SLU@BENI GLASNIK

REPUBLIKE SRPSKE
^etvrtak, 12. mart 2009. godine BAWA LUKA Broj 18 God. XVIII Jezik srpskog naroda JU Slu`beni glasnik Republike Srpske, Bawa Luka, Veqka Mla|enovi}a bb Telefon/faks: (051) 456-331, 456-341 Internet: http://www.slglasnik.org E-mail: slglasnikrs@blic.net slgl.finanse@blic.net slgl.oglasi@blic.net
@iro-ra~uni: NLB Razvojna banka a.d. Bawa Luka 562-099-00004292-34 Volksbank a.d. Bawa Luka 567-162-10000010-81 Nova bawalu~ka banka AD Bawa Luka 551-001-00029639-61 Komercijalna banka a.d. Bawa Luka 571-010-00001043-39

307
Na osnovu ~lana 15. stav 1. t. g) i `) i ~lana 43. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08) i ~l. 80. i 81. Zakona o republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 26. februara 2009. godine, d o n i j e l a j e

UREDBU
O NA^ELIMA ZA UNUTRA[WU ORGANIZACIJU I SISTEMATIZACIJU RADNIH MJESTA U REPUBLI^KIM ORGANIMA UPRAVE REPUBLIKE SRPSKE

nih mjesta, opisi poslova radnih mjesta sa kategorijama i zvawima za dr`avne slu`benike, odnosno radnim mjestima namje{tenika; potreban broj dr`avnih slu`benika i namje{tenika za svako radno mjesto i posebni uslovi za zasnivawe radnog odnosa) i v) organizacionog dijagrama ({ematski prikaz odnosa izme|u osnovnih i osnovnih sa unutra{wim organizacionim jedinicama). II - VRSTE ORGANIZACIONIH JEDINICA I USLOVI ZA WIHOVO OSNIVAWE 1. Vrste organizacionih jedinica ^lan 4. (1) Organizacione jedinice osnivaju se kao osnovne i unutra{we organizacione jedinice. (2) Kao osnovne organizacione jedinice u ministarstvima osnivaju se resori ili sektori, a u republi~kim upravama i republi~kim upravnim organizacijama - sektori. (3) U ministarstvima se osnivaju sekretarijati kao posebne organizacione jedinice. (4) Unutra{we organizacione jedinice su: odjeqewe, odsjek i grupa. (5) Vrste i broj organizacionih jedinica utvr|uju se prema obimu i vrsti poslova u republi~kom organu uprave. ^lan 5. (1) Resor se osniva za obavqawe poslova iz jedne ili vi{e oblasti u okviru djelokruga ministarstva. (2) Sektor se osniva za obavqawe poslova iz jedne ili vi{e oblasti u okviru djelokruga ministarstva ili republi~ke uprave ili republi~ke upravne organizacije. (3) Ako je ministarstvo osnovano za vi{e oblasti ili je nastalo spajawem dva ili vi{e republi~kih organa uprave, u okviru resora mo`e se uspostaviti sektor kao unutra{wa organizaciona jedinica. ^lan 6. (1) Sekretarijat ministarstva osniva se kao posebna organizaciona jedinica koja za potrebe ministarstva po pravilu obavqa kadrovske, organizacione, finansijskoplanske i ra~unovodstvene poslove, analiti~ko-informativne, kao i pomo}ne i tehni~ke poslove. (2) Za obavqawe poslova iz stava 1. ovog ~lana sekretarijat kao posebna organizaciona jedinica mo`e osnovati grupu, a izuzetno odsjek ili odjeqewe. ^lan 7. (1) Odjeqewe se mo`e osnovati u okviru resora ili sektora u republi~kim organima uprave, za odre|eno

I - OSNOVNE ODREDBE ^lan 1. Ovom uredbom utvr|uju se na~ela za unutra{wu organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta ministarstava, republi~kih uprava i republi~kih upravnih organizacija (u daqem tekstu: republi~ki organi uprave) i drugih organa i slu`bi na koje se primjewuje Zakon o dr`avnim slu`benicima, vrste organizacionih jedinica i uslovi za wihovo osnivawe, na~in rukovo|ewa organizacionim jedinicama, sistematizacija radnih mjesta, kao i postupak dono{ewa Pravilnika o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (u daqem tekstu: Pravilnik). ^lan 2. Unutra{wa organizacija i sistematizacija radnih mjesta treba da: a) se zasniva na djelokrugu rada organa i radnim procesima u wemu, b) bude prilago|ena cjelini poslova organa, v) omogu}i grupisawe istovrsnih ili srodnih i me|usobno povezanih poslova u odgovaraju}e unutra{we organizacione jedinice, g) obezbijedi djelotvoran i skladan rad republi~kog organa uprave i djelotvoran nadzor nad radom unutar organa, d) obezbijedi brzo i djelotvorno ostvarivawe prava i pravnih interesa stranaka i |) obezbijedi javnost rada organa. ^lan 3. Pravilnik se sastoji od: a) unutra{we organizacije (organizacione jedinice, wihov djelokrug i me|usobni odnosi), b) sistematizacije radnih mjesta (ukupan broj radnih mjesta dr`avnih slu`benika i namje{tenika; nazivi rad-

Strana 2 - Broj 18

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

^etvrtak, 12. mart 2009.

upravno ili teritorijalno podru~je ili za odre|enu vrstu me|usobno povezanih poslova republi~kih organa uprave ~ije obavqawe zahtijeva odre|en stepen samostalnosti i povezanosti u radu. (2) Izuzetno, u republi~kim upravama i republi~kim upravnim organizacijama u kojima nije osnovan sektor, za odre|enu oblast mo`e se osnovati odjeqewe ili odsjek, ukoliko su ispuweni uslovi propisani za wihovo osnivawe. ^lan 8. Odsjek se osniva u okviru odjeqewa za obavqawe srodnih poslova republi~kih organa uprave, drugih me|usobno povezanih poslova, kao i pomo}no-tehni~kih poslova ako wihovo obavqawe zahtijeva odre|enu samostalnost i povezanost u radu. ^lan 9. Grupa se osniva za obavqawe me|usobno povezanih normativno-pravnih i studijsko-analiti~kih poslova. ^lan 10. (1) Unutra{we organizacione jedinice mogu izuzetno imati i druge nazive ako to vi{e odgovara prirodi poslova koji se u tim jedinicama obavqaju (centar, ra~unovodstvo, pisarnica i sl.). (2) Republi~ki organi uprave mogu osnovati i druge organizacione jedinice ako je posebnim zakonom propisana unutra{wa organizacija tih organa ili to nala`u specifi~nosti poslova organa (unutra{wi poslovi, inspektorat i sl.). ^lan 11. (1) Republi~ki organi uprave za obavqawe zakonom utvr|enih poslova iz svog djelokruga rada mogu osnovati podru~ne jedinice sa unutra{wim organizacionim jedinicama ili bez wih. (2) Podru~ne jedinice, wihova nadle`nost i wihovo unutra{we ure|ewe utvr|uju se Pravilnikom iz ~lana 1. ove uredbe u skladu sa zakonom. ^lan 12. Ministar mo`e osnovati kabinet ministra kao posebnu organizacionu jedinicu radi vr{ewa savjetodavnih poslova, protokolarnih poslova i administrativno-tehni~kih poslova koji su zna~ajni za rad ministra. 2. Uslovi za osnivawe unutra{wih organizacionih jedinica ^lan 13. (1) Pored op{tih uslova predvi|enih ovom uredbom, za osnivawe unutra{wih organizacionih jedinica potrebno je: a) za osnivawe sektora kao unutra{we organizacione jedinice u okviru resora najmawe 15 izvr{ilaca, ukqu~uju}i i rukovodioca sektora, b) za osnivawe odjeqewa najmawe {est izvr{ilaca, ukqu~uju}i i rukovodioca odjeqewa, v) za osnivawe odsjeka najmawe ~etiri izvr{ioca, ukqu~uju}i i rukovodioca odsjeka i g) za osnivawe grupe najmawe tri izvr{ioca, ukqu~uju}i i rukovodioca grupe. (2) Izuzetno, zbog specifi~nosti i slo`enosti poslova, Vlada mo`e prilikom davawa saglasnosti na Pravilnik republi~kih organa uprave odrediti za osnivawe unutra{wih organizacionih jedinica i mawi broj izvr{ilaca od utvr|enog broja iz stava 1. ovog ~lana. III - SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA ^lan 14. Sistematizacijom radnih mjesta u smislu ove uredbe obavezno se utvr|uje:

a) ukupan broj radnih mjesta dr`avnih slu`benika i namje{tenika po organizacionim jedinicama, b) opis poslova radnih mjesta, v) naziv radnih mjesta sa kategorijama i zvawima za dr`avne slu`benike i radna mjesta namje{tenika, g) potreban broj dr`avnih slu`benika i namje{tenika za svako radno mjesto i d) posebni uslovi za zasnivawe radnog odnosa. ^lan 15. Opis radnog mjesta sadr`i: opis poslova koji se obavqaju na radnom mjestu, kao i analiti~ku procjenu radnog mjesta u skladu sa kriterijumima, aspektima i nivoima utvr|enim posebnom uredbom. ^lan 16. (1) Kategorije i zvawa dr`avnih slu`benika unose se u sistematizaciju u skladu sa Uredbom o kategorijama i zvawima dr`avnih slu`benika. (2) Razvrstavawe kategorija i zvawa vr{i se po slo`enosti, wihovom zna~aju i doprinosu u ostvarivawu ciqeva rada republi~kih organa uprave. ^lan 17. (1) Radna mjesta namje{tenika utvr|uju se pravilnikom, u skladu sa posebnom uredbom. (2) Razvrstavawe radnih mjesta namje{tenika vr{i se po slo`enosti, wihovom zna~aju u obezbje|ivawu poslova iz ~lana 2. stav 4. Zakona o dr`avnim slu`benicima. IV - RUKOVO\EWE ORGANIZACIONIM JEDINICAMA 1. Rukovo|ewe organizacionim jedinicama ^lan 18. Radom organizacione jedinice rukovodi: a) resorom i sektorom kao osnovnim organizacionim jedinicama u ministarstvu - pomo}nik ministra, b) sekretarijatom ministarstva - sekretar, v) sektorom kao unutra{wom organizacionom jedinicom u ministarstvu - na~elnik sektora, g) sektorom kao osnovnom organizacionom jedinicom u republi~koj upravi, odnosno republi~koj upravnoj organizaciji - pomo}nik rukovodioca republi~ke uprave, odnosno pomo}nik rukovodioca republi~ke upravne organizacije, d) odjeqewem - na~elnik odjeqewa, |) odsjekom - rukovodilac odsjeka, e) grupom - rukovodilac grupe. (2) Kabinetom ministra kao posebnom organizacionom jedinicom rukovodi {ef kabineta. ^lan 19. Rukovodilac organizacione jedinice organizuje, objediwuje i usmjerava rad tih jedinica, odnosno zaposlenih u wima, pru`a neophodnu stru~nu pomo} i obavqa najslo`enije poslove iz djelokruga organizacione jedinice kojom rukovodi. ^lan 20. (1) Pomo}nik ministra rukovodi resorom, odnosno sektorom, odgovara za kori{}ewe finansijskih, materijalnih i qudskih resursa osnovne organizacione jedinice kojom rukovodi. (2) Pomo}nik za svoj rad odgovara ministru. ^lan 21. (1) Radom samostalne republi~ke uprave, odnosno samostalne republi~ke upravne organizacije rukovodi direktor. (2) Direktor iz stava 1. ovog ~lana za svoj rad odgovara Vladi.

^etvrtak, 12. mart 2009.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 18 - Strana 3

(3) Radom republi~ke uprave, odnosno republi~ke upravne organizacije u sastavu ministarstva rukovodi direktor. (4) Direktor iz stava 3. ovog ~lana za svoj rad odgovara ministru. ^lan 22. (1) Zamjenik direktora zamjewuje direktora i obavqa druge poslove koje mu odredi direktor. (2) Zamjenik direktora za svoj rad odgovara direktoru. ^lan 23. (1) Sekretar ministarstva rukovodi sekretarijatom ministarstva, stara se o stawu kadrova u ministarstvu, finansijskim i informati~kim pitawima, tehni~ki uskla|uje rad organizacionih jedinica ministarstva, predla`e plan rada ministarstva po dobijawu planova resora, republi~kih uprava i republi~kih upravnih organizacija iz sastava ministarstva i predla`e planove stru~nog usavr{avawa i osposobqavawa dr`avnih slu`benika, obavqa poslove saradwe ministarstva sa drugim organima, ustanovama i drugim subjektima i druge poslove koje mu povjeri ministar. (2) Sekretar ministarstva za svoj rad odgovara ministru. ^lan 24. (1) Pomo}nik direktora republi~ke uprave, odnosno republi~ke upravne organizacije organizuje rad organizacione jedinice kojom rukovodi, predla`e nacrt plana rada, raspore|uje poslove na unutra{we organizacione jedinice i vr{i nadzor nad wihovim radom; odre|uje i nadzire na~in i vrijeme izvr{ewa poslova, obavqa i druge poslove koje mu povjeri direktor. (2) Pomo}nik direktora za svoj rad odgovara direktoru. 2. Ogovornost za rad organizacionih jedinica ^lan 25. (1) Za rad organizacionih jedinica odgovaraju rukovodioci. (2) Rukovodioci organizacionih jedinica odgovaraju za blagovremeno, zakonito i pravilno obavqawe poslova iz djelokruga organizacione jedinice kojom rukovode. ^lan 26. Rukovodioci unutra{wih organizacionih jedinica (na~elnik sektora, na~elnik odjeqewa, rukovodilac odsjeka i rukovodilac grupe) odgovaraju za svoj rad i rad organizacionih jedinica kojom rukovode, rukovodiocu resora, odnosno sektora u ~ijem je sastavu unutra{wa organizaciona jedinica. ^lan 27. Hijerarhijska odgovornost izme|u rukovodioca osnovnih i unutra{wih organizacionih jedinica, kao odnosa wihove nadre|enosti, odnosno podre|enosti, utvr|uje se organizacionim dijagramom koji je sastavni dio Pravilnika. V - POSTUPAK DONO[EWA PRAVILNIKA ^lan 28. (1) Pravilnik o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta donosi rukovodilac republi~kog organa uprave, uz saglasnost Vlade. (2) Direktor republi~kog organa uprave u sastavu ministarstva, prije upu}ivawa u proceduru dono{ewa pravilnika iz stava 1. ovog ~lana pribavqa mi{qewe nadle`nog ministarstva. ^lan 29. (1) Rukovodilac republi~kog organa uprave, prije upu}ivawa pravilnika Vladi na davawe saglasnosti,

pravilnik dostavqa na mi{qewe Ministarstvu uprave i lokalne samouprave i Ministarstvu finansija. (2) Prilikom dostavqawa pravilnika Vladi na saglasnost rukovodilac republi~kog organa uprave du`an je da prilo`i mi{qewe iz stava 1. ovog ~lana i obrazlo`ewe na date a neprihva}ene prijedloge i primjedbe od Ministarstva uprave i lokalne samouprave i Ministarstva finansija. (3) Prije stupawa na snagu, pravilnik i odluka o davawu saglasnosti objavquju se u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. ^lan 30. Ministarstvo uprave i lokalne samouprave du`no je da u svom mi{qewu predlo`i Vladi da ne da saglasnost na pravilnik ako pravilnik nije usagla{en sa zakonom ili drugim propisom iz oblasti organizacije republi~ke uprave. ^lan 31. Ministarstvo finansija du`no je da u svom mi{qewu predlo`i Vladi da ne da saglasnost na pravilnik ako u buxetu Republike nisu obezbije|ena sredstva za sve dr`avne slu`benike i namje{tenike koji su prema pravilniku potrebni republi~kom organu uprave. VI - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lan 32. Ako je posebnim zakonom ili uredbom propisana unutra{wa organizacija pojedinih organa republi~ke uprave odredbe ove uredbe primjewiva}e se samo na pitawa koja nisu ure|ena tim posebnim propisom. ^lan 33. Do izrade standardnih opisa radnih mjesta za sve kategorije dr`avnih slu`benika i opisa poslova za tipi~na radna mjesta namje{tenika zadr`a}e se postoje}i opisi poslova i zadataka. ^lan 34. Republi~ki organi uprave du`ni su da svoje pravilnike usklade sa ovom uredbom u roku od 30 dana od dana wenog stupawa na snagu. ^lan 35. Stupawem na snagu ove uredbe prestaje da va`i Uredba o na~elima za unutra{wu organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u upravi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 1/03, 29/03 i 41/06). ^lan 36. Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Broj: 04/1-012-2-272/09 26. februara 2009. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade, Milorad Dodik, s.r.

308
Na osnovu ~lana 43. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), a u skladu sa ~lanom 27. stav 2. Zakona o dr`avnim slu`benicima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 26. februara 2009. godine, d o n i j e l a j e

UREDBU
O KATEGORIJAMA I ZVAWIMA DR@AVNIH SLU@BENIKA

^lan 1. Ovom uredbom ure|uju se i utvr|uju kategorije i zvawa radnih mjesta dr`avnih slu`benika kao i uslovi za obavqawe poslova na tim radnim mjestima u mini-

Strana 4 - Broj 18

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

^etvrtak, 12. mart 2009.

starstvima, republi~kim upravama, republi~kim upravnim organizacijama i drugim organima i slu`bama na koje se primjewuje Zakon o dr`avnim slu`benicima. ^lan 2. Kategoriju radnog mjesta odre|uje slo`enost poslova i zadataka, ovla{}ewe, odgovornost i samostalnost radnog mjesta dr`avnog slu`benika, koja je izra`ena kroz propisane posebne uslove koje je potrebno ispuniti. ^lan 3. Poslovi dr`avnog slu`benika su poslovi osnovne djelatnosti republi~kih organa uprave, i to: normativno-pravni poslovi, izvr{avawe zakona i drugih propisa, odlu~ivawe u upravnom postupku, inspekcijski nadzor i ostali stru~ni poslovi republi~kih organa uprave. ^lan 4. (1) U organima uprave utvr|uju se sqede}e kategorije radnih mjesta sa propisanim posebnim uslovima: a) prva kategorija: pomo}nik ministra, rukovodilac republi~ke uprave i rukovodilac republi~ke upravne organizacije - VII stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, najmawe pet godina radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave, b) druga kategorija: sekretar ministarstva, zamjenik i pomo}nik rukovodioca republi~ke uprave, zamjenik i pomo}nik rukovodioca republi~ke upravne organizacije, glavni republi~ki inspektor i sekretar u Agenciji za dr`avnu upravu - VII stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, najmawe pet godina radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave, v) tre}a kategorija: inspektor i interni revizor VII stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, najmawe tri godine radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave, g) ~etvrta kategorija: stru~ni savjetnik, VII stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, najmawe tri godine radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave, d) peta kategorija: rukovodilac unutra{we organizacione jedinice - VII stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, najmawe tri godine radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave, |) {esta kategorija: vi{i stru~ni saradnik - VII stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, radno iskustvo u zavisnosti od zvawa u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave, e) sedma kategorija: stru~ni saradnik - VI stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, najmawe devet mjeseci radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave i `) osma kategorija: stru~ni saradnik - IV stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, najmawe {est mjeseci radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave. ^lan 5. (1) Dr`avni slu`benik sti~e zvawe radnog mjesta dr`avnog slu`benika na osnovu propisanih uslova za to radno mjesto koji se odnose na: operativno znawe i vje{tine, upravqawe i rukovo|ewe, odgovornost, slo`enost, zna~aj i uslove rada.

(2) U zvawa se ne razvrstavaju: rukovode}i dr`avni slu`benici, rukovodioci unutra{wih organizacionih jedinica, stru~ni savjetnik i interni revizor. ^lan 6. Radno mjesto inspektora razvrstava se u sqede}a zvawa: a) mla|i inspektor, osim posebnih uslova propisanih u ~lanu 4. stav 1. ta~ka g) ove uredbe, i do jedne godine inspektorskog sta`a, b) inspektor, osim posebnih uslova propisanih u ~lanu 4. stav 1. ta~ka g) ove uredbe, i najmawe jedna godina inspektorskog sta`a i v) vi{i inspektor, osim posebnih uslova propisanih u ~lanu 4. stav 1. ta~ka g) ove uredbe, i najmawe dvije godine inspektorskog sta`a. ^lan 7. Radno mjesto vi{eg stru~nog saradnika razvrstava se u sqede}a zvawa: a) vi{i stru~ni saradnik prvog zvawa: osim propisanih uslova iz Zakona o dr`avnim slu`benicima i posebnih uslova u ~lanu 4. stav 1. ta~ka |), i radno iskustvo od tri godine, b) vi{i stru~ni saradnik drugog zvawa: osim propisanih uslova iz Zakona o dr`avnim slu`benicima i posebnih uslova u ~lanu 4. stav 1. ta~ka |), i radno iskustvo od dvije godine i v) vi{i stru~ni saradnik tre}eg zvawa: osim propisanih uslova iz Zakona o dr`avnim slu`benicima i posebnih uslova u ~lanu 4. stav 1. ta~ka |), i radno iskustvo od jedne godine. ^lan 8. Ukoliko su posebni uslovi u pogledu potrebnog radnog iskustva i polo`enog stru~nog ispita za rad u organima uprave druga~ije propisani posebnim propisom u odnosu na ~l. 4, 6. i 7. ove uredbe, primjewiva}e se taj propis (inspekcija, policija i sl.). ^lan 9. Organi uprave du`ni su da svoje akte o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta usklade za odredbama ove uredbe. ^lan 10. Stupawem na snagu ove uredbe prestaje da va`i Uredba o kategorijama dr`avnih slu`benika (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 29/03 i 41/06). ^lan 11. Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Broj: 04/1-012-2-273/09 26. februara 2009. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade, Milorad Dodik, s.r.

309
Na osnovu ~lana 43. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), a u skladu sa ~lanom 111. stav 1. Zakona o dr`avnim slu`benicima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 26. februara 2009. godine, d o n i j e l a j e

UREDBU
O RADNIM MJESTIMA NAMJE[TENIKA

^lan 1. Ovom uredbom ure|uju se i utvr|uju radna mjesta namje{tenika i uslovi za obavqawe poslova na tim radnim mjestima u ministarstvima, republi~kim upravama, republi~kim upravnim organizacijama i drugim organima

na sjednici od 26. godine. namje{tenik druge kategorije. stav 3. ^lan 4. b) u okviru vi{e stru~ne spreme: namje{tenik prve kategorije i namje{tenik druge kategorije. policija i sl. godinu raspodijelili na pripadaju}e agencije za vode. najmawe pet godina radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa. (3) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika tre}e kategorije sa visokom stru~nom spremom su: VII stepen stru~ne spreme. s. (2) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika druge kategorije sa sredwom stru~nom spremom su: III stepen stru~ne spreme. odgovaraju}a {kolska sprema. broj 118/08). II Ministarstvo poqoprivrede. ~lana 43. pomo}no-tehni~ki i drugi poslovi. (1) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika prve kategorije. najmawe tri godine radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa. ra~unovodstveno-finansijski. V Ministarstvo finansija }e sa ra~una posebnih namjena za vode sredstva od vodnih naknada i zakupa javnog vodnog dobra u punom iznosu usmjeravati na `iro-ra~un Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Save. odgovaraju}a {kolska sprema. mart 2009. Opis poslova radnih mjesta namje{tenika i uslovi za obavqawe tih poslova utvr|uju se Pravilnikom o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u republi~kom organu uprave. najmawe devet mjeseci radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa. U republi~kom organu uprave utvr|uju se sqede}a radna mjesta namje{tenika: a) u okviru visoke stru~ne spreme: namje{tenik prve kategorije. najmawe {est mjeseci radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa. (2) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika druge kategorije sa vi{om stru~nom spremom su: VI stepen stru~ne spreme. Organi uprave du`ni su da svoje akte o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta usklade za odredbama ove uredbe. ^lan 10. odgovaraju}a {kolska sprema. primjewiva}e se taj propis (inspekcija. najmawe dvije godine radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa. februara 2009. Vlada Republike Srpske. Radna mjesta namje{tenika su radna mjesta na kojima se obavqaju administrativni. Milorad Dodik. odgovaraju}a {kolska sprema. 6. godinu. ove uredbe. ukqu~uju}i i rukovodioce sa visokom stru~nom spremom su: VII stepen stru~ne spreme. ^lan 6. v) u okviru sredwe stru~ne spreme: namje{tenik prve kategorije i namje{tenik druge kategorije i g) namje{tenik u okviru osmogodi{we {kole. {umarstva i vodoprivrede }e nakon imenovawa v. ^lan 5. najmawe {est mjeseci radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa.d. koje }e zajedni~ki sprovoditi do uspostavqawa zakonima predvi|enih slu`bi Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Trebi{wice. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. najmawe jedna godina radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa. Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.^etvrtak. III Agencija za vode oblasnog rije~nog sliva Save }e pripremiti Finansijski plan i Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Trebi{wice za 2009. ^lan 7. (1) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika prve kategorije sa sredwom stru~nom spremom su: IV stepen stru~ne spreme. {umarstva i vodoprivrede. ^lan 9. ^lan 2.Strana 5 i slu`bama na koje se primjewuje Zakon o dr`avnim slu`benicima. Ukoliko su posebni uslovi druga~ije propisani posebnim propisom u odnosu na ~l. odgovaraju}a {kolska sprema. Zakona o vodama (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 7. (4) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika ~etvrte kategorije sa visokom stru~nom spremom su: VII stepen stru~ne spreme. Broj: 04/1-012-2-274/09 26. (2) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika druge kategorije sa visokom stru~nom spremom su: VII stepen stru~ne spreme. broj 118/08) i ~lana 23. ^lan 8. ukqu~uju}i i rukovodioce. {umarstva i vodoprivrede. d o n i j e l a j e ODLUKU O PO^ETKU RADA AGENCIJE ZA VODE OBLASNOG RIJE^NOG SLIVA TREBI[WICE I Ovom odlukom bli`e se utvr|uju uslovi za po~etak rada Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Trebi{wice. 310 Na osnovu ~lana 43.). IV Agencija za vode oblasnog rije~nog sliva Save pripremi}e diobni bilans. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . kako bi se sredstva Republi~ke direkcije za vode. ^lan 3. kao samostalne upravne organizacije sa svojstvom pravnog lica u okviru Ministarstva poqoprivrede. . februara 2009. namje{tenik tre}e kategorije i namje{tenik ~etvrte kategorije. najmawe jedna godina radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa. odgovaraju}a {kolska sprema. Posebni uslov za radno mjesto namje{tenika sa osmogodi{wom {kolom je: osmogodi{wa {kola. a ~ije obavqawe je potrebno radi vr{ewa poslova osnovne djelatnosti iz djelokruga republi~kog organa uprave.r. 12. (1) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika prve kategorije sa vi{om stru~nom spremom su: VI stepen stru~ne spreme. odgovaraju}a {kolska sprema. a nakon uspostavqawa Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Trebi{wice sredstva }e usmjeravati na pripadaju}e agencije za vode u skladu sa diobnim bilansom i nalogom Ministarstva poqoprivrede. Zakona o republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 5. kao i dodijeqeni buxet u okviru buxeta Republike Srpske za 2009. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. ^lan 11. i 8. direktora Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Trebi{wice stvoriti uslove za po~etak rada i funkcionisawe ove agencije. broj 50/06). odgovaraju}a {kolska sprema.

r. broj 82/06). pru`ati usluge fizi~kim i pravnim licima uz odgovaraju}u naknadu. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. stav 3. stav 3. februara 2009. na sjednici od 26. u skladu sa Odlukom Ustavnog suda Republike Srpske.00 KM. IV Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.00 KM. s. III Plasman odre|enog iznosa sredstava izvr{i}e se prema fakturi Fonda dje~ije za{tite za potrebe tre}ero|enog i ~etvrtoro|enog djeteta. Broj: 04/1-012-2-276/09 26.Strana 6 . februara 2009. II Sva sudska rje{ewa o izvr{ewu koja su donesena na osnovu pravosna`nih sudskih presuda. januara 2009. d o n i j e l a j e ODLUKU O ODOBREWU PLASMANA SREDSTAVA I Odobrava se plasman sredstava koja su buxetom Republike Srpske za 2009. na sjednici od 26. d o n i j e l a j e ODLUKU O ODLAGAWU OD IZVR[EWA SUDSKIH ODLUKA PO OSNOVU OBAVEZA KOJE ^INE UNUTRA[WI DUG REPUBLIKE SRPSKE 311 Na osnovu ~lana 43. Zakona o republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. a donosi ministar poqoprivrede. izvan sjedi{ta. Republike Srpske.00 KM. ~lana 44. Milorad Dodik. godine. do stupawa na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o utvr|ivawu i na~inu izmirewa unutra{weg duga Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. januara 2009.000.za svako tre}ero|eno dijete . broj: 04/1-012-2-101/09. mart 2009. 63/04. godine. ove ta~ke predla`e direktor Agencije.iznos od 600. V Agencija }e poslove iz svog djelokruga obavqati samostalno. broj 118/08) i ~lana 31. godine. 12. po postupku regulisanom Uputstvom o na~inu i postupku isplate nov~ane naknade za tre}e i ~etvrto dijete po Odluci o odobravawu plasmana sredstava Vlade Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. uz saglasnost Ministarstva. IV Vr{ilac du`nosti direktora Agencije }e u roku od trideset dana (30) od dana imenovawa donijeti Pravilnik o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (u daqem tekstu: Pravilnik). kao i godi{wi izvje{taj o radu i izvr{ewu finansijskog plana Agencije usvaja Vlada. stav 2. po~ev{i od 1. II U skladu sa Zakonom o dje~ijoj za{titi. II Sjedi{te Agencije je u Bawoj Luci.r. broj: U-75/04 (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. III Ministarstvo finansija }e pripremiti Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o utvr|ivawu i na~inu izmirewa unutra{weg duga Republike Srpske. uz saglasnost Ministarstva. Cjenovnik usluga iz stava 1. u iznosu od 1. VI Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Vlada Republike Srpske. a u vezi sa Zakqu~kom Vlade Republike Srpske. februara 2009. od 22. lokacija i potreban broj izvr{ilaca utvrditi Pravilnikom. d o n i j e l a j e I Privremeno se obustavqa izvr{ewe sudskih odluka po osnovu obaveza koje ~ine unutra{wi dug Republike Srpske. VII Godi{wi program rada i finansijski plan. a odnose se na obaveze koje ~ine unutra{wi dug Republike Srpske u skladu sa Zakonom o utvr|ivawu i na~inu izmirewa unutra{weg duga Republike Srpske. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 312 Na osnovu ~lana 43. broj 11/09). po~ev{i od 1. VI Agencija mo`e u okviru svog djelokruga. formirati podru~ne jedinice. omladine i sporta predvi|ena za projekat “Fond tre}e i ~etvrto dijete”. III Vlada Republike Srpske }e na prijedlog Ministarstva poqoprivrede. Zakona o {umama (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine. 47/06. broj 75/08). februara 2009.iznos od 800. stav 3. s. s. godine. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. ne mogu se izvr{avati do dono{ewa propisa iz ta~ke I ove odluke. Broj: 04/1-012-2-275/09 26. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. ODLUKU O USLOVIMA ZA PO^ETAK RADA AGENCIJE ZA [UME I Ovom odlukom utvr|uju se uslovi za po~etak rada Agencije za {ume Republike Srpske (u daqem tekstu: Agencija).r. ~iji }e se poslovi.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. 313 Na osnovu ~lana 43. Vlada . 68/07.000. Vlada Republike Srpske. Milorad Dodik. broj 118/08). VIII Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. broj 118/08). februara 2009. na sjednici od 26. Milorad Dodik. {umarstva i vodoprivrede (u daqem tekstu: Ministarstvo) imenovati vr{ioca du`nosti direktora Agencije. godinu u okviru Ministarstva porodice. Za obavqawe poslova iz svog djelokruga Agencija }e.za svako ~etvrtoro|eno dijete . januara 2009. 17/08 i 64/08). februara 2009. odobrava se majci: . broj 118/08). {umarstva i vodoprivrede. br. godine. . Broj: 04/1-012-2-284/09 26.

s.Osnovnu {kolu “\ura Jak{i}” Srpski Milanovac. koje }e zakqu~iti Ugovor o prenosu vlasni{tva. “BISTRICA B-2a” i “BISTRICA B-3” NA RIJECI BISTRICI. 12. “Bistrica B2a” i “Bistrica B-3” na rijeci Bistrici. Broj: 04/1-012-2-279/09 26.2 (dva) ra~unara. na sjednici od 26. II Prenos sredstava iz ta~ke I ove odluke vr{i se bez naknade. Visina koncesione naknade za koncesiju iznosi 4. energetike i rudarstva da sa Koncesionarom zakqu~i ugovor o koncesiji.o. V Ako Koncesionar u roku od 30 dana od dana prijema ove odluke ne potpi{e ugovor o koncesiji.Svetosavsku omladinsku zajednicu Veri}i .r. februara 2009. februara 2009.2 (dva) ra~unara i . Broj: 04/1-012-2-339/09 26. Kotor Varo{. Zakona o koncesijama (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.Udru`ewe rezervnih vojnih starje{ina Grada Bawa Luka . energetike i rudarstva za potpisivawe Aneksa Ugovora iz ta~ke I ove odluke. II Ovla{}uje se ministar industrije. na sjednici od 26. godine. ra~unaju}i od dana zakqu~ivawa ugovora o koncesiji. februara 2009. br. preduze}u “Eko Green Energy” d. nad osnovnim sredstvima. Broj: 04/1-012-2-278/09 26. broj 118/08). koji se nalazi na teritoriji op{tine Kotor Varo{. za dodjelu koncesije za istra`ivawe i eksploataciju mrkog ugqa na le`i{tima “Maslovare” i “Hrva}ani” u kotorvaro{kom ugqenom basenu. stav 3. II U skladu sa ta~kom I ove odluke. od 30. donijela je ODLUKU O DAVAWU SAGLASNOSTI NA ANEKS UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADWU HIDROELEKTRANA “BISTRICA B-1”. na prijedlog Komisije za koncesije Republike Srpske. VI Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. godine.Strana 7 IV Za realizaciju ove odluke zadu`uju se Ministarstvo za porodicu. Zakona o koncesijama. Milorad Dodik. V Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Vlada Republike Srpske. mart 2009. Zakona o koncesijama. avgusta 2006. III Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.o. od 30. februara 2009. kojim }e se bli`e urediti koncesioni odnos. avgusta 2006. d o n i j e l a j e ODLUKU O PRENOSU PRAVA VLASNI[TVA I Ovom odlukom prenosi se pravo vlasni{tva nad osnovnim sredstvima sa Republi~kog centra za istra`ivawe ratnih zlo~ina na: .1 (jedan) TV prijemnik. 316 Na osnovu ~lana 43. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. III Za realizaciju ove odluke zadu`uju se Republi~ki centar za istra`ivawe ratnih zlo~ina. broj 118/08).000. broj: 05-312-1290/06. stav 3. broj: 05-3121290/06.r. Vlada Republike Srpske.o. 25/02 i 91/06) i ~lana 43. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade.Bistrica . Ministarstvo zdravqa i socijalne za{tite i Ministarstvo finansija. I U skladu sa ~lanom 27. donijela je 314 Na osnovu ~lana 6. na sjednici od 26. Grad Bawa Luka . 315 Na osnovu ~lana 27. Vlada Republike Srpske. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Milorad Dodik. Svetosavska omladinska zajednica Veri}i . bez naknade.r. . godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. godine. gubi sva prava utvr|ena ovom odlukom. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. .o. III Za kori{}ewe koncesije iz ta~ke II ove odluke. Koncesionar je du`an prije zakqu~ivawa ugovora o koncesiji uplatiti u korist buxeta Republike Srpske jednokratnu naknadu za koncesiono pravo na istra`ivawe i eksploataciju mrkog ugqa na le`i{tima “Maslovare” i “Hrva}ani” u iznosu od 105. Zakona o koncesijama (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Milorad Dodik. Koncesionar se obavezuje na uredno pla}awe koncesione naknade. s. broj 118/08).^etvrtak. godine ODLUKU O DODJELI KONCESIJE ZA ISTRA@IVAWE I EKSPLOATACIJU MRKOG UGQA NA LE@I[TIMA “MASLOVARE” I “HRVA]ANI” OP[TINA KOTOR VARO[ PREDUZE]U DOO “EKO GREEN ENERGY” KOTOR VARO[ I Daje se saglasnost na Aneks Ugovora o koncesiji za izgradwu hidroelektrana “Bistrica B-1”. omladinu i sport.Bistrica i Udru`ewe rezervnih vojnih starje{ina Grada Bawa Luka. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. prihvata se ponuda preduze}a “Eko Green Energy” d. februara 2009. s. februara 2009. br. Koncesija iz prethodnog stava dodjequje se na period do 30 (trideset) godina. 25/02 i 91/06) i ~lana 43. stav 3. Kotor Varo{ (u daqem tekstu: Koncesionar) dodjequje se koncesija za istra`ivawe i eksploataciju mrkog ugqa na le`i{tima “Maslovare” i “Hrva}ani”. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . IV Ovla{}uje se Ministarstvo industrije. Osnovna {kola “\ura Jak{i}” Srpski Milanovac. godine.00 KM.00% od bruto prihoda ostvarenog kori{}ewem mineralnog resursa. Koncesioni odnos presta}e ispuwewem bilo koje od pretpostavki iz ~lana 29.

da ne obavqaju du`nost ili vr{e aktivnosti koje dovode do sukoba interesa kako je propisano odredbama ~lana 5. vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Vlada Republike Srpske. Milorad Dodik. s. februara 2009. broj 25/03). Vlada Republike Srpske. br. 44/03.r. s. 12. koja se sastoji od pet (5) ~lanova iz reda lica koja poznaju oblasti od interesa za poslovawe Uprave za indirektno oporezivawe.posjedovawe stru~nih i profesionalnih znawa iz oblasti indirektnog oporezivawa. na period od pet godina. Milorad Dodik. na osnovu ove odluke. Zakona o ministarskim. III Zadu`uje se Ministarstvo prosvjete i kulture da. U komisiju za izbor imenuju se lica koja posjeduju stru~nu spremu i stru~no znawe na istom ili vi{em nivou od nivoa za koji se sprovodi postupak. d o n i j e l a j e ODLUKU O PRENOSU PRAVA VLASNI[TVA I Ovom odlukom prenosi se pravo vlasni{tva nad kancelarijskim namje{tajem i opremom sa Ministarstva prosvjete i kulture na Republi~ki pedago{ki zavod Republike Srpske. 318 Na osnovu ~lana 43. stav 3. br. vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske. Broj: 04/1-012-2-280/09 26. februara 2009. Broj: 04/1-012-2-281/09 26. Zakonom o sistemu indirektnog oporezivawa u Bosni i Hercegovini i uslovi utvr|eni ovom odlukom.da nisu osu|ivani za krivi~no djelo i prekr{aje iz oblasti finansijskog poslovawa. stav 3.visoka stru~na sprema (VII stepen). B) Posebni uslovi: . IV Sastavni dio ove odluke je spisak osnovnih sredstava koja se prenose u trajno vlasni{tvo Republi~kom pedago{kom zavodu. godine. d o n i j e l a j e . Pod kriterijumima za izbor ~lana iz stava 1. V Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. mart 2009. broj 118/08). te lica koja poznaju odredbe Zakona o sistemu indirektnog oporezivawa u Bosni i Hercegovini. II Kandidati za funkciju u organu iz ta~ke I ove odluke moraju ispuwavati sqede}e uslove. . Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Zakona o spre~avawu sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.Strana 8 . Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.da su stariji od 18 godina. d o n i j e l a j e ODLUKU O UTVR\IVAWU KRITERIJUMA ZA IZBOR ^LANA UPRAVNOG ODBORA UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVAWE I Ovom odlukom bli`e se utvr|uju uslovi i kriterijumi za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe. Vlada Republike Srpske imenuje komisiju za izbor. stav 2. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Vlada Republike Srpske. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. zavr{en ekonomski fakultet finansijskog smjera ili pravni fakultet. na sjednici od 26. . IV U skladu sa zakonom i ovom odlukom. Broj: 04/1-012-2-282/09 26. Zakona o sistemu indirektnog oporezivawa u Bosni i Hercegovini (“Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine”. vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. iz kwigovodstva osnovnih sredstava iskwi`i osnovna sredstva Ministarstva prosvjete i kulture na kojima se prenosi pravo vlasni{tva. Ustava BiH. 34/07 i 4/08). godine Bawa Luka Predsjednik Vlade.r. Milorad Dodik. februara 2009. A) Op{ti uslovi Svi kandidati za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe moraju da ispuwavaju sqede}e op{te uslove: . 52/04. a na prijedlog Komisije za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe. V Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. imenuje Vlada Republike Srpske. februara 2009.da nisu stariji od 65 godina na dan imenovawa. broj 73/08) i ~lana 5. . IV Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. na osnovu sprovedenog javnog konkursa. 44/03. Zakona o sistemu indirektnog oporezivawa u Bosni i Hercegovini (“Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine”. . februara 2009. Zakona o ministarskim. broj 118/08). 317 Na osnovu ~lana 43. II Pravo vlasni{tva prenosi se bez ograni~ewa i bez naknade. godine. godine. 319 Na osnovu ~lana 43.da se na wih ne odnosi ~lan IX ta~ka 1. ove ta~ke smatraju se op{ti i posebni uslovi utvr|eni Zakonom o ministarskim. na sjednici od 26.da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije dana objavqivawa upra`wene pozicije.da im nije pravosna`nom presudom izre~ena mjera bezbjednosti zabrane vr{ewa poslova iz nadle`nosti upravnog odbora. 34/07 i 4/08). III ^lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe. na sjednici od 26. ~lana 7. . broj 25/03) i ~lana 17. februara 2009. stav 2. . 52/04. uz mogu}nost jednog ponovnog imenovawa. Zakona o ministarskim. .r. s. ~lana 8. stav 3. broj 25/03) i ~lana 17. broj 118/08).

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 .60. ^lan 5. dodaje se nova alineja 4. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVAWU OP[TE BOLNICE “SVETI APOSTOL LUKA” DOBOJ ^lan 1. Zakona o zdravstvenoj za{titi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.”. s. ^lan 10. a u skladu sa zakonom. . .ostali prevoz putnika u kopnenom saobra}aju za vlastite potrebe i 321 Na osnovu ~lana 43. 6. 2/01.djelatnost bolnica.ostali vidovi zdravstvene za{tite. broj .90. Djelatnost iz stava 2. Odluke o Planu mre`a zdravstvenih ustanova (“Slu`beni glasnik Republike Srpske” br. Bolnica obavqa i djelatnost: . Pored djelatnosti iz st.121 . u skladu sa utvr|enim kriterijumima.85. koja glasi: “. 106/06 i 32/07). godine. . stav 3. mart 2009. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. ta~ka j) i ~lana 43.020 .230 . a uz prethodnu saglasnost ministarstva nadle`nog za poslove zdravqa i socijalne za{tite. ovog ~lana. broj 118/08). i 6. Broj: 04/1-012-2-283/09 26. . 12. ^lan 6. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. Milorad Dodik. kao i kriterijumi za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe propisani su Odlukom Vlade Republike Srpske o utvr|ivawu kriterijuma za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe.prikupqawe opasnog otpada.”. II Op{ti i posebni uslovi. broj 68/07).60. izvr{i}e Komisija za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe.prikupqawe i obrada ostalog otpada: . br. ^lan 7. . postaju alineje 5. februara 2009. imenovana od strane Vlade Republike Srpske.85. mijewa se i glasi: “Statut Bolnice uskladi}e se sa ovom odlukom u roku od 60 dana od dana stupawa na snagu ove odluke. februara 2009. Vlada Republike Srpske. Milorad Dodik. Rok za podno{ewe prijava na konkurs je osam dana od dana objavqivawa konkursa. stav 1. Bolnica obavqa poslove spoqnotrgovinskog prometa iz oblasti za koju je u skladu sa Zakonom registrovana. 1/03. i 7. ovog ~lana obuhvata prikupqawe i preradu infektivnog medicinskog otpada koji se stvara u zdravstvenim ustanovama. . 18/99. 15/94.r. IV Postupak izbora. Dosada{we alineje 4. poslije alineje 3.zdravstveno-preventivna praksa: . Pored djelatnosti iz stava 1.240 .r. stav 1.mikrobiolo{ka dijagnostika. ^lan 3. mijewa se i glasi: “Organ upravqawa Bolnice je Upravni odbor. Upravni odbor ima pet ~lanova koji se imenuju na period od ~etiri godine.”. 5.”. 1. februara 2009. ^lan 2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske.110 . ^lan 15. ovom odlukom i Statutom Bolnice.”.”. mijewa se i glasi: “Direktora i ~lanove Nadzornog odbora imenuje osniva~ na period od ~etiri godine. 320 Na osnovu ~lana 15. U ~lanu 11.odlagawe otpada na zemqi{te. ^lan 17. VI Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. 17/96 i 28/97) ~lan 6. . nakon sprovedenog postupka javne konkurencije. U ~lanu 16. s. ~lana 12. stav 3. ^lan 19. Zaposleni u bolnici ne mogu biti ~lanovi wenog Upravnog odbora. na sjednici od 26.rad Centra za prikupqawe otpada.donosi program rada i finansijski plan Bolnice”.^etvrtak. na prijedlog Ministarstva zdravqa i socijalne za{tite. Upravni odbor Bolnice imenuje i razje{ava Vlada Republike Srpske.prevoz pacijenata ambulantnim kolima. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.122 . dnevnim listovima “Glas Srpske”. rije~i: “predsjednika i” bri{u se. “Fokus” i “Press”. 65/01. U Odluci o osnivawu Op{te bolnice “Sveti apostol Luka” Doboj (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.143 . ukqu~uju}i i pregled prispjelih prijava na konkurs. V Za realizaciju ove odluke zadu`uje se Ministarstvo finansija. ^lan 9.85. ~lana 17. ^lan 4. . mijewa se i glasi: “Najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupawa na snagu ove odluke. iskqu~ivo za svoje potrebe.djelatnost medicinskih laboratorija. i 2. Zakona o sistemu javnih slu`bi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. izvr{i}e se razrje{ewe ~lanova Upravnog odbora iz reda zaposlenih u Bolnici i sprovesti postupak javne konkurencije za imenovawe novih ~lanova. ^lan 18. ^lan 8.direktna medicinska praksa. mijewa se i glasi: “Djelatnost Bolnice je zdravstvena za{tita stanovni{tva: . Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. . 58/01 i 62/02) i ~lana 15. mijewa se i glasi: “Do imenovawa novih ~lanova Upravnog odbora wihove obaveze i prava obavqa}e dosada{wi ~lanovi.prevoz robe u drumskom saobra}aju za vlastite potrebe. ovog ~lana.85. br.Strana 9 ODLUKU O RASPISIVAWU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR ^LANA UPRAVNOG ODBORA UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVAWE I Raspisuje se javni konkurs za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe.” Broj: 04/1-012-2-305/09 26. III Javni konkurs za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe objavi}e se u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.

broj: 02/1-020-991/05. februara 2009. od 24. na sjednici od 26.Strana 10 . decembra 2008. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU ISPLATE SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. 5/25 “Dom JNA sa ku}i{tem i dvori{tem” u ul. na sjednici od 26. Milorad Dodik. broj: 04/1-012-2044/08. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. stav 3. godine 326 Na osnovu ~lana 43.r. d o n i j e l a j e bra 2008. Broj: 04/1-012-2-285/09 26. sve upisane u ZK ul. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine 325 Na osnovu ~lana 43. stav 3. broj: 04/1-012-2675/08. na sjednici od 26. 3877/3 “Stari dom Armije . od 30. 324 Na osnovu ~lana 43. 118/08). decembra 2008. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. odnosno ozna~ene kao k. broj 118/08). broj 2/09). februara 2009. jula 2005. d o n i j e l a j e I U ta~ki I Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. godine. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. stav 3. br. od 13. od 30. na sjednici od 26. d o n i j e l a j e I U ta~ki I Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. broj 111/08).zemqi{no-kwi`na kancelarija (u daqem tekstu: nosilac prava kori{}ewa). stav 3. stav 3. 5/127 i k. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj: 04/1-012-3056/08. broj: 04/1-012-2898/08.~.dvori{te.r. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. a u vezi sa Odlukom o davawu saglasnosti na zakqu~ewe Ugovora.r. 5/134 “ku}i{te i dvori{te”. broj 81/08). Vlada Republike Srpske. na sjednici od 26. na sjednici od 26. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. s. s. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU ISPLATE SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. broj 118/08). jula 2005. s. Vlada Republike Srpske.r. broj 118/08). februara 2009. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. decembra 2008. broj: 04/1-012-2898/08. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. broj: 04/1-012-3041/08. Milorad Dodik. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU ISPLATE SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. februara 2009. avgusta 2008. februara 2009. Vlada Republike Srpske. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 2318/140 k. ku}a i zgrada” i k. 12. ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O PRENOSU PRAVA KORI[]EWA. broj 123/08). godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Bawa Luka VII (novi premjer). s. broj 118/08). rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. Borisa Kidri~a (sada: Kraqa Alfonsa XIII). februara 2009. broj: 02/1-020991/05. februara 2009. Broj: 04/1-012-2-287/09 26. 3531 k. Broj: 04/1-012-2-289/09 26. Milorad Dodik. od 24. februara 2009. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. 323 Na osnovu ~lana 43. Vlada Republike Srpske. novembra 2008. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.”.~. godine. od 11. broj: 04/1-012-3041/08. ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. od 29. godine. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. od 13. Milorad Dodik. godine I U Odluci o prenosu prava kori{}ewa. Vlada Republike Srpske. mart 2009. 322 Na osnovu ~lana 43. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj 84/05) ta~ka I mijewa se i glasi: “Vlada Republike Srpske prenosi pravo kori{}ewa na nepokretnostima ozna~enim kao k. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. novembra 2008.~. s. broj 118/08). 3877/1 “Stari dom Armije . februara 2009. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. od 11. od 29. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. decembra 2008. februara 2009. Broj: 04/1-012-2-286/09 26. k.o. Milorad Dodik. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. Bawa Luka (stari premjer). februara 2009. decem- .~. broj: 04/1-012-3056/08. Broj: 04/1-012-2-288/09 26.o.r. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. decembra 2008.~. broj 3/09). godine.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. Vlada Republike Srpske. od 27. u korist Osnovnog suda Bawa Luka . godine. godine.dvori{te” upisane u PL br. broj: 04/1-012-2675/08.

broj: 04/1-012-2124/08. Broj: 04/1-012-2-290/09 26. septembra 2008. novembra 2008. ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA. godine. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj 81/08). rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. od 21. Broj: 04/1-012-2-294/09 26. broj . stav 3. broj: 04/1-012-2234/08. Milorad Dodik. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine. oktobra 2008.r. od 16. Vlada Republike Srpske. stav 3.r. godine. broj 118/08).Strana 11 ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. s. Broj: 04/1-012-2-291/09 26. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj 5/08). II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.^etvrtak. septembra 2008. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade.r. broj: 04/1-012-2585/08. na sjednici od 26. s. februara 2009. februara 2009. od 18. na sjednici od 26. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 328 Na osnovu ~lana 43. broj: 04/1-012-2234/08. broj 83/08). broj: 04/1012-2/08. od 4. stav 3. broj 118/08). septembra 2008. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. Milorad Dodik. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. Vlada Republike Srpske. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. od 4. godine 118/08). godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Vlada Republike Srpske. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. broj: 04/1-012-2413/08. februara 2009. broj: 04/1-012-2585/08. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. februara 2009. I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. broj: 04/1-012-2124/08. na sjednici od 26. od 6. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. godine. februara 2009. 327 Na osnovu ~lana 43. Broj: 04/1-012-2-293/09 26. broj 90/08). godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. februara 2009. d o n i j e l a j e 330 Na osnovu ~lana 43. na sjednici od 26. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Broj: 04/1-012-2-295/09 26. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava. na sjednici od 26. Milorad Dodik. s. Vlada Republike Srpske. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. Milorad Dodik. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade.r. broj 105/08). Vlada Republike Srpske. od 18. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj: 04/1-012-2413/08. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Milorad Dodik. od 10. godine ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA.r. broj: 04/1-012-2/08. broj 100/08). d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. od 6. februara 2009. februara 2009. februara 2009. avgusta 2008. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. s. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. Milorad Dodik. januara 2008. avgusta 2008. d o n i j e l a j e 331 Na osnovu ~lana 43. februara 2009. mart 2009. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. broj: 04/1-012-2028/08. od 16. od 21. godine. novembra 2008. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU ISPLATE SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . od 10. Broj: 04/1-012-2-292/09 26. s. stav 3. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. januara 2008. s. septembra 2008. stav 3.r. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 12. februara 2009. 329 Na osnovu ~lana 43. broj: 04/1-012-2028/08. oktobra 2008. broj 118/08). broj 118/08). godine Bawa Luka Predsjednik Vlade.

februara 2009. maja 2008. ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. od 3.Strana 12 . od 3. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. od 6. godine. broj: 04/1-012-1333/08. Vlada Republike Srpske. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. na sjednici od 26. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena.r. Broj: 04/1-012-2-299/09 26. juna 2008. d o n i j e l a j e II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.r. godine. Vlada Republike Srpske. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. maja 2008. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. go- . od 15. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. godine. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. februara 2009. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. od 29. broj: 04/1-012-1103/08. Broj: 04/1-012-2-297/09 26. aprila 2008. broj 118/08). godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. broj: 04/1-012-1106/08. juna 2008. februara 2009. Milorad Dodik. broj 37/08). maja 2008. godine 335 Na osnovu ~lana 43. februara 2009. broj 118/08). II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. mart 2009. broj: 04/1-012-1221/08. godine. Vlada Republike Srpske. d o n i j e l a j e 337 Na osnovu ~lana 43. februara 2009.r. broj 118/08). d o n i j e l a j e I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. broj: 04/1-012-761/08. Broj: 04/1-012-2-296/09 26. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. Milorad Dodik. Vlada Republike Srpske. s. godine 336 Na osnovu ~lana 43. stav 3. s. februara 2009. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. broj 118/08). na sjednici od 26. februara 2009. s. februara 2009. od 15. stav 3. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. broj: 04/1-012-1121/08. s. od 15. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Milorad Dodik. 332 Na osnovu ~lana 43. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. Milorad Dodik. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. broj: 04/1-012-1106/08. broj 47/08). od 15. od 29. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. s. d o n i j e l a j e I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. od 15. aprila 2008. maja 2008. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. maja 2008.r. na sjednici od 26. broj 52/08). Milorad Dodik. stav 3. ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. februara 2009. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. februara 2009. na sjednici od 26. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj 47/08). godine. broj: 04/1-012-1107/08. broj 118/08). na sjednici od 26. Broj: 04/1-012-2-298/09 26. Vlada Republike Srpske. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. 12. broj 118/08). od 6. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. od 15. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. broj: 04/1-012-761/08. stav 3. broj: 04/1-012-1107/08. 333 Na osnovu ~lana 43. stav 3. broj: 04/1-012-1103/08. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. godine. 334 Na osnovu ~lana 43. maja 2008. na sjednici od 26. ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. maja 2008. maja 2008. Broj: 04/1-012-2-300/09 26. godine ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. broj: 04/1-012-1333/08. februara 2009. Vlada Republike Srpske. I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. broj 47/08). stav 3.r.

338 Na osnovu ~lana 43. broj 57/08). II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. broj 118/08) i ~lana 16. od 6. Prije predaje u posjed eksproprisanih nepokretnosti prvostepeni organ }e obezbijediti sve dokaze koji su potrebni za odre|ivawe naknade za eksproprisane nepokretnosti. godine. klase u povr{ini od 2. broj 56/08). Broj: 04/1-012-2-302/09 26. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. Vlada Republike Srpske. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. na sjednici od 26. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. na sjednici od 26. s. broj 181 KO Mahovqani. Vlada Republike Srpske. stav 3. Vlada Republike Srpske saglasna je da se korisniku eksproprijacije. broj: 04/1-012-1708/08. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. ul. jula 2008. broj 118/08). marta 2008. februara 2009. zvana “Brdo”. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.Strana 13 dine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. jula 2008. stav 3. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. juna 2008. dozvoli stupawe u posjed nepokretnosti ozna~enih kao k.r. i k. 37/07 i 110/08). ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. Milorad Dodik. na sjednici od 26. Sjedi{te zamjenika Bawa Luka. na sjednici od 26. broj 532. Vlada Republike Srpske. Milorad Dodik. februara 2009. Pl. broj 173/15. stav 6. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. broj 164/10. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. od 12. broj 118/08) i ~lana 33. godine. na period od ~etiri godine. mart 2009. stav 3. februara 2009. eksproprisanih Rje{ewem Republi~ke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Broj: 04/1-012-2-306/09 26. broj 56/08). d o n i j e l a j e I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. d o n i j e l a j e 340 Na osnovu ~lana 43. godine. februara 2009. februara 2009. Imenuju se ~lanovi Upravnog odbora Kwi`evne zadruge. od 6. s. Tu`ba podnesena protiv ovog rje{ewa ne odla`e wegovo izvr{ewe. broj: 04/1-012-1332/08.~. br. stav 6. od 10. obje upisane u zk. Vlada Republike Srpske. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.r. godine 341 Na osnovu ~lana 43. juna 2008. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. broj 68/08). 12. Podru~ne jedinice Lakta{i. 3. stav 5. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. februara 2009. godine. godine. juna 2008. vo}wak 3.r. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. na sjednici od 26. s. Milorad Dodik. Vlada Republike Srpske. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade.~. februara 2009. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. februara 2009.r. na ime Dabi} Du{ana. i to: . 342 Na osnovu ~lana 43. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj: 26-473-50-2/06. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. februara 2009. Broj: 04/1-012-2-301/09 26. klase u povr{ini od 267 m2. Milorad Dodik. 4. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. juna 2008. broj: 04/1-012-1708/08. godine. broj: 04/1-012-1399/08. 112/06.829 m2. broj 118/08). broj 68/07). prije pravosna`nosti odluke o naknadi za eksproprisane nepokretnosti. od 18. Broj: 04/1-012-2-304/09 26. stav 3. d o n i j e l a j e RJE[EWE O IMENOVAWU ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA KWI@EVNE ZADRUGE 1.^etvrtak. od 10. od 12. broj 118/08). broj: 04/1-012-1399/08. 2. wiva 5. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Broj: 04/1-012-2-303/09 26. vlasni{tvo Dabi} Du{ana sina Tanasije sa 1/1 dijela. a stvarno i fakti~ko vlasni{tvo Rau{ Du{anke k}eri Du{ana sa 1/3 dijela i Dabi} Branislava sina Du{ana sa 2/3 dijela. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . s. Zakona o eksproprijaciji (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. Milorad Dodik. s. KO Mahovqani.r. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. broj: 04/1-012-1332/08. RJE[EWE 1. povodom prijedloga Pravobranila{tva Republike Srpske. 339 Na osnovu ~lana 43. februara 2009. zvana “Brdo”. Zakona o sistemu javnih slu`bi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.

Vlada Republike Srpske. d o n i j e l a j e RJE[EWE O IMENOVAWU ^LANOVA KOMISIJE ZA SPROVO\EWE JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVAWE ^LANOVA NADZORNOG ODBORA “VODOVOD” AD BAWA LUKA RJE[EWE O IMENOVAWU ^LANOVA PRIVREMENOG NADZORNOG ODBORA JP “AUTOPUTEVI REPUBLIKE SRPSKE” 1. stav 6. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.d Bawa Luka.r. Zakona o ministarskim. 2. Milorad Dodik. Zadatak Komisije je da razmotri prispjele prijave na konkurs. 3) Sini{a Markovi}. d o n i j e l a j e 343 Na osnovu ~lana 5. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.Univerzitet Bawa Luka. broj 41/03). RJE[EWE O IMENOVAWU KOMISIJE ZA IZBOR ^LANOVA PREDSTAVNIKA OSNIVA^A U UPRAVNI ODBOR JAVNE USTANOVE “STUDENTSKI CENTAR PALE” 1. broj 41/03). 3) Momir Ronda{.predstavnika osniva~a u Upravni odbor JU “Studentski centar Pale”. februara 2009. dr Zdenka Krivoku}a . sa~ini listu sa u`im izborom kandidata koji ispuwavaju kriterijume za imenovawe.r. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. nakon toga. dipl. 2) Vera Mirkovi}. ~lana 9. stav 6. mart 2009. Bawa Luka. vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. s. pravnik. Broj: 04/1-012-2-321/09 26. obavi intervjue sa kandidatima i. 5) prof. Vlada Republike Srpske. pravnik. broj 41/03).predstavnika osniva~a u Upravni odbor JU “Studentski centar Pale” (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 3) Goran Vrhovac. 4. 2) Biqana Vojvodi} . diplomirani gra|evinski in`ewer saobra}ajnog smjera. Administrativno-tehni~ke poslove za potrebe Komisije obavqa}e Ministarstvo prosvjete i kulture. i 6. broj 8/09) i Odluke o utvr|ivawu kriterijuma za izbor i imenovawe ~lanova . Vlada Republike Srpske. dr Miroslav Bobrek . februara 2009. in`.Ministarstvo prosvjete i kulture. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 2. gra|evinarstva. s. broj 118/08) i ~lana 9. godine. februara 2009. u sastavu: 1) Milenko Daki}.r.Strana 14 .Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. 2) Dijana Stoji}. Zakona o ministarskim. Za ~lanove Privremenog nadzornog odbora JP “Autoputevi Republike Srpske”. a u vezi sa ~l. sa~ini listu kandidata koji ispuwavaju kriterijume za imenovawe. Broj: 04/1-012-2-327/09 26. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. s. Milorad Dodik.Ministarstvo prosvjete i kulture. februara 2009. pravnik. februara 2009.Univerzitet Bawa Luka. ~lana 9. Vlada Republike Srpske. dipl. na sjednici od 26. 4) prof. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. Broj: 04/1-012-2-328/09 26. . godine. gra|evinarstva. vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. u sastavu: 1) prof. broj 75/04). po potrebi. februara 2009. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Zakona o ministarskim. in`.Ministarstvo prosvjete i kulture. dipl. Milorad Dodik. d o n i j e l a j e RJE[EWE O IMENOVAWU KOMISIJE ZA IZBOR ^LANA SAVJETA ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVAWA I OSIGURAWE KVALITETA 1. broj 8/09). diplomirani ekonomista. Imenuje se Komisija za izbor i imenovawe ~lanova . broj 111/06). godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. broj 118/08). 3) Biqana Trifunovska . 1) dr Mile Vasi}. dipl. Imenuje se Komisija za izbor ~lana Savjeta za razvoj visokog obrazovawa i osigurawe kvaliteta. u funkciji Skup{tine JP “Autoputevi Republike Srpske”. broj 118/08). 3.Ministarstvo prosvjete i kulture.Ministarstvo prosvjete i kulture. februara 2009. Zakona o javnim preduze}ima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 12. 3) Vawa Aleksi} . imenuju se: 1) Slobodan Bu}ma. Odluke o raspisivawu Javnog konkursa za izbor i imenovawe ~lanova . Zakona o javnim preduze}ima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. u sqede}em sastavu: 1) Vesna Jankovi} . 344 Na osnovu ~lana 43. s. broj 75/04). dipl. predlo`i rang-listu kandidata Skup{tini “Vodovod” a. do zavr{etka postupka javne konkurencije. 346 Na osnovu ~lana 43. 2) Du{ko Radusinovi}. februara 2009. 2) Vawa Aleksi} .d. 2. diplomirani pravnik. Zadatak Komisije za sprovo|ewe Javnog konkursa za izbor i imenovawe ~lanova Nadzornog odbora je da razmotri prijave dospjele na Konkurs. 345 Na osnovu ~lana 43. na sjednici od 26. a u vezi sa Odlukom o osnivawu Javnog preduze}a “Autoputevi Republike Srpske” (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 3. godine Bawa Luka Predsjednik Skup{tine. Broj: 04/1-012-2-322/09 26. 2. obavi intervju sa kandidatima i predlo`i listu kandidata Vladi na razmatrawe i dono{ewe kona~ne odluke. Imenuje se Komisija za sprovo|ewe Javnog konkursa za izbor i imenovawe ~lanova Nadzornog odbora “Vodovod” a. na sjednici od 26.Ministarstvo prosvjete i kulture. dr Petar Kuni} . Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. d o n i j e l a j e 1. na sjednici od 26. prikupi dodatne informacije o kandidatima. vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. stav 6.r. Milorad Dodik. godine. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 2. godine.predstavnika osniva~a u Upravni odbor JU “Studentski centar Pale” (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.

februara 2009. Vlada Republike Srpske. godine. Milorad Dodik. februara 2009. d o n i j e l a j e RJE[EWE O IMENOVAWU VR[IOCA DU@NOSTI DIREKTORA CENTRA ZA PRU@AWE BESPLATNE PRAVNE POMO]I 1. diplomirani pravnik. br. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. na sjednici od 26.r. Administrativno-tehni~ke poslove za potrebe Komisije obavqa}e Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. s.Ministarstvo prosvjete i kulture. februara 2009. ta~ka u) Zakona o republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. 62/02. broj 118/08). broj 8/09) i Odluke o utvr|ivawu kriterijuma za izbor i imenovawe direktra JU “Studentski centar Pale” (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 4. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.r. stav 6. d o n i j e l a j e Na osnovu ~lana 39. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. februara 2009. ~lana 42. na sjednici od 26. 2. mart 2009. br. stav 1. vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. stav 6. s. diplomirani pravnik. 4. a u vezi sa Odlukom o na~inu imenovawa predstavnika Akcijskog fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske u skup{tinama dru{tava kapitala iz portfeqa fondova i na~inu wihovog postupawa (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. donijela je 1. Administrativno-tehni~ke poslove za potrebe Komisije obavqa}e Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. na sjednici od 26. 4) Milan Komqenovi} . Odluke o raspisivawu Javnog konkursa za izbor i imenovawe direktora JU “Studentski centar Pale” (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 3. broj 118/08). februara 2009. Vlada Republike Srpske. s. broj 8/09). broj 118/08) i ~lana 43. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. stav 6. Stupawem na snagu ovog rje{ewa prestaje da va`i Rje{ewe broj: 04/1-012-786/08. s. februara 2009. Broj: 04/1-012-2-317/09 26. Broj: 04/1-012-2-318/09 26. 5) Dragan Kr~mar . d o n i j e l a j e RJE[EWE O IMENOVAWU PREDSTAVNIKA FONDA ZA RESTITUCIJU REPUBLIKE SRPSKE AD BAWA LUKA U SKUP[TINI DRU[TVA KAPITALA MJE[OVITI HOLDING “ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE” TREBIWE ZAVISNO PREDUZE]E “ELEKTROKRAJINA” AD BAWA LUKA Na osnovu ~lana 15. a u skladu sa Uputstvom o na~inu postupawa predstavnika Akcijskog fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske u skup{tinama dru{tava kapitala iz portfeqa fondova. sa~ini listu kandidata koji ispuwavaju kriterijume za imenovawe. 2. Zadatak Komisije je da razmotri prispjele prijave na Konkurs. ta~ka z) i ~lana 43. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . a u vezi sa ~lanom 53. Na osnovu ~lana 58. Broj: 04/1-012-2-324/09 26. RJE[EWE O IMENOVAWU KOMISIJE ZA IZBOR DIREKTORA JAVNE USTANOVE “STUDENTSKI CENTAR PALE” 1. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. Vlada Republike Srpske. Rje{ewa. godine. Zakona o dr`avnim slu`benicima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Milorad Dodik. Milorad Dodik. imenuje se za vr{ioca du`nosti direktora Centra za pru`awe besplatne pravne pomo}i. Sne`ana Marjanac. godine. godine.d. stav 6. obavi intervju sa kandidatima i predlo`i listu kandidata Vladi Republike Srpske na razmatrawe i dono{ewe kona~ne odluke. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. razrje{ava se du`nosti sekretara Ministarstva pravde. 5) Dragan Kr~mar . ~lana 9.Strana 15 4) Milan Komqenovi} . obavi intervju sa kandidatima i predlo`i listu kandidata Vladi Republike Srpske na razmatrawe i dono{ewe kona~ne odluke.Ministarstvo prosvjete i kulture. 24/98. od 3. Bawa Luka u Skup{tini dru{tva kapitala Mje{oviti holding “Elektroprivreda Republike Srpske” Trebiwe Zavisno preduze}e “Elektrokrajina” a. 38/03. Milorad Dodik. broj 41/03). Broj: 04/1-012-2-320/09 26. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. 2. 3.“Studentski centar Pale”. Bawa Luka.r. RJE[EWE O RAZRJE[EWU SEKRETARA MINISTARSTVA PRAVDE 1. Zakona o ministarskim. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade.“Studentski centar Bawa Luka”. broj 118/08). 12. broj 118/08). Broj: 04/1-012-2-323/09 26. broj 118/08). Imenuje se Komisija za izbor direktora JU “Studentski centar Pale”. Milorad Dodik. februara 2009. Sne`ana Marjanac. . 2. na sjednici od 26. 4. 97/04 i 34/06) i ~lana 43. godine.r. 2) Vawa Aleksi} . godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. 3. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Spu`beni glasnik Republike Srpske”. Zakona o dr`avnim slu`benicima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. februara 2009.Ministarstvo prosvjete i kulture. Imenovani je du`an da zastupa interese Fonda u Skup{tini dru{tva kapitala iz ta~ke 1. 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. sa~ini listu kandidata koji ispuwavaju kriterijume za imenovawe. Imenuje se Slobodan Puhalac za predstavnika Fonda za restituciju Republike Srpske a. u sqede}em sastavu: 1) Vesna Jankovi} . zbog prelaska na drugu du`nost. broj 118/08).r. Vlada Republike Srpske.d. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. 3) Biqana Trifunovska .“Studentski centar Pale”.^etvrtak. februara 2009. s. Zadatak Komisije je da razmotri prijave prispjele na Konkurs. 347 Na osnovu ~lana 43.“Studentski centar Bawa Luka”. stav 1. 69/07 i 102/07). Zakona o preduze}ima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. aprila 2008.

m) asimetri~ni algoritam je na~in {ifrovawa podataka koji koristi dva kqu~a (tajni i javni) prilikom {ifrovawa. v) procesor je ure|aj (funkcionalne jedinice) za obradu podataka u ra~unaru ili ra~unarskom ure|aju koji mo`e da prima podatke.poruke. isti kqu~ se koristi za {ifrovawe. Ovim pravilnikom ure|uju se: a) na~in evidentirawa i kontrola prometa pogonskog motornog goriva. postupaka i pravila i odgovaraju}e dokumentacije koji obezbje|uje proizvo|a~ ure|aja. b) na~in evidentirawa i kontrola prometa ostalih proizvoda i usluga na BPS. spada u grupu simetri~nih algoritama. d) IFSF protokol je me|unarodno priznat protokol koji omogu}ava komunicirawe razli~itih vrsta ure|aja proizvedenih od razli~itih proizvo|a~a. baza podataka i sl. tako da se tajnost podataka zasniva na tajnosti kqu~a. da ga ~uva i da ga stavi na raspolagawe kada zatreba. o) elektronski . a pomo}u kojeg se vr{i upravqawe hardverom. z) kontrola rada ugra|ene opreme i ovla{}enog servisera i i) na~in i dodjela identifikacionog broja ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa koji se instali{u na benzinskim pumpnim stanicama. 348 Na osnovu ~lana 5. stav 2. opreme. tj. s) automatsko mjerilo nivoa te~nosti (u daqem tekstu: AMN) je mjerilo sa elementom za direktnu ili indirektnu detekciju nivoa te~nosti koja je pod atmosferskim pritiskom ili pod pritiskom smje{tena u nepokretnim polo`enim cilindri~nim rezervoarima sa rashla|iva~ima ili bez wih ili grija~a te~nosti. Zakona o republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.monitoring je nadzorni sistem za pra}ewe. wime se utvr|uje identitet potpisnika. r) mjerni ure|aji na BPS su sprave za mjerewe te~nih goriva (pumpni automati . elektronski mjerni sistem ~ine automatsko mjerilo nivoa te~nosti. preko ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa (u daqem tekstu: ure|aj za evidentirawe prometa).poruke i to na na~in da je nemogu}e obrnutim postupkom dobiti izvorne podatke.OSNOVNE ODREDBE ^lan 1. `) prava i obaveze vlasnika opreme. Zakona o trgovini (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.agregati) i automatska mjerila nivoa te~nosti. z) promet datoteka je organizovani skup podataka u kome su pohraweni podaci o izvr{enom prometu za ta~no definisani vremenski period. definisani softver. tj. ure|aj i ure|aji za istakawe. tj. koeficijent termi~kog {irewa goriva. broj 84/07). j) kontrolna suma (checksum) je suma dobijena primjenom operacije iskqu~ivo ili XOR nad bajtovima izvr{nog koda. npr.). `) log datoteka je posebna datoteka u kojoj se nalaze hronolo{ki poredani svi relevantni doga|aji bitni za pra}ewe ispravnosti rada ugra|ene opreme. .kodirawe podataka radi spre~avawa neovla{}enog pristupa posebno u toku prenosa na daqinu. 12. odnosno de{ifrovawa. standard pomo}u kojeg se vr{i {ifrovawe podataka kori{}ewem tajnog kqu~a. va`e}e tabele zapremine za rezervoar. k) kriptovawe je {ifrovawe . n) HASH funkcija je ra~unarski implementiran postupak pomo}u kojeg se dobija sa`etak podataka . mart 2009.izvje{taja o prometu na BPS. sprava za mjerewe te~nih goriva i automatskog mjerila nivoa te~nosti na benzinskim pumpnim stanicama (u daqem tekstu: BPS) iz ~l. e) prava i obaveze servisera ovla{}enih za ugradwu opreme. ministar trgovine i turizma donosi PRAVILNIK O NA^INU EVIDENTIRAWA I KONTROLI PROMETA NA BENZINSKIM PUMPNIM STANICAMA PUTEM UGRA\ENE OPREME. d) uslovi ovla{}avawa koje moraju da ispune preduze}a koja vr{e promet. tj. skup procedura iz protiveksplozivne za{tite za ugro`ene prostore. q) 3 DES algoritam predstavqa modifikaciju DES algoritma gdje se prilikom {ifrovawa podataka koriste kqu~evi du`ine 128 bita. niz programa. materijalnim dijelovima ure|aja. kontrolu i nadgledawe prometa robe i rada ugra|ene opreme na BPS sa udaqene destinacije.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. 29. g) protokol je skup konvencija koje u komunicirawu koriste razli~iti ure|aji. ^lan 2. tj. referentna temperatura). te ostali podaci bitni za ta~nost rada AMN (pre~nik rezervoara. (1) Pojedini izrazi upotrijebqeni u ovom pravilniku imaju sqede}a zna~ewa: a) softver je nematerijalni dio ure|aja. broj 118/08). UVEZIVAWU PREDVI\ENE OPREME. p) heartbeat otkucaji (impulsi) su impulsi koji generi{u sistem ili program i slu`e za o~itavawe statusa sistema i upisivawe podataka o sistemu u Log datoteku. integritet elektronskih poruka dokumenata i garantuje nemogu}nost naknadnog poricawa odgovornosti za wihov sadr`aj. v) na~in umre`avawa ure|aja za evidentirawe prometa sa postoje}om opremom od ovla{}enih servisera. preko ure|aja za evidentirawe prometa. de{ifrovawe podataka. |) postupci i radwe prilikom ugradwe opreme. ure|aja i potrebne stru~ne spreme za obavqawe trgovinske djelatnosti (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. OBAVEZAMA SERVISERA I OMOGU]AVAWU DAQINSKOG NADZORA U SVRHU KONTROLE I NA^INU ODRE\IVAWA I DODJELE IDENTIFIKACIONOG BROJA URE\AJA ZA EVIDENTIRAWE I KONTROLU PROMETA I . g) oblik i sadr`aj obaveznih dokumenata . Pravilnika o minimalno-tehni~kim uslovima u pogledu poslovnog prostora.digitalni potpis je skup podataka u elektronskom obliku koji su pridru`eni ili logi~ki povezani sa drugim elektronskim podacima i slu`i za identifikaciju potpisnika i potvrdu vjerodostojnosti potpisanog elektronskog dokumenta. i) XML format je industrijski standard za razmjenu podataka izme|u razli~itih platformi (operativnih sistema. broj 6/07) i ~lana 82. procjenu i obra~un prometa pogonskog motornog goriva i drugih proizvoda i usluga i koja omogu}ava da se izvr{i rekonstrukcija doga|aja na BPS. ugradwu i odr`avawe opreme na BPS. i 30. fiskalni ra~un. w) kqu~ je blok podataka pomo}u kojeg se vr{i {ifrovawe otvorenog teksta .Strana 16 . l) DES algoritam (data-encryption-standard) je postupak. obra|uje ih i daje rezultate prema uputstvima iz instalisanog programa. b) memorija je komponenta ra~unarske opreme koja mo`e da prihvati jedinicu informacije. softvera. |) ATEX 137 je me|unarodni obavezuju}i protokol. e) daqinski nadzor .

d) obezbijedi evidentirawe stvarne vrijednosti prometovanih proizvoda.{tampa~a. e) obezbijedi mogu}nost da svaka po~eta. o) onemogu}i promjenu datuma. svedenog na 15°C. osim kada je rije~ o kvaru procesora i memorije. Sistem ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa sastoji se od: a) PC (Personal Computer) kasa u smislu ovog pravilnika je ra~unar opremqen softverom koji vr{i funkciju ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa i b) fiskalnog {tampa~a.NA^IN UVEZIVAWA URE\AJA ZA EVIDENTIRAWE I KONTROLU PROMETA I OSTALE OPREME ^lan 6. ^lan 5. vremena evidentirawa prometa i svih ostalih podataka koji su uneseni u ure|aj za evidentirawe i kontrolu prometa prije izrade dnevnog izvje{taja. nedostaje ili ne ispuwava uslove u pogledu funkcionalnih i tehni~kih zahtjeva.. memorije. Zahtjevi za mjerne ure|aje ^lan 3. podsklopova i dijelova. kvara. |) obezbijedi mogu}nost testirawa radi provjere ispravnosti ure|aja za evidentirawe prometa. n) omogu}i ru~no uno{ewe stawa totalizatora na pumpnim automatima iz ~lana 38.TEHNI^KI ZAHTJEVI ZA OPREMU UGRA\ENU NA BPS 1. a prekinuta operacija usqed prekida napajawa.{tampa~em. m) omogu}i konekciju i daqinski nadzor od kontrolnog organa. poslije otklawawa uzroka prekida. ovog pravilnika i s) ure|aj za evidentirawe prometa mora biti napajan preko ure|aja koji }e omogu}iti wegov rad u odre|enom vremenskom roku u slu~aju nestanka elektri~ne energije. w) onemogu}i brisawe evidentiranog prometa. pokretawe softvera se de{ava sa startom operativnog sistema. na koji je instalisan. `) obezbijedi operativnu memoriju sa svim potrebnim podacima o robi i uslugama. povezanih u jednu nepokretnu cjelinu ugra|enu u zajedni~ki ram. II . koriste}i softversku aplikaciju. mjerewe spravom zasnovano je na radu proto~nog mjerila zapremine (volumetra).Strana 17 t) sprava za mjerewe te~nih goriva je mjerilo koje ~ine mjerna. mart 2009. izuzev kod pumpnih automata iz ~lana 38. da preuzmu kontrolu nad wim. (1) Automatsko mjerilo nivoa te~nosti (AMN) mora da: a) posjeduje rje{ewe o odobrewu tipa izdato od nadle`ne institucije u skladu sa propisima kojima se reguli{e na~in ispitivawa tipa mjerila i b) ispuwava uslove iz propisa o metrolo{kim uslovima za automatska mjerila nivoa te~nosti u nepokretnim rezervoarima koja su verifikovana od nadle`ne institicije za metrologiju. kada je ure|aj za evidentirawe prometa stavqen u eksploataciju i da uno{ewe datuma ima logi~nu kontrolu (datum ne mo`e biti stariji od datuma uvo|ewa ure|aja za evidentirawe prometa u eksploataciju. 12. pri ~emu je funkcija promjene realnog vremena dozvoqena iskqu~ivo u obimu +/. i 2.za ure|aje koji rade pod IFSF protokolom). q) omogu}i podr`avawe alarma o svim vrstama otkaza. ponovo po~ne da radi. odnosno fiskalnom registar kasom .). ekrana i upravqawa upisom podataka u memoriju. odnosno interfejs koji ne dozvoqava promjene podataka u memoriji ure|aja za evidentirawe prometa i . l) omogu}i pam}ewe zapisanih podataka najmawe tri godine. b) obezbijedi o~itavawe evidentiranog prometa prema standardnim vremenskim jedinicama (dan. godina). 2. ovog pravilnika. r) onemogu}i rad ure|aja za istakawe sve dok se ne izvr{i evidentirawe prethodno isto~ene koli~ine pogonskog motornog goriva.jedan sat (zimsko i qetno ra~unawe vremena). nezavisno od napajawa. kao i funkcionisawe ostale opreme uvezane na ure|aj za evidentirawe i kontrolu prometa (heartbeat otkucaji na svakih 1-3 minuta . odnosno izvr{enih usluga. Zahtjev za sistem ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa ^lan 4. odnosno serviser. i) obezbijedi da se ure|aj za evidentirawe prometa ne mo`e koristiti ako je neki od wegovih funkcionalnih dijelova neispravan. ~iji radni dijelovi zahvataju odre|enu zapreminu goriva i preko pokaznog ure|aja (brojila) pokazuju je u jedinicama zapremine i }) manipulativna razlika je razlika izme|u kwigovodstvenog stawa zaliha pogonskog motornog goriva i izmjerenog stawa zaliha pogonskog motornog goriva u rezervoarima u okviru granica dozvoqenih gre{aka mjernih ure|aja ugra|enih na BPS. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . (1) Ure|aj za evidentirawe prometa mo`e se povezati i sa drugim ra~unarima. kvara dijela ure|aja i sl. Ure|aj za evidentirawe prometa preko kojeg se evidentira promet proizvoda i usluga mora da: a) ima program (softver) koji je za{ti}en od izmjene ili brisawa. novouneseni datum ne mo`e biti stariji od datuma za koji je ve} ura|en dnevni izvje{taj i sl. zaokru`ivawem na dvije decimale. a koji koristi standardne funkcije za registrovawe operacija prilikom evidentirawa prometa proizvoda i usluga. z) omogu}i fizi~ku za{titu nepovredivosti podataka koji se ~uvaju u memoriji na na~in koji je odredio proizvo|a~. pogonska. softver onemogu}ava druge programe operativnog sistema. k) obezbijedi mogu}nost uvezivawa sa fiskalnim {tampa~em. 1. p) onemogu}i brisawe baze podataka ure|aja za evidentirawe prometa pomo}u bilo koje specijalne funkcije. a ovakav na~in pristupa ure|aju za evidentirawe prometa treba da bude kriptovan. mjesec. v) obezbijedi kontrolnim organima o~itavawe evidentiranih podataka u memoriji preko tastature i preko ure|aja koji omogu}avaju daqinsku kontrolu. radna. ovog ~lana moraju da posjeduju uvjerewe o ispuwenosti uslova protiveksplozivne za{tite. kontrolna i dodatna grupa sklopova. (2) Sprava za mjerewe te~nih goriva mora da: a) posjeduje rje{ewe o odobrewu tipa izdato od nadle`ne institucije u skladu sa propisima o na~inu ispitivawa tipa mjerila i b) ispuwava uslove iz propisa o metrolo{kim uslovima za sprave za mjerewe te~nih goriva koje su verifikovane od nadle`ne institucije za metrologiju. odnosno fiskalne registar kase . (3) Mjerni ure|aji iz st. g) obezbijedi ~uvawe evidentiranih podataka u memoriji i evidentira ih na kontrolnom zapisu.^etvrtak. kao i preuzimawe svih podataka sa ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa i ostale opreme. III . j) omogu}i uno{ewe datuma u memoriju.

(4) Razmjena podataka izme|u ure|aja za istakawe i ure|aja za evidentirawe prometa mora da se odvija prema IFSF komunikacijskom protokolu ili u skladu sa ~lanom 38. ta~ka l) ovog pravilnika ~uvaju podaci koji se odnose na dnevne izvje{taje prometa svih proizvoda i usluga najmawe tri godine. (2) Ure|aj za evidentirawe prometa mora biti povezan sa automatskim mjerilom nivoa te~nosti direktno ili preko povezanog ra~unara iz sistema za evidentirawe i kontrolu prometa. (1) Spojevi komunikacionih vodova mjernih ure|aja sa ure|ajem za evidentirawe prometa moraju biti obiqe`eni. Dnevni izvje{taj prometa na BPS ^lan 9. ^lan 13. ovog ~lana izra|uju se u elektronskom obliku.) i g) ukupnu prometovanu koli~inu po vrsti goriva. stav 1. mart 2009. odnosno servisirawa moraju biti obiqe`ene. ta~ka b) i g) podatke o visini i koli~ini vode u rezervoaru. v) dan. d) ukupnu vrijednost prometa ostalih proizvoda (zbir podataka iz ta~ke g). ^lan 7. (1) Obavezni dokumenti i izvje{taji koji se izra|uju pomo}u ugra|ene opreme su: dnevni i periodi~ni izvje{taji. Blok podataka o zalihama goriva u rezervoarima (podaci iz konzole AMN): a) zalihe goriva u rezervoarima svedene na 15°. ^lan 12. (2) Dokumenti i izvje{taji iz stava 1. e) ukupnu vrijednost prometa svih proizvoda i izvr{enih usluga (zbir podataka iz t. |) vrijednost izvr{enih usluga. `) ukupnu vrijednost poreza na promet po poreskim stopama. ta~ka b) i maloprodajne cijene). b) ulaze po vrstama goriva svedenih na 15°. `igosane (verifikovane) i snabdjevene Zapisnikom o izvr{enom pregledu od Republi~kog zavoda za standardizaciju i metrologiju (u daqem tekstu: Zavod). {ifrovane i `igosane od ovla{}enog servisera. ^lan 11. povrat.prometovana koli~ina. godinu. 12. test. sat i minut sa~iwavawa dnevnog izvje{taja. v) ukupnu koli~inu za prodaju po vrstama goriva svedenih na 15° (a+b). b) ukupne zalihe odre|ene vrste goriva svedene na 15° (zbir zaliha iz ta~ke a) ovog ~lana). v) vrijednost ukupnog prometa svih vrsta goriva (zbir podataka iz ta~ke b) ovog ~lana). (3) Automatska mjerila nivoa te~nosti.OBLIK I SADR@AJ OBAVEZNIH DOKUMENATA I IZVJE[TAJA ^lan 8. . d) i |) ovog ~lana). (1) U memoriji se ~uvaju podaci koji se odnose na dnevni izvje{taj prometa pogonskog motornog goriva i drugih proizvoda i usluga (u daqem tekstu: dnevni izvje{taj). (3) Dnevni izvje{taj sastoji se iz vi{e blokova (dijelova). g) identifikacioni broj ure|aja za evidentirawe prometa i d) lice odgovorno za sa~iwavawe dnevnog izvje{taja. b) vrijednost prometa po vrsti goriva (zbir podataka iz ta~ke a) ovog ~lana). ovako povezan ure|aj ~ini jedinstven sistem za evidentirawe i kontrolu prometa. nakon ugradwe. (2) U memoriji se u skladu sa ~lanom 5.agregati).Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. 1. ta~ka |) i ~lana 13. v) blok podataka o prodaji po brojilima. i to: a) blok op{tih podataka o prodavcu. v) promet goriva koji ne spada u prodaju (ba`darewe. Blok podataka o prodaji po brojilima sadr`i: a) po~etno i zavr{no stawe brojila po pi{toqima na po~etku i na kraju dana (kod pumpnih agregata iz ~lana 38. Blok podataka o kwigovodstvenim zalihama sadr`i: a) stawe zaliha iz prethodnog izvje{taja po vrstama pogonskog motornog goriva (u daqem tekstu: gorivo) svedenih na 15°. ^lan 14. {ifrovana i `igosana od ovla{}enog servisera. stav 1. v). stav 1. i 3. d) ukupan izlaz po brojilima (totalizatorima) i po vrstama goriva svedenih na 15° i |) stawe zaliha za naredni izvje{taj po vrstama goriva svedenih na 15° (v-d). te pregledana. (6) Povezivawe opreme iz st. g) ukupan izlaz po brojilima (totalizatorima) i po vrstama goriva. g) vrijednost prometa ostalih proizvoda po vrstama (tarifama).Strana 18 . ovog pravilnika. g) blok podataka o zalihama goriva u rezervoarima (podaci iz konzole AMN) i d) blok podataka o finansijskim i fiskalnim pokazateqima. otkaz i sl. b) razliku po~etnog i zavr{nog brojila po pi{toqima . (2) Sprave za mjerewe te~nih goriva (pumpni automati . b) blok podataka o kwigovodstvenim zalihama. Blok op{tih podataka o prodavcu sadr`i: a) redni broj izvje{taja. nakon ugradwe. stav 1. IV . naziv i {ifru BPS. (3) Ure|aj za evidentirawe prometa mora biti povezan sa ure|ajima za istakawe na na~in kako je to predvidio ili odobrio proizvo|a~ ure|aja za istakawe. `igosana (verifikovana) i snabdjevena uvjerewem o ispravnosti izdatim od Zavoda. odnosno servisirawa moraju biti obiqe`ena. 2. ovog ~lana i ne smije je ustupiti tre}em licu ili je zloupotrijebiti. {ifrovani i `igosani od ovla{}enog servisera. (4) Servisna organizacija du`na je da ~uva {ifru iz stava 3. mjesec. izvje{taj Ministarstvu i fiskalni ra~un. ^lan 10. ovog pravilnika podaci sa totalizatora unose se ru~no). b) naziv i sjedi{te pravnog lica. (5) Ure|aj za evidentirawe prometa povezuje se preko modema na telefonsku liniju i javnu mre`u radi komunikacije i slawa izvje{taja Ministarstvu trgovine i turizma (u daqem tekstu: Ministarstvo). te pregledane. ovog ~lana vr{i se od ovla{}enog servisera. Blok podataka o finansijskim i fiskalnim pokazateqima sadr`i: a) vrijednost prometovane koli~ine goriva po svakom pi{toqu (proizvod ta~ke ~lana 12. v) manipulativnu razliku (razlika podataka izme|u ~lana 11.

u okviru kontrolnog izvje{taja. (4) Log datoteka ~uva se u memoriji najmawe 180 dana. g) sadr`i podatke o svim fiskalnim ra~unima za data 24 ~asa. o ~emu kupcu. druge kriti~ne situacije rada aplikacije koje uti~u na ta~nost rada). (1) Kontrolni izvje{taj Ministarstvu dostavqa se u elektronskom obliku. Izvje{taj Ministarstvu ^lan 17. ^lan 19. 2. kao i navo|ewe podataka o danu. (3) Ako ovla{}eni servis utvrdi da je vlasnik opreme na ugra|enoj opremi preduzimao radwe sa ciqem izmjene podataka o evidentiranom prometu. ovog ~lana. ovog pravilnika. otkazi opreme. (6) Podaci koji se koriste za kreirawe Promet datoteke ~uvaju se u bazi podataka u skladu sa ~lanom 5. v) sadr`i podatke o svim doga|ajima unutar sistema (start/stop aplikacije. stav 1. do 14. (1) Svaka BPS du`na je da dostavqa izvje{taj Ministarstvu na svaka 24 ~asa putem elektronske po{te (u daqem tekstu: kontrolni izvje{taj). (3) Promjena podataka iz stava 1. vr{i o~itavawe dnevnog prometa putem dnevnog izvje{taja. Dostavqawe kontrolnih izvje{taja ^lan 18. (2) Periodi~ni izvje{taj sadr`i zbir svih podataka iz dnevnih izvje{taja za obra~unski period. evidentira svaki pojedina~no ostvareni promet. (1) Fiskalni ra~un je fiskalni dokument na kome se nalazi od{tampan svaki pojedina~no evidentiran promet i svaki pojedina~no storniran evidentiran promet. Periodi~ni izvje{taji ^lan 15. uz navo|ewe podataka o danu. d) sadr`i podatak sa konzole o stawu goriva u svakom rezervoaru posebno i to na po~etku i na kraju 24 ~asa za koje se kreira. serijski broj mora biti vezan za serijski broj nekog od ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa . ^lan 22.).^etvrtak. b) identifikacioni broj ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa (dva znaka za identifikaciju proizvo|a~a . ostalih proizvoda i usluga na BPS vr{i se provjerom kontrolnih izvje{taja predvi|enih ~lanom 17. a koji nije promjewiv (MAC adresa) i v) datum. Fiskalni ra~un ^lan 16. (1) Pod periodi~nim izvje{tajem podrazumijevaju se izvje{taji koji se sastoje od vi{e dnevnih izvje{taja. b) de{ifrovawe Log i Promet datoteke. ^lan 21. ovog pravilnika.EVIDENTIRAWE I KONTROLA PROMETA PREKO URE\AJA ZA EVIDENTIRAWE I KONTROLU PROMETA ^lan 20. du`an je da o tome odmah obavijesti Ministarstvo. u XML formatu. (3) Promet datoteka mo`e da se {ifruje javnim kqu~em putem asimetri~nog algoritma i obavezno potpisuje elektronskim .digitalnim potpisom koji se kreira pomo}u HASH funkcije i {aqe se zajedno sa Log datotekom. (3) Memorija treba da omogu}i formirawe i o~itavawe periodi~nih izvje{taja. kori{}ewem telekomunikacionih veza. 4. mjesecu i godini po~etka vremenskog perioda za koji se sa~iwava periodi~ni izvje{taj. ovog pravilnika. 9. ta~ka l) i ~lanom 9. (5) Karakteristika Promet datoteke je da sadr`i sve podatke iz dnevnog izvje{taja u skladu sa ~l. mjesecu i godini kraja izvje{tajnog perioda. ovog pravilnika. nemogu}nost evidentirawa prometa. (1) Preduze}e koje vr{i promet na malo pogonskih motornih goriva. (3) Karakteristike Log datoteke su: a) kreira se za jedan dan. i upisuje ih u posebnu bazu podataka. odnosno korisniku usluge izdaje fiskalni ra~un. v) upore|ivawe prometa i fiskalnih ra~una iz Log datoteke i Promet datoteke. (2) Preduze}e iz stava 1. ovog pravilnika. (1) Preduze}e koje se bavi prometom. (1) Prije po~etka evidentirawa prometa preko ure|aja za evidentirawe prometa u memoriju se upisuju: a) jedinstveni identifikacioni broj. .digitalnog potpisa. servisna organizacija du`na je da obavijesti Ministarstvo o izmjeni.servisirawem ure|aja za evidentirawe prometa du`no je da dostavi Ministarstvu softver koji omogu}ava: a) provjeru elektronskog .distributera i jo{ minimalno {est cifara). 9. mart 2009. pod punom materijalnom i krivi~nom odgovorno{}u. Ministarstvu dostavqa izjavu u kojoj se obavezuje na ~uvawe tajnosti kqu~eva pomo}u kojih se omogu}ava pristup kontrolnim izvje{tajima. ovog pravilnika. 12. ostalih proizvoda i usluga. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . stav 2. (2) Preduze}e iz stava 1. (1) Kontrola ostvarenog prometa pogonskog motornog goriva.Strana 19 z) broj izdatih ra~una i i) broj prvog i posqedweg ra~una u odre|enom danu. (2) Kontrolni izvje{taj kreira se u elektronskom obliku i sastoji se od Log datoteke i Promet datoteke.prijemu goriva za taj dan i e) sadr`i podatke o svim otkazima unutar sistema sa ta~nim vremenom po~etka i kraja otkaza sistema ili dijela sistema (nestanci struje. ovog ~lana nije dozvoqena. ugradwom i odr`avawem . sat i minut po~etka evidentirawa prometa preko ure|aja za evidentirawe prometa (2) Ako u toku servisa do|e do zamjene ure|aja iz stava 1. g) izdvajawe bitnih alarma i otkaza unutar sistema i d) izdvaja stawe goriva u rezervoarima i eventualna utakawa koji su dobijeni sa konzole. do 14. na kraju radnog vremena. razvrstan po istim elementima kao i dnevni izvje{taj iz ~l. prekid komunikacije itd. preko ure|aja za evidentirawe prometa. 3. a sa~iwavaju se za odre|eni vremenski period. (3) O~itani dnevni izvje{taj unosi se automatski u memoriju ure|aja za evidentirawe prometa i {aqe Ministarstvu na na~in predvi|en u ~lanu 18. (2) Reklamni ra~un je fiskalni dokument na kome se nalazi od{tampan svaki pojedina~no reklamiran promet i svaki pojedina~no storniran reklamni promet. (2) Log datoteka koja se dostavqa u okviru kontrolnog izvje{taja mora biti {ifrovana 128 bitnim kqu~em pomo}u 3 DES algoritmom. |) sadr`i podatke o eventualnim utakawima . 5. ovog pravilnika. ovog ~lana. b) sadr`aj se upisuje u kriptovanom obliku u skladu sa ~lanom 18. a dostavqenih na na~in predvi|en ~lanom 18. V . ovog ~lana.

UGRADWU I ODR@AVAWE . ta~ka d) ovog pravilnika. v) sastavne dijelove ili sisteme ure|aja za evidentirawe prometa i {emu tog sistema. (4) Eventualne sporove u vezi sa stavom 2. (3) Obavezna klauzula ugovora iz stava 2. |) da je data saglasnost za stavqawe u promet i upotrebu ure|aja za evidentirawe prometa od strane Ministarstva. ovog pravilnika i koji omogu}ava provjeru baznih podataka pohrawenih u memoriji ure|aja za evidentirawe prometa i konzole AMN. (4) Preduze}e koje obavqa promet. mora ispuwavati i sqede}e posebne uslove: a) da ima sjedi{te ili poslovnu jedinicu u Republici Srpskoj.servisirawe ure|aja za evidentirawe prometa i mjernih ure|aja mo`e vr{iti preduze}e (u daqem tekstu: preduze}e) koje ispuwava uslove propisane ovim pravilnikom i propisima iz oblasti standardizacije i metrologije. v) da ima obu~ene kadrove iz protiveksplozivne za{tite. ugradwu i odr`avawe ure|aja za evidentirawe prometa i mjernih ure|aja donosi ministar nadle`an za poslove trgovine (u daqem tekstu: ministar). Me|usobne obaveze ovla{}enih servisnih organizacija i vlasnika mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa ^lan 26. (1) Saglasnost iz ~lana 23. ^lan 24.servisirawu opreme za podru~je Republike Srpske. VI . mart 2009. g) da sa proizvo|a~em opreme ima zakqu~en ugovor o distribuciji. stav 4. a ~iji se promet. b) opis ure|aja za evidentirawe prometa sa opisom funkcija softvera i opisom prate}ih komponenti. da nazna~i koji programski kodovi su izmijeweni i da dostavi nove programske kodove. ugradwi i odr`avawu . (4) Ministarstvo vodi registar ovla{}enih preduze}a i wihovih ovla{}enih servisera. b) da ima obu~ene kadrove za ugradwu i odr`avawe opreme sa certifikatom proizvo|a~a ili od wega ovla{}ene organizacije. |) dokaz o usagla{enosti tipa ure|aja za evidentirawe prometa ovla{}enog certifikacionog tijela. koji je obavezan da sa ovla{}enom servisnom organizacijom zakqu~i ugovor o servisirawu mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa. ovog ~lana sadr`i sqede}e podatke: a) o proizvo|a~u ili distributeru ure|aja za evidentirawe prometa. ta~ke |) daje ministar. ovog ~lana je garancija preduze}a o funkcionalnoj ispravnosti mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa kojom se obavezuje da ne}e zloupotrebqavati program iz ~lana 24. (2) Ovla{}ena servisna organizacija za odr`avawe mjernih ure|aja obavezna je da iza|e na lice mjesta najkasnije u roku od 48 ~asova od prijema obavje{tewa i . ugradwi i servisirawu opreme sa preduze}em koje ispuwava uslove predvi|ene stavom 4. ovog ~lana vlasnik mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa i ovla{}ena servisna organizacija rje{avaju u skladu sa propisima koji reguli{u obligacione odnose. (5) Vlasnik mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa du`an je da svakih 12 mjeseci vr{i wihov tehni~ki pregled. Uslovi za davawe saglasnosti (ovla{}ewe) ^lan 23.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. ovog ~lana ispuwava i preduze}e koje ima zakqu~en ugovor o distribuciji. (2) Zahtjev iz stava 1. ugradwu i odr`avawe ure|aja za evidentirawe prometa i mjernih ure|aja.PREDUZE]A KOJA VR[E PROMET. sve izvr{ne verzije moraju imati kontrolnu sumu (checksum). e) dokaz o ispuwenosti tehni~kih i funkcionalnih karakteristika ure|aja za evidentirawe prometa od proizvo|a~a i `) izjavu proizvo|a~a ili distributera ure|aja za evidentirawe prometa da }e ure|aj za evidentirawe prometa koji se stavqa u promet biti tehni~ki i funkcionalno identi~an sa ure|ajem za evidentirawe prometa uzorkom. 3. 2. (2) Kontrola iz stava 1. (6) Tehni~ku pripremu za ugradwu. ugradwa i odr`avawe tra`i. odnosno wihov korisnik obavezan je da u roku od sat vremena pisanim putem obavijesti ovla{}enu servisnu organizaciju i Ministarstvo. servisirawe i tehni~ku pripremu za pregled mjerila-mjernih ure|aja (sprava za mjerewe te~nih goriva i automatskog mjerila nivoa te~nosti na BPS mogu vr{iti i preduze}a koja ne ispuwavaju posebne uslove predvi|ene stavom 4. 12. ugradwu i odr`avawe . d) da je rje{ewem Zavoda o odobrewu tipa mjerila odobrena upotreba mjernog ure|aja ~iji se promet. stav 2. ugradwa i odr`avawe tra`i i e) dokaz o tehni~koj i organizacionoj opremqenosti servisne slu`be. aplikativnog programa i programa za funkcionalnu provjeru ure|aja za evidentirawe prometa sa kompletnim priborom. (2) Tro{kove servisirawa mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa snosi vlasnik. pored op{tih uslova za obavqawe svoje djelatnosti. ovog ~lana mo`e se vr{iti i pomo}u prenosnog ra~unara (laptopa) koji sadr`i softver iz ~lana 19. odnosno korisnik benzinske pumpne stanice. (1) Promet. g) {emu programa za upravqawe i {emu aplikacionog programa ure|aja za evidentirawe prometa. d) izvr{nu verziju programa rada ure|aja za evidentirawe prometa.Strana 20 . (5) Uslove iz stava 4. te usagla{avawem podataka u sistemu ugra|ene opreme sa evidentiranim podacima iz trgova~ke dokumentacije. a ovla{}ena servisna organizacija obavezna je da izvr{i tehni~ki pregled u okviru tih 12 mjeseci. ta~ke g) ovog ~lana. (3) Za svaku eventualnu izmjenu softvera ovla{}eni serviser je du`an da Ministarstvu dostavi prate}u dokumentaciju. ta~ka g) ovog ~lana. vlasnik. a odvojeno za ure|aje za evidentirawe prometa. Obaveza ugovarawa izme|u ovla{}enih servisnih organizacija i vlasnika mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa ^lan 25.SERVISIRAWE URE\AJA ZA EVIDENTIRAWE I KONTROLU PROMETA I MJERNIH URE\AJA 1. (2) Preduze}e mo`e da tra`i rje{ewe o ispuwavawu uslova odvojeno za mjerila. (1) Ovla{}ena servisna organizacija obavezna je da vr{i servis ugra|enih mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa. a na osnovu pisanog zahtjeva proizvo|a~a ili distributera ure|aja za evidentirawe prometa. (3) Rje{ewe o davawu saglasnosti za stavqawe u promet ure|aja za evidentirawe prometa i rje{ewe o ispuwavawu uslova za promet. (1) U slu~aju kvara mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa. na osnovu kojeg je dat dokaz o ispuwenosti tehni~kih i funkcionalnih karakteristika tog tipa ure|aja za evidentirawe prometa.

(2) Ovla{}ena servisna organizacija za ugradwu i odr`avawe ure|aja za evidentirawe prometa obavezna je da pravnom licu prije po~etka obavqawa djelatnosti trgovine na malo motornog goriva i ostalih proizvoda i usluga. Kontrola rada ugra|ene opreme i ovla{}enog servisa ^lan 30. ministar zabrawuje kori{}ewe tog tipa ure|aja za evidentirawe prometa. kao i kontrola tehni~ke i funkcionalne ispravnosti ure|aja za evidentirawe prometa. (6) Ministarstvo vodi evidenciju o ure|ajima za evidentirawe prometa preko kojih se evidentira promet. (4) U slu~aju servisirawa mjernih ure|aja. b) datum i vrijeme prijema ugra|enih mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa na servisirawe. mjesto i adresa vlasnika. Stavqawe u upotrebu ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa ^lan 33. rezervoari i istakaju}a mjesta . (1) Kontrola rada ovla{}ene servisne organizacije. ministar privremeno zabrawuje kori{}ewe tog tipa ure|aja za evidentirawe prometa i nala`e proizvo|a~u . v) datum zavr{etka servisirawa. ministar rje{ewem odre|uje identifikacioni broj ure|aja za evidentirawe prometa. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . pravno lice mora obezbijediti drugi na~in izdavawa ra~una koji obezbje|uje podatke propisane zakonom i sprovesti evidentirawe prometa u kwizi dnevnih izvje{taja. kao i da je ure|aj za evidentirawe prometa stavqen u upotrebu. 12. 6. g) vrsta. a ima zakqu~en ugovor o servisirawu ure|aja za evidentirawe prometa sa serviserom kojem je oduzeto ovla{}ewe o servisirawu tih ure|aja za evidentirawe. izda potvrdu kojom potvr|uje da je na maloprodajnom mjestu izvr{io ugradwu. (2) Kontrolu iz stava 1. (3) Preduze}e koje obavqa maloprodaju motornih goriva. (1) Za ugra|ene mjerne ure|aje i ure|aje za evidentirawe prometa ovla{}ena servisna organizacija otvara dosije. ^lan 28. ^lan 32. (2) U slu~aju iz stava 1. datum i vrijeme instalisawa. u koji se upisuju podaci iz stava 2. 4. (1) Ako se pri dodatnoj kontroli utvrdi da odre|eni tip ure|aja za evidentirawe prometa ne ispuwava propisane tehni~ke i funkcionalne karakteristike. (4) O odre|ivawu identifikacionog broja ure|aja za evidentirawe prometa izdaje se potvrda. ovog ~lana proizvo|a~ . (6) Jedan primjerak servisne kwi`ice i projekta izvedenog stawa mora se nalaziti u BPS. odnosno razlog servisirawa. (2) Mjerni ure|aji. tip i serijski broj servisiranog mjernog ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa. ministar oduzima ovla{}ewe za ugradwu i servisirawe ure|aja za evidentirawe prometa i mjernih ure|aja. a ovla{}eni serviser obavje{tava lice koje obavqa maloprodaju motornih goriva sa kojim je zakqu~io ugovor o servisirawu ure|aja za evidentirawe prometa.^etvrtak.servisirawe odobrenog ure|aja za evidentirawe prometa. . odnosno korisnika ugra|enih mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa. ovog ~lana. obavje{tewe o mjestu instalisawa ure|aja za evidentirawe prometa. (3) Po dobijawu obavje{tewa iz stava 1. odnosno ure|aji za istakawe vezani za te mjerne ure|aje koji su bili u kvaru mogu ponovo po~eti da rade nakon `igosawa od ovla{}ene servisne organizacije i Zavoda. (3) U toku servisirawa mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa ovla{}ena servisna organizacija sastavqa zapisnik u tri primjerka.distributer du`an je da obezbijedi licu koje obavqa maloprodaju motornog goriva ure|aj za evidentirawe prometa odobrenog tipa. Dosije. ovog ~lana i potvrde o izvr{enoj ugradwi i stavqawu u upotrebu ure|aja za evidentirawe prometa iz stava 2. sa naznakom datuma i vremena instalisawa. proizvo|a~ . (3) Ovla{}ena servisna organizacija za odr`avawe ure|aja za evidentirawe prometa du`na je da u roku od 24 ~asa od momenta prijema obavje{tewa iza|e na lice mjesta i otkloni kvar. (1) U slu~aju neispravnosti ili servisirawa ure|aja za evidentirawe prometa. ovog ~lana. servisna kwi`ica i projekat izvedenog stawa ^lan 29. d) vrsta neispravnosti. te o otklowenom kvaru obavijesti Zavod u skladu sa va`e}im propisima iz oblasti metrologije. na obrascu ~iji oblik i sadr`inu propisuje ministar.pi{toqi ure|aja za istakawe iz tih rezervoara moraju biti van funkcije. lice koje }e obavqati maloprodaju pogonskog motornog goriva i ostalih proizvoda i usluga uz zahtjev dostavqa Ministarstvu kopiju ugovora zakqu~enog sa preduze}em ovla{}enim za promet. (2) Neispravnost ure|aja za evidentirawe prometa dokazuje se preko servisne kwi`ice u koju ovla{}eni servis upisuje vrijeme kada je ure|aj za evidentirawe prometa bio na popravci ili servisirawu. ovog ~lana ovla{}ena servisna organizacija dostavqa Ministarstvu. (3) Ako utvr|eni nedostaci nisu otkloweni u ostavqenom roku. preko kojeg }e vr{iti evidentirawe prometa.ovla{}enoj servisnoj organizaciji da otkloni nedostatke u roku koji ne mo`e biti du`i od tri dana.distributer du`an je da u roku od tri mjeseca zamijeni taj tip ure|aja za evidentirawe prometa odgovaraju}im i odobrenim tipom ure|aja za evidentirawe prometa. 5. mart 2009. (5) Jedan primjerak zapisnika iz stava 4. (4) U slu~aju iz stava 3. a ukoliko ne otkloni kvar u zadatom roku. (5) Evidentirawe prometa preko ure|aja za evidentirawe prometa ne mo`e se vr{iti prije odre|ivawa evidentacionog broja. izdaje servisnu kwi`icu i izra|uje projekat izvedenog stawa. (2) U dosije i servisnu kwi`icu upisuju se sqede}i podaci: a) naziv.Strana 21 otkloni kvar. ovog ~lana. za koju je data saglasnost. du`an je da zakqu~i ugovor sa drugim ovla{}enim serviserom. (1) U toku trajawa kvara AMN. (1) Ako se utvrdi da ovla{}ena servisna organizacija ne postupa u skladu sa odredbama ovog pravilnika. ^lan 27. ovog ~lana vr{i Ministarstvo. du`na je da obezbijedi novi ure|aj za evidentirawe prometa odobrenog tipa. (1) Prije po~etka kori{}ewa ure|aja za evidentirawe prometa. upisuju se i podaci o stawu goriva u rezervoarima u trenutku ponovnog pe~a}ewa ure|aja. a nakon izvr{ene ugradwe i stavqawa u funkciju ure|aja za evidentirawe prometa. dodatno se vr{i i na zahtjev Ministarstva ili korisnika ure|aja za evidentirawe prometa. (2) O oduzimawu ovla{}ewa obavje{tava se proizvo|a~ ure|aja za evidentirawe prometa. ^lan 31. ugradwu i odr`avawe . |) stawe plombi i e) specifikacija izvr{enih radova.

85/04 i 57/06) i Uputstvo za odre|ivawe ID .ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod Uni Credit Bank a. alineja 2. Banja Luka. ~lana 38. st. ovog ~lana bli`e ure|uje ministar. ^lan 35. “2” . Stupawem na snagu ovog pravilnika prestaju da va`e Pravilnik o na~inu evidentirawa i kontroli prometa na benzinskim pumpnim stanicama putem ugra|ene opreme. VII .Organizaciona jedinica Trebiwe. Zakona o republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.Organizaciona jedinica Doboj. ugradwom i odr`avawem ujedno i proizvo|a~.d. (1) Kod ure|aja za istakawe kod kojih proizvo|a~ nije predvidio mogu}nost rada u re`imu sa ure|ajem za evidentirawe prometa. broj~ane oznake vrsta javnih prihoda. ^lan 37. Odre|ivawe i dodjela identifikacionog broja ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa ^lan 34. (2) Druga cifra u odjeqku “B” je brojna oznaka i mo`e da bude: a) “1” . tj. uvezivawu predvi|ene opreme.Organizaciona jedinica Bawa Luka. i ~ini sastavni dio ovog pravilnika.ukoliko je zahtjev za saglasnost . obavezama servisera i omogu}avawu daqinskog nadzora u svrhu kontrole (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. kod kojih ure|aj za evidentirawe prometa mo`e da komunicira sa ure|ajima za istakawe prema protokolima predvi|enim od proizvo|a~a ure|aja za istakawe. a koji ne podr`avaju IFSF protokol dozvoqena je razmjena podataka izme|u ure|aja za evidentirawe prometa i ure|aja za istakawe prema protokolima predvi|enim od strane proizvo|a~a ure|aja za istakawe. 118/08 i 11/09). buxetskih fondova i vanbuxetskih fondova (u daqem tekstu: korisnika javnih prihoda). marta 2009.odobrewe tipa ure|aja za evidentirawe prometa podnio proizvo|a~ i b) “D” . odnosno drugim propisom odre|enih prihoda buxeta Republike.Organizaciona jedinica Prijedor. 7. br. br. tj. ministar finansija d o n o s i NAREDBU O UPLA]IVAWU ODRE\ENIH PRIHODA BUXETA REPUBLIKE. stav 2.1 .3 . i 3. kod kojih ure|aj za evidentirawe prometa ne mo`e da komunicira sa ure|ajima za istakawe prema protokolima predvi|enim od proizvo|a~a ure|aja za istakawe dozvoqena je netipi~na razmjena podataka.r. mart 2009.4 5 6 PRIMJER: 0 1 . Prihodi koji pripadaju buxetu Republike upla}uju se na: .d. broj 562099-00000556-87 i . Zakona o buxetskom sistemu Republike Srpske .identifikacionog broja registar kasa koje se instali{uu na benzinskim pumpnim stanicama (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Ovom naredbom propisuju se ra~uni za upla}ivawe zakonom. Zakona o platnim transakcijama (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. i ~lana 82. ugradwom i odr`avawem ure|aja za evidentirawe prometa nije proizvo|a~. 54/08 i 126/08). broj 12/01). . 3.ukoliko je zahtjev za saglasnost . ^lan 36. ^lan 40.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod NLB Razvojna banka a. [ema strukture ID .ukoliko preduze}e koje se bavi prometom. Broj: 14-01-502/09 2.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. Odre|uje se na osnovu lokacije benzinske pumpne stanice unutar koje se instali{e ure|aj za evidentirawe prometa i na osnovu utvr|enog rasporeda organizacionih jedinica organa uprave nadle`nog za poslove nadzora u oblasti prometa robe i vr{ewa usluga: “1” . stava 3.Organizaciona jedinica Bijeqina. broj~ane oznake op{tina i broj~ane oznake buxetskih organizacija. Mr Predrag Gluhakovi}.R . OP[TINA I GRADOVA I FONDOVA 1. 2. ~lana 69. (3) Tre}a cifra u odjeqku “B” je oznaka lokacije gdje je ure|aj za evidentirawe i kontrolu prometa instalisan. Prilog 1. broj 551-00100008915-56. “5” .ZAVR[NE ODREDBE ^lan 39.1 . op{tina i gradova. 39/04.d. odnosno distributer ure|aja za evidentirawe prometa i b) “0” . 12. vr{i se na sqede}i na~in: a) identifikacioni broj ure|aja za evidentirawe prometa sadr`i dvije cifre u odjeqku “A” za oznaku proizvo|a~a ili distributera i jo{ minimalno {est cifara u odjeqku “B” i b) struktura odjeqaka i cifara prikazana je na {emi koja se nalazi u prilogu broj 1. odnosno gradova upla}uju se na: . Zakona o unutra{wem platnom prometu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Prve dvije cifre pod oznakom I i II u odjeqku “A” su oznaka proizvo|a~a ili distributera ure|aja za evidentirawe prometa. ^etvrta. peta i {esta cifra iz odjeqka “B” odre|uju se prema hronolo{kom redu instalisawa ure|aja za evidentirawe prometa. ta~ka 1. “6” . br. Prihodi koji se dijele izme|u buxeta Republike i buxeta op{tina. ^lan 38. broj 52/04). broj 12/01). (2) Kod ure|aja za istakawe kod kojih je proizvo|a~ predvidio mogu}nost rada u re`imu sa ure|ajem za evidentirawe prometa. ~lana 38. godine Bawa Luka Ministar. “4” .2 .6 .ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod NLB Razvojne banke a.odobrewe tipa ure|aja za evidentirawe prometa podnio distributer.ukoliko je preduze}e koje se bavi prometom. broj 562099-00000556-87. (7) Sadr`aj potvrde iz stava 4. prema broj~anim oznakama vrsta javnih prihoda koje su prikazane u tabelama koje se nalaze u Prilogu 1. s. Banja Luka. Odre|ivawe i dodjela identifikacionog broja iz ~lana 33.0 0 3 349 Na osnovu ~lana 62. “3” .identifikacionog broja ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa Odjeqak “A” Odjeqak “B” I II .Organizaciona jedinica Isto~no Sarajevo. izgled i na~in popuwavawa platnog naloga. odnosno distributer ure|aja za evidentirawe prometa. (1) Prva cifra u odjeqku “B” je slovna oznaka i mo`e da bude: a) “R” . 1. stav 1.Strana 22 .Pre~i{}eni tekst (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. na~in uplate javnih prihoda. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Banja Luka.

5.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod NLB Razvojne banke a. doprinosa i drugih javnih prihoda iz ove naredbe upla}uju prihode u korist propisanih ra~una kod poslovnih banaka kod kojih se vode ra~uni za naplatu javnih prihoda. Banja Luka. Prije prijema navedene potvrde Poreske uprave banke ne mogu primati uplate javnih prihoda na te ra~une. Nadle`ni op{tinski organi samostalno zakqu~uju ugovor o otvarawu ra~una sa poslovnom bankom u skladu sa procedurama propisanim Zakonom o javnim nabavkama i Zakonom o trezoru.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod NLB Razvojne banke a.d. Banja Luka. buxeta op{tina i gradova i drugih korisnika javnih prihoda upla}uju se na: . prema broj~anoj oznaci vrste prihoda koja je prikazana u tabeli koja se nalazi u Prilogu 5. o otvarawu ra~una izvjestiti Poresku upravu Republike Srpske radi evidentirawa ra~una u poreskom registru. odnosno grada i ostalih korisnika javnih prihoda Prilog 5 Prihodi fondova Prilog 6 Forma i sadr`aj naloga za uplatu javnih prihoda Prilog 7 Spisak op{tina i gradova sa broj~anim oznakama ({iframa). broj 551-00100008915-56. Doprinosi za penzijsko-invalidsko osigurawe. mart 2009.d. Banka je du`na da vodi evidenciju o izvr{enim uplatama i rasporedu prihoda za svaki ra~un otvoren za prikupqawe javnih prihoda prema ovoj naredbi. kod poslovnih banaka. 8. 3. Raspodjelu sredstava sa ra~una za prikupqawe javnih prihoda op{tina / gradova vr{e poslovne banke kod kojih su otvoreni ra~uni javnih prihoda u korist transakcionih ra~una buxeta op{tina i gradova. broj 551-00100008915-56. fondova i drugih korisnika javnih prihoda.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod Uni Credit Bank a. broj 551-00100008915-56. Poseban doprinos za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{qavawe lica sa invaliditetom upla}uje se na: . Sastavni dio ove naredbe su prilozi: Prilog 1 Prihodi koji se dijele izme|u buxeta Republike i buxeta op{tina i gradova Prilog 2 Prihodi koji pripadaju buxetu Republike Prilog 3 Prihodi drugih korisnika i prihodi koji se dijele izme|u Republike. op{tina i gradova i drugih korisnika javnih prihoda Prilog 4 Prihodi buxeta op{tine. Banja Luka.d. za osigurawe od nezaposlenosti i za dje~iju za{titu upla}uju se na: . 12. 4. 18. [ifre prihoda koji su ukinuti ili ~ija naplata je od 1. . broj 562099-00000556-87 i . 19. najkasnije narednog radnog dana od dana prijema obavje{tewa banke. broj 562099-00000556-87 i . broj 551-00100008915-56. op{tina i gradova. i 4.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod Uni Credit Bank a. 13. Raspodjelu prihoda iz t. Ra~une op{tina i gradova za prikupqawe javnih prihoda op{tinskih buxeta.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod Uni Credit Bank a. najkasnije narednog radnog dana od dana otvarawa ra~una javnih prihoda op{tine ili grada. Ostali doprinosi za penzijsko-invalidsko osigurawe. Prihodi koji u cijelosti pripadaju buxetu op{tine. prema broj~anim oznakama vrsta javnih prihoda koje su prikazane u tabelama koje se nalaze u Prilogu 2. Poslovne banke su du`ne.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod Uni Credit Bank a. kod poslovne banke. objavquju nadle`ne slu`be op{tina i gradova u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. zdravstveno osigurawe. prema broj~anim oznakama vrsta javnih prihoda koje su prikazane u tabelama koje se nalaze u Prilogu 4.d. odnosno grada upla}uju se na ra~une za prikupqawe javnih prihoda op{tine ili grada. broj 562099-00000556-87 i . Banja Luka. 17. Prihodi koji prapadaju buxetu op{tine. pismeno potvrditi banci evidentirawe otvorenog ra~una u svom registru.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod Uni Credit Bank a. Ministarstvo finansija vodi evidenciju i izvje{tava o raspodjeli prihoda korisnicima javnih prihoda sa ra~una javnih prihoda Republike Srpske otvorenih u skladu sa ovom naredbom. 14. 10.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod NLB Razvojne banke a. osigurawe od nezaposlenosti i dje~iju za{titu na li~na primawa. 16. Banja Luka.d. Banja Luka. zdravstveno osigurawe. a na osnovu naloga ili izvr{nog rje{ewa nadle`nog poreskog organa. 15.^etvrtak. Prilog 8 Napomena Prilog 9 Spisak buxetskih korisnika buxeta Republike sa broj~anim oznakama ({iframa) Prilog 10 Spisak buxetskih korisnika buxeta op{tina i gradova sa broj~anim oznakama ({iframa). SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . Banja Luka. 2. vr{i Ministarstvo finansija Republike Srpske prema procentima utvr|enim zakonskim i podzakonskim aktima na ra~une buxeta Republike. 6. 9. odnosno grada upla}uju se na posebne ra~une op{tine ili grada za prikupqawe javnih prihoda otvorene kod poslovnih banaka. prema broj~anim oznakama vrsta javnih prihoda koje su prikazane u tabelama koje se nalaze u Prilogu 5. Nadle`ni organi op{tina i gradova su du`ni prilikom otvarawa ra~una javnih prihoda poslovnim bankama dostaviti instrukciju sa brojevima transakcionih ra~una na koje }e se prenositi sredstva sa ra~una javnih prihoda. Upla}eni javni prihodi se raspore|uju korisnicima javnih prihoda svakog radnog dana. prema broj~anim oznakama vrsta javnih prihoda koje su prikazane u tabelama koje se nalaze u Prilogu 3. 11. naplate naknadno kontrolom utvr|ene obaveze i prekwi`avawa uplata iz ranijih godina na osnovu rje{ewa Poreske uprave. godine u nadle`nosti Uprave za indirektno oporezivawe ostaju i daqe aktivne zbog naplate istih po reprogramu. Obveznici poreza i doprinosa i drugih javnih prihoda propisanih ovom naredbom upla}uju javne prihode na uplatne ra~une platnim nalogom ~ija forma i sadr`aj su prikazani u tabeli koje se nalaze u Prilogu 6. 7.d. broj 562099-00000556-87 i .d. naknade i prihode osiguranika za obavezno osigurawe upla}uje se jednim platnim nalogom na: . Vi{e ili pogre{no upla}eni javni prihodi na ra~une za prikupqawe javnih prihoda vra}aju se poreskim obveznicima ili se prekwi`avaju u skladu sa Pravilnikom o na~inu vra}awa i prekwi`avawa vi{e ili pogre{no upla}enih javnih prihoda sa odgovaraju}eg ra~una ili sa ra~una korisnika javnih prihoda.d. Obveznici uplate poreza.d. 12. Poreska uprava }e. broj 551-00100008915-56. Prihodi koji pripadaju drugim korisnicima ili koji se dijele izme|u buxeta Republike. prema broj~anoj oznaci vrste prihoda koja je prikazana u tabeli koja se nalazi u Prilogu 5.Strana 23 . 20. Banja Luka. januara 2005. Banja Luka.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod NLB Razvojne banke a.

prihoda Naziv prihoda 1. br. 711311 Porez na prihode od kapitala Ostali porezi na imovinu Red. prihoda Naziv prihoda 1. 715313 Akciza na alkoholna pi}a 3. Vrsta br. op{tina i gradova. plove}ih postrojewa i jahti 3.Strana 24 . Prilog 1 PRIHODI KOJI SE DIJELE IZME\U BUXETA REPUBLIKE I BUXETA OP[TINA / GRADOVA Op{ti porez na promet proizvoda Red. 722425 Naknade za promjenu namjene poqoprivrednog zemqi{ta Prihodi od nezakonito ste~ene imovine i imovinske koristi Red.r. Vrsta br. Vrsta br. 714914 Porez na upotrebu i dr`awe vazduhoplova i letjelica 4. prihoda Naziv prihoda 1. Vrsta br. 715111 Op{ti porez na promet po op{toj stopi 2. Vrsta br. 715115 Op{ti porez na promet alkoholnih pi}a 6. Aleksandar Xombi}.pravna i fizi~ka lica 5. prihoda Naziv prihoda 1. Vrsta br. 722446 Naknada za vodu koja se pla}a pri registraciji motornih vozila i drugih sredstava za prevoz 6. 722442 Naknada za isporu~enu vodu . 722443 Naknada za upotrijebqenu vodu . 711212 Porez na dobit pravnih lica nerezidenata Republike Srpske 3. 714915 Porez na dr`awe i no{ewe oru`ja . 722447 Naknada za ispu{tenu zaga|enu vodu .09/453-2-77/09 27. prihoda Naziv prihoda 1. mart 2009.pravna lica i fizi~ka lica 3. 713111 Porez na prihode od samostalne djelatnosti 2. 715116 Op{ti porez na promet kafe 7. 722444 Naknada za upotrijebqenu vodu poqoprivreda 4. Vrsta br. 715211 Op{ti porez na promet usluga po op{toj stopi 2. 21. prihoda Naziv prihoda 1. 711213 Porez po odbitku stranom pravnom licu Porez na dohodak Red.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. 715112 Op{ti porez na promet po ni`oj stopi 3. godine Bawa Luka Ministar. 714911 Porez na upotrebu motornih vozila 2. Vrsta br. 722463 Naknada za izva|eni materijal iz vodotoka Prilog 2 PRIHODI KOJI PRIPADAJU BUXETU REPUBLIKE Akcize Red. 715314 Akciza na lo` uqe 4. 722424 Naknada za kori{}ewe mineralnih sirovina 2. patenata i tehni~kih unapre|ewa 2. Ova naredba stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. 12. Vrsta br. 715311 Akciza na derivate nafte Naknade za kori{}ewe drugih dobara od op{teg interesa Red. 127/06 i 14/07). Stupawem na snagu ove naredbe prestaje da va`i Naredba o upla}ivawu odre|enih prihoda buxeta Republike. Vrsta br. 722445 Naknada za uzetu vodu u komercijalne svrhe . 9/06. 715113 Op{ti porez na promet na derivate nafte 4. Vrsta br. 722448 Naknada za iskori{}enu vodu za proizvodwu elektri~ne i toplotne energije i promjenu re`ima voda pravna i fizi~ka lica 8. prihoda Naziv prihoda 1. 715316 Akciza na bezalkoholna pi}a Porez na dobit preduze}a Red. februara 2009. s. prihoda Naziv prihoda 1. 715212 Op{ti porez na promet usluga u godi{wem pau{alnom iznosu Porez na dohodak Red. prihoda Naziv prihoda 1. 711211 Porez na dobit pravnih lica rezidenata Republike Srpske 2. 711112 Porez na prihode od autorskih prava. prihoda Naziv prihoda 1. Broj: 06. 714913 Porez na upotrebu i dr`awe ~amaca.pravna i fizi~ka lica 2. 715312 Akciza na duvanske prera|evine 2. buxetskih fondova i fondova (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 22. 715114 Op{ti porez na promet na duvanske prera|evine 5. 723118 Oduzeta imovinska korist i sredstva dobijena prodajom oduzetih predmeta iz nadle`nosti Republi~ke tr`i{ne inspekcije NAKNADE ZA KORI[]EWE VODA Posebne vodoprivredne naknade Red. prihoda Naziv prihoda 1. 73/05.pravna lica i fizi~ka lica 7. 715117 Op{ti porez na promet lo` uqa Porez na promet usluga Red. 715315 Akciza na kafu 5. 713113 Porez na li~na primawa Akciza Red.

722422 Naknada za inostrana drumska vozila 2. 722484 Naknada za prire|ivawe kladioni~kih igara na sre}u 5. 722486 Naknada za prire|ivawe internet igara na sre}u 7. 722452 Naknada za izvr{ene veterinarskosanitarne preglede Druge takse Red. prihoda Naziv prihoda 1. prihoda Naziv prihoda 1. 722438 Nadoknade za zakup zemqi{ta. 723114 Nov~ane kazne za krivi~na djela 3. 721111 Prihodi od dividende i udjela u profitu u javnim preduze}ima i finansijskim institucijama . prihoda Naziv prihoda 1. 722115 Ostale administrativne takse po osnovu usluga Ministarstva unutra{wih poslova DRUGI PRIHODI Nov~ane kazne Red. Vrsta br. Vrsta br. prihoda Naziv prihoda 1. Vrsta br. 722119 Naknade za prijem. 722112 Posebna republi~ka taksa 2. 722488 Naknada za prire|ivawe nagradnih igara 9. 723111 Nov~ane kazne za prekr{aje i tro{kovi prekr{ajnog postupka za prekr{aje propisane zakonom 2. Vrsta br. Vrsta Naziv prihoda br.Strana 25 Ostali porezi Red. prihoda 1. Vrsta br. 722472 Naknade ostalih tro{kova krivi~nog postupka Carina i uvozne da`bine Red. izuzimawe zemqi{ta. 722437 Nadoknada za obavqawe poslova od op{teg interesa u {umama u privatnoj svojini 4. prihoda 1. 722482 Naknada za prire|ivawe elektronskih lutrijskih igara na sre}u 3. 723115 Nov~ane kazne za prekr{aje koje izri~u nadle`ani republi~ki organi Prihodi od nezakonito ste~ene imovine i imovinske koristi Red. prihoda Naziv prihoda 1. Vrsta br. 722211 Republi~ke sudske takse Takse na odre|ene proizvode i vr{ewe odre|ene djelatnosti Red. Vrsta br. 716111 Carina 2. prihoda Naziv prihoda 1. Vrsta Naziv prihoda br. prihoda Naziv prihoda 1. odricawe i otpust u i iz dr`avqanstva Republike Srpske i BiH Republi~ke sudske takse Red. Vrsta br. prihoda Naziv prihoda 1.nadoknada za unapre|ivawe op{tekorisnih funkcija {uma 2. 722111 Republi~ke administrativne takse 2. 716112 Posebna taksa na uvezenu robu Ostali prihodi Red. mart 2009. 722483 Naknada za prire|ivawe elektronskih igara na sre}u u kazinu 4. 722487 Naknada za prire|ivawe zabavnih igara 8. 722489 Ostale naknade za prire|ivawe igara na sre}u Koncesione naknade Red.{ume Red. 722434 Sredstva za pro{irenu reprodukciju {uma .prosta reprodukcija 3. prihoda Naziv prihoda 1. Vrsta br. 722471 Naknade za tro{kove branilaca po slu`benoj du`nosti 3. 722511 Prihodi republi~kih organa i organizacija 2. Vrsta br. iskr~enu {umu i sredstva od nezakonito ste~ene koristi iz {ume Naknade za prira|ivawe igara na sre}u Red. 722513 Carinsko evidentirawe 3. 723119 Oduzeta sredstva i imovinska korist u postupcima iz nadle`nosti republi~kih organa Prihodi koje ostvaruju dr`avni organi i organizacije Red. 12. prihoda Naziv prihoda 1.^etvrtak. prihoda Naziv prihoda 1. 722485 Naknada za prire|ivawe igara na sre}u na automatima 6. 719111 Poseban porez za redovno odvijawe `eqezni~kog saobra}aja TAKSE Republi~ke administrativne takse i naknade Red. prihoda Naziv prihoda 1. 722491 Koncesione naknade za kori{}ewe prirodnih i drugih dobara od op{teg interesa Ostale naknade Red. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . Vrsta br. 722436 Nadoknada za kori{}ewe {uma i {umskog zemqi{ta u svojini Republike Srpske . Vrsta br. 722515 Posebna taksa u postupku prinudne naplate Naknade za kori{}ewe prirodnih i drugih dobara od op{teg interesa . 722481 Naknada za prire|ivawe lutrijskih igara na sre}u 2.

722435 Naknada za kori{}ewe {uma i {umskog zemqi{ta . 4. Vrsta Naziv prihoda br. drumskih i prikqu~nih vozila na ure|enim i obiqe`enim mjestima koje je za to odredila skup{tina op{tine Komunalna taksa za kori{}ewe slobodnih povr{ina za kampove. 3. Vrsta br. prihoda Naziv prihoda 1. prihoda Naziv prihoda 1. 721223 Prihodi od zemqi{ne rente 2. 722317 722318 722319 ^etvrtak. 722411 Naknada za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta 3. 722118 Posebna republi~ka taksa na derivate nafte 4. 714211 Porez na nasqe|e i poklon 3. 723121 Nov~ane kazne izre~ene u prekr{ajnom postupku za prekr{aje propisane aktom skup{tine op{tine. 722456 Naknada za protivgradnu za{titu 3. 714311 Porez na prenos nepokretnosti i prava Porez na dobitke od igara na sre}u Red.Strana 26 . patenata i autorskih prava Ostali prihodi Ukinuti buxetski prihodi Republike Prilog 3 PRIHODI DRUGIH KORISNIKA I PRIHODI KOJI SE DIJELE IZME\U REPUBLIKE. Vrsta br. 722591 Vlastiti prihodi buxetskih korisnika Naknada za kori{}ewe prirodnih i drugih dobara od op{teg interesa Red. 9. prihoda Naziv prihoda 1.sredstva za razvoj nerazvijenih dijelova op{tine . 714111 Porez na imovinu 2.Broj 18 2. prihoda 1. 721112 729113 729114 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 7. kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku Prihodi koje ostvaruju organi i organizacije op{tina . 722121 Op{tinske administrativne takse KOMUNALNE TAKSE Lokalne komunalne takse Red. 722423 Naknada za puteve koja se pla}a pri godi{woj registraciji vozila na motorni pogon 2. Vrsta br. 722412 Naknada za kori{}ewe gra|evinskog zemqi{ta 4. 722393 13. Vrsta br. Vrsta br. osim pristana koji se koristi u pograni~nom rije~nom saobra}aju Komunalna taksa za dr`awe i kori{}ewe ~amaca i splavova na vodi. 8. 719113 Porez na dobitke od igara na sre}u Administrativne takse Red. Vrsta br. prihoda Naziv prihoda 1. 722396 Komunalna taksa za kori{}ewe vitrina radi izlagawa robe van poslovne prostorije Komunalna taksa za kori{}ewe reklamnih panoa Komunalna taksa za kori{}ewe prostora za parkirawe motornih. 722521 Prihodi op{tinskih organa uprave 2. osim ~amaca koje koriste organizacije koje vr{e odr`avawe i obiqe`avawe plovnih puteva. dr`avni organi. 722394 14. mart 2009. prihoda Naziv prihoda 1. prihoda Naziv prihoda 1. ODNOSNO GRADA I OSTALIH KORISNIKA JAVNIH PRIHODA Porez na imovinu Red. 722321 Boravi{na taksa 6. 722131 Gradske administrativne takse DRUGI PRIHODI BUXETA OP[TINA I GRADOVA Nov~ane kazne Red. 722316 Komunalna taksa za prire|ivawe muzi~kog programa u ugostiteqskim objektima 10. Vrsta br. postavqawe {atora ili druge oblike privremenog kori{}ewa Komunalna taksa za dr`awe i kori{}ewe poslovnih prostorija i poslovnih naprava na vodi. Vrsta br. 722312 Komunalne takse na firmu 3. 722311 Komunalne takse za dr`awe `ivotiwa 2. prihoda Naziv prihoda 1. 722395 15. Prihodi od davawa prava na eksploataciju prirodnih resursa. prihoda Naziv prihoda 1. 722314 Komunalna taksa za kori{}ewe prostora na javnim povr{inama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe 5.gradova Red. 722466 Naknade za finansirawe premjera i uspostavqawe katastra nekretnina Prilog 4 PRIHODI BUXETA OP[TINE. 722427 Naknada za Auto-moto savez 7. 722391 11. OP[TINA I GRADOVA I DRUGIH KORISNIKA Red. 722467 Sredstva za finansirawe posebnih mjera za{tite od po`ara 5. 722392 12. 722313 Komunalne takse za dr`awe motornih drumskih i prikqu~nih vozila 4. 722315 Komunalna taksa za dr`awe sredstava za igru 6. organi lokalne samouprave Komunalna taksa za dr`awe restorana i drugih ugostiteqskih i zabavnih objekata na vodi Komunalna taksa za kori{}ewe obale u poslovne svrhe Komunalne takse na ostale predmete taksirawa Posebna taksa na teritoriji grada Red. 12.

712121 Doprinos za penzijsko i invalidsko osigurawe nezaposlenih koje ispla}uje Zavod za zapo{qavawe 4. 712144 Doprinos za zdravstveno osigurawe iz buxeta Republike za lica kojima je priznato pravo po osnovu Zakona o pravima boraca 6. 729121 Samodoprinos na teritoriji op{tine / grada Ostali prihodi Red. Vrsta br. 712161 Doprinos za dje~iju za{titu po drugim osnovima propisanim Zakonom o dje~ijoj za{titi 2. 712146 Doprinos za zdravstveno osigurawe po osnovu inostranog osigurawa 8. 721222 Prihodi od davawa u zakup objekata op{tine. Vrsta br. 712123 Broj 18 . Vrsta br. 6. 712143 Doprinos za pro{ireno zdravstveno osigurawe 5. 712152 Doprinos za osigurawe od nezaposlenosti lica koja se dobrovoqno osiguravaju za slu~aj nezaposlenosti 2. 712122 Doprinos za penzijsko i invalidsko osigurawe za odre|ene kategorije lica van radnog odnosa od obveznika iz ~lana 16. 712169 Ostali doprinosi Prihodi Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{qavawe lica sa invaliditetom Red. 712148 Doprinos za zdravstveno osigurawe iz buxeta Republike za nezaposlena lica 10. prihoda Naziv prihoda 1. 722461 722462 ostvarena prodajom {umskih sortimenata Naknada za kori{}ewe komunalnih dobara od op{teg interesa Naknada za kori{}ewe mineralnih voda 6. odnosno grada koja su ukqu~ena u depozit poslovne banke sa kojom nadle`ni organ op{tine. 712147 Doprinos za zdravstveno osigurawe po osnovu materijalnog obezbje|ewa od strane centra za socijalni rad 9. Vrsta br. 712114 Doprinos za penzijsko i invalidsko osigurawe za dokup sta`a 3. Vrsta br.Strana 27 5.^etvrtak. 712149 Ostali doprinosi za zdravstveno osigurawe Prihodi Zavoda za zapo{qavawe Republike Srpske Red. Zakona o penzijskom i invalidskom osigurawu Doprinos za penzijsko i invalidsko osigurawe za lica kojima se naknadno utvr|uje sta` osigurawa po rje{ewu fonda za penzijsko i invalidsko osigurawe zaposlenih Doprinos za penzijsko i invalidsko osigurawe za dobrovoqno osigurawe Doprinos po osnovu uplata duga iz ranijih godina Ostali doprinosi Prihodi Fonda za zdravstveno osigurawe Republike Srpske Red. 712199 Doprinosi na li~na primawa. mart 2009. prihoda Naziv prihoda 1. 712124 712125 712129 Naknada za kori{}ewe puteva Red. 712141 Doprinos za zdravstveno osigurawe korisnika penzije i korisnika drugih nov~anih naknada koji upla}uju fondovi za penzijsko i invalidsko osigurawe 3. 712171 Poseban doprinos za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{qavawe lica sa invaliditetom . prihoda Naziv prihoda 1. Vrsta br.javnih slu`bi koje se finansiraju iz buxeta op{tine 3. grada i ustanova . 8. 722421 Naknada za kori{}ewe puteva Sredstva samodoprinosa Red. prihoda Naziv prihoda 1. 722468 Naknada za kori{}ewe prirodnih resursa u svrhu proizvodwe elektri~ne energije Prilog 5 PRIHODI FONDOVA Red. Vrsta br. Vrsta br. prihoda Naziv prihoda 1. naknade i prihode osiguranika za obavezno osigurawe Prihodi Fonda za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike Srpske Red. 721213 Prihodi od kamata na sredstva korisnika buxeta op{tine. prihoda Naziv prihoda 1. prihoda Naziv prihoda 1. 712145 Doprinos za zdravstveno osigurawe po osnovu duga iz ranijih godina 7. 712159 Ostali doprinosi za osigurawe od nezaposlenosti Prihodi Javnog fonda za dje~iju za{titu Republike Srpske Red. Zakona o zdravstvenom osigurawu 2. 12. 712113 Doprinos za penzijsko i invalidsko osigurawe na ispla}ena li~na primawa i druge prihode zaposlenih kojima se sta` osigurawa ra~una sa uve}anim trajawem 2. 7. 721229 Ukinuti buxetski prihodi op{tina i grada 4. 712132 Doprinos za zdravstveno osigurawe za lica za slu~aj povreda na radu i profesionalnog oboqewa iz ~lana 17. 729124 Ostali op{tinski prihodi 6. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 5. prihoda Naziv prihoda 1. grada zakqu~i ugovor o deponovawu sredstava po vi|ewu 2. prihoda Naziv prihoda 1. 722449 Naknada za odvodwavawe od pravnih lica i gra|ana 5. 712142 Doprinos za zdravstveno osigurawe nezaposlenih lica koje pla}a Zavod za zapo{qavawe 4. Vrsta br.

9: kamata Vrsta prihoda ######: {ifra prihoda koji se pla}a Poreski period: od Po~etak poreskog perioda (dd/mm/gg) 13 14 Poreski period: do Op{tina 15 Buxetska organizacija Poziv na broj ########## 16 Zavr{etak poreskog perioda (dd/mm/gg) ###: {ifra op{tine: poreski obveznik popuwava {ifru op{tine prema {ifarniku op{tina. [amac 013 12. Gradi{ka 008 7.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. doprinosa i drugih javnih prihoda {ifra buxetske organizacije ####### (prema {ifarniku Ministarstva finansija) Za uplatu po fakturi.Strana 28 . 7: uplate po akontativnim poreskim prijavama. Bijeqina 005 4. Petrovac . 1. Krupa na Uni 009 8. 6: uplate po rje{ewima PU iz teku}e godine. adresa i broj telefona Svrha doznake Opis prihoda koji se upla}uje Ime primaoca Ime primaoca Datum uplate Datum uplate Ra~un po{iqaoca: Ra~un po{iqaoca ###-###-########-## (poqe se ne popuwava ako se pla}a u gotovini) Ra~un primaoca: Ra~un primaoca ###-###-########-## Iznos Iznos koji se upla}uje u KM Hitno Transakcija koja se izvr{ava odmah ide putem RTGS sistema Broj poreskog Jedinstveno identifikuje obveznika poreskog obveznika koji vr{i uplatu (JIB) ili (JMBG) Vrsta uplate 0: redovna. 5: uplate po reprogramiranim dugovima. Kozarska Dubica 007 6. 2: povrat novca. 12. Mili}i 001 2. Bawa Luka 002 3. 1: prinudna naplata po rje{ewu ili odluci. prilikom uplate poreza. 8: ostalo. registarski broj obveznika za uplatu doprinosa fondova i sli~no Prilog 7 SPISAK op{tina i gradova sa broj~anim oznakama ({iframa) Naziv op{tine Oznaka op{tine 1. 4: dugovawa po rje{ewima kontrolnih organa iz ranijih godina. Novi Grad 011 10.Drini} 012 11. mart 2009. Bile}a 006 5. Bosanski Brod 010 9. Prilog 6 Forma i sadr`aj naloga za uplatu javnih prihoda Uplata se vr{i putem platnog naloga koji se popuwava prema uputstvu datom u tabeli: Poqe Naziv 1 Ime po{iqaoca 2 3 4 5 6 7 8 9 Opis Ime po{iqaoca.poziv na broj sa carinske fakture. 2. Bratunac 015 10 11 12 . za uplatu carine .

25. br. op{tina i gradova. 21. 1. 39. 35. 43. buxetskih fondova i fondova koristi se “{ifra buxetske organizacije” 9999999. 12. 34. odnosno grada obavezno je popuwavawe poqa “poziv na broj”. 46. 49. 14. 17.^etvrtak. Br~ko ^ajni~e ^elinac Derventa Doboj Fo~a Gacko Pelagi}evo Ustipra~a Petrovo Han Pijesak Jezero Osmaci Kalinovik Ribnik Kotor Varo{ Kupres Lakta{i Lopare Qubiwe Modri~a Vukosavqe Mrkowi} Grad Nevesiwe Dowi @abar Prijedor Prwavor Rogatica Rudo O{tra Luka Kasindo Lukavica Pale Isto~ni Stari Grad Trnovo Kne`evo Sokolac Srbac Srebrenica Berkovi}i [ekovi}i [ipovo Tesli} Isto~ni Drvar Trebiwe Ugqevik Vi{egrad Vlasenica Zvornik Bosanska Kostajnica SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 2. 31. 29. 24. 50. za kazne izre~ene u prekr{ajnom postupku ili prekr{ajnim nalogom do 31. 44. Banke su obavezne broj unesen u poqu “poziv na broj” kontrolisati po modulu 11 sa ponderima “987698769”. Vrsta Naziv prihoda br. prihoda 1 722511 Prihod republi~kih organa i organizacija 2 722513 Carinsko evidentirawe 3 722515 4 722211 5 723114 6 723115 Broj 18 . 27. 23. 47. 13. 20. Kod upla}ivawa na vrstu prihoda.suda koji vodi postupak Nov~ane kazne za Odgovaraju}a {ifra buxetske krivi~na djela organizacije . 54. 59.okru`nog suda slu`benoj ili osnovnog suda koji je du`nosti vodio postupak Naknada ostalih Odgovaraju}a {ifra buxetske tro{kova organizacije . 37. 33.Br~ko koristi se samo kod upla}ivawa doprinosa i drugih prihoda za osigurawe prema vanbuxetskim fondovima. 55.buxetske potrostarstva orga.republi~kog izri~u nadle`ni organa koji je vodio republi~ki organi postupak. 45. 26. koji se evidentira u Centralnom registru nov~anih kazni. 56. mart 2009. objavqen u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. 28. 15. 41. 42. {ifra “723111” Nov~ane kazne za prekr{aje i tro{kovi prekr{ajnog postupka za prekr{aje propisane zakonom (Zakon o prekr{ajima Republike Srpske. 48. godine Oduzeta sredstva i Odgovaraju}a {ifra buxetske imovinska korist organizacije . Prilog 9 SPISAK BUXETSKIH KORISNIKA BUXETA REPUBLIKE SA BROJ^ANIM OZNAKAMA ([IFRAMA) R. koji ozna~ava broj prekr{ajnog naloga ili rje{ewa suda.buxetskog buxetskih korisnika op{tine koja je korisnika uvela sistem trezorskog poslovawa Prihodi Odgovaraju}a {ifra buxetske op{tinskih organizacije . 53.op{tinskog organa uprave organa uprave Naknade tro{kova Odgovaraju}a {ifra buxetske branilaca po organizacije . Naziv potro{a~ke jedinice Broj Broj Broj mini.jedicije nice NAPOMENA: [ifra op{tine “016” .Republi~ke uprave carina koja je izvr{ila cariwewe robe Posebna taksa u Odgovaraju}a {ifra buxetske postupku prinudne organizacije .republi~kog u postupcima iz organa koji je vodio postupak nadle`nosti republi~kih organa Vlastiti prihodi Odgovaraju}a {ifra buxetske op{tinskih organizacije . 57. 19. 40.okru`nog suda krivi~nog ili osnovnog suda koji je postupka vodio postupak Za upla}ivawe ostalih vrsta prihoda iz Naredbe o upla}ivawu odre|enih prihoda buxeta Republike.{a~ke niza. 52.Poreske uprave naplate Republike Srpske Republi~ka sudska Odgovaraju}a {ifra buxetske taksa organizacije . 22. 61. Prilog 8 NAPOMENA Kod popuwavawa naloga za uplatu za odre|ene vrste prihoda koriste se odgovaraju}e {ifre buxetskih organizacija prema sqede}em: 1 1.suda koji je vodio postupak Nov~ane kazne za Odgovaraju}a {ifra buxetske prekr{aje koje organizacije . 58. 18.Strana 29 7 723119 8 722591 9 722521 12 722471 13 722472 [ifra buxetske organizacije Odgovaraju}a {ifra buxetske organizacije koja je korisnik prihoda Odgovaraju}a {ifra buxetske organizacije . 16. broj 34/06) i {ifra “723121” Nov~ane kazne izre~ene u prekr{ajnom postupku za prekr{aje propisane aktom op{tine. decembra 2006. 36. 30. odnosno organizacijama socijalnog osigurawa. 38. 32. 62. 016 023 025 027 028 031 033 034 036 038 041 043 045 046 050 053 055 056 059 061 064 066 067 069 072 074 075 078 080 081 085 088 089 090 091 093 094 095 097 099 100 102 103 105 107 109 113 116 119 135 R. 2 Predsjednik Republike Srpske 3 01 4 01 5 001 . 51. 60.

Policijska stanica Kotor Varo{ 66.Lazarevo 47. Policijska stanica [ipovo 79.Odjeqewe Trebiwe 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove . Policijska stanica Ribnik 80. Policijska stanica Gradi{ka 60. Policijska stanica BL . 13. Odjeqewe za materijalnofinansijske i tehni~ke poslove 59. Stanica javne bezbjednosti Mrkowi} Grad 76. Specijalna jedinica policije 40. Jedinica za podr{ku BL 43. 3. 11. Stani~no odjeqewe policije Bronzani Majdan 49. Policijska stanica BL . 12.Broj 18 1 2. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Bawa Luka 51. 7. Stani~no odjeqewe policije Krupa na Uni 74. Policijska stanica ^elinac 65. Policijska stanica Srbac 63. Policijska stanica Prwavor 62. 10. Uprava za analitku. Policijska stanica Kozarac 70. 9. Sarajevo 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove . 16. mart 2009.Centar 46.Odjeqewe Prijedor 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove .Odjeqewe Bijeqina 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove . Policijska stanica BL Obili}evo 48. 33. Policijska stanica O{tra Luka 75. Stani~no odjeqewe policije Jezero 77. Policijska stanica Kostajnica 72. 32. 22. Sektor kriminalisti~ke policije 56. 37. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Prwavor 52. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Gradi{ka 53.centar za jednakost i ravnopravnost polova 04 Kancelarija pravnog predstavnika 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove . Jedinica za podr{ku PD 44. Policijska stanica BL . Policijska stanica za intervencije 81. 34. Odjeqewe za pravne i kadrovske poslove 57. 26. 38. 29. 2 3 Narodna skup{tina Republike 02 Srpske Ombudsman Republike Srpske za{titnik qudskih prava 02 Vije}e naroda Republike Srpske 02 Republi~ka komisija za utvr|ivawe sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske i Komisija za `albe 02 Republi~ka komisija za utvr|ivawe sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske 02 Komisija za `albe 02 Ustavni sud Republike Srpske 03 Vlada Republike Srpske 04 Buxetska rezerva 04 Vazduhoplovni servis Republike Srpske 04 Republi~ka uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove 04 Program katastarskog premjera 04 Republi~ki sekretarijat za zakonodavstvo 04 Republi~ki sekretarijat za odnose sa Me|unarodnim krivi~nim sudom u Hagu i istra`ivawe ratnih zlo~ina 04 Agencija za dr`avnu upravu 04 Odbor dr`avne uprave za `albe 04 Gender centar . 21.Centrala 04 Slu`ba za zajedni~ke poslove Vlade Republike Srpske 04 Helikopterski servis 04 Ministarstvo unutra{wih poslova 07 Ministarstvo u sjedi{tu 07 Slu`ba ministra 07 Direktor policije 07 Uprava policije 07 Uprava kriminalisti~ke policije 07 Uprava za pravne i kadrovske poslove 07 Uprava za materijalno-finansijske i imovinske poslove 07 Uprava za policijsko obrazovawe 07 05 05 05 04 05 05 07 10 10 11 000 001 002 001 001 002 001 001 002 001 12 13 14 16 17 19 19 19 19 19 19 19 19 20 21 12 12 12 12 12 12 12 12 12 001 001 001 001 001 000 001 002 003 004 005 006 007 001 001 000 100 101 102 103 104 107 108 109 1 2 39. 36. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Mrkowi} Grad 55. 28. Policijska stanica Potkozarje 50. 5. 3 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 110 111 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 240 241 242 243 244 6. 24.Odjeqewe Doboj 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove . Policijska stanica Kozarska Dubica 71. Policijska stanica Lakta{i 61. Policijska stanica Kne`evo 64. Stani~no odjeqewe policije Kupres 78.Lau{ . informatiku i komunikacije 41. Policijska stanica Novi Grad 73. 8. 27. 19. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 4 02 03 04 5 001 001 001 ^etvrtak. Policijska stanica Qubija 68. 4. 25. 20. 14.Odjeqewe Bawa Luka 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove . 31. Jedinica za podr{ku Mrkowi} Grad 45.Strana 30 . 12. 15. 30. Policijska stanica Omarska 69.Odjeqewe I. 35. 17. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Prijedor 54. CJB Bawa Luka 42. 23. 18. Stanica javne bezbjednosti Prijedor 67. Odjeqewe za eksplozivne materije i poslove za{tite od po`ara 58.

Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Doboj 07 89. Policijska stanica Berkovi}i 163. Policijska stanica Vi{egrad 148. Sektor policije 152. Osnovno obrazovawe 170. Policijska stanica ^ajni~e 146. Policijska stanica Gacko 165.Strana 31 3 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 14 5 501 502 503 504 505 506 507 508 509 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 600 601 602 603 604 605 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 001 000 001 1 2 3 82. Policijska stanica Mili}i 07 121. CJB Isto~no Sarajevo 07 1 2 127. Policijska stanica [amac 07 97. Jedinica za podr{ku Trebiwe 154. Odjeqewe za analitiku. Policijska stanica Pale 130. Policijska stanica Derventa 07 98. Jedinica za podr{ku Zvornik 07 107. Odjeqewe za eksplozivne materije i poslove za{tite od po`ara 07 94. Policijska stanica Bratunac 07 120. Odjeqewe za pravne i kadrovske poslove 07 113. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Gacko 157. Policijska stanica Trebiwe 155. Policijska stanica za bjezbjednost saobra}aja Bijeqina 07 110. Policijska stanica Kozluk 07 126. informatiku i komunikacije 07 124. Policijska stanica Sokolac 142. Policijska stanica Jawa 07 109. Policijska stanica Qubiwe 164. Odjeqewe za materijalnofinansijske i tehni~ke poslove 07 95. Odjeqewe za pravne i kadrovske poslove 159. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Derventa 07 90. Policijska stanica Srebrenica 07 119. 12. Odjeqewe za analitiku. Policijska stanica Novo Gora`de 150. Odjeqewe za pravne i kadrovske poslove 07 93. Stani~no odjeqewe policije Vukosavqe 07 100. Policijska stanica [ekovi}i 07 123. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Vi{egrad 135. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja [amac 07 91. Policijska stanica Isto~ni Stari Grad 131. Ministarstvo prosvjete i kulture 169. Policijska stanica Lopare 07 116. Jedinica za podr{ku Isto~no Sarajevo 128. Policijska stanica Pelagi}evo 07 103. informatiku i komunikacije 151. informatiku i komunikacije 07 104. Odjeqewe za materijalnofinansijske i tehni~ke poslove 161. Odjeqewe za analitiku. mart 2009. informatiku i komunikacije 07 84. Odsjek za ekspolozivne materije i poslove za{tite od po`ara 160. Policijska stanica Kalinovik 147. Jedinica za podr{ku Doboj 07 86. O[ “Branko ]opi}” Bawa Luka . Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja I. Jedinica za podr{ku Fo~a 129. Policijska stanica Ugqevik 07 117. Jedinica za podr{ku Bijeqina 07 106. Policijska stanica za bjezbjednost saobra}aja Zvornik 07 111. Policijska stanica Petrovo 07 101. Policijska stanica Bile}a 166. Policijska stanica Zvornik 07 125. Policijska stanica Modri~a 07 99. Policijska stanica Doboj I 07 87. Odjeqewe za materijalnofinansijske i tehni~ke poslove 139. informatiku i komunikacije 167. Odjeqewe za analitiku. Stanica javne bezbjednosti Fo~a 145. Policijska stanica Han Pijesak 144. Policijska stanica Vlasenica 07 122. Odjeqewe za materijalnofinansijske i tehni~ke poslove 07 115. Odjeqewe za analitiku. CJB Doboj 07 85. Sektor policije 168. CJB Bijeqina 07 105. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Trebiwe 156. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Sokolac 134.^etvrtak. Odjeqewe za eksplozivne materije i poslove za{tite od po`ara 07 114. Policijska stanica Rudo 149. Policijska stanica Doboj II 07 88. Sektor kriminalisti~ke policije 07 92. Policijska stanica Tesli} 07 96. CJB Trebiwe 153. Policijska stanica Brod 07 102. Odjeqewe za pravne i kadrovske poslove 137. Policijska stanica Isto~no Sarajevo 140. Sektor kriminalisti~ke policije 158. Odjeqewe za eksplozivne materije i poslove za{tite od po`ara 138. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 245 246 300 301 302 303 304 306 307 308 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 400 401 402 403 404 405 406 407 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 500 Broj 18 . Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Fo~a 133. Sarajevo 132. Policijska stanica Trnovo 143. Sektor grada Bawa Luka 07 83. Sektor kriminalisti~ke policije 07 112. Sektor kriminalisti~ke policije 136. Stanica javne bezbjednosti Zvornik 07 118. Policijska stanica Bijeqina 07 108. Policijska stanica Rogatica 141. Policijska stanica Nevesiwe 162.

O[ “Georgi Stojkov Rakovski” Bawa Luka 184. O[ “Mladen Stojanovi}” Jo{avka 213. O[ “Aleksa [anti}” Bawa Luka 181. O[ “Ivo Andri}” Bawa Luka 180. 3 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 065 066 068 069 070 071 072 073 074 076 077 078 079 080 081 082 083 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 1 2 171. O[ “Vasa ^ubrilovi}” Gradi{ka 201. Smrti}i 242. O[ “Jovan Cviji}” Brezi~ani 232. O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Bawa Luka 174. O[ “Vojislav Ili}” Krupa na Vrbasu 192. O[ “Jovan Du~i}” Lamovita 235. O[ “Dositej Obradovi}” Bawa Luka 172. O[ “Georgios A. O[ “Vuk Karaxi}” Turjak 205. O[ “Branko ]opi}” Bjelajce 227. O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Tesli} 256. O[ “Desanka Maksimovi}” Drago~aj 188. O[ “Petar Ko~i}” Sitnica 216. O[ “Dragan Vujanovi}” Svodna 209. O[ “Vuk Karaxi}” Omarska 237. O[ “Jovan Du~i}” Zalu`ani 196. O[ “Vuk Karaxi}” Sitne{i 251. O[ “Branko ]opi}” Dowi Agi}i 208. O[ “Ivan Goran Kova~i}” Mrkowi} Grad 225. O[ “Borisav Stankovi}” Bawa Luka 183. O[ “Zmaj Jova Jovanovi}” Bawa Luka 173. O[ “Desanka Maksimovi}” Ribnik 215. O[ “]irilo i Metodije” Piskavica 193. O[ “Mladen Stojanovi}” G. O[ “Majka Kne`opoqka” Kne`ica 199. O[ “Dositej Obradovi}” Prijedor 230. O[ “Jovan Cviji}” Bawa Luka 178. O[ “Petar Ko~i}” [iprage 219. O[ “Petar Ko~i}” Nova Topola 204. O[ “Jovan Jovanovi} Zmaj” Srbac 250. O[ “Milan Raki}” Karanovac 191. O[ “Nikola Ma~ki}” Previja 214. O[ “Vuk Karaxi}” Kozarska Dubica 198. Dubrava 1 2 212. O[ “Mladen Stojanovi}” Lakta{i 220. O[ “Milo{ Crwanski” Poto~ani 245. O[ “Stanko Rakita” Vrbawa 195. O[ “Nemawa Vlatkovi}” [ipovo 253. O[ “]irilo i Metodije” Trnopoqe 238. O[ “Milutin Boji}” Potkozarje 189. O[ “Petar Ko~i}” Kola 190. O[ “Me{a Selimovi}” Li{wa 244. Papandreu” Aleksandrovac 221. O[ “Petar Ko~i}” Mrkowi} Grad 224. O[ “Sveti Sava” Novi Grad 207.Strana 32 . O[ “Vuk Karaxi}” Bara}i 226. O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Maslovare 218. O[ “Vuk Karaxi}” Novi Grad 206. O[ “Vuk Stefanovi} Karaxi}” Bawa Luka 182. O[ “Mladen Stojanovi}” Bronzani Majdan 185. O[ “Nikola Tesla” Prwavor 240. O[ “Dositej Obradovi}” Razboj 252. O[ “Danilo Borkovi}” Gradi{ka 200. O[ “Petar Me}ava” Kostajnica 210. O[ “Branko ]opi}” Prijedor 228. O[ “Branko Radi~evi}” Bawa Luka 179. O[ “Branislav Nu{i}” Bawa Luka 175. O[ “Sveti Sava” Bawa Luka 177. O[ “Vuk Karaxi}” @ivinice 249. O[ “\ura Jak{i}” [argovac 194. O[ “Petar Ko~i}” Prijedor 229. O[ “Kozarska djeca” Gradi{ka 202. O[ “Desanka Maksimovi}” Prijedor 231. O[ “Desanka Maksimovi}” Trn 223. O[ “Sveti Sava” G. O[ “Vuk Karaxi}” Tesli} 255. O[ “Holandija” Slatina 222. O[ “Vuk Karaxi}” Dowi Vija~ani 241. O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Busnovi 233. O[ “Janko Veselinovi}” Mi{in Han 187. O[ “Dositej Obradovi}” Kne`evo 247. 12. O[ “Rade Marjanac” Strojice 254. O[ “Petar Ko~i}” Imqani 248. O[ “Ivo Andri}” Kula{i 243. O[ “Branko ]opi}” Prwavor 239.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 3 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 ^etvrtak. O[ “Novak Piva{evi}” St. O[ “Mladen Stojanovi}” Qubija 236. O[ “Petar Ko~i}” [ibovska 246. mart 2009. O[ “Branko Radi~evi}” Petrovo 234. O[ “Sveti Sava” Kozarska Dubica 197. O[ “Sveti Sava” Kotor Varo{ 217. O[ “Milo{ Duji}” ^elinac 211. O[ “Miroslav Anti}” Bistrica 186. O[ “Ivan Goran Kova~i}” Bawa Luka 176. O[ “Dositej Obradovi}” Blatnica . Podgradci 203.

O[ “Vuk Karaxi}” Ro|evi}i 08 307. Slatina 08 287. O[ “Jovan Du~i}” Bijeqina 08 291. 337. 322. 354. 311. 313. O[ “]irilo i Metodije” Glavi~ica 08 296. O[ “Crkvina” G. O[ “Sveti Sava” Brod 08 266. O[ “Radoje Domanovi}” Osje~ani 08 275. 320. O[ “Desanka Maksimovi}” O{tra Luka 08 302. O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Boqani} 08 274. 323. 350. Broj 18 . 321. O[ “Prota Stevan Du{ani}” Pribini} 08 259. 341. 325. O[ “[amac” [amac 08 285. O[ “Sveti Sava” Bijeqina 08 294. O[ “Obudovac” Obudovac 08 288. 332. O[ “Desanka Maksimovi}” Stanari 08 279. O[ “Me{a Selimovi}” Jawa 08 298. 331. 314. 327. april” Derventa 08 267. O[ “Vuk Karaxi}” Vitkovci 08 280. 345. O[ “Petar Ko~i}” Sjenina Rijeka 08 278. 317. 352. O[ “Aleksa [anti}” Osmaci 08 308. O[ “Gorwa Slatina” G. O[ “Sveti Sava” Modri~a 08 281. O[ “Milan Raki}” Rudanka 08 277. O[ “Petar Ko~i}” Ugodnovi} 08 258. O[ “\ura Jak{i}” Podnovqe 08 276. Trnova O[ “Vuk Karaxi}” Zabr|e O[ “Jovan Du~i}” [ekovi}i O[ “Desanka Maksimovi}” ^elopek O[ “Dositej Obradovi}” Koraj O[ “Dositej Obradovi}” Suvo Poqe O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Srebrenica O[ “Branko Radi~evi}” Bratunac O[ “Petar Ko~i}” Kravica O[ “Petar Petrovi} Wego{“ V. 338. O[ “Stefan Nemawa” G. O[ “Petar [kundri}” Japra 08 262. 344. 347. mart 2009. O[ “Nikola Tesla” Derventa 08 268. 336. 318. O[ “Knez Ivo od Semberije” Bijeqina 08 293. 12. O[ “Vuk Karaxi}” Doboj 08 271. 355. O[ “Josif Pan~i}” Kozica 08 08 263. O[ “19. Obarska O[ “Jovan Jovanovi} Zmaj” Trebiwe O[ “Sveti Vasilije Ostro{ki” Trebiwe O[ “Vuk Karaxi}” Trebiwe O[ “Sveti Sava” Qubiwe O[ “Sveti Sava” Bile}a O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Bile}a O[ “Sveti Sava” Gacko O[ “Risto Prorokovi}” Nevesiwe O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Berkovi}i O[ “Qutica Bogdan” Kalinovik O[ “Sveti Sava” Fo~a O[ “Veselin Masle{a” Fo~a O[ “Rudo” Rudo O[ “Bo{ko Buha” [trpci O[ “Vuk Karaxi}” Vi{egrad O[ “Sveti Sava” Rogatica O[ “Sokolac” Sokolac O[ “Milan Ili} ^i~a [umadijski” Han Pijesak O[ “Mokro” Mokro O[ “Aleksa [anti}” Vojkovi}i O[ “Jovan Du~i}” Kasindo O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Lukavica O[ “Sveti Sava” Isto~no Novo Sarajevo O[ “Jovan Du~i}” ^ajni~e O[ “Drini}” Petrovac-Drini} O[ “Pale” Pale O[ “Trnovo” Trnovo O[ “Sveti Sava” Dubrava O[ “Kozarac” Kozarac O[ “Milo{ Crwanski” Bawa Luka O[ “Dvorovi” Dvorovi O[ “Jovan Cviji}” Driwa~a . 334. 315. 346. 312. O[ “Branko ]opi}” D. Crkvina 08 286. 342. Paklenica 08 301. O[ “Ozren” D. 343. O[ “Sveti Sava” Crneqevo 08 299. O[ “Sveti Sava” Lopare 08 2 O[ “Veqko ^ubrilovi}” Priboj O[ “Bra}a Jak{i}” Mili}i O[ “Vasa Pelagi}” Pelagi}evo O[ “Kosta Todorovi}” Skelani O[ “Aleksa [anti}” Ugqevik O[ “Filip Vi{wi}” D. O[ “Vuk Karaxi}” Jezero 264. O[ “Sutjeska” Modri~a 08 289. O[ “Sveti Sava” Kakmu` 08 283. Dragaqevac 08 297. 349. O[ “Vuk Karaxi}” Vlasenica 08 303. O[ “Vuk Karaxi}” Bratunac 08 300. O[ “Dowi @abar” Dowi @abar 08 290. O[ “Aleksa [anti}” Vukosavqe 08 284. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 142 143 144 145 146 147 148 149 1 309. O[ “Petar Ko~i}” Brodac 08 295. 333. O[ “Sveti Sava” Zvornik 08 304. O[ “Vuk Karaxi}” Bijeqina 08 292. 328. O[ “\or|e Panzalovi}” Osiwa 08 270. 330. 316. O[ “Nikola Tesla” Pilica 08 306. 339. 348. 353. 310. 340. 324. 335. 319. O[ “Sveti Sava” Doboj 08 273.^etvrtak. Dubovik 08 265. O[ “Dositej Obradovi}” Doboj 08 272. O[ “Todor Doki}” Kalenderovci 08 269. O[ “Ivo Andri}” Duli}i 08 260. 329. O[ “Petar Ko~i}” Kozluk 08 305. 326.Strana 33 3 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 150 151 152 153 154 155 156 157 159 160 161 162 163 164 165 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 192 194 195 197 200 201 202 204 1 2 3 257. O[ “Jefrem Stankovi}” ^e~ava 08 261. 351. O[ “Vuk Karaxi}” Petrovo 08 282.

Sredwa {kola “Nikola Tesla” [amac 405. Sredwo{kolski centar Fo~a 429. Gimnazija i SS[ “Petar Ko~i}” Zvornik 414. 382.Broj 18 1 356. 386. Ekonomska {kola Bijeqina 407. Sredwa {kola Sokolac 424. 383. Sredwa {kola “Mihajlo Petrovi} Alas” Ugqevik 412. Centar za informisawe i kulturu Kozarska Dubica . Stru~na {kola za radni~ka zanimawa Derventa 403. 389. 384. 373. Tehni~ka {kola “Mihajlo Pupin” Bijeqina 410. 398. 363. 362. 379. 369. mart 2009. Sredwa {kola “Ivo Andri}” Vi{egrad 426. 377. Tehni~ka {kola Trebiwe 436. Sredwa {kola “Petar Petrovi} Wego{“ [ekovi}i 416. S[C “Jovan Cviji}” Modri~a 404. Sredwo{kolski centar Srebrenica 420. 361. 368. S[C “Golub Kure{” Bile}a 433. S[C “Nikola Tesla” Vukosavqe 405. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 3 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 4 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 5 205 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 ^etvrtak. 364. 359. Sredwo{kolski centar Mili}i 418. 390. 358. 372. 397. Sredwo{kolski centar Bratunac 419. 378. Sredwa stru~na {kola Jawa 411. 370. Gimnazija i Sredwa stru~na {kola Isto~na Ilixa 422. 391. 380. 396. Institucije kulture 439. 400. Narodna biblioteka “]irilo i Metodije” Prijedor 442. 393. S[C “Aleksa [anti}” Nevesiwe 432. 381. Srpska pravoslavna bogoslovija “Svetog Petra Dabrobosanskog” Fo~a 430. Poqoprivredna i medicinska {kola Bijeqina 408. 395. 376. S[C “Vuk Karaxi}” Lopare 413. 385. 357. Sredwa {kola Rogatica 425. Gimnazija “Jovan Du~i}” Trebiwe 434. Ugostiteqska i [UP {kola Doboj Mje{ovita {kola “N. 387. 399. Gimnazija “Filip Vi{wi}” Bijeqina 406. Sredwa {kola “Svetozar ]orovi}” Qubiwe 437.Strana 34 . 394. Tehni~ki {kolski centar Zvornik 415. S[C “Pero Slijep~evi}” Gacko 431. 3 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 17 18 18 18 18 18 18 5 048 049 051 052 053 054 055 056 057 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 079 080 081 083 084 085 086 089 001 000 001 002 003 004 006 2 O[ “Lije{}e” Lije{}e Sredwe obrazovawe Gimnazija Bawa Luka Gra|evinska {kola Bawa Luka Ekonomska {kola Bawa Luka Elektrotehni~ka {kola “Nikola Tesla” Bawa Luka Medicinska {kola Bawa Luka Poqoprivredna {kola Bawa Luka Tehni~ka {kola Bawa Luka Tehnolo{ka {kola Bawa Luka Ugostiteqsko-trgovinskoturisti~ka {kola Bawa Luka [kola u~enika u privredi Bawa Luka Gimnazija Gradi{ka Tehni~ka {kola Gradi{ka Sredwa stru~na i tehni~ka {kola Gradi{ka Sredwa {kola ^elinac S[C “Nikola Tesla” Kotor Varo{ Sredwa {kola “Jovan Du~i}” Kne`evo Gimnazija Mrkowi} Grad Ma{inska {kola Mrkowi} Grad S[C “Petar Ko~i}” [ipovo S[C “Lazar Duki}” Ribnik [C “Petar Ko~i}” Srbac Gimnazija Prwavor Sredwa {kola Prwavor Gimnazija “Sveti Sava” Prijedor Elektrotehni~ka {kola Prijedor Ma{inska {kola Prijedor Poqoprivredno-prehrambena {kola Prijedor Ugostiteqsko-ekonomska {kola Prijedor Medicinsko-tehnolo{ka i gra|evinska {kola Prijedor MS[ “Nikola Tesla” Kozarska Dubica Gimnazija “Petar Ko~i}” Novi Grad Mje{ovita {kola “\uro Radmanovi}” Novi Grad Sredwa stru~na {kola Kostajnica Gimnazija “Jovan Du~i}” Doboj Ekonomska i trgovinska {kola Doboj Medicinska {kola Doboj Tehni~ka {kola Doboj Saobra}ajna i elektro {kola Doboj Upravna. 375. Sredwo{kolski centar Pale 421. Narodna biblioteka [ipovo 440. 12. Sredwo{kolski centar Rudo 427. 365. Republi~ki pedago{ki zavod 438. 392. 367. Sredwo{kolski centar ^ajni~e 428. juni” Isto~no Novo Sarajevo 423. Centar sredwih {kola Trebiwe 435. S[C “Milorad Vla~i}” Vlasenica 417. 371. Gimnazija sa tehni~kim {kolama Derventa 402. Narodna biblioteka Tesli} 441. Sredwa {kola “28. 388. 360. 366. Narodna biblioteka Gradi{ka 443. 374. Tesla” Tesli} SM[ “Jovan Du~i}” Tesli} Sredwo{kolski centar Petrovo Sredwa {kola “Nikola Tesla” Brod 1 2 401.

Narodna biblioteka “Ivo Andri}” ^elinac 08 487. Narodna biblioteka Ugqevik 08 473. Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske Bawa Luka 08 481. 518. Narodna biblioteka Bratunac 08 460. Narodna biblioteka Nevesiwe 08 471. Narodna biblioteka Pale 08 455. 513. Narodna biblioteka Srebrenica 08 484. Narodna biblioteka Trebiwe 08 465. 492. Narodna biblioteka Sokolac 08 454. 12. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 4 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 5 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 019 020 021 022 023 024 025 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 055 1 489. 495. SRNA film Pale 08 456. 494. Muzej Hercegovine Trebiwe 08 466. 500. Muzej Republike Srpske Bawa Luka 08 479. Narodna biblioteka Vi{egrad 08 452. Narodna biblioteka “Veselin Masle{a” Lakta{i 08 447. Narodna biblioteka “Branko ]opi}” Brod 08 485. Broj 18 . Narodna biblioteka [amac 08 477. 526. Narodna biblioteka Novi Grad 08 451. Narodno pozori{te Republike Srpske Bawa Luka 08 482. 511. 496. Narodna biblioteka “Prosvjeta” Rudo 08 462. 501. Narodna biblioteka Kotor Varo{ 08 488. 493. 522. Narodna biblioteka “Branko Radi~evi}” Derventa 08 478. Narodna biblioteka “Vladimir Ga}in” Bile}a 08 467. Dje~ije pozori{te Bawa Luka 08 483. Regionalni muzej Doboj 08 476. Narodna biblioteka Kostajnica 08 445. 523. 521. Narodna biblioteka “Jovan Du~i}” Kalinovik 08 470. 509. Narodna biblioteka “Filip Vi{wi}” Bijeqina 08 472. Mati~na biblioteka Isto~no Sarajevo 08 457.Strana 35 3 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 4 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 20 22 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 5 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 001 001 001 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 1 2 3 444. 524. 505. 498. 503. 512. Narodna biblioteka Han Pijesak 08 458. 507. JU Centar za kulturu Prwavor 08 450. 508. Narodna biblioteka Lopare 08 474. 506. Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske Bawa Luka 08 480. 527. 514. 520. 525. Spomen-podru~je Dowa Gradina 08 486. 499. 529. Narodna biblioteka [ekovi}i 08 453. 497. 515. Narodna biblioteka Kne`evo 08 446. 532. 504. 519. 502. Narodna biblioteka Gacko 08 468. Srpska centralna biblioteka “Prosvjeta” Fo~a 08 463. mart 2009. 516. 517. 528. Muzej “Kozare” Prijedor 08 2 Narodna biblioteka Petrovo JU Kwi`evna zadruga Narodna biblioteka Mili}i Narodna biblioteka Berkovi}i Narodna biblioteka Rogatica Narodna biblioteka Trnovo Narodna biblioteka Ribnik Narodna biblioteka “Bo`idar Gora`danin” JU Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica Republike Srpske (Bawa Luka) Narodna biblioteka Isto~ni Stari Grad JU Narodna biblioteka Srbac Republi~ki zavod za za{titu kulturno-istorijskog i prirodnog nasqe|a Arhiv Republike Srpske Republi~ki sekretarijat za vjere Univerzitet u Bawoj Luci Rektorat Bawa Luka Akademija umjetnosti Bawa Luka Arhitektonsko-gra|evinski fakultet Bawa Luka Ekonomski fakultet Bawa Luka Elektrotehni~ki fakultet Bawa Luka Ma{inski fakultet Bawa Luka Medicinski fakultet Bawa Luka Pravni fakultet Bawa Luka Prirodno-matemati~ki fakultet Bawa Luka Poqoprivredni fakultet Bawa Luka Tehnolo{ki fakultet Bawa Luka Fakultet fizi~kog vaspitawa i sporta Bawa Luka Filozofski fakultet Bawa Luka [umarski fakultet Bawa Luka Cedubal Bawa Luka Vi{a tehni~ka {kola Doboj Univerzitet u Isto~nom Sarajevu Rektorat Isto~no Sarajevo Akademija likovnih umjetnosti Trebiwe Ekonomski fakultet Br~ko Ekonomski fakultet Pale Elektrotehni~ki fakultet Isto~no Novo Sarajevo Ma{inski fakultet Isto~no Novo Sarajevo Medicinski fakultet Fo~a Muzi~ka akademija Isto~no Novo Sarajevo Pedago{ki fakultet Bijeqina Poqoprivredni fakultet Isto~no Novo Sarajevo Pravni fakultet Pale Pravoslavni bogoslovski fakultet “Sveti Vasilije Ostro{ki” Fo~a . Narodna biblioteka Vlasenica 08 461.^etvrtak. 531. 530. Narodna biblioteka Zvornik 08 459. Narodna biblioteka Mrkowi} Grad 08 449. 510. 490 491. Narodna biblioteka Doboj 08 475. Narodna biblioteka Qubiwe 08 469. Narodna biblioteka ^ajni~e 08 464.

JU Studentski centar Zvornik 08 545. JU Dom u~enika Bogoslovija Fo~a 08 553. Fakultet za fizi~ku kulturu Pale 08 536. Muzi~ka {kola Lukavica 08 558. Podru~ni centar Trebiwe 09 579. JU Dom u~enik Bijeqina 08 552. Muzi~ka {kola Trebiwe 08 561. Tehnolo{ki fakultet Zvornik 08 540. JU Studentski centar Isto~no Sarajevo 08 546. Javna ulagawa 09 588. Centar “Za{titi me” Bawa Luka 08 566. Muzi~ka {kola “Stevan S. JU Sredwo{kolski dom Bawa Luka 08 549. Podru~ni centar Bawa Luka 09 573. JU Dom u~enika Trebiwe 08 550. Republi~ko tu`ila{tvo Republike Srpske 10 594. Okru`ni zatvor Doboj 10 612. Centar za obrazovawe i rehabilitaciju slu{awa i govora Bawa Luka 08 567. Javna ustanova Centar za edukaciju sudija i javnih tu`ilaca u Republici Srpskoj 10 596. Mokrawac” Bijeqina 08 565. Posebno tu`ila{tvo za suzbijawe organizovanog i najte`ih oblika privrednog kriminala Specijalno tu`ila{tvo 10 608. Specijalna osnovna i sredwa {kola “\or|e Nato{evi}” Prijedor 08 568. Republi~ki zavod za statistiku 09 582. Muzi~ka {kola Zvornik 08 560. Podru~ni centar Isto~no 09 Sarajevo 578. Saobra}ajni fakultet Doboj 08 538. JU Studentski centar Pale 08 547. Poreska uprava 09 571. Ostala potro{wa . Okru`no tu`ila{tvo Isto~no Sarajevo 10 601. Republi~ki zavod za statistiku 09 581. Visoka medicinska {kola Prijedor 08 541. Osnovni sud Gradi{ka 10 618. Osnovni sud Prijedor 10 619. Stara devizna {tedwa 09 587. Muzi~ka {kola “Markus Papandreu” Doboj 08 564. Zavod za slijepe i slabovide “Budu}nost” Derventa 08 569. 4 19 19 19 21 22 22 22 23 23 23 23 23 24 24 24 24 25 26 27 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 5 006 007 008 001 000 001 002 000 001 003 004 005 000 001 002 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 1 2 3 533. Ostala potro{wa 09 589. Muzi~ka {kola “Sveti Roman Melod” Nevesiwe 08 563. Osnovni sud Kotor Varo{ 10 621. Osnovni sud Bawa Luka 10 615. Okru`ni zatvor Bijeqina 10 611. Podru~ni centar Doboj 09 575. Visoka {kola za turizam i hotelijerstvo Trebiwe 08 542. Republi~ki devizni inspektorat 09 580. Okru`no tu`ila{tvo Bawa Luka 10 598. Ministarstvo pravde 10 592. Poreska uprava Republike Srpske Sjedi{te 09 572. Ostala buxetska potro{wa 09 584. Studentski i |a~ki domovi 08 543. Muzi~ka {kola “Vlado Milo{evi}” Bawa Luka 08 555. Program statisti~kih istra`ivawa 09 583. Okru`no tu`ila{tvo Doboj 10 600. Filozofski fakultet Pale 08 534. Osnovni sud Mrkowi} Grad 10 616.Strana 36 .privatizacija 09 590. Osnovni sud Novi Grad 10 620. Muzi~ka {kola Fo~a 08 562.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 4 31 31 31 31 31 31 31 32 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 18 19 19 19 19 19 19 5 013 014 015 016 017 018 019 001 001 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 001 000 001 002 003 004 005 ^etvrtak.sukcesija 09 591. Muzi~ka {kola Prwavor 08 559. Sudska policija Republike Srpske 10 597. Muzi~ka {kola “Branko Smiqani}” Gradi{ka 08 557. Podru~ni centar Zvornik 09 577. Podru~ni centar Bijeqina 09 1 2 3 576. Stomatolo{ki fakultet Fo~a 08 539. Unutra{we obaveze i 09 potra`ivawa 586. Okru`no tu`ila{tvo Trebiwe 10 602. Pravobranila{tvo Republike Srpske 10 595. Fakultet za proizvodwu i menaxment Trebiwe 08 535. Podru~ni centar Prijedor 09 574. Osnovni sud Prwavor 10 617. Osnovni sud Zvornik 10 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 . JU Dom u~enika Doboj 08 551. Kazneno-popravni zavod Bawa Luka 10 609. Okru`ni sud Bawa Luka 10 603. Okru`ni sud Doboj 10 605. mart 2009. Okru`ni zatvor Trebiwe 10 614. Okru`ni sud Trebiwe 10 607. Okru`no tu`ila{tvo Bijeqina 10 599. JU Studentski centar Trebiwe 08 548. Kazneno-popravni zavod Fo~a 10 610. Kazneno-popravni zavod Isto~no Sarajevo 10 613. Okru`ni sud Isto~no Sarajevo 10 606. Okru`ni sud Bijeqina 10 604. Fakultet spoqne trgovine Bijeqina 08 537. Ostala potro{wa . 12. Specijalno i umjetni~ko obrazovawe 08 554. Vrhovni sud Republike Srpske 10 593. Ino-obaveze 09 585. JU Studentski centar “Nikola Tesla” Bawa Luka 08 544. Ministarstvo finansija 09 570. Muzi~ka {kola Prijedor 08 556. Osnovni sud Bijeqina 10 622.

energetike i razvoja Republi~ki zavod za planirawe Republi~ki zavod za standardizaciju i metrologiju Ministarstvo poqoprivrede.Strana 37 3 31 37 4 70 10 5 001 001 2 Osnovni sud Trebiwe Osnovni sud Fo~a Osnovni sud Doboj Osnovni sud Tesli} Osnovni sud Derventa Osnovni sud Modri~a Osnovni sud Sokolac Osnovni sud Vlasenica Osnovni sud Vi{egrad Osnovni sud Srebrenica Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republi~ka uprava civilne za{tite Ministarstvo nauke i tehnologije Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske Ministarstvo zdravqa i socijalne za{tite Ministarstvo privrede. 1 623. 643. 651. 662.^etvrtak. 624. 657. 12. 659. mart 2009. 634. 638. Glavna slu`ba za reviziju javnog sektora Republike Srpske 666. 637. 627. 652. 632. 631. 648. 647. 663. 656. Ministarstvo za porodicu. omladinu i sport Prilog 10 BROJ^ANE OZNAKE ([IFRE) KORISNIKA BUXETA OP[TINA Naziv korisnika Grad Op{tina Potro{a~ka jedinica 1 2 Grad Bawa Luka Skup{tina grada 2 Tro{kovi izbora i Izborne komisije2 Gradona~elnik 2 Stru~na slu`ba Skup{tine grada i gradona~elnika 2 Buxetska rezerva 2 Odjeqewe za op{tu upravu 2 Odjeqewe za finansije 2 Odjeqewe za privredu 2 Robne rezerve za potrebe grada 2 Odjeqewe za prostorno ure|ewe 2 Odjeqewe za komunalne i stambene poslove 2 Ure|ewe gra|evinskog zemqi{ta 2 Zajedni~ka komunalna potro{wa 2 Investicije 2 Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu 2 Ostala buxetska potro{wa 2 Odjeqewe za dru{tvenu djelatnost 2 Odjeqewe za inspekcijske poslove 2 Odjeqewe komunalne policije 2 Slu`ba zajedni~kih poslova 2 Centar za socijalni rad 2 Tro{kovi socijalne za{tite 2 Centar za pred{kolsko vaspitawe 2 Vrti} “Je`eva ku}ica” 2 Vrti} “Na{a djeca” 2 Vrti} “Radost” 2 Vrti} “Plavi ~uperak” 2 Vrti} “Kolibri” 2 Vrti} “Pinokio” 2 Vrti} “Bambi” 2 Vrti} “Sunce” 2 Vrti} “Sre}no djetiwstvo” 2 Vrti} “Leptiri}” 2 Vrti} “Neven” 2 Vrti} “P~elica” 2 Vrti} “Prvi koraci” 2 Vrti} “Tijana” 2 Vrti} “Nata{a” 2 Vrti} “Lana” 2 Vrti} “Bubamara” 2 Vrti} “Marija Ma`ar” 2 Banski dvor . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 18 18 18 18 18 18 18 19 19 20 21 22 4 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 41 42 42 44 44 45 46 47 46 46 46 46 46 46 47 48 49 50 48 50 55 55 55 55 55 55 55 56 57 58 59 60 5 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 000 001 002 003 004 005 001 001 001 001 001 001 000 001 009 010 014 015 016 001 001 001 001 001 Broj 18 . 664. 650.Kulturni centar 2 Institut za istoriju 2 3 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 4 110 111 120 121 122 130 140 150 151 160 170 171 172 173 180 190 210 220 230 240 300 301 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 510 520 . 639. 642. 636.Sektor turizma i ugostiteqstva Ugostiteqski servis za potrebe republi~kih organa Ministarstvo za prostorno ure|ewe. 641. 655. 629. 640. 635. 658. {umarstva i vodoprivrede Poqoprivreda [umarstvo Vodoprivreda Veterinarstvo Administracija (Sekretarijat) Republi~ka direkcija za vode Republi~ki hidrometeorolo{ki zavod Agencija za pru`awe stru~nih usluga u poqoprivredi Agencija za uzgoj i selekcije u sto~arstvu Ministarstvo saobra}aja i veza Republi~ka direkcija za civilnu vazdu{nu plovidbu Ministarstvo trgovine i turizma Ministarstvo . 654.Sektor trgovine MTiT . 626.Sekretarijat Republi~ka direkcija za robne rezerve Republi~ki zavod za cijene MTiT . 625. 630. 649. 644. 645. 628. 646. 633. 653. gra|evinarstvo i ekologiju Republi~ka direkcija za obnovu i izgradwu Ministarstvo rada i bora~koinvalidske za{tite Ministarstvo za ekonomske odnose i koordinaciju Ministarstvo za izbjeglice i raseqena lica 1 2 665. 660. 661.

gra|ewe.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 002 002 002 002 002 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 840 840 840 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 815 818 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 4 600 700 910 920 930 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 001 012 013 110 120 122 130 140 150 160 190 220 240 300 301 400 600 700 066 058 110 120 122 130 140 150 160 170 180 190 210 220 240 300 301 400 ^etvrtak. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 005 005 005 005 005 005 815 815 815 815 815 818 840 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 815 818 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 815 4 501 503 510 600 601 910 054 055 056 057 059 035 011 110 120 130 140 150 160 190 300 400 600 910 920 034 006 110 120 122 130 140 150 160 170 180 190 220 300 301 400 510 520 600 700 910 920 015 1 Odsjek za civilnu za{titu Mjesne zajednice Gradska razvojna agencija Centar za razvoj i unapre|ewe sela Sportska dvorana “Borik” Gimnazija Gra|evinska {kola Ekonomska {kola Elektrotehni~ka {kola “Nikola Tesla” Medicinska {kola Poqoprivredna {kola Tehni~ka {kola Tehnolo{ka {kola Ugostiteqsko-trgovinskoturisti~ka {kola [kola u~enika u privredi Muzi~ka {kola “Vlado Milo{evi}” Centar “Za{titi me” Centar za obrazovawe i vaspitawe i rehabilitaciju slu{awa i govora Op{tina Mili}i Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe. komunalne i stambene poslove Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu Ostala buxetska potro{wa Odjeqewe za inspekcije Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Pred{kolska ustanova “Lepa Radi}” Zavi~ajni muzej Kulturni centar Profesionalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice Agencija za lokalni razvoj Turisti~ka organizacija Gimnazija . stambeno-komunalne poslove i ekologiju Ostala buxetska potro{wa Slu`ba za inspekcijske poslove Slu`ba zajedni~kih poslova Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Pred{kolska ustanova “Poletarac” Teritorijalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice Sredwo{kolski centar Mili}i Narodna biblioteka Op{tina Bijeqina Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i poqoprivredu Odjeqewe za prostorno ure|ewe Odjeqewe za stambeno-komunalne poslove Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu Ostala buxetska potro{wa Odjeqewe za dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za inspekcijske poslove Slu`ba zajedni~kih poslova Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~iji vrti} “^ika Jova Zmaj” 1 Muzej “Semberija” SKUD “Semberija” Turisti~ka organizacija Profesionalna vatrogasna jedinica Bijeqina Vatrogasno dru{tvo Jawa Agencija za razvoj malih i sredwih preduze}a Gimnazija “Filip Vi{wi}” Ekonomska {kola Poqoprivredna i medicinska {kola Tehni~ka {kola “Mihajlo Pupin” Sredwa stru~na {kola Jawa Narodna biblioteka “Filip Vi{wi}” Muzi~ka {kola “Stevan Stojanovi} Mokrawac” Op{tina Kozarska Dubica Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Odjeqewe za op{tu upravu i bora~koinvalidsku za{titu Odjeqewe za finansije.Strana 38 . mart 2009. 12. ra~unovodstvo i naplatu buxeta Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Dje~iji vrti} “P~elica” Vatrogasna jedinica Lokalna agencija za razvoj Op{tinska turisti~ka organizacija MS[ “Nikola Tesla” Centar za informisawe i kulturu Op{tina Gradi{ka Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine Kabinet na~elnika op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu Odjeqewe za dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za urbanizam.

obrazovawe i informisawe Mjesne zajednice Ostali buxetski korisnici Sredwa {kola Narodna biblioteka “Ivo Andri}” Op{tina Derventa Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe Odjeqewe za stambeno-komunalne poslove Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu Mjesne zajednice Centar za socijalni rad Dje~ije obdani{ta “Trol” Teritorijalna vatrogasna jedinica Gimnazija sa tehni~kim {kolama Stru~na {kola za radni~ka zanimawa Narodna biblioteka “Branko Radi~evi}” Op{tina Doboj Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvenu djelatnost Odjeqewe za prostorno ure|ewe . Centar za kulturu Op{tina ^elinac Skup{tina op{tine Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine Na~elnik op{tine Stru~na slu`ba na~elnika Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvenu djelatnost Odjeqewe za prostorno ure|ewe.^etvrtak. mart 2009. 12. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 815 815 818 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 815 818 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 815 815 818 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 815 818 015 015 015 015 015 4 016 017 004 110 120 130 140 150 160 200 300 400 600 047 048 110 120 121 122 130 140 150 160 300 400 500 035 036 012 110 120 122 130 140 150 160 190 300 301 400 600 700 920 053 040 110 130 140 150 Broj 18 .Strana 39 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 015 015 015 015 015 015 015 815 818 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 815 818 027 027 027 027 027 027 027 027 027 027 027 027 027 815 815 818 028 028 028 028 028 028 028 4 160 190 300 301 400 600 700 067 022 110 111 120 121 130 140 150 160 220 300 401 501 700 900 018 050 110 120 130 140 150 160 170 180 200 300 400 600 048 049 041 110 120 130 140 150 160 1 Tehni~ka {kola Sredwa stru~na i tehni~ka {kola Narodna biblioteka Op{tina B. komunalne i stambene poslove Odjeqewe za inspekcijske poslove i komunalnu policiju Centar za socijalni rad Dje~iji vrti} “Neven” Centar za kulturu. Brod Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne djelatnosti Mjesne zajednice Centar za socijalni rad Dje~ije obdani{te “Beli An|eo” Teritorijalna vatrogasna jedinica Sredwa {kola “Nikola Tesla” Narodna biblioteka “Branko ]opi}” Op{tina Novi Grad Skup{tina op{tine Na~elnik i kabinet na~elnika Slu`ba za zajedni~ke poslove Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za buxet i finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Centar za socijalni rad Dje~ije obdani{te “P~elica Maja” Kulturno obrazovni centar Gimnazija “Petar Ko~i}” Mje{ovita {kola “\uro Radmanovi}” Narodna biblioteka Op{tina [amac Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~ije obdani{te “Radost” Profesionalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice Turisti~ka organizacija Sredwa {kola “Nikola Tesla” Narodna biblioteka Op{tina Bratunac Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti 1 Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~ije obdani{te “Radost” Profesionalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice Sredwo{kolski centar JU Narodna biblioteka. fizi~ku kulturu.

prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Odjeqewe za privredu. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 045 045 045 045 045 045 050 050 050 050 050 050 050 050 815 818 053 053 053 053 053 053 053 053 053 053 053 053 053 053 053 815 818 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 4 120 122 130 140 190 700 100 122 190 300 301 500 700 024 062 110 111 120 121 130 140 150 160 190 220 240 300 400 900 019 051 1 Odjeqewe za stambeno-komunalne poslove Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu Odjeqewe za izgradwu. finansije i dru{tvene djelatnosti Ostala buxetska potro{wa Mjesne zajednice Op{tina Ribnik Op{tinska administrativna slu`ba Buxetska rezerva Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Centar za kulturu i informisawe “Ribnik” Mjesne zajednice S[C “Lazar \uki}” Narodna biblioteka “Ribnik” Op{tina Kotor Varo{ Skup{tina op{tine Stru~na slu`ba Skup{tine Na~elnik op{tine Kabinet na~elnika Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvenu djelatnost Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Odjeqewe za inspekcijske poslove i komunalnu policiju Slu`ba za zajedni~ke poslove Centar za socijalni rad Dje~iji vrti} “Larisa [ugi}” Ostali buxetski korisnici S[C “Nikola Tesla” Narodna biblioteka Op{tina Lakta{i Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine i na~elnika op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe Odjeqewe za stambeno-komunalne djelatnosti Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu Ostala buxetska potro{wa Odjeqewe za inspekcijske poslove Slu`ba za zajedni~ke poslove Centar za socijalni rad JU Centar za pred{kolsko vaspitawe i obrazovawe JU “Centar za kulturu i obrazovawe” Turisti~ka organizacija op{tine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 122 130 140 150 160 170 180 190 220 240 300 401 501 510 .Strana 40 . mart 2009.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 028 028 028 028 028 028 028 028 815 815 815 815 815 815 818 818 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 038 038 038 038 038 038 038 038 038 038 038 038 038 038 038 038 815 818 043 043 043 043 043 043 043 045 045 4 170 180 190 200 300 401 510 600 038 039 040 041 042 043 038 039 110 120 122 130 140 190 300 301 700 110 130 190 300 500 600 700 701 702 703 704 705 706 707 920 046 056 110 120 122 130 190 700 110 ^etvrtak. finansije i dru{tvene djelatnosti Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Mjesne zajednice Op{tina Petrovo Skup{tina op{tine Administrativna slu`ba Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Centar za kulturu Profesionalna teritorijalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice MZ Karanovac MZ So~kovac MZ Kakmu` MZ Petrovo MZ Porje~ina MZ Kalu|erica MZ Krtova Op{tinska turisti~ka organizacija Sredwo{kolski centar Narodna biblioteka Op{tina Jezero Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Administrativna slu`ba op{tine Ostala buxetska potro{wa Mjesne zajednice i naseqena mjesta Op{tina Osmaci Skup{tina op{tine 1 Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu. Ugostiteqska i [UP {kola Narodna biblioteka Regionalni muzej Op{tina Pelagi}evo Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu. prostorno ure|ewe i komunalne poslove Odjeqewe za privredu. obnovu i razvoj Mjesne zajednice Centar za socijalni rad Dje~ije obdani{te “Majka Jugovi}a” Centar za kulturu i obrazovawe Teritorijalna vatrogasna jedinica Gimnazija “Jovan Du~i}” Ekonomska i trgovinska {kola Medicinska {kola Tehni~ka {kola Saobra}ajna i elektro {kola Upravna. 12.

Strana 41 3 067 067 067 067 067 067 067 067 815 815 818 072 072 072 072 072 072 072 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 4 140 160 170 190 220 240 300 400 021 022 010 110 120 122 130 190 700 110 111 112 120 123 124 125 126 127 128 130 131 140 141 150 151 154 155 156 157 158 159 160 161 162 1 Mjesne zajednice Ostali buxetski korisnici JU Narodna biblioteka “Veselin Masle{a” Op{tina Lopare Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine i na~elnika op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe. stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Slu`ba za zajedni~ke poslove Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~iji vrti} Vatrogasno dru{tvo Mjesne zajednice S[C “Vuk Karaxi}” Narodna biblioteka Op{tina Modri~a Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~iji obdani{te “Na{a radost” Teritorijalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice Op{tinska agencija za razvoj malih i sredwih preduze}a Turisti~ka organizacija op{tine Modri~a S[C “Jovan Cviji}” Op{tina Vukosavqe Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za privredu. odbornicima i tro{kovi izbora 0 Grantovi mjesnim zajednicama 0 Stru~na slu`ba na~elnika op{tine 0 Program alternativnog smje{taja i podr{ka povratka 0 Kabinet na~elnika 0 Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine i na~elnika op{tine 0 Plate i naknade funkcionera i zaposlenih radnika 0 Slu`ba za inspekcijski nadzor 0 Slu`ba komunalne policije 0 Odjeqewe za op{tu upravu 0 Slu`ba za civilnu za{titu 0 Odjeqewe za finansije 0 Statutarna buxetska potro{wa 0 Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti .prostorno 0 . finansije i dru{tvene djelatnosti Ostala buxetska potro{wa Mjesne zajednice S[C “Nikola Tesla” Op{tina Mrkowi} Grad Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu i dru{tvene djelatnosti 1 2 Odjeqewe za privredu i finansije 0 Odjeqewe za prostorno planirawe i 0 komunalne poslove Odjeqewe za izgradwu grada i upravqawe imovinom 0 Ostala buxetska potro{wa 0 Odjeqewe za inspekcijske poslove 0 Slu`ba zajedni~kih poslova Skup{tine i na~elnika op{tine 0 Centar za socijalni rad 0 Dje~iji vrti} “Miqa \ukanovi}” 0 Gimnazija 0 Ma{inska {kola 0 Narodna biblioteka 0 Op{tina Dowi @abar Skup{tina op{tine 0 Na~elnik op{tine 0 Buxetska rezerva 0 Administrativna slu`ba op{tine 0 Ostala buxetska potro{wa 0 Mjesne zajednice 0 Op{tina Prijedor Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine 0 Naknade i grantovi politi~kim partijama. 12.tro{kovi Odjeqewa 0 Sredstva za unapre|ewe poqoprivrede 0 Program upotrebe naknada po Zakonu o {umama 0 Program iz oblasti obrazovawa 0 Program za fizi~ku kulturu 0 Program za zdravstvenu za{titu 0 Grantovi sredwim i osnovnim {kolama 0 Tro{kovi Komisije za odre|ivawe uslova za izdavawe odobrewa za rad privreda 0 Odjeqewe za prostorno ure|ewe 0 Program za ure|ewe gra|evinskog zemqi{ta 0 Tro{kovi Komisije za pregled projektne dokumentacije i tehni~kog prijema objekata . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 056 056 818 059 059 059 059 059 059 059 059 059 059 059 059 059 059 815 818 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 815 066 066 066 066 066 066 066 066 815 067 067 067 067 067 4 700 900 009 120 122 130 140 150 160 190 240 300 301 400 600 700 061 037 110 120 122 130 140 150 160 190 300 301 400 600 700 910 920 051 110 120 122 130 140 190 700 052 110 120 122 130 Broj 18 . mart 2009.^etvrtak.

Strana 42 . vodoprivredu i {umarstvo Centar za socijalni rad Dje~iji vrti} “Na{a radost” Vatrogasno dru{tvo “Prwavor” Gimnazija Sredwa {kola JU Centar za kulturu Op{tina O{tra Luka Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Administrativna slu`ba op{tine Ostala buxetska potro{wa Mjesne zajednice Op{tina Kne`evo Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za privredu i finansije Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Odjeqewe za inspekcijske poslove i komunalnu policiju Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~ije obdani{te “Radojka Laki}” Vatrogasna jedinica Kne`evo Mjesne zajednice Sredwa stru~na {kola “Jovan Du~i}” Narodna biblioteka Op{tina Srbac Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne djelatnosti Ostala buxetska potro{wa Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine i Slu`ba zajedni~kih poslova Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Pred{kolska ustanova “Na{a radost” . mart 2009.“Preda-Pd” 0 Gimnazija “Sveti Sava” 0 Elektrotehni~ka {kola 0 Ma{inska {kola 0 Poqoprivredno-prehrambena {kola 0 Ugostiteqsko-ekonomska {kola 0 Medicinsko-tehnolo{ka i gra|evinska {kola 0 Narodna biblioteka “]irilo i Metodije” 0 Muzej “Kozare” 0 Sredwa i osnovna muzi~ka {kola 0 Specijalna osnovna i sredwa {kola “\or|e Nato{evi}” 0 Op{tina Prwavor Skup{tina op{tine i Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine 0 Kabinet na~elnika op{tine 0 Odjeqewe za op{tu upravu 0 110 120 130 1 Odjeqewe za finansije Odjeqewe za lokalni ekonomski razvoj i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe Odjeqewe za stambeno-komunalne poslove i investicije Odjeqewe za bora~ko-invalidsku i civilnu za{titu Ostala buxetska potro{wa Odjeqewe za inspekcijske poslove Slu`ba za zajedni~ke poslove Odjeqewe za poqoprivredu.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 3 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 815 815 815 815 815 815 818 818 840 840 075 075 075 075 4 170 171 172 180 181 190 201 202 203 204 205 300 301 302 400 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 600 910 028 029 030 031 032 033 003 055 002 014 ^etvrtak. 12. udru`ewa i ostalih nevladinih organizacija 0 Centar za socijalni rad 0 Tro{kovi socijalne za{tite 0 Ostali vidovi socijalne za{tite 0 Sredstva za pred{kolsko obrazovawe 0 Pozori{te Prijedor 0 “Galerija 96” 0 Zadu`bina “Sretena Stojanovi}a” 0 Program iz oblasti kulturnih manifestacija 0 Program iz oblasti kulturnoumjetni~kih dru{tava 0 Program za podr{ku omladini 0 Programi za nevladine organizacije 0 Projekti ostalih udru`ewa i fondacija 0 Sredstva za razvojne projekte i podsticaj zapo{qavawu 0 Turisti~ka organizacija 0 Teritorijalna vatrogasna jedinica 0 Agencija za ekonomski razvoj op{tine Prijedor . 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 815 815 818 081 081 081 081 081 081 081 093 093 093 093 093 093 093 093 093 093 093 093 093 093 815 818 095 095 095 095 095 095 095 095 095 095 095 095 095 4 140 150 160 170 180 190 220 240 250 300 400 600 026 027 011 110 120 122 130 190 700 110 120 122 130 140 160 190 220 300 301 400 600 700 020 008 110 120 122 130 140 150 160 190 240 300 301 400 1 2 Odjeqewe za stambeno-komunalne poslove 0 Program za op{tu komunalnu potro{wu i ostale vidove komunalne potro{we 0 Program za odr`avawe i 0 rekonstrukciju puteva Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu 0 Ostali rashodi iz nadle`nosti Odjeqewa za bora~ko-invalidsku za{titu 0 Ostala buxetska potro{wa 0 Programi iz oblasti kulturnih manifestacija 0 U~e{}e u finansirawu javnih medija 0 Sredstva za ostale vidove socijalne za{tite 0 Sredstva za razvojne projekte i podsticaj zapo{qavawa 0 Sredstva za finansirawe saveza.

Strana 43 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 815 815 818 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 815 818 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 815 818 4 122 130 140 150 160 170 180 190 240 300 301 400 500 600 700 044 045 002 110 120 122 130 140 150 160 190 300 301 400 500 600 700 910 060 036 110 120 130 140 150 160 190 300 400 065 023 1 2 Teritorijalna vatrogasna jedinica 0 Mjesne zajednice 0 Agencija za razvoj malih i sredwih preduze}a 0 [C “Petar Ko~i}” 0 JU Narodna biblioteka Srbac 0 Op{tina Srebrenica Skup{tina op{tine 0 Stru~na slu`ba SO 0 Na~elnik op{tine 0 Stru~na slu`ba na~elnika i zajedni~kih poslova 0 Buxetska rezerva 0 Odjeqewe za op{tu upravu 0 Odjeqewe za finansije 0 Odjeqewe za privredu 0 Odjeqewe za dru{tvene djelatnosti i javni servis 0 Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove 0 Ostala buxetska potro{wa 0 Centar za socijalni rad 0 Tro{kovi socijalne za{tite 0 Dje~ije obdani{te “Poletarac” 0 Vatrogasna jedinica Srebrenica 0 Mjesne zajednice 0 Sredwo{kolski centar 0 Narodna biblioteka 0 Op{tina [ekovi}i Skup{tina op{tine 0 Na~elnik op{tine 0 Buxetska rezerva 0 Odjeqewe za op{tu upravu 0 Odjeqewe za finansije 0 Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti 0 Ostala buxetska potro{wa 0 Javna ustanova pred{kolskog obrazovawa i vaspitawa “Majka Jevrosima” 0 Mjesne zajednice 0 Sredwa {kola “Petar Petrovi} Wego{” 0 JU Narodna biblioteka 0 Op{tina [ipovo Slu`ba Skup{tine 0 Slu`ba na~elnika 0 Buxetska rezerva 0 Op{tinska admistrativna slu`ba 0 Investicije 0 Ostala buxetska potro{wa 0 Centar za socijalni rad 0 Dje~ije obdani{te “Mladost” 0 Ostali buxetski korisnici 0 Sredwo{kolski centar “Petar Ko~i}” 0 Narodna biblioteka 0 Op{tina Tesli} Skup{tina op{tine 0 Na~elnik op{tine 0 1 Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu sa inspekcijom i komunalnom policijom Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe Odjeqewe za stambeno-komunalne poslove Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu Ostala buxetska potro{wa Slu`ba za zajedni~ke poslove Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~iji obdani{te “Pal~i}” SPKD “Prosvjeta” Tesli} Vatrogasna jedinica Mjesne zajednice SM[ “Nikola Tesla” SM[ “Jovan Du~i}” Narodna biblioteka Op{tina Ugqevik Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~iji vrti} “Du{ko Radovi}” JU Centar za kulturu “Filip Vi{wi}” Profesionalna teritorijalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice Agencija za razvoj malih i sredwih preduze}a Sredwa {kola “Mihajlo Petrovi} Alas” Narodna biblioteka Op{tina Vlasenica Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 3 095 095 095 815 818 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 815 818 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 815 818 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 815 818 103 103 103 4 600 700 910 025 066 110 111 120 121 122 130 140 150 160 170 190 300 301 400 600 700 068 047 110 120 122 130 140 150 190 400 700 064 014 110 120 121 130 170 190 300 400 900 023 001 110 120 Broj 18 . 12.^etvrtak. mart 2009. dru{tvene djelatnosti i inspekcijske poslove Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Ustanova za pred{kolsko obrazovawe i vaspitawe “Prvi koraci” S[C “Milorad Vla~i}” JP Narodna biblioteka .

februara 2009. 33/08 i 1/09). 1979.4542 12147. br. ta~ka 2. br. 9. 1972. 1973.780 m2 upisana u posjedovni list broj 2034 k. 106/05.2281 29430. 85/07 i 105/07). Koeficijenti 1970-2008.3354 9955.317 m2 koje su upisane u list nepokretnosti 1 k. i to: Redni broj 1.1184 povr{ine 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osigurawu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 2. zakqu~no sa 2008. ~lana 17. II Plate i osnovice osigurawa iz ta~ke I ove odluke valorizuju se prema kretawu neto plata svih zaposlenih u biv{oj SRBiH i Republici Srpskoj i dovode na 465 KM nivo neto plata u 2005.0873 14099. godine. 20/07.7424 19554. 77. 1977. 10. uzimaju za obra~un penzijskog osnova za odre|ivawe starosne i invalidske penzije. 1971.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 815 815 818 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 815 818 4 110 120 130 140 150 160 170 180 220 300 400 600 700 062 063 021 110 111 120 122 130 140 141 190 300 400 037 007 ^etvrtak. mart 2009. stav 3. na osnovu ~lana 86. Zakona o penzijskom i invalidskom osigurawu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 41480. III Plate i osnovice osigurawa koje se uzimaju u obra~un penzijskog osnova. Kostajnica Skup{tina op{tine Op{tinska izborna komisija Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za privredu. . Broj: 21. 1974.r.o.o. kao godinom koja prethodi godini ostvarivawa prava na penziju.03/952.228/785 povr{ine 1. Ko{utica i . 1978.o.3084 povr{ine 5. 106/05. 1975. Fond za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike Srpske Na osnovu ~l. 68/03. ^avarine. 20/07. s. 5. 33/08 i 1/09) i ~lana 11. godine. II Katastar nepokretnosti za katastarske parcele navedene u ta~ki I izra|en je u skladu sa propisima. 82. 6. godinom.o. Zakona o premjeru i katastru nepokretnosti (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. br. Vidri}i i . godini kao godini koja prethodi godini na koju su penzije uskla|ene. broj 118/08). prera~unavaju se odgovaraju}im koeficijentima prema godini u kojoj su ostvarene. br.o. u smislu ~l.934/2 povr{ine 1.2473 16051. . i ~lana 22. evidentirane od 1970.432 m2 i 1185 povr{ine 3.3797 24959. 83. d o n i o j e ODLUKU O UTVR\IVAWU KOEFICIJENATA ZA VALORIZACIJU PLATA ZA 2009.546/2 povr{ine 975 m2 koja je upisana u list nepokretnosti 2 k. februara 2009. Godina 1970.8207 33991. i 211. stambenokomunalne poslove i lokalni ekonomski razvoj Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Dje~iji vrti} “Kestenko” Sredwa stru~na {kola Narodna biblioteka III Za navedene katastarske parcele stupaju na snagu povr{ine digitalnog katastarskog plana. i to za katastarske parcele: . 1976. Zakona o Republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine Bawa Luka Direktor.772 m2 koja je upisana u list nepokretnosti 1 k.o. 12. 1 Op{tina Zvornik Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe Odjeqewe za stambeno-komunalne djelatnosti Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu Odjeqewe za inspekcijski nadzor Centar za socijalni rad Dje~iji vrti} “Na{a radost” Profesionalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice Gimnazija i SS[ “Petar Ko~i}” Tehni~ki {kolski centar Narodna biblioteka i Muzejska zbirka Op{tina B. Statuta Fonda za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“. 7. 4. finansije i dru{tvene djelatnosti Odsjek za urbanizam. Ko{utica. Dr Tihomir Gligori}. 34/06 i 110/08).900 m2 upisana u posjedovni list broj 2017 k. V Ovo rje{ewe stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. . d o n o s i I Ovom odlukom utvr|uju se koeficijenti za valorizaciju plata i osnovica osigurawa koje se. IV Danom stupawa na snagu katastra nepokretnosti za katastarske parcele navedene u ~lanu I stavqa se van snage i prestaje da va`i katastar zemqi{ta za katastarske parcele: . odr`anoj 11.5763 RJE[EWE O STUPAWU NA SNAGU KATASTRA NEPOKRETNOSTI DIJELA OP[TINE SOKOLAC I Utvr|uje se da je izra|en katastar nepokretnosti dijela op{tine Sokolac. Glasinac 1. na Osamnaestoj redovnoj sjednici. 3.Strana 44 . Upravni odbor Fonda za PIO Republike Srpske.603/63 povr{ine 978 m2 upisana u posjedovni list 2614 k. 8. stav 3. 67/04. GODINU Republi~ka uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republi~ka uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove. do 81.0417 8474. Vidri}i.1-60/09 10.

1989.o Sarajevo). godine. 3. Sastavni dio licence su Uslovi za kori{}ewe licence za obavqawe djelatnosti me|unarodne trgovine elektri~nom energijom. 7/02 i 13/03). ~lana 190. stav 2. i 2.1528 1.2086 318. mart 2009. Pravilnika o licencama. Dr`avna regulatorna komisija za elektri~nu energiju Na osnovu ~l. godine. 2001. donijela je 1. Izdaje se privremena licenca GEN-I d.r. 13. 7/02 i 13/03). registarski broj: 01-515-04/27/09. ta~ka 4. ~lana 33. godine do 28.2092 1. broj 8/08). Pravilnika o izdavawu dozvola (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Shodno ~lanu 7. Sarajevo (u daqem tekstu: GEN-I d.o.8019 7. 23.5259 116. 11.5611 1. broj 2/05) i ~l. i 38.2602 0. 2008. sa dokazom o prethodno izvr{enoj uplati naknade za rje{avawe zahtjeva i relevantnim dokumentima koji su omogu}ili DERK-u da razumije. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. u skladu sa ~lanom 8.5065 2. i ~lana 47. 20. Zakona o elektri~noj energiji . dispozitiva ovog rje{ewa izdaje se na period va`ewa od tri godine.6787 1. 2. 3. 1985. ~lana 37. 1980.3401 1. redovnoj sjednici. 2002. s.o. godine Bawa Luka Predsjednik. 2005. 1990.0993 1.3749 0. februara 2011. snage 2x8 MVA.2. 18. na sjednici odr`anoj 26. 28. ta~ka 6. dispozitiva ovog rje{ewa prestaje da va`i ako izgradwa nije zapo~eta u roku od dvije godine od dana po~etka va`ewa dozvole. zaprimqen pod brojem: 05-28-396/08. 2007. februara 2009. 1983. stav 2. Napomena: Kompletno rje{ewe sa obrazlo`ewem nalazi se na oglasnoj tabli i internet stanici Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske. Dozvola za izgradwu iz ta~ke 2.7299 628.8166 8. Dozvola za izgradwu iz ta~ke 1. 1. Zakona o prenosu.Strana 45 2. 12. 25. godine. Pravilnika o licencama (“Slu`beni glasnik BiH”. podnijelo je Dr`avnoj regulatornoj komisiji za elektri~nu energiju (u daqem tekstu: DERK) zahtjev za izdavawe licence za obavqawe djelatnosti me|unarodne trgovine elektri~nom energijom. stav 1. broj 38/05).6519 3973.o. s.o. Poslovnika o radu Dr`avne regulatorne komisije za elektri~nu energiju (“Slu`beni glasnik BiH”. 19. stav 1.7 i 7. Milenko ^okorilo. br. 1996. marta 2009.4346 6. 33. a objavi}e se u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. 24. 32. odlu~uju}i po zahtjevu podnosioca: Mje{oviti holding “Elektroprivreda Republike Srpske” Trebiwe. 1986. februara 2009.5049 1. 1997. d o n i j e l a j e IV Ova odluka primjewiva}e se na sve zahtjeve za ostvarivawe prava na starosnu i invalidsku penziju od 1. ~lana 10. 1984. 41/04. godine. 14. 1988. oktobra 2008. od 6. 15. godine. Sastavni dio ovog rje{ewa ~ini Dozvola za izgradwu trafo-stanice Bijeqina IV 35/10 kV i Uslovi dozvole za izgradwu. Zavisno elektrodistributivno preduze}e “Elektro-Bijeqina” akcionarsko dru{tvo Bijeqina za izdavawe dozvole za izgradwu elektroenergetskog objekta trafo-stanice Bijeqina IV 35/10 kV. DERK je obavijestio podnosioca zahtjeva svojim aktom broj: 05-28396-4/08.7949 0. 4. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za elektri~nu energiju Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 5.r. godine Bijeqina Predsjednik Upravnog odbora. 31. Obrazlo`ewe GEN-I d. 29. od 23. razmotri i odlu~i o podnijetom zahtjevu. 1999. Dru{tvo za trgovinu i prodaju elektri~ne energije.o. br. 1994. 2006. 67/07 i 113/07). Zakona o op{tem upravnom postupku (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 22. a podnosilac zahtjeva je du`an zadovoqiti uslove i kriterijume za dobivawe licence koje svojim pravilima i propisima odredi DERK. U ovom smislu. 12. Privremena licenca iz ta~ke 1.6159 Broj 18 . 34.2697 1258. 16. 1995. odr`anoj 13. 27. .7992 2. Dr`avna regulatorna komisija za elektri~nu energiju. 17. za aktivnost me|unarodne trgovine elektri~nom energijom potrebna je licenca DERK-a. RJE[EWE O IZDAVAWU DOZVOLE ZA IZGRADWU TRAFO-STANICE BIJEQINA IV 1.^etvrtak. Usvaja se zahtjev podnosioca: Mje{oviti holding “Elektroprivreda Republike Srpske” Trebiwe. 1982. Zakona o prenosu. Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske. februara 2009. broj 96/04) i ~lana 21. 1987. Sarajevo je podnijet na propisanim obrascima. februara 2009. 21. br. Sarajevo za obavqawe djelatnosti me|unarodne trgovine elektri~nom energijom. Ovo rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa.6797 3088. broj 13/02). 4. 1998. ove odluke izdaje se za period od 1.6338 5146. novembra 2008. 37. godine.2269 1. godine u Trebiwu.4697 2198. 2004. ODLUKU O IZDAVAWU PRIVREMENE LICENCE ZA DJELATNOST ME\UNARODNE TRGOVINE ELEKTRI^NOM ENERGIJOM Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske Na osnovu ~lana 67. 16. Broj: 01-515-6/09 13.Pre~i{}eni tekst (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Zavisno elektrodistributivno preduze}e “Elektro-Bijeqina” akcionarsko dru{tvo Bijeqina. 30. po~ev{i od 13. Broj: 759-11/09 (02-18R-9/09) 11. Zahtjev GEN-I d. 35. st. 36. februara 2009. Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqena u “Slu`benom glasniku BiH” i slu`benim glasilima entiteta. 1991. januara 2009. za izdavawe dozvole za izgradwu. 1981. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 6949. 4. 2003. regulatoru i operatoru sistema elektri~ne enegije u Bosni i Hercegovini (“Slu`beni glasnik BiH”.0000 0. Dr @eqko Rodi}. 4.o. broj 4/09).8925 0. 2000. regulatoru i operatoru sistema elektri~ne energije u Bosni i Hercegovini (“Slu`beni glasnik BiH”. a objavi}e se u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.o. na 41. 26.

DERK je stoga pripremio po~etnu verziju Uslova za kori{}ewe privremene licence za obavqawe djelatnosti me|unarodne trgovine. u skladu sa ~lanom 52.r. Ova ispravka }e se objaviti u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. pripremqen je prijedlog da se zatra`ena licenca izda i dostavqen podnosiocu zahtjeva aktom DERK-a. decembra 2008. godine za dostavqawe komentara javnosti na podnijeti zahtjev za izdavawe licence. Ova ispravka }e se objaviti u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. januara 2009. regulatoru i operatoru sistema elektri~ne energije u Bosni i Hercegovini. Pravilnika normativno-pravne tehnike za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. januara 2009. d a j e ISPRAVKA Pravilnika o radu u smjenama voznog i stani~nog osobqa Nakon sravwewa izvornog teksta Uputstva za probne vo`we `eqezni~kih vozila poslije izvr{ene opravke (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. decembra 2008. Nakon sravwewa izvornog teksta Pravilnika o na~inu opremawa `eqezni~kih {inskih vozila aparatima sa hemijskim sredstvima za ga{ewe po`ara (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. DERK je konstatovao da nisu dostavqani komentari javnosti u vezi sa podnijetim zahtjevom za dodjelu privremene licence. Rajka Vukaqevi}. registarski broj: 06-03-1075/19/08. 13/06 i 20/06).04/340-49/09 15. godine Bawa Luka Sekretar Ministarstva saobra}aja i veza. dokumenata i informacija prilo`enih uz zahtjev i utvrdio da svjedo~e o tehni~kim. decembra 2008. pa se. broj 11/05) poslije rije~i: “Srpskoj” dodaje se broj: “(241)”.Strana 46 . s. d a j e ISPRAVKA Pravilnika o odr`avawu `eqezni~kih vozila u Republici Srpskoj 1. br. U naslovu Uputstva za probne vo`we `eqezni~kih vozila poslije izvr{ene opravke (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine. godine Bawa Luka Sekretar Ministarstva saobra}aja i veza. d a j e ISPRAVKA Pravilnika o na~inu opremawa `eqezni~kih {inskih vozila aparatima sa hemijskim sredstvima za ga{ewe po`ara 1. 2. u skladu sa ~lanom 52. . broj 106/06). s. Nikola Peji}. 2. uz prethodno objavqivawe odgovaraju}eg obavje{tewa u dnevnim novinama i objavqivawe dokumenta na internet stranici DERK-a. godine.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. godine u sjedi{tu DERK-a u Tuzli. 2. godine. Broj: 13. s. 10. DERK je odlu~io da GEN-I d. Na osnovu svega izlo`enog.04/340-50/09 15. do koje je do{lo na na~in {to je propu{teno poslije rije~i: “osobqa” dodati broj: “(659)”. decembra 2008. Nakon sravwewa izvornog teksta Pravilnika o radu u smjenama voznog i stani~nog osobqa (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 13/06 i 20/06). do 26. kao i svim drugim zainteresovanim ~lanovima javnosti. novembra 2008. Pravilnika normativno-pravne tehnike za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Kako su na odr`anoj op{toj raspravi izostali bilo ~iji komentari koji su mogli uticati da neki od uslova za kori{}ewe licence budu ure|eni na druga~iji na~in. br. mart 2009. Pravilnika o licencama. broj 11/05) utvr|eno je da je potrebno ispraviti gre{ku u naslovu Pravilnika.o. Pravilnika normativno-pravne tehnike za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Broj: 13.r. do koje je do{lo na na~in {to je propu{teno poslije rije~i: “Srpskoj” dodati broj: “(241)”. uslove i standarde propisane zakonom. od 28. d a j e ISPRAVKA Uputstva za probne vo`we `eqezni~kih vozila poslije izvr{ene opravke 1. a omogu}ena im je prilika da iznesu svoje komentare i na op{toj raspravi. podno{ewem tu`be u roku od 60 dana od dana objavqivawa ove odluke. DERK je izvr{io provjeru podataka. utvr|eno je da je potrebno ispraviti gre{ku u naslovu Pravilnika. do koje je do{lo na na~in {to je propu{teno poslije rije~i: “po`ara” dodati broj: “(208)”. Broj: 13. u skladu sa ~lanom 52. U naslovu Pravilnika o odr`avawu `eqezni~kih vozila u Republici Srpskoj (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine Bawa Luka Sekretar Ministarstva saobra}aja i veza. Broj: 13. Ovaj dokumenat je od 13. protiv ove odluke mo`e se pokrenuti postupak pred Sudom Bosne i Hercegovine. godine Tuzla Predsjedavaju}i Komisije.04/340-52/09 15. godine Bawa Luka Sekretar Ministarstva saobra}aja i veza. februara 2009. januara 2009. br.04/340-51/09 15. pravnim i finansijskim mogu}nostima podnosioca zahtjeva da ispuni sve kriterijume. 2. Po pregledu i provjeri svih formalnih elemenata zahtjeva. niti je na javni poziv DERK-a bilo koje lice kandidovalo svoj interes da u~estvuje u postupku u svojstvu umje{a~a. s. objavio u dnevnim novinama i na svojoj internet stranici kratko obavje{tewe za javnost. pa se. broj 106/06) poslije rije~i: “osobqa” dodaje se broj: “(659)”.r. U naslovu Pravilnika o radu u smjenama voznog i stani~nog osobqa (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. DERK je najprije.o. Ova ispravka }e se objaviti u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. U naslovu Pravilnika o na~inu opremawa `eqezni~kih {inskih vozila aparatima sa hemijskim sredstvima za ga{ewe po`ara (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 12. s. sumiraju}i zahtjev za licencu i odredio rok do 24. u skladu sa ~lanom 52. Broj: 05-28-396-21/08 26. pa se. broj 11/05) utvr|eno je da je potrebno ispraviti gre{ku u naslovu Pravilnika. godine u~iwen dostupnim podnosiocu zahtjeva. te respektuju}i i dokaz da je podnosilac zahtjeva prethodno pribavio dozvolu Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine za obavqawe djelatnosti snabdijevawa elektri~nom energijom drugog reda na teritoriji Bosne i Hercegovine. 13/06 i 20/06). broj 11/05) poslije rije~i: “po`ara” dodaje se broj: “(208)”. broj 27/05) poslije rije~i: “opravke” dodaje se broj: “(266)”. Sarajevo izda privremenu licencu za obavqawe djelatnosti me|unarodne trgovine elektri~nom energijom. u skladu sa obavezom iz ~lana 10. januara 2009. pravilima i propisima DERK-a za dodjelu licence za obavqawe me|unarodne trgovine. Ni u ostavqenom roku. Nakon sravwewa izvornog teksta Pravilnika o odr`avawu `eqezni~kih vozila u Republici Srpskoj (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.r. Rajka Vukaqevi}. Rajka Vukaqevi}. Pravilnika normativno-pravne tehnike za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.2 Zakona o prenosu. 13/06 i 20/06). pa se. 1. godine.r. od 19. januara 2009. obavqenoj 18. U skladu sa ~lanom 9. do koje je do{lo na na~in {to je propu{teno poslije rije~i: “opravke” dodati broj: “(266)”. regulatoru i operatoru sistema elektri~ne energije u Bosni i Hercegovini i podzakonskim propisima koji reguli{u predmetnu materiju. broj: 0528-396-19/08. Rajka Vukaqevi}. br. pa se osnovano zakqu~ilo da prijedlog smatra sa~iwenim u skladu sa Zakonom o prenosu. novembra 2008. broj 27/05) utvr|eno je da je potrebno ispraviti gre{ku u naslovu Uputstva. Ova ispravka }e se objaviti u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. podnosilac zahtjeva nije istakao bilo kakav komentar.

. . . . . . .6 Odluka o odlagawu od izvr{ewa sudskih odluka po osnovu obaveza koje ~ine unutra{wi dug Republike Srpske . . . . . . . . . . . . . .4 Odluka o po~etku rada Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Trebi{wice . . . . . . .13 Rje{ewe o imenovawu ~lanova Privremenog nadzornog odbora JP “Autoputevi Republike Srpske” . . . . . . . . . . . . . .11 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . decembra 2008. jula 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . broj: 04/1-012-2898/08.12 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . broj: 04/1-012-761/08. . . . . . . . . broj: 04/1-012-1399/08. . . . . . . broj: 05-312-1290/06. avgusta 2008. . . . . . . . . . . godine . od 29. . . . . od 6. . . . . od 6. . . . . . . . . . . . . . . . . broj: 04/1-012-1103/08. . . . . . . . . . . . . . . . . od 11. . . . . . . . . . . . . . godine .^etvrtak. . . . . . . . . . . .10 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. . broj: 04/1-012-1107/08. . . . . . . . . . .7 Odluka o prenosu prava vlasni{tva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . decembra 2008. . broj: 04/1-012-2124/08.13 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . . . . . broj: 04/1-012-2-281/09 . . . .8 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivawu Op{te bolnice “Sveti apostol Luka” Doboj . .10 335 330 328 326 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. broj: 04/1-012-3056/08. godine . . . . od 30. . . . . . . .13 Rje{ewe o imenovawu ~lanova Upravnog odbora Kwi`evne zadruge . . broj: 04/1-012-1333/08. .7 Odluka o prenosu prava vlasni{tva. . . . od 10. godine . . . . . . . . . “Bistrica B-2a” i “Bistrica B-3” na rijeci Bistrici. . . godine . . . . . . .12 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . . juna 2008. . . . avgusta 2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . od 10. . . . godine . . . . . . . . . . .10 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . broj: 04/1-012-2-339/09 . . . . . . . . godine . . . . . . . . od 24.8 Odluka o raspisivawu Javnog konkursa za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe . . . novembra 2008. broj: 04/1-012-1221/08. . . . . maja 2008. . . . od 18. . . . .14 308 309 310 311 312 327 329 313 314 331 315 332 333 316 317 318 334 319 336 320 337 321 338 322 339 323 340 341 342 343 324 325 344 . godine . . . . . . . . . . . . . . . broj: 04/1-012-2585/08. . . . .Strana 47 SADR@AJ VLADA REPUBLIKE SRPSKE 307 Uredba o na~elima za unutra{wu organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u republi~kim organima uprave Republike Srpske . . . . broj: 02/1-020-991/05.1 Uredba o kategorijama i zvawima dr`avnih slu`benika . . . . .13 Rje{ewe broj: 04/1-012-2-306/09 . . .12 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . . . .12 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. .10 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . . . . .11 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . broj: 04/1-012-2234/08.9 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. .6 Odluka o dodjeli koncesije za istra`ivawe i eksploataciju mrkog ugqa na le`i{tima “Maslovare” i “Hrva}ani” op{tina Kotor Varo{ preduze}u DOO “Eko Green Energy” Kotor Varo{ . . . . . od 21. . . . . . . od 30. novembra 2008. od 15. . . . . . . .8 Odluka o utvr|ivawu kriterijuma za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe . . . broj: 04/1-012-2675/08. . . . maja 2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava. . od 3. . . . . godine . . jula 2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . . broj: 04/1-012-1106/08. maja 2008. . . . . . godine . . . .11 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . septembra 2008.5 Odluka o uslovima za po~etak rada Agencije za {ume . . . . . . . . broj: 04/1-012-3041/08. . . . . juna 2008. od 4. . . . broj: 04/1-012-1332/08.7 Odluka o davawu saglasnosti na Aneks Ugovora o koncesiji za izgradwu hidroelektrana “Bistrica B-1”. . . . . godine . . godine . . . . . . . . . . . . . . . . . oktobra 2008. . . . . godine . . broj: 04/1-012-2/08. 12. .13 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . . . . . . . . . . . . . broj: 04/1-012-2028/08. . . . . . . . .12 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . godine . . . . . . .3 Uredba o radnim mjestima namje{tenika . . mart 2009. . . . . . . . . . . . . decembra 2008.6 Odluka o odobrewu plasmana sredstava. . . . . . . . . . godine . . . . . . . juna 2008. . . . . .14 Rje{ewe o imenovawu Komisije za izbor ~lana Savjeta za razvoj visokog obrazovawa i osigurawe kvaliteta . . od 15. . od 29. . . od 13. . . . . . . . . . . .10 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . broj: 04/1-012-2-280/09 . godine . . . . . od 12.9 Odluka o izmjeni Odluke o prenosu prava kori{}ewa. . . . aprila 2008. . . . od 16. . . godine . . godine . . . broj: 04/1-012-2413/08. . . . . . . . . . . . . . . maja 2008. . . . septembra 2008. . . . . . . . od 15. januara 2008. . . od 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . broj: 04/1-012-1708/08. . . . . . . godine . . . . . godine . .

. . . . . . . . . . broj: 01-515-6/09 . . . . . . . Direktor i glavni i odgovorni urednik Perica Jovanovi}. . uvezivawu predvi|ene opreme. . . .15 MINISTARSTVO FINANSIJA 349 Naredba o upla}ivawu odre|enih prihoda buxeta Republike. [tampa JU Slu`beni glasnik Republike Srpske Bawa Luka. . . . . . . broj: 05-28-396-21/08 . . . . . . . Bawa Luka i 551001-00029639-61 kod Nove bawalu~ke banke AD Bawa Luka. . . . . Telefon: (051) 456-330. .14 Rje{ewe o imenovawu Komisije za izbor direktora Javne ustanove “Studentski centar Pale” . . . . . . .45 DR@AVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRI^NU ENERGIJU Odluka o izdavawu privremene licence za djelatnost me|unarodne trgovine elektri~nom energijom. . . . godinu . . . . . . . . . . .Broj 18 345 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. . . . . . . . . . . . . . . Rje{ewe o imenovawu ~lanova Komisije za sprovo|ewe Javnog konkursa za izbor i imenovawe ~lanova Nadzornog odbora “Vodovod” AD Bawa Luka . 12. . . . .14 Rje{ewe o imenovawu Komisije za izbor ~lanova . Internet: (051) 456-346. . op{tina i gradova i fondova. .15 Rje{ewe o imenovawu predstavnika Fonda za restituciju Republike Srpske AD Bawa Luka u Skup{tini dru{tva kapitala Mje{oviti holding “Elektroprivreda Republike Srpske” Trebiwe Zavisno preduze}e “Elektrokrajina” AD Bawa Luka . redakcija: (051) 456-357. . . . . . . . . . . . . ra~unovodstvo: (051) 456-337. . . . Tehni~ki urednik Veseqko Kne`evi}. .d.slglasnik. . . . . . . .46 OGLASNI DIO . .Strana 48 . . . . . . . . . .predstavnika osniva~a u Upravni odbor Javne ustanove “Studentski centar Pale” .22 346 347 REPUBLI^KA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE Rje{ewe o stupawu na snagu katastra nepokretnosti dijela op{tine Sokolac . . . . . . . . mart 2009. .16 strana MINISTARSTVO TRGOVINE I TURIZMA 348 Pravilnik o na~inu evidentirawa i kontroli prometa na benzinskim pumpnim stanicama putem ugra|ene opreme. . . .16 Osniva~: Vlada Republike Srpske. http://www.44 FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURAWE REPUBLIKE SRPSKE Odluka o utvr|ivawu koeficijenata za valorizaciju plata za 2009. . . . . . . . . . . . .d. . . . . Urednik Vi{wa Baji}-Preradovi}. . .net Rje{ewem Ministarstva informacija Republike Srpske broj 01-411/93 list je upisan u registar javnih glasila pod brojem 37. . . . . . . . . .46 Ispravka Uputstva za probne vo`we `eqezni~kih vozila poslije izvr{ene opravke . . . . . . . . . . . pretplata: (051) 456-339. . . . . . . @iro-ra~uni: 562-099-00004292-34 kod NLB Razvojne banke a. .46 Ispravka Pravilnika o odr`avawu `eqezni~kih vozila u Republici Srpskoj . . . . 567-162-10000010-81 kod Volksbank a. po{tanski fah 88. . . . . . . Bawa Luka. . . . . . . . . . . . . . .org. . .09/453-2-77/09 . . . . . . . . . . . . . . . e-mail: slglasnikrs@blic. . . . . Bawa Luka. . . . .15 Rje{ewe o imenovawu vr{ioca du`nosti direktora Centra za pru`awe besplatne pravne pomo}i . . . . . . broj: 06. . . . . . . . faks (051) 456-331. .46 Ispravka Pravilnika o na~inu opremawa `eqezni~kih {inskih vozila aparatima sa hemijskim sredstvima za ga{ewe po`ara . .45 Ispravka Pravilnika o radu u smjenama voznog i stani~nog osobqa . . . . Izdava~: Javna ustanova Slu`beni glasnik Republike Srpske. . . . . . . obavezama servisera i omogu}avawu daqinskog nadzora u svrhu kontrole i na~inu odre|ivawa i dodjele identifikacionog broja ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa . .15 Rje{ewe o razrje{ewu sekretara Ministarstva pravde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456-341 i 456-349. . . . . . .44 REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE Rje{ewe o izdavawu dozvole za izgradwu trafo-stanice Bijeqina IV.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful