA o prestanku mandata (srpski jezik) ODLUKA o prestanku mandata (bosanski jezik) 48. ODLUKA o izmjeni Odluke o imenovanju dodatnog suca u Osnovni sud u Doboju (hrvatski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o imenovawu dodatnog sudije u Osnovni sud u Doboju (srpski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o imenovanju dodatnog sudije u Osnovni sud u Doboju (bosanski jezik) 49. ODLUKA o imenovawu tu`ioca u Okru`no tu`ila{tvo u Doboju (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju tu`ioca u Okru`no tu`ila{tvo u Doboju (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju tu`itelja u Okru`no tu`iteljstvo u Doboju (hrvatski jezik) 50. ODLUKA o imenovawu stru~nog saradnika u Op{tinski sud u Livnu (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju stru~nog saradnika u Op}inski sud u Livnu (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju stru~nog suradnika u Op}inski sud u Livnu (hrvatski jezik) 51. ODLUKA o imenovawu sudije u Okru`ni sud u Bawoj Luci (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju sudije u Okru`ni sud u Banjoj Luci (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju suca u Okru`ni sud u Banjoj Luci (hrvatski jezik) 52. ODLUKA o imenovawu sudije u Vrhovni sud Republike Srpske (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju sudije u Vrhovni sud Republike Srpske (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju suca u Vrhovni sud Republike Srpske (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu tu`ioca u Kantonalno tu`ila{tvo Sredwobosanskog kantona (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju tu`ioca u Kantonalno tu`ila{tvo Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju tu`itelja u Kantonalno tu`iteljstvo Srednjobosanskog kantona (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu tu`ioca u Kantonalno tu`ila{tvo Sredwobosanskog kantona (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju tu`ioca u Kantonalno tu`ila{tvo Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju tu`itelja u Kantonalno tu`iteljstvo Srednjobosanskog kantona (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu sudije u Op{tinski sud u Sanskom Mostu (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju sudije u Op}inski sud u Sanskom Mostu (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju suca u Op}inski sud u Sanskom Mostu (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu sudije u Op{tinski sud u Travniku (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju sudije u Op}inski sud u Travniku (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju suca u Op}inski sud u Travniku (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu predsjednika suda u Kantonalni sud u Novom Travniku (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju predsjednika suda u Kantonalni sud u Novom Travniku (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju predsjednika suda u Kantonalni sud u Novom Travniku (hrvatski jezik) ODLUKA o poni{tewu Odluke o imenovawu stru~nog saradnika u Op{tinski sud u Velikoj Kladu{i (srpski jezik) ODLUKA o poni{tenju Odluke o imenovanju stru~nog saradnika u Op}inski sud u Velikoj Kladu{i (bosanski jezik) ODLUKA o poni{tenju Odluke o imenovanju stru~nog suradnika u Op}inski sud u Velikoj Kladu{i (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu sudije u Osnovni sud Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju sudije u Osnovni sud Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju suca u Osnovni sud Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu dodatnog sudije u Kantonalni sud u Zenici (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju dodatnog sudije u Kantonalni sud u Zenici (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju dodatnog suca u Kantonalni sud u Zenici (hrvatski jezik) ODLUKA o prestanku mandata (srpski jezik)

Strana 73

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

23 23 24 24 24 24 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 28 28 28 28 29 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 61. 60. 59. 58. 57. 56. 55. 54. 53.

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11

Strana 74

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 11 12 12 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 70. ODLUKA o imenovanju tu`ioca u Okru`no tu`ila{tvo u Banjoj Luci (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju tu`itelja u Okru`no tu`iteljstvo u Banjoj Luci (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu tu`ioca u Okru`no tu`ila{tvo u Bawoj Luci (srpski jezik) 71. ODLUKA o poni{tenju Odluke o imenovanju tu`ioca u Okru`no tu`ila{tvo u Banjoj Luci (bosanski jezik) ODLUKA o poni{tenju Odluke o imenovanju tu`itelja u Okru`no tu`iteljstvo u Banjoj Luci (hrvatski jezik) ODLUKA o poni{tewu Odluke o imenovawu tu`ioca u Okru`no tu`ila{tvo u Bawoj Luci (srpski jezik) 72. ODLUKA o prestanku mandata (bosanski jezik) ODLUKA o prestanku mandata (hrvatski jezik) ODLUKA o prestanku mandata (srpski jezik) 73. ODLUKA o prestanku mandata (bosanski jezik) ODLUKA o prestanku mandata (hrvatski jezik) ODLUKA o prestanku mandata (srpski jezik) 74. ODLUKA o prestanku mandata (bosanski jezik) ODLUKA o prestanku mandata (hrvatski jezik) ODLUKA o prestanku mandata (srpski jezik) 75. ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sudiji u Kantonalnom sudu u Sarajevu (bosanski jezik) ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sucu u Kantonalnom sudu u Sarajevu (hrvatski jezik) ODLUKA o produ`ewu mandata dodatnom sudiji u Kantonalnom sudu u Sarajevu (srpski jezik) 76. ODLUKA o prestanku mandata (srpski jezik) ODLUKA o prestanku mandata (bosanski jezik) ODLUKA o prestanku mandata (hrvatski jezik) 77. ODLUKA o prestanku mandata (srpski jezik) ODLUKA o prestanku mandata (bosanski jezik) ODLUKA o prestanku mandata (hrvatski jezik) 78. ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sudiji u Osnovnom sudu u Modri~i (bosanski jezik) ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sucu u Osnovnom sudu u Modri~i (hrvatski jezik) ODLUKA o produ`ewu mandata dodatnom sudiji u Osnovnom sudu u Modri~i (srpski jezik) 79. ODLUKA o produ`enju mandata dodatnim sudijama u Op}inskom sudu u Tuzli (bosanski jezik) ODLUKA o produ`enju mandata dodatnim sucima u Op}inskom sudu u Tuzli (hrvatski jezik) ODLUKA o produ`ewu mandata dodatnim sudijama u Op{tinskom sudu u Tuzli (srpski jezik) 80. ODLUKA o produ`enju mandata dodatnim sudijama u Op}inskom sudu u Tuzli (bosanski jezik) ODLUKA o produ`enju mandata dodatnim sucima u Op}inskom sudu u Tuzli (hrvatski jezik) ODLUKA o produ`ewu mandata dodatnim sudijama u Op{tinskom sudu u Tuzli (srpski jezik)

62. 63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

ODLUKA o prestanku mandata (bosanski jezik) ODLUKA o prestanku mandata (hrvatski jezik) ODLUKA o prestanku mandata (srpski jezik) ODLUKA o prestanku mandata (bosanski jezik) ODLUKA o prestanku mandata (hrvatski jezik) ODLUKA o produ`ewu mandata dodatnom sudiji u Osnovnom sudu u Bawoj Luci (srpski jezik) ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sudiji u Osnovnom sudu u Banjoj Luci (bosanski jezik) ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sucu u Osnovnom sudu u Banjoj Luci (hrvatski jezik) ODLUKA o produ`ewu mandata dodatnom sudiji u Osnovnom sudu u Bawoj Luci (srpski jezik) ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sudiji u Osnovnom sudu u Banjoj Luci (bosanski jezik) ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sucu u Osnovnom sudu u Banjoj Luci (hrvatski jezik) ODLUKA o produ`ewu mandata dodatnom sudiji u Op{tinskom sudu u Cazinu (srpski jezik) ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sudiji u Op}inskom sudu u Cazinu (bosanski jezik) ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sucu u Op}inskom sudu u Cazinu (hrvatski jezik) ODLUKA o produ`ewu mandata dodatnom sudiji u Kantonalnom sudu u Novom Travniku (srpski jezik) ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sudiji u Kantonalnom sudu u Novom Travniku (bosanski jezik) ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sucu u Kantonalnom sudu u Novom Travniku (hrvatski jezik) ODLUKA o produ`ewu mandata dodatnom sudiji u Op{tinskom sudu u [irokom Brijegu (srpski jezik) ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sudiji u Op}inskom sudu u [irokom Brijegu (bosanski jezik) ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sucu u Op}inskom sudu u [irokom Brijegu (hrvatski jezik) ODLUKA o produ`ewu mandata dodatnom sudiji u Op{tinskom sudu u @ivinicama (srpski jezik) ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sudiji u Op}inskom sudu u @ivinicama (bosanski jezik) ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sucu u Op}inskom sudu u @ivinicama (hrvatski jezik) ODLUKA o produ`ewu mandata dodatnom sudiji u Op{tinskom sudu u Sarajevu (srpski jezik) ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sudiji u Op}inskom sudu u Sarajevu (bosanski jezik) ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sucu u Op}inskom sudu u Sarajevu (hrvatski jezik)

43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 51 51 51 51 51 51 58 58 58 58 58 58 58 58 58

242 242 243 243 243 243 244 244 244 244 245 245 245 245 246 246 246 246 107 107 107 108 108 108 41 41 41 41 42 42 42 43 43

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU 81. ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sudiji u Op}inskom sudu u Grada~cu (bosanski jezik) ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sucu u Op}inskom sudu u Grada~cu (hrvatski jezik) ODLUKA o produ`ewu mandata dodatnom sudiji u Op{tinskom sudu u Grada~cu (srpski jezik) 82. ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sudiji u Op}inskom sudu u Grada~cu (bosanski jezik) ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sucu u Op}inskom sudu u Grada~cu (hrvatski jezik) ODLUKA o produ`ewu mandata dodatnom sudiji u Op{tinskom sudu u Grada~cu (srpski jezik) 83. ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sudiji u Vrhovnom sudu Federacije BiH (bosanski jezik) ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sucu u Vrhovnom sudu Federacije BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o produ`ewu mandata dodatnom sudiji u Vrhovnom sudu Federacije BiH (srpski jezik) 84. ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sudiji u Okru`nom sudu u Bijeljini (bosanski jezik) ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sucu u Okru`nom sudu u Bijeljini (hrvatski jezik) ODLUKA o produ`ewu mandata dodatnom sudiji u Okru`nom sudu u Bijeqini (srpski jezik) 85. ODLUKA o produ`enju mandata dodatnim sudijama u Op}inskom sudu u Sarajevu (bosanski jezik) ODLUKA o produ`enju mandata dodatnim sucima u Op}inskom sudu u Sarajevu (hrvatski jezik) ODLUKA o produ`ewu mandata dodatnim sudijama u Op{tinskom sudu u Sarajevu (srpski jezik) 86. ODLUKA o prestanku mandata (bosanski jezik) ODLUKA o prestanku mandata (hrvatski jezik) ODLUKA o prestanku mandata (srpski jezik) 87. ODLUKA o prestanku mandata (bosanski jezik) ODLUKA o prestanku mandata (hrvatski jezik) ODLUKA o prestanku mandata (srpski jezik) 88. ODLUKA o prestanku mandata (bosanski jezik) ODLUKA o prestanku mandata (hrvatski jezik) ODLUKA o prestanku mandata (srpski jezik) 89. ODLUKA o imenovanju sudije u Op}inski sud u Travniku (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju suca u Op}inski sud u Travniku (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu sudije u Op{tinski sud u Travniku (srpski jezik) 90. ODLUKA o imenovanju sudije u Op}inski sud u Travniku (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju suca u Op}inski sud u Travniku (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu sudije u Op{tinski sud u Travniku (srpski jezik) 91. ODLUKA o imenovanju sudije u Op}inski sud u [irokom Brijegu (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju suca u Op}inski sud u [irokom Brijegu (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu sudije u Op{tinski sud u [irokom Brijegu (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju sudije u Vrhovni sud Republike Srpske (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju suca u Vrhovni sud Republike Srpske (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu sudije u Vrhovni sud Republike Srpske (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju dodatnog sudije u Op}inski sud u Travniku (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju dodatnog suca u Op}inski sud u Travniku (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu dodatnog sudije u Op{tinski sud u Travniku (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju dodatnog sudije u Op}inski sud u Zenici (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju dodatnog suca u Op}inski sud u Zenici (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu dodatnog sudije u Op{tinski sud u Zenici (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju dodatnog sudije u Op}inski sud u @ivinicama (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju dodatnog suca u Op}inski sud u @ivinicama (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu dodatnog sudije u Op{tinski sud u @ivinicama (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju dodatnog sudije u Op}inski sud u Travniku (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju dodatnog suca u Op}inski sud u Travniku (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu dodatnog sudije u Op{tinski sud u Travniku (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju sudije u Kantonalni sud u Mostaru (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju suca u Kantonalni sud u Mostaru (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu sudije u Kantonalni sud u Mostaru (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju sudije u Op}inski sud u Bosanskoj Krupi (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju suca u Op}inski sud u Bosanskoj Krupi (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu sudije u Op{tinski sud u Bosanskoj Krupi (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju sudije u Op}inski sud u Zenici (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju suca u Op}inski sud u Zenici (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu sudije u Op{tinski sud u Zenici (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju sudije u Op}inski sud u Sarajevu (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju suca u Op}inski sud u Sarajevu (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu sudije u Op{tinski sud u Sarajevu (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju sudije u Op}inski sud u Sarajevu (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju suca u Op}inski sud u Sarajevu (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu sudije u Op{tinski sud u Sarajevu (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju sudije u Op}inski sud u Zenici (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju suca u Op}inski sud u Zenici (hrvatski jezik)

Strana 75

58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

52 52 52 53 53 53 53 54 54 54 55 55 55 56 56 56 56 57 57 57 58 58 58 58 59 59 59 60 60 60 60 61 61 61

58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

43 44 44 44 44 45 45 45 46 46 46 46 47 47 47 48 48 48 48 49 49 49 49 50 50 50 50 51 51 51 52 102. 101. 98. 97. 96. 95. 94. 93. 92.

99.

100.

Strana 76

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU ODLUKA o imenovawu sudije u Okru`ni sud u Bawoj Luci (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju sudije u Okru`ni sud u Banjoj Luci (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju suca u Okru`ni sud u Banjoj Luci (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu sudije u Okru`ni sud u Bawoj Luci (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju sudije u Okru`ni sud u Banjoj Luci (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju stru~nog suradnika u Op}inski sud u Sarajevu (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu stru~nog saradnika u Op{tinski sud u Sarajevu (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju stru~nog saradnika u Op}inski sud u Sarajevu (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju stru~nog suradnika u Op}inski sud u Sarajevu (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu stru~nog saradnika u Op{tinski sud u Sarajevu (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju stru~nog saradnika u Op}inski sud u Sarajevu (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju stru~nog suradnika u Op}inski sud u Travniku (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu stru~nog saradnika u Op{tinski sud u Travniku (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju stru~nog saradnika u Op}inski sud u Travniku (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju stru~nog suradnika u Op}inski sud u Travniku (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu stru~nog saradnika u Op{tinski sud u Travniku (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju stru~nog saradnika u Op}inski sud u Travniku (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju stru~nog suradnika u Op}inski sud u Travniku (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu stru~nog saradnika u Op{tinski sud u Travniku (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju stru~nog saradnika u Op}inski sud u Travniku (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju stru~nog suradnika u Op}inski sud u Kaknju (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu stru~nog saradnika u Op{tinski sud u Kakwu (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju stru~nog saradnika u Op}inski sud u Kaknju (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju dodatnog suca u Sud Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu dodatnog sudije u Sud Bosne i Hercegovine (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju dodatnog sudije u Sud Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju stru~nog suradnika u Op}inski sud u Tuzli (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu stru~nog saradnika u Op{tinski sud u Tuzli (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju stru~nog saradnika u Op}inski sud u Tuzli (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju stru~nog suradnika u Op}inski sud u Velikoj Kladu{i (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu stru~nog saradnika u Op{tinski sud u Velikoj Kladu{i (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju stru~nog suradnika u Op}inski sud u Velikoj Kladu{i (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju stru~nog suradnika u Op}inski sud u Sanskom Mostu (hrvatski jezik)

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

ODLUKA o imenovawu sudije u Op{tinski sud u Zenici (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju sudije u Op}inski sud u Visokom (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju suca u Op}inski sud u Visokom (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu sudije u Op{tinski sud u Visokom (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju dodatnog sudije u Kantonalni sud u Sarajevu (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju dodatnog suca u Kantonalni sud u Sarajevu (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu dodatnog sudije u Kantonalni sud u Sarajevu (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju tu`ioca u Okru`no tu`ila{tvo u Doboju (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju tu`itelja u Okru`no tu`iteljstvo u Doboju (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu tu`ioca u Okru`no tu`ila{tvo u Doboju (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju zamjenika glavnog tu`ioca u Okru`no tu`ila{tvo u Banjoj Luci (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju zamjenika glavnog tu`itelja u Okru`no tu`iteljstvo u Banjoj Luci (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu zamjenika glavnog tu`ioca u Okru`no tu`ila{tvo u Bawoj Luci (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju tu`ioca u Republi~ko tu`ila{tvo Republike Srpske (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju tu`itelja u Republi~ko tu`iteljstvo Republike Srpske (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu tu`ioca u Republi~ko tu`ila{tvo Republike Srpske (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju glavnog tu`ioca u Republi~ko tu`ila{tvo Republike Srpske (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju glavnog tu`itelja u Republi~ko tu`iteljstvo Republike Srpske (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu glavnog tu`ioca u Republi~ko tu`ila{tvo Republike Srpske (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju sudije u Kantonalni sud u Biha}u (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju suca u Kantonalni sud u Biha}u (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu sudije u Kantonalni sud u Biha}u (srpski jezik) ODLUKA o ponovnom imenovanju me|unarodnog sudije u Sud Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) ODLUKA o ponovnom imenovanju me|unarodnog suca u Sud Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) ODLUKA o ponovnom imenovawu me|unarodnog sudije u Sud Bosne i Hercegovine (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju suca u Okru`ni sud u Banjoj Luci (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu sudije u Okru`ni sud u Bawoj Luci (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju sudije u Okru`ni sud u Banjoj Luci (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju suca u Okru`ni sud u Banjoj Luci (hrvatski jezik)

58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 61 61 61 62 62 62 62

61 62 113. 62 62 63 114. 63 63 63 115. 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 67 67 120. 67 67 174 174 175 14 14 15 123. 15 122. 121. 119. 118. 117. 116.

62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62

15 15 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU ODLUKA o imenovawu stru~nog saradnika u Op{tinski sud u Sanskom Mostu (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju stru~nog saradnika u Op}inski sud u Sanskom Mostu (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju tu`itelja u Federalno tu`iteljstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu tu`ioca u Federalno tu`ila{tvo Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju tu`ioca u Federalno tu`ila{tvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju suca u Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu sudije u Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju sudije u Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH (bosanski jezik) ODLUKA o prestanku mandata (hrvatski jezik) ODLUKA o prestanku mandata (srpski jezik) ODLUKA o prestanku mandata (bosanski jezik) ODLUKA o prestanku mandata (hrvatski jezik) ODLUKA o prestanku mandata (srpski jezik) ODLUKA o prestanku mandata (bosanski jezik) ODLUKA broj 04-02-821-11/11 (bosanski jezik) ODLUKA broj 04-02-821-11/11 (hrvatski jezik) ODLUKA broj 04-02-821-11/11 (srpski jezik) ODLUKA o poni{tenju Odluke o imenovanju tu`ioca u Okru`no tu`ila{tvo u Doboju (bosanski jezik) ODLUKA o poni{tenju Odluke o imenovanju tu`itelja u Okru`no tu`iteljstvo u Doboju (hrvatski jezik) ODLUKA o poni{tewu Odluke o imenovawu tu`ioca u Okru`no tu`ila{tvo u Doboju (srpski jezik) ODLUKA o poni{tenju Odluke o imenovanju stru~nog saradnika u Op}inski sud u Velikoj Kladu{i (bosanski jezik) ODLUKA o poni{tenju Odluke o imenovanju stru~nog suradnika u Op}inski sud u Velikoj Kladu{i (hrvatski jezik) ODLUKA o poni{tewu Odluke o imenovawu stru~nog saradnika u Op{tinski sud u Velikoj Kladu{i (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju tu`ioca u Okru`no tu`ila{tvo u Doboju (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju tu`itelja u Okru`no tu`iteljstvo u Doboju (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu tu`ioca u Okru`no tu`ila{tvo u Doboju (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju stru~nog saradnika u Op}inski sud u Velikoj Kladu{i (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju stru~nog suradnika u Op}inski sud u Velikoj Kladu{i (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu stru~nog saradnika u Op{tinski sud u Velikoj Kladu{i (srpski jezik) ODLUKA o prestanku statusa stru~nog saradnika (bosanski jezik) ODLUKA o prestanku statusa stru~nog suradnika (hrvatski jezik) ODLUKA o prestanku statusa stru~nog saradnika (srpski jezik) ODLUKA o prestanku mandata (bosanski jezik) ODLUKA o prestanku mandata (hrvatski jezik) ODLUKA o prestanku mandata (srpski jezik) 135. ODLUKA o prestanku mandata (bosanski jezik) ODLUKA o prestanku mandata (hrvatski jezik) ODLUKA o prestanku mandata (srpski jezik) 136. ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sudiji u Op}inskom sudu u Tuzli (bosanski jezik) ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sucu u Op}inskom sudu u Tuzli (hrvatski jezik) ODLUKA o produ`ewu mandata dodantom sudiji u Op{tinskom sudu u Tuzli (srpski jezik) 137. ODLUKA o prestanku mandata (srpski jezik) ODLUKA o prestanku mandata (bosanski jezik) ODLUKA o prestanku mandata (hrvatski jezik) 138. ODLUKA o prestanku statusa stru~nog saradnika (srpski jezik) ODLUKA o prestanku statusa stru~nog saradnika (bosanski jezik) ODLUKA o prestanku statusa stru~nog suradnika (hrvatski jezik) 139. ODLUKA o prestanku mandata (srpski jezik) ODLUKA o prestanku mandata (bosanski jezik) ODLUKA o prestanku mandata (hrvatski jezik) 140. ODLUKA o produ`ewu mandata dodatnom sudiji u Op{tinskom sudu u Mostaru (srpski jezik) ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sudiji u Op}inskom sudu u Mostaru (bosanski jezik) ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sucu u Op}inskom sudu u Mostaru (hrvatski jezik) 141. ODLUKA o prestanku mandata (hrvatski jezik) ODLUKA o prestanku mandata (srpski jezik) ODLUKA o prestanku mandata (bosanski jezik) 142. ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sucu u Op}inskom sudu u Zavidovi}ima (hrvatski jezik) ODLUKA o produ`ewu mandata dodatnom sudiji u Op{tinskom sudu u Zavidovi}ima (srpski jezik) ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sudiji u Op}inskom sudu u Zavidovi}ima (bosanski jezik) 143. ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sucu u Kantonalnom sudu u Biha}u (hrvatski jezik) ODLUKA o produ`ewu mandata dodatnom sudiji u Kantonalnom sudu u Biha}u (srpski jezik) ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sudiji u Kantonalnom sudu u Biha}u (bosanski jezik) 144. ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sucu u Osnovnom sudu u Prnjavoru (hrvatski jezik) ODLUKA o produ`ewu mandata dodatnom sudiji u Osnovnom sudu u Prwavoru (srpski jezik) ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sudiji u Osnovnom sudu u Prnjavoru (bosanski jezik) 145. ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sucu u Vrhovnom sudu Federacije BiH (hrvatski jezik)

Strana 77 76 76 76 76 76 76 76 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 34 34 35 35 35 35 36 21 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 17 17 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 21

62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 73 73 73 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

25 25 25 25 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 13 14 15 30 30 30 30 31 31 31 31 32 32 32 33 33 33 33 34 34

124.

125.

126. 127. 128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

Strana 78

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU ODLUKA o imenovanju tu`itelja i glavnog tu`itelja u Okru`no tu`iteljstvo u Banjoj Luci (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu tu`ioca i glavnog tu`ioca u Okru`no tu`ila{tvo u Bawoj Luci (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju tu`ioca i glavnog tu`ioca u Okru`no tu`ila{tvo u Banjoj Luci (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju stru~nog suradnika u Osnovni sud u Tesli}u (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu stru~nog saradnika u Osnovni sud u Tesli}u (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju stru~nog saradnika u Osnovni sud u Tesli}u (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju suca u Osnovni sud u Srebrenici (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu sudije u Osnovni sud u Srebrenici (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju sudije u Osnovni sud u Srebrenici (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju suca u Osnovni sud u Banjoj Luci (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu sudije u Osnovni sud u Bawoj Luci (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju sudije u Osnovni sud u Banjoj Luci (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju zamjenika glavnog tu`itelja u Tu`iteljstvo Tuzlanskog kantona (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu zamjenika glavnog tu`ioca u Tu`ila{tvo Tuzlanskog kantona (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju zamjenika glavnog tu`ioca u Tu`ila{tvo Tuzlanskog kantona (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju zamjenika glavnog tu`itelja u Tu`iteljstvo Posavskog kantona (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu zamjenika glavnog tu`ioca u Tu`ila{tvo Posavskog kantona (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju zamjenika glavnog tu`ioca u Tu`ila{tvo Posavskog kantona (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju suca u Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu sudije u Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju sudije u Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju suca u Kantonalni sud u Novom Travniku (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu sudije u Kantonalni sud u Novom Travniku (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju sudije u Kantonalni sud u Novom Travniku (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju suca u Kantonalni sud u Biha}u (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu sudije u Kantonalni sud u Biha}u (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju sudije u Kantonalni sud u Biha}u (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju suca u Op}inski sud u Tuzli (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu sudije u Op}inski sud u Tuzli (srpski jezik)

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

ODLUKA o produ`ewu mandata dodatnom sudiji u Vrhovnom sudu Federacije BiH (srpski jezik) ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sudiji u Vrhovnom sudu Federacije BiH (bosanski jezik) ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sucu u Vrhovnom sudu Federacije BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o produ`ewu mandata dodatnom sudiji u Vrhovnom sudu Federacije BiH (srpski jezik) ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sudiji u Vrhovnom sudu Federacije BiH (bosanski jezik) ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sucu u Vrhovnom sudu Federacije BiH (hrvatski jezik) ODLUKA o produ`ewu mandata dodatnom sudiji u Vrhovnom sudu Federacije BiH (srpski jezik) ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sudiji u Vrhovnom sudu Federacije BiH (bosanski jezik) ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sucu u Op}inskom sudu u Zenici (hrvatski jezik) ODLUKA o produ`ewu mandata dodatnom sudiji u Op}inskom sudu u Zenici (srpski jezik) ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sudiji u Op}inskom sudu u Zenici (bosanski jezik) ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sucu u Op}inskom sudu u Te{nju (hrvatski jezik) ODLUKA o produ`ewu mandata dodatnom sudiji u Op}inskom sudu u Te{wu (srpski jezik) ODLUKA o produ`enju mandata dodatnom sudiji u Op}inskom sudu u Te{nju (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju predsjednika suda u Op}inski sud u Velikoj Kladu{i (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu predsjednika suda u Op}inski sud u Velikoj Kladu{i (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju predsjednika suda u Op}inski sud u Velikoj Kladu{i (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju tu`itelja u Okru`no tu`iteljstvo u Banjoj Luci (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu tu`ioca u Okru`no tu`ila{tvo u Bawoj Luci (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju tu`ioca u Okru`no tu`ila{tvo u Banjoj Luci (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju glavnog tu`itelja Specijalnog tu`iteljstva pri Okru`nom tu`iteljstvu u Banjoj Luci (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu glavnog tu`ioca Specijalnog tu`ila{tva pri Okru`nom tu`ila{tvu u Bawoj Luci (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju glavnog tu`ioca Specijalnog tu`ila{tva pri Okru`nom tu`ila{tvu u Banjoj Luci (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju tu`itelja u Okru`no tu`iteljstvo u Bijeljini (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu tu`ioca u Okru`no tu`ila{tvo u Bijeqini (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju tu`ioca u Okru`no tu`ila{tvo u Bijeljini (bosanski jezik)

95 95 95 95 95 95 95 95 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104

21 21 154. 21 22 155. 22 22 23 23 61 61 61 62 62 62 63 63 63 63 64 64 64 161. 65 65 65 65 66 162. 160. 159. 158. 157. 156.

104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104

66 66 67 67 67 67 68 68 68 69 69 69 69 70 70 70 71 71 71 71 72 72 72 73 73 73 73 74 74

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU 163. ODLUKA o imenovanju sudije u Op}inski sud u Tuzli (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju suca u Op}inski sud u Zenici (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu sudije u Op}inski sud u Zenici (srpski jezik) 164. ODLUKA o imenovanju sudije u Op}inski sud u Zenici (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju suca u Op}inski sud u Mostaru (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu sudije u Op}inski sud u Mostaru (srpski jezik) 165. ODLUKA o imenovanju sudije u Op}inski sud u Mostaru (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju suca u Op}inski sud u Livnu (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovanju sudije u Op}inski sud u Livnu (srpski jezik) 166. ODLUKA o imenovanju sudije u Op}inski sud u Livnu (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju tu`itelja u Kantonalno tu`iteljstvo Kantona Sarajevo (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu tu`ioca u Kantonalno tu`ila{tvo Kantona Sarajevo (srpski jezik) 167. ODLUKA o imenovanju tu`ioca u Kantonalno tu`ila{tvo Kantona Sarajevo (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju tu`itelja u Kantonalno tu`iteljstvo Kantona Sarajevo (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu tu`ioca u Kantonalno tu`ila{tvo Kantona Sarajevo (srpski jezik) 168. ODLUKA o imenovanju tu`ioca u Kantonalno tu`ila{tvo Kantona Sarajevo (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju tu`itelja u Kantonalno tu`iteljstvo Kantona Sarajevo (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu tu`ioca u kantonalno tu`ila{tvo Kantona Sarajevo (srpski jezik) 169. ODLUKA o imenovanju tu`ioca u kantonalno tu`ila{tvo Kantona Sarajevo (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju stru~nog suradnika u Op}inski sud u Zenici (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu stru~nog saradnika u Op}inski sud u Zenici (srpski jezik) 170. ODLUKA o imenovanju stru~nog saradnika u Op}inski sud u Zenici (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju stru~nog suradnika u Op}inski sud u Zenici (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu stru~nog saradnika u Op}inski sud u Zenici (srpski jezik) 171. ODLUKA o imenovanju stru~nog saradnika u Op}inski sud u Zenici (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju stru~nog suradnika u Op}inski sud u Ljubu{kom (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu stru~nog saradnika u Op}inski sud u Qubu{kom (srpski jezik) 172. ODLUKA o imenovanju stru~nog saradnika u Op}inski sud u Ljubu{kom (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju stru~nog suradnika u Op}inski sud u Bugojnu (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu stru~nog saradnika u Op}inski sud u Bugojnu (srpski jezik) 173. ODLUKA o imenovanju stru~nog saradnika u Op}inski sud u Bugojnu (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju stru~nog suradnika u Op}inski sud u Bugojnu (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu stru~nog saradnika u Op}inski sud u Bugojnu (srpski jezik) 174. ODLUKA o imenovanju stru~nog saradnika u Op}inski sud u Bugojno (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju dodatnog suca u Op}inski sud u Travniku (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu dodatnog sudije u Op}inski sud u Travniku (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju dodatnog sudije u Op}inski sud u Travniku (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju stru~nog suradnika u Op}inski sud u Sarajevu (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu stru~nog saradnika u Op}inski sud u Sarajevu (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju stru~nog saradnika u Op}inski sud u Sarajevu (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju dodatnog suca u Op}inski sud u Ora{ju (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu dodatnog sudije u Op}inski sud u Ora{ju (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju dodatnog sudije u Op}inski sud u Ora{ju (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju dodatnog suca u Op}inski sud u Gra~anici (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu dodatnog sudije u Op}inski sud u Gra~anici (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju dodatnog sudije u Op}inski sud u Gra~anici (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju tu`itelja u Tu`iteljstvo Zeni~ko-dobojskog kantona (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu tu`ioca u Tu`ila{tvo Zeni~ko-dobojskog kantona (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju tu`ioca u Tu`ila{tvo Zeni~ko-dobojskog kantona (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju tu`itelja u Tu`iteljstvo Zapadno-hercegova~kog kantona (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu tu`ioca u Tu`ila{tvo Zapadno-hercegova~kog kantona (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju tu`ioca u Tu`ila{tvo Zapadno-hercegova~kog kantona (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju tu`itelja u Tu`iteljstvo Tuzlanskog kantona (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu tu`ioca u Tu`ila{tvo Tuzlanskog kantona (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju tu`ioca u Tu`ila{tvo Tuzlanskog kantona (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju tu`itelja u Tu`iteljstvo Tuzlanskog kantona (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu tu`ioca u Tu`ila{tvo Tuzlanskog kantona (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju tu`ioca u Tu`ila{tvo Tuzlanskog kantona (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju tu`itelja u Tu`iteljstvo Tuzlanskog kantona (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu tu`ioca u Tu`ila{tvo Tuzlanskog kantona (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju tu`ioca u Tu`ila{tvo Tuzlanskog kantona (bosanski jezik) ODLUKA o imenovanju tu`itelja u Tu`iteljstvo Tuzlanskog kantona (hrvatski jezik) ODLUKA o imenovawu tu`ioca u Tu`ila{tvo Tuzlanskog kantona (srpski jezik) ODLUKA o imenovanju tu`ioca u Tu`ila{tvo Tuzlanskog kantona (bosanski jezik) ODLUKA o prestanku statusa stru~nog suradnika (hrvatski jezik) ODLUKA o prestanku statusa stru~nog saradnika (srpski jezik) ODLUKA o prestanku statusa stru~nog saradnika (bosanski jezik)

Strana 79

104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104

74 74 75 75 75 76 76 76 76 77 77 77 78 78 78 78 79 79 79 80 180. 80 80 80 181. 81 81 81 182. 81 82 82 183. 82 84 83 184. 83 83 179. 178. 177. 176. 175.

104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104

84 84 84 85 85 85 86 86 86 86 87 87 87 88 88 88 88 89 89 89 90 90 90 90 92 91 91 91 92 92 92 93 93

Strana 80

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU ODLUKA broj AP 3127/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 3127/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 3331/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 3331/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 3331/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 3511/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 3511/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 3511/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 3667/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 3667/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 3667/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 3948/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 3948/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 3948/08 (srpski jezik) ODLUKA broj U 7/10 (srpski jezik) ODLUKA broj U 7/10 (bosanski jezik) ODLUKA broj U 7/10 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 487/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 487/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 487/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 556/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 556/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 556/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 728/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 728/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 728/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 755/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 755/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 755/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 774/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 774/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 774/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 808/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 808/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 808/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1027/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1027/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1027/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1063/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1063/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1063/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1153/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1153/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1153/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1172/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1172/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1172/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1256/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1256/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1256/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1264/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1264/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1264/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1285/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1285/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1285/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1407/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1407/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1407/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1416/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1416/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1416/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1458/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1458/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1458/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1603/08 (srpski jezik) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 149 152 156 160 165 169 171 173 175 178 181 184 188 192 5 11 16 21 25 29 33 35 38 41 44 47 50 55 60 65 69 73 77 80 83 86 90 94 98 102 106 109 113 118 122 127 132 137 139 142 145 148 150 153 158 162 166 169 172 175 180 185 189 193 196 199

1.

PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o unutra{njem sudskom poslovanju (bosanski jezik) 61 PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o unutarnjem sudbenom poslovanju (hrvatski jezik) 61 PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o unutra{wem sudskom poslovawu (srpski jezik) 61

175 185 195

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA ^ETVRTI ODJEL/ EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA ^ETVRTI ODJEL/ EVROPSKI SUD ZA QUDSKA PRAVA ^ETVRTI ODJEL 1. PREDMET \oki} protiv BiH (Zahtjev br. 6518/04), Presuda (hrvatski jezik) 20 109 PREDMET \oki} protiv BiH (Aplikacija br. 6518/04), Presuda (srpski jezik) 20 118 PREDMET \oki} protiv BiH (Aplikacija br. 6518/04), Presuda (bosanski jezik) 20 127 USTAVNI SUD BiH/ USTAVNI SUD BiH/ USTAVNI SUD BiH 1. ODLUKA broj AP 309/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 309/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 309/08 (srpski jezik) 2. ODLUKA broj AP 869/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 869/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 869/08 (srpski jezik) 3. ODLUKA broj AP 871/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 871/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 871/08 (srpski jezik) 4. ODLUKA broj AP 872/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 872/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 872/08 (srpski jezik) 5. ODLUKA broj AP 941/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 941/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 941/08 (srpski jezik) 6. ODLUKA broj AP 1101/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1101/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1101/08 (srpski jezik) 7. ODLUKA broj AP 1103/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1103/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1103/08 (srpski jezik) 8. ODLUKA broj AP 1106/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1106/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1106/08 (srpski jezik) 9. ODLUKA broj AP 1109/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1109/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1109/08 (srpski jezik) 10. ODLUKA broj AP 1157/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1157/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1157/08 (srpski jezik) 11. ODLUKA broj AP 1282/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1282/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1282/08 (srpski jezik) 12. ODLUKA broj AP 1516/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1516/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1516/08 (srpski jezik) 13. ODLUKA broj AP 1725/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1725/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1725/08 (srpski jezik) 14. ODLUKA broj AP 2179/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2179/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2179/08 (srpski jezik) 15. ODLUKA broj AP 3127/08 (bosanski jezik)

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

1 4 7 11 15 19 24 27 30 33 37 41 45 50 55 60 63 65 68 70 72 74 76 79 81 88 95 103 105 107 110 113 117 120 122 125 127 130 132 135 139 142 146

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU ODLUKA broj AP 1603/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1603/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1611/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1611/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1611/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1676/10 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1676/10 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1676/10 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1769/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1769/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1769/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1806/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1806/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1806/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1880/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1880/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1880/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2135/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2135/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2135/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2660/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2660/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2660/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 3181/07 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 3181/07 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 3181/07 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 3197/07 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 3197/07 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 3197/07 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 3288/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 3288/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 3288/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 3481/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 3481/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 3481/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 3627/07 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 3627/07 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 3627/07 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 3872/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 3872/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 3872/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 3927/09 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 3927/09 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 3927/09 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 874/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 874/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 874/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1150/10 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1150/10 (bosanski jezik) ODLUKA broj 1150/10 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2612/07 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2612/07 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2612/07 (hrvatski jezik) ODLUKA broj U 5/10 (bosanski jezik) ODLUKA broj U 5/10 (hrvatski jezik) ODLUKA broj U 5/10 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 498/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 498/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 498/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 619/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 619/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 619/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 772/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 772/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 772/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 792/08 (bosanski jezik) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 203 207 211 215 218 222 226 231 236 239 242 245 248 252 255 260 264 268 271 275 278 280 282 284 287 289 292 295 298 1 4 6 9 11 14 17 21 25 29 31 33 35 41 48 32 35 39 42 49 56 63 68 74 38 42 46 51 56 61 67 71 75 80 84 87 91 ODLUKA broj AP 792/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 792/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1064/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1064/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1064/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1115/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1115/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1115/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1255/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1255/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1255/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1345/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1345/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1345/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1367/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1367/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1367/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1373/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1373/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1373/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1403/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1403/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1403/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1405/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1405/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1405/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1518/10 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1518/10 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1518/10 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1520/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1520/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1520/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 14/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 14/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 14/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 63/09 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 63/09 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 63/09 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 66/09 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 66/09 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 66/09 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 244/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 244/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 244/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 262/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 262/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 262/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 366/09 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 366/09 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 366/09 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 384/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 384/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 384/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 467/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 467/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 467/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 475/10 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 475/10 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 475/10 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 514/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 514/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 514/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 525/09 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 525/09 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 525/09 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 541/08 (hrvatski jezik)

Strana 81 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 93 96 99 103 107 111 115 119 123 125 128 131 138 145 152 154 156 158 162 166 170 172 174 175 182 188 195 199 204 209 212 216 27 29 31 33 38 42 47 51 56 60 65 71 75 79 82 85 90 95 100 103 106 109 114 119 124 128 132 137 145 154 163 166 169 173

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81.

Strana 82

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 177 182 186 190 194 198 205 213 220 223 226 228 235 241 248 255 262 269 273 277 281 286 292 298 301 303 306 308 311 313 319 326 332 336 341 345 349 353 357 362 367 372 377 381 73 78 83 89 92 95 98 103 109 114 123 133 142 146 151 155 158 161 165 167 170 172 ODLUKA broj AP 1175/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1175/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1204/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1204/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1204/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1231/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1231/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1231/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1269/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1269/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1269/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1312/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1312/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1312/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1316/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1316/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1316/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1320/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1320/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1320/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1323/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1323/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1323/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1334/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1334/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1334/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1342/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1342/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1342/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1400/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1400/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1400/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1455/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1455/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1455/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1504/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1504/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1504/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1505/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1505/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1505/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1507/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1507/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1507/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1511/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1511/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1511/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1531/10 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1531/10 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1531/10 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1552/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1552/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1552/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1553/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1553/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1553/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1571/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1571/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1571/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1589/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1589/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1589/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1601/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1601/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1601/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1615/08 (srpski jezik) 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 175 179 182 184 187 190 194 198 203 206 210 213 217 221 225 232 239 245 250 255 260 263 265 268 273 279 285 291 297 1 3 5 8 11 15 19 23 26 30 36 43 49 53 57 61 65 69 72 75 77 80 82 84 86 88 90 92 95 98 101 106 111 116 121 125 130

82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103.

ODLUKA broj AP 541/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 541/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 586/10 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 586/10 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 586/10 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 591/11 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 591/11 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 591/11 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 606/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 606/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 606/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 666/07 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 666/07 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 666/07 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 759/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 759/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 759/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 765/09 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 765/09 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 765/09 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 780/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 780/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 780/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 783/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 783/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 783/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 825/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 825/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 825/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 828/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 828/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 828/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 900/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 900/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 900/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 907/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 907/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 907/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 933/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 933/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 933/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 970/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 970/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 970/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1007/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1007/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1007/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1071/09 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1071/09 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1071/09 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1078/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1078/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1078/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1095/07 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1095/07 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1095/07 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1123/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1123/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1123/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1143/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1143/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1143/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1174/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1174/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1174/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1175/08 (hrvatski jezik)

104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125.

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU ODLUKA broj AP 1615/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1615/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1676/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1676/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1676/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1715/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1715/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1715/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1720/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1720/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1720/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1807/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1807/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1807/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1872/09 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1872/09 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1872/09 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1887/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1887/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1887/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1931/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1931/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1931/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1953/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1953/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1953/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2056/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2056/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2056/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2066/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2066/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2066/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2069/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2069/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2069/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2074/07 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2074/07 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2074/07 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2118/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2118/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2118/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2120/07 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2120/07 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2120/07 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2167/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2167/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2167/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2168/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2168/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2168/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2177/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2177/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2177/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2178/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2178/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2178/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2391/07 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2391/07 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2391/07 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2416/09 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2416/09 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2416/09 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2485/09 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2485/09 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2485/09 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2506/07 (srpski jezik) 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 134 137 141 145 150 154 157 159 162 165 168 171 175 179 182 187 192 196 200 203 206 208 211 213 217 220 223 228 232 236 240 243 246 251 255 259 264 269 274 279 284 289 292 296 299 303 306 309 312 316 319 325 331 337 341 344 347 348 350 351 355 359 363 366 370 373 ODLUKA broj AP 2506/07 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2506/07 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2509/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2509/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2509/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2549/09 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2549/09 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2549/09 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2554/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2554/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2554/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2569/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2569/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2569/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2659/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2659/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2659/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2673/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2673/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2673/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2689/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2689/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2689/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2749/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2749/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2749/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2763/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2763/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2763/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 3061/09 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 3061/09 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 3061/09 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 3080/09 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 3080/09 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 3080/09 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 3091/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 3091/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 3091/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 3105/09 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 3105/09 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 3105/09 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 3129/09 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 3129/09 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 3129/09 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 3138/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 3138/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 3138/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 3326/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 3326/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 3326/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 3681/09 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 3681/09 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 3681/09 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 3693/09 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 3693/09 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 3693/09 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 3777/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 3777/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 3777/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 3793/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 3793/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 3793/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 3801/09 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 3801/09 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 3801/09 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 3884/08 (srpski jezik)

Strana 83 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 379 384 390 392 395 397 405 412 420 425 429 434 438 441 445 449 453 457 460 464 468 472 476 479 485 490 495 498 501 504 509 513 518 527 536 545 550 555 561 567 574 581 586 590 595 600 605 610 616 622 628 631 634 637 644 651 658 664 669 674 679 683 688 691 694 697

126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147.

148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169.

Strana 84

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 63 63 63 63 63 63 63 63 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 78 78 78 78 701 705 709 712 715 719 725 730 736 741 746 751 755 759 764 779 794 149 152 155 158 161 165 168 172 177 1 5 10 14 18 21 25 30 35 41 43 46 49 53 57 61 64 67 70 74 77 80 85 90 1 5 10 14 21 29 36 42 48 54 60 66 63 69 75 81 ODLUKA broj AP 2063/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2063/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2253/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2253/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2253/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2276/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2276/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2276/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2300/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2300/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2300/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2335/10 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2335/10 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2335/10 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2339/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2339/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2339/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2367/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2367/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2367/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2414/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2414/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2414/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2477/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2477/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2477/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2583/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2583/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2583/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2593/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2593/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2593/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 3230/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 3230/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 3230/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 3733/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 3733/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 3733/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2384/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2384/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2384/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2571/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2571/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2571/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2590/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2590/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2590/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2621/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2621/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2621/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2680/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2680/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2680/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 3348/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 3348/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 3348/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 3883/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 3883/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 3883/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1379/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1379/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1379/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1786/10 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1786/10 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1786/10 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2025/08 (srpski jezik) 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 81 81 81 81 81 81 81 93 104 116 119 122 124 127 130 133 136 138 141 146 150 155 160 164 169 175 180 185 189 193 197 202 207 211 215 218 221 225 230 234 237 240 243 246 249 2 6 10 14 18 21 25 27 30 33 36 39 43 47 51 55 59 63 66 71 75 82 87 92 97 99 102 105

170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191.

ODLUKA broj AP 3884/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 3884/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 4153/09 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 4153/09 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 4153/09 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 5148/10 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 5148/10 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 5148/10 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 5392/10 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 5392/10 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 5392/10 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 5461/10 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 5461/10 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 5461/10 (hrvatski jezik) ODLUKA broj U 9/09 (srpski jezik) ODLUKA broj U 9/09 (bosanski jezik) ODLUKA broj U 9/09 (hrvatski jezik) ODLUKA broj U 3/11 (srpski jezik) ODLUKA broj U 3/11 (bosanski jezik) ODLUKA broj U 3/11(hrvatski jezik) ODLUKA broj U 4/11 (srpski jezik) ODLUKA broj U 4/11 (bosanski jezik) ODLUKA broj U 4/11 (hrvatski jezik) ODLUKA broj U 5/11 (srpski jezik) ODLUKA broj U 5/11 (bosanski jezik) ODLUKA broj U 5/11 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 439/11 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 439/11 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 439/11 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 831/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 831/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 831/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1541/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1541/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1541/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 3434/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 3434/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 3434/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 3679/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 3679/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 3679/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 3696/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 3696/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 3696/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 3718/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 3718/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 3718/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 3796/10 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 3796/10 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 3796/10 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1191/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1191/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1191/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1262/11 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1262/11 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1262/11 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1408/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1408/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1408/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 3073/09 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 3073/09 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 3073/09 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 120/10 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 120/10 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 120/10 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2063/08 (srpski jezik)

192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213.

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU ODLUKA broj AP 2025/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2025/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2086/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2086/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2086/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2107/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2107/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2107/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2158/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2158/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2158/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2402/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2402/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2402/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 5842/10 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 5842/10 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 5842/10 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2676/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2676/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2676/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 3098/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 3098/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 3098/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1981/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1981/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1981/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2431/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2431/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2431/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2510/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2510/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2510/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2514/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2514/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2514/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2604/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2604/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2604/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2644/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2644/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2644/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2810/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2810/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2810/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 3207/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 3207/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 3207/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 3330/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 3330/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 3330/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 3893/09 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 3893/09 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 3893/09 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1327/10 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1327/10 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1327/10 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 168/09 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 168/09 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 168/09 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 65/11 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 65/11 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 65/11 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 504/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 504/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 504/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1080/08 (srpski jezik) 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 87 87 87 87 87 87 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 91 91 91 97 97 97 99 99 99 99 99 99 99 109 113 116 123 129 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 170 177 2 5 8 12 16 20 35 41 47 54 58 63 67 71 74 77 80 83 86 90 95 99 102 104 107 112 117 123 127 132 136 139 143 146 152 158 28 31 34 16 20 24 7 12 16 21 26 31 35 ODLUKA broj AP 1080/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1080/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1164/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1164/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1164/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1291/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1291/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1291/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1483/10 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1483/10 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1483/10 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1544/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1544/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1544/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1592/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1592/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1592/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1894/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1894/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1894/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2004/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2004/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2004/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2110/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2110/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2110/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2185/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2185/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2185/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2270/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2270/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2270/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2348/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2348/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2348/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2499/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2499/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2499/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2504/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2504/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2504/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2537/09 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2537/09 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2537/09 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2594/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2594/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2594/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2697/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2697/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2697/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2746/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2746/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2746/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2944/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2944/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2944/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 3116/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 3116/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 3116/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 3578/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 3578/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 3578/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 3766/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 3766/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 3766/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 3850/08 (srpski jezik)

Strana 85 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 40 45 49 54 58 62 66 69 72 80 88 96 105 114 123 127 131 136 140 144 149 153 158 162 168 174 180 184 189 193 198 203 207 214 220 226 232 238 244 248 252 255 259 263 267 272 276 281 286 291 296 302 307 313 320 328 335 342 349 355 358 361 364 371 377 383

214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235.

236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257.

Strana 86

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 387 391 396 398 400 403 407 412 416 420 424 427 433 439 445 454 462 470 476 481 93 99 105 111 115 118 121 127 132 137 142 147 152 155 159 162 166 170 174 177 181 185 190 195 200 205 210 215 217 220 222 226 230 234 242 250 258 263 269 275 279 282 286 290 295 299 ODLUKA broj AP 3745/09 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 3745/09 (bosanski jezik) 280. ODLUKA broj AP 3916/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 3916/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 3916/08 (bosanski jezik) 281. ODLUKA broj AP 4123/09 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 4123/09 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 4123/09 (bosanski jezik) 1. RJE[EWE broj AP 2612/017 (srpski jezik) RJE[ENJE broj AP 2612/07 (bosanski jezik) RJE[ENJE broj AP 2612/07 (hrvatski jezik) 2. RJE[EWE broj AP 1751/07 (srpski jezik) RJE[ENJE broj AP 1751/07 (bosanski jezik) RJE[ENJE broj AP 1751/07 (hrvatski jezik) 3. RJE[EWE broj AP 2130/08 (srpski jezik) RJE[ENJE broj AP 2130/08 (bosanski jezik) RJE[ENJE broj AP 2130/08 (hrvatski jezik) 4. RJE[EWE broj CH/01/8030 (srpski jezik) RJE[ENJE broj CH/01/8030 (bosanski jezik) RJE[ENJE broj CH/01/8030 (hrvatski jezik) 5. RJE[EWE broj CH/02/9276 (srpski jezik) RJE[ENJE broj CH/02/9276 (bosanski jezik) RJE[ENJE broj CH/02/9276 (hrvatski jezik) 6. RJE[EWE broj CH/00/6413 (srpski jezik) RJE[ENJE broj CH/00/6413 (bosanski jezik) RJE[ENJE broj CH/00/6413 (hrvatski jezik) 7. RJE[EWE broj CH/03/13699 (srpski jezik) RJE[ENJE broj CH/03/13699 (bosanski jezik) RJE[ENJE broj CH/03/13699 (hrvatski jezik) 8. RJE[EWE broj CH/03/14916 (srpski jezik) RJE[ENJE broj CH/03/14916 (bosanski jezik) RJE[ENJE broj CH/03/14916 (hrvatski jezik) 9. RJE[EWE broj CH/03/14934 (srpski jezik) RJE[ENJE broj CH/03/14934 (bosanski jezik) RJE[ENJE broj CH/03/14934 (hrvatski jezik) 10. RJE[ENJE broj AP 2511/07 (hrvatski jezik) RJE[EWE broj AP 2511/07 (srpski jezik) RJE[ENJE broj AP 2511/07 (bosanski jezik) 11. RJE[EWE broj AP 2715/07 (srpski jezik) RJE[ENJE broj AP 2715/07 (hrvatski jezik) RJE[ENJE broj AP 2715/07 (bosanski jezik) SUD BiH/ SUD BiH/ SUD BiH 1. POSLOVNIK o izmjenama Poslovnika o radu Suda BiH 1. ODLUKA broj 03-535/11 104 104 104 104 104 104 104 104 27 27 27 48 48 48 81 81 81 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 104 104 104 104 104 104 310 322 333 339 345 350 354 357 79 81 82 809 810 811 185 186 187 1 2 2 3 4 5 6 7 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 361 362 363 364 364 365

258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279.

ODLUKA broj AP 3850/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 3850/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 3964/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 3964/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 3964/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2403/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2403/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2403/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 3758/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 3758/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 3758/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 5584/10 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 5584/10 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 5584/10 (hrvatski jezik) ODLUKA broj U 2/11 (srpski jezik) ODLUKA broj U 2/11 (bosanski jezik) ODLUKA broj U 2/11 (hrvatski jezik) ODLUKA broj U 9/11 (srpski jezik) ODLUKA broj U 9/11 (bosanski jezik) ODLUKA broj U 9/11 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 7/09 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 7/09 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 7/09 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 24/09 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 24/09 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 24/09 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 223/09 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 223/09 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 223/09 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 498/11 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 498/11 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 498/11 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 644/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 644/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 644/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 678/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 678/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 678/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1050/09 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1050/09 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1050/09 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 1497/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 1497/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 1497/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2443/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2443/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2443/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2468/10 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2468/10 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2468/10 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2532/09 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2532/09 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2532/09 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2540/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2540/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2540/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 2581/11 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 2581/11 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 2581/11 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 3570/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 3570/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 3570/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 3617/08 (hrvatski jezik) ODLUKA broj AP 3617/08 (srpski jezik) ODLUKA broj AP 3617/08 (bosanski jezik) ODLUKA broj AP 3745/09 (hrvatski jezik)

i

dopunama 60 60 13 13

TU@ILA[TVO BiH/ TU@ITELJSTVO BiH/ TU@ILA[TVO BiH 1. PRAVILNIK o izmjeni Pravilnika o unutra{woj organizaciji Tu`ila{tva BiH (srpski jezik) 104 PRAVILNIK o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustroju Tu`iteljstva BiH (hrvatski jezik) 104 PRAVILNIK o izmjeni Pravilnika o unutra{njoj organizaciji Tu`ila{tva BiH (bosanski jezik) 104

60 60 61

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU KABINET PREDSJEDNIKA I DVA POTPREDSJEDNIKA FEDERACIJE BiH/ KABINET PREDSJEDNIKA I DVA POTPREDSJEDNIKA FEDERACIJE BiH/ KABINET PREDSJEDNIKA I DVA POTPREDSJEDNIKA FEDERACIJE BiH 1. RJE[ENJE o imenovanju Komisije za provo|enje postupka javne nabavke Kabineta predsjednika i dva potpredsjednika Federacije BiH 36 19 MINISTARSTVO PRAVDE REPUBLIKE SRPSKE/ MINISTARSTVO PRAVDE REPUBLIKE SRPSKE/ MINISTARSTVO PRAVDE REPUBLIKE SRPSKE 1. LISTA vje{taka 18 ISPRAVKE/ ISPRAVKE/ ISPRAVKE 1. ISPRAVKA Pravilnika o jestivim biljnim uljima, jestivim biljnim mastima i majonezama (hrvatski jezik) ISPRAVKA Pravilnika o jestivim biljnim uljima, jestivim biljnim mastima i majonezama (bosanski jezik) ISPRAVKA Pravilnika o jestivim biqnim uqima, jestivim biqnim mastima i majonezama (srpski jezik) 2. ISPRAVKA Uputstva o na~inu objavljivanja obavje{tenja u postupcima javnih nabavki (bosanski jezik) ISPRAVKA Uputstva o na~inu objavqivawa obavje{tewa u postupcima javnih nabavki (srpski jezik) ISPRAVKA Naputka o na~inu objava obavijesti u postupcima javnih nabava (hrvatski jezik) 3. POSLOVNIK o radu Neovisnog povjerenstva za pra}enje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i po{tivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvr{avaju kaznene sankcije i druge mjere koje je izrekao u kaznenom postupku Sud BiH, strani sudovi za djela predvi|ena kaznenim zakonom ili me|unarodnim ugovorom ~ija je potpisnica BiH ili drugi sud sukladno zakonu BiH (hrvatski jezik) POSLOVNIK o radu Nezavisne komisije za pra}ewe uslova boravka u zavodima, postupawe i po{tovawe qudskih prava lica nad kojima se izvr{avaju krivi~ne sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivi~nom postupku Sud BiH, strani sudovi za djela predvi|ena krivi~nim zakonom ili me|unarodnim ugovorom ~iji je potpisnik BiH ili drugi sud u skladu sa zakonom BiH (srpski jezik)

Strana 87

POSLOVNIK o radu Nezavisne komisije za pra}enje uslova boravka u zavodima, postupanje i po{tivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvr{avaju krivi~ne sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivi~nom postupku Sud BiH, strani sudovi za djela predvi|ena krivi~nim zakonom ili me|unarodnim ugovorom ~iji je potpisnik BiH ili drugi sud u skladu sa zakonom BiH (bosanski jezik) 59 4. ISPRAVKA Odluke Komisije za o~uvawe nacionalnih spomenika o progla{ewu graditeqske cjeline - Abdesthana ([ejh Feruhova xamija) sa grobqem i ~esmom u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) 85 ISPRAVKA Odluke Povjerenstva za o~uvanje nacionalnih spomenikao progla{enju graditeljske cjeline - Abdesthana ([ejh Feruhova d`amija) sa grobljem i ~esmom u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) 85

121

186

106

106

37 37 37 47 47 47

220 220 221 304 304 304 6. 5.

ISPRAVKA Odluke Komisije za o~uvanje nacionalnih spomenika o progla{enju graditeljske cjeline - Abdesthana ([ejh Feruhova d`amija) sa grobljem i ~esmom u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) 85 ISPRAVAK Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o za{titi osobnih podataka (hrvatski jezik) 89 ISPRAVKA Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o za{titi li~nih podataka (srpski jezik) 89 ISPRAVKA Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o za{titi li~nih podataka (bosanski jezik) 89 ISPRAVAK Odluke Povjerenstva za o~uvanje nacionalnih spomenika o progla{enju ambijentalne cjeline - Kazand`iluk, Male Daire i Luled`ina ulica u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH (hrvatski jezik) 97 ISPRAVKA Odluke Komisije za o~uvanje nacionalnih spomenika o progla{enju ambijentalne cjeline - Kazand`iluk, Male Daire i Luled`ina ulica u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH (bosanski jezik) 97 ISPRAVKA Odluke Komisije za o~uvawe nacionalnih spomenika o progla{ewu ambijentalne cjeline - Kazanxiluk, Male Daire i Lulexina ulica u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH (srpski jezik) 97

106 93 93 93

28

59

119

28

29

59

120

Strana 88

REGISTAR "SLU@BENOG GLASNIKA BiH" ZA 2011. GODINU

Izdava~: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdava~a: sekretar Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine Marin Vukoja - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, D`emala Bijedi}a 39/III Direktor: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 722-030 - Direktor: 722-061 - Pretplata: 722-054, faks: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050, faks: 722-074 -Slu`ba za pravne i op}e poslove: 722-051 - Ra~unovodstvo: 722-044 722-046, faks - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED u korist ra~una: UNICREDIT BANK d.d. 338-320-22000052-11, VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka, filijala Br~ko 552-000-00000017-12, RAIFFEISEN BANK d.d. BiH Sarajevo 161-000-00071700-57 - [tampa: GIK "OKO" d.d. Sarajevo - Za {tampariju: Mevludin Hamzi} - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila. "Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj 01071019. - PDV broj 200226120002. Molimo pretplatnike da obavezno dostave svoj PDV broj radi izdavanja poreske fakture. Pretplata za II polugodi{te 2011. za "Slu`beni glasnik BiH" i "Me|unarodne ugovore" 120,00 KM, "Slu`bene novine Federacije BiH" 110,00 KM. Web izdanje: http://www.sluzbenilist.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM