P. 1
KZ-1

KZ-1

|Views: 80|Likes:
Published by majtibob

More info:

Published by: majtibob on Mar 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2012

pdf

text

original

SPLOŠNO O KAZENSKIH SANKCIJAH in KAZNIH

(Kazensko pravo, predavanje, 05.01.2009)
doc. dr. Liljana SELINŠEK

OPOZORILO: PREZENTACIJA NI ŠTUDIJSKO GRADIVO, AMPAK UČNI PRIPOMOČEK ZA PONAVLJANJE!!!

1

in kakšna so sredstva za dosego teh ciljev. ali pa na druga vprašanja. 2. povezana s kazenskimi sankcijami KAZENSKE SANKCIJE SO EDEN OD OSREDNJIH POJMOV KAZENSKEGA PRAVA (poleg kaznivega dejanja in krivde)! 1. • • Razvoj na področju kazenskih sankcij kaţe prehod: monizem dualizem pluralizem 2 . Vsa vprašanja kazenskega materialnega prava so v končni fazi osredotočena na predpostavke za uporabo kazenske sankcije.POJEM KAZENSKIH SANKCIJ • • • Terminološko opozorilo: izraza “kazen” in “kazenska sankcija” nista sopomenki!! Kazen = opredelilni element kazenskega prava v zgodovinski perspektivi Kazenska sankcija = opredelilni element sodobnega kazenskega prava Sistem kazenskih sankcij posamezne drţave sporoča dvoje: katerim ciljem sluţi kazensko pravo.

2.DEFINICIJA KAZENSKIH SANKCIJ • = prisilni ukrepi v obliki odvzema ali omejitve določenih pravic posamezniku. legitimne so le. in izreče jih lahko le sodišče. 4. če se uveljavijo ob spoštovanju ustavno zagotovljenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter na načelih pravne drţave / načelo pravne drţave. biti morajo humane in popravljive / načelo humanizacije. zavarovano s kazenskim pravom (torej storil kaznivo dejanje) Skupne značilnosti vseh vrst kazenskih sankcij: • 1. 3 . 5. predpišejo se lahko le z zakonom / načelo zakonitosti. 3. pluralizem po vrstah in trajanju omogoča individualizacijo kazenskih sankcij / načelo individualizacije. ki je ugotovljeno posegel v pravno vrednoto oziroma dobrino.

VRSTE KAZENSKIH SANKCIJ V NAŠEM PRAVNEM SISTEMU • KAZNI • OPOZORILNE SANKCIJE • VARNOSTNI UKREPI • VZGOJNI UKREPI 4 .

NOTRANJA DELITEV POSAMEZNIH VRST KAZENSKIH SANKCIJ • a/ KAZNI         za fizične osebe: ZAPOR (sem sodita tudi mladoletniški zapor in dosmrtni zapor) DENARNA KAZEN PREPOVED VOŢNJE MOTORNEGA VOZILA za pravne osebe: DENARNA KAZEN ODVZEM PREMOŢENJA PRENEHANJE PRAVNE OSEBE PREPOVED UDELEŢBE NA RAZPISIH NA PODROČJU JAVNEGA NAROČANJA PREPOVED TRGOVANJA S FINANČNIMI INSTRUMENTI PRAVNE OSEBE NA ORGANIZIRANEM TRGU 5 .

za pravne osebe:  POGOJNA OBSODBA 6 .b/ OPOZORILNE SANKCIJE    za fizične osebe: POGOJNA OBSODBA POGOJNA OBSODBA Z VARSTVENIM NADZORSTVOM SODNI OPOMIN .

c/ VARNOSTNI UKREPI          za fizične osebe: OBVEZNO PSIHIATRIČNO ZDRAVLJENJE IN VARSTVO V ZDRAVSTVENEM ZAVODU OBVEZNO PSIHIATRIČNO ZDRAVLJENJE NA PROSTOSTI OBVEZNO ZDRAVLJENJE ALKOHOLIKOV IN NARKOMANOV PREPOVED OPRAVLJANJA POKLICA* ODVZEM VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA* ODVZEM PREDMETOV * (* urejeni v KZ-1. za ostale se uporabljajo določbe KZ do uveljavitve ZDZdr) za pravne osebe: OBJAVA SODBE PREPOVED DOLOČENE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PRAVNI OSEBI ODVZEM PREDMETOV 7 .

d/ VZGOJNI UKREPI       za fizične osebe (mladoletnike in mlajše polnoletnike): UKOR NAVODILA IN PREPOVEDI NADZORSTVO ORGANA SOCIALNEGA VARSTVA ODDAJA V VZGOJNI ZAVOD ODDAJA V PREVZGOJNI DOM ODDAJA V ZAVOD ZA USPOSABLJANJE (KZ-1 jih ne ureja.za pravne osebe:  / 8 . zanje se do sprejema Kazenskega zakona za mladoletnike uporabljajo določbe KZ) .

člen 122/I KZ-1). in sicer: bodisi samostojno (prim. ostale kazenske sankcije se za pravne osebe izrekajo po določbah splošnega dela ZOPOKD. člen ZOPOKD – poseben način predpisovanja kazni za pravne osebe glede na kazni.PREDPISOVANJE KAZENSKIH SANKCIJ za fizične osebe: Kombinacija členov 3/II KZ-1 in 44 KZ-1 v tipičnih kazenskopravnih normah sta določeni le denarna in/ali zaporna kazen. predpisane za fizične osebe. člen 128 KZ-1 in 232/III KZ-1) ali alternativno (prim. člen 250/I KZ-1). npr. npr. npr. njena višina pa se določi na podlagi splošnega dela KZ-1. 9 . Denarna kazen se predpisuje zgolj po vrsti.do) ali pa v maksimalnem (do -) oziroma minimalnem trajanju (najmanj -). ali pa kumulativno (prim. VSE OSTALE KAZENSKE SANKCIJE SE PREDPISUJEJO V IN IZREKAJO PO DOLOČBAH SPLOŠNEGA DELA KZ-1!! • • • - za pravne osebe: 26. Zaporna kazen se predpisuje v razponu (od .

na nivoju specialne prevencije in . členu KZ: vzgoja. in sicer na dveh nivojih: . ki izvirajo iz narave posamezne vrste kazenske sankcije: KAZEN – povračilnost (retribucija) + preprečevanje kaznivih dejanj OPOZORILNE SANKCIJE – opozorilo + preprečevanje kaznivih dejanj VARNOSTNI UKREPI – odvrnitev nevarnosti + preprečevanje kaznivih dejanj VZGOJNI UKREPI – namen je (bil) predpisan v 73.na nivoju generalne prevencije. Primarni namen vseh vrst kazenskih sankcij: VARSTVO DRUŢBE PRED KRIMINALITETO Za doseganje tega namena morajo kazenske sankcije delovati v dveh smereh: kot represivni ukrepi in kot preventivni dejavnik.NAMEN KAZENSKIH SANKCIJ • • 1. 2. Nameni. prevzgoja in pomoč 10 .

IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ • domena izvršilne veje oblasti / vir: ZIKS-1 skupaj s podzakonskimi akti • temelji prava izvrševanja kazenskih sankcij pa so določeni v 85. členu KZ-1: dve temeljni pravili: 1. – 89.) minimalna omejitev pravic obsojencev. 2. 11 .) načelo humanizacije.

PORAVNA Z ZLOM IZ KAZNI Objektivna redukcija zla v kazni : zlo v kazni je omejeno na poseg v nekatere človekove pravice storilca. da se s tem materializira negativna vrednostna ocena storilčevega ravnanja. in dovoljeno le toliko.POJEM KAZNI • KAZEN = PRAVNA POSLEDICA. S KATERO SE ZLO. KI GA JE STORILEC POVZROČIL S KAZNIVIM DEJANJEM. •     Teorije o upravičenosti kazni: metafizične ali idealistične teorije teorije druţbene pogodbe pravno – normativne teorije sociološke teorije  Pojem PRAVIČNE KAZNI !! 12 .

člena KZ-1! 13 .NULLA POENA SINE CULPA NI KAZNI BREZ KRIVDE !!! • krivdno načelo pri izrekanju kazni = temelj sodobnega kazenskega prava !! smiselno izhaja iz 1.

14 .generalna prevencija KAZEN NAJ TOREJ: 1.opomin storilcu.) vpliva na druge.negativna vrednostna ocena storilčevega dejanja. . da ne bodo izvrševali kaznivih dejanj (generalna prevencija).NAMEN KAZNI KAZEN = RETRIBUTIVNI (povračilni.) pomeni povračilo za storjeno kaznivo dejanje (retribucija). vendar NE maščevalni) UKREP + PREVENTIVNI UKREP . 2. 3. da ne bo več izvrševal kaznivih dejanj (specialna prevencija).) dolgoročno prevzgoji storilca in ga prepriča.specialna prevencija . da druţba njegovega ravnanja ne odobrava .

VRSTE KAZNI • ZAKONSKA KLASIFIKACIJA - Kazni po KZ-1 (ob upoštevanju prehodnih in končnih določb): zaporna kazen / dosmrtni zapor / mladoletniški zapor denarna kazen prepoved vožnje motornega vozila (POZOR: KZ je poznal še eno kazen. in sicer izgon tujca iz drţave!) - Kazni po ZOPOKD: denarna kazen odvzem premoženja prenehanje pravne osebe prepoved udeležbe na razpisih na področju javnega naročanj prepoved trgovanja s finančnimi instrumenti pravne osebe na organiziranem trgu • TEORETIČNE KLASIFIKACIJE: glavne in stranske kazni prostostne in premoženjske kazni trajne in časovno omejene kazni • PRAKTIČNE KLASIFIKACIJE: - predpisana kazen določena kazen izrečena kazen / sem sodi tudi enotna kazen izvršena kazen 15 .

SMRTNA KAZEN • prepovedana z Ustavo RS • večen predmet razprav: Razlogi “PRO” & “CONTRA”? – razprava! 16 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->