SLU@BENI GLASNIK

REPUBLIKE SRPSKE
^etvrtak, 12. mart 2009. godine BAWA LUKA Broj 18 God. XVIII Jezik srpskog naroda JU Slu`beni glasnik Republike Srpske, Bawa Luka, Veqka Mla|enovi}a bb Telefon/faks: (051) 456-331, 456-341 Internet: http://www.slglasnik.org E-mail: slglasnikrs@blic.net slgl.finanse@blic.net slgl.oglasi@blic.net
@iro-ra~uni: NLB Razvojna banka a.d. Bawa Luka 562-099-00004292-34 Volksbank a.d. Bawa Luka 567-162-10000010-81 Nova bawalu~ka banka AD Bawa Luka 551-001-00029639-61 Komercijalna banka a.d. Bawa Luka 571-010-00001043-39

307
Na osnovu ~lana 15. stav 1. t. g) i `) i ~lana 43. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08) i ~l. 80. i 81. Zakona o republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 26. februara 2009. godine, d o n i j e l a j e

UREDBU
O NA^ELIMA ZA UNUTRA[WU ORGANIZACIJU I SISTEMATIZACIJU RADNIH MJESTA U REPUBLI^KIM ORGANIMA UPRAVE REPUBLIKE SRPSKE

nih mjesta, opisi poslova radnih mjesta sa kategorijama i zvawima za dr`avne slu`benike, odnosno radnim mjestima namje{tenika; potreban broj dr`avnih slu`benika i namje{tenika za svako radno mjesto i posebni uslovi za zasnivawe radnog odnosa) i v) organizacionog dijagrama ({ematski prikaz odnosa izme|u osnovnih i osnovnih sa unutra{wim organizacionim jedinicama). II - VRSTE ORGANIZACIONIH JEDINICA I USLOVI ZA WIHOVO OSNIVAWE 1. Vrste organizacionih jedinica ^lan 4. (1) Organizacione jedinice osnivaju se kao osnovne i unutra{we organizacione jedinice. (2) Kao osnovne organizacione jedinice u ministarstvima osnivaju se resori ili sektori, a u republi~kim upravama i republi~kim upravnim organizacijama - sektori. (3) U ministarstvima se osnivaju sekretarijati kao posebne organizacione jedinice. (4) Unutra{we organizacione jedinice su: odjeqewe, odsjek i grupa. (5) Vrste i broj organizacionih jedinica utvr|uju se prema obimu i vrsti poslova u republi~kom organu uprave. ^lan 5. (1) Resor se osniva za obavqawe poslova iz jedne ili vi{e oblasti u okviru djelokruga ministarstva. (2) Sektor se osniva za obavqawe poslova iz jedne ili vi{e oblasti u okviru djelokruga ministarstva ili republi~ke uprave ili republi~ke upravne organizacije. (3) Ako je ministarstvo osnovano za vi{e oblasti ili je nastalo spajawem dva ili vi{e republi~kih organa uprave, u okviru resora mo`e se uspostaviti sektor kao unutra{wa organizaciona jedinica. ^lan 6. (1) Sekretarijat ministarstva osniva se kao posebna organizaciona jedinica koja za potrebe ministarstva po pravilu obavqa kadrovske, organizacione, finansijskoplanske i ra~unovodstvene poslove, analiti~ko-informativne, kao i pomo}ne i tehni~ke poslove. (2) Za obavqawe poslova iz stava 1. ovog ~lana sekretarijat kao posebna organizaciona jedinica mo`e osnovati grupu, a izuzetno odsjek ili odjeqewe. ^lan 7. (1) Odjeqewe se mo`e osnovati u okviru resora ili sektora u republi~kim organima uprave, za odre|eno

I - OSNOVNE ODREDBE ^lan 1. Ovom uredbom utvr|uju se na~ela za unutra{wu organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta ministarstava, republi~kih uprava i republi~kih upravnih organizacija (u daqem tekstu: republi~ki organi uprave) i drugih organa i slu`bi na koje se primjewuje Zakon o dr`avnim slu`benicima, vrste organizacionih jedinica i uslovi za wihovo osnivawe, na~in rukovo|ewa organizacionim jedinicama, sistematizacija radnih mjesta, kao i postupak dono{ewa Pravilnika o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (u daqem tekstu: Pravilnik). ^lan 2. Unutra{wa organizacija i sistematizacija radnih mjesta treba da: a) se zasniva na djelokrugu rada organa i radnim procesima u wemu, b) bude prilago|ena cjelini poslova organa, v) omogu}i grupisawe istovrsnih ili srodnih i me|usobno povezanih poslova u odgovaraju}e unutra{we organizacione jedinice, g) obezbijedi djelotvoran i skladan rad republi~kog organa uprave i djelotvoran nadzor nad radom unutar organa, d) obezbijedi brzo i djelotvorno ostvarivawe prava i pravnih interesa stranaka i |) obezbijedi javnost rada organa. ^lan 3. Pravilnik se sastoji od: a) unutra{we organizacije (organizacione jedinice, wihov djelokrug i me|usobni odnosi), b) sistematizacije radnih mjesta (ukupan broj radnih mjesta dr`avnih slu`benika i namje{tenika; nazivi rad-

Strana 2 - Broj 18

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

^etvrtak, 12. mart 2009.

upravno ili teritorijalno podru~je ili za odre|enu vrstu me|usobno povezanih poslova republi~kih organa uprave ~ije obavqawe zahtijeva odre|en stepen samostalnosti i povezanosti u radu. (2) Izuzetno, u republi~kim upravama i republi~kim upravnim organizacijama u kojima nije osnovan sektor, za odre|enu oblast mo`e se osnovati odjeqewe ili odsjek, ukoliko su ispuweni uslovi propisani za wihovo osnivawe. ^lan 8. Odsjek se osniva u okviru odjeqewa za obavqawe srodnih poslova republi~kih organa uprave, drugih me|usobno povezanih poslova, kao i pomo}no-tehni~kih poslova ako wihovo obavqawe zahtijeva odre|enu samostalnost i povezanost u radu. ^lan 9. Grupa se osniva za obavqawe me|usobno povezanih normativno-pravnih i studijsko-analiti~kih poslova. ^lan 10. (1) Unutra{we organizacione jedinice mogu izuzetno imati i druge nazive ako to vi{e odgovara prirodi poslova koji se u tim jedinicama obavqaju (centar, ra~unovodstvo, pisarnica i sl.). (2) Republi~ki organi uprave mogu osnovati i druge organizacione jedinice ako je posebnim zakonom propisana unutra{wa organizacija tih organa ili to nala`u specifi~nosti poslova organa (unutra{wi poslovi, inspektorat i sl.). ^lan 11. (1) Republi~ki organi uprave za obavqawe zakonom utvr|enih poslova iz svog djelokruga rada mogu osnovati podru~ne jedinice sa unutra{wim organizacionim jedinicama ili bez wih. (2) Podru~ne jedinice, wihova nadle`nost i wihovo unutra{we ure|ewe utvr|uju se Pravilnikom iz ~lana 1. ove uredbe u skladu sa zakonom. ^lan 12. Ministar mo`e osnovati kabinet ministra kao posebnu organizacionu jedinicu radi vr{ewa savjetodavnih poslova, protokolarnih poslova i administrativno-tehni~kih poslova koji su zna~ajni za rad ministra. 2. Uslovi za osnivawe unutra{wih organizacionih jedinica ^lan 13. (1) Pored op{tih uslova predvi|enih ovom uredbom, za osnivawe unutra{wih organizacionih jedinica potrebno je: a) za osnivawe sektora kao unutra{we organizacione jedinice u okviru resora najmawe 15 izvr{ilaca, ukqu~uju}i i rukovodioca sektora, b) za osnivawe odjeqewa najmawe {est izvr{ilaca, ukqu~uju}i i rukovodioca odjeqewa, v) za osnivawe odsjeka najmawe ~etiri izvr{ioca, ukqu~uju}i i rukovodioca odsjeka i g) za osnivawe grupe najmawe tri izvr{ioca, ukqu~uju}i i rukovodioca grupe. (2) Izuzetno, zbog specifi~nosti i slo`enosti poslova, Vlada mo`e prilikom davawa saglasnosti na Pravilnik republi~kih organa uprave odrediti za osnivawe unutra{wih organizacionih jedinica i mawi broj izvr{ilaca od utvr|enog broja iz stava 1. ovog ~lana. III - SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA ^lan 14. Sistematizacijom radnih mjesta u smislu ove uredbe obavezno se utvr|uje:

a) ukupan broj radnih mjesta dr`avnih slu`benika i namje{tenika po organizacionim jedinicama, b) opis poslova radnih mjesta, v) naziv radnih mjesta sa kategorijama i zvawima za dr`avne slu`benike i radna mjesta namje{tenika, g) potreban broj dr`avnih slu`benika i namje{tenika za svako radno mjesto i d) posebni uslovi za zasnivawe radnog odnosa. ^lan 15. Opis radnog mjesta sadr`i: opis poslova koji se obavqaju na radnom mjestu, kao i analiti~ku procjenu radnog mjesta u skladu sa kriterijumima, aspektima i nivoima utvr|enim posebnom uredbom. ^lan 16. (1) Kategorije i zvawa dr`avnih slu`benika unose se u sistematizaciju u skladu sa Uredbom o kategorijama i zvawima dr`avnih slu`benika. (2) Razvrstavawe kategorija i zvawa vr{i se po slo`enosti, wihovom zna~aju i doprinosu u ostvarivawu ciqeva rada republi~kih organa uprave. ^lan 17. (1) Radna mjesta namje{tenika utvr|uju se pravilnikom, u skladu sa posebnom uredbom. (2) Razvrstavawe radnih mjesta namje{tenika vr{i se po slo`enosti, wihovom zna~aju u obezbje|ivawu poslova iz ~lana 2. stav 4. Zakona o dr`avnim slu`benicima. IV - RUKOVO\EWE ORGANIZACIONIM JEDINICAMA 1. Rukovo|ewe organizacionim jedinicama ^lan 18. Radom organizacione jedinice rukovodi: a) resorom i sektorom kao osnovnim organizacionim jedinicama u ministarstvu - pomo}nik ministra, b) sekretarijatom ministarstva - sekretar, v) sektorom kao unutra{wom organizacionom jedinicom u ministarstvu - na~elnik sektora, g) sektorom kao osnovnom organizacionom jedinicom u republi~koj upravi, odnosno republi~koj upravnoj organizaciji - pomo}nik rukovodioca republi~ke uprave, odnosno pomo}nik rukovodioca republi~ke upravne organizacije, d) odjeqewem - na~elnik odjeqewa, |) odsjekom - rukovodilac odsjeka, e) grupom - rukovodilac grupe. (2) Kabinetom ministra kao posebnom organizacionom jedinicom rukovodi {ef kabineta. ^lan 19. Rukovodilac organizacione jedinice organizuje, objediwuje i usmjerava rad tih jedinica, odnosno zaposlenih u wima, pru`a neophodnu stru~nu pomo} i obavqa najslo`enije poslove iz djelokruga organizacione jedinice kojom rukovodi. ^lan 20. (1) Pomo}nik ministra rukovodi resorom, odnosno sektorom, odgovara za kori{}ewe finansijskih, materijalnih i qudskih resursa osnovne organizacione jedinice kojom rukovodi. (2) Pomo}nik za svoj rad odgovara ministru. ^lan 21. (1) Radom samostalne republi~ke uprave, odnosno samostalne republi~ke upravne organizacije rukovodi direktor. (2) Direktor iz stava 1. ovog ~lana za svoj rad odgovara Vladi.

^etvrtak, 12. mart 2009.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 18 - Strana 3

(3) Radom republi~ke uprave, odnosno republi~ke upravne organizacije u sastavu ministarstva rukovodi direktor. (4) Direktor iz stava 3. ovog ~lana za svoj rad odgovara ministru. ^lan 22. (1) Zamjenik direktora zamjewuje direktora i obavqa druge poslove koje mu odredi direktor. (2) Zamjenik direktora za svoj rad odgovara direktoru. ^lan 23. (1) Sekretar ministarstva rukovodi sekretarijatom ministarstva, stara se o stawu kadrova u ministarstvu, finansijskim i informati~kim pitawima, tehni~ki uskla|uje rad organizacionih jedinica ministarstva, predla`e plan rada ministarstva po dobijawu planova resora, republi~kih uprava i republi~kih upravnih organizacija iz sastava ministarstva i predla`e planove stru~nog usavr{avawa i osposobqavawa dr`avnih slu`benika, obavqa poslove saradwe ministarstva sa drugim organima, ustanovama i drugim subjektima i druge poslove koje mu povjeri ministar. (2) Sekretar ministarstva za svoj rad odgovara ministru. ^lan 24. (1) Pomo}nik direktora republi~ke uprave, odnosno republi~ke upravne organizacije organizuje rad organizacione jedinice kojom rukovodi, predla`e nacrt plana rada, raspore|uje poslove na unutra{we organizacione jedinice i vr{i nadzor nad wihovim radom; odre|uje i nadzire na~in i vrijeme izvr{ewa poslova, obavqa i druge poslove koje mu povjeri direktor. (2) Pomo}nik direktora za svoj rad odgovara direktoru. 2. Ogovornost za rad organizacionih jedinica ^lan 25. (1) Za rad organizacionih jedinica odgovaraju rukovodioci. (2) Rukovodioci organizacionih jedinica odgovaraju za blagovremeno, zakonito i pravilno obavqawe poslova iz djelokruga organizacione jedinice kojom rukovode. ^lan 26. Rukovodioci unutra{wih organizacionih jedinica (na~elnik sektora, na~elnik odjeqewa, rukovodilac odsjeka i rukovodilac grupe) odgovaraju za svoj rad i rad organizacionih jedinica kojom rukovode, rukovodiocu resora, odnosno sektora u ~ijem je sastavu unutra{wa organizaciona jedinica. ^lan 27. Hijerarhijska odgovornost izme|u rukovodioca osnovnih i unutra{wih organizacionih jedinica, kao odnosa wihove nadre|enosti, odnosno podre|enosti, utvr|uje se organizacionim dijagramom koji je sastavni dio Pravilnika. V - POSTUPAK DONO[EWA PRAVILNIKA ^lan 28. (1) Pravilnik o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta donosi rukovodilac republi~kog organa uprave, uz saglasnost Vlade. (2) Direktor republi~kog organa uprave u sastavu ministarstva, prije upu}ivawa u proceduru dono{ewa pravilnika iz stava 1. ovog ~lana pribavqa mi{qewe nadle`nog ministarstva. ^lan 29. (1) Rukovodilac republi~kog organa uprave, prije upu}ivawa pravilnika Vladi na davawe saglasnosti,

pravilnik dostavqa na mi{qewe Ministarstvu uprave i lokalne samouprave i Ministarstvu finansija. (2) Prilikom dostavqawa pravilnika Vladi na saglasnost rukovodilac republi~kog organa uprave du`an je da prilo`i mi{qewe iz stava 1. ovog ~lana i obrazlo`ewe na date a neprihva}ene prijedloge i primjedbe od Ministarstva uprave i lokalne samouprave i Ministarstva finansija. (3) Prije stupawa na snagu, pravilnik i odluka o davawu saglasnosti objavquju se u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. ^lan 30. Ministarstvo uprave i lokalne samouprave du`no je da u svom mi{qewu predlo`i Vladi da ne da saglasnost na pravilnik ako pravilnik nije usagla{en sa zakonom ili drugim propisom iz oblasti organizacije republi~ke uprave. ^lan 31. Ministarstvo finansija du`no je da u svom mi{qewu predlo`i Vladi da ne da saglasnost na pravilnik ako u buxetu Republike nisu obezbije|ena sredstva za sve dr`avne slu`benike i namje{tenike koji su prema pravilniku potrebni republi~kom organu uprave. VI - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lan 32. Ako je posebnim zakonom ili uredbom propisana unutra{wa organizacija pojedinih organa republi~ke uprave odredbe ove uredbe primjewiva}e se samo na pitawa koja nisu ure|ena tim posebnim propisom. ^lan 33. Do izrade standardnih opisa radnih mjesta za sve kategorije dr`avnih slu`benika i opisa poslova za tipi~na radna mjesta namje{tenika zadr`a}e se postoje}i opisi poslova i zadataka. ^lan 34. Republi~ki organi uprave du`ni su da svoje pravilnike usklade sa ovom uredbom u roku od 30 dana od dana wenog stupawa na snagu. ^lan 35. Stupawem na snagu ove uredbe prestaje da va`i Uredba o na~elima za unutra{wu organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u upravi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 1/03, 29/03 i 41/06). ^lan 36. Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Broj: 04/1-012-2-272/09 26. februara 2009. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade, Milorad Dodik, s.r.

308
Na osnovu ~lana 43. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), a u skladu sa ~lanom 27. stav 2. Zakona o dr`avnim slu`benicima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 26. februara 2009. godine, d o n i j e l a j e

UREDBU
O KATEGORIJAMA I ZVAWIMA DR@AVNIH SLU@BENIKA

^lan 1. Ovom uredbom ure|uju se i utvr|uju kategorije i zvawa radnih mjesta dr`avnih slu`benika kao i uslovi za obavqawe poslova na tim radnim mjestima u mini-

Strana 4 - Broj 18

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

^etvrtak, 12. mart 2009.

starstvima, republi~kim upravama, republi~kim upravnim organizacijama i drugim organima i slu`bama na koje se primjewuje Zakon o dr`avnim slu`benicima. ^lan 2. Kategoriju radnog mjesta odre|uje slo`enost poslova i zadataka, ovla{}ewe, odgovornost i samostalnost radnog mjesta dr`avnog slu`benika, koja je izra`ena kroz propisane posebne uslove koje je potrebno ispuniti. ^lan 3. Poslovi dr`avnog slu`benika su poslovi osnovne djelatnosti republi~kih organa uprave, i to: normativno-pravni poslovi, izvr{avawe zakona i drugih propisa, odlu~ivawe u upravnom postupku, inspekcijski nadzor i ostali stru~ni poslovi republi~kih organa uprave. ^lan 4. (1) U organima uprave utvr|uju se sqede}e kategorije radnih mjesta sa propisanim posebnim uslovima: a) prva kategorija: pomo}nik ministra, rukovodilac republi~ke uprave i rukovodilac republi~ke upravne organizacije - VII stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, najmawe pet godina radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave, b) druga kategorija: sekretar ministarstva, zamjenik i pomo}nik rukovodioca republi~ke uprave, zamjenik i pomo}nik rukovodioca republi~ke upravne organizacije, glavni republi~ki inspektor i sekretar u Agenciji za dr`avnu upravu - VII stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, najmawe pet godina radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave, v) tre}a kategorija: inspektor i interni revizor VII stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, najmawe tri godine radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave, g) ~etvrta kategorija: stru~ni savjetnik, VII stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, najmawe tri godine radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave, d) peta kategorija: rukovodilac unutra{we organizacione jedinice - VII stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, najmawe tri godine radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave, |) {esta kategorija: vi{i stru~ni saradnik - VII stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, radno iskustvo u zavisnosti od zvawa u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave, e) sedma kategorija: stru~ni saradnik - VI stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, najmawe devet mjeseci radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave i `) osma kategorija: stru~ni saradnik - IV stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, najmawe {est mjeseci radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave. ^lan 5. (1) Dr`avni slu`benik sti~e zvawe radnog mjesta dr`avnog slu`benika na osnovu propisanih uslova za to radno mjesto koji se odnose na: operativno znawe i vje{tine, upravqawe i rukovo|ewe, odgovornost, slo`enost, zna~aj i uslove rada.

(2) U zvawa se ne razvrstavaju: rukovode}i dr`avni slu`benici, rukovodioci unutra{wih organizacionih jedinica, stru~ni savjetnik i interni revizor. ^lan 6. Radno mjesto inspektora razvrstava se u sqede}a zvawa: a) mla|i inspektor, osim posebnih uslova propisanih u ~lanu 4. stav 1. ta~ka g) ove uredbe, i do jedne godine inspektorskog sta`a, b) inspektor, osim posebnih uslova propisanih u ~lanu 4. stav 1. ta~ka g) ove uredbe, i najmawe jedna godina inspektorskog sta`a i v) vi{i inspektor, osim posebnih uslova propisanih u ~lanu 4. stav 1. ta~ka g) ove uredbe, i najmawe dvije godine inspektorskog sta`a. ^lan 7. Radno mjesto vi{eg stru~nog saradnika razvrstava se u sqede}a zvawa: a) vi{i stru~ni saradnik prvog zvawa: osim propisanih uslova iz Zakona o dr`avnim slu`benicima i posebnih uslova u ~lanu 4. stav 1. ta~ka |), i radno iskustvo od tri godine, b) vi{i stru~ni saradnik drugog zvawa: osim propisanih uslova iz Zakona o dr`avnim slu`benicima i posebnih uslova u ~lanu 4. stav 1. ta~ka |), i radno iskustvo od dvije godine i v) vi{i stru~ni saradnik tre}eg zvawa: osim propisanih uslova iz Zakona o dr`avnim slu`benicima i posebnih uslova u ~lanu 4. stav 1. ta~ka |), i radno iskustvo od jedne godine. ^lan 8. Ukoliko su posebni uslovi u pogledu potrebnog radnog iskustva i polo`enog stru~nog ispita za rad u organima uprave druga~ije propisani posebnim propisom u odnosu na ~l. 4, 6. i 7. ove uredbe, primjewiva}e se taj propis (inspekcija, policija i sl.). ^lan 9. Organi uprave du`ni su da svoje akte o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta usklade za odredbama ove uredbe. ^lan 10. Stupawem na snagu ove uredbe prestaje da va`i Uredba o kategorijama dr`avnih slu`benika (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 29/03 i 41/06). ^lan 11. Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Broj: 04/1-012-2-273/09 26. februara 2009. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade, Milorad Dodik, s.r.

309
Na osnovu ~lana 43. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), a u skladu sa ~lanom 111. stav 1. Zakona o dr`avnim slu`benicima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 26. februara 2009. godine, d o n i j e l a j e

UREDBU
O RADNIM MJESTIMA NAMJE[TENIKA

^lan 1. Ovom uredbom ure|uju se i utvr|uju radna mjesta namje{tenika i uslovi za obavqawe poslova na tim radnim mjestima u ministarstvima, republi~kim upravama, republi~kim upravnim organizacijama i drugim organima

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . 12. ukqu~uju}i i rukovodioce sa visokom stru~nom spremom su: VII stepen stru~ne spreme. najmawe jedna godina radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa. februara 2009. ove uredbe. ^lan 4.Strana 5 i slu`bama na koje se primjewuje Zakon o dr`avnim slu`benicima. na sjednici od 26. odgovaraju}a {kolska sprema. najmawe jedna godina radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa.). broj 118/08). {umarstva i vodoprivrede. primjewiva}e se taj propis (inspekcija. 6. U republi~kom organu uprave utvr|uju se sqede}a radna mjesta namje{tenika: a) u okviru visoke stru~ne spreme: namje{tenik prve kategorije. {umarstva i vodoprivrede. ^lan 6. najmawe {est mjeseci radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa. Opis poslova radnih mjesta namje{tenika i uslovi za obavqawe tih poslova utvr|uju se Pravilnikom o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u republi~kom organu uprave. Radna mjesta namje{tenika su radna mjesta na kojima se obavqaju administrativni. Broj: 04/1-012-2-274/09 26. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. mart 2009. ^lan 3. ukqu~uju}i i rukovodioce. ^lan 2. ^lan 9. odgovaraju}a {kolska sprema. odgovaraju}a {kolska sprema. (2) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika druge kategorije sa sredwom stru~nom spremom su: III stepen stru~ne spreme. d o n i j e l a j e ODLUKU O PO^ETKU RADA AGENCIJE ZA VODE OBLASNOG RIJE^NOG SLIVA TREBI[WICE I Ovom odlukom bli`e se utvr|uju uslovi za po~etak rada Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Trebi{wice. a ~ije obavqawe je potrebno radi vr{ewa poslova osnovne djelatnosti iz djelokruga republi~kog organa uprave. februara 2009. v) u okviru sredwe stru~ne spreme: namje{tenik prve kategorije i namje{tenik druge kategorije i g) namje{tenik u okviru osmogodi{we {kole. Ukoliko su posebni uslovi druga~ije propisani posebnim propisom u odnosu na ~l. Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. godinu raspodijelili na pripadaju}e agencije za vode. ^lan 7. Organi uprave du`ni su da svoje akte o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta usklade za odredbama ove uredbe. {umarstva i vodoprivrede }e nakon imenovawa v. odgovaraju}a {kolska sprema. (1) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika prve kategorije sa vi{om stru~nom spremom su: VI stepen stru~ne spreme. Milorad Dodik. IV Agencija za vode oblasnog rije~nog sliva Save pripremi}e diobni bilans.r. (1) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika prve kategorije. odgovaraju}a {kolska sprema. broj 118/08) i ~lana 23. i 8. stav 3. namje{tenik tre}e kategorije i namje{tenik ~etvrte kategorije. III Agencija za vode oblasnog rije~nog sliva Save }e pripremiti Finansijski plan i Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Trebi{wice za 2009. (2) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika druge kategorije sa visokom stru~nom spremom su: VII stepen stru~ne spreme. b) u okviru vi{e stru~ne spreme: namje{tenik prve kategorije i namje{tenik druge kategorije. ^lan 8. najmawe tri godine radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa. odgovaraju}a {kolska sprema. V Ministarstvo finansija }e sa ra~una posebnih namjena za vode sredstva od vodnih naknada i zakupa javnog vodnog dobra u punom iznosu usmjeravati na `iro-ra~un Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Save. Posebni uslov za radno mjesto namje{tenika sa osmogodi{wom {kolom je: osmogodi{wa {kola. namje{tenik druge kategorije. Vlada Republike Srpske. Zakona o republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. ^lan 11. ~lana 43. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj 50/06). najmawe {est mjeseci radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa. s. godine. direktora Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Trebi{wice stvoriti uslove za po~etak rada i funkcionisawe ove agencije. Zakona o vodama (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. (3) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika tre}e kategorije sa visokom stru~nom spremom su: VII stepen stru~ne spreme. (2) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika druge kategorije sa vi{om stru~nom spremom su: VI stepen stru~ne spreme. kako bi se sredstva Republi~ke direkcije za vode. koje }e zajedni~ki sprovoditi do uspostavqawa zakonima predvi|enih slu`bi Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Trebi{wice. najmawe pet godina radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa. policija i sl. a nakon uspostavqawa Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Trebi{wice sredstva }e usmjeravati na pripadaju}e agencije za vode u skladu sa diobnim bilansom i nalogom Ministarstva poqoprivrede. 310 Na osnovu ~lana 43. najmawe dvije godine radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa. kao i dodijeqeni buxet u okviru buxeta Republike Srpske za 2009. (4) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika ~etvrte kategorije sa visokom stru~nom spremom su: VII stepen stru~ne spreme. . ra~unovodstveno-finansijski. odgovaraju}a {kolska sprema.^etvrtak.d. 7. (1) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika prve kategorije sa sredwom stru~nom spremom su: IV stepen stru~ne spreme. ^lan 5. kao samostalne upravne organizacije sa svojstvom pravnog lica u okviru Ministarstva poqoprivrede. II Ministarstvo poqoprivrede. najmawe devet mjeseci radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa. ^lan 10. 5. pomo}no-tehni~ki i drugi poslovi. godinu. odgovaraju}a {kolska sprema.

broj: U-75/04 (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. po postupku regulisanom Uputstvom o na~inu i postupku isplate nov~ane naknade za tre}e i ~etvrto dijete po Odluci o odobravawu plasmana sredstava Vlade Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. na sjednici od 26. januara 2009. februara 2009. pru`ati usluge fizi~kim i pravnim licima uz odgovaraju}u naknadu. Vlada . Vlada Republike Srpske. 63/04. odobrava se majci: . 68/07. februara 2009. d o n i j e l a j e ODLUKU O ODOBREWU PLASMANA SREDSTAVA I Odobrava se plasman sredstava koja su buxetom Republike Srpske za 2009. III Plasman odre|enog iznosa sredstava izvr{i}e se prema fakturi Fonda dje~ije za{tite za potrebe tre}ero|enog i ~etvrtoro|enog djeteta. 12.00 KM. januara 2009. stav 2. na sjednici od 26. a odnose se na obaveze koje ~ine unutra{wi dug Republike Srpske u skladu sa Zakonom o utvr|ivawu i na~inu izmirewa unutra{weg duga Republike Srpske. stav 3. februara 2009. izvan sjedi{ta. ~lana 44. u iznosu od 1.00 KM.r. Broj: 04/1-012-2-276/09 26. ne mogu se izvr{avati do dono{ewa propisa iz ta~ke I ove odluke.r. februara 2009. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. po~ev{i od 1. Za obavqawe poslova iz svog djelokruga Agencija }e. godine. {umarstva i vodoprivrede (u daqem tekstu: Ministarstvo) imenovati vr{ioca du`nosti direktora Agencije. broj 75/08). IV Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. 47/06. 17/08 i 64/08). . broj 118/08). {umarstva i vodoprivrede. omladine i sporta predvi|ena za projekat “Fond tre}e i ~etvrto dijete”. Zakona o republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Republike Srpske. u skladu sa Odlukom Ustavnog suda Republike Srpske. godine. januara 2009. III Ministarstvo finansija }e pripremiti Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o utvr|ivawu i na~inu izmirewa unutra{weg duga Republike Srpske. do stupawa na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o utvr|ivawu i na~inu izmirewa unutra{weg duga Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Broj: 04/1-012-2-284/09 26.iznos od 800. mart 2009. VI Agencija mo`e u okviru svog djelokruga. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. broj 118/08). II Sva sudska rje{ewa o izvr{ewu koja su donesena na osnovu pravosna`nih sudskih presuda. Cjenovnik usluga iz stava 1. godine. br. stav 3.za svako tre}ero|eno dijete . III Vlada Republike Srpske }e na prijedlog Ministarstva poqoprivrede. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. februara 2009. ove ta~ke predla`e direktor Agencije. Zakona o {umama (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. lokacija i potreban broj izvr{ilaca utvrditi Pravilnikom. VII Godi{wi program rada i finansijski plan. d o n i j e l a j e I Privremeno se obustavqa izvr{ewe sudskih odluka po osnovu obaveza koje ~ine unutra{wi dug Republike Srpske.000. formirati podru~ne jedinice. broj 11/09). godine.za svako ~etvrtoro|eno dijete . Milorad Dodik. V Agencija }e poslove iz svog djelokruga obavqati samostalno. po~ev{i od 1. VIII Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. uz saglasnost Ministarstva. 312 Na osnovu ~lana 43. broj 82/06). Milorad Dodik. IV Vr{ilac du`nosti direktora Agencije }e u roku od trideset dana (30) od dana imenovawa donijeti Pravilnik o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (u daqem tekstu: Pravilnik). 313 Na osnovu ~lana 43. Broj: 04/1-012-2-275/09 26. VI Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.iznos od 600. februara 2009. godine. s. broj 118/08). a u vezi sa Zakqu~kom Vlade Republike Srpske. godine. II Sjedi{te Agencije je u Bawoj Luci.000.Strana 6 .r. uz saglasnost Ministarstva. od 22. na sjednici od 26. kao i godi{wi izvje{taj o radu i izvr{ewu finansijskog plana Agencije usvaja Vlada. s. a donosi ministar poqoprivrede. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. II U skladu sa Zakonom o dje~ijoj za{titi. ~iji }e se poslovi. d o n i j e l a j e ODLUKU O ODLAGAWU OD IZVR[EWA SUDSKIH ODLUKA PO OSNOVU OBAVEZA KOJE ^INE UNUTRA[WI DUG REPUBLIKE SRPSKE 311 Na osnovu ~lana 43. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. stav 3. broj: 04/1-012-2-101/09. Vlada Republike Srpske. godinu u okviru Ministarstva porodice. broj 118/08) i ~lana 31. s.00 KM. Milorad Dodik. ODLUKU O USLOVIMA ZA PO^ETAK RADA AGENCIJE ZA [UME I Ovom odlukom utvr|uju se uslovi za po~etak rada Agencije za {ume Republike Srpske (u daqem tekstu: Agencija).

februara 2009. Vlada Republike Srpske. koji se nalazi na teritoriji op{tine Kotor Varo{. Kotor Varo{. Broj: 04/1-012-2-278/09 26. godine. “Bistrica B2a” i “Bistrica B-3” na rijeci Bistrici. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. “BISTRICA B-2a” i “BISTRICA B-3” NA RIJECI BISTRICI. IV Ovla{}uje se Ministarstvo industrije. Ministarstvo zdravqa i socijalne za{tite i Ministarstvo finansija. s. avgusta 2006.r.Strana 7 IV Za realizaciju ove odluke zadu`uju se Ministarstvo za porodicu. ra~unaju}i od dana zakqu~ivawa ugovora o koncesiji. Kotor Varo{ (u daqem tekstu: Koncesionar) dodjequje se koncesija za istra`ivawe i eksploataciju mrkog ugqa na le`i{tima “Maslovare” i “Hrva}ani”.00% od bruto prihoda ostvarenog kori{}ewem mineralnog resursa. avgusta 2006. godine. omladinu i sport. .r. III Za realizaciju ove odluke zadu`uju se Republi~ki centar za istra`ivawe ratnih zlo~ina. preduze}u “Eko Green Energy” d. Zakona o koncesijama.o. Svetosavska omladinska zajednica Veri}i . II Prenos sredstava iz ta~ke I ove odluke vr{i se bez naknade. Milorad Dodik. VI Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. februara 2009.1 (jedan) TV prijemnik. br. februara 2009. Milorad Dodik. V Ako Koncesionar u roku od 30 dana od dana prijema ove odluke ne potpi{e ugovor o koncesiji. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.r. 25/02 i 91/06) i ~lana 43. Koncesija iz prethodnog stava dodjequje se na period do 30 (trideset) godina. d o n i j e l a j e ODLUKU O PRENOSU PRAVA VLASNI[TVA I Ovom odlukom prenosi se pravo vlasni{tva nad osnovnim sredstvima sa Republi~kog centra za istra`ivawe ratnih zlo~ina na: . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . gubi sva prava utvr|ena ovom odlukom. bez naknade. energetike i rudarstva za potpisivawe Aneksa Ugovora iz ta~ke I ove odluke. Koncesioni odnos presta}e ispuwewem bilo koje od pretpostavki iz ~lana 29. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. . Osnovna {kola “\ura Jak{i}” Srpski Milanovac. Grad Bawa Luka . nad osnovnim sredstvima. energetike i rudarstva da sa Koncesionarom zakqu~i ugovor o koncesiji. na sjednici od 26. III Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.Svetosavsku omladinsku zajednicu Veri}i . donijela je 314 Na osnovu ~lana 6. I U skladu sa ~lanom 27. broj 118/08).Bistrica . za dodjelu koncesije za istra`ivawe i eksploataciju mrkog ugqa na le`i{tima “Maslovare” i “Hrva}ani” u kotorvaro{kom ugqenom basenu. II Ovla{}uje se ministar industrije.o. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. februara 2009. Koncesionar se obavezuje na uredno pla}awe koncesione naknade.000. 12. stav 3. Broj: 04/1-012-2-339/09 26. s. 315 Na osnovu ~lana 27. broj 118/08).00 KM. godine ODLUKU O DODJELI KONCESIJE ZA ISTRA@IVAWE I EKSPLOATACIJU MRKOG UGQA NA LE@I[TIMA “MASLOVARE” I “HRVA]ANI” OP[TINA KOTOR VARO[ PREDUZE]U DOO “EKO GREEN ENERGY” KOTOR VARO[ I Daje se saglasnost na Aneks Ugovora o koncesiji za izgradwu hidroelektrana “Bistrica B-1”. na sjednici od 26. godine.o.2 (dva) ra~unara. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. III Za kori{}ewe koncesije iz ta~ke II ove odluke. broj: 05-312-1290/06. Broj: 04/1-012-2-279/09 26. stav 3. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Vlada Republike Srpske.Bistrica i Udru`ewe rezervnih vojnih starje{ina Grada Bawa Luka. 25/02 i 91/06) i ~lana 43.o. Milorad Dodik. Vlada Republike Srpske. broj: 05-3121290/06. Zakona o koncesijama (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Koncesionar je du`an prije zakqu~ivawa ugovora o koncesiji uplatiti u korist buxeta Republike Srpske jednokratnu naknadu za koncesiono pravo na istra`ivawe i eksploataciju mrkog ugqa na le`i{tima “Maslovare” i “Hrva}ani” u iznosu od 105. II U skladu sa ta~kom I ove odluke.Udru`ewe rezervnih vojnih starje{ina Grada Bawa Luka . Zakona o koncesijama (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. februara 2009. stav 3. kojim }e se bli`e urediti koncesioni odnos. V Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.Osnovnu {kolu “\ura Jak{i}” Srpski Milanovac. na prijedlog Komisije za koncesije Republike Srpske. donijela je ODLUKU O DAVAWU SAGLASNOSTI NA ANEKS UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADWU HIDROELEKTRANA “BISTRICA B-1”. Zakona o koncesijama. broj 118/08). br. od 30. 316 Na osnovu ~lana 43. od 30. Visina koncesione naknade za koncesiju iznosi 4. mart 2009. koje }e zakqu~iti Ugovor o prenosu vlasni{tva. na sjednici od 26.2 (dva) ra~unara i . s. prihvata se ponuda preduze}a “Eko Green Energy” d.^etvrtak. godine. februara 2009.

imenuje Vlada Republike Srpske. februara 2009. II Pravo vlasni{tva prenosi se bez ograni~ewa i bez naknade. stav 3. ~lana 7. broj 118/08).r. Broj: 04/1-012-2-281/09 26. broj 25/03) i ~lana 17. IV Sastavni dio ove odluke je spisak osnovnih sredstava koja se prenose u trajno vlasni{tvo Republi~kom pedago{kom zavodu. ove ta~ke smatraju se op{ti i posebni uslovi utvr|eni Zakonom o ministarskim. 52/04. Milorad Dodik. te lica koja poznaju odredbe Zakona o sistemu indirektnog oporezivawa u Bosni i Hercegovini.da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije dana objavqivawa upra`wene pozicije. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Vlada Republike Srpske. Vlada Republike Srpske. ~lana 8. V Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. 319 Na osnovu ~lana 43. na sjednici od 26. 44/03. na period od pet godina. na sjednici od 26. d o n i j e l a j e ODLUKU O PRENOSU PRAVA VLASNI[TVA I Ovom odlukom prenosi se pravo vlasni{tva nad kancelarijskim namje{tajem i opremom sa Ministarstva prosvjete i kulture na Republi~ki pedago{ki zavod Republike Srpske. stav 3. s. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.da se na wih ne odnosi ~lan IX ta~ka 1. Ustava BiH. Vlada Republike Srpske.r.da su stariji od 18 godina. Milorad Dodik.da ne obavqaju du`nost ili vr{e aktivnosti koje dovode do sukoba interesa kako je propisano odredbama ~lana 5. februara 2009. III ^lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe.Strana 8 . Zakona o ministarskim. d o n i j e l a j e ODLUKU O UTVR\IVAWU KRITERIJUMA ZA IZBOR ^LANA UPRAVNOG ODBORA UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVAWE I Ovom odlukom bli`e se utvr|uju uslovi i kriterijumi za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe. broj 73/08) i ~lana 5. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. broj 118/08). stav 2. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. B) Posebni uslovi: . . stav 3. broj 118/08). Zakona o sistemu indirektnog oporezivawa u Bosni i Hercegovini (“Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine”. IV Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. broj 25/03) i ~lana 17. Pod kriterijumima za izbor ~lana iz stava 1. IV U skladu sa zakonom i ovom odlukom. 52/04. godine. Milorad Dodik. Broj: 04/1-012-2-280/09 26. br. Vlada Republike Srpske imenuje komisiju za izbor. na osnovu ove odluke. Zakona o spre~avawu sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Broj: 04/1-012-2-282/09 26. iz kwigovodstva osnovnih sredstava iskwi`i osnovna sredstva Ministarstva prosvjete i kulture na kojima se prenosi pravo vlasni{tva. . 44/03. Zakonom o sistemu indirektnog oporezivawa u Bosni i Hercegovini i uslovi utvr|eni ovom odlukom. . br. s. Zakona o ministarskim. godine. vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. februara 2009.posjedovawe stru~nih i profesionalnih znawa iz oblasti indirektnog oporezivawa. vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske.r. uz mogu}nost jednog ponovnog imenovawa. . 12. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. koja se sastoji od pet (5) ~lanova iz reda lica koja poznaju oblasti od interesa za poslovawe Uprave za indirektno oporezivawe. s.da nisu stariji od 65 godina na dan imenovawa. 34/07 i 4/08).da im nije pravosna`nom presudom izre~ena mjera bezbjednosti zabrane vr{ewa poslova iz nadle`nosti upravnog odbora. U komisiju za izbor imenuju se lica koja posjeduju stru~nu spremu i stru~no znawe na istom ili vi{em nivou od nivoa za koji se sprovodi postupak. II Kandidati za funkciju u organu iz ta~ke I ove odluke moraju ispuwavati sqede}e uslove. A) Op{ti uslovi Svi kandidati za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe moraju da ispuwavaju sqede}e op{te uslove: . zavr{en ekonomski fakultet finansijskog smjera ili pravni fakultet. mart 2009. 34/07 i 4/08). a na prijedlog Komisije za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe. V Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.visoka stru~na sprema (VII stepen). na sjednici od 26. Zakona o ministarskim. februara 2009. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade.da nisu osu|ivani za krivi~no djelo i prekr{aje iz oblasti finansijskog poslovawa. vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. d o n i j e l a j e . februara 2009. na osnovu sprovedenog javnog konkursa. III Zadu`uje se Ministarstvo prosvjete i kulture da. 317 Na osnovu ~lana 43. vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine. stav 2. . . Zakona o sistemu indirektnog oporezivawa u Bosni i Hercegovini (“Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine”. broj 25/03). februara 2009. 318 Na osnovu ~lana 43. .

II Op{ti i posebni uslovi. imenovana od strane Vlade Republike Srpske. VI Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. “Fokus” i “Press”. V Za realizaciju ove odluke zadu`uje se Ministarstvo finansija.prevoz robe u drumskom saobra}aju za vlastite potrebe. 1/03. na prijedlog Ministarstva zdravqa i socijalne za{tite. nakon sprovedenog postupka javne konkurencije. 18/99. ^lan 17. 17/96 i 28/97) ~lan 6.122 .60. . mijewa se i glasi: “Najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupawa na snagu ove odluke. mijewa se i glasi: “Statut Bolnice uskladi}e se sa ovom odlukom u roku od 60 dana od dana stupawa na snagu ove odluke. Pored djelatnosti iz stava 1. ^lan 6.r. IV Postupak izbora.85. 320 Na osnovu ~lana 15. poslije alineje 3. ta~ka j) i ~lana 43. stav 3. izvr{i}e Komisija za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe. 65/01. stav 1.60. Pored djelatnosti iz st. . Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. mijewa se i glasi: “Organ upravqawa Bolnice je Upravni odbor. i 2. .prikupqawe opasnog otpada. mijewa se i glasi: “Direktora i ~lanove Nadzornog odbora imenuje osniva~ na period od ~etiri godine. br. U ~lanu 11. Milorad Dodik. . U ~lanu 16. godine. ^lan 7. U Odluci o osnivawu Op{te bolnice “Sveti apostol Luka” Doboj (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Zakona o zdravstvenoj za{titi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Rok za podno{ewe prijava na konkurs je osam dana od dana objavqivawa konkursa. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske.85.90. izvr{i}e se razrje{ewe ~lanova Upravnog odbora iz reda zaposlenih u Bolnici i sprovesti postupak javne konkurencije za imenovawe novih ~lanova. i 7.^etvrtak. Odluke o Planu mre`a zdravstvenih ustanova (“Slu`beni glasnik Republike Srpske” br. mijewa se i glasi: “Do imenovawa novih ~lanova Upravnog odbora wihove obaveze i prava obavqa}e dosada{wi ~lanovi. 58/01 i 62/02) i ~lana 15. mart 2009.85.zdravstveno-preventivna praksa: .rad Centra za prikupqawe otpada. ovog ~lana obuhvata prikupqawe i preradu infektivnog medicinskog otpada koji se stvara u zdravstvenim ustanovama.prevoz pacijenata ambulantnim kolima. ^lan 4. Bolnica obavqa i djelatnost: . ^lan 19. ^lan 15. Djelatnost iz stava 2. Milorad Dodik. postaju alineje 5.85. februara 2009. ukqu~uju}i i pregled prispjelih prijava na konkurs. . i 6. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVAWU OP[TE BOLNICE “SVETI APOSTOL LUKA” DOBOJ ^lan 1. mijewa se i glasi: “Djelatnost Bolnice je zdravstvena za{tita stanovni{tva: . . 15/94. Vlada Republike Srpske. 12. ^lan 5. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.” Broj: 04/1-012-2-305/09 26. III Javni konkurs za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe objavi}e se u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.110 . ^lan 9. 6. iskqu~ivo za svoje potrebe.”.mikrobiolo{ka dijagnostika. . ovog ~lana. a u skladu sa zakonom.”. s. broj 118/08). br. 5. broj .230 . Upravni odbor Bolnice imenuje i razje{ava Vlada Republike Srpske. broj 68/07). Dosada{we alineje 4.djelatnost bolnica.odlagawe otpada na zemqi{te.121 .”. ^lan 8. ^lan 18. a uz prethodnu saglasnost ministarstva nadle`nog za poslove zdravqa i socijalne za{tite. u skladu sa utvr|enim kriterijumima. 2/01. februara 2009.prikupqawe i obrada ostalog otpada: . rije~i: “predsjednika i” bri{u se. Upravni odbor ima pet ~lanova koji se imenuju na period od ~etiri godine. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 .r. s. . kao i kriterijumi za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe propisani su Odlukom Vlade Republike Srpske o utvr|ivawu kriterijuma za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe. Zakona o sistemu javnih slu`bi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. koja glasi: “. dnevnim listovima “Glas Srpske”.020 . ovom odlukom i Statutom Bolnice.djelatnost medicinskih laboratorija. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade.donosi program rada i finansijski plan Bolnice”.”. . 1. stav 3. ^lan 3. na sjednici od 26. ~lana 12. ^lan 2.143 . Bolnica obavqa poslove spoqnotrgovinskog prometa iz oblasti za koju je u skladu sa Zakonom registrovana. ovog ~lana.Strana 9 ODLUKU O RASPISIVAWU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR ^LANA UPRAVNOG ODBORA UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVAWE I Raspisuje se javni konkurs za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe.direktna medicinska praksa.”. dodaje se nova alineja 4.ostali vidovi zdravstvene za{tite. Broj: 04/1-012-2-283/09 26.ostali prevoz putnika u kopnenom saobra}aju za vlastite potrebe i 321 Na osnovu ~lana 43. ~lana 17. Zaposleni u bolnici ne mogu biti ~lanovi wenog Upravnog odbora. 106/06 i 32/07). februara 2009.240 . stav 1.”. ^lan 10.

od 29. broj 123/08).o. Vlada Republike Srpske.zemqi{no-kwi`na kancelarija (u daqem tekstu: nosilac prava kori{}ewa). broj: 04/1-012-2675/08. od 24. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.”. Vlada Republike Srpske. broj 118/08). mart 2009. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj: 04/1-012-2898/08. Vlada Republike Srpske. februara 2009. godine.~. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. od 11. 3877/3 “Stari dom Armije . Milorad Dodik.~. februara 2009. Broj: 04/1-012-2-289/09 26. 5/25 “Dom JNA sa ku}i{tem i dvori{tem” u ul.dvori{te” upisane u PL br. broj: 04/1-012-2044/08. februara 2009. u korist Osnovnog suda Bawa Luka . godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. broj 118/08). Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. februara 2009. ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O PRENOSU PRAVA KORI[]EWA. stav 3. od 24. Milorad Dodik. februara 2009. od 11. broj 2/09). na sjednici od 26. godine 326 Na osnovu ~lana 43. 3877/1 “Stari dom Armije . godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Borisa Kidri~a (sada: Kraqa Alfonsa XIII). decem- . s. februara 2009. od 30. stav 3. godine I U Odluci o prenosu prava kori{}ewa. br.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU ISPLATE SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. s. 3531 k. Milorad Dodik. februara 2009. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. 324 Na osnovu ~lana 43. broj 118/08). 5/127 i k.r. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. ku}a i zgrada” i k. broj: 04/1-012-2675/08. broj 118/08). od 29. stav 3.Strana 10 . 322 Na osnovu ~lana 43. decembra 2008. broj: 04/1-012-3041/08. na sjednici od 26. 2318/140 k. broj: 04/1-012-2898/08.r. 12. februara 2009. broj 3/09). rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. jula 2005. od 13. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. stav 3. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. d o n i j e l a j e I U ta~ki I Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade.r. decembra 2008. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. od 27. Broj: 04/1-012-2-286/09 26. Broj: 04/1-012-2-285/09 26. 323 Na osnovu ~lana 43. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU ISPLATE SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. na sjednici od 26. s. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. broj: 02/1-020-991/05.r. jula 2005. na sjednici od 26. broj 84/05) ta~ka I mijewa se i glasi: “Vlada Republike Srpske prenosi pravo kori{}ewa na nepokretnostima ozna~enim kao k. novembra 2008. decembra 2008. februara 2009. broj: 04/1-012-3041/08. na sjednici od 26. d o n i j e l a j e bra 2008. 5/134 “ku}i{te i dvori{te”. februara 2009.~. s. broj: 04/1-012-3056/08. novembra 2008. broj 118/08). februara 2009. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU ISPLATE SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA.~. godine. decembra 2008. Milorad Dodik. od 30. 118/08).~. a u vezi sa Odlukom o davawu saglasnosti na zakqu~ewe Ugovora. decembra 2008.dvori{te.o. d o n i j e l a j e I U ta~ki I Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. broj: 04/1-012-3056/08. godine. sve upisane u ZK ul. Vlada Republike Srpske. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. k. odnosno ozna~ene kao k. godine. broj 81/08). Vlada Republike Srpske. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. stav 3. avgusta 2008. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. od 13. broj: 02/1-020991/05. Bawa Luka (stari premjer). godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. na sjednici od 26. Broj: 04/1-012-2-287/09 26. godine. Vlada Republike Srpske. Broj: 04/1-012-2-288/09 26. godine 325 Na osnovu ~lana 43. s. Bawa Luka VII (novi premjer). Milorad Dodik.r. broj 111/08). godine.

Broj: 04/1-012-2-295/09 26. na sjednici od 26. ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA. Vlada Republike Srpske. s. Broj: 04/1-012-2-294/09 26. s. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj 5/08).Strana 11 ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. Milorad Dodik. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . broj: 04/1-012-2124/08. godine 118/08). II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. avgusta 2008. broj 100/08). godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj: 04/1-012-2028/08. februara 2009. broj: 04/1-012-2028/08. Broj: 04/1-012-2-291/09 26.r.r. Milorad Dodik. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. stav 3. broj: 04/1-012-2413/08. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. s. stav 3. od 21. Broj: 04/1-012-2-293/09 26. Milorad Dodik. na sjednici od 26. od 21. septembra 2008. broj 118/08). na sjednici od 26. broj: 04/1-012-2124/08. Milorad Dodik. 327 Na osnovu ~lana 43. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. februara 2009. Vlada Republike Srpske. od 16. od 10. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. godine. januara 2008. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.r. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. broj: 04/1-012-2585/08.r. broj: 04/1-012-2234/08. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. od 18. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. januara 2008. 12. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. Vlada Republike Srpske.r. stav 3. broj 105/08). I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena.r. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. broj 90/08). godine. od 6. d o n i j e l a j e 330 Na osnovu ~lana 43. oktobra 2008. broj 118/08). godine. od 16. od 10. februara 2009. februara 2009. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. broj: 04/1-012-2413/08. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj 83/08). s. septembra 2008. oktobra 2008. 329 Na osnovu ~lana 43. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj . 328 Na osnovu ~lana 43. februara 2009. stav 3. februara 2009. broj: 04/1-012-2585/08. broj 118/08). broj: 04/1-012-2/08. februara 2009. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. novembra 2008. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Broj: 04/1-012-2-290/09 26. broj 118/08). Vlada Republike Srpske. Broj: 04/1-012-2-292/09 26. s. broj: 04/1012-2/08. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU ISPLATE SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. na sjednici od 26. s. februara 2009. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se.^etvrtak. od 4. novembra 2008. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. od 6. Milorad Dodik. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. februara 2009. broj 81/08). godine. stav 3. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. Vlada Republike Srpske. septembra 2008. Milorad Dodik. godine. februara 2009. mart 2009. septembra 2008. broj: 04/1-012-2234/08. avgusta 2008. na sjednici od 26. od 18. februara 2009. od 4. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. godine ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. d o n i j e l a j e 331 Na osnovu ~lana 43.

s. Broj: 04/1-012-2-300/09 26. od 3. godine.r. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade.Strana 12 . godine. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. maja 2008. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. na sjednici od 26. 332 Na osnovu ~lana 43. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. maja 2008. na sjednici od 26. broj: 04/1-012-1107/08. maja 2008. Milorad Dodik. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj 118/08). godine. d o n i j e l a j e II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. mart 2009. februara 2009. februara 2009. na sjednici od 26. stav 3. od 29. od 15. od 15. februara 2009. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Vlada Republike Srpske. maja 2008. Milorad Dodik. Milorad Dodik. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj: 04/1-012-1103/08. juna 2008. godine 335 Na osnovu ~lana 43. februara 2009. broj 118/08). broj 37/08). godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. s. Vlada Republike Srpske. Vlada Republike Srpske. maja 2008. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. broj: 04/1-012-1333/08. broj 52/08). maja 2008. na sjednici od 26. februara 2009. broj: 04/1-012-1106/08. Broj: 04/1-012-2-299/09 26. ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. broj: 04/1-012-1106/08. 333 Na osnovu ~lana 43. od 15. godine. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. februara 2009.r.r. februara 2009. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. godine 336 Na osnovu ~lana 43. Vlada Republike Srpske. d o n i j e l a j e 337 Na osnovu ~lana 43. 334 Na osnovu ~lana 43. broj: 04/1-012-1107/08. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. od 29. broj: 04/1-012-1221/08. od 15. broj: 04/1-012-1121/08. maja 2008. od 3. broj: 04/1-012-1333/08. godine ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. maja 2008. stav 3. Broj: 04/1-012-2-297/09 26. Milorad Dodik. ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Milorad Dodik. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. broj 47/08). d o n i j e l a j e I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. februara 2009. aprila 2008. od 6. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. broj 47/08). broj: 04/1-012-761/08. broj 118/08).r. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. stav 3. Broj: 04/1-012-2-298/09 26. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. broj 118/08). ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. 12. od 15. s. stav 3. februara 2009. juna 2008. od 6. broj: 04/1-012-761/08. s. d o n i j e l a j e I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. broj 118/08). rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. godine. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. stav 3. s. go- . godine. na sjednici od 26. Vlada Republike Srpske. broj 118/08). godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. februara 2009. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Vlada Republike Srpske. februara 2009. Broj: 04/1-012-2-296/09 26. stav 3. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj 47/08). d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. aprila 2008. od 15.r. broj: 04/1-012-1103/08. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. na sjednici od 26.

Tu`ba podnesena protiv ovog rje{ewa ne odla`e wegovo izvr{ewe. broj: 04/1-012-1399/08. juna 2008. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. klase u povr{ini od 267 m2. godine.r. obje upisane u zk. d o n i j e l a j e RJE[EWE O IMENOVAWU ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA KWI@EVNE ZADRUGE 1. Broj: 04/1-012-2-304/09 26. februara 2009. stav 6. zvana “Brdo”. Broj: 04/1-012-2-306/09 26. Prije predaje u posjed eksproprisanih nepokretnosti prvostepeni organ }e obezbijediti sve dokaze koji su potrebni za odre|ivawe naknade za eksproprisane nepokretnosti. februara 2009. i to: . a stvarno i fakti~ko vlasni{tvo Rau{ Du{anke k}eri Du{ana sa 1/3 dijela i Dabi} Branislava sina Du{ana sa 2/3 dijela. 112/06. 12.Strana 13 dine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. na period od ~etiri godine. stav 3. broj 181 KO Mahovqani. broj 68/08). godine 341 Na osnovu ~lana 43. Milorad Dodik. broj 118/08). 3. stav 3. broj: 04/1-012-1399/08. 342 Na osnovu ~lana 43.~. Vlada Republike Srpske. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. broj 68/07). Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.r. prije pravosna`nosti odluke o naknadi za eksproprisane nepokretnosti. ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. broj 118/08) i ~lana 16. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. juna 2008. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. 338 Na osnovu ~lana 43. jula 2008. i k. od 6. KO Mahovqani. februara 2009. broj 164/10. klase u povr{ini od 2. 339 Na osnovu ~lana 43. br. vlasni{tvo Dabi} Du{ana sina Tanasije sa 1/1 dijela. Milorad Dodik. februara 2009. februara 2009. godine. s. wiva 5. od 18. broj 118/08). stav 6. 37/07 i 110/08). broj: 04/1-012-1332/08. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Pl. februara 2009. Vlada Republike Srpske. od 6. na sjednici od 26. Sjedi{te zamjenika Bawa Luka. Podru~ne jedinice Lakta{i. Milorad Dodik. broj: 04/1-012-1332/08. Vlada Republike Srpske. dozvoli stupawe u posjed nepokretnosti ozna~enih kao k. na ime Dabi} Du{ana. stav 3. stav 5. godine. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. broj 56/08). godine. eksproprisanih Rje{ewem Republi~ke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. na sjednici od 26. Imenuju se ~lanovi Upravnog odbora Kwi`evne zadruge. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. februara 2009. od 12. broj 532. s. Vlada Republike Srpske. februara 2009. na sjednici od 26. broj: 04/1-012-1708/08. od 10.829 m2. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. broj: 04/1-012-1708/08. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. godine. broj: 26-473-50-2/06. Zakona o sistemu javnih slu`bi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Milorad Dodik. broj 118/08). Broj: 04/1-012-2-302/09 26. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. Broj: 04/1-012-2-301/09 26. marta 2008. februara 2009. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. s. Vlada Republike Srpske saglasna je da se korisniku eksproprijacije. Milorad Dodik. jula 2008. Vlada Republike Srpske. februara 2009.r. ul. Broj: 04/1-012-2-303/09 26. RJE[EWE 1.r. broj 118/08) i ~lana 33. povodom prijedloga Pravobranila{tva Republike Srpske. od 10. s. juna 2008. juna 2008. broj 57/08). SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . 2. d o n i j e l a j e 340 Na osnovu ~lana 43.r. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. broj 173/15. s. broj 56/08). d o n i j e l a j e I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. na sjednici od 26. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena.^etvrtak. Zakona o eksproprijaciji (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. na sjednici od 26. od 12. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. mart 2009. stav 3. vo}wak 3. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.~. 4. zvana “Brdo”. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.

r. 2. Milorad Dodik. gra|evinarstva. Milorad Dodik. dipl. Odluke o raspisivawu Javnog konkursa za izbor i imenovawe ~lanova . Broj: 04/1-012-2-322/09 26. 3. na sjednici od 26.Ministarstvo prosvjete i kulture. 3) Goran Vrhovac. ~lana 9.d. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. dipl. 3) Biqana Trifunovska . sa~ini listu sa u`im izborom kandidata koji ispuwavaju kriterijume za imenovawe. diplomirani pravnik. dipl.Ministarstvo prosvjete i kulture. a u vezi sa ~l. Zakona o javnim preduze}ima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Za ~lanove Privremenog nadzornog odbora JP “Autoputevi Republike Srpske”. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. sa~ini listu kandidata koji ispuwavaju kriterijume za imenovawe. vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. 2) Dijana Stoji}. Imenuje se Komisija za izbor ~lana Savjeta za razvoj visokog obrazovawa i osigurawe kvaliteta. pravnik. broj 118/08). .predstavnika osniva~a u Upravni odbor JU “Studentski centar Pale” (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. dr Zdenka Krivoku}a . diplomirani ekonomista. broj 75/04). Vlada Republike Srpske. Bawa Luka.Ministarstvo prosvjete i kulture. februara 2009. stav 6. na sjednici od 26. a u vezi sa Odlukom o osnivawu Javnog preduze}a “Autoputevi Republike Srpske” (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 4. pravnik. Broj: 04/1-012-2-328/09 26. dr Petar Kuni} . godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. godine. 3. ~lana 9. na sjednici od 26. Zakona o javnim preduze}ima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. dipl. 2) Biqana Vojvodi} .Ministarstvo prosvjete i kulture. 3) Sini{a Markovi}. Zadatak Komisije je da razmotri prispjele prijave na konkurs. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade.Univerzitet Bawa Luka. nakon toga.predstavnika osniva~a u Upravni odbor JU “Studentski centar Pale” (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. d o n i j e l a j e RJE[EWE O IMENOVAWU ^LANOVA KOMISIJE ZA SPROVO\EWE JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVAWE ^LANOVA NADZORNOG ODBORA “VODOVOD” AD BAWA LUKA RJE[EWE O IMENOVAWU ^LANOVA PRIVREMENOG NADZORNOG ODBORA JP “AUTOPUTEVI REPUBLIKE SRPSKE” 1. 2. Administrativno-tehni~ke poslove za potrebe Komisije obavqa}e Ministarstvo prosvjete i kulture. predlo`i rang-listu kandidata Skup{tini “Vodovod” a. mart 2009. februara 2009. februara 2009. vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Zakona o ministarskim. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.d Bawa Luka. stav 6. in`. Imenuje se Komisija za izbor i imenovawe ~lanova .Strana 14 . 12. s. Broj: 04/1-012-2-327/09 26.r. u sastavu: 1) Milenko Daki}. godine. dr Miroslav Bobrek . po potrebi. imenuju se: 1) Slobodan Bu}ma. na sjednici od 26. Imenuje se Komisija za sprovo|ewe Javnog konkursa za izbor i imenovawe ~lanova Nadzornog odbora “Vodovod” a. pravnik. prikupi dodatne informacije o kandidatima. broj 8/09). broj 118/08) i ~lana 9.Ministarstvo prosvjete i kulture. broj 75/04). godine. gra|evinarstva. i 6. broj 41/03). RJE[EWE O IMENOVAWU KOMISIJE ZA IZBOR ^LANOVA PREDSTAVNIKA OSNIVA^A U UPRAVNI ODBOR JAVNE USTANOVE “STUDENTSKI CENTAR PALE” 1. broj 41/03). 3) Vawa Aleksi} . s. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.r. 2. 2. obavi intervjue sa kandidatima i. godine Bawa Luka Predsjednik Skup{tine. 344 Na osnovu ~lana 43. do zavr{etka postupka javne konkurencije. 5) prof. 4) prof. Milorad Dodik. broj 111/06). Zakona o ministarskim. vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. februara 2009.predstavnika osniva~a u Upravni odbor JU “Studentski centar Pale”. 3) Momir Ronda{. Vlada Republike Srpske. 346 Na osnovu ~lana 43. Vlada Republike Srpske. februara 2009. dipl. februara 2009. s. obavi intervju sa kandidatima i predlo`i listu kandidata Vladi na razmatrawe i dono{ewe kona~ne odluke. s. godine. Milorad Dodik. in`. februara 2009. d o n i j e l a j e RJE[EWE O IMENOVAWU KOMISIJE ZA IZBOR ^LANA SAVJETA ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVAWA I OSIGURAWE KVALITETA 1. 1) dr Mile Vasi}. Vlada Republike Srpske. 345 Na osnovu ~lana 43. d o n i j e l a j e 1. Zakona o ministarskim. stav 6. Broj: 04/1-012-2-321/09 26. Zadatak Komisije za sprovo|ewe Javnog konkursa za izbor i imenovawe ~lanova Nadzornog odbora je da razmotri prijave dospjele na Konkurs.Ministarstvo prosvjete i kulture. broj 41/03). 2. 2) Du{ko Radusinovi}. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. februara 2009. broj 8/09) i Odluke o utvr|ivawu kriterijuma za izbor i imenovawe ~lanova . u sastavu: 1) prof. 2) Vawa Aleksi} .Univerzitet Bawa Luka. u funkciji Skup{tine JP “Autoputevi Republike Srpske”. broj 118/08). d o n i j e l a j e 343 Na osnovu ~lana 5. diplomirani gra|evinski in`ewer saobra}ajnog smjera. 2) Vera Mirkovi}. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. u sqede}em sastavu: 1) Vesna Jankovi} .r.

s. godine.r. Zakona o preduze}ima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 5) Dragan Kr~mar . 347 Na osnovu ~lana 43. Imenovani je du`an da zastupa interese Fonda u Skup{tini dru{tva kapitala iz ta~ke 1. 4.Strana 15 4) Milan Komqenovi} . sa~ini listu kandidata koji ispuwavaju kriterijume za imenovawe.Ministarstvo prosvjete i kulture. razrje{ava se du`nosti sekretara Ministarstva pravde. Milorad Dodik. Milorad Dodik. Sne`ana Marjanac. ~lana 42.d. 3. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Milorad Dodik. 4) Milan Komqenovi} . Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. 4. 2. a u vezi sa ~lanom 53. na sjednici od 26. februara 2009. na sjednici od 26. zbog prelaska na drugu du`nost. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. 2) Vawa Aleksi} . Broj: 04/1-012-2-324/09 26.r. Zadatak Komisije je da razmotri prijave prispjele na Konkurs. Vlada Republike Srpske. mart 2009. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. februara 2009. broj 118/08). broj 41/03).r. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Spu`beni glasnik Republike Srpske”. godine. Zadatak Komisije je da razmotri prispjele prijave na Konkurs. . stav 6. februara 2009. br. ta~ka u) Zakona o republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. aprila 2008. 5) Dragan Kr~mar . godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. 2. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. Imenuje se Komisija za izbor direktora JU “Studentski centar Pale”. d o n i j e l a j e RJE[EWE O IMENOVAWU PREDSTAVNIKA FONDA ZA RESTITUCIJU REPUBLIKE SRPSKE AD BAWA LUKA U SKUP[TINI DRU[TVA KAPITALA MJE[OVITI HOLDING “ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE” TREBIWE ZAVISNO PREDUZE]E “ELEKTROKRAJINA” AD BAWA LUKA Na osnovu ~lana 15. broj 118/08).d. Broj: 04/1-012-2-317/09 26. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. obavi intervju sa kandidatima i predlo`i listu kandidata Vladi Republike Srpske na razmatrawe i dono{ewe kona~ne odluke. na sjednici od 26. februara 2009. godine. godine. broj 118/08). broj 118/08).“Studentski centar Pale”. Administrativno-tehni~ke poslove za potrebe Komisije obavqa}e Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. RJE[EWE O IMENOVAWU KOMISIJE ZA IZBOR DIREKTORA JAVNE USTANOVE “STUDENTSKI CENTAR PALE” 1. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . s. 2. februara 2009. stav 6. vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. od 3. 12.r. s.r. stav 1. broj 118/08). Zakona o dr`avnim slu`benicima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. ~lana 9. obavi intervju sa kandidatima i predlo`i listu kandidata Vladi Republike Srpske na razmatrawe i dono{ewe kona~ne odluke. Bawa Luka u Skup{tini dru{tva kapitala Mje{oviti holding “Elektroprivreda Republike Srpske” Trebiwe Zavisno preduze}e “Elektrokrajina” a. u sqede}em sastavu: 1) Vesna Jankovi} . stav 6. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. s. 3. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. d o n i j e l a j e RJE[EWE O IMENOVAWU VR[IOCA DU@NOSTI DIREKTORA CENTRA ZA PRU@AWE BESPLATNE PRAVNE POMO]I 1. na sjednici od 26. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Odluke o raspisivawu Javnog konkursa za izbor i imenovawe direktora JU “Studentski centar Pale” (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj 118/08). 4. broj 118/08) i ~lana 43. 2. s. Milorad Dodik. broj 8/09) i Odluke o utvr|ivawu kriterijuma za izbor i imenovawe direktra JU “Studentski centar Pale” (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 2. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Vlada Republike Srpske. 69/07 i 102/07). ta~ka z) i ~lana 43. Stupawem na snagu ovog rje{ewa prestaje da va`i Rje{ewe broj: 04/1-012-786/08. diplomirani pravnik. Broj: 04/1-012-2-318/09 26. 38/03. februara 2009.Ministarstvo prosvjete i kulture.Ministarstvo prosvjete i kulture. Milorad Dodik. imenuje se za vr{ioca du`nosti direktora Centra za pru`awe besplatne pravne pomo}i. Broj: 04/1-012-2-320/09 26. 3. d o n i j e l a j e Na osnovu ~lana 39. Na osnovu ~lana 58. Bawa Luka. Administrativno-tehni~ke poslove za potrebe Komisije obavqa}e Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. a u skladu sa Uputstvom o na~inu postupawa predstavnika Akcijskog fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske u skup{tinama dru{tava kapitala iz portfeqa fondova. diplomirani pravnik.“Studentski centar Bawa Luka”. Vlada Republike Srpske. Vlada Republike Srpske. br. RJE[EWE O RAZRJE[EWU SEKRETARA MINISTARSTVA PRAVDE 1. Broj: 04/1-012-2-323/09 26. a u vezi sa Odlukom o na~inu imenovawa predstavnika Akcijskog fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske u skup{tinama dru{tava kapitala iz portfeqa fondova i na~inu wihovog postupawa (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.“Studentski centar Bawa Luka”. Zakona o ministarskim. februara 2009. sa~ini listu kandidata koji ispuwavaju kriterijume za imenovawe. broj 8/09). stav 1.“Studentski centar Pale”. februara 2009. februara 2009. 62/02. donijela je 1. stav 6. Zakona o dr`avnim slu`benicima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Imenuje se Slobodan Puhalac za predstavnika Fonda za restituciju Republike Srpske a. godine. Rje{ewa.^etvrtak. 97/04 i 34/06) i ~lana 43. 3) Biqana Trifunovska . Sne`ana Marjanac. 24/98.

r) mjerni ure|aji na BPS su sprave za mjerewe te~nih goriva (pumpni automati . ^lan 2. integritet elektronskih poruka dokumenata i garantuje nemogu}nost naknadnog poricawa odgovornosti za wihov sadr`aj. 29.kodirawe podataka radi spre~avawa neovla{}enog pristupa posebno u toku prenosa na daqinu. z) kontrola rada ugra|ene opreme i ovla{}enog servisera i i) na~in i dodjela identifikacionog broja ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa koji se instali{u na benzinskim pumpnim stanicama. baza podataka i sl. a pomo}u kojeg se vr{i upravqawe hardverom.izvje{taja o prometu na BPS. Zakona o trgovini (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. materijalnim dijelovima ure|aja. obra|uje ih i daje rezultate prema uputstvima iz instalisanog programa. l) DES algoritam (data-encryption-standard) je postupak. OBAVEZAMA SERVISERA I OMOGU]AVAWU DAQINSKOG NADZORA U SVRHU KONTROLE I NA^INU ODRE\IVAWA I DODJELE IDENTIFIKACIONOG BROJA URE\AJA ZA EVIDENTIRAWE I KONTROLU PROMETA I . broj 6/07) i ~lana 82. i 30. tako da se tajnost podataka zasniva na tajnosti kqu~a. v) na~in umre`avawa ure|aja za evidentirawe prometa sa postoje}om opremom od ovla{}enih servisera.Strana 16 . preko ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa (u daqem tekstu: ure|aj za evidentirawe prometa). p) heartbeat otkucaji (impulsi) su impulsi koji generi{u sistem ili program i slu`e za o~itavawe statusa sistema i upisivawe podataka o sistemu u Log datoteku. . isti kqu~ se koristi za {ifrovawe. broj 84/07). e) daqinski nadzor . q) 3 DES algoritam predstavqa modifikaciju DES algoritma gdje se prilikom {ifrovawa podataka koriste kqu~evi du`ine 128 bita. de{ifrovawe podataka. odnosno de{ifrovawa. va`e}e tabele zapremine za rezervoar. Ovim pravilnikom ure|uju se: a) na~in evidentirawa i kontrola prometa pogonskog motornog goriva. te ostali podaci bitni za ta~nost rada AMN (pre~nik rezervoara. fiskalni ra~un.poruke. n) HASH funkcija je ra~unarski implementiran postupak pomo}u kojeg se dobija sa`etak podataka . broj 118/08). skup procedura iz protiveksplozivne za{tite za ugro`ene prostore. wime se utvr|uje identitet potpisnika. referentna temperatura). z) promet datoteka je organizovani skup podataka u kome su pohraweni podaci o izvr{enom prometu za ta~no definisani vremenski period. g) oblik i sadr`aj obaveznih dokumenata . stav 2. opreme. 12. postupaka i pravila i odgovaraju}e dokumentacije koji obezbje|uje proizvo|a~ ure|aja. tj. e) prava i obaveze servisera ovla{}enih za ugradwu opreme.OSNOVNE ODREDBE ^lan 1. softvera. b) na~in evidentirawa i kontrola prometa ostalih proizvoda i usluga na BPS. Pravilnika o minimalno-tehni~kim uslovima u pogledu poslovnog prostora.poruke i to na na~in da je nemogu}e obrnutim postupkom dobiti izvorne podatke. b) memorija je komponenta ra~unarske opreme koja mo`e da prihvati jedinicu informacije. ministar trgovine i turizma donosi PRAVILNIK O NA^INU EVIDENTIRAWA I KONTROLI PROMETA NA BENZINSKIM PUMPNIM STANICAMA PUTEM UGRA\ENE OPREME. standard pomo}u kojeg se vr{i {ifrovawe podataka kori{}ewem tajnog kqu~a. 348 Na osnovu ~lana 5. da ga ~uva i da ga stavi na raspolagawe kada zatreba. elektronski mjerni sistem ~ine automatsko mjerilo nivoa te~nosti. j) kontrolna suma (checksum) je suma dobijena primjenom operacije iskqu~ivo ili XOR nad bajtovima izvr{nog koda. procjenu i obra~un prometa pogonskog motornog goriva i drugih proizvoda i usluga i koja omogu}ava da se izvr{i rekonstrukcija doga|aja na BPS. spada u grupu simetri~nih algoritama. Zakona o republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.). mart 2009. tj. w) kqu~ je blok podataka pomo}u kojeg se vr{i {ifrovawe otvorenog teksta . `) prava i obaveze vlasnika opreme. tj.digitalni potpis je skup podataka u elektronskom obliku koji su pridru`eni ili logi~ki povezani sa drugim elektronskim podacima i slu`i za identifikaciju potpisnika i potvrdu vjerodostojnosti potpisanog elektronskog dokumenta. d) uslovi ovla{}avawa koje moraju da ispune preduze}a koja vr{e promet. |) postupci i radwe prilikom ugradwe opreme. npr.agregati) i automatska mjerila nivoa te~nosti. preko ure|aja za evidentirawe prometa. |) ATEX 137 je me|unarodni obavezuju}i protokol.monitoring je nadzorni sistem za pra}ewe. d) IFSF protokol je me|unarodno priznat protokol koji omogu}ava komunicirawe razli~itih vrsta ure|aja proizvedenih od razli~itih proizvo|a~a. koeficijent termi~kog {irewa goriva. g) protokol je skup konvencija koje u komunicirawu koriste razli~iti ure|aji. ugradwu i odr`avawe opreme na BPS. kontrolu i nadgledawe prometa robe i rada ugra|ene opreme na BPS sa udaqene destinacije. `) log datoteka je posebna datoteka u kojoj se nalaze hronolo{ki poredani svi relevantni doga|aji bitni za pra}ewe ispravnosti rada ugra|ene opreme. sprava za mjerewe te~nih goriva i automatskog mjerila nivoa te~nosti na benzinskim pumpnim stanicama (u daqem tekstu: BPS) iz ~l. tj. i) XML format je industrijski standard za razmjenu podataka izme|u razli~itih platformi (operativnih sistema. m) asimetri~ni algoritam je na~in {ifrovawa podataka koji koristi dva kqu~a (tajni i javni) prilikom {ifrovawa. k) kriptovawe je {ifrovawe . definisani softver. v) procesor je ure|aj (funkcionalne jedinice) za obradu podataka u ra~unaru ili ra~unarskom ure|aju koji mo`e da prima podatke. (1) Pojedini izrazi upotrijebqeni u ovom pravilniku imaju sqede}a zna~ewa: a) softver je nematerijalni dio ure|aja. s) automatsko mjerilo nivoa te~nosti (u daqem tekstu: AMN) je mjerilo sa elementom za direktnu ili indirektnu detekciju nivoa te~nosti koja je pod atmosferskim pritiskom ili pod pritiskom smje{tena u nepokretnim polo`enim cilindri~nim rezervoarima sa rashla|iva~ima ili bez wih ili grija~a te~nosti.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. UVEZIVAWU PREDVI\ENE OPREME. ure|aj i ure|aji za istakawe. niz programa. o) elektronski . tj. ure|aja i potrebne stru~ne spreme za obavqawe trgovinske djelatnosti (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.

na koji je instalisan. pokretawe softvera se de{ava sa startom operativnog sistema.TEHNI^KI ZAHTJEVI ZA OPREMU UGRA\ENU NA BPS 1. osim kada je rije~ o kvaru procesora i memorije. pri ~emu je funkcija promjene realnog vremena dozvoqena iskqu~ivo u obimu +/. mjesec. zaokru`ivawem na dvije decimale. radna. r) onemogu}i rad ure|aja za istakawe sve dok se ne izvr{i evidentirawe prethodno isto~ene koli~ine pogonskog motornog goriva. ~iji radni dijelovi zahvataju odre|enu zapreminu goriva i preko pokaznog ure|aja (brojila) pokazuju je u jedinicama zapremine i }) manipulativna razlika je razlika izme|u kwigovodstvenog stawa zaliha pogonskog motornog goriva i izmjerenog stawa zaliha pogonskog motornog goriva u rezervoarima u okviru granica dozvoqenih gre{aka mjernih ure|aja ugra|enih na BPS. ovog pravilnika. poslije otklawawa uzroka prekida. odnosno fiskalnom registar kasom . e) obezbijedi mogu}nost da svaka po~eta.jedan sat (zimsko i qetno ra~unawe vremena). (2) Sprava za mjerewe te~nih goriva mora da: a) posjeduje rje{ewe o odobrewu tipa izdato od nadle`ne institucije u skladu sa propisima o na~inu ispitivawa tipa mjerila i b) ispuwava uslove iz propisa o metrolo{kim uslovima za sprave za mjerewe te~nih goriva koje su verifikovane od nadle`ne institucije za metrologiju. Zahtjev za sistem ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa ^lan 4. ovog pravilnika i s) ure|aj za evidentirawe prometa mora biti napajan preko ure|aja koji }e omogu}iti wegov rad u odre|enom vremenskom roku u slu~aju nestanka elektri~ne energije. Sistem ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa sastoji se od: a) PC (Personal Computer) kasa u smislu ovog pravilnika je ra~unar opremqen softverom koji vr{i funkciju ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa i b) fiskalnog {tampa~a. p) onemogu}i brisawe baze podataka ure|aja za evidentirawe prometa pomo}u bilo koje specijalne funkcije.{tampa~a.. i) obezbijedi da se ure|aj za evidentirawe prometa ne mo`e koristiti ako je neki od wegovih funkcionalnih dijelova neispravan. nedostaje ili ne ispuwava uslove u pogledu funkcionalnih i tehni~kih zahtjeva. odnosno fiskalne registar kase . novouneseni datum ne mo`e biti stariji od datuma za koji je ve} ura|en dnevni izvje{taj i sl. vremena evidentirawa prometa i svih ostalih podataka koji su uneseni u ure|aj za evidentirawe i kontrolu prometa prije izrade dnevnog izvje{taja. j) omogu}i uno{ewe datuma u memoriju. kvara dijela ure|aja i sl.Strana 17 t) sprava za mjerewe te~nih goriva je mjerilo koje ~ine mjerna. b) obezbijedi o~itavawe evidentiranog prometa prema standardnim vremenskim jedinicama (dan. kao i preuzimawe svih podataka sa ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa i ostale opreme. ^lan 5. odnosno interfejs koji ne dozvoqava promjene podataka u memoriji ure|aja za evidentirawe prometa i . kao i funkcionisawe ostale opreme uvezane na ure|aj za evidentirawe i kontrolu prometa (heartbeat otkucaji na svakih 1-3 minuta . z) omogu}i fizi~ku za{titu nepovredivosti podataka koji se ~uvaju u memoriji na na~in koji je odredio proizvo|a~. ekrana i upravqawa upisom podataka u memoriju. kada je ure|aj za evidentirawe prometa stavqen u eksploataciju i da uno{ewe datuma ima logi~nu kontrolu (datum ne mo`e biti stariji od datuma uvo|ewa ure|aja za evidentirawe prometa u eksploataciju. ponovo po~ne da radi. mjerewe spravom zasnovano je na radu proto~nog mjerila zapremine (volumetra). nezavisno od napajawa. |) obezbijedi mogu}nost testirawa radi provjere ispravnosti ure|aja za evidentirawe prometa. v) obezbijedi kontrolnim organima o~itavawe evidentiranih podataka u memoriji preko tastature i preko ure|aja koji omogu}avaju daqinsku kontrolu. III . (3) Mjerni ure|aji iz st. kontrolna i dodatna grupa sklopova. a prekinuta operacija usqed prekida napajawa. Ure|aj za evidentirawe prometa preko kojeg se evidentira promet proizvoda i usluga mora da: a) ima program (softver) koji je za{ti}en od izmjene ili brisawa. w) onemogu}i brisawe evidentiranog prometa. odnosno izvr{enih usluga. (1) Automatsko mjerilo nivoa te~nosti (AMN) mora da: a) posjeduje rje{ewe o odobrewu tipa izdato od nadle`ne institucije u skladu sa propisima kojima se reguli{e na~in ispitivawa tipa mjerila i b) ispuwava uslove iz propisa o metrolo{kim uslovima za automatska mjerila nivoa te~nosti u nepokretnim rezervoarima koja su verifikovana od nadle`ne institicije za metrologiju.NA^IN UVEZIVAWA URE\AJA ZA EVIDENTIRAWE I KONTROLU PROMETA I OSTALE OPREME ^lan 6. izuzev kod pumpnih automata iz ~lana 38. k) obezbijedi mogu}nost uvezivawa sa fiskalnim {tampa~em.^etvrtak. m) omogu}i konekciju i daqinski nadzor od kontrolnog organa. a ovakav na~in pristupa ure|aju za evidentirawe prometa treba da bude kriptovan. kvara. mart 2009.za ure|aje koji rade pod IFSF protokolom). o) onemogu}i promjenu datuma. l) omogu}i pam}ewe zapisanih podataka najmawe tri godine. pogonska. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . II . d) obezbijedi evidentirawe stvarne vrijednosti prometovanih proizvoda. a koji koristi standardne funkcije za registrovawe operacija prilikom evidentirawa prometa proizvoda i usluga. 1. g) obezbijedi ~uvawe evidentiranih podataka u memoriji i evidentira ih na kontrolnom zapisu. Zahtjevi za mjerne ure|aje ^lan 3. koriste}i softversku aplikaciju. 2. n) omogu}i ru~no uno{ewe stawa totalizatora na pumpnim automatima iz ~lana 38. svedenog na 15°C.{tampa~em. (1) Ure|aj za evidentirawe prometa mo`e se povezati i sa drugim ra~unarima. memorije. 12. q) omogu}i podr`avawe alarma o svim vrstama otkaza. da preuzmu kontrolu nad wim. i 2. podsklopova i dijelova. godina). softver onemogu}ava druge programe operativnog sistema. povezanih u jednu nepokretnu cjelinu ugra|enu u zajedni~ki ram. `) obezbijedi operativnu memoriju sa svim potrebnim podacima o robi i uslugama. ovog ~lana moraju da posjeduju uvjerewe o ispuwenosti uslova protiveksplozivne za{tite.). odnosno serviser.

ta~ka l) ovog pravilnika ~uvaju podaci koji se odnose na dnevne izvje{taje prometa svih proizvoda i usluga najmawe tri godine. odnosno servisirawa moraju biti obiqe`ene. ovog pravilnika podaci sa totalizatora unose se ru~no). v) manipulativnu razliku (razlika podataka izme|u ~lana 11. stav 1. 2. Dnevni izvje{taj prometa na BPS ^lan 9. stav 1. (3) Ure|aj za evidentirawe prometa mora biti povezan sa ure|ajima za istakawe na na~in kako je to predvidio ili odobrio proizvo|a~ ure|aja za istakawe. `igosane (verifikovane) i snabdjevene Zapisnikom o izvr{enom pregledu od Republi~kog zavoda za standardizaciju i metrologiju (u daqem tekstu: Zavod). v) blok podataka o prodaji po brojilima. povrat.OBLIK I SADR@AJ OBAVEZNIH DOKUMENATA I IZVJE[TAJA ^lan 8. {ifrovane i `igosane od ovla{}enog servisera. ovog ~lana i ne smije je ustupiti tre}em licu ili je zloupotrijebiti. mart 2009. g) vrijednost prometa ostalih proizvoda po vrstama (tarifama). ^lan 11. ovako povezan ure|aj ~ini jedinstven sistem za evidentirawe i kontrolu prometa. test.Strana 18 .prometovana koli~ina. e) ukupnu vrijednost prometa svih proizvoda i izvr{enih usluga (zbir podataka iz t. b) vrijednost prometa po vrsti goriva (zbir podataka iz ta~ke a) ovog ~lana). (5) Ure|aj za evidentirawe prometa povezuje se preko modema na telefonsku liniju i javnu mre`u radi komunikacije i slawa izvje{taja Ministarstvu trgovine i turizma (u daqem tekstu: Ministarstvo).agregati). ta~ka b) i g) podatke o visini i koli~ini vode u rezervoaru. ^lan 13. ta~ka b) i maloprodajne cijene). (1) Spojevi komunikacionih vodova mjernih ure|aja sa ure|ajem za evidentirawe prometa moraju biti obiqe`eni. v) ukupnu koli~inu za prodaju po vrstama goriva svedenih na 15° (a+b). Blok podataka o finansijskim i fiskalnim pokazateqima sadr`i: a) vrijednost prometovane koli~ine goriva po svakom pi{toqu (proizvod ta~ke ~lana 12. (3) Automatska mjerila nivoa te~nosti. otkaz i sl. godinu. b) ukupne zalihe odre|ene vrste goriva svedene na 15° (zbir zaliha iz ta~ke a) ovog ~lana). ta~ka |) i ~lana 13. stav 1. IV . v) vrijednost ukupnog prometa svih vrsta goriva (zbir podataka iz ta~ke b) ovog ~lana). sat i minut sa~iwavawa dnevnog izvje{taja. izvje{taj Ministarstvu i fiskalni ra~un. b) razliku po~etnog i zavr{nog brojila po pi{toqima . (2) Ure|aj za evidentirawe prometa mora biti povezan sa automatskim mjerilom nivoa te~nosti direktno ili preko povezanog ra~unara iz sistema za evidentirawe i kontrolu prometa. ovog pravilnika. v) promet goriva koji ne spada u prodaju (ba`darewe. Blok podataka o prodaji po brojilima sadr`i: a) po~etno i zavr{no stawe brojila po pi{toqima na po~etku i na kraju dana (kod pumpnih agregata iz ~lana 38. naziv i {ifru BPS. v). ^lan 7. d) i |) ovog ~lana). d) ukupan izlaz po brojilima (totalizatorima) i po vrstama goriva svedenih na 15° i |) stawe zaliha za naredni izvje{taj po vrstama goriva svedenih na 15° (v-d). (1) Obavezni dokumenti i izvje{taji koji se izra|uju pomo}u ugra|ene opreme su: dnevni i periodi~ni izvje{taji. i 3. Blok podataka o kwigovodstvenim zalihama sadr`i: a) stawe zaliha iz prethodnog izvje{taja po vrstama pogonskog motornog goriva (u daqem tekstu: gorivo) svedenih na 15°. b) naziv i sjedi{te pravnog lica. g) blok podataka o zalihama goriva u rezervoarima (podaci iz konzole AMN) i d) blok podataka o finansijskim i fiskalnim pokazateqima. |) vrijednost izvr{enih usluga. ovog ~lana vr{i se od ovla{}enog servisera. ovog ~lana izra|uju se u elektronskom obliku. {ifrovani i `igosani od ovla{}enog servisera. ^lan 10. 12. stav 1. b) ulaze po vrstama goriva svedenih na 15°. te pregledana. ^lan 14. ^lan 12. . 1. (2) U memoriji se u skladu sa ~lanom 5. (4) Razmjena podataka izme|u ure|aja za istakawe i ure|aja za evidentirawe prometa mora da se odvija prema IFSF komunikacijskom protokolu ili u skladu sa ~lanom 38. (1) U memoriji se ~uvaju podaci koji se odnose na dnevni izvje{taj prometa pogonskog motornog goriva i drugih proizvoda i usluga (u daqem tekstu: dnevni izvje{taj). (2) Sprave za mjerewe te~nih goriva (pumpni automati .) i g) ukupnu prometovanu koli~inu po vrsti goriva. (2) Dokumenti i izvje{taji iz stava 1. nakon ugradwe. `igosana (verifikovana) i snabdjevena uvjerewem o ispravnosti izdatim od Zavoda. Blok podataka o zalihama goriva u rezervoarima (podaci iz konzole AMN): a) zalihe goriva u rezervoarima svedene na 15°. (4) Servisna organizacija du`na je da ~uva {ifru iz stava 3. d) ukupnu vrijednost prometa ostalih proizvoda (zbir podataka iz ta~ke g). g) ukupan izlaz po brojilima (totalizatorima) i po vrstama goriva. (3) Dnevni izvje{taj sastoji se iz vi{e blokova (dijelova). odnosno servisirawa moraju biti obiqe`ena. Blok op{tih podataka o prodavcu sadr`i: a) redni broj izvje{taja. te pregledane. mjesec. v) dan.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. i to: a) blok op{tih podataka o prodavcu. g) identifikacioni broj ure|aja za evidentirawe prometa i d) lice odgovorno za sa~iwavawe dnevnog izvje{taja. b) blok podataka o kwigovodstvenim zalihama. (6) Povezivawe opreme iz st. nakon ugradwe. {ifrovana i `igosana od ovla{}enog servisera. `) ukupnu vrijednost poreza na promet po poreskim stopama.

Strana 19 z) broj izdatih ra~una i i) broj prvog i posqedweg ra~una u odre|enom danu. u XML formatu. ovog ~lana. prekid komunikacije itd. ovog pravilnika. ta~ka l) i ~lanom 9. ostalih proizvoda i usluga. ovog pravilnika. 2. ovog ~lana. b) identifikacioni broj ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa (dva znaka za identifikaciju proizvo|a~a . a dostavqenih na na~in predvi|en ~lanom 18. servisna organizacija du`na je da obavijesti Ministarstvo o izmjeni. a koji nije promjewiv (MAC adresa) i v) datum. (5) Karakteristika Promet datoteke je da sadr`i sve podatke iz dnevnog izvje{taja u skladu sa ~l.distributera i jo{ minimalno {est cifara). Izvje{taj Ministarstvu ^lan 17. v) sadr`i podatke o svim doga|ajima unutar sistema (start/stop aplikacije. (2) Reklamni ra~un je fiskalni dokument na kome se nalazi od{tampan svaki pojedina~no reklamiran promet i svaki pojedina~no storniran reklamni promet. 3. ^lan 22. . u okviru kontrolnog izvje{taja. kao i navo|ewe podataka o danu. ovog ~lana nije dozvoqena. d) sadr`i podatak sa konzole o stawu goriva u svakom rezervoaru posebno i to na po~etku i na kraju 24 ~asa za koje se kreira. na kraju radnog vremena. V . ovog pravilnika. 12. stav 2. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . (2) Log datoteka koja se dostavqa u okviru kontrolnog izvje{taja mora biti {ifrovana 128 bitnim kqu~em pomo}u 3 DES algoritmom. (1) Kontrolni izvje{taj Ministarstvu dostavqa se u elektronskom obliku. (3) Promet datoteka mo`e da se {ifruje javnim kqu~em putem asimetri~nog algoritma i obavezno potpisuje elektronskim . 4. uz navo|ewe podataka o danu. (6) Podaci koji se koriste za kreirawe Promet datoteke ~uvaju se u bazi podataka u skladu sa ~lanom 5. (1) Svaka BPS du`na je da dostavqa izvje{taj Ministarstvu na svaka 24 ~asa putem elektronske po{te (u daqem tekstu: kontrolni izvje{taj). (1) Prije po~etka evidentirawa prometa preko ure|aja za evidentirawe prometa u memoriju se upisuju: a) jedinstveni identifikacioni broj. (3) Promjena podataka iz stava 1. pod punom materijalnom i krivi~nom odgovorno{}u. odnosno korisniku usluge izdaje fiskalni ra~un. (3) Karakteristike Log datoteke su: a) kreira se za jedan dan. b) de{ifrovawe Log i Promet datoteke. do 14. nemogu}nost evidentirawa prometa. ugradwom i odr`avawem . preko ure|aja za evidentirawe prometa.digitalnim potpisom koji se kreira pomo}u HASH funkcije i {aqe se zajedno sa Log datotekom.^etvrtak. (2) Preduze}e iz stava 1. ovog pravilnika. mjesecu i godini kraja izvje{tajnog perioda. i upisuje ih u posebnu bazu podataka. evidentira svaki pojedina~no ostvareni promet. ovog ~lana. g) izdvajawe bitnih alarma i otkaza unutar sistema i d) izdvaja stawe goriva u rezervoarima i eventualna utakawa koji su dobijeni sa konzole. (1) Fiskalni ra~un je fiskalni dokument na kome se nalazi od{tampan svaki pojedina~no evidentiran promet i svaki pojedina~no storniran evidentiran promet. o ~emu kupcu. sat i minut po~etka evidentirawa prometa preko ure|aja za evidentirawe prometa (2) Ako u toku servisa do|e do zamjene ure|aja iz stava 1. Periodi~ni izvje{taji ^lan 15. ^lan 21. ovog pravilnika. Fiskalni ra~un ^lan 16. (4) Log datoteka ~uva se u memoriji najmawe 180 dana. (2) Kontrolni izvje{taj kreira se u elektronskom obliku i sastoji se od Log datoteke i Promet datoteke. ^lan 19. g) sadr`i podatke o svim fiskalnim ra~unima za data 24 ~asa.EVIDENTIRAWE I KONTROLA PROMETA PREKO URE\AJA ZA EVIDENTIRAWE I KONTROLU PROMETA ^lan 20. 5. (3) Ako ovla{}eni servis utvrdi da je vlasnik opreme na ugra|enoj opremi preduzimao radwe sa ciqem izmjene podataka o evidentiranom prometu. stav 1. razvrstan po istim elementima kao i dnevni izvje{taj iz ~l. do 14. 9. (2) Periodi~ni izvje{taj sadr`i zbir svih podataka iz dnevnih izvje{taja za obra~unski period. vr{i o~itavawe dnevnog prometa putem dnevnog izvje{taja. du`an je da o tome odmah obavijesti Ministarstvo.prijemu goriva za taj dan i e) sadr`i podatke o svim otkazima unutar sistema sa ta~nim vremenom po~etka i kraja otkaza sistema ili dijela sistema (nestanci struje. ostalih proizvoda i usluga na BPS vr{i se provjerom kontrolnih izvje{taja predvi|enih ~lanom 17.digitalnog potpisa. (1) Preduze}e koje se bavi prometom. a sa~iwavaju se za odre|eni vremenski period. b) sadr`aj se upisuje u kriptovanom obliku u skladu sa ~lanom 18. (1) Kontrola ostvarenog prometa pogonskog motornog goriva. (3) Memorija treba da omogu}i formirawe i o~itavawe periodi~nih izvje{taja.).servisirawem ure|aja za evidentirawe prometa du`no je da dostavi Ministarstvu softver koji omogu}ava: a) provjeru elektronskog . (1) Preduze}e koje vr{i promet na malo pogonskih motornih goriva. 9. mjesecu i godini po~etka vremenskog perioda za koji se sa~iwava periodi~ni izvje{taj. Dostavqawe kontrolnih izvje{taja ^lan 18. ovog pravilnika. (1) Pod periodi~nim izvje{tajem podrazumijevaju se izvje{taji koji se sastoje od vi{e dnevnih izvje{taja. druge kriti~ne situacije rada aplikacije koje uti~u na ta~nost rada). mart 2009. (3) O~itani dnevni izvje{taj unosi se automatski u memoriju ure|aja za evidentirawe prometa i {aqe Ministarstvu na na~in predvi|en u ~lanu 18. kori{}ewem telekomunikacionih veza. otkazi opreme. serijski broj mora biti vezan za serijski broj nekog od ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa . (2) Preduze}e iz stava 1. v) upore|ivawe prometa i fiskalnih ra~una iz Log datoteke i Promet datoteke. ovog pravilnika. |) sadr`i podatke o eventualnim utakawima . Ministarstvu dostavqa izjavu u kojoj se obavezuje na ~uvawe tajnosti kqu~eva pomo}u kojih se omogu}ava pristup kontrolnim izvje{tajima.

te usagla{avawem podataka u sistemu ugra|ene opreme sa evidentiranim podacima iz trgova~ke dokumentacije. UGRADWU I ODR@AVAWE . aplikativnog programa i programa za funkcionalnu provjeru ure|aja za evidentirawe prometa sa kompletnim priborom. ugradwi i odr`avawu . (3) Obavezna klauzula ugovora iz stava 2. stav 2. g) {emu programa za upravqawe i {emu aplikacionog programa ure|aja za evidentirawe prometa. sve izvr{ne verzije moraju imati kontrolnu sumu (checksum).PREDUZE]A KOJA VR[E PROMET. (4) Eventualne sporove u vezi sa stavom 2. ovog ~lana sadr`i sqede}e podatke: a) o proizvo|a~u ili distributeru ure|aja za evidentirawe prometa. ugradwu i odr`avawe ure|aja za evidentirawe prometa i mjernih ure|aja donosi ministar nadle`an za poslove trgovine (u daqem tekstu: ministar). ovog ~lana je garancija preduze}a o funkcionalnoj ispravnosti mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa kojom se obavezuje da ne}e zloupotrebqavati program iz ~lana 24. (2) Tro{kove servisirawa mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa snosi vlasnik. vlasnik. da nazna~i koji programski kodovi su izmijeweni i da dostavi nove programske kodove. (1) Saglasnost iz ~lana 23.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. (2) Zahtjev iz stava 1. d) izvr{nu verziju programa rada ure|aja za evidentirawe prometa. pored op{tih uslova za obavqawe svoje djelatnosti. ta~ka g) ovog ~lana. (4) Ministarstvo vodi registar ovla{}enih preduze}a i wihovih ovla{}enih servisera. v) da ima obu~ene kadrove iz protiveksplozivne za{tite. (2) Ovla{}ena servisna organizacija za odr`avawe mjernih ure|aja obavezna je da iza|e na lice mjesta najkasnije u roku od 48 ~asova od prijema obavje{tewa i . b) opis ure|aja za evidentirawe prometa sa opisom funkcija softvera i opisom prate}ih komponenti. g) da sa proizvo|a~em opreme ima zakqu~en ugovor o distribuciji. ugradwa i odr`avawe tra`i i e) dokaz o tehni~koj i organizacionoj opremqenosti servisne slu`be. odnosno wihov korisnik obavezan je da u roku od sat vremena pisanim putem obavijesti ovla{}enu servisnu organizaciju i Ministarstvo. Uslovi za davawe saglasnosti (ovla{}ewe) ^lan 23. a ovla{}ena servisna organizacija obavezna je da izvr{i tehni~ki pregled u okviru tih 12 mjeseci. Me|usobne obaveze ovla{}enih servisnih organizacija i vlasnika mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa ^lan 26. a ~iji se promet. ugradwu i odr`avawe . ovog ~lana vlasnik mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa i ovla{}ena servisna organizacija rje{avaju u skladu sa propisima koji reguli{u obligacione odnose. ovog ~lana mo`e se vr{iti i pomo}u prenosnog ra~unara (laptopa) koji sadr`i softver iz ~lana 19. ugradwu i odr`avawe ure|aja za evidentirawe prometa i mjernih ure|aja. servisirawe i tehni~ku pripremu za pregled mjerila-mjernih ure|aja (sprava za mjerewe te~nih goriva i automatskog mjerila nivoa te~nosti na BPS mogu vr{iti i preduze}a koja ne ispuwavaju posebne uslove predvi|ene stavom 4. 12. a odvojeno za ure|aje za evidentirawe prometa. (4) Preduze}e koje obavqa promet. (3) Za svaku eventualnu izmjenu softvera ovla{}eni serviser je du`an da Ministarstvu dostavi prate}u dokumentaciju.servisirawe ure|aja za evidentirawe prometa i mjernih ure|aja mo`e vr{iti preduze}e (u daqem tekstu: preduze}e) koje ispuwava uslove propisane ovim pravilnikom i propisima iz oblasti standardizacije i metrologije. ^lan 24. 2. ta~ka d) ovog pravilnika. |) da je data saglasnost za stavqawe u promet i upotrebu ure|aja za evidentirawe prometa od strane Ministarstva. odnosno korisnik benzinske pumpne stanice. a na osnovu pisanog zahtjeva proizvo|a~a ili distributera ure|aja za evidentirawe prometa. (1) U slu~aju kvara mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa. mart 2009. |) dokaz o usagla{enosti tipa ure|aja za evidentirawe prometa ovla{}enog certifikacionog tijela. v) sastavne dijelove ili sisteme ure|aja za evidentirawe prometa i {emu tog sistema. (2) Preduze}e mo`e da tra`i rje{ewe o ispuwavawu uslova odvojeno za mjerila. na osnovu kojeg je dat dokaz o ispuwenosti tehni~kih i funkcionalnih karakteristika tog tipa ure|aja za evidentirawe prometa.servisirawu opreme za podru~je Republike Srpske.SERVISIRAWE URE\AJA ZA EVIDENTIRAWE I KONTROLU PROMETA I MJERNIH URE\AJA 1. ovog ~lana ispuwava i preduze}e koje ima zakqu~en ugovor o distribuciji. ovog pravilnika i koji omogu}ava provjeru baznih podataka pohrawenih u memoriji ure|aja za evidentirawe prometa i konzole AMN. (1) Promet. Obaveza ugovarawa izme|u ovla{}enih servisnih organizacija i vlasnika mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa ^lan 25. stav 4. (3) Rje{ewe o davawu saglasnosti za stavqawe u promet ure|aja za evidentirawe prometa i rje{ewe o ispuwavawu uslova za promet. (2) Kontrola iz stava 1. mora ispuwavati i sqede}e posebne uslove: a) da ima sjedi{te ili poslovnu jedinicu u Republici Srpskoj. e) dokaz o ispuwenosti tehni~kih i funkcionalnih karakteristika ure|aja za evidentirawe prometa od proizvo|a~a i `) izjavu proizvo|a~a ili distributera ure|aja za evidentirawe prometa da }e ure|aj za evidentirawe prometa koji se stavqa u promet biti tehni~ki i funkcionalno identi~an sa ure|ajem za evidentirawe prometa uzorkom. ugradwa i odr`avawe tra`i. (1) Ovla{}ena servisna organizacija obavezna je da vr{i servis ugra|enih mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa. d) da je rje{ewem Zavoda o odobrewu tipa mjerila odobrena upotreba mjernog ure|aja ~iji se promet. koji je obavezan da sa ovla{}enom servisnom organizacijom zakqu~i ugovor o servisirawu mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa. ta~ke g) ovog ~lana. (5) Uslove iz stava 4. VI .Strana 20 . b) da ima obu~ene kadrove za ugradwu i odr`avawe opreme sa certifikatom proizvo|a~a ili od wega ovla{}ene organizacije. ugradwi i servisirawu opreme sa preduze}em koje ispuwava uslove predvi|ene stavom 4. (5) Vlasnik mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa du`an je da svakih 12 mjeseci vr{i wihov tehni~ki pregled. ta~ke |) daje ministar. (6) Tehni~ku pripremu za ugradwu. 3.

mjesto i adresa vlasnika. (1) Ako se pri dodatnoj kontroli utvrdi da odre|eni tip ure|aja za evidentirawe prometa ne ispuwava propisane tehni~ke i funkcionalne karakteristike. (4) O odre|ivawu identifikacionog broja ure|aja za evidentirawe prometa izdaje se potvrda. 4. ministar privremeno zabrawuje kori{}ewe tog tipa ure|aja za evidentirawe prometa i nala`e proizvo|a~u . ovog ~lana. za koju je data saglasnost. ministar rje{ewem odre|uje identifikacioni broj ure|aja za evidentirawe prometa. (3) Preduze}e koje obavqa maloprodaju motornih goriva. rezervoari i istakaju}a mjesta .servisirawe odobrenog ure|aja za evidentirawe prometa. odnosno ure|aji za istakawe vezani za te mjerne ure|aje koji su bili u kvaru mogu ponovo po~eti da rade nakon `igosawa od ovla{}ene servisne organizacije i Zavoda. (6) Jedan primjerak servisne kwi`ice i projekta izvedenog stawa mora se nalaziti u BPS. (1) Prije po~etka kori{}ewa ure|aja za evidentirawe prometa. ovog ~lana. sa naznakom datuma i vremena instalisawa. Stavqawe u upotrebu ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa ^lan 33. (3) Po dobijawu obavje{tewa iz stava 1. u koji se upisuju podaci iz stava 2. obavje{tewe o mjestu instalisawa ure|aja za evidentirawe prometa. te o otklowenom kvaru obavijesti Zavod u skladu sa va`e}im propisima iz oblasti metrologije. (5) Jedan primjerak zapisnika iz stava 4. datum i vrijeme instalisawa. g) vrsta. (2) Mjerni ure|aji.^etvrtak. preko kojeg }e vr{iti evidentirawe prometa. ^lan 31. (2) O oduzimawu ovla{}ewa obavje{tava se proizvo|a~ ure|aja za evidentirawe prometa. ovog ~lana ovla{}ena servisna organizacija dostavqa Ministarstvu. na obrascu ~iji oblik i sadr`inu propisuje ministar. v) datum zavr{etka servisirawa. odnosno razlog servisirawa. a nakon izvr{ene ugradwe i stavqawa u funkciju ure|aja za evidentirawe prometa. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . upisuju se i podaci o stawu goriva u rezervoarima u trenutku ponovnog pe~a}ewa ure|aja. servisna kwi`ica i projekat izvedenog stawa ^lan 29. (4) U slu~aju iz stava 3. a ukoliko ne otkloni kvar u zadatom roku. Kontrola rada ugra|ene opreme i ovla{}enog servisa ^lan 30.ovla{}enoj servisnoj organizaciji da otkloni nedostatke u roku koji ne mo`e biti du`i od tri dana. ovog ~lana.pi{toqi ure|aja za istakawe iz tih rezervoara moraju biti van funkcije. (6) Ministarstvo vodi evidenciju o ure|ajima za evidentirawe prometa preko kojih se evidentira promet. (2) Ovla{}ena servisna organizacija za ugradwu i odr`avawe ure|aja za evidentirawe prometa obavezna je da pravnom licu prije po~etka obavqawa djelatnosti trgovine na malo motornog goriva i ostalih proizvoda i usluga. ^lan 32. ^lan 28. izda potvrdu kojom potvr|uje da je na maloprodajnom mjestu izvr{io ugradwu. 5. (3) Ovla{}ena servisna organizacija za odr`avawe ure|aja za evidentirawe prometa du`na je da u roku od 24 ~asa od momenta prijema obavje{tewa iza|e na lice mjesta i otkloni kvar.distributer du`an je da u roku od tri mjeseca zamijeni taj tip ure|aja za evidentirawe prometa odgovaraju}im i odobrenim tipom ure|aja za evidentirawe prometa. proizvo|a~ . . du`na je da obezbijedi novi ure|aj za evidentirawe prometa odobrenog tipa. lice koje }e obavqati maloprodaju pogonskog motornog goriva i ostalih proizvoda i usluga uz zahtjev dostavqa Ministarstvu kopiju ugovora zakqu~enog sa preduze}em ovla{}enim za promet. (1) Za ugra|ene mjerne ure|aje i ure|aje za evidentirawe prometa ovla{}ena servisna organizacija otvara dosije. 12. pravno lice mora obezbijediti drugi na~in izdavawa ra~una koji obezbje|uje podatke propisane zakonom i sprovesti evidentirawe prometa u kwizi dnevnih izvje{taja. ^lan 27. a ima zakqu~en ugovor o servisirawu ure|aja za evidentirawe prometa sa serviserom kojem je oduzeto ovla{}ewe o servisirawu tih ure|aja za evidentirawe. kao i da je ure|aj za evidentirawe prometa stavqen u upotrebu. ugradwu i odr`avawe . du`an je da zakqu~i ugovor sa drugim ovla{}enim serviserom. (1) U slu~aju neispravnosti ili servisirawa ure|aja za evidentirawe prometa. ovog ~lana proizvo|a~ . (1) Kontrola rada ovla{}ene servisne organizacije. b) datum i vrijeme prijema ugra|enih mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa na servisirawe. (3) U toku servisirawa mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa ovla{}ena servisna organizacija sastavqa zapisnik u tri primjerka. 6.distributer du`an je da obezbijedi licu koje obavqa maloprodaju motornog goriva ure|aj za evidentirawe prometa odobrenog tipa. (3) Ako utvr|eni nedostaci nisu otkloweni u ostavqenom roku.Strana 21 otkloni kvar. Dosije. |) stawe plombi i e) specifikacija izvr{enih radova. ovog ~lana i potvrde o izvr{enoj ugradwi i stavqawu u upotrebu ure|aja za evidentirawe prometa iz stava 2. ovog ~lana vr{i Ministarstvo. kao i kontrola tehni~ke i funkcionalne ispravnosti ure|aja za evidentirawe prometa. (2) U slu~aju iz stava 1. (1) U toku trajawa kvara AMN. izdaje servisnu kwi`icu i izra|uje projekat izvedenog stawa. mart 2009. (2) Neispravnost ure|aja za evidentirawe prometa dokazuje se preko servisne kwi`ice u koju ovla{}eni servis upisuje vrijeme kada je ure|aj za evidentirawe prometa bio na popravci ili servisirawu. dodatno se vr{i i na zahtjev Ministarstva ili korisnika ure|aja za evidentirawe prometa. (1) Ako se utvrdi da ovla{}ena servisna organizacija ne postupa u skladu sa odredbama ovog pravilnika. a ovla{}eni serviser obavje{tava lice koje obavqa maloprodaju motornih goriva sa kojim je zakqu~io ugovor o servisirawu ure|aja za evidentirawe prometa. odnosno korisnika ugra|enih mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa. ministar zabrawuje kori{}ewe tog tipa ure|aja za evidentirawe prometa. (2) Kontrolu iz stava 1. (4) U slu~aju servisirawa mjernih ure|aja. d) vrsta neispravnosti. tip i serijski broj servisiranog mjernog ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa. (2) U dosije i servisnu kwi`icu upisuju se sqede}i podaci: a) naziv. ministar oduzima ovla{}ewe za ugradwu i servisirawe ure|aja za evidentirawe prometa i mjernih ure|aja. (5) Evidentirawe prometa preko ure|aja za evidentirawe prometa ne mo`e se vr{iti prije odre|ivawa evidentacionog broja.

r. Zakona o buxetskom sistemu Republike Srpske . br. Stupawem na snagu ovog pravilnika prestaju da va`e Pravilnik o na~inu evidentirawa i kontroli prometa na benzinskim pumpnim stanicama putem ugra|ene opreme.Organizaciona jedinica Isto~no Sarajevo. 2. 3. tj. Odre|ivawe i dodjela identifikacionog broja ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa ^lan 34. Banja Luka. stav 2. ~lana 38. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Zakona o platnim transakcijama (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.Organizaciona jedinica Trebiwe.ukoliko je zahtjev za saglasnost .Organizaciona jedinica Doboj. 118/08 i 11/09). stav 1. marta 2009.1 . kod kojih ure|aj za evidentirawe prometa ne mo`e da komunicira sa ure|ajima za istakawe prema protokolima predvi|enim od proizvo|a~a ure|aja za istakawe dozvoqena je netipi~na razmjena podataka. ^lan 40. Prve dvije cifre pod oznakom I i II u odjeqku “A” su oznaka proizvo|a~a ili distributera ure|aja za evidentirawe prometa. ovog ~lana bli`e ure|uje ministar. ^lan 38. tj. Banja Luka. br.Organizaciona jedinica Bawa Luka.ZAVR[NE ODREDBE ^lan 39.d. odnosno drugim propisom odre|enih prihoda buxeta Republike. (1) Prva cifra u odjeqku “B” je slovna oznaka i mo`e da bude: a) “R” . (2) Kod ure|aja za istakawe kod kojih je proizvo|a~ predvidio mogu}nost rada u re`imu sa ure|ajem za evidentirawe prometa.identifikacionog broja registar kasa koje se instali{uu na benzinskim pumpnim stanicama (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.Organizaciona jedinica Bijeqina.ukoliko je preduze}e koje se bavi prometom.ukoliko preduze}e koje se bavi prometom. st. ministar finansija d o n o s i NAREDBU O UPLA]IVAWU ODRE\ENIH PRIHODA BUXETA REPUBLIKE. 39/04. ~lana 69. na~in uplate javnih prihoda. i ~ini sastavni dio ovog pravilnika.R . mart 2009. Zakona o unutra{wem platnom prometu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.odobrewe tipa ure|aja za evidentirawe prometa podnio distributer. obavezama servisera i omogu}avawu daqinskog nadzora u svrhu kontrole (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 1. broj 12/01). “2” . broj 551-00100008915-56. 85/04 i 57/06) i Uputstvo za odre|ivawe ID . (3) Tre}a cifra u odjeqku “B” je oznaka lokacije gdje je ure|aj za evidentirawe i kontrolu prometa instalisan. buxetskih fondova i vanbuxetskih fondova (u daqem tekstu: korisnika javnih prihoda). 12. 7. ugradwom i odr`avawem ure|aja za evidentirawe prometa nije proizvo|a~.Organizaciona jedinica Prijedor. .0 0 3 349 Na osnovu ~lana 62. odnosno distributer ure|aja za evidentirawe prometa. broj 562099-00000556-87. uvezivawu predvi|ene opreme. Odre|ivawe i dodjela identifikacionog broja iz ~lana 33. kod kojih ure|aj za evidentirawe prometa mo`e da komunicira sa ure|ajima za istakawe prema protokolima predvi|enim od proizvo|a~a ure|aja za istakawe. ~lana 38. br.6 . izgled i na~in popuwavawa platnog naloga. broj 52/04).odobrewe tipa ure|aja za evidentirawe prometa podnio proizvo|a~ i b) “D” .Pre~i{}eni tekst (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Odre|uje se na osnovu lokacije benzinske pumpne stanice unutar koje se instali{e ure|aj za evidentirawe prometa i na osnovu utvr|enog rasporeda organizacionih jedinica organa uprave nadle`nog za poslove nadzora u oblasti prometa robe i vr{ewa usluga: “1” .d. a koji ne podr`avaju IFSF protokol dozvoqena je razmjena podataka izme|u ure|aja za evidentirawe prometa i ure|aja za istakawe prema protokolima predvi|enim od strane proizvo|a~a ure|aja za istakawe. Broj: 14-01-502/09 2. op{tina i gradova. Mr Predrag Gluhakovi}. Ovom naredbom propisuju se ra~uni za upla}ivawe zakonom. (7) Sadr`aj potvrde iz stava 4. odnosno gradova upla}uju se na: . vr{i se na sqede}i na~in: a) identifikacioni broj ure|aja za evidentirawe prometa sadr`i dvije cifre u odjeqku “A” za oznaku proizvo|a~a ili distributera i jo{ minimalno {est cifara u odjeqku “B” i b) struktura odjeqaka i cifara prikazana je na {emi koja se nalazi u prilogu broj 1. ^etvrta. ^lan 37. odnosno distributer ure|aja za evidentirawe prometa i b) “0” . VII . “6” . Prilog 1. i 3.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod NLB Razvojne banke a. broj~ane oznake vrsta javnih prihoda. “4” . prema broj~anim oznakama vrsta javnih prihoda koje su prikazane u tabelama koje se nalaze u Prilogu 1. ta~ka 1. stava 3.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. alineja 2.3 . godine Bawa Luka Ministar.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod Uni Credit Bank a.1 . Prihodi koji pripadaju buxetu Republike upla}uju se na: .Strana 22 . [ema strukture ID .ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod NLB Razvojna banka a. (2) Druga cifra u odjeqku “B” je brojna oznaka i mo`e da bude: a) “1” . ^lan 36.4 5 6 PRIMJER: 0 1 . broj~ane oznake op{tina i broj~ane oznake buxetskih organizacija. peta i {esta cifra iz odjeqka “B” odre|uju se prema hronolo{kom redu instalisawa ure|aja za evidentirawe prometa.d. “3” . broj 12/01).2 . ugradwom i odr`avawem ujedno i proizvo|a~. OP[TINA I GRADOVA I FONDOVA 1. “5” . i ~lana 82.identifikacionog broja ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa Odjeqak “A” Odjeqak “B” I II . Zakona o republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.ukoliko je zahtjev za saglasnost . Prihodi koji se dijele izme|u buxeta Republike i buxeta op{tina. ^lan 35. broj 562099-00000556-87 i . (1) Kod ure|aja za istakawe kod kojih proizvo|a~ nije predvidio mogu}nost rada u re`imu sa ure|ajem za evidentirawe prometa. Banja Luka. s. 54/08 i 126/08).

Banja Luka. Prilog 8 Napomena Prilog 9 Spisak buxetskih korisnika buxeta Republike sa broj~anim oznakama ({iframa) Prilog 10 Spisak buxetskih korisnika buxeta op{tina i gradova sa broj~anim oznakama ({iframa). broj 562099-00000556-87 i . naknade i prihode osiguranika za obavezno osigurawe upla}uje se jednim platnim nalogom na: .ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod Uni Credit Bank a. i 4. 10. 4. 5. Banja Luka. 3. broj 562099-00000556-87 i . Poslovne banke su du`ne. broj 551-00100008915-56. 16. prema broj~anim oznakama vrsta javnih prihoda koje su prikazane u tabelama koje se nalaze u Prilogu 4.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod NLB Razvojne banke a.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod Uni Credit Bank a. Prihodi koji pripadaju drugim korisnicima ili koji se dijele izme|u buxeta Republike.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod Uni Credit Bank a. broj 562099-00000556-87 i . Banja Luka. prema broj~anim oznakama vrsta javnih prihoda koje su prikazane u tabelama koje se nalaze u Prilogu 5. Doprinosi za penzijsko-invalidsko osigurawe. Banja Luka. januara 2005.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod NLB Razvojne banke a. Banja Luka.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod Uni Credit Bank a. kod poslovne banke.d. 19. 7. Ra~une op{tina i gradova za prikupqawe javnih prihoda op{tinskih buxeta. broj 551-00100008915-56. Prihodi koji u cijelosti pripadaju buxetu op{tine. zdravstveno osigurawe.d. 6. Banja Luka. odnosno grada i ostalih korisnika javnih prihoda Prilog 5 Prihodi fondova Prilog 6 Forma i sadr`aj naloga za uplatu javnih prihoda Prilog 7 Spisak op{tina i gradova sa broj~anim oznakama ({iframa). broj 551-00100008915-56. Obveznici uplate poreza. 13. objavquju nadle`ne slu`be op{tina i gradova u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.d. o otvarawu ra~una izvjestiti Poresku upravu Republike Srpske radi evidentirawa ra~una u poreskom registru. kod poslovnih banaka. . odnosno grada upla}uju se na ra~une za prikupqawe javnih prihoda op{tine ili grada. broj 551-00100008915-56. Poseban doprinos za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{qavawe lica sa invaliditetom upla}uje se na: . buxeta op{tina i gradova i drugih korisnika javnih prihoda upla}uju se na: . vr{i Ministarstvo finansija Republike Srpske prema procentima utvr|enim zakonskim i podzakonskim aktima na ra~une buxeta Republike. 15. 8. 20. Banka je du`na da vodi evidenciju o izvr{enim uplatama i rasporedu prihoda za svaki ra~un otvoren za prikupqawe javnih prihoda prema ovoj naredbi.d.d.^etvrtak. prema broj~anim oznakama vrsta javnih prihoda koje su prikazane u tabelama koje se nalaze u Prilogu 3. 11.d. doprinosa i drugih javnih prihoda iz ove naredbe upla}uju prihode u korist propisanih ra~una kod poslovnih banaka kod kojih se vode ra~uni za naplatu javnih prihoda. godine u nadle`nosti Uprave za indirektno oporezivawe ostaju i daqe aktivne zbog naplate istih po reprogramu.Strana 23 . op{tina i gradova i drugih korisnika javnih prihoda Prilog 4 Prihodi buxeta op{tine. prema broj~anoj oznaci vrste prihoda koja je prikazana u tabeli koja se nalazi u Prilogu 5. Ostali doprinosi za penzijsko-invalidsko osigurawe. Banja Luka. prema broj~anoj oznaci vrste prihoda koja je prikazana u tabeli koja se nalazi u Prilogu 5. 17. 12. 9.d. najkasnije narednog radnog dana od dana prijema obavje{tewa banke. Banja Luka. Poreska uprava }e. pismeno potvrditi banci evidentirawe otvorenog ra~una u svom registru. Prihodi koji prapadaju buxetu op{tine. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . Ministarstvo finansija vodi evidenciju i izvje{tava o raspodjeli prihoda korisnicima javnih prihoda sa ra~una javnih prihoda Republike Srpske otvorenih u skladu sa ovom naredbom.d.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod NLB Razvojne banke a. Upla}eni javni prihodi se raspore|uju korisnicima javnih prihoda svakog radnog dana. osigurawe od nezaposlenosti i dje~iju za{titu na li~na primawa. 2. Obveznici poreza i doprinosa i drugih javnih prihoda propisanih ovom naredbom upla}uju javne prihode na uplatne ra~une platnim nalogom ~ija forma i sadr`aj su prikazani u tabeli koje se nalaze u Prilogu 6. prema broj~anim oznakama vrsta javnih prihoda koje su prikazane u tabelama koje se nalaze u Prilogu 2. mart 2009. zdravstveno osigurawe. 18. Prije prijema navedene potvrde Poreske uprave banke ne mogu primati uplate javnih prihoda na te ra~une. Raspodjelu prihoda iz t. Nadle`ni organi op{tina i gradova su du`ni prilikom otvarawa ra~una javnih prihoda poslovnim bankama dostaviti instrukciju sa brojevima transakcionih ra~una na koje }e se prenositi sredstva sa ra~una javnih prihoda. fondova i drugih korisnika javnih prihoda. naplate naknadno kontrolom utvr|ene obaveze i prekwi`avawa uplata iz ranijih godina na osnovu rje{ewa Poreske uprave. 14. Sastavni dio ove naredbe su prilozi: Prilog 1 Prihodi koji se dijele izme|u buxeta Republike i buxeta op{tina i gradova Prilog 2 Prihodi koji pripadaju buxetu Republike Prilog 3 Prihodi drugih korisnika i prihodi koji se dijele izme|u Republike. broj 562099-00000556-87 i .ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod Uni Credit Bank a. broj 551-00100008915-56. 12. a na osnovu naloga ili izvr{nog rje{ewa nadle`nog poreskog organa. [ifre prihoda koji su ukinuti ili ~ija naplata je od 1. Banja Luka. Raspodjelu sredstava sa ra~una za prikupqawe javnih prihoda op{tina / gradova vr{e poslovne banke kod kojih su otvoreni ra~uni javnih prihoda u korist transakcionih ra~una buxeta op{tina i gradova. za osigurawe od nezaposlenosti i za dje~iju za{titu upla}uju se na: . Nadle`ni op{tinski organi samostalno zakqu~uju ugovor o otvarawu ra~una sa poslovnom bankom u skladu sa procedurama propisanim Zakonom o javnim nabavkama i Zakonom o trezoru. najkasnije narednog radnog dana od dana otvarawa ra~una javnih prihoda op{tine ili grada. Vi{e ili pogre{no upla}eni javni prihodi na ra~une za prikupqawe javnih prihoda vra}aju se poreskim obveznicima ili se prekwi`avaju u skladu sa Pravilnikom o na~inu vra}awa i prekwi`avawa vi{e ili pogre{no upla}enih javnih prihoda sa odgovaraju}eg ra~una ili sa ra~una korisnika javnih prihoda.d.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod NLB Razvojne banke a. odnosno grada upla}uju se na posebne ra~une op{tine ili grada za prikupqawe javnih prihoda otvorene kod poslovnih banaka. op{tina i gradova.

22. 715115 Op{ti porez na promet alkoholnih pi}a 6.pravna lica i fizi~ka lica 7. Vrsta br.pravna i fizi~ka lica 2. Vrsta br. Vrsta br. prihoda Naziv prihoda 1. 711212 Porez na dobit pravnih lica nerezidenata Republike Srpske 3. Broj: 06.Strana 24 . prihoda Naziv prihoda 1. 711311 Porez na prihode od kapitala Ostali porezi na imovinu Red. 714911 Porez na upotrebu motornih vozila 2. 715313 Akciza na alkoholna pi}a 3. 722463 Naknada za izva|eni materijal iz vodotoka Prilog 2 PRIHODI KOJI PRIPADAJU BUXETU REPUBLIKE Akcize Red. 715311 Akciza na derivate nafte Naknade za kori{}ewe drugih dobara od op{teg interesa Red. 715312 Akciza na duvanske prera|evine 2. 722445 Naknada za uzetu vodu u komercijalne svrhe . 714913 Porez na upotrebu i dr`awe ~amaca.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. 722442 Naknada za isporu~enu vodu . Vrsta br. 711112 Porez na prihode od autorskih prava. Vrsta br. patenata i tehni~kih unapre|ewa 2. prihoda Naziv prihoda 1. buxetskih fondova i fondova (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 711211 Porez na dobit pravnih lica rezidenata Republike Srpske 2. op{tina i gradova. 722444 Naknada za upotrijebqenu vodu poqoprivreda 4. Vrsta br. 12. Vrsta br.pravna i fizi~ka lica 5. 715212 Op{ti porez na promet usluga u godi{wem pau{alnom iznosu Porez na dohodak Red. 715111 Op{ti porez na promet po op{toj stopi 2. prihoda Naziv prihoda 1. plove}ih postrojewa i jahti 3. Vrsta br. prihoda Naziv prihoda 1. 723118 Oduzeta imovinska korist i sredstva dobijena prodajom oduzetih predmeta iz nadle`nosti Republi~ke tr`i{ne inspekcije NAKNADE ZA KORI[]EWE VODA Posebne vodoprivredne naknade Red. 722448 Naknada za iskori{}enu vodu za proizvodwu elektri~ne i toplotne energije i promjenu re`ima voda pravna i fizi~ka lica 8. Vrsta br.pravna lica i fizi~ka lica 3. 127/06 i 14/07). februara 2009. 715113 Op{ti porez na promet na derivate nafte 4. 713113 Porez na li~na primawa Akciza Red. 714915 Porez na dr`awe i no{ewe oru`ja . Vrsta br. mart 2009. godine Bawa Luka Ministar. 722446 Naknada za vodu koja se pla}a pri registraciji motornih vozila i drugih sredstava za prevoz 6. Aleksandar Xombi}. 722425 Naknade za promjenu namjene poqoprivrednog zemqi{ta Prihodi od nezakonito ste~ene imovine i imovinske koristi Red.r. prihoda Naziv prihoda 1. 9/06. prihoda Naziv prihoda 1. 715112 Op{ti porez na promet po ni`oj stopi 3. 73/05. br. 715316 Akciza na bezalkoholna pi}a Porez na dobit preduze}a Red. 722443 Naknada za upotrijebqenu vodu . 715315 Akciza na kafu 5. Stupawem na snagu ove naredbe prestaje da va`i Naredba o upla}ivawu odre|enih prihoda buxeta Republike. 715117 Op{ti porez na promet lo` uqa Porez na promet usluga Red. 711213 Porez po odbitku stranom pravnom licu Porez na dohodak Red. 715114 Op{ti porez na promet na duvanske prera|evine 5. Prilog 1 PRIHODI KOJI SE DIJELE IZME\U BUXETA REPUBLIKE I BUXETA OP[TINA / GRADOVA Op{ti porez na promet proizvoda Red. 714914 Porez na upotrebu i dr`awe vazduhoplova i letjelica 4. s. 715314 Akciza na lo` uqe 4. 713111 Porez na prihode od samostalne djelatnosti 2. prihoda Naziv prihoda 1.09/453-2-77/09 27. Vrsta br. Ova naredba stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. 715211 Op{ti porez na promet usluga po op{toj stopi 2. 722424 Naknada za kori{}ewe mineralnih sirovina 2. 722447 Naknada za ispu{tenu zaga|enu vodu . prihoda Naziv prihoda 1. 715116 Op{ti porez na promet kafe 7. 21. prihoda Naziv prihoda 1. prihoda Naziv prihoda 1.

prihoda 1. 722513 Carinsko evidentirawe 3. 722471 Naknade za tro{kove branilaca po slu`benoj du`nosti 3. prihoda Naziv prihoda 1. 722437 Nadoknada za obavqawe poslova od op{teg interesa u {umama u privatnoj svojini 4. Vrsta br. 722115 Ostale administrativne takse po osnovu usluga Ministarstva unutra{wih poslova DRUGI PRIHODI Nov~ane kazne Red. 722487 Naknada za prire|ivawe zabavnih igara 8. Vrsta br. Vrsta br.nadoknada za unapre|ivawe op{tekorisnih funkcija {uma 2. prihoda Naziv prihoda 1. odricawe i otpust u i iz dr`avqanstva Republike Srpske i BiH Republi~ke sudske takse Red. 716112 Posebna taksa na uvezenu robu Ostali prihodi Red. 722472 Naknade ostalih tro{kova krivi~nog postupka Carina i uvozne da`bine Red. prihoda Naziv prihoda 1. Vrsta br. 722511 Prihodi republi~kih organa i organizacija 2. Vrsta br. 12. 721111 Prihodi od dividende i udjela u profitu u javnim preduze}ima i finansijskim institucijama . prihoda 1. Vrsta br. 722436 Nadoknada za kori{}ewe {uma i {umskog zemqi{ta u svojini Republike Srpske . prihoda Naziv prihoda 1. 722119 Naknade za prijem.{ume Red. 722211 Republi~ke sudske takse Takse na odre|ene proizvode i vr{ewe odre|ene djelatnosti Red. 722489 Ostale naknade za prire|ivawe igara na sre}u Koncesione naknade Red. Vrsta Naziv prihoda br. 722491 Koncesione naknade za kori{}ewe prirodnih i drugih dobara od op{teg interesa Ostale naknade Red. 722438 Nadoknade za zakup zemqi{ta. prihoda Naziv prihoda 1. Vrsta Naziv prihoda br. prihoda Naziv prihoda 1. Vrsta br. 722434 Sredstva za pro{irenu reprodukciju {uma . prihoda Naziv prihoda 1. prihoda Naziv prihoda 1. 723111 Nov~ane kazne za prekr{aje i tro{kovi prekr{ajnog postupka za prekr{aje propisane zakonom 2. 722481 Naknada za prire|ivawe lutrijskih igara na sre}u 2. mart 2009. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 .prosta reprodukcija 3. 722485 Naknada za prire|ivawe igara na sre}u na automatima 6. iskr~enu {umu i sredstva od nezakonito ste~ene koristi iz {ume Naknade za prira|ivawe igara na sre}u Red. 722515 Posebna taksa u postupku prinudne naplate Naknade za kori{}ewe prirodnih i drugih dobara od op{teg interesa . izuzimawe zemqi{ta.^etvrtak. 722483 Naknada za prire|ivawe elektronskih igara na sre}u u kazinu 4. 722486 Naknada za prire|ivawe internet igara na sre}u 7. 722484 Naknada za prire|ivawe kladioni~kih igara na sre}u 5. prihoda Naziv prihoda 1. prihoda Naziv prihoda 1. Vrsta br. 722111 Republi~ke administrativne takse 2.Strana 25 Ostali porezi Red. Vrsta br. 716111 Carina 2. 722112 Posebna republi~ka taksa 2. Vrsta br. 722488 Naknada za prire|ivawe nagradnih igara 9. 723119 Oduzeta sredstva i imovinska korist u postupcima iz nadle`nosti republi~kih organa Prihodi koje ostvaruju dr`avni organi i organizacije Red. 719111 Poseban porez za redovno odvijawe `eqezni~kog saobra}aja TAKSE Republi~ke administrativne takse i naknade Red. Vrsta br. 723115 Nov~ane kazne za prekr{aje koje izri~u nadle`ani republi~ki organi Prihodi od nezakonito ste~ene imovine i imovinske koristi Red. prihoda Naziv prihoda 1. 723114 Nov~ane kazne za krivi~na djela 3. prihoda Naziv prihoda 1. 722422 Naknada za inostrana drumska vozila 2. Vrsta br. 722482 Naknada za prire|ivawe elektronskih lutrijskih igara na sre}u 3. 722452 Naknada za izvr{ene veterinarskosanitarne preglede Druge takse Red.

722312 Komunalne takse na firmu 3. 719113 Porez na dobitke od igara na sre}u Administrativne takse Red. prihoda Naziv prihoda 1. 722466 Naknade za finansirawe premjera i uspostavqawe katastra nekretnina Prilog 4 PRIHODI BUXETA OP[TINE. Vrsta br. 9. 722394 14. Vrsta br. 714111 Porez na imovinu 2. 3. 722311 Komunalne takse za dr`awe `ivotiwa 2. dr`avni organi. 722395 15. 722131 Gradske administrativne takse DRUGI PRIHODI BUXETA OP[TINA I GRADOVA Nov~ane kazne Red. 722313 Komunalne takse za dr`awe motornih drumskih i prikqu~nih vozila 4. 721223 Prihodi od zemqi{ne rente 2. mart 2009. prihoda Naziv prihoda 1. 722456 Naknada za protivgradnu za{titu 3. osim ~amaca koje koriste organizacije koje vr{e odr`avawe i obiqe`avawe plovnih puteva. OP[TINA I GRADOVA I DRUGIH KORISNIKA Red. 722321 Boravi{na taksa 6. 722391 11. prihoda Naziv prihoda 1. 722396 Komunalna taksa za kori{}ewe vitrina radi izlagawa robe van poslovne prostorije Komunalna taksa za kori{}ewe reklamnih panoa Komunalna taksa za kori{}ewe prostora za parkirawe motornih. 722411 Naknada za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta 3. ODNOSNO GRADA I OSTALIH KORISNIKA JAVNIH PRIHODA Porez na imovinu Red. 722392 12. prihoda 1. kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku Prihodi koje ostvaruju organi i organizacije op{tina .Strana 26 . 722317 722318 722319 ^etvrtak. Vrsta br. prihoda Naziv prihoda 1. organi lokalne samouprave Komunalna taksa za dr`awe restorana i drugih ugostiteqskih i zabavnih objekata na vodi Komunalna taksa za kori{}ewe obale u poslovne svrhe Komunalne takse na ostale predmete taksirawa Posebna taksa na teritoriji grada Red. 4. prihoda Naziv prihoda 1. 12. Vrsta br. 722393 13. 722427 Naknada za Auto-moto savez 7. Prihodi od davawa prava na eksploataciju prirodnih resursa. 722591 Vlastiti prihodi buxetskih korisnika Naknada za kori{}ewe prirodnih i drugih dobara od op{teg interesa Red. osim pristana koji se koristi u pograni~nom rije~nom saobra}aju Komunalna taksa za dr`awe i kori{}ewe ~amaca i splavova na vodi. 722412 Naknada za kori{}ewe gra|evinskog zemqi{ta 4. 722118 Posebna republi~ka taksa na derivate nafte 4.Broj 18 2. 8. 723121 Nov~ane kazne izre~ene u prekr{ajnom postupku za prekr{aje propisane aktom skup{tine op{tine. Vrsta Naziv prihoda br. 722435 Naknada za kori{}ewe {uma i {umskog zemqi{ta . prihoda Naziv prihoda 1. 722314 Komunalna taksa za kori{}ewe prostora na javnim povr{inama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe 5. 722315 Komunalna taksa za dr`awe sredstava za igru 6. 722316 Komunalna taksa za prire|ivawe muzi~kog programa u ugostiteqskim objektima 10. Vrsta br. 714211 Porez na nasqe|e i poklon 3. Vrsta br. postavqawe {atora ili druge oblike privremenog kori{}ewa Komunalna taksa za dr`awe i kori{}ewe poslovnih prostorija i poslovnih naprava na vodi. drumskih i prikqu~nih vozila na ure|enim i obiqe`enim mjestima koje je za to odredila skup{tina op{tine Komunalna taksa za kori{}ewe slobodnih povr{ina za kampove. 722121 Op{tinske administrativne takse KOMUNALNE TAKSE Lokalne komunalne takse Red.sredstva za razvoj nerazvijenih dijelova op{tine . 722521 Prihodi op{tinskih organa uprave 2. 722467 Sredstva za finansirawe posebnih mjera za{tite od po`ara 5. Vrsta br.gradova Red. prihoda Naziv prihoda 1. 721112 729113 729114 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 7. patenata i autorskih prava Ostali prihodi Ukinuti buxetski prihodi Republike Prilog 3 PRIHODI DRUGIH KORISNIKA I PRIHODI KOJI SE DIJELE IZME\U REPUBLIKE. Vrsta br. 714311 Porez na prenos nepokretnosti i prava Porez na dobitke od igara na sre}u Red. prihoda Naziv prihoda 1. 722423 Naknada za puteve koja se pla}a pri godi{woj registraciji vozila na motorni pogon 2.

712147 Doprinos za zdravstveno osigurawe po osnovu materijalnog obezbje|ewa od strane centra za socijalni rad 9. 712145 Doprinos za zdravstveno osigurawe po osnovu duga iz ranijih godina 7. 712132 Doprinos za zdravstveno osigurawe za lica za slu~aj povreda na radu i profesionalnog oboqewa iz ~lana 17. 712149 Ostali doprinosi za zdravstveno osigurawe Prihodi Zavoda za zapo{qavawe Republike Srpske Red. 729124 Ostali op{tinski prihodi 6. 721213 Prihodi od kamata na sredstva korisnika buxeta op{tine. Vrsta br. 712159 Ostali doprinosi za osigurawe od nezaposlenosti Prihodi Javnog fonda za dje~iju za{titu Republike Srpske Red. prihoda Naziv prihoda 1. 722461 722462 ostvarena prodajom {umskih sortimenata Naknada za kori{}ewe komunalnih dobara od op{teg interesa Naknada za kori{}ewe mineralnih voda 6. prihoda Naziv prihoda 1. 712121 Doprinos za penzijsko i invalidsko osigurawe nezaposlenih koje ispla}uje Zavod za zapo{qavawe 4. 712124 712125 712129 Naknada za kori{}ewe puteva Red. 712171 Poseban doprinos za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{qavawe lica sa invaliditetom . 722421 Naknada za kori{}ewe puteva Sredstva samodoprinosa Red. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 5. 712169 Ostali doprinosi Prihodi Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{qavawe lica sa invaliditetom Red. 712122 Doprinos za penzijsko i invalidsko osigurawe za odre|ene kategorije lica van radnog odnosa od obveznika iz ~lana 16. 712199 Doprinosi na li~na primawa. 712146 Doprinos za zdravstveno osigurawe po osnovu inostranog osigurawa 8. 721222 Prihodi od davawa u zakup objekata op{tine. 6. 712123 Broj 18 . Vrsta br. prihoda Naziv prihoda 1. Vrsta br. Vrsta br. 712161 Doprinos za dje~iju za{titu po drugim osnovima propisanim Zakonom o dje~ijoj za{titi 2. 722468 Naknada za kori{}ewe prirodnih resursa u svrhu proizvodwe elektri~ne energije Prilog 5 PRIHODI FONDOVA Red. Vrsta br. odnosno grada koja su ukqu~ena u depozit poslovne banke sa kojom nadle`ni organ op{tine. 729121 Samodoprinos na teritoriji op{tine / grada Ostali prihodi Red. prihoda Naziv prihoda 1. prihoda Naziv prihoda 1. 12.Strana 27 5. grada i ustanova . 712142 Doprinos za zdravstveno osigurawe nezaposlenih lica koje pla}a Zavod za zapo{qavawe 4. Vrsta br. 8.^etvrtak. prihoda Naziv prihoda 1. 712152 Doprinos za osigurawe od nezaposlenosti lica koja se dobrovoqno osiguravaju za slu~aj nezaposlenosti 2. 712114 Doprinos za penzijsko i invalidsko osigurawe za dokup sta`a 3. prihoda Naziv prihoda 1. Vrsta br. Zakona o penzijskom i invalidskom osigurawu Doprinos za penzijsko i invalidsko osigurawe za lica kojima se naknadno utvr|uje sta` osigurawa po rje{ewu fonda za penzijsko i invalidsko osigurawe zaposlenih Doprinos za penzijsko i invalidsko osigurawe za dobrovoqno osigurawe Doprinos po osnovu uplata duga iz ranijih godina Ostali doprinosi Prihodi Fonda za zdravstveno osigurawe Republike Srpske Red.javnih slu`bi koje se finansiraju iz buxeta op{tine 3. 712141 Doprinos za zdravstveno osigurawe korisnika penzije i korisnika drugih nov~anih naknada koji upla}uju fondovi za penzijsko i invalidsko osigurawe 3. prihoda Naziv prihoda 1. naknade i prihode osiguranika za obavezno osigurawe Prihodi Fonda za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike Srpske Red. Zakona o zdravstvenom osigurawu 2. 721229 Ukinuti buxetski prihodi op{tina i grada 4. 712113 Doprinos za penzijsko i invalidsko osigurawe na ispla}ena li~na primawa i druge prihode zaposlenih kojima se sta` osigurawa ra~una sa uve}anim trajawem 2. 712143 Doprinos za pro{ireno zdravstveno osigurawe 5. prihoda Naziv prihoda 1. mart 2009. 712148 Doprinos za zdravstveno osigurawe iz buxeta Republike za nezaposlena lica 10. 712144 Doprinos za zdravstveno osigurawe iz buxeta Republike za lica kojima je priznato pravo po osnovu Zakona o pravima boraca 6. 722449 Naknada za odvodwavawe od pravnih lica i gra|ana 5. Vrsta br. 7. Vrsta br. grada zakqu~i ugovor o deponovawu sredstava po vi|ewu 2.

4: dugovawa po rje{ewima kontrolnih organa iz ranijih godina. Novi Grad 011 10. Bijeqina 005 4. Bratunac 015 10 11 12 . prilikom uplate poreza. mart 2009. [amac 013 12. Bawa Luka 002 3. 8: ostalo.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. 5: uplate po reprogramiranim dugovima. Bile}a 006 5. 1. 9: kamata Vrsta prihoda ######: {ifra prihoda koji se pla}a Poreski period: od Po~etak poreskog perioda (dd/mm/gg) 13 14 Poreski period: do Op{tina 15 Buxetska organizacija Poziv na broj ########## 16 Zavr{etak poreskog perioda (dd/mm/gg) ###: {ifra op{tine: poreski obveznik popuwava {ifru op{tine prema {ifarniku op{tina.poziv na broj sa carinske fakture. adresa i broj telefona Svrha doznake Opis prihoda koji se upla}uje Ime primaoca Ime primaoca Datum uplate Datum uplate Ra~un po{iqaoca: Ra~un po{iqaoca ###-###-########-## (poqe se ne popuwava ako se pla}a u gotovini) Ra~un primaoca: Ra~un primaoca ###-###-########-## Iznos Iznos koji se upla}uje u KM Hitno Transakcija koja se izvr{ava odmah ide putem RTGS sistema Broj poreskog Jedinstveno identifikuje obveznika poreskog obveznika koji vr{i uplatu (JIB) ili (JMBG) Vrsta uplate 0: redovna.Drini} 012 11. Mili}i 001 2. 12. registarski broj obveznika za uplatu doprinosa fondova i sli~no Prilog 7 SPISAK op{tina i gradova sa broj~anim oznakama ({iframa) Naziv op{tine Oznaka op{tine 1. Bosanski Brod 010 9.Strana 28 . 6: uplate po rje{ewima PU iz teku}e godine. 1: prinudna naplata po rje{ewu ili odluci. 2. za uplatu carine . 2: povrat novca. doprinosa i drugih javnih prihoda {ifra buxetske organizacije ####### (prema {ifarniku Ministarstva finansija) Za uplatu po fakturi. 7: uplate po akontativnim poreskim prijavama. Petrovac . Kozarska Dubica 007 6. Krupa na Uni 009 8. Gradi{ka 008 7. Prilog 6 Forma i sadr`aj naloga za uplatu javnih prihoda Uplata se vr{i putem platnog naloga koji se popuwava prema uputstvu datom u tabeli: Poqe Naziv 1 Ime po{iqaoca 2 3 4 5 6 7 8 9 Opis Ime po{iqaoca.

61. 59.republi~kog izri~u nadle`ni organa koji je vodio republi~ki organi postupak. decembra 2006.op{tinskog organa uprave organa uprave Naknade tro{kova Odgovaraju}a {ifra buxetske branilaca po organizacije . 54. 31.{a~ke niza. 52. 36. 33.Br~ko koristi se samo kod upla}ivawa doprinosa i drugih prihoda za osigurawe prema vanbuxetskim fondovima. 13. 56. 50. 38. 16.Strana 29 7 723119 8 722591 9 722521 12 722471 13 722472 [ifra buxetske organizacije Odgovaraju}a {ifra buxetske organizacije koja je korisnik prihoda Odgovaraju}a {ifra buxetske organizacije . za kazne izre~ene u prekr{ajnom postupku ili prekr{ajnim nalogom do 31. odnosno grada obavezno je popuwavawe poqa “poziv na broj”. Banke su obavezne broj unesen u poqu “poziv na broj” kontrolisati po modulu 11 sa ponderima “987698769”. 34.okru`nog suda krivi~nog ili osnovnog suda koji je postupka vodio postupak Za upla}ivawe ostalih vrsta prihoda iz Naredbe o upla}ivawu odre|enih prihoda buxeta Republike. br.suda koji vodi postupak Nov~ane kazne za Odgovaraju}a {ifra buxetske krivi~na djela organizacije . 47.suda koji je vodio postupak Nov~ane kazne za Odgovaraju}a {ifra buxetske prekr{aje koje organizacije . 25. odnosno organizacijama socijalnog osigurawa. 39. 27. 30. 26. 35. 49. Naziv potro{a~ke jedinice Broj Broj Broj mini. 53. 2 Predsjednik Republike Srpske 3 01 4 01 5 001 . 45. 24. Prilog 8 NAPOMENA Kod popuwavawa naloga za uplatu za odre|ene vrste prihoda koriste se odgovaraju}e {ifre buxetskih organizacija prema sqede}em: 1 1. 37. 40. koji se evidentira u Centralnom registru nov~anih kazni. 28. 15.Poreske uprave naplate Republike Srpske Republi~ka sudska Odgovaraju}a {ifra buxetske taksa organizacije . Vrsta Naziv prihoda br. 17. 62. objavqen u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. 19. prihoda 1 722511 Prihod republi~kih organa i organizacija 2 722513 Carinsko evidentirawe 3 722515 4 722211 5 723114 6 723115 Broj 18 .republi~kog u postupcima iz organa koji je vodio postupak nadle`nosti republi~kih organa Vlastiti prihodi Odgovaraju}a {ifra buxetske op{tinskih organizacije .okru`nog suda slu`benoj ili osnovnog suda koji je du`nosti vodio postupak Naknada ostalih Odgovaraju}a {ifra buxetske tro{kova organizacije . mart 2009. 46. 55. 57. 12. {ifra “723111” Nov~ane kazne za prekr{aje i tro{kovi prekr{ajnog postupka za prekr{aje propisane zakonom (Zakon o prekr{ajima Republike Srpske. buxetskih fondova i fondova koristi se “{ifra buxetske organizacije” 9999999. Br~ko ^ajni~e ^elinac Derventa Doboj Fo~a Gacko Pelagi}evo Ustipra~a Petrovo Han Pijesak Jezero Osmaci Kalinovik Ribnik Kotor Varo{ Kupres Lakta{i Lopare Qubiwe Modri~a Vukosavqe Mrkowi} Grad Nevesiwe Dowi @abar Prijedor Prwavor Rogatica Rudo O{tra Luka Kasindo Lukavica Pale Isto~ni Stari Grad Trnovo Kne`evo Sokolac Srbac Srebrenica Berkovi}i [ekovi}i [ipovo Tesli} Isto~ni Drvar Trebiwe Ugqevik Vi{egrad Vlasenica Zvornik Bosanska Kostajnica SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 2. 016 023 025 027 028 031 033 034 036 038 041 043 045 046 050 053 055 056 059 061 064 066 067 069 072 074 075 078 080 081 085 088 089 090 091 093 094 095 097 099 100 102 103 105 107 109 113 116 119 135 R.jedicije nice NAPOMENA: [ifra op{tine “016” . 42. 23. 18. godine Oduzeta sredstva i Odgovaraju}a {ifra buxetske imovinska korist organizacije . 58. 44. 48. op{tina i gradova. 22.Republi~ke uprave carina koja je izvr{ila cariwewe robe Posebna taksa u Odgovaraju}a {ifra buxetske postupku prinudne organizacije . 14. 1. 20. 21.buxetske potrostarstva orga. Kod upla}ivawa na vrstu prihoda. 43.buxetskog buxetskih korisnika op{tine koja je korisnika uvela sistem trezorskog poslovawa Prihodi Odgovaraju}a {ifra buxetske op{tinskih organizacije . 29. 60. Prilog 9 SPISAK BUXETSKIH KORISNIKA BUXETA REPUBLIKE SA BROJ^ANIM OZNAKAMA ([IFRAMA) R.^etvrtak. koji ozna~ava broj prekr{ajnog naloga ili rje{ewa suda. broj 34/06) i {ifra “723121” Nov~ane kazne izre~ene u prekr{ajnom postupku za prekr{aje propisane aktom op{tine. 51. 41. 32.

Stanica javne bezbjednosti Mrkowi} Grad 76. Jedinica za podr{ku PD 44. Policijska stanica Srbac 63.Odjeqewe Prijedor 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove . Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Gradi{ka 53. 4. Policijska stanica Qubija 68. 26. Policijska stanica Ribnik 80. 29.Strana 30 . 24. 9. Policijska stanica O{tra Luka 75. Policijska stanica BL . 22. Policijska stanica Lakta{i 61.Centar 46. 7. 25. Odjeqewe za pravne i kadrovske poslove 57. Policijska stanica Prwavor 62. Policijska stanica Novi Grad 73. Stani~no odjeqewe policije Krupa na Uni 74. Jedinica za podr{ku BL 43. Policijska stanica Kotor Varo{ 66. 28. mart 2009. 21. 8. Sarajevo 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove . 35. 34. 5. Policijska stanica BL Obili}evo 48. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Prwavor 52. Sektor kriminalisti~ke policije 56. CJB Bawa Luka 42. Stanica javne bezbjednosti Prijedor 67.Odjeqewe I. Stani~no odjeqewe policije Bronzani Majdan 49. Uprava za analitku. Policijska stanica BL . 37. Policijska stanica Kozarska Dubica 71. 32. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Bawa Luka 51. 18. Jedinica za podr{ku Mrkowi} Grad 45. Policijska stanica Kne`evo 64. 23. 12. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 4 02 03 04 5 001 001 001 ^etvrtak. informatiku i komunikacije 41. 38. Odjeqewe za eksplozivne materije i poslove za{tite od po`ara 58.Centrala 04 Slu`ba za zajedni~ke poslove Vlade Republike Srpske 04 Helikopterski servis 04 Ministarstvo unutra{wih poslova 07 Ministarstvo u sjedi{tu 07 Slu`ba ministra 07 Direktor policije 07 Uprava policije 07 Uprava kriminalisti~ke policije 07 Uprava za pravne i kadrovske poslove 07 Uprava za materijalno-finansijske i imovinske poslove 07 Uprava za policijsko obrazovawe 07 05 05 05 04 05 05 07 10 10 11 000 001 002 001 001 002 001 001 002 001 12 13 14 16 17 19 19 19 19 19 19 19 19 20 21 12 12 12 12 12 12 12 12 12 001 001 001 001 001 000 001 002 003 004 005 006 007 001 001 000 100 101 102 103 104 107 108 109 1 2 39. 14. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Mrkowi} Grad 55. 20.Odjeqewe Trebiwe 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove . Stani~no odjeqewe policije Jezero 77. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Prijedor 54. 27. 3. 36. 12. Policijska stanica [ipovo 79.centar za jednakost i ravnopravnost polova 04 Kancelarija pravnog predstavnika 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove .Lau{ .Odjeqewe Bawa Luka 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove . Specijalna jedinica policije 40. 15. Policijska stanica Kozarac 70. 31. 10. 13. Policijska stanica za intervencije 81. 30.Lazarevo 47.Odjeqewe Bijeqina 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove . Policijska stanica Kostajnica 72. 16. 2 3 Narodna skup{tina Republike 02 Srpske Ombudsman Republike Srpske za{titnik qudskih prava 02 Vije}e naroda Republike Srpske 02 Republi~ka komisija za utvr|ivawe sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske i Komisija za `albe 02 Republi~ka komisija za utvr|ivawe sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske 02 Komisija za `albe 02 Ustavni sud Republike Srpske 03 Vlada Republike Srpske 04 Buxetska rezerva 04 Vazduhoplovni servis Republike Srpske 04 Republi~ka uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove 04 Program katastarskog premjera 04 Republi~ki sekretarijat za zakonodavstvo 04 Republi~ki sekretarijat za odnose sa Me|unarodnim krivi~nim sudom u Hagu i istra`ivawe ratnih zlo~ina 04 Agencija za dr`avnu upravu 04 Odbor dr`avne uprave za `albe 04 Gender centar . Policijska stanica ^elinac 65. 3 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 110 111 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 240 241 242 243 244 6. Odjeqewe za materijalnofinansijske i tehni~ke poslove 59. 33. 19. Policijska stanica Gradi{ka 60. Policijska stanica Omarska 69. Policijska stanica Potkozarje 50. Stani~no odjeqewe policije Kupres 78.Broj 18 1 2. 17. 11.Odjeqewe Doboj 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove . Policijska stanica BL .

Sektor kriminalisti~ke policije 07 92. Policijska stanica Sokolac 142. Policijska stanica Modri~a 07 99. Policijska stanica Bijeqina 07 108. Odjeqewe za analitiku. informatiku i komunikacije 07 84. Policijska stanica za bjezbjednost saobra}aja Bijeqina 07 110. Policijska stanica Berkovi}i 163. Policijska stanica Nevesiwe 162. Policijska stanica Trebiwe 155. Jedinica za podr{ku Trebiwe 154. Odjeqewe za pravne i kadrovske poslove 137. Ministarstvo prosvjete i kulture 169.Strana 31 3 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 14 5 501 502 503 504 505 506 507 508 509 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 600 601 602 603 604 605 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 001 000 001 1 2 3 82. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Sokolac 134. CJB Isto~no Sarajevo 07 1 2 127. Odjeqewe za pravne i kadrovske poslove 07 113. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Doboj 07 89. Policijska stanica Lopare 07 116. Policijska stanica Isto~ni Stari Grad 131. Odjeqewe za analitiku. Odjeqewe za analitiku. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 245 246 300 301 302 303 304 306 307 308 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 400 401 402 403 404 405 406 407 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 500 Broj 18 . Policijska stanica Kozluk 07 126. Policijska stanica Zvornik 07 125. Stanica javne bezbjednosti Zvornik 07 118. Policijska stanica Tesli} 07 96. Policijska stanica Han Pijesak 144. Odjeqewe za materijalnofinansijske i tehni~ke poslove 161. Odjeqewe za eksplozivne materije i poslove za{tite od po`ara 07 114. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Trebiwe 156. CJB Bijeqina 07 105. Jedinica za podr{ku Fo~a 129. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja [amac 07 91. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Vi{egrad 135. Policijska stanica Rudo 149. Policijska stanica Trnovo 143. Jedinica za podr{ku Bijeqina 07 106. Sektor grada Bawa Luka 07 83. Sektor policije 168. Policijska stanica Brod 07 102. Policijska stanica Pelagi}evo 07 103. Policijska stanica Isto~no Sarajevo 140. mart 2009. Policijska stanica Rogatica 141. Policijska stanica Pale 130. Stanica javne bezbjednosti Fo~a 145. informatiku i komunikacije 07 124. Odjeqewe za eksplozivne materije i poslove za{tite od po`ara 07 94. Policijska stanica Bile}a 166. Odjeqewe za eksplozivne materije i poslove za{tite od po`ara 138. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Gacko 157. Policijska stanica Petrovo 07 101. Policijska stanica Bratunac 07 120. Odjeqewe za materijalnofinansijske i tehni~ke poslove 07 115. Osnovno obrazovawe 170. Stani~no odjeqewe policije Vukosavqe 07 100. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja I. Sektor policije 152. Policijska stanica [ekovi}i 07 123. Sektor kriminalisti~ke policije 136. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Fo~a 133. Sektor kriminalisti~ke policije 158. Odjeqewe za materijalnofinansijske i tehni~ke poslove 07 95. Policijska stanica za bjezbjednost saobra}aja Zvornik 07 111. Jedinica za podr{ku Isto~no Sarajevo 128. Odjeqewe za materijalnofinansijske i tehni~ke poslove 139. Policijska stanica Vlasenica 07 122. Policijska stanica Doboj II 07 88. Sektor kriminalisti~ke policije 07 112. informatiku i komunikacije 151. Policijska stanica Gacko 165. Jedinica za podr{ku Doboj 07 86. informatiku i komunikacije 167. Policijska stanica ^ajni~e 146. Policijska stanica Qubiwe 164. Policijska stanica Novo Gora`de 150. Policijska stanica Ugqevik 07 117. Odjeqewe za analitiku. Policijska stanica Mili}i 07 121. Policijska stanica Derventa 07 98. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Derventa 07 90. informatiku i komunikacije 07 104. Policijska stanica [amac 07 97. Policijska stanica Srebrenica 07 119. Odjeqewe za pravne i kadrovske poslove 159. Odjeqewe za analitiku. Policijska stanica Vi{egrad 148. 12. Policijska stanica Jawa 07 109. CJB Trebiwe 153. Jedinica za podr{ku Zvornik 07 107. CJB Doboj 07 85. Policijska stanica Doboj I 07 87. O[ “Branko ]opi}” Bawa Luka . Sarajevo 132. Odsjek za ekspolozivne materije i poslove za{tite od po`ara 160.^etvrtak. Odjeqewe za pravne i kadrovske poslove 07 93. Policijska stanica Kalinovik 147.

O[ “Rade Marjanac” Strojice 254. O[ “Dositej Obradovi}” Bawa Luka 172. O[ “Nikola Tesla” Prwavor 240. O[ “Milo{ Crwanski” Poto~ani 245. O[ “Miroslav Anti}” Bistrica 186. O[ “Milan Raki}” Karanovac 191. O[ “Mladen Stojanovi}” Lakta{i 220. O[ “Ivo Andri}” Bawa Luka 180. O[ “Branko Radi~evi}” Petrovo 234. O[ “Vuk Karaxi}” @ivinice 249. O[ “Desanka Maksimovi}” Prijedor 231. O[ “Ivan Goran Kova~i}” Bawa Luka 176. O[ “Milutin Boji}” Potkozarje 189. O[ “Jovan Cviji}” Brezi~ani 232. O[ “Desanka Maksimovi}” Trn 223. O[ “Jovan Jovanovi} Zmaj” Srbac 250. Papandreu” Aleksandrovac 221. O[ “Vuk Stefanovi} Karaxi}” Bawa Luka 182. O[ “Ivo Andri}” Kula{i 243. O[ “Majka Kne`opoqka” Kne`ica 199. Dubrava 1 2 212. Smrti}i 242. O[ “Branislav Nu{i}” Bawa Luka 175. O[ “Dositej Obradovi}” Blatnica . O[ “Janko Veselinovi}” Mi{in Han 187. O[ “Dragan Vujanovi}” Svodna 209. O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Maslovare 218. O[ “Vuk Karaxi}” Bara}i 226. O[ “Dositej Obradovi}” Kne`evo 247. O[ “Stanko Rakita” Vrbawa 195. O[ “Milo{ Duji}” ^elinac 211. O[ “Sveti Sava” G. O[ “Danilo Borkovi}” Gradi{ka 200. O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Tesli} 256. O[ “Aleksa [anti}” Bawa Luka 181. O[ “Nikola Ma~ki}” Previja 214. O[ “Vuk Karaxi}” Dowi Vija~ani 241. O[ “Vojislav Ili}” Krupa na Vrbasu 192. O[ “Ivan Goran Kova~i}” Mrkowi} Grad 225. O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Bawa Luka 174. O[ “Me{a Selimovi}” Li{wa 244. O[ “Branko ]opi}” Dowi Agi}i 208. O[ “Mladen Stojanovi}” G. O[ “Vuk Karaxi}” Kozarska Dubica 198. O[ “Mladen Stojanovi}” Bronzani Majdan 185. O[ “Petar Ko~i}” [ibovska 246. O[ “Desanka Maksimovi}” Ribnik 215. O[ “Novak Piva{evi}” St. O[ “Petar Me}ava” Kostajnica 210.Strana 32 . O[ “Jovan Du~i}” Zalu`ani 196. O[ “Zmaj Jova Jovanovi}” Bawa Luka 173. O[ “]irilo i Metodije” Trnopoqe 238. O[ “Branko ]opi}” Prwavor 239. O[ “Vasa ^ubrilovi}” Gradi{ka 201. O[ “Petar Ko~i}” Sitnica 216. O[ “Vuk Karaxi}” Omarska 237. Podgradci 203. O[ “Vuk Karaxi}” Sitne{i 251. O[ “Sveti Sava” Kozarska Dubica 197. O[ “Vuk Karaxi}” Turjak 205. O[ “Nemawa Vlatkovi}” [ipovo 253. O[ “\ura Jak{i}” [argovac 194. 12. O[ “Georgi Stojkov Rakovski” Bawa Luka 184. O[ “Petar Ko~i}” Prijedor 229. O[ “Holandija” Slatina 222. O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Busnovi 233. O[ “Sveti Sava” Bawa Luka 177. O[ “Jovan Cviji}” Bawa Luka 178. O[ “Petar Ko~i}” Mrkowi} Grad 224. O[ “Branko ]opi}” Bjelajce 227. O[ “Jovan Du~i}” Lamovita 235. O[ “Petar Ko~i}” Nova Topola 204. O[ “Branko ]opi}” Prijedor 228. O[ “Kozarska djeca” Gradi{ka 202. 3 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 065 066 068 069 070 071 072 073 074 076 077 078 079 080 081 082 083 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 1 2 171. O[ “Petar Ko~i}” Imqani 248. O[ “Borisav Stankovi}” Bawa Luka 183.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 3 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 ^etvrtak. O[ “Sveti Sava” Novi Grad 207. O[ “Branko Radi~evi}” Bawa Luka 179. O[ “Georgios A. O[ “Sveti Sava” Kotor Varo{ 217. O[ “Petar Ko~i}” [iprage 219. mart 2009. O[ “]irilo i Metodije” Piskavica 193. O[ “Desanka Maksimovi}” Drago~aj 188. O[ “Vuk Karaxi}” Novi Grad 206. O[ “Dositej Obradovi}” Prijedor 230. O[ “Petar Ko~i}” Kola 190. O[ “Mladen Stojanovi}” Qubija 236. O[ “Vuk Karaxi}” Tesli} 255. O[ “Dositej Obradovi}” Razboj 252. O[ “Mladen Stojanovi}” Jo{avka 213.

311. O[ “[amac” [amac 08 285. O[ “Sveti Sava” Lopare 08 2 O[ “Veqko ^ubrilovi}” Priboj O[ “Bra}a Jak{i}” Mili}i O[ “Vasa Pelagi}” Pelagi}evo O[ “Kosta Todorovi}” Skelani O[ “Aleksa [anti}” Ugqevik O[ “Filip Vi{wi}” D. O[ “]irilo i Metodije” Glavi~ica 08 296. 352. 345. O[ “Ivo Andri}” Duli}i 08 260. 353. 314. 325. O[ “Vuk Karaxi}” Bijeqina 08 292. O[ “Gorwa Slatina” G. Slatina 08 287. O[ “19. 339. 326. 337. O[ “Petar [kundri}” Japra 08 262. O[ “Aleksa [anti}” Vukosavqe 08 284. 350. 331. Trnova O[ “Vuk Karaxi}” Zabr|e O[ “Jovan Du~i}” [ekovi}i O[ “Desanka Maksimovi}” ^elopek O[ “Dositej Obradovi}” Koraj O[ “Dositej Obradovi}” Suvo Poqe O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Srebrenica O[ “Branko Radi~evi}” Bratunac O[ “Petar Ko~i}” Kravica O[ “Petar Petrovi} Wego{“ V. O[ “Petar Ko~i}” Ugodnovi} 08 258. 354. O[ “Desanka Maksimovi}” Stanari 08 279.^etvrtak. O[ “Sveti Sava” Bijeqina 08 294. 320. 310. mart 2009. 334. O[ “Sutjeska” Modri~a 08 289. O[ “Dowi @abar” Dowi @abar 08 290. O[ “Petar Ko~i}” Sjenina Rijeka 08 278. 319. O[ “Vuk Karaxi}” Jezero 264. O[ “Jefrem Stankovi}” ^e~ava 08 261. 318. 336. 335. 12. O[ “Milan Raki}” Rudanka 08 277. 317. O[ “Dositej Obradovi}” Doboj 08 272. O[ “Vuk Karaxi}” Petrovo 08 282. Obarska O[ “Jovan Jovanovi} Zmaj” Trebiwe O[ “Sveti Vasilije Ostro{ki” Trebiwe O[ “Vuk Karaxi}” Trebiwe O[ “Sveti Sava” Qubiwe O[ “Sveti Sava” Bile}a O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Bile}a O[ “Sveti Sava” Gacko O[ “Risto Prorokovi}” Nevesiwe O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Berkovi}i O[ “Qutica Bogdan” Kalinovik O[ “Sveti Sava” Fo~a O[ “Veselin Masle{a” Fo~a O[ “Rudo” Rudo O[ “Bo{ko Buha” [trpci O[ “Vuk Karaxi}” Vi{egrad O[ “Sveti Sava” Rogatica O[ “Sokolac” Sokolac O[ “Milan Ili} ^i~a [umadijski” Han Pijesak O[ “Mokro” Mokro O[ “Aleksa [anti}” Vojkovi}i O[ “Jovan Du~i}” Kasindo O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Lukavica O[ “Sveti Sava” Isto~no Novo Sarajevo O[ “Jovan Du~i}” ^ajni~e O[ “Drini}” Petrovac-Drini} O[ “Pale” Pale O[ “Trnovo” Trnovo O[ “Sveti Sava” Dubrava O[ “Kozarac” Kozarac O[ “Milo{ Crwanski” Bawa Luka O[ “Dvorovi” Dvorovi O[ “Jovan Cviji}” Driwa~a . 324. O[ “Nikola Tesla” Derventa 08 268. O[ “Vuk Karaxi}” Ro|evi}i 08 307. O[ “Obudovac” Obudovac 08 288. 315. O[ “\or|e Panzalovi}” Osiwa 08 270. 321. O[ “Sveti Sava” Crneqevo 08 299. O[ “Sveti Sava” Zvornik 08 304. O[ “Prota Stevan Du{ani}” Pribini} 08 259. 338. O[ “Branko ]opi}” D. O[ “Todor Doki}” Kalenderovci 08 269. 316. O[ “Petar Ko~i}” Kozluk 08 305. 330. 341. O[ “Ozren” D. 328. O[ “Sveti Sava” Doboj 08 273. 332. 323. Crkvina 08 286. O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Boqani} 08 274. O[ “\ura Jak{i}” Podnovqe 08 276. Broj 18 . 327. O[ “Sveti Sava” Modri~a 08 281. O[ “Sveti Sava” Kakmu` 08 283. Paklenica 08 301. 343. O[ “Knez Ivo od Semberije” Bijeqina 08 293. Dragaqevac 08 297. O[ “Radoje Domanovi}” Osje~ani 08 275. O[ “Petar Ko~i}” Brodac 08 295. O[ “Vuk Karaxi}” Vlasenica 08 303. 344. O[ “Nikola Tesla” Pilica 08 306. 329. 355. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 142 143 144 145 146 147 148 149 1 309. 346. Dubovik 08 265. O[ “Jovan Du~i}” Bijeqina 08 291. O[ “Me{a Selimovi}” Jawa 08 298. 347. 348. 342. 322.Strana 33 3 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 150 151 152 153 154 155 156 157 159 160 161 162 163 164 165 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 192 194 195 197 200 201 202 204 1 2 3 257. april” Derventa 08 267. 340. 333. O[ “Vuk Karaxi}” Doboj 08 271. O[ “Stefan Nemawa” G. O[ “Sveti Sava” Brod 08 266. O[ “Aleksa [anti}” Osmaci 08 308. 349. O[ “Desanka Maksimovi}” O{tra Luka 08 302. O[ “Josif Pan~i}” Kozica 08 08 263. O[ “Vuk Karaxi}” Vitkovci 08 280. 313. 351. O[ “Crkvina” G. O[ “Vuk Karaxi}” Bratunac 08 300. 312.

Ugostiteqska i [UP {kola Doboj Mje{ovita {kola “N. 357. Centar za informisawe i kulturu Kozarska Dubica . Sredwa {kola “Petar Petrovi} Wego{“ [ekovi}i 416. Gimnazija sa tehni~kim {kolama Derventa 402. Tehni~ka {kola Trebiwe 436. 383. 358. 368. Ekonomska {kola Bijeqina 407.Strana 34 . Sredwo{kolski centar Pale 421. S[C “Milorad Vla~i}” Vlasenica 417. 397. 387. Sredwa stru~na {kola Jawa 411. Gimnazija i SS[ “Petar Ko~i}” Zvornik 414. 386. 370. 380. 372. 377. Gimnazija “Jovan Du~i}” Trebiwe 434. S[C “Aleksa [anti}” Nevesiwe 432. S[C “Pero Slijep~evi}” Gacko 431. 360. Sredwa {kola “28. 390. 385. S[C “Vuk Karaxi}” Lopare 413. 391. Institucije kulture 439. Gimnazija i Sredwa stru~na {kola Isto~na Ilixa 422. Narodna biblioteka [ipovo 440. Srpska pravoslavna bogoslovija “Svetog Petra Dabrobosanskog” Fo~a 430. 363. 379. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 3 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 4 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 5 205 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 ^etvrtak. 395. 366. Centar sredwih {kola Trebiwe 435. 400. 362. S[C “Nikola Tesla” Vukosavqe 405. 371. 398. S[C “Golub Kure{” Bile}a 433. 375. 396. 369. Narodna biblioteka Tesli} 441. Sredwo{kolski centar Srebrenica 420. 359. 388. 374. mart 2009. 364. 361. 399. 382. Narodna biblioteka Gradi{ka 443. S[C “Jovan Cviji}” Modri~a 404. 373. 393. Sredwa {kola Sokolac 424. Tehni~ka {kola “Mihajlo Pupin” Bijeqina 410. juni” Isto~no Novo Sarajevo 423. Sredwo{kolski centar Mili}i 418. Tehni~ki {kolski centar Zvornik 415. 365. Poqoprivredna i medicinska {kola Bijeqina 408. Sredwo{kolski centar Fo~a 429. 389. Sredwa {kola Rogatica 425. 392. Sredwa {kola “Ivo Andri}” Vi{egrad 426. 394. 3 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 17 18 18 18 18 18 18 5 048 049 051 052 053 054 055 056 057 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 079 080 081 083 084 085 086 089 001 000 001 002 003 004 006 2 O[ “Lije{}e” Lije{}e Sredwe obrazovawe Gimnazija Bawa Luka Gra|evinska {kola Bawa Luka Ekonomska {kola Bawa Luka Elektrotehni~ka {kola “Nikola Tesla” Bawa Luka Medicinska {kola Bawa Luka Poqoprivredna {kola Bawa Luka Tehni~ka {kola Bawa Luka Tehnolo{ka {kola Bawa Luka Ugostiteqsko-trgovinskoturisti~ka {kola Bawa Luka [kola u~enika u privredi Bawa Luka Gimnazija Gradi{ka Tehni~ka {kola Gradi{ka Sredwa stru~na i tehni~ka {kola Gradi{ka Sredwa {kola ^elinac S[C “Nikola Tesla” Kotor Varo{ Sredwa {kola “Jovan Du~i}” Kne`evo Gimnazija Mrkowi} Grad Ma{inska {kola Mrkowi} Grad S[C “Petar Ko~i}” [ipovo S[C “Lazar Duki}” Ribnik [C “Petar Ko~i}” Srbac Gimnazija Prwavor Sredwa {kola Prwavor Gimnazija “Sveti Sava” Prijedor Elektrotehni~ka {kola Prijedor Ma{inska {kola Prijedor Poqoprivredno-prehrambena {kola Prijedor Ugostiteqsko-ekonomska {kola Prijedor Medicinsko-tehnolo{ka i gra|evinska {kola Prijedor MS[ “Nikola Tesla” Kozarska Dubica Gimnazija “Petar Ko~i}” Novi Grad Mje{ovita {kola “\uro Radmanovi}” Novi Grad Sredwa stru~na {kola Kostajnica Gimnazija “Jovan Du~i}” Doboj Ekonomska i trgovinska {kola Doboj Medicinska {kola Doboj Tehni~ka {kola Doboj Saobra}ajna i elektro {kola Doboj Upravna. Gimnazija “Filip Vi{wi}” Bijeqina 406. Tesla” Tesli} SM[ “Jovan Du~i}” Tesli} Sredwo{kolski centar Petrovo Sredwa {kola “Nikola Tesla” Brod 1 2 401. Sredwo{kolski centar Bratunac 419. 376. Sredwa {kola “Mihajlo Petrovi} Alas” Ugqevik 412.Broj 18 1 356. Sredwa {kola “Svetozar ]orovi}” Qubiwe 437. Sredwo{kolski centar ^ajni~e 428. 384. Stru~na {kola za radni~ka zanimawa Derventa 403. 12. Republi~ki pedago{ki zavod 438. 378. Narodna biblioteka “]irilo i Metodije” Prijedor 442. 381. 367. Sredwa {kola “Nikola Tesla” [amac 405. Sredwo{kolski centar Rudo 427.

525. Narodna biblioteka “Veselin Masle{a” Lakta{i 08 447.Strana 35 3 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 4 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 20 22 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 5 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 001 001 001 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 1 2 3 444. Narodna biblioteka “Branko ]opi}” Brod 08 485. Spomen-podru~je Dowa Gradina 08 486. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 4 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 5 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 019 020 021 022 023 024 025 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 055 1 489. 494. 492. 509. Narodna biblioteka Mrkowi} Grad 08 449. Narodna biblioteka “Filip Vi{wi}” Bijeqina 08 472. Narodna biblioteka Qubiwe 08 469. 510.^etvrtak. 515. 507. Narodna biblioteka Gacko 08 468. Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske Bawa Luka 08 481. 513. 506. Narodna biblioteka Zvornik 08 459. mart 2009. Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske Bawa Luka 08 480. Narodna biblioteka “Vladimir Ga}in” Bile}a 08 467. Narodna biblioteka Vlasenica 08 461. 531. Narodna biblioteka “Branko Radi~evi}” Derventa 08 478. Narodna biblioteka Vi{egrad 08 452. 517. 516. Narodna biblioteka Kne`evo 08 446. 528. 532. 511. 523. 12. Muzej “Kozare” Prijedor 08 2 Narodna biblioteka Petrovo JU Kwi`evna zadruga Narodna biblioteka Mili}i Narodna biblioteka Berkovi}i Narodna biblioteka Rogatica Narodna biblioteka Trnovo Narodna biblioteka Ribnik Narodna biblioteka “Bo`idar Gora`danin” JU Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica Republike Srpske (Bawa Luka) Narodna biblioteka Isto~ni Stari Grad JU Narodna biblioteka Srbac Republi~ki zavod za za{titu kulturno-istorijskog i prirodnog nasqe|a Arhiv Republike Srpske Republi~ki sekretarijat za vjere Univerzitet u Bawoj Luci Rektorat Bawa Luka Akademija umjetnosti Bawa Luka Arhitektonsko-gra|evinski fakultet Bawa Luka Ekonomski fakultet Bawa Luka Elektrotehni~ki fakultet Bawa Luka Ma{inski fakultet Bawa Luka Medicinski fakultet Bawa Luka Pravni fakultet Bawa Luka Prirodno-matemati~ki fakultet Bawa Luka Poqoprivredni fakultet Bawa Luka Tehnolo{ki fakultet Bawa Luka Fakultet fizi~kog vaspitawa i sporta Bawa Luka Filozofski fakultet Bawa Luka [umarski fakultet Bawa Luka Cedubal Bawa Luka Vi{a tehni~ka {kola Doboj Univerzitet u Isto~nom Sarajevu Rektorat Isto~no Sarajevo Akademija likovnih umjetnosti Trebiwe Ekonomski fakultet Br~ko Ekonomski fakultet Pale Elektrotehni~ki fakultet Isto~no Novo Sarajevo Ma{inski fakultet Isto~no Novo Sarajevo Medicinski fakultet Fo~a Muzi~ka akademija Isto~no Novo Sarajevo Pedago{ki fakultet Bijeqina Poqoprivredni fakultet Isto~no Novo Sarajevo Pravni fakultet Pale Pravoslavni bogoslovski fakultet “Sveti Vasilije Ostro{ki” Fo~a . Narodna biblioteka Han Pijesak 08 458. 499. Narodna biblioteka [ekovi}i 08 453. 490 491. 524. Narodna biblioteka Lopare 08 474. 527. 530. Narodna biblioteka Sokolac 08 454. 498. Narodna biblioteka Srebrenica 08 484. Narodno pozori{te Republike Srpske Bawa Luka 08 482. Muzej Hercegovine Trebiwe 08 466. 505. Regionalni muzej Doboj 08 476. 526. 521. Narodna biblioteka ^ajni~e 08 464. 502. Narodna biblioteka Kotor Varo{ 08 488. 518. 522. Narodna biblioteka Ugqevik 08 473. Narodna biblioteka “Jovan Du~i}” Kalinovik 08 470. 520. 512. 496. Narodna biblioteka Trebiwe 08 465. JU Centar za kulturu Prwavor 08 450. Narodna biblioteka “Prosvjeta” Rudo 08 462. Narodna biblioteka Bratunac 08 460. 501. Muzej Republike Srpske Bawa Luka 08 479. Narodna biblioteka “Ivo Andri}” ^elinac 08 487. Mati~na biblioteka Isto~no Sarajevo 08 457. Broj 18 . Narodna biblioteka Doboj 08 475. Srpska centralna biblioteka “Prosvjeta” Fo~a 08 463. Narodna biblioteka Nevesiwe 08 471. 503. 514. 519. Narodna biblioteka [amac 08 477. Narodna biblioteka Kostajnica 08 445. 495. 508. 500. Narodna biblioteka Pale 08 455. 504. 497. Narodna biblioteka Novi Grad 08 451. SRNA film Pale 08 456. 493. Dje~ije pozori{te Bawa Luka 08 483. 529.

Okru`ni sud Doboj 10 605. Osnovni sud Zvornik 10 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 . JU Dom u~enik Bijeqina 08 552. Muzi~ka {kola Lukavica 08 558. JU Dom u~enika Doboj 08 551. Podru~ni centar Prijedor 09 574. Okru`ni zatvor Doboj 10 612. Okru`no tu`ila{tvo Bijeqina 10 599. Kazneno-popravni zavod Bawa Luka 10 609. Ministarstvo finansija 09 570. Podru~ni centar Doboj 09 575. Mokrawac” Bijeqina 08 565. JU Studentski centar Zvornik 08 545. Osnovni sud Novi Grad 10 620. Okru`no tu`ila{tvo Isto~no Sarajevo 10 601.sukcesija 09 591. Ostala buxetska potro{wa 09 584. Tehnolo{ki fakultet Zvornik 08 540. Muzi~ka {kola Trebiwe 08 561. Okru`ni sud Isto~no Sarajevo 10 606. Program statisti~kih istra`ivawa 09 583. JU Studentski centar Pale 08 547. Osnovni sud Bijeqina 10 622. Muzi~ka {kola Prijedor 08 556. Stomatolo{ki fakultet Fo~a 08 539. Ostala potro{wa . Podru~ni centar Bawa Luka 09 573. Saobra}ajni fakultet Doboj 08 538. Kazneno-popravni zavod Isto~no Sarajevo 10 613. Podru~ni centar Zvornik 09 577. Muzi~ka {kola “Vlado Milo{evi}” Bawa Luka 08 555.Strana 36 . 12. Podru~ni centar Trebiwe 09 579. Filozofski fakultet Pale 08 534. Centar za obrazovawe i rehabilitaciju slu{awa i govora Bawa Luka 08 567. Okru`ni sud Trebiwe 10 607. Osnovni sud Kotor Varo{ 10 621. JU Studentski centar Isto~no Sarajevo 08 546. Sudska policija Republike Srpske 10 597. Kazneno-popravni zavod Fo~a 10 610. Pravobranila{tvo Republike Srpske 10 595. Posebno tu`ila{tvo za suzbijawe organizovanog i najte`ih oblika privrednog kriminala Specijalno tu`ila{tvo 10 608. Vrhovni sud Republike Srpske 10 593. Podru~ni centar Bijeqina 09 1 2 3 576. Fakultet spoqne trgovine Bijeqina 08 537. Poreska uprava 09 571. Specijalno i umjetni~ko obrazovawe 08 554. Muzi~ka {kola Fo~a 08 562. Unutra{we obaveze i 09 potra`ivawa 586. Fakultet za proizvodwu i menaxment Trebiwe 08 535. Republi~ko tu`ila{tvo Republike Srpske 10 594. JU Dom u~enika Trebiwe 08 550. 4 19 19 19 21 22 22 22 23 23 23 23 23 24 24 24 24 25 26 27 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 5 006 007 008 001 000 001 002 000 001 003 004 005 000 001 002 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 1 2 3 533. Muzi~ka {kola “Sveti Roman Melod” Nevesiwe 08 563. Republi~ki zavod za statistiku 09 582. Okru`no tu`ila{tvo Doboj 10 600. JU Studentski centar Trebiwe 08 548. Ostala potro{wa 09 589. Okru`ni zatvor Bijeqina 10 611. Republi~ki zavod za statistiku 09 581. Muzi~ka {kola Zvornik 08 560. Okru`no tu`ila{tvo Bawa Luka 10 598.privatizacija 09 590. Okru`no tu`ila{tvo Trebiwe 10 602. Studentski i |a~ki domovi 08 543. Okru`ni zatvor Trebiwe 10 614. Osnovni sud Prijedor 10 619. Okru`ni sud Bijeqina 10 604. Specijalna osnovna i sredwa {kola “\or|e Nato{evi}” Prijedor 08 568. Osnovni sud Gradi{ka 10 618. Ino-obaveze 09 585. Muzi~ka {kola “Markus Papandreu” Doboj 08 564. Muzi~ka {kola “Stevan S. Poreska uprava Republike Srpske Sjedi{te 09 572. Muzi~ka {kola Prwavor 08 559. Fakultet za fizi~ku kulturu Pale 08 536. Centar “Za{titi me” Bawa Luka 08 566. Ostala potro{wa . Okru`ni sud Bawa Luka 10 603. Visoka medicinska {kola Prijedor 08 541. Ministarstvo pravde 10 592.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 4 31 31 31 31 31 31 31 32 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 18 19 19 19 19 19 19 5 013 014 015 016 017 018 019 001 001 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 001 000 001 002 003 004 005 ^etvrtak. JU Sredwo{kolski dom Bawa Luka 08 549. Osnovni sud Prwavor 10 617. Visoka {kola za turizam i hotelijerstvo Trebiwe 08 542. JU Dom u~enika Bogoslovija Fo~a 08 553. Javna ulagawa 09 588. Republi~ki devizni inspektorat 09 580. Podru~ni centar Isto~no 09 Sarajevo 578. JU Studentski centar “Nikola Tesla” Bawa Luka 08 544. Stara devizna {tedwa 09 587. Muzi~ka {kola “Branko Smiqani}” Gradi{ka 08 557. mart 2009. Javna ustanova Centar za edukaciju sudija i javnih tu`ilaca u Republici Srpskoj 10 596. Osnovni sud Mrkowi} Grad 10 616. Osnovni sud Bawa Luka 10 615. Zavod za slijepe i slabovide “Budu}nost” Derventa 08 569.

635. 628. 659. 649. 651. 636. 642.^etvrtak. 648. mart 2009. 656. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 18 18 18 18 18 18 18 19 19 20 21 22 4 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 41 42 42 44 44 45 46 47 46 46 46 46 46 46 47 48 49 50 48 50 55 55 55 55 55 55 55 56 57 58 59 60 5 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 000 001 002 003 004 005 001 001 001 001 001 001 000 001 009 010 014 015 016 001 001 001 001 001 Broj 18 . 629. 630. 633. 647. 655. 661. 640. 662. 653. 663. 639. 643. {umarstva i vodoprivrede Poqoprivreda [umarstvo Vodoprivreda Veterinarstvo Administracija (Sekretarijat) Republi~ka direkcija za vode Republi~ki hidrometeorolo{ki zavod Agencija za pru`awe stru~nih usluga u poqoprivredi Agencija za uzgoj i selekcije u sto~arstvu Ministarstvo saobra}aja i veza Republi~ka direkcija za civilnu vazdu{nu plovidbu Ministarstvo trgovine i turizma Ministarstvo . omladinu i sport Prilog 10 BROJ^ANE OZNAKE ([IFRE) KORISNIKA BUXETA OP[TINA Naziv korisnika Grad Op{tina Potro{a~ka jedinica 1 2 Grad Bawa Luka Skup{tina grada 2 Tro{kovi izbora i Izborne komisije2 Gradona~elnik 2 Stru~na slu`ba Skup{tine grada i gradona~elnika 2 Buxetska rezerva 2 Odjeqewe za op{tu upravu 2 Odjeqewe za finansije 2 Odjeqewe za privredu 2 Robne rezerve za potrebe grada 2 Odjeqewe za prostorno ure|ewe 2 Odjeqewe za komunalne i stambene poslove 2 Ure|ewe gra|evinskog zemqi{ta 2 Zajedni~ka komunalna potro{wa 2 Investicije 2 Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu 2 Ostala buxetska potro{wa 2 Odjeqewe za dru{tvenu djelatnost 2 Odjeqewe za inspekcijske poslove 2 Odjeqewe komunalne policije 2 Slu`ba zajedni~kih poslova 2 Centar za socijalni rad 2 Tro{kovi socijalne za{tite 2 Centar za pred{kolsko vaspitawe 2 Vrti} “Je`eva ku}ica” 2 Vrti} “Na{a djeca” 2 Vrti} “Radost” 2 Vrti} “Plavi ~uperak” 2 Vrti} “Kolibri” 2 Vrti} “Pinokio” 2 Vrti} “Bambi” 2 Vrti} “Sunce” 2 Vrti} “Sre}no djetiwstvo” 2 Vrti} “Leptiri}” 2 Vrti} “Neven” 2 Vrti} “P~elica” 2 Vrti} “Prvi koraci” 2 Vrti} “Tijana” 2 Vrti} “Nata{a” 2 Vrti} “Lana” 2 Vrti} “Bubamara” 2 Vrti} “Marija Ma`ar” 2 Banski dvor . 646. 632. 657. 637. 641.Sektor turizma i ugostiteqstva Ugostiteqski servis za potrebe republi~kih organa Ministarstvo za prostorno ure|ewe. 624. Glavna slu`ba za reviziju javnog sektora Republike Srpske 666. 658. 631. 634. 626.Strana 37 3 31 37 4 70 10 5 001 001 2 Osnovni sud Trebiwe Osnovni sud Fo~a Osnovni sud Doboj Osnovni sud Tesli} Osnovni sud Derventa Osnovni sud Modri~a Osnovni sud Sokolac Osnovni sud Vlasenica Osnovni sud Vi{egrad Osnovni sud Srebrenica Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republi~ka uprava civilne za{tite Ministarstvo nauke i tehnologije Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske Ministarstvo zdravqa i socijalne za{tite Ministarstvo privrede. 12. 652. 625.Sekretarijat Republi~ka direkcija za robne rezerve Republi~ki zavod za cijene MTiT .Kulturni centar 2 Institut za istoriju 2 3 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 4 110 111 120 121 122 130 140 150 151 160 170 171 172 173 180 190 210 220 230 240 300 301 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 510 520 . 650. 638. Ministarstvo za porodicu. 664. 627. 1 623. gra|evinarstvo i ekologiju Republi~ka direkcija za obnovu i izgradwu Ministarstvo rada i bora~koinvalidske za{tite Ministarstvo za ekonomske odnose i koordinaciju Ministarstvo za izbjeglice i raseqena lica 1 2 665. 654. 644. 660. energetike i razvoja Republi~ki zavod za planirawe Republi~ki zavod za standardizaciju i metrologiju Ministarstvo poqoprivrede.Sektor trgovine MTiT . 645.

komunalne i stambene poslove Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu Ostala buxetska potro{wa Odjeqewe za inspekcije Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Pred{kolska ustanova “Lepa Radi}” Zavi~ajni muzej Kulturni centar Profesionalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice Agencija za lokalni razvoj Turisti~ka organizacija Gimnazija .Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 002 002 002 002 002 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 840 840 840 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 815 818 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 4 600 700 910 920 930 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 001 012 013 110 120 122 130 140 150 160 190 220 240 300 301 400 600 700 066 058 110 120 122 130 140 150 160 170 180 190 210 220 240 300 301 400 ^etvrtak. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 005 005 005 005 005 005 815 815 815 815 815 818 840 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 815 818 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 815 4 501 503 510 600 601 910 054 055 056 057 059 035 011 110 120 130 140 150 160 190 300 400 600 910 920 034 006 110 120 122 130 140 150 160 170 180 190 220 300 301 400 510 520 600 700 910 920 015 1 Odsjek za civilnu za{titu Mjesne zajednice Gradska razvojna agencija Centar za razvoj i unapre|ewe sela Sportska dvorana “Borik” Gimnazija Gra|evinska {kola Ekonomska {kola Elektrotehni~ka {kola “Nikola Tesla” Medicinska {kola Poqoprivredna {kola Tehni~ka {kola Tehnolo{ka {kola Ugostiteqsko-trgovinskoturisti~ka {kola [kola u~enika u privredi Muzi~ka {kola “Vlado Milo{evi}” Centar “Za{titi me” Centar za obrazovawe i vaspitawe i rehabilitaciju slu{awa i govora Op{tina Mili}i Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe.Strana 38 . 12. mart 2009. ra~unovodstvo i naplatu buxeta Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Dje~iji vrti} “P~elica” Vatrogasna jedinica Lokalna agencija za razvoj Op{tinska turisti~ka organizacija MS[ “Nikola Tesla” Centar za informisawe i kulturu Op{tina Gradi{ka Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine Kabinet na~elnika op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu Odjeqewe za dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za urbanizam. stambeno-komunalne poslove i ekologiju Ostala buxetska potro{wa Slu`ba za inspekcijske poslove Slu`ba zajedni~kih poslova Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Pred{kolska ustanova “Poletarac” Teritorijalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice Sredwo{kolski centar Mili}i Narodna biblioteka Op{tina Bijeqina Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i poqoprivredu Odjeqewe za prostorno ure|ewe Odjeqewe za stambeno-komunalne poslove Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu Ostala buxetska potro{wa Odjeqewe za dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za inspekcijske poslove Slu`ba zajedni~kih poslova Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~iji vrti} “^ika Jova Zmaj” 1 Muzej “Semberija” SKUD “Semberija” Turisti~ka organizacija Profesionalna vatrogasna jedinica Bijeqina Vatrogasno dru{tvo Jawa Agencija za razvoj malih i sredwih preduze}a Gimnazija “Filip Vi{wi}” Ekonomska {kola Poqoprivredna i medicinska {kola Tehni~ka {kola “Mihajlo Pupin” Sredwa stru~na {kola Jawa Narodna biblioteka “Filip Vi{wi}” Muzi~ka {kola “Stevan Stojanovi} Mokrawac” Op{tina Kozarska Dubica Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Odjeqewe za op{tu upravu i bora~koinvalidsku za{titu Odjeqewe za finansije. gra|ewe.

^etvrtak. Centar za kulturu Op{tina ^elinac Skup{tina op{tine Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine Na~elnik op{tine Stru~na slu`ba na~elnika Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvenu djelatnost Odjeqewe za prostorno ure|ewe. mart 2009.Strana 39 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 015 015 015 015 015 015 015 815 818 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 815 818 027 027 027 027 027 027 027 027 027 027 027 027 027 815 815 818 028 028 028 028 028 028 028 4 160 190 300 301 400 600 700 067 022 110 111 120 121 130 140 150 160 220 300 401 501 700 900 018 050 110 120 130 140 150 160 170 180 200 300 400 600 048 049 041 110 120 130 140 150 160 1 Tehni~ka {kola Sredwa stru~na i tehni~ka {kola Narodna biblioteka Op{tina B. komunalne i stambene poslove Odjeqewe za inspekcijske poslove i komunalnu policiju Centar za socijalni rad Dje~iji vrti} “Neven” Centar za kulturu. Brod Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne djelatnosti Mjesne zajednice Centar za socijalni rad Dje~ije obdani{te “Beli An|eo” Teritorijalna vatrogasna jedinica Sredwa {kola “Nikola Tesla” Narodna biblioteka “Branko ]opi}” Op{tina Novi Grad Skup{tina op{tine Na~elnik i kabinet na~elnika Slu`ba za zajedni~ke poslove Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za buxet i finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Centar za socijalni rad Dje~ije obdani{te “P~elica Maja” Kulturno obrazovni centar Gimnazija “Petar Ko~i}” Mje{ovita {kola “\uro Radmanovi}” Narodna biblioteka Op{tina [amac Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~ije obdani{te “Radost” Profesionalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice Turisti~ka organizacija Sredwa {kola “Nikola Tesla” Narodna biblioteka Op{tina Bratunac Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti 1 Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~ije obdani{te “Radost” Profesionalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice Sredwo{kolski centar JU Narodna biblioteka. fizi~ku kulturu. 12. obrazovawe i informisawe Mjesne zajednice Ostali buxetski korisnici Sredwa {kola Narodna biblioteka “Ivo Andri}” Op{tina Derventa Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe Odjeqewe za stambeno-komunalne poslove Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu Mjesne zajednice Centar za socijalni rad Dje~ije obdani{ta “Trol” Teritorijalna vatrogasna jedinica Gimnazija sa tehni~kim {kolama Stru~na {kola za radni~ka zanimawa Narodna biblioteka “Branko Radi~evi}” Op{tina Doboj Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvenu djelatnost Odjeqewe za prostorno ure|ewe . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 815 815 818 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 815 818 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 815 815 818 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 815 818 015 015 015 015 015 4 016 017 004 110 120 130 140 150 160 200 300 400 600 047 048 110 120 121 122 130 140 150 160 300 400 500 035 036 012 110 120 122 130 140 150 160 190 300 301 400 600 700 920 053 040 110 130 140 150 Broj 18 .

mart 2009.Strana 40 . prostorno ure|ewe i komunalne poslove Odjeqewe za privredu. Ugostiteqska i [UP {kola Narodna biblioteka Regionalni muzej Op{tina Pelagi}evo Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu. obnovu i razvoj Mjesne zajednice Centar za socijalni rad Dje~ije obdani{te “Majka Jugovi}a” Centar za kulturu i obrazovawe Teritorijalna vatrogasna jedinica Gimnazija “Jovan Du~i}” Ekonomska i trgovinska {kola Medicinska {kola Tehni~ka {kola Saobra}ajna i elektro {kola Upravna. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 045 045 045 045 045 045 050 050 050 050 050 050 050 050 815 818 053 053 053 053 053 053 053 053 053 053 053 053 053 053 053 815 818 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 4 120 122 130 140 190 700 100 122 190 300 301 500 700 024 062 110 111 120 121 130 140 150 160 190 220 240 300 400 900 019 051 1 Odjeqewe za stambeno-komunalne poslove Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu Odjeqewe za izgradwu. prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Odjeqewe za privredu. 12.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 028 028 028 028 028 028 028 028 815 815 815 815 815 815 818 818 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 038 038 038 038 038 038 038 038 038 038 038 038 038 038 038 038 815 818 043 043 043 043 043 043 043 045 045 4 170 180 190 200 300 401 510 600 038 039 040 041 042 043 038 039 110 120 122 130 140 190 300 301 700 110 130 190 300 500 600 700 701 702 703 704 705 706 707 920 046 056 110 120 122 130 190 700 110 ^etvrtak. finansije i dru{tvene djelatnosti Ostala buxetska potro{wa Mjesne zajednice Op{tina Ribnik Op{tinska administrativna slu`ba Buxetska rezerva Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Centar za kulturu i informisawe “Ribnik” Mjesne zajednice S[C “Lazar \uki}” Narodna biblioteka “Ribnik” Op{tina Kotor Varo{ Skup{tina op{tine Stru~na slu`ba Skup{tine Na~elnik op{tine Kabinet na~elnika Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvenu djelatnost Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Odjeqewe za inspekcijske poslove i komunalnu policiju Slu`ba za zajedni~ke poslove Centar za socijalni rad Dje~iji vrti} “Larisa [ugi}” Ostali buxetski korisnici S[C “Nikola Tesla” Narodna biblioteka Op{tina Lakta{i Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine i na~elnika op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe Odjeqewe za stambeno-komunalne djelatnosti Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu Ostala buxetska potro{wa Odjeqewe za inspekcijske poslove Slu`ba za zajedni~ke poslove Centar za socijalni rad JU Centar za pred{kolsko vaspitawe i obrazovawe JU “Centar za kulturu i obrazovawe” Turisti~ka organizacija op{tine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 122 130 140 150 160 170 180 190 220 240 300 401 501 510 . finansije i dru{tvene djelatnosti Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Mjesne zajednice Op{tina Petrovo Skup{tina op{tine Administrativna slu`ba Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Centar za kulturu Profesionalna teritorijalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice MZ Karanovac MZ So~kovac MZ Kakmu` MZ Petrovo MZ Porje~ina MZ Kalu|erica MZ Krtova Op{tinska turisti~ka organizacija Sredwo{kolski centar Narodna biblioteka Op{tina Jezero Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Administrativna slu`ba op{tine Ostala buxetska potro{wa Mjesne zajednice i naseqena mjesta Op{tina Osmaci Skup{tina op{tine 1 Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu.

12. mart 2009.tro{kovi Odjeqewa 0 Sredstva za unapre|ewe poqoprivrede 0 Program upotrebe naknada po Zakonu o {umama 0 Program iz oblasti obrazovawa 0 Program za fizi~ku kulturu 0 Program za zdravstvenu za{titu 0 Grantovi sredwim i osnovnim {kolama 0 Tro{kovi Komisije za odre|ivawe uslova za izdavawe odobrewa za rad privreda 0 Odjeqewe za prostorno ure|ewe 0 Program za ure|ewe gra|evinskog zemqi{ta 0 Tro{kovi Komisije za pregled projektne dokumentacije i tehni~kog prijema objekata . stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Slu`ba za zajedni~ke poslove Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~iji vrti} Vatrogasno dru{tvo Mjesne zajednice S[C “Vuk Karaxi}” Narodna biblioteka Op{tina Modri~a Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~iji obdani{te “Na{a radost” Teritorijalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice Op{tinska agencija za razvoj malih i sredwih preduze}a Turisti~ka organizacija op{tine Modri~a S[C “Jovan Cviji}” Op{tina Vukosavqe Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za privredu.prostorno 0 .^etvrtak. odbornicima i tro{kovi izbora 0 Grantovi mjesnim zajednicama 0 Stru~na slu`ba na~elnika op{tine 0 Program alternativnog smje{taja i podr{ka povratka 0 Kabinet na~elnika 0 Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine i na~elnika op{tine 0 Plate i naknade funkcionera i zaposlenih radnika 0 Slu`ba za inspekcijski nadzor 0 Slu`ba komunalne policije 0 Odjeqewe za op{tu upravu 0 Slu`ba za civilnu za{titu 0 Odjeqewe za finansije 0 Statutarna buxetska potro{wa 0 Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti .Strana 41 3 067 067 067 067 067 067 067 067 815 815 818 072 072 072 072 072 072 072 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 4 140 160 170 190 220 240 300 400 021 022 010 110 120 122 130 190 700 110 111 112 120 123 124 125 126 127 128 130 131 140 141 150 151 154 155 156 157 158 159 160 161 162 1 Mjesne zajednice Ostali buxetski korisnici JU Narodna biblioteka “Veselin Masle{a” Op{tina Lopare Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine i na~elnika op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe. finansije i dru{tvene djelatnosti Ostala buxetska potro{wa Mjesne zajednice S[C “Nikola Tesla” Op{tina Mrkowi} Grad Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu i dru{tvene djelatnosti 1 2 Odjeqewe za privredu i finansije 0 Odjeqewe za prostorno planirawe i 0 komunalne poslove Odjeqewe za izgradwu grada i upravqawe imovinom 0 Ostala buxetska potro{wa 0 Odjeqewe za inspekcijske poslove 0 Slu`ba zajedni~kih poslova Skup{tine i na~elnika op{tine 0 Centar za socijalni rad 0 Dje~iji vrti} “Miqa \ukanovi}” 0 Gimnazija 0 Ma{inska {kola 0 Narodna biblioteka 0 Op{tina Dowi @abar Skup{tina op{tine 0 Na~elnik op{tine 0 Buxetska rezerva 0 Administrativna slu`ba op{tine 0 Ostala buxetska potro{wa 0 Mjesne zajednice 0 Op{tina Prijedor Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine 0 Naknade i grantovi politi~kim partijama. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 056 056 818 059 059 059 059 059 059 059 059 059 059 059 059 059 059 815 818 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 815 066 066 066 066 066 066 066 066 815 067 067 067 067 067 4 700 900 009 120 122 130 140 150 160 190 240 300 301 400 600 700 061 037 110 120 122 130 140 150 160 190 300 301 400 600 700 910 920 051 110 120 122 130 140 190 700 052 110 120 122 130 Broj 18 .

Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 3 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 815 815 815 815 815 815 818 818 840 840 075 075 075 075 4 170 171 172 180 181 190 201 202 203 204 205 300 301 302 400 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 600 910 028 029 030 031 032 033 003 055 002 014 ^etvrtak.Strana 42 . mart 2009. vodoprivredu i {umarstvo Centar za socijalni rad Dje~iji vrti} “Na{a radost” Vatrogasno dru{tvo “Prwavor” Gimnazija Sredwa {kola JU Centar za kulturu Op{tina O{tra Luka Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Administrativna slu`ba op{tine Ostala buxetska potro{wa Mjesne zajednice Op{tina Kne`evo Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za privredu i finansije Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Odjeqewe za inspekcijske poslove i komunalnu policiju Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~ije obdani{te “Radojka Laki}” Vatrogasna jedinica Kne`evo Mjesne zajednice Sredwa stru~na {kola “Jovan Du~i}” Narodna biblioteka Op{tina Srbac Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne djelatnosti Ostala buxetska potro{wa Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine i Slu`ba zajedni~kih poslova Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Pred{kolska ustanova “Na{a radost” .“Preda-Pd” 0 Gimnazija “Sveti Sava” 0 Elektrotehni~ka {kola 0 Ma{inska {kola 0 Poqoprivredno-prehrambena {kola 0 Ugostiteqsko-ekonomska {kola 0 Medicinsko-tehnolo{ka i gra|evinska {kola 0 Narodna biblioteka “]irilo i Metodije” 0 Muzej “Kozare” 0 Sredwa i osnovna muzi~ka {kola 0 Specijalna osnovna i sredwa {kola “\or|e Nato{evi}” 0 Op{tina Prwavor Skup{tina op{tine i Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine 0 Kabinet na~elnika op{tine 0 Odjeqewe za op{tu upravu 0 110 120 130 1 Odjeqewe za finansije Odjeqewe za lokalni ekonomski razvoj i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe Odjeqewe za stambeno-komunalne poslove i investicije Odjeqewe za bora~ko-invalidsku i civilnu za{titu Ostala buxetska potro{wa Odjeqewe za inspekcijske poslove Slu`ba za zajedni~ke poslove Odjeqewe za poqoprivredu. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 815 815 818 081 081 081 081 081 081 081 093 093 093 093 093 093 093 093 093 093 093 093 093 093 815 818 095 095 095 095 095 095 095 095 095 095 095 095 095 4 140 150 160 170 180 190 220 240 250 300 400 600 026 027 011 110 120 122 130 190 700 110 120 122 130 140 160 190 220 300 301 400 600 700 020 008 110 120 122 130 140 150 160 190 240 300 301 400 1 2 Odjeqewe za stambeno-komunalne poslove 0 Program za op{tu komunalnu potro{wu i ostale vidove komunalne potro{we 0 Program za odr`avawe i 0 rekonstrukciju puteva Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu 0 Ostali rashodi iz nadle`nosti Odjeqewa za bora~ko-invalidsku za{titu 0 Ostala buxetska potro{wa 0 Programi iz oblasti kulturnih manifestacija 0 U~e{}e u finansirawu javnih medija 0 Sredstva za ostale vidove socijalne za{tite 0 Sredstva za razvojne projekte i podsticaj zapo{qavawa 0 Sredstva za finansirawe saveza. udru`ewa i ostalih nevladinih organizacija 0 Centar za socijalni rad 0 Tro{kovi socijalne za{tite 0 Ostali vidovi socijalne za{tite 0 Sredstva za pred{kolsko obrazovawe 0 Pozori{te Prijedor 0 “Galerija 96” 0 Zadu`bina “Sretena Stojanovi}a” 0 Program iz oblasti kulturnih manifestacija 0 Program iz oblasti kulturnoumjetni~kih dru{tava 0 Program za podr{ku omladini 0 Programi za nevladine organizacije 0 Projekti ostalih udru`ewa i fondacija 0 Sredstva za razvojne projekte i podsticaj zapo{qavawu 0 Turisti~ka organizacija 0 Teritorijalna vatrogasna jedinica 0 Agencija za ekonomski razvoj op{tine Prijedor . 12.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 3 095 095 095 815 818 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 815 818 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 815 818 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 815 818 103 103 103 4 600 700 910 025 066 110 111 120 121 122 130 140 150 160 170 190 300 301 400 600 700 068 047 110 120 122 130 140 150 190 400 700 064 014 110 120 121 130 170 190 300 400 900 023 001 110 120 Broj 18 . dru{tvene djelatnosti i inspekcijske poslove Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Ustanova za pred{kolsko obrazovawe i vaspitawe “Prvi koraci” S[C “Milorad Vla~i}” JP Narodna biblioteka .Strana 43 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 815 815 818 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 815 818 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 815 818 4 122 130 140 150 160 170 180 190 240 300 301 400 500 600 700 044 045 002 110 120 122 130 140 150 160 190 300 301 400 500 600 700 910 060 036 110 120 130 140 150 160 190 300 400 065 023 1 2 Teritorijalna vatrogasna jedinica 0 Mjesne zajednice 0 Agencija za razvoj malih i sredwih preduze}a 0 [C “Petar Ko~i}” 0 JU Narodna biblioteka Srbac 0 Op{tina Srebrenica Skup{tina op{tine 0 Stru~na slu`ba SO 0 Na~elnik op{tine 0 Stru~na slu`ba na~elnika i zajedni~kih poslova 0 Buxetska rezerva 0 Odjeqewe za op{tu upravu 0 Odjeqewe za finansije 0 Odjeqewe za privredu 0 Odjeqewe za dru{tvene djelatnosti i javni servis 0 Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove 0 Ostala buxetska potro{wa 0 Centar za socijalni rad 0 Tro{kovi socijalne za{tite 0 Dje~ije obdani{te “Poletarac” 0 Vatrogasna jedinica Srebrenica 0 Mjesne zajednice 0 Sredwo{kolski centar 0 Narodna biblioteka 0 Op{tina [ekovi}i Skup{tina op{tine 0 Na~elnik op{tine 0 Buxetska rezerva 0 Odjeqewe za op{tu upravu 0 Odjeqewe za finansije 0 Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti 0 Ostala buxetska potro{wa 0 Javna ustanova pred{kolskog obrazovawa i vaspitawa “Majka Jevrosima” 0 Mjesne zajednice 0 Sredwa {kola “Petar Petrovi} Wego{” 0 JU Narodna biblioteka 0 Op{tina [ipovo Slu`ba Skup{tine 0 Slu`ba na~elnika 0 Buxetska rezerva 0 Op{tinska admistrativna slu`ba 0 Investicije 0 Ostala buxetska potro{wa 0 Centar za socijalni rad 0 Dje~ije obdani{te “Mladost” 0 Ostali buxetski korisnici 0 Sredwo{kolski centar “Petar Ko~i}” 0 Narodna biblioteka 0 Op{tina Tesli} Skup{tina op{tine 0 Na~elnik op{tine 0 1 Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu sa inspekcijom i komunalnom policijom Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe Odjeqewe za stambeno-komunalne poslove Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu Ostala buxetska potro{wa Slu`ba za zajedni~ke poslove Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~iji obdani{te “Pal~i}” SPKD “Prosvjeta” Tesli} Vatrogasna jedinica Mjesne zajednice SM[ “Nikola Tesla” SM[ “Jovan Du~i}” Narodna biblioteka Op{tina Ugqevik Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~iji vrti} “Du{ko Radovi}” JU Centar za kulturu “Filip Vi{wi}” Profesionalna teritorijalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice Agencija za razvoj malih i sredwih preduze}a Sredwa {kola “Mihajlo Petrovi} Alas” Narodna biblioteka Op{tina Vlasenica Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu.^etvrtak. 12. mart 2009.

2473 16051.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 815 815 818 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 815 818 4 110 120 130 140 150 160 170 180 220 300 400 600 700 062 063 021 110 111 120 122 130 140 141 190 300 400 037 007 ^etvrtak. 85/07 i 105/07).317 m2 koje su upisane u list nepokretnosti 1 k. 67/04.7424 19554. ~lana 17. br. 20/07.900 m2 upisana u posjedovni list broj 2017 k. br. d o n i o j e ODLUKU O UTVR\IVAWU KOEFICIJENATA ZA VALORIZACIJU PLATA ZA 2009. 1971. i 211. i ~lana 22. 12. 4. ta~ka 2. 1975. stav 3. . zakqu~no sa 2008. broj 118/08).772 m2 koja je upisana u list nepokretnosti 1 k. IV Danom stupawa na snagu katastra nepokretnosti za katastarske parcele navedene u ~lanu I stavqa se van snage i prestaje da va`i katastar zemqi{ta za katastarske parcele: . 5.r.o. februara 2009. godine Bawa Luka Direktor. br. 1976. 33/08 i 1/09) i ~lana 11. 10. 2. Vidri}i i . Zakona o penzijskom i invalidskom osigurawu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godini kao godini koja prethodi godini na koju su penzije uskla|ene. . stav 3. 6. Dr Tihomir Gligori}. finansije i dru{tvene djelatnosti Odsjek za urbanizam. uzimaju za obra~un penzijskog osnova za odre|ivawe starosne i invalidske penzije. Vidri}i. na Osamnaestoj redovnoj sjednici. 1972. 1978.934/2 povr{ine 1. GODINU Republi~ka uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republi~ka uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove. mart 2009.03/952. III Plate i osnovice osigurawa koje se uzimaju u obra~un penzijskog osnova. 106/05. 1 Op{tina Zvornik Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe Odjeqewe za stambeno-komunalne djelatnosti Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu Odjeqewe za inspekcijski nadzor Centar za socijalni rad Dje~iji vrti} “Na{a radost” Profesionalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice Gimnazija i SS[ “Petar Ko~i}” Tehni~ki {kolski centar Narodna biblioteka i Muzejska zbirka Op{tina B.228/785 povr{ine 1.o. godine. 1977. 33/08 i 1/09). 7. 3. 9.Strana 44 . 20/07. 8. 34/06 i 110/08).o. II Katastar nepokretnosti za katastarske parcele navedene u ta~ki I izra|en je u skladu sa propisima. Zakona o Republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine.3354 9955.546/2 povr{ine 975 m2 koja je upisana u list nepokretnosti 2 k. kao godinom koja prethodi godini ostvarivawa prava na penziju.432 m2 i 1185 povr{ine 3. do 81. d o n o s i I Ovom odlukom utvr|uju se koeficijenti za valorizaciju plata i osnovica osigurawa koje se. i to: Redni broj 1. i to za katastarske parcele: .2281 29430. Glasinac 1.4542 12147.603/63 povr{ine 978 m2 upisana u posjedovni list 2614 k. .o. Fond za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike Srpske Na osnovu ~l. Statuta Fonda za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“. Zakona o premjeru i katastru nepokretnosti (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.1184 povr{ine 2. godinom.3084 povr{ine 5. Kostajnica Skup{tina op{tine Op{tinska izborna komisija Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za privredu. Ko{utica i . Zakona o penzijskom i invalidskom osigurawu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.8207 33991. februara 2009. s.1-60/09 10. 68/03. 1973. prera~unavaju se odgovaraju}im koeficijentima prema godini u kojoj su ostvarene. 77. Godina 1970. Broj: 21.0873 14099. na osnovu ~lana 86. br. ^avarine. 1974.o. evidentirane od 1970. odr`anoj 11.0417 8474. V Ovo rje{ewe stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.3797 24959. 82.5763 RJE[EWE O STUPAWU NA SNAGU KATASTRA NEPOKRETNOSTI DIJELA OP[TINE SOKOLAC I Utvr|uje se da je izra|en katastar nepokretnosti dijela op{tine Sokolac. Upravni odbor Fonda za PIO Republike Srpske. u smislu ~l. 83. II Plate i osnovice osigurawa iz ta~ke I ove odluke valorizuju se prema kretawu neto plata svih zaposlenih u biv{oj SRBiH i Republici Srpskoj i dovode na 465 KM nivo neto plata u 2005. Koeficijenti 1970-2008. 106/05. 1979. 41480. Ko{utica. stambenokomunalne poslove i lokalni ekonomski razvoj Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Dje~iji vrti} “Kestenko” Sredwa stru~na {kola Narodna biblioteka III Za navedene katastarske parcele stupaju na snagu povr{ine digitalnog katastarskog plana.o.780 m2 upisana u posjedovni list broj 2034 k.

Poslovnika o radu Regulatorne komisije za elektri~nu energiju Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. redovnoj sjednici. Dr @eqko Rodi}.o. 1988. Zavisno elektrodistributivno preduze}e “Elektro-Bijeqina” akcionarsko dru{tvo Bijeqina. 2004. ~lana 33. Dozvola za izgradwu iz ta~ke 1. 13. odlu~uju}i po zahtjevu podnosioca: Mje{oviti holding “Elektroprivreda Republike Srpske” Trebiwe. 1996. 27. 24. ~lana 37. 19. 1985. za izdavawe dozvole za izgradwu.o. 2.5259 116. mart 2009. stav 2. godine.Strana 45 2. 1999. Zahtjev GEN-I d. 3. Broj: 01-515-6/09 13. oktobra 2008. 36.7949 0. 2008. ta~ka 6. 26.6338 5146. 25. 30. 29. 1980. broj 38/05).8925 0. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. i 38. februara 2009. 20.1528 1.4697 2198. 67/07 i 113/07). godine Bawa Luka Predsjednik.7 i 7. br. 7/02 i 13/03). 28. 1984.o. 2000. podnijelo je Dr`avnoj regulatornoj komisiji za elektri~nu energiju (u daqem tekstu: DERK) zahtjev za izdavawe licence za obavqawe djelatnosti me|unarodne trgovine elektri~nom energijom. dispozitiva ovog rje{ewa izdaje se na period va`ewa od tri godine. a podnosilac zahtjeva je du`an zadovoqiti uslove i kriterijume za dobivawe licence koje svojim pravilima i propisima odredi DERK.3749 0. broj 2/05) i ~l. godine do 28.r. februara 2009.o.8166 8.8019 7. 4. s. od 6. U ovom smislu. 3. 1983. stav 2. donijela je 1. 16. 32. Zavisno elektrodistributivno preduze}e “Elektro-Bijeqina” akcionarsko dru{tvo Bijeqina za izdavawe dozvole za izgradwu elektroenergetskog objekta trafo-stanice Bijeqina IV 35/10 kV. i 2. Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqena u “Slu`benom glasniku BiH” i slu`benim glasilima entiteta. Privremena licenca iz ta~ke 1. 22. odr`anoj 13. Zakona o elektri~noj energiji . sa dokazom o prethodno izvr{enoj uplati naknade za rje{avawe zahtjeva i relevantnim dokumentima koji su omogu}ili DERK-u da razumije. Zakona o prenosu. 1981.7299 628. 2006. RJE[EWE O IZDAVAWU DOZVOLE ZA IZGRADWU TRAFO-STANICE BIJEQINA IV 1. 1987. 1989. snage 2x8 MVA. Broj: 759-11/09 (02-18R-9/09) 11. 2002. 7/02 i 13/03). 4.o Sarajevo). godine. februara 2009. regulatoru i operatoru sistema elektri~ne energije u Bosni i Hercegovini (“Slu`beni glasnik BiH”. Obrazlo`ewe GEN-I d. po~ev{i od 13. 12. godine. ove odluke izdaje se za period od 1.7992 2. 21. 1982. Sarajevo (u daqem tekstu: GEN-I d.0993 1. godine Bijeqina Predsjednik Upravnog odbora. br. 1986. februara 2011. Shodno ~lanu 7.0000 0. novembra 2008. st. 17.2269 1. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 6949. 11. 4. 15. 2005. u skladu sa ~lanom 8.4346 6. Dozvola za izgradwu iz ta~ke 2. 1990. broj 96/04) i ~lana 21. 1997. broj 8/08). DERK je obavijestio podnosioca zahtjeva svojim aktom broj: 05-28396-4/08. broj 4/09). godine. 5. s. Napomena: Kompletno rje{ewe sa obrazlo`ewem nalazi se na oglasnoj tabli i internet stanici Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.2092 1. 41/04. 2001. a objavi}e se u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Poslovnika o radu Dr`avne regulatorne komisije za elektri~nu energiju (“Slu`beni glasnik BiH”.o. Pravilnika o izdavawu dozvola (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. d o n i j e l a j e IV Ova odluka primjewiva}e se na sve zahtjeve za ostvarivawe prava na starosnu i invalidsku penziju od 1.r. ODLUKU O IZDAVAWU PRIVREMENE LICENCE ZA DJELATNOST ME\UNARODNE TRGOVINE ELEKTRI^NOM ENERGIJOM Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske Na osnovu ~lana 67.^etvrtak. dispozitiva ovog rje{ewa prestaje da va`i ako izgradwa nije zapo~eta u roku od dvije godine od dana po~etka va`ewa dozvole. 1. godine. stav 1. februara 2009. broj 13/02). stav 1. . br. Sarajevo je podnijet na propisanim obrascima. Sastavni dio ovog rje{ewa ~ini Dozvola za izgradwu trafo-stanice Bijeqina IV 35/10 kV i Uslovi dozvole za izgradwu. a objavi}e se u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. godine. Dru{tvo za trgovinu i prodaju elektri~ne energije. 1995.2602 0. na sjednici odr`anoj 26. 33. Ovo rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa. Pravilnika o licencama (“Slu`beni glasnik BiH”. 31. ~lana 190. Milenko ^okorilo. Dr`avna regulatorna komisija za elektri~nu energiju Na osnovu ~l. na 41. 16. 23. marta 2009.6159 Broj 18 .5611 1. januara 2009. Pravilnika o licencama.3401 1. zaprimqen pod brojem: 05-28-396/08. 2007. 18. 1991.5049 1.2086 318. 12. Sastavni dio licence su Uslovi za kori{}ewe licence za obavqawe djelatnosti me|unarodne trgovine elektri~nom energijom. februara 2009.6519 3973. regulatoru i operatoru sistema elektri~ne enegije u Bosni i Hercegovini (“Slu`beni glasnik BiH”. od 23. Izdaje se privremena licenca GEN-I d. 2003. 14.o.6797 3088. ~lana 10.2. i ~lana 47. Sarajevo za obavqawe djelatnosti me|unarodne trgovine elektri~nom energijom. Dr`avna regulatorna komisija za elektri~nu energiju.6787 1. 1994. ta~ka 4. Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske.o. za aktivnost me|unarodne trgovine elektri~nom energijom potrebna je licenca DERK-a. Zakona o op{tem upravnom postupku (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. razmotri i odlu~i o podnijetom zahtjevu. Zakona o prenosu. Usvaja se zahtjev podnosioca: Mje{oviti holding “Elektroprivreda Republike Srpske” Trebiwe.2697 1258.Pre~i{}eni tekst (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 34. 1998. 35. registarski broj: 01-515-04/27/09. 4. 37.5065 2. godine u Trebiwu.

r. te respektuju}i i dokaz da je podnosilac zahtjeva prethodno pribavio dozvolu Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine za obavqawe djelatnosti snabdijevawa elektri~nom energijom drugog reda na teritoriji Bosne i Hercegovine.2 Zakona o prenosu.04/340-51/09 15. DERK je izvr{io provjeru podataka.r. Ni u ostavqenom roku. regulatoru i operatoru sistema elektri~ne energije u Bosni i Hercegovini. pripremqen je prijedlog da se zatra`ena licenca izda i dostavqen podnosiocu zahtjeva aktom DERK-a. regulatoru i operatoru sistema elektri~ne energije u Bosni i Hercegovini i podzakonskim propisima koji reguli{u predmetnu materiju. decembra 2008. Na osnovu svega izlo`enog. broj: 0528-396-19/08. Broj: 13. u skladu sa ~lanom 52. godine Bawa Luka Sekretar Ministarstva saobra}aja i veza. Nakon sravwewa izvornog teksta Pravilnika o radu u smjenama voznog i stani~nog osobqa (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. br. Nikola Peji}. pa se. DERK je najprije. podnosilac zahtjeva nije istakao bilo kakav komentar. januara 2009. d a j e ISPRAVKA Uputstva za probne vo`we `eqezni~kih vozila poslije izvr{ene opravke 1. broj 11/05) poslije rije~i: “po`ara” dodaje se broj: “(208)”. pa se. godine u~iwen dostupnim podnosiocu zahtjeva. Nakon sravwewa izvornog teksta Pravilnika o odr`avawu `eqezni~kih vozila u Republici Srpskoj (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. od 19. broj 11/05) poslije rije~i: “Srpskoj” dodaje se broj: “(241)”. Pravilnika normativno-pravne tehnike za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.04/340-49/09 15. 13/06 i 20/06). godine Bawa Luka Sekretar Ministarstva saobra}aja i veza. Ovaj dokumenat je od 13. februara 2009. januara 2009. Broj: 05-28-396-21/08 26. Rajka Vukaqevi}. od 28. Ova ispravka }e se objaviti u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. br. Ova ispravka }e se objaviti u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. godine u sjedi{tu DERK-a u Tuzli. godine za dostavqawe komentara javnosti na podnijeti zahtjev za izdavawe licence.o. do 26. sumiraju}i zahtjev za licencu i odredio rok do 24. Kako su na odr`anoj op{toj raspravi izostali bilo ~iji komentari koji su mogli uticati da neki od uslova za kori{}ewe licence budu ure|eni na druga~iji na~in. do koje je do{lo na na~in {to je propu{teno poslije rije~i: “Srpskoj” dodati broj: “(241)”. niti je na javni poziv DERK-a bilo koje lice kandidovalo svoj interes da u~estvuje u postupku u svojstvu umje{a~a. s. 13/06 i 20/06). U naslovu Pravilnika o na~inu opremawa `eqezni~kih {inskih vozila aparatima sa hemijskim sredstvima za ga{ewe po`ara (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Ova ispravka }e se objaviti u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. pa se. godine. pa se. s.r. objavio u dnevnim novinama i na svojoj internet stranici kratko obavje{tewe za javnost. 2. 13/06 i 20/06). Nakon sravwewa izvornog teksta Pravilnika o na~inu opremawa `eqezni~kih {inskih vozila aparatima sa hemijskim sredstvima za ga{ewe po`ara (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine. pravilima i propisima DERK-a za dodjelu licence za obavqawe me|unarodne trgovine. Rajka Vukaqevi}. d a j e ISPRAVKA Pravilnika o odr`avawu `eqezni~kih vozila u Republici Srpskoj 1. s. U naslovu Uputstva za probne vo`we `eqezni~kih vozila poslije izvr{ene opravke (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. br.r. br. u skladu sa ~lanom 52.Strana 46 .04/340-52/09 15. broj 11/05) utvr|eno je da je potrebno ispraviti gre{ku u naslovu Pravilnika. d a j e ISPRAVKA Pravilnika o radu u smjenama voznog i stani~nog osobqa Nakon sravwewa izvornog teksta Uputstva za probne vo`we `eqezni~kih vozila poslije izvr{ene opravke (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Po pregledu i provjeri svih formalnih elemenata zahtjeva. broj 27/05) utvr|eno je da je potrebno ispraviti gre{ku u naslovu Uputstva.o. DERK je konstatovao da nisu dostavqani komentari javnosti u vezi sa podnijetim zahtjevom za dodjelu privremene licence. decembra 2008. U naslovu Pravilnika o odr`avawu `eqezni~kih vozila u Republici Srpskoj (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. utvr|eno je da je potrebno ispraviti gre{ku u naslovu Pravilnika. Broj: 13. kao i svim drugim zainteresovanim ~lanovima javnosti. broj 27/05) poslije rije~i: “opravke” dodaje se broj: “(266)”. godine. Sarajevo izda privremenu licencu za obavqawe djelatnosti me|unarodne trgovine elektri~nom energijom. 1. dokumenata i informacija prilo`enih uz zahtjev i utvrdio da svjedo~e o tehni~kim. protiv ove odluke mo`e se pokrenuti postupak pred Sudom Bosne i Hercegovine. godine Tuzla Predsjedavaju}i Komisije. decembra 2008. U skladu sa ~lanom 9. d a j e ISPRAVKA Pravilnika o na~inu opremawa `eqezni~kih {inskih vozila aparatima sa hemijskim sredstvima za ga{ewe po`ara 1.r. podno{ewem tu`be u roku od 60 dana od dana objavqivawa ove odluke. uslove i standarde propisane zakonom. 13/06 i 20/06). novembra 2008. Broj: 13. godine Bawa Luka Sekretar Ministarstva saobra}aja i veza. godine. DERK je stoga pripremio po~etnu verziju Uslova za kori{}ewe privremene licence za obavqawe djelatnosti me|unarodne trgovine. registarski broj: 06-03-1075/19/08. pravnim i finansijskim mogu}nostima podnosioca zahtjeva da ispuni sve kriterijume. januara 2009. Ova ispravka }e se objaviti u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. broj 11/05) utvr|eno je da je potrebno ispraviti gre{ku u naslovu Pravilnika. s. godine Bawa Luka Sekretar Ministarstva saobra}aja i veza. u skladu sa ~lanom 52. decembra 2008. uz prethodno objavqivawe odgovaraju}eg obavje{tewa u dnevnim novinama i objavqivawe dokumenta na internet stranici DERK-a. u skladu sa obavezom iz ~lana 10. pa se osnovano zakqu~ilo da prijedlog smatra sa~iwenim u skladu sa Zakonom o prenosu. a omogu}ena im je prilika da iznesu svoje komentare i na op{toj raspravi. 2.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. januara 2009. 2. novembra 2008.04/340-50/09 15. U naslovu Pravilnika o radu u smjenama voznog i stani~nog osobqa (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Broj: 13. do koje je do{lo na na~in {to je propu{teno poslije rije~i: “osobqa” dodati broj: “(659)”. mart 2009. obavqenoj 18. do koje je do{lo na na~in {to je propu{teno poslije rije~i: “po`ara” dodati broj: “(208)”. Rajka Vukaqevi}. Rajka Vukaqevi}. u skladu sa ~lanom 52. s. Pravilnika o licencama. broj 106/06). Pravilnika normativno-pravne tehnike za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 2. 10. broj 106/06) poslije rije~i: “osobqa” dodaje se broj: “(659)”. januara 2009. DERK je odlu~io da GEN-I d. Pravilnika normativno-pravne tehnike za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Pravilnika normativno-pravne tehnike za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 12. . do koje je do{lo na na~in {to je propu{teno poslije rije~i: “opravke” dodati broj: “(266)”.

. . . . . . . .14 Rje{ewe o imenovawu Komisije za izbor ~lana Savjeta za razvoj visokog obrazovawa i osigurawe kvaliteta . . . . . . . . . . .8 Odluka o utvr|ivawu kriterijuma za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe . . . . . . . . .7 Odluka o prenosu prava vlasni{tva. . . novembra 2008. . . . godine . . .4 Odluka o po~etku rada Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Trebi{wice . . . . . . broj: 04/1-012-1333/08. .9 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. . broj: 04/1-012-1399/08. . . . . . . . septembra 2008. . . . . . broj: 04/1-012-1708/08. . novembra 2008. . . . . . . . . . . . .13 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . broj: 04/1-012-2-281/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . broj: 04/1-012-3041/08. . . . . . . . . godine . . .1 Uredba o kategorijama i zvawima dr`avnih slu`benika . godine . . . .11 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. od 11. . . . . . . . . .8 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivawu Op{te bolnice “Sveti apostol Luka” Doboj . . . . . . . decembra 2008. . . . . . . . . . . . . . . .5 Odluka o uslovima za po~etak rada Agencije za {ume . . . od 10.9 Odluka o izmjeni Odluke o prenosu prava kori{}ewa. . . . avgusta 2006. . . . . . . . . . . . od 6. . . . od 13. . . . broj: 04/1-012-2028/08. . . . godine . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Rje{ewe o imenovawu ~lanova Privremenog nadzornog odbora JP “Autoputevi Republike Srpske” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . . . . . . . . . . godine . godine . .10 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. . decembra 2008. . . . .11 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . . . . . . . juna 2008. . . .13 Rje{ewe o imenovawu ~lanova Upravnog odbora Kwi`evne zadruge . . .12 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . . . decembra 2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Odluka o odobrewu plasmana sredstava. od 18. .14 308 309 310 311 312 327 329 313 314 331 315 332 333 316 317 318 334 319 336 320 337 321 338 322 339 323 340 341 342 343 324 325 344 . . . . . . . . . . . juna 2008. . . . . godine . . broj: 04/1-012-2898/08. . . godine . godine . . .12 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . .11 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . broj: 04/1-012-1332/08. . . . . broj: 04/1-012-1221/08. . . . . . . . . od 6. od 29. . . . . . . broj: 04/1-012-2234/08. broj: 04/1-012-1103/08. . . . . od 15. . . . .6 Odluka o dodjeli koncesije za istra`ivawe i eksploataciju mrkog ugqa na le`i{tima “Maslovare” i “Hrva}ani” op{tina Kotor Varo{ preduze}u DOO “Eko Green Energy” Kotor Varo{ . . . broj: 04/1-012-1107/08. . . . broj: 02/1-020-991/05. . . . . . . . broj: 04/1-012-2124/08. . . . . . . . od 10. .10 335 330 328 326 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . .6 Odluka o odlagawu od izvr{ewa sudskih odluka po osnovu obaveza koje ~ine unutra{wi dug Republike Srpske . . maja 2008. . . . . . . godine . . . . . . . broj: 04/1-012-2675/08. . . godine . . . . . . . . . . . . . . broj: 04/1-012-3056/08. jula 2008. . . . . . maja 2008. . . . . . juna 2008. . . . . . . . . . . . .13 Rje{ewe broj: 04/1-012-2-306/09 . . . . . . godine . . . . . . . . . septembra 2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jula 2005. . . . . . . . . . . . broj: 04/1-012-761/08. . . . . . . . . . . godine . . . . . . broj: 04/1-012-2-339/09 . godine . od 4. . . . . godine . . . . . .7 Odluka o prenosu prava vlasni{tva. od 24. maja 2008. godine . . . . .3 Uredba o radnim mjestima namje{tenika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Odluka o davawu saglasnosti na Aneks Ugovora o koncesiji za izgradwu hidroelektrana “Bistrica B-1”. . . . broj: 04/1-012-2413/08. . . . . . .^etvrtak. . . . . . . . . . . . . broj: 04/1-012-1106/08. . godine . .Strana 47 SADR@AJ VLADA REPUBLIKE SRPSKE 307 Uredba o na~elima za unutra{wu organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u republi~kim organima uprave Republike Srpske . . . . . broj: 04/1-012-2-280/09 . .8 Odluka o raspisivawu Javnog konkursa za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe . . . . . od 12. maja 2008. . . broj: 05-312-1290/06. .13 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . . . . . . . . . .10 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . godine . . . . . . . . aprila 2008. . . . .11 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava. . . . . od 16. . od 30.12 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . . . . . . od 29. . . . januara 2008. . . . .10 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. . od 6. . . . 12. . mart 2009. . . . . . . . . . . . . . . . od 15. . “Bistrica B-2a” i “Bistrica B-3” na rijeci Bistrici. . . . . . . . godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . godine . . . broj: 04/1-012-2585/08. . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . . . . . oktobra 2008. . . . .12 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . . . . .10 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . . . . . avgusta 2008. . . . . .12 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . . . . . . . . . . . od 15. . . . broj: 04/1-012-2/08. . . . . godine . . . . . . . . od 30. . . . . . . . . od 21.12 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . . . . od 3. . . . . . . . . . .

. . . . . Tehni~ki urednik Veseqko Kne`evi}. . . . . . . . . @iro-ra~uni: 562-099-00004292-34 kod NLB Razvojne banke a. po{tanski fah 88. . . faks (051) 456-331. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 MINISTARSTVO FINANSIJA 349 Naredba o upla}ivawu odre|enih prihoda buxeta Republike. . . . [tampa JU Slu`beni glasnik Republike Srpske Bawa Luka. . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Ispravka Uputstva za probne vo`we `eqezni~kih vozila poslije izvr{ene opravke . . . . . .15 Rje{ewe o imenovawu vr{ioca du`nosti direktora Centra za pru`awe besplatne pravne pomo}i . . . . . . . . . . . 456-341 i 456-349. . . . .09/453-2-77/09 . . . . . . .net Rje{ewem Ministarstva informacija Republike Srpske broj 01-411/93 list je upisan u registar javnih glasila pod brojem 37. .15 Rje{ewe o razrje{ewu sekretara Ministarstva pravde . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 strana MINISTARSTVO TRGOVINE I TURIZMA 348 Pravilnik o na~inu evidentirawa i kontroli prometa na benzinskim pumpnim stanicama putem ugra|ene opreme. . . broj: 05-28-396-21/08 . . . . . . . . . . . . . . . .46 Ispravka Pravilnika o na~inu opremawa `eqezni~kih {inskih vozila aparatima sa hemijskim sredstvima za ga{ewe po`ara . . . . . .16 Osniva~: Vlada Republike Srpske. . http://www. . Internet: (051) 456-346. . . . . . . . . . . . Direktor i glavni i odgovorni urednik Perica Jovanovi}. . . . . .46 Ispravka Pravilnika o odr`avawu `eqezni~kih vozila u Republici Srpskoj . godinu . . Urednik Vi{wa Baji}-Preradovi}. . . . .slglasnik. 12. . . . . . Bawa Luka. . . . .d. . . redakcija: (051) 456-357. . . . . . .Broj 18 345 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. . . . pretplata: (051) 456-339.org.45 Ispravka Pravilnika o radu u smjenama voznog i stani~nog osobqa .14 Rje{ewe o imenovawu Komisije za izbor ~lanova . . . . . . . . .Strana 48 . uvezivawu predvi|ene opreme. Izdava~: Javna ustanova Slu`beni glasnik Republike Srpske. . . .44 REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE Rje{ewe o izdavawu dozvole za izgradwu trafo-stanice Bijeqina IV. . . . . .d. . . . . . . . . . . . . broj: 01-515-6/09 . . broj: 06.15 Rje{ewe o imenovawu predstavnika Fonda za restituciju Republike Srpske AD Bawa Luka u Skup{tini dru{tva kapitala Mje{oviti holding “Elektroprivreda Republike Srpske” Trebiwe Zavisno preduze}e “Elektrokrajina” AD Bawa Luka . . . . . . . Rje{ewe o imenovawu ~lanova Komisije za sprovo|ewe Javnog konkursa za izbor i imenovawe ~lanova Nadzornog odbora “Vodovod” AD Bawa Luka . .22 346 347 REPUBLI^KA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE Rje{ewe o stupawu na snagu katastra nepokretnosti dijela op{tine Sokolac . ra~unovodstvo: (051) 456-337. . . . . op{tina i gradova i fondova. . . . .44 FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURAWE REPUBLIKE SRPSKE Odluka o utvr|ivawu koeficijenata za valorizaciju plata za 2009. . . . mart 2009. . . 567-162-10000010-81 kod Volksbank a. . .46 OGLASNI DIO . . . . .14 Rje{ewe o imenovawu Komisije za izbor direktora Javne ustanove “Studentski centar Pale” . . .45 DR@AVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRI^NU ENERGIJU Odluka o izdavawu privremene licence za djelatnost me|unarodne trgovine elektri~nom energijom. Bawa Luka i 551001-00029639-61 kod Nove bawalu~ke banke AD Bawa Luka. . . . Telefon: (051) 456-330. . . . . obavezama servisera i omogu}avawu daqinskog nadzora u svrhu kontrole i na~inu odre|ivawa i dodjele identifikacionog broja ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa . . . . . . Bawa Luka. . . . . . . . . . . . . . . . . . .predstavnika osniva~a u Upravni odbor Javne ustanove “Studentski centar Pale” . . . . e-mail: slglasnikrs@blic.