P. 1
Zakon Za Drzavni Sluzbenici

Zakon Za Drzavni Sluzbenici

|Views: 3,726|Likes:
Published by zenska

More info:

Published by: zenska on Mar 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2013

pdf

text

original

Vrz osnova na ~lenot 60 od Zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za dr`avnite slu`benici ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 81/2005

), Zakonodavno-pravnata komisija na Sobranieto na Republika Makedonija, na sednicata odr`ana na 30 noemvri 2005 godina, go utvrdi pre~isteniot tekst na Zakonot za dr`avnite slu`benici. Pre~isteniot tekst na Zakonot za dr`avnite slu`benici gi opfa}a Zakonot za dr`avnite slu`benici ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 59/2000), Zakonot za izmenuvawe na Zakonot za dr`avnite slu`benici ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 112/2000), Zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za dr`avnite slu`benici ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 34/2001), Zakonot za izmenuvawe na Zakonot za dr`avnite slu`benici ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 103/2001), Zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za dr`avnite slu`benici ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 43/2002), Zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za dr`avnite slu`benici ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 98/2002), Zakonot za izmenuvawe na Zakonot za dr`avnite slu`benici ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 17/2003), Zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za dr`avnite slu`benici ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 40/2003), Zakonot za izmenuvawe na Zakonot za dr`avnite slu`benici ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 85/2003), Zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za dr`avnite slu`benici ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 17/2004), Zakonot za dopolnuvawe na Zakonot za dr`avnite slu`benici ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 69/2004), Zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za dr`avnite slu`benici ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 81/2005), vo koi e ozna~eno vremeto na nivnoto vleguvawe vo sila, Odlukata na Ustavniot sud na Republika Makedonija ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 30/2001), Odlukata na Ustavniot sud na Republika Makedonija ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 100/2002) i Odlukata na Ustavniot sud na Republika Makedonija ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 84/2003). Broj 10-4109/2 30 noemvri 2005 godina Skopje Pretsedatel na Zakonodavno-pravnata komisija na Sobranieto na Republika Makedonija, Cvetanka Ivanova s.r.

ZAKON ZA DR@AVNITE SLU@BENICI (Pre~isten tekst) I. OP[TI ODREDBI ^len 1 So ovoj zakon se ureduvaat statusot, pravata, dol`nostite i odgovornostite na dr`avnite slu`benici, sistemot na plati i nadomestoci na plati za dr`avnite slu`benici, kako i nadle`nostite na Agencijata za dr`avni slu`benici.

2
^len 2 Dr`avnite slu`benici gi vr{at rabotite povrzani so funkciite na dr`avata vo soglasnost so Ustavot i so zakon, profesionalno, politi~ki neutralno i nepristrasno. ^len 3 (1) Dr`aven slu`benik e lice koe vr{i stru~ni, normativno-pravni, izvr{ni, upravno-nadzorni raboti i re{ava upravni raboti vo soglasnost so Ustavot i so zakon. (2) Dr`aven slu`benik vo smisla na stav 1 od ovoj ~len e lice vraboteno vo organite na dr`avnata uprava, vo op{tinskata administracija i administracijata na Gradot Skopje i stru~nite slu`bi na: Sobranieto na Republika Makedonija, pretsedatelot na Republika Makedonija, Vladata na Republika Makedonija, Ustavniot sud na Republika Makedonija, Vrhovniot sud na Republika Makedonija, sudovite, Republi~kiot sudski sovet, Narodniot pravobranitel, Javnoto obvinitelstvo, Dr`avnata izborna komisija, Dr`avnata komisija za spre~uvawe na korupcijata, Direkcijata za za{tita na li~nite podatoci, Komisijata za za{tita na konkurencijata, Agencijata za dr`avni slu`benici i Dr`avniot zavod za revizija (vo natamo{niot tekst : organite od ~len 3 stav (2) na ovoj zakon). (3) Odredbite na ovoj zakon se primenuvaat na licata vraboteni vo ustanovite na koi im se dovereni javni ovlastuvawa i na ustanovite koi vr{at dejnost od javen interes, ako toa e utvrdeno so zakon. (4) Liceto vraboteno vo organot od stav 2 na ovoj ~len, koe vr{i administrativno-tehni~ki ili pomo{ni raboti nema status na dr`aven slu`benik i za nego va`at op{tite propisi za rabotnite odnosi. (5) Odredbite na ovoj zakon ne se odnesuvaat na voenite i gra|anskite lica na slu`ba vo Armijata na Republika Makedonija, na uniformiranite lica vo Ministerstvoto za vnatre{ni raboti, vo kazneno-popravnite i vospitnopopravnite ustanovi, {umskata policija, sudskata policija, finansiskata policija i Carinskata uprava, na licata so posebni dol`nosti i ovlastuvawa vraboteni vo Ministerstvoto za odbrana, Ministerstvoto za vnatre{ni raboti, Agencijata za razuznavawe, Управата за јавни приходи, Carinskata uprava, ovlastenite dr`avni revizori i licata koi vr{at raboti i rabotni zada~i na dr`avna revizija vo Dr`avniot zavod za revizija, kako i na vrabotenite vo Upravata za civilnavozdu{na plovidba koi vr{at raboti i zada~i na vozduhoploven i stru~en personal od zna~ewe za bezbednosta na vozdu{nata plovidba, osven ako so drug zakon poinaku ne e utvrdeno. ^len 4 (1) Pri vrabotuvaweto vo organite od ~lenot 3 stavovi (2) i (3) na ovoj zakon, se primenuva na~eloto na soodvetna i pravi~na zastapenost na gra|anite koi pripa|aat na site zaednici, vo site zvawa utvrdeni so ovoj zakon i po~ituvawe na kriteriumite na stru~nost i kompetentnost. (2) Na~elata od stavot (1) na ovoj ~len, se primenuvaat i pri vrabotuvaweto na licata od ~lenot 3 stav (4) na ovoj zakon. ^len 5 Za pra{awata {to ne se uredeni so ovoj zakon i za pra{awata za koi ovoj zakon ne upatuva na primena na drug zakon, a se odnesuvaat na dr`avnite slu`benici, se primenuvaat op{tite propisi za rabotnite odnosi.

3

^len 6 Sistemot na plati i nadomestoci na plati ureden so ovoj zakon se zasnovuva na na~elata na zakonitost, ednakvost, transparentnost, predvidlivost i pravi~nost. ^len 7 (1) Dr`avnite slu`benici vo zavisnost od slu`benite zada~i {to gi izvr{uvaat se klasificiraat vo slednive grupi i zvawa: - I rakovodni dr`avni slu`benici; - II stru~ni dr`avni slu`benici i - III stru~no-administrativni dr`avni slu`benici. (2) Rakovodni dr`avni slu`benici se: - generalniot sekretar, dr`avniot sekretar, sekretar na Gradot Skopje, sekretar na op{tina so sedi{te vo grad i sekretar na op{tina so sedi{te vo selo; - dr`aven sovetnik; - rakovoditel na sektor; - pomo{nik rakovoditel na sektor i - rakovoditel na oddelenie. (3) Stru~ni dr`avni slu`benici se: - sovetnik; - vi{ sorabotnik; - sorabotnik i - pomlad sorabotnik. (4) Stru~no-administrativni dr`avni slu`benici se: - samostoen referent; - vi{ referent; - referent i - pomlad referent. (5) Generalen sekretar se imenuva vo Ustavniot sud na Republika Makedonija, Vrhovniot sud na Republika Makedonija, Republi~kiot sudski sovet, Narodniot pravobranitel na Republika Makedonija, Dr`avniot zavod za revizija, Agencijata za dr`avni slu`benici, Javnoto obvinitelstvo, Dr`avnata izborna komisija, Dr`avnata komisija za spre~uvawe na korupcijata, Komisijata za za{tita na konkurencijata, dr`aven sekretar se imenuva vo ministerstvata i vo Sekretarijatot za evropski pra{awa, sekretar na grad Skopje se imenuva vo gradot Skopje, sekretar na op{tina so sedi{te vo grad se imenuva vo op{tina so sedi{te vo grad i sekretar na op{tina so sedi{te vo selo se imenuva vo op{tina so sedi{te vo selo. (6) Dr`avnite slu`benici od I i II grupa imaat visoko obrazovanie, a dr`avnite slu`benici od III grupa imaat vi{e ili sredno obrazovanie. (7) Na predlog na Agencijata za dr`avni slu`benici, Vladata na Republika Makedonija so uredba go ureduva opisot na zvawata utvrdeni so ovoj zakon.

. . vrabotuvaweto i prestanokot na vrabotuvaweto.ja pretstavuva Agencijata. ^len 9 (1) So Agencijata rakovodi direktor koj go imenuva i razre{uva Sobranieto na Republika Makedonija. ^len 10 Direktorot na Agencijata: . dol`nostite i odgovornostite na dr`avnite slu`benici se osnova Agencija za dr`avni slu`benici (vo natamo{niot tekst: Agencija). najmalku edna{ godi{no. selekcijata.4 ^len 8 (1) Za vr{ewe na stru~ni. soodvetnata i pravi~na zastapenost. (2) Direktorot na Agencijata ima zamenik koj go imenuva i razre{uva Sobranieto na Republika Makedonija. ne se dr`avni slu`benici.vr{i drugi raboti utvrdeni so zakon. . direktorot i zamenikot na direktorot na Agencijata odgovaraat pred Sobranieto na Republika Makedonija.odlu~uva po `albi i prigovori kako vtorostepen organ. . (4) Direktorot na Agencijata mu podnesuva na Sobranieto na Republika Makedonija izve{taj za rabotata na Agencijata. (2) Agencijata gi vr{i slednite raboti: . upravni i drugi raboti {to se odnesuvaat na statusot. . . . ocenuvaweto i disciplinskata odgovornost. pravata.donesuva propisi i drugi akti za koi e ovlasten i prezema drugi merki od nadle`nost na Agencijata vo soglasnost so zakon.go organizira i obezbeduva zakonitoto i efikasnoto vr{ewe na rabotite i zada~ite vo Agencijata i .ja sledi i se gri`i za edinstvената primena na zakonite i propisite {to se odnesuvaat na dr`avnite slu`benici i uka`uva za nedoslednostite vo nivnata primena do organite od ~len 3 stav (2) na ovoj zakon. (3) Za svojata rabota i za rabotata na Agencijata.go unapreduva efikasnoto i efektivnoto rabotewe na dr`avnite slu`benici i .dava pismena soglasnost na aktite za vnatre{na organizacija i sistematizacija na rabotnite mesta na organite od ~len 3 stav (2) na ovoj zakon. . . kako samostoen dr`aven organ so svojstvo na pravno lice.gi koordinira aktivnostite {to se odnesuvaat na stru~noto usovr{uvawe i obukata na dr`avnite slu`benici. .razviva politiki i dava nasoki povrzani so grupite na zvawata i opisot na rabotnite mesta. soglasno so ovoj zakon. (3) Agencijata dava preporaki i im pomaga na organite od ~len 3 na ovoj zakon vo sproveduvaweto na kolektivnoto dogovarawe za vrabotenite vo ovie organi koi. na predlog na Vladata na Republika Makedonija za vreme od 6 godini.vodi Registar na dr`avnite slu`benici. platite i nadomestocite na plati.podgotvuva i donesuva propisi {to se odnesuvaat na dr`avnite slu`benici za koi e ovlastena so zakon. na predlog na Vladata na Republika Makedonija za vreme od 6 godini.sobira i obrabotuva podatoci za vrabotenite pripadnici na zaednicite vo organite od ~len 3 stav (2) na ovoj zakon. po prethodno mislewe od organite od ~len 3 stav (2) na ovoj zakon.

(5) Sekretarot na Gradot Skopje. VRABOTUVAWE NA DR@AVNITE SLU@BENICI ^len 12 (1) Kako dr`aven slu`benik mo`e da se vraboti lice koe gi ispolnuva slednive op{ti uslovi: 1) da e dr`avjanin na Republika Makedonija. (2) Ispolnuvaweto na op{tiot uslov od stav (1) to~ka 5) na ovoj ~len se potvrduva so akt koj go izdava organot nadle`en za vodewe na kaznenata evidencija. Republi~kiot sudski sovet. 2) bide osuden za krivi~no delo na bezuslovna kazna zatvor od najmalku {est meseci. Dr`avniot zavod za revizija. pristrasno i nesovesno ja vr{i funkcijata. Dr`avnata izborna komisija. (3) Dr`avniot sekretar vo ministerstvoto i vo Sekretarijatot za evropski pra{awa go imenuva Vladata na Republika Makedonija (vo natamo{niot tekst: Vladata). odnosno sekretarot na op{tinata so sedi{te vo grad.5 ^len 11 Direktorot na Agencijata. ^len 13 (1) Generalnite sekretari vo organite od ~len 7 stav (5) na ovoj zakon gi imenuvaat ovie organi samostojno od redot na rakovodnite dr`avni slu`benici vo organite od ~len 3 stav (2) na ovoj zakon. 3) trajno ja zagubi sposobnosta za vr{ewe na funkcijata {to ja utvrduva Sobranieto na Republika Makedonija i 4) nestru~no. Javnoto obvinitelstvo. 2) da e polnoleten. 4) da go ima potrebnoto rabotno iskustvo vo strukata osven za zvawata pomlad sorabotnik i pomlad referent. Dr`avnata komisija za spre~uvawe na korupcijata. dejnost ili dol`nost i 6) da ima op{ta zdravstvena sposobnost. (4) Dr`avnite sekretari se imenuvaat od redot na rakovodnite dr`avni slu`benici od органите од членот 3 став (2) на овој закон i nivniot mandat trae kolku i mandatot na Vladata. (3) So aktot za organizacija i sistematizacija na rabotnite mesta mo`at da se utvrdat i posebni uslovi za vrabotuvawe na dr`avniot slu`benik. odnosno negoviot zamenik se razre{uva ako: 1) toa sam go pobara. (2) Mandatot na generalniot sekretar na Vrhovniot sud na Republika Makedonija. Narodniot pravobranitel. 5) da ne mu e izre~ena kazna zabrana na vr{ewe profesija. Ustavniot sud na Republika Makedonija. II. odnosno sekretarot na op{tinata so sedi{te vo selo go imenuva gradona~alnikot od redot na rakovodnite dr`avni slu`benici od administacijata . Komisijata za za{tita na konkurencijata i Agencijata za dr`avni slu`benici trae kolku i mandatot na funkcionerot koj rakovodi so organot. 3) da ima soodveten stepen na obrazovanie soglasno so ~len 7 stav (6) na ovoj zakon. na predlog na ministerot.

formira Komisija za sproveduvawe na postapkata za vrabotuvawe na dr`aven slu`benik. kako i funkcionerot koj rakovodi so organot od ~len 3 stavovi (2) i (3) na ovoj zakon vo koj ne se imenuva sekretar. . pri {to bez da se naru{at kriteriumite propi{ani so zakon }e se obezbedi soodvetna i pravi~na zastapenost na gra|anite koi pripa|aat na site zaednici. toga{ na negovo mesto doa|a naredniot kandidat od listata. (3) Po isklu~ok. koi gi ispolnuvaat uslovite. (4) Kandidatite od stavovite (2) i (3) na ovoj ~len do Agencijata za dr`avni slu`benici dostavuvaat dokazi za ispolnuvawe na uslovite od ~lenot 12 na ovoj zakon. najmalku vo dva dnevni vesnici. vo organite od ~lenot 3 stav (2) na ovoj zakon vo koi nema rakovodni dr`avni slu`benici. se pro{iruva so kandidatite koi imaat rezultati kako posledniot kandidat od listata. sekretarot na Gradot Skopje. osven za rabotnite mesta so zvawe pomlad sorabotnik i pomlad referent. se vrabotuvaat preku javen oglas koj go objavuva Agencijata. (5) Ako kandidat koj e na listata od stavovite (2) i (3) na ovoj ~len ne doka`e deka gi ispolnuva uslovite od ~len 12 na ovoj zakon. (3) Rokot za prijavuvawe na javniot oglas od stavot (2) na ovoj ~len ne mo`e da bide pokratok od pet dena. (2) Agencijata podgotvuva lista od najmnogu pet najuspe{ni kandidati za sekoe rabotno mesto. koj go vr{i izborot na kandidatot. koi go polo`ile stru~niot ispit. koja ja dostavuva do Komisijata od ~len 14 stav (4) na ovoj zakon. (2) Dr`avnite slu`benici. od koi najmalku vo po eden od vesnicite {to se izdavaat na makedonski jazik i vesnicite {to se izdavaat na jazikot {to go zboruvaat najmalku 20% od gra|anite koi zboruvaat slu`ben jazik razli~en od makedonskiot jazik. Izgotvenata rang lista se dostavuva do sekretarot odnosno funkcionerot koj rakovodi so organot od ~len 3 stav (2) na ovoj zakon vo koj ne se imenuva sekretar. Komisijata ja so~inuvaat dvajca dr`avni slu`benici ili dvajca vraboteni koi nemaat status na dr`avni slu`benici od organot od ~lenot 3 stav (2) na ovoj zakon i eden ~len od Agencijata. (4) Sekretarot. (6) Po isklu~ok.6 na Gradot Skopje. ja so~inuvaat eden rakovoden dr`aven slu`benik. sostavena od tri ~lena (vo natamo{niot tekst: Komisija). ^len 15 (1) Kandidatite koi se prijavile na javniot oglas od ~lenot 14 stav (2) na ovoj zakon. (6) Komisijata od ~len 14 stav (4) na ovoj zakon sproveduva intervju so kandidatite od stavovite (2) i (3) na ovoj ~len i izgotvuva rang lista. listata od stavot (2) na ovoj ~len. odnosno op{tinskata administracija i nivniot mandat trae kolku i mandatot na gradona~alnikot. (5) Komisijata od stavot (4) na ovoj ~len. ^len 14 (1) Baraweto za potreba od novi vrabotuvawa na dr`avni slu`benici organite od ~len 3 stav (2) na ovoj zakon go dostavuvaat do Agencijata. eden stru~en dr`aven slu`benik od organot od ~len 3 stav (2) na ovoj zakon i eden ~len od Agencijata. osven generalnite sekretari. sekretarite na op{tinite so sedi{te vo grad i sekretarite na op{tinite so sedi{te vo selo (vo natamo{niot tekst: sekretari). Stru~niot ispit se polaga vo Agencijata. dr`avnite sekretari. polagaat stru~en ispit.

odnosno funkcionerot koj rakovodi so organot od ~lenot 3 stav (2) na ovoj zakon. mo`e da se vraboti bez javen oglas od eden vo drug organ od ~len 3 stav (2) na ovoj zakon. (4) Na~inot. (9) Po zavr{uvaweto na postapkata za izbor sekretarot. donesuva re{enie za vrabotuvawe. (4) Dr`avniot slu`benik . a za dr`avnite slu`benici .pripravnik koj nema da go polo`i pripravni~kiot ispit. (8) @albata go odlaga izvr{uvaweto na odlukata od stav (6) na ovoj ~len. a se sproveduva vo organot od ~len 3 stav (2) na ovoj zakon. ^len 20 Dr`avniot slu`benik. (6) Na dr`avniot slu`benik.pripravnik se vrabotuva kako dr`aven slu`benik na rabotnoto mesto za koe bil raspi{an oglasot. so negova soglasnost.pripravnici so visoko obrazovanie trae edna godina. Agencijata izdava potvrda koja va`i dve godini od denot na nejzinoto izdavawe. (2) Pripravni~kiot sta` za dr`avnite slu`benici . poseben i prakti~en del. se vrabotuva kako dr`aven slu`benik . (2) Pripravni~kiot ispit go organizira Agencijata. ako go polo`i pripravni~kiot ispit. Agencijata odlu~uva po `albata vo rok od 15 dena od denot na priemot na `albata. rabotniot odnos mu prestanuva. ^len 19 (1) Stru~niot ispit go organizira i sproveduva Agencijata. (3) Stru~niot ispit se sostoi od op{t.pripravnici so vi{e ili sredno obrazovanie trae {est meseci. postapkata i kriteriumite za sproveduvawe na stru~niot i pripravni~kiot ispit gi propi{uva Agencijata. vo koj ne se imenuva sekretar. ^len 18 (1) Izbraniot kandidat od ~lenot 17 na ovoj zakon.pripravnik po istekot na pripravni~kiot sta` polaga pripravni~ki ispit pred komisijata od ~len 14 stav (4) na ovoj zakon. Za polo`eniot op{t i prakti~en del od stru~niot ispit. kade se vrabotuva dr`avniot slu`benik. ^len 17 Agencijata podgotvuva lista od prijavenite kandidati za rabotno mesto vo zvawe pomlad sorabotnik i pomlad referent i ja dostavuva do Komisijata od ~lenot 14 stav (4) na ovoj zakon.7 (7) Protiv odlukata od stavot (6) na ovoj ~len. ako za toa se soglasat . (5) Programata za polagawe na stru~niot i pripravni~kiot ispit ja donesuva Agencijata za dr`avni slu`benici. (5) Dr`avniot slu`benik .pripravnik. kandidatot koj ne e izbran ima pravo na `alba do Agencijata vo rok od osum dena od denot koga e pismeno izvesten za izvr{eniot izbor. (3) Na~inot na sledeweto i ocenuvaweto na dr`avniot slu`benik pripravnik go utvrduva Agencijata. ^len 16 Agencijata so pravilnik gi utvrduva kriteriumite i standardite kako i postapkata za selekcija i vrabotuvawe na dr`avnite slu`benici.

da ne gi zloupotrebuva ovlastuvawata i statusot {to go ima kako dr`aven slu`benik i da go {titi ugledot na organot. (4) Ako dr`avniot slu`benik ne go predupredi neposredno pretpostaveniot slu`benik deka naredbata e neustavna. ^len 24 (1) Dr`avniot slu`benik e dol`en da gi izvr{uva naredbite na funkcionerot koj rakovodi so organot od ~len 3 stav (2) na ovoj zakon. (2) Ako dr`avniot slu`benik smeta deka naredbata od stav (1) na ovoj ~len ne e vo soglasnost so Ustavot. ^len 21 (1) Liceto koe za prv pat se vrabotuva kako dr`aven slu`benik pred ministerot. odnosno nezakonita i }e ja izvr{i. vo smisla na stav (2) od ovoj ~len. odnosno funkcionerot koj rakovodi so organot od ~len 3 na ovoj zakon dava i potpi{uva zakletva so sledniov tekst: "Se kolnam deka vo svojata rabota }e gi po~ituvam Ustavot i zakonite i deka sovesno i uredno }e ja vr{am svojata dol`nost na dr`aven slu`benik". od li~ni finansiski interesi. dr`avniot slu`benik }e postapi osven ako oceni deka nejzinoto izvr{uvawe pretstavuva krivi~no delo i vedna{ za toa pismeno }e go izvesti neposredno povisokiot pretpostaven slu`benik od onoj koj ja izdal naredbata i Dr`avnata komisija za spre~uvawe na korupcijata. dadena vo pismena forma. {to go dostavuvaat do Agencijata. (2) Potpi{anata zakletva se ~uva vo rabotnoto dosie na dr`avniot slu`benik. (5) Dr`avniot slu`benik ne mo`e da bide povikan na odgovornost zaradi dadenoto uka`uvawe od stavot (3) na ovoj ~len. ^len 22 (1) Funkcionerite koi rakovodat so organite od ~len 3 stavovi (2) i (3) na ovoj zakon donesuvaat godi{en plan za soodvetna i pravi~na zastapenost na zaednicite. (2) Dr`avniot slu`benik e dol`en da ja vr{i svojata rabota nepristrasno i bez vlijanija od politi~kite partii. (3) Po povtorenata naredba. stru~no. (2) Agencijata donesuva upatstvo za sodr`inata na planot od stav (1) na ovoj ~len. da ne se rakovodi od svoi politi~ki uveruvawa. III. uredno i navremeno vo soglasnost so Ustavot i so zakon. toj }e odgovara za nejzinoto izvr{uvawe. po prethodna soglasnost na Agencijata. . (3) Agencijata donesuva eti~ki kodeks za dr`avnite slu`benici. odnosno funkcionerite koi rakovodat so organite vo koi ne se imenuva sekretar. efikasno. odnosno na neposredno pretpostaveniot slu`benik i da postapuva po niv vo soglasnost so Ustavot. kako i neposredno pretpostaveniot slu`benik. PRAVA I DOL@NOSTI NA DR@AVNITE SLU@BENICI ^len 23 (1) Dr`avniot slu`benik e dol`en rabotite da gi vr{i sovesno. (3) Ako dr`avniot slu`benik odbie da ja dade i potpi{e zakletvata od stav (1) na ovoj ~len }e se smeta deka re{enieto za vrabotuvawe ne e doneseno.8 sekretarite. so zakon i so drug propis dol`en e za toa da mu uka`e na toj koj ja izdal naredbata. so zakon ili so drug propis.

se ureduvaat so dogovor. (2) Obvrskata za ~uvawe na slu`benata tajna trae do tri godini po prestanuvaweto na slu`bata. ^len 28 (1) Dr`avniot slu`benik po potreba na organot ili po negovo barawe.9 ^len 25 (1) Dr`avniot slu`benik e dol`en da ja ~uva dr`avnata i slu`benata tajna na na~in i pod uslovi utvrdeni so zakon i so drug propis. ^len 27 (1) Dr`avniot slu`benik bez negova soglasnost mo`e da bide rasporeden vo istiot ili vo drug organ od ~len 3 na ovoj zakon. no ne podolgo od tri meseci. (4) Programata od stavot (3) na ovoj ~len ja donesuva organot od ~len 3 stav (2) na ovoj zakon po prethodno dobieno mislewe od Agencijata. (5) Za potrebite od stavot (1) na ovoj ~len se obezbeduvaat sredstva vo Buxetot na Republika Makedonija i buxetot na op{tinata i na Gradot Skopje. po potreba na organot ili po negovo barawe. epidemii. ^len 31 (1) Me|usebnite prava i obvrski na organot od ~lenot 3 stav (2) na ovoj zakon i dr`avniot slu`benik koj e upaten na stru~no osposobuvawe i usovr{uvawe po potreba na organot. ^len 29 Dr`avniot slu`benik koj raboti so stranki e dol`en vo tekot na rabotnoto vreme na rabotnoto mesto da nosi na vidno mesto oznaka za li~noto ime i zvaweto. (3) Stru~noto osposobuvawe i usovr{uvawe se sproveduva vrz osnova na godi{na programa donesena vo tekovnata godina za narednata godina. (2) Agencijata so akt go utvrduva sistemot za koordinacija na stru~noto osposobuvawe i usovr{uvawe na dr`avnite slu`benici. ^len 30 (1) Dr`avniot slu`benik ima pravo i dol`nost stru~no da se osposobuva i usovr{uva vo soglasnost so potrebite na organot vo koj e vraboten. mo`e da bide rasporeden vo istiot organ na drugo rabotno mesto. vo isto zvawe. po barawe na gra|anite da dava informacii zaradi ostvaruvawe na nivnite prava i interesi. mo`e da bide rasporeden vo istiot organ na drugo rabotno mesto vo soodvetno zvawe i da se stekne so status na dr`aven slu`benik. nadvor od mestoto na negovoto `iveali{te vo slu~aj na vonredni okolnosti (prirodni nepogodi. (2) Liceto od ~len 3 stav (5) na ovoj zakon bez status na dr`aven slu`benik. dr`avniot slu`benik ima pravo na nadomestoci utvrdeni so ovoj zakon. soglasno so aktot za sistematizacija na rabotnite mesta. . ^len 26 Dr`avniot slu`benik e dol`en. (2) Vo slu~aite od stav (1) na ovoj ~len. po prethodna soglasnost na Agencijata i polo`en stru~en ispit. poplavi i sli~no) se dodeka tie traat. vo soglasnost so zakon. osven informaciite od ~len 25 na ovoj zakon.

koe ne e finansirano od organot. kako i brojot na dr`avnite slu`benici koi }e rabotat na izvr{uvawe na ovie funkcii i na obezbeduvawe na uslovite od stav (1) na ovoj ~len. so akt gi opredeluva na~inot na izvr{uvaweto na funkciite na organot za vreme na {trajk. ^len 32 (1) Dr`avniot slu`benik ima pravo na za{tita ako kon nego neposredno se upateni zakani. odnosno . (2) Ministerot. (2) Organot vo koj raboti dr`avniot slu`benik e dol`en da mu obezbedi za{tita na dr`avniot slu`benik vo slu~aite od stav (1) na ovoj ~len. (3) Dr`avniot slu`benik ne smee da nosi ili da istaknuva partiski simboli vo rabotnata prostorija. (4) Za vreme na neplatenoto otsustvo od stavot (2) na ovoj ~len na dr`avniot slu`benik mu miruvaat pravata od vrabotuvaweto.10 (2) Dr`avniot slu`benik. odnosno funkcionerot koj rakovodi so organot od ~len 3 stav (2) na ovoj zakon. ^len 34 (1) Dr`avnite slu`benici se dol`ni vo ostvaruvaweto na pravoto na {trajk da obezbedat minimum nepre~eno izvr{uvawe na funkciite na organot od ~lenot 3 stav (2) na ovoj zakon. ^len 33 Dr`avnite slu`benici zaradi ostvaruvawe na svoite ekonomski i socijalni prava imaat pravo da osnovaat sindikati i da ~lenuvaat vo niv pod uslovi i na na~in utvrdeni so zakon. (3) Dr`avniot slu`benik e dol`en vo rok od 15 dena po zavr{uvaweto na neplatenoto otsusтvo od stavot (2) na ovoj ~len. a so soglasnost na organot. ^len 36 Dr`avniot slu`benik ima pravo na odmor i otsustva od rabota soglasno so propisite za rabotnite odnosi. da se vrati na rabota i da bide rasporeden na rabotno mesto koe odgovara na zvaweto koe go imal pred upatuvaweto na stru~no osposobuvawe i usovr{uvawe. odnosno sekretarot. (2) Dr`avniot slu`benik ne smee direktno da u~estvuva vo izborni kampawi ili drugi javni nastapi od takov karakter vo tekot na rabotnoto vreme. nitu vr{eweto na slu`benite zada~i koi proizleguvaat od toj status. na negovo barawe. ^len 35 (1) Dr`avniot slu`benik so ~lenuvaweto vo politi~ka partija i so u~estvo vo nejzinite aktivnosti ne smee da go doveduva vo pra{awe svojot status na dr`aven slu`benik. ima pravo na neplateno otsustvo vo vremetraewe od najmnogu dve godini. napadi i sli~ni postapki vo vrska so vr{eweto na slu`benite zada~i. ^len 37 Vo slu~aj na spre~enost za doa|awe na rabota dr`avniot slu`benik e dol`en da go izvesti neposredno pretpostaveniot slu`benik. neophodnoto nivo vo ostvaruvaweto na pravata i interesite na gra|anite i na pravnite lica i izvr{uvaweto na ratifikuvanite me|unarodni dogovori. poradi stru~no osposobuvawe i usovr{uvawe.

vo diplomatski i konzularni pretstavni{tva. ^len 40 Dr`avniot slu`benik koj e izbran ili imenuvan na dr`avna ili javna funkcija. ^len 41 (1) Dr`avniot slu`benik koj e upaten na rabota vo stranstvo vo ramki na me|unarodno-tehni~ka ili prosvetno-kulturna i nau~na sorabotka. (2) Na dr`avniot slu`benik ~ij bra~en drugar e upaten na rabota vo stranstvo vo ramki na me|unarodno-tehni~ka ili prosvetno-kulturna i nau~na sorabotka. sekretarot se rasporeduva vo istiot organ ili se vrabotuva bez javen oglas vo drug organ od ~len 3 . (3) @albata ne go odlaga izvr{uvaweto na re{enieto. na rabotno mesto koe odgovara na negoviot stepen na stru~na podgotovka. vo toj slu~aj izvestuvaweto e dol`en da go stori vedna{ po prestanuvaweto na pri~inata koja go onevozmo`ila izvestuvaweto. (4) Na dr`avniot slu`benik koj nema da go prifati rasporeduvaweto od stav (1) na ovoj ~len. od kade {to zaminal vo stranstvo. a ~ie vr{ewe bara privremeno da prestane da gi izvr{uva rabotite i rabotnite zada~i na dr`aven slu`benik. na rabotno mesto koe odgovara na negoviot stepen na stru~na podgotovka. da se vrati vo organot od ~len 3 stav (2) na ovoj zakon. od kade {to zaminal na vr{ewe na funkcija. na rabotno mesto koe odgovara na negoviot stepen na stru~na podgotovka. na negovo barawe mu miruvaat pravata od vrabotuvawe i ima pravo vo rok od 30 dena od denot na prestanuvaweto na rabotata na negoviot bra~en drugar vo stranstvo. ^len 42 (1) Po istekot na mandatot ili po razre{uvaweto. utvrdena so zakon.11 funkcionerot koj rakovodi so organot od ~len 3 stav (2) od ovoj zakon. odnosno funkcionerot koj rakovodi so organot od ~lenot 3 stav (2) na ovoj zakon vo koj ne se imenuva sekretar so re{enie go rasporeduva dr`avniot slu`benik na rabotno mesto {to odgovara na negoviot stepen na obrazovanie i rabotna sposobnost ako bil ocenet so ocenata "nezadovoluva". da se vrati na rabota vo organot od ~lenot 3 stav (2) na ovoj zakon. mu prestanuva rabotniot odnos. da se vrati vo organot od ~lenot 3 stav (2) na ovoj zakon. (2) Protiv re{enieto od stav (1) na ovoj ~len dr`avniot slu`benik mo`e da izjavi `alba do Agencijata vo rok od osum dena od denot na vra~uvaweto na re{enieto. vo rok od 24 ~asa od momentot na spre~enostа. ima pravo vo rok od 15 dena po prestanuvaweto na vr{eweto na funkcijata. sindikatot ili drug nadle`en organ vo soglasnost so zakon. ima pravo vo rok od 15 dena od denot na prestanuvaweto na rabotata vo stranstvo. Ako toa e nemo`no da se stori od objektivni pri~ini ili vi{a sila. vo diplomatski i konzularni pretstavni{tva. vo koj ne se imenuva sekretar. Za vreme na otsustvoto od rabota na dr`avniot slu`benik mu miruvaat pravata od vrabotuvawe. ^len 38 Dr`avniot slu`benik vo ostvaruvaweto na pravata od rabotniot odnos ima pravo da bara za{tita pred nadle`niot sud. ^len 39 (1) Sekretarot. od kade {to zaminal vo stranstvo.

dodatok na plata za kariera. (2) Stepenot na obrazovanie utvrden za soodvetnata grupa vo soglasnost so ~len 7 stav (6) od ovoj zakon se vrednuva. . za rabotnoto mesto na koe toj e rasporeden i rabotnoto iskustvo.vonreden raboten dodatok na plata (prekuvremena rabota).12 stav (2) na ovoj zakon. ^len 45 (1) So osnovnata plata koja se isplatuva na dr`avniot slu`benik se obezbeduva vrednuvawe na soodvetniot stepen na obrazovanie utvrden so aktot za sistematizacija za rabotnite mesta. (2) Osnovnata komponenta ja so~inuvaat: . na rabotno mesto vo edno od zvawata od grupata rakovodni dr`avni slu`benici. mu prestanuva rabotniot odnos.dodatok na plata za zvawe i . no ne ponisko od zvaweto {to go imal pred da bide imenuvan za sekretar. (3) Isklu~itelnata komponenta ja so~inuvaat: .isklu~itelna komponenta. (2) Platite i nadomestocite na plati na dr`avnite slu`benici se usoglasuvaat so sredstvata obezbedeni vo Buxetot na Republika Makedonija. IV.osnovna komponenta i . vo buxetot na op{tinata i vo buxetot na Gradot Skopje.dodatok na plata za posebni uslovi za rabota i . odnosno istekot na mandatot. i toa za: I grupa II grupa III grupa visoko obrazovanie visoko obrazovanie vi{o obrazovanie sredno obrazovanie 200 boda 200 boda 150 boda 100 boda . ^len 44 (1) Platata na dr`avniot slu`benik se sostoi od slednive komponenti: . (3) Do rasporeduvaweto soglasno so stav (1) od ovoj ~len sekretarot }e ja prima platata {to ja primal do denot na negovoto razre{uvawe.osnovna plata. SISTEM NA PLATI I NADOMESTOCI NA PLATI ZA DR@AVNITE SLU@BENICI ^len 43 (1) Dr`avniot slu`benik ima pravo na plata i nadomestoci na plata pod uslovi i kriteriumi utvrdeni so ovoj zakon. (2) Ako sekretarot ne go prifati rasporeduvaweto od stav (1) na ovoj ~len.

kako {to se minimalen sta` vo dr`avnata slu`ba i pozitivna ocena za raboteweto vo slu`bata soglasno so ~len 104 od ovoj zakon. (2) Vrednuvaweto na dodatokot na plata za kariera zavisi od sekoj poedinec koj treba da ispolni odredeni uslovi. profesionalen razvoj vo zvaweto i postojanost vo dr`avnata slu`ba. za sekoja zapo~nata godina raboten sta`. i toa za: Grupa I I I I I I I I I II II II II III III III III Zvawe generalen sekretar dr`aven sekretar sekretar na Grad Skopje sekretar na op{tina so sedi{te vo grad sekretar na op{tina so sedi{te vo selo dr`aven sovetnik rakovoditel na sektor pomo{nik rakovoditel na sektor rakovoditel na oddelenie sovetnik vi{ sorabotnik sorabotnik pomlad sorabotnik samostoen referent vi{ referent Referent Pomlad referent Bodovi 660 625 615 550 460 470 450 360 300 235 200 185 155 150 135 120 100 ^len 47 (1) So dodatokot na plata za kariera se obezbeduva vrednuvawe na profesionalnosta na sekoj dr`aven slu`benik so {to se obezbeduva stimulacija za uspe{no i stru~no izvr{uvawe na rabotite. ^len 46 (1) So dodatokot na plata za zvawe se obezbeduva vrednuvawe na sekoe zvawe vo zavisnost od vidot i obemot na rabotata. a najmnogu do 20%.13 (3) Rabotnoto iskustvo na dr`avniot slu`benik se vrednuva vo iznos od 0. ima ~etiri stepeni na kariera na rabotnoto mesto na koe e rasporeden dr`avniot . ^len 48 (1) Sekoe zvawe od ~len 46 stav (2) na ovoj zakon osven sekretarot. slo`enosta i odgovornosta za izvr{uvawe na rabotata. (3) Dr`aven slu`benik koj }e bide ocenet so ocenkata "se istaknuva" dve godini edno po drugo mo`e da bide unapreden vo karierata za edna godina porano od utvrdenite uslovi vo ~len 49 od ovoj zakon. (2) Dodatokot na plata za zvawe se vrednuva.5% od delot na osnovnata plata so koja se vrednuva stepenot na obrazovanieto za soodvetnata grupa.

. i toa vo: . po tri godini rabotno iskustvo vo stepenot V. soglasno so ~lenot 45 od ovoj zakon i dodatokot na plata za povisoko zvawe koe go steknal soglasno so ~lenot 46 od ovoj zakon. .stepen B. . ^len 50 Na dr`aven slu`benik koj steknal povisoko zvawe mu se isplatuva osnovnata plata. .stepen V . po tri godini rabotno iskustvo vo stepenot B i . So stepenot na karierata se obezbeduva pravo na isplata na dodatok na plata za kariera vo soodveten procentualen iznos od dodatokot za zvawe. osven vo slu~aj koga dr`avniot slu`benik se rasporeduva na rabotno mesto vo ponisko zvawe soglasno so ~len 39 od ovoj zakon. koja se donesuva vo rok od 15 dena od denot na vleguvaweto vo sila na Buxetot na Republika Makedonija.5 %. po tri godini rabotno iskustvo kako dr`aven slu`benik.stepen G. (3) Isplata na platata na dr`avniot slu`benik utvrdena vo stavovite (1) i (2) na ovoj ~len se vr{i do slednoto ocenuvawe.stepen A .10 %. ^len 53 Vrednosta na bodot za platata na vrabotenite vo op{tinskata administracija odnosno administracijata na Gradot Skopje za sekoja godina se utvrduva so odluka za izvr{uvawe na buxetot na op{tinata i buxetot na Gradot Skopje. a vrz osnova na vkupniot broj na dr`avni slu`benici rasporedeni po soodvetnite zvawa za tekovnata godina. (2) Sekoj dr`aven slu`benik po predlog na neposredno pretpostaveniot dr`aven slu`benik mo`e da se stekne so soodvetniot stepen na kariera na rabotnoto mesto na koe e rasporeden. ^len 49 Za soodvetniot stepen na kariera dr`avniot slu`benik treba da ima minimalen raboten sta` vo dr`avnata slu`ba.14 slu`benik.stepen A. ^len 51 (1) Ako dr`aven slu`benik bide ocenet so ocena "nezadovoluva" i istiot e rasporeden na rabotno mesto na koe se u{te nema steknato dodatok na plata za kariera. odnosno funkcionerot koj rakovodi so organot od ~len 3 stav (2) na ovoj zakon. po tri godini rabotno iskustvo vo stepenot A. .15 % i . ^len 52 Vrednosta na bodot za platite na dr`avnite slu`benici se utvrduva sekoja godina so odluka na Vladata na Republika Makedonija na predlog na ministerot za finansii.stepen G .stepen V. a za {to odlu~uva ministerot. dodatokot na platata za zvawe mu se namaluva za 5%. (2) Ako dr`avniot slu`benik bide ocenet so ocena "nezadovoluva" i istiot ve}e se steknal so soodveten stepen na kariera soglasno so ~len 48 od ovoj zakon. dodatok na plata za zvawe i dodatok na plata za kariera za eden stepen ponizok od stepenot koj go imal steknato pred da bide ocenet so ocenata "nezadovoluva".stepen B .20 % . i toa za: . mu se isplatuva osnovna plata.

^len 55 (1) Dr`avniot slu`benik ima pravo na dodatok na platata za posebni uslovi za rabota. treba da bidat predvideni vo aktite za sistematizacija na rabotnite mesta vo sekoj organ od ~len 3 na ovoj zakon.rabota za vreme na nedelen odmor i . vo ustanovite na koi im se dovereni javni ovlastuvawa i vo ustanovite koi vr{at dejnosti oд javen interes }e primaat plata soglasno so odredbite od ovoj zakon. a po odobrenie na ministerot. (2) Rabotite pod posebni uslovi od stav (1) na ovoj ~len. . vo zavisnost od vidot na rizikot. odnosno vo turnusi. (5) Agencijata propi{uva obrazec za evidentirawe na rabotnite ~asovi pominati na rabota pod uslovi utvrdeni vo stavot (1) od ovoj ~len. odnosno denovi. ^len 59 Dr`aven slu`benik koj bil anga`iran da raboti za vreme na nedelen odmor ima pravo na onolku slobodni ~asovi. vo visina od 10-30% od iznosot na osnovnata plata i dodatokot na plata za zvawe. ^len 57 Dr`aven slu`benik koj e rasporeden da raboti vo smeni. (2) Rabotnite mesta od stav (1) na ovoj ~len gi utvrduva Agencijata. ima pravo na dodatok od 5% od iznosot na osnovnata plata i dodatokot na platata za zvawe presmetana po ~as.rabota izlo`ena na visok rizik.no}na rabota. ^len 58 (1) Dr`aven slu`benik koj pri vr{eweto na rabotite e izlo`en na visok rizik po negoviot `ivot i zdravje ima pravo na dodatok na plata.rabota za vreme na praznici utvrdeni so zakon. (3) Dokolku dr`avniot slu`benik gi vr{i rabotite od stav (1) na ovoj ~len po predlog na neposredno pretpostaveniot dr`aven slu`benik. (4) Dodatocite na plata od stavot (1) na ovoj ~len me|usebno ne se isklu~uvaat. . kolku {to bil anga`iran za vreme na nedelniot odmor ili ima pravo na dodatok vo iznos od 5% od iznosot na osnovnata plata i dodatokot na plata za zvawe. i toa za: . ima pravo na dodatok na plata za posebni uslovi za rabota. (3) Visinata na iznosot od stav (1) na ovoj ~len go utvrduva Vladata.rabota vo smeni. . ^len 56 Dodatokot na plata za no}na rabota po ~as se vrednuva vo iznos od 35% od iznosot na osnovnata plata i dodatokot na platata za zvawe po ~as. odnosno funkcionerot koj rakovodi so organot od ~len 3 na ovoj zakon. . odnosno turnusi. presmetana po ~as.15 ^len 54 Vrabotenite od ~len 3 stav (3) na ovoj zakon.

za selidbeni tro{oci. . (2) Dr`avniot slu`benik ima pravo i na drugi nadomestoci. . ^len 63 (1) Platata na dr`avniot slu`benik se presmetuva i isplatuva vo neto pari~en iznos edna{ mese~no vo tekovniot mesec za prethodniot mesec. ^len 62 (1) Dr`avniot slu`benik ima pravo na nadomestoci na plata soglasno so propisite za rabotni odnosi. .5 km). dodatokot od stav (1) na ovoj ~len ima pravo da go zameni so slobodni ~asovi. ^len 61 (1) Dr`avniot slu`benik ima pravo na dodatok na plata ako raboti podolgo od polnoto rabotno vreme i toa vo visina od 35% po ~as od iznosot na osnovnata plata i dodatokot na plata za zvawe. i toa: . . dodatocite na platite. nadomestocite na platite i isplatenite pridonesi od plata i personalniot danok od dohod i za niv na dr`avniot slu`benik mu izdava potvrda deka se isplateni.za prevoz do i od rabota (nad 2. posvoenite deca i deca zemeni na izdr`uvawe). dokolku rabotel po nalog na neposredno pretpostaveniot dr`aven slu`benik. (2) Evidencijata od stav (1) na ovoj ~len se ~uva vo rabotnite prostorii na organot od ~len 3 od ovoj zakon. (2) Pridonesite i personalniot danok od dohod na dr`avniot slu`benik gi pla}a organot od ~len 3 na ovoj zakon so isplata na platata vo soglasnost so zakon. so odlukata za izvr{uvawe na buxetot na op{tinata i buxetot na Gradot Skopje.za tro{ok pri podolgo boleduvawe na dr`avniot slu`benik.za patni.za tro{oci za koristewe na vozila vo li~na sopstvenost za slu`beni celi. (3) Visinata na nadomestocite od stav (2) na ovoj ~len za sekoja godina se utvrduvaat so Zakonot za izvr{uvawe na Buxetot na Republika Makedonija. . . (2) Dr`avniot slu`benik koj rabotel podolgo od polnoto rabotno vreme. ima pravo na dodatok na plata za pominati ~asovi na rabota vo iznos od 50% od iznosot na osnovnata plata i dodatokot na plata za zvawe.16 ^len 60 Dr`aven slu`benik za rabota vo denovi na praznici utvrdeni so zakon. .za {teta pri elementarni nepogodi i . dnevni i drugi tro{oci za slu`beni patuvawa vo zemjata i vo stranstvo.za tro{oci za odvoen `ivot od semejstvoto. .za tro{oci za rabota na teren. posinocite.za obrok. . odnosno denovi. ^len 64 (1) Organot od ~len 3 na ovoj zakon e dol`en da vodi evidencija na platite.za tro{oci za pogreb vo slu~aj na smrt na dr`aven slu`benik ili ~len na negovoto potesno semejstvo (bra~niot drugar i decata rodeni vo brak ili nadvor od brak. (4) Vladata na Republika Makedonija poblisku ja utvrduva postapkata i na~inot na raspredeluvawe na nadomestocite.

dr`avniot slu`benik ima pravo na plata vo visina na platata {to bi ja primil vo tekovniot mesec koga bi bil na rabota bez dodatokot na plata po osnova na ~len 55 od ovoj zakon. odnosno funcionerot koj rakovodi so organot od ~len 3 od ovoj zakon. (2) Za pari~nata nagrada od stavot (1) na ovoj ~len odlu~uva ministerot. (3) Agencijata donesuva upatstvo za pobliski kriteriumi za dodeluvawe na pari~nata nagrada od stav (1) na ovoj ~len. ^len 67 Dr`avniot slu`benik koj raboti za vreme na praznici utvrdeni so zakon. ima pravo na zgolemena osnovna plata i dodatok na platata za zvawe za 100% presmetana po ~as. ^len 69 Dodeka trae suspendiraweto dr`avniot slu`benik ima pravo na plata vo visina od 60% od poslednata isplatena plata vo mesecot pred pokrenuvaweto na disciplinskata postapka {to se utvrduva so re{enieto od ~len 87 stav (1) na ovoj zakon. mo`e da mu se dodeli pari~na nagrada vo visina do edna negova plata.17 ^len 65 (1) Ako kaj dr`avniot slu`benik nastapi vremena nesposobnost za rabota do sedum dena. na predlog od neposredno pretpostaveniot dr`aven slu`benik. ima pravo na plata vo iznos od 100% od platata {to ja primal pred zaminuvawe na stru~noto osposobuvawe. . ^len 70 Dr`avniot slu`benik za vreme na stru~no osposobuvawe soglasno so ~len 30 od ovoj zakon. dr`avniot slu`benik ima pravo na plata vo visina od 70%. ^len 71 (1) Na dr`avniot slu`benik koj so posebno anga`irawe i kvalitet vo izvr{uvaweto na rabotata pozna~itelno }e doprinese vo ostvaruvaweto na funkcijata na organot od ~len 3 na ovoj zakon. (2) Za profesionalnite zaboluvawa i povredite na rabota na dr`avniot slu`benik platata se utvrduva vo visina od 100% od osnovicata utvrdena vo stav (1) od ovoj ~len. do 15 dena po~nuvaj}i od prviot den na boleduvaweto vo visina od 80% i do 60 dena za site denovi vo visina od 90% od neto platata po den na dr`avniot slu`benik isplatena vo prethodniot mesec. ^len 66 Za vreme na koristewe na godi{en odmor. ^len 68 Za vreme na {trajk dr`avniot slu`benik ima pravo na plata vo visina od 60% od platata {to ja primil prethodniot mesec.

odnosno pote{ka povreda na ugledot na slu`bata ili ugledot na dr`avniot slu`benik. V. odnosno polesna povreda na ugledot na slu`bata ili ugledot na dr`avniot slu`benik. (3) Disciplinskiot prestap vo smisla na stav (1) od ovoj ~len. posledicite od taa povreda. ^len 76 (1) Za povreda na slu`benata dol`nost na dr`avniot slu`benik mo`e so re{enie da mu se izre~e edna od slednive disciplinski merki: 1) javna opomena. (2) Odgovornosta za storeno krivi~no delo. e pote{ka zna~itelna povreda na slu`benata dol`nost.pomlad sorabotnik. osven sekretarot. stepenot na odgovornosta na dr`avniot slu`benik. kako i na dr`avniot slu`benik vraboten na neopredeleno vreme. (2) Na dr`avniot slu`benik-pripravnik mu pripagaat i dodatoci na plata za posebni uslovi za rabota i nadomestocite. odgovara disciplinski. odnosno prekr{ok ne ja isklu~uva disciplinskata odgovornost na dr`avniot slu`benik. 3) rasporeduvawe na rabotno mesto vo ponisko zvawe vo traewe od {est meseci do edna godina i 4) prestanok na vrabotuvaweto. okolnostite pod koi e storena povredata. Disciplinska odgovornost ^len 74 (1) Za povreda na slu`benata dol`nost dr`avniot slu`benik. vo smisla na stav (1) od ovoj ~len. ODGOVORNOST NA DR@AVNITE SLU@BENICI ^len 73 Dr`avniot slu`benik li~no e odgovoren za vr{eweto na slu`benite zada~i. kako i drugi olesnitelni i ote`itelni okolnosti. 1.18 ^len 72 (1) Na dr`avniot slu`benik-pripravnik mu pripa|a plata vo visina od 80% od platata na dr`avniot slu`benik .pomlad referent. (2) Disciplinska neurednost. porane{noto negovo odnesuvawe i vr{eweto na rabotite. 2) pari~na kazna vo visina od 10% do 30% od visinata na ednomese~niot iznos na platata isplatena vo posledniot mesec pred izvr{uvaweto na povredata na slu`benata dol`nost . e polesna nezna~itelna povreda na slu`benata dol`nost. odnosno dr`avniot slu`benik . (2) Pri izrekuvawe na disciplinskite merki od stav (1) na ovoj ~len se zemaat predvid te`inata na povredata na slu`benata dol`nost. ^len 75 (1) Dr`avniot slu`benik odgovara disciplinski za disciplinska neurednost i disciplinski prestap. ^len 77 (1) Disciplinska neurednost e: .

15) nepridr`uvawe kon propisite za za{tita od bolest. (2) Za disciplinskite prestapi od stav 1 na ovoj ~len se izrekuva: . 10) primawe na podaroci ili drug vid korist. 3) odbivawe da se dade ili davawe na neto~ni podatoci na dr`avnite organi. 11) zloupotreba na statusot ili pre~ekoruvawe na ovlastuvawata vo vr{eweto na slu`benite zada~i. po`ar.19 1) nedoa|awe na rabota vo opredelenoto vreme i odewe od rabota pred istekot na rabotnoto vreme i pokraj opomenata od neposredno pretpostaveniot dr`aven slu`benik. nenavremeno ili nebre`no vr{ewe na slu`benata dol`nost. eksplozija. 4) nezakonito raspolagawe so materijalnite sredstva. ^len 78 (1) Disciplinski prestap e: 1) neizvr{uvawe ili nesovesno. ako takva obvrska postoi. 2) izrazuvawe i zastapuvawe na politi~ko uveruvawe vo vr{eweto na slu`benite zada~i. (2) Za disciplinska neurednost mo`e da se izre~e javna opomena ili pari~na kazna vo visina od 10% od ednomese~niot iznos na platata isplatena vo posledniot mesec pred izvr{uvaweto na discilinskata neurednost vo traewe od eden do tri meseca. 16) postavuvawe na li~niot finansiski interes vo sudir so polo`bata i statusot na dr`aven slu`benik i 17) navredlivo ili nasilni~ko odnesuvawe. nepristojno. odnosno rakovoden slu`benik. 2) neuredno ~uvawe na slu`benite spisi i podatoci. za spre~enosta za nedoa|awe na rabota vo rok od 24 ~asa i 6) odbivawe na stru~no osposobuvawe i usovr{uvawe na koe dr`avniot slu`benik se upatuva. {tetno dejstvuvawe na otrovi i drugi opasni materii i povreda na propisite za za{tita na `ivotnata sredina. 9) povtoruvawe na disciplinska neurednost. 3) neopravdano nedoa|awe na rabota do dva rabotni dena vo tekot na edna kalendarska godina. za{tita pri rabota. odnosno funkcionerot koj rakovodi so organot od ~len 3 stav (2). 4) nenosewe na oznakite so li~noto ime. 5) odbivawe na vr{ewe na slu`benite zada~i od rabotnoto mesto na koi e rasporeden ili odbivawe na naredbi od ministerot. 7) neprezemawe ili delumno prezemawe na propi{anite merki za osiguruvawe na bezbednosta na doverenite predmeti. 13) oddavawe klasificirana informacija so stepen na tajnost opredelen soglasno so zakon. pravnite lica i na gra|anite. dokolku davaweto na podatoci e propi{ano so zakon. 5) neopravdano neizvestuvawe na neposredno pretpostaveniot slu`benik odnosno funkcioner koj rakovodi so organot od ~len 3 stav (2) od ovoj zakon. 12) zloupotreba na boleduvawe. 6) nepo~ituvawe na aktot od ~len 34 stav (2) na ovoj zakon. 14) vnesuvawe. upotreba i rabotewe pod dejstvo na alkohol ili narkoti~ni sredstva. 8) predizvikuvawe na pogolema materijalna {teta.

(3) Pred izrekuvawe na merkata dr`avniot slu`benik se izvestuva pismeno za navodite {to postojat protiv nego i toj ima mo`nost da dade odgovor na izve{tajot od stav (1) na ovoj ~len.20 . (2) Po isklu~ok. ^lenovite na Komisijata imaat zamenici. odnosno funkcionerot koj rakovodi so organot od ~lenot 3 stav (2) na ovoj zakon vo koj ne se imenuva sekretar. vo traewe od eden do {est meseca. eden dr`aven slu`benik so zvawe od istata grupa na zvawa kako i dr`avniot slu`benik protiv kogo se vodi disciplinskata postapka i eden ~len od Agencijata. . vo organite od ~lenot 3 stav (2) na ovoj zakon. (2) Komisijata od stav (1) na ovoj ~len e sostavena od tri ~lena i toa eden rakovoden dr`aven slu`benik. (3) Po isklu~ok. (4) Komisijata od stav (1) na ovoj ~len. a po prethoden pismen izve{taj od neposredno prepostaveniot dr`aven slu`benik. po istekot na koe dr`avniot slu`benik se vra}a na rabotnoto mesto vo zvawe na koe bil rasporeden pred izrekuvaweto na disciplinskata merka i . vo traewe od {est meseca do edna godina. ne mo`e da nadmine 30% od iznosot na negovata vkupna plata za toj mesec. a pritoa ne se utvrdeni olesnitelni okolnosti za dr`avniot slu`benik koj go storil престапот. vo koi nema rakovodni dr`avni slu`benici. (5) Ako Komisijata od stav (1) na ovoj ~len utvrdi deka dr`avniot slu`benik ne e odgovoren ili ne se ispolneti uslovite za donesuvawe re{enie za izrekuvawe na disciplinska merka. vo rok od osum dena od denot na podnesuvaweto na predlogot za pokrenuvawe na disciplinska postapka. pismeniot izve{taj go podnesuva rakovoden slu`benik ili funkcionerot koj rakovodi so organot. . ^len 79 Zbirot na pari~nite kazni izre~eni na dr`avniot slu`benik vo eden mesec za disciplinska neurednost i disciplinski prestap. ^len 80 (1) Disciplinskite merki protiv dr`avniot slu`benik za disciplinska neurednost gi izrekuva sekretarot odnosno funkcionerot koj rakovodi so organot vo koj ne se imenuva sekretar.prestanok na vrabotuvaweto. mu predlaga na sekretarot. koga nastapile {tetni posledici za organot.rasporeduvawe na rabotno mesto vo ponisko zvawe. ^len 81 (1) Sekretarot.pari~na kazna od 10% do 30% od ednomese~niot iznos na platata isplatena na dr`avniot slu`benik vo mesecot pred izvr{uvaweto na disciplinskiot prestap. po sprovedenata disciplinska postapka mu predlaga soodvetna disciplinska merka na sekretarot. odnosno da ja zapre postapkata. odnosno funkcionerot koj rakovodi so organot od ~lenot 3 stav (2) na ovoj zakon vo koj ne se imenuva sekretar. Komisijata od stav (1) na ovoj ~len ja so~inuvaat dvajca dr`avni slu`benici od organot i eden ~len od Agencijata. vo organite od ~lenot 3 stav (2) na ovoj zakon vo koi nema rakovodni dr`avni slu`benici. odnosno funkcionerot koj rakovodi so organot od ~lenot 3 stav (2) na ovoj zakon vo koj ne se imenuva sekretar formira Komisija za vodewe na disciplinska postapka za disciplinski prestap (vo natamo{niot tekst: Komisija). da go otfrli predlogot.

vo organot od ~len 3 stav (2) na ovoj zakon. re{enieto se objavuva na oglasnata tabla vo organot od ~lenot 3 stav (2) od ovoj zakon. (2) Predlog za pokrenuvawe na disciplinska postapka protiv dr`avniot slu`benik podnesuva neposredno pretpostaveniot dr`aven slu`benik odnosno rakovodniot slu`benik ili funkcionerot koj rakovodi so organot od ~len 3 stav (2) na ovoj zakon vo koj ne se imenuva sekretar. ^len 83 Disciplinskata postapka ne mo`e da se povede ako pominal eden mesec od denot koga neposredno rakovodniot dr`aven slu`benik odnosno rakovodniot slu`benik ili funkcionerot koj rakovodi so organot od ~len 3 stav (2) na ovoj zakon vo koj ne se imenuva sekretar. odnosno za zapirawe na postapkata. odnosno na adresa na `iveali{teto odnosno prestojuvali{teto od koe dr`avniot slu`benik sekojdnevno doa|a na rabota. (8) Ako dr`avniot slu`benik ne mo`e da se pronajde na adresata na `iveali{teto. po pravilo vo rabotnite prostorii na organot od ~lenot 3 stav (2) na ovoj zakonvo koj dr`avniot slu`benik raboti. ^len 84 Disciplinskata postapka ne mo`e da se povede ako pominale tri meseci od denot koga e storena povredata na slu`benata dol`nost. donesuva re{enie za izrekuvawe na disciplinska merka. (9) Disciplinskata postapka zavr{uva vo rok od 60 dena. ^len 85 Po isklu~ok. . ~ij ~len e dr`avniot slu`benik. vrz osnova na predlogot na Komisijata. za disciplinska postapka povedena po naod na vnatre{na revizija. smetano od denot na donesuvawe na re{enie za formirawe na Komisijata od stav (1) na ovoj ~len. odnosno funkcionerot koj rakovodi so organot od ~len 3 stav (2) na ovoj zakon vo koj ne se imenuva sekretar.21 (6) Sekretarot. disciplinskata postapka za utvrduvawe na odgovornosta na dr`avniot slu`benik zastaruva vo rok od dve godini od denot na doznavaweto za povredata. ^len 82 (1) Sekoj dr`aven slu`benik i drugo lice. se primenuvaat rokovite od ~len 92 i 93 od ovoj zakon. (7) Re{enieto za izrekuvawe na disciplinska merka se vra~uva li~no na dr`avniot slu`benik. Po izminuvaweto na tri rabotni dena od denot na objavuvaweto na oglasnata tabla se smeta deka vra~uvaweto e izvr{eno. ^len 86 Ako povredata na slu`benata dol`nost povlekuva i krivi~na odgovornost. doznal za povredata na slu`benata dol`nost. odnosno prestojuvali{teto ili ako go odbie vra~uvaweto. vo soglasnost so zakon. odnosno za otfrlawe na predlogot. (3) Predlogot od stavot (2) na ovoj ~len se dostavuva do dr`avniot slu`benik i sindikalnata organizacija. ima pravo da podnese inicijativa za pokrenuvawe na disciplinska postapka protiv dr`aven slu`benik koja treba da bide obrazlo`ena.

(5) Komisijata od stav (2) na ovoj ~len. odnosno }e go osueti ili onevozmo`i utvrduvaweto na odgovornosta za disciplinski prestap. a povredata e od takva priroda {to negovoto natamo{no prisustvo vo organot dodeka trae postapkata {tetno }e se odrazi vrz slu`bata.22 ^len 87 (1) Dr`avniot slu`benik mo`e da bide suspendiran od organot od ~len 3 stav (2) na ovoj zakon vrz osnova na re{enie na ministerot. (2) Funkcionerot koj rakovodi so organot od ~len 3 stav (2) na ovoj zakon formira Komisija za utvrduvawe na materijalna odgovornost na dr`avniot slu`benik. (3) Suspenzijata od stav (2) na ovoj ~len trae do donesuvaweto na pravosilno re{enie. 2. ja predizvikal na organot od ~len 3 na ovoj zakon. vrz osnova na koj funkcionerot koj rakovodi so organot od ~lenot 3 stav (2) na ovoj zakon donesuva re{enie za nadomest na {teta. (4) Komisijata od stav (2) na ovoj ~len ja utvrduva materijalnata odgovornost za postoewe na storena materijalna {teta. ^lenovite na Komisijata imaat zamenici. eden dr`aven slu`benik so zvawe od ista grupa na zvawa kako i dr`avniot slu`benik protiv kogo se vodi postapka za utvrduvawe materijalna odgovornost i eden ~len od Agencijata. namerno ili od krajna nebre`nost. ^len 89 Agencijata so akt poblisku go utvrduva na~inot na vodeweto na disciplinskata postapka za utvrduvawe na disciplinski prestap. ^len 91 Predlog za pokrenuvawe na postapka za utvrduvawe na materijalna odgovornost protiv dr`avniot slu`benik podnesuva neposredno . odnosno rakovodniot slu`benik ili funkcionerot koj rakovodi so organot od ~len 3 stav (2) na ovoj zakon vo koj ne se imenuva sekretar koj go podnel predlogot za pokrenuvawe na disciplinskata postapka. a na predlog na neposredno rakovodniot dr`aven slu`benik. nejzinata visina i na~inot na storuvawe. koj ja predizvikal {tetata i koj }e ja nadomesti. ^len 88 Protiv re{enieto od ~lenovite 81 stav (6) i 87 stav (1) na ovoj zakon dr`avniot slu`benik ima pravo da izjavi `alba do Agencijata vo rok od osum dena od denot na vra~uvaweto na re{enieto. (2) Dr`avniot slu`benik mo`e da bide suspendiran od organot od ~len 3 stav (2) na ovoj zakon vo slu~ai koga protiv nego e pokrenata krivi~na postapka za krivi~no delo storeno na rabota ili vo vrska so rabotata ili e pokrenata disciplinska postapka za disciplinski prestap. za utvrdenata fakti~ka sostojba podnesuva izve{taj. odnosno funkcionerot koj rakovodi so organot. Materijalna odgovornost ^len 90 (1) Dr`avniot slu`benik e odgovoren za {tetata koja na rabota ili vo vrska so rabotata. (3) Komisijata od stav (2) na ovoj ~len e sostavena od tri ~lena i toa eden rakovoden dr`aven slu`benik.

ako od denot koga e storena materijalnata {teta pominala edna godina.23 pretpostaveniot dr`aven slu`benik. ^len 94 Postapkata za utvrduvawe na materijalna odgovornost ne mo`e da se vodi podolgo od 60 dena. organot od ~len 3 stav (2) na ovoj zakon e dol`en da mu ja nadomesti {tetata soglasno so odredbite od Zakonot za obligacionite odnosi. vo rok od tri meseca od kone~nosta na re{enieto za nadomest na {teta. vo rok od osum dena od denot na vra~uvaweto na re{enieto. ^len 93 Postapkata za utvrduvawe na materijalna odgovornost ne mo`e da se pokrene. ne ja nadomesti {tetata. dokolku taa ne e storena so umisla ili dokolku so isplata na nadomestokot na {tetata se zagrozuva egzistencijata na dr`avniot slu`benik i negovoto semejstvo. poveduva postapka pred nadle`niot sud. ^len 92 Postapkata za utvrduvawe na materijalna odgovornost ne mo`e da se povede ako pominale 60 dena od denot koga neposredno rakovodniot dr`aven slu`benik. odnosno funkcionerot koj rakovodi so organot od ~lenot 3 stav (2) na ovoj zakon mo`e celosno ili delumno da go oslobodi dr`avniot slu`benik od nadomestuvawe na {tetata. ^len 97 Ako dr`avniot slu`benik pretrpi {teta na rabota ili vo vrska so rabotata. . odnosno rakovodniot slu`benik ili funkcionerot koj rakovodi so organot od ~len 3 stav (2) na ovoj zakon vo koj ne se imenuva sekretar. ^len 96 Ako dr`avniot slu`benik. ^len 95 Protiv re{enieto od ~lenot 90 stav (5) na ovoj zakon dr`avniot slu`benik ima pravo da izjavi `alba do Agencijata. odnosno rakovodniot slu`benik ili funkcionerot koj rakovodi so organot od ~len 3 stav (2) na ovoj zakon vo koj ne se imenuva sekretar. organot od ~lenot 3 stav (2) na ovoj zakon. smetano od denot na donesuvaweto na re{enie za formirawe na Komisijata od ~lenot 90 stav (2) na ovoj zakon. doznal za toa. ^len 98 Organot od ~len 3 stav (2) na ovoj zakon e dol`en da ja nadomesti materijalnata {teta {to dr`avniot slu`benik vo vr{eweto na slu`benata dol`nost ja predizvikal kon treti lica. ^len 99 Ministerot.

(2) Podatocite od stav (1) na ovoj ~len se vnesuvaat vo obrazec koj go propi{uva Agencijata. (3) Ocenuvaweto na dr`avnite slu`benici koi vo tekot na godinata se vrabotile vo drug organ od ~len 3 stav (2) na ovoj zakon. (5) Sodr`inata na izve{taite od stavovite (3) i (4) na ovoj ~len se utvrduva so akt na Agencijata od stav (6) na ovoj ~len. vo organite od ~len 3 stav (2) na ovoj zakon vo koi nema rakovodni dr`avni slu`benici. go vr{i noviot neposredno pretpostaven rakovoden slu`benik. (2) Organot od ~len 3 stav (2) na ovoj zakon e dol`en da dostavi izve{taj za izvr{enite ocenuvawa do Agencijata najdocna eden mesec po istekot na rokot od ~len 100 stav (1) na ovoj zakon. (2) Po isklu~ok. (3) Vrz osnova na izve{tajot od stav (2) na ovoj ~len. vrz osnova na pismen izve{taj {to prethodniot neposredno pretpostaven rakovoden slu`benik zadol`itelno go izgotvuva.24 VI. nema da bidat ocenuvani. neplateno otsustvo i sli~no). ^len 101 (1) Ocenuvaweto na dr`avnite slu`benici go vr{i neposredno pretpostaveniot rakovoden dr`aven slu`benik. ocenuvaweto na dr`avnite slu`benici so koi rakovodel go vr{i noviot neposredno pretpostaven rakovoden slu`benik. vrz osnova na postojano sledewe sekoja godina se ocenuvaat najdocna do krajot na prvoto trimese~ije na narednata godina za izminatata godina. odnosno funkcionerot koj rakovodi so organot. vo godinata za koja se vr{i ocenuvaweto i rabotele pokratko od {est meseci. kako i dr`avnite slu`benici koi za prvpat se vrabotile vo organite od ~lenot 3 stav (2) na ovoj zakon. ^len 103 (1) Rakovodniot slu`benik koj go vr{i ocenuvaweto e dol`en da go zapoznae neposredno pretpostaveniot rakovoden slu`benik. ^len 102 (1) Ocenuvaweto na dr`avnite slu`benici se vr{i vrz osnova na podatoci {to se odnesuvaat na rezultatite od nivnata rabota i li~nite kvaliteti {to gi poka`ale vo tekot na raboteweto. (6) Na~inot i postapkata za ocenuvawe na dr`avnite slu`benici se utvrduva so akt na Agencijata. za izvr{enoto ocenuvawe. OCENUVAWE NA DR@AVNITE SLU@BENICI ^len 100 (1) Dr`avnite slu`benici osven sekretarot vo tekot na nivnata rabota. ocenuvaweto go vr{i neposredno povisokiot rakovoden slu`benik ili funkcionerot koj rakovodi so organot. vrz osnova na ~len 20 na ovoj zakon ili se rasporedeni na drugo rabotno mesto vo organot. vrz osnova na pismen izve{taj od prethodniot neposredno pretpostaven rakovoden slu`benik. (4) Dokolku neposredno pretpostaveniot rakovoden slu`benik vo tekot na godinata go promeni rabotnoto mesto ili vo slu~aj da mu prestane vrabotuvaweto. Agencijata mo`e da pobara od organot od ~len 3 stav (2) na ovoj zakon povtorno da go sprovede . (2) Dr`avnite slu`benici koi vo tekot na godinata bile otsutni od rabota podolgo od {est meseci (boleduvawe.

. . osven ako dr`avniot slu`benik i sekretarot. (4) Sodr`inata na izve{tajot od stav (2) na ovoj ~len se utvrduva so aktot na Agencijata od ~len 101 stav (6) od ovoj zakon. ^len 106 Na dr`avniot slu`benik mu prestanuva vrabotuvaweto po spogodba. odnosno funkcionerot koj rakovodi so organot vo koj ne se imenuva sekretar poinaku ne se spogodat. (3) Komisijata od stavot (2) na ovoj ~len e sostavena od tri ~lena. (5) Komisijata od stavot (2) na ovoj ~len. „delumno zadovoluva” i "nezadovoluva". vo organite od ~lenot 3 stav (2) na ovoj zakon vo koi nema sekretar. . (4) Po isklu~ok. eden stru~en dr`aven slu`benik i eden dr`aven slu`benik najmalku vo istoto zvawe koe go ima dr`avniot slu`benik koj go podnel prigovorot na ocenuvaweto. ~len vo Komisijata e eden rakovoden dr`aven slu`benik. i toa: sekretarot. ^len 107 (1) Na dr`avniot slu`benik mu prestanuva vrabotuvaweto ako podnese pismeno barawe za prestanok na vrabotuvaweto.vo drugi slu~ai utvrdeni so ovoj zakon. formirana od ministerot. (2) Vo slu~aj na prestanok na vrabotuvaweto po barawe na dr`avniot slu`benik. PRESTANOK NA VRABOTUVAWETO ^len 105 Na dr`avniot slu`benik mu prestanuva vrabotuvaweto : . VII. odnosno funkcionerot koj rakovodi so organot vo koj ne se imenuva sekretar. }e sklu~i pismena spogodba za prestanok na vrabotuvaweto. "zadovoluva".po negovo barawe. ili deka postapkata za ocenuvawe ne e sprovedena soglasno so odredbite od ovoj zakon. dokolku oceni deka rezultatite od ocenuvaweto se nekonzistentni. mo`e vo rok od osum dena od denot na ocenuvaweto da podnese prigovor do Komisijata za preispituvawe na ocenata. vo rok od 30 dena donesuva odluka protiv koja dr`avniot slu`benik ima pravo na `alba do Agencijata vo rok od 15 dena od denot na nejzinoto vra~uvawe. po sprovedenoto preispituvawe na ocenata. (2) Dr`avniot slu`benik koj ne e zadovolen od ocenata od stav (1) na ovoj ~len. nekompletni. otkazniot rok trae 30 dena od denot na podnesuvaweto na baraweto za prestanok na vrabotuvaweto. koga so sekretarot.po sila na zakon i .25 ocenuvaweto za del ili za site dr`avni slu`benici. odnosno funkcionerot koj rakovodi so organot od ~len 3 stav (2) na ovoj zakon. ^len 104 (1) Ocenata za dr`avniot slu`benik mo`e da bide "se istaknuva".po spogodba.

so denot na dostavuvaweto na re{enieto za otpust od dr`avjanstvo na Republika Makedonija. . . .mu prestane dr`avjanstvoto na Republika Makedonija . . (2) Re{enieto za prestanok na vrabotuvaweto se vra~uva li~no na dr`avniot slu`benik.so denot na vra~uvaweto na pravosilnata presuda.so denot na izrekuvaweto na kaznata.neopravdano otsustvuva od rabota najmalku tri dena posledovatelno vo eden mesec.se utvrdi deka pri vrabotuvaweto premol~il ili dal nevistiniti podatoci vo odnos na op{tite i posebnite uslovi za vrabotuvawe. vo rok od edna godina utvrdi deka dr`avniot slu`benik e vraboten sprotivno na odredbite na ovoj zakon. ^len 109 Na dr`avniot slu`benik mu prestanuva vrabotuvaweto i vo slu~aite ako : . . .ispolnuva uslovi za penzija soglasno zakon.poradi izdr`uvawe na kazna zatvor vo traewe podolgo od {est meseci . (3) Ako dr`avniot slu`benik ne mo`e da se pronajde na adresata na `iveali{teto. Po izminuvaweto na tri rabotni dena se smeta deka vra~uvaweto e izvr{eno. odnosno funkcionerot koj rakovodi so organot vo koj ne se imenuva sekretar.bide osuden za krivi~no delo vo vrska so slu`benata dol`nost ili drugo krivi~no delo koe go pravi nedostoen za dr`aven slu`benik i za vr{ewe na su`bata vo organot od ~len 3 stav (2) na ovoj zakon . odnosno prestojuvali{teto ili ako go odbie vra~uvaweto. . i . re{enieto se objavuva na oglasnata tabla vo organot od ~len 3 stav (2) na ovoj zakon.26 ^len 108 (1) Na dr`avniot slu`benik mu prestanuva vrabotuvaweto po sila na zakon ako : . ^len 110 (1) Re{enieto za prestanok na vrabotuvaweto na dr`avniot slu`benik go donesuva sekretarot.organot na dr`avnata uprava.so denot na stapuvaweto na izdr`uvawe na kaznata.mu e izre~ena kazna zabrana za vr{ewe profesija. ^len 111 (1) Protiv re{enieto za prestanok na vrabotuvaweto dr`avniot slu`benik ima pravo na `alba do Agencijata vo rok od osum dena od denot na vra~uvaweto na re{enieto. dejnost ili dol`nost .bide ocenet so ocenka „nezadovoluva” dva pati posledovatelno ili vo poslednite pet godini najmalku tri pati. po pravilo vo rabotnite prostorii na organot od ~len 3 stav (2) na ovoj zakon vo koj dr`avniot slu`benik raboti. odnosno na adresa na `iveali{teto.vo rok od 15 dena ne se vrati na rabota po zavr{uvaweto na stru~noto osposobuvawe ili usovr{uvawe soglasno ~lenot 31 na ovoj zakon i . . nadle`en za inspekcijata na trudot.so denot na dostavuvaweto na pravosilnoto re{enie za utvrduvawe na izgubenata rabotna sposobnost.ja zagubi rabotnata sposobnost . (2) Agencijata odlu~uva po `albata vo rok od 15 dena od priemot na `albata. odnosno prestojuvali{teto od koe dr`avniot slu`benik sekojdnevno doa|a na rabota.

odnosno usvoitel na dete do sedum godini.27 (3) @albata go odlaga izvr{uvaweto na re{enieto za prestanok na vrabotuvaweto. ima pravo vo nareden rok od 15 dena da bara za{tita na svoite prava pred nadle`niot sud. ZA[TITA NA PRAVATA NA DR@AVNITE SLU@BENICI ^len 113 (1) Dr`avniot slu`benik na koj so reшenie na prvostepen organ vo organot od ~len 3 stav (2) na ovoj zakon mu e povredeno pravo od slu`beni~ki odnos. necelosna ili nedozvolena. ima pravo da podnese `alba do Agencijata. (5) Vo slu~aj na prestanok na vrabotuvaweto vo smisla na stavovite (2) i (3) na ovoj ~len. dr`avniot slu`benik gi ima pravata utvrdeni so Zakonot za rabotnite odnosi i so Zakonot za penziskoto i invalidskoto osiguruvawe. (2) Prvostepeniot organ e dol`en `albata. dr`avniot slu`benik koj gi izvr{uval tie raboti se rasporeduva vo istiot organ na rabotno mesto vo isto ili ponisko zvawe. ^len 114 (1) Dr`avniot slu`benik koj ne e zadovolen od kone~nata odluka donesena od Agencijata vo rokot utvrden vo ~len 113 od ovoj zakon. VIII.invalid na trudot i . osven za pravoto na pari~no pobaruvawe. (3) Na dr`avniot slu`benik koj }e go odbie rasporeduvaweto vo smisla na stav (1) od ovoj ~len mu prestanuva vrabotuvaweto vo organot od ~len 3 na ovoj zakon. ^len 112 (1) Vo slu~aj na ukinuvawe ili obedinuvawe na organot. (2) Dr`avniot slu`benik ne mo`e da bara za{tita na pravoto pred nadle`en sud. da ja dostavi do Agencijata vo rok od osum dena od denot na priemot na `albata. mo`e da ja otfrli `albata kako nenavremena.roditel so pote{ko hendikepirano dete. . (4) Agencijata pri odlu~uvaweto po podnesenata `alba od stav (1) na ovoj ~len. (3) Po podnesenata `alba od stavot (1) na ovoj ~len.eden od bra~nite drugari koi se vraboteni kaj ist rabotodavec. (4) Koga za opredelen broj dr`avni slu`benici prestanala potrebata za rabota pri rasporeduvaweto prednost imaat dr`avnite slu`benici: . odnosno pred Komisijata od ~len 116 od ovoj zakon. namaluvawe na nadle`nostite. Agencijata odlu~uva vo rok od 30 dena od denot na priemot na `albata. osven koga so ovoj zakon poinaku e utvrdeno. da ja odbie `albata kako neosnovana i da go potvrdi prvostepenoto re{enie ili da ja uva`i `albata i da go ukine re{enieto na prvostepeniot organ i predmetot da go vrati na povtorno odlu~uvawe. osven koga so ovoj zakon poinaku ne e utvrdeno. namaluvawe na obemot na rabotata ili promena na vnatre{nata organizacija so ukinuvawe na rabotnite mesta zaradi strukturni promeni vo organite od ~len 3 na ovoj zakon. . . vo rok od 15 dena od denot na vra~uvaweto na re{enieto preku prvostepeniot organ.samohran roditel. ako prethodno ne baral za{tita na pravoto pred Agencijata. so propratnite spisi. do donesuvaweto na kone~noto re{enie po `albata. (2) Dokolku dr`avniot slu`benik vo rok od eden mesec ne bide rasporeden na rabotno mesto vo smisla na stav (1) od ovoj ~len mu prestanuva vrabotuvaweto.

(3) Organite od ~lenot 3 stavovi (2) i (3) na ovoj zakon. (5) Vrz osnova na pismenoto barawe od stavot (1) na ovoj ~len. ^len 116 Dr`avnite slu`benici vraboteni vo Agencijata. ^len 118 (1) Podatocite {to se vnesuvaat vo Registarot pretstavuvaat klasificirani informacii so stepen na tajnost opredelen soglasno so zakon. koj pretstavuva edinstvena baza na podatoci za dr`avnite slu`benici. (3) Agencijata so pravilnik gi propi{uva formata i sodr`inata na obrascite za evidentirawe na podatocite za dr`avnite slu`benici. osven dokolku obemot i kompleksnosta na baraweto ne go opravduva prodol`uvaweto na rokot za odgovor. zbirni podatoci i analizi mo`at pismeno da pobaraat i da koristat nau~ni i drugi institucii za nau~ni i istra`uva~ki celi. mo`at pismeno da pobaraat izvod od podatocite koi se vodat za niv vo Registarot. (4) Po isklu~ok od stavot (1) na ovoj ~len. (2) Agencijata e dol`na podatocite za dr`avnite slu`benici da gi vnese vo Registarot vo rok od petnaeset dena od denot na nivnoto dostavuvawe. soglasno so podatocite koi se vodat za niv vo Registarot. ^len 119 (1) Organot od ~len 3 stav (2) na ovoj zakon e dol`en sekoj podatok za nastanata promena vo vrska so dr`avniot slu`benik da go dostavi do Agencijata vo rok od petnaeset dena. (2) Kako klasificirani informacii so stepen na tajnost opredelen soglasno zakon vo smisla na ovoj zakon se smetaat poedine~nite podatoci za dr`avnite slu`benici. IX. imaat pravo na `alba soglasno so ovoj zakon protiv re{enie so koe se odlu~uva za nivnite prava i obvrski do nadle`nata vtorostepena Komisija na Vladata na Republika Makedonija. . ^len 120 (1) Podatocite od Registarot mo`at da gi koristat samo dr`avnite slu`benici i organite od ~len 3 stav (2) na ovoj zakon. no ne podolgo od u{te eden mesec. mo`at pismeno da pobaraat zbirni podatoci i analizi za del ili za site organi od ~lenot 3 stav (2) na ovoj zakon. (6) Agencijata gi izvestuva dr`avniot slu`benik i organot od ~lenot 3 stav (2) na ovoj zakon za prodol`uvaweto na rokot za odgovor i pri~inite za toa. (2) Dr`avniot slu`benik i organite od ~len 3 stav (2) na ovoj zakon. {to se vnesuvaat vo Registarot. Agencijata dostavuva odgovor vo rok od eden mesec. smetano od denot na nastanatata promena.28 ^len 115 Agencijata so akt gi propi{uva pravilata na rabotewe koga odlu~uva po `alba odnosno prigovor kako vtorostepen organ. REGISTAR NA DR@AVNI SLU@BENICI ^len 117 Agencijata vodi Registar na dr`avni slu`benici (vo natamo{niot tekst: Registar).

spored postojniot na~in na isplata na plati vo organite od ~lenot 3 na ovoj zakon. PREODNI I ZAVR[NI ODREDBI ^len 123 Rabotnicite koi zasnovale raboten odnos soglasno so Zakonot za organite na upravata ("Slu`ben vesnik na SRM" broj 40/90 i “Slu`ben vesnik na Republika Makedonija” broj 63/94 i 63/98). se rasporeduvaat kako dr`avni slu`benici vo zvawe soglasno so ~lenot 7 na ovoj zakon i }e primaat plata soodvetna na zvaweto i rabotnoto mesto na koe se rasporedeni soglasno so aktot za sistematizacija na rabotnite mesta. (3) Agencijata donesuva akt za sodr`inata na izve{tajot od stav (1) na ovoj ~len. ^len 122 Vo slu~aj na nesovpa|awe na podatocite vneseni vo Registarot so podatocite od popolnetiot obrazec. pravno validni se podatocite od obrazecot. ^len 127 Do donesuvawe na propisite i drugite akti ~ie donesuvawe e utvrdeno so ovoj zakon }e prodol`at da se primenuvaat propisite i drugite akti koi va`ele do denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon. . X. ^len 125 Za generalen. koi vr{at raboti od ~lenot 3 stav 1 na ovoj zakon.29 ^len 121 (1) Agencijata podgotvuva godi{en izve{taj za podatocite od Registarot. spored postojniot na~in na isplata na plati vo organite od ~lenot 3 na ovoj zakon. odnosno dr`aven sekretar vo rok od tri godini od denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon. sé do otpo~nuvawe na primena na sistemot na plati utvrden soglasno so ovoj zakon. steknuvaat zvawe soglasno so ~lenot 7 od ovoj zakon i }e primaat plata soodvetna na zvaweto i rabotnoto mesto na koe se rasporedeni soglasno so aktot za sistematizacija na rabotnite mesta. mo`at da se imenuvaat i lica koi ne se vraboteni vo organite od ~len 3 stav (2) na ovoj zakon. (2) Godi{niot izve{taj e javen i se objavuva najdocna do krajot na prvoto trimese~je na narednata godina za izminatata godina. so denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon. sé do otpo~nuvawe na primenata na sistemot na plati utvrden soglasno so ovoj zakon. ^len 126 Propisite i drugite akti ~ie donesuvawe e utvrdeno so ovoj zakon }e se donesat vo rok od {est meseci od denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon. ^len 124 Rakovodnite rabotnici imenuvani spored Zakonot za organite na upravata so denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon.

30 ^len 128 Aktite za organizacija i sistematizacija na rabotnite mesta. ^len 131 Dr`aven slu`benik koj na denot na vleguvawe vo sila na ovoj zakon e rasporeden na rabotno mesto za koe ne gi ispolnuva propi{anite uslovi po odnos na stepenot na obrazovanieto. ^len 134 (1) Odredbite od "Glava IV . odnosno funkcionerot koj rakovodi so organot od ~len 3 na ovoj zakon }e gi donese vo rok od tri meseci po donesuvaweto na propisite {to }e gi donese Vladata. ^len 130 So denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon rabotnicite koi zasnovale raboten odnos soglasno so Zakonot za organite na upravata i nemaat status na dr`avni slu`benici soglasno so ~len 3 stav (4) od ovoj zakon prodol`uvaat da rabotat na rabotnite mesta i da ja primaat platata koja ja imale pred vleguvaweto vo sila na ovoj zakon sé do ureduvaweto na nivnite plati soglasno so ~len 8 stav (3) od ovoj zakon. (2) Vladata vo rok od tri meseci od denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon }e go imenuva direktorot na Agencijata.Sistem na plati i nadomestoci na plati na dr`avnite slu`benici" }e se primenuvaat od 31 mart 2006 godina. ^len 133 Vrabotenite pripravnici vo organite od ~len 3 na ovoj zakon koi go imaat toj status na denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon. ako na denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon ima u{te pet godini do ostvaruvaweto na pravoto na starosna penzija spored propisite za penzisko i invalidsko osiguruvawe. go zadr`uva rasporeduvaweto na rabotnoto mesto za koe e propi{ano povisok stepen na obrazovanie i plata. }e se donesat aktite za organizacija i sistematizacija na rabotnite mesta na Agencijata. (2) Ministerot za finansii so upatstvo }e go utvrdi na~inot na presmetkata i isplatata na platite od stavot 1 na ovoj ~len. ^len 129 (1) Agencijata po~nuva so rabota so denot na imenuvaweto na direktorot. a nivnata celosna primena }e se realizira od 31 mart 2006 godsina. kako i drugite akti. . odnosno Agencijata. (3) Vo rok od 30 dena od denot na imenuvaweto na direktorot na Agencijata. ministerot. ^len 132 Disciplinskite postapki koi se vo tek }e zavr{at spored propisite koi va`ele do denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon. }e go polagaat pripravni~kiot ispit spored propisite koi va`ele do denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon. bidej}i ima ponizok stepen na obrazovanie od propi{aniot vo aktot za sistematizacija na rabotnite mesta. osven odredbite koi se odnesuvaat na osnovnata komponenta bez dodatok na plata za kariera koi }e zapo~nat da se primenuvaat etapno od 1 april 2004 godina.

се вработуваат и распоредуваат во органите од членот 3 ставови (2) и (3) на овој закон без објавување на јавен оглас и за истите не се применуваат одредбите од членовите 14. ^len 139 Одредбите од “Глава VI – Оценување на dr`avnite службеници“ ќе се применуваат од 1 јануари 2005 година. (2) Со одлуката од ставот (1) на овој член особено се уредуваат огласувањето на потребата за вработување на припадниците на заедниците што не се мнозинство во Република Македонија во органите од членот 3 ставови (2) и (3) на овој закон. утврдување на орган задолжен да изврши селекција на пријавените кандидати. (3) За припадниците на заедниците што не се мнозинство во Република Македонија кои успешно завршиле обука за стручни државни службеници и стручно-административни државни службеници. распишувањето на оглас за пријавување на кандидати за следење на обуката за работа во државната служба. a aktite od ~len 23 stav (3). 17. утврдување на периодот за кој се спроведува обуката и друго.31 ^len 135 (1) Заради примена на начелото на соодветна и правична застапеност и за вработување на припадниците на заедниците што не се мнозинство во Република Македонија во органите од членот 3 ставови (2) и (3) на овој закон. ^len 137 So denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon prestanuva primenata na odredbite na kolektivnite dogovori po pra{awata koi se uredeni so ovoj zakon. . успешната обука се смета за положен стручен испит. (5) Распоредувањето на стручните државни службеници и стручноадминистративните државни службеници од ставот (4) на овој член во органите од членот 3 ставови (2) и (3) на овој закон го врши Владата на Република Македонија. Agencijata }e gi donese vo rok od tri meseci. како и приправнички испит и истите нема да го полагаат испитот со членот 15 од овој закон. утврдување на субјект задолжен да ја организира и спроведе обуката. спроведувањето на обука. ^len 136 Спроведувањето на обуката за работа во државната служба за припадниците на заедниците што не се во мнозинство во Република Македонија и нивното вработување од членот 134 на овој закон ќе се применува до 31 dekemvri 2006 година. дефинирање на критериумите врз основа на кои се врши селекција на пријавените кандидати. ^len 138 Aktite od ~len 8 stav (4) i ~len 16. Владата на Република Македонија донесува посебна одлука. (4) Припадниците на заедниците што не се мнозинство во Република Македонија кои успешно ќе ја завршат обуката за стручни државни службеници и стручноадминистративни државни службеници. како стручни државни службеници и стручно-административни државни службеници преку спроведување на обука за работа во државната служба. 15. ~len 58 stav (2) i ~len 71 stav (3) vo rok od {est meseci od denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon. 18 и 19 на овој закон. утврдување на услови кои треба да ги исполнат кандидатите.

. odnosno sekretar na op{tina so sedi{te vo selo. odnosno sekretar na Op{tina so sedi{te vo grad. mo`at da se imenuvaat i lica koi ne se vraboteni vo administracijata na Gradot Skopje i op{tinskata administracija. ^len 142 Podzakonskite propisi ~ie donesuvawe e utvrdeno so ovoj zakon }e se donesat vo rok od {est meseci od denot na vleguvawe vo sila na ovoj zakon.Sistem na plati i nadomestoci na plati na dr`avnite slu`benici” }e se primenuvaat od 01 januari 2005 godina. a odredbite od “Glava IV .32 ^len 140 Одредбите од “Глава IV – Систем на плати и надоместоци на плати на др`авните службеници“ ќе се применуваат од 01 јануари 2005 година. vo rok od dve godini od denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon. ^len 141 Ovoj zakon vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija". ^len 143 Za sekretar na gradot Skopje.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->