SLU@BENI GLASNIK

REPUBLIKE SRPSKE
^etvrtak, 12. mart 2009. godine BAWA LUKA Broj 18 God. XVIII Jezik srpskog naroda JU Slu`beni glasnik Republike Srpske, Bawa Luka, Veqka Mla|enovi}a bb Telefon/faks: (051) 456-331, 456-341 Internet: http://www.slglasnik.org E-mail: slglasnikrs@blic.net slgl.finanse@blic.net slgl.oglasi@blic.net
@iro-ra~uni: NLB Razvojna banka a.d. Bawa Luka 562-099-00004292-34 Volksbank a.d. Bawa Luka 567-162-10000010-81 Nova bawalu~ka banka AD Bawa Luka 551-001-00029639-61 Komercijalna banka a.d. Bawa Luka 571-010-00001043-39

307
Na osnovu ~lana 15. stav 1. t. g) i `) i ~lana 43. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08) i ~l. 80. i 81. Zakona o republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 26. februara 2009. godine, d o n i j e l a j e

UREDBU
O NA^ELIMA ZA UNUTRA[WU ORGANIZACIJU I SISTEMATIZACIJU RADNIH MJESTA U REPUBLI^KIM ORGANIMA UPRAVE REPUBLIKE SRPSKE

nih mjesta, opisi poslova radnih mjesta sa kategorijama i zvawima za dr`avne slu`benike, odnosno radnim mjestima namje{tenika; potreban broj dr`avnih slu`benika i namje{tenika za svako radno mjesto i posebni uslovi za zasnivawe radnog odnosa) i v) organizacionog dijagrama ({ematski prikaz odnosa izme|u osnovnih i osnovnih sa unutra{wim organizacionim jedinicama). II - VRSTE ORGANIZACIONIH JEDINICA I USLOVI ZA WIHOVO OSNIVAWE 1. Vrste organizacionih jedinica ^lan 4. (1) Organizacione jedinice osnivaju se kao osnovne i unutra{we organizacione jedinice. (2) Kao osnovne organizacione jedinice u ministarstvima osnivaju se resori ili sektori, a u republi~kim upravama i republi~kim upravnim organizacijama - sektori. (3) U ministarstvima se osnivaju sekretarijati kao posebne organizacione jedinice. (4) Unutra{we organizacione jedinice su: odjeqewe, odsjek i grupa. (5) Vrste i broj organizacionih jedinica utvr|uju se prema obimu i vrsti poslova u republi~kom organu uprave. ^lan 5. (1) Resor se osniva za obavqawe poslova iz jedne ili vi{e oblasti u okviru djelokruga ministarstva. (2) Sektor se osniva za obavqawe poslova iz jedne ili vi{e oblasti u okviru djelokruga ministarstva ili republi~ke uprave ili republi~ke upravne organizacije. (3) Ako je ministarstvo osnovano za vi{e oblasti ili je nastalo spajawem dva ili vi{e republi~kih organa uprave, u okviru resora mo`e se uspostaviti sektor kao unutra{wa organizaciona jedinica. ^lan 6. (1) Sekretarijat ministarstva osniva se kao posebna organizaciona jedinica koja za potrebe ministarstva po pravilu obavqa kadrovske, organizacione, finansijskoplanske i ra~unovodstvene poslove, analiti~ko-informativne, kao i pomo}ne i tehni~ke poslove. (2) Za obavqawe poslova iz stava 1. ovog ~lana sekretarijat kao posebna organizaciona jedinica mo`e osnovati grupu, a izuzetno odsjek ili odjeqewe. ^lan 7. (1) Odjeqewe se mo`e osnovati u okviru resora ili sektora u republi~kim organima uprave, za odre|eno

I - OSNOVNE ODREDBE ^lan 1. Ovom uredbom utvr|uju se na~ela za unutra{wu organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta ministarstava, republi~kih uprava i republi~kih upravnih organizacija (u daqem tekstu: republi~ki organi uprave) i drugih organa i slu`bi na koje se primjewuje Zakon o dr`avnim slu`benicima, vrste organizacionih jedinica i uslovi za wihovo osnivawe, na~in rukovo|ewa organizacionim jedinicama, sistematizacija radnih mjesta, kao i postupak dono{ewa Pravilnika o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (u daqem tekstu: Pravilnik). ^lan 2. Unutra{wa organizacija i sistematizacija radnih mjesta treba da: a) se zasniva na djelokrugu rada organa i radnim procesima u wemu, b) bude prilago|ena cjelini poslova organa, v) omogu}i grupisawe istovrsnih ili srodnih i me|usobno povezanih poslova u odgovaraju}e unutra{we organizacione jedinice, g) obezbijedi djelotvoran i skladan rad republi~kog organa uprave i djelotvoran nadzor nad radom unutar organa, d) obezbijedi brzo i djelotvorno ostvarivawe prava i pravnih interesa stranaka i |) obezbijedi javnost rada organa. ^lan 3. Pravilnik se sastoji od: a) unutra{we organizacije (organizacione jedinice, wihov djelokrug i me|usobni odnosi), b) sistematizacije radnih mjesta (ukupan broj radnih mjesta dr`avnih slu`benika i namje{tenika; nazivi rad-

Strana 2 - Broj 18

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

^etvrtak, 12. mart 2009.

upravno ili teritorijalno podru~je ili za odre|enu vrstu me|usobno povezanih poslova republi~kih organa uprave ~ije obavqawe zahtijeva odre|en stepen samostalnosti i povezanosti u radu. (2) Izuzetno, u republi~kim upravama i republi~kim upravnim organizacijama u kojima nije osnovan sektor, za odre|enu oblast mo`e se osnovati odjeqewe ili odsjek, ukoliko su ispuweni uslovi propisani za wihovo osnivawe. ^lan 8. Odsjek se osniva u okviru odjeqewa za obavqawe srodnih poslova republi~kih organa uprave, drugih me|usobno povezanih poslova, kao i pomo}no-tehni~kih poslova ako wihovo obavqawe zahtijeva odre|enu samostalnost i povezanost u radu. ^lan 9. Grupa se osniva za obavqawe me|usobno povezanih normativno-pravnih i studijsko-analiti~kih poslova. ^lan 10. (1) Unutra{we organizacione jedinice mogu izuzetno imati i druge nazive ako to vi{e odgovara prirodi poslova koji se u tim jedinicama obavqaju (centar, ra~unovodstvo, pisarnica i sl.). (2) Republi~ki organi uprave mogu osnovati i druge organizacione jedinice ako je posebnim zakonom propisana unutra{wa organizacija tih organa ili to nala`u specifi~nosti poslova organa (unutra{wi poslovi, inspektorat i sl.). ^lan 11. (1) Republi~ki organi uprave za obavqawe zakonom utvr|enih poslova iz svog djelokruga rada mogu osnovati podru~ne jedinice sa unutra{wim organizacionim jedinicama ili bez wih. (2) Podru~ne jedinice, wihova nadle`nost i wihovo unutra{we ure|ewe utvr|uju se Pravilnikom iz ~lana 1. ove uredbe u skladu sa zakonom. ^lan 12. Ministar mo`e osnovati kabinet ministra kao posebnu organizacionu jedinicu radi vr{ewa savjetodavnih poslova, protokolarnih poslova i administrativno-tehni~kih poslova koji su zna~ajni za rad ministra. 2. Uslovi za osnivawe unutra{wih organizacionih jedinica ^lan 13. (1) Pored op{tih uslova predvi|enih ovom uredbom, za osnivawe unutra{wih organizacionih jedinica potrebno je: a) za osnivawe sektora kao unutra{we organizacione jedinice u okviru resora najmawe 15 izvr{ilaca, ukqu~uju}i i rukovodioca sektora, b) za osnivawe odjeqewa najmawe {est izvr{ilaca, ukqu~uju}i i rukovodioca odjeqewa, v) za osnivawe odsjeka najmawe ~etiri izvr{ioca, ukqu~uju}i i rukovodioca odsjeka i g) za osnivawe grupe najmawe tri izvr{ioca, ukqu~uju}i i rukovodioca grupe. (2) Izuzetno, zbog specifi~nosti i slo`enosti poslova, Vlada mo`e prilikom davawa saglasnosti na Pravilnik republi~kih organa uprave odrediti za osnivawe unutra{wih organizacionih jedinica i mawi broj izvr{ilaca od utvr|enog broja iz stava 1. ovog ~lana. III - SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA ^lan 14. Sistematizacijom radnih mjesta u smislu ove uredbe obavezno se utvr|uje:

a) ukupan broj radnih mjesta dr`avnih slu`benika i namje{tenika po organizacionim jedinicama, b) opis poslova radnih mjesta, v) naziv radnih mjesta sa kategorijama i zvawima za dr`avne slu`benike i radna mjesta namje{tenika, g) potreban broj dr`avnih slu`benika i namje{tenika za svako radno mjesto i d) posebni uslovi za zasnivawe radnog odnosa. ^lan 15. Opis radnog mjesta sadr`i: opis poslova koji se obavqaju na radnom mjestu, kao i analiti~ku procjenu radnog mjesta u skladu sa kriterijumima, aspektima i nivoima utvr|enim posebnom uredbom. ^lan 16. (1) Kategorije i zvawa dr`avnih slu`benika unose se u sistematizaciju u skladu sa Uredbom o kategorijama i zvawima dr`avnih slu`benika. (2) Razvrstavawe kategorija i zvawa vr{i se po slo`enosti, wihovom zna~aju i doprinosu u ostvarivawu ciqeva rada republi~kih organa uprave. ^lan 17. (1) Radna mjesta namje{tenika utvr|uju se pravilnikom, u skladu sa posebnom uredbom. (2) Razvrstavawe radnih mjesta namje{tenika vr{i se po slo`enosti, wihovom zna~aju u obezbje|ivawu poslova iz ~lana 2. stav 4. Zakona o dr`avnim slu`benicima. IV - RUKOVO\EWE ORGANIZACIONIM JEDINICAMA 1. Rukovo|ewe organizacionim jedinicama ^lan 18. Radom organizacione jedinice rukovodi: a) resorom i sektorom kao osnovnim organizacionim jedinicama u ministarstvu - pomo}nik ministra, b) sekretarijatom ministarstva - sekretar, v) sektorom kao unutra{wom organizacionom jedinicom u ministarstvu - na~elnik sektora, g) sektorom kao osnovnom organizacionom jedinicom u republi~koj upravi, odnosno republi~koj upravnoj organizaciji - pomo}nik rukovodioca republi~ke uprave, odnosno pomo}nik rukovodioca republi~ke upravne organizacije, d) odjeqewem - na~elnik odjeqewa, |) odsjekom - rukovodilac odsjeka, e) grupom - rukovodilac grupe. (2) Kabinetom ministra kao posebnom organizacionom jedinicom rukovodi {ef kabineta. ^lan 19. Rukovodilac organizacione jedinice organizuje, objediwuje i usmjerava rad tih jedinica, odnosno zaposlenih u wima, pru`a neophodnu stru~nu pomo} i obavqa najslo`enije poslove iz djelokruga organizacione jedinice kojom rukovodi. ^lan 20. (1) Pomo}nik ministra rukovodi resorom, odnosno sektorom, odgovara za kori{}ewe finansijskih, materijalnih i qudskih resursa osnovne organizacione jedinice kojom rukovodi. (2) Pomo}nik za svoj rad odgovara ministru. ^lan 21. (1) Radom samostalne republi~ke uprave, odnosno samostalne republi~ke upravne organizacije rukovodi direktor. (2) Direktor iz stava 1. ovog ~lana za svoj rad odgovara Vladi.

^etvrtak, 12. mart 2009.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 18 - Strana 3

(3) Radom republi~ke uprave, odnosno republi~ke upravne organizacije u sastavu ministarstva rukovodi direktor. (4) Direktor iz stava 3. ovog ~lana za svoj rad odgovara ministru. ^lan 22. (1) Zamjenik direktora zamjewuje direktora i obavqa druge poslove koje mu odredi direktor. (2) Zamjenik direktora za svoj rad odgovara direktoru. ^lan 23. (1) Sekretar ministarstva rukovodi sekretarijatom ministarstva, stara se o stawu kadrova u ministarstvu, finansijskim i informati~kim pitawima, tehni~ki uskla|uje rad organizacionih jedinica ministarstva, predla`e plan rada ministarstva po dobijawu planova resora, republi~kih uprava i republi~kih upravnih organizacija iz sastava ministarstva i predla`e planove stru~nog usavr{avawa i osposobqavawa dr`avnih slu`benika, obavqa poslove saradwe ministarstva sa drugim organima, ustanovama i drugim subjektima i druge poslove koje mu povjeri ministar. (2) Sekretar ministarstva za svoj rad odgovara ministru. ^lan 24. (1) Pomo}nik direktora republi~ke uprave, odnosno republi~ke upravne organizacije organizuje rad organizacione jedinice kojom rukovodi, predla`e nacrt plana rada, raspore|uje poslove na unutra{we organizacione jedinice i vr{i nadzor nad wihovim radom; odre|uje i nadzire na~in i vrijeme izvr{ewa poslova, obavqa i druge poslove koje mu povjeri direktor. (2) Pomo}nik direktora za svoj rad odgovara direktoru. 2. Ogovornost za rad organizacionih jedinica ^lan 25. (1) Za rad organizacionih jedinica odgovaraju rukovodioci. (2) Rukovodioci organizacionih jedinica odgovaraju za blagovremeno, zakonito i pravilno obavqawe poslova iz djelokruga organizacione jedinice kojom rukovode. ^lan 26. Rukovodioci unutra{wih organizacionih jedinica (na~elnik sektora, na~elnik odjeqewa, rukovodilac odsjeka i rukovodilac grupe) odgovaraju za svoj rad i rad organizacionih jedinica kojom rukovode, rukovodiocu resora, odnosno sektora u ~ijem je sastavu unutra{wa organizaciona jedinica. ^lan 27. Hijerarhijska odgovornost izme|u rukovodioca osnovnih i unutra{wih organizacionih jedinica, kao odnosa wihove nadre|enosti, odnosno podre|enosti, utvr|uje se organizacionim dijagramom koji je sastavni dio Pravilnika. V - POSTUPAK DONO[EWA PRAVILNIKA ^lan 28. (1) Pravilnik o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta donosi rukovodilac republi~kog organa uprave, uz saglasnost Vlade. (2) Direktor republi~kog organa uprave u sastavu ministarstva, prije upu}ivawa u proceduru dono{ewa pravilnika iz stava 1. ovog ~lana pribavqa mi{qewe nadle`nog ministarstva. ^lan 29. (1) Rukovodilac republi~kog organa uprave, prije upu}ivawa pravilnika Vladi na davawe saglasnosti,

pravilnik dostavqa na mi{qewe Ministarstvu uprave i lokalne samouprave i Ministarstvu finansija. (2) Prilikom dostavqawa pravilnika Vladi na saglasnost rukovodilac republi~kog organa uprave du`an je da prilo`i mi{qewe iz stava 1. ovog ~lana i obrazlo`ewe na date a neprihva}ene prijedloge i primjedbe od Ministarstva uprave i lokalne samouprave i Ministarstva finansija. (3) Prije stupawa na snagu, pravilnik i odluka o davawu saglasnosti objavquju se u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. ^lan 30. Ministarstvo uprave i lokalne samouprave du`no je da u svom mi{qewu predlo`i Vladi da ne da saglasnost na pravilnik ako pravilnik nije usagla{en sa zakonom ili drugim propisom iz oblasti organizacije republi~ke uprave. ^lan 31. Ministarstvo finansija du`no je da u svom mi{qewu predlo`i Vladi da ne da saglasnost na pravilnik ako u buxetu Republike nisu obezbije|ena sredstva za sve dr`avne slu`benike i namje{tenike koji su prema pravilniku potrebni republi~kom organu uprave. VI - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lan 32. Ako je posebnim zakonom ili uredbom propisana unutra{wa organizacija pojedinih organa republi~ke uprave odredbe ove uredbe primjewiva}e se samo na pitawa koja nisu ure|ena tim posebnim propisom. ^lan 33. Do izrade standardnih opisa radnih mjesta za sve kategorije dr`avnih slu`benika i opisa poslova za tipi~na radna mjesta namje{tenika zadr`a}e se postoje}i opisi poslova i zadataka. ^lan 34. Republi~ki organi uprave du`ni su da svoje pravilnike usklade sa ovom uredbom u roku od 30 dana od dana wenog stupawa na snagu. ^lan 35. Stupawem na snagu ove uredbe prestaje da va`i Uredba o na~elima za unutra{wu organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u upravi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 1/03, 29/03 i 41/06). ^lan 36. Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Broj: 04/1-012-2-272/09 26. februara 2009. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade, Milorad Dodik, s.r.

308
Na osnovu ~lana 43. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), a u skladu sa ~lanom 27. stav 2. Zakona o dr`avnim slu`benicima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 26. februara 2009. godine, d o n i j e l a j e

UREDBU
O KATEGORIJAMA I ZVAWIMA DR@AVNIH SLU@BENIKA

^lan 1. Ovom uredbom ure|uju se i utvr|uju kategorije i zvawa radnih mjesta dr`avnih slu`benika kao i uslovi za obavqawe poslova na tim radnim mjestima u mini-

Strana 4 - Broj 18

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

^etvrtak, 12. mart 2009.

starstvima, republi~kim upravama, republi~kim upravnim organizacijama i drugim organima i slu`bama na koje se primjewuje Zakon o dr`avnim slu`benicima. ^lan 2. Kategoriju radnog mjesta odre|uje slo`enost poslova i zadataka, ovla{}ewe, odgovornost i samostalnost radnog mjesta dr`avnog slu`benika, koja je izra`ena kroz propisane posebne uslove koje je potrebno ispuniti. ^lan 3. Poslovi dr`avnog slu`benika su poslovi osnovne djelatnosti republi~kih organa uprave, i to: normativno-pravni poslovi, izvr{avawe zakona i drugih propisa, odlu~ivawe u upravnom postupku, inspekcijski nadzor i ostali stru~ni poslovi republi~kih organa uprave. ^lan 4. (1) U organima uprave utvr|uju se sqede}e kategorije radnih mjesta sa propisanim posebnim uslovima: a) prva kategorija: pomo}nik ministra, rukovodilac republi~ke uprave i rukovodilac republi~ke upravne organizacije - VII stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, najmawe pet godina radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave, b) druga kategorija: sekretar ministarstva, zamjenik i pomo}nik rukovodioca republi~ke uprave, zamjenik i pomo}nik rukovodioca republi~ke upravne organizacije, glavni republi~ki inspektor i sekretar u Agenciji za dr`avnu upravu - VII stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, najmawe pet godina radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave, v) tre}a kategorija: inspektor i interni revizor VII stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, najmawe tri godine radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave, g) ~etvrta kategorija: stru~ni savjetnik, VII stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, najmawe tri godine radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave, d) peta kategorija: rukovodilac unutra{we organizacione jedinice - VII stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, najmawe tri godine radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave, |) {esta kategorija: vi{i stru~ni saradnik - VII stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, radno iskustvo u zavisnosti od zvawa u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave, e) sedma kategorija: stru~ni saradnik - VI stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, najmawe devet mjeseci radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave i `) osma kategorija: stru~ni saradnik - IV stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, najmawe {est mjeseci radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave. ^lan 5. (1) Dr`avni slu`benik sti~e zvawe radnog mjesta dr`avnog slu`benika na osnovu propisanih uslova za to radno mjesto koji se odnose na: operativno znawe i vje{tine, upravqawe i rukovo|ewe, odgovornost, slo`enost, zna~aj i uslove rada.

(2) U zvawa se ne razvrstavaju: rukovode}i dr`avni slu`benici, rukovodioci unutra{wih organizacionih jedinica, stru~ni savjetnik i interni revizor. ^lan 6. Radno mjesto inspektora razvrstava se u sqede}a zvawa: a) mla|i inspektor, osim posebnih uslova propisanih u ~lanu 4. stav 1. ta~ka g) ove uredbe, i do jedne godine inspektorskog sta`a, b) inspektor, osim posebnih uslova propisanih u ~lanu 4. stav 1. ta~ka g) ove uredbe, i najmawe jedna godina inspektorskog sta`a i v) vi{i inspektor, osim posebnih uslova propisanih u ~lanu 4. stav 1. ta~ka g) ove uredbe, i najmawe dvije godine inspektorskog sta`a. ^lan 7. Radno mjesto vi{eg stru~nog saradnika razvrstava se u sqede}a zvawa: a) vi{i stru~ni saradnik prvog zvawa: osim propisanih uslova iz Zakona o dr`avnim slu`benicima i posebnih uslova u ~lanu 4. stav 1. ta~ka |), i radno iskustvo od tri godine, b) vi{i stru~ni saradnik drugog zvawa: osim propisanih uslova iz Zakona o dr`avnim slu`benicima i posebnih uslova u ~lanu 4. stav 1. ta~ka |), i radno iskustvo od dvije godine i v) vi{i stru~ni saradnik tre}eg zvawa: osim propisanih uslova iz Zakona o dr`avnim slu`benicima i posebnih uslova u ~lanu 4. stav 1. ta~ka |), i radno iskustvo od jedne godine. ^lan 8. Ukoliko su posebni uslovi u pogledu potrebnog radnog iskustva i polo`enog stru~nog ispita za rad u organima uprave druga~ije propisani posebnim propisom u odnosu na ~l. 4, 6. i 7. ove uredbe, primjewiva}e se taj propis (inspekcija, policija i sl.). ^lan 9. Organi uprave du`ni su da svoje akte o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta usklade za odredbama ove uredbe. ^lan 10. Stupawem na snagu ove uredbe prestaje da va`i Uredba o kategorijama dr`avnih slu`benika (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 29/03 i 41/06). ^lan 11. Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Broj: 04/1-012-2-273/09 26. februara 2009. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade, Milorad Dodik, s.r.

309
Na osnovu ~lana 43. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), a u skladu sa ~lanom 111. stav 1. Zakona o dr`avnim slu`benicima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 26. februara 2009. godine, d o n i j e l a j e

UREDBU
O RADNIM MJESTIMA NAMJE[TENIKA

^lan 1. Ovom uredbom ure|uju se i utvr|uju radna mjesta namje{tenika i uslovi za obavqawe poslova na tim radnim mjestima u ministarstvima, republi~kim upravama, republi~kim upravnim organizacijama i drugim organima

^lan 5. Zakona o republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj 118/08). Posebni uslov za radno mjesto namje{tenika sa osmogodi{wom {kolom je: osmogodi{wa {kola. odgovaraju}a {kolska sprema. (3) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika tre}e kategorije sa visokom stru~nom spremom su: VII stepen stru~ne spreme. primjewiva}e se taj propis (inspekcija. Broj: 04/1-012-2-274/09 26. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. b) u okviru vi{e stru~ne spreme: namje{tenik prve kategorije i namje{tenik druge kategorije. ~lana 43. (1) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika prve kategorije. i 8. najmawe dvije godine radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa. najmawe jedna godina radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa. ^lan 11. 5.Strana 5 i slu`bama na koje se primjewuje Zakon o dr`avnim slu`benicima. ukqu~uju}i i rukovodioce sa visokom stru~nom spremom su: VII stepen stru~ne spreme. IV Agencija za vode oblasnog rije~nog sliva Save pripremi}e diobni bilans. Zakona o vodama (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 7.r. odgovaraju}a {kolska sprema. direktora Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Trebi{wice stvoriti uslove za po~etak rada i funkcionisawe ove agencije. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. v) u okviru sredwe stru~ne spreme: namje{tenik prve kategorije i namje{tenik druge kategorije i g) namje{tenik u okviru osmogodi{we {kole. ^lan 2. najmawe tri godine radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa. broj 118/08) i ~lana 23. ^lan 10. d o n i j e l a j e ODLUKU O PO^ETKU RADA AGENCIJE ZA VODE OBLASNOG RIJE^NOG SLIVA TREBI[WICE I Ovom odlukom bli`e se utvr|uju uslovi za po~etak rada Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Trebi{wice. Organi uprave du`ni su da svoje akte o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta usklade za odredbama ove uredbe. ra~unovodstveno-finansijski. (1) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika prve kategorije sa sredwom stru~nom spremom su: IV stepen stru~ne spreme. III Agencija za vode oblasnog rije~nog sliva Save }e pripremiti Finansijski plan i Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Trebi{wice za 2009.d. na sjednici od 26. (2) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika druge kategorije sa visokom stru~nom spremom su: VII stepen stru~ne spreme. (1) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika prve kategorije sa vi{om stru~nom spremom su: VI stepen stru~ne spreme. {umarstva i vodoprivrede. namje{tenik tre}e kategorije i namje{tenik ~etvrte kategorije. ^lan 8. Radna mjesta namje{tenika su radna mjesta na kojima se obavqaju administrativni. mart 2009. najmawe jedna godina radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa. odgovaraju}a {kolska sprema. a ~ije obavqawe je potrebno radi vr{ewa poslova osnovne djelatnosti iz djelokruga republi~kog organa uprave. policija i sl. odgovaraju}a {kolska sprema. a nakon uspostavqawa Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Trebi{wice sredstva }e usmjeravati na pripadaju}e agencije za vode u skladu sa diobnim bilansom i nalogom Ministarstva poqoprivrede. godinu raspodijelili na pripadaju}e agencije za vode. ove uredbe. kako bi se sredstva Republi~ke direkcije za vode. koje }e zajedni~ki sprovoditi do uspostavqawa zakonima predvi|enih slu`bi Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Trebi{wice. ^lan 7. godinu. 310 Na osnovu ~lana 43. 6. najmawe {est mjeseci radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa.^etvrtak. U republi~kom organu uprave utvr|uju se sqede}a radna mjesta namje{tenika: a) u okviru visoke stru~ne spreme: namje{tenik prve kategorije. pomo}no-tehni~ki i drugi poslovi. ^lan 9. ^lan 6. V Ministarstvo finansija }e sa ra~una posebnih namjena za vode sredstva od vodnih naknada i zakupa javnog vodnog dobra u punom iznosu usmjeravati na `iro-ra~un Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Save. godine. kao samostalne upravne organizacije sa svojstvom pravnog lica u okviru Ministarstva poqoprivrede. ^lan 4. broj 50/06). Milorad Dodik. (4) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika ~etvrte kategorije sa visokom stru~nom spremom su: VII stepen stru~ne spreme. odgovaraju}a {kolska sprema. Vlada Republike Srpske. najmawe {est mjeseci radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa. ^lan 3. . {umarstva i vodoprivrede. 12. februara 2009. Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. kao i dodijeqeni buxet u okviru buxeta Republike Srpske za 2009. odgovaraju}a {kolska sprema. Opis poslova radnih mjesta namje{tenika i uslovi za obavqawe tih poslova utvr|uju se Pravilnikom o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u republi~kom organu uprave. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . odgovaraju}a {kolska sprema. II Ministarstvo poqoprivrede.). (2) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika druge kategorije sa vi{om stru~nom spremom su: VI stepen stru~ne spreme. s. najmawe pet godina radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa. Ukoliko su posebni uslovi druga~ije propisani posebnim propisom u odnosu na ~l. ukqu~uju}i i rukovodioce. februara 2009. {umarstva i vodoprivrede }e nakon imenovawa v. najmawe devet mjeseci radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa. odgovaraju}a {kolska sprema. namje{tenik druge kategorije. stav 3. (2) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika druge kategorije sa sredwom stru~nom spremom su: III stepen stru~ne spreme.

godine. februara 2009. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. a donosi ministar poqoprivrede. 12. godine. lokacija i potreban broj izvr{ilaca utvrditi Pravilnikom. II Sjedi{te Agencije je u Bawoj Luci. ~lana 44. januara 2009. 313 Na osnovu ~lana 43. uz saglasnost Ministarstva. Zakona o republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. II Sva sudska rje{ewa o izvr{ewu koja su donesena na osnovu pravosna`nih sudskih presuda.r.Strana 6 . broj 11/09). stav 2. Cjenovnik usluga iz stava 1. po~ev{i od 1. februara 2009. a odnose se na obaveze koje ~ine unutra{wi dug Republike Srpske u skladu sa Zakonom o utvr|ivawu i na~inu izmirewa unutra{weg duga Republike Srpske. Milorad Dodik. d o n i j e l a j e ODLUKU O ODOBREWU PLASMANA SREDSTAVA I Odobrava se plasman sredstava koja su buxetom Republike Srpske za 2009. formirati podru~ne jedinice. broj 118/08). broj 82/06). od 22. na sjednici od 26. s. stav 3. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine. a u vezi sa Zakqu~kom Vlade Republike Srpske. . stav 3. 68/07. godine. II U skladu sa Zakonom o dje~ijoj za{titi. ODLUKU O USLOVIMA ZA PO^ETAK RADA AGENCIJE ZA [UME I Ovom odlukom utvr|uju se uslovi za po~etak rada Agencije za {ume Republike Srpske (u daqem tekstu: Agencija). Zakona o {umama (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. s. VII Godi{wi program rada i finansijski plan. ove ta~ke predla`e direktor Agencije.za svako tre}ero|eno dijete . na sjednici od 26. ne mogu se izvr{avati do dono{ewa propisa iz ta~ke I ove odluke. u skladu sa Odlukom Ustavnog suda Republike Srpske. V Agencija }e poslove iz svog djelokruga obavqati samostalno.iznos od 600. februara 2009. IV Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. broj: U-75/04 (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Vlada Republike Srpske. III Plasman odre|enog iznosa sredstava izvr{i}e se prema fakturi Fonda dje~ije za{tite za potrebe tre}ero|enog i ~etvrtoro|enog djeteta. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. stav 3. broj 118/08).00 KM. po~ev{i od 1. februara 2009. po postupku regulisanom Uputstvom o na~inu i postupku isplate nov~ane naknade za tre}e i ~etvrto dijete po Odluci o odobravawu plasmana sredstava Vlade Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. januara 2009. odobrava se majci: .r. na sjednici od 26. d o n i j e l a j e I Privremeno se obustavqa izvr{ewe sudskih odluka po osnovu obaveza koje ~ine unutra{wi dug Republike Srpske. 312 Na osnovu ~lana 43. februara 2009. do stupawa na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o utvr|ivawu i na~inu izmirewa unutra{weg duga Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. kao i godi{wi izvje{taj o radu i izvr{ewu finansijskog plana Agencije usvaja Vlada. VIII Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. 17/08 i 64/08). broj 75/08). mart 2009. Broj: 04/1-012-2-284/09 26.00 KM. IV Vr{ilac du`nosti direktora Agencije }e u roku od trideset dana (30) od dana imenovawa donijeti Pravilnik o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (u daqem tekstu: Pravilnik).00 KM. broj 118/08). Broj: 04/1-012-2-276/09 26.000. januara 2009.iznos od 800. III Ministarstvo finansija }e pripremiti Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o utvr|ivawu i na~inu izmirewa unutra{weg duga Republike Srpske. Vlada Republike Srpske. br. godine. VI Agencija mo`e u okviru svog djelokruga. 47/06.za svako ~etvrtoro|eno dijete . ~iji }e se poslovi. 63/04. godinu u okviru Ministarstva porodice. broj 118/08) i ~lana 31. u iznosu od 1. Republike Srpske. Milorad Dodik. s. izvan sjedi{ta. Vlada .r. d o n i j e l a j e ODLUKU O ODLAGAWU OD IZVR[EWA SUDSKIH ODLUKA PO OSNOVU OBAVEZA KOJE ^INE UNUTRA[WI DUG REPUBLIKE SRPSKE 311 Na osnovu ~lana 43. februara 2009. VI Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. broj: 04/1-012-2-101/09. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. III Vlada Republike Srpske }e na prijedlog Ministarstva poqoprivrede. godine. pru`ati usluge fizi~kim i pravnim licima uz odgovaraju}u naknadu. Broj: 04/1-012-2-275/09 26. omladine i sporta predvi|ena za projekat “Fond tre}e i ~etvrto dijete”.000. {umarstva i vodoprivrede. uz saglasnost Ministarstva. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. {umarstva i vodoprivrede (u daqem tekstu: Ministarstvo) imenovati vr{ioca du`nosti direktora Agencije. Za obavqawe poslova iz svog djelokruga Agencija }e. Milorad Dodik.

Koncesionar se obavezuje na uredno pla}awe koncesione naknade. od 30.Udru`ewe rezervnih vojnih starje{ina Grada Bawa Luka . broj 118/08). Zakona o koncesijama (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj 118/08). III Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. na sjednici od 26. Broj: 04/1-012-2-279/09 26. nad osnovnim sredstvima. donijela je ODLUKU O DAVAWU SAGLASNOSTI NA ANEKS UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADWU HIDROELEKTRANA “BISTRICA B-1”. februara 2009. II Ovla{}uje se ministar industrije.r. s. Zakona o koncesijama.00% od bruto prihoda ostvarenog kori{}ewem mineralnog resursa. Grad Bawa Luka .r. 25/02 i 91/06) i ~lana 43. stav 3. Koncesionar je du`an prije zakqu~ivawa ugovora o koncesiji uplatiti u korist buxeta Republike Srpske jednokratnu naknadu za koncesiono pravo na istra`ivawe i eksploataciju mrkog ugqa na le`i{tima “Maslovare” i “Hrva}ani” u iznosu od 105.r. kojim }e se bli`e urediti koncesioni odnos.Strana 7 IV Za realizaciju ove odluke zadu`uju se Ministarstvo za porodicu.Bistrica . 25/02 i 91/06) i ~lana 43. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. V Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. IV Ovla{}uje se Ministarstvo industrije. “BISTRICA B-2a” i “BISTRICA B-3” NA RIJECI BISTRICI. prihvata se ponuda preduze}a “Eko Green Energy” d. februara 2009.o. energetike i rudarstva za potpisivawe Aneksa Ugovora iz ta~ke I ove odluke. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Koncesija iz prethodnog stava dodjequje se na period do 30 (trideset) godina. godine. Milorad Dodik. godine. Kotor Varo{ (u daqem tekstu: Koncesionar) dodjequje se koncesija za istra`ivawe i eksploataciju mrkog ugqa na le`i{tima “Maslovare” i “Hrva}ani”.Osnovnu {kolu “\ura Jak{i}” Srpski Milanovac. III Za kori{}ewe koncesije iz ta~ke II ove odluke. od 30. ra~unaju}i od dana zakqu~ivawa ugovora o koncesiji. Broj: 04/1-012-2-339/09 26.Bistrica i Udru`ewe rezervnih vojnih starje{ina Grada Bawa Luka. II U skladu sa ta~kom I ove odluke. godine ODLUKU O DODJELI KONCESIJE ZA ISTRA@IVAWE I EKSPLOATACIJU MRKOG UGQA NA LE@I[TIMA “MASLOVARE” I “HRVA]ANI” OP[TINA KOTOR VARO[ PREDUZE]U DOO “EKO GREEN ENERGY” KOTOR VARO[ I Daje se saglasnost na Aneks Ugovora o koncesiji za izgradwu hidroelektrana “Bistrica B-1”. s. februara 2009. d o n i j e l a j e ODLUKU O PRENOSU PRAVA VLASNI[TVA I Ovom odlukom prenosi se pravo vlasni{tva nad osnovnim sredstvima sa Republi~kog centra za istra`ivawe ratnih zlo~ina na: . bez naknade. III Za realizaciju ove odluke zadu`uju se Republi~ki centar za istra`ivawe ratnih zlo~ina. na sjednici od 26. koje }e zakqu~iti Ugovor o prenosu vlasni{tva. “Bistrica B2a” i “Bistrica B-3” na rijeci Bistrici.o. godine.2 (dva) ra~unara i . februara 2009. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. 316 Na osnovu ~lana 43. 12. broj: 05-3121290/06. Ministarstvo zdravqa i socijalne za{tite i Ministarstvo finansija. preduze}u “Eko Green Energy” d. I U skladu sa ~lanom 27.o. gubi sva prava utvr|ena ovom odlukom. II Prenos sredstava iz ta~ke I ove odluke vr{i se bez naknade. Milorad Dodik. mart 2009. na sjednici od 26. avgusta 2006. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . br. omladinu i sport.^etvrtak. stav 3. februara 2009. Vlada Republike Srpske. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 315 Na osnovu ~lana 27. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. Kotor Varo{.Svetosavsku omladinsku zajednicu Veri}i . Zakona o koncesijama. Milorad Dodik. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine. broj: 05-312-1290/06. s. V Ako Koncesionar u roku od 30 dana od dana prijema ove odluke ne potpi{e ugovor o koncesiji. Vlada Republike Srpske.1 (jedan) TV prijemnik. br. na prijedlog Komisije za koncesije Republike Srpske.000. koji se nalazi na teritoriji op{tine Kotor Varo{. . Svetosavska omladinska zajednica Veri}i . broj 118/08).2 (dva) ra~unara. Koncesioni odnos presta}e ispuwewem bilo koje od pretpostavki iz ~lana 29. Zakona o koncesijama (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Visina koncesione naknade za koncesiju iznosi 4. stav 3. Osnovna {kola “\ura Jak{i}” Srpski Milanovac. energetike i rudarstva da sa Koncesionarom zakqu~i ugovor o koncesiji. .o. februara 2009. Broj: 04/1-012-2-278/09 26. Vlada Republike Srpske. VI Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. avgusta 2006. za dodjelu koncesije za istra`ivawe i eksploataciju mrkog ugqa na le`i{tima “Maslovare” i “Hrva}ani” u kotorvaro{kom ugqenom basenu.00 KM. donijela je 314 Na osnovu ~lana 6.

III ^lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe. ~lana 8. . 44/03. broj 118/08). stav 3. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 34/07 i 4/08). ove ta~ke smatraju se op{ti i posebni uslovi utvr|eni Zakonom o ministarskim. . 52/04. stav 3. U komisiju za izbor imenuju se lica koja posjeduju stru~nu spremu i stru~no znawe na istom ili vi{em nivou od nivoa za koji se sprovodi postupak. imenuje Vlada Republike Srpske. Pod kriterijumima za izbor ~lana iz stava 1. d o n i j e l a j e ODLUKU O UTVR\IVAWU KRITERIJUMA ZA IZBOR ^LANA UPRAVNOG ODBORA UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVAWE I Ovom odlukom bli`e se utvr|uju uslovi i kriterijumi za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe.r. iz kwigovodstva osnovnih sredstava iskwi`i osnovna sredstva Ministarstva prosvjete i kulture na kojima se prenosi pravo vlasni{tva. broj 118/08).r. Zakona o ministarskim. stav 3. broj 73/08) i ~lana 5. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade.da im nije pravosna`nom presudom izre~ena mjera bezbjednosti zabrane vr{ewa poslova iz nadle`nosti upravnog odbora.posjedovawe stru~nih i profesionalnih znawa iz oblasti indirektnog oporezivawa. te lica koja poznaju odredbe Zakona o sistemu indirektnog oporezivawa u Bosni i Hercegovini. s. Zakona o sistemu indirektnog oporezivawa u Bosni i Hercegovini (“Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine”. II Pravo vlasni{tva prenosi se bez ograni~ewa i bez naknade. . godine.da se na wih ne odnosi ~lan IX ta~ka 1. godine. godine. na osnovu sprovedenog javnog konkursa.da ne obavqaju du`nost ili vr{e aktivnosti koje dovode do sukoba interesa kako je propisano odredbama ~lana 5. Vlada Republike Srpske. IV Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Zakona o ministarskim. Broj: 04/1-012-2-280/09 26. Milorad Dodik. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Zakona o ministarskim.da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije dana objavqivawa upra`wene pozicije. zavr{en ekonomski fakultet finansijskog smjera ili pravni fakultet. 44/03. . Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske. 12. d o n i j e l a j e . februara 2009.da su stariji od 18 godina. na sjednici od 26. 52/04. broj 25/03).visoka stru~na sprema (VII stepen). . V Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.da nisu osu|ivani za krivi~no djelo i prekr{aje iz oblasti finansijskog poslovawa. s. IV Sastavni dio ove odluke je spisak osnovnih sredstava koja se prenose u trajno vlasni{tvo Republi~kom pedago{kom zavodu.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. stav 2.r. A) Op{ti uslovi Svi kandidati za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe moraju da ispuwavaju sqede}e op{te uslove: . vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. februara 2009. broj 118/08). ~lana 7. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. Vlada Republike Srpske imenuje komisiju za izbor. 319 Na osnovu ~lana 43. IV U skladu sa zakonom i ovom odlukom.da nisu stariji od 65 godina na dan imenovawa. II Kandidati za funkciju u organu iz ta~ke I ove odluke moraju ispuwavati sqede}e uslove. broj 25/03) i ~lana 17. Broj: 04/1-012-2-282/09 26. Broj: 04/1-012-2-281/09 26. d o n i j e l a j e ODLUKU O PRENOSU PRAVA VLASNI[TVA I Ovom odlukom prenosi se pravo vlasni{tva nad kancelarijskim namje{tajem i opremom sa Ministarstva prosvjete i kulture na Republi~ki pedago{ki zavod Republike Srpske. V Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Zakona o spre~avawu sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. . broj 25/03) i ~lana 17. s. B) Posebni uslovi: . 34/07 i 4/08). na sjednici od 26. uz mogu}nost jednog ponovnog imenovawa. februara 2009. februara 2009. mart 2009. Milorad Dodik. Vlada Republike Srpske. na osnovu ove odluke. na period od pet godina. a na prijedlog Komisije za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe. br. februara 2009. stav 2. vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. III Zadu`uje se Ministarstvo prosvjete i kulture da. vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. br. februara 2009. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. koja se sastoji od pet (5) ~lanova iz reda lica koja poznaju oblasti od interesa za poslovawe Uprave za indirektno oporezivawe. Zakona o sistemu indirektnog oporezivawa u Bosni i Hercegovini (“Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine”. 318 Na osnovu ~lana 43. Zakonom o sistemu indirektnog oporezivawa u Bosni i Hercegovini i uslovi utvr|eni ovom odlukom. Milorad Dodik.Strana 8 . Ustava BiH. 317 Na osnovu ~lana 43. Vlada Republike Srpske. . na sjednici od 26.

prikupqawe opasnog otpada. ^lan 5. 320 Na osnovu ~lana 15. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. ukqu~uju}i i pregled prispjelih prijava na konkurs. a uz prethodnu saglasnost ministarstva nadle`nog za poslove zdravqa i socijalne za{tite.”. stav 3.ostali vidovi zdravstvene za{tite. Zaposleni u bolnici ne mogu biti ~lanovi wenog Upravnog odbora. 1/03.prikupqawe i obrada ostalog otpada: . i 6. 2/01. poslije alineje 3. Pored djelatnosti iz stava 1. iskqu~ivo za svoje potrebe.djelatnost medicinskih laboratorija.odlagawe otpada na zemqi{te. 106/06 i 32/07).230 .” Broj: 04/1-012-2-305/09 26.r. ^lan 18. postaju alineje 5. ^lan 6.prevoz pacijenata ambulantnim kolima. V Za realizaciju ove odluke zadu`uje se Ministarstvo finansija. U Odluci o osnivawu Op{te bolnice “Sveti apostol Luka” Doboj (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.”. ^lan 9. mijewa se i glasi: “Djelatnost Bolnice je zdravstvena za{tita stanovni{tva: .60.60. ^lan 15. Milorad Dodik. . mijewa se i glasi: “Do imenovawa novih ~lanova Upravnog odbora wihove obaveze i prava obavqa}e dosada{wi ~lanovi. 5. Broj: 04/1-012-2-283/09 26.prevoz robe u drumskom saobra}aju za vlastite potrebe. Djelatnost iz stava 2. . ovog ~lana.121 . dodaje se nova alineja 4. ^lan 7. Zakona o zdravstvenoj za{titi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 .rad Centra za prikupqawe otpada. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVAWU OP[TE BOLNICE “SVETI APOSTOL LUKA” DOBOJ ^lan 1. . U ~lanu 11. na sjednici od 26. Upravni odbor ima pet ~lanova koji se imenuju na period od ~etiri godine. 18/99. izvr{i}e Komisija za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe. broj 68/07). Bolnica obavqa poslove spoqnotrgovinskog prometa iz oblasti za koju je u skladu sa Zakonom registrovana. i 2. “Fokus” i “Press”. . ^lan 4. VI Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. 17/96 i 28/97) ~lan 6. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. s. ~lana 12. br.”. ^lan 17.90.^etvrtak.85.122 . ~lana 17. i 7. ^lan 19. Milorad Dodik. . Zakona o sistemu javnih slu`bi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 58/01 i 62/02) i ~lana 15. 1. 6.r. koja glasi: “. mart 2009.110 . br. ovog ~lana obuhvata prikupqawe i preradu infektivnog medicinskog otpada koji se stvara u zdravstvenim ustanovama. mijewa se i glasi: “Statut Bolnice uskladi}e se sa ovom odlukom u roku od 60 dana od dana stupawa na snagu ove odluke. kao i kriterijumi za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe propisani su Odlukom Vlade Republike Srpske o utvr|ivawu kriterijuma za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe. U ~lanu 16. 65/01. Upravni odbor Bolnice imenuje i razje{ava Vlada Republike Srpske. mijewa se i glasi: “Direktora i ~lanove Nadzornog odbora imenuje osniva~ na period od ~etiri godine. . mijewa se i glasi: “Organ upravqawa Bolnice je Upravni odbor. ^lan 10.zdravstveno-preventivna praksa: .ostali prevoz putnika u kopnenom saobra}aju za vlastite potrebe i 321 Na osnovu ~lana 43.85. izvr{i}e se razrje{ewe ~lanova Upravnog odbora iz reda zaposlenih u Bolnici i sprovesti postupak javne konkurencije za imenovawe novih ~lanova.”. Odluke o Planu mre`a zdravstvenih ustanova (“Slu`beni glasnik Republike Srpske” br. a u skladu sa zakonom.240 . februara 2009. stav 1. imenovana od strane Vlade Republike Srpske.direktna medicinska praksa. ^lan 8. na prijedlog Ministarstva zdravqa i socijalne za{tite. broj . II Op{ti i posebni uslovi. Bolnica obavqa i djelatnost: . s. stav 1. februara 2009. dnevnim listovima “Glas Srpske”. broj 118/08). Vlada Republike Srpske. . ovog ~lana.Strana 9 ODLUKU O RASPISIVAWU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR ^LANA UPRAVNOG ODBORA UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVAWE I Raspisuje se javni konkurs za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe. IV Postupak izbora. ^lan 2.020 .85. stav 3. u skladu sa utvr|enim kriterijumima.143 . Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.donosi program rada i finansijski plan Bolnice”. Rok za podno{ewe prijava na konkurs je osam dana od dana objavqivawa konkursa. Pored djelatnosti iz st. III Javni konkurs za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe objavi}e se u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. ovom odlukom i Statutom Bolnice. . 12. 15/94.djelatnost bolnica. ^lan 3. .mikrobiolo{ka dijagnostika.85. rije~i: “predsjednika i” bri{u se.”. mijewa se i glasi: “Najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupawa na snagu ove odluke. februara 2009. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske. godine. Dosada{we alineje 4. ta~ka j) i ~lana 43. nakon sprovedenog postupka javne konkurencije.”.

Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine. decembra 2008. broj: 04/1-012-3041/08. na sjednici od 26. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 324 Na osnovu ~lana 43. godine. decembra 2008. od 30. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. Vlada Republike Srpske. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. s. decembra 2008. godine I U Odluci o prenosu prava kori{}ewa. Milorad Dodik. na sjednici od 26. Vlada Republike Srpske. februara 2009.~. godine. 3531 k. februara 2009. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. broj 3/09).~. februara 2009. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 5/134 “ku}i{te i dvori{te”. stav 3.dvori{te” upisane u PL br. broj: 04/1-012-2675/08. 5/127 i k.r. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU ISPLATE SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. k. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.~. ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O PRENOSU PRAVA KORI[]EWA. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. novembra 2008. avgusta 2008. na sjednici od 26. broj: 04/1-012-2898/08. 12. broj 123/08). broj: 04/1-012-3041/08. od 24.o. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. odnosno ozna~ene kao k. februara 2009. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. Vlada Republike Srpske. Vlada Republike Srpske. u korist Osnovnog suda Bawa Luka . jula 2005. od 24. stav 3. 322 Na osnovu ~lana 43. broj: 04/1-012-3056/08.Strana 10 . od 11. februara 2009. od 13. broj: 02/1-020-991/05. na sjednici od 26. februara 2009. 5/25 “Dom JNA sa ku}i{tem i dvori{tem” u ul. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. godine 326 Na osnovu ~lana 43. Broj: 04/1-012-2-285/09 26. godine. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Broj: 04/1-012-2-289/09 26. broj 118/08). s. broj: 04/1-012-3056/08. 3877/3 “Stari dom Armije . februara 2009. stav 3. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. Broj: 04/1-012-2-287/09 26. Milorad Dodik. Milorad Dodik. februara 2009. od 27. a u vezi sa Odlukom o davawu saglasnosti na zakqu~ewe Ugovora. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Borisa Kidri~a (sada: Kraqa Alfonsa XIII). Milorad Dodik. broj 111/08). godine 325 Na osnovu ~lana 43. broj 2/09). stav 3. decembra 2008.~. Broj: 04/1-012-2-288/09 26. ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. s.r. 3877/1 “Stari dom Armije . Bawa Luka VII (novi premjer). d o n i j e l a j e I U ta~ki I Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. od 29. novembra 2008. februara 2009. Bawa Luka (stari premjer).r. decembra 2008. decem- . od 11. br. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU ISPLATE SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA.~. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU ISPLATE SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. na sjednici od 26. broj 81/08). 323 Na osnovu ~lana 43. na sjednici od 26. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. ku}a i zgrada” i k. 2318/140 k. Broj: 04/1-012-2-286/09 26. broj: 04/1-012-2898/08. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. od 30. 118/08). broj 118/08). rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. s. broj 84/05) ta~ka I mijewa se i glasi: “Vlada Republike Srpske prenosi pravo kori{}ewa na nepokretnostima ozna~enim kao k. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.dvori{te. broj 118/08). mart 2009.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. d o n i j e l a j e bra 2008.”. Vlada Republike Srpske. Vlada Republike Srpske. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se.r. od 29. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. godine. Milorad Dodik. s. broj 118/08). II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. sve upisane u ZK ul. stav 3. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.zemqi{no-kwi`na kancelarija (u daqem tekstu: nosilac prava kori{}ewa).o. broj 118/08). II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. broj: 04/1-012-2044/08. od 13. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj: 02/1-020991/05. jula 2005. d o n i j e l a j e I U ta~ki I Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena.r. februara 2009. broj: 04/1-012-2675/08. februara 2009.

godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. s. s. broj: 04/1-012-2124/08.r. broj: 04/1-012-2585/08. septembra 2008. februara 2009. septembra 2008. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. od 10. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Milorad Dodik. mart 2009. stav 3. oktobra 2008. Vlada Republike Srpske. od 4. od 21. od 10. broj . d o n i j e l a j e 331 Na osnovu ~lana 43. od 16. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.r. broj 5/08).r. godine. Vlada Republike Srpske. broj: 04/1-012-2028/08. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se.^etvrtak. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. broj 118/08). Broj: 04/1-012-2-290/09 26. stav 3. s. broj: 04/1-012-2234/08. godine 118/08). godine. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj: 04/1-012-2/08. Milorad Dodik. na sjednici od 26.Strana 11 ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj: 04/1012-2/08. broj: 04/1-012-2028/08. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. broj 118/08). ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA. od 18. s. novembra 2008. godine. I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. broj 90/08). godine. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. februara 2009.r. Broj: 04/1-012-2-294/09 26. na sjednici od 26. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. broj: 04/1-012-2413/08. 327 Na osnovu ~lana 43. 12. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. novembra 2008. Milorad Dodik. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.r. februara 2009. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. Broj: 04/1-012-2-292/09 26. februara 2009. avgusta 2008. na sjednici od 26. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. septembra 2008. avgusta 2008. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. februara 2009. februara 2009. februara 2009. na sjednici od 26. Vlada Republike Srpske. broj 118/08). septembra 2008. Milorad Dodik. 329 Na osnovu ~lana 43.r. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. na sjednici od 26. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. Vlada Republike Srpske. januara 2008. Broj: 04/1-012-2-295/09 26. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. broj: 04/1-012-2585/08. s. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. januara 2008. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU ISPLATE SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. oktobra 2008. broj 100/08). godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. od 4. Broj: 04/1-012-2-291/09 26. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj: 04/1-012-2124/08. godine ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. broj: 04/1-012-2234/08. stav 3. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. broj 81/08). godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. od 6. stav 3. 328 Na osnovu ~lana 43. broj 105/08). Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. od 16. Vlada Republike Srpske. februara 2009. s. stav 3. Broj: 04/1-012-2-293/09 26. od 21. godine. februara 2009. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. broj: 04/1-012-2413/08. I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. od 6. februara 2009. Milorad Dodik. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. broj 118/08). broj 83/08). d o n i j e l a j e 330 Na osnovu ~lana 43. od 18. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. Milorad Dodik. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . februara 2009.

Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. od 29.r. godine. od 15. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. d o n i j e l a j e 337 Na osnovu ~lana 43. mart 2009. februara 2009. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj: 04/1-012-1106/08. Milorad Dodik. Vlada Republike Srpske. broj: 04/1-012-1333/08. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. broj: 04/1-012-1221/08. s. stav 3. maja 2008. od 15. februara 2009. aprila 2008. godine ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. d o n i j e l a j e I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. broj 47/08). Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena.r. Vlada Republike Srpske. stav 3. od 29. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. Vlada Republike Srpske. Vlada Republike Srpske. Broj: 04/1-012-2-298/09 26. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. juna 2008. od 6. maja 2008. na sjednici od 26. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. s. februara 2009. aprila 2008.Strana 12 . Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Milorad Dodik. od 15. februara 2009. februara 2009. Broj: 04/1-012-2-297/09 26. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. stav 3. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. na sjednici od 26. d o n i j e l a j e II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. godine 335 Na osnovu ~lana 43. od 3. maja 2008. od 15. stav 3. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj: 04/1-012-761/08.r. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. na sjednici od 26. broj 118/08). d o n i j e l a j e I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. s. 334 Na osnovu ~lana 43. broj: 04/1-012-1107/08. Vlada Republike Srpske. go- . 333 Na osnovu ~lana 43. Broj: 04/1-012-2-300/09 26. februara 2009. Broj: 04/1-012-2-299/09 26. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. februara 2009. Milorad Dodik. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. februara 2009. broj: 04/1-012-1107/08. ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. broj: 04/1-012-1106/08. broj: 04/1-012-1333/08. 12. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. februara 2009. broj 118/08). Milorad Dodik. Vlada Republike Srpske. godine. maja 2008. broj 47/08). ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. Milorad Dodik. godine. od 15. broj: 04/1-012-1121/08. stav 3. s. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. broj 47/08). godine. broj 118/08). Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. maja 2008. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. juna 2008. na sjednici od 26. broj: 04/1-012-1103/08. maja 2008. godine. od 6. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj: 04/1-012-761/08. februara 2009. maja 2008. februara 2009. na sjednici od 26. broj 118/08). broj 52/08). Broj: 04/1-012-2-296/09 26. 332 Na osnovu ~lana 43. broj 118/08). broj 118/08).r. stav 3. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. broj: 04/1-012-1103/08. godine 336 Na osnovu ~lana 43. broj 37/08). na sjednici od 26. od 3. s. ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. od 15. maja 2008.r.

na sjednici od 26. Broj: 04/1-012-2-303/09 26. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. na sjednici od 26. vlasni{tvo Dabi} Du{ana sina Tanasije sa 1/1 dijela. stav 6. Vlada Republike Srpske. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. stav 5. Imenuju se ~lanovi Upravnog odbora Kwi`evne zadruge. Vlada Republike Srpske saglasna je da se korisniku eksproprijacije. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj 118/08). od 10. 338 Na osnovu ~lana 43.r. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. godine. vo}wak 3. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Sjedi{te zamjenika Bawa Luka. 37/07 i 110/08).829 m2.r. Vlada Republike Srpske. broj 181 KO Mahovqani. d o n i j e l a j e RJE[EWE O IMENOVAWU ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA KWI@EVNE ZADRUGE 1. Milorad Dodik. godine. februara 2009. obje upisane u zk. Prije predaje u posjed eksproprisanih nepokretnosti prvostepeni organ }e obezbijediti sve dokaze koji su potrebni za odre|ivawe naknade za eksproprisane nepokretnosti. 112/06. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. broj 118/08) i ~lana 16. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine. Tu`ba podnesena protiv ovog rje{ewa ne odla`e wegovo izvr{ewe. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. na sjednici od 26. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. broj 173/15. broj: 04/1-012-1708/08. Milorad Dodik. od 12. broj 532. februara 2009.r. s. Broj: 04/1-012-2-306/09 26. februara 2009.r. februara 2009. juna 2008. zvana “Brdo”. od 6. stav 6.~. od 6. godine. Zakona o sistemu javnih slu`bi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Milorad Dodik. godine 341 Na osnovu ~lana 43. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.~. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. marta 2008. Vlada Republike Srpske. s. broj 68/07). Vlada Republike Srpske. Broj: 04/1-012-2-302/09 26. dozvoli stupawe u posjed nepokretnosti ozna~enih kao k. Broj: 04/1-012-2-301/09 26. februara 2009. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. broj 57/08). Podru~ne jedinice Lakta{i. broj 118/08) i ~lana 33. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. 4. zvana “Brdo”. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. i k. broj 56/08). prije pravosna`nosti odluke o naknadi za eksproprisane nepokretnosti. stav 3. na ime Dabi} Du{ana. stav 3. 12. d o n i j e l a j e I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. povodom prijedloga Pravobranila{tva Republike Srpske. jula 2008. i to: . od 18. 339 Na osnovu ~lana 43. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. RJE[EWE 1. broj: 04/1-012-1708/08. Milorad Dodik. mart 2009. 3. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. Vlada Republike Srpske. Broj: 04/1-012-2-304/09 26. broj 56/08). broj 118/08). godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. februara 2009. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. broj: 04/1-012-1332/08. na sjednici od 26.r. juna 2008. februara 2009. a stvarno i fakti~ko vlasni{tvo Rau{ Du{anke k}eri Du{ana sa 1/3 dijela i Dabi} Branislava sina Du{ana sa 2/3 dijela. godine.Strana 13 dine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. februara 2009. 342 Na osnovu ~lana 43. s. s. Pl. na sjednici od 26. 2. klase u povr{ini od 267 m2. ul. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. wiva 5. s. br. broj: 04/1-012-1332/08. godine. broj 118/08). juna 2008. eksproprisanih Rje{ewem Republi~ke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. broj: 26-473-50-2/06. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. stav 3. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. klase u povr{ini od 2. februara 2009. KO Mahovqani. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. na period od ~etiri godine. broj 164/10. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena.^etvrtak. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. broj: 04/1-012-1399/08. februara 2009. od 10. broj: 04/1-012-1399/08. d o n i j e l a j e 340 Na osnovu ~lana 43. jula 2008. od 12. juna 2008. stav 3. Zakona o eksproprijaciji (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Milorad Dodik. broj 68/08).

broj 41/03). predlo`i rang-listu kandidata Skup{tini “Vodovod” a. Broj: 04/1-012-2-328/09 26.predstavnika osniva~a u Upravni odbor JU “Studentski centar Pale”. na sjednici od 26. po potrebi. vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Broj: 04/1-012-2-322/09 26. d o n i j e l a j e RJE[EWE O IMENOVAWU KOMISIJE ZA IZBOR ^LANA SAVJETA ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVAWA I OSIGURAWE KVALITETA 1. Bawa Luka. obavi intervju sa kandidatima i predlo`i listu kandidata Vladi na razmatrawe i dono{ewe kona~ne odluke. februara 2009. mart 2009. dipl. 1) dr Mile Vasi}. godine Bawa Luka Predsjednik Skup{tine. 3) Sini{a Markovi}. dipl. s.Ministarstvo prosvjete i kulture. u sastavu: 1) prof.r.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. Imenuje se Komisija za izbor i imenovawe ~lanova . Zakona o ministarskim. a u vezi sa ~l. stav 6.d. pravnik. februara 2009. s. pravnik. 3) Momir Ronda{. 12. na sjednici od 26. Administrativno-tehni~ke poslove za potrebe Komisije obavqa}e Ministarstvo prosvjete i kulture. d o n i j e l a j e RJE[EWE O IMENOVAWU ^LANOVA KOMISIJE ZA SPROVO\EWE JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVAWE ^LANOVA NADZORNOG ODBORA “VODOVOD” AD BAWA LUKA RJE[EWE O IMENOVAWU ^LANOVA PRIVREMENOG NADZORNOG ODBORA JP “AUTOPUTEVI REPUBLIKE SRPSKE” 1. u sqede}em sastavu: 1) Vesna Jankovi} . s. nakon toga. februara 2009. RJE[EWE O IMENOVAWU KOMISIJE ZA IZBOR ^LANOVA PREDSTAVNIKA OSNIVA^A U UPRAVNI ODBOR JAVNE USTANOVE “STUDENTSKI CENTAR PALE” 1.Strana 14 .r. i 6. Milorad Dodik.Ministarstvo prosvjete i kulture. februara 2009.Ministarstvo prosvjete i kulture. Vlada Republike Srpske. broj 118/08) i ~lana 9. s. Zakona o ministarskim. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. sa~ini listu sa u`im izborom kandidata koji ispuwavaju kriterijume za imenovawe. godine. sa~ini listu kandidata koji ispuwavaju kriterijume za imenovawe. 2. Zakona o ministarskim.d Bawa Luka. prikupi dodatne informacije o kandidatima. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. 5) prof. broj 75/04). vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. stav 6. gra|evinarstva. Milorad Dodik. broj 75/04). godine. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Odluke o raspisivawu Javnog konkursa za izbor i imenovawe ~lanova . diplomirani pravnik. d o n i j e l a j e 343 Na osnovu ~lana 5.Ministarstvo prosvjete i kulture. godine.predstavnika osniva~a u Upravni odbor JU “Studentski centar Pale” (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj 111/06). 4) prof. Za ~lanove Privremenog nadzornog odbora JP “Autoputevi Republike Srpske”. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. u funkciji Skup{tine JP “Autoputevi Republike Srpske”. 3) Vawa Aleksi} . do zavr{etka postupka javne konkurencije. februara 2009. Zakona o javnim preduze}ima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. u sastavu: 1) Milenko Daki}. 3) Biqana Trifunovska . Vlada Republike Srpske. dipl. Milorad Dodik. Milorad Dodik. Vlada Republike Srpske. .Univerzitet Bawa Luka. februara 2009. broj 41/03).r. Vlada Republike Srpske. ~lana 9. 2) Dijana Stoji}. Zadatak Komisije je da razmotri prispjele prijave na konkurs.predstavnika osniva~a u Upravni odbor JU “Studentski centar Pale” (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. pravnik. 2) Vera Mirkovi}. 2. dipl. dr Zdenka Krivoku}a . in`. diplomirani gra|evinski in`ewer saobra}ajnog smjera. na sjednici od 26. broj 118/08). broj 118/08). ~lana 9. 345 Na osnovu ~lana 43. 2) Biqana Vojvodi} . in`. obavi intervjue sa kandidatima i. Broj: 04/1-012-2-321/09 26.Ministarstvo prosvjete i kulture. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 2. gra|evinarstva. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. imenuju se: 1) Slobodan Bu}ma. 2) Vawa Aleksi} . 346 Na osnovu ~lana 43. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Zakona o javnim preduze}ima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Imenuje se Komisija za sprovo|ewe Javnog konkursa za izbor i imenovawe ~lanova Nadzornog odbora “Vodovod” a. a u vezi sa Odlukom o osnivawu Javnog preduze}a “Autoputevi Republike Srpske” (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. februara 2009. Zadatak Komisije za sprovo|ewe Javnog konkursa za izbor i imenovawe ~lanova Nadzornog odbora je da razmotri prijave dospjele na Konkurs. dr Miroslav Bobrek . vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 3) Goran Vrhovac. d o n i j e l a j e 1. februara 2009. broj 8/09) i Odluke o utvr|ivawu kriterijuma za izbor i imenovawe ~lanova . Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. na sjednici od 26. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. godine. 344 Na osnovu ~lana 43. dipl. Broj: 04/1-012-2-327/09 26. dr Petar Kuni} . 2. broj 8/09). diplomirani ekonomista.r. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 2. 4. stav 6. 3. 2) Du{ko Radusinovi}. 3. Imenuje se Komisija za izbor ~lana Savjeta za razvoj visokog obrazovawa i osigurawe kvaliteta.Ministarstvo prosvjete i kulture.Univerzitet Bawa Luka. broj 41/03).

imenuje se za vr{ioca du`nosti direktora Centra za pru`awe besplatne pravne pomo}i. 2. na sjednici od 26. februara 2009. 4) Milan Komqenovi} . 3. februara 2009. Zakona o preduze}ima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. aprila 2008. Milorad Dodik. 62/02. diplomirani pravnik. februara 2009.r. Vlada Republike Srpske. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. RJE[EWE O RAZRJE[EWU SEKRETARA MINISTARSTVA PRAVDE 1. a u vezi sa ~lanom 53. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.Ministarstvo prosvjete i kulture. stav 1.d. Vlada Republike Srpske. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. broj 118/08).Ministarstvo prosvjete i kulture. 5) Dragan Kr~mar .d. od 3. stav 6. br. broj 41/03). broj 118/08). Sne`ana Marjanac. Imenuje se Slobodan Puhalac za predstavnika Fonda za restituciju Republike Srpske a. Broj: 04/1-012-2-323/09 26. godine. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. 5) Dragan Kr~mar . februara 2009. a u skladu sa Uputstvom o na~inu postupawa predstavnika Akcijskog fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske u skup{tinama dru{tava kapitala iz portfeqa fondova.“Studentski centar Bawa Luka”. Imenovani je du`an da zastupa interese Fonda u Skup{tini dru{tva kapitala iz ta~ke 1. 69/07 i 102/07). 347 Na osnovu ~lana 43. stav 6. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Spu`beni glasnik Republike Srpske”. 24/98. 2) Vawa Aleksi} . godine. Broj: 04/1-012-2-317/09 26. 38/03. razrje{ava se du`nosti sekretara Ministarstva pravde. Imenuje se Komisija za izbor direktora JU “Studentski centar Pale”. Odluke o raspisivawu Javnog konkursa za izbor i imenovawe direktora JU “Studentski centar Pale” (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Zakona o dr`avnim slu`benicima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 2. broj 118/08). godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. Bawa Luka. sa~ini listu kandidata koji ispuwavaju kriterijume za imenovawe.Ministarstvo prosvjete i kulture. Bawa Luka u Skup{tini dru{tva kapitala Mje{oviti holding “Elektroprivreda Republike Srpske” Trebiwe Zavisno preduze}e “Elektrokrajina” a. Milorad Dodik. Rje{ewa.r. februara 2009. 4. broj 8/09). vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Sne`ana Marjanac. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . 12.r. Zadatak Komisije je da razmotri prispjele prijave na Konkurs. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. d o n i j e l a j e Na osnovu ~lana 39. na sjednici od 26. februara 2009. Na osnovu ~lana 58. 4. mart 2009. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. stav 1. diplomirani pravnik.r. Stupawem na snagu ovog rje{ewa prestaje da va`i Rje{ewe broj: 04/1-012-786/08. Zakona o dr`avnim slu`benicima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine. s. februara 2009. . godine. broj 118/08) i ~lana 43. a u vezi sa Odlukom o na~inu imenovawa predstavnika Akcijskog fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske u skup{tinama dru{tava kapitala iz portfeqa fondova i na~inu wihovog postupawa (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. februara 2009. s. d o n i j e l a j e RJE[EWE O IMENOVAWU VR[IOCA DU@NOSTI DIREKTORA CENTRA ZA PRU@AWE BESPLATNE PRAVNE POMO]I 1. d o n i j e l a j e RJE[EWE O IMENOVAWU PREDSTAVNIKA FONDA ZA RESTITUCIJU REPUBLIKE SRPSKE AD BAWA LUKA U SKUP[TINI DRU[TVA KAPITALA MJE[OVITI HOLDING “ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE” TREBIWE ZAVISNO PREDUZE]E “ELEKTROKRAJINA” AD BAWA LUKA Na osnovu ~lana 15. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade.“Studentski centar Bawa Luka”. Administrativno-tehni~ke poslove za potrebe Komisije obavqa}e Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. 2. u sqede}em sastavu: 1) Vesna Jankovi} . sa~ini listu kandidata koji ispuwavaju kriterijume za imenovawe.Strana 15 4) Milan Komqenovi} . obavi intervju sa kandidatima i predlo`i listu kandidata Vladi Republike Srpske na razmatrawe i dono{ewe kona~ne odluke. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Zakona o ministarskim. stav 6.r. br. s. Milorad Dodik. Broj: 04/1-012-2-320/09 26. Vlada Republike Srpske. Administrativno-tehni~ke poslove za potrebe Komisije obavqa}e Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. 3) Biqana Trifunovska . s. 2. obavi intervju sa kandidatima i predlo`i listu kandidata Vladi Republike Srpske na razmatrawe i dono{ewe kona~ne odluke. broj 118/08). s. donijela je 1. Milorad Dodik. Zadatak Komisije je da razmotri prijave prispjele na Konkurs.^etvrtak. Broj: 04/1-012-2-324/09 26. 3. stav 6. februara 2009. Vlada Republike Srpske. na sjednici od 26. Broj: 04/1-012-2-318/09 26.“Studentski centar Pale”. broj 118/08). 2. RJE[EWE O IMENOVAWU KOMISIJE ZA IZBOR DIREKTORA JAVNE USTANOVE “STUDENTSKI CENTAR PALE” 1. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. 97/04 i 34/06) i ~lana 43. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. ta~ka u) Zakona o republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. ta~ka z) i ~lana 43. ~lana 42. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Milorad Dodik. na sjednici od 26. zbog prelaska na drugu du`nost. 3. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine.“Studentski centar Pale”. broj 8/09) i Odluke o utvr|ivawu kriterijuma za izbor i imenovawe direktra JU “Studentski centar Pale” (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. ~lana 9. 4. broj 118/08).

ure|aj i ure|aji za istakawe.poruke. Pravilnika o minimalno-tehni~kim uslovima u pogledu poslovnog prostora.digitalni potpis je skup podataka u elektronskom obliku koji su pridru`eni ili logi~ki povezani sa drugim elektronskim podacima i slu`i za identifikaciju potpisnika i potvrdu vjerodostojnosti potpisanog elektronskog dokumenta.). g) protokol je skup konvencija koje u komunicirawu koriste razli~iti ure|aji. 29. i 30. da ga ~uva i da ga stavi na raspolagawe kada zatreba. integritet elektronskih poruka dokumenata i garantuje nemogu}nost naknadnog poricawa odgovornosti za wihov sadr`aj. referentna temperatura). OBAVEZAMA SERVISERA I OMOGU]AVAWU DAQINSKOG NADZORA U SVRHU KONTROLE I NA^INU ODRE\IVAWA I DODJELE IDENTIFIKACIONOG BROJA URE\AJA ZA EVIDENTIRAWE I KONTROLU PROMETA I . ugradwu i odr`avawe opreme na BPS. . tj. preko ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa (u daqem tekstu: ure|aj za evidentirawe prometa). softvera. e) prava i obaveze servisera ovla{}enih za ugradwu opreme. baza podataka i sl.izvje{taja o prometu na BPS.kodirawe podataka radi spre~avawa neovla{}enog pristupa posebno u toku prenosa na daqinu. odnosno de{ifrovawa. |) postupci i radwe prilikom ugradwe opreme.poruke i to na na~in da je nemogu}e obrnutim postupkom dobiti izvorne podatke. w) kqu~ je blok podataka pomo}u kojeg se vr{i {ifrovawe otvorenog teksta . ^lan 2. spada u grupu simetri~nih algoritama. g) oblik i sadr`aj obaveznih dokumenata . broj 84/07). broj 118/08). b) na~in evidentirawa i kontrola prometa ostalih proizvoda i usluga na BPS. tj. v) procesor je ure|aj (funkcionalne jedinice) za obradu podataka u ra~unaru ili ra~unarskom ure|aju koji mo`e da prima podatke. UVEZIVAWU PREDVI\ENE OPREME. `) log datoteka je posebna datoteka u kojoj se nalaze hronolo{ki poredani svi relevantni doga|aji bitni za pra}ewe ispravnosti rada ugra|ene opreme. tj. a pomo}u kojeg se vr{i upravqawe hardverom. q) 3 DES algoritam predstavqa modifikaciju DES algoritma gdje se prilikom {ifrovawa podataka koriste kqu~evi du`ine 128 bita. z) promet datoteka je organizovani skup podataka u kome su pohraweni podaci o izvr{enom prometu za ta~no definisani vremenski period. preko ure|aja za evidentirawe prometa. tako da se tajnost podataka zasniva na tajnosti kqu~a. stav 2. de{ifrovawe podataka. d) uslovi ovla{}avawa koje moraju da ispune preduze}a koja vr{e promet. 12. 348 Na osnovu ~lana 5. (1) Pojedini izrazi upotrijebqeni u ovom pravilniku imaju sqede}a zna~ewa: a) softver je nematerijalni dio ure|aja. e) daqinski nadzor . va`e}e tabele zapremine za rezervoar. j) kontrolna suma (checksum) je suma dobijena primjenom operacije iskqu~ivo ili XOR nad bajtovima izvr{nog koda. l) DES algoritam (data-encryption-standard) je postupak. Zakona o republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Zakona o trgovini (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. ministar trgovine i turizma donosi PRAVILNIK O NA^INU EVIDENTIRAWA I KONTROLI PROMETA NA BENZINSKIM PUMPNIM STANICAMA PUTEM UGRA\ENE OPREME. materijalnim dijelovima ure|aja. npr.Strana 16 . isti kqu~ se koristi za {ifrovawe. broj 6/07) i ~lana 82. b) memorija je komponenta ra~unarske opreme koja mo`e da prihvati jedinicu informacije. mart 2009.agregati) i automatska mjerila nivoa te~nosti. m) asimetri~ni algoritam je na~in {ifrovawa podataka koji koristi dva kqu~a (tajni i javni) prilikom {ifrovawa.monitoring je nadzorni sistem za pra}ewe. r) mjerni ure|aji na BPS su sprave za mjerewe te~nih goriva (pumpni automati . koeficijent termi~kog {irewa goriva.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. procjenu i obra~un prometa pogonskog motornog goriva i drugih proizvoda i usluga i koja omogu}ava da se izvr{i rekonstrukcija doga|aja na BPS. kontrolu i nadgledawe prometa robe i rada ugra|ene opreme na BPS sa udaqene destinacije. niz programa. tj. i) XML format je industrijski standard za razmjenu podataka izme|u razli~itih platformi (operativnih sistema. definisani softver. opreme. |) ATEX 137 je me|unarodni obavezuju}i protokol. z) kontrola rada ugra|ene opreme i ovla{}enog servisera i i) na~in i dodjela identifikacionog broja ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa koji se instali{u na benzinskim pumpnim stanicama. tj. standard pomo}u kojeg se vr{i {ifrovawe podataka kori{}ewem tajnog kqu~a. s) automatsko mjerilo nivoa te~nosti (u daqem tekstu: AMN) je mjerilo sa elementom za direktnu ili indirektnu detekciju nivoa te~nosti koja je pod atmosferskim pritiskom ili pod pritiskom smje{tena u nepokretnim polo`enim cilindri~nim rezervoarima sa rashla|iva~ima ili bez wih ili grija~a te~nosti. fiskalni ra~un. p) heartbeat otkucaji (impulsi) su impulsi koji generi{u sistem ili program i slu`e za o~itavawe statusa sistema i upisivawe podataka o sistemu u Log datoteku. o) elektronski . obra|uje ih i daje rezultate prema uputstvima iz instalisanog programa. Ovim pravilnikom ure|uju se: a) na~in evidentirawa i kontrola prometa pogonskog motornog goriva. postupaka i pravila i odgovaraju}e dokumentacije koji obezbje|uje proizvo|a~ ure|aja. n) HASH funkcija je ra~unarski implementiran postupak pomo}u kojeg se dobija sa`etak podataka . skup procedura iz protiveksplozivne za{tite za ugro`ene prostore. v) na~in umre`avawa ure|aja za evidentirawe prometa sa postoje}om opremom od ovla{}enih servisera. k) kriptovawe je {ifrovawe . sprava za mjerewe te~nih goriva i automatskog mjerila nivoa te~nosti na benzinskim pumpnim stanicama (u daqem tekstu: BPS) iz ~l. wime se utvr|uje identitet potpisnika. elektronski mjerni sistem ~ine automatsko mjerilo nivoa te~nosti. `) prava i obaveze vlasnika opreme. te ostali podaci bitni za ta~nost rada AMN (pre~nik rezervoara. d) IFSF protokol je me|unarodno priznat protokol koji omogu}ava komunicirawe razli~itih vrsta ure|aja proizvedenih od razli~itih proizvo|a~a. ure|aja i potrebne stru~ne spreme za obavqawe trgovinske djelatnosti (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.OSNOVNE ODREDBE ^lan 1.

{tampa~a. ovog pravilnika. ovog ~lana moraju da posjeduju uvjerewe o ispuwenosti uslova protiveksplozivne za{tite. n) omogu}i ru~no uno{ewe stawa totalizatora na pumpnim automatima iz ~lana 38. ovog pravilnika i s) ure|aj za evidentirawe prometa mora biti napajan preko ure|aja koji }e omogu}iti wegov rad u odre|enom vremenskom roku u slu~aju nestanka elektri~ne energije. odnosno izvr{enih usluga. 2. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 .{tampa~em. kvara.jedan sat (zimsko i qetno ra~unawe vremena). odnosno serviser. kontrolna i dodatna grupa sklopova. i) obezbijedi da se ure|aj za evidentirawe prometa ne mo`e koristiti ako je neki od wegovih funkcionalnih dijelova neispravan.NA^IN UVEZIVAWA URE\AJA ZA EVIDENTIRAWE I KONTROLU PROMETA I OSTALE OPREME ^lan 6. memorije. a ovakav na~in pristupa ure|aju za evidentirawe prometa treba da bude kriptovan. vremena evidentirawa prometa i svih ostalih podataka koji su uneseni u ure|aj za evidentirawe i kontrolu prometa prije izrade dnevnog izvje{taja. a prekinuta operacija usqed prekida napajawa. ^lan 5. da preuzmu kontrolu nad wim. ~iji radni dijelovi zahvataju odre|enu zapreminu goriva i preko pokaznog ure|aja (brojila) pokazuju je u jedinicama zapremine i }) manipulativna razlika je razlika izme|u kwigovodstvenog stawa zaliha pogonskog motornog goriva i izmjerenog stawa zaliha pogonskog motornog goriva u rezervoarima u okviru granica dozvoqenih gre{aka mjernih ure|aja ugra|enih na BPS.za ure|aje koji rade pod IFSF protokolom). na koji je instalisan. `) obezbijedi operativnu memoriju sa svim potrebnim podacima o robi i uslugama. r) onemogu}i rad ure|aja za istakawe sve dok se ne izvr{i evidentirawe prethodno isto~ene koli~ine pogonskog motornog goriva. (2) Sprava za mjerewe te~nih goriva mora da: a) posjeduje rje{ewe o odobrewu tipa izdato od nadle`ne institucije u skladu sa propisima o na~inu ispitivawa tipa mjerila i b) ispuwava uslove iz propisa o metrolo{kim uslovima za sprave za mjerewe te~nih goriva koje su verifikovane od nadle`ne institucije za metrologiju. p) onemogu}i brisawe baze podataka ure|aja za evidentirawe prometa pomo}u bilo koje specijalne funkcije. a koji koristi standardne funkcije za registrovawe operacija prilikom evidentirawa prometa proizvoda i usluga. kao i funkcionisawe ostale opreme uvezane na ure|aj za evidentirawe i kontrolu prometa (heartbeat otkucaji na svakih 1-3 minuta . l) omogu}i pam}ewe zapisanih podataka najmawe tri godine. k) obezbijedi mogu}nost uvezivawa sa fiskalnim {tampa~em. III . o) onemogu}i promjenu datuma.^etvrtak.). pogonska. z) omogu}i fizi~ku za{titu nepovredivosti podataka koji se ~uvaju u memoriji na na~in koji je odredio proizvo|a~. kvara dijela ure|aja i sl. svedenog na 15°C. mart 2009. (3) Mjerni ure|aji iz st. nezavisno od napajawa. m) omogu}i konekciju i daqinski nadzor od kontrolnog organa. koriste}i softversku aplikaciju. zaokru`ivawem na dvije decimale. nedostaje ili ne ispuwava uslove u pogledu funkcionalnih i tehni~kih zahtjeva. (1) Ure|aj za evidentirawe prometa mo`e se povezati i sa drugim ra~unarima.Strana 17 t) sprava za mjerewe te~nih goriva je mjerilo koje ~ine mjerna. e) obezbijedi mogu}nost da svaka po~eta. mjesec. povezanih u jednu nepokretnu cjelinu ugra|enu u zajedni~ki ram. podsklopova i dijelova. odnosno fiskalnom registar kasom . poslije otklawawa uzroka prekida. Zahtjev za sistem ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa ^lan 4. mjerewe spravom zasnovano je na radu proto~nog mjerila zapremine (volumetra). odnosno fiskalne registar kase . novouneseni datum ne mo`e biti stariji od datuma za koji je ve} ura|en dnevni izvje{taj i sl. 1. i 2. ponovo po~ne da radi.TEHNI^KI ZAHTJEVI ZA OPREMU UGRA\ENU NA BPS 1. II . ekrana i upravqawa upisom podataka u memoriju. Zahtjevi za mjerne ure|aje ^lan 3. Sistem ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa sastoji se od: a) PC (Personal Computer) kasa u smislu ovog pravilnika je ra~unar opremqen softverom koji vr{i funkciju ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa i b) fiskalnog {tampa~a. pri ~emu je funkcija promjene realnog vremena dozvoqena iskqu~ivo u obimu +/. pokretawe softvera se de{ava sa startom operativnog sistema. w) onemogu}i brisawe evidentiranog prometa. d) obezbijedi evidentirawe stvarne vrijednosti prometovanih proizvoda. odnosno interfejs koji ne dozvoqava promjene podataka u memoriji ure|aja za evidentirawe prometa i . g) obezbijedi ~uvawe evidentiranih podataka u memoriji i evidentira ih na kontrolnom zapisu. kada je ure|aj za evidentirawe prometa stavqen u eksploataciju i da uno{ewe datuma ima logi~nu kontrolu (datum ne mo`e biti stariji od datuma uvo|ewa ure|aja za evidentirawe prometa u eksploataciju. q) omogu}i podr`avawe alarma o svim vrstama otkaza. kao i preuzimawe svih podataka sa ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa i ostale opreme. izuzev kod pumpnih automata iz ~lana 38. osim kada je rije~ o kvaru procesora i memorije. v) obezbijedi kontrolnim organima o~itavawe evidentiranih podataka u memoriji preko tastature i preko ure|aja koji omogu}avaju daqinsku kontrolu. softver onemogu}ava druge programe operativnog sistema. |) obezbijedi mogu}nost testirawa radi provjere ispravnosti ure|aja za evidentirawe prometa. b) obezbijedi o~itavawe evidentiranog prometa prema standardnim vremenskim jedinicama (dan. Ure|aj za evidentirawe prometa preko kojeg se evidentira promet proizvoda i usluga mora da: a) ima program (softver) koji je za{ti}en od izmjene ili brisawa. 12.. (1) Automatsko mjerilo nivoa te~nosti (AMN) mora da: a) posjeduje rje{ewe o odobrewu tipa izdato od nadle`ne institucije u skladu sa propisima kojima se reguli{e na~in ispitivawa tipa mjerila i b) ispuwava uslove iz propisa o metrolo{kim uslovima za automatska mjerila nivoa te~nosti u nepokretnim rezervoarima koja su verifikovana od nadle`ne institicije za metrologiju. godina). radna. j) omogu}i uno{ewe datuma u memoriju.

(1) U memoriji se ~uvaju podaci koji se odnose na dnevni izvje{taj prometa pogonskog motornog goriva i drugih proizvoda i usluga (u daqem tekstu: dnevni izvje{taj). stav 1. v) dan. (1) Obavezni dokumenti i izvje{taji koji se izra|uju pomo}u ugra|ene opreme su: dnevni i periodi~ni izvje{taji. d) ukupan izlaz po brojilima (totalizatorima) i po vrstama goriva svedenih na 15° i |) stawe zaliha za naredni izvje{taj po vrstama goriva svedenih na 15° (v-d). te pregledane. stav 1. v) ukupnu koli~inu za prodaju po vrstama goriva svedenih na 15° (a+b). ^lan 13. izvje{taj Ministarstvu i fiskalni ra~un. b) naziv i sjedi{te pravnog lica. ^lan 12. b) vrijednost prometa po vrsti goriva (zbir podataka iz ta~ke a) ovog ~lana). d) i |) ovog ~lana). odnosno servisirawa moraju biti obiqe`ene. (2) U memoriji se u skladu sa ~lanom 5.) i g) ukupnu prometovanu koli~inu po vrsti goriva. Blok podataka o finansijskim i fiskalnim pokazateqima sadr`i: a) vrijednost prometovane koli~ine goriva po svakom pi{toqu (proizvod ta~ke ~lana 12. (5) Ure|aj za evidentirawe prometa povezuje se preko modema na telefonsku liniju i javnu mre`u radi komunikacije i slawa izvje{taja Ministarstvu trgovine i turizma (u daqem tekstu: Ministarstvo). sat i minut sa~iwavawa dnevnog izvje{taja. i to: a) blok op{tih podataka o prodavcu.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. ^lan 11. v) promet goriva koji ne spada u prodaju (ba`darewe. godinu. Blok podataka o zalihama goriva u rezervoarima (podaci iz konzole AMN): a) zalihe goriva u rezervoarima svedene na 15°. mart 2009. {ifrovani i `igosani od ovla{}enog servisera. te pregledana. i 3. Blok podataka o kwigovodstvenim zalihama sadr`i: a) stawe zaliha iz prethodnog izvje{taja po vrstama pogonskog motornog goriva (u daqem tekstu: gorivo) svedenih na 15°. (3) Automatska mjerila nivoa te~nosti. odnosno servisirawa moraju biti obiqe`ena. e) ukupnu vrijednost prometa svih proizvoda i izvr{enih usluga (zbir podataka iz t. (4) Servisna organizacija du`na je da ~uva {ifru iz stava 3.prometovana koli~ina. b) razliku po~etnog i zavr{nog brojila po pi{toqima . otkaz i sl. b) ulaze po vrstama goriva svedenih na 15°. g) identifikacioni broj ure|aja za evidentirawe prometa i d) lice odgovorno za sa~iwavawe dnevnog izvje{taja. Dnevni izvje{taj prometa na BPS ^lan 9. ovog ~lana vr{i se od ovla{}enog servisera. IV . g) blok podataka o zalihama goriva u rezervoarima (podaci iz konzole AMN) i d) blok podataka o finansijskim i fiskalnim pokazateqima. b) blok podataka o kwigovodstvenim zalihama. g) ukupan izlaz po brojilima (totalizatorima) i po vrstama goriva. test. naziv i {ifru BPS. (3) Ure|aj za evidentirawe prometa mora biti povezan sa ure|ajima za istakawe na na~in kako je to predvidio ili odobrio proizvo|a~ ure|aja za istakawe. ^lan 14. ovog pravilnika podaci sa totalizatora unose se ru~no). d) ukupnu vrijednost prometa ostalih proizvoda (zbir podataka iz ta~ke g). ovako povezan ure|aj ~ini jedinstven sistem za evidentirawe i kontrolu prometa.OBLIK I SADR@AJ OBAVEZNIH DOKUMENATA I IZVJE[TAJA ^lan 8. 2. ta~ka l) ovog pravilnika ~uvaju podaci koji se odnose na dnevne izvje{taje prometa svih proizvoda i usluga najmawe tri godine. ta~ka b) i g) podatke o visini i koli~ini vode u rezervoaru. (3) Dnevni izvje{taj sastoji se iz vi{e blokova (dijelova). ovog ~lana izra|uju se u elektronskom obliku. v) blok podataka o prodaji po brojilima. 1. `igosane (verifikovane) i snabdjevene Zapisnikom o izvr{enom pregledu od Republi~kog zavoda za standardizaciju i metrologiju (u daqem tekstu: Zavod). (2) Ure|aj za evidentirawe prometa mora biti povezan sa automatskim mjerilom nivoa te~nosti direktno ili preko povezanog ra~unara iz sistema za evidentirawe i kontrolu prometa.Strana 18 . nakon ugradwe. . 12. ovog pravilnika. (6) Povezivawe opreme iz st. g) vrijednost prometa ostalih proizvoda po vrstama (tarifama). ta~ka |) i ~lana 13. ovog ~lana i ne smije je ustupiti tre}em licu ili je zloupotrijebiti. |) vrijednost izvr{enih usluga. Blok op{tih podataka o prodavcu sadr`i: a) redni broj izvje{taja. Blok podataka o prodaji po brojilima sadr`i: a) po~etno i zavr{no stawe brojila po pi{toqima na po~etku i na kraju dana (kod pumpnih agregata iz ~lana 38. (4) Razmjena podataka izme|u ure|aja za istakawe i ure|aja za evidentirawe prometa mora da se odvija prema IFSF komunikacijskom protokolu ili u skladu sa ~lanom 38. nakon ugradwe. v). {ifrovana i `igosana od ovla{}enog servisera. ^lan 7.agregati). v) vrijednost ukupnog prometa svih vrsta goriva (zbir podataka iz ta~ke b) ovog ~lana). mjesec. povrat. v) manipulativnu razliku (razlika podataka izme|u ~lana 11. b) ukupne zalihe odre|ene vrste goriva svedene na 15° (zbir zaliha iz ta~ke a) ovog ~lana). {ifrovane i `igosane od ovla{}enog servisera. `igosana (verifikovana) i snabdjevena uvjerewem o ispravnosti izdatim od Zavoda. ta~ka b) i maloprodajne cijene). (2) Dokumenti i izvje{taji iz stava 1. `) ukupnu vrijednost poreza na promet po poreskim stopama. (2) Sprave za mjerewe te~nih goriva (pumpni automati . ^lan 10. stav 1. stav 1. (1) Spojevi komunikacionih vodova mjernih ure|aja sa ure|ajem za evidentirawe prometa moraju biti obiqe`eni.

EVIDENTIRAWE I KONTROLA PROMETA PREKO URE\AJA ZA EVIDENTIRAWE I KONTROLU PROMETA ^lan 20.digitalnim potpisom koji se kreira pomo}u HASH funkcije i {aqe se zajedno sa Log datotekom. (2) Reklamni ra~un je fiskalni dokument na kome se nalazi od{tampan svaki pojedina~no reklamiran promet i svaki pojedina~no storniran reklamni promet. V . do 14. (3) Memorija treba da omogu}i formirawe i o~itavawe periodi~nih izvje{taja. b) sadr`aj se upisuje u kriptovanom obliku u skladu sa ~lanom 18. ovog pravilnika. u XML formatu. (1) Kontrolni izvje{taj Ministarstvu dostavqa se u elektronskom obliku. ^lan 21. Dostavqawe kontrolnih izvje{taja ^lan 18. ovog ~lana. ugradwom i odr`avawem . (6) Podaci koji se koriste za kreirawe Promet datoteke ~uvaju se u bazi podataka u skladu sa ~lanom 5. ^lan 22. du`an je da o tome odmah obavijesti Ministarstvo. 2. (1) Fiskalni ra~un je fiskalni dokument na kome se nalazi od{tampan svaki pojedina~no evidentiran promet i svaki pojedina~no storniran evidentiran promet. (4) Log datoteka ~uva se u memoriji najmawe 180 dana. (3) Promet datoteka mo`e da se {ifruje javnim kqu~em putem asimetri~nog algoritma i obavezno potpisuje elektronskim . pod punom materijalnom i krivi~nom odgovorno{}u. g) sadr`i podatke o svim fiskalnim ra~unima za data 24 ~asa. stav 2. i upisuje ih u posebnu bazu podataka. (2) Preduze}e iz stava 1. ovog ~lana nije dozvoqena. mart 2009. Periodi~ni izvje{taji ^lan 15. 12. do 14.Strana 19 z) broj izdatih ra~una i i) broj prvog i posqedweg ra~una u odre|enom danu. 3. mjesecu i godini po~etka vremenskog perioda za koji se sa~iwava periodi~ni izvje{taj. v) sadr`i podatke o svim doga|ajima unutar sistema (start/stop aplikacije. a koji nije promjewiv (MAC adresa) i v) datum. v) upore|ivawe prometa i fiskalnih ra~una iz Log datoteke i Promet datoteke. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . (1) Preduze}e koje se bavi prometom. ovog ~lana. (1) Kontrola ostvarenog prometa pogonskog motornog goriva. (1) Preduze}e koje vr{i promet na malo pogonskih motornih goriva. ovog pravilnika. preko ure|aja za evidentirawe prometa. 9. kori{}ewem telekomunikacionih veza. ^lan 19. nemogu}nost evidentirawa prometa. stav 1. (3) Promjena podataka iz stava 1. d) sadr`i podatak sa konzole o stawu goriva u svakom rezervoaru posebno i to na po~etku i na kraju 24 ~asa za koje se kreira. a sa~iwavaju se za odre|eni vremenski period. razvrstan po istim elementima kao i dnevni izvje{taj iz ~l. (2) Kontrolni izvje{taj kreira se u elektronskom obliku i sastoji se od Log datoteke i Promet datoteke. (1) Pod periodi~nim izvje{tajem podrazumijevaju se izvje{taji koji se sastoje od vi{e dnevnih izvje{taja. ostalih proizvoda i usluga. (1) Svaka BPS du`na je da dostavqa izvje{taj Ministarstvu na svaka 24 ~asa putem elektronske po{te (u daqem tekstu: kontrolni izvje{taj). vr{i o~itavawe dnevnog prometa putem dnevnog izvje{taja.prijemu goriva za taj dan i e) sadr`i podatke o svim otkazima unutar sistema sa ta~nim vremenom po~etka i kraja otkaza sistema ili dijela sistema (nestanci struje. a dostavqenih na na~in predvi|en ~lanom 18. b) de{ifrovawe Log i Promet datoteke. . 9. 4. u okviru kontrolnog izvje{taja. (3) Karakteristike Log datoteke su: a) kreira se za jedan dan. ovog pravilnika. ovog ~lana. Izvje{taj Ministarstvu ^lan 17. o ~emu kupcu. b) identifikacioni broj ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa (dva znaka za identifikaciju proizvo|a~a .servisirawem ure|aja za evidentirawe prometa du`no je da dostavi Ministarstvu softver koji omogu}ava: a) provjeru elektronskog . ovog pravilnika. ta~ka l) i ~lanom 9.digitalnog potpisa. odnosno korisniku usluge izdaje fiskalni ra~un. (3) Ako ovla{}eni servis utvrdi da je vlasnik opreme na ugra|enoj opremi preduzimao radwe sa ciqem izmjene podataka o evidentiranom prometu. ovog pravilnika. ostalih proizvoda i usluga na BPS vr{i se provjerom kontrolnih izvje{taja predvi|enih ~lanom 17. g) izdvajawe bitnih alarma i otkaza unutar sistema i d) izdvaja stawe goriva u rezervoarima i eventualna utakawa koji su dobijeni sa konzole. serijski broj mora biti vezan za serijski broj nekog od ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa . (2) Periodi~ni izvje{taj sadr`i zbir svih podataka iz dnevnih izvje{taja za obra~unski period.distributera i jo{ minimalno {est cifara). (2) Log datoteka koja se dostavqa u okviru kontrolnog izvje{taja mora biti {ifrovana 128 bitnim kqu~em pomo}u 3 DES algoritmom.). otkazi opreme. (3) O~itani dnevni izvje{taj unosi se automatski u memoriju ure|aja za evidentirawe prometa i {aqe Ministarstvu na na~in predvi|en u ~lanu 18. na kraju radnog vremena. ovog pravilnika. ovog pravilnika. |) sadr`i podatke o eventualnim utakawima . servisna organizacija du`na je da obavijesti Ministarstvo o izmjeni.^etvrtak. kao i navo|ewe podataka o danu. uz navo|ewe podataka o danu. prekid komunikacije itd. (5) Karakteristika Promet datoteke je da sadr`i sve podatke iz dnevnog izvje{taja u skladu sa ~l. Fiskalni ra~un ^lan 16. mjesecu i godini kraja izvje{tajnog perioda. druge kriti~ne situacije rada aplikacije koje uti~u na ta~nost rada). sat i minut po~etka evidentirawa prometa preko ure|aja za evidentirawe prometa (2) Ako u toku servisa do|e do zamjene ure|aja iz stava 1. (2) Preduze}e iz stava 1. 5. evidentira svaki pojedina~no ostvareni promet. Ministarstvu dostavqa izjavu u kojoj se obavezuje na ~uvawe tajnosti kqu~eva pomo}u kojih se omogu}ava pristup kontrolnim izvje{tajima. (1) Prije po~etka evidentirawa prometa preko ure|aja za evidentirawe prometa u memoriju se upisuju: a) jedinstveni identifikacioni broj.

UGRADWU I ODR@AVAWE . g) {emu programa za upravqawe i {emu aplikacionog programa ure|aja za evidentirawe prometa. (1) Ovla{}ena servisna organizacija obavezna je da vr{i servis ugra|enih mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa. (2) Zahtjev iz stava 1. ta~ka d) ovog pravilnika. aplikativnog programa i programa za funkcionalnu provjeru ure|aja za evidentirawe prometa sa kompletnim priborom. ovog ~lana je garancija preduze}a o funkcionalnoj ispravnosti mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa kojom se obavezuje da ne}e zloupotrebqavati program iz ~lana 24. (1) Promet. VI . a odvojeno za ure|aje za evidentirawe prometa. sve izvr{ne verzije moraju imati kontrolnu sumu (checksum). ovog ~lana sadr`i sqede}e podatke: a) o proizvo|a~u ili distributeru ure|aja za evidentirawe prometa. a na osnovu pisanog zahtjeva proizvo|a~a ili distributera ure|aja za evidentirawe prometa. ugradwu i odr`avawe ure|aja za evidentirawe prometa i mjernih ure|aja. odnosno wihov korisnik obavezan je da u roku od sat vremena pisanim putem obavijesti ovla{}enu servisnu organizaciju i Ministarstvo.PREDUZE]A KOJA VR[E PROMET. (4) Preduze}e koje obavqa promet. 2. ta~ke g) ovog ~lana. da nazna~i koji programski kodovi su izmijeweni i da dostavi nove programske kodove. ta~ke |) daje ministar. servisirawe i tehni~ku pripremu za pregled mjerila-mjernih ure|aja (sprava za mjerewe te~nih goriva i automatskog mjerila nivoa te~nosti na BPS mogu vr{iti i preduze}a koja ne ispuwavaju posebne uslove predvi|ene stavom 4. (2) Preduze}e mo`e da tra`i rje{ewe o ispuwavawu uslova odvojeno za mjerila. mart 2009. 12. ugradwa i odr`avawe tra`i i e) dokaz o tehni~koj i organizacionoj opremqenosti servisne slu`be.SERVISIRAWE URE\AJA ZA EVIDENTIRAWE I KONTROLU PROMETA I MJERNIH URE\AJA 1. g) da sa proizvo|a~em opreme ima zakqu~en ugovor o distribuciji. ugradwu i odr`avawe . (4) Eventualne sporove u vezi sa stavom 2. (5) Uslove iz stava 4. |) dokaz o usagla{enosti tipa ure|aja za evidentirawe prometa ovla{}enog certifikacionog tijela. Me|usobne obaveze ovla{}enih servisnih organizacija i vlasnika mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa ^lan 26. na osnovu kojeg je dat dokaz o ispuwenosti tehni~kih i funkcionalnih karakteristika tog tipa ure|aja za evidentirawe prometa. Obaveza ugovarawa izme|u ovla{}enih servisnih organizacija i vlasnika mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa ^lan 25. ugradwi i servisirawu opreme sa preduze}em koje ispuwava uslove predvi|ene stavom 4. ovog pravilnika i koji omogu}ava provjeru baznih podataka pohrawenih u memoriji ure|aja za evidentirawe prometa i konzole AMN. (3) Za svaku eventualnu izmjenu softvera ovla{}eni serviser je du`an da Ministarstvu dostavi prate}u dokumentaciju. v) sastavne dijelove ili sisteme ure|aja za evidentirawe prometa i {emu tog sistema. pored op{tih uslova za obavqawe svoje djelatnosti. (1) U slu~aju kvara mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa.Strana 20 . Uslovi za davawe saglasnosti (ovla{}ewe) ^lan 23. a ovla{}ena servisna organizacija obavezna je da izvr{i tehni~ki pregled u okviru tih 12 mjeseci. (2) Ovla{}ena servisna organizacija za odr`avawe mjernih ure|aja obavezna je da iza|e na lice mjesta najkasnije u roku od 48 ~asova od prijema obavje{tewa i . ovog ~lana vlasnik mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa i ovla{}ena servisna organizacija rje{avaju u skladu sa propisima koji reguli{u obligacione odnose. e) dokaz o ispuwenosti tehni~kih i funkcionalnih karakteristika ure|aja za evidentirawe prometa od proizvo|a~a i `) izjavu proizvo|a~a ili distributera ure|aja za evidentirawe prometa da }e ure|aj za evidentirawe prometa koji se stavqa u promet biti tehni~ki i funkcionalno identi~an sa ure|ajem za evidentirawe prometa uzorkom. (2) Tro{kove servisirawa mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa snosi vlasnik. (6) Tehni~ku pripremu za ugradwu. (1) Saglasnost iz ~lana 23. mora ispuwavati i sqede}e posebne uslove: a) da ima sjedi{te ili poslovnu jedinicu u Republici Srpskoj. a ~iji se promet. odnosno korisnik benzinske pumpne stanice. d) izvr{nu verziju programa rada ure|aja za evidentirawe prometa. ugradwi i odr`avawu . b) opis ure|aja za evidentirawe prometa sa opisom funkcija softvera i opisom prate}ih komponenti. 3. (4) Ministarstvo vodi registar ovla{}enih preduze}a i wihovih ovla{}enih servisera. b) da ima obu~ene kadrove za ugradwu i odr`avawe opreme sa certifikatom proizvo|a~a ili od wega ovla{}ene organizacije. ugradwa i odr`avawe tra`i. ovog ~lana ispuwava i preduze}e koje ima zakqu~en ugovor o distribuciji. ^lan 24. (3) Obavezna klauzula ugovora iz stava 2. (3) Rje{ewe o davawu saglasnosti za stavqawe u promet ure|aja za evidentirawe prometa i rje{ewe o ispuwavawu uslova za promet. ovog ~lana mo`e se vr{iti i pomo}u prenosnog ra~unara (laptopa) koji sadr`i softver iz ~lana 19. te usagla{avawem podataka u sistemu ugra|ene opreme sa evidentiranim podacima iz trgova~ke dokumentacije. |) da je data saglasnost za stavqawe u promet i upotrebu ure|aja za evidentirawe prometa od strane Ministarstva. vlasnik. ta~ka g) ovog ~lana. v) da ima obu~ene kadrove iz protiveksplozivne za{tite. koji je obavezan da sa ovla{}enom servisnom organizacijom zakqu~i ugovor o servisirawu mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa. (5) Vlasnik mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa du`an je da svakih 12 mjeseci vr{i wihov tehni~ki pregled. ugradwu i odr`avawe ure|aja za evidentirawe prometa i mjernih ure|aja donosi ministar nadle`an za poslove trgovine (u daqem tekstu: ministar). stav 2. stav 4. (2) Kontrola iz stava 1.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak.servisirawu opreme za podru~je Republike Srpske. d) da je rje{ewem Zavoda o odobrewu tipa mjerila odobrena upotreba mjernog ure|aja ~iji se promet.servisirawe ure|aja za evidentirawe prometa i mjernih ure|aja mo`e vr{iti preduze}e (u daqem tekstu: preduze}e) koje ispuwava uslove propisane ovim pravilnikom i propisima iz oblasti standardizacije i metrologije.

4. (1) Za ugra|ene mjerne ure|aje i ure|aje za evidentirawe prometa ovla{}ena servisna organizacija otvara dosije. (1) U slu~aju neispravnosti ili servisirawa ure|aja za evidentirawe prometa. (2) O oduzimawu ovla{}ewa obavje{tava se proizvo|a~ ure|aja za evidentirawe prometa.distributer du`an je da u roku od tri mjeseca zamijeni taj tip ure|aja za evidentirawe prometa odgovaraju}im i odobrenim tipom ure|aja za evidentirawe prometa. ministar oduzima ovla{}ewe za ugradwu i servisirawe ure|aja za evidentirawe prometa i mjernih ure|aja. (5) Evidentirawe prometa preko ure|aja za evidentirawe prometa ne mo`e se vr{iti prije odre|ivawa evidentacionog broja. (1) Ako se utvrdi da ovla{}ena servisna organizacija ne postupa u skladu sa odredbama ovog pravilnika. ministar rje{ewem odre|uje identifikacioni broj ure|aja za evidentirawe prometa. 6. ovog ~lana proizvo|a~ . odnosno razlog servisirawa. (6) Jedan primjerak servisne kwi`ice i projekta izvedenog stawa mora se nalaziti u BPS. rezervoari i istakaju}a mjesta . (2) Neispravnost ure|aja za evidentirawe prometa dokazuje se preko servisne kwi`ice u koju ovla{}eni servis upisuje vrijeme kada je ure|aj za evidentirawe prometa bio na popravci ili servisirawu. te o otklowenom kvaru obavijesti Zavod u skladu sa va`e}im propisima iz oblasti metrologije. a ukoliko ne otkloni kvar u zadatom roku. Stavqawe u upotrebu ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa ^lan 33. (1) Kontrola rada ovla{}ene servisne organizacije. mart 2009. (6) Ministarstvo vodi evidenciju o ure|ajima za evidentirawe prometa preko kojih se evidentira promet. Kontrola rada ugra|ene opreme i ovla{}enog servisa ^lan 30. d) vrsta neispravnosti. ovog ~lana i potvrde o izvr{enoj ugradwi i stavqawu u upotrebu ure|aja za evidentirawe prometa iz stava 2. a ima zakqu~en ugovor o servisirawu ure|aja za evidentirawe prometa sa serviserom kojem je oduzeto ovla{}ewe o servisirawu tih ure|aja za evidentirawe. (3) Ako utvr|eni nedostaci nisu otkloweni u ostavqenom roku. pravno lice mora obezbijediti drugi na~in izdavawa ra~una koji obezbje|uje podatke propisane zakonom i sprovesti evidentirawe prometa u kwizi dnevnih izvje{taja. (2) Kontrolu iz stava 1.distributer du`an je da obezbijedi licu koje obavqa maloprodaju motornog goriva ure|aj za evidentirawe prometa odobrenog tipa. (4) U slu~aju iz stava 3. (2) U slu~aju iz stava 1. a ovla{}eni serviser obavje{tava lice koje obavqa maloprodaju motornih goriva sa kojim je zakqu~io ugovor o servisirawu ure|aja za evidentirawe prometa. kao i da je ure|aj za evidentirawe prometa stavqen u upotrebu. odnosno korisnika ugra|enih mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa. (3) U toku servisirawa mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa ovla{}ena servisna organizacija sastavqa zapisnik u tri primjerka.servisirawe odobrenog ure|aja za evidentirawe prometa. a nakon izvr{ene ugradwe i stavqawa u funkciju ure|aja za evidentirawe prometa. 5. (5) Jedan primjerak zapisnika iz stava 4. |) stawe plombi i e) specifikacija izvr{enih radova. . ovog ~lana. ^lan 28. b) datum i vrijeme prijema ugra|enih mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa na servisirawe. (4) O odre|ivawu identifikacionog broja ure|aja za evidentirawe prometa izdaje se potvrda.^etvrtak. du`an je da zakqu~i ugovor sa drugim ovla{}enim serviserom. (2) Mjerni ure|aji. na obrascu ~iji oblik i sadr`inu propisuje ministar. (1) Ako se pri dodatnoj kontroli utvrdi da odre|eni tip ure|aja za evidentirawe prometa ne ispuwava propisane tehni~ke i funkcionalne karakteristike. ministar zabrawuje kori{}ewe tog tipa ure|aja za evidentirawe prometa. odnosno ure|aji za istakawe vezani za te mjerne ure|aje koji su bili u kvaru mogu ponovo po~eti da rade nakon `igosawa od ovla{}ene servisne organizacije i Zavoda. du`na je da obezbijedi novi ure|aj za evidentirawe prometa odobrenog tipa. upisuju se i podaci o stawu goriva u rezervoarima u trenutku ponovnog pe~a}ewa ure|aja. izda potvrdu kojom potvr|uje da je na maloprodajnom mjestu izvr{io ugradwu. kao i kontrola tehni~ke i funkcionalne ispravnosti ure|aja za evidentirawe prometa.pi{toqi ure|aja za istakawe iz tih rezervoara moraju biti van funkcije. ^lan 32. ^lan 31. u koji se upisuju podaci iz stava 2. (3) Preduze}e koje obavqa maloprodaju motornih goriva. (2) Ovla{}ena servisna organizacija za ugradwu i odr`avawe ure|aja za evidentirawe prometa obavezna je da pravnom licu prije po~etka obavqawa djelatnosti trgovine na malo motornog goriva i ostalih proizvoda i usluga. Dosije. (3) Ovla{}ena servisna organizacija za odr`avawe ure|aja za evidentirawe prometa du`na je da u roku od 24 ~asa od momenta prijema obavje{tewa iza|e na lice mjesta i otkloni kvar. ovog ~lana. ovog ~lana vr{i Ministarstvo. (2) U dosije i servisnu kwi`icu upisuju se sqede}i podaci: a) naziv. (3) Po dobijawu obavje{tewa iz stava 1. ugradwu i odr`avawe . servisna kwi`ica i projekat izvedenog stawa ^lan 29. (4) U slu~aju servisirawa mjernih ure|aja. v) datum zavr{etka servisirawa.ovla{}enoj servisnoj organizaciji da otkloni nedostatke u roku koji ne mo`e biti du`i od tri dana. mjesto i adresa vlasnika. ^lan 27. (1) Prije po~etka kori{}ewa ure|aja za evidentirawe prometa. ovog ~lana. sa naznakom datuma i vremena instalisawa.Strana 21 otkloni kvar. izdaje servisnu kwi`icu i izra|uje projekat izvedenog stawa. ovog ~lana ovla{}ena servisna organizacija dostavqa Ministarstvu. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . (1) U toku trajawa kvara AMN. 12. ministar privremeno zabrawuje kori{}ewe tog tipa ure|aja za evidentirawe prometa i nala`e proizvo|a~u . datum i vrijeme instalisawa. proizvo|a~ . dodatno se vr{i i na zahtjev Ministarstva ili korisnika ure|aja za evidentirawe prometa. obavje{tewe o mjestu instalisawa ure|aja za evidentirawe prometa. preko kojeg }e vr{iti evidentirawe prometa. lice koje }e obavqati maloprodaju pogonskog motornog goriva i ostalih proizvoda i usluga uz zahtjev dostavqa Ministarstvu kopiju ugovora zakqu~enog sa preduze}em ovla{}enim za promet. tip i serijski broj servisiranog mjernog ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa. g) vrsta. za koju je data saglasnost.

obavezama servisera i omogu}avawu daqinskog nadzora u svrhu kontrole (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. “3” . “6” . 12. OP[TINA I GRADOVA I FONDOVA 1. 1. Prihodi koji se dijele izme|u buxeta Republike i buxeta op{tina. op{tina i gradova. odnosno drugim propisom odre|enih prihoda buxeta Republike. Zakona o unutra{wem platnom prometu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. izgled i na~in popuwavawa platnog naloga.1 .identifikacionog broja ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa Odjeqak “A” Odjeqak “B” I II . ~lana 38. 39/04.d.ZAVR[NE ODREDBE ^lan 39. [ema strukture ID . Zakona o buxetskom sistemu Republike Srpske .ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod NLB Razvojna banka a. “4” . prema broj~anim oznakama vrsta javnih prihoda koje su prikazane u tabelama koje se nalaze u Prilogu 1. i 3. ^lan 37. (1) Prva cifra u odjeqku “B” je slovna oznaka i mo`e da bude: a) “R” . broj 52/04). (2) Druga cifra u odjeqku “B” je brojna oznaka i mo`e da bude: a) “1” .Organizaciona jedinica Doboj. ~lana 69.Organizaciona jedinica Prijedor. Odre|uje se na osnovu lokacije benzinske pumpne stanice unutar koje se instali{e ure|aj za evidentirawe prometa i na osnovu utvr|enog rasporeda organizacionih jedinica organa uprave nadle`nog za poslove nadzora u oblasti prometa robe i vr{ewa usluga: “1” . 118/08 i 11/09). VII . br. kod kojih ure|aj za evidentirawe prometa mo`e da komunicira sa ure|ajima za istakawe prema protokolima predvi|enim od proizvo|a~a ure|aja za istakawe.identifikacionog broja registar kasa koje se instali{uu na benzinskim pumpnim stanicama (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. ^lan 35. Banja Luka.d. 7. br.1 . broj~ane oznake vrsta javnih prihoda. (1) Kod ure|aja za istakawe kod kojih proizvo|a~ nije predvidio mogu}nost rada u re`imu sa ure|ajem za evidentirawe prometa. godine Bawa Luka Ministar. Prve dvije cifre pod oznakom I i II u odjeqku “A” su oznaka proizvo|a~a ili distributera ure|aja za evidentirawe prometa.Organizaciona jedinica Isto~no Sarajevo.4 5 6 PRIMJER: 0 1 .3 . alineja 2. br.6 . broj 12/01). a koji ne podr`avaju IFSF protokol dozvoqena je razmjena podataka izme|u ure|aja za evidentirawe prometa i ure|aja za istakawe prema protokolima predvi|enim od strane proizvo|a~a ure|aja za istakawe. ^lan 36. ^lan 40.ukoliko je zahtjev za saglasnost . ovog ~lana bli`e ure|uje ministar. ministar finansija d o n o s i NAREDBU O UPLA]IVAWU ODRE\ENIH PRIHODA BUXETA REPUBLIKE. broj 551-00100008915-56. Odre|ivawe i dodjela identifikacionog broja ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa ^lan 34. tj. i ~lana 82.2 . Banja Luka. Zakona o platnim transakcijama (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.odobrewe tipa ure|aja za evidentirawe prometa podnio distributer. stav 1. kod kojih ure|aj za evidentirawe prometa ne mo`e da komunicira sa ure|ajima za istakawe prema protokolima predvi|enim od proizvo|a~a ure|aja za istakawe dozvoqena je netipi~na razmjena podataka. buxetskih fondova i vanbuxetskih fondova (u daqem tekstu: korisnika javnih prihoda). odnosno gradova upla}uju se na: . ~lana 38. odnosno distributer ure|aja za evidentirawe prometa i b) “0” . (2) Kod ure|aja za istakawe kod kojih je proizvo|a~ predvidio mogu}nost rada u re`imu sa ure|ajem za evidentirawe prometa. “5” . stava 3. broj 12/01). marta 2009. Broj: 14-01-502/09 2. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. broj~ane oznake op{tina i broj~ane oznake buxetskih organizacija. vr{i se na sqede}i na~in: a) identifikacioni broj ure|aja za evidentirawe prometa sadr`i dvije cifre u odjeqku “A” za oznaku proizvo|a~a ili distributera i jo{ minimalno {est cifara u odjeqku “B” i b) struktura odjeqaka i cifara prikazana je na {emi koja se nalazi u prilogu broj 1.Organizaciona jedinica Bijeqina. broj 562099-00000556-87. Odre|ivawe i dodjela identifikacionog broja iz ~lana 33. 54/08 i 126/08). Prihodi koji pripadaju buxetu Republike upla}uju se na: . ^etvrta. (7) Sadr`aj potvrde iz stava 4. ugradwom i odr`avawem ujedno i proizvo|a~. odnosno distributer ure|aja za evidentirawe prometa. Ovom naredbom propisuju se ra~uni za upla}ivawe zakonom.odobrewe tipa ure|aja za evidentirawe prometa podnio proizvo|a~ i b) “D” .r. stav 2. Mr Predrag Gluhakovi}. broj 562099-00000556-87 i .Strana 22 .Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak.d. na~in uplate javnih prihoda. Zakona o republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.Organizaciona jedinica Trebiwe. “2” . peta i {esta cifra iz odjeqka “B” odre|uju se prema hronolo{kom redu instalisawa ure|aja za evidentirawe prometa.ukoliko je preduze}e koje se bavi prometom. tj. ^lan 38. mart 2009.R . Stupawem na snagu ovog pravilnika prestaju da va`e Pravilnik o na~inu evidentirawa i kontroli prometa na benzinskim pumpnim stanicama putem ugra|ene opreme. ugradwom i odr`avawem ure|aja za evidentirawe prometa nije proizvo|a~.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod NLB Razvojne banke a. (3) Tre}a cifra u odjeqku “B” je oznaka lokacije gdje je ure|aj za evidentirawe i kontrolu prometa instalisan.ukoliko je zahtjev za saglasnost . Banja Luka. st.Organizaciona jedinica Bawa Luka. . ta~ka 1. Prilog 1. 85/04 i 57/06) i Uputstvo za odre|ivawe ID . 3. s.0 0 3 349 Na osnovu ~lana 62. uvezivawu predvi|ene opreme.ukoliko preduze}e koje se bavi prometom. i ~ini sastavni dio ovog pravilnika.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod Uni Credit Bank a. 2.Pre~i{}eni tekst (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.

zdravstveno osigurawe. Prije prijema navedene potvrde Poreske uprave banke ne mogu primati uplate javnih prihoda na te ra~une.d. osigurawe od nezaposlenosti i dje~iju za{titu na li~na primawa. naknade i prihode osiguranika za obavezno osigurawe upla}uje se jednim platnim nalogom na: . op{tina i gradova i drugih korisnika javnih prihoda Prilog 4 Prihodi buxeta op{tine. op{tina i gradova. Raspodjelu sredstava sa ra~una za prikupqawe javnih prihoda op{tina / gradova vr{e poslovne banke kod kojih su otvoreni ra~uni javnih prihoda u korist transakcionih ra~una buxeta op{tina i gradova. o otvarawu ra~una izvjestiti Poresku upravu Republike Srpske radi evidentirawa ra~una u poreskom registru. odnosno grada upla}uju se na ra~une za prikupqawe javnih prihoda op{tine ili grada. Ostali doprinosi za penzijsko-invalidsko osigurawe.^etvrtak. Ra~une op{tina i gradova za prikupqawe javnih prihoda op{tinskih buxeta. prema broj~anim oznakama vrsta javnih prihoda koje su prikazane u tabelama koje se nalaze u Prilogu 2. Prihodi koji u cijelosti pripadaju buxetu op{tine.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod NLB Razvojne banke a. Nadle`ni organi op{tina i gradova su du`ni prilikom otvarawa ra~una javnih prihoda poslovnim bankama dostaviti instrukciju sa brojevima transakcionih ra~una na koje }e se prenositi sredstva sa ra~una javnih prihoda. 20. fondova i drugih korisnika javnih prihoda. 15.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod NLB Razvojne banke a. broj 551-00100008915-56. broj 551-00100008915-56. Banja Luka.d. Banja Luka. broj 562099-00000556-87 i . prema broj~anim oznakama vrsta javnih prihoda koje su prikazane u tabelama koje se nalaze u Prilogu 5. 2. doprinosa i drugih javnih prihoda iz ove naredbe upla}uju prihode u korist propisanih ra~una kod poslovnih banaka kod kojih se vode ra~uni za naplatu javnih prihoda. a na osnovu naloga ili izvr{nog rje{ewa nadle`nog poreskog organa.Strana 23 . 17. broj 562099-00000556-87 i . Banja Luka. 9.d. Banja Luka. Poreska uprava }e. Poseban doprinos za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{qavawe lica sa invaliditetom upla}uje se na: . naplate naknadno kontrolom utvr|ene obaveze i prekwi`avawa uplata iz ranijih godina na osnovu rje{ewa Poreske uprave. broj 551-00100008915-56. 8. Upla}eni javni prihodi se raspore|uju korisnicima javnih prihoda svakog radnog dana. 13. Banja Luka. 14.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod Uni Credit Bank a. 11. kod poslovne banke. broj 551-00100008915-56. 19.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod NLB Razvojne banke a. buxeta op{tina i gradova i drugih korisnika javnih prihoda upla}uju se na: . 10. Prihodi koji prapadaju buxetu op{tine. prema broj~anoj oznaci vrste prihoda koja je prikazana u tabeli koja se nalazi u Prilogu 5. objavquju nadle`ne slu`be op{tina i gradova u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . Prihodi koji pripadaju drugim korisnicima ili koji se dijele izme|u buxeta Republike. Doprinosi za penzijsko-invalidsko osigurawe. [ifre prihoda koji su ukinuti ili ~ija naplata je od 1. 18. januara 2005.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod Uni Credit Bank a. Ministarstvo finansija vodi evidenciju i izvje{tava o raspodjeli prihoda korisnicima javnih prihoda sa ra~una javnih prihoda Republike Srpske otvorenih u skladu sa ovom naredbom.d. 5. mart 2009. odnosno grada upla}uju se na posebne ra~une op{tine ili grada za prikupqawe javnih prihoda otvorene kod poslovnih banaka. 4. Banja Luka. broj 562099-00000556-87 i . Prilog 8 Napomena Prilog 9 Spisak buxetskih korisnika buxeta Republike sa broj~anim oznakama ({iframa) Prilog 10 Spisak buxetskih korisnika buxeta op{tina i gradova sa broj~anim oznakama ({iframa).d. Banja Luka.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod NLB Razvojne banke a.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod Uni Credit Bank a.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod Uni Credit Bank a. Sastavni dio ove naredbe su prilozi: Prilog 1 Prihodi koji se dijele izme|u buxeta Republike i buxeta op{tina i gradova Prilog 2 Prihodi koji pripadaju buxetu Republike Prilog 3 Prihodi drugih korisnika i prihodi koji se dijele izme|u Republike. prema broj~anoj oznaci vrste prihoda koja je prikazana u tabeli koja se nalazi u Prilogu 5. kod poslovnih banaka. Obveznici poreza i doprinosa i drugih javnih prihoda propisanih ovom naredbom upla}uju javne prihode na uplatne ra~une platnim nalogom ~ija forma i sadr`aj su prikazani u tabeli koje se nalaze u Prilogu 6. pismeno potvrditi banci evidentirawe otvorenog ra~una u svom registru. 6. Vi{e ili pogre{no upla}eni javni prihodi na ra~une za prikupqawe javnih prihoda vra}aju se poreskim obveznicima ili se prekwi`avaju u skladu sa Pravilnikom o na~inu vra}awa i prekwi`avawa vi{e ili pogre{no upla}enih javnih prihoda sa odgovaraju}eg ra~una ili sa ra~una korisnika javnih prihoda. Banja Luka. broj 562099-00000556-87 i . Poslovne banke su du`ne.d. 12. prema broj~anim oznakama vrsta javnih prihoda koje su prikazane u tabelama koje se nalaze u Prilogu 4.d. za osigurawe od nezaposlenosti i za dje~iju za{titu upla}uju se na: . 12. godine u nadle`nosti Uprave za indirektno oporezivawe ostaju i daqe aktivne zbog naplate istih po reprogramu. 7. Obveznici uplate poreza. prema broj~anim oznakama vrsta javnih prihoda koje su prikazane u tabelama koje se nalaze u Prilogu 3. najkasnije narednog radnog dana od dana otvarawa ra~una javnih prihoda op{tine ili grada. zdravstveno osigurawe.d. broj 551-00100008915-56. 16. odnosno grada i ostalih korisnika javnih prihoda Prilog 5 Prihodi fondova Prilog 6 Forma i sadr`aj naloga za uplatu javnih prihoda Prilog 7 Spisak op{tina i gradova sa broj~anim oznakama ({iframa). Banka je du`na da vodi evidenciju o izvr{enim uplatama i rasporedu prihoda za svaki ra~un otvoren za prikupqawe javnih prihoda prema ovoj naredbi. . Nadle`ni op{tinski organi samostalno zakqu~uju ugovor o otvarawu ra~una sa poslovnom bankom u skladu sa procedurama propisanim Zakonom o javnim nabavkama i Zakonom o trezoru. 3. Banja Luka. najkasnije narednog radnog dana od dana prijema obavje{tewa banke.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod Uni Credit Bank a. i 4. vr{i Ministarstvo finansija Republike Srpske prema procentima utvr|enim zakonskim i podzakonskim aktima na ra~une buxeta Republike. Raspodjelu prihoda iz t.d.

723118 Oduzeta imovinska korist i sredstva dobijena prodajom oduzetih predmeta iz nadle`nosti Republi~ke tr`i{ne inspekcije NAKNADE ZA KORI[]EWE VODA Posebne vodoprivredne naknade Red. 715114 Op{ti porez na promet na duvanske prera|evine 5. s. Vrsta br. 714915 Porez na dr`awe i no{ewe oru`ja . Aleksandar Xombi}. Vrsta br.Strana 24 . 715313 Akciza na alkoholna pi}a 3. prihoda Naziv prihoda 1. 714911 Porez na upotrebu motornih vozila 2. Stupawem na snagu ove naredbe prestaje da va`i Naredba o upla}ivawu odre|enih prihoda buxeta Republike. 73/05. 722443 Naknada za upotrijebqenu vodu .pravna lica i fizi~ka lica 7. prihoda Naziv prihoda 1. 715115 Op{ti porez na promet alkoholnih pi}a 6. 722424 Naknada za kori{}ewe mineralnih sirovina 2. buxetskih fondova i fondova (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. prihoda Naziv prihoda 1. Vrsta br. 715211 Op{ti porez na promet usluga po op{toj stopi 2. 713111 Porez na prihode od samostalne djelatnosti 2. Vrsta br. op{tina i gradova. 722463 Naknada za izva|eni materijal iz vodotoka Prilog 2 PRIHODI KOJI PRIPADAJU BUXETU REPUBLIKE Akcize Red. 715311 Akciza na derivate nafte Naknade za kori{}ewe drugih dobara od op{teg interesa Red. februara 2009. Vrsta br. Vrsta br. 12. Ova naredba stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. br. 715315 Akciza na kafu 5. patenata i tehni~kih unapre|ewa 2. 715316 Akciza na bezalkoholna pi}a Porez na dobit preduze}a Red. 711213 Porez po odbitku stranom pravnom licu Porez na dohodak Red. prihoda Naziv prihoda 1. prihoda Naziv prihoda 1. 715113 Op{ti porez na promet na derivate nafte 4. 722447 Naknada za ispu{tenu zaga|enu vodu . 711212 Porez na dobit pravnih lica nerezidenata Republike Srpske 3. 722444 Naknada za upotrijebqenu vodu poqoprivreda 4. prihoda Naziv prihoda 1. 711311 Porez na prihode od kapitala Ostali porezi na imovinu Red.pravna i fizi~ka lica 5. godine Bawa Luka Ministar. 713113 Porez na li~na primawa Akciza Red. 714913 Porez na upotrebu i dr`awe ~amaca. 711112 Porez na prihode od autorskih prava.r. prihoda Naziv prihoda 1. 127/06 i 14/07). 715111 Op{ti porez na promet po op{toj stopi 2. plove}ih postrojewa i jahti 3. Vrsta br. 714914 Porez na upotrebu i dr`awe vazduhoplova i letjelica 4.09/453-2-77/09 27. Vrsta br. 715312 Akciza na duvanske prera|evine 2. 22. Vrsta br.pravna lica i fizi~ka lica 3. prihoda Naziv prihoda 1. 711211 Porez na dobit pravnih lica rezidenata Republike Srpske 2. 715212 Op{ti porez na promet usluga u godi{wem pau{alnom iznosu Porez na dohodak Red. 9/06. 722448 Naknada za iskori{}enu vodu za proizvodwu elektri~ne i toplotne energije i promjenu re`ima voda pravna i fizi~ka lica 8. Vrsta br. 722442 Naknada za isporu~enu vodu . 722445 Naknada za uzetu vodu u komercijalne svrhe . prihoda Naziv prihoda 1. 715117 Op{ti porez na promet lo` uqa Porez na promet usluga Red.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. mart 2009. 21. Prilog 1 PRIHODI KOJI SE DIJELE IZME\U BUXETA REPUBLIKE I BUXETA OP[TINA / GRADOVA Op{ti porez na promet proizvoda Red. prihoda Naziv prihoda 1. prihoda Naziv prihoda 1. 722446 Naknada za vodu koja se pla}a pri registraciji motornih vozila i drugih sredstava za prevoz 6. Broj: 06. 715112 Op{ti porez na promet po ni`oj stopi 3.pravna i fizi~ka lica 2. Vrsta br. 715314 Akciza na lo` uqe 4. 715116 Op{ti porez na promet kafe 7. 722425 Naknade za promjenu namjene poqoprivrednog zemqi{ta Prihodi od nezakonito ste~ene imovine i imovinske koristi Red.

Vrsta Naziv prihoda br.prosta reprodukcija 3. Vrsta br. prihoda Naziv prihoda 1. Vrsta br. prihoda Naziv prihoda 1.{ume Red. 722481 Naknada za prire|ivawe lutrijskih igara na sre}u 2. 722513 Carinsko evidentirawe 3. 722485 Naknada za prire|ivawe igara na sre}u na automatima 6. 722111 Republi~ke administrativne takse 2. 723111 Nov~ane kazne za prekr{aje i tro{kovi prekr{ajnog postupka za prekr{aje propisane zakonom 2. prihoda 1. 722471 Naknade za tro{kove branilaca po slu`benoj du`nosti 3. 721111 Prihodi od dividende i udjela u profitu u javnim preduze}ima i finansijskim institucijama . Vrsta br. 722438 Nadoknade za zakup zemqi{ta. 716112 Posebna taksa na uvezenu robu Ostali prihodi Red. Vrsta Naziv prihoda br. 723114 Nov~ane kazne za krivi~na djela 3. 722422 Naknada za inostrana drumska vozila 2. prihoda 1. 719111 Poseban porez za redovno odvijawe `eqezni~kog saobra}aja TAKSE Republi~ke administrativne takse i naknade Red. mart 2009. izuzimawe zemqi{ta. 722437 Nadoknada za obavqawe poslova od op{teg interesa u {umama u privatnoj svojini 4. 722483 Naknada za prire|ivawe elektronskih igara na sre}u u kazinu 4. 722211 Republi~ke sudske takse Takse na odre|ene proizvode i vr{ewe odre|ene djelatnosti Red. 723115 Nov~ane kazne za prekr{aje koje izri~u nadle`ani republi~ki organi Prihodi od nezakonito ste~ene imovine i imovinske koristi Red. 722486 Naknada za prire|ivawe internet igara na sre}u 7. prihoda Naziv prihoda 1. 722487 Naknada za prire|ivawe zabavnih igara 8. 722484 Naknada za prire|ivawe kladioni~kih igara na sre}u 5. 722511 Prihodi republi~kih organa i organizacija 2. 722115 Ostale administrativne takse po osnovu usluga Ministarstva unutra{wih poslova DRUGI PRIHODI Nov~ane kazne Red.nadoknada za unapre|ivawe op{tekorisnih funkcija {uma 2. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . Vrsta br. 716111 Carina 2. odricawe i otpust u i iz dr`avqanstva Republike Srpske i BiH Republi~ke sudske takse Red.Strana 25 Ostali porezi Red. prihoda Naziv prihoda 1. Vrsta br. Vrsta br. Vrsta br. Vrsta br. 722482 Naknada za prire|ivawe elektronskih lutrijskih igara na sre}u 3. 722489 Ostale naknade za prire|ivawe igara na sre}u Koncesione naknade Red. Vrsta br. 723119 Oduzeta sredstva i imovinska korist u postupcima iz nadle`nosti republi~kih organa Prihodi koje ostvaruju dr`avni organi i organizacije Red. prihoda Naziv prihoda 1. 722452 Naknada za izvr{ene veterinarskosanitarne preglede Druge takse Red. 722491 Koncesione naknade za kori{}ewe prirodnih i drugih dobara od op{teg interesa Ostale naknade Red. prihoda Naziv prihoda 1. 722488 Naknada za prire|ivawe nagradnih igara 9. 722515 Posebna taksa u postupku prinudne naplate Naknade za kori{}ewe prirodnih i drugih dobara od op{teg interesa . Vrsta br.^etvrtak. prihoda Naziv prihoda 1. 722434 Sredstva za pro{irenu reprodukciju {uma . prihoda Naziv prihoda 1. Vrsta br. Vrsta br. prihoda Naziv prihoda 1. prihoda Naziv prihoda 1. 722472 Naknade ostalih tro{kova krivi~nog postupka Carina i uvozne da`bine Red. 12. prihoda Naziv prihoda 1. prihoda Naziv prihoda 1. iskr~enu {umu i sredstva od nezakonito ste~ene koristi iz {ume Naknade za prira|ivawe igara na sre}u Red. 722119 Naknade za prijem. 722112 Posebna republi~ka taksa 2. 722436 Nadoknada za kori{}ewe {uma i {umskog zemqi{ta u svojini Republike Srpske .

prihoda Naziv prihoda 1. 721112 729113 729114 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 7. ODNOSNO GRADA I OSTALIH KORISNIKA JAVNIH PRIHODA Porez na imovinu Red.gradova Red. Vrsta br. Prihodi od davawa prava na eksploataciju prirodnih resursa. 722392 12. 722316 Komunalna taksa za prire|ivawe muzi~kog programa u ugostiteqskim objektima 10. osim pristana koji se koristi u pograni~nom rije~nom saobra}aju Komunalna taksa za dr`awe i kori{}ewe ~amaca i splavova na vodi. 722521 Prihodi op{tinskih organa uprave 2. 721223 Prihodi od zemqi{ne rente 2. prihoda Naziv prihoda 1.Broj 18 2. 723121 Nov~ane kazne izre~ene u prekr{ajnom postupku za prekr{aje propisane aktom skup{tine op{tine. 722456 Naknada za protivgradnu za{titu 3. 3. dr`avni organi. 714111 Porez na imovinu 2. 719113 Porez na dobitke od igara na sre}u Administrativne takse Red. prihoda Naziv prihoda 1. 722131 Gradske administrativne takse DRUGI PRIHODI BUXETA OP[TINA I GRADOVA Nov~ane kazne Red. 722466 Naknade za finansirawe premjera i uspostavqawe katastra nekretnina Prilog 4 PRIHODI BUXETA OP[TINE. 722396 Komunalna taksa za kori{}ewe vitrina radi izlagawa robe van poslovne prostorije Komunalna taksa za kori{}ewe reklamnih panoa Komunalna taksa za kori{}ewe prostora za parkirawe motornih. Vrsta Naziv prihoda br. 722412 Naknada za kori{}ewe gra|evinskog zemqi{ta 4. Vrsta br. patenata i autorskih prava Ostali prihodi Ukinuti buxetski prihodi Republike Prilog 3 PRIHODI DRUGIH KORISNIKA I PRIHODI KOJI SE DIJELE IZME\U REPUBLIKE. 722391 11. 8. Vrsta br. 722313 Komunalne takse za dr`awe motornih drumskih i prikqu~nih vozila 4. 722423 Naknada za puteve koja se pla}a pri godi{woj registraciji vozila na motorni pogon 2. Vrsta br. 714211 Porez na nasqe|e i poklon 3. 4. postavqawe {atora ili druge oblike privremenog kori{}ewa Komunalna taksa za dr`awe i kori{}ewe poslovnih prostorija i poslovnih naprava na vodi. Vrsta br.sredstva za razvoj nerazvijenih dijelova op{tine . 722317 722318 722319 ^etvrtak. 722312 Komunalne takse na firmu 3. 722427 Naknada za Auto-moto savez 7.Strana 26 . kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku Prihodi koje ostvaruju organi i organizacije op{tina . 722121 Op{tinske administrativne takse KOMUNALNE TAKSE Lokalne komunalne takse Red. Vrsta br. osim ~amaca koje koriste organizacije koje vr{e odr`avawe i obiqe`avawe plovnih puteva. 12. OP[TINA I GRADOVA I DRUGIH KORISNIKA Red. drumskih i prikqu~nih vozila na ure|enim i obiqe`enim mjestima koje je za to odredila skup{tina op{tine Komunalna taksa za kori{}ewe slobodnih povr{ina za kampove. Vrsta br. mart 2009. 722395 15. 722467 Sredstva za finansirawe posebnih mjera za{tite od po`ara 5. 722435 Naknada za kori{}ewe {uma i {umskog zemqi{ta . prihoda Naziv prihoda 1. prihoda Naziv prihoda 1. 722321 Boravi{na taksa 6. prihoda Naziv prihoda 1. 714311 Porez na prenos nepokretnosti i prava Porez na dobitke od igara na sre}u Red. prihoda 1. 9. prihoda Naziv prihoda 1. 722311 Komunalne takse za dr`awe `ivotiwa 2. prihoda Naziv prihoda 1. 722118 Posebna republi~ka taksa na derivate nafte 4. 722394 14. organi lokalne samouprave Komunalna taksa za dr`awe restorana i drugih ugostiteqskih i zabavnih objekata na vodi Komunalna taksa za kori{}ewe obale u poslovne svrhe Komunalne takse na ostale predmete taksirawa Posebna taksa na teritoriji grada Red. Vrsta br. 722411 Naknada za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta 3. 722393 13. 722591 Vlastiti prihodi buxetskih korisnika Naknada za kori{}ewe prirodnih i drugih dobara od op{teg interesa Red. 722314 Komunalna taksa za kori{}ewe prostora na javnim povr{inama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe 5. 722315 Komunalna taksa za dr`awe sredstava za igru 6.

729124 Ostali op{tinski prihodi 6. 712132 Doprinos za zdravstveno osigurawe za lica za slu~aj povreda na radu i profesionalnog oboqewa iz ~lana 17. 712169 Ostali doprinosi Prihodi Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{qavawe lica sa invaliditetom Red. 712159 Ostali doprinosi za osigurawe od nezaposlenosti Prihodi Javnog fonda za dje~iju za{titu Republike Srpske Red. 712141 Doprinos za zdravstveno osigurawe korisnika penzije i korisnika drugih nov~anih naknada koji upla}uju fondovi za penzijsko i invalidsko osigurawe 3. Zakona o zdravstvenom osigurawu 2. 712144 Doprinos za zdravstveno osigurawe iz buxeta Republike za lica kojima je priznato pravo po osnovu Zakona o pravima boraca 6. 712152 Doprinos za osigurawe od nezaposlenosti lica koja se dobrovoqno osiguravaju za slu~aj nezaposlenosti 2. 12. 712124 712125 712129 Naknada za kori{}ewe puteva Red.Strana 27 5. 712161 Doprinos za dje~iju za{titu po drugim osnovima propisanim Zakonom o dje~ijoj za{titi 2. prihoda Naziv prihoda 1. Vrsta br. 712148 Doprinos za zdravstveno osigurawe iz buxeta Republike za nezaposlena lica 10. 7. 712143 Doprinos za pro{ireno zdravstveno osigurawe 5. odnosno grada koja su ukqu~ena u depozit poslovne banke sa kojom nadle`ni organ op{tine. 721222 Prihodi od davawa u zakup objekata op{tine. prihoda Naziv prihoda 1. prihoda Naziv prihoda 1. Vrsta br. 722421 Naknada za kori{}ewe puteva Sredstva samodoprinosa Red. 8. prihoda Naziv prihoda 1.javnih slu`bi koje se finansiraju iz buxeta op{tine 3. Vrsta br. naknade i prihode osiguranika za obavezno osigurawe Prihodi Fonda za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike Srpske Red. 6. 712146 Doprinos za zdravstveno osigurawe po osnovu inostranog osigurawa 8. Vrsta br. grada i ustanova . 712199 Doprinosi na li~na primawa. 712114 Doprinos za penzijsko i invalidsko osigurawe za dokup sta`a 3. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 5. prihoda Naziv prihoda 1. 712145 Doprinos za zdravstveno osigurawe po osnovu duga iz ranijih godina 7. 712171 Poseban doprinos za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{qavawe lica sa invaliditetom . Vrsta br. mart 2009. Vrsta br. 712121 Doprinos za penzijsko i invalidsko osigurawe nezaposlenih koje ispla}uje Zavod za zapo{qavawe 4. prihoda Naziv prihoda 1. 721229 Ukinuti buxetski prihodi op{tina i grada 4. prihoda Naziv prihoda 1. Vrsta br. 722468 Naknada za kori{}ewe prirodnih resursa u svrhu proizvodwe elektri~ne energije Prilog 5 PRIHODI FONDOVA Red. Vrsta br.^etvrtak. 712122 Doprinos za penzijsko i invalidsko osigurawe za odre|ene kategorije lica van radnog odnosa od obveznika iz ~lana 16. 712147 Doprinos za zdravstveno osigurawe po osnovu materijalnog obezbje|ewa od strane centra za socijalni rad 9. 729121 Samodoprinos na teritoriji op{tine / grada Ostali prihodi Red. grada zakqu~i ugovor o deponovawu sredstava po vi|ewu 2. 712149 Ostali doprinosi za zdravstveno osigurawe Prihodi Zavoda za zapo{qavawe Republike Srpske Red. prihoda Naziv prihoda 1. Vrsta br. 722449 Naknada za odvodwavawe od pravnih lica i gra|ana 5. 712113 Doprinos za penzijsko i invalidsko osigurawe na ispla}ena li~na primawa i druge prihode zaposlenih kojima se sta` osigurawa ra~una sa uve}anim trajawem 2. prihoda Naziv prihoda 1. 712123 Broj 18 . Zakona o penzijskom i invalidskom osigurawu Doprinos za penzijsko i invalidsko osigurawe za lica kojima se naknadno utvr|uje sta` osigurawa po rje{ewu fonda za penzijsko i invalidsko osigurawe zaposlenih Doprinos za penzijsko i invalidsko osigurawe za dobrovoqno osigurawe Doprinos po osnovu uplata duga iz ranijih godina Ostali doprinosi Prihodi Fonda za zdravstveno osigurawe Republike Srpske Red. 712142 Doprinos za zdravstveno osigurawe nezaposlenih lica koje pla}a Zavod za zapo{qavawe 4. 722461 722462 ostvarena prodajom {umskih sortimenata Naknada za kori{}ewe komunalnih dobara od op{teg interesa Naknada za kori{}ewe mineralnih voda 6. 721213 Prihodi od kamata na sredstva korisnika buxeta op{tine.

2. Bijeqina 005 4. Bile}a 006 5. 12. adresa i broj telefona Svrha doznake Opis prihoda koji se upla}uje Ime primaoca Ime primaoca Datum uplate Datum uplate Ra~un po{iqaoca: Ra~un po{iqaoca ###-###-########-## (poqe se ne popuwava ako se pla}a u gotovini) Ra~un primaoca: Ra~un primaoca ###-###-########-## Iznos Iznos koji se upla}uje u KM Hitno Transakcija koja se izvr{ava odmah ide putem RTGS sistema Broj poreskog Jedinstveno identifikuje obveznika poreskog obveznika koji vr{i uplatu (JIB) ili (JMBG) Vrsta uplate 0: redovna.Strana 28 . prilikom uplate poreza. registarski broj obveznika za uplatu doprinosa fondova i sli~no Prilog 7 SPISAK op{tina i gradova sa broj~anim oznakama ({iframa) Naziv op{tine Oznaka op{tine 1. Kozarska Dubica 007 6. Novi Grad 011 10. 2: povrat novca.poziv na broj sa carinske fakture. mart 2009. Bawa Luka 002 3. Krupa na Uni 009 8. Petrovac . 1: prinudna naplata po rje{ewu ili odluci. Prilog 6 Forma i sadr`aj naloga za uplatu javnih prihoda Uplata se vr{i putem platnog naloga koji se popuwava prema uputstvu datom u tabeli: Poqe Naziv 1 Ime po{iqaoca 2 3 4 5 6 7 8 9 Opis Ime po{iqaoca. 7: uplate po akontativnim poreskim prijavama. Mili}i 001 2. za uplatu carine . Bratunac 015 10 11 12 . 6: uplate po rje{ewima PU iz teku}e godine. [amac 013 12. 8: ostalo.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. Gradi{ka 008 7. 9: kamata Vrsta prihoda ######: {ifra prihoda koji se pla}a Poreski period: od Po~etak poreskog perioda (dd/mm/gg) 13 14 Poreski period: do Op{tina 15 Buxetska organizacija Poziv na broj ########## 16 Zavr{etak poreskog perioda (dd/mm/gg) ###: {ifra op{tine: poreski obveznik popuwava {ifru op{tine prema {ifarniku op{tina. Bosanski Brod 010 9. 5: uplate po reprogramiranim dugovima.Drini} 012 11. 1. 4: dugovawa po rje{ewima kontrolnih organa iz ranijih godina. doprinosa i drugih javnih prihoda {ifra buxetske organizacije ####### (prema {ifarniku Ministarstva finansija) Za uplatu po fakturi.

odnosno grada obavezno je popuwavawe poqa “poziv na broj”. 14. 54. mart 2009. 25.op{tinskog organa uprave organa uprave Naknade tro{kova Odgovaraju}a {ifra buxetske branilaca po organizacije . 016 023 025 027 028 031 033 034 036 038 041 043 045 046 050 053 055 056 059 061 064 066 067 069 072 074 075 078 080 081 085 088 089 090 091 093 094 095 097 099 100 102 103 105 107 109 113 116 119 135 R. 50. Kod upla}ivawa na vrstu prihoda.okru`nog suda krivi~nog ili osnovnog suda koji je postupka vodio postupak Za upla}ivawe ostalih vrsta prihoda iz Naredbe o upla}ivawu odre|enih prihoda buxeta Republike. objavqen u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. op{tina i gradova.{a~ke niza. 20. 38. 47.okru`nog suda slu`benoj ili osnovnog suda koji je du`nosti vodio postupak Naknada ostalih Odgovaraju}a {ifra buxetske tro{kova organizacije . 30. buxetskih fondova i fondova koristi se “{ifra buxetske organizacije” 9999999. 62. 15. 58. 53.buxetskog buxetskih korisnika op{tine koja je korisnika uvela sistem trezorskog poslovawa Prihodi Odgovaraju}a {ifra buxetske op{tinskih organizacije . 33. 43.buxetske potrostarstva orga. 32. Banke su obavezne broj unesen u poqu “poziv na broj” kontrolisati po modulu 11 sa ponderima “987698769”. 41. {ifra “723111” Nov~ane kazne za prekr{aje i tro{kovi prekr{ajnog postupka za prekr{aje propisane zakonom (Zakon o prekr{ajima Republike Srpske.Strana 29 7 723119 8 722591 9 722521 12 722471 13 722472 [ifra buxetske organizacije Odgovaraju}a {ifra buxetske organizacije koja je korisnik prihoda Odgovaraju}a {ifra buxetske organizacije . broj 34/06) i {ifra “723121” Nov~ane kazne izre~ene u prekr{ajnom postupku za prekr{aje propisane aktom op{tine. 1. koji ozna~ava broj prekr{ajnog naloga ili rje{ewa suda. 21.^etvrtak. 35. 46. 17. 42.republi~kog izri~u nadle`ni organa koji je vodio republi~ki organi postupak. 31. 45. 49. 2 Predsjednik Republike Srpske 3 01 4 01 5 001 . 28. odnosno organizacijama socijalnog osigurawa. 18. 39. br. 19. 12. 13. 24. za kazne izre~ene u prekr{ajnom postupku ili prekr{ajnim nalogom do 31. 55. 56.jedicije nice NAPOMENA: [ifra op{tine “016” . Prilog 8 NAPOMENA Kod popuwavawa naloga za uplatu za odre|ene vrste prihoda koriste se odgovaraju}e {ifre buxetskih organizacija prema sqede}em: 1 1.suda koji vodi postupak Nov~ane kazne za Odgovaraju}a {ifra buxetske krivi~na djela organizacije . prihoda 1 722511 Prihod republi~kih organa i organizacija 2 722513 Carinsko evidentirawe 3 722515 4 722211 5 723114 6 723115 Broj 18 . 22.Poreske uprave naplate Republike Srpske Republi~ka sudska Odgovaraju}a {ifra buxetske taksa organizacije . 61. koji se evidentira u Centralnom registru nov~anih kazni. 40. godine Oduzeta sredstva i Odgovaraju}a {ifra buxetske imovinska korist organizacije . 36. 29. 57. 44. 27.republi~kog u postupcima iz organa koji je vodio postupak nadle`nosti republi~kih organa Vlastiti prihodi Odgovaraju}a {ifra buxetske op{tinskih organizacije . 52.Br~ko koristi se samo kod upla}ivawa doprinosa i drugih prihoda za osigurawe prema vanbuxetskim fondovima. Prilog 9 SPISAK BUXETSKIH KORISNIKA BUXETA REPUBLIKE SA BROJ^ANIM OZNAKAMA ([IFRAMA) R. 23. Br~ko ^ajni~e ^elinac Derventa Doboj Fo~a Gacko Pelagi}evo Ustipra~a Petrovo Han Pijesak Jezero Osmaci Kalinovik Ribnik Kotor Varo{ Kupres Lakta{i Lopare Qubiwe Modri~a Vukosavqe Mrkowi} Grad Nevesiwe Dowi @abar Prijedor Prwavor Rogatica Rudo O{tra Luka Kasindo Lukavica Pale Isto~ni Stari Grad Trnovo Kne`evo Sokolac Srbac Srebrenica Berkovi}i [ekovi}i [ipovo Tesli} Isto~ni Drvar Trebiwe Ugqevik Vi{egrad Vlasenica Zvornik Bosanska Kostajnica SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 2. 26. Naziv potro{a~ke jedinice Broj Broj Broj mini. 37.Republi~ke uprave carina koja je izvr{ila cariwewe robe Posebna taksa u Odgovaraju}a {ifra buxetske postupku prinudne organizacije .suda koji je vodio postupak Nov~ane kazne za Odgovaraju}a {ifra buxetske prekr{aje koje organizacije . 59. 16. Vrsta Naziv prihoda br. decembra 2006. 48. 51. 34. 60.

Policijska stanica Qubija 68. Uprava za analitku. Sektor kriminalisti~ke policije 56. Policijska stanica Omarska 69.Strana 30 . Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Prijedor 54. 26. 38. Policijska stanica Gradi{ka 60. Policijska stanica Srbac 63. Policijska stanica Potkozarje 50. Odjeqewe za pravne i kadrovske poslove 57. 7. Sarajevo 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove . 13. 28. 27. 14. 3 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 110 111 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 240 241 242 243 244 6. 24.Odjeqewe I. 32. Stani~no odjeqewe policije Jezero 77. Policijska stanica O{tra Luka 75. Policijska stanica Kozarska Dubica 71. 16. 29. Policijska stanica Kostajnica 72. 34. Stanica javne bezbjednosti Prijedor 67. Odjeqewe za eksplozivne materije i poslove za{tite od po`ara 58. 8. Jedinica za podr{ku BL 43.Odjeqewe Bijeqina 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove . 36. Jedinica za podr{ku Mrkowi} Grad 45.Odjeqewe Bawa Luka 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove . 21. 19.Odjeqewe Prijedor 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove . 9. Policijska stanica ^elinac 65.Lazarevo 47. 12.centar za jednakost i ravnopravnost polova 04 Kancelarija pravnog predstavnika 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove . 15. 12. Specijalna jedinica policije 40. 17. 31. 22. Stani~no odjeqewe policije Kupres 78. Policijska stanica BL . mart 2009. Odjeqewe za materijalnofinansijske i tehni~ke poslove 59. Policijska stanica Ribnik 80. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Bawa Luka 51.Odjeqewe Trebiwe 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove . 11. Stani~no odjeqewe policije Krupa na Uni 74. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Prwavor 52. Stanica javne bezbjednosti Mrkowi} Grad 76. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 4 02 03 04 5 001 001 001 ^etvrtak. 23. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Gradi{ka 53. 35.Odjeqewe Doboj 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove . 4. Stani~no odjeqewe policije Bronzani Majdan 49. Policijska stanica za intervencije 81. Policijska stanica Kne`evo 64. 20.Broj 18 1 2. informatiku i komunikacije 41. Policijska stanica Prwavor 62. Policijska stanica Lakta{i 61. Policijska stanica Novi Grad 73. Jedinica za podr{ku PD 44.Centar 46. Policijska stanica BL . Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Mrkowi} Grad 55. Policijska stanica Kotor Varo{ 66. 37. 18. 33. Policijska stanica BL . 5. 10. 25. 2 3 Narodna skup{tina Republike 02 Srpske Ombudsman Republike Srpske za{titnik qudskih prava 02 Vije}e naroda Republike Srpske 02 Republi~ka komisija za utvr|ivawe sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske i Komisija za `albe 02 Republi~ka komisija za utvr|ivawe sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske 02 Komisija za `albe 02 Ustavni sud Republike Srpske 03 Vlada Republike Srpske 04 Buxetska rezerva 04 Vazduhoplovni servis Republike Srpske 04 Republi~ka uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove 04 Program katastarskog premjera 04 Republi~ki sekretarijat za zakonodavstvo 04 Republi~ki sekretarijat za odnose sa Me|unarodnim krivi~nim sudom u Hagu i istra`ivawe ratnih zlo~ina 04 Agencija za dr`avnu upravu 04 Odbor dr`avne uprave za `albe 04 Gender centar . 3. Policijska stanica Kozarac 70. Policijska stanica [ipovo 79.Centrala 04 Slu`ba za zajedni~ke poslove Vlade Republike Srpske 04 Helikopterski servis 04 Ministarstvo unutra{wih poslova 07 Ministarstvo u sjedi{tu 07 Slu`ba ministra 07 Direktor policije 07 Uprava policije 07 Uprava kriminalisti~ke policije 07 Uprava za pravne i kadrovske poslove 07 Uprava za materijalno-finansijske i imovinske poslove 07 Uprava za policijsko obrazovawe 07 05 05 05 04 05 05 07 10 10 11 000 001 002 001 001 002 001 001 002 001 12 13 14 16 17 19 19 19 19 19 19 19 19 20 21 12 12 12 12 12 12 12 12 12 001 001 001 001 001 000 001 002 003 004 005 006 007 001 001 000 100 101 102 103 104 107 108 109 1 2 39.Lau{ . CJB Bawa Luka 42. 30. Policijska stanica BL Obili}evo 48.

Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja [amac 07 91. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Gacko 157. Policijska stanica Qubiwe 164. Odsjek za ekspolozivne materije i poslove za{tite od po`ara 160. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja I. Odjeqewe za analitiku. Policijska stanica Petrovo 07 101. Stanica javne bezbjednosti Fo~a 145. Policijska stanica za bjezbjednost saobra}aja Bijeqina 07 110. Policijska stanica Berkovi}i 163. Policijska stanica Pelagi}evo 07 103. Policijska stanica Srebrenica 07 119. informatiku i komunikacije 167. Policijska stanica Jawa 07 109. Odjeqewe za materijalnofinansijske i tehni~ke poslove 07 115. Odjeqewe za materijalnofinansijske i tehni~ke poslove 07 95. Policijska stanica Rogatica 141. Policijska stanica [ekovi}i 07 123. Jedinica za podr{ku Doboj 07 86. Jedinica za podr{ku Bijeqina 07 106. Policijska stanica Vlasenica 07 122. Policijska stanica Zvornik 07 125. Sektor policije 152. Policijska stanica Kalinovik 147. Policijska stanica Trnovo 143. informatiku i komunikacije 151. Odjeqewe za eksplozivne materije i poslove za{tite od po`ara 07 94. Policijska stanica Trebiwe 155. informatiku i komunikacije 07 84. CJB Doboj 07 85. Osnovno obrazovawe 170.Strana 31 3 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 14 5 501 502 503 504 505 506 507 508 509 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 600 601 602 603 604 605 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 001 000 001 1 2 3 82. informatiku i komunikacije 07 104. Sektor kriminalisti~ke policije 158. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Doboj 07 89. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Trebiwe 156. Policijska stanica Modri~a 07 99. Stani~no odjeqewe policije Vukosavqe 07 100. CJB Bijeqina 07 105. Policijska stanica Isto~ni Stari Grad 131. O[ “Branko ]opi}” Bawa Luka . Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Fo~a 133. Sektor kriminalisti~ke policije 07 112. Odjeqewe za analitiku. CJB Isto~no Sarajevo 07 1 2 127. Odjeqewe za analitiku. Sektor policije 168. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 245 246 300 301 302 303 304 306 307 308 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 400 401 402 403 404 405 406 407 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 500 Broj 18 . Jedinica za podr{ku Zvornik 07 107. Policijska stanica Pale 130. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Derventa 07 90. Policijska stanica Isto~no Sarajevo 140. Sektor grada Bawa Luka 07 83. mart 2009. Policijska stanica Nevesiwe 162. Policijska stanica Doboj I 07 87. informatiku i komunikacije 07 124. Sektor kriminalisti~ke policije 07 92. Odjeqewe za pravne i kadrovske poslove 137. Stanica javne bezbjednosti Zvornik 07 118. Odjeqewe za analitiku. Policijska stanica Sokolac 142. Policijska stanica Novo Gora`de 150. Odjeqewe za analitiku. Policijska stanica [amac 07 97. Policijska stanica Han Pijesak 144. Policijska stanica za bjezbjednost saobra}aja Zvornik 07 111. Policijska stanica Tesli} 07 96. Sarajevo 132. Odjeqewe za eksplozivne materije i poslove za{tite od po`ara 07 114. Policijska stanica Doboj II 07 88. Policijska stanica Ugqevik 07 117. Policijska stanica Derventa 07 98. Policijska stanica Mili}i 07 121. Policijska stanica Rudo 149.^etvrtak. Jedinica za podr{ku Trebiwe 154. Policijska stanica Brod 07 102. Policijska stanica Bratunac 07 120. Odjeqewe za materijalnofinansijske i tehni~ke poslove 139. 12. Jedinica za podr{ku Fo~a 129. Policijska stanica Gacko 165. Odjeqewe za pravne i kadrovske poslove 159. Jedinica za podr{ku Isto~no Sarajevo 128. Policijska stanica Lopare 07 116. Odjeqewe za pravne i kadrovske poslove 07 93. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Vi{egrad 135. Policijska stanica Kozluk 07 126. Policijska stanica Bijeqina 07 108. Ministarstvo prosvjete i kulture 169. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Sokolac 134. Policijska stanica ^ajni~e 146. Policijska stanica Vi{egrad 148. CJB Trebiwe 153. Odjeqewe za materijalnofinansijske i tehni~ke poslove 161. Odjeqewe za eksplozivne materije i poslove za{tite od po`ara 138. Odjeqewe za pravne i kadrovske poslove 07 113. Policijska stanica Bile}a 166. Sektor kriminalisti~ke policije 136.

O[ “Dositej Obradovi}” Bawa Luka 172. O[ “Jovan Cviji}” Brezi~ani 232. O[ “Nemawa Vlatkovi}” [ipovo 253.Strana 32 .Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 3 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 ^etvrtak. O[ “Ivan Goran Kova~i}” Mrkowi} Grad 225. mart 2009. O[ “Dositej Obradovi}” Prijedor 230. O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Tesli} 256. O[ “Mladen Stojanovi}” Lakta{i 220. O[ “Ivo Andri}” Kula{i 243. 12. Papandreu” Aleksandrovac 221. O[ “Dragan Vujanovi}” Svodna 209. Smrti}i 242. O[ “Branko Radi~evi}” Bawa Luka 179. O[ “Borisav Stankovi}” Bawa Luka 183. O[ “]irilo i Metodije” Trnopoqe 238. O[ “Miroslav Anti}” Bistrica 186. O[ “Jovan Du~i}” Lamovita 235. O[ “Vojislav Ili}” Krupa na Vrbasu 192. O[ “Holandija” Slatina 222. O[ “Aleksa [anti}” Bawa Luka 181. O[ “Vasa ^ubrilovi}” Gradi{ka 201. O[ “Nikola Ma~ki}” Previja 214. O[ “Janko Veselinovi}” Mi{in Han 187. O[ “Milutin Boji}” Potkozarje 189. O[ “Jovan Du~i}” Zalu`ani 196. O[ “Mladen Stojanovi}” Jo{avka 213. O[ “Georgi Stojkov Rakovski” Bawa Luka 184. O[ “Vuk Karaxi}” Dowi Vija~ani 241. O[ “Petar Ko~i}” Imqani 248. O[ “Branislav Nu{i}” Bawa Luka 175. O[ “]irilo i Metodije” Piskavica 193. O[ “Mladen Stojanovi}” G. O[ “Desanka Maksimovi}” Ribnik 215. O[ “Branko ]opi}” Bjelajce 227. O[ “Vuk Karaxi}” Bara}i 226. O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Bawa Luka 174. O[ “Sveti Sava” Kotor Varo{ 217. O[ “Branko ]opi}” Dowi Agi}i 208. O[ “Vuk Karaxi}” Omarska 237. O[ “Petar Ko~i}” Mrkowi} Grad 224. O[ “Petar Me}ava” Kostajnica 210. O[ “Petar Ko~i}” Nova Topola 204. O[ “Vuk Stefanovi} Karaxi}” Bawa Luka 182. O[ “Petar Ko~i}” Sitnica 216. O[ “Jovan Cviji}” Bawa Luka 178. O[ “Branko ]opi}” Prijedor 228. Podgradci 203. O[ “Sveti Sava” Bawa Luka 177. O[ “Petar Ko~i}” [iprage 219. O[ “Vuk Karaxi}” Turjak 205. O[ “Sveti Sava” Novi Grad 207. O[ “Mladen Stojanovi}” Qubija 236. O[ “Majka Kne`opoqka” Kne`ica 199. O[ “Vuk Karaxi}” Kozarska Dubica 198. O[ “Mladen Stojanovi}” Bronzani Majdan 185. O[ “Vuk Karaxi}” Tesli} 255. Dubrava 1 2 212. O[ “Vuk Karaxi}” Sitne{i 251. O[ “Desanka Maksimovi}” Prijedor 231. O[ “Zmaj Jova Jovanovi}” Bawa Luka 173. O[ “Dositej Obradovi}” Kne`evo 247. O[ “Milan Raki}” Karanovac 191. O[ “Milo{ Duji}” ^elinac 211. O[ “Sveti Sava” Kozarska Dubica 197. O[ “Nikola Tesla” Prwavor 240. O[ “Dositej Obradovi}” Razboj 252. O[ “Desanka Maksimovi}” Trn 223. O[ “Sveti Sava” G. O[ “Rade Marjanac” Strojice 254. O[ “Georgios A. O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Busnovi 233. O[ “Dositej Obradovi}” Blatnica . O[ “Me{a Selimovi}” Li{wa 244. O[ “Stanko Rakita” Vrbawa 195. O[ “Petar Ko~i}” Kola 190. O[ “Branko Radi~evi}” Petrovo 234. O[ “Danilo Borkovi}” Gradi{ka 200. O[ “Ivan Goran Kova~i}” Bawa Luka 176. O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Maslovare 218. O[ “Vuk Karaxi}” @ivinice 249. O[ “Petar Ko~i}” Prijedor 229. O[ “\ura Jak{i}” [argovac 194. 3 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 065 066 068 069 070 071 072 073 074 076 077 078 079 080 081 082 083 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 1 2 171. O[ “Branko ]opi}” Prwavor 239. O[ “Petar Ko~i}” [ibovska 246. O[ “Milo{ Crwanski” Poto~ani 245. O[ “Novak Piva{evi}” St. O[ “Vuk Karaxi}” Novi Grad 206. O[ “Ivo Andri}” Bawa Luka 180. O[ “Desanka Maksimovi}” Drago~aj 188. O[ “Jovan Jovanovi} Zmaj” Srbac 250. O[ “Kozarska djeca” Gradi{ka 202.

326. O[ “Prota Stevan Du{ani}” Pribini} 08 259. 350. 312. O[ “Sveti Sava” Brod 08 266. O[ “Aleksa [anti}” Vukosavqe 08 284. 12. 337. O[ “Josif Pan~i}” Kozica 08 08 263. Crkvina 08 286. O[ “Aleksa [anti}” Osmaci 08 308. mart 2009. O[ “Sveti Sava” Bijeqina 08 294. 344. 343. 347. 330. 331. 335. O[ “Vuk Karaxi}” Jezero 264. O[ “Petar Ko~i}” Sjenina Rijeka 08 278. 310. Obarska O[ “Jovan Jovanovi} Zmaj” Trebiwe O[ “Sveti Vasilije Ostro{ki” Trebiwe O[ “Vuk Karaxi}” Trebiwe O[ “Sveti Sava” Qubiwe O[ “Sveti Sava” Bile}a O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Bile}a O[ “Sveti Sava” Gacko O[ “Risto Prorokovi}” Nevesiwe O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Berkovi}i O[ “Qutica Bogdan” Kalinovik O[ “Sveti Sava” Fo~a O[ “Veselin Masle{a” Fo~a O[ “Rudo” Rudo O[ “Bo{ko Buha” [trpci O[ “Vuk Karaxi}” Vi{egrad O[ “Sveti Sava” Rogatica O[ “Sokolac” Sokolac O[ “Milan Ili} ^i~a [umadijski” Han Pijesak O[ “Mokro” Mokro O[ “Aleksa [anti}” Vojkovi}i O[ “Jovan Du~i}” Kasindo O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Lukavica O[ “Sveti Sava” Isto~no Novo Sarajevo O[ “Jovan Du~i}” ^ajni~e O[ “Drini}” Petrovac-Drini} O[ “Pale” Pale O[ “Trnovo” Trnovo O[ “Sveti Sava” Dubrava O[ “Kozarac” Kozarac O[ “Milo{ Crwanski” Bawa Luka O[ “Dvorovi” Dvorovi O[ “Jovan Cviji}” Driwa~a . 340. O[ “Desanka Maksimovi}” O{tra Luka 08 302. 346. 353. O[ “Petar Ko~i}” Ugodnovi} 08 258. 322. O[ “\or|e Panzalovi}” Osiwa 08 270. 341. 321. O[ “Vuk Karaxi}” Bratunac 08 300. O[ “Branko ]opi}” D. O[ “Obudovac” Obudovac 08 288. 329. 323. Broj 18 . O[ “Sveti Sava” Kakmu` 08 283. 336. O[ “Knez Ivo od Semberije” Bijeqina 08 293. Dubovik 08 265. 352. 316. O[ “Me{a Selimovi}” Jawa 08 298. O[ “Desanka Maksimovi}” Stanari 08 279. 354. O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Boqani} 08 274. 324. Dragaqevac 08 297. O[ “Radoje Domanovi}” Osje~ani 08 275. 349. O[ “Sveti Sava” Crneqevo 08 299. 311. O[ “\ura Jak{i}” Podnovqe 08 276. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 142 143 144 145 146 147 148 149 1 309. O[ “Dositej Obradovi}” Doboj 08 272. 318. O[ “Sveti Sava” Lopare 08 2 O[ “Veqko ^ubrilovi}” Priboj O[ “Bra}a Jak{i}” Mili}i O[ “Vasa Pelagi}” Pelagi}evo O[ “Kosta Todorovi}” Skelani O[ “Aleksa [anti}” Ugqevik O[ “Filip Vi{wi}” D. 332. O[ “Vuk Karaxi}” Petrovo 08 282. O[ “Ozren” D. 351. O[ “Petar Ko~i}” Kozluk 08 305.Strana 33 3 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 150 151 152 153 154 155 156 157 159 160 161 162 163 164 165 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 192 194 195 197 200 201 202 204 1 2 3 257. O[ “Jefrem Stankovi}” ^e~ava 08 261. Paklenica 08 301. O[ “Ivo Andri}” Duli}i 08 260. 355. 328.^etvrtak. O[ “Petar [kundri}” Japra 08 262. O[ “Crkvina” G. 319. 339. 333. O[ “Nikola Tesla” Derventa 08 268. O[ “Sveti Sava” Zvornik 08 304. O[ “Nikola Tesla” Pilica 08 306. 327. 313. O[ “Vuk Karaxi}” Bijeqina 08 292. O[ “Sutjeska” Modri~a 08 289. O[ “Vuk Karaxi}” Vlasenica 08 303. O[ “]irilo i Metodije” Glavi~ica 08 296. O[ “Petar Ko~i}” Brodac 08 295. 317. april” Derventa 08 267. 342. O[ “19. O[ “Sveti Sava” Modri~a 08 281. O[ “Vuk Karaxi}” Ro|evi}i 08 307. O[ “Todor Doki}” Kalenderovci 08 269. 334. 348. 314. O[ “Jovan Du~i}” Bijeqina 08 291. 325. O[ “Stefan Nemawa” G. O[ “[amac” [amac 08 285. O[ “Vuk Karaxi}” Vitkovci 08 280. 315. 320. 338. 345. O[ “Vuk Karaxi}” Doboj 08 271. O[ “Sveti Sava” Doboj 08 273. Trnova O[ “Vuk Karaxi}” Zabr|e O[ “Jovan Du~i}” [ekovi}i O[ “Desanka Maksimovi}” ^elopek O[ “Dositej Obradovi}” Koraj O[ “Dositej Obradovi}” Suvo Poqe O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Srebrenica O[ “Branko Radi~evi}” Bratunac O[ “Petar Ko~i}” Kravica O[ “Petar Petrovi} Wego{“ V. O[ “Dowi @abar” Dowi @abar 08 290. Slatina 08 287. O[ “Milan Raki}” Rudanka 08 277. O[ “Gorwa Slatina” G.

373. Gimnazija sa tehni~kim {kolama Derventa 402. 375. 379. 370. Institucije kulture 439. 382. 358. 385. 378. S[C “Jovan Cviji}” Modri~a 404. Centar sredwih {kola Trebiwe 435. Tehni~ki {kolski centar Zvornik 415. 390. Sredwa {kola “Svetozar ]orovi}” Qubiwe 437.Strana 34 . 371. Narodna biblioteka “]irilo i Metodije” Prijedor 442. 376. 364. 12. 394. 381. Narodna biblioteka Tesli} 441. 383.Broj 18 1 356. S[C “Vuk Karaxi}” Lopare 413. 388. S[C “Aleksa [anti}” Nevesiwe 432. 3 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 17 18 18 18 18 18 18 5 048 049 051 052 053 054 055 056 057 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 079 080 081 083 084 085 086 089 001 000 001 002 003 004 006 2 O[ “Lije{}e” Lije{}e Sredwe obrazovawe Gimnazija Bawa Luka Gra|evinska {kola Bawa Luka Ekonomska {kola Bawa Luka Elektrotehni~ka {kola “Nikola Tesla” Bawa Luka Medicinska {kola Bawa Luka Poqoprivredna {kola Bawa Luka Tehni~ka {kola Bawa Luka Tehnolo{ka {kola Bawa Luka Ugostiteqsko-trgovinskoturisti~ka {kola Bawa Luka [kola u~enika u privredi Bawa Luka Gimnazija Gradi{ka Tehni~ka {kola Gradi{ka Sredwa stru~na i tehni~ka {kola Gradi{ka Sredwa {kola ^elinac S[C “Nikola Tesla” Kotor Varo{ Sredwa {kola “Jovan Du~i}” Kne`evo Gimnazija Mrkowi} Grad Ma{inska {kola Mrkowi} Grad S[C “Petar Ko~i}” [ipovo S[C “Lazar Duki}” Ribnik [C “Petar Ko~i}” Srbac Gimnazija Prwavor Sredwa {kola Prwavor Gimnazija “Sveti Sava” Prijedor Elektrotehni~ka {kola Prijedor Ma{inska {kola Prijedor Poqoprivredno-prehrambena {kola Prijedor Ugostiteqsko-ekonomska {kola Prijedor Medicinsko-tehnolo{ka i gra|evinska {kola Prijedor MS[ “Nikola Tesla” Kozarska Dubica Gimnazija “Petar Ko~i}” Novi Grad Mje{ovita {kola “\uro Radmanovi}” Novi Grad Sredwa stru~na {kola Kostajnica Gimnazija “Jovan Du~i}” Doboj Ekonomska i trgovinska {kola Doboj Medicinska {kola Doboj Tehni~ka {kola Doboj Saobra}ajna i elektro {kola Doboj Upravna. 372. 386. 362. 360. 397. Srpska pravoslavna bogoslovija “Svetog Petra Dabrobosanskog” Fo~a 430. 374. S[C “Milorad Vla~i}” Vlasenica 417. Tesla” Tesli} SM[ “Jovan Du~i}” Tesli} Sredwo{kolski centar Petrovo Sredwa {kola “Nikola Tesla” Brod 1 2 401. 361. Sredwa {kola “Petar Petrovi} Wego{“ [ekovi}i 416. Ekonomska {kola Bijeqina 407. 357. S[C “Pero Slijep~evi}” Gacko 431. Stru~na {kola za radni~ka zanimawa Derventa 403. S[C “Golub Kure{” Bile}a 433. 368. Republi~ki pedago{ki zavod 438. 384. juni” Isto~no Novo Sarajevo 423. Sredwo{kolski centar Bratunac 419. Sredwo{kolski centar Rudo 427. Gimnazija i SS[ “Petar Ko~i}” Zvornik 414. Sredwo{kolski centar ^ajni~e 428. 380. Sredwa {kola “Mihajlo Petrovi} Alas” Ugqevik 412. Sredwa {kola “28. Sredwa {kola “Nikola Tesla” [amac 405. 400. 393. 367. 366. 389. 363. 387. Sredwo{kolski centar Pale 421. Gimnazija “Jovan Du~i}” Trebiwe 434. 377. 396. Sredwa {kola Rogatica 425. mart 2009. 391. Sredwa {kola Sokolac 424. Sredwo{kolski centar Mili}i 418. Tehni~ka {kola “Mihajlo Pupin” Bijeqina 410. Gimnazija i Sredwa stru~na {kola Isto~na Ilixa 422. 392. 359. Tehni~ka {kola Trebiwe 436. Centar za informisawe i kulturu Kozarska Dubica . Sredwo{kolski centar Srebrenica 420. Sredwa {kola “Ivo Andri}” Vi{egrad 426. S[C “Nikola Tesla” Vukosavqe 405. Gimnazija “Filip Vi{wi}” Bijeqina 406. Sredwa stru~na {kola Jawa 411. Narodna biblioteka [ipovo 440. Poqoprivredna i medicinska {kola Bijeqina 408. 369. Narodna biblioteka Gradi{ka 443. 395. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 3 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 4 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 5 205 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 ^etvrtak. Ugostiteqska i [UP {kola Doboj Mje{ovita {kola “N. 399. 365. 398. Sredwo{kolski centar Fo~a 429.

Narodna biblioteka Novi Grad 08 451. Narodna biblioteka “Filip Vi{wi}” Bijeqina 08 472. 505. 509. 493. 500. 492. 515. Narodna biblioteka Mrkowi} Grad 08 449. Narodna biblioteka Trebiwe 08 465. Spomen-podru~je Dowa Gradina 08 486. 496. Narodna biblioteka Ugqevik 08 473. 501. Narodna biblioteka “Ivo Andri}” ^elinac 08 487. 529. Narodna biblioteka Pale 08 455. Muzej Republike Srpske Bawa Luka 08 479. 512. 526. Narodno pozori{te Republike Srpske Bawa Luka 08 482. Narodna biblioteka Lopare 08 474. Narodna biblioteka Sokolac 08 454. 519. Mati~na biblioteka Isto~no Sarajevo 08 457. JU Centar za kulturu Prwavor 08 450. Narodna biblioteka Han Pijesak 08 458. 532.^etvrtak. Narodna biblioteka “Jovan Du~i}” Kalinovik 08 470. Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske Bawa Luka 08 480. Narodna biblioteka [ekovi}i 08 453. 513. 502. 494. 490 491. Narodna biblioteka Kotor Varo{ 08 488. Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske Bawa Luka 08 481. Narodna biblioteka Doboj 08 475. 524. Muzej “Kozare” Prijedor 08 2 Narodna biblioteka Petrovo JU Kwi`evna zadruga Narodna biblioteka Mili}i Narodna biblioteka Berkovi}i Narodna biblioteka Rogatica Narodna biblioteka Trnovo Narodna biblioteka Ribnik Narodna biblioteka “Bo`idar Gora`danin” JU Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica Republike Srpske (Bawa Luka) Narodna biblioteka Isto~ni Stari Grad JU Narodna biblioteka Srbac Republi~ki zavod za za{titu kulturno-istorijskog i prirodnog nasqe|a Arhiv Republike Srpske Republi~ki sekretarijat za vjere Univerzitet u Bawoj Luci Rektorat Bawa Luka Akademija umjetnosti Bawa Luka Arhitektonsko-gra|evinski fakultet Bawa Luka Ekonomski fakultet Bawa Luka Elektrotehni~ki fakultet Bawa Luka Ma{inski fakultet Bawa Luka Medicinski fakultet Bawa Luka Pravni fakultet Bawa Luka Prirodno-matemati~ki fakultet Bawa Luka Poqoprivredni fakultet Bawa Luka Tehnolo{ki fakultet Bawa Luka Fakultet fizi~kog vaspitawa i sporta Bawa Luka Filozofski fakultet Bawa Luka [umarski fakultet Bawa Luka Cedubal Bawa Luka Vi{a tehni~ka {kola Doboj Univerzitet u Isto~nom Sarajevu Rektorat Isto~no Sarajevo Akademija likovnih umjetnosti Trebiwe Ekonomski fakultet Br~ko Ekonomski fakultet Pale Elektrotehni~ki fakultet Isto~no Novo Sarajevo Ma{inski fakultet Isto~no Novo Sarajevo Medicinski fakultet Fo~a Muzi~ka akademija Isto~no Novo Sarajevo Pedago{ki fakultet Bijeqina Poqoprivredni fakultet Isto~no Novo Sarajevo Pravni fakultet Pale Pravoslavni bogoslovski fakultet “Sveti Vasilije Ostro{ki” Fo~a . 511.Strana 35 3 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 4 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 20 22 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 5 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 001 001 001 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 1 2 3 444. Regionalni muzej Doboj 08 476. Narodna biblioteka “Veselin Masle{a” Lakta{i 08 447. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 4 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 5 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 019 020 021 022 023 024 025 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 055 1 489. Narodna biblioteka ^ajni~e 08 464. Narodna biblioteka Vlasenica 08 461. Narodna biblioteka Zvornik 08 459. 510. 531. Muzej Hercegovine Trebiwe 08 466. 522. 527. 497. Narodna biblioteka Nevesiwe 08 471. 499. 506. 523. Narodna biblioteka Srebrenica 08 484. 514. Narodna biblioteka Gacko 08 468. Narodna biblioteka [amac 08 477. 521. 498. Narodna biblioteka “Branko Radi~evi}” Derventa 08 478. 518. Dje~ije pozori{te Bawa Luka 08 483. 520. SRNA film Pale 08 456. 508. Broj 18 . Narodna biblioteka “Branko ]opi}” Brod 08 485. Narodna biblioteka Qubiwe 08 469. 504. 12. Narodna biblioteka Kostajnica 08 445. 516. 525. 528. Narodna biblioteka Vi{egrad 08 452. 503. 517. Narodna biblioteka Bratunac 08 460. mart 2009. Narodna biblioteka “Vladimir Ga}in” Bile}a 08 467. Srpska centralna biblioteka “Prosvjeta” Fo~a 08 463. Narodna biblioteka “Prosvjeta” Rudo 08 462. 507. 495. Narodna biblioteka Kne`evo 08 446. 530.

Fakultet za fizi~ku kulturu Pale 08 536. Podru~ni centar Isto~no 09 Sarajevo 578. Okru`ni zatvor Trebiwe 10 614. Republi~ko tu`ila{tvo Republike Srpske 10 594. Muzi~ka {kola Prwavor 08 559. Ministarstvo pravde 10 592. 12. Muzi~ka {kola Zvornik 08 560. JU Studentski centar Zvornik 08 545. Muzi~ka {kola “Vlado Milo{evi}” Bawa Luka 08 555. Okru`ni sud Isto~no Sarajevo 10 606. JU Dom u~enika Bogoslovija Fo~a 08 553. Republi~ki devizni inspektorat 09 580. Sudska policija Republike Srpske 10 597. Okru`ni sud Trebiwe 10 607. Specijalno i umjetni~ko obrazovawe 08 554. Osnovni sud Prijedor 10 619. JU Studentski centar “Nikola Tesla” Bawa Luka 08 544. Republi~ki zavod za statistiku 09 581. JU Studentski centar Trebiwe 08 548. Visoka medicinska {kola Prijedor 08 541. Osnovni sud Bawa Luka 10 615. Osnovni sud Novi Grad 10 620. Osnovni sud Zvornik 10 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 . Kazneno-popravni zavod Bawa Luka 10 609. Podru~ni centar Bawa Luka 09 573. Muzi~ka {kola “Branko Smiqani}” Gradi{ka 08 557. Osnovni sud Kotor Varo{ 10 621. Vrhovni sud Republike Srpske 10 593. JU Studentski centar Pale 08 547. Muzi~ka {kola Trebiwe 08 561. Ostala potro{wa 09 589. Specijalna osnovna i sredwa {kola “\or|e Nato{evi}” Prijedor 08 568. Ostala buxetska potro{wa 09 584. Visoka {kola za turizam i hotelijerstvo Trebiwe 08 542. Osnovni sud Gradi{ka 10 618. Okru`no tu`ila{tvo Bijeqina 10 599. Podru~ni centar Prijedor 09 574. Pravobranila{tvo Republike Srpske 10 595. Centar za obrazovawe i rehabilitaciju slu{awa i govora Bawa Luka 08 567. Fakultet za proizvodwu i menaxment Trebiwe 08 535. Javna ulagawa 09 588. Ostala potro{wa . Okru`ni sud Bijeqina 10 604. Filozofski fakultet Pale 08 534. Muzi~ka {kola “Stevan S. Podru~ni centar Bijeqina 09 1 2 3 576. Podru~ni centar Zvornik 09 577. JU Dom u~enika Doboj 08 551. 4 19 19 19 21 22 22 22 23 23 23 23 23 24 24 24 24 25 26 27 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 5 006 007 008 001 000 001 002 000 001 003 004 005 000 001 002 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 1 2 3 533. JU Dom u~enika Trebiwe 08 550. Muzi~ka {kola Fo~a 08 562. Zavod za slijepe i slabovide “Budu}nost” Derventa 08 569. Okru`ni sud Bawa Luka 10 603. Ostala potro{wa . Podru~ni centar Doboj 09 575. Kazneno-popravni zavod Fo~a 10 610. mart 2009. Osnovni sud Mrkowi} Grad 10 616. Muzi~ka {kola Prijedor 08 556. Okru`no tu`ila{tvo Trebiwe 10 602. Saobra}ajni fakultet Doboj 08 538. Ministarstvo finansija 09 570. Muzi~ka {kola “Sveti Roman Melod” Nevesiwe 08 563. Javna ustanova Centar za edukaciju sudija i javnih tu`ilaca u Republici Srpskoj 10 596. Kazneno-popravni zavod Isto~no Sarajevo 10 613. Okru`ni sud Doboj 10 605. Okru`ni zatvor Bijeqina 10 611. Okru`no tu`ila{tvo Doboj 10 600. Centar “Za{titi me” Bawa Luka 08 566. Mokrawac” Bijeqina 08 565. Osnovni sud Prwavor 10 617. Poreska uprava Republike Srpske Sjedi{te 09 572. Stara devizna {tedwa 09 587. Unutra{we obaveze i 09 potra`ivawa 586. Ino-obaveze 09 585. Posebno tu`ila{tvo za suzbijawe organizovanog i najte`ih oblika privrednog kriminala Specijalno tu`ila{tvo 10 608.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 4 31 31 31 31 31 31 31 32 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 18 19 19 19 19 19 19 5 013 014 015 016 017 018 019 001 001 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 001 000 001 002 003 004 005 ^etvrtak. Program statisti~kih istra`ivawa 09 583. Okru`ni zatvor Doboj 10 612.sukcesija 09 591. Podru~ni centar Trebiwe 09 579. Stomatolo{ki fakultet Fo~a 08 539. Studentski i |a~ki domovi 08 543. Okru`no tu`ila{tvo Isto~no Sarajevo 10 601. Poreska uprava 09 571. JU Dom u~enik Bijeqina 08 552.privatizacija 09 590. Okru`no tu`ila{tvo Bawa Luka 10 598. Osnovni sud Bijeqina 10 622. JU Studentski centar Isto~no Sarajevo 08 546. Tehnolo{ki fakultet Zvornik 08 540.Strana 36 . Muzi~ka {kola “Markus Papandreu” Doboj 08 564. Muzi~ka {kola Lukavica 08 558. Fakultet spoqne trgovine Bijeqina 08 537. JU Sredwo{kolski dom Bawa Luka 08 549. Republi~ki zavod za statistiku 09 582.

626. 658. 659. 625. omladinu i sport Prilog 10 BROJ^ANE OZNAKE ([IFRE) KORISNIKA BUXETA OP[TINA Naziv korisnika Grad Op{tina Potro{a~ka jedinica 1 2 Grad Bawa Luka Skup{tina grada 2 Tro{kovi izbora i Izborne komisije2 Gradona~elnik 2 Stru~na slu`ba Skup{tine grada i gradona~elnika 2 Buxetska rezerva 2 Odjeqewe za op{tu upravu 2 Odjeqewe za finansije 2 Odjeqewe za privredu 2 Robne rezerve za potrebe grada 2 Odjeqewe za prostorno ure|ewe 2 Odjeqewe za komunalne i stambene poslove 2 Ure|ewe gra|evinskog zemqi{ta 2 Zajedni~ka komunalna potro{wa 2 Investicije 2 Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu 2 Ostala buxetska potro{wa 2 Odjeqewe za dru{tvenu djelatnost 2 Odjeqewe za inspekcijske poslove 2 Odjeqewe komunalne policije 2 Slu`ba zajedni~kih poslova 2 Centar za socijalni rad 2 Tro{kovi socijalne za{tite 2 Centar za pred{kolsko vaspitawe 2 Vrti} “Je`eva ku}ica” 2 Vrti} “Na{a djeca” 2 Vrti} “Radost” 2 Vrti} “Plavi ~uperak” 2 Vrti} “Kolibri” 2 Vrti} “Pinokio” 2 Vrti} “Bambi” 2 Vrti} “Sunce” 2 Vrti} “Sre}no djetiwstvo” 2 Vrti} “Leptiri}” 2 Vrti} “Neven” 2 Vrti} “P~elica” 2 Vrti} “Prvi koraci” 2 Vrti} “Tijana” 2 Vrti} “Nata{a” 2 Vrti} “Lana” 2 Vrti} “Bubamara” 2 Vrti} “Marija Ma`ar” 2 Banski dvor . 643. 1 623. 645. 629. 660.Sektor trgovine MTiT . mart 2009. gra|evinarstvo i ekologiju Republi~ka direkcija za obnovu i izgradwu Ministarstvo rada i bora~koinvalidske za{tite Ministarstvo za ekonomske odnose i koordinaciju Ministarstvo za izbjeglice i raseqena lica 1 2 665. 663. 651.^etvrtak. energetike i razvoja Republi~ki zavod za planirawe Republi~ki zavod za standardizaciju i metrologiju Ministarstvo poqoprivrede. 632. 633. 650. 646. 641. 655. 635.Sektor turizma i ugostiteqstva Ugostiteqski servis za potrebe republi~kih organa Ministarstvo za prostorno ure|ewe. 640. 634. 639. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 18 18 18 18 18 18 18 19 19 20 21 22 4 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 41 42 42 44 44 45 46 47 46 46 46 46 46 46 47 48 49 50 48 50 55 55 55 55 55 55 55 56 57 58 59 60 5 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 000 001 002 003 004 005 001 001 001 001 001 001 000 001 009 010 014 015 016 001 001 001 001 001 Broj 18 . 12. 630. 644. 647.Kulturni centar 2 Institut za istoriju 2 3 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 4 110 111 120 121 122 130 140 150 151 160 170 171 172 173 180 190 210 220 230 240 300 301 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 510 520 . 642. 652. 662. 654. 638. 627. 649. 648. 637. 628. 661.Strana 37 3 31 37 4 70 10 5 001 001 2 Osnovni sud Trebiwe Osnovni sud Fo~a Osnovni sud Doboj Osnovni sud Tesli} Osnovni sud Derventa Osnovni sud Modri~a Osnovni sud Sokolac Osnovni sud Vlasenica Osnovni sud Vi{egrad Osnovni sud Srebrenica Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republi~ka uprava civilne za{tite Ministarstvo nauke i tehnologije Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske Ministarstvo zdravqa i socijalne za{tite Ministarstvo privrede. 624. 664. {umarstva i vodoprivrede Poqoprivreda [umarstvo Vodoprivreda Veterinarstvo Administracija (Sekretarijat) Republi~ka direkcija za vode Republi~ki hidrometeorolo{ki zavod Agencija za pru`awe stru~nih usluga u poqoprivredi Agencija za uzgoj i selekcije u sto~arstvu Ministarstvo saobra}aja i veza Republi~ka direkcija za civilnu vazdu{nu plovidbu Ministarstvo trgovine i turizma Ministarstvo . Ministarstvo za porodicu. 631. 656. 636.Sekretarijat Republi~ka direkcija za robne rezerve Republi~ki zavod za cijene MTiT . Glavna slu`ba za reviziju javnog sektora Republike Srpske 666. 657. 653.

Strana 38 . komunalne i stambene poslove Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu Ostala buxetska potro{wa Odjeqewe za inspekcije Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Pred{kolska ustanova “Lepa Radi}” Zavi~ajni muzej Kulturni centar Profesionalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice Agencija za lokalni razvoj Turisti~ka organizacija Gimnazija . mart 2009. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 005 005 005 005 005 005 815 815 815 815 815 818 840 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 815 818 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 815 4 501 503 510 600 601 910 054 055 056 057 059 035 011 110 120 130 140 150 160 190 300 400 600 910 920 034 006 110 120 122 130 140 150 160 170 180 190 220 300 301 400 510 520 600 700 910 920 015 1 Odsjek za civilnu za{titu Mjesne zajednice Gradska razvojna agencija Centar za razvoj i unapre|ewe sela Sportska dvorana “Borik” Gimnazija Gra|evinska {kola Ekonomska {kola Elektrotehni~ka {kola “Nikola Tesla” Medicinska {kola Poqoprivredna {kola Tehni~ka {kola Tehnolo{ka {kola Ugostiteqsko-trgovinskoturisti~ka {kola [kola u~enika u privredi Muzi~ka {kola “Vlado Milo{evi}” Centar “Za{titi me” Centar za obrazovawe i vaspitawe i rehabilitaciju slu{awa i govora Op{tina Mili}i Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe. ra~unovodstvo i naplatu buxeta Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Dje~iji vrti} “P~elica” Vatrogasna jedinica Lokalna agencija za razvoj Op{tinska turisti~ka organizacija MS[ “Nikola Tesla” Centar za informisawe i kulturu Op{tina Gradi{ka Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine Kabinet na~elnika op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu Odjeqewe za dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za urbanizam.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 002 002 002 002 002 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 840 840 840 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 815 818 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 4 600 700 910 920 930 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 001 012 013 110 120 122 130 140 150 160 190 220 240 300 301 400 600 700 066 058 110 120 122 130 140 150 160 170 180 190 210 220 240 300 301 400 ^etvrtak. stambeno-komunalne poslove i ekologiju Ostala buxetska potro{wa Slu`ba za inspekcijske poslove Slu`ba zajedni~kih poslova Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Pred{kolska ustanova “Poletarac” Teritorijalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice Sredwo{kolski centar Mili}i Narodna biblioteka Op{tina Bijeqina Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i poqoprivredu Odjeqewe za prostorno ure|ewe Odjeqewe za stambeno-komunalne poslove Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu Ostala buxetska potro{wa Odjeqewe za dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za inspekcijske poslove Slu`ba zajedni~kih poslova Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~iji vrti} “^ika Jova Zmaj” 1 Muzej “Semberija” SKUD “Semberija” Turisti~ka organizacija Profesionalna vatrogasna jedinica Bijeqina Vatrogasno dru{tvo Jawa Agencija za razvoj malih i sredwih preduze}a Gimnazija “Filip Vi{wi}” Ekonomska {kola Poqoprivredna i medicinska {kola Tehni~ka {kola “Mihajlo Pupin” Sredwa stru~na {kola Jawa Narodna biblioteka “Filip Vi{wi}” Muzi~ka {kola “Stevan Stojanovi} Mokrawac” Op{tina Kozarska Dubica Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Odjeqewe za op{tu upravu i bora~koinvalidsku za{titu Odjeqewe za finansije. gra|ewe. 12.

Strana 39 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 015 015 015 015 015 015 015 815 818 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 815 818 027 027 027 027 027 027 027 027 027 027 027 027 027 815 815 818 028 028 028 028 028 028 028 4 160 190 300 301 400 600 700 067 022 110 111 120 121 130 140 150 160 220 300 401 501 700 900 018 050 110 120 130 140 150 160 170 180 200 300 400 600 048 049 041 110 120 130 140 150 160 1 Tehni~ka {kola Sredwa stru~na i tehni~ka {kola Narodna biblioteka Op{tina B. 12. Brod Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne djelatnosti Mjesne zajednice Centar za socijalni rad Dje~ije obdani{te “Beli An|eo” Teritorijalna vatrogasna jedinica Sredwa {kola “Nikola Tesla” Narodna biblioteka “Branko ]opi}” Op{tina Novi Grad Skup{tina op{tine Na~elnik i kabinet na~elnika Slu`ba za zajedni~ke poslove Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za buxet i finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Centar za socijalni rad Dje~ije obdani{te “P~elica Maja” Kulturno obrazovni centar Gimnazija “Petar Ko~i}” Mje{ovita {kola “\uro Radmanovi}” Narodna biblioteka Op{tina [amac Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~ije obdani{te “Radost” Profesionalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice Turisti~ka organizacija Sredwa {kola “Nikola Tesla” Narodna biblioteka Op{tina Bratunac Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti 1 Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~ije obdani{te “Radost” Profesionalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice Sredwo{kolski centar JU Narodna biblioteka. obrazovawe i informisawe Mjesne zajednice Ostali buxetski korisnici Sredwa {kola Narodna biblioteka “Ivo Andri}” Op{tina Derventa Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe Odjeqewe za stambeno-komunalne poslove Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu Mjesne zajednice Centar za socijalni rad Dje~ije obdani{ta “Trol” Teritorijalna vatrogasna jedinica Gimnazija sa tehni~kim {kolama Stru~na {kola za radni~ka zanimawa Narodna biblioteka “Branko Radi~evi}” Op{tina Doboj Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvenu djelatnost Odjeqewe za prostorno ure|ewe . komunalne i stambene poslove Odjeqewe za inspekcijske poslove i komunalnu policiju Centar za socijalni rad Dje~iji vrti} “Neven” Centar za kulturu. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 815 815 818 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 815 818 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 815 815 818 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 815 818 015 015 015 015 015 4 016 017 004 110 120 130 140 150 160 200 300 400 600 047 048 110 120 121 122 130 140 150 160 300 400 500 035 036 012 110 120 122 130 140 150 160 190 300 301 400 600 700 920 053 040 110 130 140 150 Broj 18 . Centar za kulturu Op{tina ^elinac Skup{tina op{tine Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine Na~elnik op{tine Stru~na slu`ba na~elnika Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvenu djelatnost Odjeqewe za prostorno ure|ewe.^etvrtak. mart 2009. fizi~ku kulturu.

prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Odjeqewe za privredu. finansije i dru{tvene djelatnosti Ostala buxetska potro{wa Mjesne zajednice Op{tina Ribnik Op{tinska administrativna slu`ba Buxetska rezerva Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Centar za kulturu i informisawe “Ribnik” Mjesne zajednice S[C “Lazar \uki}” Narodna biblioteka “Ribnik” Op{tina Kotor Varo{ Skup{tina op{tine Stru~na slu`ba Skup{tine Na~elnik op{tine Kabinet na~elnika Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvenu djelatnost Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Odjeqewe za inspekcijske poslove i komunalnu policiju Slu`ba za zajedni~ke poslove Centar za socijalni rad Dje~iji vrti} “Larisa [ugi}” Ostali buxetski korisnici S[C “Nikola Tesla” Narodna biblioteka Op{tina Lakta{i Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine i na~elnika op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe Odjeqewe za stambeno-komunalne djelatnosti Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu Ostala buxetska potro{wa Odjeqewe za inspekcijske poslove Slu`ba za zajedni~ke poslove Centar za socijalni rad JU Centar za pred{kolsko vaspitawe i obrazovawe JU “Centar za kulturu i obrazovawe” Turisti~ka organizacija op{tine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 122 130 140 150 160 170 180 190 220 240 300 401 501 510 . mart 2009.Strana 40 . 12. prostorno ure|ewe i komunalne poslove Odjeqewe za privredu. Ugostiteqska i [UP {kola Narodna biblioteka Regionalni muzej Op{tina Pelagi}evo Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 045 045 045 045 045 045 050 050 050 050 050 050 050 050 815 818 053 053 053 053 053 053 053 053 053 053 053 053 053 053 053 815 818 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 4 120 122 130 140 190 700 100 122 190 300 301 500 700 024 062 110 111 120 121 130 140 150 160 190 220 240 300 400 900 019 051 1 Odjeqewe za stambeno-komunalne poslove Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu Odjeqewe za izgradwu. obnovu i razvoj Mjesne zajednice Centar za socijalni rad Dje~ije obdani{te “Majka Jugovi}a” Centar za kulturu i obrazovawe Teritorijalna vatrogasna jedinica Gimnazija “Jovan Du~i}” Ekonomska i trgovinska {kola Medicinska {kola Tehni~ka {kola Saobra}ajna i elektro {kola Upravna.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 028 028 028 028 028 028 028 028 815 815 815 815 815 815 818 818 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 038 038 038 038 038 038 038 038 038 038 038 038 038 038 038 038 815 818 043 043 043 043 043 043 043 045 045 4 170 180 190 200 300 401 510 600 038 039 040 041 042 043 038 039 110 120 122 130 140 190 300 301 700 110 130 190 300 500 600 700 701 702 703 704 705 706 707 920 046 056 110 120 122 130 190 700 110 ^etvrtak. finansije i dru{tvene djelatnosti Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Mjesne zajednice Op{tina Petrovo Skup{tina op{tine Administrativna slu`ba Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Centar za kulturu Profesionalna teritorijalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice MZ Karanovac MZ So~kovac MZ Kakmu` MZ Petrovo MZ Porje~ina MZ Kalu|erica MZ Krtova Op{tinska turisti~ka organizacija Sredwo{kolski centar Narodna biblioteka Op{tina Jezero Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Administrativna slu`ba op{tine Ostala buxetska potro{wa Mjesne zajednice i naseqena mjesta Op{tina Osmaci Skup{tina op{tine 1 Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu.

Strana 41 3 067 067 067 067 067 067 067 067 815 815 818 072 072 072 072 072 072 072 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 4 140 160 170 190 220 240 300 400 021 022 010 110 120 122 130 190 700 110 111 112 120 123 124 125 126 127 128 130 131 140 141 150 151 154 155 156 157 158 159 160 161 162 1 Mjesne zajednice Ostali buxetski korisnici JU Narodna biblioteka “Veselin Masle{a” Op{tina Lopare Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine i na~elnika op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe. finansije i dru{tvene djelatnosti Ostala buxetska potro{wa Mjesne zajednice S[C “Nikola Tesla” Op{tina Mrkowi} Grad Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu i dru{tvene djelatnosti 1 2 Odjeqewe za privredu i finansije 0 Odjeqewe za prostorno planirawe i 0 komunalne poslove Odjeqewe za izgradwu grada i upravqawe imovinom 0 Ostala buxetska potro{wa 0 Odjeqewe za inspekcijske poslove 0 Slu`ba zajedni~kih poslova Skup{tine i na~elnika op{tine 0 Centar za socijalni rad 0 Dje~iji vrti} “Miqa \ukanovi}” 0 Gimnazija 0 Ma{inska {kola 0 Narodna biblioteka 0 Op{tina Dowi @abar Skup{tina op{tine 0 Na~elnik op{tine 0 Buxetska rezerva 0 Administrativna slu`ba op{tine 0 Ostala buxetska potro{wa 0 Mjesne zajednice 0 Op{tina Prijedor Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine 0 Naknade i grantovi politi~kim partijama.^etvrtak. odbornicima i tro{kovi izbora 0 Grantovi mjesnim zajednicama 0 Stru~na slu`ba na~elnika op{tine 0 Program alternativnog smje{taja i podr{ka povratka 0 Kabinet na~elnika 0 Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine i na~elnika op{tine 0 Plate i naknade funkcionera i zaposlenih radnika 0 Slu`ba za inspekcijski nadzor 0 Slu`ba komunalne policije 0 Odjeqewe za op{tu upravu 0 Slu`ba za civilnu za{titu 0 Odjeqewe za finansije 0 Statutarna buxetska potro{wa 0 Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti . 12. stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Slu`ba za zajedni~ke poslove Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~iji vrti} Vatrogasno dru{tvo Mjesne zajednice S[C “Vuk Karaxi}” Narodna biblioteka Op{tina Modri~a Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~iji obdani{te “Na{a radost” Teritorijalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice Op{tinska agencija za razvoj malih i sredwih preduze}a Turisti~ka organizacija op{tine Modri~a S[C “Jovan Cviji}” Op{tina Vukosavqe Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za privredu. mart 2009.prostorno 0 . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 056 056 818 059 059 059 059 059 059 059 059 059 059 059 059 059 059 815 818 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 815 066 066 066 066 066 066 066 066 815 067 067 067 067 067 4 700 900 009 120 122 130 140 150 160 190 240 300 301 400 600 700 061 037 110 120 122 130 140 150 160 190 300 301 400 600 700 910 920 051 110 120 122 130 140 190 700 052 110 120 122 130 Broj 18 .tro{kovi Odjeqewa 0 Sredstva za unapre|ewe poqoprivrede 0 Program upotrebe naknada po Zakonu o {umama 0 Program iz oblasti obrazovawa 0 Program za fizi~ku kulturu 0 Program za zdravstvenu za{titu 0 Grantovi sredwim i osnovnim {kolama 0 Tro{kovi Komisije za odre|ivawe uslova za izdavawe odobrewa za rad privreda 0 Odjeqewe za prostorno ure|ewe 0 Program za ure|ewe gra|evinskog zemqi{ta 0 Tro{kovi Komisije za pregled projektne dokumentacije i tehni~kog prijema objekata .

12.Strana 42 . vodoprivredu i {umarstvo Centar za socijalni rad Dje~iji vrti} “Na{a radost” Vatrogasno dru{tvo “Prwavor” Gimnazija Sredwa {kola JU Centar za kulturu Op{tina O{tra Luka Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Administrativna slu`ba op{tine Ostala buxetska potro{wa Mjesne zajednice Op{tina Kne`evo Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za privredu i finansije Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Odjeqewe za inspekcijske poslove i komunalnu policiju Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~ije obdani{te “Radojka Laki}” Vatrogasna jedinica Kne`evo Mjesne zajednice Sredwa stru~na {kola “Jovan Du~i}” Narodna biblioteka Op{tina Srbac Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne djelatnosti Ostala buxetska potro{wa Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine i Slu`ba zajedni~kih poslova Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Pred{kolska ustanova “Na{a radost” . mart 2009.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 3 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 815 815 815 815 815 815 818 818 840 840 075 075 075 075 4 170 171 172 180 181 190 201 202 203 204 205 300 301 302 400 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 600 910 028 029 030 031 032 033 003 055 002 014 ^etvrtak.“Preda-Pd” 0 Gimnazija “Sveti Sava” 0 Elektrotehni~ka {kola 0 Ma{inska {kola 0 Poqoprivredno-prehrambena {kola 0 Ugostiteqsko-ekonomska {kola 0 Medicinsko-tehnolo{ka i gra|evinska {kola 0 Narodna biblioteka “]irilo i Metodije” 0 Muzej “Kozare” 0 Sredwa i osnovna muzi~ka {kola 0 Specijalna osnovna i sredwa {kola “\or|e Nato{evi}” 0 Op{tina Prwavor Skup{tina op{tine i Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine 0 Kabinet na~elnika op{tine 0 Odjeqewe za op{tu upravu 0 110 120 130 1 Odjeqewe za finansije Odjeqewe za lokalni ekonomski razvoj i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe Odjeqewe za stambeno-komunalne poslove i investicije Odjeqewe za bora~ko-invalidsku i civilnu za{titu Ostala buxetska potro{wa Odjeqewe za inspekcijske poslove Slu`ba za zajedni~ke poslove Odjeqewe za poqoprivredu. udru`ewa i ostalih nevladinih organizacija 0 Centar za socijalni rad 0 Tro{kovi socijalne za{tite 0 Ostali vidovi socijalne za{tite 0 Sredstva za pred{kolsko obrazovawe 0 Pozori{te Prijedor 0 “Galerija 96” 0 Zadu`bina “Sretena Stojanovi}a” 0 Program iz oblasti kulturnih manifestacija 0 Program iz oblasti kulturnoumjetni~kih dru{tava 0 Program za podr{ku omladini 0 Programi za nevladine organizacije 0 Projekti ostalih udru`ewa i fondacija 0 Sredstva za razvojne projekte i podsticaj zapo{qavawu 0 Turisti~ka organizacija 0 Teritorijalna vatrogasna jedinica 0 Agencija za ekonomski razvoj op{tine Prijedor . 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 815 815 818 081 081 081 081 081 081 081 093 093 093 093 093 093 093 093 093 093 093 093 093 093 815 818 095 095 095 095 095 095 095 095 095 095 095 095 095 4 140 150 160 170 180 190 220 240 250 300 400 600 026 027 011 110 120 122 130 190 700 110 120 122 130 140 160 190 220 300 301 400 600 700 020 008 110 120 122 130 140 150 160 190 240 300 301 400 1 2 Odjeqewe za stambeno-komunalne poslove 0 Program za op{tu komunalnu potro{wu i ostale vidove komunalne potro{we 0 Program za odr`avawe i 0 rekonstrukciju puteva Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu 0 Ostali rashodi iz nadle`nosti Odjeqewa za bora~ko-invalidsku za{titu 0 Ostala buxetska potro{wa 0 Programi iz oblasti kulturnih manifestacija 0 U~e{}e u finansirawu javnih medija 0 Sredstva za ostale vidove socijalne za{tite 0 Sredstva za razvojne projekte i podsticaj zapo{qavawa 0 Sredstva za finansirawe saveza.

Strana 43 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 815 815 818 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 815 818 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 815 818 4 122 130 140 150 160 170 180 190 240 300 301 400 500 600 700 044 045 002 110 120 122 130 140 150 160 190 300 301 400 500 600 700 910 060 036 110 120 130 140 150 160 190 300 400 065 023 1 2 Teritorijalna vatrogasna jedinica 0 Mjesne zajednice 0 Agencija za razvoj malih i sredwih preduze}a 0 [C “Petar Ko~i}” 0 JU Narodna biblioteka Srbac 0 Op{tina Srebrenica Skup{tina op{tine 0 Stru~na slu`ba SO 0 Na~elnik op{tine 0 Stru~na slu`ba na~elnika i zajedni~kih poslova 0 Buxetska rezerva 0 Odjeqewe za op{tu upravu 0 Odjeqewe za finansije 0 Odjeqewe za privredu 0 Odjeqewe za dru{tvene djelatnosti i javni servis 0 Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove 0 Ostala buxetska potro{wa 0 Centar za socijalni rad 0 Tro{kovi socijalne za{tite 0 Dje~ije obdani{te “Poletarac” 0 Vatrogasna jedinica Srebrenica 0 Mjesne zajednice 0 Sredwo{kolski centar 0 Narodna biblioteka 0 Op{tina [ekovi}i Skup{tina op{tine 0 Na~elnik op{tine 0 Buxetska rezerva 0 Odjeqewe za op{tu upravu 0 Odjeqewe za finansije 0 Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti 0 Ostala buxetska potro{wa 0 Javna ustanova pred{kolskog obrazovawa i vaspitawa “Majka Jevrosima” 0 Mjesne zajednice 0 Sredwa {kola “Petar Petrovi} Wego{” 0 JU Narodna biblioteka 0 Op{tina [ipovo Slu`ba Skup{tine 0 Slu`ba na~elnika 0 Buxetska rezerva 0 Op{tinska admistrativna slu`ba 0 Investicije 0 Ostala buxetska potro{wa 0 Centar za socijalni rad 0 Dje~ije obdani{te “Mladost” 0 Ostali buxetski korisnici 0 Sredwo{kolski centar “Petar Ko~i}” 0 Narodna biblioteka 0 Op{tina Tesli} Skup{tina op{tine 0 Na~elnik op{tine 0 1 Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu sa inspekcijom i komunalnom policijom Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe Odjeqewe za stambeno-komunalne poslove Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu Ostala buxetska potro{wa Slu`ba za zajedni~ke poslove Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~iji obdani{te “Pal~i}” SPKD “Prosvjeta” Tesli} Vatrogasna jedinica Mjesne zajednice SM[ “Nikola Tesla” SM[ “Jovan Du~i}” Narodna biblioteka Op{tina Ugqevik Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~iji vrti} “Du{ko Radovi}” JU Centar za kulturu “Filip Vi{wi}” Profesionalna teritorijalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice Agencija za razvoj malih i sredwih preduze}a Sredwa {kola “Mihajlo Petrovi} Alas” Narodna biblioteka Op{tina Vlasenica Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu.^etvrtak. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 3 095 095 095 815 818 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 815 818 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 815 818 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 815 818 103 103 103 4 600 700 910 025 066 110 111 120 121 122 130 140 150 160 170 190 300 301 400 600 700 068 047 110 120 122 130 140 150 190 400 700 064 014 110 120 121 130 170 190 300 400 900 023 001 110 120 Broj 18 . 12. dru{tvene djelatnosti i inspekcijske poslove Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Ustanova za pred{kolsko obrazovawe i vaspitawe “Prvi koraci” S[C “Milorad Vla~i}” JP Narodna biblioteka . mart 2009.

68/03. .4542 12147.934/2 povr{ine 1. 41480.o. ta~ka 2. Statuta Fonda za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“. Vidri}i i . 1979. 8. stav 3. 85/07 i 105/07). 3. i ~lana 22. Glasinac 1. i 211. br. br. 7. 77.o. u smislu ~l.3084 povr{ine 5. . II Plate i osnovice osigurawa iz ta~ke I ove odluke valorizuju se prema kretawu neto plata svih zaposlenih u biv{oj SRBiH i Republici Srpskoj i dovode na 465 KM nivo neto plata u 2005. Zakona o penzijskom i invalidskom osigurawu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.0873 14099. s.432 m2 i 1185 povr{ine 3. GODINU Republi~ka uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republi~ka uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove. odr`anoj 11. Ko{utica. 33/08 i 1/09). 33/08 i 1/09) i ~lana 11.r. Fond za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike Srpske Na osnovu ~l. evidentirane od 1970. ~lana 17. Vidri}i. 9. godine.603/63 povr{ine 978 m2 upisana u posjedovni list 2614 k. godine Bawa Luka Direktor. 1 Op{tina Zvornik Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe Odjeqewe za stambeno-komunalne djelatnosti Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu Odjeqewe za inspekcijski nadzor Centar za socijalni rad Dje~iji vrti} “Na{a radost” Profesionalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice Gimnazija i SS[ “Petar Ko~i}” Tehni~ki {kolski centar Narodna biblioteka i Muzejska zbirka Op{tina B. III Plate i osnovice osigurawa koje se uzimaju u obra~un penzijskog osnova. 1976. 1977.228/785 povr{ine 1. V Ovo rje{ewe stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.o. II Katastar nepokretnosti za katastarske parcele navedene u ta~ki I izra|en je u skladu sa propisima. broj 118/08). Zakona o premjeru i katastru nepokretnosti (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Dr Tihomir Gligori}. 34/06 i 110/08).Strana 44 . 1978. Godina 1970.o. mart 2009. 1973. februara 2009. stav 3. zakqu~no sa 2008. 5. godinom. 20/07.780 m2 upisana u posjedovni list broj 2034 k. Zakona o penzijskom i invalidskom osigurawu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Broj: 21. ^avarine.0417 8474.03/952. 4. kao godinom koja prethodi godini ostvarivawa prava na penziju. 10. 1971. na osnovu ~lana 86. Ko{utica i . 82.5763 RJE[EWE O STUPAWU NA SNAGU KATASTRA NEPOKRETNOSTI DIJELA OP[TINE SOKOLAC I Utvr|uje se da je izra|en katastar nepokretnosti dijela op{tine Sokolac. 83.772 m2 koja je upisana u list nepokretnosti 1 k.o. Kostajnica Skup{tina op{tine Op{tinska izborna komisija Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za privredu.900 m2 upisana u posjedovni list broj 2017 k.7424 19554. 1974.3354 9955. 106/05. 12. stambenokomunalne poslove i lokalni ekonomski razvoj Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Dje~iji vrti} “Kestenko” Sredwa stru~na {kola Narodna biblioteka III Za navedene katastarske parcele stupaju na snagu povr{ine digitalnog katastarskog plana. Zakona o Republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. februara 2009. 67/04.8207 33991.o. 6. 1972.1184 povr{ine 2. 106/05.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 815 815 818 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 815 818 4 110 120 130 140 150 160 170 180 220 300 400 600 700 062 063 021 110 111 120 122 130 140 141 190 300 400 037 007 ^etvrtak. d o n o s i I Ovom odlukom utvr|uju se koeficijenti za valorizaciju plata i osnovica osigurawa koje se.2473 16051. 20/07. br. na Osamnaestoj redovnoj sjednici. finansije i dru{tvene djelatnosti Odsjek za urbanizam. 2. i to: Redni broj 1.3797 24959. godine. i to za katastarske parcele: .317 m2 koje su upisane u list nepokretnosti 1 k. . Upravni odbor Fonda za PIO Republike Srpske. br. prera~unavaju se odgovaraju}im koeficijentima prema godini u kojoj su ostvarene. do 81.2281 29430. d o n i o j e ODLUKU O UTVR\IVAWU KOEFICIJENATA ZA VALORIZACIJU PLATA ZA 2009. IV Danom stupawa na snagu katastra nepokretnosti za katastarske parcele navedene u ~lanu I stavqa se van snage i prestaje da va`i katastar zemqi{ta za katastarske parcele: . 1975.546/2 povr{ine 975 m2 koja je upisana u list nepokretnosti 2 k. Koeficijenti 1970-2008.1-60/09 10. uzimaju za obra~un penzijskog osnova za odre|ivawe starosne i invalidske penzije. godini kao godini koja prethodi godini na koju su penzije uskla|ene.

godine. 15. godine do 28.2697 1258. godine. Sastavni dio licence su Uslovi za kori{}ewe licence za obavqawe djelatnosti me|unarodne trgovine elektri~nom energijom. U ovom smislu. broj 4/09).4697 2198.2.o Sarajevo).6338 5146. Pravilnika o licencama. 67/07 i 113/07). stav 2. ta~ka 4. regulatoru i operatoru sistema elektri~ne energije u Bosni i Hercegovini (“Slu`beni glasnik BiH”. 1988. stav 1. ~lana 37. s. zaprimqen pod brojem: 05-28-396/08. 21. ~lana 190. 2001. Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske. oktobra 2008. godine. Zavisno elektrodistributivno preduze}e “Elektro-Bijeqina” akcionarsko dru{tvo Bijeqina. 14.2092 1.3749 0. a podnosilac zahtjeva je du`an zadovoqiti uslove i kriterijume za dobivawe licence koje svojim pravilima i propisima odredi DERK. registarski broj: 01-515-04/27/09. st. odlu~uju}i po zahtjevu podnosioca: Mje{oviti holding “Elektroprivreda Republike Srpske” Trebiwe. 2003. za izdavawe dozvole za izgradwu. Zakona o elektri~noj energiji .2269 1. 37. za aktivnost me|unarodne trgovine elektri~nom energijom potrebna je licenca DERK-a. 29. 1981. 2004. februara 2009.5065 2.7299 628. 36.3401 1. 20. 1987. broj 2/05) i ~l. po~ev{i od 13. s. godine Bijeqina Predsjednik Upravnog odbora. a objavi}e se u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. 1985. a objavi}e se u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. 1991. godine u Trebiwu. 24. 1980. Usvaja se zahtjev podnosioca: Mje{oviti holding “Elektroprivreda Republike Srpske” Trebiwe. 30.o. godine. Dru{tvo za trgovinu i prodaju elektri~ne energije. novembra 2008. 19. 22.o. 7/02 i 13/03). februara 2009. Zakona o prenosu. 1984. DERK je obavijestio podnosioca zahtjeva svojim aktom broj: 05-28396-4/08. i 38.6519 3973. ta~ka 6. 2005.5611 1.7949 0. od 6. Sastavni dio ovog rje{ewa ~ini Dozvola za izgradwu trafo-stanice Bijeqina IV 35/10 kV i Uslovi dozvole za izgradwu. 1996. redovnoj sjednici. 1986.5259 116. i 2. na 41. Zavisno elektrodistributivno preduze}e “Elektro-Bijeqina” akcionarsko dru{tvo Bijeqina za izdavawe dozvole za izgradwu elektroenergetskog objekta trafo-stanice Bijeqina IV 35/10 kV. broj 8/08). RJE[EWE O IZDAVAWU DOZVOLE ZA IZGRADWU TRAFO-STANICE BIJEQINA IV 1. Dr @eqko Rodi}.o. Sarajevo za obavqawe djelatnosti me|unarodne trgovine elektri~nom energijom. 12. ~lana 33.7 i 7. Privremena licenca iz ta~ke 1. 2006. 1997. broj 13/02). Broj: 01-515-6/09 13. 1994. 5. 34. dispozitiva ovog rje{ewa izdaje se na period va`ewa od tri godine.7992 2. Dozvola za izgradwu iz ta~ke 1. 2007. Dozvola za izgradwu iz ta~ke 2. februara 2009. br. 2. 13. 4. d o n i j e l a j e IV Ova odluka primjewiva}e se na sve zahtjeve za ostvarivawe prava na starosnu i invalidsku penziju od 1. 1999. 31. ODLUKU O IZDAVAWU PRIVREMENE LICENCE ZA DJELATNOST ME\UNARODNE TRGOVINE ELEKTRI^NOM ENERGIJOM Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske Na osnovu ~lana 67. Napomena: Kompletno rje{ewe sa obrazlo`ewem nalazi se na oglasnoj tabli i internet stanici Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske. 4. Dr`avna regulatorna komisija za elektri~nu energiju Na osnovu ~l. 3. godine Bawa Luka Predsjednik. Izdaje se privremena licenca GEN-I d. podnijelo je Dr`avnoj regulatornoj komisiji za elektri~nu energiju (u daqem tekstu: DERK) zahtjev za izdavawe licence za obavqawe djelatnosti me|unarodne trgovine elektri~nom energijom. 7/02 i 13/03). 17. stav 2. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. u skladu sa ~lanom 8. Sarajevo (u daqem tekstu: GEN-I d. 12. 26. Pravilnika o licencama (“Slu`beni glasnik BiH”. 2008. br.8166 8.0000 0.Pre~i{}eni tekst (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 2000. Shodno ~lanu 7. snage 2x8 MVA. i ~lana 47. 1. br. Ovo rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa. 25. godine. 33. Pravilnika o izdavawu dozvola (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 4.8019 7.o. .6787 1. 27.r.8925 0. Zahtjev GEN-I d. 2002. stav 1. godine. 16. marta 2009. Sarajevo je podnijet na propisanim obrascima. 32. od 23. 18. ~lana 10.2086 318. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 6949. februara 2009.4346 6. regulatoru i operatoru sistema elektri~ne enegije u Bosni i Hercegovini (“Slu`beni glasnik BiH”. odr`anoj 13. 16. Zakona o op{tem upravnom postupku (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.^etvrtak. 35. broj 38/05).r. 1998. 1983. januara 2009.6797 3088.5049 1. mart 2009. februara 2011. Poslovnika o radu Dr`avne regulatorne komisije za elektri~nu energiju (“Slu`beni glasnik BiH”. 23. razmotri i odlu~i o podnijetom zahtjevu. ove odluke izdaje se za period od 1. 28.6159 Broj 18 .o. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za elektri~nu energiju Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 11. Obrazlo`ewe GEN-I d. 41/04.1528 1.o. sa dokazom o prethodno izvr{enoj uplati naknade za rje{avawe zahtjeva i relevantnim dokumentima koji su omogu}ili DERK-u da razumije.Strana 45 2.o. Milenko ^okorilo. februara 2009. Dr`avna regulatorna komisija za elektri~nu energiju. 3. dispozitiva ovog rje{ewa prestaje da va`i ako izgradwa nije zapo~eta u roku od dvije godine od dana po~etka va`ewa dozvole. Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqena u “Slu`benom glasniku BiH” i slu`benim glasilima entiteta.2602 0. Zakona o prenosu. 4. 1982. broj 96/04) i ~lana 21. donijela je 1. Broj: 759-11/09 (02-18R-9/09) 11. 1989. 1995. 1990. na sjednici odr`anoj 26.0993 1.

do koje je do{lo na na~in {to je propu{teno poslije rije~i: “Srpskoj” dodati broj: “(241)”. registarski broj: 06-03-1075/19/08. novembra 2008. pa se. DERK je izvr{io provjeru podataka. Ni u ostavqenom roku. Pravilnika normativno-pravne tehnike za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Na osnovu svega izlo`enog. utvr|eno je da je potrebno ispraviti gre{ku u naslovu Pravilnika. Sarajevo izda privremenu licencu za obavqawe djelatnosti me|unarodne trgovine elektri~nom energijom. januara 2009. decembra 2008. broj 11/05) utvr|eno je da je potrebno ispraviti gre{ku u naslovu Pravilnika. Pravilnika o licencama. broj 27/05) poslije rije~i: “opravke” dodaje se broj: “(266)”. decembra 2008. broj 106/06) poslije rije~i: “osobqa” dodaje se broj: “(659)”. godine Bawa Luka Sekretar Ministarstva saobra}aja i veza. od 19. pa se osnovano zakqu~ilo da prijedlog smatra sa~iwenim u skladu sa Zakonom o prenosu. godine za dostavqawe komentara javnosti na podnijeti zahtjev za izdavawe licence. Rajka Vukaqevi}. Rajka Vukaqevi}.2 Zakona o prenosu. godine. pravnim i finansijskim mogu}nostima podnosioca zahtjeva da ispuni sve kriterijume. a omogu}ena im je prilika da iznesu svoje komentare i na op{toj raspravi. decembra 2008. Broj: 13. protiv ove odluke mo`e se pokrenuti postupak pred Sudom Bosne i Hercegovine. januara 2009. DERK je odlu~io da GEN-I d. do koje je do{lo na na~in {to je propu{teno poslije rije~i: “po`ara” dodati broj: “(208)”. Pravilnika normativno-pravne tehnike za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 13/06 i 20/06).04/340-51/09 15. d a j e ISPRAVKA Pravilnika o na~inu opremawa `eqezni~kih {inskih vozila aparatima sa hemijskim sredstvima za ga{ewe po`ara 1. Nakon sravwewa izvornog teksta Pravilnika o radu u smjenama voznog i stani~nog osobqa (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. s. Ova ispravka }e se objaviti u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.r. broj 106/06). U skladu sa ~lanom 9. Po pregledu i provjeri svih formalnih elemenata zahtjeva. broj 11/05) utvr|eno je da je potrebno ispraviti gre{ku u naslovu Pravilnika. 2. godine Bawa Luka Sekretar Ministarstva saobra}aja i veza. U naslovu Pravilnika o odr`avawu `eqezni~kih vozila u Republici Srpskoj (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine Bawa Luka Sekretar Ministarstva saobra}aja i veza. dokumenata i informacija prilo`enih uz zahtjev i utvrdio da svjedo~e o tehni~kim. godine u~iwen dostupnim podnosiocu zahtjeva. U naslovu Pravilnika o na~inu opremawa `eqezni~kih {inskih vozila aparatima sa hemijskim sredstvima za ga{ewe po`ara (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. DERK je konstatovao da nisu dostavqani komentari javnosti u vezi sa podnijetim zahtjevom za dodjelu privremene licence. d a j e ISPRAVKA Uputstva za probne vo`we `eqezni~kih vozila poslije izvr{ene opravke 1. godine u sjedi{tu DERK-a u Tuzli. januara 2009. pripremqen je prijedlog da se zatra`ena licenca izda i dostavqen podnosiocu zahtjeva aktom DERK-a. Rajka Vukaqevi}. objavio u dnevnim novinama i na svojoj internet stranici kratko obavje{tewe za javnost. pa se. Nakon sravwewa izvornog teksta Pravilnika o odr`avawu `eqezni~kih vozila u Republici Srpskoj (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. br. u skladu sa obavezom iz ~lana 10. s. pa se. br.Strana 46 . d a j e ISPRAVKA Pravilnika o odr`avawu `eqezni~kih vozila u Republici Srpskoj 1. Broj: 05-28-396-21/08 26. 13/06 i 20/06). broj 11/05) poslije rije~i: “po`ara” dodaje se broj: “(208)”.r. u skladu sa ~lanom 52. obavqenoj 18. te respektuju}i i dokaz da je podnosilac zahtjeva prethodno pribavio dozvolu Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine za obavqawe djelatnosti snabdijevawa elektri~nom energijom drugog reda na teritoriji Bosne i Hercegovine. Broj: 13. Kako su na odr`anoj op{toj raspravi izostali bilo ~iji komentari koji su mogli uticati da neki od uslova za kori{}ewe licence budu ure|eni na druga~iji na~in. 12. DERK je najprije. br. d a j e ISPRAVKA Pravilnika o radu u smjenama voznog i stani~nog osobqa Nakon sravwewa izvornog teksta Uputstva za probne vo`we `eqezni~kih vozila poslije izvr{ene opravke (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 13/06 i 20/06). DERK je stoga pripremio po~etnu verziju Uslova za kori{}ewe privremene licence za obavqawe djelatnosti me|unarodne trgovine. 13/06 i 20/06). U naslovu Uputstva za probne vo`we `eqezni~kih vozila poslije izvr{ene opravke (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Nakon sravwewa izvornog teksta Pravilnika o na~inu opremawa `eqezni~kih {inskih vozila aparatima sa hemijskim sredstvima za ga{ewe po`ara (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. do koje je do{lo na na~in {to je propu{teno poslije rije~i: “osobqa” dodati broj: “(659)”. u skladu sa ~lanom 52. 2. uslove i standarde propisane zakonom.o.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. Ova ispravka }e se objaviti u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. novembra 2008. br.o.04/340-50/09 15. podnosilac zahtjeva nije istakao bilo kakav komentar. s.04/340-52/09 15. . broj: 0528-396-19/08. regulatoru i operatoru sistema elektri~ne energije u Bosni i Hercegovini i podzakonskim propisima koji reguli{u predmetnu materiju. godine. do koje je do{lo na na~in {to je propu{teno poslije rije~i: “opravke” dodati broj: “(266)”. sumiraju}i zahtjev za licencu i odredio rok do 24. kao i svim drugim zainteresovanim ~lanovima javnosti. Broj: 13. broj 27/05) utvr|eno je da je potrebno ispraviti gre{ku u naslovu Uputstva. broj 11/05) poslije rije~i: “Srpskoj” dodaje se broj: “(241)”. Nikola Peji}. godine Bawa Luka Sekretar Ministarstva saobra}aja i veza. s. podno{ewem tu`be u roku od 60 dana od dana objavqivawa ove odluke. U naslovu Pravilnika o radu u smjenama voznog i stani~nog osobqa (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.r. pa se. 1. od 28. Pravilnika normativno-pravne tehnike za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. u skladu sa ~lanom 52. januara 2009. Ovaj dokumenat je od 13. mart 2009. pravilima i propisima DERK-a za dodjelu licence za obavqawe me|unarodne trgovine. godine Tuzla Predsjedavaju}i Komisije. niti je na javni poziv DERK-a bilo koje lice kandidovalo svoj interes da u~estvuje u postupku u svojstvu umje{a~a.04/340-49/09 15. godine. do 26.r. Pravilnika normativno-pravne tehnike za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. uz prethodno objavqivawe odgovaraju}eg obavje{tewa u dnevnim novinama i objavqivawe dokumenta na internet stranici DERK-a. 2. 10. decembra 2008. Rajka Vukaqevi}. godine. Ova ispravka }e se objaviti u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. 2. regulatoru i operatoru sistema elektri~ne energije u Bosni i Hercegovini.r. s. Broj: 13. februara 2009. januara 2009. u skladu sa ~lanom 52. Ova ispravka }e se objaviti u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.

. . jula 2005. . . od 18. . . . . . . broj: 04/1-012-2413/08. . . broj: 04/1-012-2234/08. . . . . . . . broj: 04/1-012-2028/08. . . . . . . . . . . . . januara 2008. . broj: 04/1-012-2124/08. godine . . . . . broj: 04/1-012-3056/08. . . . . broj: 02/1-020-991/05. . . . . . . godine . . . . . juna 2008. . . . .6 Odluka o dodjeli koncesije za istra`ivawe i eksploataciju mrkog ugqa na le`i{tima “Maslovare” i “Hrva}ani” op{tina Kotor Varo{ preduze}u DOO “Eko Green Energy” Kotor Varo{ . . . . . od 13. . . . . . . broj: 04/1-012-1333/08. maja 2008. . aprila 2008. . 12.10 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . . . . . . . . . . . . broj: 04/1-012-2-280/09 . . . . .11 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . . od 15. . . broj: 04/1-012-761/08. . . godine . . . godine . . . . . . . od 30. .^etvrtak. . . . . . . . . . . . decembra 2008.3 Uredba o radnim mjestima namje{tenika . .10 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . broj: 04/1-012-2-281/09 . . . . . . juna 2008. . . novembra 2008. .13 Rje{ewe o imenovawu ~lanova Privremenog nadzornog odbora JP “Autoputevi Republike Srpske” . . .7 Odluka o davawu saglasnosti na Aneks Ugovora o koncesiji za izgradwu hidroelektrana “Bistrica B-1”. . . .12 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . broj: 04/1-012-3041/08. broj: 04/1-012-2585/08. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Odluka o raspisivawu Javnog konkursa za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe . . . . . . . . broj: 05-312-1290/06. . . . . . . avgusta 2006.Strana 47 SADR@AJ VLADA REPUBLIKE SRPSKE 307 Uredba o na~elima za unutra{wu organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u republi~kim organima uprave Republike Srpske . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . od 15. . . . . broj: 04/1-012-2-339/09 . . . . . broj: 04/1-012-1106/08. .9 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . broj: 04/1-012-2/08. . . . . . . . . . . . . . . . .11 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . od 24. od 21. . broj: 04/1-012-1708/08. . . . . .10 335 330 328 326 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . . . . . . . od 4. . . . . . . . . broj: 04/1-012-1103/08. . . . . . . . . . . . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . broj: 04/1-012-1107/08. . . . . .13 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . juna 2008. od 12. .12 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . decembra 2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . godine . . . . . . . . . . . . . . . godine . . . .12 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. od 6. . . . novembra 2008. . . . . . jula 2008. . . . .12 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . . od 6. . . . . . . . . . . . . broj: 04/1-012-1399/08. . . . godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . od 10. . . . . decembra 2008. . . . . maja 2008. . . maja 2008. . . . . . . . godine . . . . . . septembra 2008. . . . . . . . . . . . . .4 Odluka o po~etku rada Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Trebi{wice .10 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. . .12 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . . . . . . . . . . . . broj: 04/1-012-1332/08. .8 Odluka o utvr|ivawu kriterijuma za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe . . godine . . . . . avgusta 2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . . . .14 308 309 310 311 312 327 329 313 314 331 315 332 333 316 317 318 334 319 336 320 337 321 338 322 339 323 340 341 342 343 324 325 344 . . .14 Rje{ewe o imenovawu Komisije za izbor ~lana Savjeta za razvoj visokog obrazovawa i osigurawe kvaliteta . . . . . . . godine . . . . . . .13 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. .1 Uredba o kategorijama i zvawima dr`avnih slu`benika . . . . . . . od 6. . . . . godine . . . . . . . .7 Odluka o prenosu prava vlasni{tva. godine . . . . . . .7 Odluka o prenosu prava vlasni{tva. godine . . . . . . godine .13 Rje{ewe broj: 04/1-012-2-306/09 . . . . . . . . . broj: 04/1-012-2675/08. . . . . . . od 16. . . .12 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. .5 Odluka o uslovima za po~etak rada Agencije za {ume . . . . .11 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava. . . . . . . . . . . godine . . maja 2008. . . . . od 29. . od 29. . . . . od 3. . . . . od 30. . . . . godine . .13 Rje{ewe o imenovawu ~lanova Upravnog odbora Kwi`evne zadruge . . . . . . . “Bistrica B-2a” i “Bistrica B-3” na rijeci Bistrici.9 Odluka o izmjeni Odluke o prenosu prava kori{}ewa. broj: 04/1-012-2898/08. . . . .8 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivawu Op{te bolnice “Sveti apostol Luka” Doboj . . .6 Odluka o odobrewu plasmana sredstava. . . . . . . . . . . . .11 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. godine . . . . . godine . . . od 11. . . . . . od 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . godine . od 10. . . . . . . . . . . . . . . broj: 04/1-012-1221/08. . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Odluka o odlagawu od izvr{ewa sudskih odluka po osnovu obaveza koje ~ine unutra{wi dug Republike Srpske . . godine . . septembra 2008. . . godine . . . . . . . . oktobra 2008. . . . . . . . . . . . . . mart 2009. . . . . . .

. . 567-162-10000010-81 kod Volksbank a. . po{tanski fah 88. . . . 456-341 i 456-349. . . . op{tina i gradova i fondova. broj: 06. .16 Osniva~: Vlada Republike Srpske. . . . . . . . . . . . . godinu . . . . . Bawa Luka i 551001-00029639-61 kod Nove bawalu~ke banke AD Bawa Luka. . .46 Ispravka Pravilnika o odr`avawu `eqezni~kih vozila u Republici Srpskoj . . Izdava~: Javna ustanova Slu`beni glasnik Republike Srpske. . . . . [tampa JU Slu`beni glasnik Republike Srpske Bawa Luka. . . . . . broj: 05-28-396-21/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pretplata: (051) 456-339. . . broj: 01-515-6/09 . . . . . . . .org. . . ra~unovodstvo: (051) 456-337. . .46 Ispravka Uputstva za probne vo`we `eqezni~kih vozila poslije izvr{ene opravke .45 DR@AVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRI^NU ENERGIJU Odluka o izdavawu privremene licence za djelatnost me|unarodne trgovine elektri~nom energijom. Rje{ewe o imenovawu ~lanova Komisije za sprovo|ewe Javnog konkursa za izbor i imenovawe ~lanova Nadzornog odbora “Vodovod” AD Bawa Luka . Bawa Luka. . . . Telefon: (051) 456-330. . . . . .46 OGLASNI DIO . . . .46 Ispravka Pravilnika o na~inu opremawa `eqezni~kih {inskih vozila aparatima sa hemijskim sredstvima za ga{ewe po`ara . . . . . Bawa Luka. . . . . . . . . . . . . .predstavnika osniva~a u Upravni odbor Javne ustanove “Studentski centar Pale” . . . . . . . . @iro-ra~uni: 562-099-00004292-34 kod NLB Razvojne banke a. . . Internet: (051) 456-346. . . . . . .14 Rje{ewe o imenovawu Komisije za izbor direktora Javne ustanove “Studentski centar Pale” . . . . . http://www. . . 12.15 Rje{ewe o razrje{ewu sekretara Ministarstva pravde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . faks (051) 456-331.14 Rje{ewe o imenovawu Komisije za izbor ~lanova . . .15 MINISTARSTVO FINANSIJA 349 Naredba o upla}ivawu odre|enih prihoda buxeta Republike. . . Direktor i glavni i odgovorni urednik Perica Jovanovi}. . . . . . . . .09/453-2-77/09 . . . . . . . .d. . . . . . . . . . . . . . obavezama servisera i omogu}avawu daqinskog nadzora u svrhu kontrole i na~inu odre|ivawa i dodjele identifikacionog broja ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa . . . . . . . . . .16 strana MINISTARSTVO TRGOVINE I TURIZMA 348 Pravilnik o na~inu evidentirawa i kontroli prometa na benzinskim pumpnim stanicama putem ugra|ene opreme. e-mail: slglasnikrs@blic. . . . . . Urednik Vi{wa Baji}-Preradovi}. . .15 Rje{ewe o imenovawu predstavnika Fonda za restituciju Republike Srpske AD Bawa Luka u Skup{tini dru{tva kapitala Mje{oviti holding “Elektroprivreda Republike Srpske” Trebiwe Zavisno preduze}e “Elektrokrajina” AD Bawa Luka . . . .22 346 347 REPUBLI^KA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE Rje{ewe o stupawu na snagu katastra nepokretnosti dijela op{tine Sokolac .slglasnik.d. . . .net Rje{ewem Ministarstva informacija Republike Srpske broj 01-411/93 list je upisan u registar javnih glasila pod brojem 37. . . . . . . . . .44 REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE Rje{ewe o izdavawu dozvole za izgradwu trafo-stanice Bijeqina IV. uvezivawu predvi|ene opreme. . . . Tehni~ki urednik Veseqko Kne`evi}. . .Strana 48 . .45 Ispravka Pravilnika o radu u smjenama voznog i stani~nog osobqa . .15 Rje{ewe o imenovawu vr{ioca du`nosti direktora Centra za pru`awe besplatne pravne pomo}i . . . . . . . . . . .44 FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURAWE REPUBLIKE SRPSKE Odluka o utvr|ivawu koeficijenata za valorizaciju plata za 2009. . . . . . . . . . .Broj 18 345 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. . . . . . . . . . . . redakcija: (051) 456-357. . . . . . . . . . mart 2009. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful