P. 1
KZ-1

KZ-1

|Views: 80|Likes:
Published by majtibob

More info:

Published by: majtibob on Mar 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2012

pdf

text

original

SPLOŠNO O KAZENSKIH SANKCIJAH in KAZNIH

(Kazensko pravo, predavanje, 05.01.2009)
doc. dr. Liljana SELINŠEK

OPOZORILO: PREZENTACIJA NI ŠTUDIJSKO GRADIVO, AMPAK UČNI PRIPOMOČEK ZA PONAVLJANJE!!!

1

POJEM KAZENSKIH SANKCIJ • • • Terminološko opozorilo: izraza “kazen” in “kazenska sankcija” nista sopomenki!! Kazen = opredelilni element kazenskega prava v zgodovinski perspektivi Kazenska sankcija = opredelilni element sodobnega kazenskega prava Sistem kazenskih sankcij posamezne drţave sporoča dvoje: katerim ciljem sluţi kazensko pravo. ali pa na druga vprašanja. • • Razvoj na področju kazenskih sankcij kaţe prehod: monizem dualizem pluralizem 2 . in kakšna so sredstva za dosego teh ciljev. 2. povezana s kazenskimi sankcijami KAZENSKE SANKCIJE SO EDEN OD OSREDNJIH POJMOV KAZENSKEGA PRAVA (poleg kaznivega dejanja in krivde)! 1. Vsa vprašanja kazenskega materialnega prava so v končni fazi osredotočena na predpostavke za uporabo kazenske sankcije.

predpišejo se lahko le z zakonom / načelo zakonitosti. 5. ki je ugotovljeno posegel v pravno vrednoto oziroma dobrino. 2. pluralizem po vrstah in trajanju omogoča individualizacijo kazenskih sankcij / načelo individualizacije. 3 . 3.DEFINICIJA KAZENSKIH SANKCIJ • = prisilni ukrepi v obliki odvzema ali omejitve določenih pravic posamezniku. zavarovano s kazenskim pravom (torej storil kaznivo dejanje) Skupne značilnosti vseh vrst kazenskih sankcij: • 1. in izreče jih lahko le sodišče. 4. biti morajo humane in popravljive / načelo humanizacije. legitimne so le. če se uveljavijo ob spoštovanju ustavno zagotovljenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter na načelih pravne drţave / načelo pravne drţave.

VRSTE KAZENSKIH SANKCIJ V NAŠEM PRAVNEM SISTEMU • KAZNI • OPOZORILNE SANKCIJE • VARNOSTNI UKREPI • VZGOJNI UKREPI 4 .

NOTRANJA DELITEV POSAMEZNIH VRST KAZENSKIH SANKCIJ • a/ KAZNI         za fizične osebe: ZAPOR (sem sodita tudi mladoletniški zapor in dosmrtni zapor) DENARNA KAZEN PREPOVED VOŢNJE MOTORNEGA VOZILA za pravne osebe: DENARNA KAZEN ODVZEM PREMOŢENJA PRENEHANJE PRAVNE OSEBE PREPOVED UDELEŢBE NA RAZPISIH NA PODROČJU JAVNEGA NAROČANJA PREPOVED TRGOVANJA S FINANČNIMI INSTRUMENTI PRAVNE OSEBE NA ORGANIZIRANEM TRGU 5 .

za pravne osebe:  POGOJNA OBSODBA 6 .b/ OPOZORILNE SANKCIJE    za fizične osebe: POGOJNA OBSODBA POGOJNA OBSODBA Z VARSTVENIM NADZORSTVOM SODNI OPOMIN .

za ostale se uporabljajo določbe KZ do uveljavitve ZDZdr) za pravne osebe: OBJAVA SODBE PREPOVED DOLOČENE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PRAVNI OSEBI ODVZEM PREDMETOV 7 .c/ VARNOSTNI UKREPI          za fizične osebe: OBVEZNO PSIHIATRIČNO ZDRAVLJENJE IN VARSTVO V ZDRAVSTVENEM ZAVODU OBVEZNO PSIHIATRIČNO ZDRAVLJENJE NA PROSTOSTI OBVEZNO ZDRAVLJENJE ALKOHOLIKOV IN NARKOMANOV PREPOVED OPRAVLJANJA POKLICA* ODVZEM VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA* ODVZEM PREDMETOV * (* urejeni v KZ-1.

zanje se do sprejema Kazenskega zakona za mladoletnike uporabljajo določbe KZ) .za pravne osebe:  / 8 .d/ VZGOJNI UKREPI       za fizične osebe (mladoletnike in mlajše polnoletnike): UKOR NAVODILA IN PREPOVEDI NADZORSTVO ORGANA SOCIALNEGA VARSTVA ODDAJA V VZGOJNI ZAVOD ODDAJA V PREVZGOJNI DOM ODDAJA V ZAVOD ZA USPOSABLJANJE (KZ-1 jih ne ureja.

9 . ali pa kumulativno (prim. Denarna kazen se predpisuje zgolj po vrsti. npr.do) ali pa v maksimalnem (do -) oziroma minimalnem trajanju (najmanj -). člen ZOPOKD – poseben način predpisovanja kazni za pravne osebe glede na kazni. npr. VSE OSTALE KAZENSKE SANKCIJE SE PREDPISUJEJO V IN IZREKAJO PO DOLOČBAH SPLOŠNEGA DELA KZ-1!! • • • - za pravne osebe: 26. npr. in sicer: bodisi samostojno (prim. člen 128 KZ-1 in 232/III KZ-1) ali alternativno (prim. ostale kazenske sankcije se za pravne osebe izrekajo po določbah splošnega dela ZOPOKD. predpisane za fizične osebe. Zaporna kazen se predpisuje v razponu (od . člen 250/I KZ-1). njena višina pa se določi na podlagi splošnega dela KZ-1.PREDPISOVANJE KAZENSKIH SANKCIJ za fizične osebe: Kombinacija členov 3/II KZ-1 in 44 KZ-1 v tipičnih kazenskopravnih normah sta določeni le denarna in/ali zaporna kazen. člen 122/I KZ-1).

Primarni namen vseh vrst kazenskih sankcij: VARSTVO DRUŢBE PRED KRIMINALITETO Za doseganje tega namena morajo kazenske sankcije delovati v dveh smereh: kot represivni ukrepi in kot preventivni dejavnik. ki izvirajo iz narave posamezne vrste kazenske sankcije: KAZEN – povračilnost (retribucija) + preprečevanje kaznivih dejanj OPOZORILNE SANKCIJE – opozorilo + preprečevanje kaznivih dejanj VARNOSTNI UKREPI – odvrnitev nevarnosti + preprečevanje kaznivih dejanj VZGOJNI UKREPI – namen je (bil) predpisan v 73. 2. in sicer na dveh nivojih: .na nivoju generalne prevencije.NAMEN KAZENSKIH SANKCIJ • • 1. Nameni. členu KZ: vzgoja.na nivoju specialne prevencije in . prevzgoja in pomoč 10 .

členu KZ-1: dve temeljni pravili: 1. 2.) minimalna omejitev pravic obsojencev. 11 .) načelo humanizacije.IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ • domena izvršilne veje oblasti / vir: ZIKS-1 skupaj s podzakonskimi akti • temelji prava izvrševanja kazenskih sankcij pa so določeni v 85. – 89.

S KATERO SE ZLO. in dovoljeno le toliko. da se s tem materializira negativna vrednostna ocena storilčevega ravnanja.POJEM KAZNI • KAZEN = PRAVNA POSLEDICA. •     Teorije o upravičenosti kazni: metafizične ali idealistične teorije teorije druţbene pogodbe pravno – normativne teorije sociološke teorije  Pojem PRAVIČNE KAZNI !! 12 . KI GA JE STORILEC POVZROČIL S KAZNIVIM DEJANJEM. PORAVNA Z ZLOM IZ KAZNI Objektivna redukcija zla v kazni : zlo v kazni je omejeno na poseg v nekatere človekove pravice storilca.

člena KZ-1! 13 .NULLA POENA SINE CULPA NI KAZNI BREZ KRIVDE !!! • krivdno načelo pri izrekanju kazni = temelj sodobnega kazenskega prava !! smiselno izhaja iz 1.

) dolgoročno prevzgoji storilca in ga prepriča. .generalna prevencija KAZEN NAJ TOREJ: 1. vendar NE maščevalni) UKREP + PREVENTIVNI UKREP . 3. da ne bodo izvrševali kaznivih dejanj (generalna prevencija). 14 .opomin storilcu. da druţba njegovega ravnanja ne odobrava . da ne bo več izvrševal kaznivih dejanj (specialna prevencija).negativna vrednostna ocena storilčevega dejanja.specialna prevencija .) pomeni povračilo za storjeno kaznivo dejanje (retribucija).NAMEN KAZNI KAZEN = RETRIBUTIVNI (povračilni. 2.) vpliva na druge.

VRSTE KAZNI • ZAKONSKA KLASIFIKACIJA - Kazni po KZ-1 (ob upoštevanju prehodnih in končnih določb): zaporna kazen / dosmrtni zapor / mladoletniški zapor denarna kazen prepoved vožnje motornega vozila (POZOR: KZ je poznal še eno kazen. in sicer izgon tujca iz drţave!) - Kazni po ZOPOKD: denarna kazen odvzem premoženja prenehanje pravne osebe prepoved udeležbe na razpisih na področju javnega naročanj prepoved trgovanja s finančnimi instrumenti pravne osebe na organiziranem trgu • TEORETIČNE KLASIFIKACIJE: glavne in stranske kazni prostostne in premoženjske kazni trajne in časovno omejene kazni • PRAKTIČNE KLASIFIKACIJE: - predpisana kazen določena kazen izrečena kazen / sem sodi tudi enotna kazen izvršena kazen 15 .

SMRTNA KAZEN • prepovedana z Ustavo RS • večen predmet razprav: Razlogi “PRO” & “CONTRA”? – razprava! 16 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->