Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

IZMJENE I DOPUNE POSEBNOG STRUČNOG DIJELA NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA PRODAVAČ

lipanj, 2011.

1.1. Nastavni plan
NASTAVNI PLAN PRODAVAČ
A. ZAJEDNIČKI OPĆEOBRAZOVNI DIO Tjedni i godišnji broj nastavnih sati PREDMETI HRVATSKI JEZIK STRANI JEZIK POVIJEST GEOOGRAFIJA VJERONAUK / ETIKA POLITIKA I GOSPODARSTVO TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA MATEMATIKA OSNOVE INFORMATIKE UKUPNO SATI A. B. POSEBNI STRUČNI DIO B1. STRUKOVNO-TEORIJSKI PREDMETI Tjedni i godišnji broj nastavnih sati I. OBVEZNI STRUKOVNI PREDMETI NABAVNO POSLOVANJE POSLOVANJE PRODAVAONICE POZNAVANJE ROBE PRODAJNO POSLOVANJE PRODAJNA KOMUNIKACIJA POSLOVNA DOKUMENTACIJA OSNOVE MARKETINGA PONAŠANJE POTROŠAČA UKUPNO SATI OBVEZNIH STRUKOVNIH PREDMETA 10 350 8 280 2 70 1 4 32 128 2 70 1 32 4 1 3 1. razred 2. razred 3. razred Tjedno Godišnje Tjedno Godišnje Tjedno Godišnje 140 35 105 3 3 105 105 2 64 12 420 1 2 2 35 70 70 3 2 2 1. razred 105 70 70 2 1 2 2 2 14 70 35 70 70 70 490 12 384 1 2 2 2 32 64 64 64 3 2 2. razred 105 70 3 2 3. razred 96 64 Tjedno Godišnje Tjedno Godišnje Tjedno Godišnje

Tjedni i godišnji broj nastavnih sati II. IZBORNI STRUKOVNI PREDMETI
EKOLOGIJA I ODRŽIVI RZVOJ KREATIVNOST U POSLOVANJU ARANŽIRANJE I ESTETSKO OBLIKOVANJE PREZENTACIJSKE VJEŠTINE UPRAVLJANJE PRODAVAONICOM ODNOSI S KUPCIMA

1. razred

2. razred

3. razred

Tjedno Godišnje Tjedno Godišnje Tjedno Godišnje 2 2 70 70 2 2 70 70 2 2 2 12 70 420 2 10 70 350 2 6 64 64 64 192

UKUPNO SATI IZBORNIH STRUKOVNIH PREDMETA UKUPNO SATI B1. B2. PRAKTIČNA NASTAVA

Tjedni i godišnji broj nastavnih sati PRAKTIČNA NASTAVA 1. razred 2. razred 3. razred

Tjedno Godišnje Tjedno Godišnje Tjedno Godišnje
PRAKTIČNA NASTAVA

4 4 16
28

140 140 560
980

7 7 17
31

245 245 595
1085

14 14 20
32

448 448 640
1024

UKUPNO SATI B2. UKUPNO SATI B1 + B2
SVEUKUPNO SATI A + B

Napomena: U 1., 2. i 3. razredu bira se jedan od ponuđenih izbornih predmeta.  

 

1.2. Nastavni program posebnog strukovnog dijela
1.2.1. Strukovno-teorijski predmeti

1.2.1.1.
 

Obvezni strukovni predmeti
NABAVNO POSLOVANJE Cilj: Samostalno obavljanje procesa nabave robe u skladu s ciljevima, politikom i planiranjem nabave robe. Zadaće:        Razvijati umijeće prepoznavanja potreba potrošača, odlučivanja o nabavi robe i kriterijima za odabir Razumjeti i vježbati postupke naručivanja i preuzimanja robe Razumjeti značenja zaliha u poslovanju prodavaonice Samostalno računati kalkulacije nabavne cijene robe Razmatrati moguće smanjenje troškova na tržištu kao temeljni preduvjet konkurentnosti na tržištu Razvijati vještine upravljanja zalihama robe u skladištu Ovladati vještinom skladištenja prema uputama proizvođača

Naziv predmeta:

    Naziv predmeta: Prvi razred 1. Odabrati način nabave robe prema vrsti i namjeni 2. Razlikovati asortiman prodavaonice prema vrsti robe i namjeni 3. Predložiti nadređenome vrstu i količinu robe koju treba nabaviti Kroz ovaj predmet u prvom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: 4. Provjeriti kvalitetu i količinu primljene robe obzirom na način mjesto iskrcaja i priloženu dokumentaciju 5. Upotrijebiti dokumente za nabavu prema vrsti robe 6. Provjeriti stanje robe u prodavaonici u skladu s količinom, vrstom i vremenom nabave 7. Identificirati razloge gubitaka na robi obzirom na vrste troška i elemente kalkulacije 8. Izračunati troškove nabave trgovačke robe 9. Organizirati skladište prodavaonice u skladu s procesom poslovanja 10. Pripremiti robu za popis i popisati zalihe Razrada Nastavne cjeline Nastavni sadržaji NABAVNO POSLOVANJE

   Trgovina       Nabava       Asortiman    Upravljanje zalihama robe      Troškovi         Nabava u prodavaonici    

Pojam gospodarstva i gospodarskog subjekta Pojam i čimbenici oblikovanja tržišta Pojam, funkcije i vrste trgovine Trgovačka mreža Poslovne jedinice za trgovinu robom: prodavaonica, prodajni centri sa skladištem, otkupni centri, trgovačka predstavništva Proces nabave i prodaje robe u trgovačkom gospodarskom subjektu Pojam i ciljevi nabave Nabavna politika (kakvoća, zalihe, izvori nabave, cijena, plaćanje robe i usluga) Planiranje nabave Istraživanje tržišta nabave i izbor dobavljača Etika u nabavnom poslovanju Operativno poslovanje nabave Rizici u nabavi Elektronička nabava (primjena IT u nabavi) Pojam i značenje asortimana Dimenzije asortimana Čimbenici koji utječu na dimenzije asortimana Pojam, funkcije i vrste zaliha Gubici na zalihama i načini sprječavanja gubitaka Obrtanje zaliha Optimalna količina naručene robe Pojam rashoda, izdatka i troška Vrste troškova Pokriće troškova Troškovi nabave trgovačke robe Troškovi zaliha Naručivanje robe Dokumenti pri naručivanju robe Preuzimanje robe (grubo i detaljno) Oznake na ambalaži robe (za rukovanje) Komisijski zapisnik Reklamacija dobavljaču Dokumenti pri preuzimanju robe Označivanje robe (EAN crtični kod) Priprema robe za prodaju (odvajanje od ambalaže, čišćenje, dotjerivanje, kompletiranje, sortiranje, pretpakiranje, označivanje) Izlaganje robe u prodajnom prostoru i u izlogu Cijene i politika cijena u trgovini

 Kalkulacija 

V. komisioniranje. Reynard.. Školska knjiga. plakata i sl. Z. prednosti primjene IT) Evidencija ulaza robe u skladište Evidencija zaliha robe u skladištu Evidencija izlaza robe iz skladišta Popis robe (postupak.: Trgovačko poslovanje 2. Zagreb. Školska knjiga. I.E.. Zagreb. R.: Nabava.: Trgovačko poslovanje 1. Hruškar. Zagreb. mentalnih mapa. skladištenje..: Uspješna prodavaonica..P. seminara. sajmovima. R. D. Prodajni i marketinški dopisi. Hruškar. Ekonomski fakultet. N. 2008.. V. a 75% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom. V.: Poslovanje na robnim burzama.: Upravljanje marketingom. 2010. otprema Načini evidencije poslovanja u skladištu (ručna i elektronska obrada.. Brčić-Stipčević. 2004. Mikrorad. N. Školska knjiga. I. kombinirano) Osoblje skladišta Proces poslovanja u skladištu: preuzimanje robe. Brajnović. S. M. Z. skladištima. M.: Poznavanje robe u trgovini. 2009. Segetlija. V.). vlastito izdanje.: Strategija maloprodaje. Andrijanić. S.. MATE. S. 2008 Andrijanić. Consult.Weiss. Hruškar. Brčić-Stipčević. Zagreb. 2009. Poslovni . Pavlek.: Trgovačko poslovanje 3. Lamza Marohnić. Zagreb. Mikrorad. 2001. dokumenti) Skladište       Napomena Nastavni se proces 25% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. i sl. Petrović. Petrović. Zagreb. 2006. Zagreb. P. Zagreb. N. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike     Literatura za nastavnike:       Brčić-Stipčević. 1997. Zagreb.. manipuliranje.nabavne cijene          Pojam i vrste kalkulacije Elementi kalkulacije Izračun nabavne cijene robe Pojam i svrha skladišta Vrste skladišta Oprema i uređenje skladišta Skladištenje robe u trgovačkom gospodarskom subjektu Sustavi uskladištavanja robe (po određenom ili vezanom mjestu.. Kotler. Brajnović.: zbornik. Ferišak. 1999. Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja. Osijek. po trenutno slobodnom mjestu.

  Literatura za učenike: udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji. . obrazovanja i športa. stručni časopisi i drugo) Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti.

te važnosti poštivanja Zakona o zaštiti potrošača. Primijeniti prodajne aktivnosti u skladu sa zakonskim propisima 3. Protumačiti osnovna pravila trgovačke struke 2. imovini prodavaonice i zaposlenicima Zaštita na radu u trgovačkoj djelatnosti Trgovačko društvo (Trgovački) obrt Zakon o trgovini Zakon o radu Prodavaonica Prodavaonica pretežito prehrambenih proizvoda Prodavaonica pretežito neprehrambenih proizvoda Ostali oblici prodaje Narodne novine Posebne uzance u trgovini na malo Osnovna pravila trgovačke struke      Obavljanje trgovačke djelatnosti Klasifikacija prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo Zakonski propisi bitni za          . Primijeniti regulativnu politiku za zaštitu potrošača 5. Naziv predmeta: Prvi razred Kroz ovaj predmet u prvom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline POSLOVANJE PRODAVAONICE 1. Klasificirati prodavaonice i druge oblike prodaje robe na malo 4.Naziv predmeta: POSLOVANJE PRODAVAONICE Cilj: Korištenjem osnovnih pravila trgovačke struke kontinuirano pratiti i primijeniti zakonske odredbe glede osuvremenjivanja procesa trgovanja Zadaće:  Cilj i zadaće:    Razumjeti značaj održavanja osobne higijene i čistoće prodajnog prostora i opreme Primjenjivati prodajne aktivnosti vezane uz naručivanje i prodaju robe Stjecati vještine u prodaji robe u skladu sa zakonskim propisima i ekološkim standardima Prepoznati propise o očuvanju ljudskog zdravlja i okoliša. Pratiti ekološke novitete i standarde Nastavni sadržaji  Zanimanje prodavač Osobna higijena i sanitarni nadzor Održavanje čistoće i higijene u prodavaonici Odnos prema radu.

M... M.trgovačko poslovanje        Porez na dodanu vrijednost Zaštita potrošača Elektronička trgovina Kolektivni ugovor za djelatnost trgovine Pojam i značaj ekologije u suvremenoj trgovini ISO – certifikati HACCP Ekološki proizvodi Ekološke oznake na ambalaži Zbrinjavanje ambalažnog otpada Racionalno korištenje energije Zaštita radnog okoliša Ekologija u trgovini      Napomena Nastavni se proces 25% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda.Ivančević.. R. Idžojitć. Literatura za nastavnike: Literatura za učenike: .: Poslovanje obrtnika. V. M. Zagreb. Đukanović. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. Fatović.  Sirovica.. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. 2008.: Trgovačko poslovanje 2.. a 75% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom. Školska knjiga.. i sl. S. Javor. Hruškar. R. Školska knjiga. Zagreb. Brdovnik.. mentalnih mapa. K. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Brčić-Stipčević. N. Sirovica. 2006.  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji. Lj. M..: Trgovačko poslovanje 3. Zuber. D. V.. V. stručni časopisi i drugo) Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. K.. I.). 2006. sajmovima. Zuber. F.. Brčić-Stipčević.. seminara. skladištima. Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama. plakata i sl.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja. I.. Stipić. Idžojtić. Hruškar. Brajnović. D. N.. 2009.. M. Petrović. D.  Brajnović. Zagreb. Rajčić. Klepac Lj... M.. Zagreb 2004. S.. N.: Trgovina. K..  Cutvarić.. Lončar-Galek..: Trgovačko poslovanje 1. Cutvarić. Čegec. D.. M. Petrović. I. Hruškar. obrazovanja i športa. Školska knjiga... V. Amidžić-Peročević. Lončar-Galek. Zagreb.  Brčić-Stipčević. Lj. Terek.. Spajić..

med i umjetna sredstva za zaslađivanje Osnovni pojmovi     Prehrambeni proizvodi i tržišnost hrane      Osnovne skupine prehrambene robe u trgovini    . Interpretirati podatke o funkciji ambalaže i deklaracije u prometu prehrambene robe 3. Pravilno rukovati namirnicama biljnog i životinjskog porijekla tijekom manipulacije. povrće. transporta i skladištenja 5. gljive i prerađevine šećer.Naziv predmeta: POZNAVANJE ROBE Cilj: Razumijevanje činjenica o robi i njenom porijeklu te prirodnim. Izdvojiti proizvode koji se koriste kao kućne potrepštine Nastavni sadržaji  općenito o robi propisi o prometu robom osnovni kemijski i fizikalni pojmovi vezani uz robu zakonski propisi prehrana i zdravlje sastojci hrane kvarenje hrane konzerviranje namirnica otrovanje hranom klasifikacija i proizvođači prehrambene robe žitarice i njihove prerađevine voće. Zadaće:  Razumjeti osnovne pojmove roba i asortimanske grupe roba Identificiranjem svojstva pojedine vrste robe procijeniti njezinu kakvoću Usvajati vještine jednostavnog rukovanja prehrambenom robom Biranjem metode prepoznavanja potrebe potrošača pomoći kupcu pri kupnji proizvoda i usluga Razumjeti značaj razvijanja ekološke svijesti kod potrošača Cilj i zadaće:     Naziv predmeta: Prvi razred Kroz ovaj predmet u prvom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline POZNAVANJE ROBE 1. Objasniti značenje robe i njenu podjelu 2. Pružiti potrebne podatke kupcima i na taj način osigurati kvalitetnu uslugu 4. uporabnim i tržišnim svojstvima robe.

školjkaši puževi. 2005.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja. Poznavanje prehrambene robe.. 2006.. i sl. plakata i sl. Zagreb. Školska knjiga. a 70% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom.. Poznavanje prehrambene robe.M. sajmovima. žabe i kornjače ulja i masti mlijeko i mliječni proizvodi jaja i proizvodi od jaja dijetalna hrana i dijetetske namirnice uživala alkoholna i bezalkoholna pića proizvodnja i prerada duhana duhanske prerađevine duhan i zdravlje pojam i vrste ambalaže vrste i oblici ambalažnih materijala osnovne funkcije ambalaže ambalaža i prirodni okoliš pakiranje robe sredstva za pranje i čišćenje u kućanstvu pribor za pranje i čišćenje ostale kućne potrepštine Napomena Nastavni se proces 30% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda.  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji.). mentalnih mapa.POU Zagreb. glavonošci.          Duhan i duhanske prerađevine      Ambalaža i pakiranje     Kućne potrepštine   meso i mesne prerađevine ribe i riblji proizvodi rakovi. stručni časopisi i drugo) Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih Literatura za nastavnike: Literatura za . Školska knjiga.Zagreb. Folnović. J.  Matasović. Poznavanje prehrambene robe. skladištima.D. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Blečić. Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama.  Tanay. seminara.2003. Lj.

.učenike: nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. obrazovanja i športa.

Demonstrirati prodajni razgovor s obzirom na potrošača i predmet prodaje 4. poruka i iskustava Uvježbavati prodajni stil. pravilima uljudbenoga poslovnog komuniciranja koji su nužni za uspješno odvijanje poslovne aktivnosti. poslovni riječnik i bonton Oblikovati osobni stil u prodaji i komunikaciji Samostalno voditi prodajno komuniciranje s kupcima Naziv predmeta: Prvi razred Kroz ovaj predmet u prvom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline PRODAJNA KOMUNIKACIJA 1.Naziv predmeta: PRODAJNA KOMUNIKACIJA Cilj: Razvijanje vještina i tehnika komuniciranja s posebnim naglaskom na prodajnoj komunikaciji. Rješavati probleme u komunikaciji uvažavajući različite sudionike u poslovnom procesu 5. prijenosa informacija.teorijske postavke Priprema za prodajni razgovor Poslovni bonton Timski rad u poslovanju Prodajni razgovor . Koristiti načela timskog rada u svakodnevnom poslovnom procesu Nastavni sadržaji                Pojam i važnost uljudnog ponašanja u društvu Poslovna etika i moral u gospodarstvu Pravila etičnog ponašanja Pozdravljanje Upoznavanje Rukovanje Oslovljavanje Ponašanje u školi i na radnom mjestu Uljudno ponašanje u različitim dijelovima svijeta Grupe i timovi – teorijske postavke Prednosti i problemi rada u timu Različiti tipovi osoba i uloge u timu Pravila timskog rada Prodajni razgovor. sporazumijevanja. Cilj i zadaće: Zadaće:     Stjecati vještine poslovnoga komuniciranja. stručnoj terminologiji. Objasniti načine privlačenja i zadržavanja kupaca u prodajnom prostoru 3. Opisati elemente učinkovitog komuniciranja u skladu s poslovnim bontonom 2.

Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama. a 50% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom. obrazovanja i športa. E. mentalnih mapa. skladištima.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja. Literatura za nastavnike: Literatura za učenike: .).: Poslovni bonton za prodavače. Alka Script. R.  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji. Zagreb. Školska knjiga. seminara. F: Promotivne aktivnosti. M. F: Osobna prodaja. 1995. Zagreb. Naklada Edo.      Rješavanje sukoba – problemi u komunikaciji     Uspostavljanje kontakta s kupcem Ispitivanje potreba kupaca Prezentacija proizvoda Rješavanje prigovora i reklamacija Dopunska ponuda i zaključivanje prodajnog razgovora Poslijekupovno zadovoljstvo kupca Problemi u komunikaciji s dobavljačima. B. stručni časopisi i drugo) Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. sajmovima. POU.  Šulak.: Poslovna komunikacija. 1992. Uroić. financijskim i sanitarnim inspektorima Napomena Nastavni se proces 50% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. 2001.  Šulak. Zagreb.. Zagreb. i sl. 2006.: Poslovno komuniciranje i poslovni bonton. poslodavcem i suradnicima Rješavanje prigovora kupaca tijekom prodajnog razgovora Rješavanje reklamacija kupaca Komunikacija s tržišnim. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Novak-Ištok. 2008.  Osredečki. plakata i sl. Zagreb. Školska knjiga.  Fox.

kakvoća. prodaja pomoću automata) Sustavi praćenja zadovoljstva kupaca (reklamacije. Izračunati troškove prodaje trgovačke robe obzirom na vrste troška i elemente kalkulacije 4. izdavanja i dostave robe kupcu Primjenjivati osnovna znanja o platnom prometu i blagajničkom poslovanju Samostalno izvršavati obračun i kontrolu blagajne na kraju radnog dana ili smjene Cilj i zadaće: Naziv predmeta: Drugi razred Kroz ovaj predmet u drugom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline PRODAJNO POSLOVANJE 1. TV prodaja. kataloška prodaja. usluga u prodaji) Planiranje prodaje Istraživanje tržišta prodaje (kvantitativno i kvalitativno) Tajno kupovanje (mistery shopping) Etika u prodajnom poslovanju Načini prodaje (osobna prodaja. prodaja telefonom. cijena. paneli.Naziv predmeta: PRODAJNO POSLOVANJE Cilj: Razumijevanje i primjena ciljeva. naplatu i izdavanje robe 7. organizacije. Objasniti kupcu načine i mogućnosti plaćanja i dostave robe 6. prodaja na temelju uzoraka. prijedlozi. organizirati prodaju robe po posebnim uvjetima Razvijati vještine mjerenja. ankete) Category management (ciljevi i procesi vođenja kategorija robe) Primjena ECR (uspješan odgovor kupcu) Prodaja    . način prodaje. Primijeniti različite metode prodaje 5. Provesti obračun. Isplanirati prodaju robe po posebnim uvjetima 3. Pripremiti i izložiti robu uzimajući u obzir specifičnosti prodajnog prostora i same robe 2. naplaćivanja. prodaja preko interneta. planiranja i pokazatelja uspješnosti prodaje robe Zadaće:      Razumjeti znanja i razvijati vještine potrebne za pripremu i izlaganje robe za prodaju u prodavaonici Primjenjivanjem različitih metoda i oblika prodaje. Izvesti obračun blagajne po završetku smjene Nastavni sadržaji        Pojam i ciljevi prodaje Prodajna politika (asortiman. obračunavanja.

dokumenti) Plovidbeni prijevoz robe (pojam. prednosti i nedostaci.Definiranje potreba kupca . samoizbor. prednosti i nedostaci. sajam/velesajam. vrste prijevoznih sredstava. svota osiguranja. lizing.Uspostavljanje kontakta s kupcem . supermarketi. vrste prijevoznih sredstava. klasična prodaja) Faze prodajnog razgovora: . hipermarketi Suvremeni oblici veleprodaje: iz skladišta proizvođača. premija osiguranja. veletržnica. vrste prijevoznih sredstava. poslovi vezane trgovine) Pojam ugovora o prodaji robe Bitni i ostali sastojci ugovora Sredstva pojačanja ugovora Mijenjanje ili raskid ugovora Pojam i zadaci distribucije Kanali distribucije Poslovna logistika i fizička distribucija Suvremeni oblici maloprodaje: robne kuće.   Elektronička prodaja (primjena IT) Tipovi prodavatelja u elektroničkom poslovanju Posebni oblici prodaje (komisiona prodaja. iz vozila. dokumenti) Prijevoz robe željeznicom (pojam. prednosti i nedostaci. polica osiguranja) Naknada štete Načela i načini izlaganja robe u prodajnom prostoru Izlaganje robe u izlogu Metode prodaje (samoposluživanje. prodaja robe u tranzitu. franšizing. prodaja iz carinskog skladišta. dokumenti) Prijevoz robe zrakom (pojam. dokumenti) Poštanski promet. robna burza.Priprema . ‘cash and carry’ Pojam i vrste prijevoza Prijevoz robe cestom (pojam. rizik. osigurani slučaj. vrste poštanskih pošiljki i prateća dokumentacija Pojam i zadaci špedicije Uloga i zadaci špeditera Pojam i vrste osiguranja robe u prijevozu Osnovni pojmovi u osiguranju robe (ugovor o osiguranju.Prodajna prezentacija  Ugovor o prodaji       Distribucija        Prijevoz i osiguranje robe           Prodaja u prodavaonici      . prednosti i nedostaci. vrste prijevoznih sredstava.

Brčić-Stipčević. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Brčić-Stipčević.: Prodaja.: Mala crvena knjiga prodaje.Rješavanje prigovora . V. R. 2005. R. Brajnović. Zagreb. skladištima.P. 2009.  Bratko. V. S. Zagreb...). putem mobilnog telefona..  Brajnović.Zaključivanje prodajnog razgovora Sredstva i načini mjerenja robe Obračunavanje prodane robe Načini naplaćivanja robe (gotovina. sajmovima. mentalnih mapa. plakata i sl.. Consult. a 70% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom. Školska knjiga. Petrović. po sniženoj cijeni. R. po akcijskoj cijeni) Pojam i vrste platnog prometa Organizacije ovlaštene za obavljanje platnog prometa Tiskanice platnog prometa Pojam i poslovi blagajničkog poslovanja Svrha i dokumenti obračuna blagajne Kontrola blagajne (interna i eksterna) Cijene i politika cijena u trgovini Elementi kalkulacije Izračun prodajne cijene robe      Platni promet   Blagajničko poslovanje       Kalkulacija prodajne cijene Napomena Nastavni se proces 30% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. Henich. S.  Pavlek. S. Školska knjiga. 1996.  Milvić.: Uspješna prodavaonica. Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama. 2008.: Psihologija u prodaji.. 2007. Školska knjiga.  Brčić-Stipčević. 2010. kreditna i debitna kartica.E..: Trgovačko poslovanje 2. Hruškar. N.: Trgovačko poslovanje 3. Zagreb. i sl.. Zagreb. 2004..      . Zagreb. Hruškar. N. Literatura za nastavnike: . Zagreb. Petrović. V.  Petz. Centar za management i savjetovanje. Z. M.: Abeceda uspješne prodaje. po promotivnoj cijeni. obročna otplata) Značaj i načini pakiranja i izdavanja robe Uputstvo za uporabu i jamstveni list Dostava robe kupcu Prodaja robe po posebnim uvjetima (roba s nedostacima.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja. Hruškar.: Trgovačko poslovanje 1. putem interneta. N.  Gitomer. Školska knjiga. seminara. Zagreb. V. MATE. Zagreb. 2005. J. ček građana. B. E. Obraz.. Narodne novine.Dopunska prodaja . predračunom.

 Segetlija. Zagreb. Ekonomski fakultet."svi smo mi prodavači" . obrazovanja i športa.P. 2008.: Poslovanje na robnim burzama.: Upravljanje marketingom. MATE. 1999. Zagreb. M.: Prodajni i marketinški dopisi. Consult.: Prodaja .: Strategija maloprodaje.priručnik za edukaciju djelatnika i profesionalnih prodavača. M.  Reynard..  Denny.: Super prodavač – psihologija prodaje. Mikrorad. S.. I.  Kotler. Zagreb. Zagreb. M. Osijek. 1997. Zagreb.E.Literatura za učenike: Čukurin.  . Z. 2008  Andrijanić. D. 2005. 2003. stručni časopisi i drugo) Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. Poslovni zbornik. Lamza Marohnić. P. R.Weiss. Gama press.  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji.

Objasniti kupcu mogućnosti uredskih strojeva za brz i konstruktivan rad u poslovnom komuniciranju 4.biljni preparati za očuvanje zdravlja. Razlikovati osobitosti kože i kožnatih proizvoda 6. Objasniti značaj odgovornog zbrinjavanja ambalaže i proizvoda od plastičnih masa Razrada Nastavne cjeline     Kozmetička.Naziv predmeta: POZNAVANJE ROBE Cilj: Razumijevanje osnovnih karakteristika neprehrambene robe Zadaće: Cilj i zadaće:    Prepoznati svojsta predmeta opće uporabe Razvijati vještine potrebnih za pravilno rukovanje i skladištenje robe Odabirom metode zbrinjavanja ambalaže primjenjivati zaštitu okoliša Naziv predmeta: Drugi razred POZNAVANJE ROBE Kroz ovaj predmet u drugom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: 1. hrana za bebe. knjige i sredstva za pisanje     . Raščlaniti ponudu gumene robe u suvremenoj trgovini 7. kemijski sastav i tipovi kože sredstva za higijenu tijela sredstva za njegu lica sredstva za njegu zuba i usne šupljine sredstva za njegu kose sredstva za njegu i zaštitu tijela dječja kozmetika mirisi drogerijska roba (prirodna kozmetika. Izraziti važnost osobne higijene u svakodnevnom i poslovnom životu 2. Objasniti papirnu konfekciju kao asortiman prodavaonice 3. zdrava hrana. parfumerijska i drogerijska roba       Nastavni sadržaji općenito o kozmetičko-parfumerijskoj robi anatomija. proizvodi za čišćenje i održavanje doma. modni nakit ) sirovine za proizvodnju papira osnove tehnologije proizvodnje papira vrste papira u trgovini papirna konfekcija općenito o knjizi  Papir. Razlikovati tekstilne proizvode prema porijeklu. načinu dobivanja i svojstvima 5.

.) Ostalo Literatura Literatura za nastavnike:  Literatura za nastavnike:    Literatura za učenike: Tanay.2005.N. Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti.poliplasti     podjela knjiga u trgovini pribor za pisanje. Poznavanje neprehrambene robe. skladištima.Lj.. Mikrorad.     Tekstilna roba       Koža. Zagreb. Poznavanje robe u trgovini. plakata i sl. Lazibat.S. a 65% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom.. kožnata roba i krzno     Guma i gumena roba     Plastične mase . Turina. likovno izražavanje i tehničko crtanje tekstilije pređa i konac tkanine pletivo pozamanterija i netkani tekstil konfekcija posebni tekstilni proizvodi označivanje kvalitete i održavanje tekstilnih proizvoda sirovine u kožarstvu osnove tehnologije dobivanja kože vrste prerađene (gotove) kože kožnata roba prirodna i umjetna krzna sirovine za proizvodnju gume osnove tehnologije dobivanja gume vrste gumene robe općenito o plastičnim masama sirovine za proizvodnju plastičnih masa svojstva plastičnih masa i podjela osnove tehnologije dobivanja plastičnih masa proizvodi od plastičnih masa Napomena Nastavni se proces 35% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. sajmovima.1997. 2000..T. seminara. i drugi. Zagreb. Pučko otvoreno učilište Zagreb. Poznavanje robe i upravljanje kvalitetom. obrazovanja i športa. Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama. Zagreb. i sl. Sinergija.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja.Školska knjiga. Poznavanje robe.Zagreb. Brzak.neprehrambena roba.2006. mentalnih mapa.

6. 2. Objasniti značenje marketinga kao poslovne aktivnosti Opisati funkcije marketinga i segmentiranje tržišta Istražiti potrebe kupaca i ponudu konkurencije Razlikovati promidžbene aktivnosti u poslovnoj komunikaciji Provoditi aktivnosti unaprjeđivanja prodaje Izvesti prezentaciju proizvoda uvažavajući tehnike planiranja. 5. 3.Naziv predmeta: OSNOVE MARKETINGA Cilj: Primjenjivanje marketinških aktivnosti kojima se uvjerava potrošača da se neprestano skrbi o njegovim potrebama i željama i na taj način stječe lojalni potrošač Zadaće: Cilj i zadaće:     Uvažavanjem konkurencije razvijati se sukladno modernim tendencijama tržišta Prilagođavati elemenate procesa prodaje kupcu-potrošaču Razvijanjem vještine istraživanja i segmentiranja tržišta unaprijediti prodaju u trgovini na malo Kreativno i uspješno provoditi aktivnosti pospješivanja prodaje u prodavaonici Naziv predmeta: Drugi razred Kroz ovaj predmet u drugom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline OSNOVE MARKETINGA 1. koristeći prezentacijske vještine Nastavni sadržaji  Pojam marketinga Razvojne faze marketinga Globalni marketing Ekološki marketing Funkcije marketinga Proizvod Cijena Distribucija Promidžba Pojam istraživanja tržišta Proces istraživanja tržišta Metode istraživanja tržišta Posebna područja istraživanja tržišta Pojam segmentacije tržišta Marketing koncepcija poslovanja             Funkcije marketinga Istraživanje tržišta Segmentacija tržišta  . organiziranja i kontrole. 4.

I. R. 2010.. a 50% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom. P..: Upravljanje marketingom. sajmovima. MATE. skladištima. Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama. plakata i sl... 2008  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji.     Promidžbene aktivnosti u trgovini        Pospješivanje prodaje     Segmentirani marketing Struktura potrošača Kriteriji segmentacije potrošača Promocija – teorijske postavke Osobna prodaja Unapređenje prodaje Ekonomska propaganda Publicitet Odnosi s javnošću Granične promocijske aktivnosti Pojam i svrha pospješivanje prodaje Pospješivanje prodaje usmjereno na robu Pospješivanje prodaje usmjereno na prodajni prostor Pospješivanje prodaje usmjereno na kupca Pospješivanje prodaje usmjereno na prodavača Poslovna etika u promidžbi Napomena Nastavni se proces 50% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda.  Kotler. stručni časopisi i drugo) Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. 2006. S. Školska knjiga. Hruškar.  Mađerić.: Marketing. Pavičić. Liebl. J. mentalnih mapa.O. Zagreb. Zagreb. V.: Marketing. Školska knjiga. obrazovanja i športa. Čižmek-Vujnović. 2008.  Renko.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja. Zagreb. N. Naklada Ljevak. N.. Zagreb. seminara. Petrović. Rocco. i sl. D.: Trgovačko poslovanje 2. Literatura za nastavnike: Literatura za učenike: .) Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Brčić-Stipčević. Brajnović.

Identificirati važnost koju goriva imaju u svakodnevnom životu čovjeka 3. Prepoznati prednosti i nedostatke tehnološkog napretka 2. Prepoznati funkciju osnovnih. potrošni i sitni elektromaterijal električni kućanski aparati . Navesti specifičnosti prodaje kemijske robe za poljoprivredu Razrada Nastavne cjeline Tehnologija. društveni razvoj i ekosustavi ekološki prihvatljiv razvoj energija i njezini oblici goriva alternativni izvori energije općenito o metalima tehnički važni metali obradba i površinska zaštita metala metalna roba vodiči električne struje elektroinstalacijski. Prikazati specifičnosti prezentacije i prodaje staklene i keramičke robe 9. uporabnim i tržišnim svojstvima robe identificirati različite skupine neprehrambene robe Cilj i zadaće: Zadaće:    Razumjeti specifičnosti prodaje neprehrambene robe Prepoznati i razlikovati široko područje primjene neprehrambene robe Argumentiranjem dokazati njihovu važnost za gospodarstvo Naziv predmeta: Treći razred POZNAVANJE ROBE Kroz ovaj predmet u trećem razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: 1. razvoj i ekologija Energetski izvori       Metali i metalna roba    Elektrotehnička roba    Nastavni sadržaji tehnološki napredak. Isplanirati prezentaciju i prodaju motornih vozila i njihovih dijelova 7. vezivnih i izolacijskih građevinskih materijala 10. Nabrojiti glavne skupine elektrotehničke robe i područje primjene 5. Nabrojiti glavne skupine kozmetičko-parfumerujske robe 6. Nabrojiti glavne skupine metalne robe i područje primjene 4. Objasniti namjenu i sastav premaznih sredstava 8.Naziv predmeta: POZNAVANJE ROBE Cilj: Korištenjem spoznaja o prirodnim.

Poznavanje robe i upravljanje kvalitetom. i drugi.N.. skladištima.2005.S. Brzak.Školska knjiga. Pučko otvoreno učilište Zagreb. Lazibat. Sinergija.1997. Poznavanje neprehrambene robe. Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama. Turina.. seminara.  Motorna vozila i dijelovi     Boje i lakovi   Staklo i staklena roba     Keramička roba   Građevni materijal Kemijska roba za poljoprivredu Poznavanje namještaja Glazbala.T. Zagreb. Zagreb. . mentalnih mapa. Poznavanje robe u trgovini. i sl. sajmovima. Poznavanje robe.. Mikrorad.) Ostalo Literatura Literatura za nastavnike:  Literatura za nastavnike:    Tanay.2006. podjela i vrste premaznih sredstava primjena boja i lakova općenito o staklu proizvodnja stakla staklena roba općenito o keramičkoj robi osnove tehnologije keramike podjela keramičke robe osnovni ili konstrukcijski građevni materijali veziva izolacijski materijali mineralna gnojiva kemijska sredstva za zaštitu bilja općenito o namještaju osnove tehnologije namještaja podjela namještaja prema načinu izradbe i namjeni pojam i podjela glazbala tipovi fotoaparata fotografski filmovi i fotopapiri Napomena Nastavni se proces 25% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. plakata i sl. a 75% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja.Lj. Zagreb. 2000.Zagreb. fotoaparati i fotomaterijali            elektronički i elektroakustički proizvodi općenito o motornim vozilima sastavni dijelovi automobila motocikli auto-alat osnovni pojmovi sastav.neprehrambena roba.

.Literatura za učenike: Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. obrazovanja i športa.

Ispuniti tiskanice za izradu kalkulacije cijene prilikom nabave i prodaje robe 3. Primjenjivati suvremene informatičke tehnologije u komunikaciji Nastavni sadržaji  Narudžbenica Otpremnica/dostavnica Komisijski zapisnik Reklamacija Račun-faktura Paragon blok Ispis POS-blagajne Gotovinski račun Kartično poslovanje Predračun Nalog za plaćanje Specifikacija novca Primka-zaduženje Zapisnik o promijeni cijena Zapisnik o otpisu Inventurni list Knjiga popisa Nabavna dokumentacija                 Prodajna dokumentacija Ostala dokumentacija prodavaonice . Interpretirati hodogram dokumenata u trgovini na malo 2. Sastaviti i/ili popuniti nabavnu dokumentaciju 4. ističući važnost uspješnog posredovanja informacija u pisanom obliku Zadaće: Cilj i zadaće:    Razumjeti važnost uspješnog posredovanja informacija u pisanom obliku Razumjeti formalnu.Naziv predmeta: POSLOVNA DOKUMENTACIJA Cilj: Razvijanje sposobnosti poslovnoga komuniciranja. sadržajnu i zakonsku stranu poslovne dokumentacije u trgovini na malo Samostalno izvesti popunjavanje poslovne dokumentacije vezane uz kupoprodajni posao Naziv predmeta: Treći razred Kroz ovaj predmet u trećem razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline POSLOVNA DOKUMENTACIJA 1. Popuniti prodajnu dokumentaciju 5.

. R. Zagreb.. 2006. Lončar-Galek.  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji. N..  Brajnović.. Terek. S. Petrović.. Sirovica.Strossmayer-Ekonomski fakultet. Cutvarić. Literatura za nastavnike: Literatura za učenike: . Fatović. D. Stipić. poslovne dokumentacije i sl. Javor. 2008. obrazovanja i športa. D. K. Dio sadržaja dodatno se utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (ispunjavanjem tiskanica. I. Školska knjiga. Spajić.. N.. Brčić-Stipčević. Petrović. M..: e-Marketing..  Ružić. Osijek 2009. A.. D. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Brčić-Stipčević. M.  Hodogram dokumenata u trgovačkom poslovanju  Uplatnica i isplatnica Blagajnički izvještaj Shema kolanja dokumentacije između subjekata trgovačkog poslovanja Internet trgovina Uvjeti on-line kupnje i prodaje robe Poslovanje putem web-strance Poslovanje putem e-maila Poslovanje putem ostalih telekomunikacijskih veza  E-poslovanje u trgovini na malo     Napomena Nastavni se proces 90% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. K. Rajčić. M. Školska knjiga. M. Zuber. Zagreb. stručni časopisi i drugo) Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti.. Školska knjiga. Idžojitć. Amidžić-Peročević.. I..  Sirovica. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. R.. Zuber.. Hruškar. Hruškar. I.. Lj.: Trgovačko poslovanje 3. K. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.). Lončar-Galek. M.: Trgovačko poslovanje 1. Brajnović. Đukanović.. M. 2009. Hruškar. D.J.. Čegec. Sveučilište J. V. V. F. D. Biloš. M... Idžojtić. S..Ivančević. Zagreb 2004. Lj. D.... : Poslovanje obrtnika. V. N...: Trgovina. Klepac Lj.  Cutvarić. Brdovnik.: Trgovačko poslovanje 2. 2006. Turkalj. Zagreb. V.  Brčić-Stipčević... a 10% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom.. Zagreb.

učenje. referentne grupe.Naziv predmeta: PONAŠANJE POTROŠAČA Cilj: Promatranjem. ocjena alternativa. način života. Prilagoditi odnos prema potrošaču kako bi se utjecalo na njihovo ponašanje 3. supkultura. predodžba o samome sebi) Psihološki čimbenici ponašanja potrošača (motivacija. osobnost. spol. traženje informacija. obitelj. ekonomske okolnosti. istraživanjem i komuniciranjem s potrošačima razviti vještinu utjecanja na njihovo ponašanje i steći lojalnog potrošača Zadaće:  Cilj i zadaće:    Segmentiranjem istražiti tržište radi poboljšanja prodaje u trgovini na malo Provoditi aktivnosti pospješivanja prodaje u prodavaonici Razvijati vještine za korištenja alata CRM (upravljanja odnosa s potrošačima) Izgradnjom kvalitetnog odnosa s potrošačima u prodavaonici utjecati na njihovo ponašanje Naziv predmeta: Treći razred Kroz ovaj predmet u trećem razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline PONAŠANJE POTROŠAČA 1. Objasniti kako kupci kupuju s obzirom na njihove demografske. društveni sloj.percepcija. Opisati čimbenike ponašanja potrošača 2. ponašanje nakon kupnje) Ponašanje potrošača nakon kupnje – vrednovanje kupljenog proizvoda  Čimbenici ponašanja potrošača     Proces donošenja odluke o kupnji    . zanimanje. uloge i status) Osobni čimbenici ponašanja potrošača (životna dob. psihografske i druge karakteristike 5. Predviđati ponašanje potrošača u kontekstu tržišnog okruženja Nastavni sadržaji   Ponašanje potrošača – teorijske postavke Model ponašanja potrošača Društveni čimbenici ponašanja potrošača (kultura. uvjerenje i stavovi) Zašto kupci kupuju Uloge u kupnji Vrste ponašanja u kupnji Faze procesa odlučivanja u kupnji (spoznaja potrebe. odluka o kupnji. Objasniti faze procesa donošenja odluke o kupnji 4.

MATE. Delfin – razvoj managementa.: Ponašanje potrošača.  Kesić. Zagreb.  Pavlek. Kanuk. Školska knjiga. Zagreb. 2004. i sl. Consult. seminara. L. Šulak.. skladištima.: Ponašanje potrošača. T. obrazovanja i športa.E.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja. 1999. 2008  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji. Literatura za nastavnike: Literatura za učenike: . P.. F.upravljanja odnosa s potrošačima Stvaranje lojalnog potrošača     Napomena Nastavni se proces 50% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. 2004.  Muller.  Petz. L.: Upravljanje marketingom..  Kotler.G. Srića.: Uspješna prodavaonica. Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama. Zagreb. Z. sajmovima. ADECO. Mate.) Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Schiffman.: Upravljanje odnosima s klijentima – Primjenom CRM poslovne strategije do povećanja konkurentnosti. 1999.P. V.L. 2005.: Psihologija u prodaji. mentalnih mapa. plakata i sl. J. B. Zagreb.   Predviđanje i utjecaj na ponašanje potrošača Važnost promatranja i ispitivanja potrošača Razvijanje odnosa s potrošačima Novi koncepti marketinga usmjereni potrošaču Customer Relationship Management – Upravljanje odnosima s potrošačima (definiranje CRM-a) Cilj upravljanja odnosa s potrošačima (svrha i nužnost razvijanja odnosa s potrošačima) Provedba CRM-a . stručni časopisi i drugo) Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. Zagreb. a 50% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom. Zagreb. M.

Izborni strukovni predmeti EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ Cilj: Uočavanjem važnosti prirodnog potencijala Zemlje i odnosa čovjeka prema prirodi odabrati ekološke standarde primjenjive u životnoj i radnoj sredini Zadaće:  Razumjeti institucionalni sustav dodjele znaka zaštite okoliša nekom proizvodu u robnoj skupini te ekološku prihvatljivost kao dodatnu kvalitetu proizvoda    Prepoznati i razumjeti uzroke i posljedice prekomjernog iskorištavanja prirodnih bogatstava Razumjeti pojam i ciljeve održivog ili ekološki prihvatljivog razvoja na globalnom i nacionalnom planu Razumjeti temeljne zakonske propise o zaštiti okoliša te mogućnost primjene ekoloških standarda u životnoj i radnoj sredini Naziv predmeta: Cilj i zadaće: Naziv predmeta: Prvi razred Kroz ovaj predmet u prvom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline Ekologija kao znanost Ekološki čimbenici EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ 1.2. Opisati osnovne elemente zaštite prirode i primjenu ekoloških standarda 5. Prepoznati tržišne instrumente u svrhu zaštite okoliša – ekološki porez Nastavni sadržaji              definicija i razvoj ekologije osnovni pojmovi ekologije abiotički ekološki čimbenici biotički ekološki čimbenici ekološka valencija vodeni ekosustavi kopneni ekosustavi kruženje tvari i protok energije u ekosustavu utjecaj čovjeka na biosferu stanje svjetskog ekosustava općenito o tehnologiji tehnološki procesi tehnološki razvoj i ekosustavi Ekosustavi Ekologija i tehnološki . Objasniti povezanost ekologije i tehnološkog razvoja 4.1.2. Objasniti ekologiju kao biološku i interdisciplinarnu znanost 2. Opisati značenje ekoloških čimbenika i njihov utjecaj na živi svijet 3.1.

razvoj    ekološka globalizacija pojam i osnovne značajke održivog razvoja Agenda 21.I.2006.. Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti.2009. i sl. Profil. Zagreb. Biologija:Čovjek i okoliš.2007. seminara. povijesni dokument UN o održivom razvoju u 21..D.Tehnika. Zagreb.Zagreb.  Čatić.B. Zagreb.2001.2007.N.Zmag. mentalnih mapa. Zagreb..Raphis. Kigen.2004. . plakata i sl.R.  Carter.. stoljeću ciljevi ekološko prihvatljivog razvoja integralna zaštita okoliša transfer tehnologije u funkciji zaštite okoliša održivi razvoj i trgovina ekološka politika i primjeri poslovanja prema načelima održivog razvoja u RH međunarodne konvencije o zaštiti okoliša zakonska regulativa u RH Međunarodne norme ISO 14000 Internet u zaštiti okoliša znak zaštite okoliša provedba zakonskih propisa u radnoj sredini provođenje tržišnih instrumenata u svrhu očuvanja okoliša Ekološko prihvatljiv ili održivi razvoj             Zakonodavstvo u zaštiti okoliša. sajmovima..Šimleša. zaštita okoliša i zdravlja. a 50% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom. zagreb. Zeleni alati za održivu revoluciju. Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama.1980. Barbat.Strategije zaštite okoliša. Medicinska naklada.  Udovičić.Zagreb.).  MotikB. standardi i znak zaštite okoliša Napomena Nastavni se proces 50% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda.  Literatura za učenike: Literatura za nastavnike: Klepac. obrazovanja i športa..Lj. Osnove ekologije.  Grupa autora: Ekološki leksikon. Čovjek i okoliš.. skladištima. Barbat. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Vrček.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja.

individualni i grupni rad Kreativnost u poslovanju – vježba Pogreške u odabiru ideja Pogreške u primjeni ideja (Ne)informiranost Međuljudski odnosi Kreativnost – uvodni pojmovi    Tehnike kreativnog razmišljanja Metode kreativnog djelovanja Kreativnost u poslovanju     Zapreke kreativnosti    . primjena: brainstorming. Objasniti ulogu kreativnosti u poslovanju Identificirati povezanost kreativnosti i inovativnosti Primijeniti tehnike za razvoj kreativnosti Rješavati poslovne situacije na kreativan način Identificirati zapreke u kreativnosti Nastavni sadržaji  Kreativnost – definicija Faze kreativnog procesa Kreativnost i inovativnost Značaj kreativnosti u poslovanju Tehnike kreativnog razmišljanja – definicija. metoda asocijacije. 3. 2. vježbe. 4. diskusija. 5. metoda metafore.Naziv predmeta: KREATIVNOST U POSLOVANJU Cilj: Stvaranje samopouzdanja u osobnu kreativnost. razmatranje izazova i prednosti kreativnog ponašanja Zadaće:  Istraživati osobne mentalne preferencije radi boljeg sinergijskog učinka timske ili organizacijske kreativnosti  Prepoznati uobičajene mentalne blokove koji sprječavaju kreativno reagiranje i tehnike njihovog otklanjanja  Primjenjivati specifične tehnike za poticanje kreativnih ideja i rješenja  Razvijati strategije primjene kreativnih rješenja. strategije stvaranja i održavanja kreativno-stimulativne klime Cilj i zadaće: Naziv predmeta: Prvi razred Kroz ovaj predmet u prvom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline KREATIVNOST U POSLOVANJU 1. mentalna mapa Metode kreativnog djelovanja: demonstracija.

– Reece.). Škorpion. a 10% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom. 2009 Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. 1994. Varaždin. 2008. Dio sadržaja dodatno se utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (ispunjavanjem tiskanica. Mate d.E.. K. 2005. 2004. Alinea. Erudita. Zagreb.  Pavlek.   Neuspjeh Odbijanje Strah Napomena Nastavni se proces 90% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. J. Zagreb. Zagreb. Zagreb. obrazovanja i športa.  Janković.P.: Uspješna prodavaonica. poslovne dokumentacije i sl.o. M. 2001. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Blanchard.  Schulltz von Thun.o.: Suvremena prodaja.: Kako međusobno razgovaramo. F.  Manning.: Psihologija prodaje. B.: Sukob ili suradnja. Z. G.. B. Katarina Zrinski.  Tracy. Literatura za nastavnike: Literatura za učenike: .: Kupac na prvom mjestu.

knjiga Pakiranje proizvoda Aranžiranje i estetsko oblikovanje ženske. muške i dječje konfekcije Aranžiranje i estetsko        . muške i dječje konfekcije Pakiranje proizvoda Aranžiranje i estetsko oblikovanje staklenih.Naziv predmeta: ARANŽIRANJE I ESTETSKO OBLIKOVANJE Cilj: Razumijevanje i primijenjivanje estetski usklađena i primjerena pakiranja i izlaganja robe. papirnih artikla. Pakiranje proizvoda Aranžiranje i estetsko oblikovanje papira.. konditorskih proizvoda.. parfema. Promovirati vizualnu komunikaciju s potrošačima Nastavni sadržaji       Povijest aranžiranja i uređenja prostora Škole aranžiranja Stilovi aranžiranja Elementi oblikovanja Pribor i tehnička pomagala Aranžiranje i oblikovanje prehrambene robe: voća i povrća. estetskog oblikovanja i uređenja prostora Elementi oblikovanja Aranžiranje i estetsko oblikovanje prehrambenih proizvoda  Aranžiranje i estetsko oblikovanje kozmetičkih proizvoda Aranžiranje i estetsko oblikovanje papira.. Primijeniti tehnike pakiranja 3. dekorativne kozmetike. Pakiranje proizvoda Aranžiranje i oblikovanje kozmetičke robe: preparativne kozmetike. mliječnih proizvoda. mesnih proizvoda. unaprjeđivanje načina prodaje i kreiranja vizualnog identiteta prodavaonice Cilj i zadaće: Zadaće:   Pratiti novitete aranžiranja i estetskog oblikovanja Razvijati praktične vještine i razumjeti znanja o vrsti. Nastavne cjeline Povijest aranžiranja. Provoditi aktivnosti usmjerene na stvaranje vanjskog vizualnog identiteta prodavaonice 4. ribljih proizvoda. Provoditi aktivnosti usmjerene na stvaranje unutarnjeg vizualnog identiteta prodavaonice 5.. svojstvima i načinu uporabe različitih materijala u svrhu što kvalitetnije usluge kupca Promišljati i planirati prostornu organizaciju radnoga mjesta  Naziv predmeta: Drugi razred Kroz ovaj predmet u drugom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada ARANŽIRANJE I ESTETSKO OBLIKOVANJE 1. papirnih artikla. Izraziti važnost promotivne funkcije pakiranja 2. knjiga Aranžiranje i estetsko oblikovanje ženske.. slatkiša.

i sl. Zagreb. ozračje.  Packer. Adria Media d.oblikovanje staklenih. Leo commerce. 2000. 2002. stručni časopisi i drugo) stručni časopisi i izdanja:  Art&deoration.  Aranžiranje cvijeća. 2009.o. Adagp. – Patterson. Zagreb  Dekor interijeri – časopis za kulturu i stanovanje.: Simply pink.  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji. Zagreb Literatura za nastavnike: .. Zagreb  Elle decor. Paris  Brava casa. Zagreb. L. a 30% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom. Zagreb. Veble. Rijeka. 2006. estetskog oblikovanja i uređenja prostora    Napomena Nastavni se proces 70% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda.: Kirigami – praktični tečaj.  Pryke. F.. F. D.o. Mediatop International. sajmovima. Mosta. Studio Salum d. J. Preporuka je da se nastavni predmet Aranžiranje i estetsko oblikovanje organizira u blok satima. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Barnett. Creative publishing international.: Colour. Jacqui Small.: Ukrašavanje voćem i povrćem. Conran small. P.) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika praktičnih vježbi i obavljanja radnih zadaća .o.o. 2007. Dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet prodavaonicama.: Aranžiranje cvijeća – suvremeni pristup cvjetovnom designu. interijer.  Badalucco. ulaz i izlaz Primijeniti znanje u praktičnim primjerima Povijest aranžiranja i uređenja prostora Škole aranžiranja Stilovi aranžiranja Uređenje izložbenog i prodajnog prostora      Povijest aranžiranja. Mosta.  Lepore. porculanskih i keramičkih proizvoda Aranžiranje i estetsko oblikovanje metalne robe i električnih aparata porculanskih i keramičkih proizvoda      Pakiranje proizvoda Aranžiranje i estetsko oblikovanje metalne robe i električna robe u trgovini Pakiranje proizvoda Izlog – vrste Oblikovanje izložbenog prostora – vježbe Suvremeni trendovi izlaganja robe Kreativna organizacija prostora: ambijent. 2009.

. obrazovanja i športa.o. Zagreb Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti.Literatura za učenike:  Magazin kuhinje i kupaonice.o. Zagreb  Moja četiri zida. . Illustrator d.o.o. Medijski pravac d..

pripremu prezentacije te je izvesti uspješno verbalno i neverbalno Utvrditi pravila za uspješno izvođenje prezentacije. organizaciju i izvođenje uspješnih prezentacija Odabrati tehnike za uspješno svladavanje treme i stjecanje samopouzdanja. prodavača i cijeloga gospodarskog subjekta Ocijeniti vlastite prednosti pri javnom nastupu Cilj i zadaće:    Naziv predmeta: Drugi razred Kroz ovaj predmet u drugom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline PREZENTACIJSKE VJEŠTINE 1. Koristiti razne stilove vođenja prezentacije 5. vizualna sredstva. Prezentirati i kontrolirati izvedbu prezentacije Nastavni sadržaji  Komunikacija – pojam i vrste Verbalna komunikacija: jezik. prezentator Prezentacijske vještine – osobni pristup. Planirati prezentaciju i procijeniti slušatelje 2. govor tijela. funkcije. prostor. formalnost jezika. vrste Karakteristike prezentacije Osnovni elementi prezentacije Publika. Prepoznati potrebe kupaca primjenom različitih tehnika komuniciranja 4. jasnoća izražavanja Neverbalna komunikacija: vrste. glasovne sposobnosti Stilovi vođenja prezentacije Komunikacija i prezentacija – osnovni pojmovi   Prezentacija – osnovni pojmovi Elementi prezentacije Prezentacijske vještine       . ciljevi. korištenje glasa i kontakt očima Prezentiranjem sebe podići učinkovitost te image prodavaonice. vrijeme. neverbalna izražajnost. govor tijela. nesklad između verbalne i neverbalne komunikacije Prezentacija – pojam. Organizirati prezentaciju primjenjujući verbalnu i neverbalnu komunikaciju 3.Naziv predmeta: PREZENTACIJSKE VJEŠTINE Cilj: Primjena temeljnih načela koja određuju uspješan javni nastup ili prezentaciju Zadaće:   Razumjeti temeljne alate za pripremu.

I. strah. primjedbe i napadi – kako reagirati? Analiza publike Uspješna i neuspješna prezentacija – analiza Pogreške u prezentaciji Uzroci loše prezentacije Karakteristike uspješne prezentacije Izrada akcijskog plana poboljšanja Komunikacija – pojam i vrste Verbalna komunikacija: jezik. Consult. video. Hrvatska sveučilišna naklada.P. C. mentalnih mapa. molim – uspješna telefonska prezentacija i . kompjuter. projektor. funkcije.E. nesklad između verbalne i neverbalne komunikacije   Prezentacija     Analiza prezentacije    Pogreške u prezentaciji Izrada akcijskog plana     Komunikacija i prezentacija – osnovni pojmovi   Napomena Nastavni se proces 60% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. plakata i sl. Zagreb. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike:  Literatura za nastavnike:    Fox. M. Škarić. jasnoća izražavanja Neverbalna komunikacija: vrste.). R. seminara.  Faze prezentacijsko g procesa Korištenje audiovizualnih pomagala     Trema. Zagreb. Petar. Winter. Dio sadržaja dodatno se utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika kroz kontinuiranu izradbu domaćih uradaka (kratkih izlaganja.: Temelji suvremenog govorništva.: Poslovne komunikacije. neverbalna izražajnost.: Recite to jasnije i glasnije. formalnost jezika. 2002. Zagreb.: Halo. handouti. 2000. a 40% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom. Školska knjiga. S. flip – chart. nelagoda – neprijatelji ili saveznici Definiranje ciljeva i osnovne poruke Analiziranje publike i okolnosti Razvijanje logičke strukture Početak – tijelo –zaključak Audiovizualna pomagala – ploča. 2009. audio aparati Ključne točke strukture prezentacije Definiranje ciljeva Dojmljiv nastup Poznavanje slušatelja Efektno zaključivanje Pitanja.

stručni časopisi i drugo) Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. M.E. obrazovanja i športa.  . Zagreb.P. udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji.Literatura za učenike: prodaja A – Z. Consult. 2008.

Kontrolirati sve procese vezane uz ISO standarde i HACCP sustave Nastavni sadržaji        Pojam.Naziv predmeta: UPRAVLJANJE PRODAVAONICOM Cilj: Razvijanje organizacijskih vještina. Izvršiti kontrolu preuzimanja. Izvršiti kontrolu poslovne dokumentacije prodavaonice 5. elementi i ciljevi organizacije Radni zadaci u prodavaonici Koordinacija radnih zadataka u prodavaonici Pojam i važnost menadžmenta i menadžerskih vještina Osnovne menadžerske vještine Posebne menadžerske vještine Osnovne postavke planiranja-vještine analize okoline-SWOT . Organizirati radne procese u prodavaonici u cilju pospješivanja poslovanja u cjelini 2. skladištenja i označavanja robe 4. Naručiti robu u skladu s kontrolom zaliha 3. Organizirati popis robe prema zakonskim propisima i tehnikama popisivanja 6. vještina vođenja i kontrole te vođenja poslovne dokumentacije i standarda na razini prodavaonice Zadaće:    Stjecati vještine pravilnog organiziranja i vođenja poslovnog procesa u prodavaonici Samostalno voditi poslovne dokumentacije Voditi brigu o kontroli i načinu upravljanja zalihama Razvijati vještine preuzimanja robe kontrole kvalitativnog i kvantitativnog Cilj i zadaće:    Razvijati svijest o pravilnom označavanju prodajnih cijena i sigurnosti na radnom mjestu Razumjeti važnost provođenja i kontroliranja procedure vezane uz ISO standarde a unutar prehrambenih prodavaonica i HACCP sustava koji se kao takav provodi na razini prodavaonice Stjecati znanja i vještina nužnih za koordinaciju radnih zadataka u okviru izvršioca posla. voditelja i neposrednog rukovoditelja  Naziv predmeta: Treći razred Kroz ovaj predmet u trećem razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline Organizacija poslovanja u prodavaonici Menadžerske vještine Vještine UPRAVLJANJE PRODAVAONICOM 1.

informacijska osnova o kandidatima.intervju. Postupak kontrole zaliha i naručivanje robe Postupak preuzimanja robe Evidencija primljene i preuzete robe Kontrola skladištenja robe Proces prodaje i naplate robe Evidencija prodane robe Evidencija povišenja i sniženja cijena Evidencija otpisa i povrata robe Knjiga popisa Kontrola poslovanja prodavaonice provođenjem popisa robe u prodavaonici Blagajničko poslovanje i kontrola blagajne Vrste vještina kontroliranja Pokazatelji aktivnosti -obrtaj zaliha.planiranja.metode prikupljanja podataka o organizaciji te opcije redizajniranja posla Osnovne postavke upravljanja ljudskim resursima Planiranje ljudskih resursa Vještine selekcije ljudskih resursa-individualne razlike.testovi. organiziranja upravljanja i vođenja     analiza Osnovne postavke vještine organiziranja. obrtaj tekuće aktive Kontrola nenaplaćenih potraživanja-obrtaj neto potraživanja Kontrola ostvarenja plana prodaje za prodavaonicu ISO standardi Pojam i značaj certifikata HACCP sustav Pojam.odluka o odabiru                    Osnovne vještine vođenja Vještina motiviranja -faktori utjecaja na ponašanje zaposlenih. elementi i ciljevi organizacije Radni zadaci u prodavaonici Koordinacija radnih zadataka u prodavaonici Poslovni procesi i evidencije u prodavaonici Vještine kontroliranja Sustavi upravljanja sigurnošću i kvalitetom Organizacija poslovanja u prodavaonici       . Strategija motiviranja Vještine komuniciranja -vještine ovladavanja problemimarješavanje reklamacija kupaca Vještine razvoja podređenih -mentorstvo. metoda stimulacije ...

.Tisak Zelina..Zagreb. edukacijskim centrima a posebnu pažnju treba posvetiti rješavanju problema kroz simulaciju konkretnih zadataka.  Denny Richard: Super prodavač.Brajnović.2010. D.Školska knjiga. Školska knjiga.  Tomašević Lišanin Marija:Profesionalna prodaja i pregovaranje HUPUP. Stacey: Strateški menadžment i organizacijska dinamika.Zagreb 2003.S.Zagreb.Hruškar N.S.Zagreb.  Buble Marin:Menadžerske vještine.Zagreb. prezentacija i sl.  Pavlek Zvonimir:Uspješna prodavaonica.R:Trgovačko poslovanje 3.Petrović..P. obrazovanja i športa.N. stručni časopisi i drugo ) Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti.2009. rješavanje problemskih zadataka.Sikavica P.E.V. M. a 50% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom.2009.2010.Petrović. Mate .1993.P. Consult.R:Trgovačko poslovanje 1.E. Dio nastavnih sadržaja dodatno se usvaja kroz posjete prodavaonicama.2010. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Brčić-Stipčević. Consult..Hrvatska udruga profesionalaca u prodaji.Školska knjiga. Literatura za nastavnike: Literatura za učenike: .M..V.1997.Petrović R.Brajnović.  Brajnović S.Liebl D.  Ralph.  Skupina autora:Računovodstvop trgovačkih društava prema HSFI I MRS. izradu mentalnih mapa. Brčić-Stipčević.Zagreb. Praćenje rada učenika utvrđuje se kroz kontinuirano izradbu domaćih uradaka. SinergiA nakladništvo.Poslovna organizacija. Sveti Ivan Zelina 2010.Napomena Nastavni se proces 50% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda.Zagreb.  Materijali iz ostalih izvora znanja( javni mediji.  Brčić-Stipčević.V .Zagreb 2004.:Trgovačko poslovanje 2.  Novak M.N. Informator Zagreb.

nezadovoljne kupce Nastavni sadržaji  Komunikacija – pojam i značenje uspješne komunikacije Vrste komunikacije Pogreške u komunikaciji Komuniciranje i odnos prema kupcu – uvod u program Potrebe kupaca u suvremenom prodajnom procesu Komunikacije s kupcima – prikupljanje informacija Odnos prema samom sebi i okolini.Naziv predmeta: ODNOSI S KUPCIMA Cilj: Razvijanje sposobnosti samostalnog i uspješnog komuniciranja s kupcem Zadaće: Cilj i zadaće:     Otkriti potreba i želja potrošača Kreativno rješavati probleme Razvijati vještine adekvatnog reagiranja na različite (pozitivne i negativne) situacije Poticati pozitivnog odnosa prema sebi i okolini Naziv predmeta: Treći razred Kroz ovaj predmet u trećem razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline ODNOSI S KUPCIMA 1. Razlikovati stilove komunikacije korištene u poslovnom okruženju 2. ponašanje Značaj prvog dojma Stvaranje ugodnog ozračja Aktivno slušanje Prezentiranje – osobni pristup. Prepoznati potrebe i želje kupaca tijekom prodajnog razgovora 4. stav. izgled. Demonstrirati tehnike reagiranja na nepredviđene situacije. pristup profesor – učenik. Razviti pozitivnu komunikaciju kako bi se uspostavio odnos povjerenja s kupcem 5. Razviti pozitivno okruženje među sudionicima prodajnog procesa 3. nastup. očekivanja      Pogreške u odnosu prema . pristup partner – partner Pogreške u odnosu s kupcima Savladavanje gužve Uvod u predmet    Odnos prema kupcu      Prodavač – izgled.

Golden marketing.  Muller. 2000. a 60% služi za povezivanje usvojenih sadržaja s teorijskim spoznajama i praktičnom primjenom. V. 2005. edukacijskim centrima a posebnu pažnju treba posvetiti rješavanju problema kroz simulaciju konkretnih zadataka. Tehnička knjižara Zagreb. obrazovanja i športa. Delfin – razvoj managementa. rješavanje problemskih zadataka.: Upravljanje zadovoljstvom klijenata. T.kupcima    Problematični kupci Upravljanje osjećajima Socijalna inteligencija  Napomena Nastavni se proces 40% vremena izvodi praktično radi zadovoljenja kriterija izvedbe navedenog ishoda. prezentacija . izradu mentalnih mapa. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike: Literatura za učenike:   Literatura za nastavnike  Vranešević. Praćenje rada učenika utvrđuje se kroz kontinuirano izradbu domaćih uradaka. J. Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti.: Upravljanje odnosom sa klijentima. Dio nastavnih sadržaja dodatno se usvaja kroz posjete prodavaonicama. Zagreb. – Srića. .

1. Praktična nastava Naziv predmeta: PRAKTIČNA NASTAVA Cilj: Samostalno i sigurno obavljanje poslova i radnih zadataka za buduće zanimanje Zadaće:    Provoditi radni proces i tehnike poslovanja prodavaonice Primjeniti postupke vezanih uz opskrbu prodavaonice robom Stjecati vještine u procesu prodaje robe kupcu Stjecati vještine i navike korištenja osobnih zaštitnih sredstava Primjenjivati mjere zaštite na radu te razvijati sposobnost obavljanja radnih zadataka na siguran način uz poštovanje zakonskih propisa Razvijati osjećaj odgovornosti za obavljeni posao Razumjeti važnost čuvanja resursa kojima se koristi pri radu Primjeniti osobnu higijenu i ekološku svijest Uočavati mogućnosti daljnjeg profesionalnog razvoja u struci Cilj i zadaće:       Naziv predmeta: Prvi razred Kroz ovaj predmet u prvom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline PRAKTIČNA NASTAVA 1. 2. 3.2. Provoditi higijenske mjere u skladu s zakonskim propisima Nastavni sadržaji   Pojam i značaj zaštite na radu Zakonsko uređenje i pravila zaštite na radu Sigurnost i zaštita zdravlja pri radu u trgovini Opasnosti pri otvaranju i skidanju ambalaže Opasnosti pri prenošenju robe Opasnosti pri prevoženju robe Pravilno slaganje i sortiranje robe Sigurnost na radu i zaštita okoliša      .2. Koristiti pravila zaštite na radu Opisati robu koja se prodaje u prodavaonici /hrana/ Navedi načela unapređenja prodaje Pripremiti i izložiti robu za prodaju uzimajući u obzir alate Upravljanja kategorijama (Category Management) 5. 4.

strojeva i    Opasnosti na površinama za kretanje Pravilno korištenje pribora pri posluživanju Pravilno rukovanje strojevima i uređajima pri radu Opasnosti pri pakiranju robe Opasnosti od boja.              Poznavanje prodavaonice        Provođenje higijenskih mjera          Poznavanje prodavaonice     Korištenje i održavanje aparata. lakova i kemikalija Osobna zaštitna sredstva Ozljede na radu i profesionalne bolesti Pružanje prve pomoći ozlijeđenoj osobi Opasnosti od požara i eksplozija Opasnosti od električnog udara Znakovi sigurnosti Vanjske oznake i uređenje prodavaonice Unutrašnje uređenje prodavaonice Osoblje u prodavaonici i njihove radne zadaće Radno mjesto i zadaće učenika u prodavaonici Odgovoran odnos prema radu i radnim obvezama Savjestan odnos prema robi i opremi prodavaonice Korektan odnos prema ostalim djelatnicima prodavaonice Higijena i urednost prodavača Zakonski propisi o higijeni Održavanje higijene i čistoće prodajnog prostora Održavanje higijene i čistoće skladišnog prostora Održavanje higijene i čistoće pomoćnih prostorija Tekuće čišćenje i čišćenje na kraju radnog vremena Zaštitna odjeća i pribor za održavanje čistoće Djelovanje sredstava za čišćenje na robu i opremu Dezinfekcija. dezinsekcija i deratizacija Vanjske oznake i uređenje prodavaonice Unutrašnje uređenje prodavaonice Osoblje u prodavaonici i njihove radne zadaće Radno mjesto i zadaće učenika u prodavaonici Odgovoran odnos prema radu i radnim obvezama Savjestan odnos prema robi i opremi prodavaonice Korektan odnos prema ostalim djelatnicima prodavaonice Način rada i mogućnosti korištenja aparata prodavaonice Način rada i mogućnosti korištenja strojeva prodavaonice Način rada i mogućnosti korištenja uređaja prodavaonice .

jaja. kava. začini i mirodije. pivo. . kavovine i čaj. povrće i povrtne prerađevine. ulja i masti. vino. strojeva i uređaja Redovita provjera i održavanje sprava za mjerenje robe Poznavanje robe prema svojstvima i namjeni Poznavanje i obrazloženje svih ambalažnih oznaka na robi Poznavanje naziva. voda. dijetetski proizvodi i funkcionalna hrana. kakvoće i podrijetla Sortiranje robe po vrstama ili srodstvu Sortiranje robe prema namjeni i povezanosti u uporabi Slaganje robe prema rokovima valjanosti Slaganje robe prema količini i kvaliteti Izlaganje robe s posebnim svojstvima Smještaj robe na police i u rashladne vitrine Smještaj robe na ostala mjesta za izlaganje robe Opća pravila izlaganja robe u prodajnom prostoru Kombiniranje različitih načina izlaganja Poštivanje načela izlaganja robe Pričvršćivanje cijena na policu Lijepljenje cijena na robu Provođenje aktivnosti merchandisinga Primjena načela category managementa Izlaganje robe u izlogu korištenjem dekorativnih sredstava Poznavanje prehrambene robe*             Izlaganje robe           Nastavni se proces 100% vremena izvodi kroz praktičnu nastavu. meso i mesne prerađevine. količine i kakvoće robe Poznavanje načina uporabe robe Poznavanje i primjena propisa o zdravstvenom nadzoru nad namirnicama Odvajanje robe od transportne ambalaže Čišćenje i dotjerivanje primljene robe Razvrstavanje i kompletiranje primljene robe Označavanje robe oznakom cijene. jaka alkoholna pića. šećer. med i ostala sladila. konditorski proizvodi. strojevima i uređajima Čišćenje i održavanje aparata. a dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet ostalim vrstama prodavaonica i veleprodajnim skladištima) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika putem pismenih. usmenih praktičnih vježbi i obavljanja radnih zadaća. cijene.uređaja u prodavaonici      Pravilno rukovanje aparatima. Napomena  *robne grupe koje je potrebno obraditi su: mlinski i pekarski proizvodi. voće i voćne prerađevine. bezalkoholna gazirana pića. mlijeko i mliječne prerađevine. riba i riblje prerađevine.

Zuber..: Uspješna prodavaonica. Petrović. Javor. Izračunati nabavnu cijenu 10. Školska knjiga. D. N. Hruškar. Rajčić.. Lj. Sirovica.  Sirovica..  Pavlek..  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji.. Hruškar.. Literatura za nastavnike: Literatura za učenike: Naziv predmeta: Drugi razred PRAKTIČNA NASTAVA Kroz ovaj predmet u drugom razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: 1. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. Brčić-Stipčević.  Brčić-Stipčević. Cutvarić. Demonstrirati načine skladištenja robe prema vrsti i namjeni 3. M. Školska knjiga. I. Idžojitć. M..  Cutvarić.: Trgovina.: Trgovačko poslovanje 2. Z. Idžojtić. Zuber.... Utvrditi stanje zaliha robe 7..P. Hruškar. Consult. V.Ivančević. Zagreb.. K.: Trgovačko poslovanje 3. Brdovnik. Đukanović... I. D. Primjeni pravila manipulacije robom u skladištu 5.. 2009. Klepac Lj. 2006. 2010. Fatović. Provesti evidenciju robe u skladištu u skladu s evidencijom ulaza i izlaza 4. stručni časopisi i drugo)  internet-liknovi povezani sa nastavnim sadržajima predmeta Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. M.. Lj.Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Brčić-Stipčević. Zagreb. 2009. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika..: Trgovačko poslovanje 1.. Stipić. Prilagoditi mjesto za preuzimanje robe u skladištu s obzirom na vrstu robe i skladišni prostor 2. M.. Organiziraj otpremu robe iz skladišta 6. F. N.. Amidžić-Peročević. : Poslovanje obrtnika. M. M.. Zagreb. I.. Lončar-Galek. Zagreb 2004. N.. M.. R. Lončar-Galek. K.. Brajnović. S. Petrović. R. Čegec. Preuzeti naručenu robu prema prispjeloj dokumentaciji 9. D. Zagreb. Zagreb. Provoditi popis robe – inventuru Razrada Nastavne cjeline Skladištenje robe   Nastavni sadržaji Alati i uređaji za skladištenje robe Postupci pri uskladištenju robe . Naručiti robu u prodavaonici u skladu s pravilima poslovnog komuniciranja 8. obrazovanja i športa.E. V. Spajić.  Brajnović... Školska knjiga. V. M. 2004. V. K. S. D. Terek. Evidentirati promjenu stanja na zalihama 11.

količine i kakvoće robe Poznavanje načina uporabe robe Poznavanje i primjena propisa o zdravstvenom nadzoru nad predmetima opće uporabe Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg dobavljača Vođenje evidencije o dobavljačima i naručenoj robi Korištenje podataka iz nabavne dokumentacije Priprema prostora za smještaj naručene robe Uporaba sredstava za unutrašnje prenošenje robe Preuzimanje robe po količini i kakvoći Korištenje podataka iz prispjele dokumentacije Postupanje u slučaju problema pri preuzimanju robe Narudžbenica .                 Inventura robe        Poznavanje predmeta opće uporabe**      Naručivanje robe     Preuzimanje robe    Dokumentacija  Komisioniranje robe Slaganje robe na paletu Utjecaj mikroklimatskih uvjeta na postojanost robe Skladištenje robe s obzirom na vanjske utjecaje Skladištenje robe prema roku valjanosti Skladištenje robe s obzirom na vrstu i količinu Skladištenje robe na police i palete Skladištenje robe u hladnjače i komore Istovar robe u prodavaonici Korištenje sredstava unutrašnje otpreme Način praćenja zaliha robe u skladištu Korištenje podataka iz skladišne evidencije Vrste šteta koje mogu nastati na robi u skladištu Sprječavanje gubitaka na robi u skladištu Značaj inventure i kontrole poslovanja Vrste popisivanja robe i propisna dokumentacija Pripremanje prodavaonice i robe za inventuru Rad povjerenstva za inventuru Obavljanje popisa robe-inventure Popisivanje ambalaže Popunjavanje inventurne liste Objašnjenje utvrđenog viška ili manjka pri inventuri Poznavanje robe prema svojstvima i namjeni Poznavanje i obrazloženje svih ambalažnih oznaka na robi Poznavanje naziva. cijene.

Lj. F. Lj. I. M. Lončar-Galek. Spajić. Petrović. Fatović.  Brajnović. 2004. Zuber.. D.nabave        Otpremnica i dostavnica Komisijski zapisnik Reklamacija Zapisnik o promjeni cijene Zapisnik o otpisu Elementi kalkulacije cijena u prodavaonici Izračun maloprodajne cijene Korištenje podataka iz kalkulacije cijena Sastavljanje cjenika i postavljanje u prodavaonici Zakonske obveze glede označavanja robe cijenom Kalkulacija cijene    Napomena Nastavni se proces 100% vremena izvodi kroz praktičnu nastavu. 2009. Zagreb 2004. D. Idžojitć.: Trgovačko poslovanje 1. Terek. Lončar-Galek. Zagreb. M. N. Brčić-Stipčević.. Javor. a dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet ostalim tipovima prodavaonicama i veleprodajnim skladištima) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika putem pismenih.  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji. D.. Hruškar. Stipić.. M. Zagreb. Školska knjiga..: Uspješna prodavaonica. Brdovnik... R.. Školska knjiga..  Pavlek. I.... 2006. M. Hruškar. obrazovanja i športa.. Klepac Lj..  Cutvarić. D. V. K. Idžojtić. K. M. Sirovica.. Đukanović..  Sirovica.E. Hruškar. S.. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. Zuber. usmenih praktičnih vježbi i obavljanja radnih zadaća. Čegec. stručni časopisi i drugo)  internet-liknovi povezani sa nastavnim sadržajima predmeta Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. Z...Ivančević. V. Zagreb..  Brčić-Stipčević. M. N.P.. I. Školska knjiga. N.: Trgovačko poslovanje 3. : Poslovanje obrtnika..: Trgovačko poslovanje 2.. Zagreb. S. K. Brajnović.: Trgovina. Rajčić. 2009. 2010.. V. Zagreb. Amidžić-Peročević. Petrović. M. Literatura za nastavnike: Literatura za učenike:     . M. R.. V.  **robne grupe koje se obrađuju uvjetovane su asortimanom prodavaonice u kojoj učenik obavlja praktičnu nastavu Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Brčić-Stipčević. Consult. Cutvarić...

Primijeniti pravila pakiranja robe prema kupčevim željama 10. optimizam. Posluživati kupca uvažavajući predmet prodaje 6. Izračunati maloprodajnu cijenu robe s obzirom na porezne propise i ambalažne naknade 2. cijena…) Davanje kupcu dopunskih obavijesti o robi koju traži Davanje kupcu dopunskih obavijesti o robi koju ne traži (a mogla bi zadovoljiti kupčeve potrebe) Prodaja robe kupcu u prodavaonici/na odjelu klasičnog tipa Prodaja robe kupcu pri samoizboru Prodaja robe kupcu pri samoposluživanju Prodajna prezentacija. naziv. Objasniti kupcu načine plaćanja i dostave robe 9. Koristiti POS-blagajnu prilikom obračuna i naplate robe 8. Provoditi prodajni razgovor uvažavajući potrebe kupca 5. Identificirati elemente estetskog oblikovanja prodavaonice 7. ispraćaj) Razlikovanje tipova kupaca Prodajni razgovor s kupcem Ispravno reagiranje na kupčeve prigovore Dopunska ponuda i prodaja Način očuvanja stalnih i stjecanje novih kupaca Vrste reklamacija kupaca Način ponašanja prodavača prilikom primanja reklamacije Utvrđivanje opravdanosti reklamacije kupca Rješavanje reklamacija Pospješivanje prodaje u prodavaonici Organizacija i provođenje degustacije . prijaznost. Opisati robu koja se prodaje u prodavaonici 4. Provesti izdavanje i organizirati dostavu robe u svrhu stvaranja pozitivnog poslijekupovnog raspoloženja 11. uslužnost. mjerenje i obračunavanje robe Pakiranje i izdavanje robe kupcu Usluge koje prodavač može učiniti kupcu u granicama uobičajenih i dopuštenih normi Ponašanje prodavača prema kupcu (doček. Izvesti obračun blagajne po završetku smjene Razrada Nastavne cjeline     Savjetovanje i posluživanje kupaca           Prodajni razgovor       Promidžbene aktivnosti u prodavaonici   Nastavni sadržaji Utvrđivanje želje kupca glede robe koju želi kupiti Davanje kupcu podataka o robi (vrsta.Naziv predmeta: Treći razred PRAKTIČNA NASTAVA Kroz ovaj predmet u trećem razredu učenik će postići sljedeće ishode učenja: 1. Pripremiti i izložiti robu prema načelima izlaganja robe 3. uljudnost. taktičnost.

      Estetsko oblikovanje prodavaonice      Poznavanje neprehramben e robe**       Obračun i naplata prodane robe – rad na POSblagajni          Dokumentacija prodaje      Pakiranje i izdavanje robe kupcu     Aranžiranje robe   Povećanje prometa robe putem demonstracija Upućivanje kupca u pogodnosti iz akcijskog kataloga Razlozi i vrste prigodnih prodaja Priprema robe i mjesta za prigodnu prodaju Izrada natpisa sa uputama i cijenama robe Uređivanje prostora za izlaganje robe ili izloga Pomagala i tehnika estetskog oblikovanja prodavaonice Uređivanje prodavaonice za posebne prigode Čišćenje robe i zaštita robe u izlogu Održavanje ritma promjene i zanimljivosti izloga Poznavanje robe prema svojstvima i namjeni Poznavanje i obrazloženje svih ambalažnih oznaka na robi Poznavanje naziva. cijene. količine i kakvoće robe Poznavanje načina uporabe robe Specifičnosti svojstava i načina prodaje robe Načini plaćanja u maloprodaji Ponašanje prodavača-blagajnika pri naplati robe Plaćanje robe gotovim novcem Plaćanje robe debitnom i kreditnom karticom Prodaja robe na predračun Prodaja robe na malo s obročnom otplatom Rad na POS-blagajni Rad na EFT-POS sustavu Obračun blagajne Račun-isječak vrpce Paragon-blok Gotovinski račun Račun R-1 i R-2 Nalog za plaćanje i specifikacija novca Blagajnički izvještaj Materijali za pakiranje Tehnike pakiranja ovisno o vrsti robe Slaganje i zamatanje prodane robe Izdavanje robe kupcu Prigodno pakiranje robe Skupno pakiranje robe Pomagala i tehnika aranžiranja robe .

I.. Stipić. Brdovnik.. S.  Pavlek.P.. I. Idžojitć. M. Brajnović. M. : Poslovanje obrtnika. D. usmenih praktičnih vježbi i obavljanja radnih zadaća. Hruškar.  Brajnović..  Cutvarić. stručni časopisi i drugo)  internet-liknovi povezani sa nastavnim sadržajima predmeta Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti. V. obrazovanja i športa. Javor.: Trgovačko poslovanje 3. Rajčić. N. Đukanović.. Idžojtić.. Hruškar.. D. V. 2004. Sirovica. Zagreb.E. Z.... 2009. Pakiranje i uljepšavanje poklona Napomena Nastavni se proces 100% vremena izvodi kroz praktičnu nastavu. Spajić.. Petrović. N.. a dio sadržaja dodatno se usvaja kroz terensku nastavu (posjet ostalim tipovima prodavaonicama i veleprodajnim skladištima) i utvrđuje redovitim praćenjem rada učenika putem pismenih. K. Cutvarić.. Klepac Lj.. K. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. Ostalo Literatura Literatura za nastavnike  Brčić-Stipčević. Lj. M. njegu tijela i uljepšavanje. D.: Trgovina.: Uspješna prodavaonica.. Consult. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. Zuber... F..  **robne grupe koje je potrebno obraditi su: sredstva i pribor za pranje i održavanje čistoće. Zagreb.  udžbenici iz nastavnih predmeta s kojima je ovaj nastavni sadržaji u korelacijskoj vezi  materijali iz ostalih izvora znanja (javni mediji... sredstva i pribor za osobnu higijenu. 2006.Ivančević. M..  Brčić-Stipčević.. Lončar-Galek. Zagreb. R. N. Amidžić-Peročević. V. S.: Trgovačko poslovanje 2. Fatović. Zuber. K.  Sirovica. M. Terek. D. Literatura za nastavnike: Literatura za učenike:   . V. M.. Brčić-Stipčević. Zagreb. Školska knjiga.. Zagreb 2004. 2010.. Školska knjiga. Lj. M.: Trgovačko poslovanje 1. Petrović. 2009.. Hruškar. R. I.. Zagreb. M. Lončar-Galek. duhan i duhanske prerađevine. Čegec. Školska knjiga.

Izradba i obrana završnoga rada Izradba i obrana završnoga rada propisana je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08.) i Pravilnikom o izradbi i obrani završnog rada (Narodne novine 118/09. .. i 105/10-isp.2. 86/09.3..1. 92/10.).

4. Kadrovski uvjeti Izobrazba         magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar inženjer prehrambenog inženjerstva magistar inženjer biotehnologije magistar inženjer kemijske tehnologije magistar inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva Nastavni predmet NABAVNO POSLOVANJE POSLOVANJE PRODAVAONICE POZNAVANJE ROBE   PRODAJNO POSLOVANJE PRODAJNA KOMUNIKACIJA POSLOVNA DOKUMENTACIJA OSNOVE MARKETINGA          magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar psihologije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije profesor biologije magistar biologije magistar ekologije magistar edukacije biologije i kemije magistar eksperimentalne biologije PONAŠANJE POTROŠAĆA      EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ     .1.2.

Kadrovsku uvjeti za nastavnike određuju se sukladno Zakonu o visokom obrazovanju. . mogu nastaviti s obavljanjem poslova na kojima su zatečeni ako su ispunjavali uvjete za obavljanje tih poslova prema propisima koji su važili prije stupanja na snagu ovogih izmjena i dopuna.  KREATIVNOST U POSLOVANJU     ARANŽIRANJE I ESTETSKO OBLIKOVAJE   PREZENTACIJSKE VJEŠTINE UPRAVLJANJE PRODAVAONICOM ODNOSI S KUPCIMA         magistar molekularne biologije magistar biologije i ekologije mora magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije profesor likovne umjetnosti i magistar likovne umjetnosti magistar inženjer arhitekture magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije magistar ekonomije magistar poslovne ekonomije PRAKTIČNA NASTAVA Nastavnici koji u pogledu vrste obrazovanja ne ispunjavaju uvjete utvrđene ovim izmjenama i dopunama posebnog strukovnog dijela nastavnog plana i programa. a zatečeni su u srednjoškolskoj ustanovi u radnom odnosu na neodređeno vrijeme na dan stupanja na snagu ovih izmjena i dopuna.

slike. slike. grafikoni. jedno računalo. CD i sl. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa   Nastavni predmet Nabavno poslovanje Poslovanje prodavaonice Poznavanje robe Prodajno poslovanje Osnove marketinga Ekologija i održivi razvoj Upravljanje prodavaonicom Poslovna dokumentacija Ponašanje potrošača Kreativnost u poslovanju Aranžiranje i estetsko oblikovanje Odnosi s kupcima Prodajna komunikacija Osnove marketinga Prezentacijske vještine Praktična nastava     Prodajni prostor (trgovačka klupa. grafoprojektor. pisač.). uzorci Oprema . LCD projektor. police.5. grafikoni. 15 + 1 računalo povezani u mrežu. računalo. različite vrste robe s i bez ambalaže. kartični uređaji. LCD projektor i projektno platno. projekcijsko platno.1. informatička oprema. s instaliranim programima potrebnim za realizaciju nastave. dokumentacija i dr.2. uzorci različite robe. CD. hladnjak. pisač. dva pisača. sustav za nadzor Standardna prodavaonica s opremom grafo-projektor. blagajna. mjerni uređaji. LCD projektor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful