Seminar pri predmetu Procesna metalurgija ne eleznih kovin

Nikelj

Mentor: izr. prof. dr. Jo ef Medved

Avtor: Luka Kelhar

4s2 3d8 in 4s1 3d9. ki so magnetni. ki spominja na bakrene rude.uporabljen e med 1700 in 1400 pred na im tetjem. vreli e pa pri 2916°C. visoko sijo a kovina. je magnetna in prevodna. Spada med magnetne in elektri no prevodne kovine. Kitajski rokopisi nakazujejo. kobalt in gadolinij. na ali bliizu sobni temperaturi.Nikelj Splo ne lastnosti Nikelj je srebrno obarvana. Vendar rudarji niso mogli izvle i vsega bakra iz minerala. tali e ima pri 1455°C. 61Ni. segajo do 3500 pred na im tetjem. Nikelj. kar pomeni. Gostota niklja zna a 8908 kg/m3. Vendar pa prve uporabe niklja. da je nad to temperaturo nemagneten. je bil najden rde mineral. 58Ni je najbolj bogat (68. 60Ni. 62Ni in 64Ni.preostale tri so elezo. je relativno trda. vendar vsebnost niklja v zlitini ni bila odkrita vse do leta 1822. Zgodovina Ker so v preteklosti rude niklja zlahka zamenjali za rude srebra. glede na kemijsko vrsto pa ga uvr amo med prehodne kovine. dobro se jo da obdelovati. Dandanes to rudo poznamo kot nickelin ali nikolit. Je ena od le tirih elementov. V srednjeve ki Nem iji. Simbol je Ni. ki s enahaja v naravi je sestavljen iz 5 stabilnih izotopov. Nikljev atom ima dve elektronski konfiguraciji. Ta beli baker so izva ali v Veliko Britanijo e v 17. je bilo njeno odkritje relativno pozno. da je bil " white copper" (cupronikelj. 58Ni. vrstno tevilo 28.077% niklja). zato so ga zaradi vsebnosti bakra klicali Kupfernickel (Kupfer je nem ka beseda za baker). Njegova Curie temperatura je 355 ° C. Leta 1751 je Baron Axel Fredrik Cronstedt posku al izvle i iz kuproniklja baker in pridobil belo kovino-nikelj. . znan kot baitung). stoletju.

Odkritja velikih zalog v Sudbury bazenu (Kanada) leta 1883. Izjema je e nikljev kovanec za 5 centov v ZDA. sledita ji Azija in Amerika. kjer so izkori ali z nikljem bogato rudo pirotit od leta 1848 naprej. . V Zdru enih dr avah Amerike. Uvedba niklja v proizvodnjo jekla. Petino svetovne proizvodnje niklja bele i Kitajska.Po odkritju. je bil izraz "nikelj" ali "nick". vendar pa se je od 1824 naprej pridobival tudi kot stranski produkt proizvodnje kobalt modrega. Kanadi. Svetovna koli ina proizvodnje niklja se je od 1970 ve kot podvojila. v Norilsk-Talnakh (Rusija) in v Reef Merensky (Ju na Afrika) pa je omogo ilo mno i no proizvodnjo niklja. prvotno uporabljen za baker-nikeljev cent.9% niklja. imajo velik vpliv na ponudbo niklja. V vojnem obdobju 1942-1945. kasneje pa e v Kanadi(najve ji proizvajalki). Pribli no 40% svetovne proizvodnje niklja se dostavi v Evropo. stoletja. Nikelj je bil sestavni del kovancev od sredine 19.V kasnej ih letih (1865). leta 1889 je mo no pove ala povpra evanje po kovini. saj je to najve ji proizvajalec na svetu. kjer je nikelj nadomestil baker( 12% niklja). so bile prvi uporabljeni leta 1881 v vici. Zaradi premajhnih lastnih virov niklja je uvoz neizogiben. Skoraj isti kovanci iz niklja. Prva obse na proizvajalka niklja je bila Norve ka. Avstraliji in na Kubi. Nahajali a Glavna nahajali a niklja so v Rusiji. stoletju. Skladi a proizvajalca Norisk Nickel. kjer so izdelali kovance iz 99. zaradi esar so bili kovanci prakti no magneti. se je odstotek niklja v nekaterih kovancih pove al na 25%. Med letoma 1875 in 1915 je bila glavna dobaviteljica niklja Nova Kaledonija. je bila ve ina niklja(kovancev) iz Kanade in ZDA uporabljena v vojne namene. je bil edini vir za nikelj redka ruda kupronikelj. Zaradi nara ajo e proizvodnje jekla na Kitajskem se poraba niklja na letni ravni strmo zvi uje. je z nara anjem cen niklja ve ina dr av odnehala z izdelavo nikljevih novceh.V 21.

s kon no koncentracijo niklja ve kot 99%.99%. Nadaljnja obdelava poteka prek procesa Sherritt-Gordon. Za uporabo v nerjave em jeklu ponavadi 75% isti nikelj zadostuje. stoletja. Tako se pokrije skoraj 25% svetovnega povpra evanja po niklju. . ki pove a dele niklja na ve kot 99.Ocene ka ejo. Nikelj se pridobi iz rude s klasi nim pra enjem in postopki redukcije. da se letno reciklira pribli no 4. Ta postopek je bil v industrijski rabi patentiran e pred za etkom 20. Napredki v hidrometalurgiji pa so v novej em asu omogo ili proces flotacije (lo evanje Ni in Fe glede na gostoto). ki vsebujejo nikelj. ki prina ajo ve kot 75% istost. Pridobivanje Nikelj se pridobiva z ekstraktivno metalurgijo.5 milijonov ton odpadkov. Najprej se odstrani baker z dodajanjem vodikovega sulfida. Ve ina sulfidnih rud je bila tradicionalno obdelana z pirometalur kimi tehnikami. Nato se uporablja solventno ekstrakcijo za lo evanje kobalta in niklja. pri emer nastali koncentrat vsebuje samo kobalt in nikelj. i enje nikljevih oksidov za pridobitev naj istej ega niklja poteka preko procesa Mond.

mikrofoni. ostalo je Fe. Zaradi svoje odpornosti na korozijo. do 1% Ti. AlNiCo magneti se dandanes nadome ajo z magneti redkih zemelj. 9% za nikljeve superzlitine(npr. 15-26% Ni. 5-24% Co. 3% za likalnike niklja. elektri ne strune za kitaro. Uporablja se tudi na oblogah in kot zelen odtenek v steklu.Uporaba Svetovna uporaba niklja za aplikacije je naslednja: 60% niklja. baterije za ponovno polnjenje. kar pomeni. 14% v zlitine nikelj-baker in nikelj srebro. Inconel). . npr: nerjave e jeklo. 6 % za pla enje povr in. Nikelj je tudi magnetostrikcijski material. 3% v toplotno in elektro uporne zlitine(Nichrome). za izdelavo jekla. kovanci. se je nikelj ob asno uporabljal kot nadomestek za dekorativno srebro. Razvoj teh magnetov se je za el leta 1931. Ta negativna magnetostrikcija je reda 50 ppm. 2% nikljeve medi in brone. Nikelj lahko naredi WC magneten in korozivno odporen. da imajo zlitine eleza. vendar na ra un manj e trdote. Nikelj se uporablja v tevilnih industrijskih in potro ni kih izdelkih. Sestava AlNiCo zlitin za magnete je obi ajno 8-12% Al. Uporablja se tudi kot vezivo v utrjenem WC(wolfram karbid) in sicer od est do 12%(ute nih). material skr i v dol ino. ko so odkrili. niklja in aluminija dvakrat bolj e magnetene lastnosti od najbolj ih magnetnih jekla tistega asa. se v prisotnosti magnetnega polja. in posebne zlitine. da. 3% v vseh drugih aplikacijah. magneti AlNiCo. do 6% Cu.

da so brez niklja. le nikih.mozilla:en-US:official&biw=1440&bih=771&tbm=isch&tbnid=DZX4O5Li4HLHM:&imgrefurl=http://www.0089% Prvi rudarju so menili. Ob utljivi posamezniki lahko ka ejo alergijo na nikelj. Alergija se pojavi v obliki srbe e.r:7. saj vpliva na njihovo ko o(dermatitis). Zaposleni v industriji niklja ne smejo prese i 40 ur dela na teden.th/library/webelibrary/science/namo/Tarangtad/data/Niccolite%28NiAs%29. Zanimivosti vedski kemik Axel Cronstedt je niklj odkril leta 1751. Pri gradnji letal se uporabljajo specialne zlitine niklja za proizvodnjo turbinskih listov ali druge kriti ne sestavne dele motorja.fk k. nahaja se v ovsenih kosmi ih. Literatura ‡ ‡ http://en.eramet.mozilla:enUS:official&biw=1440&bih=771&tbm=isch&tbnid=pgkyMPmJ8EucM:&imgrefurl=http://www.s:0&tx=55&ty=73 http://www. okoladi. da je nikelj preklet.wikipedia.3%. Visoke cene niklja utrjujejo trend nagibanja k manj i vsebnosti niklja v zlitinah kot tudi k razvoju plemenitenja jekla brez uporabe niklja.ac. Nikelj je pomemben vzrok za kontakne alergije.th/library/webelibrary/science/namo/Tarangtad/data/subNi.htm&docid=3HmbX5U8Zmm1cM&imgurl=http://www. Gradbena industrija je poleg avtomobilske pomemben porabnik razli nih vrst legiranega jekla. Zato se dandanes na veliko uhanih e pojavlja napis.ac.fr/us/PRODUCTION_GALLERY_CONTENT/IMAGES/Nos_metiers/Nickel/Tech nology_UK/DONIAMBO_PROCESS850. Preko dve tretjini proizvodnje niklja se izteka preko tega podro ja.org/wiki/File:Nickel_kugeln. Toksi nost kovine Izpostavljenost kovini ne sme presegati 0. Ni(CO)4.google.org/wiki/Nickel http://www. deloma zaradi njegove uporabe v nakitu.Nikelj se obdeluje predvsem pri izdelavi legiranega jekla in pri ostalih proti rji odpornih zlitinah. Nikelj se uporablja tudi pri izdelavi kovancev. zemeljska skorja le 0.com/blog/kit-eaton/technomix/nickel-zinc-rechargeablebatteries-good-single-use-ones&docid=B1j7ol- ‡ ‡ ‡ . Prav gradbeni bum na Kitajskem skrbi za nara ajo o potrebo.si/imgres?q=Kupfernickel&um=1&hl=sl&client=firefoxa&sa=N&rls=org. kot posebno nevaren in strupen plin velja omeniti Nikelj karbonil. V velikih mestih na Kitajskem zelo hitro rastejo visoki neboti niki pri gradnji katerih so zaradi svoje posebne sestave nujno potrebne zlitine jekla.google. za uhane. Dimi in prahovi nikelj-sulfidnega prahu so rakotvorni.gif http://en.fastcompany.si/imgres?q=use+of+nickel&um=1&hl=sl&client=firefox-a&rls=org. rde e ko e. kot nadomestilo za srebro in v akumulatorjih.fkk. hormonov in encimov. Nujno je potreben za love ki organizem.jpg http://www.05 mg / cm ³.wikipedia.jpe&w=295&h=264&ei=TO_kTvqfA8Sx 8QO9utHwAw&zoom=1&iact=rc&dur=267&sig=106477692858985195150&page=1&tbnh=136&tbn w=162&start=0&ndsp=31&ved=1t:429. Nikelj karbonil je tudi eksploziven na zraku. Meteoriti vsebujejo tudi nikelj in sicer 1. Nadzoruje delovanje membran.

google.com/wpcontent/uploads/2008/12/jefferson-nickelobverse.r:10.mozilla:enUS:official&biw=1440&bih=771&tbm=isch&tbnid=ZjHtn880LqVKM:&imgrefurl=http://www.vintag eamps.photobucket.jpg&w=287&h=288&ei=6f_kTrGiD42f8gO7jOWVBA&zoom=1&iact=hc&vpx=615&vpy=27 4&dur=1079&hovh=225&hovw=224&tx=120&ty=145&sig=106477692858985195150&page=1&tbnh =138&tbnw=138&start=0&ndsp=31&ved=1t:429.jpg&w=800&h=600&ei=IP_kTsWzB 5D48QO94Oz5Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=491&vpy=286&dur=3826&hovh=194&hovw=259&tx=1 42&ty=94&sig=106477692858985195150&page=1&tbnh=126&tbnw=167&start=0&ndsp=28&ved=1t :429.‡ ‡ ‡ ‡ ugOwiuM&imgurl=http://farm4.s:0 http://www.isa.r:10.php%3Ff%3D5%26t%3D77376&docid=jv2OWWh4e9oSBM&imgur l=http://i72.si/imgres?q=use+of+nickel&um=1&hl=sl&client=firefox-a&rls=org.r:9.flickr.s:0 http://www.com/1950-d-jefferson-nickel-a-keydate/&docid=EpCIzvD32oOxKM&imgurl=http://www.cfm?Section=General_Information2&template=/ContentManagem ent/ContentDisplay.com/Interesting_Facts_About_Nickel_Ni .jpg&w=400&h=324& ei=IP_kTsWzB5D48QO94Oz5Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=669&vpy=282&dur=2572&hovh=202&h ovw=250&tx=139&ty=77&sig=106477692858985195150&page=1&tbnh=126&tbnw=156&start=0&n dsp=28&ved=1t:429.com/3123/3112364109_0a58c8a825.coinblogger.mozilla:enUS:official&biw=1440&bih=771&tbm=isch&tbnid=VLssxiG4QvkaPM:&imgrefurl=http://www.static.google.cfm&ContentID=23361 http://www.com/plexiboard/viewtopic.si/imgres?q=nickel&um=1&hl=sl&client=firefox-a&rls=org.com/albums/i168/LPCustom/DSC01274.org/InTechTemplate.infobarrel.coinblogger.s:0 http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful