P. 1
broj 018

broj 018

|Views: 66|Likes:
Published by slavenmirkovic

More info:

Published by: slavenmirkovic on May 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2012

pdf

text

original

SLU@BENI GLASNIK

REPUBLIKE SRPSKE
^etvrtak, 12. mart 2009. godine BAWA LUKA Broj 18 God. XVIII Jezik srpskog naroda JU Slu`beni glasnik Republike Srpske, Bawa Luka, Veqka Mla|enovi}a bb Telefon/faks: (051) 456-331, 456-341 Internet: http://www.slglasnik.org E-mail: slglasnikrs@blic.net slgl.finanse@blic.net slgl.oglasi@blic.net
@iro-ra~uni: NLB Razvojna banka a.d. Bawa Luka 562-099-00004292-34 Volksbank a.d. Bawa Luka 567-162-10000010-81 Nova bawalu~ka banka AD Bawa Luka 551-001-00029639-61 Komercijalna banka a.d. Bawa Luka 571-010-00001043-39

307
Na osnovu ~lana 15. stav 1. t. g) i `) i ~lana 43. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08) i ~l. 80. i 81. Zakona o republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 26. februara 2009. godine, d o n i j e l a j e

UREDBU
O NA^ELIMA ZA UNUTRA[WU ORGANIZACIJU I SISTEMATIZACIJU RADNIH MJESTA U REPUBLI^KIM ORGANIMA UPRAVE REPUBLIKE SRPSKE

nih mjesta, opisi poslova radnih mjesta sa kategorijama i zvawima za dr`avne slu`benike, odnosno radnim mjestima namje{tenika; potreban broj dr`avnih slu`benika i namje{tenika za svako radno mjesto i posebni uslovi za zasnivawe radnog odnosa) i v) organizacionog dijagrama ({ematski prikaz odnosa izme|u osnovnih i osnovnih sa unutra{wim organizacionim jedinicama). II - VRSTE ORGANIZACIONIH JEDINICA I USLOVI ZA WIHOVO OSNIVAWE 1. Vrste organizacionih jedinica ^lan 4. (1) Organizacione jedinice osnivaju se kao osnovne i unutra{we organizacione jedinice. (2) Kao osnovne organizacione jedinice u ministarstvima osnivaju se resori ili sektori, a u republi~kim upravama i republi~kim upravnim organizacijama - sektori. (3) U ministarstvima se osnivaju sekretarijati kao posebne organizacione jedinice. (4) Unutra{we organizacione jedinice su: odjeqewe, odsjek i grupa. (5) Vrste i broj organizacionih jedinica utvr|uju se prema obimu i vrsti poslova u republi~kom organu uprave. ^lan 5. (1) Resor se osniva za obavqawe poslova iz jedne ili vi{e oblasti u okviru djelokruga ministarstva. (2) Sektor se osniva za obavqawe poslova iz jedne ili vi{e oblasti u okviru djelokruga ministarstva ili republi~ke uprave ili republi~ke upravne organizacije. (3) Ako je ministarstvo osnovano za vi{e oblasti ili je nastalo spajawem dva ili vi{e republi~kih organa uprave, u okviru resora mo`e se uspostaviti sektor kao unutra{wa organizaciona jedinica. ^lan 6. (1) Sekretarijat ministarstva osniva se kao posebna organizaciona jedinica koja za potrebe ministarstva po pravilu obavqa kadrovske, organizacione, finansijskoplanske i ra~unovodstvene poslove, analiti~ko-informativne, kao i pomo}ne i tehni~ke poslove. (2) Za obavqawe poslova iz stava 1. ovog ~lana sekretarijat kao posebna organizaciona jedinica mo`e osnovati grupu, a izuzetno odsjek ili odjeqewe. ^lan 7. (1) Odjeqewe se mo`e osnovati u okviru resora ili sektora u republi~kim organima uprave, za odre|eno

I - OSNOVNE ODREDBE ^lan 1. Ovom uredbom utvr|uju se na~ela za unutra{wu organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta ministarstava, republi~kih uprava i republi~kih upravnih organizacija (u daqem tekstu: republi~ki organi uprave) i drugih organa i slu`bi na koje se primjewuje Zakon o dr`avnim slu`benicima, vrste organizacionih jedinica i uslovi za wihovo osnivawe, na~in rukovo|ewa organizacionim jedinicama, sistematizacija radnih mjesta, kao i postupak dono{ewa Pravilnika o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (u daqem tekstu: Pravilnik). ^lan 2. Unutra{wa organizacija i sistematizacija radnih mjesta treba da: a) se zasniva na djelokrugu rada organa i radnim procesima u wemu, b) bude prilago|ena cjelini poslova organa, v) omogu}i grupisawe istovrsnih ili srodnih i me|usobno povezanih poslova u odgovaraju}e unutra{we organizacione jedinice, g) obezbijedi djelotvoran i skladan rad republi~kog organa uprave i djelotvoran nadzor nad radom unutar organa, d) obezbijedi brzo i djelotvorno ostvarivawe prava i pravnih interesa stranaka i |) obezbijedi javnost rada organa. ^lan 3. Pravilnik se sastoji od: a) unutra{we organizacije (organizacione jedinice, wihov djelokrug i me|usobni odnosi), b) sistematizacije radnih mjesta (ukupan broj radnih mjesta dr`avnih slu`benika i namje{tenika; nazivi rad-

Strana 2 - Broj 18

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

^etvrtak, 12. mart 2009.

upravno ili teritorijalno podru~je ili za odre|enu vrstu me|usobno povezanih poslova republi~kih organa uprave ~ije obavqawe zahtijeva odre|en stepen samostalnosti i povezanosti u radu. (2) Izuzetno, u republi~kim upravama i republi~kim upravnim organizacijama u kojima nije osnovan sektor, za odre|enu oblast mo`e se osnovati odjeqewe ili odsjek, ukoliko su ispuweni uslovi propisani za wihovo osnivawe. ^lan 8. Odsjek se osniva u okviru odjeqewa za obavqawe srodnih poslova republi~kih organa uprave, drugih me|usobno povezanih poslova, kao i pomo}no-tehni~kih poslova ako wihovo obavqawe zahtijeva odre|enu samostalnost i povezanost u radu. ^lan 9. Grupa se osniva za obavqawe me|usobno povezanih normativno-pravnih i studijsko-analiti~kih poslova. ^lan 10. (1) Unutra{we organizacione jedinice mogu izuzetno imati i druge nazive ako to vi{e odgovara prirodi poslova koji se u tim jedinicama obavqaju (centar, ra~unovodstvo, pisarnica i sl.). (2) Republi~ki organi uprave mogu osnovati i druge organizacione jedinice ako je posebnim zakonom propisana unutra{wa organizacija tih organa ili to nala`u specifi~nosti poslova organa (unutra{wi poslovi, inspektorat i sl.). ^lan 11. (1) Republi~ki organi uprave za obavqawe zakonom utvr|enih poslova iz svog djelokruga rada mogu osnovati podru~ne jedinice sa unutra{wim organizacionim jedinicama ili bez wih. (2) Podru~ne jedinice, wihova nadle`nost i wihovo unutra{we ure|ewe utvr|uju se Pravilnikom iz ~lana 1. ove uredbe u skladu sa zakonom. ^lan 12. Ministar mo`e osnovati kabinet ministra kao posebnu organizacionu jedinicu radi vr{ewa savjetodavnih poslova, protokolarnih poslova i administrativno-tehni~kih poslova koji su zna~ajni za rad ministra. 2. Uslovi za osnivawe unutra{wih organizacionih jedinica ^lan 13. (1) Pored op{tih uslova predvi|enih ovom uredbom, za osnivawe unutra{wih organizacionih jedinica potrebno je: a) za osnivawe sektora kao unutra{we organizacione jedinice u okviru resora najmawe 15 izvr{ilaca, ukqu~uju}i i rukovodioca sektora, b) za osnivawe odjeqewa najmawe {est izvr{ilaca, ukqu~uju}i i rukovodioca odjeqewa, v) za osnivawe odsjeka najmawe ~etiri izvr{ioca, ukqu~uju}i i rukovodioca odsjeka i g) za osnivawe grupe najmawe tri izvr{ioca, ukqu~uju}i i rukovodioca grupe. (2) Izuzetno, zbog specifi~nosti i slo`enosti poslova, Vlada mo`e prilikom davawa saglasnosti na Pravilnik republi~kih organa uprave odrediti za osnivawe unutra{wih organizacionih jedinica i mawi broj izvr{ilaca od utvr|enog broja iz stava 1. ovog ~lana. III - SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA ^lan 14. Sistematizacijom radnih mjesta u smislu ove uredbe obavezno se utvr|uje:

a) ukupan broj radnih mjesta dr`avnih slu`benika i namje{tenika po organizacionim jedinicama, b) opis poslova radnih mjesta, v) naziv radnih mjesta sa kategorijama i zvawima za dr`avne slu`benike i radna mjesta namje{tenika, g) potreban broj dr`avnih slu`benika i namje{tenika za svako radno mjesto i d) posebni uslovi za zasnivawe radnog odnosa. ^lan 15. Opis radnog mjesta sadr`i: opis poslova koji se obavqaju na radnom mjestu, kao i analiti~ku procjenu radnog mjesta u skladu sa kriterijumima, aspektima i nivoima utvr|enim posebnom uredbom. ^lan 16. (1) Kategorije i zvawa dr`avnih slu`benika unose se u sistematizaciju u skladu sa Uredbom o kategorijama i zvawima dr`avnih slu`benika. (2) Razvrstavawe kategorija i zvawa vr{i se po slo`enosti, wihovom zna~aju i doprinosu u ostvarivawu ciqeva rada republi~kih organa uprave. ^lan 17. (1) Radna mjesta namje{tenika utvr|uju se pravilnikom, u skladu sa posebnom uredbom. (2) Razvrstavawe radnih mjesta namje{tenika vr{i se po slo`enosti, wihovom zna~aju u obezbje|ivawu poslova iz ~lana 2. stav 4. Zakona o dr`avnim slu`benicima. IV - RUKOVO\EWE ORGANIZACIONIM JEDINICAMA 1. Rukovo|ewe organizacionim jedinicama ^lan 18. Radom organizacione jedinice rukovodi: a) resorom i sektorom kao osnovnim organizacionim jedinicama u ministarstvu - pomo}nik ministra, b) sekretarijatom ministarstva - sekretar, v) sektorom kao unutra{wom organizacionom jedinicom u ministarstvu - na~elnik sektora, g) sektorom kao osnovnom organizacionom jedinicom u republi~koj upravi, odnosno republi~koj upravnoj organizaciji - pomo}nik rukovodioca republi~ke uprave, odnosno pomo}nik rukovodioca republi~ke upravne organizacije, d) odjeqewem - na~elnik odjeqewa, |) odsjekom - rukovodilac odsjeka, e) grupom - rukovodilac grupe. (2) Kabinetom ministra kao posebnom organizacionom jedinicom rukovodi {ef kabineta. ^lan 19. Rukovodilac organizacione jedinice organizuje, objediwuje i usmjerava rad tih jedinica, odnosno zaposlenih u wima, pru`a neophodnu stru~nu pomo} i obavqa najslo`enije poslove iz djelokruga organizacione jedinice kojom rukovodi. ^lan 20. (1) Pomo}nik ministra rukovodi resorom, odnosno sektorom, odgovara za kori{}ewe finansijskih, materijalnih i qudskih resursa osnovne organizacione jedinice kojom rukovodi. (2) Pomo}nik za svoj rad odgovara ministru. ^lan 21. (1) Radom samostalne republi~ke uprave, odnosno samostalne republi~ke upravne organizacije rukovodi direktor. (2) Direktor iz stava 1. ovog ~lana za svoj rad odgovara Vladi.

^etvrtak, 12. mart 2009.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 18 - Strana 3

(3) Radom republi~ke uprave, odnosno republi~ke upravne organizacije u sastavu ministarstva rukovodi direktor. (4) Direktor iz stava 3. ovog ~lana za svoj rad odgovara ministru. ^lan 22. (1) Zamjenik direktora zamjewuje direktora i obavqa druge poslove koje mu odredi direktor. (2) Zamjenik direktora za svoj rad odgovara direktoru. ^lan 23. (1) Sekretar ministarstva rukovodi sekretarijatom ministarstva, stara se o stawu kadrova u ministarstvu, finansijskim i informati~kim pitawima, tehni~ki uskla|uje rad organizacionih jedinica ministarstva, predla`e plan rada ministarstva po dobijawu planova resora, republi~kih uprava i republi~kih upravnih organizacija iz sastava ministarstva i predla`e planove stru~nog usavr{avawa i osposobqavawa dr`avnih slu`benika, obavqa poslove saradwe ministarstva sa drugim organima, ustanovama i drugim subjektima i druge poslove koje mu povjeri ministar. (2) Sekretar ministarstva za svoj rad odgovara ministru. ^lan 24. (1) Pomo}nik direktora republi~ke uprave, odnosno republi~ke upravne organizacije organizuje rad organizacione jedinice kojom rukovodi, predla`e nacrt plana rada, raspore|uje poslove na unutra{we organizacione jedinice i vr{i nadzor nad wihovim radom; odre|uje i nadzire na~in i vrijeme izvr{ewa poslova, obavqa i druge poslove koje mu povjeri direktor. (2) Pomo}nik direktora za svoj rad odgovara direktoru. 2. Ogovornost za rad organizacionih jedinica ^lan 25. (1) Za rad organizacionih jedinica odgovaraju rukovodioci. (2) Rukovodioci organizacionih jedinica odgovaraju za blagovremeno, zakonito i pravilno obavqawe poslova iz djelokruga organizacione jedinice kojom rukovode. ^lan 26. Rukovodioci unutra{wih organizacionih jedinica (na~elnik sektora, na~elnik odjeqewa, rukovodilac odsjeka i rukovodilac grupe) odgovaraju za svoj rad i rad organizacionih jedinica kojom rukovode, rukovodiocu resora, odnosno sektora u ~ijem je sastavu unutra{wa organizaciona jedinica. ^lan 27. Hijerarhijska odgovornost izme|u rukovodioca osnovnih i unutra{wih organizacionih jedinica, kao odnosa wihove nadre|enosti, odnosno podre|enosti, utvr|uje se organizacionim dijagramom koji je sastavni dio Pravilnika. V - POSTUPAK DONO[EWA PRAVILNIKA ^lan 28. (1) Pravilnik o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta donosi rukovodilac republi~kog organa uprave, uz saglasnost Vlade. (2) Direktor republi~kog organa uprave u sastavu ministarstva, prije upu}ivawa u proceduru dono{ewa pravilnika iz stava 1. ovog ~lana pribavqa mi{qewe nadle`nog ministarstva. ^lan 29. (1) Rukovodilac republi~kog organa uprave, prije upu}ivawa pravilnika Vladi na davawe saglasnosti,

pravilnik dostavqa na mi{qewe Ministarstvu uprave i lokalne samouprave i Ministarstvu finansija. (2) Prilikom dostavqawa pravilnika Vladi na saglasnost rukovodilac republi~kog organa uprave du`an je da prilo`i mi{qewe iz stava 1. ovog ~lana i obrazlo`ewe na date a neprihva}ene prijedloge i primjedbe od Ministarstva uprave i lokalne samouprave i Ministarstva finansija. (3) Prije stupawa na snagu, pravilnik i odluka o davawu saglasnosti objavquju se u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. ^lan 30. Ministarstvo uprave i lokalne samouprave du`no je da u svom mi{qewu predlo`i Vladi da ne da saglasnost na pravilnik ako pravilnik nije usagla{en sa zakonom ili drugim propisom iz oblasti organizacije republi~ke uprave. ^lan 31. Ministarstvo finansija du`no je da u svom mi{qewu predlo`i Vladi da ne da saglasnost na pravilnik ako u buxetu Republike nisu obezbije|ena sredstva za sve dr`avne slu`benike i namje{tenike koji su prema pravilniku potrebni republi~kom organu uprave. VI - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lan 32. Ako je posebnim zakonom ili uredbom propisana unutra{wa organizacija pojedinih organa republi~ke uprave odredbe ove uredbe primjewiva}e se samo na pitawa koja nisu ure|ena tim posebnim propisom. ^lan 33. Do izrade standardnih opisa radnih mjesta za sve kategorije dr`avnih slu`benika i opisa poslova za tipi~na radna mjesta namje{tenika zadr`a}e se postoje}i opisi poslova i zadataka. ^lan 34. Republi~ki organi uprave du`ni su da svoje pravilnike usklade sa ovom uredbom u roku od 30 dana od dana wenog stupawa na snagu. ^lan 35. Stupawem na snagu ove uredbe prestaje da va`i Uredba o na~elima za unutra{wu organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u upravi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 1/03, 29/03 i 41/06). ^lan 36. Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Broj: 04/1-012-2-272/09 26. februara 2009. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade, Milorad Dodik, s.r.

308
Na osnovu ~lana 43. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), a u skladu sa ~lanom 27. stav 2. Zakona o dr`avnim slu`benicima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 26. februara 2009. godine, d o n i j e l a j e

UREDBU
O KATEGORIJAMA I ZVAWIMA DR@AVNIH SLU@BENIKA

^lan 1. Ovom uredbom ure|uju se i utvr|uju kategorije i zvawa radnih mjesta dr`avnih slu`benika kao i uslovi za obavqawe poslova na tim radnim mjestima u mini-

Strana 4 - Broj 18

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

^etvrtak, 12. mart 2009.

starstvima, republi~kim upravama, republi~kim upravnim organizacijama i drugim organima i slu`bama na koje se primjewuje Zakon o dr`avnim slu`benicima. ^lan 2. Kategoriju radnog mjesta odre|uje slo`enost poslova i zadataka, ovla{}ewe, odgovornost i samostalnost radnog mjesta dr`avnog slu`benika, koja je izra`ena kroz propisane posebne uslove koje je potrebno ispuniti. ^lan 3. Poslovi dr`avnog slu`benika su poslovi osnovne djelatnosti republi~kih organa uprave, i to: normativno-pravni poslovi, izvr{avawe zakona i drugih propisa, odlu~ivawe u upravnom postupku, inspekcijski nadzor i ostali stru~ni poslovi republi~kih organa uprave. ^lan 4. (1) U organima uprave utvr|uju se sqede}e kategorije radnih mjesta sa propisanim posebnim uslovima: a) prva kategorija: pomo}nik ministra, rukovodilac republi~ke uprave i rukovodilac republi~ke upravne organizacije - VII stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, najmawe pet godina radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave, b) druga kategorija: sekretar ministarstva, zamjenik i pomo}nik rukovodioca republi~ke uprave, zamjenik i pomo}nik rukovodioca republi~ke upravne organizacije, glavni republi~ki inspektor i sekretar u Agenciji za dr`avnu upravu - VII stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, najmawe pet godina radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave, v) tre}a kategorija: inspektor i interni revizor VII stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, najmawe tri godine radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave, g) ~etvrta kategorija: stru~ni savjetnik, VII stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, najmawe tri godine radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave, d) peta kategorija: rukovodilac unutra{we organizacione jedinice - VII stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, najmawe tri godine radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave, |) {esta kategorija: vi{i stru~ni saradnik - VII stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, radno iskustvo u zavisnosti od zvawa u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave, e) sedma kategorija: stru~ni saradnik - VI stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, najmawe devet mjeseci radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave i `) osma kategorija: stru~ni saradnik - IV stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, najmawe {est mjeseci radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave. ^lan 5. (1) Dr`avni slu`benik sti~e zvawe radnog mjesta dr`avnog slu`benika na osnovu propisanih uslova za to radno mjesto koji se odnose na: operativno znawe i vje{tine, upravqawe i rukovo|ewe, odgovornost, slo`enost, zna~aj i uslove rada.

(2) U zvawa se ne razvrstavaju: rukovode}i dr`avni slu`benici, rukovodioci unutra{wih organizacionih jedinica, stru~ni savjetnik i interni revizor. ^lan 6. Radno mjesto inspektora razvrstava se u sqede}a zvawa: a) mla|i inspektor, osim posebnih uslova propisanih u ~lanu 4. stav 1. ta~ka g) ove uredbe, i do jedne godine inspektorskog sta`a, b) inspektor, osim posebnih uslova propisanih u ~lanu 4. stav 1. ta~ka g) ove uredbe, i najmawe jedna godina inspektorskog sta`a i v) vi{i inspektor, osim posebnih uslova propisanih u ~lanu 4. stav 1. ta~ka g) ove uredbe, i najmawe dvije godine inspektorskog sta`a. ^lan 7. Radno mjesto vi{eg stru~nog saradnika razvrstava se u sqede}a zvawa: a) vi{i stru~ni saradnik prvog zvawa: osim propisanih uslova iz Zakona o dr`avnim slu`benicima i posebnih uslova u ~lanu 4. stav 1. ta~ka |), i radno iskustvo od tri godine, b) vi{i stru~ni saradnik drugog zvawa: osim propisanih uslova iz Zakona o dr`avnim slu`benicima i posebnih uslova u ~lanu 4. stav 1. ta~ka |), i radno iskustvo od dvije godine i v) vi{i stru~ni saradnik tre}eg zvawa: osim propisanih uslova iz Zakona o dr`avnim slu`benicima i posebnih uslova u ~lanu 4. stav 1. ta~ka |), i radno iskustvo od jedne godine. ^lan 8. Ukoliko su posebni uslovi u pogledu potrebnog radnog iskustva i polo`enog stru~nog ispita za rad u organima uprave druga~ije propisani posebnim propisom u odnosu na ~l. 4, 6. i 7. ove uredbe, primjewiva}e se taj propis (inspekcija, policija i sl.). ^lan 9. Organi uprave du`ni su da svoje akte o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta usklade za odredbama ove uredbe. ^lan 10. Stupawem na snagu ove uredbe prestaje da va`i Uredba o kategorijama dr`avnih slu`benika (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 29/03 i 41/06). ^lan 11. Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Broj: 04/1-012-2-273/09 26. februara 2009. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade, Milorad Dodik, s.r.

309
Na osnovu ~lana 43. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), a u skladu sa ~lanom 111. stav 1. Zakona o dr`avnim slu`benicima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 26. februara 2009. godine, d o n i j e l a j e

UREDBU
O RADNIM MJESTIMA NAMJE[TENIKA

^lan 1. Ovom uredbom ure|uju se i utvr|uju radna mjesta namje{tenika i uslovi za obavqawe poslova na tim radnim mjestima u ministarstvima, republi~kim upravama, republi~kim upravnim organizacijama i drugim organima

broj 118/08). V Ministarstvo finansija }e sa ra~una posebnih namjena za vode sredstva od vodnih naknada i zakupa javnog vodnog dobra u punom iznosu usmjeravati na `iro-ra~un Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Save. ^lan 2.Strana 5 i slu`bama na koje se primjewuje Zakon o dr`avnim slu`benicima. februara 2009. 7. ^lan 3. odgovaraju}a {kolska sprema. najmawe {est mjeseci radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa. primjewiva}e se taj propis (inspekcija. godinu. Organi uprave du`ni su da svoje akte o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta usklade za odredbama ove uredbe. 310 Na osnovu ~lana 43. kao i dodijeqeni buxet u okviru buxeta Republike Srpske za 2009. Radna mjesta namje{tenika su radna mjesta na kojima se obavqaju administrativni. {umarstva i vodoprivrede }e nakon imenovawa v. broj 118/08) i ~lana 23. . najmawe dvije godine radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa. kako bi se sredstva Republi~ke direkcije za vode. februara 2009. (1) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika prve kategorije sa vi{om stru~nom spremom su: VI stepen stru~ne spreme. godinu raspodijelili na pripadaju}e agencije za vode. Broj: 04/1-012-2-274/09 26. ra~unovodstveno-finansijski. 12. stav 3. broj 50/06). a nakon uspostavqawa Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Trebi{wice sredstva }e usmjeravati na pripadaju}e agencije za vode u skladu sa diobnim bilansom i nalogom Ministarstva poqoprivrede. III Agencija za vode oblasnog rije~nog sliva Save }e pripremiti Finansijski plan i Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Trebi{wice za 2009. (2) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika druge kategorije sa visokom stru~nom spremom su: VII stepen stru~ne spreme. ~lana 43. godine. najmawe devet mjeseci radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. ^lan 4. odgovaraju}a {kolska sprema. 5. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Milorad Dodik. 6. najmawe {est mjeseci radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa. odgovaraju}a {kolska sprema. ^lan 9. odgovaraju}a {kolska sprema. U republi~kom organu uprave utvr|uju se sqede}a radna mjesta namje{tenika: a) u okviru visoke stru~ne spreme: namje{tenik prve kategorije. namje{tenik druge kategorije. d o n i j e l a j e ODLUKU O PO^ETKU RADA AGENCIJE ZA VODE OBLASNOG RIJE^NOG SLIVA TREBI[WICE I Ovom odlukom bli`e se utvr|uju uslovi za po~etak rada Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Trebi{wice. odgovaraju}a {kolska sprema.). ^lan 10.d. mart 2009. najmawe pet godina radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa. direktora Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Trebi{wice stvoriti uslove za po~etak rada i funkcionisawe ove agencije. i 8. namje{tenik tre}e kategorije i namje{tenik ~etvrte kategorije. koje }e zajedni~ki sprovoditi do uspostavqawa zakonima predvi|enih slu`bi Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Trebi{wice. Opis poslova radnih mjesta namje{tenika i uslovi za obavqawe tih poslova utvr|uju se Pravilnikom o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u republi~kom organu uprave. ^lan 5. IV Agencija za vode oblasnog rije~nog sliva Save pripremi}e diobni bilans. b) u okviru vi{e stru~ne spreme: namje{tenik prve kategorije i namje{tenik druge kategorije. (2) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika druge kategorije sa vi{om stru~nom spremom su: VI stepen stru~ne spreme. odgovaraju}a {kolska sprema.r. (4) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika ~etvrte kategorije sa visokom stru~nom spremom su: VII stepen stru~ne spreme. Posebni uslov za radno mjesto namje{tenika sa osmogodi{wom {kolom je: osmogodi{wa {kola. II Ministarstvo poqoprivrede. odgovaraju}a {kolska sprema. {umarstva i vodoprivrede. policija i sl. ukqu~uju}i i rukovodioce sa visokom stru~nom spremom su: VII stepen stru~ne spreme. {umarstva i vodoprivrede. najmawe jedna godina radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa. Vlada Republike Srpske. Zakona o vodama (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. a ~ije obavqawe je potrebno radi vr{ewa poslova osnovne djelatnosti iz djelokruga republi~kog organa uprave. pomo}no-tehni~ki i drugi poslovi. ^lan 11. (1) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika prve kategorije sa sredwom stru~nom spremom su: IV stepen stru~ne spreme. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . najmawe jedna godina radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa. Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Zakona o republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Ukoliko su posebni uslovi druga~ije propisani posebnim propisom u odnosu na ~l. (3) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika tre}e kategorije sa visokom stru~nom spremom su: VII stepen stru~ne spreme. na sjednici od 26. ^lan 7. v) u okviru sredwe stru~ne spreme: namje{tenik prve kategorije i namje{tenik druge kategorije i g) namje{tenik u okviru osmogodi{we {kole. odgovaraju}a {kolska sprema. ^lan 6. ukqu~uju}i i rukovodioce. (2) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika druge kategorije sa sredwom stru~nom spremom su: III stepen stru~ne spreme. ^lan 8. najmawe tri godine radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa.^etvrtak. ove uredbe. kao samostalne upravne organizacije sa svojstvom pravnog lica u okviru Ministarstva poqoprivrede. (1) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika prve kategorije. s.

u iznosu od 1. februara 2009. VI Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. br. Zakona o republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Vlada . februara 2009. ODLUKU O USLOVIMA ZA PO^ETAK RADA AGENCIJE ZA [UME I Ovom odlukom utvr|uju se uslovi za po~etak rada Agencije za {ume Republike Srpske (u daqem tekstu: Agencija). Milorad Dodik. januara 2009. Zakona o {umama (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. III Plasman odre|enog iznosa sredstava izvr{i}e se prema fakturi Fonda dje~ije za{tite za potrebe tre}ero|enog i ~etvrtoro|enog djeteta. s. februara 2009. januara 2009. Milorad Dodik. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. po~ev{i od 1. godine. II U skladu sa Zakonom o dje~ijoj za{titi. Vlada Republike Srpske. lokacija i potreban broj izvr{ilaca utvrditi Pravilnikom. II Sva sudska rje{ewa o izvr{ewu koja su donesena na osnovu pravosna`nih sudskih presuda. od 22. stav 3. godine.00 KM.r. IV Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. februara 2009. . godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. broj 118/08). po~ev{i od 1. ~lana 44. broj: 04/1-012-2-101/09. godine. a donosi ministar poqoprivrede. kao i godi{wi izvje{taj o radu i izvr{ewu finansijskog plana Agencije usvaja Vlada. VIII Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. VII Godi{wi program rada i finansijski plan. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 313 Na osnovu ~lana 43. broj 11/09). omladine i sporta predvi|ena za projekat “Fond tre}e i ~etvrto dijete”.iznos od 600. d o n i j e l a j e I Privremeno se obustavqa izvr{ewe sudskih odluka po osnovu obaveza koje ~ine unutra{wi dug Republike Srpske. IV Vr{ilac du`nosti direktora Agencije }e u roku od trideset dana (30) od dana imenovawa donijeti Pravilnik o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (u daqem tekstu: Pravilnik). Republike Srpske. Vlada Republike Srpske. broj 82/06). ~iji }e se poslovi.za svako tre}ero|eno dijete . broj 118/08).iznos od 800. {umarstva i vodoprivrede. a odnose se na obaveze koje ~ine unutra{wi dug Republike Srpske u skladu sa Zakonom o utvr|ivawu i na~inu izmirewa unutra{weg duga Republike Srpske. januara 2009. na sjednici od 26. broj 118/08). februara 2009. u skladu sa Odlukom Ustavnog suda Republike Srpske. 12. ove ta~ke predla`e direktor Agencije. 312 Na osnovu ~lana 43.00 KM.00 KM. Za obavqawe poslova iz svog djelokruga Agencija }e. uz saglasnost Ministarstva. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade.r. broj 118/08) i ~lana 31. d o n i j e l a j e ODLUKU O ODOBREWU PLASMANA SREDSTAVA I Odobrava se plasman sredstava koja su buxetom Republike Srpske za 2009. V Agencija }e poslove iz svog djelokruga obavqati samostalno. 68/07. na sjednici od 26.000. mart 2009. s. ne mogu se izvr{avati do dono{ewa propisa iz ta~ke I ove odluke. broj 75/08). godine. do stupawa na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o utvr|ivawu i na~inu izmirewa unutra{weg duga Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj: U-75/04 (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.r. stav 3. Cjenovnik usluga iz stava 1. Broj: 04/1-012-2-276/09 26. III Vlada Republike Srpske }e na prijedlog Ministarstva poqoprivrede. VI Agencija mo`e u okviru svog djelokruga. stav 2. Broj: 04/1-012-2-275/09 26. pru`ati usluge fizi~kim i pravnim licima uz odgovaraju}u naknadu. godinu u okviru Ministarstva porodice. III Ministarstvo finansija }e pripremiti Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o utvr|ivawu i na~inu izmirewa unutra{weg duga Republike Srpske.Strana 6 . godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. formirati podru~ne jedinice. na sjednici od 26. d o n i j e l a j e ODLUKU O ODLAGAWU OD IZVR[EWA SUDSKIH ODLUKA PO OSNOVU OBAVEZA KOJE ^INE UNUTRA[WI DUG REPUBLIKE SRPSKE 311 Na osnovu ~lana 43. uz saglasnost Ministarstva. odobrava se majci: .000. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. izvan sjedi{ta. po postupku regulisanom Uputstvom o na~inu i postupku isplate nov~ane naknade za tre}e i ~etvrto dijete po Odluci o odobravawu plasmana sredstava Vlade Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine. II Sjedi{te Agencije je u Bawoj Luci.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. s. {umarstva i vodoprivrede (u daqem tekstu: Ministarstvo) imenovati vr{ioca du`nosti direktora Agencije. a u vezi sa Zakqu~kom Vlade Republike Srpske.za svako ~etvrtoro|eno dijete . 47/06. Broj: 04/1-012-2-284/09 26. februara 2009. stav 3. godine. 63/04. 17/08 i 64/08). Milorad Dodik.

bez naknade. na sjednici od 26. . od 30. stav 3. Broj: 04/1-012-2-339/09 26. preduze}u “Eko Green Energy” d. broj 118/08). na prijedlog Komisije za koncesije Republike Srpske. “BISTRICA B-2a” i “BISTRICA B-3” NA RIJECI BISTRICI.Svetosavsku omladinsku zajednicu Veri}i . Broj: 04/1-012-2-278/09 26.Strana 7 IV Za realizaciju ove odluke zadu`uju se Ministarstvo za porodicu. od 30. Visina koncesione naknade za koncesiju iznosi 4. s. donijela je 314 Na osnovu ~lana 6. 316 Na osnovu ~lana 43. broj: 05-312-1290/06. Grad Bawa Luka . Vlada Republike Srpske. godine. februara 2009. februara 2009. Zakona o koncesijama (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. februara 2009. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . Kotor Varo{.1 (jedan) TV prijemnik. Milorad Dodik. Milorad Dodik.2 (dva) ra~unara i . Koncesija iz prethodnog stava dodjequje se na period do 30 (trideset) godina.00 KM. nad osnovnim sredstvima. Koncesionar je du`an prije zakqu~ivawa ugovora o koncesiji uplatiti u korist buxeta Republike Srpske jednokratnu naknadu za koncesiono pravo na istra`ivawe i eksploataciju mrkog ugqa na le`i{tima “Maslovare” i “Hrva}ani” u iznosu od 105.Bistrica . III Za realizaciju ove odluke zadu`uju se Republi~ki centar za istra`ivawe ratnih zlo~ina. III Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. V Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.2 (dva) ra~unara. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. na sjednici od 26. avgusta 2006. Zakona o koncesijama. Vlada Republike Srpske. stav 3.o. br.Osnovnu {kolu “\ura Jak{i}” Srpski Milanovac. 25/02 i 91/06) i ~lana 43. Koncesioni odnos presta}e ispuwewem bilo koje od pretpostavki iz ~lana 29. II U skladu sa ta~kom I ove odluke. s. I U skladu sa ~lanom 27. prihvata se ponuda preduze}a “Eko Green Energy” d. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.r. Milorad Dodik.Udru`ewe rezervnih vojnih starje{ina Grada Bawa Luka .r. Broj: 04/1-012-2-279/09 26. februara 2009. Osnovna {kola “\ura Jak{i}” Srpski Milanovac.o. godine. energetike i rudarstva za potpisivawe Aneksa Ugovora iz ta~ke I ove odluke. gubi sva prava utvr|ena ovom odlukom. kojim }e se bli`e urediti koncesioni odnos. energetike i rudarstva da sa Koncesionarom zakqu~i ugovor o koncesiji.00% od bruto prihoda ostvarenog kori{}ewem mineralnog resursa. na sjednici od 26. godine ODLUKU O DODJELI KONCESIJE ZA ISTRA@IVAWE I EKSPLOATACIJU MRKOG UGQA NA LE@I[TIMA “MASLOVARE” I “HRVA]ANI” OP[TINA KOTOR VARO[ PREDUZE]U DOO “EKO GREEN ENERGY” KOTOR VARO[ I Daje se saglasnost na Aneks Ugovora o koncesiji za izgradwu hidroelektrana “Bistrica B-1”. godine. omladinu i sport. koje }e zakqu~iti Ugovor o prenosu vlasni{tva. Koncesionar se obavezuje na uredno pla}awe koncesione naknade. mart 2009. Ministarstvo zdravqa i socijalne za{tite i Ministarstvo finansija. IV Ovla{}uje se Ministarstvo industrije. “Bistrica B2a” i “Bistrica B-3” na rijeci Bistrici. II Ovla{}uje se ministar industrije.r. Kotor Varo{ (u daqem tekstu: Koncesionar) dodjequje se koncesija za istra`ivawe i eksploataciju mrkog ugqa na le`i{tima “Maslovare” i “Hrva}ani”. februara 2009. 315 Na osnovu ~lana 27. Zakona o koncesijama. ra~unaju}i od dana zakqu~ivawa ugovora o koncesiji. Svetosavska omladinska zajednica Veri}i . koji se nalazi na teritoriji op{tine Kotor Varo{. II Prenos sredstava iz ta~ke I ove odluke vr{i se bez naknade. .000.o. 25/02 i 91/06) i ~lana 43.Bistrica i Udru`ewe rezervnih vojnih starje{ina Grada Bawa Luka. Vlada Republike Srpske.^etvrtak. Zakona o koncesijama (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. donijela je ODLUKU O DAVAWU SAGLASNOSTI NA ANEKS UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADWU HIDROELEKTRANA “BISTRICA B-1”. broj 118/08). VI Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. godine. februara 2009. broj 118/08). godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. br. stav 3. broj: 05-3121290/06. s. d o n i j e l a j e ODLUKU O PRENOSU PRAVA VLASNI[TVA I Ovom odlukom prenosi se pravo vlasni{tva nad osnovnim sredstvima sa Republi~kog centra za istra`ivawe ratnih zlo~ina na: . Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 12. za dodjelu koncesije za istra`ivawe i eksploataciju mrkog ugqa na le`i{tima “Maslovare” i “Hrva}ani” u kotorvaro{kom ugqenom basenu. V Ako Koncesionar u roku od 30 dana od dana prijema ove odluke ne potpi{e ugovor o koncesiji. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade.o. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. III Za kori{}ewe koncesije iz ta~ke II ove odluke. avgusta 2006.

52/04. ~lana 7.da im nije pravosna`nom presudom izre~ena mjera bezbjednosti zabrane vr{ewa poslova iz nadle`nosti upravnog odbora. 34/07 i 4/08). februara 2009. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. na osnovu ove odluke.da nisu osu|ivani za krivi~no djelo i prekr{aje iz oblasti finansijskog poslovawa. vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Zakona o spre~avawu sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. V Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske. br. III Zadu`uje se Ministarstvo prosvjete i kulture da.da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije dana objavqivawa upra`wene pozicije. godine. 52/04. februara 2009. . Vlada Republike Srpske. 12. 44/03. Zakona o sistemu indirektnog oporezivawa u Bosni i Hercegovini (“Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine”. koja se sastoji od pet (5) ~lanova iz reda lica koja poznaju oblasti od interesa za poslovawe Uprave za indirektno oporezivawe. . broj 118/08).Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. broj 25/03) i ~lana 17. Broj: 04/1-012-2-282/09 26. broj 25/03). Zakona o ministarskim. broj 118/08). iz kwigovodstva osnovnih sredstava iskwi`i osnovna sredstva Ministarstva prosvjete i kulture na kojima se prenosi pravo vlasni{tva.da su stariji od 18 godina.r. Broj: 04/1-012-2-280/09 26. mart 2009. d o n i j e l a j e . IV U skladu sa zakonom i ovom odlukom. godine. IV Sastavni dio ove odluke je spisak osnovnih sredstava koja se prenose u trajno vlasni{tvo Republi~kom pedago{kom zavodu.r. Milorad Dodik. Vlada Republike Srpske. stav 2. stav 2. a na prijedlog Komisije za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe. 319 Na osnovu ~lana 43. godine. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. II Pravo vlasni{tva prenosi se bez ograni~ewa i bez naknade. . Ustava BiH. stav 3. Milorad Dodik. III ^lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe. stav 3. IV Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Vlada Republike Srpske.Strana 8 . B) Posebni uslovi: .da ne obavqaju du`nost ili vr{e aktivnosti koje dovode do sukoba interesa kako je propisano odredbama ~lana 5. 44/03. II Kandidati za funkciju u organu iz ta~ke I ove odluke moraju ispuwavati sqede}e uslove. Zakonom o sistemu indirektnog oporezivawa u Bosni i Hercegovini i uslovi utvr|eni ovom odlukom. februara 2009. ove ta~ke smatraju se op{ti i posebni uslovi utvr|eni Zakonom o ministarskim. Broj: 04/1-012-2-281/09 26. U komisiju za izbor imenuju se lica koja posjeduju stru~nu spremu i stru~no znawe na istom ili vi{em nivou od nivoa za koji se sprovodi postupak. ~lana 8. Vlada Republike Srpske imenuje komisiju za izbor. februara 2009. s. V Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. br. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.visoka stru~na sprema (VII stepen). na sjednici od 26. 317 Na osnovu ~lana 43. . broj 73/08) i ~lana 5. na sjednici od 26. Zakona o sistemu indirektnog oporezivawa u Bosni i Hercegovini (“Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine”. februara 2009. zavr{en ekonomski fakultet finansijskog smjera ili pravni fakultet. Pod kriterijumima za izbor ~lana iz stava 1. 318 Na osnovu ~lana 43. vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. februara 2009. te lica koja poznaju odredbe Zakona o sistemu indirektnog oporezivawa u Bosni i Hercegovini. A) Op{ti uslovi Svi kandidati za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe moraju da ispuwavaju sqede}e op{te uslove: . broj 25/03) i ~lana 17.posjedovawe stru~nih i profesionalnih znawa iz oblasti indirektnog oporezivawa. na period od pet godina.r. .da se na wih ne odnosi ~lan IX ta~ka 1. Zakona o ministarskim. s. Zakona o ministarskim. Milorad Dodik.da nisu stariji od 65 godina na dan imenovawa. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. d o n i j e l a j e ODLUKU O PRENOSU PRAVA VLASNI[TVA I Ovom odlukom prenosi se pravo vlasni{tva nad kancelarijskim namje{tajem i opremom sa Ministarstva prosvjete i kulture na Republi~ki pedago{ki zavod Republike Srpske. uz mogu}nost jednog ponovnog imenovawa. 34/07 i 4/08). . d o n i j e l a j e ODLUKU O UTVR\IVAWU KRITERIJUMA ZA IZBOR ^LANA UPRAVNOG ODBORA UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVAWE I Ovom odlukom bli`e se utvr|uju uslovi i kriterijumi za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe. na sjednici od 26. imenuje Vlada Republike Srpske. s. broj 118/08). . stav 3. na osnovu sprovedenog javnog konkursa.

” Broj: 04/1-012-2-305/09 26. nakon sprovedenog postupka javne konkurencije. februara 2009. Broj: 04/1-012-2-283/09 26. .122 . mijewa se i glasi: “Najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupawa na snagu ove odluke. ^lan 6. 12.143 . ^lan 7. . postaju alineje 5. 15/94.r.mikrobiolo{ka dijagnostika. Zakona o sistemu javnih slu`bi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. s. U Odluci o osnivawu Op{te bolnice “Sveti apostol Luka” Doboj (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. s. 65/01.60. 5.85. ta~ka j) i ~lana 43.odlagawe otpada na zemqi{te.^etvrtak. dodaje se nova alineja 4.rad Centra za prikupqawe otpada. poslije alineje 3. rije~i: “predsjednika i” bri{u se. ^lan 19. godine.110 . ^lan 18. br. V Za realizaciju ove odluke zadu`uje se Ministarstvo finansija. Djelatnost iz stava 2. ^lan 3. koja glasi: “. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. iskqu~ivo za svoje potrebe. i 7.djelatnost medicinskih laboratorija. stav 3. “Fokus” i “Press”. ovog ~lana. ^lan 9.020 . mijewa se i glasi: “Djelatnost Bolnice je zdravstvena za{tita stanovni{tva: . ^lan 17. kao i kriterijumi za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe propisani su Odlukom Vlade Republike Srpske o utvr|ivawu kriterijuma za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe. ^lan 10. 2/01. 320 Na osnovu ~lana 15. mijewa se i glasi: “Organ upravqawa Bolnice je Upravni odbor. 17/96 i 28/97) ~lan 6.donosi program rada i finansijski plan Bolnice”.prikupqawe i obrada ostalog otpada: .90.121 .”. 58/01 i 62/02) i ~lana 15.85. U ~lanu 11. februara 2009. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske. 6. ^lan 8. Upravni odbor ima pet ~lanova koji se imenuju na period od ~etiri godine. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVAWU OP[TE BOLNICE “SVETI APOSTOL LUKA” DOBOJ ^lan 1.prevoz pacijenata ambulantnim kolima. stav 1.zdravstveno-preventivna praksa: . . ^lan 4.60.85. . Odluke o Planu mre`a zdravstvenih ustanova (“Slu`beni glasnik Republike Srpske” br. 106/06 i 32/07). 1. a u skladu sa zakonom. Bolnica obavqa i djelatnost: . Milorad Dodik.85.”. Rok za podno{ewe prijava na konkurs je osam dana od dana objavqivawa konkursa. mijewa se i glasi: “Direktora i ~lanove Nadzornog odbora imenuje osniva~ na period od ~etiri godine. III Javni konkurs za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe objavi}e se u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. ovom odlukom i Statutom Bolnice. izvr{i}e se razrje{ewe ~lanova Upravnog odbora iz reda zaposlenih u Bolnici i sprovesti postupak javne konkurencije za imenovawe novih ~lanova. a uz prethodnu saglasnost ministarstva nadle`nog za poslove zdravqa i socijalne za{tite. Zakona o zdravstvenoj za{titi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. stav 3. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . mijewa se i glasi: “Do imenovawa novih ~lanova Upravnog odbora wihove obaveze i prava obavqa}e dosada{wi ~lanovi. ^lan 5. ovog ~lana. na prijedlog Ministarstva zdravqa i socijalne za{tite.”. u skladu sa utvr|enim kriterijumima. ^lan 2.”. . IV Postupak izbora. II Op{ti i posebni uslovi. 18/99. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Pored djelatnosti iz stava 1. Milorad Dodik. dnevnim listovima “Glas Srpske”.r. Upravni odbor Bolnice imenuje i razje{ava Vlada Republike Srpske.ostali vidovi zdravstvene za{tite.230 . VI Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.djelatnost bolnica. Vlada Republike Srpske. broj 118/08). broj .”. i 6. Pored djelatnosti iz st.ostali prevoz putnika u kopnenom saobra}aju za vlastite potrebe i 321 Na osnovu ~lana 43. i 2. imenovana od strane Vlade Republike Srpske.prevoz robe u drumskom saobra}aju za vlastite potrebe. . Bolnica obavqa poslove spoqnotrgovinskog prometa iz oblasti za koju je u skladu sa Zakonom registrovana. ^lan 15. februara 2009.prikupqawe opasnog otpada. Dosada{we alineje 4.Strana 9 ODLUKU O RASPISIVAWU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR ^LANA UPRAVNOG ODBORA UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVAWE I Raspisuje se javni konkurs za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe. izvr{i}e Komisija za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe. mijewa se i glasi: “Statut Bolnice uskladi}e se sa ovom odlukom u roku od 60 dana od dana stupawa na snagu ove odluke. broj 68/07). . U ~lanu 16. . ~lana 12.direktna medicinska praksa.”. ovog ~lana obuhvata prikupqawe i preradu infektivnog medicinskog otpada koji se stvara u zdravstvenim ustanovama. . stav 1. ukqu~uju}i i pregled prispjelih prijava na konkurs. ~lana 17. Zaposleni u bolnici ne mogu biti ~lanovi wenog Upravnog odbora. mart 2009. br. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. na sjednici od 26.240 . 1/03.

r. novembra 2008.~. godine. broj 84/05) ta~ka I mijewa se i glasi: “Vlada Republike Srpske prenosi pravo kori{}ewa na nepokretnostima ozna~enim kao k.dvori{te” upisane u PL br. februara 2009. na sjednici od 26. d o n i j e l a j e I U ta~ki I Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. sve upisane u ZK ul. stav 3. broj 118/08). Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. odnosno ozna~ene kao k. broj: 04/1-012-2898/08. Milorad Dodik. broj: 04/1-012-2898/08. godine. 118/08). Vlada Republike Srpske. Bawa Luka (stari premjer). jula 2005. godine. decembra 2008. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. stav 3. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.r. stav 3.~.zemqi{no-kwi`na kancelarija (u daqem tekstu: nosilac prava kori{}ewa).r. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. avgusta 2008. stav 3. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. broj: 04/1-012-3056/08. 3531 k. na sjednici od 26. broj 81/08). ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O PRENOSU PRAVA KORI[]EWA. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. od 27. 3877/3 “Stari dom Armije . rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se.o. Broj: 04/1-012-2-285/09 26. Broj: 04/1-012-2-287/09 26. Vlada Republike Srpske. Vlada Republike Srpske. novembra 2008. broj: 04/1-012-2044/08. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. 5/25 “Dom JNA sa ku}i{tem i dvori{tem” u ul. decembra 2008. 5/127 i k. broj: 04/1-012-3041/08. Vlada Republike Srpske. na sjednici od 26. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. godine. s. od 24. godine I U Odluci o prenosu prava kori{}ewa. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. Milorad Dodik. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. od 11. Broj: 04/1-012-2-288/09 26. godine. 322 Na osnovu ~lana 43. februara 2009. godine. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. s. jula 2005. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. decembra 2008.o. broj 123/08).r.”. br. Bawa Luka VII (novi premjer). Milorad Dodik. broj: 04/1-012-3041/08. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. d o n i j e l a j e I U ta~ki I Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. broj 118/08). s. februara 2009.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. broj 118/08). broj: 04/1-012-2675/08. 324 Na osnovu ~lana 43. februara 2009. februara 2009. decem- . februara 2009. mart 2009. Broj: 04/1-012-2-286/09 26. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. k. 3877/1 “Stari dom Armije . od 13.~. od 29. broj: 04/1-012-3056/08. od 29.dvori{te. Broj: 04/1-012-2-289/09 26. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Vlada Republike Srpske. broj: 04/1-012-2675/08. 5/134 “ku}i{te i dvori{te”. s. Milorad Dodik. od 30. na sjednici od 26. godine 325 Na osnovu ~lana 43. na sjednici od 26. februara 2009. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU ISPLATE SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. od 13.~. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj 118/08). godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. februara 2009. decembra 2008. 2318/140 k. februara 2009. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU ISPLATE SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. a u vezi sa Odlukom o davawu saglasnosti na zakqu~ewe Ugovora. Vlada Republike Srpske. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.Strana 10 .r. ku}a i zgrada” i k. na sjednici od 26. broj 3/09). broj: 02/1-020991/05. broj 111/08). Borisa Kidri~a (sada: Kraqa Alfonsa XIII). Milorad Dodik. od 30. u korist Osnovnog suda Bawa Luka . 323 Na osnovu ~lana 43. februara 2009. broj 2/09). s. d o n i j e l a j e bra 2008. 12. od 11. godine 326 Na osnovu ~lana 43. od 24. stav 3. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU ISPLATE SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. februara 2009. broj 118/08). ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. decembra 2008.~. broj: 02/1-020-991/05.

rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. broj 90/08). II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. broj: 04/1-012-2585/08. oktobra 2008. septembra 2008.r. na sjednici od 26. februara 2009. septembra 2008. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. februara 2009. stav 3. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj: 04/1-012-2234/08.Strana 11 ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. od 10. od 6. Milorad Dodik. februara 2009. od 16.r. februara 2009. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj: 04/1-012-2234/08. januara 2008. od 21. Broj: 04/1-012-2-292/09 26. od 21. broj 5/08). I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. Milorad Dodik. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. Broj: 04/1-012-2-294/09 26. od 6. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. januara 2008. broj: 04/1-012-2/08. broj: 04/1-012-2413/08. Milorad Dodik. od 18. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 .r. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. Vlada Republike Srpske. godine. s. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. novembra 2008. broj 105/08). godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. na sjednici od 26. broj: 04/1-012-2028/08. na sjednici od 26. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. februara 2009. ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA. s. stav 3.^etvrtak. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. d o n i j e l a j e 331 Na osnovu ~lana 43. broj: 04/1-012-2124/08. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. stav 3. Milorad Dodik. broj . februara 2009. s.r. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava. Milorad Dodik. Milorad Dodik. od 10. od 18. od 4. 327 Na osnovu ~lana 43. oktobra 2008. broj 118/08). II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. broj 118/08). od 4. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU ISPLATE SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. Broj: 04/1-012-2-291/09 26. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Vlada Republike Srpske. broj: 04/1-012-2585/08. septembra 2008. godine. broj 100/08). d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. broj: 04/1-012-2124/08. s. mart 2009. broj: 04/1012-2/08. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. godine 118/08). novembra 2008. februara 2009. avgusta 2008. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. broj: 04/1-012-2028/08. broj: 04/1-012-2413/08. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. godine ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj 118/08). godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. godine. d o n i j e l a j e 330 Na osnovu ~lana 43. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. februara 2009. 12. Vlada Republike Srpske. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. broj 83/08). stav 3. godine. broj 118/08). Broj: 04/1-012-2-295/09 26. februara 2009. na sjednici od 26. 328 Na osnovu ~lana 43. stav 3. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.r. Vlada Republike Srpske. avgusta 2008. 329 Na osnovu ~lana 43. broj 81/08). februara 2009. godine. na sjednici od 26. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. s. Broj: 04/1-012-2-293/09 26. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. februara 2009. Broj: 04/1-012-2-290/09 26.r. I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. s. od 16. Vlada Republike Srpske. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. septembra 2008.

na sjednici od 26. broj 118/08). februara 2009. Vlada Republike Srpske. februara 2009. Vlada Republike Srpske. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena.r. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. stav 3. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. februara 2009. februara 2009. februara 2009. aprila 2008. broj: 04/1-012-1333/08. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. stav 3. broj: 04/1-012-1103/08. Vlada Republike Srpske. maja 2008. na sjednici od 26. Broj: 04/1-012-2-296/09 26. broj: 04/1-012-1106/08. Milorad Dodik. broj 118/08). od 15. 334 Na osnovu ~lana 43. Vlada Republike Srpske. mart 2009. godine. stav 3. od 15. Milorad Dodik. juna 2008. aprila 2008. broj: 04/1-012-1333/08. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Broj: 04/1-012-2-297/09 26. ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. 12. godine. od 29. 332 Na osnovu ~lana 43. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. februara 2009. od 15. maja 2008. broj 47/08). s. broj: 04/1-012-1107/08. maja 2008. maja 2008. broj 118/08). s. broj: 04/1-012-1106/08. d o n i j e l a j e I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. broj: 04/1-012-1107/08. Broj: 04/1-012-2-300/09 26. broj 47/08). broj 118/08). d o n i j e l a j e I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. februara 2009.r. s. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. od 3. broj: 04/1-012-1121/08. broj: 04/1-012-1103/08. Milorad Dodik. Vlada Republike Srpske. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. s. od 15. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine. februara 2009. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. februara 2009. od 3. na sjednici od 26. od 6. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA.Strana 12 . na sjednici od 26. stav 3. Broj: 04/1-012-2-299/09 26. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. Milorad Dodik. od 29. s. broj 37/08). d o n i j e l a j e II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. godine. I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. februara 2009. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.r.r. stav 3. 333 Na osnovu ~lana 43. juna 2008. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. februara 2009. na sjednici od 26. ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. broj 52/08). II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. d o n i j e l a j e 337 Na osnovu ~lana 43. na sjednici od 26. broj 118/08). godine 335 Na osnovu ~lana 43. maja 2008. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. stav 3. Milorad Dodik. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. maja 2008. od 15. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. godine ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine. od 15. broj: 04/1-012-761/08. broj 118/08). maja 2008. godine. broj: 04/1-012-1221/08. Vlada Republike Srpske. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. broj: 04/1-012-761/08.r. broj 47/08). go- . maja 2008. od 6. godine 336 Na osnovu ~lana 43. Broj: 04/1-012-2-298/09 26. ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA.

s. br. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj 118/08). 37/07 i 110/08). dozvoli stupawe u posjed nepokretnosti ozna~enih kao k. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. vo}wak 3. broj 57/08). Broj: 04/1-012-2-304/09 26. ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. na ime Dabi} Du{ana. 3. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. na period od ~etiri godine. broj 118/08). 338 Na osnovu ~lana 43. obje upisane u zk. 339 Na osnovu ~lana 43. d o n i j e l a j e RJE[EWE O IMENOVAWU ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA KWI@EVNE ZADRUGE 1. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 342 Na osnovu ~lana 43. godine. mart 2009. od 12. s. Pl. broj 56/08). od 6. februara 2009. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.r. na sjednici od 26. februara 2009. KO Mahovqani. 4. vlasni{tvo Dabi} Du{ana sina Tanasije sa 1/1 dijela. stav 3. wiva 5. Vlada Republike Srpske. broj 164/10. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. godine 341 Na osnovu ~lana 43. broj 173/15. i to: . eksproprisanih Rje{ewem Republi~ke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Milorad Dodik. klase u povr{ini od 267 m2. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. broj: 04/1-012-1708/08. marta 2008. Vlada Republike Srpske saglasna je da se korisniku eksproprijacije.r. Prije predaje u posjed eksproprisanih nepokretnosti prvostepeni organ }e obezbijediti sve dokaze koji su potrebni za odre|ivawe naknade za eksproprisane nepokretnosti. s. d o n i j e l a j e 340 Na osnovu ~lana 43. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. Broj: 04/1-012-2-302/09 26. 112/06. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . od 10. broj 68/08). stav 5. a stvarno i fakti~ko vlasni{tvo Rau{ Du{anke k}eri Du{ana sa 1/3 dijela i Dabi} Branislava sina Du{ana sa 2/3 dijela. prije pravosna`nosti odluke o naknadi za eksproprisane nepokretnosti. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. Imenuju se ~lanovi Upravnog odbora Kwi`evne zadruge. juna 2008.Strana 13 dine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Zakona o sistemu javnih slu`bi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Milorad Dodik. juna 2008. povodom prijedloga Pravobranila{tva Republike Srpske. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. juna 2008. Sjedi{te zamjenika Bawa Luka. broj 118/08) i ~lana 33. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. februara 2009. broj: 04/1-012-1332/08. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. stav 3. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. broj 181 KO Mahovqani. na sjednici od 26. februara 2009. februara 2009.829 m2. broj 68/07). broj: 04/1-012-1708/08. broj 532. s. godine.~. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. i k. broj: 26-473-50-2/06. broj: 04/1-012-1399/08. broj 118/08). Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. stav 6. stav 6. Podru~ne jedinice Lakta{i. godine. Vlada Republike Srpske. stav 3. stav 3. februara 2009. d o n i j e l a j e I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. 2. od 6. juna 2008. Tu`ba podnesena protiv ovog rje{ewa ne odla`e wegovo izvr{ewe. februara 2009. zvana “Brdo”. februara 2009. Broj: 04/1-012-2-303/09 26. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. s.r. broj 56/08). od 10. broj 118/08) i ~lana 16. Broj: 04/1-012-2-301/09 26. februara 2009. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. februara 2009.r. 12. Milorad Dodik. Vlada Republike Srpske. od 12. na sjednici od 26.r. broj: 04/1-012-1399/08. na sjednici od 26. Broj: 04/1-012-2-306/09 26. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. broj: 04/1-012-1332/08. jula 2008. godine.~. klase u povr{ini od 2. na sjednici od 26. Vlada Republike Srpske. godine. Zakona o eksproprijaciji (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. jula 2008. godine. Vlada Republike Srpske. Milorad Dodik. RJE[EWE 1. od 18. ul. zvana “Brdo”. Milorad Dodik.^etvrtak.

godine Bawa Luka Predsjednik Skup{tine. Vlada Republike Srpske. Broj: 04/1-012-2-321/09 26. Vlada Republike Srpske. 2) Vera Mirkovi}. do zavr{etka postupka javne konkurencije.d Bawa Luka. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. Zadatak Komisije je da razmotri prispjele prijave na konkurs. dipl. stav 6. pravnik. broj 118/08). Za ~lanove Privremenog nadzornog odbora JP “Autoputevi Republike Srpske”. d o n i j e l a j e RJE[EWE O IMENOVAWU ^LANOVA KOMISIJE ZA SPROVO\EWE JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVAWE ^LANOVA NADZORNOG ODBORA “VODOVOD” AD BAWA LUKA RJE[EWE O IMENOVAWU ^LANOVA PRIVREMENOG NADZORNOG ODBORA JP “AUTOPUTEVI REPUBLIKE SRPSKE” 1. Zakona o javnim preduze}ima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Imenuje se Komisija za sprovo|ewe Javnog konkursa za izbor i imenovawe ~lanova Nadzornog odbora “Vodovod” a. stav 6. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. dipl. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj 41/03).predstavnika osniva~a u Upravni odbor JU “Studentski centar Pale”. s. februara 2009. s. Broj: 04/1-012-2-328/09 26. 2) Du{ko Radusinovi}. a u vezi sa ~l. 1) dr Mile Vasi}. 2) Vawa Aleksi} . Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Broj: 04/1-012-2-327/09 26. in`. broj 75/04). 5) prof. februara 2009.Ministarstvo prosvjete i kulture. Imenuje se Komisija za izbor ~lana Savjeta za razvoj visokog obrazovawa i osigurawe kvaliteta. s.Strana 14 . dipl. februara 2009. diplomirani pravnik. dr Miroslav Bobrek . Zakona o ministarskim. 2. u sqede}em sastavu: 1) Vesna Jankovi} . broj 41/03). februara 2009.r. d o n i j e l a j e 1. Administrativno-tehni~ke poslove za potrebe Komisije obavqa}e Ministarstvo prosvjete i kulture. Milorad Dodik. Zakona o ministarskim. 3) Vawa Aleksi} . godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. u sastavu: 1) prof. u sastavu: 1) Milenko Daki}. 3) Sini{a Markovi}. vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. nakon toga. 3. mart 2009. dipl. Odluke o raspisivawu Javnog konkursa za izbor i imenovawe ~lanova . in`. vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 346 Na osnovu ~lana 43. 2. predlo`i rang-listu kandidata Skup{tini “Vodovod” a. dr Petar Kuni} . sa~ini listu sa u`im izborom kandidata koji ispuwavaju kriterijume za imenovawe. prikupi dodatne informacije o kandidatima. sa~ini listu kandidata koji ispuwavaju kriterijume za imenovawe. 2) Biqana Vojvodi} . ~lana 9. Vlada Republike Srpske. na sjednici od 26. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj 118/08). 3) Goran Vrhovac. februara 2009.Ministarstvo prosvjete i kulture. Bawa Luka. 344 Na osnovu ~lana 43.Univerzitet Bawa Luka.Ministarstvo prosvjete i kulture. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 4. 345 Na osnovu ~lana 43. po potrebi. Milorad Dodik.r. Zadatak Komisije za sprovo|ewe Javnog konkursa za izbor i imenovawe ~lanova Nadzornog odbora je da razmotri prijave dospjele na Konkurs. februara 2009. dipl.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. 12. obavi intervjue sa kandidatima i.Ministarstvo prosvjete i kulture.Univerzitet Bawa Luka. gra|evinarstva. u funkciji Skup{tine JP “Autoputevi Republike Srpske”. ~lana 9. Broj: 04/1-012-2-322/09 26.Ministarstvo prosvjete i kulture. 2) Dijana Stoji}. broj 111/06). Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.d. februara 2009. . diplomirani ekonomista. obavi intervju sa kandidatima i predlo`i listu kandidata Vladi na razmatrawe i dono{ewe kona~ne odluke. 3) Momir Ronda{. broj 8/09).r. godine. 4) prof. pravnik. a u vezi sa Odlukom o osnivawu Javnog preduze}a “Autoputevi Republike Srpske” (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. na sjednici od 26. broj 41/03).predstavnika osniva~a u Upravni odbor JU “Studentski centar Pale” (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. d o n i j e l a j e RJE[EWE O IMENOVAWU KOMISIJE ZA IZBOR ^LANA SAVJETA ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVAWA I OSIGURAWE KVALITETA 1. s. RJE[EWE O IMENOVAWU KOMISIJE ZA IZBOR ^LANOVA PREDSTAVNIKA OSNIVA^A U UPRAVNI ODBOR JAVNE USTANOVE “STUDENTSKI CENTAR PALE” 1. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. 3. godine. na sjednici od 26. gra|evinarstva. diplomirani gra|evinski in`ewer saobra}ajnog smjera. februara 2009. Zakona o javnim preduze}ima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 2. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. dr Zdenka Krivoku}a . i 6. broj 75/04). pravnik. Milorad Dodik. Imenuje se Komisija za izbor i imenovawe ~lanova . d o n i j e l a j e 343 Na osnovu ~lana 5. godine. Zakona o ministarskim. Milorad Dodik.Ministarstvo prosvjete i kulture. 2. imenuju se: 1) Slobodan Bu}ma. Vlada Republike Srpske.r. 2. broj 8/09) i Odluke o utvr|ivawu kriterijuma za izbor i imenovawe ~lanova .predstavnika osniva~a u Upravni odbor JU “Studentski centar Pale” (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. na sjednici od 26. godine. stav 6. broj 118/08) i ~lana 9. 3) Biqana Trifunovska .

4. 62/02.d. s. Administrativno-tehni~ke poslove za potrebe Komisije obavqa}e Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. 347 Na osnovu ~lana 43. Stupawem na snagu ovog rje{ewa prestaje da va`i Rje{ewe broj: 04/1-012-786/08. februara 2009. februara 2009. stav 6. broj 118/08) i ~lana 43. Milorad Dodik. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Spu`beni glasnik Republike Srpske”. broj 118/08). na sjednici od 26. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. obavi intervju sa kandidatima i predlo`i listu kandidata Vladi Republike Srpske na razmatrawe i dono{ewe kona~ne odluke. Milorad Dodik.“Studentski centar Bawa Luka”. 97/04 i 34/06) i ~lana 43. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj 118/08). 69/07 i 102/07). sa~ini listu kandidata koji ispuwavaju kriterijume za imenovawe. Broj: 04/1-012-2-318/09 26. Zadatak Komisije je da razmotri prispjele prijave na Konkurs. stav 6. u sqede}em sastavu: 1) Vesna Jankovi} . Milorad Dodik. broj 8/09). februara 2009. februara 2009. 3. Milorad Dodik.Ministarstvo prosvjete i kulture. Bawa Luka. godine. Bawa Luka u Skup{tini dru{tva kapitala Mje{oviti holding “Elektroprivreda Republike Srpske” Trebiwe Zavisno preduze}e “Elektrokrajina” a. broj 41/03). Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. a u skladu sa Uputstvom o na~inu postupawa predstavnika Akcijskog fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske u skup{tinama dru{tava kapitala iz portfeqa fondova. februara 2009. Sne`ana Marjanac. Vlada Republike Srpske. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. aprila 2008. 2. broj 118/08). godine. Administrativno-tehni~ke poslove za potrebe Komisije obavqa}e Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. razrje{ava se du`nosti sekretara Ministarstva pravde. s. 4.Strana 15 4) Milan Komqenovi} . Broj: 04/1-012-2-320/09 26. a u vezi sa ~lanom 53. Milorad Dodik. 3. Rje{ewa. Zadatak Komisije je da razmotri prijave prispjele na Konkurs. sa~ini listu kandidata koji ispuwavaju kriterijume za imenovawe.r. d o n i j e l a j e Na osnovu ~lana 39. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. ~lana 9. godine. 12. vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. na sjednici od 26.r. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. februara 2009. diplomirani pravnik. od 3. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Broj: 04/1-012-2-323/09 26. Odluke o raspisivawu Javnog konkursa za izbor i imenovawe direktora JU “Studentski centar Pale” (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. ta~ka z) i ~lana 43.r. na sjednici od 26. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. 4) Milan Komqenovi} . 4. 2. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. stav 1. godine. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. februara 2009. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. imenuje se za vr{ioca du`nosti direktora Centra za pru`awe besplatne pravne pomo}i. 3) Biqana Trifunovska . Vlada Republike Srpske.r. Imenuje se Komisija za izbor direktora JU “Studentski centar Pale”. a u vezi sa Odlukom o na~inu imenovawa predstavnika Akcijskog fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske u skup{tinama dru{tava kapitala iz portfeqa fondova i na~inu wihovog postupawa (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. s. godine. 38/03. stav 6. zbog prelaska na drugu du`nost. Imenuje se Slobodan Puhalac za predstavnika Fonda za restituciju Republike Srpske a. RJE[EWE O IMENOVAWU KOMISIJE ZA IZBOR DIREKTORA JAVNE USTANOVE “STUDENTSKI CENTAR PALE” 1. 24/98. Na osnovu ~lana 58. obavi intervju sa kandidatima i predlo`i listu kandidata Vladi Republike Srpske na razmatrawe i dono{ewe kona~ne odluke. Zakona o dr`avnim slu`benicima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 5) Dragan Kr~mar . mart 2009. br.Ministarstvo prosvjete i kulture. RJE[EWE O RAZRJE[EWU SEKRETARA MINISTARSTVA PRAVDE 1. broj 118/08).“Studentski centar Bawa Luka”. 2. februara 2009. donijela je 1. s. 5) Dragan Kr~mar . Broj: 04/1-012-2-317/09 26. Imenovani je du`an da zastupa interese Fonda u Skup{tini dru{tva kapitala iz ta~ke 1. broj 118/08). d o n i j e l a j e RJE[EWE O IMENOVAWU PREDSTAVNIKA FONDA ZA RESTITUCIJU REPUBLIKE SRPSKE AD BAWA LUKA U SKUP[TINI DRU[TVA KAPITALA MJE[OVITI HOLDING “ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE” TREBIWE ZAVISNO PREDUZE]E “ELEKTROKRAJINA” AD BAWA LUKA Na osnovu ~lana 15. broj 118/08). 2. stav 6. na sjednici od 26. diplomirani pravnik. stav 1.“Studentski centar Pale”. ~lana 42.Ministarstvo prosvjete i kulture. br. ta~ka u) Zakona o republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Broj: 04/1-012-2-324/09 26.“Studentski centar Pale”. Vlada Republike Srpske. februara 2009. 3. .^etvrtak. 2. d o n i j e l a j e RJE[EWE O IMENOVAWU VR[IOCA DU@NOSTI DIREKTORA CENTRA ZA PRU@AWE BESPLATNE PRAVNE POMO]I 1. s. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade.r. Zakona o preduze}ima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Zakona o dr`avnim slu`benicima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.d. Sne`ana Marjanac. broj 8/09) i Odluke o utvr|ivawu kriterijuma za izbor i imenovawe direktra JU “Studentski centar Pale” (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Vlada Republike Srpske. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. Zakona o ministarskim. 2) Vawa Aleksi} .

z) promet datoteka je organizovani skup podataka u kome su pohraweni podaci o izvr{enom prometu za ta~no definisani vremenski period. tj. tj.OSNOVNE ODREDBE ^lan 1. `) prava i obaveze vlasnika opreme. softvera.). r) mjerni ure|aji na BPS su sprave za mjerewe te~nih goriva (pumpni automati . i) XML format je industrijski standard za razmjenu podataka izme|u razli~itih platformi (operativnih sistema. sprava za mjerewe te~nih goriva i automatskog mjerila nivoa te~nosti na benzinskim pumpnim stanicama (u daqem tekstu: BPS) iz ~l. s) automatsko mjerilo nivoa te~nosti (u daqem tekstu: AMN) je mjerilo sa elementom za direktnu ili indirektnu detekciju nivoa te~nosti koja je pod atmosferskim pritiskom ili pod pritiskom smje{tena u nepokretnim polo`enim cilindri~nim rezervoarima sa rashla|iva~ima ili bez wih ili grija~a te~nosti. ure|aja i potrebne stru~ne spreme za obavqawe trgovinske djelatnosti (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.izvje{taja o prometu na BPS. k) kriptovawe je {ifrovawe . broj 84/07). stav 2. tj. m) asimetri~ni algoritam je na~in {ifrovawa podataka koji koristi dva kqu~a (tajni i javni) prilikom {ifrovawa. integritet elektronskih poruka dokumenata i garantuje nemogu}nost naknadnog poricawa odgovornosti za wihov sadr`aj. koeficijent termi~kog {irewa goriva. npr. elektronski mjerni sistem ~ine automatsko mjerilo nivoa te~nosti. preko ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa (u daqem tekstu: ure|aj za evidentirawe prometa). v) na~in umre`avawa ure|aja za evidentirawe prometa sa postoje}om opremom od ovla{}enih servisera. va`e}e tabele zapremine za rezervoar. e) daqinski nadzor . de{ifrovawe podataka. b) memorija je komponenta ra~unarske opreme koja mo`e da prihvati jedinicu informacije. v) procesor je ure|aj (funkcionalne jedinice) za obradu podataka u ra~unaru ili ra~unarskom ure|aju koji mo`e da prima podatke. Ovim pravilnikom ure|uju se: a) na~in evidentirawa i kontrola prometa pogonskog motornog goriva. b) na~in evidentirawa i kontrola prometa ostalih proizvoda i usluga na BPS. broj 6/07) i ~lana 82.Strana 16 .poruke. 348 Na osnovu ~lana 5. mart 2009. n) HASH funkcija je ra~unarski implementiran postupak pomo}u kojeg se dobija sa`etak podataka .Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. tj. Zakona o republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. niz programa. referentna temperatura).agregati) i automatska mjerila nivoa te~nosti. opreme. w) kqu~ je blok podataka pomo}u kojeg se vr{i {ifrovawe otvorenog teksta . ugradwu i odr`avawe opreme na BPS. broj 118/08). ure|aj i ure|aji za istakawe. 12. spada u grupu simetri~nih algoritama. isti kqu~ se koristi za {ifrovawe. da ga ~uva i da ga stavi na raspolagawe kada zatreba. e) prava i obaveze servisera ovla{}enih za ugradwu opreme. j) kontrolna suma (checksum) je suma dobijena primjenom operacije iskqu~ivo ili XOR nad bajtovima izvr{nog koda. Pravilnika o minimalno-tehni~kim uslovima u pogledu poslovnog prostora. tj. ^lan 2. definisani softver. l) DES algoritam (data-encryption-standard) je postupak. Zakona o trgovini (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. |) postupci i radwe prilikom ugradwe opreme. te ostali podaci bitni za ta~nost rada AMN (pre~nik rezervoara. UVEZIVAWU PREDVI\ENE OPREME. postupaka i pravila i odgovaraju}e dokumentacije koji obezbje|uje proizvo|a~ ure|aja. tako da se tajnost podataka zasniva na tajnosti kqu~a. kontrolu i nadgledawe prometa robe i rada ugra|ene opreme na BPS sa udaqene destinacije. 29. `) log datoteka je posebna datoteka u kojoj se nalaze hronolo{ki poredani svi relevantni doga|aji bitni za pra}ewe ispravnosti rada ugra|ene opreme. materijalnim dijelovima ure|aja. odnosno de{ifrovawa. obra|uje ih i daje rezultate prema uputstvima iz instalisanog programa. preko ure|aja za evidentirawe prometa. standard pomo}u kojeg se vr{i {ifrovawe podataka kori{}ewem tajnog kqu~a. procjenu i obra~un prometa pogonskog motornog goriva i drugih proizvoda i usluga i koja omogu}ava da se izvr{i rekonstrukcija doga|aja na BPS. q) 3 DES algoritam predstavqa modifikaciju DES algoritma gdje se prilikom {ifrovawa podataka koriste kqu~evi du`ine 128 bita. p) heartbeat otkucaji (impulsi) su impulsi koji generi{u sistem ili program i slu`e za o~itavawe statusa sistema i upisivawe podataka o sistemu u Log datoteku. z) kontrola rada ugra|ene opreme i ovla{}enog servisera i i) na~in i dodjela identifikacionog broja ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa koji se instali{u na benzinskim pumpnim stanicama. d) uslovi ovla{}avawa koje moraju da ispune preduze}a koja vr{e promet. baza podataka i sl. ministar trgovine i turizma donosi PRAVILNIK O NA^INU EVIDENTIRAWA I KONTROLI PROMETA NA BENZINSKIM PUMPNIM STANICAMA PUTEM UGRA\ENE OPREME.poruke i to na na~in da je nemogu}e obrnutim postupkom dobiti izvorne podatke.monitoring je nadzorni sistem za pra}ewe. d) IFSF protokol je me|unarodno priznat protokol koji omogu}ava komunicirawe razli~itih vrsta ure|aja proizvedenih od razli~itih proizvo|a~a. |) ATEX 137 je me|unarodni obavezuju}i protokol. OBAVEZAMA SERVISERA I OMOGU]AVAWU DAQINSKOG NADZORA U SVRHU KONTROLE I NA^INU ODRE\IVAWA I DODJELE IDENTIFIKACIONOG BROJA URE\AJA ZA EVIDENTIRAWE I KONTROLU PROMETA I .digitalni potpis je skup podataka u elektronskom obliku koji su pridru`eni ili logi~ki povezani sa drugim elektronskim podacima i slu`i za identifikaciju potpisnika i potvrdu vjerodostojnosti potpisanog elektronskog dokumenta. i 30. . g) oblik i sadr`aj obaveznih dokumenata . o) elektronski . a pomo}u kojeg se vr{i upravqawe hardverom.kodirawe podataka radi spre~avawa neovla{}enog pristupa posebno u toku prenosa na daqinu. wime se utvr|uje identitet potpisnika. (1) Pojedini izrazi upotrijebqeni u ovom pravilniku imaju sqede}a zna~ewa: a) softver je nematerijalni dio ure|aja. skup procedura iz protiveksplozivne za{tite za ugro`ene prostore. fiskalni ra~un. g) protokol je skup konvencija koje u komunicirawu koriste razli~iti ure|aji.

Ure|aj za evidentirawe prometa preko kojeg se evidentira promet proizvoda i usluga mora da: a) ima program (softver) koji je za{ti}en od izmjene ili brisawa.NA^IN UVEZIVAWA URE\AJA ZA EVIDENTIRAWE I KONTROLU PROMETA I OSTALE OPREME ^lan 6. ekrana i upravqawa upisom podataka u memoriju. ovog ~lana moraju da posjeduju uvjerewe o ispuwenosti uslova protiveksplozivne za{tite.TEHNI^KI ZAHTJEVI ZA OPREMU UGRA\ENU NA BPS 1. 2.{tampa~a. 12. k) obezbijedi mogu}nost uvezivawa sa fiskalnim {tampa~em. odnosno fiskalnom registar kasom . kvara. na koji je instalisan.^etvrtak. 1. memorije. ponovo po~ne da radi. e) obezbijedi mogu}nost da svaka po~eta. godina). o) onemogu}i promjenu datuma. a ovakav na~in pristupa ure|aju za evidentirawe prometa treba da bude kriptovan. kao i funkcionisawe ostale opreme uvezane na ure|aj za evidentirawe i kontrolu prometa (heartbeat otkucaji na svakih 1-3 minuta . p) onemogu}i brisawe baze podataka ure|aja za evidentirawe prometa pomo}u bilo koje specijalne funkcije.Strana 17 t) sprava za mjerewe te~nih goriva je mjerilo koje ~ine mjerna. kvara dijela ure|aja i sl. povezanih u jednu nepokretnu cjelinu ugra|enu u zajedni~ki ram. zaokru`ivawem na dvije decimale. ~iji radni dijelovi zahvataju odre|enu zapreminu goriva i preko pokaznog ure|aja (brojila) pokazuju je u jedinicama zapremine i }) manipulativna razlika je razlika izme|u kwigovodstvenog stawa zaliha pogonskog motornog goriva i izmjerenog stawa zaliha pogonskog motornog goriva u rezervoarima u okviru granica dozvoqenih gre{aka mjernih ure|aja ugra|enih na BPS. j) omogu}i uno{ewe datuma u memoriju. m) omogu}i konekciju i daqinski nadzor od kontrolnog organa. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 .za ure|aje koji rade pod IFSF protokolom). II . |) obezbijedi mogu}nost testirawa radi provjere ispravnosti ure|aja za evidentirawe prometa. podsklopova i dijelova. mjerewe spravom zasnovano je na radu proto~nog mjerila zapremine (volumetra). kontrolna i dodatna grupa sklopova. vremena evidentirawa prometa i svih ostalih podataka koji su uneseni u ure|aj za evidentirawe i kontrolu prometa prije izrade dnevnog izvje{taja. w) onemogu}i brisawe evidentiranog prometa. odnosno fiskalne registar kase . g) obezbijedi ~uvawe evidentiranih podataka u memoriji i evidentira ih na kontrolnom zapisu. q) omogu}i podr`avawe alarma o svim vrstama otkaza. kada je ure|aj za evidentirawe prometa stavqen u eksploataciju i da uno{ewe datuma ima logi~nu kontrolu (datum ne mo`e biti stariji od datuma uvo|ewa ure|aja za evidentirawe prometa u eksploataciju. nedostaje ili ne ispuwava uslove u pogledu funkcionalnih i tehni~kih zahtjeva. mart 2009. poslije otklawawa uzroka prekida. nezavisno od napajawa. r) onemogu}i rad ure|aja za istakawe sve dok se ne izvr{i evidentirawe prethodno isto~ene koli~ine pogonskog motornog goriva. ovog pravilnika i s) ure|aj za evidentirawe prometa mora biti napajan preko ure|aja koji }e omogu}iti wegov rad u odre|enom vremenskom roku u slu~aju nestanka elektri~ne energije. z) omogu}i fizi~ku za{titu nepovredivosti podataka koji se ~uvaju u memoriji na na~in koji je odredio proizvo|a~. novouneseni datum ne mo`e biti stariji od datuma za koji je ve} ura|en dnevni izvje{taj i sl. svedenog na 15°C. izuzev kod pumpnih automata iz ~lana 38. osim kada je rije~ o kvaru procesora i memorije. odnosno serviser.. Zahtjev za sistem ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa ^lan 4. pokretawe softvera se de{ava sa startom operativnog sistema. a koji koristi standardne funkcije za registrovawe operacija prilikom evidentirawa prometa proizvoda i usluga. n) omogu}i ru~no uno{ewe stawa totalizatora na pumpnim automatima iz ~lana 38. Zahtjevi za mjerne ure|aje ^lan 3. (2) Sprava za mjerewe te~nih goriva mora da: a) posjeduje rje{ewe o odobrewu tipa izdato od nadle`ne institucije u skladu sa propisima o na~inu ispitivawa tipa mjerila i b) ispuwava uslove iz propisa o metrolo{kim uslovima za sprave za mjerewe te~nih goriva koje su verifikovane od nadle`ne institucije za metrologiju. pogonska. i) obezbijedi da se ure|aj za evidentirawe prometa ne mo`e koristiti ako je neki od wegovih funkcionalnih dijelova neispravan. softver onemogu}ava druge programe operativnog sistema. mjesec. a prekinuta operacija usqed prekida napajawa. da preuzmu kontrolu nad wim. odnosno interfejs koji ne dozvoqava promjene podataka u memoriji ure|aja za evidentirawe prometa i . b) obezbijedi o~itavawe evidentiranog prometa prema standardnim vremenskim jedinicama (dan. pri ~emu je funkcija promjene realnog vremena dozvoqena iskqu~ivo u obimu +/. l) omogu}i pam}ewe zapisanih podataka najmawe tri godine.{tampa~em. kao i preuzimawe svih podataka sa ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa i ostale opreme. v) obezbijedi kontrolnim organima o~itavawe evidentiranih podataka u memoriji preko tastature i preko ure|aja koji omogu}avaju daqinsku kontrolu. odnosno izvr{enih usluga.jedan sat (zimsko i qetno ra~unawe vremena).). III . (1) Automatsko mjerilo nivoa te~nosti (AMN) mora da: a) posjeduje rje{ewe o odobrewu tipa izdato od nadle`ne institucije u skladu sa propisima kojima se reguli{e na~in ispitivawa tipa mjerila i b) ispuwava uslove iz propisa o metrolo{kim uslovima za automatska mjerila nivoa te~nosti u nepokretnim rezervoarima koja su verifikovana od nadle`ne institicije za metrologiju. koriste}i softversku aplikaciju. (1) Ure|aj za evidentirawe prometa mo`e se povezati i sa drugim ra~unarima. ^lan 5. ovog pravilnika. (3) Mjerni ure|aji iz st. d) obezbijedi evidentirawe stvarne vrijednosti prometovanih proizvoda. radna. i 2. Sistem ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa sastoji se od: a) PC (Personal Computer) kasa u smislu ovog pravilnika je ra~unar opremqen softverom koji vr{i funkciju ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa i b) fiskalnog {tampa~a. `) obezbijedi operativnu memoriju sa svim potrebnim podacima o robi i uslugama.

(2) Dokumenti i izvje{taji iz stava 1. b) naziv i sjedi{te pravnog lica. v) dan. b) vrijednost prometa po vrsti goriva (zbir podataka iz ta~ke a) ovog ~lana). te pregledane. stav 1. godinu.) i g) ukupnu prometovanu koli~inu po vrsti goriva. i 3. {ifrovane i `igosane od ovla{}enog servisera. g) ukupan izlaz po brojilima (totalizatorima) i po vrstama goriva.OBLIK I SADR@AJ OBAVEZNIH DOKUMENATA I IZVJE[TAJA ^lan 8. (1) Spojevi komunikacionih vodova mjernih ure|aja sa ure|ajem za evidentirawe prometa moraju biti obiqe`eni.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. v) blok podataka o prodaji po brojilima. {ifrovana i `igosana od ovla{}enog servisera. v) manipulativnu razliku (razlika podataka izme|u ~lana 11. b) razliku po~etnog i zavr{nog brojila po pi{toqima . v) promet goriva koji ne spada u prodaju (ba`darewe. Blok podataka o prodaji po brojilima sadr`i: a) po~etno i zavr{no stawe brojila po pi{toqima na po~etku i na kraju dana (kod pumpnih agregata iz ~lana 38. d) i |) ovog ~lana). stav 1. ovog pravilnika. (1) U memoriji se ~uvaju podaci koji se odnose na dnevni izvje{taj prometa pogonskog motornog goriva i drugih proizvoda i usluga (u daqem tekstu: dnevni izvje{taj). ^lan 10.agregati). otkaz i sl. nakon ugradwe. v) ukupnu koli~inu za prodaju po vrstama goriva svedenih na 15° (a+b). nakon ugradwe. ^lan 14. ovog ~lana vr{i se od ovla{}enog servisera. i to: a) blok op{tih podataka o prodavcu. (4) Razmjena podataka izme|u ure|aja za istakawe i ure|aja za evidentirawe prometa mora da se odvija prema IFSF komunikacijskom protokolu ili u skladu sa ~lanom 38. 1. g) blok podataka o zalihama goriva u rezervoarima (podaci iz konzole AMN) i d) blok podataka o finansijskim i fiskalnim pokazateqima. |) vrijednost izvr{enih usluga. `) ukupnu vrijednost poreza na promet po poreskim stopama. ta~ka b) i g) podatke o visini i koli~ini vode u rezervoaru. g) identifikacioni broj ure|aja za evidentirawe prometa i d) lice odgovorno za sa~iwavawe dnevnog izvje{taja. b) ukupne zalihe odre|ene vrste goriva svedene na 15° (zbir zaliha iz ta~ke a) ovog ~lana). ^lan 7. `igosane (verifikovane) i snabdjevene Zapisnikom o izvr{enom pregledu od Republi~kog zavoda za standardizaciju i metrologiju (u daqem tekstu: Zavod). mart 2009. Blok podataka o kwigovodstvenim zalihama sadr`i: a) stawe zaliha iz prethodnog izvje{taja po vrstama pogonskog motornog goriva (u daqem tekstu: gorivo) svedenih na 15°. d) ukupan izlaz po brojilima (totalizatorima) i po vrstama goriva svedenih na 15° i |) stawe zaliha za naredni izvje{taj po vrstama goriva svedenih na 15° (v-d). ^lan 11. Blok op{tih podataka o prodavcu sadr`i: a) redni broj izvje{taja. (2) Ure|aj za evidentirawe prometa mora biti povezan sa automatskim mjerilom nivoa te~nosti direktno ili preko povezanog ra~unara iz sistema za evidentirawe i kontrolu prometa. e) ukupnu vrijednost prometa svih proizvoda i izvr{enih usluga (zbir podataka iz t. (2) Sprave za mjerewe te~nih goriva (pumpni automati . (1) Obavezni dokumenti i izvje{taji koji se izra|uju pomo}u ugra|ene opreme su: dnevni i periodi~ni izvje{taji. d) ukupnu vrijednost prometa ostalih proizvoda (zbir podataka iz ta~ke g). ^lan 13. ^lan 12. odnosno servisirawa moraju biti obiqe`ene. 12. IV . ovako povezan ure|aj ~ini jedinstven sistem za evidentirawe i kontrolu prometa. ovog pravilnika podaci sa totalizatora unose se ru~no). stav 1.prometovana koli~ina. (6) Povezivawe opreme iz st. ta~ka l) ovog pravilnika ~uvaju podaci koji se odnose na dnevne izvje{taje prometa svih proizvoda i usluga najmawe tri godine. . {ifrovani i `igosani od ovla{}enog servisera. ovog ~lana izra|uju se u elektronskom obliku. test. stav 1. ovog ~lana i ne smije je ustupiti tre}em licu ili je zloupotrijebiti.Strana 18 . 2. mjesec. izvje{taj Ministarstvu i fiskalni ra~un. (5) Ure|aj za evidentirawe prometa povezuje se preko modema na telefonsku liniju i javnu mre`u radi komunikacije i slawa izvje{taja Ministarstvu trgovine i turizma (u daqem tekstu: Ministarstvo). (3) Ure|aj za evidentirawe prometa mora biti povezan sa ure|ajima za istakawe na na~in kako je to predvidio ili odobrio proizvo|a~ ure|aja za istakawe. v) vrijednost ukupnog prometa svih vrsta goriva (zbir podataka iz ta~ke b) ovog ~lana). Dnevni izvje{taj prometa na BPS ^lan 9. g) vrijednost prometa ostalih proizvoda po vrstama (tarifama). Blok podataka o zalihama goriva u rezervoarima (podaci iz konzole AMN): a) zalihe goriva u rezervoarima svedene na 15°. `igosana (verifikovana) i snabdjevena uvjerewem o ispravnosti izdatim od Zavoda. Blok podataka o finansijskim i fiskalnim pokazateqima sadr`i: a) vrijednost prometovane koli~ine goriva po svakom pi{toqu (proizvod ta~ke ~lana 12. (3) Dnevni izvje{taj sastoji se iz vi{e blokova (dijelova). odnosno servisirawa moraju biti obiqe`ena. b) ulaze po vrstama goriva svedenih na 15°. b) blok podataka o kwigovodstvenim zalihama. (4) Servisna organizacija du`na je da ~uva {ifru iz stava 3. naziv i {ifru BPS. ta~ka b) i maloprodajne cijene). sat i minut sa~iwavawa dnevnog izvje{taja. v). te pregledana. ta~ka |) i ~lana 13. povrat. (3) Automatska mjerila nivoa te~nosti. (2) U memoriji se u skladu sa ~lanom 5.

(3) Promet datoteka mo`e da se {ifruje javnim kqu~em putem asimetri~nog algoritma i obavezno potpisuje elektronskim . otkazi opreme. 12. (2) Log datoteka koja se dostavqa u okviru kontrolnog izvje{taja mora biti {ifrovana 128 bitnim kqu~em pomo}u 3 DES algoritmom. ^lan 22. u XML formatu.digitalnim potpisom koji se kreira pomo}u HASH funkcije i {aqe se zajedno sa Log datotekom. a koji nije promjewiv (MAC adresa) i v) datum.servisirawem ure|aja za evidentirawe prometa du`no je da dostavi Ministarstvu softver koji omogu}ava: a) provjeru elektronskog . (3) Ako ovla{}eni servis utvrdi da je vlasnik opreme na ugra|enoj opremi preduzimao radwe sa ciqem izmjene podataka o evidentiranom prometu.Strana 19 z) broj izdatih ra~una i i) broj prvog i posqedweg ra~una u odre|enom danu. d) sadr`i podatak sa konzole o stawu goriva u svakom rezervoaru posebno i to na po~etku i na kraju 24 ~asa za koje se kreira. g) sadr`i podatke o svim fiskalnim ra~unima za data 24 ~asa. stav 2. druge kriti~ne situacije rada aplikacije koje uti~u na ta~nost rada). ovog pravilnika. V . vr{i o~itavawe dnevnog prometa putem dnevnog izvje{taja. ovog ~lana nije dozvoqena. do 14. v) upore|ivawe prometa i fiskalnih ra~una iz Log datoteke i Promet datoteke. (1) Preduze}e koje vr{i promet na malo pogonskih motornih goriva. kao i navo|ewe podataka o danu. stav 1. ovog pravilnika. (5) Karakteristika Promet datoteke je da sadr`i sve podatke iz dnevnog izvje{taja u skladu sa ~l. ovog pravilnika. (3) Memorija treba da omogu}i formirawe i o~itavawe periodi~nih izvje{taja. (3) O~itani dnevni izvje{taj unosi se automatski u memoriju ure|aja za evidentirawe prometa i {aqe Ministarstvu na na~in predvi|en u ~lanu 18. (3) Promjena podataka iz stava 1. sat i minut po~etka evidentirawa prometa preko ure|aja za evidentirawe prometa (2) Ako u toku servisa do|e do zamjene ure|aja iz stava 1. Fiskalni ra~un ^lan 16. ovog ~lana.digitalnog potpisa. Izvje{taj Ministarstvu ^lan 17. servisna organizacija du`na je da obavijesti Ministarstvo o izmjeni. ostalih proizvoda i usluga. do 14. (2) Preduze}e iz stava 1. Periodi~ni izvje{taji ^lan 15. du`an je da o tome odmah obavijesti Ministarstvo. ovog ~lana. (1) Fiskalni ra~un je fiskalni dokument na kome se nalazi od{tampan svaki pojedina~no evidentiran promet i svaki pojedina~no storniran evidentiran promet. 2. (1) Kontrola ostvarenog prometa pogonskog motornog goriva. nemogu}nost evidentirawa prometa. ovog pravilnika. u okviru kontrolnog izvje{taja. (3) Karakteristike Log datoteke su: a) kreira se za jedan dan. Ministarstvu dostavqa izjavu u kojoj se obavezuje na ~uvawe tajnosti kqu~eva pomo}u kojih se omogu}ava pristup kontrolnim izvje{tajima. preko ure|aja za evidentirawe prometa. 4. mart 2009. Dostavqawe kontrolnih izvje{taja ^lan 18. uz navo|ewe podataka o danu. 9.prijemu goriva za taj dan i e) sadr`i podatke o svim otkazima unutar sistema sa ta~nim vremenom po~etka i kraja otkaza sistema ili dijela sistema (nestanci struje. (1) Preduze}e koje se bavi prometom. ovog pravilnika. ^lan 21. odnosno korisniku usluge izdaje fiskalni ra~un. 5. ovog pravilnika.distributera i jo{ minimalno {est cifara).^etvrtak. i upisuje ih u posebnu bazu podataka. (2) Preduze}e iz stava 1. (2) Periodi~ni izvje{taj sadr`i zbir svih podataka iz dnevnih izvje{taja za obra~unski period. ovog pravilnika. pod punom materijalnom i krivi~nom odgovorno{}u. |) sadr`i podatke o eventualnim utakawima . razvrstan po istim elementima kao i dnevni izvje{taj iz ~l. (1) Kontrolni izvje{taj Ministarstvu dostavqa se u elektronskom obliku. mjesecu i godini kraja izvje{tajnog perioda. b) identifikacioni broj ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa (dva znaka za identifikaciju proizvo|a~a . . o ~emu kupcu. prekid komunikacije itd. (2) Kontrolni izvje{taj kreira se u elektronskom obliku i sastoji se od Log datoteke i Promet datoteke. serijski broj mora biti vezan za serijski broj nekog od ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa . kori{}ewem telekomunikacionih veza. mjesecu i godini po~etka vremenskog perioda za koji se sa~iwava periodi~ni izvje{taj. na kraju radnog vremena. (4) Log datoteka ~uva se u memoriji najmawe 180 dana. g) izdvajawe bitnih alarma i otkaza unutar sistema i d) izdvaja stawe goriva u rezervoarima i eventualna utakawa koji su dobijeni sa konzole.). (1) Svaka BPS du`na je da dostavqa izvje{taj Ministarstvu na svaka 24 ~asa putem elektronske po{te (u daqem tekstu: kontrolni izvje{taj). (1) Pod periodi~nim izvje{tajem podrazumijevaju se izvje{taji koji se sastoje od vi{e dnevnih izvje{taja.EVIDENTIRAWE I KONTROLA PROMETA PREKO URE\AJA ZA EVIDENTIRAWE I KONTROLU PROMETA ^lan 20. 9. 3. (6) Podaci koji se koriste za kreirawe Promet datoteke ~uvaju se u bazi podataka u skladu sa ~lanom 5. ovog ~lana. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . evidentira svaki pojedina~no ostvareni promet. b) sadr`aj se upisuje u kriptovanom obliku u skladu sa ~lanom 18. a dostavqenih na na~in predvi|en ~lanom 18. b) de{ifrovawe Log i Promet datoteke. ostalih proizvoda i usluga na BPS vr{i se provjerom kontrolnih izvje{taja predvi|enih ~lanom 17. ^lan 19. v) sadr`i podatke o svim doga|ajima unutar sistema (start/stop aplikacije. (2) Reklamni ra~un je fiskalni dokument na kome se nalazi od{tampan svaki pojedina~no reklamiran promet i svaki pojedina~no storniran reklamni promet. ta~ka l) i ~lanom 9. (1) Prije po~etka evidentirawa prometa preko ure|aja za evidentirawe prometa u memoriju se upisuju: a) jedinstveni identifikacioni broj. ugradwom i odr`avawem . a sa~iwavaju se za odre|eni vremenski period.

v) sastavne dijelove ili sisteme ure|aja za evidentirawe prometa i {emu tog sistema. v) da ima obu~ene kadrove iz protiveksplozivne za{tite. (2) Ovla{}ena servisna organizacija za odr`avawe mjernih ure|aja obavezna je da iza|e na lice mjesta najkasnije u roku od 48 ~asova od prijema obavje{tewa i . stav 4. (1) U slu~aju kvara mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa. b) da ima obu~ene kadrove za ugradwu i odr`avawe opreme sa certifikatom proizvo|a~a ili od wega ovla{}ene organizacije. a na osnovu pisanog zahtjeva proizvo|a~a ili distributera ure|aja za evidentirawe prometa. ovog ~lana vlasnik mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa i ovla{}ena servisna organizacija rje{avaju u skladu sa propisima koji reguli{u obligacione odnose. a ovla{}ena servisna organizacija obavezna je da izvr{i tehni~ki pregled u okviru tih 12 mjeseci. sve izvr{ne verzije moraju imati kontrolnu sumu (checksum). ugradwu i odr`avawe ure|aja za evidentirawe prometa i mjernih ure|aja. VI . ovog ~lana mo`e se vr{iti i pomo}u prenosnog ra~unara (laptopa) koji sadr`i softver iz ~lana 19. (1) Ovla{}ena servisna organizacija obavezna je da vr{i servis ugra|enih mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa. (3) Obavezna klauzula ugovora iz stava 2. da nazna~i koji programski kodovi su izmijeweni i da dostavi nove programske kodove. ^lan 24. ugradwu i odr`avawe .servisirawe ure|aja za evidentirawe prometa i mjernih ure|aja mo`e vr{iti preduze}e (u daqem tekstu: preduze}e) koje ispuwava uslove propisane ovim pravilnikom i propisima iz oblasti standardizacije i metrologije. (2) Tro{kove servisirawa mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa snosi vlasnik. Uslovi za davawe saglasnosti (ovla{}ewe) ^lan 23. ugradwa i odr`avawe tra`i.PREDUZE]A KOJA VR[E PROMET. mart 2009. a ~iji se promet. ugradwu i odr`avawe ure|aja za evidentirawe prometa i mjernih ure|aja donosi ministar nadle`an za poslove trgovine (u daqem tekstu: ministar). odnosno wihov korisnik obavezan je da u roku od sat vremena pisanim putem obavijesti ovla{}enu servisnu organizaciju i Ministarstvo. stav 2. (5) Vlasnik mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa du`an je da svakih 12 mjeseci vr{i wihov tehni~ki pregled. (2) Zahtjev iz stava 1. koji je obavezan da sa ovla{}enom servisnom organizacijom zakqu~i ugovor o servisirawu mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa. |) dokaz o usagla{enosti tipa ure|aja za evidentirawe prometa ovla{}enog certifikacionog tijela.SERVISIRAWE URE\AJA ZA EVIDENTIRAWE I KONTROLU PROMETA I MJERNIH URE\AJA 1. ovog ~lana ispuwava i preduze}e koje ima zakqu~en ugovor o distribuciji. aplikativnog programa i programa za funkcionalnu provjeru ure|aja za evidentirawe prometa sa kompletnim priborom. g) {emu programa za upravqawe i {emu aplikacionog programa ure|aja za evidentirawe prometa. d) izvr{nu verziju programa rada ure|aja za evidentirawe prometa. 2. ugradwa i odr`avawe tra`i i e) dokaz o tehni~koj i organizacionoj opremqenosti servisne slu`be. d) da je rje{ewem Zavoda o odobrewu tipa mjerila odobrena upotreba mjernog ure|aja ~iji se promet. ovog ~lana je garancija preduze}a o funkcionalnoj ispravnosti mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa kojom se obavezuje da ne}e zloupotrebqavati program iz ~lana 24. odnosno korisnik benzinske pumpne stanice. (1) Promet. ta~ka g) ovog ~lana. ovog pravilnika i koji omogu}ava provjeru baznih podataka pohrawenih u memoriji ure|aja za evidentirawe prometa i konzole AMN. b) opis ure|aja za evidentirawe prometa sa opisom funkcija softvera i opisom prate}ih komponenti. (2) Preduze}e mo`e da tra`i rje{ewe o ispuwavawu uslova odvojeno za mjerila. 3. te usagla{avawem podataka u sistemu ugra|ene opreme sa evidentiranim podacima iz trgova~ke dokumentacije. (3) Za svaku eventualnu izmjenu softvera ovla{}eni serviser je du`an da Ministarstvu dostavi prate}u dokumentaciju. ta~ke g) ovog ~lana. mora ispuwavati i sqede}e posebne uslove: a) da ima sjedi{te ili poslovnu jedinicu u Republici Srpskoj. (5) Uslove iz stava 4. UGRADWU I ODR@AVAWE . ugradwi i servisirawu opreme sa preduze}em koje ispuwava uslove predvi|ene stavom 4. vlasnik.servisirawu opreme za podru~je Republike Srpske. |) da je data saglasnost za stavqawe u promet i upotrebu ure|aja za evidentirawe prometa od strane Ministarstva. (6) Tehni~ku pripremu za ugradwu. (4) Eventualne sporove u vezi sa stavom 2. (1) Saglasnost iz ~lana 23. (2) Kontrola iz stava 1. ovog ~lana sadr`i sqede}e podatke: a) o proizvo|a~u ili distributeru ure|aja za evidentirawe prometa. na osnovu kojeg je dat dokaz o ispuwenosti tehni~kih i funkcionalnih karakteristika tog tipa ure|aja za evidentirawe prometa. ugradwi i odr`avawu . pored op{tih uslova za obavqawe svoje djelatnosti. (3) Rje{ewe o davawu saglasnosti za stavqawe u promet ure|aja za evidentirawe prometa i rje{ewe o ispuwavawu uslova za promet. Obaveza ugovarawa izme|u ovla{}enih servisnih organizacija i vlasnika mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa ^lan 25. 12. ta~ke |) daje ministar. (4) Preduze}e koje obavqa promet. e) dokaz o ispuwenosti tehni~kih i funkcionalnih karakteristika ure|aja za evidentirawe prometa od proizvo|a~a i `) izjavu proizvo|a~a ili distributera ure|aja za evidentirawe prometa da }e ure|aj za evidentirawe prometa koji se stavqa u promet biti tehni~ki i funkcionalno identi~an sa ure|ajem za evidentirawe prometa uzorkom. g) da sa proizvo|a~em opreme ima zakqu~en ugovor o distribuciji. ta~ka d) ovog pravilnika. (4) Ministarstvo vodi registar ovla{}enih preduze}a i wihovih ovla{}enih servisera. a odvojeno za ure|aje za evidentirawe prometa.Strana 20 .Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. Me|usobne obaveze ovla{}enih servisnih organizacija i vlasnika mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa ^lan 26. servisirawe i tehni~ku pripremu za pregled mjerila-mjernih ure|aja (sprava za mjerewe te~nih goriva i automatskog mjerila nivoa te~nosti na BPS mogu vr{iti i preduze}a koja ne ispuwavaju posebne uslove predvi|ene stavom 4.

a ukoliko ne otkloni kvar u zadatom roku. sa naznakom datuma i vremena instalisawa. 5. (4) U slu~aju iz stava 3. na obrascu ~iji oblik i sadr`inu propisuje ministar. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . du`an je da zakqu~i ugovor sa drugim ovla{}enim serviserom. (6) Ministarstvo vodi evidenciju o ure|ajima za evidentirawe prometa preko kojih se evidentira promet. kao i kontrola tehni~ke i funkcionalne ispravnosti ure|aja za evidentirawe prometa. (1) Prije po~etka kori{}ewa ure|aja za evidentirawe prometa. Kontrola rada ugra|ene opreme i ovla{}enog servisa ^lan 30. ^lan 27. ovog ~lana. ovog ~lana vr{i Ministarstvo. ^lan 28. (1) U toku trajawa kvara AMN. (1) Kontrola rada ovla{}ene servisne organizacije.pi{toqi ure|aja za istakawe iz tih rezervoara moraju biti van funkcije. a ima zakqu~en ugovor o servisirawu ure|aja za evidentirawe prometa sa serviserom kojem je oduzeto ovla{}ewe o servisirawu tih ure|aja za evidentirawe.^etvrtak. (4) U slu~aju servisirawa mjernih ure|aja. za koju je data saglasnost.distributer du`an je da u roku od tri mjeseca zamijeni taj tip ure|aja za evidentirawe prometa odgovaraju}im i odobrenim tipom ure|aja za evidentirawe prometa. b) datum i vrijeme prijema ugra|enih mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa na servisirawe. (4) O odre|ivawu identifikacionog broja ure|aja za evidentirawe prometa izdaje se potvrda. ovog ~lana proizvo|a~ . (2) Ovla{}ena servisna organizacija za ugradwu i odr`avawe ure|aja za evidentirawe prometa obavezna je da pravnom licu prije po~etka obavqawa djelatnosti trgovine na malo motornog goriva i ostalih proizvoda i usluga. mart 2009. ovog ~lana. (1) Za ugra|ene mjerne ure|aje i ure|aje za evidentirawe prometa ovla{}ena servisna organizacija otvara dosije. (1) Ako se pri dodatnoj kontroli utvrdi da odre|eni tip ure|aja za evidentirawe prometa ne ispuwava propisane tehni~ke i funkcionalne karakteristike. ovog ~lana. (3) Po dobijawu obavje{tewa iz stava 1. (3) Ovla{}ena servisna organizacija za odr`avawe ure|aja za evidentirawe prometa du`na je da u roku od 24 ~asa od momenta prijema obavje{tewa iza|e na lice mjesta i otkloni kvar. (2) Mjerni ure|aji. servisna kwi`ica i projekat izvedenog stawa ^lan 29. |) stawe plombi i e) specifikacija izvr{enih radova. (2) U dosije i servisnu kwi`icu upisuju se sqede}i podaci: a) naziv. izdaje servisnu kwi`icu i izra|uje projekat izvedenog stawa. (1) Ako se utvrdi da ovla{}ena servisna organizacija ne postupa u skladu sa odredbama ovog pravilnika. ministar rje{ewem odre|uje identifikacioni broj ure|aja za evidentirawe prometa. lice koje }e obavqati maloprodaju pogonskog motornog goriva i ostalih proizvoda i usluga uz zahtjev dostavqa Ministarstvu kopiju ugovora zakqu~enog sa preduze}em ovla{}enim za promet. ministar oduzima ovla{}ewe za ugradwu i servisirawe ure|aja za evidentirawe prometa i mjernih ure|aja. te o otklowenom kvaru obavijesti Zavod u skladu sa va`e}im propisima iz oblasti metrologije. (2) O oduzimawu ovla{}ewa obavje{tava se proizvo|a~ ure|aja za evidentirawe prometa. odnosno ure|aji za istakawe vezani za te mjerne ure|aje koji su bili u kvaru mogu ponovo po~eti da rade nakon `igosawa od ovla{}ene servisne organizacije i Zavoda. mjesto i adresa vlasnika. g) vrsta. kao i da je ure|aj za evidentirawe prometa stavqen u upotrebu.servisirawe odobrenog ure|aja za evidentirawe prometa. rezervoari i istakaju}a mjesta . du`na je da obezbijedi novi ure|aj za evidentirawe prometa odobrenog tipa. 12. v) datum zavr{etka servisirawa. (2) Kontrolu iz stava 1. dodatno se vr{i i na zahtjev Ministarstva ili korisnika ure|aja za evidentirawe prometa. ugradwu i odr`avawe . (2) Neispravnost ure|aja za evidentirawe prometa dokazuje se preko servisne kwi`ice u koju ovla{}eni servis upisuje vrijeme kada je ure|aj za evidentirawe prometa bio na popravci ili servisirawu. d) vrsta neispravnosti. (5) Evidentirawe prometa preko ure|aja za evidentirawe prometa ne mo`e se vr{iti prije odre|ivawa evidentacionog broja. . odnosno korisnika ugra|enih mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa. preko kojeg }e vr{iti evidentirawe prometa. ministar privremeno zabrawuje kori{}ewe tog tipa ure|aja za evidentirawe prometa i nala`e proizvo|a~u . 6. ovog ~lana i potvrde o izvr{enoj ugradwi i stavqawu u upotrebu ure|aja za evidentirawe prometa iz stava 2. 4.distributer du`an je da obezbijedi licu koje obavqa maloprodaju motornog goriva ure|aj za evidentirawe prometa odobrenog tipa. ^lan 31. (3) Preduze}e koje obavqa maloprodaju motornih goriva. a ovla{}eni serviser obavje{tava lice koje obavqa maloprodaju motornih goriva sa kojim je zakqu~io ugovor o servisirawu ure|aja za evidentirawe prometa. u koji se upisuju podaci iz stava 2.Strana 21 otkloni kvar. ovog ~lana ovla{}ena servisna organizacija dostavqa Ministarstvu. obavje{tewe o mjestu instalisawa ure|aja za evidentirawe prometa. Stavqawe u upotrebu ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa ^lan 33. tip i serijski broj servisiranog mjernog ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa. (3) U toku servisirawa mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa ovla{}ena servisna organizacija sastavqa zapisnik u tri primjerka. izda potvrdu kojom potvr|uje da je na maloprodajnom mjestu izvr{io ugradwu. odnosno razlog servisirawa. a nakon izvr{ene ugradwe i stavqawa u funkciju ure|aja za evidentirawe prometa. (3) Ako utvr|eni nedostaci nisu otkloweni u ostavqenom roku. ^lan 32. datum i vrijeme instalisawa. (6) Jedan primjerak servisne kwi`ice i projekta izvedenog stawa mora se nalaziti u BPS.ovla{}enoj servisnoj organizaciji da otkloni nedostatke u roku koji ne mo`e biti du`i od tri dana. pravno lice mora obezbijediti drugi na~in izdavawa ra~una koji obezbje|uje podatke propisane zakonom i sprovesti evidentirawe prometa u kwizi dnevnih izvje{taja. (2) U slu~aju iz stava 1. ministar zabrawuje kori{}ewe tog tipa ure|aja za evidentirawe prometa. Dosije. (1) U slu~aju neispravnosti ili servisirawa ure|aja za evidentirawe prometa. proizvo|a~ . (5) Jedan primjerak zapisnika iz stava 4. upisuju se i podaci o stawu goriva u rezervoarima u trenutku ponovnog pe~a}ewa ure|aja.

stava 3. (7) Sadr`aj potvrde iz stava 4.Organizaciona jedinica Doboj. odnosno distributer ure|aja za evidentirawe prometa i b) “0” . peta i {esta cifra iz odjeqka “B” odre|uju se prema hronolo{kom redu instalisawa ure|aja za evidentirawe prometa.ukoliko preduze}e koje se bavi prometom. alineja 2. Prihodi koji se dijele izme|u buxeta Republike i buxeta op{tina.R . ~lana 38. ^lan 40. i ~lana 82.ukoliko je zahtjev za saglasnost .Organizaciona jedinica Isto~no Sarajevo. 85/04 i 57/06) i Uputstvo za odre|ivawe ID . ^etvrta. obavezama servisera i omogu}avawu daqinskog nadzora u svrhu kontrole (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. prema broj~anim oznakama vrsta javnih prihoda koje su prikazane u tabelama koje se nalaze u Prilogu 1. broj~ane oznake vrsta javnih prihoda. Stupawem na snagu ovog pravilnika prestaju da va`e Pravilnik o na~inu evidentirawa i kontroli prometa na benzinskim pumpnim stanicama putem ugra|ene opreme.Organizaciona jedinica Bawa Luka. marta 2009. Mr Predrag Gluhakovi}.3 .d. 1. [ema strukture ID . mart 2009. Banja Luka.Organizaciona jedinica Bijeqina. ugradwom i odr`avawem ujedno i proizvo|a~. tj. broj 562099-00000556-87 i .Strana 22 . 39/04. ~lana 38. (1) Prva cifra u odjeqku “B” je slovna oznaka i mo`e da bude: a) “R” . ugradwom i odr`avawem ure|aja za evidentirawe prometa nije proizvo|a~. 2. godine Bawa Luka Ministar. Odre|ivawe i dodjela identifikacionog broja ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa ^lan 34. stav 2.d. ^lan 38. (1) Kod ure|aja za istakawe kod kojih proizvo|a~ nije predvidio mogu}nost rada u re`imu sa ure|ajem za evidentirawe prometa.d.2 . ovog ~lana bli`e ure|uje ministar. st. Prilog 1. (3) Tre}a cifra u odjeqku “B” je oznaka lokacije gdje je ure|aj za evidentirawe i kontrolu prometa instalisan. uvezivawu predvi|ene opreme. ^lan 37.1 . broj~ane oznake op{tina i broj~ane oznake buxetskih organizacija. OP[TINA I GRADOVA I FONDOVA 1. odnosno gradova upla}uju se na: . buxetskih fondova i vanbuxetskih fondova (u daqem tekstu: korisnika javnih prihoda). Banja Luka. na~in uplate javnih prihoda. ta~ka 1. Banja Luka.6 . Zakona o buxetskom sistemu Republike Srpske . ^lan 35. i ~ini sastavni dio ovog pravilnika. op{tina i gradova. Prve dvije cifre pod oznakom I i II u odjeqku “A” su oznaka proizvo|a~a ili distributera ure|aja za evidentirawe prometa. ~lana 69.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod Uni Credit Bank a.odobrewe tipa ure|aja za evidentirawe prometa podnio distributer.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod NLB Razvojna banka a. “5” . ministar finansija d o n o s i NAREDBU O UPLA]IVAWU ODRE\ENIH PRIHODA BUXETA REPUBLIKE. broj 12/01). “2” .Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. br. Zakona o unutra{wem platnom prometu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. (2) Kod ure|aja za istakawe kod kojih je proizvo|a~ predvidio mogu}nost rada u re`imu sa ure|ajem za evidentirawe prometa. kod kojih ure|aj za evidentirawe prometa mo`e da komunicira sa ure|ajima za istakawe prema protokolima predvi|enim od proizvo|a~a ure|aja za istakawe. 7. . 12. br. a koji ne podr`avaju IFSF protokol dozvoqena je razmjena podataka izme|u ure|aja za evidentirawe prometa i ure|aja za istakawe prema protokolima predvi|enim od strane proizvo|a~a ure|aja za istakawe. Zakona o platnim transakcijama (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. tj. broj 52/04).identifikacionog broja ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa Odjeqak “A” Odjeqak “B” I II . Broj: 14-01-502/09 2.Pre~i{}eni tekst (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj 12/01).ZAVR[NE ODREDBE ^lan 39. s. br.Organizaciona jedinica Prijedor.identifikacionog broja registar kasa koje se instali{uu na benzinskim pumpnim stanicama (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Ovom naredbom propisuju se ra~uni za upla}ivawe zakonom. Prihodi koji pripadaju buxetu Republike upla}uju se na: . 118/08 i 11/09).4 5 6 PRIMJER: 0 1 .odobrewe tipa ure|aja za evidentirawe prometa podnio proizvo|a~ i b) “D” . ^lan 36.1 .ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod NLB Razvojne banke a. “4” . izgled i na~in popuwavawa platnog naloga. vr{i se na sqede}i na~in: a) identifikacioni broj ure|aja za evidentirawe prometa sadr`i dvije cifre u odjeqku “A” za oznaku proizvo|a~a ili distributera i jo{ minimalno {est cifara u odjeqku “B” i b) struktura odjeqaka i cifara prikazana je na {emi koja se nalazi u prilogu broj 1.r. 3. broj 562099-00000556-87. 54/08 i 126/08). broj 551-00100008915-56. odnosno drugim propisom odre|enih prihoda buxeta Republike. “6” . Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Zakona o republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. odnosno distributer ure|aja za evidentirawe prometa. “3” .Organizaciona jedinica Trebiwe. stav 1.ukoliko je zahtjev za saglasnost . i 3. kod kojih ure|aj za evidentirawe prometa ne mo`e da komunicira sa ure|ajima za istakawe prema protokolima predvi|enim od proizvo|a~a ure|aja za istakawe dozvoqena je netipi~na razmjena podataka. Odre|uje se na osnovu lokacije benzinske pumpne stanice unutar koje se instali{e ure|aj za evidentirawe prometa i na osnovu utvr|enog rasporeda organizacionih jedinica organa uprave nadle`nog za poslove nadzora u oblasti prometa robe i vr{ewa usluga: “1” . VII . (2) Druga cifra u odjeqku “B” je brojna oznaka i mo`e da bude: a) “1” .0 0 3 349 Na osnovu ~lana 62.ukoliko je preduze}e koje se bavi prometom. Odre|ivawe i dodjela identifikacionog broja iz ~lana 33.

15.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod Uni Credit Bank a. zdravstveno osigurawe. mart 2009. odnosno grada upla}uju se na posebne ra~une op{tine ili grada za prikupqawe javnih prihoda otvorene kod poslovnih banaka. doprinosa i drugih javnih prihoda iz ove naredbe upla}uju prihode u korist propisanih ra~una kod poslovnih banaka kod kojih se vode ra~uni za naplatu javnih prihoda. Ra~une op{tina i gradova za prikupqawe javnih prihoda op{tinskih buxeta. broj 562099-00000556-87 i . naplate naknadno kontrolom utvr|ene obaveze i prekwi`avawa uplata iz ranijih godina na osnovu rje{ewa Poreske uprave. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . Raspodjelu prihoda iz t. Prihodi koji u cijelosti pripadaju buxetu op{tine. Banka je du`na da vodi evidenciju o izvr{enim uplatama i rasporedu prihoda za svaki ra~un otvoren za prikupqawe javnih prihoda prema ovoj naredbi. i 4. Prilog 8 Napomena Prilog 9 Spisak buxetskih korisnika buxeta Republike sa broj~anim oznakama ({iframa) Prilog 10 Spisak buxetskih korisnika buxeta op{tina i gradova sa broj~anim oznakama ({iframa). broj 551-00100008915-56. kod poslovne banke. 2. Banja Luka.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod Uni Credit Bank a. 10. najkasnije narednog radnog dana od dana prijema obavje{tewa banke. Banja Luka.d. naknade i prihode osiguranika za obavezno osigurawe upla}uje se jednim platnim nalogom na: . 13. Obveznici poreza i doprinosa i drugih javnih prihoda propisanih ovom naredbom upla}uju javne prihode na uplatne ra~une platnim nalogom ~ija forma i sadr`aj su prikazani u tabeli koje se nalaze u Prilogu 6. Banja Luka. Banja Luka. op{tina i gradova i drugih korisnika javnih prihoda Prilog 4 Prihodi buxeta op{tine. 17. broj 551-00100008915-56.d. objavquju nadle`ne slu`be op{tina i gradova u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Prije prijema navedene potvrde Poreske uprave banke ne mogu primati uplate javnih prihoda na te ra~une. vr{i Ministarstvo finansija Republike Srpske prema procentima utvr|enim zakonskim i podzakonskim aktima na ra~une buxeta Republike.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod NLB Razvojne banke a. broj 551-00100008915-56. Banja Luka. Raspodjelu sredstava sa ra~una za prikupqawe javnih prihoda op{tina / gradova vr{e poslovne banke kod kojih su otvoreni ra~uni javnih prihoda u korist transakcionih ra~una buxeta op{tina i gradova. buxeta op{tina i gradova i drugih korisnika javnih prihoda upla}uju se na: .d. . Nadle`ni organi op{tina i gradova su du`ni prilikom otvarawa ra~una javnih prihoda poslovnim bankama dostaviti instrukciju sa brojevima transakcionih ra~una na koje }e se prenositi sredstva sa ra~una javnih prihoda.d. kod poslovnih banaka. Poreska uprava }e. o otvarawu ra~una izvjestiti Poresku upravu Republike Srpske radi evidentirawa ra~una u poreskom registru.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod Uni Credit Bank a. Vi{e ili pogre{no upla}eni javni prihodi na ra~une za prikupqawe javnih prihoda vra}aju se poreskim obveznicima ili se prekwi`avaju u skladu sa Pravilnikom o na~inu vra}awa i prekwi`avawa vi{e ili pogre{no upla}enih javnih prihoda sa odgovaraju}eg ra~una ili sa ra~una korisnika javnih prihoda. 12.d. 5. osigurawe od nezaposlenosti i dje~iju za{titu na li~na primawa. prema broj~anim oznakama vrsta javnih prihoda koje su prikazane u tabelama koje se nalaze u Prilogu 5. pismeno potvrditi banci evidentirawe otvorenog ra~una u svom registru. prema broj~anoj oznaci vrste prihoda koja je prikazana u tabeli koja se nalazi u Prilogu 5. Banja Luka.d. 6. Banja Luka. broj 562099-00000556-87 i . godine u nadle`nosti Uprave za indirektno oporezivawe ostaju i daqe aktivne zbog naplate istih po reprogramu. broj 551-00100008915-56. 9. 18.^etvrtak.d.Strana 23 . 11. broj 562099-00000556-87 i . najkasnije narednog radnog dana od dana otvarawa ra~una javnih prihoda op{tine ili grada. Sastavni dio ove naredbe su prilozi: Prilog 1 Prihodi koji se dijele izme|u buxeta Republike i buxeta op{tina i gradova Prilog 2 Prihodi koji pripadaju buxetu Republike Prilog 3 Prihodi drugih korisnika i prihodi koji se dijele izme|u Republike. 19.d. odnosno grada upla}uju se na ra~une za prikupqawe javnih prihoda op{tine ili grada. op{tina i gradova. 16. Nadle`ni op{tinski organi samostalno zakqu~uju ugovor o otvarawu ra~una sa poslovnom bankom u skladu sa procedurama propisanim Zakonom o javnim nabavkama i Zakonom o trezoru. Prihodi koji pripadaju drugim korisnicima ili koji se dijele izme|u buxeta Republike. Banja Luka. zdravstveno osigurawe. Doprinosi za penzijsko-invalidsko osigurawe. prema broj~anim oznakama vrsta javnih prihoda koje su prikazane u tabelama koje se nalaze u Prilogu 2. 14.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod NLB Razvojne banke a. Banja Luka. [ifre prihoda koji su ukinuti ili ~ija naplata je od 1.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod Uni Credit Bank a. Upla}eni javni prihodi se raspore|uju korisnicima javnih prihoda svakog radnog dana. Poslovne banke su du`ne.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod NLB Razvojne banke a. broj 551-00100008915-56. prema broj~anoj oznaci vrste prihoda koja je prikazana u tabeli koja se nalazi u Prilogu 5.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod NLB Razvojne banke a. odnosno grada i ostalih korisnika javnih prihoda Prilog 5 Prihodi fondova Prilog 6 Forma i sadr`aj naloga za uplatu javnih prihoda Prilog 7 Spisak op{tina i gradova sa broj~anim oznakama ({iframa). Poseban doprinos za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{qavawe lica sa invaliditetom upla}uje se na: . Obveznici uplate poreza. za osigurawe od nezaposlenosti i za dje~iju za{titu upla}uju se na: . fondova i drugih korisnika javnih prihoda. Prihodi koji prapadaju buxetu op{tine. a na osnovu naloga ili izvr{nog rje{ewa nadle`nog poreskog organa. januara 2005. 8. Ostali doprinosi za penzijsko-invalidsko osigurawe. 3.d. broj 562099-00000556-87 i . 4. 20. prema broj~anim oznakama vrsta javnih prihoda koje su prikazane u tabelama koje se nalaze u Prilogu 4. prema broj~anim oznakama vrsta javnih prihoda koje su prikazane u tabelama koje se nalaze u Prilogu 3. 7. 12.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod Uni Credit Bank a. Ministarstvo finansija vodi evidenciju i izvje{tava o raspodjeli prihoda korisnicima javnih prihoda sa ra~una javnih prihoda Republike Srpske otvorenih u skladu sa ovom naredbom.

715316 Akciza na bezalkoholna pi}a Porez na dobit preduze}a Red. 22. 9/06. 722442 Naknada za isporu~enu vodu . 714913 Porez na upotrebu i dr`awe ~amaca. 715117 Op{ti porez na promet lo` uqa Porez na promet usluga Red. 711112 Porez na prihode od autorskih prava. 722424 Naknada za kori{}ewe mineralnih sirovina 2.09/453-2-77/09 27. Vrsta br. 715112 Op{ti porez na promet po ni`oj stopi 3. mart 2009. 715313 Akciza na alkoholna pi}a 3. 714915 Porez na dr`awe i no{ewe oru`ja . 711212 Porez na dobit pravnih lica nerezidenata Republike Srpske 3. 715116 Op{ti porez na promet kafe 7. Vrsta br. Vrsta br. prihoda Naziv prihoda 1. br. 715115 Op{ti porez na promet alkoholnih pi}a 6. 713113 Porez na li~na primawa Akciza Red. 715315 Akciza na kafu 5. 723118 Oduzeta imovinska korist i sredstva dobijena prodajom oduzetih predmeta iz nadle`nosti Republi~ke tr`i{ne inspekcije NAKNADE ZA KORI[]EWE VODA Posebne vodoprivredne naknade Red. 722448 Naknada za iskori{}enu vodu za proizvodwu elektri~ne i toplotne energije i promjenu re`ima voda pravna i fizi~ka lica 8. 715314 Akciza na lo` uqe 4. Prilog 1 PRIHODI KOJI SE DIJELE IZME\U BUXETA REPUBLIKE I BUXETA OP[TINA / GRADOVA Op{ti porez na promet proizvoda Red. 722446 Naknada za vodu koja se pla}a pri registraciji motornih vozila i drugih sredstava za prevoz 6.pravna lica i fizi~ka lica 3. prihoda Naziv prihoda 1. 21.r. prihoda Naziv prihoda 1.pravna lica i fizi~ka lica 7. 714914 Porez na upotrebu i dr`awe vazduhoplova i letjelica 4.Strana 24 .pravna i fizi~ka lica 2. op{tina i gradova. 714911 Porez na upotrebu motornih vozila 2. buxetskih fondova i fondova (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine Bawa Luka Ministar. prihoda Naziv prihoda 1. Ova naredba stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. 127/06 i 14/07). februara 2009. Vrsta br. 715111 Op{ti porez na promet po op{toj stopi 2. 715114 Op{ti porez na promet na duvanske prera|evine 5. 711311 Porez na prihode od kapitala Ostali porezi na imovinu Red. 715312 Akciza na duvanske prera|evine 2. Broj: 06. prihoda Naziv prihoda 1. 722463 Naknada za izva|eni materijal iz vodotoka Prilog 2 PRIHODI KOJI PRIPADAJU BUXETU REPUBLIKE Akcize Red. Vrsta br. 12. prihoda Naziv prihoda 1. prihoda Naziv prihoda 1. 711211 Porez na dobit pravnih lica rezidenata Republike Srpske 2. Vrsta br. prihoda Naziv prihoda 1. 722445 Naknada za uzetu vodu u komercijalne svrhe . 715212 Op{ti porez na promet usluga u godi{wem pau{alnom iznosu Porez na dohodak Red. Stupawem na snagu ove naredbe prestaje da va`i Naredba o upla}ivawu odre|enih prihoda buxeta Republike. 713111 Porez na prihode od samostalne djelatnosti 2.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. prihoda Naziv prihoda 1. 722443 Naknada za upotrijebqenu vodu . patenata i tehni~kih unapre|ewa 2. 722425 Naknade za promjenu namjene poqoprivrednog zemqi{ta Prihodi od nezakonito ste~ene imovine i imovinske koristi Red. Vrsta br. s. Vrsta br. 722444 Naknada za upotrijebqenu vodu poqoprivreda 4.pravna i fizi~ka lica 5. Vrsta br. 715211 Op{ti porez na promet usluga po op{toj stopi 2. 715113 Op{ti porez na promet na derivate nafte 4. 73/05. Vrsta br. prihoda Naziv prihoda 1. 722447 Naknada za ispu{tenu zaga|enu vodu . 715311 Akciza na derivate nafte Naknade za kori{}ewe drugih dobara od op{teg interesa Red. Aleksandar Xombi}. prihoda Naziv prihoda 1. Vrsta br. 711213 Porez po odbitku stranom pravnom licu Porez na dohodak Red. plove}ih postrojewa i jahti 3.

12. Vrsta br. prihoda Naziv prihoda 1. 722438 Nadoknade za zakup zemqi{ta. Vrsta br. 722211 Republi~ke sudske takse Takse na odre|ene proizvode i vr{ewe odre|ene djelatnosti Red. 722511 Prihodi republi~kih organa i organizacija 2.{ume Red. 722119 Naknade za prijem. prihoda Naziv prihoda 1. prihoda Naziv prihoda 1. 723114 Nov~ane kazne za krivi~na djela 3. 723119 Oduzeta sredstva i imovinska korist u postupcima iz nadle`nosti republi~kih organa Prihodi koje ostvaruju dr`avni organi i organizacije Red. 722437 Nadoknada za obavqawe poslova od op{teg interesa u {umama u privatnoj svojini 4. Vrsta br. izuzimawe zemqi{ta. 722485 Naknada za prire|ivawe igara na sre}u na automatima 6. iskr~enu {umu i sredstva od nezakonito ste~ene koristi iz {ume Naknade za prira|ivawe igara na sre}u Red. Vrsta Naziv prihoda br. 722484 Naknada za prire|ivawe kladioni~kih igara na sre}u 5. 723111 Nov~ane kazne za prekr{aje i tro{kovi prekr{ajnog postupka za prekr{aje propisane zakonom 2. Vrsta Naziv prihoda br. prihoda Naziv prihoda 1. Vrsta br. Vrsta br. prihoda Naziv prihoda 1. 716112 Posebna taksa na uvezenu robu Ostali prihodi Red. 722481 Naknada za prire|ivawe lutrijskih igara na sre}u 2. 722111 Republi~ke administrativne takse 2. 722486 Naknada za prire|ivawe internet igara na sre}u 7. 722436 Nadoknada za kori{}ewe {uma i {umskog zemqi{ta u svojini Republike Srpske . Vrsta br. Vrsta br. 722434 Sredstva za pro{irenu reprodukciju {uma .Strana 25 Ostali porezi Red. prihoda Naziv prihoda 1. 722483 Naknada za prire|ivawe elektronskih igara na sre}u u kazinu 4. Vrsta br. 722487 Naknada za prire|ivawe zabavnih igara 8. 722471 Naknade za tro{kove branilaca po slu`benoj du`nosti 3. Vrsta br. prihoda 1. 719111 Poseban porez za redovno odvijawe `eqezni~kog saobra}aja TAKSE Republi~ke administrativne takse i naknade Red. 722491 Koncesione naknade za kori{}ewe prirodnih i drugih dobara od op{teg interesa Ostale naknade Red. prihoda Naziv prihoda 1. prihoda 1. 722115 Ostale administrativne takse po osnovu usluga Ministarstva unutra{wih poslova DRUGI PRIHODI Nov~ane kazne Red. odricawe i otpust u i iz dr`avqanstva Republike Srpske i BiH Republi~ke sudske takse Red. prihoda Naziv prihoda 1. 722472 Naknade ostalih tro{kova krivi~nog postupka Carina i uvozne da`bine Red. 716111 Carina 2. Vrsta br. 722422 Naknada za inostrana drumska vozila 2. 722515 Posebna taksa u postupku prinudne naplate Naknade za kori{}ewe prirodnih i drugih dobara od op{teg interesa . 722452 Naknada za izvr{ene veterinarskosanitarne preglede Druge takse Red. prihoda Naziv prihoda 1. 722513 Carinsko evidentirawe 3. Vrsta br.prosta reprodukcija 3. 722488 Naknada za prire|ivawe nagradnih igara 9. 721111 Prihodi od dividende i udjela u profitu u javnim preduze}ima i finansijskim institucijama . 722482 Naknada za prire|ivawe elektronskih lutrijskih igara na sre}u 3. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 .nadoknada za unapre|ivawe op{tekorisnih funkcija {uma 2. 723115 Nov~ane kazne za prekr{aje koje izri~u nadle`ani republi~ki organi Prihodi od nezakonito ste~ene imovine i imovinske koristi Red.^etvrtak. prihoda Naziv prihoda 1. prihoda Naziv prihoda 1. mart 2009. 722112 Posebna republi~ka taksa 2. prihoda Naziv prihoda 1. Vrsta br. 722489 Ostale naknade za prire|ivawe igara na sre}u Koncesione naknade Red.

drumskih i prikqu~nih vozila na ure|enim i obiqe`enim mjestima koje je za to odredila skup{tina op{tine Komunalna taksa za kori{}ewe slobodnih povr{ina za kampove. 3. 722467 Sredstva za finansirawe posebnih mjera za{tite od po`ara 5. Prihodi od davawa prava na eksploataciju prirodnih resursa. patenata i autorskih prava Ostali prihodi Ukinuti buxetski prihodi Republike Prilog 3 PRIHODI DRUGIH KORISNIKA I PRIHODI KOJI SE DIJELE IZME\U REPUBLIKE. prihoda Naziv prihoda 1. 722591 Vlastiti prihodi buxetskih korisnika Naknada za kori{}ewe prirodnih i drugih dobara od op{teg interesa Red. dr`avni organi. osim pristana koji se koristi u pograni~nom rije~nom saobra}aju Komunalna taksa za dr`awe i kori{}ewe ~amaca i splavova na vodi. Vrsta br. 722391 11. 722521 Prihodi op{tinskih organa uprave 2. 721112 729113 729114 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 7. 722427 Naknada za Auto-moto savez 7. 722394 14. OP[TINA I GRADOVA I DRUGIH KORISNIKA Red. 722131 Gradske administrativne takse DRUGI PRIHODI BUXETA OP[TINA I GRADOVA Nov~ane kazne Red. prihoda Naziv prihoda 1. Vrsta br. Vrsta br.sredstva za razvoj nerazvijenih dijelova op{tine . prihoda Naziv prihoda 1. 722314 Komunalna taksa za kori{}ewe prostora na javnim povr{inama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe 5. 722311 Komunalne takse za dr`awe `ivotiwa 2. 722316 Komunalna taksa za prire|ivawe muzi~kog programa u ugostiteqskim objektima 10. Vrsta br. Vrsta br. 722312 Komunalne takse na firmu 3. 722317 722318 722319 ^etvrtak. prihoda Naziv prihoda 1. ODNOSNO GRADA I OSTALIH KORISNIKA JAVNIH PRIHODA Porez na imovinu Red. prihoda 1. Vrsta br. Vrsta br. postavqawe {atora ili druge oblike privremenog kori{}ewa Komunalna taksa za dr`awe i kori{}ewe poslovnih prostorija i poslovnih naprava na vodi. 722435 Naknada za kori{}ewe {uma i {umskog zemqi{ta . 722396 Komunalna taksa za kori{}ewe vitrina radi izlagawa robe van poslovne prostorije Komunalna taksa za kori{}ewe reklamnih panoa Komunalna taksa za kori{}ewe prostora za parkirawe motornih.Broj 18 2. 722393 13. 719113 Porez na dobitke od igara na sre}u Administrativne takse Red. 722121 Op{tinske administrativne takse KOMUNALNE TAKSE Lokalne komunalne takse Red. osim ~amaca koje koriste organizacije koje vr{e odr`avawe i obiqe`avawe plovnih puteva. 722466 Naknade za finansirawe premjera i uspostavqawe katastra nekretnina Prilog 4 PRIHODI BUXETA OP[TINE. 721223 Prihodi od zemqi{ne rente 2. prihoda Naziv prihoda 1. 722315 Komunalna taksa za dr`awe sredstava za igru 6. 722411 Naknada za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta 3. mart 2009. 722456 Naknada za protivgradnu za{titu 3. 722313 Komunalne takse za dr`awe motornih drumskih i prikqu~nih vozila 4. 8. 722395 15. Vrsta Naziv prihoda br. 9. 722321 Boravi{na taksa 6. 722423 Naknada za puteve koja se pla}a pri godi{woj registraciji vozila na motorni pogon 2. 12.Strana 26 . 722412 Naknada za kori{}ewe gra|evinskog zemqi{ta 4. organi lokalne samouprave Komunalna taksa za dr`awe restorana i drugih ugostiteqskih i zabavnih objekata na vodi Komunalna taksa za kori{}ewe obale u poslovne svrhe Komunalne takse na ostale predmete taksirawa Posebna taksa na teritoriji grada Red. prihoda Naziv prihoda 1.gradova Red. 4. prihoda Naziv prihoda 1. 722118 Posebna republi~ka taksa na derivate nafte 4. 714211 Porez na nasqe|e i poklon 3. 714311 Porez na prenos nepokretnosti i prava Porez na dobitke od igara na sre}u Red. kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku Prihodi koje ostvaruju organi i organizacije op{tina . Vrsta br. 723121 Nov~ane kazne izre~ene u prekr{ajnom postupku za prekr{aje propisane aktom skup{tine op{tine. prihoda Naziv prihoda 1. 714111 Porez na imovinu 2. 722392 12.

grada i ustanova . 712159 Ostali doprinosi za osigurawe od nezaposlenosti Prihodi Javnog fonda za dje~iju za{titu Republike Srpske Red. 721229 Ukinuti buxetski prihodi op{tina i grada 4. 712147 Doprinos za zdravstveno osigurawe po osnovu materijalnog obezbje|ewa od strane centra za socijalni rad 9. grada zakqu~i ugovor o deponovawu sredstava po vi|ewu 2. 712141 Doprinos za zdravstveno osigurawe korisnika penzije i korisnika drugih nov~anih naknada koji upla}uju fondovi za penzijsko i invalidsko osigurawe 3. 721222 Prihodi od davawa u zakup objekata op{tine. 712161 Doprinos za dje~iju za{titu po drugim osnovima propisanim Zakonom o dje~ijoj za{titi 2. 712122 Doprinos za penzijsko i invalidsko osigurawe za odre|ene kategorije lica van radnog odnosa od obveznika iz ~lana 16. prihoda Naziv prihoda 1. 712142 Doprinos za zdravstveno osigurawe nezaposlenih lica koje pla}a Zavod za zapo{qavawe 4. Vrsta br. 712148 Doprinos za zdravstveno osigurawe iz buxeta Republike za nezaposlena lica 10. 712152 Doprinos za osigurawe od nezaposlenosti lica koja se dobrovoqno osiguravaju za slu~aj nezaposlenosti 2. prihoda Naziv prihoda 1. prihoda Naziv prihoda 1. 712123 Broj 18 . prihoda Naziv prihoda 1. 712124 712125 712129 Naknada za kori{}ewe puteva Red. 712114 Doprinos za penzijsko i invalidsko osigurawe za dokup sta`a 3. Vrsta br. mart 2009. 722461 722462 ostvarena prodajom {umskih sortimenata Naknada za kori{}ewe komunalnih dobara od op{teg interesa Naknada za kori{}ewe mineralnih voda 6. 712169 Ostali doprinosi Prihodi Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{qavawe lica sa invaliditetom Red.Strana 27 5. Zakona o penzijskom i invalidskom osigurawu Doprinos za penzijsko i invalidsko osigurawe za lica kojima se naknadno utvr|uje sta` osigurawa po rje{ewu fonda za penzijsko i invalidsko osigurawe zaposlenih Doprinos za penzijsko i invalidsko osigurawe za dobrovoqno osigurawe Doprinos po osnovu uplata duga iz ranijih godina Ostali doprinosi Prihodi Fonda za zdravstveno osigurawe Republike Srpske Red. 12. prihoda Naziv prihoda 1. 6. 712145 Doprinos za zdravstveno osigurawe po osnovu duga iz ranijih godina 7. prihoda Naziv prihoda 1. odnosno grada koja su ukqu~ena u depozit poslovne banke sa kojom nadle`ni organ op{tine. 712132 Doprinos za zdravstveno osigurawe za lica za slu~aj povreda na radu i profesionalnog oboqewa iz ~lana 17. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 5. prihoda Naziv prihoda 1. 8. Vrsta br. 722449 Naknada za odvodwavawe od pravnih lica i gra|ana 5. 712171 Poseban doprinos za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{qavawe lica sa invaliditetom . 712149 Ostali doprinosi za zdravstveno osigurawe Prihodi Zavoda za zapo{qavawe Republike Srpske Red. Vrsta br.javnih slu`bi koje se finansiraju iz buxeta op{tine 3. 712199 Doprinosi na li~na primawa. 712113 Doprinos za penzijsko i invalidsko osigurawe na ispla}ena li~na primawa i druge prihode zaposlenih kojima se sta` osigurawa ra~una sa uve}anim trajawem 2. 712144 Doprinos za zdravstveno osigurawe iz buxeta Republike za lica kojima je priznato pravo po osnovu Zakona o pravima boraca 6. Vrsta br. 7. Vrsta br. naknade i prihode osiguranika za obavezno osigurawe Prihodi Fonda za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike Srpske Red. prihoda Naziv prihoda 1. Zakona o zdravstvenom osigurawu 2.^etvrtak. 712121 Doprinos za penzijsko i invalidsko osigurawe nezaposlenih koje ispla}uje Zavod za zapo{qavawe 4. prihoda Naziv prihoda 1. Vrsta br. 712146 Doprinos za zdravstveno osigurawe po osnovu inostranog osigurawa 8. 722421 Naknada za kori{}ewe puteva Sredstva samodoprinosa Red. Vrsta br. 712143 Doprinos za pro{ireno zdravstveno osigurawe 5. Vrsta br. 722468 Naknada za kori{}ewe prirodnih resursa u svrhu proizvodwe elektri~ne energije Prilog 5 PRIHODI FONDOVA Red. 721213 Prihodi od kamata na sredstva korisnika buxeta op{tine. 729121 Samodoprinos na teritoriji op{tine / grada Ostali prihodi Red. 729124 Ostali op{tinski prihodi 6.

2. Petrovac . 7: uplate po akontativnim poreskim prijavama. 4: dugovawa po rje{ewima kontrolnih organa iz ranijih godina. prilikom uplate poreza. [amac 013 12. Bijeqina 005 4.Strana 28 .Drini} 012 11.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. Prilog 6 Forma i sadr`aj naloga za uplatu javnih prihoda Uplata se vr{i putem platnog naloga koji se popuwava prema uputstvu datom u tabeli: Poqe Naziv 1 Ime po{iqaoca 2 3 4 5 6 7 8 9 Opis Ime po{iqaoca. 6: uplate po rje{ewima PU iz teku}e godine. 2: povrat novca. 5: uplate po reprogramiranim dugovima. za uplatu carine . 8: ostalo. Bratunac 015 10 11 12 . 1. adresa i broj telefona Svrha doznake Opis prihoda koji se upla}uje Ime primaoca Ime primaoca Datum uplate Datum uplate Ra~un po{iqaoca: Ra~un po{iqaoca ###-###-########-## (poqe se ne popuwava ako se pla}a u gotovini) Ra~un primaoca: Ra~un primaoca ###-###-########-## Iznos Iznos koji se upla}uje u KM Hitno Transakcija koja se izvr{ava odmah ide putem RTGS sistema Broj poreskog Jedinstveno identifikuje obveznika poreskog obveznika koji vr{i uplatu (JIB) ili (JMBG) Vrsta uplate 0: redovna.poziv na broj sa carinske fakture. Bosanski Brod 010 9. 12. Kozarska Dubica 007 6. Novi Grad 011 10. Mili}i 001 2. Bile}a 006 5. registarski broj obveznika za uplatu doprinosa fondova i sli~no Prilog 7 SPISAK op{tina i gradova sa broj~anim oznakama ({iframa) Naziv op{tine Oznaka op{tine 1. Bawa Luka 002 3. mart 2009. doprinosa i drugih javnih prihoda {ifra buxetske organizacije ####### (prema {ifarniku Ministarstva finansija) Za uplatu po fakturi. Gradi{ka 008 7. 9: kamata Vrsta prihoda ######: {ifra prihoda koji se pla}a Poreski period: od Po~etak poreskog perioda (dd/mm/gg) 13 14 Poreski period: do Op{tina 15 Buxetska organizacija Poziv na broj ########## 16 Zavr{etak poreskog perioda (dd/mm/gg) ###: {ifra op{tine: poreski obveznik popuwava {ifru op{tine prema {ifarniku op{tina. 1: prinudna naplata po rje{ewu ili odluci. Krupa na Uni 009 8.

36. Naziv potro{a~ke jedinice Broj Broj Broj mini. 49.Br~ko koristi se samo kod upla}ivawa doprinosa i drugih prihoda za osigurawe prema vanbuxetskim fondovima. 18. 27. prihoda 1 722511 Prihod republi~kih organa i organizacija 2 722513 Carinsko evidentirawe 3 722515 4 722211 5 723114 6 723115 Broj 18 . 16. 23. br. 12. 2 Predsjednik Republike Srpske 3 01 4 01 5 001 . Banke su obavezne broj unesen u poqu “poziv na broj” kontrolisati po modulu 11 sa ponderima “987698769”. 016 023 025 027 028 031 033 034 036 038 041 043 045 046 050 053 055 056 059 061 064 066 067 069 072 074 075 078 080 081 085 088 089 090 091 093 094 095 097 099 100 102 103 105 107 109 113 116 119 135 R. 15. 45.^etvrtak.republi~kog u postupcima iz organa koji je vodio postupak nadle`nosti republi~kih organa Vlastiti prihodi Odgovaraju}a {ifra buxetske op{tinskih organizacije . 37.suda koji vodi postupak Nov~ane kazne za Odgovaraju}a {ifra buxetske krivi~na djela organizacije . koji ozna~ava broj prekr{ajnog naloga ili rje{ewa suda. 22. 38. 25. 35. 19. 55. godine Oduzeta sredstva i Odgovaraju}a {ifra buxetske imovinska korist organizacije .Strana 29 7 723119 8 722591 9 722521 12 722471 13 722472 [ifra buxetske organizacije Odgovaraju}a {ifra buxetske organizacije koja je korisnik prihoda Odgovaraju}a {ifra buxetske organizacije . 60. odnosno grada obavezno je popuwavawe poqa “poziv na broj”. Br~ko ^ajni~e ^elinac Derventa Doboj Fo~a Gacko Pelagi}evo Ustipra~a Petrovo Han Pijesak Jezero Osmaci Kalinovik Ribnik Kotor Varo{ Kupres Lakta{i Lopare Qubiwe Modri~a Vukosavqe Mrkowi} Grad Nevesiwe Dowi @abar Prijedor Prwavor Rogatica Rudo O{tra Luka Kasindo Lukavica Pale Isto~ni Stari Grad Trnovo Kne`evo Sokolac Srbac Srebrenica Berkovi}i [ekovi}i [ipovo Tesli} Isto~ni Drvar Trebiwe Ugqevik Vi{egrad Vlasenica Zvornik Bosanska Kostajnica SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 2. 30. koji se evidentira u Centralnom registru nov~anih kazni.okru`nog suda slu`benoj ili osnovnog suda koji je du`nosti vodio postupak Naknada ostalih Odgovaraju}a {ifra buxetske tro{kova organizacije . 14.op{tinskog organa uprave organa uprave Naknade tro{kova Odgovaraju}a {ifra buxetske branilaca po organizacije .jedicije nice NAPOMENA: [ifra op{tine “016” . 39. 33. 51. {ifra “723111” Nov~ane kazne za prekr{aje i tro{kovi prekr{ajnog postupka za prekr{aje propisane zakonom (Zakon o prekr{ajima Republike Srpske. 21. Prilog 9 SPISAK BUXETSKIH KORISNIKA BUXETA REPUBLIKE SA BROJ^ANIM OZNAKAMA ([IFRAMA) R.Poreske uprave naplate Republike Srpske Republi~ka sudska Odgovaraju}a {ifra buxetske taksa organizacije . odnosno organizacijama socijalnog osigurawa. 47. 26. 50. 41. mart 2009. 34. 57. 46.okru`nog suda krivi~nog ili osnovnog suda koji je postupka vodio postupak Za upla}ivawe ostalih vrsta prihoda iz Naredbe o upla}ivawu odre|enih prihoda buxeta Republike. 29. Kod upla}ivawa na vrstu prihoda. za kazne izre~ene u prekr{ajnom postupku ili prekr{ajnim nalogom do 31. 52. 58. 24. 1. 42. 59. 53. 48. buxetskih fondova i fondova koristi se “{ifra buxetske organizacije” 9999999. decembra 2006. 61.suda koji je vodio postupak Nov~ane kazne za Odgovaraju}a {ifra buxetske prekr{aje koje organizacije . 28. broj 34/06) i {ifra “723121” Nov~ane kazne izre~ene u prekr{ajnom postupku za prekr{aje propisane aktom op{tine. op{tina i gradova. 54. 44. 62.republi~kog izri~u nadle`ni organa koji je vodio republi~ki organi postupak.buxetskog buxetskih korisnika op{tine koja je korisnika uvela sistem trezorskog poslovawa Prihodi Odgovaraju}a {ifra buxetske op{tinskih organizacije . 56.buxetske potrostarstva orga. Vrsta Naziv prihoda br. objavqen u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. 40.Republi~ke uprave carina koja je izvr{ila cariwewe robe Posebna taksa u Odgovaraju}a {ifra buxetske postupku prinudne organizacije . 43. Prilog 8 NAPOMENA Kod popuwavawa naloga za uplatu za odre|ene vrste prihoda koriste se odgovaraju}e {ifre buxetskih organizacija prema sqede}em: 1 1.{a~ke niza. 20. 13. 17. 32. 31.

Odjeqewe za pravne i kadrovske poslove 57. Policijska stanica Potkozarje 50. 19. 37. 27. Stani~no odjeqewe policije Jezero 77. Uprava za analitku. Policijska stanica Kozarac 70. Policijska stanica Kotor Varo{ 66. Policijska stanica BL . Stani~no odjeqewe policije Krupa na Uni 74.Strana 30 . Policijska stanica Ribnik 80. 18. Policijska stanica BL Obili}evo 48.Odjeqewe Bawa Luka 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove . 29. 22. Policijska stanica Kne`evo 64. 25. 16. 36. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Prwavor 52. Policijska stanica Lakta{i 61. 32. Stanica javne bezbjednosti Prijedor 67.Centar 46. 35. Policijska stanica Prwavor 62. 15. Policijska stanica Gradi{ka 60. Policijska stanica BL . Policijska stanica ^elinac 65. 23. Odjeqewe za eksplozivne materije i poslove za{tite od po`ara 58. 9.Centrala 04 Slu`ba za zajedni~ke poslove Vlade Republike Srpske 04 Helikopterski servis 04 Ministarstvo unutra{wih poslova 07 Ministarstvo u sjedi{tu 07 Slu`ba ministra 07 Direktor policije 07 Uprava policije 07 Uprava kriminalisti~ke policije 07 Uprava za pravne i kadrovske poslove 07 Uprava za materijalno-finansijske i imovinske poslove 07 Uprava za policijsko obrazovawe 07 05 05 05 04 05 05 07 10 10 11 000 001 002 001 001 002 001 001 002 001 12 13 14 16 17 19 19 19 19 19 19 19 19 20 21 12 12 12 12 12 12 12 12 12 001 001 001 001 001 000 001 002 003 004 005 006 007 001 001 000 100 101 102 103 104 107 108 109 1 2 39. Jedinica za podr{ku Mrkowi} Grad 45. 8. mart 2009. 24. Stani~no odjeqewe policije Kupres 78. 34. 10. Policijska stanica Omarska 69. 13. Policijska stanica Novi Grad 73. Sarajevo 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove . 5. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Bawa Luka 51. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 4 02 03 04 5 001 001 001 ^etvrtak. 38. 14.Odjeqewe Doboj 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove . Policijska stanica Qubija 68. Policijska stanica Kostajnica 72. informatiku i komunikacije 41. Policijska stanica za intervencije 81. Policijska stanica [ipovo 79.Odjeqewe Trebiwe 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove . 30.Odjeqewe Prijedor 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove .Lazarevo 47. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Gradi{ka 53. 3 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 110 111 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 240 241 242 243 244 6. 21. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Prijedor 54. CJB Bawa Luka 42. Policijska stanica BL . 31. Jedinica za podr{ku BL 43. Specijalna jedinica policije 40. Sektor kriminalisti~ke policije 56. Policijska stanica Srbac 63. Policijska stanica O{tra Luka 75.Odjeqewe Bijeqina 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove . Stanica javne bezbjednosti Mrkowi} Grad 76. 20. 28. Policijska stanica Kozarska Dubica 71. Odjeqewe za materijalnofinansijske i tehni~ke poslove 59. 2 3 Narodna skup{tina Republike 02 Srpske Ombudsman Republike Srpske za{titnik qudskih prava 02 Vije}e naroda Republike Srpske 02 Republi~ka komisija za utvr|ivawe sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske i Komisija za `albe 02 Republi~ka komisija za utvr|ivawe sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske 02 Komisija za `albe 02 Ustavni sud Republike Srpske 03 Vlada Republike Srpske 04 Buxetska rezerva 04 Vazduhoplovni servis Republike Srpske 04 Republi~ka uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove 04 Program katastarskog premjera 04 Republi~ki sekretarijat za zakonodavstvo 04 Republi~ki sekretarijat za odnose sa Me|unarodnim krivi~nim sudom u Hagu i istra`ivawe ratnih zlo~ina 04 Agencija za dr`avnu upravu 04 Odbor dr`avne uprave za `albe 04 Gender centar . 7.centar za jednakost i ravnopravnost polova 04 Kancelarija pravnog predstavnika 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove . 12. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Mrkowi} Grad 55. 11. Jedinica za podr{ku PD 44. 3.Odjeqewe I. 4. Stani~no odjeqewe policije Bronzani Majdan 49.Lau{ . 17. 33.Broj 18 1 2. 26. 12.

Sektor kriminalisti~ke policije 07 92. Sarajevo 132. informatiku i komunikacije 07 124. Policijska stanica Doboj II 07 88. Policijska stanica Bile}a 166. Odjeqewe za eksplozivne materije i poslove za{tite od po`ara 138. Odjeqewe za pravne i kadrovske poslove 137. Odjeqewe za pravne i kadrovske poslove 159. Odjeqewe za eksplozivne materije i poslove za{tite od po`ara 07 114. Policijska stanica Kalinovik 147. Policijska stanica Tesli} 07 96. Policijska stanica Jawa 07 109. Policijska stanica Vi{egrad 148. Policijska stanica za bjezbjednost saobra}aja Bijeqina 07 110. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Vi{egrad 135. informatiku i komunikacije 07 84.^etvrtak. Policijska stanica Ugqevik 07 117. Policijska stanica Kozluk 07 126. Policijska stanica Trnovo 143. Policijska stanica Sokolac 142. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Gacko 157. Policijska stanica Lopare 07 116. Policijska stanica Zvornik 07 125. Jedinica za podr{ku Trebiwe 154. Policijska stanica za bjezbjednost saobra}aja Zvornik 07 111. Policijska stanica Isto~ni Stari Grad 131. Jedinica za podr{ku Isto~no Sarajevo 128. Sektor policije 168. Policijska stanica Han Pijesak 144. Jedinica za podr{ku Fo~a 129. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja I. Policijska stanica Modri~a 07 99. Policijska stanica Bratunac 07 120. informatiku i komunikacije 167. Policijska stanica Petrovo 07 101. Jedinica za podr{ku Bijeqina 07 106. Policijska stanica Mili}i 07 121. Odjeqewe za eksplozivne materije i poslove za{tite od po`ara 07 94. Odjeqewe za pravne i kadrovske poslove 07 93. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Sokolac 134. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja [amac 07 91. Policijska stanica Berkovi}i 163. Policijska stanica Novo Gora`de 150. Policijska stanica Pale 130. Policijska stanica Trebiwe 155. Odsjek za ekspolozivne materije i poslove za{tite od po`ara 160.Strana 31 3 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 14 5 501 502 503 504 505 506 507 508 509 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 600 601 602 603 604 605 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 001 000 001 1 2 3 82. Policijska stanica Pelagi}evo 07 103. Odjeqewe za analitiku. Policijska stanica ^ajni~e 146. Policijska stanica Brod 07 102. Policijska stanica Srebrenica 07 119. Policijska stanica [ekovi}i 07 123. CJB Bijeqina 07 105. informatiku i komunikacije 151. CJB Isto~no Sarajevo 07 1 2 127. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Derventa 07 90. Sektor kriminalisti~ke policije 158. Policijska stanica Derventa 07 98. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Doboj 07 89. Odjeqewe za analitiku. Odjeqewe za materijalnofinansijske i tehni~ke poslove 161. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 245 246 300 301 302 303 304 306 307 308 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 400 401 402 403 404 405 406 407 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 500 Broj 18 . 12. Sektor kriminalisti~ke policije 136. Policijska stanica [amac 07 97. Sektor policije 152. O[ “Branko ]opi}” Bawa Luka . mart 2009. Odjeqewe za analitiku. Stanica javne bezbjednosti Fo~a 145. Osnovno obrazovawe 170. Jedinica za podr{ku Zvornik 07 107. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Trebiwe 156. CJB Trebiwe 153. Ministarstvo prosvjete i kulture 169. Odjeqewe za materijalnofinansijske i tehni~ke poslove 139. CJB Doboj 07 85. Sektor grada Bawa Luka 07 83. Stani~no odjeqewe policije Vukosavqe 07 100. Odjeqewe za analitiku. Policijska stanica Rudo 149. informatiku i komunikacije 07 104. Policijska stanica Bijeqina 07 108. Odjeqewe za materijalnofinansijske i tehni~ke poslove 07 95. Stanica javne bezbjednosti Zvornik 07 118. Odjeqewe za materijalnofinansijske i tehni~ke poslove 07 115. Sektor kriminalisti~ke policije 07 112. Policijska stanica Doboj I 07 87. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Fo~a 133. Policijska stanica Rogatica 141. Policijska stanica Qubiwe 164. Odjeqewe za analitiku. Jedinica za podr{ku Doboj 07 86. Policijska stanica Gacko 165. Policijska stanica Isto~no Sarajevo 140. Policijska stanica Nevesiwe 162. Policijska stanica Vlasenica 07 122. Odjeqewe za pravne i kadrovske poslove 07 113.

O[ “Desanka Maksimovi}” Prijedor 231. Podgradci 203. O[ “Majka Kne`opoqka” Kne`ica 199. O[ “Vasa ^ubrilovi}” Gradi{ka 201. O[ “]irilo i Metodije” Piskavica 193. O[ “Branko ]opi}” Dowi Agi}i 208. O[ “Zmaj Jova Jovanovi}” Bawa Luka 173. O[ “Holandija” Slatina 222. O[ “Sveti Sava” G. O[ “Vuk Karaxi}” Omarska 237. O[ “Vuk Karaxi}” Dowi Vija~ani 241. O[ “Kozarska djeca” Gradi{ka 202. 12. O[ “Milan Raki}” Karanovac 191. O[ “Ivo Andri}” Kula{i 243. O[ “Dragan Vujanovi}” Svodna 209. O[ “Nemawa Vlatkovi}” [ipovo 253. O[ “Vojislav Ili}” Krupa na Vrbasu 192. O[ “Mladen Stojanovi}” Bronzani Majdan 185. O[ “Janko Veselinovi}” Mi{in Han 187. O[ “\ura Jak{i}” [argovac 194. O[ “Petar Ko~i}” Nova Topola 204. O[ “Petar Ko~i}” [ibovska 246. O[ “Desanka Maksimovi}” Ribnik 215. O[ “Petar Ko~i}” Prijedor 229. O[ “Borisav Stankovi}” Bawa Luka 183. O[ “Petar Ko~i}” Sitnica 216. O[ “Georgi Stojkov Rakovski” Bawa Luka 184.Strana 32 . O[ “Petar Ko~i}” Imqani 248. O[ “Aleksa [anti}” Bawa Luka 181. O[ “Stanko Rakita” Vrbawa 195. O[ “Sveti Sava” Bawa Luka 177. O[ “Mladen Stojanovi}” Jo{avka 213. O[ “Rade Marjanac” Strojice 254. O[ “Dositej Obradovi}” Kne`evo 247. O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Maslovare 218. O[ “Desanka Maksimovi}” Drago~aj 188. O[ “Vuk Karaxi}” Bara}i 226. O[ “Sveti Sava” Kotor Varo{ 217. O[ “Branko ]opi}” Prwavor 239. O[ “Milutin Boji}” Potkozarje 189. O[ “Mladen Stojanovi}” Lakta{i 220. O[ “Georgios A. O[ “Novak Piva{evi}” St. O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Busnovi 233. O[ “Miroslav Anti}” Bistrica 186. O[ “Jovan Du~i}” Lamovita 235. O[ “Desanka Maksimovi}” Trn 223. O[ “Branko ]opi}” Bjelajce 227. O[ “Mladen Stojanovi}” G. Dubrava 1 2 212.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 3 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 ^etvrtak. O[ “Petar Ko~i}” Kola 190. O[ “Jovan Cviji}” Bawa Luka 178. O[ “Dositej Obradovi}” Prijedor 230. O[ “Branislav Nu{i}” Bawa Luka 175. O[ “Dositej Obradovi}” Razboj 252. O[ “Danilo Borkovi}” Gradi{ka 200. O[ “Petar Ko~i}” [iprage 219. O[ “Vuk Karaxi}” Tesli} 255. O[ “Ivan Goran Kova~i}” Bawa Luka 176. O[ “Branko Radi~evi}” Bawa Luka 179. Papandreu” Aleksandrovac 221. O[ “Petar Me}ava” Kostajnica 210. Smrti}i 242. O[ “Nikola Tesla” Prwavor 240. O[ “Jovan Jovanovi} Zmaj” Srbac 250. O[ “]irilo i Metodije” Trnopoqe 238. O[ “Sveti Sava” Novi Grad 207. O[ “Ivo Andri}” Bawa Luka 180. O[ “Vuk Karaxi}” Sitne{i 251. O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Bawa Luka 174. O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Tesli} 256. O[ “Petar Ko~i}” Mrkowi} Grad 224. O[ “Vuk Karaxi}” @ivinice 249. O[ “Me{a Selimovi}” Li{wa 244. 3 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 065 066 068 069 070 071 072 073 074 076 077 078 079 080 081 082 083 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 1 2 171. O[ “Branko ]opi}” Prijedor 228. O[ “Vuk Karaxi}” Turjak 205. mart 2009. O[ “Dositej Obradovi}” Blatnica . O[ “Jovan Cviji}” Brezi~ani 232. O[ “Jovan Du~i}” Zalu`ani 196. O[ “Ivan Goran Kova~i}” Mrkowi} Grad 225. O[ “Mladen Stojanovi}” Qubija 236. O[ “Sveti Sava” Kozarska Dubica 197. O[ “Branko Radi~evi}” Petrovo 234. O[ “Vuk Karaxi}” Novi Grad 206. O[ “Milo{ Duji}” ^elinac 211. O[ “Vuk Stefanovi} Karaxi}” Bawa Luka 182. O[ “Vuk Karaxi}” Kozarska Dubica 198. O[ “Milo{ Crwanski” Poto~ani 245. O[ “Dositej Obradovi}” Bawa Luka 172. O[ “Nikola Ma~ki}” Previja 214.

O[ “Stefan Nemawa” G. O[ “Sveti Sava” Crneqevo 08 299. 346. 329. 12. 351. Dragaqevac 08 297. O[ “Sveti Sava” Doboj 08 273. 341. O[ “Desanka Maksimovi}” O{tra Luka 08 302. 345. O[ “Sveti Sava” Modri~a 08 281. O[ “\or|e Panzalovi}” Osiwa 08 270. O[ “[amac” [amac 08 285. 327. 316. O[ “Sveti Sava” Kakmu` 08 283. O[ “Gorwa Slatina” G. O[ “Vuk Karaxi}” Petrovo 08 282. O[ “Knez Ivo od Semberije” Bijeqina 08 293. 343. 315. 333. O[ “Petar [kundri}” Japra 08 262. april” Derventa 08 267. 322. Dubovik 08 265. O[ “Vuk Karaxi}” Vitkovci 08 280. 314. O[ “Milan Raki}” Rudanka 08 277. 339. O[ “Ivo Andri}” Duli}i 08 260. 353. O[ “Me{a Selimovi}” Jawa 08 298. O[ “Petar Ko~i}” Brodac 08 295. mart 2009. O[ “Vuk Karaxi}” Doboj 08 271. 352. 354. O[ “Jefrem Stankovi}” ^e~ava 08 261. O[ “Branko ]opi}” D. O[ “Sveti Sava” Zvornik 08 304. 317. O[ “Petar Ko~i}” Ugodnovi} 08 258. 335. O[ “Aleksa [anti}” Vukosavqe 08 284. 331.^etvrtak. O[ “Sveti Sava” Brod 08 266. Trnova O[ “Vuk Karaxi}” Zabr|e O[ “Jovan Du~i}” [ekovi}i O[ “Desanka Maksimovi}” ^elopek O[ “Dositej Obradovi}” Koraj O[ “Dositej Obradovi}” Suvo Poqe O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Srebrenica O[ “Branko Radi~evi}” Bratunac O[ “Petar Ko~i}” Kravica O[ “Petar Petrovi} Wego{“ V. O[ “Petar Ko~i}” Kozluk 08 305. 313. 311. O[ “Vuk Karaxi}” Bijeqina 08 292. 318. 330. Crkvina 08 286. 355. O[ “Vuk Karaxi}” Vlasenica 08 303. 320. 349. 326. 319. 336. 332. O[ “Obudovac” Obudovac 08 288. 342. O[ “Vuk Karaxi}” Jezero 264. O[ “Crkvina” G. Slatina 08 287. O[ “Sveti Sava” Bijeqina 08 294. O[ “Nikola Tesla” Derventa 08 268. O[ “Ozren” D.Strana 33 3 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 150 151 152 153 154 155 156 157 159 160 161 162 163 164 165 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 192 194 195 197 200 201 202 204 1 2 3 257. 324. O[ “Prota Stevan Du{ani}” Pribini} 08 259. 347. 344. O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Boqani} 08 274. O[ “Jovan Du~i}” Bijeqina 08 291. 340. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 142 143 144 145 146 147 148 149 1 309. O[ “Desanka Maksimovi}” Stanari 08 279. 348. 337. O[ “19. O[ “Vuk Karaxi}” Ro|evi}i 08 307. 334. 310. Paklenica 08 301. O[ “Todor Doki}” Kalenderovci 08 269. O[ “Vuk Karaxi}” Bratunac 08 300. O[ “Dositej Obradovi}” Doboj 08 272. O[ “Sveti Sava” Lopare 08 2 O[ “Veqko ^ubrilovi}” Priboj O[ “Bra}a Jak{i}” Mili}i O[ “Vasa Pelagi}” Pelagi}evo O[ “Kosta Todorovi}” Skelani O[ “Aleksa [anti}” Ugqevik O[ “Filip Vi{wi}” D. O[ “Nikola Tesla” Pilica 08 306. 323. O[ “\ura Jak{i}” Podnovqe 08 276. 325. 312. O[ “Sutjeska” Modri~a 08 289. 321. O[ “Aleksa [anti}” Osmaci 08 308. 338. Broj 18 . O[ “Radoje Domanovi}” Osje~ani 08 275. O[ “]irilo i Metodije” Glavi~ica 08 296. 328. 350. Obarska O[ “Jovan Jovanovi} Zmaj” Trebiwe O[ “Sveti Vasilije Ostro{ki” Trebiwe O[ “Vuk Karaxi}” Trebiwe O[ “Sveti Sava” Qubiwe O[ “Sveti Sava” Bile}a O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Bile}a O[ “Sveti Sava” Gacko O[ “Risto Prorokovi}” Nevesiwe O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Berkovi}i O[ “Qutica Bogdan” Kalinovik O[ “Sveti Sava” Fo~a O[ “Veselin Masle{a” Fo~a O[ “Rudo” Rudo O[ “Bo{ko Buha” [trpci O[ “Vuk Karaxi}” Vi{egrad O[ “Sveti Sava” Rogatica O[ “Sokolac” Sokolac O[ “Milan Ili} ^i~a [umadijski” Han Pijesak O[ “Mokro” Mokro O[ “Aleksa [anti}” Vojkovi}i O[ “Jovan Du~i}” Kasindo O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Lukavica O[ “Sveti Sava” Isto~no Novo Sarajevo O[ “Jovan Du~i}” ^ajni~e O[ “Drini}” Petrovac-Drini} O[ “Pale” Pale O[ “Trnovo” Trnovo O[ “Sveti Sava” Dubrava O[ “Kozarac” Kozarac O[ “Milo{ Crwanski” Bawa Luka O[ “Dvorovi” Dvorovi O[ “Jovan Cviji}” Driwa~a . O[ “Petar Ko~i}” Sjenina Rijeka 08 278. O[ “Dowi @abar” Dowi @abar 08 290. O[ “Josif Pan~i}” Kozica 08 08 263.

389. 365.Broj 18 1 356. Gimnazija i SS[ “Petar Ko~i}” Zvornik 414. Sredwo{kolski centar Bratunac 419. Republi~ki pedago{ki zavod 438. S[C “Aleksa [anti}” Nevesiwe 432. 367. S[C “Jovan Cviji}” Modri~a 404. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 3 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 4 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 5 205 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 ^etvrtak. Sredwo{kolski centar Srebrenica 420. 379. 388. 359. 397. 358. Sredwo{kolski centar Mili}i 418. Poqoprivredna i medicinska {kola Bijeqina 408. mart 2009. 363. 377. 386. S[C “Golub Kure{” Bile}a 433. 384. Tesla” Tesli} SM[ “Jovan Du~i}” Tesli} Sredwo{kolski centar Petrovo Sredwa {kola “Nikola Tesla” Brod 1 2 401. Sredwa {kola “28. Sredwa {kola “Petar Petrovi} Wego{“ [ekovi}i 416. 390. Centar sredwih {kola Trebiwe 435. 393. 394. Tehni~ka {kola “Mihajlo Pupin” Bijeqina 410. Ugostiteqska i [UP {kola Doboj Mje{ovita {kola “N. 372. 12. 399. juni” Isto~no Novo Sarajevo 423. 378. 369. S[C “Milorad Vla~i}” Vlasenica 417. 374. Gimnazija i Sredwa stru~na {kola Isto~na Ilixa 422. Sredwa {kola “Ivo Andri}” Vi{egrad 426. Gimnazija “Filip Vi{wi}” Bijeqina 406. 371. 360. Sredwo{kolski centar Pale 421. 392. Institucije kulture 439. Tehni~ka {kola Trebiwe 436. 3 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 17 18 18 18 18 18 18 5 048 049 051 052 053 054 055 056 057 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 079 080 081 083 084 085 086 089 001 000 001 002 003 004 006 2 O[ “Lije{}e” Lije{}e Sredwe obrazovawe Gimnazija Bawa Luka Gra|evinska {kola Bawa Luka Ekonomska {kola Bawa Luka Elektrotehni~ka {kola “Nikola Tesla” Bawa Luka Medicinska {kola Bawa Luka Poqoprivredna {kola Bawa Luka Tehni~ka {kola Bawa Luka Tehnolo{ka {kola Bawa Luka Ugostiteqsko-trgovinskoturisti~ka {kola Bawa Luka [kola u~enika u privredi Bawa Luka Gimnazija Gradi{ka Tehni~ka {kola Gradi{ka Sredwa stru~na i tehni~ka {kola Gradi{ka Sredwa {kola ^elinac S[C “Nikola Tesla” Kotor Varo{ Sredwa {kola “Jovan Du~i}” Kne`evo Gimnazija Mrkowi} Grad Ma{inska {kola Mrkowi} Grad S[C “Petar Ko~i}” [ipovo S[C “Lazar Duki}” Ribnik [C “Petar Ko~i}” Srbac Gimnazija Prwavor Sredwa {kola Prwavor Gimnazija “Sveti Sava” Prijedor Elektrotehni~ka {kola Prijedor Ma{inska {kola Prijedor Poqoprivredno-prehrambena {kola Prijedor Ugostiteqsko-ekonomska {kola Prijedor Medicinsko-tehnolo{ka i gra|evinska {kola Prijedor MS[ “Nikola Tesla” Kozarska Dubica Gimnazija “Petar Ko~i}” Novi Grad Mje{ovita {kola “\uro Radmanovi}” Novi Grad Sredwa stru~na {kola Kostajnica Gimnazija “Jovan Du~i}” Doboj Ekonomska i trgovinska {kola Doboj Medicinska {kola Doboj Tehni~ka {kola Doboj Saobra}ajna i elektro {kola Doboj Upravna. Sredwa {kola “Mihajlo Petrovi} Alas” Ugqevik 412. 398. Sredwa {kola Rogatica 425. 387. 368. S[C “Nikola Tesla” Vukosavqe 405. 385. 380. 361. Narodna biblioteka Gradi{ka 443. 376. 375. S[C “Pero Slijep~evi}” Gacko 431. Stru~na {kola za radni~ka zanimawa Derventa 403. 383. Tehni~ki {kolski centar Zvornik 415. 366. Sredwa {kola “Nikola Tesla” [amac 405. 362. Sredwo{kolski centar Rudo 427. Narodna biblioteka Tesli} 441. 395. S[C “Vuk Karaxi}” Lopare 413. Ekonomska {kola Bijeqina 407. 400. 396. 373. Centar za informisawe i kulturu Kozarska Dubica . 382. 381. Narodna biblioteka [ipovo 440. 370. Sredwo{kolski centar Fo~a 429. Narodna biblioteka “]irilo i Metodije” Prijedor 442. Sredwa stru~na {kola Jawa 411. Sredwa {kola “Svetozar ]orovi}” Qubiwe 437. Sredwo{kolski centar ^ajni~e 428.Strana 34 . 357. 364. Gimnazija sa tehni~kim {kolama Derventa 402. Gimnazija “Jovan Du~i}” Trebiwe 434. Srpska pravoslavna bogoslovija “Svetog Petra Dabrobosanskog” Fo~a 430. 391. Sredwa {kola Sokolac 424.

524. Narodna biblioteka “Branko ]opi}” Brod 08 485. 493. 507. mart 2009. Narodna biblioteka Zvornik 08 459. 514. 495. 12. 525.Strana 35 3 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 4 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 20 22 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 5 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 001 001 001 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 1 2 3 444. 503. Narodna biblioteka “Branko Radi~evi}” Derventa 08 478. Narodna biblioteka Ugqevik 08 473. Narodna biblioteka Pale 08 455. Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske Bawa Luka 08 481. Broj 18 . Mati~na biblioteka Isto~no Sarajevo 08 457. 512. 501. Narodno pozori{te Republike Srpske Bawa Luka 08 482. Narodna biblioteka Kne`evo 08 446. Narodna biblioteka Bratunac 08 460. Narodna biblioteka “Filip Vi{wi}” Bijeqina 08 472. Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske Bawa Luka 08 480. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 4 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 5 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 019 020 021 022 023 024 025 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 055 1 489. Narodna biblioteka Gacko 08 468. 500. 511. 509. Narodna biblioteka [amac 08 477. Srpska centralna biblioteka “Prosvjeta” Fo~a 08 463. 498. 532. 523. Narodna biblioteka Novi Grad 08 451. Narodna biblioteka Srebrenica 08 484. 515. 502. JU Centar za kulturu Prwavor 08 450. Narodna biblioteka Vlasenica 08 461. 522. 506. 499. 490 491. Narodna biblioteka Trebiwe 08 465. 496. 508. Narodna biblioteka “Jovan Du~i}” Kalinovik 08 470. Muzej Hercegovine Trebiwe 08 466. 494. Narodna biblioteka “Ivo Andri}” ^elinac 08 487. 519. 513. 492.^etvrtak. 505. Narodna biblioteka Mrkowi} Grad 08 449. Narodna biblioteka Sokolac 08 454. 518. 520. Narodna biblioteka “Vladimir Ga}in” Bile}a 08 467. Spomen-podru~je Dowa Gradina 08 486. Narodna biblioteka Lopare 08 474. Regionalni muzej Doboj 08 476. Narodna biblioteka Doboj 08 475. Narodna biblioteka “Veselin Masle{a” Lakta{i 08 447. Narodna biblioteka Kostajnica 08 445. Narodna biblioteka Vi{egrad 08 452. 516. 521. 517. 531. 526. Narodna biblioteka Qubiwe 08 469. 528. SRNA film Pale 08 456. 510. 504. Narodna biblioteka Nevesiwe 08 471. Narodna biblioteka Kotor Varo{ 08 488. Dje~ije pozori{te Bawa Luka 08 483. 497. Narodna biblioteka Han Pijesak 08 458. 529. Muzej Republike Srpske Bawa Luka 08 479. 527. Narodna biblioteka ^ajni~e 08 464. Narodna biblioteka “Prosvjeta” Rudo 08 462. 530. Muzej “Kozare” Prijedor 08 2 Narodna biblioteka Petrovo JU Kwi`evna zadruga Narodna biblioteka Mili}i Narodna biblioteka Berkovi}i Narodna biblioteka Rogatica Narodna biblioteka Trnovo Narodna biblioteka Ribnik Narodna biblioteka “Bo`idar Gora`danin” JU Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica Republike Srpske (Bawa Luka) Narodna biblioteka Isto~ni Stari Grad JU Narodna biblioteka Srbac Republi~ki zavod za za{titu kulturno-istorijskog i prirodnog nasqe|a Arhiv Republike Srpske Republi~ki sekretarijat za vjere Univerzitet u Bawoj Luci Rektorat Bawa Luka Akademija umjetnosti Bawa Luka Arhitektonsko-gra|evinski fakultet Bawa Luka Ekonomski fakultet Bawa Luka Elektrotehni~ki fakultet Bawa Luka Ma{inski fakultet Bawa Luka Medicinski fakultet Bawa Luka Pravni fakultet Bawa Luka Prirodno-matemati~ki fakultet Bawa Luka Poqoprivredni fakultet Bawa Luka Tehnolo{ki fakultet Bawa Luka Fakultet fizi~kog vaspitawa i sporta Bawa Luka Filozofski fakultet Bawa Luka [umarski fakultet Bawa Luka Cedubal Bawa Luka Vi{a tehni~ka {kola Doboj Univerzitet u Isto~nom Sarajevu Rektorat Isto~no Sarajevo Akademija likovnih umjetnosti Trebiwe Ekonomski fakultet Br~ko Ekonomski fakultet Pale Elektrotehni~ki fakultet Isto~no Novo Sarajevo Ma{inski fakultet Isto~no Novo Sarajevo Medicinski fakultet Fo~a Muzi~ka akademija Isto~no Novo Sarajevo Pedago{ki fakultet Bijeqina Poqoprivredni fakultet Isto~no Novo Sarajevo Pravni fakultet Pale Pravoslavni bogoslovski fakultet “Sveti Vasilije Ostro{ki” Fo~a . Narodna biblioteka [ekovi}i 08 453.

Muzi~ka {kola “Sveti Roman Melod” Nevesiwe 08 563. Muzi~ka {kola “Stevan S. Podru~ni centar Bijeqina 09 1 2 3 576. Osnovni sud Gradi{ka 10 618. Podru~ni centar Trebiwe 09 579. Muzi~ka {kola “Vlado Milo{evi}” Bawa Luka 08 555.Strana 36 . Okru`ni zatvor Doboj 10 612. Osnovni sud Mrkowi} Grad 10 616. Vrhovni sud Republike Srpske 10 593. JU Studentski centar Isto~no Sarajevo 08 546. JU Studentski centar Pale 08 547. Podru~ni centar Bawa Luka 09 573. Centar “Za{titi me” Bawa Luka 08 566. Kazneno-popravni zavod Bawa Luka 10 609. Republi~ki devizni inspektorat 09 580. Osnovni sud Zvornik 10 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 . Osnovni sud Bawa Luka 10 615. Centar za obrazovawe i rehabilitaciju slu{awa i govora Bawa Luka 08 567. Specijalno i umjetni~ko obrazovawe 08 554. mart 2009. Studentski i |a~ki domovi 08 543. Okru`no tu`ila{tvo Trebiwe 10 602. Fakultet za fizi~ku kulturu Pale 08 536. JU Studentski centar Zvornik 08 545. Okru`ni zatvor Trebiwe 10 614. Poreska uprava Republike Srpske Sjedi{te 09 572. 12. Ostala potro{wa . Okru`ni sud Isto~no Sarajevo 10 606. Tehnolo{ki fakultet Zvornik 08 540. Kazneno-popravni zavod Isto~no Sarajevo 10 613. Kazneno-popravni zavod Fo~a 10 610. Fakultet spoqne trgovine Bijeqina 08 537. Sudska policija Republike Srpske 10 597. Ino-obaveze 09 585. Ministarstvo finansija 09 570. Muzi~ka {kola “Markus Papandreu” Doboj 08 564. JU Studentski centar “Nikola Tesla” Bawa Luka 08 544. Stara devizna {tedwa 09 587. Zavod za slijepe i slabovide “Budu}nost” Derventa 08 569. Osnovni sud Kotor Varo{ 10 621. Program statisti~kih istra`ivawa 09 583. Saobra}ajni fakultet Doboj 08 538. Osnovni sud Bijeqina 10 622. JU Studentski centar Trebiwe 08 548. Republi~ko tu`ila{tvo Republike Srpske 10 594. Ostala potro{wa . Okru`no tu`ila{tvo Isto~no Sarajevo 10 601. Osnovni sud Prwavor 10 617. Republi~ki zavod za statistiku 09 582. Visoka {kola za turizam i hotelijerstvo Trebiwe 08 542. Mokrawac” Bijeqina 08 565. Muzi~ka {kola Prwavor 08 559. Visoka medicinska {kola Prijedor 08 541. Podru~ni centar Prijedor 09 574. Okru`no tu`ila{tvo Bawa Luka 10 598. Okru`no tu`ila{tvo Doboj 10 600. Javna ulagawa 09 588.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 4 31 31 31 31 31 31 31 32 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 18 19 19 19 19 19 19 5 013 014 015 016 017 018 019 001 001 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 001 000 001 002 003 004 005 ^etvrtak. Muzi~ka {kola Zvornik 08 560. Republi~ki zavod za statistiku 09 581. 4 19 19 19 21 22 22 22 23 23 23 23 23 24 24 24 24 25 26 27 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 5 006 007 008 001 000 001 002 000 001 003 004 005 000 001 002 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 1 2 3 533. Posebno tu`ila{tvo za suzbijawe organizovanog i najte`ih oblika privrednog kriminala Specijalno tu`ila{tvo 10 608. Filozofski fakultet Pale 08 534. JU Dom u~enik Bijeqina 08 552. Podru~ni centar Zvornik 09 577. Muzi~ka {kola Trebiwe 08 561. Okru`ni zatvor Bijeqina 10 611. Okru`ni sud Bawa Luka 10 603. JU Dom u~enika Doboj 08 551. Osnovni sud Prijedor 10 619. Pravobranila{tvo Republike Srpske 10 595.privatizacija 09 590. Ministarstvo pravde 10 592. Muzi~ka {kola Prijedor 08 556. Okru`no tu`ila{tvo Bijeqina 10 599. Podru~ni centar Doboj 09 575. JU Dom u~enika Trebiwe 08 550.sukcesija 09 591. Stomatolo{ki fakultet Fo~a 08 539. JU Dom u~enika Bogoslovija Fo~a 08 553. Javna ustanova Centar za edukaciju sudija i javnih tu`ilaca u Republici Srpskoj 10 596. Muzi~ka {kola Fo~a 08 562. Okru`ni sud Trebiwe 10 607. Osnovni sud Novi Grad 10 620. Muzi~ka {kola Lukavica 08 558. Ostala potro{wa 09 589. Poreska uprava 09 571. Muzi~ka {kola “Branko Smiqani}” Gradi{ka 08 557. Specijalna osnovna i sredwa {kola “\or|e Nato{evi}” Prijedor 08 568. Fakultet za proizvodwu i menaxment Trebiwe 08 535. Okru`ni sud Bijeqina 10 604. Okru`ni sud Doboj 10 605. Ostala buxetska potro{wa 09 584. Unutra{we obaveze i 09 potra`ivawa 586. JU Sredwo{kolski dom Bawa Luka 08 549. Podru~ni centar Isto~no 09 Sarajevo 578.

629. 648. 650. Ministarstvo za porodicu. 662. mart 2009. 656.^etvrtak. 661.Sektor turizma i ugostiteqstva Ugostiteqski servis za potrebe republi~kih organa Ministarstvo za prostorno ure|ewe. 633.Sektor trgovine MTiT . 653.Strana 37 3 31 37 4 70 10 5 001 001 2 Osnovni sud Trebiwe Osnovni sud Fo~a Osnovni sud Doboj Osnovni sud Tesli} Osnovni sud Derventa Osnovni sud Modri~a Osnovni sud Sokolac Osnovni sud Vlasenica Osnovni sud Vi{egrad Osnovni sud Srebrenica Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republi~ka uprava civilne za{tite Ministarstvo nauke i tehnologije Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske Ministarstvo zdravqa i socijalne za{tite Ministarstvo privrede. 654. 646. 651. 655. 639. 657. 659. 631. {umarstva i vodoprivrede Poqoprivreda [umarstvo Vodoprivreda Veterinarstvo Administracija (Sekretarijat) Republi~ka direkcija za vode Republi~ki hidrometeorolo{ki zavod Agencija za pru`awe stru~nih usluga u poqoprivredi Agencija za uzgoj i selekcije u sto~arstvu Ministarstvo saobra}aja i veza Republi~ka direkcija za civilnu vazdu{nu plovidbu Ministarstvo trgovine i turizma Ministarstvo . 644. 637. 643. 626. 641. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 18 18 18 18 18 18 18 19 19 20 21 22 4 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 41 42 42 44 44 45 46 47 46 46 46 46 46 46 47 48 49 50 48 50 55 55 55 55 55 55 55 56 57 58 59 60 5 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 000 001 002 003 004 005 001 001 001 001 001 001 000 001 009 010 014 015 016 001 001 001 001 001 Broj 18 . 1 623. 628. 636. energetike i razvoja Republi~ki zavod za planirawe Republi~ki zavod za standardizaciju i metrologiju Ministarstvo poqoprivrede.Sekretarijat Republi~ka direkcija za robne rezerve Republi~ki zavod za cijene MTiT . 635. 658. omladinu i sport Prilog 10 BROJ^ANE OZNAKE ([IFRE) KORISNIKA BUXETA OP[TINA Naziv korisnika Grad Op{tina Potro{a~ka jedinica 1 2 Grad Bawa Luka Skup{tina grada 2 Tro{kovi izbora i Izborne komisije2 Gradona~elnik 2 Stru~na slu`ba Skup{tine grada i gradona~elnika 2 Buxetska rezerva 2 Odjeqewe za op{tu upravu 2 Odjeqewe za finansije 2 Odjeqewe za privredu 2 Robne rezerve za potrebe grada 2 Odjeqewe za prostorno ure|ewe 2 Odjeqewe za komunalne i stambene poslove 2 Ure|ewe gra|evinskog zemqi{ta 2 Zajedni~ka komunalna potro{wa 2 Investicije 2 Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu 2 Ostala buxetska potro{wa 2 Odjeqewe za dru{tvenu djelatnost 2 Odjeqewe za inspekcijske poslove 2 Odjeqewe komunalne policije 2 Slu`ba zajedni~kih poslova 2 Centar za socijalni rad 2 Tro{kovi socijalne za{tite 2 Centar za pred{kolsko vaspitawe 2 Vrti} “Je`eva ku}ica” 2 Vrti} “Na{a djeca” 2 Vrti} “Radost” 2 Vrti} “Plavi ~uperak” 2 Vrti} “Kolibri” 2 Vrti} “Pinokio” 2 Vrti} “Bambi” 2 Vrti} “Sunce” 2 Vrti} “Sre}no djetiwstvo” 2 Vrti} “Leptiri}” 2 Vrti} “Neven” 2 Vrti} “P~elica” 2 Vrti} “Prvi koraci” 2 Vrti} “Tijana” 2 Vrti} “Nata{a” 2 Vrti} “Lana” 2 Vrti} “Bubamara” 2 Vrti} “Marija Ma`ar” 2 Banski dvor . 652. 627.Kulturni centar 2 Institut za istoriju 2 3 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 4 110 111 120 121 122 130 140 150 151 160 170 171 172 173 180 190 210 220 230 240 300 301 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 510 520 . 664. 642. 625. 630. 645. 638. 12. Glavna slu`ba za reviziju javnog sektora Republike Srpske 666. 647. 660. gra|evinarstvo i ekologiju Republi~ka direkcija za obnovu i izgradwu Ministarstvo rada i bora~koinvalidske za{tite Ministarstvo za ekonomske odnose i koordinaciju Ministarstvo za izbjeglice i raseqena lica 1 2 665. 640. 632. 663. 634. 624. 649.

Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 002 002 002 002 002 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 840 840 840 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 815 818 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 4 600 700 910 920 930 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 001 012 013 110 120 122 130 140 150 160 190 220 240 300 301 400 600 700 066 058 110 120 122 130 140 150 160 170 180 190 210 220 240 300 301 400 ^etvrtak. komunalne i stambene poslove Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu Ostala buxetska potro{wa Odjeqewe za inspekcije Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Pred{kolska ustanova “Lepa Radi}” Zavi~ajni muzej Kulturni centar Profesionalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice Agencija za lokalni razvoj Turisti~ka organizacija Gimnazija . stambeno-komunalne poslove i ekologiju Ostala buxetska potro{wa Slu`ba za inspekcijske poslove Slu`ba zajedni~kih poslova Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Pred{kolska ustanova “Poletarac” Teritorijalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice Sredwo{kolski centar Mili}i Narodna biblioteka Op{tina Bijeqina Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i poqoprivredu Odjeqewe za prostorno ure|ewe Odjeqewe za stambeno-komunalne poslove Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu Ostala buxetska potro{wa Odjeqewe za dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za inspekcijske poslove Slu`ba zajedni~kih poslova Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~iji vrti} “^ika Jova Zmaj” 1 Muzej “Semberija” SKUD “Semberija” Turisti~ka organizacija Profesionalna vatrogasna jedinica Bijeqina Vatrogasno dru{tvo Jawa Agencija za razvoj malih i sredwih preduze}a Gimnazija “Filip Vi{wi}” Ekonomska {kola Poqoprivredna i medicinska {kola Tehni~ka {kola “Mihajlo Pupin” Sredwa stru~na {kola Jawa Narodna biblioteka “Filip Vi{wi}” Muzi~ka {kola “Stevan Stojanovi} Mokrawac” Op{tina Kozarska Dubica Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Odjeqewe za op{tu upravu i bora~koinvalidsku za{titu Odjeqewe za finansije. gra|ewe. mart 2009. 12. ra~unovodstvo i naplatu buxeta Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Dje~iji vrti} “P~elica” Vatrogasna jedinica Lokalna agencija za razvoj Op{tinska turisti~ka organizacija MS[ “Nikola Tesla” Centar za informisawe i kulturu Op{tina Gradi{ka Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine Kabinet na~elnika op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu Odjeqewe za dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za urbanizam. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 005 005 005 005 005 005 815 815 815 815 815 818 840 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 815 818 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 815 4 501 503 510 600 601 910 054 055 056 057 059 035 011 110 120 130 140 150 160 190 300 400 600 910 920 034 006 110 120 122 130 140 150 160 170 180 190 220 300 301 400 510 520 600 700 910 920 015 1 Odsjek za civilnu za{titu Mjesne zajednice Gradska razvojna agencija Centar za razvoj i unapre|ewe sela Sportska dvorana “Borik” Gimnazija Gra|evinska {kola Ekonomska {kola Elektrotehni~ka {kola “Nikola Tesla” Medicinska {kola Poqoprivredna {kola Tehni~ka {kola Tehnolo{ka {kola Ugostiteqsko-trgovinskoturisti~ka {kola [kola u~enika u privredi Muzi~ka {kola “Vlado Milo{evi}” Centar “Za{titi me” Centar za obrazovawe i vaspitawe i rehabilitaciju slu{awa i govora Op{tina Mili}i Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe.Strana 38 .

12. komunalne i stambene poslove Odjeqewe za inspekcijske poslove i komunalnu policiju Centar za socijalni rad Dje~iji vrti} “Neven” Centar za kulturu. fizi~ku kulturu. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 815 815 818 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 815 818 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 815 815 818 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 815 818 015 015 015 015 015 4 016 017 004 110 120 130 140 150 160 200 300 400 600 047 048 110 120 121 122 130 140 150 160 300 400 500 035 036 012 110 120 122 130 140 150 160 190 300 301 400 600 700 920 053 040 110 130 140 150 Broj 18 . Brod Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne djelatnosti Mjesne zajednice Centar za socijalni rad Dje~ije obdani{te “Beli An|eo” Teritorijalna vatrogasna jedinica Sredwa {kola “Nikola Tesla” Narodna biblioteka “Branko ]opi}” Op{tina Novi Grad Skup{tina op{tine Na~elnik i kabinet na~elnika Slu`ba za zajedni~ke poslove Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za buxet i finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Centar za socijalni rad Dje~ije obdani{te “P~elica Maja” Kulturno obrazovni centar Gimnazija “Petar Ko~i}” Mje{ovita {kola “\uro Radmanovi}” Narodna biblioteka Op{tina [amac Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~ije obdani{te “Radost” Profesionalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice Turisti~ka organizacija Sredwa {kola “Nikola Tesla” Narodna biblioteka Op{tina Bratunac Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti 1 Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~ije obdani{te “Radost” Profesionalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice Sredwo{kolski centar JU Narodna biblioteka. mart 2009.^etvrtak. Centar za kulturu Op{tina ^elinac Skup{tina op{tine Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine Na~elnik op{tine Stru~na slu`ba na~elnika Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvenu djelatnost Odjeqewe za prostorno ure|ewe. obrazovawe i informisawe Mjesne zajednice Ostali buxetski korisnici Sredwa {kola Narodna biblioteka “Ivo Andri}” Op{tina Derventa Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe Odjeqewe za stambeno-komunalne poslove Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu Mjesne zajednice Centar za socijalni rad Dje~ije obdani{ta “Trol” Teritorijalna vatrogasna jedinica Gimnazija sa tehni~kim {kolama Stru~na {kola za radni~ka zanimawa Narodna biblioteka “Branko Radi~evi}” Op{tina Doboj Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvenu djelatnost Odjeqewe za prostorno ure|ewe .Strana 39 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 015 015 015 015 015 015 015 815 818 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 815 818 027 027 027 027 027 027 027 027 027 027 027 027 027 815 815 818 028 028 028 028 028 028 028 4 160 190 300 301 400 600 700 067 022 110 111 120 121 130 140 150 160 220 300 401 501 700 900 018 050 110 120 130 140 150 160 170 180 200 300 400 600 048 049 041 110 120 130 140 150 160 1 Tehni~ka {kola Sredwa stru~na i tehni~ka {kola Narodna biblioteka Op{tina B.

prostorno ure|ewe i komunalne poslove Odjeqewe za privredu. 12. prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Odjeqewe za privredu. finansije i dru{tvene djelatnosti Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Mjesne zajednice Op{tina Petrovo Skup{tina op{tine Administrativna slu`ba Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Centar za kulturu Profesionalna teritorijalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice MZ Karanovac MZ So~kovac MZ Kakmu` MZ Petrovo MZ Porje~ina MZ Kalu|erica MZ Krtova Op{tinska turisti~ka organizacija Sredwo{kolski centar Narodna biblioteka Op{tina Jezero Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Administrativna slu`ba op{tine Ostala buxetska potro{wa Mjesne zajednice i naseqena mjesta Op{tina Osmaci Skup{tina op{tine 1 Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu. mart 2009.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 028 028 028 028 028 028 028 028 815 815 815 815 815 815 818 818 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 038 038 038 038 038 038 038 038 038 038 038 038 038 038 038 038 815 818 043 043 043 043 043 043 043 045 045 4 170 180 190 200 300 401 510 600 038 039 040 041 042 043 038 039 110 120 122 130 140 190 300 301 700 110 130 190 300 500 600 700 701 702 703 704 705 706 707 920 046 056 110 120 122 130 190 700 110 ^etvrtak. obnovu i razvoj Mjesne zajednice Centar za socijalni rad Dje~ije obdani{te “Majka Jugovi}a” Centar za kulturu i obrazovawe Teritorijalna vatrogasna jedinica Gimnazija “Jovan Du~i}” Ekonomska i trgovinska {kola Medicinska {kola Tehni~ka {kola Saobra}ajna i elektro {kola Upravna. finansije i dru{tvene djelatnosti Ostala buxetska potro{wa Mjesne zajednice Op{tina Ribnik Op{tinska administrativna slu`ba Buxetska rezerva Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Centar za kulturu i informisawe “Ribnik” Mjesne zajednice S[C “Lazar \uki}” Narodna biblioteka “Ribnik” Op{tina Kotor Varo{ Skup{tina op{tine Stru~na slu`ba Skup{tine Na~elnik op{tine Kabinet na~elnika Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvenu djelatnost Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Odjeqewe za inspekcijske poslove i komunalnu policiju Slu`ba za zajedni~ke poslove Centar za socijalni rad Dje~iji vrti} “Larisa [ugi}” Ostali buxetski korisnici S[C “Nikola Tesla” Narodna biblioteka Op{tina Lakta{i Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine i na~elnika op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe Odjeqewe za stambeno-komunalne djelatnosti Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu Ostala buxetska potro{wa Odjeqewe za inspekcijske poslove Slu`ba za zajedni~ke poslove Centar za socijalni rad JU Centar za pred{kolsko vaspitawe i obrazovawe JU “Centar za kulturu i obrazovawe” Turisti~ka organizacija op{tine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 122 130 140 150 160 170 180 190 220 240 300 401 501 510 . Ugostiteqska i [UP {kola Narodna biblioteka Regionalni muzej Op{tina Pelagi}evo Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu.Strana 40 . 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 045 045 045 045 045 045 050 050 050 050 050 050 050 050 815 818 053 053 053 053 053 053 053 053 053 053 053 053 053 053 053 815 818 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 4 120 122 130 140 190 700 100 122 190 300 301 500 700 024 062 110 111 120 121 130 140 150 160 190 220 240 300 400 900 019 051 1 Odjeqewe za stambeno-komunalne poslove Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu Odjeqewe za izgradwu.

Strana 41 3 067 067 067 067 067 067 067 067 815 815 818 072 072 072 072 072 072 072 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 4 140 160 170 190 220 240 300 400 021 022 010 110 120 122 130 190 700 110 111 112 120 123 124 125 126 127 128 130 131 140 141 150 151 154 155 156 157 158 159 160 161 162 1 Mjesne zajednice Ostali buxetski korisnici JU Narodna biblioteka “Veselin Masle{a” Op{tina Lopare Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine i na~elnika op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe. mart 2009. 12. stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Slu`ba za zajedni~ke poslove Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~iji vrti} Vatrogasno dru{tvo Mjesne zajednice S[C “Vuk Karaxi}” Narodna biblioteka Op{tina Modri~a Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~iji obdani{te “Na{a radost” Teritorijalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice Op{tinska agencija za razvoj malih i sredwih preduze}a Turisti~ka organizacija op{tine Modri~a S[C “Jovan Cviji}” Op{tina Vukosavqe Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za privredu. odbornicima i tro{kovi izbora 0 Grantovi mjesnim zajednicama 0 Stru~na slu`ba na~elnika op{tine 0 Program alternativnog smje{taja i podr{ka povratka 0 Kabinet na~elnika 0 Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine i na~elnika op{tine 0 Plate i naknade funkcionera i zaposlenih radnika 0 Slu`ba za inspekcijski nadzor 0 Slu`ba komunalne policije 0 Odjeqewe za op{tu upravu 0 Slu`ba za civilnu za{titu 0 Odjeqewe za finansije 0 Statutarna buxetska potro{wa 0 Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti .tro{kovi Odjeqewa 0 Sredstva za unapre|ewe poqoprivrede 0 Program upotrebe naknada po Zakonu o {umama 0 Program iz oblasti obrazovawa 0 Program za fizi~ku kulturu 0 Program za zdravstvenu za{titu 0 Grantovi sredwim i osnovnim {kolama 0 Tro{kovi Komisije za odre|ivawe uslova za izdavawe odobrewa za rad privreda 0 Odjeqewe za prostorno ure|ewe 0 Program za ure|ewe gra|evinskog zemqi{ta 0 Tro{kovi Komisije za pregled projektne dokumentacije i tehni~kog prijema objekata . finansije i dru{tvene djelatnosti Ostala buxetska potro{wa Mjesne zajednice S[C “Nikola Tesla” Op{tina Mrkowi} Grad Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu i dru{tvene djelatnosti 1 2 Odjeqewe za privredu i finansije 0 Odjeqewe za prostorno planirawe i 0 komunalne poslove Odjeqewe za izgradwu grada i upravqawe imovinom 0 Ostala buxetska potro{wa 0 Odjeqewe za inspekcijske poslove 0 Slu`ba zajedni~kih poslova Skup{tine i na~elnika op{tine 0 Centar za socijalni rad 0 Dje~iji vrti} “Miqa \ukanovi}” 0 Gimnazija 0 Ma{inska {kola 0 Narodna biblioteka 0 Op{tina Dowi @abar Skup{tina op{tine 0 Na~elnik op{tine 0 Buxetska rezerva 0 Administrativna slu`ba op{tine 0 Ostala buxetska potro{wa 0 Mjesne zajednice 0 Op{tina Prijedor Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine 0 Naknade i grantovi politi~kim partijama.^etvrtak.prostorno 0 . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 056 056 818 059 059 059 059 059 059 059 059 059 059 059 059 059 059 815 818 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 815 066 066 066 066 066 066 066 066 815 067 067 067 067 067 4 700 900 009 120 122 130 140 150 160 190 240 300 301 400 600 700 061 037 110 120 122 130 140 150 160 190 300 301 400 600 700 910 920 051 110 120 122 130 140 190 700 052 110 120 122 130 Broj 18 .

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 815 815 818 081 081 081 081 081 081 081 093 093 093 093 093 093 093 093 093 093 093 093 093 093 815 818 095 095 095 095 095 095 095 095 095 095 095 095 095 4 140 150 160 170 180 190 220 240 250 300 400 600 026 027 011 110 120 122 130 190 700 110 120 122 130 140 160 190 220 300 301 400 600 700 020 008 110 120 122 130 140 150 160 190 240 300 301 400 1 2 Odjeqewe za stambeno-komunalne poslove 0 Program za op{tu komunalnu potro{wu i ostale vidove komunalne potro{we 0 Program za odr`avawe i 0 rekonstrukciju puteva Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu 0 Ostali rashodi iz nadle`nosti Odjeqewa za bora~ko-invalidsku za{titu 0 Ostala buxetska potro{wa 0 Programi iz oblasti kulturnih manifestacija 0 U~e{}e u finansirawu javnih medija 0 Sredstva za ostale vidove socijalne za{tite 0 Sredstva za razvojne projekte i podsticaj zapo{qavawa 0 Sredstva za finansirawe saveza.Strana 42 . udru`ewa i ostalih nevladinih organizacija 0 Centar za socijalni rad 0 Tro{kovi socijalne za{tite 0 Ostali vidovi socijalne za{tite 0 Sredstva za pred{kolsko obrazovawe 0 Pozori{te Prijedor 0 “Galerija 96” 0 Zadu`bina “Sretena Stojanovi}a” 0 Program iz oblasti kulturnih manifestacija 0 Program iz oblasti kulturnoumjetni~kih dru{tava 0 Program za podr{ku omladini 0 Programi za nevladine organizacije 0 Projekti ostalih udru`ewa i fondacija 0 Sredstva za razvojne projekte i podsticaj zapo{qavawu 0 Turisti~ka organizacija 0 Teritorijalna vatrogasna jedinica 0 Agencija za ekonomski razvoj op{tine Prijedor .“Preda-Pd” 0 Gimnazija “Sveti Sava” 0 Elektrotehni~ka {kola 0 Ma{inska {kola 0 Poqoprivredno-prehrambena {kola 0 Ugostiteqsko-ekonomska {kola 0 Medicinsko-tehnolo{ka i gra|evinska {kola 0 Narodna biblioteka “]irilo i Metodije” 0 Muzej “Kozare” 0 Sredwa i osnovna muzi~ka {kola 0 Specijalna osnovna i sredwa {kola “\or|e Nato{evi}” 0 Op{tina Prwavor Skup{tina op{tine i Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine 0 Kabinet na~elnika op{tine 0 Odjeqewe za op{tu upravu 0 110 120 130 1 Odjeqewe za finansije Odjeqewe za lokalni ekonomski razvoj i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe Odjeqewe za stambeno-komunalne poslove i investicije Odjeqewe za bora~ko-invalidsku i civilnu za{titu Ostala buxetska potro{wa Odjeqewe za inspekcijske poslove Slu`ba za zajedni~ke poslove Odjeqewe za poqoprivredu. vodoprivredu i {umarstvo Centar za socijalni rad Dje~iji vrti} “Na{a radost” Vatrogasno dru{tvo “Prwavor” Gimnazija Sredwa {kola JU Centar za kulturu Op{tina O{tra Luka Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Administrativna slu`ba op{tine Ostala buxetska potro{wa Mjesne zajednice Op{tina Kne`evo Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za privredu i finansije Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Odjeqewe za inspekcijske poslove i komunalnu policiju Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~ije obdani{te “Radojka Laki}” Vatrogasna jedinica Kne`evo Mjesne zajednice Sredwa stru~na {kola “Jovan Du~i}” Narodna biblioteka Op{tina Srbac Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne djelatnosti Ostala buxetska potro{wa Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine i Slu`ba zajedni~kih poslova Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Pred{kolska ustanova “Na{a radost” .Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 3 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 815 815 815 815 815 815 818 818 840 840 075 075 075 075 4 170 171 172 180 181 190 201 202 203 204 205 300 301 302 400 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 600 910 028 029 030 031 032 033 003 055 002 014 ^etvrtak. mart 2009. 12.

dru{tvene djelatnosti i inspekcijske poslove Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Ustanova za pred{kolsko obrazovawe i vaspitawe “Prvi koraci” S[C “Milorad Vla~i}” JP Narodna biblioteka .^etvrtak. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 3 095 095 095 815 818 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 815 818 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 815 818 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 815 818 103 103 103 4 600 700 910 025 066 110 111 120 121 122 130 140 150 160 170 190 300 301 400 600 700 068 047 110 120 122 130 140 150 190 400 700 064 014 110 120 121 130 170 190 300 400 900 023 001 110 120 Broj 18 . 12.Strana 43 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 815 815 818 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 815 818 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 815 818 4 122 130 140 150 160 170 180 190 240 300 301 400 500 600 700 044 045 002 110 120 122 130 140 150 160 190 300 301 400 500 600 700 910 060 036 110 120 130 140 150 160 190 300 400 065 023 1 2 Teritorijalna vatrogasna jedinica 0 Mjesne zajednice 0 Agencija za razvoj malih i sredwih preduze}a 0 [C “Petar Ko~i}” 0 JU Narodna biblioteka Srbac 0 Op{tina Srebrenica Skup{tina op{tine 0 Stru~na slu`ba SO 0 Na~elnik op{tine 0 Stru~na slu`ba na~elnika i zajedni~kih poslova 0 Buxetska rezerva 0 Odjeqewe za op{tu upravu 0 Odjeqewe za finansije 0 Odjeqewe za privredu 0 Odjeqewe za dru{tvene djelatnosti i javni servis 0 Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove 0 Ostala buxetska potro{wa 0 Centar za socijalni rad 0 Tro{kovi socijalne za{tite 0 Dje~ije obdani{te “Poletarac” 0 Vatrogasna jedinica Srebrenica 0 Mjesne zajednice 0 Sredwo{kolski centar 0 Narodna biblioteka 0 Op{tina [ekovi}i Skup{tina op{tine 0 Na~elnik op{tine 0 Buxetska rezerva 0 Odjeqewe za op{tu upravu 0 Odjeqewe za finansije 0 Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti 0 Ostala buxetska potro{wa 0 Javna ustanova pred{kolskog obrazovawa i vaspitawa “Majka Jevrosima” 0 Mjesne zajednice 0 Sredwa {kola “Petar Petrovi} Wego{” 0 JU Narodna biblioteka 0 Op{tina [ipovo Slu`ba Skup{tine 0 Slu`ba na~elnika 0 Buxetska rezerva 0 Op{tinska admistrativna slu`ba 0 Investicije 0 Ostala buxetska potro{wa 0 Centar za socijalni rad 0 Dje~ije obdani{te “Mladost” 0 Ostali buxetski korisnici 0 Sredwo{kolski centar “Petar Ko~i}” 0 Narodna biblioteka 0 Op{tina Tesli} Skup{tina op{tine 0 Na~elnik op{tine 0 1 Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu sa inspekcijom i komunalnom policijom Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe Odjeqewe za stambeno-komunalne poslove Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu Ostala buxetska potro{wa Slu`ba za zajedni~ke poslove Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~iji obdani{te “Pal~i}” SPKD “Prosvjeta” Tesli} Vatrogasna jedinica Mjesne zajednice SM[ “Nikola Tesla” SM[ “Jovan Du~i}” Narodna biblioteka Op{tina Ugqevik Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~iji vrti} “Du{ko Radovi}” JU Centar za kulturu “Filip Vi{wi}” Profesionalna teritorijalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice Agencija za razvoj malih i sredwih preduze}a Sredwa {kola “Mihajlo Petrovi} Alas” Narodna biblioteka Op{tina Vlasenica Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu. mart 2009.

0417 8474. d o n i o j e ODLUKU O UTVR\IVAWU KOEFICIJENATA ZA VALORIZACIJU PLATA ZA 2009. kao godinom koja prethodi godini ostvarivawa prava na penziju.317 m2 koje su upisane u list nepokretnosti 1 k. 83. februara 2009. 1979.900 m2 upisana u posjedovni list broj 2017 k. . 12. 6. 3. 106/05. stav 3.432 m2 i 1185 povr{ine 3. februara 2009. Zakona o penzijskom i invalidskom osigurawu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. br.o. Godina 1970. Fond za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike Srpske Na osnovu ~l. 106/05. Statuta Fonda za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“.03/952.r. 67/04.5763 RJE[EWE O STUPAWU NA SNAGU KATASTRA NEPOKRETNOSTI DIJELA OP[TINE SOKOLAC I Utvr|uje se da je izra|en katastar nepokretnosti dijela op{tine Sokolac. Kostajnica Skup{tina op{tine Op{tinska izborna komisija Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za privredu. i to: Redni broj 1. Vidri}i. do 81. 4. 2. Glasinac 1. uzimaju za obra~un penzijskog osnova za odre|ivawe starosne i invalidske penzije. d o n o s i I Ovom odlukom utvr|uju se koeficijenti za valorizaciju plata i osnovica osigurawa koje se. 9. 77.546/2 povr{ine 975 m2 koja je upisana u list nepokretnosti 2 k. 8. III Plate i osnovice osigurawa koje se uzimaju u obra~un penzijskog osnova. 20/07.7424 19554. 33/08 i 1/09).4542 12147.934/2 povr{ine 1. i ~lana 22. br.780 m2 upisana u posjedovni list broj 2034 k. ~lana 17.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 815 815 818 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 815 818 4 110 120 130 140 150 160 170 180 220 300 400 600 700 062 063 021 110 111 120 122 130 140 141 190 300 400 037 007 ^etvrtak. Zakona o penzijskom i invalidskom osigurawu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.603/63 povr{ine 978 m2 upisana u posjedovni list 2614 k. Broj: 21. Koeficijenti 1970-2008. i 211. . br.o. 68/03. 10. i to za katastarske parcele: . Upravni odbor Fonda za PIO Republike Srpske.o.1-60/09 10. 1974. V Ovo rje{ewe stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. GODINU Republi~ka uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republi~ka uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove. 1971. II Plate i osnovice osigurawa iz ta~ke I ove odluke valorizuju se prema kretawu neto plata svih zaposlenih u biv{oj SRBiH i Republici Srpskoj i dovode na 465 KM nivo neto plata u 2005. godine. 85/07 i 105/07).8207 33991. 20/07.772 m2 koja je upisana u list nepokretnosti 1 k. br. 82. 1975. 1 Op{tina Zvornik Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe Odjeqewe za stambeno-komunalne djelatnosti Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu Odjeqewe za inspekcijski nadzor Centar za socijalni rad Dje~iji vrti} “Na{a radost” Profesionalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice Gimnazija i SS[ “Petar Ko~i}” Tehni~ki {kolski centar Narodna biblioteka i Muzejska zbirka Op{tina B. godine Bawa Luka Direktor. ta~ka 2.228/785 povr{ine 1. evidentirane od 1970. 1973. zakqu~no sa 2008. na osnovu ~lana 86.2473 16051. godini kao godini koja prethodi godini na koju su penzije uskla|ene. 1976. godine. s. 1972.Strana 44 .o. 7. II Katastar nepokretnosti za katastarske parcele navedene u ta~ki I izra|en je u skladu sa propisima. stambenokomunalne poslove i lokalni ekonomski razvoj Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Dje~iji vrti} “Kestenko” Sredwa stru~na {kola Narodna biblioteka III Za navedene katastarske parcele stupaju na snagu povr{ine digitalnog katastarskog plana.3354 9955. IV Danom stupawa na snagu katastra nepokretnosti za katastarske parcele navedene u ~lanu I stavqa se van snage i prestaje da va`i katastar zemqi{ta za katastarske parcele: . godinom. mart 2009. 41480.1184 povr{ine 2.3084 povr{ine 5.0873 14099.o. ^avarine. 34/06 i 110/08). Zakona o premjeru i katastru nepokretnosti (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.o. . 1977. odr`anoj 11. prera~unavaju se odgovaraju}im koeficijentima prema godini u kojoj su ostvarene. Ko{utica. broj 118/08). stav 3. Zakona o Republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 33/08 i 1/09) i ~lana 11.3797 24959. 1978. Vidri}i i . Ko{utica i . finansije i dru{tvene djelatnosti Odsjek za urbanizam. u smislu ~l. na Osamnaestoj redovnoj sjednici. Dr Tihomir Gligori}.2281 29430. 5.

13. od 23. ~lana 33. odr`anoj 13. 22. 4. 1980.6338 5146. U ovom smislu. a objavi}e se u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. 2. 31.0993 1. Dru{tvo za trgovinu i prodaju elektri~ne energije. godine.4697 2198. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 6949. februara 2011. broj 96/04) i ~lana 21. regulatoru i operatoru sistema elektri~ne enegije u Bosni i Hercegovini (“Slu`beni glasnik BiH”. 27. a objavi}e se u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.Strana 45 2. Dr @eqko Rodi}. 1997. Sarajevo (u daqem tekstu: GEN-I d. u skladu sa ~lanom 8. broj 13/02). 1983. Zakona o prenosu. 1982. 24. Zakona o elektri~noj energiji . Milenko ^okorilo. br. a podnosilac zahtjeva je du`an zadovoqiti uslove i kriterijume za dobivawe licence koje svojim pravilima i propisima odredi DERK.1528 1. Sarajevo je podnijet na propisanim obrascima. Zavisno elektrodistributivno preduze}e “Elektro-Bijeqina” akcionarsko dru{tvo Bijeqina. na sjednici odr`anoj 26. podnijelo je Dr`avnoj regulatornoj komisiji za elektri~nu energiju (u daqem tekstu: DERK) zahtjev za izdavawe licence za obavqawe djelatnosti me|unarodne trgovine elektri~nom energijom. 1996. od 6. RJE[EWE O IZDAVAWU DOZVOLE ZA IZGRADWU TRAFO-STANICE BIJEQINA IV 1. Shodno ~lanu 7. sa dokazom o prethodno izvr{enoj uplati naknade za rje{avawe zahtjeva i relevantnim dokumentima koji su omogu}ili DERK-u da razumije. Privremena licenca iz ta~ke 1.0000 0. Broj: 759-11/09 (02-18R-9/09) 11.8166 8. februara 2009. 36. februara 2009. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za elektri~nu energiju Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Dr`avna regulatorna komisija za elektri~nu energiju.4346 6. Zakona o prenosu.5049 1. 28. Napomena: Kompletno rje{ewe sa obrazlo`ewem nalazi se na oglasnoj tabli i internet stanici Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske. ove odluke izdaje se za period od 1. 20.o. i 38. januara 2009. 4. Sastavni dio ovog rje{ewa ~ini Dozvola za izgradwu trafo-stanice Bijeqina IV 35/10 kV i Uslovi dozvole za izgradwu.r. s. Sarajevo za obavqawe djelatnosti me|unarodne trgovine elektri~nom energijom. za aktivnost me|unarodne trgovine elektri~nom energijom potrebna je licenca DERK-a. zaprimqen pod brojem: 05-28-396/08. 7/02 i 13/03).3749 0. 1995. 1986. 1991. godine. Pravilnika o izdavawu dozvola (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 4.2269 1.Pre~i{}eni tekst (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.6159 Broj 18 . regulatoru i operatoru sistema elektri~ne energije u Bosni i Hercegovini (“Slu`beni glasnik BiH”.6519 3973. 1981. br. godine Bijeqina Predsjednik Upravnog odbora. za izdavawe dozvole za izgradwu.o.o. Zahtjev GEN-I d. 4. Izdaje se privremena licenca GEN-I d.7949 0. stav 1. 1984.o. registarski broj: 01-515-04/27/09. donijela je 1. 32. 33. 5. ta~ka 4. 18.o. odlu~uju}i po zahtjevu podnosioca: Mje{oviti holding “Elektroprivreda Republike Srpske” Trebiwe. februara 2009. godine. stav 2. dispozitiva ovog rje{ewa izdaje se na period va`ewa od tri godine. godine do 28.5611 1. razmotri i odlu~i o podnijetom zahtjevu. godine u Trebiwu. i 2.7992 2. 1985. 3. marta 2009. 2003. ~lana 37.^etvrtak. ~lana 10. mart 2009.2. ~lana 190. 2002. godine Bawa Luka Predsjednik. Dozvola za izgradwu iz ta~ke 1. 16. po~ev{i od 13. . 19. 1988.o.3401 1. Broj: 01-515-6/09 13.2602 0. 12.8925 0. februara 2009. Ovo rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa.2697 1258. br. 1989.o. i ~lana 47.6787 1. Dr`avna regulatorna komisija za elektri~nu energiju Na osnovu ~l. oktobra 2008. d o n i j e l a j e IV Ova odluka primjewiva}e se na sve zahtjeve za ostvarivawe prava na starosnu i invalidsku penziju od 1. Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqena u “Slu`benom glasniku BiH” i slu`benim glasilima entiteta. 2004. 16. 12. Pravilnika o licencama (“Slu`beni glasnik BiH”. novembra 2008. 37. 7/02 i 13/03). 26.5259 116. 1994. 15. DERK je obavijestio podnosioca zahtjeva svojim aktom broj: 05-28396-4/08. 3.5065 2. redovnoj sjednici. s. broj 2/05) i ~l. broj 38/05).o Sarajevo). 2001. 41/04. Dozvola za izgradwu iz ta~ke 2.7 i 7. Usvaja se zahtjev podnosioca: Mje{oviti holding “Elektroprivreda Republike Srpske” Trebiwe. 67/07 i 113/07).7299 628. 30.8019 7. 29. godine. stav 1. 1998. broj 8/08). 1. na 41. 23. broj 4/09).r. 1987. Sastavni dio licence su Uslovi za kori{}ewe licence za obavqawe djelatnosti me|unarodne trgovine elektri~nom energijom. st. 35. Poslovnika o radu Dr`avne regulatorne komisije za elektri~nu energiju (“Slu`beni glasnik BiH”. ta~ka 6. 2005. februara 2009. 14. stav 2. godine. 1999. ODLUKU O IZDAVAWU PRIVREMENE LICENCE ZA DJELATNOST ME\UNARODNE TRGOVINE ELEKTRI^NOM ENERGIJOM Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske Na osnovu ~lana 67. Obrazlo`ewe GEN-I d. 2007. dispozitiva ovog rje{ewa prestaje da va`i ako izgradwa nije zapo~eta u roku od dvije godine od dana po~etka va`ewa dozvole. Pravilnika o licencama. 2000. 25.2086 318. 17.2092 1. godine. Zavisno elektrodistributivno preduze}e “Elektro-Bijeqina” akcionarsko dru{tvo Bijeqina za izdavawe dozvole za izgradwu elektroenergetskog objekta trafo-stanice Bijeqina IV 35/10 kV. 2008. 34. 21. Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske. Zakona o op{tem upravnom postupku (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 11. 2006. snage 2x8 MVA.6797 3088. 1990.

d a j e ISPRAVKA Pravilnika o na~inu opremawa `eqezni~kih {inskih vozila aparatima sa hemijskim sredstvima za ga{ewe po`ara 1. novembra 2008.r.Strana 46 . Pravilnika normativno-pravne tehnike za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.o. objavio u dnevnim novinama i na svojoj internet stranici kratko obavje{tewe za javnost. broj 11/05) poslije rije~i: “po`ara” dodaje se broj: “(208)”. decembra 2008. godine. 13/06 i 20/06).04/340-49/09 15. do koje je do{lo na na~in {to je propu{teno poslije rije~i: “osobqa” dodati broj: “(659)”. s. . 1. Rajka Vukaqevi}. Po pregledu i provjeri svih formalnih elemenata zahtjeva. januara 2009. U naslovu Pravilnika o radu u smjenama voznog i stani~nog osobqa (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. pa se. podnosilac zahtjeva nije istakao bilo kakav komentar. Rajka Vukaqevi}.04/340-52/09 15. Pravilnika normativno-pravne tehnike za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Rajka Vukaqevi}. Ova ispravka }e se objaviti u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Ova ispravka }e se objaviti u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. 2. protiv ove odluke mo`e se pokrenuti postupak pred Sudom Bosne i Hercegovine. registarski broj: 06-03-1075/19/08. pa se. Sarajevo izda privremenu licencu za obavqawe djelatnosti me|unarodne trgovine elektri~nom energijom. br. mart 2009. u skladu sa ~lanom 52. Kako su na odr`anoj op{toj raspravi izostali bilo ~iji komentari koji su mogli uticati da neki od uslova za kori{}ewe licence budu ure|eni na druga~iji na~in. februara 2009. u skladu sa ~lanom 52. broj 11/05) utvr|eno je da je potrebno ispraviti gre{ku u naslovu Pravilnika. godine u sjedi{tu DERK-a u Tuzli. broj 106/06) poslije rije~i: “osobqa” dodaje se broj: “(659)”. od 19. u skladu sa obavezom iz ~lana 10. 13/06 i 20/06). godine Bawa Luka Sekretar Ministarstva saobra}aja i veza.o. DERK je izvr{io provjeru podataka. godine u~iwen dostupnim podnosiocu zahtjeva.r. pravilima i propisima DERK-a za dodjelu licence za obavqawe me|unarodne trgovine. godine. d a j e ISPRAVKA Pravilnika o odr`avawu `eqezni~kih vozila u Republici Srpskoj 1. podno{ewem tu`be u roku od 60 dana od dana objavqivawa ove odluke. DERK je stoga pripremio po~etnu verziju Uslova za kori{}ewe privremene licence za obavqawe djelatnosti me|unarodne trgovine. Ovaj dokumenat je od 13. regulatoru i operatoru sistema elektri~ne energije u Bosni i Hercegovini i podzakonskim propisima koji reguli{u predmetnu materiju. broj 11/05) poslije rije~i: “Srpskoj” dodaje se broj: “(241)”. januara 2009. od 28. sumiraju}i zahtjev za licencu i odredio rok do 24. godine Bawa Luka Sekretar Ministarstva saobra}aja i veza. U naslovu Uputstva za probne vo`we `eqezni~kih vozila poslije izvr{ene opravke (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.04/340-50/09 15. Ova ispravka }e se objaviti u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. godine. Na osnovu svega izlo`enog. br. s. s. 13/06 i 20/06). Broj: 13. br.2 Zakona o prenosu.r. uslove i standarde propisane zakonom. U skladu sa ~lanom 9. godine. Nakon sravwewa izvornog teksta Pravilnika o na~inu opremawa `eqezni~kih {inskih vozila aparatima sa hemijskim sredstvima za ga{ewe po`ara (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Rajka Vukaqevi}. Pravilnika normativno-pravne tehnike za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. te respektuju}i i dokaz da je podnosilac zahtjeva prethodno pribavio dozvolu Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine za obavqawe djelatnosti snabdijevawa elektri~nom energijom drugog reda na teritoriji Bosne i Hercegovine. dokumenata i informacija prilo`enih uz zahtjev i utvrdio da svjedo~e o tehni~kim.r. Pravilnika o licencama. januara 2009. obavqenoj 18. broj 106/06). regulatoru i operatoru sistema elektri~ne energije u Bosni i Hercegovini. DERK je konstatovao da nisu dostavqani komentari javnosti u vezi sa podnijetim zahtjevom za dodjelu privremene licence. broj 27/05) utvr|eno je da je potrebno ispraviti gre{ku u naslovu Uputstva. do koje je do{lo na na~in {to je propu{teno poslije rije~i: “po`ara” dodati broj: “(208)”. godine Tuzla Predsjedavaju}i Komisije. u skladu sa ~lanom 52. Broj: 13. pa se. s. s. Ova ispravka }e se objaviti u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Ni u ostavqenom roku. 2. januara 2009. Nikola Peji}. godine Bawa Luka Sekretar Ministarstva saobra}aja i veza. DERK je odlu~io da GEN-I d. utvr|eno je da je potrebno ispraviti gre{ku u naslovu Pravilnika. niti je na javni poziv DERK-a bilo koje lice kandidovalo svoj interes da u~estvuje u postupku u svojstvu umje{a~a. Nakon sravwewa izvornog teksta Pravilnika o radu u smjenama voznog i stani~nog osobqa (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. do koje je do{lo na na~in {to je propu{teno poslije rije~i: “Srpskoj” dodati broj: “(241)”.04/340-51/09 15. Nakon sravwewa izvornog teksta Pravilnika o odr`avawu `eqezni~kih vozila u Republici Srpskoj (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine za dostavqawe komentara javnosti na podnijeti zahtjev za izdavawe licence. U naslovu Pravilnika o na~inu opremawa `eqezni~kih {inskih vozila aparatima sa hemijskim sredstvima za ga{ewe po`ara (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Pravilnika normativno-pravne tehnike za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. uz prethodno objavqivawe odgovaraju}eg obavje{tewa u dnevnim novinama i objavqivawe dokumenta na internet stranici DERK-a. godine Bawa Luka Sekretar Ministarstva saobra}aja i veza. broj 11/05) utvr|eno je da je potrebno ispraviti gre{ku u naslovu Pravilnika. decembra 2008. Broj: 13. 2. pa se osnovano zakqu~ilo da prijedlog smatra sa~iwenim u skladu sa Zakonom o prenosu. broj: 0528-396-19/08. decembra 2008. d a j e ISPRAVKA Pravilnika o radu u smjenama voznog i stani~nog osobqa Nakon sravwewa izvornog teksta Uputstva za probne vo`we `eqezni~kih vozila poslije izvr{ene opravke (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. novembra 2008.r. 10. januara 2009. a omogu}ena im je prilika da iznesu svoje komentare i na op{toj raspravi. 2. pa se. pravnim i finansijskim mogu}nostima podnosioca zahtjeva da ispuni sve kriterijume. pripremqen je prijedlog da se zatra`ena licenca izda i dostavqen podnosiocu zahtjeva aktom DERK-a. do 26. u skladu sa ~lanom 52. decembra 2008. br. 12. U naslovu Pravilnika o odr`avawu `eqezni~kih vozila u Republici Srpskoj (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. kao i svim drugim zainteresovanim ~lanovima javnosti. DERK je najprije. do koje je do{lo na na~in {to je propu{teno poslije rije~i: “opravke” dodati broj: “(266)”. Broj: 13. Broj: 05-28-396-21/08 26. d a j e ISPRAVKA Uputstva za probne vo`we `eqezni~kih vozila poslije izvr{ene opravke 1. broj 27/05) poslije rije~i: “opravke” dodaje se broj: “(266)”. 13/06 i 20/06).

. . . . . . . . . godine . . . . broj: 04/1-012-1332/08. . . . . . . . . . . . . . . . .1 Uredba o kategorijama i zvawima dr`avnih slu`benika . .3 Uredba o radnim mjestima namje{tenika . . . . . . godine . . . . . godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . maja 2008. . . . . . . . . . od 6. avgusta 2008. . . . . .6 Odluka o dodjeli koncesije za istra`ivawe i eksploataciju mrkog ugqa na le`i{tima “Maslovare” i “Hrva}ani” op{tina Kotor Varo{ preduze}u DOO “Eko Green Energy” Kotor Varo{ . . . . . . .12 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . od 6. . . . . . . . . . . . .12 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena.13 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena.12 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . mart 2009.11 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava. . . . . . . . . . . . .4 Odluka o po~etku rada Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Trebi{wice . . . . . . . . . godine . . . broj: 04/1-012-1333/08. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . od 29. . . . broj: 04/1-012-2675/08. . . . . . . . . . oktobra 2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . decembra 2008. . . . . . .5 Odluka o uslovima za po~etak rada Agencije za {ume . . . . . . . . . . . od 15. broj: 04/1-012-1106/08. . . . . . .14 308 309 310 311 312 327 329 313 314 331 315 332 333 316 317 318 334 319 336 320 337 321 338 322 339 323 340 341 342 343 324 325 344 . . . . . . . . . .13 Rje{ewe o imenovawu ~lanova Privremenog nadzornog odbora JP “Autoputevi Republike Srpske” . . . . od 13. . .10 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . godine . . . od 30. . . . . . od 18. . od 6. . . .12 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . maja 2008. broj: 04/1-012-1221/08. . .11 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . broj: 04/1-012-2585/08. . . .6 Odluka o odlagawu od izvr{ewa sudskih odluka po osnovu obaveza koje ~ine unutra{wi dug Republike Srpske . . . . aprila 2008. . . . . . . . . . . . . . . . .7 Odluka o prenosu prava vlasni{tva. broj: 04/1-012-1708/08. . . . . . . . od 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . od 29. .9 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena.Strana 47 SADR@AJ VLADA REPUBLIKE SRPSKE 307 Uredba o na~elima za unutra{wu organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u republi~kim organima uprave Republike Srpske . . . . . broj: 05-312-1290/06. . . . . godine . . . broj: 04/1-012-3056/08. . . godine . .13 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . godine . . .6 Odluka o odobrewu plasmana sredstava. . . . . . . jula 2005. . . . godine . . . . . . . . . . novembra 2008.10 335 330 328 326 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . . godine . . . . godine . .7 Odluka o davawu saglasnosti na Aneks Ugovora o koncesiji za izgradwu hidroelektrana “Bistrica B-1”. . . . . . . . . . . . broj: 04/1-012-2898/08. . . . . . . . . . . broj: 04/1-012-2-281/09 . .11 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Odluka o izmjeni Odluke o prenosu prava kori{}ewa. .8 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivawu Op{te bolnice “Sveti apostol Luka” Doboj . . . . . . . . . . . . od 10. . . . . . . . . . . . . . . . decembra 2008. . . . . . . . . . godine . decembra 2008. . . . . . . . . godine . . . maja 2008. . . . . .14 Rje{ewe o imenovawu Komisije za izbor ~lana Savjeta za razvoj visokog obrazovawa i osigurawe kvaliteta . . . .10 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . broj: 04/1-012-761/08. septembra 2008. . od 11. . . broj: 04/1-012-2413/08. . . od 12. . . . . . . od 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . broj: 04/1-012-1103/08. .8 Odluka o raspisivawu Javnog konkursa za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe . . . . juna 2008. . . . . . . . . . . . godine . od 4. . . . . . . . .11 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . . . . . . od 16. . . . . . . . . . godine . . . . . . . . . . .13 Rje{ewe o imenovawu ~lanova Upravnog odbora Kwi`evne zadruge . . . . . godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . godine .10 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . od 21. . . . . . broj: 02/1-020-991/05. . . broj: 04/1-012-2028/08. . . . . . . godine . . . broj: 04/1-012-2-339/09 . . . . . . godine . . . . . . . . jula 2008. . broj: 04/1-012-1107/08. . od 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . broj: 04/1-012-3041/08. . juna 2008. juna 2008. . . . . . . “Bistrica B-2a” i “Bistrica B-3” na rijeci Bistrici.10 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. avgusta 2006. januara 2008. . . . . . . . . .13 Rje{ewe broj: 04/1-012-2-306/09 . . . . . septembra 2008. . . od 24. . . . .^etvrtak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . broj: 04/1-012-2-280/09 . broj: 04/1-012-2234/08. . . . od 30. . . od 15. . . . . . .12 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . maja 2008. . . . .11 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. novembra 2008. godine . . . broj: 04/1-012-2124/08. . . . . .7 Odluka o prenosu prava vlasni{tva. . .8 Odluka o utvr|ivawu kriterijuma za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe . 12. . . . . . . . . . godine .12 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . broj: 04/1-012-2/08. . . broj: 04/1-012-1399/08. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . [tampa JU Slu`beni glasnik Republike Srpske Bawa Luka.slglasnik. . . . broj: 06. .Strana 48 . . . . . . . http://www. . broj: 01-515-6/09 . .46 Ispravka Pravilnika o odr`avawu `eqezni~kih vozila u Republici Srpskoj . .15 Rje{ewe o razrje{ewu sekretara Ministarstva pravde . . redakcija: (051) 456-357.44 REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE Rje{ewe o izdavawu dozvole za izgradwu trafo-stanice Bijeqina IV. 567-162-10000010-81 kod Volksbank a. Urednik Vi{wa Baji}-Preradovi}. . . Direktor i glavni i odgovorni urednik Perica Jovanovi}. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rje{ewe o imenovawu ~lanova Komisije za sprovo|ewe Javnog konkursa za izbor i imenovawe ~lanova Nadzornog odbora “Vodovod” AD Bawa Luka . . . . .14 Rje{ewe o imenovawu Komisije za izbor ~lanova . e-mail: slglasnikrs@blic. . Bawa Luka i 551001-00029639-61 kod Nove bawalu~ke banke AD Bawa Luka.15 Rje{ewe o imenovawu vr{ioca du`nosti direktora Centra za pru`awe besplatne pravne pomo}i . . .predstavnika osniva~a u Upravni odbor Javne ustanove “Studentski centar Pale” . . . faks (051) 456-331. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .09/453-2-77/09 . . . . . . . . . . .d. . . Izdava~: Javna ustanova Slu`beni glasnik Republike Srpske. . . . . . . . . .d. . . . . . .org. . Telefon: (051) 456-330. .16 Osniva~: Vlada Republike Srpske. . . op{tina i gradova i fondova. . Tehni~ki urednik Veseqko Kne`evi}. . . . . .Broj 18 345 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. . po{tanski fah 88.46 OGLASNI DIO .15 Rje{ewe o imenovawu predstavnika Fonda za restituciju Republike Srpske AD Bawa Luka u Skup{tini dru{tva kapitala Mje{oviti holding “Elektroprivreda Republike Srpske” Trebiwe Zavisno preduze}e “Elektrokrajina” AD Bawa Luka . . pretplata: (051) 456-339. . .22 346 347 REPUBLI^KA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE Rje{ewe o stupawu na snagu katastra nepokretnosti dijela op{tine Sokolac .44 FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURAWE REPUBLIKE SRPSKE Odluka o utvr|ivawu koeficijenata za valorizaciju plata za 2009.14 Rje{ewe o imenovawu Komisije za izbor direktora Javne ustanove “Studentski centar Pale” . . . . . . . obavezama servisera i omogu}avawu daqinskog nadzora u svrhu kontrole i na~inu odre|ivawa i dodjele identifikacionog broja ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa . . . . . . . . . . . . . broj: 05-28-396-21/08 . . . . . . . . .46 Ispravka Pravilnika o na~inu opremawa `eqezni~kih {inskih vozila aparatima sa hemijskim sredstvima za ga{ewe po`ara . .46 Ispravka Uputstva za probne vo`we `eqezni~kih vozila poslije izvr{ene opravke . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 MINISTARSTVO FINANSIJA 349 Naredba o upla}ivawu odre|enih prihoda buxeta Republike. . . . . . uvezivawu predvi|ene opreme. . . . . . 12. . godinu . . . . . . .45 DR@AVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRI^NU ENERGIJU Odluka o izdavawu privremene licence za djelatnost me|unarodne trgovine elektri~nom energijom. . . . . . . . . . Internet: (051) 456-346. . . . . . . . . ra~unovodstvo: (051) 456-337. . . . . . . . .16 strana MINISTARSTVO TRGOVINE I TURIZMA 348 Pravilnik o na~inu evidentirawa i kontroli prometa na benzinskim pumpnim stanicama putem ugra|ene opreme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .net Rje{ewem Ministarstva informacija Republike Srpske broj 01-411/93 list je upisan u registar javnih glasila pod brojem 37. . . . Bawa Luka. . . Bawa Luka. . . @iro-ra~uni: 562-099-00004292-34 kod NLB Razvojne banke a. . . . . . . . 456-341 i 456-349. . mart 2009.45 Ispravka Pravilnika o radu u smjenama voznog i stani~nog osobqa . .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->