Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

IZMJENE I DOPUNE POSEBNOG STRUČNOG DIJELA NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA PRODAVAČ

lipanj, 2011.

1.1. Nastavni plan
NASTAVNI PLAN PRODAVAČ
A. ZAJEDNIČKI OPĆEOBRAZOVNI DIO Tjedni i godišnji broj nastavnih sati PREDMETI HRVATSKI JEZIK STRANI JEZIK POVIJEST GEOOGRAFIJA VJERONAUK / ETIKA POLITIKA I GOSPODARSTVO TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA MATEMATIKA OSNOVE INFORMATIKE UKUPNO SATI A. B. POSEBNI STRUČNI DIO B1. STRUKOVNO-TEORIJSKI PREDMETI Tjedni i godišnji broj nastavnih sati I. OBVEZNI STRUKOVNI PREDMETI NABAVNO POSLOVANJE POSLOVANJE PRODAVAONICE POZNAVANJE ROBE PRODAJNO POSLOVANJE PRODAJNA KOMUNIKACIJA POSLOVNA DOKUMENTACIJA OSNOVE MARKETINGA PONAŠANJE POTROŠAČA UKUPNO SATI OBVEZNIH STRUKOVNIH PREDMETA 10 350 8 280 2 70 1 4 32 128 2 70 1 32 4 1 3 1. razred 2. razred 3. razred Tjedno Godišnje Tjedno Godišnje Tjedno Godišnje 140 35 105 3 3 105 105 2 64 12 420 1 2 2 35 70 70 3 2 2 1. razred 105 70 70 2 1 2 2 2 14 70 35 70 70 70 490 12 384 1 2 2 2 32 64 64 64 3 2 2. razred 105 70 3 2 3. razred 96 64 Tjedno Godišnje Tjedno Godišnje Tjedno Godišnje

Tjedni i godišnji broj nastavnih sati II. IZBORNI STRUKOVNI PREDMETI
EKOLOGIJA I ODRŽIVI RZVOJ KREATIVNOST U POSLOVANJU ARANŽIRANJE I ESTETSKO OBLIKOVANJE PREZENTACIJSKE VJEŠTINE UPRAVLJANJE PRODAVAONICOM ODNOSI S KUPCIMA

1. razred

2. razred

3. razred

Tjedno Godišnje Tjedno Godišnje Tjedno Godišnje 2 2 70 70 2 2 70 70 2 2 2 12 70 420 2 10 70 350 2 6 64 64 64 192

UKUPNO SATI IZBORNIH STRUKOVNIH PREDMETA UKUPNO SATI B1. B2. PRAKTIČNA NASTAVA

Tjedni i godišnji broj nastavnih sati PRAKTIČNA NASTAVA 1. razred 2. razred 3. razred

Tjedno Godišnje Tjedno Godišnje Tjedno Godišnje
PRAKTIČNA NASTAVA

4 4 16
28

140 140 560
980

7 7 17
31

245 245 595
1085

14 14 20
32

448 448 640
1024

UKUPNO SATI B2. UKUPNO SATI B1 + B2
SVEUKUPNO SATI A + B

Napomena: U 1., 2. i 3. razredu bira se jedan od ponuđenih izbornih predmeta.  

 

1.2. Nastavni program posebnog strukovnog dijela
1.2.1. Strukovno-teorijski predmeti

1.2.1.1.
 

Obvezni strukovni predmeti
NABAVNO POSLOVANJE Cilj: Samostalno obavljanje procesa nabave robe u skladu s ciljevima, politikom i planiranjem nabave robe. Zadaće:        Razvijati umijeće prepoznavanja potreba potrošača, odlučivanja o nabavi robe i kriterijima za odabir Razumjeti i vježbati postupke naručivanja i preuzimanja robe Razumjeti značenja zaliha u poslovanju prodavaonice Samostalno računati kalkulacije nabavne cijene robe Razmatrati moguće smanjenje troškova na tržištu kao temeljni preduvjet konkurentnosti na tržištu Razvijati vještine upravljanja zalihama robe u skladištu Ovladati vještinom skladištenja prema uputama proizvođača

Naziv predmeta:

    Naziv predmeta: Prvi razred 1. Odabrati način nabave robe prema vrsti i namjeni 2. Razlikovati asortiman prodavaonice prema vrsti robe i namjeni 3. Predložiti nadređenome vrstu i količinu robe koju treba nabaviti Kroz ovaj predmet u prvom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: 4. Provjeriti kvalitetu i količinu primljene robe obzirom na način mjesto iskrcaja i priloženu dokumentaciju 5. Upotrijebiti dokumente za nabavu prema vrsti robe 6. Provjeriti stanje robe u prodavaonici u skladu s količinom, vrstom i vremenom nabave 7. Identificirati razloge gubitaka na robi obzirom na vrste troška i elemente kalkulacije 8. Izračunati troškove nabave trgovačke robe 9. Organizirati skladište prodavaonice u skladu s procesom poslovanja 10. Pripremiti robu za popis i popisati zalihe Razrada Nastavne cjeline Nastavni sadržaji NABAVNO POSLOVANJE

   Trgovina       Nabava       Asortiman    Upravljanje zalihama robe      Troškovi         Nabava u prodavaonici    

Pojam gospodarstva i gospodarskog subjekta Pojam i čimbenici oblikovanja tržišta Pojam, funkcije i vrste trgovine Trgovačka mreža Poslovne jedinice za trgovinu robom: prodavaonica, prodajni centri sa skladištem, otkupni centri, trgovačka predstavništva Proces nabave i prodaje robe u trgovačkom gospodarskom subjektu Pojam i ciljevi nabave Nabavna politika (kakvoća, zalihe, izvori nabave, cijena, plaćanje robe i usluga) Planiranje nabave Istraživanje tržišta nabave i izbor dobavljača Etika u nabavnom poslovanju Operativno poslovanje nabave Rizici u nabavi Elektronička nabava (primjena IT u nabavi) Pojam i značenje asortimana Dimenzije asortimana Čimbenici koji utječu na dimenzije asortimana Pojam, funkcije i vrste zaliha Gubici na zalihama i načini sprječavanja gubitaka Obrtanje zaliha Optimalna količina naručene robe Pojam rashoda, izdatka i troška Vrste troškova Pokriće troškova Troškovi nabave trgovačke robe Troškovi zaliha Naručivanje robe Dokumenti pri naručivanju robe Preuzimanje robe (grubo i detaljno) Oznake na ambalaži robe (za rukovanje) Komisijski zapisnik Reklamacija dobavljaču Dokumenti pri preuzimanju robe Označivanje robe (EAN crtični kod) Priprema robe za prodaju (odvajanje od ambalaže, čišćenje, dotjerivanje, kompletiranje, sortiranje, pretpakiranje, označivanje) Izlaganje robe u prodajnom prostoru i u izlogu Cijene i politika cijena u trgovini

 Kalkulacija 

: Uspješna prodavaonica. 2010.). Hruškar.. Consult. Prodajni i marketinški dopisi. R. Školska knjiga. V.: Nabava. Zagreb. Ekonomski fakultet.: Upravljanje marketingom. prednosti primjene IT) Evidencija ulaza robe u skladište Evidencija zaliha robe u skladištu Evidencija izlaza robe iz skladišta Popis robe (postupak. Petrović. 2001. Zagreb. 2008 Andrijanić. Mikrorad. Osijek.. a 75% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom.: zbornik. Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama. M. Brčić-Stipčević. Zagreb. 1997. otprema Načini evidencije poslovanja u skladištu (ručna i elektronska obrada. D. Zagreb. 2009. Zagreb.. Segetlija.: Trgovačko poslovanje 3.. Zagreb. Hruškar.: Poznavanje robe u trgovini. po trenutno slobodnom mjestu. V. S. S.nabavne cijene          Pojam i vrste kalkulacije Elementi kalkulacije Izračun nabavne cijene robe Pojam i svrha skladišta Vrste skladišta Oprema i uređenje skladišta Skladištenje robe u trgovačkom gospodarskom subjektu Sustavi uskladištavanja robe (po određenom ili vezanom mjestu.. 1999. Zagreb. Kotler. Pavlek. Zagreb. plakata i sl. kombinirano) Osoblje skladišta Proces poslovanja u skladištu: preuzimanje robe. Mikrorad. Z. i sl. I. Andrijanić. Školska knjiga. Brajnović.. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike     Literatura za nastavnike:       Brčić-Stipčević.. 2004. V. Zagreb. M. seminara.Weiss. Brčić-Stipčević. Školska knjiga. P. 2009.. S. vlastito izdanje. I. skladištima. Reynard. komisioniranje. N.E. Petrović. Brajnović.. 2008. sajmovima. Poslovni . skladištenje. Ferišak. Hruškar. R. V. N. manipuliranje.P. dokumenti) Skladište       Napomena Nastavni se proces 25% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. MATE. mentalnih mapa. Z.: Trgovačko poslovanje 2.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja.: Poslovanje na robnim burzama.: Trgovačko poslovanje 1. Lamza Marohnić.: Strategija maloprodaje. 2006. N.

. obrazovanja i športa.  Literatura za učenike: udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji. stručni časopisi i drugo) Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti.

Naziv predmeta: POSLOVANJE PRODAVAONICE Cilj: Korištenjem osnovnih pravila trgovačke struke kontinuirano pratiti i primijeniti zakonske odredbe glede osuvremenjivanja procesa trgovanja Zadaće:  Cilj i zadaće:    Razumjeti značaj održavanja osobne higijene i čistoće prodajnog prostora i opreme Primjenjivati prodajne aktivnosti vezane uz naručivanje i prodaju robe Stjecati vještine u prodaji robe u skladu sa zakonskim propisima i ekološkim standardima Prepoznati propise o očuvanju ljudskog zdravlja i okoliša. Primijeniti regulativnu politiku za zaštitu potrošača 5. Naziv predmeta: Prvi razred Kroz ovaj predmet u prvom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline POSLOVANJE PRODAVAONICE 1. Protumačiti osnovna pravila trgovačke struke 2. Pratiti ekološke novitete i standarde Nastavni sadržaji  Zanimanje prodavač Osobna higijena i sanitarni nadzor Održavanje čistoće i higijene u prodavaonici Odnos prema radu. Klasificirati prodavaonice i druge oblike prodaje robe na malo 4. imovini prodavaonice i zaposlenicima Zaštita na radu u trgovačkoj djelatnosti Trgovačko društvo (Trgovački) obrt Zakon o trgovini Zakon o radu Prodavaonica Prodavaonica pretežito prehrambenih proizvoda Prodavaonica pretežito neprehrambenih proizvoda Ostali oblici prodaje Narodne novine Posebne uzance u trgovini na malo Osnovna pravila trgovačke struke      Obavljanje trgovačke djelatnosti Klasifikacija prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo Zakonski propisi bitni za          . Primijeniti prodajne aktivnosti u skladu sa zakonskim propisima 3. te važnosti poštivanja Zakona o zaštiti potrošača.

M.. Javor.. V... Brdovnik. 2009.  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji... I. Zuber. I. Lončar-Galek. N.. Brčić-Stipčević.  Brčić-Stipčević. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. Hruškar. K.trgovačko poslovanje        Porez na dodanu vrijednost Zaštita potrošača Elektronička trgovina Kolektivni ugovor za djelatnost trgovine Pojam i značaj ekologije u suvremenoj trgovini ISO – certifikati HACCP Ekološki proizvodi Ekološke oznake na ambalaži Zbrinjavanje ambalažnog otpada Racionalno korištenje energije Zaštita radnog okoliša Ekologija u trgovini      Napomena Nastavni se proces 25% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda.: Trgovačko poslovanje 1.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja. a 75% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom.. M. seminara.  Sirovica. V. R. R. sajmovima. S.  Cutvarić. Rajčić.. Zagreb. K. D. D.. Čegec. M. Zagreb.. M.. N.. V.  Brajnović. I.. Petrović. skladištima... Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Brčić-Stipčević. Lj. S.: Trgovačko poslovanje 3. V. Idžojitć.: Trgovačko poslovanje 2.. Zagreb.. Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama.: Poslovanje obrtnika.. Hruškar. Idžojtić.. Terek. Lj. Amidžić-Peročević. M.. Hruškar. Brajnović. Lončar-Galek. stručni časopisi i drugo) Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. Cutvarić. Zagreb 2004. Sirovica. 2008. N.. Školska knjiga. Đukanović. M.. obrazovanja i športa. Školska knjiga..Ivančević. Petrović.). Stipić. D. Školska knjiga. K.: Trgovina. plakata i sl. M. i sl. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. Fatović. Spajić. mentalnih mapa. Klepac Lj. F. Zuber. 2006. Literatura za nastavnike: Literatura za učenike: .. Zagreb. 2006... D.

povrće. Pravilno rukovati namirnicama biljnog i životinjskog porijekla tijekom manipulacije. uporabnim i tržišnim svojstvima robe. Pružiti potrebne podatke kupcima i na taj način osigurati kvalitetnu uslugu 4. Objasniti značenje robe i njenu podjelu 2. gljive i prerađevine šećer. transporta i skladištenja 5.Naziv predmeta: POZNAVANJE ROBE Cilj: Razumijevanje činjenica o robi i njenom porijeklu te prirodnim. Interpretirati podatke o funkciji ambalaže i deklaracije u prometu prehrambene robe 3. med i umjetna sredstva za zaslađivanje Osnovni pojmovi     Prehrambeni proizvodi i tržišnost hrane      Osnovne skupine prehrambene robe u trgovini    . Zadaće:  Razumjeti osnovne pojmove roba i asortimanske grupe roba Identificiranjem svojstva pojedine vrste robe procijeniti njezinu kakvoću Usvajati vještine jednostavnog rukovanja prehrambenom robom Biranjem metode prepoznavanja potrebe potrošača pomoći kupcu pri kupnji proizvoda i usluga Razumjeti značaj razvijanja ekološke svijesti kod potrošača Cilj i zadaće:     Naziv predmeta: Prvi razred Kroz ovaj predmet u prvom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline POZNAVANJE ROBE 1. Izdvojiti proizvode koji se koriste kao kućne potrepštine Nastavni sadržaji  općenito o robi propisi o prometu robom osnovni kemijski i fizikalni pojmovi vezani uz robu zakonski propisi prehrana i zdravlje sastojci hrane kvarenje hrane konzerviranje namirnica otrovanje hranom klasifikacija i proizvođači prehrambene robe žitarice i njihove prerađevine voće.

D. Školska knjiga. plakata i sl. Poznavanje prehrambene robe.Zagreb.). skladištima.2003.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja. i sl.  Matasović.  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji. školjkaši puževi.POU Zagreb. glavonošci. Zagreb. Folnović. Lj. mentalnih mapa. stručni časopisi i drugo) Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih Literatura za nastavnike: Literatura za . seminara. žabe i kornjače ulja i masti mlijeko i mliječni proizvodi jaja i proizvodi od jaja dijetalna hrana i dijetetske namirnice uživala alkoholna i bezalkoholna pića proizvodnja i prerada duhana duhanske prerađevine duhan i zdravlje pojam i vrste ambalaže vrste i oblici ambalažnih materijala osnovne funkcije ambalaže ambalaža i prirodni okoliš pakiranje robe sredstva za pranje i čišćenje u kućanstvu pribor za pranje i čišćenje ostale kućne potrepštine Napomena Nastavni se proces 30% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. sajmovima. Poznavanje prehrambene robe. Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama. Poznavanje prehrambene robe.. a 70% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom. J.          Duhan i duhanske prerađevine      Ambalaža i pakiranje     Kućne potrepštine   meso i mesne prerađevine ribe i riblji proizvodi rakovi. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Blečić..M. Školska knjiga.. 2006.  Tanay. 2005.

učenike: nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. obrazovanja i športa. .

Demonstrirati prodajni razgovor s obzirom na potrošača i predmet prodaje 4. poruka i iskustava Uvježbavati prodajni stil. Cilj i zadaće: Zadaće:     Stjecati vještine poslovnoga komuniciranja. stručnoj terminologiji. Objasniti načine privlačenja i zadržavanja kupaca u prodajnom prostoru 3.Naziv predmeta: PRODAJNA KOMUNIKACIJA Cilj: Razvijanje vještina i tehnika komuniciranja s posebnim naglaskom na prodajnoj komunikaciji.teorijske postavke Priprema za prodajni razgovor Poslovni bonton Timski rad u poslovanju Prodajni razgovor . poslovni riječnik i bonton Oblikovati osobni stil u prodaji i komunikaciji Samostalno voditi prodajno komuniciranje s kupcima Naziv predmeta: Prvi razred Kroz ovaj predmet u prvom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline PRODAJNA KOMUNIKACIJA 1. prijenosa informacija. Koristiti načela timskog rada u svakodnevnom poslovnom procesu Nastavni sadržaji                Pojam i važnost uljudnog ponašanja u društvu Poslovna etika i moral u gospodarstvu Pravila etičnog ponašanja Pozdravljanje Upoznavanje Rukovanje Oslovljavanje Ponašanje u školi i na radnom mjestu Uljudno ponašanje u različitim dijelovima svijeta Grupe i timovi – teorijske postavke Prednosti i problemi rada u timu Različiti tipovi osoba i uloge u timu Pravila timskog rada Prodajni razgovor. sporazumijevanja. Opisati elemente učinkovitog komuniciranja u skladu s poslovnim bontonom 2. pravilima uljudbenoga poslovnog komuniciranja koji su nužni za uspješno odvijanje poslovne aktivnosti. Rješavati probleme u komunikaciji uvažavajući različite sudionike u poslovnom procesu 5.

a 50% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom. stručni časopisi i drugo) Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. Školska knjiga. Literatura za nastavnike: Literatura za učenike: .  Fox. sajmovima. M. B. Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama. Zagreb. 1995. 2001. mentalnih mapa.: Poslovno komuniciranje i poslovni bonton. Zagreb. Zagreb.  Šulak. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Novak-Ištok.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja. Naklada Edo. financijskim i sanitarnim inspektorima Napomena Nastavni se proces 50% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. Alka Script. Školska knjiga. Zagreb. F: Osobna prodaja. obrazovanja i športa. Zagreb. poslodavcem i suradnicima Rješavanje prigovora kupaca tijekom prodajnog razgovora Rješavanje reklamacija kupaca Komunikacija s tržišnim. E. R. plakata i sl..  Šulak. 2008. Uroić. 1992.: Poslovni bonton za prodavače. skladištima. i sl.      Rješavanje sukoba – problemi u komunikaciji     Uspostavljanje kontakta s kupcem Ispitivanje potreba kupaca Prezentacija proizvoda Rješavanje prigovora i reklamacija Dopunska ponuda i zaključivanje prodajnog razgovora Poslijekupovno zadovoljstvo kupca Problemi u komunikaciji s dobavljačima.  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji. F: Promotivne aktivnosti.: Poslovna komunikacija.). seminara.  Osredečki. 2006. POU.

planiranja i pokazatelja uspješnosti prodaje robe Zadaće:      Razumjeti znanja i razvijati vještine potrebne za pripremu i izlaganje robe za prodaju u prodavaonici Primjenjivanjem različitih metoda i oblika prodaje. cijena. prijedlozi. obračunavanja. način prodaje. Izračunati troškove prodaje trgovačke robe obzirom na vrste troška i elemente kalkulacije 4. Objasniti kupcu načine i mogućnosti plaćanja i dostave robe 6. naplaćivanja. naplatu i izdavanje robe 7. prodaja preko interneta. usluga u prodaji) Planiranje prodaje Istraživanje tržišta prodaje (kvantitativno i kvalitativno) Tajno kupovanje (mistery shopping) Etika u prodajnom poslovanju Načini prodaje (osobna prodaja. Primijeniti različite metode prodaje 5.Naziv predmeta: PRODAJNO POSLOVANJE Cilj: Razumijevanje i primjena ciljeva. prodaja telefonom. kataloška prodaja. organizirati prodaju robe po posebnim uvjetima Razvijati vještine mjerenja. paneli. Isplanirati prodaju robe po posebnim uvjetima 3. Pripremiti i izložiti robu uzimajući u obzir specifičnosti prodajnog prostora i same robe 2. prodaja pomoću automata) Sustavi praćenja zadovoljstva kupaca (reklamacije. Izvesti obračun blagajne po završetku smjene Nastavni sadržaji        Pojam i ciljevi prodaje Prodajna politika (asortiman. kakvoća. Provesti obračun. ankete) Category management (ciljevi i procesi vođenja kategorija robe) Primjena ECR (uspješan odgovor kupcu) Prodaja    . prodaja na temelju uzoraka. izdavanja i dostave robe kupcu Primjenjivati osnovna znanja o platnom prometu i blagajničkom poslovanju Samostalno izvršavati obračun i kontrolu blagajne na kraju radnog dana ili smjene Cilj i zadaće: Naziv predmeta: Drugi razred Kroz ovaj predmet u drugom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline PRODAJNO POSLOVANJE 1. organizacije. TV prodaja.

prednosti i nedostaci. vrste prijevoznih sredstava. veletržnica. klasična prodaja) Faze prodajnog razgovora: . prodaja robe u tranzitu. iz vozila. prodaja iz carinskog skladišta.Uspostavljanje kontakta s kupcem . osigurani slučaj. poslovi vezane trgovine) Pojam ugovora o prodaji robe Bitni i ostali sastojci ugovora Sredstva pojačanja ugovora Mijenjanje ili raskid ugovora Pojam i zadaci distribucije Kanali distribucije Poslovna logistika i fizička distribucija Suvremeni oblici maloprodaje: robne kuće. samoizbor. dokumenti) Prijevoz robe zrakom (pojam. supermarketi. prednosti i nedostaci. prednosti i nedostaci. dokumenti) Prijevoz robe željeznicom (pojam. premija osiguranja.Definiranje potreba kupca . svota osiguranja. lizing. vrste poštanskih pošiljki i prateća dokumentacija Pojam i zadaci špedicije Uloga i zadaci špeditera Pojam i vrste osiguranja robe u prijevozu Osnovni pojmovi u osiguranju robe (ugovor o osiguranju. hipermarketi Suvremeni oblici veleprodaje: iz skladišta proizvođača. dokumenti) Plovidbeni prijevoz robe (pojam. ‘cash and carry’ Pojam i vrste prijevoza Prijevoz robe cestom (pojam. robna burza.Prodajna prezentacija  Ugovor o prodaji       Distribucija        Prijevoz i osiguranje robe           Prodaja u prodavaonici      . vrste prijevoznih sredstava. rizik. dokumenti) Poštanski promet. vrste prijevoznih sredstava.   Elektronička prodaja (primjena IT) Tipovi prodavatelja u elektroničkom poslovanju Posebni oblici prodaje (komisiona prodaja. vrste prijevoznih sredstava. franšizing. sajam/velesajam.Priprema . polica osiguranja) Naknada štete Načela i načini izlaganja robe u prodajnom prostoru Izlaganje robe u izlogu Metode prodaje (samoposluživanje. prednosti i nedostaci.

M.Dopunska prodaja .: Trgovačko poslovanje 2. 2007. Hruškar. 2005.: Trgovačko poslovanje 3. E. po akcijskoj cijeni) Pojam i vrste platnog prometa Organizacije ovlaštene za obavljanje platnog prometa Tiskanice platnog prometa Pojam i poslovi blagajničkog poslovanja Svrha i dokumenti obračuna blagajne Kontrola blagajne (interna i eksterna) Cijene i politika cijena u trgovini Elementi kalkulacije Izračun prodajne cijene robe      Platni promet   Blagajničko poslovanje       Kalkulacija prodajne cijene Napomena Nastavni se proces 30% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda.      .P. Školska knjiga. S. a 70% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Brčić-Stipčević.).. Zagreb. R. Zagreb. skladištima. V. ček građana... N. kreditna i debitna kartica. 1996. Consult. Hruškar. po sniženoj cijeni. Narodne novine. putem interneta. J.  Brajnović. 2009. mentalnih mapa. Petrović. Školska knjiga.: Trgovačko poslovanje 1. Centar za management i savjetovanje. R. N.: Psihologija u prodaji. i sl. Školska knjiga. po promotivnoj cijeni. Z. 2010. Brčić-Stipčević.: Abeceda uspješne prodaje. plakata i sl. Zagreb... predračunom. Zagreb. V.  Gitomer. Zagreb. Brajnović.. Hruškar.: Prodaja. MATE. N. R..Zaključivanje prodajnog razgovora Sredstva i načini mjerenja robe Obračunavanje prodane robe Načini naplaćivanja robe (gotovina. seminara. Zagreb. Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja.. V. Henich.  Bratko. S. obročna otplata) Značaj i načini pakiranja i izdavanja robe Uputstvo za uporabu i jamstveni list Dostava robe kupcu Prodaja robe po posebnim uvjetima (roba s nedostacima.  Milvić.Rješavanje prigovora .: Uspješna prodavaonica. Literatura za nastavnike: .E. S. B. V.. Školska knjiga. 2004. 2005. 2008.  Brčić-Stipčević. sajmovima. Zagreb.  Pavlek.: Mala crvena knjiga prodaje. Obraz.  Petz. Petrović. putem mobilnog telefona. Zagreb.

E.. S. 2005.Weiss.  Kotler. 2008. MATE.  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji. 2008  Andrijanić.: Upravljanje marketingom.P. Zagreb. M. Consult.: Prodajni i marketinški dopisi.  Reynard. 1999.  Denny.: Prodaja . Zagreb. Lamza Marohnić. Gama press. D. Zagreb.: Strategija maloprodaje. 1997.  Segetlija. P."svi smo mi prodavači" . Poslovni zbornik. Zagreb. Osijek.Literatura za učenike: Čukurin. Z. Zagreb. Mikrorad.. Ekonomski fakultet. obrazovanja i športa. stručni časopisi i drugo) Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. 2003.: Poslovanje na robnim burzama. R. M.  .: Super prodavač – psihologija prodaje.priručnik za edukaciju djelatnika i profesionalnih prodavača. I. M.

Razlikovati osobitosti kože i kožnatih proizvoda 6. zdrava hrana. Objasniti značaj odgovornog zbrinjavanja ambalaže i proizvoda od plastičnih masa Razrada Nastavne cjeline     Kozmetička. Objasniti papirnu konfekciju kao asortiman prodavaonice 3. proizvodi za čišćenje i održavanje doma. Razlikovati tekstilne proizvode prema porijeklu. modni nakit ) sirovine za proizvodnju papira osnove tehnologije proizvodnje papira vrste papira u trgovini papirna konfekcija općenito o knjizi  Papir. parfumerijska i drogerijska roba       Nastavni sadržaji općenito o kozmetičko-parfumerijskoj robi anatomija. hrana za bebe. načinu dobivanja i svojstvima 5. Objasniti kupcu mogućnosti uredskih strojeva za brz i konstruktivan rad u poslovnom komuniciranju 4.biljni preparati za očuvanje zdravlja. Raščlaniti ponudu gumene robe u suvremenoj trgovini 7. knjige i sredstva za pisanje     . kemijski sastav i tipovi kože sredstva za higijenu tijela sredstva za njegu lica sredstva za njegu zuba i usne šupljine sredstva za njegu kose sredstva za njegu i zaštitu tijela dječja kozmetika mirisi drogerijska roba (prirodna kozmetika. Izraziti važnost osobne higijene u svakodnevnom i poslovnom životu 2.Naziv predmeta: POZNAVANJE ROBE Cilj: Razumijevanje osnovnih karakteristika neprehrambene robe Zadaće: Cilj i zadaće:    Prepoznati svojsta predmeta opće uporabe Razvijati vještine potrebnih za pravilno rukovanje i skladištenje robe Odabirom metode zbrinjavanja ambalaže primjenjivati zaštitu okoliša Naziv predmeta: Drugi razred POZNAVANJE ROBE Kroz ovaj predmet u drugom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: 1.

neprehrambena roba. Poznavanje robe. Brzak.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja. Mikrorad.     Tekstilna roba       Koža. skladištima.N. Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. Turina.) Ostalo Literatura Literatura za nastavnike:  Literatura za nastavnike:    Literatura za učenike: Tanay. Pučko otvoreno učilište Zagreb. a 65% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom.S. Lazibat. Poznavanje robe u trgovini. Poznavanje robe i upravljanje kvalitetom.2006. kožnata roba i krzno     Guma i gumena roba     Plastične mase . Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama. Poznavanje neprehrambene robe. Zagreb.Lj. sajmovima.2005. .Školska knjiga. 2000. Zagreb. obrazovanja i športa.T. mentalnih mapa. i sl..Zagreb.. plakata i sl. i drugi.1997.poliplasti     podjela knjiga u trgovini pribor za pisanje. Sinergija. likovno izražavanje i tehničko crtanje tekstilije pređa i konac tkanine pletivo pozamanterija i netkani tekstil konfekcija posebni tekstilni proizvodi označivanje kvalitete i održavanje tekstilnih proizvoda sirovine u kožarstvu osnove tehnologije dobivanja kože vrste prerađene (gotove) kože kožnata roba prirodna i umjetna krzna sirovine za proizvodnju gume osnove tehnologije dobivanja gume vrste gumene robe općenito o plastičnim masama sirovine za proizvodnju plastičnih masa svojstva plastičnih masa i podjela osnove tehnologije dobivanja plastičnih masa proizvodi od plastičnih masa Napomena Nastavni se proces 35% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. Zagreb. seminara..

2. 6. organiziranja i kontrole. 5. koristeći prezentacijske vještine Nastavni sadržaji  Pojam marketinga Razvojne faze marketinga Globalni marketing Ekološki marketing Funkcije marketinga Proizvod Cijena Distribucija Promidžba Pojam istraživanja tržišta Proces istraživanja tržišta Metode istraživanja tržišta Posebna područja istraživanja tržišta Pojam segmentacije tržišta Marketing koncepcija poslovanja             Funkcije marketinga Istraživanje tržišta Segmentacija tržišta  . 3. 4.Naziv predmeta: OSNOVE MARKETINGA Cilj: Primjenjivanje marketinških aktivnosti kojima se uvjerava potrošača da se neprestano skrbi o njegovim potrebama i željama i na taj način stječe lojalni potrošač Zadaće: Cilj i zadaće:     Uvažavanjem konkurencije razvijati se sukladno modernim tendencijama tržišta Prilagođavati elemenate procesa prodaje kupcu-potrošaču Razvijanjem vještine istraživanja i segmentiranja tržišta unaprijediti prodaju u trgovini na malo Kreativno i uspješno provoditi aktivnosti pospješivanja prodaje u prodavaonici Naziv predmeta: Drugi razred Kroz ovaj predmet u drugom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline OSNOVE MARKETINGA 1. Objasniti značenje marketinga kao poslovne aktivnosti Opisati funkcije marketinga i segmentiranje tržišta Istražiti potrebe kupaca i ponudu konkurencije Razlikovati promidžbene aktivnosti u poslovnoj komunikaciji Provoditi aktivnosti unaprjeđivanja prodaje Izvesti prezentaciju proizvoda uvažavajući tehnike planiranja.

) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja. Literatura za nastavnike: Literatura za učenike: . mentalnih mapa. Naklada Ljevak. obrazovanja i športa. Liebl. 2010. Zagreb. N. a 50% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom.: Marketing.. Rocco. N. skladištima. P. i sl. Zagreb. stručni časopisi i drugo) Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti..  Renko. Školska knjiga. MATE. I.: Marketing.  Mađerić. Zagreb. Pavičić.  Kotler. Hruškar. 2008.: Trgovačko poslovanje 2. Brajnović.     Promidžbene aktivnosti u trgovini        Pospješivanje prodaje     Segmentirani marketing Struktura potrošača Kriteriji segmentacije potrošača Promocija – teorijske postavke Osobna prodaja Unapređenje prodaje Ekonomska propaganda Publicitet Odnosi s javnošću Granične promocijske aktivnosti Pojam i svrha pospješivanje prodaje Pospješivanje prodaje usmjereno na robu Pospješivanje prodaje usmjereno na prodajni prostor Pospješivanje prodaje usmjereno na kupca Pospješivanje prodaje usmjereno na prodavača Poslovna etika u promidžbi Napomena Nastavni se proces 50% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. plakata i sl. 2006. 2008  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji. V..) Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Brčić-Stipčević. sajmovima. J. Zagreb.: Upravljanje marketingom. Čižmek-Vujnović.O.. D.. R. Školska knjiga. S. Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama. Petrović. seminara.

Nabrojiti glavne skupine elektrotehničke robe i područje primjene 5. uporabnim i tržišnim svojstvima robe identificirati različite skupine neprehrambene robe Cilj i zadaće: Zadaće:    Razumjeti specifičnosti prodaje neprehrambene robe Prepoznati i razlikovati široko područje primjene neprehrambene robe Argumentiranjem dokazati njihovu važnost za gospodarstvo Naziv predmeta: Treći razred POZNAVANJE ROBE Kroz ovaj predmet u trećem razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: 1. potrošni i sitni elektromaterijal električni kućanski aparati . Navesti specifičnosti prodaje kemijske robe za poljoprivredu Razrada Nastavne cjeline Tehnologija. Identificirati važnost koju goriva imaju u svakodnevnom životu čovjeka 3. razvoj i ekologija Energetski izvori       Metali i metalna roba    Elektrotehnička roba    Nastavni sadržaji tehnološki napredak.Naziv predmeta: POZNAVANJE ROBE Cilj: Korištenjem spoznaja o prirodnim. Prepoznati prednosti i nedostatke tehnološkog napretka 2. vezivnih i izolacijskih građevinskih materijala 10. Prepoznati funkciju osnovnih. Prikazati specifičnosti prezentacije i prodaje staklene i keramičke robe 9. Objasniti namjenu i sastav premaznih sredstava 8. Isplanirati prezentaciju i prodaju motornih vozila i njihovih dijelova 7. društveni razvoj i ekosustavi ekološki prihvatljiv razvoj energija i njezini oblici goriva alternativni izvori energije općenito o metalima tehnički važni metali obradba i površinska zaštita metala metalna roba vodiči električne struje elektroinstalacijski. Nabrojiti glavne skupine kozmetičko-parfumerujske robe 6. Nabrojiti glavne skupine metalne robe i područje primjene 4.

seminara.2005.2006.. Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama. mentalnih mapa. Pučko otvoreno učilište Zagreb. .Zagreb.. Poznavanje neprehrambene robe. sajmovima. i sl. Zagreb.N. fotoaparati i fotomaterijali            elektronički i elektroakustički proizvodi općenito o motornim vozilima sastavni dijelovi automobila motocikli auto-alat osnovni pojmovi sastav. Poznavanje robe u trgovini. Poznavanje robe. Poznavanje robe i upravljanje kvalitetom. a 75% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom. skladištima. Zagreb.neprehrambena roba. plakata i sl.S.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja.Lj. podjela i vrste premaznih sredstava primjena boja i lakova općenito o staklu proizvodnja stakla staklena roba općenito o keramičkoj robi osnove tehnologije keramike podjela keramičke robe osnovni ili konstrukcijski građevni materijali veziva izolacijski materijali mineralna gnojiva kemijska sredstva za zaštitu bilja općenito o namještaju osnove tehnologije namještaja podjela namještaja prema načinu izradbe i namjeni pojam i podjela glazbala tipovi fotoaparata fotografski filmovi i fotopapiri Napomena Nastavni se proces 25% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda.1997. Mikrorad. Turina. i drugi.T.. Lazibat.Školska knjiga. Brzak. Zagreb.  Motorna vozila i dijelovi     Boje i lakovi   Staklo i staklena roba     Keramička roba   Građevni materijal Kemijska roba za poljoprivredu Poznavanje namještaja Glazbala.) Ostalo Literatura Literatura za nastavnike:  Literatura za nastavnike:    Tanay. 2000. Sinergija.

.Literatura za učenike: Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. obrazovanja i športa.

ističući važnost uspješnog posredovanja informacija u pisanom obliku Zadaće: Cilj i zadaće:    Razumjeti važnost uspješnog posredovanja informacija u pisanom obliku Razumjeti formalnu. Interpretirati hodogram dokumenata u trgovini na malo 2. Popuniti prodajnu dokumentaciju 5.Naziv predmeta: POSLOVNA DOKUMENTACIJA Cilj: Razvijanje sposobnosti poslovnoga komuniciranja. Primjenjivati suvremene informatičke tehnologije u komunikaciji Nastavni sadržaji  Narudžbenica Otpremnica/dostavnica Komisijski zapisnik Reklamacija Račun-faktura Paragon blok Ispis POS-blagajne Gotovinski račun Kartično poslovanje Predračun Nalog za plaćanje Specifikacija novca Primka-zaduženje Zapisnik o promijeni cijena Zapisnik o otpisu Inventurni list Knjiga popisa Nabavna dokumentacija                 Prodajna dokumentacija Ostala dokumentacija prodavaonice . Ispuniti tiskanice za izradu kalkulacije cijene prilikom nabave i prodaje robe 3. sadržajnu i zakonsku stranu poslovne dokumentacije u trgovini na malo Samostalno izvesti popunjavanje poslovne dokumentacije vezane uz kupoprodajni posao Naziv predmeta: Treći razred Kroz ovaj predmet u trećem razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline POSLOVNA DOKUMENTACIJA 1. Sastaviti i/ili popuniti nabavnu dokumentaciju 4.

Brčić-Stipčević. Fatović. Lončar-Galek.. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.. 2006. Petrović..: Trgovina....Strossmayer-Ekonomski fakultet. Lj.. N. F. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. Zagreb. Sveučilište J. Zagreb.. Klepac Lj. Zuber.. Rajčić.. S. 2008. 2009. M.. D.. N. V. Idžojitć. M. A. I.  Ružić.: e-Marketing. Biloš. Idžojtić. R. M. K.: Trgovačko poslovanje 3... Turkalj. poslovne dokumentacije i sl. Školska knjiga. Sirovica. N. D. V. Javor.. D. M. I.. Brajnović..  Hodogram dokumenata u trgovačkom poslovanju  Uplatnica i isplatnica Blagajnički izvještaj Shema kolanja dokumentacije između subjekata trgovačkog poslovanja Internet trgovina Uvjeti on-line kupnje i prodaje robe Poslovanje putem web-strance Poslovanje putem e-maila Poslovanje putem ostalih telekomunikacijskih veza  E-poslovanje u trgovini na malo     Napomena Nastavni se proces 90% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda.. Petrović. Čegec.. Spajić. V.)..: Trgovačko poslovanje 1. Školska knjiga.. M. Stipić.. R. M.. stručni časopisi i drugo) Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. Zagreb 2004. Školska knjiga. Brdovnik. D. Cutvarić.. Literatura za nastavnike: Literatura za učenike: .. D. Dio sadržaja dodatno se utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (ispunjavanjem tiskanica. I. Terek. : Poslovanje obrtnika. Hruškar.J.  Cutvarić. Zagreb. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Brčić-Stipčević.  Brčić-Stipčević..  Sirovica. Osijek 2009. K.  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji. Lončar-Galek. obrazovanja i športa.  Brajnović. V.. Hruškar. M. Lj. 2006. S. Zuber.. Amidžić-Peročević. Hruškar.Ivančević. a 10% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom.: Trgovačko poslovanje 2.. K. Zagreb. D. Đukanović.

društveni sloj. zanimanje. ponašanje nakon kupnje) Ponašanje potrošača nakon kupnje – vrednovanje kupljenog proizvoda  Čimbenici ponašanja potrošača     Proces donošenja odluke o kupnji    . traženje informacija. Prilagoditi odnos prema potrošaču kako bi se utjecalo na njihovo ponašanje 3. predodžba o samome sebi) Psihološki čimbenici ponašanja potrošača (motivacija. obitelj. učenje. Objasniti kako kupci kupuju s obzirom na njihove demografske.Naziv predmeta: PONAŠANJE POTROŠAČA Cilj: Promatranjem. ocjena alternativa. referentne grupe. uloge i status) Osobni čimbenici ponašanja potrošača (životna dob.percepcija. uvjerenje i stavovi) Zašto kupci kupuju Uloge u kupnji Vrste ponašanja u kupnji Faze procesa odlučivanja u kupnji (spoznaja potrebe. Predviđati ponašanje potrošača u kontekstu tržišnog okruženja Nastavni sadržaji   Ponašanje potrošača – teorijske postavke Model ponašanja potrošača Društveni čimbenici ponašanja potrošača (kultura. osobnost. supkultura. Objasniti faze procesa donošenja odluke o kupnji 4. ekonomske okolnosti. Opisati čimbenike ponašanja potrošača 2. način života. odluka o kupnji. spol. psihografske i druge karakteristike 5. istraživanjem i komuniciranjem s potrošačima razviti vještinu utjecanja na njihovo ponašanje i steći lojalnog potrošača Zadaće:  Cilj i zadaće:    Segmentiranjem istražiti tržište radi poboljšanja prodaje u trgovini na malo Provoditi aktivnosti pospješivanja prodaje u prodavaonici Razvijati vještine za korištenja alata CRM (upravljanja odnosa s potrošačima) Izgradnjom kvalitetnog odnosa s potrošačima u prodavaonici utjecati na njihovo ponašanje Naziv predmeta: Treći razred Kroz ovaj predmet u trećem razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline PONAŠANJE POTROŠAČA 1.

ADECO. Literatura za nastavnike: Literatura za učenike: . Z.   Predviđanje i utjecaj na ponašanje potrošača Važnost promatranja i ispitivanja potrošača Razvijanje odnosa s potrošačima Novi koncepti marketinga usmjereni potrošaču Customer Relationship Management – Upravljanje odnosima s potrošačima (definiranje CRM-a) Cilj upravljanja odnosa s potrošačima (svrha i nužnost razvijanja odnosa s potrošačima) Provedba CRM-a . MATE. J.E. B.upravljanja odnosa s potrošačima Stvaranje lojalnog potrošača     Napomena Nastavni se proces 50% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. Šulak. mentalnih mapa. 1999.: Upravljanje marketingom.  Petz. Consult. F. Zagreb. Delfin – razvoj managementa. Srića. 2004. Zagreb.  Pavlek.: Psihologija u prodaji..G. 2008  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji. 2004. i sl..: Ponašanje potrošača.P. Zagreb.  Kotler. L. Zagreb.) Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Schiffman. plakata i sl. Mate. M.  Muller. T..  Kesić. Kanuk.L. 2005. Zagreb. Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama. V. seminara. Školska knjiga.: Upravljanje odnosima s klijentima – Primjenom CRM poslovne strategije do povećanja konkurentnosti.: Uspješna prodavaonica. a 50% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom. sajmovima.: Ponašanje potrošača. 1999. P. stručni časopisi i drugo) Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. L. Zagreb. skladištima.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja. obrazovanja i športa.

Objasniti povezanost ekologije i tehnološkog razvoja 4.1.2. Izborni strukovni predmeti EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ Cilj: Uočavanjem važnosti prirodnog potencijala Zemlje i odnosa čovjeka prema prirodi odabrati ekološke standarde primjenjive u životnoj i radnoj sredini Zadaće:  Razumjeti institucionalni sustav dodjele znaka zaštite okoliša nekom proizvodu u robnoj skupini te ekološku prihvatljivost kao dodatnu kvalitetu proizvoda    Prepoznati i razumjeti uzroke i posljedice prekomjernog iskorištavanja prirodnih bogatstava Razumjeti pojam i ciljeve održivog ili ekološki prihvatljivog razvoja na globalnom i nacionalnom planu Razumjeti temeljne zakonske propise o zaštiti okoliša te mogućnost primjene ekoloških standarda u životnoj i radnoj sredini Naziv predmeta: Cilj i zadaće: Naziv predmeta: Prvi razred Kroz ovaj predmet u prvom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline Ekologija kao znanost Ekološki čimbenici EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ 1. Opisati značenje ekoloških čimbenika i njihov utjecaj na živi svijet 3.2.1. Objasniti ekologiju kao biološku i interdisciplinarnu znanost 2. Prepoznati tržišne instrumente u svrhu zaštite okoliša – ekološki porez Nastavni sadržaji              definicija i razvoj ekologije osnovni pojmovi ekologije abiotički ekološki čimbenici biotički ekološki čimbenici ekološka valencija vodeni ekosustavi kopneni ekosustavi kruženje tvari i protok energije u ekosustavu utjecaj čovjeka na biosferu stanje svjetskog ekosustava općenito o tehnologiji tehnološki procesi tehnološki razvoj i ekosustavi Ekosustavi Ekologija i tehnološki . Opisati osnovne elemente zaštite prirode i primjenu ekoloških standarda 5.

standardi i znak zaštite okoliša Napomena Nastavni se proces 50% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda.  MotikB. skladištima.  Čatić.Zagreb..Lj. Profil.2006. seminara. Osnove ekologije.R.Raphis. Barbat. Barbat.). Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama.. sajmovima.I.. Biologija:Čovjek i okoliš. mentalnih mapa.Strategije zaštite okoliša.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja.D.. a 50% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom.  Carter. plakata i sl. Kigen. Zagreb. Zeleni alati za održivu revoluciju. zagreb.Zmag. Zagreb..2007.B. Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti.razvoj    ekološka globalizacija pojam i osnovne značajke održivog razvoja Agenda 21. i sl..Zagreb.2009. Medicinska naklada.. zaštita okoliša i zdravlja.2004.1980.  Grupa autora: Ekološki leksikon. obrazovanja i športa. stoljeću ciljevi ekološko prihvatljivog razvoja integralna zaštita okoliša transfer tehnologije u funkciji zaštite okoliša održivi razvoj i trgovina ekološka politika i primjeri poslovanja prema načelima održivog razvoja u RH međunarodne konvencije o zaštiti okoliša zakonska regulativa u RH Međunarodne norme ISO 14000 Internet u zaštiti okoliša znak zaštite okoliša provedba zakonskih propisa u radnoj sredini provođenje tržišnih instrumenata u svrhu očuvanja okoliša Ekološko prihvatljiv ili održivi razvoj             Zakonodavstvo u zaštiti okoliša. Zagreb.N.  Literatura za učenike: Literatura za nastavnike: Klepac. Čovjek i okoliš.  Udovičić.Tehnika.2007. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Vrček. povijesni dokument UN o održivom razvoju u 21. Zagreb.2001. .Šimleša.

metoda asocijacije. metoda metafore. 5. vježbe. diskusija. 4. 2. primjena: brainstorming. 3. individualni i grupni rad Kreativnost u poslovanju – vježba Pogreške u odabiru ideja Pogreške u primjeni ideja (Ne)informiranost Međuljudski odnosi Kreativnost – uvodni pojmovi    Tehnike kreativnog razmišljanja Metode kreativnog djelovanja Kreativnost u poslovanju     Zapreke kreativnosti    . mentalna mapa Metode kreativnog djelovanja: demonstracija. razmatranje izazova i prednosti kreativnog ponašanja Zadaće:  Istraživati osobne mentalne preferencije radi boljeg sinergijskog učinka timske ili organizacijske kreativnosti  Prepoznati uobičajene mentalne blokove koji sprječavaju kreativno reagiranje i tehnike njihovog otklanjanja  Primjenjivati specifične tehnike za poticanje kreativnih ideja i rješenja  Razvijati strategije primjene kreativnih rješenja. Objasniti ulogu kreativnosti u poslovanju Identificirati povezanost kreativnosti i inovativnosti Primijeniti tehnike za razvoj kreativnosti Rješavati poslovne situacije na kreativan način Identificirati zapreke u kreativnosti Nastavni sadržaji  Kreativnost – definicija Faze kreativnog procesa Kreativnost i inovativnost Značaj kreativnosti u poslovanju Tehnike kreativnog razmišljanja – definicija. strategije stvaranja i održavanja kreativno-stimulativne klime Cilj i zadaće: Naziv predmeta: Prvi razred Kroz ovaj predmet u prvom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline KREATIVNOST U POSLOVANJU 1.Naziv predmeta: KREATIVNOST U POSLOVANJU Cilj: Stvaranje samopouzdanja u osobnu kreativnost.

poslovne dokumentacije i sl. Z. Zagreb. 2001. Dio sadržaja dodatno se utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (ispunjavanjem tiskanica. 2008. 2009 Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. Literatura za nastavnike: Literatura za učenike: . Zagreb.  Manning.E. – Reece.: Sukob ili suradnja.: Kako međusobno razgovaramo.o. Zagreb.: Uspješna prodavaonica.o. Alinea.. obrazovanja i športa. F. K. G. Mate d.: Suvremena prodaja. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Blanchard. B.P.: Kupac na prvom mjestu. Katarina Zrinski.). 2004..: Psihologija prodaje.  Tracy. Škorpion. M.  Schulltz von Thun.  Janković.   Neuspjeh Odbijanje Strah Napomena Nastavni se proces 90% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. J. a 10% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom. B. Erudita.  Pavlek. 1994. Zagreb. Varaždin. 2005.

slatkiša. Pakiranje proizvoda Aranžiranje i estetsko oblikovanje papira. mesnih proizvoda. papirnih artikla. dekorativne kozmetike.. muške i dječje konfekcije Aranžiranje i estetsko        . Pakiranje proizvoda Aranžiranje i oblikovanje kozmetičke robe: preparativne kozmetike. Provoditi aktivnosti usmjerene na stvaranje unutarnjeg vizualnog identiteta prodavaonice 5. Nastavne cjeline Povijest aranžiranja. knjiga Aranžiranje i estetsko oblikovanje ženske. Promovirati vizualnu komunikaciju s potrošačima Nastavni sadržaji       Povijest aranžiranja i uređenja prostora Škole aranžiranja Stilovi aranžiranja Elementi oblikovanja Pribor i tehnička pomagala Aranžiranje i oblikovanje prehrambene robe: voća i povrća. parfema. estetskog oblikovanja i uređenja prostora Elementi oblikovanja Aranžiranje i estetsko oblikovanje prehrambenih proizvoda  Aranžiranje i estetsko oblikovanje kozmetičkih proizvoda Aranžiranje i estetsko oblikovanje papira. Primijeniti tehnike pakiranja 3. Provoditi aktivnosti usmjerene na stvaranje vanjskog vizualnog identiteta prodavaonice 4. ribljih proizvoda. konditorskih proizvoda. mliječnih proizvoda..... unaprjeđivanje načina prodaje i kreiranja vizualnog identiteta prodavaonice Cilj i zadaće: Zadaće:   Pratiti novitete aranžiranja i estetskog oblikovanja Razvijati praktične vještine i razumjeti znanja o vrsti. svojstvima i načinu uporabe različitih materijala u svrhu što kvalitetnije usluge kupca Promišljati i planirati prostornu organizaciju radnoga mjesta  Naziv predmeta: Drugi razred Kroz ovaj predmet u drugom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada ARANŽIRANJE I ESTETSKO OBLIKOVANJE 1. knjiga Pakiranje proizvoda Aranžiranje i estetsko oblikovanje ženske. papirnih artikla. muške i dječje konfekcije Pakiranje proizvoda Aranžiranje i estetsko oblikovanje staklenih. Izraziti važnost promotivne funkcije pakiranja 2.Naziv predmeta: ARANŽIRANJE I ESTETSKO OBLIKOVANJE Cilj: Razumijevanje i primijenjivanje estetski usklađena i primjerena pakiranja i izlaganja robe.

Mosta. Zagreb.  Badalucco. Zagreb. Creative publishing international. Veble. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Barnett.  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji. Paris  Brava casa. 2007. Zagreb  Elle decor.o. D. porculanskih i keramičkih proizvoda Aranžiranje i estetsko oblikovanje metalne robe i električnih aparata porculanskih i keramičkih proizvoda      Pakiranje proizvoda Aranžiranje i estetsko oblikovanje metalne robe i električna robe u trgovini Pakiranje proizvoda Izlog – vrste Oblikovanje izložbenog prostora – vježbe Suvremeni trendovi izlaganja robe Kreativna organizacija prostora: ambijent. L. Adagp. estetskog oblikovanja i uređenja prostora    Napomena Nastavni se proces 70% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. ozračje. Studio Salum d. F.  Lepore.: Aranžiranje cvijeća – suvremeni pristup cvjetovnom designu. Mosta. 2002. F.  Aranžiranje cvijeća. Zagreb Literatura za nastavnike: . Adria Media d.. – Patterson.: Kirigami – praktični tečaj.oblikovanje staklenih.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika praktičnih vježbi i obavljanja radnih zadaća . sajmovima.. ulaz i izlaz Primijeniti znanje u praktičnim primjerima Povijest aranžiranja i uređenja prostora Škole aranžiranja Stilovi aranžiranja Uređenje izložbenog i prodajnog prostora      Povijest aranžiranja. Preporuka je da se nastavni predmet Aranžiranje i estetsko oblikovanje organizira u blok satima. Rijeka.: Ukrašavanje voćem i povrćem. stručni časopisi i drugo) stručni časopisi i izdanja:  Art&deoration.: Colour.: Simply pink. Leo commerce. J. 2009.  Pryke. interijer. 2009. Mediatop International.o. i sl. Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama. P. 2000. a 30% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom. Zagreb  Dekor interijeri – časopis za kulturu i stanovanje. 2006.o. Jacqui Small. Zagreb.o.  Packer. Conran small.

. . Illustrator d.o. Zagreb Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti.o.o.o. obrazovanja i športa. Zagreb  Moja četiri zida. Medijski pravac d..Literatura za učenike:  Magazin kuhinje i kupaonice.

prezentator Prezentacijske vještine – osobni pristup. vizualna sredstva. Organizirati prezentaciju primjenjujući verbalnu i neverbalnu komunikaciju 3. pripremu prezentacije te je izvesti uspješno verbalno i neverbalno Utvrditi pravila za uspješno izvođenje prezentacije. prodavača i cijeloga gospodarskog subjekta Ocijeniti vlastite prednosti pri javnom nastupu Cilj i zadaće:    Naziv predmeta: Drugi razred Kroz ovaj predmet u drugom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline PREZENTACIJSKE VJEŠTINE 1. korištenje glasa i kontakt očima Prezentiranjem sebe podići učinkovitost te image prodavaonice. Planirati prezentaciju i procijeniti slušatelje 2. vrste Karakteristike prezentacije Osnovni elementi prezentacije Publika. organizaciju i izvođenje uspješnih prezentacija Odabrati tehnike za uspješno svladavanje treme i stjecanje samopouzdanja. glasovne sposobnosti Stilovi vođenja prezentacije Komunikacija i prezentacija – osnovni pojmovi   Prezentacija – osnovni pojmovi Elementi prezentacije Prezentacijske vještine       . nesklad između verbalne i neverbalne komunikacije Prezentacija – pojam. govor tijela. ciljevi. govor tijela. neverbalna izražajnost.Naziv predmeta: PREZENTACIJSKE VJEŠTINE Cilj: Primjena temeljnih načela koja određuju uspješan javni nastup ili prezentaciju Zadaće:   Razumjeti temeljne alate za pripremu. funkcije. Koristiti razne stilove vođenja prezentacije 5. Prezentirati i kontrolirati izvedbu prezentacije Nastavni sadržaji  Komunikacija – pojam i vrste Verbalna komunikacija: jezik. Prepoznati potrebe kupaca primjenom različitih tehnika komuniciranja 4. vrijeme. prostor. formalnost jezika. jasnoća izražavanja Neverbalna komunikacija: vrste.

E.P. 2009. plakata i sl. Školska knjiga. primjedbe i napadi – kako reagirati? Analiza publike Uspješna i neuspješna prezentacija – analiza Pogreške u prezentaciji Uzroci loše prezentacije Karakteristike uspješne prezentacije Izrada akcijskog plana poboljšanja Komunikacija – pojam i vrste Verbalna komunikacija: jezik. handouti.: Poslovne komunikacije. funkcije. seminara. 2002. Zagreb. nesklad između verbalne i neverbalne komunikacije   Prezentacija     Analiza prezentacije    Pogreške u prezentaciji Izrada akcijskog plana     Komunikacija i prezentacija – osnovni pojmovi   Napomena Nastavni se proces 60% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. Zagreb. Škarić. 2000. neverbalna izražajnost. Dio sadržaja dodatno se utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja. flip – chart. molim – uspješna telefonska prezentacija i . formalnost jezika. video. Winter. M. strah. S. jasnoća izražavanja Neverbalna komunikacija: vrste. I.: Temelji suvremenog govorništva. kompjuter. projektor. Consult. nelagoda – neprijatelji ili saveznici Definiranje ciljeva i osnovne poruke Analiziranje publike i okolnosti Razvijanje logičke strukture Početak – tijelo –zaključak Audiovizualna pomagala – ploča.). a 40% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom. R. Hrvatska sveučilišna naklada. mentalnih mapa. audio aparati Ključne točke strukture prezentacije Definiranje ciljeva Dojmljiv nastup Poznavanje slušatelja Efektno zaključivanje Pitanja. Petar. Zagreb. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike:  Literatura za nastavnike:    Fox. C.  Faze prezentacijsko g procesa Korištenje audiovizualnih pomagala     Trema.: Recite to jasnije i glasnije.: Halo.

udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji. 2008.P.E.  .Literatura za učenike: prodaja A – Z. M. stručni časopisi i drugo) Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. Zagreb. obrazovanja i športa. Consult.

Naručiti robu u skladu s kontrolom zaliha 3. Kontrolirati sve procese vezane uz ISO standarde i HACCP sustave Nastavni sadržaji        Pojam. elementi i ciljevi organizacije Radni zadaci u prodavaonici Koordinacija radnih zadataka u prodavaonici Pojam i važnost menadžmenta i menadžerskih vještina Osnovne menadžerske vještine Posebne menadžerske vještine Osnovne postavke planiranja-vještine analize okoline-SWOT . Organizirati popis robe prema zakonskim propisima i tehnikama popisivanja 6. Organizirati radne procese u prodavaonici u cilju pospješivanja poslovanja u cjelini 2. Izvršiti kontrolu preuzimanja. voditelja i neposrednog rukovoditelja  Naziv predmeta: Treći razred Kroz ovaj predmet u trećem razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline Organizacija poslovanja u prodavaonici Menadžerske vještine Vještine UPRAVLJANJE PRODAVAONICOM 1. skladištenja i označavanja robe 4. vještina vođenja i kontrole te vođenja poslovne dokumentacije i standarda na razini prodavaonice Zadaće:    Stjecati vještine pravilnog organiziranja i vođenja poslovnog procesa u prodavaonici Samostalno voditi poslovne dokumentacije Voditi brigu o kontroli i načinu upravljanja zalihama Razvijati vještine preuzimanja robe kontrole kvalitativnog i kvantitativnog Cilj i zadaće:    Razvijati svijest o pravilnom označavanju prodajnih cijena i sigurnosti na radnom mjestu Razumjeti važnost provođenja i kontroliranja procedure vezane uz ISO standarde a unutar prehrambenih prodavaonica i HACCP sustava koji se kao takav provodi na razini prodavaonice Stjecati znanja i vještina nužnih za koordinaciju radnih zadataka u okviru izvršioca posla.Naziv predmeta: UPRAVLJANJE PRODAVAONICOM Cilj: Razvijanje organizacijskih vještina. Izvršiti kontrolu poslovne dokumentacije prodavaonice 5.

intervju. organiziranja upravljanja i vođenja     analiza Osnovne postavke vještine organiziranja...informacijska osnova o kandidatima. elementi i ciljevi organizacije Radni zadaci u prodavaonici Koordinacija radnih zadataka u prodavaonici Poslovni procesi i evidencije u prodavaonici Vještine kontroliranja Sustavi upravljanja sigurnošću i kvalitetom Organizacija poslovanja u prodavaonici       .metode prikupljanja podataka o organizaciji te opcije redizajniranja posla Osnovne postavke upravljanja ljudskim resursima Planiranje ljudskih resursa Vještine selekcije ljudskih resursa-individualne razlike.planiranja.odluka o odabiru                    Osnovne vještine vođenja Vještina motiviranja -faktori utjecaja na ponašanje zaposlenih. obrtaj tekuće aktive Kontrola nenaplaćenih potraživanja-obrtaj neto potraživanja Kontrola ostvarenja plana prodaje za prodavaonicu ISO standardi Pojam i značaj certifikata HACCP sustav Pojam. Strategija motiviranja Vještine komuniciranja -vještine ovladavanja problemimarješavanje reklamacija kupaca Vještine razvoja podređenih -mentorstvo.testovi. metoda stimulacije . Postupak kontrole zaliha i naručivanje robe Postupak preuzimanja robe Evidencija primljene i preuzete robe Kontrola skladištenja robe Proces prodaje i naplate robe Evidencija prodane robe Evidencija povišenja i sniženja cijena Evidencija otpisa i povrata robe Knjiga popisa Kontrola poslovanja prodavaonice provođenjem popisa robe u prodavaonici Blagajničko poslovanje i kontrola blagajne Vrste vještina kontroliranja Pokazatelji aktivnosti -obrtaj zaliha.

 Buble Marin:Menadžerske vještine..Petrović.Hrvatska udruga profesionalaca u prodaji.Poslovna organizacija..2009. Brčić-Stipčević.  Tomašević Lišanin Marija:Profesionalna prodaja i pregovaranje HUPUP.:Trgovačko poslovanje 2.  Novak M. Dio nastavnih sadržaja dodatno se usvaja kroz posjete prodavaonicama.2010.Brajnović.P. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Brčić-Stipčević.Tisak Zelina.E.2010.Zagreb.  Pavlek Zvonimir:Uspješna prodavaonica.1993.  Ralph.  Brčić-Stipčević. Stacey: Strateški menadžment i organizacijska dinamika. D.2009.S.R:Trgovačko poslovanje 1.S.V . Mate . obrazovanja i športa.  Brajnović S. prezentacija i sl. Consult.2010. stručni časopisi i drugo ) Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti.Sikavica P.Zagreb. edukacijskim centrima a posebnu pažnju treba posvetiti rješavanju problema kroz simulaciju konkretnih zadataka. M.Školska knjiga.  Materijali iz ostalih izvora znanja( javni mediji.P.  Skupina autora:Računovodstvop trgovačkih društava prema HSFI I MRS.Zagreb.Petrović R.Zagreb.Petrović. Sveti Ivan Zelina 2010. Informator Zagreb.Zagreb 2003..Hruškar N.Napomena Nastavni se proces 50% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. izradu mentalnih mapa.N. SinergiA nakladništvo. Consult.V.1997.  Denny Richard: Super prodavač. Literatura za nastavnike: Literatura za učenike: .Školska knjiga. Školska knjiga. rješavanje problemskih zadataka..Zagreb 2004.E.R:Trgovačko poslovanje 3.Zagreb.Zagreb.V.M.Liebl D.. a 50% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom.Brajnović.N. Praćenje rada učenika utvrđuje se kroz kontinuirano izradbu domaćih uradaka.

Razviti pozitivnu komunikaciju kako bi se uspostavio odnos povjerenja s kupcem 5. Prepoznati potrebe i želje kupaca tijekom prodajnog razgovora 4. Razlikovati stilove komunikacije korištene u poslovnom okruženju 2. Demonstrirati tehnike reagiranja na nepredviđene situacije. nastup. očekivanja      Pogreške u odnosu prema . ponašanje Značaj prvog dojma Stvaranje ugodnog ozračja Aktivno slušanje Prezentiranje – osobni pristup. nezadovoljne kupce Nastavni sadržaji  Komunikacija – pojam i značenje uspješne komunikacije Vrste komunikacije Pogreške u komunikaciji Komuniciranje i odnos prema kupcu – uvod u program Potrebe kupaca u suvremenom prodajnom procesu Komunikacije s kupcima – prikupljanje informacija Odnos prema samom sebi i okolini. pristup profesor – učenik. stav.Naziv predmeta: ODNOSI S KUPCIMA Cilj: Razvijanje sposobnosti samostalnog i uspješnog komuniciranja s kupcem Zadaće: Cilj i zadaće:     Otkriti potreba i želja potrošača Kreativno rješavati probleme Razvijati vještine adekvatnog reagiranja na različite (pozitivne i negativne) situacije Poticati pozitivnog odnosa prema sebi i okolini Naziv predmeta: Treći razred Kroz ovaj predmet u trećem razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline ODNOSI S KUPCIMA 1. pristup partner – partner Pogreške u odnosu s kupcima Savladavanje gužve Uvod u predmet    Odnos prema kupcu      Prodavač – izgled. Razviti pozitivno okruženje među sudionicima prodajnog procesa 3. izgled.

Zagreb. Delfin – razvoj managementa. 2005.  Muller. izradu mentalnih mapa. T. J. prezentacija . a 60% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom. – Srića. . rješavanje problemskih zadataka.: Upravljanje odnosom sa klijentima. V. obrazovanja i športa. Golden marketing.: Upravljanje zadovoljstvom klijenata. Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike: Literatura za učenike:   Literatura za nastavnike  Vranešević. 2000. Dio nastavnih sadržaja dodatno se usvaja kroz posjete prodavaonicama.kupcima    Problematični kupci Upravljanje osjećajima Socijalna inteligencija  Napomena Nastavni se proces 40% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. Praćenje rada učenika utvrđuje se kroz kontinuirano izradbu domaćih uradaka. edukacijskim centrima a posebnu pažnju treba posvetiti rješavanju problema kroz simulaciju konkretnih zadataka. Tehnička knjižara Zagreb.

Koristiti pravila zaštite na radu Opisati robu koja se prodaje u prodavaonici /hrana/ Navedi načela unapređenja prodaje Pripremiti i izložiti robu za prodaju uzimajući u obzir alate Upravljanja kategorijama (Category Management) 5.2. Provoditi higijenske mjere u skladu s zakonskim propisima Nastavni sadržaji   Pojam i značaj zaštite na radu Zakonsko uređenje i pravila zaštite na radu Sigurnost i zaštita zdravlja pri radu u trgovini Opasnosti pri otvaranju i skidanju ambalaže Opasnosti pri prenošenju robe Opasnosti pri prevoženju robe Pravilno slaganje i sortiranje robe Sigurnost na radu i zaštita okoliša      . 4. Praktična nastava Naziv predmeta: PRAKTIČNA NASTAVA Cilj: Samostalno i sigurno obavljanje poslova i radnih zadataka za buduće zanimanje Zadaće:    Provoditi radni proces i tehnike poslovanja prodavaonice Primjeniti postupke vezanih uz opskrbu prodavaonice robom Stjecati vještine u procesu prodaje robe kupcu Stjecati vještine i navike korištenja osobnih zaštitnih sredstava Primjenjivati mjere zaštite na radu te razvijati sposobnost obavljanja radnih zadataka na siguran način uz poštovanje zakonskih propisa Razvijati osjećaj odgovornosti za obavljeni posao Razumjeti važnost čuvanja resursa kojima se koristi pri radu Primjeniti osobnu higijenu i ekološku svijest Uočavati mogućnosti daljnjeg profesionalnog razvoja u struci Cilj i zadaće:       Naziv predmeta: Prvi razred Kroz ovaj predmet u prvom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline PRAKTIČNA NASTAVA 1. 2.2. 3.1.

lakova i kemikalija Osobna zaštitna sredstva Ozljede na radu i profesionalne bolesti Pružanje prve pomoći ozlijeđenoj osobi Opasnosti od požara i eksplozija Opasnosti od električnog udara Znakovi sigurnosti Vanjske oznake i uređenje prodavaonice Unutrašnje uređenje prodavaonice Osoblje u prodavaonici i njihove radne zadaće Radno mjesto i zadaće učenika u prodavaonici Odgovoran odnos prema radu i radnim obvezama Savjestan odnos prema robi i opremi prodavaonice Korektan odnos prema ostalim djelatnicima prodavaonice Higijena i urednost prodavača Zakonski propisi o higijeni Održavanje higijene i čistoće prodajnog prostora Održavanje higijene i čistoće skladišnog prostora Održavanje higijene i čistoće pomoćnih prostorija Tekuće čišćenje i čišćenje na kraju radnog vremena Zaštitna odjeća i pribor za održavanje čistoće Djelovanje sredstava za čišćenje na robu i opremu Dezinfekcija. strojeva i    Opasnosti na površinama za kretanje Pravilno korištenje pribora pri posluživanju Pravilno rukovanje strojevima i uređajima pri radu Opasnosti pri pakiranju robe Opasnosti od boja. dezinsekcija i deratizacija Vanjske oznake i uređenje prodavaonice Unutrašnje uređenje prodavaonice Osoblje u prodavaonici i njihove radne zadaće Radno mjesto i zadaće učenika u prodavaonici Odgovoran odnos prema radu i radnim obvezama Savjestan odnos prema robi i opremi prodavaonice Korektan odnos prema ostalim djelatnicima prodavaonice Način rada i mogućnosti korištenja aparata prodavaonice Način rada i mogućnosti korištenja strojeva prodavaonice Način rada i mogućnosti korištenja uređaja prodavaonice .              Poznavanje prodavaonice        Provođenje higijenskih mjera          Poznavanje prodavaonice     Korištenje i održavanje aparata.

meso i mesne prerađevine. dijetetski proizvodi i funkcionalna hrana. kavovine i čaj. strojevima i uređajima Čišćenje i održavanje aparata. usmenih praktičnih vježbi i obavljanja radnih zadaća. jaka alkoholna pića. kava. riba i riblje prerađevine. konditorski proizvodi. strojeva i uređaja Redovita provjera i održavanje sprava za mjerenje robe Poznavanje robe prema svojstvima i namjeni Poznavanje i obrazloženje svih ambalažnih oznaka na robi Poznavanje naziva. voda. med i ostala sladila. začini i mirodije. kakvoće i podrijetla Sortiranje robe po vrstama ili srodstvu Sortiranje robe prema namjeni i povezanosti u uporabi Slaganje robe prema rokovima valjanosti Slaganje robe prema količini i kvaliteti Izlaganje robe s posebnim svojstvima Smještaj robe na police i u rashladne vitrine Smještaj robe na ostala mjesta za izlaganje robe Opća pravila izlaganja robe u prodajnom prostoru Kombiniranje različitih načina izlaganja Poštivanje načela izlaganja robe Pričvršćivanje cijena na policu Lijepljenje cijena na robu Provođenje aktivnosti merchandisinga Primjena načela category managementa Izlaganje robe u izlogu korištenjem dekorativnih sredstava Poznavanje prehrambene robe*             Izlaganje robe           Nastavni se proces 100% vremena izvodi kroz praktičnu nastavu. ulja i masti. mlijeko i mliječne prerađevine. voće i voćne prerađevine. jaja. šećer. cijene. pivo. . vino. povrće i povrtne prerađevine. bezalkoholna gazirana pića. a dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet ostalim vrstama prodavaonica i veleprodajnim skladištima) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika putem pismenih.uređaja u prodavaonici      Pravilno rukovanje aparatima. količine i kakvoće robe Poznavanje načina uporabe robe Poznavanje i primjena propisa o zdravstvenom nadzoru nad namirnicama Odvajanje robe od transportne ambalaže Čišćenje i dotjerivanje primljene robe Razvrstavanje i kompletiranje primljene robe Označavanje robe oznakom cijene. Napomena  *robne grupe koje je potrebno obraditi su: mlinski i pekarski proizvodi.

Čegec.: Trgovačko poslovanje 2. Demonstrirati načine skladištenja robe prema vrsti i namjeni 3. stručni časopisi i drugo)  internet-liknovi povezani sa nastavnim sadržajima predmeta Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti.: Uspješna prodavaonica.. I. Petrović. Zagreb. Zagreb 2004. M. M. Zagreb. obrazovanja i športa. S.. K. 2006. Zuber. N. N. I... V. D. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika... Lj.. M. Primjeni pravila manipulacije robom u skladištu 5. 2010. D. Brčić-Stipčević.Ivančević.. M. D. Preuzeti naručenu robu prema prispjeloj dokumentaciji 9.. M.Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Brčić-Stipčević.. Utvrditi stanje zaliha robe 7. Brajnović. N. Zagreb.  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji. 2004. Z. K. Spajić. Sirovica.. Rajčić. D. Školska knjiga.. Prilagoditi mjesto za preuzimanje robe u skladištu s obzirom na vrstu robe i skladišni prostor 2.. Zuber. Lj..  Cutvarić. : Poslovanje obrtnika.. 2009. Lončar-Galek. Idžojitć. F. Consult. K..: Trgovačko poslovanje 3. Klepac Lj. Hruškar. Stipić. V.. S. Fatović. Zagreb..  Brčić-Stipčević. Izračunati nabavnu cijenu 10.: Trgovačko poslovanje 1.. Brdovnik. Amidžić-Peročević. Školska knjiga.. Đukanović. Zagreb. Hruškar. M. Naručiti robu u prodavaonici u skladu s pravilima poslovnog komuniciranja 8.. R.: Trgovina. Petrović.  Pavlek. I.  Brajnović... Školska knjiga. Lončar-Galek. Provoditi popis robe – inventuru Razrada Nastavne cjeline Skladištenje robe   Nastavni sadržaji Alati i uređaji za skladištenje robe Postupci pri uskladištenju robe . Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika...P. R. Literatura za nastavnike: Literatura za učenike: Naziv predmeta: Drugi razred PRAKTIČNA NASTAVA Kroz ovaj predmet u drugom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: 1. Cutvarić. Terek. V. Hruškar. M.. Javor.. Idžojtić. Evidentirati promjenu stanja na zalihama 11. Provesti evidenciju robe u skladištu u skladu s evidencijom ulaza i izlaza 4. Organiziraj otpremu robe iz skladišta 6. M.  Sirovica.E. V. 2009.

količine i kakvoće robe Poznavanje načina uporabe robe Poznavanje i primjena propisa o zdravstvenom nadzoru nad predmetima opće uporabe Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg dobavljača Vođenje evidencije o dobavljačima i naručenoj robi Korištenje podataka iz nabavne dokumentacije Priprema prostora za smještaj naručene robe Uporaba sredstava za unutrašnje prenošenje robe Preuzimanje robe po količini i kakvoći Korištenje podataka iz prispjele dokumentacije Postupanje u slučaju problema pri preuzimanju robe Narudžbenica .                 Inventura robe        Poznavanje predmeta opće uporabe**      Naručivanje robe     Preuzimanje robe    Dokumentacija  Komisioniranje robe Slaganje robe na paletu Utjecaj mikroklimatskih uvjeta na postojanost robe Skladištenje robe s obzirom na vanjske utjecaje Skladištenje robe prema roku valjanosti Skladištenje robe s obzirom na vrstu i količinu Skladištenje robe na police i palete Skladištenje robe u hladnjače i komore Istovar robe u prodavaonici Korištenje sredstava unutrašnje otpreme Način praćenja zaliha robe u skladištu Korištenje podataka iz skladišne evidencije Vrste šteta koje mogu nastati na robi u skladištu Sprječavanje gubitaka na robi u skladištu Značaj inventure i kontrole poslovanja Vrste popisivanja robe i propisna dokumentacija Pripremanje prodavaonice i robe za inventuru Rad povjerenstva za inventuru Obavljanje popisa robe-inventure Popisivanje ambalaže Popunjavanje inventurne liste Objašnjenje utvrđenog viška ili manjka pri inventuri Poznavanje robe prema svojstvima i namjeni Poznavanje i obrazloženje svih ambalažnih oznaka na robi Poznavanje naziva. cijene.

. V. Brajnović. M.E. Terek. M. usmenih praktičnih vježbi i obavljanja radnih zadaća. a dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet ostalim tipovima prodavaonicama i veleprodajnim skladištima) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika putem pismenih..  Sirovica. D. V.... Consult. Zagreb.. stručni časopisi i drugo)  internet-liknovi povezani sa nastavnim sadržajima predmeta Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. Rajčić. obrazovanja i športa. 2009. Hruškar.  Brajnović. M..: Trgovačko poslovanje 2.: Trgovina.  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji. Zagreb. Idžojtić. Zuber. : Poslovanje obrtnika. Zagreb. M. N. M. Školska knjiga. Brčić-Stipčević. Hruškar... Čegec. M. Amidžić-Peročević.. I. N. R. Petrović. D. Klepac Lj.  Pavlek... Školska knjiga.Ivančević...... Zagreb 2004. Zagreb. Zuber. S. 2009. Spajić. N. S.. Lončar-Galek. Fatović. Zagreb.P. F. K. Idžojitć. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. Đukanović... Stipić. K. Lončar-Galek. Školska knjiga. D. 2006. M. Z. Lj. R. 2004. Javor.nabave        Otpremnica i dostavnica Komisijski zapisnik Reklamacija Zapisnik o promjeni cijene Zapisnik o otpisu Elementi kalkulacije cijena u prodavaonici Izračun maloprodajne cijene Korištenje podataka iz kalkulacije cijena Sastavljanje cjenika i postavljanje u prodavaonici Zakonske obveze glede označavanja robe cijenom Kalkulacija cijene    Napomena Nastavni se proces 100% vremena izvodi kroz praktičnu nastavu.  Brčić-Stipčević. D. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika..  **robne grupe koje se obrađuju uvjetovane su asortimanom prodavaonice u kojoj učenik obavlja praktičnu nastavu Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Brčić-Stipčević.. I.  Cutvarić. M. 2010. V..: Trgovačko poslovanje 1... Hruškar.. K. Cutvarić. I.: Uspješna prodavaonica. V. Sirovica.. Petrović. Lj. Brdovnik. Literatura za nastavnike: Literatura za učenike:     .: Trgovačko poslovanje 3.

Identificirati elemente estetskog oblikovanja prodavaonice 7. cijena…) Davanje kupcu dopunskih obavijesti o robi koju traži Davanje kupcu dopunskih obavijesti o robi koju ne traži (a mogla bi zadovoljiti kupčeve potrebe) Prodaja robe kupcu u prodavaonici/na odjelu klasičnog tipa Prodaja robe kupcu pri samoizboru Prodaja robe kupcu pri samoposluživanju Prodajna prezentacija. Provoditi prodajni razgovor uvažavajući potrebe kupca 5. uljudnost. mjerenje i obračunavanje robe Pakiranje i izdavanje robe kupcu Usluge koje prodavač može učiniti kupcu u granicama uobičajenih i dopuštenih normi Ponašanje prodavača prema kupcu (doček. ispraćaj) Razlikovanje tipova kupaca Prodajni razgovor s kupcem Ispravno reagiranje na kupčeve prigovore Dopunska ponuda i prodaja Način očuvanja stalnih i stjecanje novih kupaca Vrste reklamacija kupaca Način ponašanja prodavača prilikom primanja reklamacije Utvrđivanje opravdanosti reklamacije kupca Rješavanje reklamacija Pospješivanje prodaje u prodavaonici Organizacija i provođenje degustacije . prijaznost. Opisati robu koja se prodaje u prodavaonici 4. naziv.Naziv predmeta: Treći razred PRAKTIČNA NASTAVA Kroz ovaj predmet u trećem razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: 1. uslužnost. Provesti izdavanje i organizirati dostavu robe u svrhu stvaranja pozitivnog poslijekupovnog raspoloženja 11. Objasniti kupcu načine plaćanja i dostave robe 9. Izvesti obračun blagajne po završetku smjene Razrada Nastavne cjeline     Savjetovanje i posluživanje kupaca           Prodajni razgovor       Promidžbene aktivnosti u prodavaonici   Nastavni sadržaji Utvrđivanje želje kupca glede robe koju želi kupiti Davanje kupcu podataka o robi (vrsta. taktičnost. Izračunati maloprodajnu cijenu robe s obzirom na porezne propise i ambalažne naknade 2. Pripremiti i izložiti robu prema načelima izlaganja robe 3. Posluživati kupca uvažavajući predmet prodaje 6. optimizam. Koristiti POS-blagajnu prilikom obračuna i naplate robe 8. Primijeniti pravila pakiranja robe prema kupčevim željama 10.

cijene.      Estetsko oblikovanje prodavaonice      Poznavanje neprehramben e robe**       Obračun i naplata prodane robe – rad na POSblagajni          Dokumentacija prodaje      Pakiranje i izdavanje robe kupcu     Aranžiranje robe   Povećanje prometa robe putem demonstracija Upućivanje kupca u pogodnosti iz akcijskog kataloga Razlozi i vrste prigodnih prodaja Priprema robe i mjesta za prigodnu prodaju Izrada natpisa sa uputama i cijenama robe Uređivanje prostora za izlaganje robe ili izloga Pomagala i tehnika estetskog oblikovanja prodavaonice Uređivanje prodavaonice za posebne prigode Čišćenje robe i zaštita robe u izlogu Održavanje ritma promjene i zanimljivosti izloga Poznavanje robe prema svojstvima i namjeni Poznavanje i obrazloženje svih ambalažnih oznaka na robi Poznavanje naziva. količine i kakvoće robe Poznavanje načina uporabe robe Specifičnosti svojstava i načina prodaje robe Načini plaćanja u maloprodaji Ponašanje prodavača-blagajnika pri naplati robe Plaćanje robe gotovim novcem Plaćanje robe debitnom i kreditnom karticom Prodaja robe na predračun Prodaja robe na malo s obročnom otplatom Rad na POS-blagajni Rad na EFT-POS sustavu Obračun blagajne Račun-isječak vrpce Paragon-blok Gotovinski račun Račun R-1 i R-2 Nalog za plaćanje i specifikacija novca Blagajnički izvještaj Materijali za pakiranje Tehnike pakiranja ovisno o vrsti robe Slaganje i zamatanje prodane robe Izdavanje robe kupcu Prigodno pakiranje robe Skupno pakiranje robe Pomagala i tehnika aranžiranja robe .

.. M. Brdovnik.: Trgovačko poslovanje 1.. Idžojitć. Zagreb. I. K.. I. M. K. V.: Trgovina.P. Brčić-Stipčević. Sirovica. M.. Lončar-Galek. 2004. M. R.. Brajnović.. Školska knjiga.  **robne grupe koje je potrebno obraditi su: sredstva i pribor za pranje i održavanje čistoće. M. Cutvarić. Đukanović.. D. Školska knjiga. Zagreb.. duhan i duhanske prerađevine.. Školska knjiga. Petrović. M..  Brčić-Stipčević.: Trgovačko poslovanje 3.. Z... njegu tijela i uljepšavanje. Amidžić-Peročević. sredstva i pribor za osobnu higijenu. Čegec.. Stipić. obrazovanja i športa. S.  Brajnović. Petrović. N. Lj. Klepac Lj.. 2006. 2009.. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Brčić-Stipčević. Zagreb.. 2009. D. V. I.. R. S. a dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet ostalim tipovima prodavaonicama i veleprodajnim skladištima) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika putem pismenih. Zuber. M. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. V. Pakiranje i uljepšavanje poklona Napomena Nastavni se proces 100% vremena izvodi kroz praktičnu nastavu.: Uspješna prodavaonica. Rajčić.: Trgovačko poslovanje 2. N. 2010. K. Lončar-Galek.. D. Fatović. D. Hruškar. usmenih praktičnih vježbi i obavljanja radnih zadaća.. F..  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji. Terek.Ivančević. Idžojtić. N.. Consult. Javor. : Poslovanje obrtnika. Zuber. Hruškar.  Cutvarić. Hruškar.. Zagreb. Zagreb. Literatura za nastavnike: Literatura za učenike:   . Spajić.E.  Sirovica. Zagreb 2004.. Lj. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. M. V.  Pavlek... stručni časopisi i drugo)  internet-liknovi povezani sa nastavnim sadržajima predmeta Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti.

3. Izradba i obrana završnoga rada Izradba i obrana završnoga rada propisana je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08..2. 86/09. i 105/10-isp.).. 92/10. .1.) i Pravilnikom o izradbi i obrani završnog rada (Narodne novine 118/09.

4. Kadrovski uvjeti Izobrazba         magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar inženjer prehrambenog inženjerstva magistar inženjer biotehnologije magistar inženjer kemijske tehnologije magistar inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva Nastavni predmet NABAVNO POSLOVANJE POSLOVANJE PRODAVAONICE POZNAVANJE ROBE   PRODAJNO POSLOVANJE PRODAJNA KOMUNIKACIJA POSLOVNA DOKUMENTACIJA OSNOVE MARKETINGA          magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar psihologije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije profesor biologije magistar biologije magistar ekologije magistar edukacije biologije i kemije magistar eksperimentalne biologije PONAŠANJE POTROŠAĆA      EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ     .2.1.

Kadrovsku uvjeti za nastavnike određuju se sukladno Zakonu o visokom obrazovanju. mogu nastaviti s obavljanjem poslova na kojima su zatečeni ako su ispunjavali uvjete za obavljanje tih poslova prema propisima koji su važili prije stupanja na snagu ovogih izmjena i dopuna.  KREATIVNOST U POSLOVANJU     ARANŽIRANJE I ESTETSKO OBLIKOVAJE   PREZENTACIJSKE VJEŠTINE UPRAVLJANJE PRODAVAONICOM ODNOSI S KUPCIMA         magistar molekularne biologije magistar biologije i ekologije mora magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije profesor likovne umjetnosti i magistar likovne umjetnosti magistar inženjer arhitekture magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije PRAKTIČNA NASTAVA Nastavnici koji u pogledu vrste obrazovanja ne ispunjavaju uvjete utvrđene ovim izmjenama i dopunama posebnog strukovnog dijela nastavnog plana i programa. a zatečeni su u srednjoškolskoj ustanovi u radnom odnosu na neodređeno vrijeme na dan stupanja na snagu ovih izmjena i dopuna. .

projekcijsko platno. hladnjak. CD i sl. grafikoni. uzorci različite robe. sustav za nadzor Standardna prodavaonica s opremom grafo-projektor. LCD projektor i projektno platno. CD. slike. pisač. LCD projektor. pisač. dva pisača. slike. s instaliranim programima potrebnim za realizaciju nastave. police.1. kartični uređaji. mjerni uređaji. računalo. jedno računalo. 15 + 1 računalo povezani u mrežu. dokumentacija i dr. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa   Nastavni predmet Nabavno poslovanje Poslovanje prodavaonice Poznavanje robe Prodajno poslovanje Osnove marketinga Ekologija i održivi razvoj Upravljanje prodavaonicom Poslovna dokumentacija Ponašanje potrošača Kreativnost u poslovanju Aranžiranje i estetsko oblikovanje Odnosi s kupcima Prodajna komunikacija Osnove marketinga Prezentacijske vještine Praktična nastava     Prodajni prostor (trgovačka klupa.). informatička oprema. blagajna. LCD projektor. različite vrste robe s i bez ambalaže. grafoprojektor.5. uzorci Oprema .2. grafikoni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful