1

GRAĐEVINSKI FAKULTET
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Predmet: konstrukcije  Predmet: konstrukcije ‐‐ hidrotehničko i  hidrotehničko i 
geomehaničko usmjerenje geomehaničko usmjerenje geomehaničko usmjerenje geomehaničko usmjerenje
• norma za betonske konstrukcije  EN 1992 
– općenito
GRANIČNA STANJA NOSIVOSTI
- vezana uz rušenje ili druge oblike otkazivanja konstrukcije
- obuhvaćaju sigurnost konstrukcije i njenih dijelova kao i ljudi
odnose se na: - odnose se na:
Stalnu ili prolaznu
proračunsku situaciju
Izvanrednu
proračunsku situaciju
( ) ( )
(
¸
(

¸

¿ · ¸ + · ¢ · ¸ + · ¸ + ¿ · ¸ =
>1 i
k p i , k i , 0 Q 1 , k Q
j
j , k j , G d d
P Q Q G S S
( ) ( )
(
( ) ( )
(
¸
(

¸

¿ · ¸ + + · ¢ · + · ¢ + ¿ · ¸ =
>1 i
k p d i , k i , 2 1 , k 11
j
j , k j , G d d
P A Q Q G S S
Seizmičku
proračunsku situaciju
S
d
s R
d
S
d
- proračunska vrijednost djelovanja,
R
d
- proračunska vrijednost nosivosti (svojstva materijala)
( ) ( )
(
¸
(

¸

+ · ¢ + + ¿ =
k 1 , k 21 Ed
j
j , k d d
P Q A G S S
2
GRANIČNA STANJA NOSIVOSTI
Pojedine elemente, ovisno o djelovanjima, valja provjeriti na GSN:
•pri djelovanju momenata savijanja
i dj l j t ij j i d ž il •pri djelovanju momenta savijanja i uzdužne sile
•provesti proračun na posmik
•proračun na torziju
•proračun na torziju u kombinaciji sa savijanjem i/ili uzdužnim silama
•proračun na torziju u kombinaciji s posmikom
•te izvršiti provjere na proboj
OSNOVE PRORAČUNA – PLOČA, GREDA, STUPOVA, ZIDOVA
PRORAČUN ZGRADA OTPORNIH NA POTRES
PRORAČUN PREDNAPETIH KONSTRUKCIJA
SAVIJANJE
Mehanički koeficijent armiranja µ
Sd
:
M
• Ploča kao greda širine 1,0 m, nosive u jednom smjeru, b = 100 cm.
• T greda u polju b = b
eff
, na ležaju b = b
w
.
Iz odgovarajućih tablica se očitava koeficijent kraka unutrašnjih sila
cd
2
sd
sd
f d b
M
· ·
= µ
Iz odgovarajućih tablica se očitava koeficijent kraka unutrašnjih sila
, za odgovarajuću deformaciju betona i čelika te se potrebna
površina armature određuje izrazom:
yd
Sd
s
f d
M
A
· ·
=
,
1
3
POSMIK
Računska poprečna sila proračunava se na udaljenosti a od osi ležaja:
d
2
b
a
lež
+ =
( ) q g a V V ¸ + ¸ =
'
i može se nalaziti u granicama
•V
Rd1
nosivost na poprečne sile preko betona i uzdužne armature
•V nosivost preko tlačnih štapova
2
( ) q g a V V
Q G Sd Sd
· ¸ + · ¸ · ÷ =
•V
Rd2
nosivost preko tlačnih štapova
Uz pretpostavljen profil i reznost vilica,
potreban razmak vilica s
w
:
1 Rd Sd
d , yw sw
w
V V
z m f A
s
÷
· · ·
=
PROBOJ
Proračun ploča na proboj valja provesti kod ploča direktno oslonjenih na stupove
(ili temeljnih ploča), kada je promjer stupa D s 3,5d i opseg stupa u s 11d
Računska poprečnu silu proboja
po jedinici kritičnog opsega:
| koeficijent kojim se
uzima u obzir utjecaj
ekscentričnosti opterećenja
cr
Sd
Sd
u
V
v
| ·
=
Kada je v
Rd1
s v
Sd
s v
Rd2,
potrebna armatura:
v
Sd
> v
Rd2,
= 1,6v
Rd1
dolazi do drobljenja betona i zato valja povećati klasu betona
ili povećati visinu presjeka ili pojačati uzdužnu armaturu
cr
w , yd
1 Rd Sd
sw
u
sin f
v v
A · ¿
o ·
÷
=
4
TORZIJA
Za preuzimanje momenta torzije potrebno je osigurati i uzdužnu i
poprečnu armaturu.
TT
Sd Sd
ss TT
Rd1 Rd1
(nosivost tlačnih štapova)
TT
Sd Sd
= T = T
Rd2 Rd2
(nosivost poprečne armature)
¬razmak vilica za preuzimanje torzije
TT
Sd Sd
= T = T
Rd3 Rd3
(nosivost uzdužne armature)
t b ši d ž t
8
u
T
ctg f A A 2
s
k
Sd
ywd k
1
swt
wT
s
O · · ·
=
·
=
u T
A
k Sd
lt
¬potrebna površina uzdužne armature
Istodobno djelovanje poprečne sile
i momenta torzije
(V
Sd
÷s
w
), (T
Sd
÷s
wT
)
O · · tg f A 2
A
yld k
slt
( )
wT w
wT w
s s
s s
s
+
·
=
SAVIJANJE i UZDUŽNA SILA
Bezdimenzijska veličina
momenta savijanja
M
2 4
2.6
2.8
3.0
)
e
Bezdimenzijska veličina
uzdužne sile
cd
2
sd
sd
f d b
M
· ·
= µ
d
sd
sd
f d b
N
· ·
= v
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
b
e
z
d
i
m
.

v
e
l
i
c
i
n
a

u
z
d
u
ž
n
e

s
i
l
e

(
R
d
)
0.6
0.9
0.7
0.8
0.3
0.4
0.5
0 1
0.2
e = 1.0
cs1/cc = 0/-3.5%
o
Očitanje mehaničkog
koeficijenta armiranja e
cd
f d b
0.0
0.2
0.4
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3
bezdimenzijska velicina momenta savijanja (µRd)
b
e= 0.05
0.1
3.0/-3.5%
o
bd
f
f
A A
yd
cd
2 s 1 s
· e = =
5
GRANIČNA STANJA UPORABLJIVOSTI
÷ odgovaraju stanjima izvan kojih zahtjevi na uporabu konstrukcije ili
konstrukcijskog elementa više nisu zadovoljeni
÷ obuhvaćaju zadržavanje konstrukcije u elastičnome području ÷ obuhvaćaju zadržavanje konstrukcije u elastičnome području,
funkcionalnost konstrukcije ili dijelova, udobnost ljudi i vanjski
izgled konstrukcije
÷ razlikuju se nepovratna i povratna granična stanja uporabljivosti
E
d
s C
d
E
d
- proračunska vrijednost izazvana djelovanjem,
C
d
- granična prorač. vrijednost bitnog kriterija uporabljivosti (deformiranja, vibracije, naprezanja)
GRANIČNA STANJA UPORABLJIVOSTI
Karak-
teristična ( )
(
¸
(

¸

+ · ¢ + + = ¿ ¿
>1
, , 0 1 , ,
" " " " " "
i
k i k i k
j
j k d d
P Q Q G S S
kombinacija
Česta
kombinacija
koristi se uglavnom kada prekoračenje graničnog
stanja izaziva trajna lokalna oštećenja ili trajna
neprihvatljiva deformiranja
koristi se uglavnom kada prekoračenje graničnog
¸ ¸
>1 i j
( )
(
¸
(

¸

+ · ¢ · + · ¢ + = ¿ ¿
>1
, , 2 1 , 11 ,
" " " " " "
i
k i k i k
j
j k d d
P Q Q G S S
koristi se uglavnom kada prekoračenje graničnog
stanja izaziva lokalna oštećenja, velika
deformiranja ili privremene vibracije
Nazovi-
stalna
kombinacija
( ) ( )
(
¸
(

¸

+ · ¢ + = ¿ ¿
>
k
i
i k i
j
j k d d
P Q G S S " " " "
1
, , 2 ,
koristi se uglavnom kada su dugotrajni učinci
važni
6
GRANIČNA STANJA UPORABLJIVOSTI
GRANIČNO STANJE NAPREZANJA
GRANIČNO STANJE PUKOTINA
GRANIČNO STANJE DEFORMIRANJA
GRANIČNA STANJA UPORABLJIVOSTI
GRANIČNO STANJE NAPREZANJA
Naprezanje u betonu, za rijetku kombinaciju opterećenja:
a za nazovistalnu kombinaciju:
ck c
f 6 , 0 · s o
f 45 0 s o
Naprezanje u čeliku, za rijetku kombinaciju opterećenja:
ck c
f 45 , 0 · s o
yk s
f 8 , 0 · s o
7
GRANIČNA STANJA UPORABLJIVOSTI
GRANIČNO STANJE PUKOTINA
g k
w w s
Karakteristična širina pukotina mora biti manja ili jednaka graničnoj vrijednosti
| | mm s w
sm rm k
c · · | =
) mm 2 , 0 ( mm 4 , 0 3 , 0 w
g
÷ =
| odnos računske i
srednje širine pukotina
Ovisno o zagađenju okoliša
s
rm
srednji razmak pukotina
c
sm
srednja relativna
deformacija armature
uzimajući u obzir i
nosivost betona na vlak
između pukotina
Za djelomično prednapete
konstrukcije: w
g
= 0,2 mm
GRANIČNA STANJA UPORABLJIVOSTI
GRANIČNO STANJE PUKOTINA
Nije potrebno kontrolirati ako su promjeri šipki |
s
i razmaci (mm) između njih
manji od graničnih
Naprezanja u čeliku o
s
(N/mm
2
) armirani presjeci prednapeti presjeci
160 32 32 25 25
200 25 25 16 16
240 20 20 12 12
280 16 16 88
320 12 12 66
360 10 10 55
400 88 44
450 66 --
8
GRANIČNA STANJA UPORABLJIVOSTI
GRANIČNO STANJE PUKOTINA
Nije potrebno kontrolirati ako su promjeri šipki |
s
i razmaci (mm) između njih
manji od graničnih
Naprezanja u čeliku o
s
(N/mm
2
) armirani
presjeci
(savijanje)
armirani
presjeci
(čist vlak)
prednapeti
presjeci
(savijanje)
160 300 200 200 160 300 200 200
200 250 150 150
240 200 125 100
280 150 75 50
320 100 - -
360 50 - -
GRANIČNA STANJA UPORABLJIVOSTI
GRANIČNO STANJE DEFORMIRANJA
g tot
v v s
Maksimalni progib od kratkotrajnog graničnom
i dugotrajnog opterećenja mora biti manji ili jednak progibu.
L/250 grede ploče grede s prepustima
tot
tot
r
L
k
v
1 1
2
1
· · =
g
v
k koeficijent ovisan o statičkom
sustavu i opterećenju
L raspon elementa
1/r
tot
ukupna zakrivljenost u presjeku
= zakr. zbog opterećenja
i puzanja 1/r
m
+ zakr. zbog skupljanja 1/ r
csm
L/250 grede, ploče, grede s prepustima
L/500 ploče ravnog krova, ploče ili grede
na kojima su postavljeni
pregradni zidovi naposredno nakon
izvedbe
L/250+L/500
ploče ili grede na kojima su
naknadno izvedeni pregradni zidovi
9
VERTIKALNI PROGIBI HORIZONTALNE GREDE
Europska norma EN 1990 u odnosu na HRN ENV 1991-1 uvodi preporučene
granične vrijednosti vertikalnog progiba horizontalne grede
o
max
= o
1
+ o
2
- o
0
0
m
a
x
1
2
L
o
0
prethodno nadvišenje grede
o
1
progib grede uslijed stalnog opterećenja neposredno nakon stanja
opterećenja
o
2
progib grede uslijed promjenljivog opterećenja i vremenski
promjenljivih deformiranja od stalnoga opterećenja
PREPORUČENE VRIJEDNOSTI VERTIKALNIH PROGIBA PREMA EN 1990
konstrukcija o
max
o
2
krovovi L/200 L/300
pristupačni krovovi za drugu namjenu osim
održavanja
L/250 L/300
stropovi L/250 L/300
stropovi/krovovi sa žbukom ili drugim krhkim
završnim slojevima ili nesavitljivim pregradama
L/250 L/350
završnim slojevima ili nesavitljivim pregradama
stropovi koje podupiru stupovi (osim ako je progib
uzet u obzir u sklopu globalnog proračuna za
granično stanje nosivosti)
L/400 L/500
kada o
max
može narušiti izgled zgrade L/250 -
10
Beton se dijeli na razrede
f
ck
/ f
ck,cube
= tlačna čvrstoća valjka (promjera 15 cm i duljine 30 cm)
SVOJSTVA MATERIJALA
BETON
,
/ tlačna čvrstoća kocke (brida 15 cm).
Razred betona
Čvrstoće
12/16 16/20 20/25 25/30 30/37 35/45 40/50 45/55 50/60
f
ck (N/mm
2
)
12 16 20 25 30 35 40 45 50
f
ctm (N/mm
2
)
1,6 1,9 2,2 2,6 2,9 3,2 2,5 3,8 4,1 f
ctm (N/mm )
,6 ,9 , ,6 ,9 3, ,5 3,8 ,
t
Rd
(N/mm
2
) 0,18 0,22 0,26 0,30 0,34 0,37 0,41 0,44 0,48
C 45/55 (TPBK) ~ MB 55 (PBAB)
Računska čvrstoća: f
cd
=f
ck

c

c
= 1,5)
o
s (N/mm )
2
SVOJSTVA MATERIJALA
ČELIK ZA ARMIRANJE
Idealizirani proračunski o-c
dijagramza armaturu B-500.
E =200000 N/mm s
2
E
yd c =
0,0
f = 434,78
c s 20,0
fyd
B-500
yd
10,0 (‰)
j g
Es
y
Karakteristična granica razvlačenja f
yk
= 500 N/mm
2
Računska granica razvlačenja f
yd
= 500/1,15=434,78 N/mm
2
Modul elastičnosti - dopušteno je uzeti srednju vrijednost
Velika duktilnost B, C f
tk
/f
yk
> 1,08, c
uk
> 5%
Obična duktilnost A f
tk
/f
yk
> 1,05, c
uk
> 2,5%
11
Zaključno
Stupanjem na snagu Tehničkog propisa za betonske
konstrukcije za projektiranje betonskih konstrukcija
vrijede pravila određena hrvatskim normama.
Prikazane su
• osnove suvremenog pristupa proračunu konstrukcija
• načela graničnih stanja • načela graničnih stanja
• obuhvaćanje djelovanja na betonske konstrukcije
• svojstva materijala

nosive u jednom smjeru. M sd b  d 2  f cd • Ploča kao greda širine 1. STUPOVA. ovisno o djelovanjima.0 m. GREDA. valja provjeriti na GSN: •pri djelovanju momenata savijanja •pri djelovanju momenta savijanja i uzdužne sile i dj l j t ij j d ž il •provesti proračun na posmik •proračun na torziju •proračun na torziju u kombinaciji sa savijanjem i/ili uzdužnim silama •proračun na torziju u kombinaciji s posmikom •te izvršiti provjere na proboj OSNOVE PRORAČUNA – PLOČA.GRANIČNA STANJA NOSIVOSTI Pojedine elemente. Iz odgovarajućih tablica se očitava koeficijent kraka unutrašnjih sila  za odgovarajuću deformaciju betona i čelika te se potrebna površina armature određuje izrazom: As1  M Sd   d  f yd 2 . ZIDOVA PRORAČUN ZGRADA OTPORNIH NA POTRES PRORAČUN PREDNAPETIH KONSTRUKCIJA SAVIJANJE Mehanički koeficijent armiranja Sd:  sd  • T greda u polju b = beff. b = 100 cm. na ležaju b = bw.

kada je promjer stupa D  3.6vRd1 dolazi do drobljenja betona i zato valja povećati klasu betona ili povećati visinu presjeka ili pojačati uzdužnu armaturu 3 . potreban razmak vilica sw: sw  A sw f yw .d  m  z VSd  VRd1 PROBOJ Proračun ploča na proboj valja provesti kod ploča direktno oslonjenih na stupove (ili temeljnih ploča).5d i opseg stupa u  11d Računska poprečnu silu proboja po jedinici kritičnog opsega:  koeficijent kojim se uzima u obzir utjecaj ekscentričnosti opterećenja v Sd  VSd   u cr v Sd  v Rd1  u cr f yd. = 1.POSMIK Računska poprečna sila proračunava se na udaljenosti a od osi ležaja: a i može se nalaziti u granicama b lež d 2  VSd VSd  a G g   Q q  •VRd1 •VRd2 nosivost na poprečne sile preko betona i uzdužne armature nosivost preko tlačnih štapova Uz pretpostavljen profil i reznost vilica. w  sin  Kada je vRd1  vSd  vRd2. potrebna armatura:  A sw  vSd > vRd2.

8 0.2 1.4 1.4 24 2.6 1. TSd  TRd1 (nosivost tlačnih štapova) TSd = TRd2  razmak vilica za preuzimanje torzije (nosivost poprečne armature) s wT  2A 1  A k  f ywd  ctg swt TSd  uk 8 TSd  u k TSd = TRd3 (nosivost uzdužne armature) A slt  lt  potrebna površina uzdužne armature t b ši d ž t 2A k  f yld  tg Istodobno djelovanje poprečne sile i momenta torzije (VSdsw).3 = 0.9 1.5%o  sd N sd  b  d  f cd d Očitanje mehaničkog koeficijenta armiranja  3.0 2.2 2.8 0.9 = 1.4 0.0 1.3 0.5%o A s1  A s 2    f cd bd f yd bezdimenzijska velicina momenta savijanja (Rd) 4 .1 1.6 0.6 0. velicina uzdužne sile (  s1/c = 0/-3.1 0.8 1.7 0.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.7 0.5 0.1 01 0.2 0.0 1.6 Rd ) 2.8 2.05 0.2 1. (TSdswT) s s w  s wT s w  s wT  SAVIJANJE i UZDUŽNA SILA Bezdimenzijska veličina momenta savijanja M sd  sd  b  d 2  f cd Bezdimenzijska veličina uzdužne sile 3.2 0.0/-3.8 0.6 0.0  b bezdim.3 0.4 0.5 0.TORZIJA Za preuzimanje momenta torzije potrebno je osigurati i uzdužnu i poprečnu armaturu.

j "" Qk .granična prorač. funkcionalnost konstrukcije ili dijelova. j ""   2.i  Qk .i "" Pk  i 1 j    koristi se uglavnom kada su dugotrajni učinci važni 5 . naprezanja) Ed  Cd GRANIČNA STANJA UPORABLJIVOSTI Karakteristična kombinacija   S d  S d  Gk . Cd . velika deformiranja ili privremene vibracije Nazovistalna kombinacija   S d  S d  Gk .1 ""   0.i "" Pk  i 1 j  koristi se uglavnom kada prekoračenje graničnog stanja izaziva lokalna oštećenja.proračunska vrijednost izazvana djelovanjem.i "" Pk  i 1 j  koristi se uglavnom kada prekoračenje graničnog stanja izaziva trajna lokalna oštećenja ili trajna neprihvatljiva deformiranja Česta kombinacija   S d  S d  Gk .i  Qk . vrijednost bitnog kriterija uporabljivosti (deformiranja.GRANIČNA STANJA UPORABLJIVOSTI   odgovaraju stanjima izvan kojih zahtjevi na uporabu konstrukcije ili konstrukcijskog elementa više nisu zadovoljeni obuhvaćaju zadržavanje konstrukcije u elastičnome području području. vibracije.1 ""    2. udobnost ljudi i vanjski izgled konstrukcije razlikuju se nepovratna i povratna granična stanja uporabljivosti  Ed . j "" 11  Qk .i  Qk .

6  f ck a za nazovistalnu kombinaciju: c 0.GRANIČNA STANJA UPORABLJIVOSTI GRANIČNO STANJE NAPREZANJA GRANIČNO STANJE PUKOTINA GRANIČNO STANJE DEFORMIRANJA GRANIČNA STANJA UPORABLJIVOSTI GRANIČNO STANJE NAPREZANJA Naprezanje u betonu.45 fck Naprezanje u čeliku. za rijetku kombinaciju opterećenja: s  0. za rijetku kombinaciju opterećenja: c  0.8  f yk 6 .

2mm) Ovisno o zagađenju okoliša Za djelomično prednapete konstrukcije: wg = 0.3  0.2 mm odnos računske i srednje širine pukotina srednji razmak pukotina srednja relativna deformacija armature uzimajući u obzir i nosivost betona na vlak između pukotina GRANIČNA STANJA UPORABLJIVOSTI GRANIČNO STANJE PUKOTINA Nije potrebno kontrolirati ako su promjeri šipki s i razmaci (mm) između njih manji od graničnih Naprezanja u čeliku s (N/mm2) 160 200 240 280 320 360 400 450 armirani presjeci 32 25 20 16 12 10 8 6 prednapeti presjeci 25 16 12 8 6 5 4 - 7 .GRANIČNA STANJA UPORABLJIVOSTI GRANIČNO STANJE PUKOTINA Karakteristična širina pukotina mora biti manja ili jednaka graničnoj vrijednosti w k    s rm  smmm  srm sm wk  wg w g  0.4mm(0.

ploče grede ploče. zbog skupljanja 1/ rcsm grede.GRANIČNA STANJA UPORABLJIVOSTI GRANIČNO STANJE PUKOTINA Nije potrebno kontrolirati ako su promjeri šipki s i razmaci (mm) između njih manji od graničnih Naprezanja u čeliku s (N/mm2) armirani presjeci (savijanje) 300 250 200 150 100 50 armirani presjeci (čist vlak) 200 150 125 75 prednapeti presjeci (savijanje) 200 150 100 50 - 160 200 240 280 320 360 GRANIČNA STANJA UPORABLJIVOSTI GRANIČNO STANJE DEFORMIRANJA Maksimalni progib od kratkotrajnog i dugotrajnog opterećenja mora biti manji ili jednak graničnom progibu. vtot  k L 1/rtot 1 2 1 L  k1 rtot v tot  vg L/250 L/500 vg koeficijent ovisan o statičkom sustavu i opterećenju raspon elementa ukupna zakrivljenost u presjeku = zakr. zbog opterećenja i puzanja 1/rm + zakr. ploče ili grede na kojima su postavljeni pregradni zidovi naposredno nakon izvedbe L/250+L/500 ploče ili grede na kojima su naknadno izvedeni pregradni zidovi 8 . grede s prepustima ploče ravnog krova.

0 L 0 1 2 prethodno nadvišenje grede progib grede uslijed stalnog opterećenja neposredno nakon stanja opterećenja progib grede uslijed promjenljivog opterećenja i vremenski promjenljivih deformiranja od stalnoga opterećenja PREPORUČENE VRIJEDNOSTI VERTIKALNIH PROGIBA PREMA EN 1990 2 konstrukcija krovovi pristupačni krovovi za drugu namjenu osim održavanja stropovi stropovi/krovovi sa žbukom ili drugim krhkim završnim slojevima ili nesavitljivim pregradama stropovi koje podupiru stupovi (osim ako je progib uzet u obzir u sklopu globalnog proračuna za granično stanje nosivosti) kada max može narušiti izgled zgrade max L/200 L/250 L/250 L/250 L/400 L/250 2 L/300 L/300 L/300 L/350 L/500 - 9 .VERTIKALNI PROGIBI HORIZONTALNE GREDE Europska norma EN 1990 u odnosu na HRN ENV 1991-1 uvodi preporučene granične vrijednosti vertikalnog progiba horizontalne grede 1 max 0 max = 1 + 2 .

9 0.05.6 .37 Razred betona Čvrstoće fck fctm 2 (N/mm ) 2 (N/mm ) 12/16 12 1.34 35/45 35 3. uk > 2.0  s (‰ )  Karakteristična granica razvlačenja f yk = 500 N/mm2 Računska granica razvlačenja fyd = 500/1. C A ftk/fyk  1.30 30 2.0  f y d yd Es 1 0 .6 0.9 0.cube = tlačna čvrstoća valjka (promjera 15 cm i duljine 30 cm) . 0.41 45/55 45 3.18 40/50 40 2.0 2 0 .5) SVOJSTVA MATERIJALA ČELIK ZA ARMIRANJE  s (N /m m 2 ) Idealizirani proračunski - dijagram za armaturu B-500.22 20/25 25/30 30/37 20 2.9 .6 .9 .dopušteno je uzeti srednju vrijednost Velika duktilnost Obična duktilnost B.7 8 E s = 2 0 0 0 0 0 N /m m 2 0 . 16/20 16 1.2 0.5 .48 Rd (N/mm2) C 45/55 (TPBK)  MB 55 (PBAB) Računska čvrstoća: fcd=fck/c (c = 1. / tlačna čvrstoća kocke (brida 15 cm). 0. 3. j g B -5 0 0 f y d = 4 3 4 . uk > 5% ftk/fyk  1.44 50/60 50 4.8 0.2 .1 .6 0.5% 10 .SVOJSTVA MATERIJALA BETON Beton se dijeli na razrede fck / fck.15=434.26 25 2.5 0.08.78 N/mm2 Modul elastičnosti .

• • • • Prikazane su osnove suvremenog pristupa proračunu konstrukcija načela graničnih stanja obuhvaćanje djelovanja na betonske konstrukcije svojstva materijala 11 .Zaključno Stupanjem na snagu Tehničkog propisa za betonske konstrukcije za projektiranje betonskih konstrukcija vrijede pravila određena hrvatskim normama.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.