P. 1
II Ciklus Studija Studijski Progam FE 2011_12

II Ciklus Studija Studijski Progam FE 2011_12

|Views: 140|Likes:
Published by laguster

More info:

Published by: laguster on Apr 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2013

pdf

text

original

UNIVERZITET U TUZLI Fakultet elektrotehnike

II CIKLUS STUDIJA STUDIJSKI PROGRAM: ELEKTROTEHNIKA
akademska 2011/12. godina 1. 2. 3. 4. 5. USMJERAVAJUĆI MODULI: Elektroenergetske mreže i sistemi Sistemi konverzije energije Automatika i robotika Računarstvo i informatika Komunikacije

Franjevačka 2, 75 000 Tuzla Tel.: 00 387 (0)35 259 600, Fax.: 259 617 Studentska služba: stfe@untz.ba, www.fe.untz.ba

pri čemu po osnovu nastave 6×6=36 ECTS bodova. informatike i komunikacija. Student ukupno za oba semestra ostvari 60 ECTS bodova. slijedeće kompetencije: - Poznavanje i razumijevanje matematičkih modela. Stručni i akademski naziv i stepen koji se stiče završetkom studija II ciklusa Nakon završetka II ciklusa studija i odbrane završnog rada kandidat stiče stepen: magistar elektrotehnike. Odluku o upisu kandidata koji su okončali dodiplomski studij.2 Opći dio 1. Kandidat može upisati II ciklus studija na samo pod uslovom da je u toku dodiplomskog ili I cilusa studija stekao najmanje 240 ECTS bodova. pri čemu 3×6=18 ECTS bodova po osnovu nastave. odnosno Pravila studiranja II ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli. 2. 5. sistema konverzije energije. 3. a preostalih 24 ECTS bodova kroz naučnoistraživačke aktivnosti vezane za izradu završnog rada. Elektroenergetske mreže i sistemi Sistemi konverzije energije Automatika i robotika Računarstvo i informatika Komunikacije Ciljevi izučavanja studijskog programa su navedeni u nastavnom programu za svaki predmet u okviru navedenih usmjeravajućih modula. 3. donosi Naučno-nastavno vijeće Fakulteta. Trajanje II ciklusa i ukupan broj ECTS bodova Nastava na II ciklusu studija organizuje se u 2 semestra. Uslovi za upis na studijski program Na II ciklus studija može se upisati kandidat koji je završio dodiplomski ili I ciklus studija na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli ili na nekom od istih ili srodnih fakulteta elektrotehnike i/ili informatike na drugim Univerzitetima. U jednom semestru student ostvaruje 30 ECTS bodova. zavisno od usmjeravajućeg modula II ciklusa studija imaju u oblasti elektroenergetskih mreža i sistema. . ECTS bodove u nastavi student ostvaruje samo dobijanjem prolazne ocjene na ispitu. 4. a ECTS bodove iz naučno-istraživačkih aktvnosti za semestar je moguće ostvariti samo ukoliko mentor te aktivnosti ocijeni kao “zadovoljio”. automatike i robotike. Naziv i ciljevi studijskog programa II ciklus studija se organizira iz slijedećih usmjeravajućih modula: 1. a 12 ECTS bodova kroz naučno-istraživačke aktivnosti vezane za izradu završnog rada. računarstva. II ciklus studija studij se završava izradom i odbranom završnog rada u skladu sa odredbama Statuta Univerziteta. teorijskih i naučnih načela potrebnih za rješavanje složenih problema. 4. Student u svakom semestru sluša i polaže po tri predmeta. uključujući i razvoj novih tehnologija. 5. 2. koji nije bio zasnovan na ECTS bodovnom sistemu. Kompetencije i vještine koje se stiču kvalifikacijom (diplomom) Magistri elektrotehnike. Svakom predmetu dodjeljuju se po 6 ECTS bodova.

sc. detaljno poznavanje primijenjenih tehnika i metoda. te pripadajući broj ECTS bodova II ciklus studija Nastavni plan – Glavna lista predmeta Student bira tri predmeta po semestru. vanr. Preostala 2 predmeta se mogu birati iz izabranog usmjeravajućeg modula ili sa liste predmeta bilo kojeg drugog usmjeravajućeg modula. te primjena inovativnih metoda za postavljanje i rješavanje problema. Student može izravno izabrati predmet ukoliko je stekao potrebno predznanje na dodiplomskom ili I ciklusu studija za uspješno praćenje nastave. SISTEMA EEMS 07 ANALIZA KVALITETA ELEKTRIČNE ENERGIJE Dr. modeliranja i eksperimentalnih istraživanja. Sposobnost povezivanja znanja različitih područja. Lista nastavnih predmeta i broj sati potreban za njihovu realizaciju.prof. Sati ECTS 45 6 45 6 45 45 45 6 6 6 Sati ECTS 45 45 45 6 6 6 . ili nekog od ostalih usmjeravajućih modula. te sposobnost kritičkog vrednovanja rezultata.Tatjana Konjić.sc. vanr. 7. EEMS 08 TEHNIKE ODLUČIVANJA Dr.prof. student bira za svaki semestar 3 predmeta. PRIMJENA OPTIMIZACIONIH TEHNIKA EEMS 03 Dr.sc. te prepoznavanje potrebe i spremnost za cjeloživotno učenje. podataka i informacija.prof. PRIMJENA VJEŠTAČKE INTELIGENCIJE EEMS 05 Dr. Odluku o priznavanju položenih ispita i prelaska sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija. Usmjeravajući modul: ELEKTROENERGETSKE MREŽE I SISTEMI I semestar Šifra Predmet Nosilac izvođenja nastave EEMS 01 TEHNIKE MODELOVANJA I SIMULACIJE Dr. odnosno ukupno 6 predmeta pri čemu se 4 predmeta obavezno bira sa liste predmeta izabranog usmjeravajućeg modula.Amir Tokić.prof. Preostala dva predmeta biraju se sa izabranog.sc. Sposobnost primjene stečenih znanja u rješavanju novih problema u multidisciplinarnom okruženju. U ELEKTROENERGETSKIM SISTEMIMA II semestar Šifra Predmet Nosilac izvođenja nastave PLANIRANJE RAZVOJA ELEKTROENERGETSKIH EEMS 06 Dr.sc. sposobnost različitog oblika komuniciranja sa saradnicima i inženjerskom zajednicom. Priznavanje položenih ispita se vrši u skladu sa Pravilima studiranja II ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli. donosi Naučno-nastavno vijeće Fakulteta.Amir Nuhanović.sc.sc. vanr. analize. Uslovi prelaska sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija Prelazak sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija je moguć samo ako student ima preduslove navedene u nastavnom programu izabranog predmeta.3 - Sposobnost primjene stečenog znanja i razumijevanja oblikovanje inženjerskih modela. U ELEKTROENERGETSKOM SISTEMU EEMS 04 UPRAVLJANJE ENERGETSKIM SISTEMIMA Dr. sposobnost korištenja metoda poslovne prakse i vođenja složenih projekata. - - - 6.Amir Nuhanović. Sposobnost samostalnog i timskog rada. red. vanr.Suad Halilčević.prof.Amir Tokić. istraživanja primjene novih razvojnih tehnologija i donošenje zaključaka. U okviru II ciklusa studija. EEMS 02 ANALIZA DISTRIBUTIVNIH I INDUSTRIJSKIH MREŽA Dr. U svim ostalim slučajevima saglasnost za praćenje nastave daje predmetni nastavnik. kreativnost u razvoju novih originalnih ideja i metoda.Suad Halilčević. vođenje multidisciplinarnih timova. njihovo ograničenje i uticaj na društvo. vanr. Sposobnost osmišljavanja.prof.prof. vanr. sistema i procesa.sc. vanr. Četiri predmeta biraju se sa izabranog usmjeravajućeg modula.prof.Mirza Kušljugić.

INTELIGENTNO UPRAVLJANJE prof.prof.Amer Hasanović. Student stiče pravo da mu se odobri tema završnog rada nakon što ostvari najmanje 18 ECTS bodova po osnovu nastave. Sati ECTS 45 6 45 6 45 6 Sati ECTS 45 6 45 6 45 6 Šifra RI 03 RI 04 RI 05 Usmjeravajući modul: AUTOMATIKA I ROBOTIKA Šifra Predmet AUT 01 OPTIMALNO UPRAVLJANJE AUT 02 AUT 03 Šifra AUT 04 AUT 05 AUT 06 Sati ECTS 45 6 45 45 6 6 Sati ECTS 45 45 45 6 6 6 Usmjeravajući modul: KOMUNIKACIJE Šifra KOM 01 KOM 02 KOM 03 KOM 04 Šifra KOM 05 KOM 06 KOM 07 KOM 08 Sati ECTS 45 45 45 45 6 6 6 6 Sati ECTS 45 6 45 6 45 6 45 6 8.sc.sc.sc.sc.Emir Skejić.Asim Hodžić. doc.sc.prof. IZBORNI PREDMET SA DRUGOG MODULA II semestar Predmet Nosilac izvođenja nastave IP MULTIMEDIJSKI PODSISTEMI Dr. 45 45 6 6 Usmjeravajući modul: SISTEMI KONVERZIJE ENERGIJE Šifra Predmet SKE 01 INTEGRISANA POLJA SKE 02 TEHNIČKA DIJAGNOSTIKA UPRAVLJANJE I REGULACIJA SKE 03 ELEKTROMOTORNIH POGONA Šifra Sati ECTS 6 45 45 6 45 6 II semestar Predmet Nosilac izvođenja nastave NOVE TEHNOLOGIJE U ELEKTROMEHANIČKIM SKE 04 Dr.prof. red. vanr. . Dr.sc.Aljo Mujčić. vanr.sc.sc.Nermin Suljanović. vanr. SISTEMIMA SKE 05 ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST-EMC Dr. prof.sc.sc. IDENTIFIKACIJA DINAMIČKIH SISTEMA Dr. vanr. Dr. red.Izudin Kapetanović. MEHATRONIKA I AUTOMATIZACIJA Dr. red. red. doc.Lejla Banjanović-Mehmedović.Nermin Suljanović. vanr. red.sc.sc.prof. U TELEKOMUNIKACIJSKIM SISTEMIMA ŠIROKOPOJASNE MREŽE Dr.sc. TELEKOMUNIKACIJSKE TEHNIKE OBRADA DIGITALNIH SIGNALA Dr. SISTEMI ČOVJEK-RAČUNAR Dr. Jakub Osmić. vanr. II semestar Predmet Nosilac izvođenja nastave INSTRUMENTACIJA I AKTUATORI U Dr. doc. vanr. prof. MULTIMEDIJSKI SISTEMI I KOMUNIKACIJE Dr.Asim Hodžić.Vlado Madžarević. vanr.sc.prof. PRINCIPI IZVORNOG I KANALNOG KODOVANJA Dr. MOBILNE TELEKOMUNIKACIJE II Dr. II semestar Predmet Nosilac izvođenja nastave SAVREMENI TELEKOMUNIKACIJSKI SISTEMI Dr.prof. doc.sc.Emir Skejić.Vlado Madžarević. prof Dr.Samra Mujačić. vanr.4 EEMS 09 OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE EEMS 10 DISTRIBUIRANI ENERGETSKI RESURSI Dr. doc. doc. INTERAKCIJA ELEKTRIČNE MREŽE I SKE 06 Dr. POGONSKIH MOTORA Sati ECTS 45 45 45 6 6 6 Usmjeravajući modul: RAČUNARSTVO I INFORMATIKA Šifra RI 01 RI 02 I semestar Predmet Nosilac izvođenja nastave NAPREDNA RAČUNARSKA GRAFIKA Dr.prof.prof.Samra Mujačić. Naser Prljača.Suad Kasapović.Aljo Mujčić. Dr.sc.sc. IP MULTIMEDIJSKI PODSISTEMI Dr. Zenan Šehić.sc.sc. te način završetka studija Student upisuje slijedeći semestar nakon odslušanih predmeta u I semestru..sc. vanr. vanr.sc. Zenan Šehić.sc. SOFTVERSKO INŽENJERSTVO Dr.sc. odnosno nakon položena najmanje 3 predmeta na postdiplomskom studiju.Amer Hasanović.sc.Mirsad Đonlagić. I semestar Predmet Nosilac izvođenja nastave TEORIJA SIGNALA I DIGITALNE Dr.prof. što ovjerava predmetni nastavnik svojim potpisom u indeksu. prof PROCESNA AUTOMATIKA Dr.prof. Uslovi upisa u slijedeći semestar.sc. vanr.Himzo Bajrić.prof. red.prof. RAZVOJ INTERNET APLIKACIJA Dr. Naser Prljača.prof.Nedžmija Demirović.sc.sc. vanr. docent I semestar Nosilac izvođenja nastave Dr.Nerdina Mehinović. docent AUTOMATICI ROBOTIKA.prof.Nermin Sarajlić. I semestar Nosilac izvođenja nastave Dr.

pri upisu semestra predmete. “Continuous System Simulation”. Ispit . Voditelj II ciklusa studija se imenuje na period od početka do okončanja studija upisane generacije studenata.L. “System Modeling and Simulation”. putem predavanja. Springer-Verlag. iz reda nastavnika koji učestvuju u izvođenju nastave za upisanu generaciju. algebarske petlje i strukturalni singulariteti. 1994. . Na osnovu pismenog izjašnjavanja studenta. Prentice Hall. Kruti dinamički sistemi. Simulacija diskretnih stohastičkih sistema. Prilikom upisa na II ciklus studija. 2001. a do kraja nastave u prvom semestru pismeno se izjašnjava o izboru mentora kod kojeg će realizirati naučnoistraživačke aktivnosti vezane za izradu završnog rada. Teorija električnih kola Sadržaj: Sistemi i njihovi matematički modeli. mehaničkih. predmetu i načinu izvođenja nastave utvrđuje i donosi Naučno-nastavno vijeće nakon prijave kandidata.F. uz saglasnost predloženog mentora. odnosno nastavnik kod koga je student slušao predmet. Zapisi modela u prostoru stanja. Generisanje matrica stanja. Način izvođenja studija II ciklus studija se organizira isključivo kao redovni. fluidnih i termalnih sistema. Cayley-Hamiltonova teorema. . Odluku o organizovanju i izvođenju nastave na usmjeravajućem modulu. Hibridne tehnike modelovanja. . Hibridna simulacija. Univerzitet u Tuzli Literatura: .Ljung. vježbi i konsultacija. 2006.sc. Nodalna analiza. Topološki problemi. Fakultet elektrotehnike.5 Završni rad student može predati Naučno-nastavnom vijeću na ocjenu. E. vanredni profesor.F. II ciklus studija se završava izradom i odbranom završnog rada. John Wiley & Sons.Kofman. Nosilac: Dr. Preduslovi: Matematika. T. DAE sistemi.Amir Tokić. Primijenjene matrične metode u modelovanju i simulaciji. 9. Izbor tipa modela sistema. New Jersey. New York. “Modeling of Dynamical Systems”. “Continuous System Modeling”.L.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. 1991. odnosno okončanja Konkursa. ili istraživački rad i usmena odbrana. Mentor je u pravilu nastavnik sa usmjeravajućeg modula.Severance. Naučno-nastavno vijeće Fakulteta donosi Odluku o imenovanju mentora. Nastava na predmetu za dati semestar izvodi se samo ukoliko predmet izabere najmanje tri studenta. Primijenjene numeričke metode simulacije kontinualnih i diskretnih sistema. Kontinualni i diskretni sistemi. Modelovanje električnih. student bira usmjeravajući modul. Springer-Verlag.E. .E. Linearizacija modela. Deterministički i stohastički sistemi.F. Generisanje slučajnih brojeva i varijabli. Uvod u optimizacijske algoritme. 10. New York. ovisno o oblasti interesovanja. Opis programa II ciklus studija Nastavni program – dodatak glavnoj listi predmeta Usmjeravajući modul: ELEKTROENERGETSKE MREŽE I SISTEMI EEMS 01 TEHNIKE MODELOVANJA I SIMULACIJE 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Cilj predmeta je upoznati i razviti interes studenata sa savremenim tehnikama modelovanja i simulacije sistema kao i primjenu istih na konkretnim primjerima različitih vrsta dinamičkih sistema. dekan Fakulteta imenuje voditelja II ciklusa studija. New York.Cellier. Druga pitanja od značaja za izvođenje studijskog programa U cilju organizovanja i rukovođenja radom II studija.Glad. kada ostvari sve ECTS kredite predviđene za nastavne predmete i ukoliko je završio sve finansijske i druge obaveze utvrđene Pravilima studiranja II ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli. Primjena softverskih paketa u modelovanju i simulaciji kontinualnih i diskretnih sistema.Cellier.

D.Lee. 2009. metodi optimizacije bazirani na simulaciji. “Modern Heuristic Optimization Techniques. M. Nosilac: Dr. “Iterative Methods for Optimization”. Prognoza opterećenja .T.Savanović. P.M. EEMS 04 UPRAVLJANJE ENERGETSKIM SISTEMIMA 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Osposobljavanje menadžera i stručnjaka različitih profila za rješavanje problema i izvršenje zadataka u oblasti odabiranja pojedinih energetskih tehnologija. Integracija GPS i SCADA sa GIS-om.C. Škrlec. Marcel Dekker. Fakultet elektrotehnike. Newnes. EEMS 03 PRIMJENA OPTIMIZACIONIH TEHNIKA U ELEKTROENERGETSKOM SISTEMU 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Cilj predmeta je da upozna studente sa savremenim metodama i tehnikama optimizacije i sa konkretnim primjerima primjene u elektroenergetskim mrežama. Koordinacija rada hidro i termoelektrana.srednjeročna. . linearno programiranje. “Electric Power Distribution System Engineering“. PhD Thesis. . 2001.M.sc. Lund University. Lokalna i globalna konvergencija metoda.K. A. investicije i održavanje. “Industrial Power Engineerng and Applications Handbook“. “Distributivne i industrijske mreže“.Amir Nuhanović. modelovanje i tehnike rješavanja elektroenergetskih mreža. 2001. ili istraživački rad i usmena odbrana. Preduslovi: Principi rada. 2003.Wollenberg. operation and control”. Fakultet elektrotehnike. Višekriterijska optimizacija. Analiza industrijskih mreža sa kogeneracijom. kvadratne i nelinearne probleme. “Spatial Electric Load Forecasting“.Kelley. Modelovanje ekvivalenata u stacionarnim i dinamičkim režimima rada.Agrawal.Bazaraa. IEEE Press. Fakultet elektrotehnike. Parametarski i neparametarski modeli. Quasi-Newton metode. Hibridni pristupi rješavanja. “Dynamic Power System Load”. Univerzitet u Tuzli Literatura: . 1993.J.6 EEMS 02 ANALIZA DISTRIBUTIVNIH I INDUSTRIJSKIH MREŽA 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Cilj predmeta je da upozna studente sa savremenim metodama i tehnikama modelovanja i analize distributivnih i industrijskih mreža u stacionarnim i dinamičkim stanjima.T.Willis. M.Rajaković. 2007. . . Ispit .Wood.Rebennack. C. ZVNE-FER. kraktoročna i prostorna.Scheidt. D.Y. . Poznavanje softverskih paketa za analizu elektroenergetskih sistema. John Wiley.F. Dinamičko programiranje. “Power system generation.Kallrath.S. S. Sadržaj: Predmet obrađuje modelovanje potrošača u studijama stacionarnih i dinamičkih režima. Springer. 1999.Shetty: “Nonlinear Programming: Theory and Algorithms”.D. John Wiley&Sons. Metodi globalne optimizacije. North Carolina State University. Siam. John Wiley&Sons. G. 2005. Fakultet elektrotehnike. Georgia Institute of Technology. Inc. 2nd Ed. Formiranje tipičnih dijagrama opterećenja. Estimacija stanja..A. 2002.Sherali. Sadržaj: Ciljevi i rezultati upravljanje energijom. Tuzla.Gonen.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke.Rau: “Optimization Principles: Applications to the Operation & Markets of the Electric Power Industry”. osnovi ekonomske analize. 2004.Tasić. “Global Optimization Algorithms. analize gubitaka. doktorska disertacija“.sc. Univerzitet u Tuzli Dr. . Theory and Applications to Power Systems”. Marcel Dekker.H.. A. Univerzitet u Tuzli Literatura: . Preduslovi: Numeričke i optimizacione metode. metode direktnih pretraživanja. “Electric Power System Applications of Optimization”.Shapiro.R. planiranje izvora reaktivne snage. Tačnost ekvivalenata i uticaj na rezultate analiza koje se provode na prenosnoj mreži.Konjić. Modelovanje aktivnih mreža sa kogeneracijom. uvodna jedinica koja se fokusira na globalno i lokalno stanje na . dekompozicija i Lagrangeov relaksacioni metod. . Kleywegt. regulacija napona i zaštita. ISBN: 0824708407. 2000.sc. Analiza karakteristika potrošača u distributivnoj mreži.K. ili istraživački rad i usmena odbrana. optimalni tokovi snaga. J.L. C. vanredni profesor. Theory and Applications”. Aplikacije optimizacionih tehnika u elektroenergetskim sistemima: unit commitment. Akademska misao. “Stochastic Optimization”. . vanredni profesor.Weise. Ispit . 2003. Problemi rekonfiguracije.Pardalos. Preduslovi: Ne postoje posebni zahtjevi za predznanje da bi se izučavao ovaj predmet.M. McGraw-Hill. kompenzacije i determinističke i stohastičke tehnike njihovog rješavanja.Amir Nuhanović. stohastičko programiranje. modelovanje energetskih karakteristika potrošača. I. . B. H. 2008. Tarifni sistemi. Optimalna rješenja u distributivnim mrežama. 2002. . 2008. J.Tatjana Konjić. prostorno modelovanje.El-Sharkawi.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. Sadržaj: Trendovi optimizacionih i stohastickih algoritama optimizacije.N.J.N. “Geografski informacijski sustavi“.T.T. “Optimization in The Energy Industry”. 1984. Geografski informacioni sistemi: osnovni koncept.Momoh.Navarro. Nosilac: Dr. interior point metod za linearne. “Predviđanje opterećenja u distributivnom sistemu korištenjem neizrazite logike zaključivanja. vanredni profesor. Beograd. Cjelobrojno programiranje.

“Upravljanje Energijom”. Fuzzy skupovi: Osnovni koncept i definicije. Energija čistih tehnologija. Univerzitet u Tuzli Dr. Sistemi upravljanja energijom. raspored proizvodnih jedinica.sc.“MATLAB .Fuzzy Toolbox. istražuje različite metode i algoritme za rješavanje energetskih problema industrije i društvenih zajednica. funkcionalno restruktuirana organizacija. .Baker.ANFIS.Halilčević. prenosne i distributivne mreže korištenjem . Primjena navedenih tehnika u modelovanjuu EES: planiranje razvoja. Adaptivni neuro-fuzzy sistem . radi na problemu efikasnog korištenja energije na polju arhitekture i građenja. probabilističko-simulacijski pristupi. Sadržaj: Uvod i istorijski razvoj vještačke inteligencije (soft-computing pristupa). Osnovi statističke analize i vjerovatnoće.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. . ECEP. Univerzitet u Novom Sadu Literatura: .sc. odlučivanje na bazi fuzzy logike i sl. vanredni profesor. Neuronske mreže: Neuron – osnovni elemenat neuronske mreže. White paper – EC”. O. spektar zadataka na pitanju zadovoljena potreba za energijom. konkretni primjeri.sc. 2004. FEUP Porto. Studenti će biti upoznati i obučeni da koriste najsavremenije pristupe rješavanja relnih problema u elektroenergetskim sistemima primjenom inteligentnih sistema. pristupi umjetne inteligencije. Univerzitet u Tuzli Dr.C. proizvodnju i korištenje. vanredni profesor. EEMS 06 PLANIRANJE RAZVOJA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Cilj predmeta je razrada metoda i tehnika planiranja razvoja elektroenergetskih sistema (ees) uvažavajući tehničke i ekonomske kriterije.eu/scadplus/leg/ .sc. Nosilac: Dr.T. ili istraživački rad i usmena odbrana. http://europa. Island Press. detaljna energetska slika Evrope i BiH.J. rasvjeta i elektromotorni pogoni. Fakultet elektrotehnike. tokovi snaga.Sun. prognoza opterećenja.Hagler. podvlači potrebnu strukturu sistema upravljanja energijom u organizacijskom kontekstu. “Swarm Intelligence”. Policy and the Pursuit of Sustainability”.Konjić. . doktorska disertacija. Fakultet elektrotehnike. Tipovi neuronskih mreža.7 polju energije. Univerzitet u Tuzli. “Energy Management for Companies”. Fuzzy brojevi. “Fuzzy Logic with Engineering Applications”. R. “Green paper”.S. kompanija na tržištu i sl. IEEE-PES Winter Meeting in Singapore.J. Planiranje razvoja proizvodnje.B. važnost upravljanja energijom. Energetska situacija u svijetu i u BiH.Eberhar. Proizvodnja električne energije i korištenje.R. docent. Fakultet elektrotehnike. Ispit . Planiranje energetskih sistema. R. 2000. 2001. Tuzla. Ispit . Fakultet tehničkih nauka. radi na problemu efikasnog korištenja električne energije na polju rasvjete i elektromotornih pogona. Energija.EU Directives.Goran Švenda. Preduslovi: Poznavanje principa rada. izlaže neke od glavnih tehnologija vezanih za energetsko snabdijevanje. Zadaci na regulativi i potpori energetski čistih tehnologija u njihovom uključenju u postojeće energetske mreže. C. .Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. Fakultet elektrotehnike.Bent. . 2002. te veže te zadatke sa industrijom i društvenom zajednicom. vjetra i biomase. Sadržaj: Planiranje razvoja ees u različitim organizacionim paradigmama (vertikalno integrisana monopolistička organizaciona struktura. modelovanja i tehnike rješavanja ees. “Guide to Energy Management”. pripreme za predavanja koje obuhvataju aspekte i teme predviđene predmetom T. Fuzzy aritmetika.S. 2000.Mizutani. Poznavanje softverskih paketa za analizu ees. Preduslovi: Osnovno znanje iz predmeta sa katedre Elektroenergetske mreže i sistemi na dodiplomskom studiju.B. . politika opskrbe električnom energijom. Energija.Andrej Gubina. “Tutorial on Fuzzy Logic Application in Power Systems”.Tomsovic.Science. Simulink. Univerzitet u Ljubljani Literatura: . arhitektura i građenje. 2000. Evolucijsko izračunavanje: osnove modela genetskog algoritma i evolucijskog programiranja. Principi perceptrona.R. obuhvata energetske vrijednosti izvora Sunca. i temeljne elemente za energetsku strategiju društvene zajednice i industrije. Prentice Hall.T. Neural Network Toolbox” . ekonomski i ekološki aspekti.sc. INESC Porto. zelena i bijela knjiga evropske unije. Takagi-Sugeno sistem.Chow. Algoritam za treniranje sa povratnim prostiranjem greške. M.) uz uvažavanje tehničkih i ekonomskih kriterija.Kennedy. Portugal Dr. EEMS 05 PRIMJENA VJEŠTAČKE INTELIGENCIJE U ELEKTROENERGETSKIM SISTEMIMA 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Osnovni cilj premeta je da kod studenata razvije interesovanje i razumjevanje savremenih metoda baziranih na vještačkoj inteligenciji. E. Academic Press.Capehart. “Predviđanje opterećenja u distributivnom sistemu korištenjem neizrazite logike zaključivanja”. istražuje zadatke u okviru sistema saobraćaja. deterministički pristupi. pruža: detaljni pregled energetskog stanja u svijetu. Fuzzy sistemi zaključivanja: Mamdani sistem. Energetske tehnologije. posebno naglasak na industriju i kogeneraciju. 2006.K. Goriva i transport. PSO bazirana na evolucijskom izračunavanju. vanredni profesor. Procedure treniranja.Tatjana Konjić.L. “Neuro-Fuzzy and Soft Computing”. Wiley. 2003.Vladimiro Miranda. cilja na kompleks proizvodnje električne energije – prostorna i kvalitativna diverzifikacija.T.Ross. professor. .Jang.Suad Halilčević. Nosilac: Dr.Y. “Energy . John Wiley & Sons.Konjić. ekonomski dispečing.Lloyd. 1997.“Particle Swarm” optimizacija: Klasična PSO. ili istraživački rad i usmena odbrana. te održavanja životnih uvjeta sa aspekta grijanja i hlađenja.

“Understanding Power Quality Problems: Voltage Sags and Interruptions”. Teorija čekanja. Pronalaženje skrivenog znanja. Seminarski rad obrađuje materiju analiza strategija i studija razvoja realnih elektroenergetkih sistema (ilustracija korištenja softverskih paketa MAED. uključenje transformatora i kondezatorskih baterija. Fourierova analiza.Suad Halilčević.Stategije razvoja realnih ees i studije priključenja novih proizvodnih kapaciteta. Standardi u vezi tranzijenata.V. PSS) i odgovarajuće stručne literature. Sredstva za prigušenje i standardi. 2001. . Fakultet elektrotehnike i računarstva. uzroci i posljedice. Simplex procedura u tehnici odlučivanja. “Power Systems Harmonics: Computer Modelling and Analysis”.sc.. 1994.F. ferorezonancija. H. Oprema osjetljiva na propade napona. Energy Series. Tehno-ekonomska analiza opravdanosti investicija i kratak pregled tehnika inženjerske ekonomije. vanredni profesor. Preduslovi: Matematika.N. Teorija električnih kola. uzroci i posljedice harmonika. (knjiga) IEEE Press. .Billington. Programski paketi za analizu kvaliteta električne energije: MATLAB/SPS. Harmonici: definicije. McGraw Hill. MAED.Dugan. R. M. dizajniranje harmoničkih filtera i standardi u vezi harmonika.M. Kontinualne raspodjele vjerovatnosti. Neizrazita logika odlučivanja. Ispit . EEMS 08 TEHNIKE ODLUČIVANJA 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Osposobljavanje menadžera i stručnjaka različitih profila za rješavanje problema i izvršenje zadataka u oblasti odlučivanja Preduslovi: Ne postoje posebni zahtjevi za predznanje da bi se izučavao ovaj predmet. IEE Power 2003. Standardi u vezi propada napona. PSS. Uticaj izgradnje obnovljivih izvora energije i određivanje ''feed-in'' tarifa na proces planiranja razvoja ees.Uputstva za korištenje softverskih paketa za planiranje razvoja ees. Univerzitet u Tuzli Stručnjaci iz EP i DERK BiH Literatura: . . IEEE Publishing.''Reliability Evaluation of Power system''. . March. EEMS 07 ANALIZA KVALITETA ELEKTRIČNE ENERGIJE 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Cilj predmeta je upoznati i razviti interes studentima sa problemima vezanim za analizu kvaliteta električne energije fokusiranjem na analizu elektromagnetnih prelaznih pojava. Planiranje razvoja prenosne mreže u tržišnom okruženju i razvoja distributivne mreže uz uvažavanje kriterija pouzdanosti. Diskretne raspodjele vjerovatnosti.Acha.E. Markovi lanci. Uticaj distribuiranih izvora na kvalitet električne energije. 2002. zamjene i održavanja.Mirza Kušljugić.D. Novi Sad 1998. Deterministički modeli. Prenaponi u telekomunikacijskim i elektroničkim sistemima. Dranetz Technologies.Levi. Nedžmija Demirović. karakteristike i uzroci. Kompenzacija reaktivne energije. Modeliranje i simulacija tranzijenata. Nosilac: Dr. 1996. docent.Ivo Uglešić. 2nd edition. Fakultet elektrotehnike.Beaty. propagacija i predstavljanje propada.8 determinističkih i stohastičkih modela. S. Problem dodjeljivanja. Elektromagnetni tranzijenti: definicija. Sadržaj: Fenomen kvaliteta električne energije. uzroci i posljedice tranzijenata. “Dranetz Field Handbook for Power Quality Analysis”. ili istraživački rad i usmena odbrana.Ispit se sastoji od izrade seminarskog rada i teoretskog dijela. EMTDC. simulacije propada. Prenaponi: atmosferska pražnjenja.Allan.James G.W. J. ''Electric Power Planning for Regulated and Deregulated Markets''.N. The Free Press. Fakultet elektrotehnike.C.R.Watson.R. Teorija igara. harmoničke rezonancije. propagacija propada. Modeli nadzora. WASP. Stohastički modeli odlučivanja. Fakultet elektrotehnike. redovni profesor. .McGranaghan. modeliranje. M.Bollen. 2000. vanredni profesor.Arrilaga.J.sc.A. Modeli planiranja. redovni profesor. “Power Systems Electromagnetic Transients Simulation”.Mazer. Nosilac: Dr. .H.Madrigal.Amir Tokić. Predviđanje.sc. “A Primer on Decison Making ”.sc. Ekspertni sistemi. . Nosilac: Dr. Propad napona: definicije.Kreiss. EMTP-ATP. Analiza metodologija izrade strategija razvoja elektroenergetskog sistema i studija priključka novih proizvodnih objekata. .Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. “Electrical Power Systems Quality”. Sadržaj: Modeli i odlučivanje. Univerzitet u Tuzli Dr. 2007. John Wiley & Sons. Plenum Press New York. Zagreb Literatura: . Na teoretskom dijelu usmeno se provjerava materija obrađena na predmetu. propada i prekida napajanja i harmonika. Uticaj priključenja vjetroelektrana na planiranje razvoja ees. procedure za procjene performansi propada. “Planiranje razvoja elektroenergetskih sistema pomoću računara”. Ispit . posljedice propada. SuperHarm. Transportni metod. osnovni pojmovi i definicije. . Univerzitet u Tuzli Literatura: . uzemljenja i šumovi: definicije.sc.Santoso. WASP. Fakultet elektrotehnike. Stylos. Univerzitet u Tuzli Dr. Monitoring kvaliteta električne energije. Flikeri. 1999. Primjena teorije odlučivanja u uvjetima rizika.

. . Preduslovi: Poznavanje principa rada.sc. unaprjeđenje energetske efikasnosti konverzije električne energije. EEMS 10 DISTRIBUIRANI ENERGETSKI RESURSI 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa modernim konceptom planiranja i rada elektroenergetskih sistema (ees). Univerzitet u Tuzli Dr. docent.C. Zagreb. 2007. Osborn.Andrejaš. M.J. kao i sa tehničkim i ekonomskim karakteristikama savremenih EES sa distribuiranim energetskim resursima.J.D. (knjiga).Čavlina. D. Solarna energija.Young. 2005. Mirza Kušljugić.A. „Strategic Executive Decisions: An Analysis of the Difference Between Theory and Practice“. . Gorive ćelije.Nedžmija Demirović. “Energija i okolina”. Pismeni dio ispita čini seminarski rad.Đonlagić. IEEE Press. Crossely. Analiza uticaja DG na rad ees. „Choices. Sadržaj: Koncept integrisanog planiranja distribuiranim energetskim resursima. “Alternativni izvori energije-biomasa”. Masters. Energija vjetra. Distrubuirana proizvodnja: energetske. Energija budućnosti.sc.Kreider.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. G. Fakultet elektrotehnike.Feretić. Allan. Nosilac: Dr.Strbac: Embeded Generation Softver za planiranje distribuiranih energetskih resursa . 2077 A.Subašić. The Fairmont Press. Alternativni izvori energije.Mirsad Đonlagić. ''Electric Power Planning for Regulated and Deregulated Markets''. CRC Press. Energija mora. tehnike upravljanja potrošnjom i skladištenje električne energije.. J. S.Fay.Tomšić. 2002. interakcija i tehnički uticaji sa ees u stacionarnim i dinamičkim režimima. Usmeni dio ispita uključuje teoretska pitanja.J. D. Primarni i sekundarni izvori energije. N. 2003. Boca Raton Florida N. Tehno-ekonomska analiza opravdanosti izgradnje DG. “Distributed Generation: The Power Paradigm for the New Millennium“. Bailly. ECEP.Borbely. .Đonlagić. Oxford Press. ''Handbook on Energy Audits''. sigurnost i zakonodavstvo. Baron.M. Energetska efikasnost konverzije električne energije: postupci povećanja Energetske Efikasnosti (EE) i energetskog menadžmenta (EM). J. „A Course in Game Theory“. redovni profesor. ''Renewable and Efficient Electric Power Systems''. . D. 6th edition. 2004. Nosilac: Dr.Ispit se polaže pismeno i usmeno. and Frames. Univerzitet u Tuzli Literatura: . N. Univerzitet u Tuzli. (knjiga). ekonomske i električne karakteristike distribuiranih generatora (DG).9 J. ili istraživački rad i usmena odbrana. Stahl.Thumann. “Energy and Environment”.F. .M. modelovanja i tehnike rješavanja distributivnih elektroenergetskih mreža.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. Kvalitet električne energije i pouzdanost mreža sa DG. Vrste distribuiranih energetskih resursa: distrubuirana proizvodnja. Values. D. 2000.sc. Zaštita distribuiranih generatora.Turner. 2005. Kahneman.Gobson. CRC Press. Univerzitet u Tuzli Stručnjaci iz EP BiH i Centra za obnovljive izvore energije Mostar Literatura: . Fakultet elektrotehnike. Nuklearna energija. Biomasa kao izvor energije. Studije priključenja DG. ili istraživački rad i usmena odbrana.M. F. redovni profesor. 2008 A. Fakultet elektrotehnike. 2005.M. . University of Cambridge.''Energy Management Handbook''. Inc. Ž. Inteligentne/pametne mreže. Poznavanje softverskih paketa za analizu EES. Hidroenergija. Jenkins. 2000.DM) pomoću savremenih ICT tehnologija.G.W. Upravljanje naponom u mrežama sa DG. Hagler. 1994. Racionalna upotreba energije. Sadržaj: Općenito o energiji.Đonlagić. Uticaj EE i DM na rad EES. Skladištenje električne energije i interakcija sa proizvodnjom iz DG. Biodizel. Upravljanje Potrošnjom (Demand Management . Wiley-Interscience.Mazer. Quorum Books. ''Integrisanim Planiranjem i Upravljanjem Distribuiranih Energetskih Resursa''. “Energy Management for Companies”.Škrinata. - Ispit EEMS 09 OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Sticanje novih saznanja o obnovljivim izvorima energije. LCA i čiste proizvodnje Elektrane i okoliš. Ispit . P. Geotermalna energija.Doty.Sadadinović. Toplinske pumpe. R. J. “Thinking and Deciding ”. MIT Press. Preduslovi: Znanje stečeno na dodiplomskim studijima tehničkih fakulteta.M. Kirchen. University of Cambridge. 2003. W.Homer'' Studije priključenja DG na realne ees Ispit . D. Kruti otpad i gospodarenje krutim otpadom. “Elektrane i okoliš”.

Matematicki modeli i numericko rješavanje elektromagnetnih i toplotnih polja u obrtnim elektricnim mašinama.sc.Z. Zagreb Literatura: . gasovi)'. 2002. Nosilac: Dr.Boyes. koncentracije gasa.P. Boston. Singapore. Newnes.sc. . elektricnim mašinama i transformatorima.sc. Regulacija brzine promjenom napona armature. Prentice-Hall. “Practical Machinery Vibration Analysis and Perdictive Maintenance“. New Delhi. “CIM Systems. 2003. Fakultet elektrotehnike i računarstva. Energetska elektronika na dodiplomskom studiju. Fakultet elektrotehnike. Električne mašine i Elektrotermija na dodiplomskom studiju.Haznadar. Fizika.Željko Štih. redoviti profesor. protoka. Oxford. hemijskog i biološkog aspekta'. Fakultet elektrotehnike. Mitchel. C. Ispit .sc. Školska knjiga. Prijenosna funkcija sistema .Sinclair. pritiska. Butterworth Heinemann. Prijenosne funkcije elektricnih mašina. plazma. “Modern Control Technology Components and Systems“.povezanih komponenti. Rembold. Sadržaj: Principi tehnicke dijagnostike.R. Primjeri tehnicke dijagnostike u uslovima realnih tehnickih sistema.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. “Sensors and Tranducers”. Oxford. Nosilac: Dr. Oxford. Metode utvrdivanja neispravnosti. Fakultet elektrotehnike. dijagnoza i prognoza.10 Usmjeravajući modul: SISTEMI KONVERZIJE ENERGIJE SKE 01 INTEGRISANA POLJA 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente sa sasvremenim metodama i najnovijim dostignućima u oblasti integrisanih polja.sc. 3rd. 2001. sa laboratorijskim vježbama iz oblasti mjerenja senzorima temperature. Elektrotermija na dodiplomskom studiju. SKE 02 TEHNIČKA DIJAGNOSTIKA 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente sa sasvremenim metodama dijagnosticiranja složenih tehničkih sistema. 'Nanotehnologija – MEMS (Mikro-elektro-mehanički sistemi)'.Izudin Kapetanović. Senzori i transduktori. Tiristorski EMP. Teorija elektromagnetnih polja. Fakultet elektrotehnike. Oxford. Upravljanje i regulacija asinhronih EMP.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. Osobine mjerenih veličina – sa fizikalnog. redovni profesor. Primjena metode konacnih elemenata (FEM). “Advenced Control Engineering”. Principi vektorskog upravljanja. Osnovi elektrotehnike. Melbourne. Zagreb Dr. Modelovanje problema i kreiranje mreže.indirektni. Električne mašine. Dillman. Primjeri primjene u sistemima i uredajima u elektroenergetici. teorija i karakteristike. an Introduction to Computer Integrated Manufacturing”.Girdhar. “Instrumentation Reference Book“. Johannesburg. 2003. Zadaci tehnicke dijagnostike: geneza.W.Izudin Kapetanović. Analogija elektricnih i toplotnih procesa. Podsinrone kaskade . Third edition. 1997. 1986. redovni profesor. Numericki proracun elektrootporne i indukcione peci. hemijski i fizikalni aspekt – osobine materijala (metali.Zienkiewicz. Fakultet elektrotehnike i računarstva. direktni pretvaraci. Potrebe dijagnosticiranja tehnickih sistema. Osnovi elektrotehnike. “Computer-Aided Design and Manufacturing”. zatim mjerenja u optičkom spektru. . ili istraživački rad i usmena odbrana. Kombinovana metoda regulacije brizine istosmjernog EMP. Springer-Verlag.R.sc. Staticki pretvaraci napona i frekvencije .Kilian. Berlin.Vlado Madžarević.regulacija snage klizanja. Ispit . Univerzitet u Tuzli Dr. Vektorski modeli . 1991. Univerzitet u Tuzli Literatura: . Preduslovi: Matematika. “The Finite Element Method”. ili istraživački rad i usmena odbrana. Sadržaj: Diferencijalne i integralne jednacine za predstavljanje i numericko rješavanje polja. Tehnicko-ekonomska analiza tehnicke dijagnostike. Primjena matematickog modelovanja kod tehnicke dijagnostike. Dijagnosticki postupci. prezentacija rezultata proracuna. 1977. .Scheffer. Preduslovi: Matematika. . Dijagnoza složenih tehnickih sistema.Sead Berberović. Primjena metode konacnih elemenata.Burns. te mjerenja napona i struje. te polja kretanja fluida u transformatorima. Teorija elektromagnetnih polja. Ocjena stanja tehnickih sistema. Englewood Cliffs. magnetnog fluksa. SKE 03 UPRAVLJANJE I REGULACIJA ELEKTROMOTORNIH POGONA 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente sa sasvremenim metodama i najnovijim dostignućima u oblasti upravljanja i regulacije EMP. Univerzitet u Tuzli Dr. redovni profesor. Parametri tehnicke dijagnostike. Osnovi teorije slicnosti. Upravljanje i regulacija istosmjernih EMP. Delmar.J. “Elektomagnetizam I i II”. 2001. komunikacijskoj tehnici i novim elektricnim tehnologijama. Matematicki modeli i numericko rješavanje elektromagnetnih i temperaturnih polja. definicija metode i rješavanje parcijalnih diferencijalnih jednacina. Uticaj tehnicke dijagnostike na pozdanost i kvalitet. Preduslovi: Matematika. Zagreb. docent. 'Nauka o materijalima za proizvodnju senzora. Vibraciona analiza kao ključ preventivnog održavanja električnih mašinaKlasifikacija. . Newnes. McGraw Hill. Koncept pristupa izradi složenih racunarskih programa.Nerdina Mehinović.S. Sadržaj: Elementi upravljacko regulacionog kruga. Univerzitet u Tuzli Dr. Ž. London. Elektromotorni pogoni. redoviti profesor.Štih. Skalarno upravljanje asinhronog motora pri razlicitom odnosu ulaznih velicina.

“Upravljanje obrtnih električnih mašina . “Control of Electrical Drives”.napredne metode”.Madžarević.W. .Hawkes.Leonhard. .Kodali. Univerzitet u Tuzli Literatura: . senzori polja.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. . London.Kodail. Eektrični materijali na dodiplomskom studiju Sadržaj: Koncept EMC i EMI i definicije. IEEE Press.Theory for the User”. 1998. tipovi CAD sistema. Direktna orjentacija polja.Vlado Madžarević. Električne mašine. Englewood Cliffs.Brench.Lindifield. 1996. Materijali i oblici galvanskog povezivanja.predavanja. 2002. Zagreb. Metoda konacnih elemenata i metoda granicnih elemenata. Nosilac: Dr. 2005. New York. EMC standardi. Otvoreni prostor.bezsenzorsko upravljanje. Chichester. Oprema za mjerenje EMC. Oklapanje. 2001.Z. Beograd. Sistemi za smanjenje uticaja elektromagnetske interferencije . konduktivni i kapacitivni uticaji. Univerza v Ljubljani.P.L. Školska knjiga. Načini prenosa elektromagnetskih uticaja.A.sc.1995. . antene. Novi materijali. Kluwer Academic Publishers. Jednadžbe u koordinatnom sistemu polja. Ćelije za testiranje EMC. 1998.Haznadar. Kluwer Academic Publishers. Springer-Verlag. 1997. Ispit .Verlag. “Elektromotorni pogoni”.Štih.Houlden. 1997. Fakultet elektrotehnike. redovni profesor.sc. O. Univerzitet u Tuzli Literatura: . Measurements and Tehnologies”.Bilalović.Steffka. . . te polja kretanja fluida u transformatorima.Vlado Madžarević. .“Energy and Environment”.Vučković. New York.Archambeault. Električna mjerenja. Proizvodnja podržana racunarom (CAM).Sistemi uzemljenja za EMC. “Single Economic Space in Bosnia and Herzegovina Conformity Assessment on LVD and EMC Directive”. “Nove tehnologije u elektromehaničkim sistemima”. Massachusetts. geometrijski modeli. Sarajevo. Direktno upravljanje momentom (DTC).Y. Optimiranja parametara upravljačko regulacionog kruga EMP. 1997. Matematicki modeli i numericko rješavanje elektromagnetnih i toplotnih polja u elektricnim mašinama i uredajima.P. Galvansko povezivanje. Identifikacija parametara .Nerdina Mehinović. “Computer – Aided Design in Magnetics”.sc. Springer . M. Fakultet elektrotehnike. Izolacija. Primjeri projektovanja elektricnih mašina i uredaja podržani racunarom.V.J. . Školska knjiga. 2001.L. Norwell. Akademska misao. 1995.A. “Numerical Methods using Matlab”.M. 1996. “Automotive Electromagnetic Compatibility”. “EMI/EMC Computational Modeling Handbook”. IEEE. Ispit . Penny. . ili istraživački rad i usmena odbrana. koncept baze podataka u projektovanju. redovni profesor.sc. autoriz. 1978. . Fakultet elektrotehnike. ili istraživački rad i usmena odbrana. prijemnici. Induktivni. Izuvori.Tehnika mjerenja EMC. Zagreb.P. Oxford Press. “Engineering Electromagnetic Compatibility Principles. Prentice-Hall.T. C. John Wiley & Sons. . Laboratorijska testiranja. Elektromagnetska kompatibilnost elektroničke i električne opreme. Preduslovi: Teorija elektromagnetnih polja. 2002. Regulacija motora po teoriji orijentacije polja.EMI. Optimizacija i pouzdanost rada elektricnih uredaja. Univerzitet u Tuzli Dr.V.M.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. Aston University. “Elektromagnetizam I i II”. G.Cengel. 1986 . Teorija oklapanja i efikasnost oklapanja. 2004. Vektorske elektromagnetne i mehanicke jednadžbe u stacionarnom koordinatnom sistemu.B. SKE 04 NOVE TEHNOLOGIJE U ELEKTROMEHANICKIM SISTEMIMA 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente najnovijim dostignućima u oblasti elektromehaničkih pretvarača Preduslovi: Osnove računara. Tuzla.Ž. Fakultet elektrotehnike.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. Metode mjerenja i testiranja elektromagnetske kompatibilnocti. Univerzitet u Tuzli Literatura: .Schrack. Upravljacka elektronika i senzori. Elementi CAD sistema: hardware. . Pitman Publishing. ili istraživački rad i usmena odbrana.Rybak. Odredivanje vektora polja pomocu struje i napona. “Sodobne regulacije pogonov z izmjeničnimi mašinami”.V. Nosilac: Dr. .Jurković. “Intraduction to Thermodynamics and Heat Transfer”.V. Univerzitet u Sarajevu. SKE 05 ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST . Primjena CAD-a: system i korisnik.Chatterton. vanredni profesor.Asim Hodžić. Ispit . Numericke metode i sistemi programa za proracun polja u mašinama i uredajima kao osnova za analizu i projektovanje podržano racunarom. “System identification .Ambrožić. . Uticaji na žive organizme. .F. software.11 izmjenicnih mašina. “The CAD/CAM Process”.Ljung. docent. .EMC 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente najnovijim dostignućima u oblasti elektromagnetske kampatibilnosti. Izvori elektromagnetskog zračenja. “EMC Electromagnetic Theory to Practical Design”. Uzemljenje . FE. New York.V.Ramahi. “Električni pogoni”. 1997. New York. 1985. Novi izvori energije. Elektromotorni pogoni na dodiplomskom studiju Sadržaj: Projektovanje podržano racunarom (CAD).Silvester. Regulacija momenta direktnom orjentacijom polja.B.A. Naponski i strujni modeli. Uvjeti za praktičnu provedbu testiranja EMC. Nosilac: Dr. “Engineering Electromagnetic Compatibility”. Berlin.

A. nesimetrije trofazne mreže i sl. Računarske mreže Sadržaj: Uvod u programiranje u programskom jeziku Ruby. Ispit . Ruby i objektno orijentirano programiranje. 1978. Rendering volumena: pregled volumne grafike.Hunt. Kurs je baziran na programskom jeziku Ruby i Ruby on Rails razvojnom okruženju koje omogućava rapidni razvoj Internet aplikacija. Smetnje u radu pogonskih motora: Smetnje zbog nestandardnog oblika napona.sc. distorzije napona mreže. fluidnih spojnica. Beograd. Školska knjiga. . A K Peters Ltd. 2002. Ispit . Veza između relacionih baza podataka i Rails okruženja.A. Monte Carlo algoritam. Fakultet elektrotehnike. modeliranju i animaciji. Steven K. Univerzitet u Tuzli Literatura: . Fakultet elektrotehnike. . Emir Skejić. Preduslovi:Programerske vještine u C. Greg Humphreys. WEB 2. Watt. D.Amer Hasanović. RAZVOJ INTERNET APLIKACIJA RI 02 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa trenutnim trendovima u oblasti razvoja softvera za Internet aplikacije. Sadržaj: Napredne tehnike renderinga: Fotorealistični rendering.F. Nosilac: Dr.12 SKE 06 INTERAKCIJA ELEKTRIČNE MREŽE I POGONSKIH MOTORA 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente sa smetnjama koje nastaju pri radu pogonskih motora. Površine i meshovi: modeliranje pomoću površina nastalih podjelom poligona (subdivision surface). 2nd Edition.D.sc. ActiveRecord. Eric Haines. Preduslovi: Osnovi računarstva. pojava jalova snage. Fakultet elektrotehnike. Nosilac: Dr. Morgan Kaufmann.Nerdina Mehinović. Physically based Rendering: From Theory to Implementation.Matt Pharr. Addison-Wesley. Andries van Dam. docent. . udarci tereta. Model View Controller (MVC) design pattern.Bird. Lattice Boltzmannova metoda. a posljedica su lošeg kvaliteta električne energije. . sukcesivno pokretanje višepogonskih jedinica. 2002. C++ i OpenGL-u. ActionController i ActionView komponente. Mogućnost ponovnog ukapčanja bez opasnosti po asinhroni motor. ETF Sarajevo. Smetnje u radu pogonskih motora pri ponovnom ukapčanju. Zagreb. 1993.Šabanović.Alan H. anizotropno zaglađivanje slike.Tomas Moller. K. . preslikavanje fotona. diirektno pokretanje. vanredni profesor.M. Mark Watt. . Grafički hardver: Opštenamjensko izračunavanje. D. Nosilac: Dr.G. Univerzitet u Tuzli Literatura: . Real-Time Rendering. 2nd Edition in C. The Pragmatic Bookshelf. . algoritam pokretne kocke (marching cubes). Baze podataka. 2004.Jurković. Univerzitet u Tuzli Dr.Asim Hodžić. 1979. praćenje zrake. 1995.D.King. Zagreb.G. pokretanje pomoću zaletnih uređaja. John F.Pedder. 1986. promjenljive visine napona. ili istraživački rad i usmena odbrana. Principi zaštite pogonskih motora od smetnji koje potiču od električne mreže i radnog mehanizma.James D. . sinteza tekstura.0 aplikacije. globalna iluminacija. sc. Princip funkcionisanja Internet aplikacija. Rails i AJAX. rendering participativnih medija.B.Kümel. Fokus će biti na izučavanju savremenih metoda u renderingu. projekata iz programiranja i završnog projekta.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. “Klizni režimi u upravljanju električnih mašina”.H.Thomas.Ispit se polaže pismeno. viših harmonika struje. Akademska misao. uticaja viših harmonika. Problematika pokretanja pogonskih motora velike snage: Teški pogoni. “Programming Ruby: The Pragmatic Programmers’ Guide”. 1992. 2005. Fakultet elektrotehnike. . Hughes. polja udaljenosti (distance fields) i skupovi tačaka iste vrijednosti (level sets). distorzije napona. direktni rendering volumena.N. Addison Wesley. Computer Graphics: Principles & Practices. SOFT startera i sl. Energetska elektronika na dodiplomskom studiju Sadržaj: Uticaj kvaliteta električne energije na rad pogonskih motora: Problemi povezivanja izmjenične i istosmjerne mreže putem pretvarača. docent. ERB za generiranje dinamičkog HTML koda. “An Introductin to Power Electronics”.Hansson. Konačna ocjena iz predmeta se formira na osnovu bodova ostvarenih iz zadaća. Fizikalno bazirano modeliranje: solver stabilnih fluida. “Električni pogoni”. Sinteza tekstura i obrada slike: Okolinsko preslikavanje. Feiner. Univerzitet u Tuzli Literatura: . Regular expressions.Marinović.Fowler. C. A. Vektorski dijagram napona i magnetskog fluksa u prekapčanju ili ponovnom ukapčanju asinhronog motora.Sc.Vučković. Springer-Verlag. “Agile Web Development with Rails”. “Elektromotorni pogoni”. Foley.Aufgaben und Lösungen”. Elektromotorni pogoni. Advanced Animation and Rendering Techniques: Theory and Practice. . Preduslovi: Električne mašine. vanredni profesor. “Elektrische Antriebstechnik . 2003. Usmjeravajući modul: RAČUNARSTVO I INFORMATIKA RI 01 NAPREDNA RAČUNARSKA GRAFIKA 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Cilj predmeta je upoznavanje naprednih koncepata i metoda u trodimenzionalnoj računarskoj grafici.B. “Elektromotorna postrojenja”. Školska knjiga.V.Thomas.

HCI u praksi.Nermin Sarajlić. 2004. . G. 2006 . ispita i projekta. . RI 04 SOFTVERSKO INŽENJERSTVO 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente sa različitim.Sarajlić.M. “The IMS IP Multimedia Concepts and Services in the Mobile Domain“. Univerzitet u Tuzli Literatura: . Europian Adaption (840 p). .M. vanredni profesor.Mayer. . idejama i modelima softverskog inženjerstva. Sofware Engineering. A. Opis IMS entiteta. Uporedna analiza tradicionalne i objektne paradigme. tipizacija). pismenih testova i konačnog projekta.Abowd. vanredni profesor. Skripta. J. 2007. Klase i objekti.sc.M. McGraw-Hill. Fakultet elektrotehnike. “Softversko inženjerstvo“.Ispit se polaže pismeno. Predmet će se realizovati kroz teoretska predavanja i praktične radove na testnom IMS podsistemu. “Human-Computer Interaction“ (3rd Edition). Nosilac: Dr. Višestruko nasljeđivanje i hijerarhija nasljeđivanja. I.Emir Skejić.Shneiderman. Sadržaj: Uvod u interakciju čovjek-računar.Niemi. 2002.Easteal.C.Radosav. Ispit .A.R. Osnovi računarstva Sadržaj: Softverski inženjerstvo kao disciplina. nasljeđivanje. R. Dizajn korisničkih interfejsa.Ispit se polaže pismeno pri čemu test uključuje i teorijska pitanja i zadatke.sc.Rogers. H. . FE Tuzla. Oblikovanje i implementacija. Univerzitet u Tuzli Dr.N.Dix. Diameter).D. Fakultet informacionih Tehnologija Mostar. Dinamičko vezivanje. 2005 . AddisonWesley Workingham. Dizajn HCI-a: potrebe korisnika. Zahtjevi i specifikacije. Napredni sistemi za prikaz. John Wiley and Sons. Koncept objekta: život objekta: vrste objekata: Klase: tipovi i apstrakcija podataka. RI 03 IP MULTIMEDIJSKI PODSISTEMI 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente sa principima rada i konceptom savrmenih IP multimedijskih podsistema (IMS). John Wiley 2007. “The IMS IP Multimedia Concepts and Services“. 6th ed. Održavanje i evolucija.Mayer.B.Aljo Mujčić. Univerzitet u Tuzli Literatura: . 2001. “Strategies for Effective Human-Computer Interaction” (4th Edition). “Odabrana poglavlja softverskog inžinjeringa“. učahurivanje.Tumbas. C. Prototip i delegiranje.Poikselka. sixth ed.Preece. . Objektni model i njegovi elementi (apstrakcija. “Software Engineering Analysis and Design“. Interfejsi s prirodnim jezikom i govorni interfejsi. . 2006. Referentne tačke IMS sistema.H.Niemi. Računari u kontekstu.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke.Ukupna ocjena za predmet formira se na osnovu bodova dobivenih iz zadaća. ili istraživački rad i usmena odbrana. John Wiley & Sons. 2003. metode i modeli.13 Ispit Second Edition.Sharp.Nermin Suljanović. G. Preduslovi: Računarske mreže i komunikacije Sadržaj: IP multimedijski podsistem (IMS)-arhitektura i koncepti. Nosilac: Dr. Fakultet elektrotehnike. . vanredni profesor. J. Preduslovi: Matematika.D.Finlay.I. Ispit . Ispit . 2006. Fakultet elektrotehnike. The Pragmatic Bookshelf. Merging the Internet and the cellular worlds“. A.Camarillo.sc. Evaluacija računarskih interfejsa.sc. “Beyond Human_Computer Interaction“. 2007. Univerzitet u Tuzli Literatura: . Addison-Wesley Workingham. “Softversko inženjerstvo“. Data mining Nosilac: Dr.B. “Softversko inženjerstvo“. G. Poznavanje programiranja..Khartabi.Beale. često suprotstavljenim. Fakultet elektrotehnike. Addison-Wesley. H.E. LTD. McGraw-Hill Book Company. Dizajn interaktivnih računarskih sistema za osobe s umanjenim psihofizičkim sposobnostima. . te njihovim prednostima i manama. . a konačna ocjena se formira na osnovu bodova dobivenih iz zadaća.Amer Hasanović. 1989. Garcia-Martin. Osnovi programiranja. Virtualna realnost. Preduslovi: Osnove interakcije čovjek-računar. 2004. World Wide Web i hipertekst.Jošanov. Verifikacija i validacija. “Software Engineering“. Protokoli korišteni u IMS sistemu (SIP. Računari i kolaboracija. Prikaz testnog sistema IMS baziranog na otvorenom softwareu. G.Davies. Skripta. RI 05 SISTEMI ČOVJEK-RAČUNAR 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente s temeljnim principima dizajniranja i evaluiranja hardverskih i softverskih rješenja koja omogućavaju komunikaciju između ljudi i računarskih mašina. Addison-Wesley Workingham. Razvoj aplikacija IMS sistema. P. “The 3G IP Multimedia Subsystem (IMS). docent. Univerzitet u Tuzli Dr. Novi Sad. “A Practicioner’s Approach“. Ltd. Sommerville.Đurek. Nasljeđivanje: oblikovanje nasljeđivanja.Poikselka. Polimorfizam.Pressman. 2006.sc. Povezivanje IMS sistema sa fiksnom i mobilnom mrežom. vanredni profesor. Fakultet elektrotehnike. FE Tuzla.Khartabil.Plaisant.

Neuronske mreže u upravljanju. fundamentalnih setova funkcija. Inteligentni agenti. Vještački neuron. iterativni gradijentni metodi (Newton tipa). Neuro-genetski sistemi. Vještačke neuronske mreže. Inc. John Wiley and Sons. Ocenjivanje parametara kontinuiranih procesa. L1. Model Pedictive Control. Iterativni algoritmi optimizacije. R. Funkcija dobrote.. Evolucioni algoritmi u upravljanju. Data mining. Problem optimizacije sa ograničenjima. Sistemi automatske regulacije Sadržaj: Osnovni pojmovi. John Wiley and Sons. Computational Intelligence. Genetski algoritmi.sc. podjela neuronskih mreža prema različitim kriterijima. Kirk. Inc. Neparametrične identifikacijske metode: metoda Fourierove analize. parametarska optimizacija fiksnih kontrolera. Formulacija problema optimalnog upravljanja. i sekvencijalno kvadratno programiranje (SQP). Evolucioni algoritmi. primjeri primjene u upravljanju. metoda razširenih najmanjih kvadrata i metoda najveće slićnosti. smjernice za izbor ulaznog signala i vremena uzorkovanja te opisa postupka za izbor modela i test njegove valjanosti . Koncepti i tehnike vještačke inteligencije. redovni profesor.. AUT 02 INTELIGENTNO UPRAVLJANJE 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente sa tehnikama inteligentnog upravljanja.. Univerzitet u Tuzli D. Automatsko upravljanje Sadržaj: Optimizacija i upravljanje.P. Lagrange-ovi multiplikatori i teorema Khun-Tucker-a. vanredni profesor. Fakultet elektrotehnike. Optimalni linearni kvadratni regulator (LQR) i Riccati-jeva jednačina. Stohastičke metode optimizacije. 1997 . Problem optimizacije bez ograničenja. metoda pomoćnih promenljivih i metoda stohastične aproksimacije. Postlethwaite. Zilouchian. Metode klasifikacije.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. Ng G. Publication. Automatsko Upravljanje. ili istraživački rad i usmena odbrana. Bordons. korelacijska analiza i spektralna analiza. Problem minimizacije funkcionala sa ograničenjima na upravljanje i stanje. D. Optimal Control Theory. Nosilac: Dr. Inteligentna analiza podataka (Data Mining). Primjeri primjene u upravljanju. 1998 . Metode grupisanja (klasterizacije). Pojam inteligentnih sistema. Identifikacije na osnovi ortonormalnih polinoma. LQG.A.MATLAB toolboxes Ispit . Multivariable Feedback Control. Optimalno upravljanje i problem minimizacije funkcionala. Preduslovi: Matematika.sc. Fakultet elektrotehnike. 2007. Nenadzirano učenje neuronskih mreža.R. kvadratno programiranje (QP). Predstavljanje znanja. Strategije planiranja/replaniranja i primjeri primjene. Identifikacija s prilagođavanjem modela. 2004 . Matematičko programiranje. A John Wiley & Sons. Nadzirano učenje neuronskih mreža. N. Engelbrecht A. ili istraživački rad i usmena odbrana. Parametrične identifikacijske metode: metoda najmanjih kvadrata i njene modifikacije. linearno programiranje (LP).. I. R. Formulisanje i rješavanje problema optimalnih kontrolera u zatvorenoj sprezi. Camacho. C. Algoritmi učenja neuronskih mreža. AUT 03 IDENTIFIKACIJA DINAMIČKIH SISTEMA 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznavanje studenata sa modernim tehnikama za identifikaciju sistema Preduslovi: Automatsko upravljanje. Skogestad.D. Fletcher. Automatsko upravljanje Sadržaj: Inteligencija i pojam vještačke inteligencije. MPC. H∞. Genetski operatori.14 Usmjeravajući modul: AUTOMATIKA I ROBOTIKA AUT 01 OPTIMALNO UPRAVLJANJE 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente sa principima optimalnog upravljanja tehničkim sistemima Preduslovi: Matematika. Uslovi optimalnosti. Nosilac: Literatura: Ispit - Dr. H2 .S. Proces zaključivanja. varijacioni račun i Euler-Lagrangeova jednačina. Identifikacija bioloških sistema. Stabla odlučivanja. dinamičko programiranje i HamiltonJacobi-Bellman jednačina. Practical Methods of Optimization. Prljača. Optimizacija upravljanja u otvorenoj sprezi. Identifikabilnost modela. Adaptivne neuronske mreže sa fuzzy mehanizmom zaključivanja (ANFIS). Primjeri primjene neuronskih mreža. Hibridni inteligentni sistemi. Dover Publications. Pojam inteligentnog upravljanja.Lejla Banjanović-Mehmedović. Springer-Verlag. Tracking and Control. Formulisanje i rješavanje problema integrisanog upravljanja i optimizacije u zatvorenoj povratnoj sprezi.W. analiza frekventnoga odziva. Optimalno upravljanje i problem minimizacije funkcionala. Neki praktični vidici identifikacija. Dinamičko programiranje i princip optimalnosti. M. univerzitetski udžbenik. Mašinsko učenje. Primjeri fuzzy upravljanja. Bayesov sistem odlučivanja. Research Studies Press Ltd. 2011.S. Pontryagin-ov princip minimuma. Fuzzy-genetski sistemi. Z.. Iterativne numeričke metode nalaženja optimalnog upravljanja u otvorenoj sprezi. Mikrostampa Tuzla. 2008 . Fuzzi skupovi i fuzzy logika. Univerzitet u Tuzli Literatura: . Učenje sa podrškom. Jamshidi: “Intelligent Control Systems Using Soft Computing Methodologies”. Dizajn fuzzy regulatora. 2003 S. Fuzzy zaključivanje. Sehić. optimizacija kontrolera i integrisana optimizacija i upravljanje. Intelligent Systems-Fusion.E. S. Naser Prljača. Lejla Banjanović-Mehmedović: Inteligentni sistemi. Ekspertni sistemi u upravljanju. CRC Press 2001 Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. Kreiranje inteligentnih sistema. Osnovni koncepti Teorije sistema i signala. primjeri primjene u upravljanju. 2001 .

Lokalizacija i mapiranje mobilnih robota.. Multirobotski kooperativni sistemi. Distribuirani mjernoupravljački sistemi. Istosmjerni servomotori. .S. ugrađenim računarskim upravljačkim sistemima i računarskim sistemima za automatizacije proizvodnje. Upravljanje kretanjem. Upoznavanje studenata sa aktuatorima u automatskom upravljanju kao i modernim metodama upravljanja električnim pogonima Preduslovi: Instrumentacija. Univerzitet u Tuzli Literatura: .S. 1995. Drndarević. docent.Virtuelna instrumentacija. Popović. Siemens. Industrijski robot u fleksibilnoj proizvodnoj ćeliji. Upravljanje kretanjem mobilnih robota. Mjernoakvizicioni sistemi na bazi mikrokontrolera. Fakultet elektrotehnike. . Infineon TriCore mikrokontroler i OSEK/VDX operativni sistem. Poluprovodnički senzori temperature. Inteligentni senzori. Addison-Wesley Publishing ompany. Lennart Ljung: System Identification Theory For the User. Zahtjevi na hardver. Senzori masenog protoka. „Digitalno upravljanje električnim pogonima“. brzine i ubrzanja.D. Second edition. Pneumatski sistemi. Specijalni senzori protoka. Automatsko upravljanje Sadržaj: Osnove tehnike senzora. 2006. Kilian. Astrom. Active Suspension ABS. Algoritmi izbjegavanja prepreka i pretraživanja prostora. Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo. B. .D. mehatroničkim sistemima. Beograd. popustljivošću. 2003. Talasići. PAC. Simulink i LabVIEW softverski paketi Ispit . 1996.sc. “Električni servomotori”. Delmar Thomson LLearning. Univerzitet u Tuzli Literatura: . Projektovanje mjerno-akvizicionih sistema. Integrisano upravljanje multirobotskim sistemima u složenom okruženju (automatizirana skladišta. V. . Primjeri primjene u industriji. Samoučeći mobilni roboti. Hidrostatski. . Model generalizovane električne mašine. unutrašnjim prostorima. Formulacija i rješenje problema automatizacije fleksibilne proizvodne ćelije. 2nd ed.M. Ljubljana. Elektrohemijski pretvarači. Beograd. Jakub Osmić.. Strmčnik.J. ESP). Wittenmark. Digitalno upravljanje električnim pogonima.R. Digitalni senzori pritiska. ultrazvučni i električni senzori nivoa. Senzori tečnosti i gasova. N. Ljubljana. Matlab. Indukcioni i ultrazvučni senzori protoka. PTR Prentice Hall. Instrumentacioni interfejsi. 2003 Ispit AUT 05 - LabVIEW. Planiranje kretanja mobilnih robota. Analiza slučaja. Analiza slučaja. Optički senzori. Fakultet elektrotehnike. New Jork. Koračajni motori. Zenan Šehić. Pneumatski aktuatori. arhitekturom i projektovanjem savremenih mjerno-akvizicionih sistema. Hidraulički aktuatori. T. „Personalni računari u sistemima merenja i upravljanja“. „Senzori u robotici“. vanredni profesor. Matlab i Simulink softverski paketi Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke.P. Vukosavić. Gugić. N. 1998.M.S. C. ili istraživački rad i usmena odbrana AUT 04 INSTRUMENTACIJA I AKTUATORI U AUTOMATICI 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznavanje studenata sa principima mjerenja i senzorima za mjerenje neelektričnih veličina.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. sistemski (OS) i aplikativni softver. . ili istraživački rad i usmena odbrana 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente sa naprednom industrijskom i mobilnom robotikom. Izmjenični servomotori. konačni automati. Senzori infracrvenog zračenja. Specijalni senzori temperature.S. 1999. Hidraulički sistemi. 1998. „Senzori i mjerenja“. Pojačanje. . Fakulteta za ektrotehniko. Školska knjiga . M. Akademska misao. Senzori u robotici. Poluprovodnički senzori pritiska. Analiza slučaja. Softver virtuelne instrumentacije. Mjerno-akvizicioni sistemi na bazi personalnog računara. Dizajn ćelijskog kontrolera i njegova implementacija na standardnim industrijskim računarskim upravljačkim sistemima (PLC.. industrijski manipulacioni roboti i mehatronički podsistemi automobila (Cruise Control. opasni radni prostori) .. Specijalni senzori linearnog i ugaonog pomjeraja. Zagreb. Nosilac: Dr. Akademska misao. Uvod u mobilnu robotiku i autonomna dostavna vozila. Električni linearni aktuatori. Upper Saddle River. Dizajn ugradjenih računarskih upravljačkih sistema robotskih i mehatroničkih sistema. „Adaptive Control“. National Instruments-CompactRIO. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Srpsko Sarajevo. Solenoidi. Kaskadna regulacija u pogonima sa jednosmjernom strujom. mehanički i solid-state releji i kontakteri. Vektorsko upravljanje i regulacija izmjeničnih pogona. Popović. 2003.).Aktuatori u automatskom upravljanju. etc. Arhitektura savremenih mjerno-akvizicionih sistema. „Senzori tečnosti i gasova“.. Automatsko upravljanje. Tehničke karakteristike senzora. Sistemi u realnom vremenu Sadržaj: Kinematsko i dinamičko modeliranje robotskih i mehatroničkih sistema.sc. građevinarstvu. Obrada mjernih signala. Robotika i Automatizacija. Senzorika i lokomocija mobilnih robota i humanoida. Matko. impedancijom i silom.SIMATIC S7. „Modern Control Technology: Components and Systems“. „Celostni pristop k računalniškemu vodenju procesov“. 2004. Električni prekidači. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Srpsko Sarajevo. J. .15 Nosilac: Dr. Popović. MEHATRONIKA I AUTOMATIZACIJA Preduslovi: Matematika.K.. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Srpsko Sarajevo. konverzija i filtriranje signala. Principi mjerenja neelektričnih veličina. Vizuelno upravljanje. 1987 . ROBOTIKA. Multisim. „Identifikacije“.

H. 1998. 1995. „Adaptive Control“. CRC Press. 2000 . Heidelberg.sc. I. B. Predstavljanje tehnoloških procesa. „Računalniško vodenje procesov“. modulacijske tehnike sa proširenim spektrom). Zenan Šehić.Haykin. Dudek.. McGraw-Hill. J.B. Boca Raton.sc. . 2006 . Mušiča. “Digital Communications”. Springer. Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo. Eksperimentalne metode optimizacije tehnoloških procesa. Matko.16 Nosilac: Dr. Primjeri u savremenim telekomunikacijskim sistemima. Dijagrami toka. Nosilac: Dr. Sciavicco. Realni prenosni mediji i kanali. D.William C. 2001. 2006 .Drajić. Dunn. Second edition. Fakultet elektrotehnike. Sadržaj: Blok šema komunikacijskog sistema sa aspekta prenosa i obrade signala. Akademska misao. Klasifikacija tehnoloških procesa po načinu prerade materije. G. Springer Verlag. “Uvod u statističku teoriju telekomunikacija”. Univerzitet u Tuzli Dr. McGraw-Hill 1996. ili istraživački rad i usmena odbrana. Implementacija regulatora na PLC-ima i PAC-ovima. MIT Press. Tipovi dijagrama procesa.B. 2005. vanredni profesor. Cambridge University Press. Preduslovi: Matematika. Modeliranje komunikacijskih sistema u Matlabu.R. Sistemi automatske regulacije Sadržaj: Vrste tehnoloških procesa. Projektovanje sistema za upravljanje i nadzor u procesnoj industriji.G. 2010 .Dokumentacija o korištenoj strojnoj i programskoj opremi . 2002 .Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. Primjeri. Šum. Fakultet elektrotehnike. Simulink i LabVIEW softverski paketi . Računari i kontroleri u procesnoj industriji. Fakultet elektrotehnike. Prentice. Automotive Control Systems. QAM. vanredni profesor. “Nonlinear Systems”. Lewis. Nehmzow. L. Sinhronizacija: ekstrakcija nosioca. Dijagrami prelaza stanja. . “Communication Systems”.Sklar. 2005 . Metode pristupa zajedničkom mediju. Teorija signala i sistema i Digitalna obrada signala na dodiplomskom studiju. S.STEP 7 programski paketMatlab. Siegwart. Naser Prljača.D. karakteristikama telekomunikacijskih kanala. Planning and Control. Cambridge. M. Jenkin. John Wiley and Sons 2001. Programabilni logički kontroleri (PLC) i programabilni kontroleri za automatizaciju (PAC) u procesnoj industriji. Fakultet elektrotehnike. USA.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. F. fundamentals and applications“. . Strmčnik. Siciliano. Springer-Verlag. OFDM. . Arhitektura i klasifikacija sistema za upravljanje i nadzor u procesnoj industriji. K. 1995. „Celostni pristop k računalniškemu vodenju procesov“. Ljubljana. . Entitetski dijagrami. . modulacijskim tehnikama i ekvalizacijom.U.G. third edition. Oprema i softver za upravljanje i nadzor u procesnoj industriji. . Decision Making and Applications. Osnovni stohastički procesi. Nosilac: Dr. Mobile Robotics: A Practical Introduction.Nermin Suljanović. Nielsen. ili istraživački rad i usmena odbrana AUT 06 PROCESNA AUTOMATIKA 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznavanje studenata sa modernim tehnikama za projektovanje sistema za upravljanje i nadzor u procesnoj industriji Preduslovi: Automatsko upravljanje. New York. Jakub Osmić. Funkcionalni simboli elemenata tehnoloških procesa.Lejla Banjanović-Mehmedović. Ispit . Univerzitet u Tuzli Literatura: . Astrom. Prentice-Hall. redovni profesor. Zupančića. Ljubljana. ili istraživački rad i usmena odbrana Usmjeravajući modul: KOMUNIKACIJE KOM 01 TEORIJA SIGNALA I DIGITALNE TELEKOMUNIKACIJSKE TEHNIKE 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente sa primjenom teorije signala u savremenim telekomunikacijskim postupcima. Ispit . Matematički modeli u procesnoj industriji. Khalil. Autonomous MobileRobots: Sensing. USA. Gee. Control. Univerzitet u Tuzli Dr. B.sc. New Jork. Klasifikacija tehnoloških procesa po tipu promjene stanja. S.sc. Germany.U.Proakis. L. . Fakultet elektrotehnike.sc.S. Kiencke. UK. vanredni profesor.Fakulteta za elektrotehniko. ekstrakcija digitalnog takta. Integracija nadzora i upravljanja u procesnoj industriji. Klasifikacija tehnoloških procesa po procesnoj veličini koju transformiraju. 2003.D. Klasični i napredni regulacijski algoritmi u procesnoj industriji. Univerzitet u Tuzli Literatura . Nourbakhsh. „Fundamentals of industrial instrumentation and process control“. 2004 Computational Principles of Mobile Robotics.Hall. Ispit Massachusetts. Strmčnik. docent. Upravljanje tehnološkim procesima. Ekvalizacija prenosnog puta i eliminacija intersimbolske interferencije.S. Robotics: Modelling. Cambridge.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. FSK. Digitalni modulacijski postupci (PAM.B. Univerzitet u Tuzli Literatura: . Addison-Wesley Publishing Company. New Jersey. Klasifikacija tehnoloških procesa po tipu procesnih promjenljivih.R. Wittenmark. Introduction to Autonomous Mobile Robots. “Digital communications.J.S. Primjeri u bežičnim i PLC komunikacijskim sistemima.K.

preobrazovania” (na ruskom) Ispit . “Teorija i praktika vejvlet . na dodiplomskom studiju. KOM 03 PRINCIPI IZVORNOG I KANALNOG KODOVANJA U TELEKOMUNIKACIJSKIM SISTEMIMA 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente sa savremenim postupcima izvornog i kanalnog kodovanja kodovanja u savremenim telekomunikacijskim sistemima. KOM 04 ŠIROKOPOJASNE MREŽE 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente sa savremenim metodama. “The Fast Lifting Wavelet Transform”. Nosilac: Dr. Algorithms and Applications”. Iowa State University . “Introduction to WaveletTtransformation”. Nosilac: Dr. Zagreb. Arhitektura širokopojasne mreže. Performanse širokopojasnih komunikacijskih mreža. Fakultet elektrotehnike.V. Primjeri realizacije postupaka kanalnog kodovanja u savremenim komunikacijskim sistemima. Obrada digitalnih signala na dodiplomskom studiju. Mobilne komunikacije.C.Proakis.17 KOM 02 OBRADA DIGITALNIH SIGNALA 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente sa savremenim postupcima obrade digitalnih signala i primjene u ciljanoj oblasti. Telekomunikacijski protokoli. “Broadband Telecommunications Handbook”.sc.Ifeachor.Samra Mujačić. Multimedijski sistemi i komunikacije. Univerzitet u Tuzli Dr. Nosilac: Dr. Artech House. OFDM i COFDM.I. . “Osnovne arhitekture mreža”. FIR i IIR filteri i digitalno filtriranje. Uvod u teoriju kanalnog kodovanja. Širokopojasne mreže i integrirane usluge. docent.Valens. Uvod u malotalsnu transformaciju (Wavelet transformacija). .Himzo Bajrić. Tehnike višestrukog pristupa mediju. McGraw-Hill TELECOM. vanredni profesor. B. Prenosna karakteristika u s i z prostoru – diferencne jednačine. Brza Furijeova transformacija (FFT).Vorobev. Fakultet elektrotehnike. 2002. “Digital Communications”. Strukture digitalnih filtera. Modeli prometa u širokopojasnim komunikacijskim mrežama. Sadržaj: Uvod. Univerzitet u Tuzli Literatura: . Širokopojasne pristupne tehnologije i mreže. Preduslovi: Matematika. Akademska Misao. Primjena DFT u izračunavanju korelacije i konvolucije. SDH/SONET and WDM/Optics”. vanredni profesor. . New Jersey. John Wiley and Sons 2001. Greške u digitalnim sistemima zbog predstave brojeva sa konačnm brojem bita.Manolakis.A. . docent. “Discrete-Time Signal Processing”. “Integrated Broadband Networks: TCP/IP.sc. . 1996.G. Primjena FFT u digitalnim modulacionim postupcima DMT. 2002.I. Trelis kodovana modulacija.sc.G.R. McGraw-Hill 1996. Projektovanje digitalnih filtera. Prometni inženjering.J. Element. Virtualne privatne mreže.Oppenheim. R.A Practical Approach”.Kim.Lee. Diskretna Furijeova transformacija (DFT) i njene osobine. Sadržaj: Vremenski diskretni signali i sistemi.Istraživački rad i usmeni ispit.Jervis. Beograd 2000. . 2004. Gradske mreže.G.Haykin.Drajić.Ispit se polaže pismeno pri čemu test uključuje i teorijska pitanja i zadatke. ATM. . Teorija signala i sistema. V. tehnologijama i uslugama u oblasti širokopojasnih mreža.D.. 2003. Preduslovi: Matematika. Osnovni elementi DSP mikroprocesora. Preduslovi: Digitalne telekomunikacije. algoritam LZW).Polikar. Turbo i LDPC kodovi. D. Metoda najmanjih kvadrata. “Error-control coding for data networks”.Chen. Fakultet elektrotehnike. Teorija signala i sistema. .Bažant i dr. . Prijenos i komutacija u širokopojasnim mrežama. . “High Performance TCP/IP Networking”. Statističko multipleksiranje.W. Višeprotokolno komutiranje pomoću oznaka paketa i mrežni sloj u širokopojasnim komunikacijskim mrežama. Širokopojasna jezgrena mreža.Reed. Tehnike posluživanja i mehanizmi za postizanje kvalitete usluge u širokopojasnim mrežama. Generiranje digitalnih signala. Optičke telekomunikacije. Analiza telekomunikacijskih kanala s stanovišta teorije informacija. Obrada digitalnih signala promjenljivm brzinama (Prorjeđivanje i interpolacija).Bates. . W.Jain.W. Prva Šenonova teorema. “Teorija informacija i prenos podataka”. Principles. Predstavljanje brojeva.Gribunin. 2004. Univerzitet u Tuzli Literatura: . Konvolucioni kodovi.Hassan.B. Addison-Wesley. “Communication Systems”. Osnovni elementi konačnih polja. Huffmanov kod. Izvori informacija. “A Really Friendly Guide to Wavelets”.J. X.R. UpperSaddle River.S.Schafer.G. Pearson Prentice Hall.sc.Suad Kasapović. Univerzitet u Tuzli Literatura: .M. Sloj podatkovnog linka u pristupnim i gradskim mrežama. R. Blok kodovi.G.E.V.Aljo Mujčić. Kluwer Academic Publisher 1999. Estimacija i analiza spektra signala. Vremenski prozori i spektralna analiza. Prentice-Hall.1989.C. Model integriranih i diferenciranih usluga. Osnove adaptivnog filtriranja i primjene u adaptivnoj ekvalizaciji. Elementi teorije informacija. Osnove teorije Winerovog filtriranja.Proakis.A. Izvorno kodovanje (teorija kodova. Telekomunikacijske mreže. “Digital Signal Processing. Fakultet elektrotehnike. 1993.S. Ispit .J. Sadržaj: Blok predstava telekomunikacijskog sistema sa stanovišta teorije informacija. Primjeri realizacije postupaka izvornog kodovanja u savremenim komunikacijskim sistemima. “Digital Signal Processing .

Univerzitet u Ljubljani Literatura: . Z.Hrasnica.Steinmetz. Računarske mreže i komunikacije. Osnovni postupci digitalnih telekomunikacija. Sadržaj: Uvod. . “Digital communications.sc. Nosilac: Dr. H.Rao.Matjaž Debevc. G. Haidine. Univerzitet u Mariboru Assistant Professor dr. Sadržaj: Uloga telekomunikacijskih sistema u savremenom društvu. Kluwer.Sklar. Wiley.sc.A. . “Internet QoS”. Metode isporuke multimedijskog sadržaja. Postupci kreiranja multimedijskog sadržaja. “Računarske mreže”..K. Digitalne telekomunikacije.W. Prentice-Hall.18 . Morgan Kaufman. Prentice-Hall. vanredni profesor. 2003. te savremenim tehnologijama i protokolima.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. fundamentals and applications“. Fakultet za elektrotehniku. 2006. Operativni sistemi. v. D. Uvođenje kvalitete usluge u Internet.prof. . Univerzitet u Tuzli Dr. middleware. ili istraživački rad i usmena odbrana.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. “Multimedia communication systems”. Mikroknjiga-PH PTR.sc.M. docent.Poikselka. Matematika. Teorija informacija i kodovanja. Hijerarhijski zasnovane digitalne mreže i sistemi.B. telemedicina. PrenticeHall. . Multimedijske komunikacije na dodiplomskom studiju. DVB referentni model interaktivne TV. komunikacijski protokoli.S. arhitekturama i principima realizacije mobilnih telekomunikacijskih sistema koji omogućavaju veliki kapacitet. Telekomunikacijski protokoli. D. Preduslovi: Matematika.R.Rao. Analiza i studija mrežnih parametara koji utiču na QoS.A. networking”. PTR. “The IMS IP Multimedia Concepts and Services“. Mehanizmi kvalitete usluge. Univerzitet u Ljubljani Dr. Audio.S. A. KOM 06 MULTIMEDIJSKI SISTEMI I KOMUNIKACIJE 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente sa savremenim metodama i tehnologijama u oblasti multimedijskih sistema i komunikacija. “Broadband Powerline Communications.A. prijevod četvrtog izdanja. Ispit KOM 05 SAVREMENI TELEKOMUNIKACIJSKI SISTEMI 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente sa konceptom i strukturom savremenih telekomunikacijskih sistema. formati opisa i zaštita multimedijskog sadržaja. “Multimedia computing communications and applications”. komunikacijski protokoli. učenje na daljinu. Preduslovi: Matematika. Fakultet elektrotehnike.Jurij Tasič. 2005. “Multimedia signals and systems”.Milovanović. redovni profesor Fakultet za elektrotehniku. 2010. Pojam i model multimedijskog komunikacijskog sistema. “Introduction to multimedia communications: applications.Mayer. Multimedijske komunikacije u mrežama nove generacije. 2001.sc. . Telekomunikacijske mreže. Obrađeni telekomunikacijski sistemi će biti prikazani kroz simulacije u programskom paketu Matlab. “Communication Systems”. 2005. videokonferencije. 2001. Koncept inteligentnih mreža novih generacija. Fakultet elektrotehnike računarstva i informatike.K.R.Tanenbaum.sc. docent. John Wiley and Sons. Model globalne telekomunikacijske infrastrukture.Matej Zajc. Digitalni prijenos signala u optičkim komunikacijskim sistemima. Modeli prostornog i vremenskog usklađivanja multimedijskog sadržaja.Bojković.Bojković.sc. ili istraživački rad i usmena odbrana. Austria Literatura: . 2002. Fakultet elektrotehnike. 2001. KOM 07 MOBILNE TELEKOMUNIKACIJE II 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznavanje studenata sa problematikom organiziranja i implementacije mobilnih sistema. Digitalni prijenos signala u xDSL sistemima. 1995. John Wiley&Sons. Ispit . Digitalne PLC komunikacije preko energetskih vodova. Model strujanja (streaming) multimedijskog sadržaja.K.Samra Mujačić.M. . Nosilac: Dr. Ispit . multimedijske peer-to-peer komunikacije. Preduslovi: Digitalne telekomunikacije.A. . San Francisco. University of Technology Graz. Internet telefonija. vanredni profesor. Standardi za multimedijske komunikacije.Mendal.Niemi.R. techn. konceptima. Primjeri mreža i usluga za multimedijske komunikacije: 3Play IPTV. Institute for Information Systems and Computer Media. ili istraživački rad i usmena odbrana.S. mobilnost korisnika i usluga. . Metapodaci. Z. Wiley.Haykin.Milovanović. Univerzitet u Tuzli Dr. video i sintetički multimedijski sadržaji.Zheng. John Wiley & Sons. Višekorisničke multimedijske aplikacije. K.Nermin Suljanović. . Fakultet elektrotehnike. Denis Helic.Nahrsted. .Aljo Mujčić. Lehnart.S.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. Teorija signala i sistema. 2004. Univerzitet u Tuzli Dr. Network design“.Khartabi. Stavdas: “Core and Metro Networks“.

sc. . 1999. .S. Univerzitet u Tuzli Dr.11 WLANs and IP Networking. Artech House mobile communications series. and Mobility“. John Wiley & Sons.Prasad.R. CRC Press LLC. “The Mobile Communications Handbook“.R. Standardi i regulativa u mobilnim telekomunikacijama. QoS. A. 1997. .sc. ili istraživački rad i usmena odbrana. John Wiley & Sons Ltd. McGraw-Hill. Boston London.W. Fakultet elektrotehnike. 2G+. . Univerzitet u Tuzli Dr. LTD. Nosilac: Dr. Garcia-Martin. upravljanje raspoloživim kapacitetom. 2004. studij različitih scenarija mobilnih mreža. V. Teorija signala i sistema. “SMS and MMS Interworking in Mobile Networks“.B.A. kodno i hijerarhijsko planiranje. Cambridge University Press. . “Wireless communications: Principles & Practice“. frekvencijsko planiranje. Opis IMS entiteta. Sadržaj: IP multimedijski podsistem (IMS)-arhitektura i koncepti. G.T.Ispit se polaže pismeno i usmeno na 2 načina: pismeni rad koji uključuje teorijska pitanja i zadatke. Security.Ispit se polaže pismeno pri čemu test uključuje i teorijska pitanja i zadatke. vanredni profesor.Y.sc. Diameter). . “The IMS IP Multimedia Concepts and Services in the Mobile Domain“. . NCTUns simulator i emulator. A. docent. “The 3G IP Multimedia Subsystem (IMS).Jonack.Suad Kasapović. Univerzitet u Tuzli Literatura: . Artech House mobile communications library. 2005.Mayer. 3G).G. Fakultet elektrotehnike i računarstva.M. Fakultet elektrotehnike.Khartabi. . sistemi tarifiranja mobilnih telekomunikacija. Predmet će se realizovati kroz teoretska predavanja i praktične radove na testnom IMS podsistemu.sc. prof. prometni inžinjering i mogućnosti metoda optimizacije.Prasad. Referentne tačke IMS sistema.Walke. Univerzitet u Tuzli Dr. vanredni profesor. “Mobile messaging technologies and services SMS. 1999.“. Protokoli korišteni u IMS sistemu (SIP. KOM 08 IP MULTIMEDIJSKI PODSISTEMI 45 sati 6 ECTS 3 kontakt sata Cilj: Upoznati studente sa principima rada i konceptom savrmenih IP multimedijskih podsistema (IMS).Henry-Labordère. . Fakultet elektrotehnike. Software-ski alati koji će biti korišteni pri realizaciji plana i programa su: ns-2. vanredni profesor.Poikselka. kvaliteta usluga u mobilnim sistemima. trendovi razvoja mobilnih (bežičnih) sistema.Burns.R.Niemi. moderni alati za dizajn mobilne mreže. Fakultet elektrotehnike. EMS and MMS“..Rappaport. efikasnost i iskoristivost radijskih resursa. N. Ltd.P. .Aljo Mujčić. Preduslovi: Računarske mreže i komunikacije.Camarillo. kapacitet i dizajn ćelijske strukture.Nermin Suljanović. .19 Sadržaj: Mobilni prijenosni kanal. razvoj usluga: korisnik-mobilni uslužni provajder-pristupni provajder.C.Khartabil. 2003.H.Ignac Lovrek. Artech House. G. Ispit .Niemi. 2005. Opnet. 2006. dizajn jezgre: tehnologije jezgre u mobilnim telekomunikacijama. Nosilac: Dr.Amer Hasanović.Gibson. Prikaz testnog sistema IMS baziranog na otvorenom softwareu.WiMAX. Povezivanje IMS sistema sa fiksnom i mobilnom mrežom. “The IMS IP Multimedia Concepts and Services“. H. Ispit . John Wiley 2007. “802. WLAN. “Software Defined Radio for 3G“.M. Matlab.Jerry D. “Mobile Communications Engineering: Theory and Appl.A. Sveučilište u Zagrebu Literatura: . 1999.Lee.Mayer.Milner. Razvoj aplikacija IMS sistema. “Communicating and Mobile Systems: The Pi-Calculus“. Merging the Internet and the cellular worlds“. H. John Wiley and Sons.Le Bodic. 2006. Integracija fiksnih i mobilnih komunikacija. javni ćelijski mobilni sistemi (2G.Poikselka. Prentice Hall. 1996. “Mobile Radio Networks: Networking and Protocols“. geografsko planiranje.sc. Wiley.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->