SLU@BENI GLASNIK

REPUBLIKE SRPSKE
^etvrtak, 12. mart 2009. godine BAWA LUKA Broj 18 God. XVIII Jezik srpskog naroda JU Slu`beni glasnik Republike Srpske, Bawa Luka, Veqka Mla|enovi}a bb Telefon/faks: (051) 456-331, 456-341 Internet: http://www.slglasnik.org E-mail: slglasnikrs@blic.net slgl.finanse@blic.net slgl.oglasi@blic.net
@iro-ra~uni: NLB Razvojna banka a.d. Bawa Luka 562-099-00004292-34 Volksbank a.d. Bawa Luka 567-162-10000010-81 Nova bawalu~ka banka AD Bawa Luka 551-001-00029639-61 Komercijalna banka a.d. Bawa Luka 571-010-00001043-39

307
Na osnovu ~lana 15. stav 1. t. g) i `) i ~lana 43. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08) i ~l. 80. i 81. Zakona o republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 26. februara 2009. godine, d o n i j e l a j e

UREDBU
O NA^ELIMA ZA UNUTRA[WU ORGANIZACIJU I SISTEMATIZACIJU RADNIH MJESTA U REPUBLI^KIM ORGANIMA UPRAVE REPUBLIKE SRPSKE

nih mjesta, opisi poslova radnih mjesta sa kategorijama i zvawima za dr`avne slu`benike, odnosno radnim mjestima namje{tenika; potreban broj dr`avnih slu`benika i namje{tenika za svako radno mjesto i posebni uslovi za zasnivawe radnog odnosa) i v) organizacionog dijagrama ({ematski prikaz odnosa izme|u osnovnih i osnovnih sa unutra{wim organizacionim jedinicama). II - VRSTE ORGANIZACIONIH JEDINICA I USLOVI ZA WIHOVO OSNIVAWE 1. Vrste organizacionih jedinica ^lan 4. (1) Organizacione jedinice osnivaju se kao osnovne i unutra{we organizacione jedinice. (2) Kao osnovne organizacione jedinice u ministarstvima osnivaju se resori ili sektori, a u republi~kim upravama i republi~kim upravnim organizacijama - sektori. (3) U ministarstvima se osnivaju sekretarijati kao posebne organizacione jedinice. (4) Unutra{we organizacione jedinice su: odjeqewe, odsjek i grupa. (5) Vrste i broj organizacionih jedinica utvr|uju se prema obimu i vrsti poslova u republi~kom organu uprave. ^lan 5. (1) Resor se osniva za obavqawe poslova iz jedne ili vi{e oblasti u okviru djelokruga ministarstva. (2) Sektor se osniva za obavqawe poslova iz jedne ili vi{e oblasti u okviru djelokruga ministarstva ili republi~ke uprave ili republi~ke upravne organizacije. (3) Ako je ministarstvo osnovano za vi{e oblasti ili je nastalo spajawem dva ili vi{e republi~kih organa uprave, u okviru resora mo`e se uspostaviti sektor kao unutra{wa organizaciona jedinica. ^lan 6. (1) Sekretarijat ministarstva osniva se kao posebna organizaciona jedinica koja za potrebe ministarstva po pravilu obavqa kadrovske, organizacione, finansijskoplanske i ra~unovodstvene poslove, analiti~ko-informativne, kao i pomo}ne i tehni~ke poslove. (2) Za obavqawe poslova iz stava 1. ovog ~lana sekretarijat kao posebna organizaciona jedinica mo`e osnovati grupu, a izuzetno odsjek ili odjeqewe. ^lan 7. (1) Odjeqewe se mo`e osnovati u okviru resora ili sektora u republi~kim organima uprave, za odre|eno

I - OSNOVNE ODREDBE ^lan 1. Ovom uredbom utvr|uju se na~ela za unutra{wu organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta ministarstava, republi~kih uprava i republi~kih upravnih organizacija (u daqem tekstu: republi~ki organi uprave) i drugih organa i slu`bi na koje se primjewuje Zakon o dr`avnim slu`benicima, vrste organizacionih jedinica i uslovi za wihovo osnivawe, na~in rukovo|ewa organizacionim jedinicama, sistematizacija radnih mjesta, kao i postupak dono{ewa Pravilnika o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (u daqem tekstu: Pravilnik). ^lan 2. Unutra{wa organizacija i sistematizacija radnih mjesta treba da: a) se zasniva na djelokrugu rada organa i radnim procesima u wemu, b) bude prilago|ena cjelini poslova organa, v) omogu}i grupisawe istovrsnih ili srodnih i me|usobno povezanih poslova u odgovaraju}e unutra{we organizacione jedinice, g) obezbijedi djelotvoran i skladan rad republi~kog organa uprave i djelotvoran nadzor nad radom unutar organa, d) obezbijedi brzo i djelotvorno ostvarivawe prava i pravnih interesa stranaka i |) obezbijedi javnost rada organa. ^lan 3. Pravilnik se sastoji od: a) unutra{we organizacije (organizacione jedinice, wihov djelokrug i me|usobni odnosi), b) sistematizacije radnih mjesta (ukupan broj radnih mjesta dr`avnih slu`benika i namje{tenika; nazivi rad-

Strana 2 - Broj 18

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

^etvrtak, 12. mart 2009.

upravno ili teritorijalno podru~je ili za odre|enu vrstu me|usobno povezanih poslova republi~kih organa uprave ~ije obavqawe zahtijeva odre|en stepen samostalnosti i povezanosti u radu. (2) Izuzetno, u republi~kim upravama i republi~kim upravnim organizacijama u kojima nije osnovan sektor, za odre|enu oblast mo`e se osnovati odjeqewe ili odsjek, ukoliko su ispuweni uslovi propisani za wihovo osnivawe. ^lan 8. Odsjek se osniva u okviru odjeqewa za obavqawe srodnih poslova republi~kih organa uprave, drugih me|usobno povezanih poslova, kao i pomo}no-tehni~kih poslova ako wihovo obavqawe zahtijeva odre|enu samostalnost i povezanost u radu. ^lan 9. Grupa se osniva za obavqawe me|usobno povezanih normativno-pravnih i studijsko-analiti~kih poslova. ^lan 10. (1) Unutra{we organizacione jedinice mogu izuzetno imati i druge nazive ako to vi{e odgovara prirodi poslova koji se u tim jedinicama obavqaju (centar, ra~unovodstvo, pisarnica i sl.). (2) Republi~ki organi uprave mogu osnovati i druge organizacione jedinice ako je posebnim zakonom propisana unutra{wa organizacija tih organa ili to nala`u specifi~nosti poslova organa (unutra{wi poslovi, inspektorat i sl.). ^lan 11. (1) Republi~ki organi uprave za obavqawe zakonom utvr|enih poslova iz svog djelokruga rada mogu osnovati podru~ne jedinice sa unutra{wim organizacionim jedinicama ili bez wih. (2) Podru~ne jedinice, wihova nadle`nost i wihovo unutra{we ure|ewe utvr|uju se Pravilnikom iz ~lana 1. ove uredbe u skladu sa zakonom. ^lan 12. Ministar mo`e osnovati kabinet ministra kao posebnu organizacionu jedinicu radi vr{ewa savjetodavnih poslova, protokolarnih poslova i administrativno-tehni~kih poslova koji su zna~ajni za rad ministra. 2. Uslovi za osnivawe unutra{wih organizacionih jedinica ^lan 13. (1) Pored op{tih uslova predvi|enih ovom uredbom, za osnivawe unutra{wih organizacionih jedinica potrebno je: a) za osnivawe sektora kao unutra{we organizacione jedinice u okviru resora najmawe 15 izvr{ilaca, ukqu~uju}i i rukovodioca sektora, b) za osnivawe odjeqewa najmawe {est izvr{ilaca, ukqu~uju}i i rukovodioca odjeqewa, v) za osnivawe odsjeka najmawe ~etiri izvr{ioca, ukqu~uju}i i rukovodioca odsjeka i g) za osnivawe grupe najmawe tri izvr{ioca, ukqu~uju}i i rukovodioca grupe. (2) Izuzetno, zbog specifi~nosti i slo`enosti poslova, Vlada mo`e prilikom davawa saglasnosti na Pravilnik republi~kih organa uprave odrediti za osnivawe unutra{wih organizacionih jedinica i mawi broj izvr{ilaca od utvr|enog broja iz stava 1. ovog ~lana. III - SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA ^lan 14. Sistematizacijom radnih mjesta u smislu ove uredbe obavezno se utvr|uje:

a) ukupan broj radnih mjesta dr`avnih slu`benika i namje{tenika po organizacionim jedinicama, b) opis poslova radnih mjesta, v) naziv radnih mjesta sa kategorijama i zvawima za dr`avne slu`benike i radna mjesta namje{tenika, g) potreban broj dr`avnih slu`benika i namje{tenika za svako radno mjesto i d) posebni uslovi za zasnivawe radnog odnosa. ^lan 15. Opis radnog mjesta sadr`i: opis poslova koji se obavqaju na radnom mjestu, kao i analiti~ku procjenu radnog mjesta u skladu sa kriterijumima, aspektima i nivoima utvr|enim posebnom uredbom. ^lan 16. (1) Kategorije i zvawa dr`avnih slu`benika unose se u sistematizaciju u skladu sa Uredbom o kategorijama i zvawima dr`avnih slu`benika. (2) Razvrstavawe kategorija i zvawa vr{i se po slo`enosti, wihovom zna~aju i doprinosu u ostvarivawu ciqeva rada republi~kih organa uprave. ^lan 17. (1) Radna mjesta namje{tenika utvr|uju se pravilnikom, u skladu sa posebnom uredbom. (2) Razvrstavawe radnih mjesta namje{tenika vr{i se po slo`enosti, wihovom zna~aju u obezbje|ivawu poslova iz ~lana 2. stav 4. Zakona o dr`avnim slu`benicima. IV - RUKOVO\EWE ORGANIZACIONIM JEDINICAMA 1. Rukovo|ewe organizacionim jedinicama ^lan 18. Radom organizacione jedinice rukovodi: a) resorom i sektorom kao osnovnim organizacionim jedinicama u ministarstvu - pomo}nik ministra, b) sekretarijatom ministarstva - sekretar, v) sektorom kao unutra{wom organizacionom jedinicom u ministarstvu - na~elnik sektora, g) sektorom kao osnovnom organizacionom jedinicom u republi~koj upravi, odnosno republi~koj upravnoj organizaciji - pomo}nik rukovodioca republi~ke uprave, odnosno pomo}nik rukovodioca republi~ke upravne organizacije, d) odjeqewem - na~elnik odjeqewa, |) odsjekom - rukovodilac odsjeka, e) grupom - rukovodilac grupe. (2) Kabinetom ministra kao posebnom organizacionom jedinicom rukovodi {ef kabineta. ^lan 19. Rukovodilac organizacione jedinice organizuje, objediwuje i usmjerava rad tih jedinica, odnosno zaposlenih u wima, pru`a neophodnu stru~nu pomo} i obavqa najslo`enije poslove iz djelokruga organizacione jedinice kojom rukovodi. ^lan 20. (1) Pomo}nik ministra rukovodi resorom, odnosno sektorom, odgovara za kori{}ewe finansijskih, materijalnih i qudskih resursa osnovne organizacione jedinice kojom rukovodi. (2) Pomo}nik za svoj rad odgovara ministru. ^lan 21. (1) Radom samostalne republi~ke uprave, odnosno samostalne republi~ke upravne organizacije rukovodi direktor. (2) Direktor iz stava 1. ovog ~lana za svoj rad odgovara Vladi.

^etvrtak, 12. mart 2009.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 18 - Strana 3

(3) Radom republi~ke uprave, odnosno republi~ke upravne organizacije u sastavu ministarstva rukovodi direktor. (4) Direktor iz stava 3. ovog ~lana za svoj rad odgovara ministru. ^lan 22. (1) Zamjenik direktora zamjewuje direktora i obavqa druge poslove koje mu odredi direktor. (2) Zamjenik direktora za svoj rad odgovara direktoru. ^lan 23. (1) Sekretar ministarstva rukovodi sekretarijatom ministarstva, stara se o stawu kadrova u ministarstvu, finansijskim i informati~kim pitawima, tehni~ki uskla|uje rad organizacionih jedinica ministarstva, predla`e plan rada ministarstva po dobijawu planova resora, republi~kih uprava i republi~kih upravnih organizacija iz sastava ministarstva i predla`e planove stru~nog usavr{avawa i osposobqavawa dr`avnih slu`benika, obavqa poslove saradwe ministarstva sa drugim organima, ustanovama i drugim subjektima i druge poslove koje mu povjeri ministar. (2) Sekretar ministarstva za svoj rad odgovara ministru. ^lan 24. (1) Pomo}nik direktora republi~ke uprave, odnosno republi~ke upravne organizacije organizuje rad organizacione jedinice kojom rukovodi, predla`e nacrt plana rada, raspore|uje poslove na unutra{we organizacione jedinice i vr{i nadzor nad wihovim radom; odre|uje i nadzire na~in i vrijeme izvr{ewa poslova, obavqa i druge poslove koje mu povjeri direktor. (2) Pomo}nik direktora za svoj rad odgovara direktoru. 2. Ogovornost za rad organizacionih jedinica ^lan 25. (1) Za rad organizacionih jedinica odgovaraju rukovodioci. (2) Rukovodioci organizacionih jedinica odgovaraju za blagovremeno, zakonito i pravilno obavqawe poslova iz djelokruga organizacione jedinice kojom rukovode. ^lan 26. Rukovodioci unutra{wih organizacionih jedinica (na~elnik sektora, na~elnik odjeqewa, rukovodilac odsjeka i rukovodilac grupe) odgovaraju za svoj rad i rad organizacionih jedinica kojom rukovode, rukovodiocu resora, odnosno sektora u ~ijem je sastavu unutra{wa organizaciona jedinica. ^lan 27. Hijerarhijska odgovornost izme|u rukovodioca osnovnih i unutra{wih organizacionih jedinica, kao odnosa wihove nadre|enosti, odnosno podre|enosti, utvr|uje se organizacionim dijagramom koji je sastavni dio Pravilnika. V - POSTUPAK DONO[EWA PRAVILNIKA ^lan 28. (1) Pravilnik o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta donosi rukovodilac republi~kog organa uprave, uz saglasnost Vlade. (2) Direktor republi~kog organa uprave u sastavu ministarstva, prije upu}ivawa u proceduru dono{ewa pravilnika iz stava 1. ovog ~lana pribavqa mi{qewe nadle`nog ministarstva. ^lan 29. (1) Rukovodilac republi~kog organa uprave, prije upu}ivawa pravilnika Vladi na davawe saglasnosti,

pravilnik dostavqa na mi{qewe Ministarstvu uprave i lokalne samouprave i Ministarstvu finansija. (2) Prilikom dostavqawa pravilnika Vladi na saglasnost rukovodilac republi~kog organa uprave du`an je da prilo`i mi{qewe iz stava 1. ovog ~lana i obrazlo`ewe na date a neprihva}ene prijedloge i primjedbe od Ministarstva uprave i lokalne samouprave i Ministarstva finansija. (3) Prije stupawa na snagu, pravilnik i odluka o davawu saglasnosti objavquju se u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. ^lan 30. Ministarstvo uprave i lokalne samouprave du`no je da u svom mi{qewu predlo`i Vladi da ne da saglasnost na pravilnik ako pravilnik nije usagla{en sa zakonom ili drugim propisom iz oblasti organizacije republi~ke uprave. ^lan 31. Ministarstvo finansija du`no je da u svom mi{qewu predlo`i Vladi da ne da saglasnost na pravilnik ako u buxetu Republike nisu obezbije|ena sredstva za sve dr`avne slu`benike i namje{tenike koji su prema pravilniku potrebni republi~kom organu uprave. VI - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lan 32. Ako je posebnim zakonom ili uredbom propisana unutra{wa organizacija pojedinih organa republi~ke uprave odredbe ove uredbe primjewiva}e se samo na pitawa koja nisu ure|ena tim posebnim propisom. ^lan 33. Do izrade standardnih opisa radnih mjesta za sve kategorije dr`avnih slu`benika i opisa poslova za tipi~na radna mjesta namje{tenika zadr`a}e se postoje}i opisi poslova i zadataka. ^lan 34. Republi~ki organi uprave du`ni su da svoje pravilnike usklade sa ovom uredbom u roku od 30 dana od dana wenog stupawa na snagu. ^lan 35. Stupawem na snagu ove uredbe prestaje da va`i Uredba o na~elima za unutra{wu organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u upravi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 1/03, 29/03 i 41/06). ^lan 36. Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Broj: 04/1-012-2-272/09 26. februara 2009. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade, Milorad Dodik, s.r.

308
Na osnovu ~lana 43. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), a u skladu sa ~lanom 27. stav 2. Zakona o dr`avnim slu`benicima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 26. februara 2009. godine, d o n i j e l a j e

UREDBU
O KATEGORIJAMA I ZVAWIMA DR@AVNIH SLU@BENIKA

^lan 1. Ovom uredbom ure|uju se i utvr|uju kategorije i zvawa radnih mjesta dr`avnih slu`benika kao i uslovi za obavqawe poslova na tim radnim mjestima u mini-

Strana 4 - Broj 18

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

^etvrtak, 12. mart 2009.

starstvima, republi~kim upravama, republi~kim upravnim organizacijama i drugim organima i slu`bama na koje se primjewuje Zakon o dr`avnim slu`benicima. ^lan 2. Kategoriju radnog mjesta odre|uje slo`enost poslova i zadataka, ovla{}ewe, odgovornost i samostalnost radnog mjesta dr`avnog slu`benika, koja je izra`ena kroz propisane posebne uslove koje je potrebno ispuniti. ^lan 3. Poslovi dr`avnog slu`benika su poslovi osnovne djelatnosti republi~kih organa uprave, i to: normativno-pravni poslovi, izvr{avawe zakona i drugih propisa, odlu~ivawe u upravnom postupku, inspekcijski nadzor i ostali stru~ni poslovi republi~kih organa uprave. ^lan 4. (1) U organima uprave utvr|uju se sqede}e kategorije radnih mjesta sa propisanim posebnim uslovima: a) prva kategorija: pomo}nik ministra, rukovodilac republi~ke uprave i rukovodilac republi~ke upravne organizacije - VII stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, najmawe pet godina radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave, b) druga kategorija: sekretar ministarstva, zamjenik i pomo}nik rukovodioca republi~ke uprave, zamjenik i pomo}nik rukovodioca republi~ke upravne organizacije, glavni republi~ki inspektor i sekretar u Agenciji za dr`avnu upravu - VII stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, najmawe pet godina radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave, v) tre}a kategorija: inspektor i interni revizor VII stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, najmawe tri godine radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave, g) ~etvrta kategorija: stru~ni savjetnik, VII stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, najmawe tri godine radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave, d) peta kategorija: rukovodilac unutra{we organizacione jedinice - VII stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, najmawe tri godine radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave, |) {esta kategorija: vi{i stru~ni saradnik - VII stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, radno iskustvo u zavisnosti od zvawa u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave, e) sedma kategorija: stru~ni saradnik - VI stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, najmawe devet mjeseci radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave i `) osma kategorija: stru~ni saradnik - IV stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, najmawe {est mjeseci radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave. ^lan 5. (1) Dr`avni slu`benik sti~e zvawe radnog mjesta dr`avnog slu`benika na osnovu propisanih uslova za to radno mjesto koji se odnose na: operativno znawe i vje{tine, upravqawe i rukovo|ewe, odgovornost, slo`enost, zna~aj i uslove rada.

(2) U zvawa se ne razvrstavaju: rukovode}i dr`avni slu`benici, rukovodioci unutra{wih organizacionih jedinica, stru~ni savjetnik i interni revizor. ^lan 6. Radno mjesto inspektora razvrstava se u sqede}a zvawa: a) mla|i inspektor, osim posebnih uslova propisanih u ~lanu 4. stav 1. ta~ka g) ove uredbe, i do jedne godine inspektorskog sta`a, b) inspektor, osim posebnih uslova propisanih u ~lanu 4. stav 1. ta~ka g) ove uredbe, i najmawe jedna godina inspektorskog sta`a i v) vi{i inspektor, osim posebnih uslova propisanih u ~lanu 4. stav 1. ta~ka g) ove uredbe, i najmawe dvije godine inspektorskog sta`a. ^lan 7. Radno mjesto vi{eg stru~nog saradnika razvrstava se u sqede}a zvawa: a) vi{i stru~ni saradnik prvog zvawa: osim propisanih uslova iz Zakona o dr`avnim slu`benicima i posebnih uslova u ~lanu 4. stav 1. ta~ka |), i radno iskustvo od tri godine, b) vi{i stru~ni saradnik drugog zvawa: osim propisanih uslova iz Zakona o dr`avnim slu`benicima i posebnih uslova u ~lanu 4. stav 1. ta~ka |), i radno iskustvo od dvije godine i v) vi{i stru~ni saradnik tre}eg zvawa: osim propisanih uslova iz Zakona o dr`avnim slu`benicima i posebnih uslova u ~lanu 4. stav 1. ta~ka |), i radno iskustvo od jedne godine. ^lan 8. Ukoliko su posebni uslovi u pogledu potrebnog radnog iskustva i polo`enog stru~nog ispita za rad u organima uprave druga~ije propisani posebnim propisom u odnosu na ~l. 4, 6. i 7. ove uredbe, primjewiva}e se taj propis (inspekcija, policija i sl.). ^lan 9. Organi uprave du`ni su da svoje akte o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta usklade za odredbama ove uredbe. ^lan 10. Stupawem na snagu ove uredbe prestaje da va`i Uredba o kategorijama dr`avnih slu`benika (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 29/03 i 41/06). ^lan 11. Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Broj: 04/1-012-2-273/09 26. februara 2009. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade, Milorad Dodik, s.r.

309
Na osnovu ~lana 43. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), a u skladu sa ~lanom 111. stav 1. Zakona o dr`avnim slu`benicima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 26. februara 2009. godine, d o n i j e l a j e

UREDBU
O RADNIM MJESTIMA NAMJE[TENIKA

^lan 1. Ovom uredbom ure|uju se i utvr|uju radna mjesta namje{tenika i uslovi za obavqawe poslova na tim radnim mjestima u ministarstvima, republi~kim upravama, republi~kim upravnim organizacijama i drugim organima

b) u okviru vi{e stru~ne spreme: namje{tenik prve kategorije i namje{tenik druge kategorije.). godinu. 6. Organi uprave du`ni su da svoje akte o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta usklade za odredbama ove uredbe. (2) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika druge kategorije sa sredwom stru~nom spremom su: III stepen stru~ne spreme. broj 50/06).Strana 5 i slu`bama na koje se primjewuje Zakon o dr`avnim slu`benicima. (1) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika prve kategorije. s. broj 118/08) i ~lana 23. mart 2009. II Ministarstvo poqoprivrede. U republi~kom organu uprave utvr|uju se sqede}a radna mjesta namje{tenika: a) u okviru visoke stru~ne spreme: namje{tenik prve kategorije. ^lan 9. {umarstva i vodoprivrede }e nakon imenovawa v. ^lan 11. odgovaraju}a {kolska sprema. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . godine. najmawe pet godina radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa. (3) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika tre}e kategorije sa visokom stru~nom spremom su: VII stepen stru~ne spreme. a nakon uspostavqawa Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Trebi{wice sredstva }e usmjeravati na pripadaju}e agencije za vode u skladu sa diobnim bilansom i nalogom Ministarstva poqoprivrede. koje }e zajedni~ki sprovoditi do uspostavqawa zakonima predvi|enih slu`bi Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Trebi{wice. Broj: 04/1-012-2-274/09 26. (2) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika druge kategorije sa visokom stru~nom spremom su: VII stepen stru~ne spreme. najmawe dvije godine radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa.^etvrtak. Ukoliko su posebni uslovi druga~ije propisani posebnim propisom u odnosu na ~l. 7. i 8. Zakona o republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. III Agencija za vode oblasnog rije~nog sliva Save }e pripremiti Finansijski plan i Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Trebi{wice za 2009. odgovaraju}a {kolska sprema. kao samostalne upravne organizacije sa svojstvom pravnog lica u okviru Ministarstva poqoprivrede. broj 118/08). ra~unovodstveno-finansijski. najmawe {est mjeseci radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa. odgovaraju}a {kolska sprema. ukqu~uju}i i rukovodioce. najmawe {est mjeseci radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa. IV Agencija za vode oblasnog rije~nog sliva Save pripremi}e diobni bilans. ^lan 5.r. ^lan 10. kako bi se sredstva Republi~ke direkcije za vode. a ~ije obavqawe je potrebno radi vr{ewa poslova osnovne djelatnosti iz djelokruga republi~kog organa uprave. stav 3. {umarstva i vodoprivrede. ^lan 7. ^lan 4. godinu raspodijelili na pripadaju}e agencije za vode. ove uredbe. najmawe devet mjeseci radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. V Ministarstvo finansija }e sa ra~una posebnih namjena za vode sredstva od vodnih naknada i zakupa javnog vodnog dobra u punom iznosu usmjeravati na `iro-ra~un Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Save. 310 Na osnovu ~lana 43. najmawe jedna godina radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa. Radna mjesta namje{tenika su radna mjesta na kojima se obavqaju administrativni. ukqu~uju}i i rukovodioce sa visokom stru~nom spremom su: VII stepen stru~ne spreme. odgovaraju}a {kolska sprema. pomo}no-tehni~ki i drugi poslovi. ^lan 2. Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. najmawe jedna godina radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa. Opis poslova radnih mjesta namje{tenika i uslovi za obavqawe tih poslova utvr|uju se Pravilnikom o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u republi~kom organu uprave. {umarstva i vodoprivrede. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. Milorad Dodik. kao i dodijeqeni buxet u okviru buxeta Republike Srpske za 2009. na sjednici od 26. primjewiva}e se taj propis (inspekcija. 12. (4) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika ~etvrte kategorije sa visokom stru~nom spremom su: VII stepen stru~ne spreme. Vlada Republike Srpske. ^lan 8. Zakona o vodama (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. ^lan 6. (1) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika prve kategorije sa sredwom stru~nom spremom su: IV stepen stru~ne spreme. namje{tenik druge kategorije. ~lana 43. odgovaraju}a {kolska sprema.d. odgovaraju}a {kolska sprema. ^lan 3. d o n i j e l a j e ODLUKU O PO^ETKU RADA AGENCIJE ZA VODE OBLASNOG RIJE^NOG SLIVA TREBI[WICE I Ovom odlukom bli`e se utvr|uju uslovi za po~etak rada Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Trebi{wice. policija i sl. odgovaraju}a {kolska sprema. najmawe tri godine radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa. direktora Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Trebi{wice stvoriti uslove za po~etak rada i funkcionisawe ove agencije. odgovaraju}a {kolska sprema. . namje{tenik tre}e kategorije i namje{tenik ~etvrte kategorije. februara 2009. v) u okviru sredwe stru~ne spreme: namje{tenik prve kategorije i namje{tenik druge kategorije i g) namje{tenik u okviru osmogodi{we {kole. Posebni uslov za radno mjesto namje{tenika sa osmogodi{wom {kolom je: osmogodi{wa {kola. (1) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika prve kategorije sa vi{om stru~nom spremom su: VI stepen stru~ne spreme. 5. februara 2009. (2) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika druge kategorije sa vi{om stru~nom spremom su: VI stepen stru~ne spreme.

uz saglasnost Ministarstva.00 KM. februara 2009. II Sva sudska rje{ewa o izvr{ewu koja su donesena na osnovu pravosna`nih sudskih presuda. IV Vr{ilac du`nosti direktora Agencije }e u roku od trideset dana (30) od dana imenovawa donijeti Pravilnik o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (u daqem tekstu: Pravilnik). stav 2. formirati podru~ne jedinice. izvan sjedi{ta.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. s. Milorad Dodik.r.za svako ~etvrtoro|eno dijete . III Plasman odre|enog iznosa sredstava izvr{i}e se prema fakturi Fonda dje~ije za{tite za potrebe tre}ero|enog i ~etvrtoro|enog djeteta. januara 2009. stav 3. februara 2009. broj 118/08). februara 2009. stav 3. godine. d o n i j e l a j e ODLUKU O ODOBREWU PLASMANA SREDSTAVA I Odobrava se plasman sredstava koja su buxetom Republike Srpske za 2009. februara 2009. ~iji }e se poslovi. na sjednici od 26. Vlada . godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. VII Godi{wi program rada i finansijski plan. godine. godinu u okviru Ministarstva porodice. odobrava se majci: . godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. d o n i j e l a j e ODLUKU O ODLAGAWU OD IZVR[EWA SUDSKIH ODLUKA PO OSNOVU OBAVEZA KOJE ^INE UNUTRA[WI DUG REPUBLIKE SRPSKE 311 Na osnovu ~lana 43. 12. broj 11/09). omladine i sporta predvi|ena za projekat “Fond tre}e i ~etvrto dijete”. broj 118/08). d o n i j e l a j e I Privremeno se obustavqa izvr{ewe sudskih odluka po osnovu obaveza koje ~ine unutra{wi dug Republike Srpske. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.iznos od 800. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. ne mogu se izvr{avati do dono{ewa propisa iz ta~ke I ove odluke. januara 2009. mart 2009. {umarstva i vodoprivrede. V Agencija }e poslove iz svog djelokruga obavqati samostalno. II Sjedi{te Agencije je u Bawoj Luci. januara 2009. . u iznosu od 1. VIII Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. po~ev{i od 1. Zakona o {umama (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. februara 2009.iznos od 600. 17/08 i 64/08). 313 Na osnovu ~lana 43. broj 75/08).za svako tre}ero|eno dijete .000.00 KM. VI Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Broj: 04/1-012-2-276/09 26. godine. a donosi ministar poqoprivrede. do stupawa na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o utvr|ivawu i na~inu izmirewa unutra{weg duga Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 63/04. III Vlada Republike Srpske }e na prijedlog Ministarstva poqoprivrede. br. od 22. po~ev{i od 1. III Ministarstvo finansija }e pripremiti Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o utvr|ivawu i na~inu izmirewa unutra{weg duga Republike Srpske.Strana 6 . Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. a u vezi sa Zakqu~kom Vlade Republike Srpske. broj: U-75/04 (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Broj: 04/1-012-2-284/09 26. 68/07.r. 47/06. Zakona o republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. kao i godi{wi izvje{taj o radu i izvr{ewu finansijskog plana Agencije usvaja Vlada. broj 82/06). Cjenovnik usluga iz stava 1. broj 118/08). na sjednici od 26. Broj: 04/1-012-2-275/09 26. Vlada Republike Srpske.r. godine. broj 118/08) i ~lana 31. pru`ati usluge fizi~kim i pravnim licima uz odgovaraju}u naknadu. VI Agencija mo`e u okviru svog djelokruga. Vlada Republike Srpske. godine. u skladu sa Odlukom Ustavnog suda Republike Srpske.00 KM. ove ta~ke predla`e direktor Agencije. broj: 04/1-012-2-101/09. Za obavqawe poslova iz svog djelokruga Agencija }e. a odnose se na obaveze koje ~ine unutra{wi dug Republike Srpske u skladu sa Zakonom o utvr|ivawu i na~inu izmirewa unutra{weg duga Republike Srpske. s. februara 2009. II U skladu sa Zakonom o dje~ijoj za{titi. uz saglasnost Ministarstva. {umarstva i vodoprivrede (u daqem tekstu: Ministarstvo) imenovati vr{ioca du`nosti direktora Agencije. ODLUKU O USLOVIMA ZA PO^ETAK RADA AGENCIJE ZA [UME I Ovom odlukom utvr|uju se uslovi za po~etak rada Agencije za {ume Republike Srpske (u daqem tekstu: Agencija). Milorad Dodik. s. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. stav 3.000. po postupku regulisanom Uputstvom o na~inu i postupku isplate nov~ane naknade za tre}e i ~etvrto dijete po Odluci o odobravawu plasmana sredstava Vlade Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 312 Na osnovu ~lana 43. godine. lokacija i potreban broj izvr{ilaca utvrditi Pravilnikom. Republike Srpske. IV Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. ~lana 44. Milorad Dodik. na sjednici od 26.

Milorad Dodik.Udru`ewe rezervnih vojnih starje{ina Grada Bawa Luka . Osnovna {kola “\ura Jak{i}” Srpski Milanovac. Zakona o koncesijama (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Grad Bawa Luka . avgusta 2006.000. VI Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Milorad Dodik.Bistrica i Udru`ewe rezervnih vojnih starje{ina Grada Bawa Luka. februara 2009. godine.00% od bruto prihoda ostvarenog kori{}ewem mineralnog resursa. s.^etvrtak. na sjednici od 26.o. od 30. od 30. stav 3. preduze}u “Eko Green Energy” d. Svetosavska omladinska zajednica Veri}i . Koncesionar se obavezuje na uredno pla}awe koncesione naknade. Vlada Republike Srpske. donijela je ODLUKU O DAVAWU SAGLASNOSTI NA ANEKS UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADWU HIDROELEKTRANA “BISTRICA B-1”. energetike i rudarstva da sa Koncesionarom zakqu~i ugovor o koncesiji. 25/02 i 91/06) i ~lana 43. broj 118/08). bez naknade.2 (dva) ra~unara. gubi sva prava utvr|ena ovom odlukom. ra~unaju}i od dana zakqu~ivawa ugovora o koncesiji. prihvata se ponuda preduze}a “Eko Green Energy” d. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. energetike i rudarstva za potpisivawe Aneksa Ugovora iz ta~ke I ove odluke.o. Kotor Varo{. 12. omladinu i sport. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 25/02 i 91/06) i ~lana 43. IV Ovla{}uje se Ministarstvo industrije. V Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Zakona o koncesijama. Koncesija iz prethodnog stava dodjequje se na period do 30 (trideset) godina. III Za kori{}ewe koncesije iz ta~ke II ove odluke. nad osnovnim sredstvima. donijela je 314 Na osnovu ~lana 6. s. broj 118/08). broj 118/08). Vlada Republike Srpske. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. godine. broj: 05-312-1290/06. koje }e zakqu~iti Ugovor o prenosu vlasni{tva. Koncesionar je du`an prije zakqu~ivawa ugovora o koncesiji uplatiti u korist buxeta Republike Srpske jednokratnu naknadu za koncesiono pravo na istra`ivawe i eksploataciju mrkog ugqa na le`i{tima “Maslovare” i “Hrva}ani” u iznosu od 105. Milorad Dodik.Svetosavsku omladinsku zajednicu Veri}i . 315 Na osnovu ~lana 27. Broj: 04/1-012-2-279/09 26. d o n i j e l a j e ODLUKU O PRENOSU PRAVA VLASNI[TVA I Ovom odlukom prenosi se pravo vlasni{tva nad osnovnim sredstvima sa Republi~kog centra za istra`ivawe ratnih zlo~ina na: . II Prenos sredstava iz ta~ke I ove odluke vr{i se bez naknade. februara 2009.r.2 (dva) ra~unara i . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . Koncesioni odnos presta}e ispuwewem bilo koje od pretpostavki iz ~lana 29.r.Osnovnu {kolu “\ura Jak{i}” Srpski Milanovac. na sjednici od 26. Kotor Varo{ (u daqem tekstu: Koncesionar) dodjequje se koncesija za istra`ivawe i eksploataciju mrkog ugqa na le`i{tima “Maslovare” i “Hrva}ani”. V Ako Koncesionar u roku od 30 dana od dana prijema ove odluke ne potpi{e ugovor o koncesiji.1 (jedan) TV prijemnik. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. februara 2009.Strana 7 IV Za realizaciju ove odluke zadu`uju se Ministarstvo za porodicu. Zakona o koncesijama. Ministarstvo zdravqa i socijalne za{tite i Ministarstvo finansija. broj: 05-3121290/06. II U skladu sa ta~kom I ove odluke. Vlada Republike Srpske.Bistrica . Broj: 04/1-012-2-278/09 26. Visina koncesione naknade za koncesiju iznosi 4. avgusta 2006. na prijedlog Komisije za koncesije Republike Srpske. godine ODLUKU O DODJELI KONCESIJE ZA ISTRA@IVAWE I EKSPLOATACIJU MRKOG UGQA NA LE@I[TIMA “MASLOVARE” I “HRVA]ANI” OP[TINA KOTOR VARO[ PREDUZE]U DOO “EKO GREEN ENERGY” KOTOR VARO[ I Daje se saglasnost na Aneks Ugovora o koncesiji za izgradwu hidroelektrana “Bistrica B-1”. br. . stav 3. za dodjelu koncesije za istra`ivawe i eksploataciju mrkog ugqa na le`i{tima “Maslovare” i “Hrva}ani” u kotorvaro{kom ugqenom basenu. s.o. na sjednici od 26. februara 2009. godine. . I U skladu sa ~lanom 27.00 KM. “Bistrica B2a” i “Bistrica B-3” na rijeci Bistrici. br.o. “BISTRICA B-2a” i “BISTRICA B-3” NA RIJECI BISTRICI. Broj: 04/1-012-2-339/09 26. koji se nalazi na teritoriji op{tine Kotor Varo{. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. III Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. godine.r. mart 2009. II Ovla{}uje se ministar industrije. 316 Na osnovu ~lana 43. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. kojim }e se bli`e urediti koncesioni odnos. III Za realizaciju ove odluke zadu`uju se Republi~ki centar za istra`ivawe ratnih zlo~ina. stav 3. februara 2009. februara 2009. Zakona o koncesijama (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.

Zakona o sistemu indirektnog oporezivawa u Bosni i Hercegovini (“Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine”. februara 2009. Broj: 04/1-012-2-282/09 26.da nisu stariji od 65 godina na dan imenovawa. stav 3. te lica koja poznaju odredbe Zakona o sistemu indirektnog oporezivawa u Bosni i Hercegovini. II Pravo vlasni{tva prenosi se bez ograni~ewa i bez naknade. vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. ove ta~ke smatraju se op{ti i posebni uslovi utvr|eni Zakonom o ministarskim. III ^lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe. vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske. IV Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Milorad Dodik. V Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. B) Posebni uslovi: . . 317 Na osnovu ~lana 43. 52/04. imenuje Vlada Republike Srpske.da im nije pravosna`nom presudom izre~ena mjera bezbjednosti zabrane vr{ewa poslova iz nadle`nosti upravnog odbora. Vlada Republike Srpske. stav 2. A) Op{ti uslovi Svi kandidati za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe moraju da ispuwavaju sqede}e op{te uslove: . godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. uz mogu}nost jednog ponovnog imenovawa. na osnovu sprovedenog javnog konkursa.Strana 8 . stav 3. Zakona o ministarskim. februara 2009. Ustava BiH. na osnovu ove odluke. . . V Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Zakona o spre~avawu sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Zakonom o sistemu indirektnog oporezivawa u Bosni i Hercegovini i uslovi utvr|eni ovom odlukom. godine. na sjednici od 26. s. februara 2009. vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.posjedovawe stru~nih i profesionalnih znawa iz oblasti indirektnog oporezivawa.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. 34/07 i 4/08).da se na wih ne odnosi ~lan IX ta~ka 1. 44/03. godine. na sjednici od 26. ~lana 7. .r. s. godine. s. br. d o n i j e l a j e . Vlada Republike Srpske imenuje komisiju za izbor. broj 118/08).da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije dana objavqivawa upra`wene pozicije. . broj 118/08). broj 118/08). na sjednici od 26. vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.da nisu osu|ivani za krivi~no djelo i prekr{aje iz oblasti finansijskog poslovawa. II Kandidati za funkciju u organu iz ta~ke I ove odluke moraju ispuwavati sqede}e uslove. U komisiju za izbor imenuju se lica koja posjeduju stru~nu spremu i stru~no znawe na istom ili vi{em nivou od nivoa za koji se sprovodi postupak. 12. IV U skladu sa zakonom i ovom odlukom.da ne obavqaju du`nost ili vr{e aktivnosti koje dovode do sukoba interesa kako je propisano odredbama ~lana 5. 318 Na osnovu ~lana 43.r. stav 2. br. . broj 25/03) i ~lana 17. . IV Sastavni dio ove odluke je spisak osnovnih sredstava koja se prenose u trajno vlasni{tvo Republi~kom pedago{kom zavodu.visoka stru~na sprema (VII stepen). Vlada Republike Srpske. iz kwigovodstva osnovnih sredstava iskwi`i osnovna sredstva Ministarstva prosvjete i kulture na kojima se prenosi pravo vlasni{tva. Vlada Republike Srpske. 44/03. Milorad Dodik. Milorad Dodik. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. na period od pet godina. broj 25/03). broj 25/03) i ~lana 17. koja se sastoji od pet (5) ~lanova iz reda lica koja poznaju oblasti od interesa za poslovawe Uprave za indirektno oporezivawe. 34/07 i 4/08). stav 3.da su stariji od 18 godina. Zakona o ministarskim. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.r. d o n i j e l a j e ODLUKU O PRENOSU PRAVA VLASNI[TVA I Ovom odlukom prenosi se pravo vlasni{tva nad kancelarijskim namje{tajem i opremom sa Ministarstva prosvjete i kulture na Republi~ki pedago{ki zavod Republike Srpske. ~lana 8. d o n i j e l a j e ODLUKU O UTVR\IVAWU KRITERIJUMA ZA IZBOR ^LANA UPRAVNOG ODBORA UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVAWE I Ovom odlukom bli`e se utvr|uju uslovi i kriterijumi za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe. februara 2009. III Zadu`uje se Ministarstvo prosvjete i kulture da. februara 2009. mart 2009. Zakona o ministarskim. zavr{en ekonomski fakultet finansijskog smjera ili pravni fakultet. broj 73/08) i ~lana 5. a na prijedlog Komisije za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe. Broj: 04/1-012-2-280/09 26. 52/04. Pod kriterijumima za izbor ~lana iz stava 1. Zakona o sistemu indirektnog oporezivawa u Bosni i Hercegovini (“Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine”. Broj: 04/1-012-2-281/09 26. februara 2009. 319 Na osnovu ~lana 43.

^lan 5.prikupqawe i obrada ostalog otpada: . .zdravstveno-preventivna praksa: . izvr{i}e Komisija za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe. ^lan 18.020 . postaju alineje 5. s. stav 1. 1. ^lan 10.60. U ~lanu 11. br. 106/06 i 32/07). 58/01 i 62/02) i ~lana 15.direktna medicinska praksa. 17/96 i 28/97) ~lan 6. mijewa se i glasi: “Direktora i ~lanove Nadzornog odbora imenuje osniva~ na period od ~etiri godine. Zakona o zdravstvenoj za{titi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. ^lan 15. . iskqu~ivo za svoje potrebe.Strana 9 ODLUKU O RASPISIVAWU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR ^LANA UPRAVNOG ODBORA UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVAWE I Raspisuje se javni konkurs za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe. dodaje se nova alineja 4.prevoz pacijenata ambulantnim kolima. a uz prethodnu saglasnost ministarstva nadle`nog za poslove zdravqa i socijalne za{tite. 12. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . 5. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. Vlada Republike Srpske. i 7. U Odluci o osnivawu Op{te bolnice “Sveti apostol Luka” Doboj (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. u skladu sa utvr|enim kriterijumima. “Fokus” i “Press”. ~lana 17. ovog ~lana obuhvata prikupqawe i preradu infektivnog medicinskog otpada koji se stvara u zdravstvenim ustanovama. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. ovog ~lana. imenovana od strane Vlade Republike Srpske. broj 118/08). 1/03. s. ~lana 12.85. koja glasi: “.djelatnost bolnica.r. V Za realizaciju ove odluke zadu`uje se Ministarstvo finansija.240 . ^lan 3.mikrobiolo{ka dijagnostika. stav 1. mijewa se i glasi: “Najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupawa na snagu ove odluke. ovom odlukom i Statutom Bolnice. ukqu~uju}i i pregled prispjelih prijava na konkurs.prevoz robe u drumskom saobra}aju za vlastite potrebe. Rok za podno{ewe prijava na konkurs je osam dana od dana objavqivawa konkursa. broj 68/07).85. ^lan 6.143 . 320 Na osnovu ~lana 15. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.”. rije~i: “predsjednika i” bri{u se. Odluke o Planu mre`a zdravstvenih ustanova (“Slu`beni glasnik Republike Srpske” br. februara 2009.110 . mart 2009. izvr{i}e se razrje{ewe ~lanova Upravnog odbora iz reda zaposlenih u Bolnici i sprovesti postupak javne konkurencije za imenovawe novih ~lanova. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske. Upravni odbor Bolnice imenuje i razje{ava Vlada Republike Srpske. Pored djelatnosti iz stava 1. mijewa se i glasi: “Organ upravqawa Bolnice je Upravni odbor. . ^lan 8. Pored djelatnosti iz st. ta~ka j) i ~lana 43. februara 2009. mijewa se i glasi: “Djelatnost Bolnice je zdravstvena za{tita stanovni{tva: .90.” Broj: 04/1-012-2-305/09 26.230 . . II Op{ti i posebni uslovi. . 15/94. U ~lanu 16. dnevnim listovima “Glas Srpske”. ^lan 9. i 6.85.djelatnost medicinskih laboratorija. ^lan 19. 65/01. 6.”. ^lan 4.odlagawe otpada na zemqi{te. stav 3. i 2. februara 2009. kao i kriterijumi za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe propisani su Odlukom Vlade Republike Srpske o utvr|ivawu kriterijuma za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVAWU OP[TE BOLNICE “SVETI APOSTOL LUKA” DOBOJ ^lan 1.”.^etvrtak. . nakon sprovedenog postupka javne konkurencije.60.”. VI Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. ovog ~lana. 18/99.ostali vidovi zdravstvene za{tite. ^lan 7. . Zaposleni u bolnici ne mogu biti ~lanovi wenog Upravnog odbora.85.r.122 . poslije alineje 3. Bolnica obavqa poslove spoqnotrgovinskog prometa iz oblasti za koju je u skladu sa Zakonom registrovana. na sjednici od 26. Djelatnost iz stava 2. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. Bolnica obavqa i djelatnost: .donosi program rada i finansijski plan Bolnice”. III Javni konkurs za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe objavi}e se u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.”. ^lan 17. mijewa se i glasi: “Do imenovawa novih ~lanova Upravnog odbora wihove obaveze i prava obavqa}e dosada{wi ~lanovi. Upravni odbor ima pet ~lanova koji se imenuju na period od ~etiri godine. Zakona o sistemu javnih slu`bi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.121 . .ostali prevoz putnika u kopnenom saobra}aju za vlastite potrebe i 321 Na osnovu ~lana 43. Milorad Dodik. Dosada{we alineje 4. a u skladu sa zakonom. ^lan 2. Broj: 04/1-012-2-283/09 26. Milorad Dodik.prikupqawe opasnog otpada. IV Postupak izbora. broj . 2/01. mijewa se i glasi: “Statut Bolnice uskladi}e se sa ovom odlukom u roku od 60 dana od dana stupawa na snagu ove odluke. stav 3.”. . na prijedlog Ministarstva zdravqa i socijalne za{tite. br.rad Centra za prikupqawe otpada. godine.

k. Vlada Republike Srpske.r. s. broj: 04/1-012-3041/08. 3531 k. s. broj 118/08). Milorad Dodik. 5/25 “Dom JNA sa ku}i{tem i dvori{tem” u ul. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Broj: 04/1-012-2-287/09 26. 118/08). broj 118/08). broj: 02/1-020991/05. Vlada Republike Srpske. d o n i j e l a j e I U ta~ki I Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. jula 2005. 12. na sjednici od 26. od 24.o. avgusta 2008. stav 3. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.r. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. broj 123/08). od 30. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj 118/08). Milorad Dodik. broj 111/08). 5/127 i k. broj: 04/1-012-2898/08.Strana 10 . odnosno ozna~ene kao k. na sjednici od 26. februara 2009. ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O PRENOSU PRAVA KORI[]EWA. Borisa Kidri~a (sada: Kraqa Alfonsa XIII). februara 2009. 5/134 “ku}i{te i dvori{te”. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. na sjednici od 26. stav 3. 3877/3 “Stari dom Armije . 3877/1 “Stari dom Armije . a u vezi sa Odlukom o davawu saglasnosti na zakqu~ewe Ugovora.~. godine I U Odluci o prenosu prava kori{}ewa. broj 2/09). februara 2009. od 13. stav 3. Milorad Dodik. februara 2009. od 13. februara 2009. broj: 04/1-012-3056/08. od 24. broj: 04/1-012-2675/08. broj: 04/1-012-3041/08. d o n i j e l a j e I U ta~ki I Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. 324 Na osnovu ~lana 43. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. na sjednici od 26. broj 118/08). decem- . od 27. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU ISPLATE SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. mart 2009. Broj: 04/1-012-2-288/09 26. broj 81/08). br. decembra 2008. godine. broj: 04/1-012-2898/08. s. od 30. broj 118/08). godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. februara 2009. Broj: 04/1-012-2-285/09 26. godine. Milorad Dodik. Milorad Dodik. 322 Na osnovu ~lana 43. od 11.dvori{te” upisane u PL br. broj: 04/1-012-3056/08. Broj: 04/1-012-2-286/09 26. februara 2009. broj 84/05) ta~ka I mijewa se i glasi: “Vlada Republike Srpske prenosi pravo kori{}ewa na nepokretnostima ozna~enim kao k. 323 Na osnovu ~lana 43. ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. godine. Vlada Republike Srpske. broj: 02/1-020-991/05.”. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.~. ku}a i zgrada” i k. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. sve upisane u ZK ul. Vlada Republike Srpske. na sjednici od 26. broj: 04/1-012-2675/08. Broj: 04/1-012-2-289/09 26.~. od 29. decembra 2008. od 29. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. u korist Osnovnog suda Bawa Luka . II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Bawa Luka VII (novi premjer). na sjednici od 26. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU ISPLATE SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.r. novembra 2008. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.~. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. godine 325 Na osnovu ~lana 43. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.r. Vlada Republike Srpske.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. godine. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU ISPLATE SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. broj: 04/1-012-2044/08. broj 3/09). s. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. jula 2005.r. decembra 2008. februara 2009. Bawa Luka (stari premjer).dvori{te. stav 3. decembra 2008.~. februara 2009. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. februara 2009. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.o. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se.zemqi{no-kwi`na kancelarija (u daqem tekstu: nosilac prava kori{}ewa). d o n i j e l a j e bra 2008. godine. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. od 11. 2318/140 k. Vlada Republike Srpske. novembra 2008. stav 3. decembra 2008. februara 2009. s. godine. godine 326 Na osnovu ~lana 43.

godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine 118/08). godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. Milorad Dodik. januara 2008. s. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU ISPLATE SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava. od 18. februara 2009. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. s. broj: 04/1-012-2124/08. broj 118/08). na sjednici od 26. februara 2009. avgusta 2008. godine. od 18. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. s. februara 2009. Milorad Dodik.r. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj: 04/1-012-2585/08. broj: 04/1-012-2234/08. februara 2009. broj: 04/1012-2/08. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. mart 2009. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Vlada Republike Srpske. februara 2009. broj: 04/1-012-2/08. februara 2009. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. d o n i j e l a j e 330 Na osnovu ~lana 43. na sjednici od 26. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. godine ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. Milorad Dodik. 12. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Broj: 04/1-012-2-292/09 26. od 10. od 21. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. broj: 04/1-012-2413/08. 329 Na osnovu ~lana 43. avgusta 2008. broj: 04/1-012-2234/08. od 21. broj 5/08). septembra 2008. stav 3. Broj: 04/1-012-2-291/09 26. broj: 04/1-012-2413/08. Milorad Dodik. stav 3. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. septembra 2008. broj: 04/1-012-2585/08. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . od 4.r. broj 90/08). februara 2009.r. februara 2009. januara 2008. 328 Na osnovu ~lana 43.r. Broj: 04/1-012-2-290/09 26. oktobra 2008. broj 118/08). d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. Broj: 04/1-012-2-293/09 26. I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Broj: 04/1-012-2-294/09 26. novembra 2008. februara 2009. februara 2009. novembra 2008. d o n i j e l a j e 331 Na osnovu ~lana 43. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. 327 Na osnovu ~lana 43. s. broj . rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. od 16. godine. broj 100/08). od 10.r. Broj: 04/1-012-2-295/09 26. Milorad Dodik. Vlada Republike Srpske. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. na sjednici od 26. Milorad Dodik. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Vlada Republike Srpske. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. s. broj: 04/1-012-2028/08. godine. broj: 04/1-012-2124/08. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. od 16. ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.r. Vlada Republike Srpske. na sjednici od 26. broj 118/08). septembra 2008. od 6. s. od 6. Vlada Republike Srpske. broj: 04/1-012-2028/08. od 4.^etvrtak. broj 118/08). broj 105/08). broj 81/08). stav 3. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. septembra 2008. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. oktobra 2008. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. februara 2009.Strana 11 ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. broj 83/08). stav 3. godine. na sjednici od 26. stav 3. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. godine. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade.

juna 2008. broj: 04/1-012-1106/08. maja 2008. na sjednici od 26. februara 2009. od 15. ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. Broj: 04/1-012-2-300/09 26.r. godine.r. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. od 15. godine. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. godine. d o n i j e l a j e 337 Na osnovu ~lana 43. Milorad Dodik. od 3. broj: 04/1-012-1103/08. stav 3. na sjednici od 26. d o n i j e l a j e I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. februara 2009. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. od 6. Milorad Dodik. maja 2008. Milorad Dodik. godine 335 Na osnovu ~lana 43. godine 336 Na osnovu ~lana 43. s. broj 47/08). s. Vlada Republike Srpske. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. na sjednici od 26. broj 37/08). s. godine ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. Broj: 04/1-012-2-297/09 26. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. od 15. Broj: 04/1-012-2-298/09 26. d o n i j e l a j e II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. broj: 04/1-012-1107/08. Vlada Republike Srpske. broj: 04/1-012-1221/08. na sjednici od 26. februara 2009. Vlada Republike Srpske. stav 3. godine. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. Milorad Dodik. maja 2008. ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Vlada Republike Srpske. Broj: 04/1-012-2-296/09 26. na sjednici od 26. od 29. godine. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. stav 3. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. s. broj 118/08). od 15.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. 334 Na osnovu ~lana 43. od 6. d o n i j e l a j e I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. stav 3. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Milorad Dodik. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade.r. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. broj: 04/1-012-1106/08. maja 2008.r. februara 2009. juna 2008. Vlada Republike Srpske. februara 2009. broj 47/08). od 29. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. broj 118/08). godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. od 15. broj 118/08). broj 52/08). februara 2009. Broj: 04/1-012-2-299/09 26. februara 2009. broj: 04/1-012-1333/08. broj 118/08). broj: 04/1-012-1333/08. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. na sjednici od 26. Vlada Republike Srpske. broj: 04/1-012-1103/08. februara 2009. stav 3. broj 47/08). go- . rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. stav 3. broj: 04/1-012-1107/08. broj: 04/1-012-761/08. s. maja 2008. od 3. 12. aprila 2008. mart 2009. od 15. 333 Na osnovu ~lana 43. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. maja 2008. broj 118/08). godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. februara 2009. februara 2009. maja 2008. godine. broj 118/08). Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 332 Na osnovu ~lana 43. broj: 04/1-012-761/08.r.Strana 12 . februara 2009. aprila 2008. broj: 04/1-012-1121/08. maja 2008. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.

Sjedi{te zamjenika Bawa Luka. dozvoli stupawe u posjed nepokretnosti ozna~enih kao k. d o n i j e l a j e I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. februara 2009.Strana 13 dine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . i to: . vo}wak 3. RJE[EWE 1. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 112/06. februara 2009. s. februara 2009. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. zvana “Brdo”. godine. broj: 04/1-012-1399/08. februara 2009. 37/07 i 110/08). povodom prijedloga Pravobranila{tva Republike Srpske. godine.~. broj: 04/1-012-1332/08. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. Milorad Dodik. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. Broj: 04/1-012-2-302/09 26. broj: 04/1-012-1332/08. februara 2009. broj 57/08). jula 2008. od 6. Broj: 04/1-012-2-303/09 26. broj 118/08). d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine. s.r. februara 2009. broj 173/15. broj: 26-473-50-2/06. Zakona o eksproprijaciji (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. KO Mahovqani. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. Podru~ne jedinice Lakta{i. a stvarno i fakti~ko vlasni{tvo Rau{ Du{anke k}eri Du{ana sa 1/3 dijela i Dabi} Branislava sina Du{ana sa 2/3 dijela. stav 5. broj: 04/1-012-1399/08. broj 181 KO Mahovqani. i k. Milorad Dodik. godine 341 Na osnovu ~lana 43. februara 2009.~. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. broj: 04/1-012-1708/08. juna 2008. na sjednici od 26. stav 6. od 12. ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. Vlada Republike Srpske. obje upisane u zk. Broj: 04/1-012-2-306/09 26.r. stav 3. ul. broj 68/07). juna 2008. Tu`ba podnesena protiv ovog rje{ewa ne odla`e wegovo izvr{ewe. stav 3. na sjednici od 26. s. vlasni{tvo Dabi} Du{ana sina Tanasije sa 1/1 dijela. februara 2009. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. d o n i j e l a j e 340 Na osnovu ~lana 43. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. Vlada Republike Srpske. godine. broj 164/10. Vlada Republike Srpske. broj 56/08). broj 56/08). Broj: 04/1-012-2-304/09 26. broj 118/08). 339 Na osnovu ~lana 43. stav 3. broj 118/08) i ~lana 16.^etvrtak. od 10. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. d o n i j e l a j e RJE[EWE O IMENOVAWU ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA KWI@EVNE ZADRUGE 1. od 10. od 18. 342 Na osnovu ~lana 43. Vlada Republike Srpske. Vlada Republike Srpske saglasna je da se korisniku eksproprijacije. eksproprisanih Rje{ewem Republi~ke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. 12. juna 2008. Milorad Dodik. na sjednici od 26. Milorad Dodik. Milorad Dodik. stav 6. februara 2009. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade.829 m2. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. s. na sjednici od 26. Prije predaje u posjed eksproprisanih nepokretnosti prvostepeni organ }e obezbijediti sve dokaze koji su potrebni za odre|ivawe naknade za eksproprisane nepokretnosti. od 6. s. od 12. marta 2008. Imenuju se ~lanovi Upravnog odbora Kwi`evne zadruge. na period od ~etiri godine. na sjednici od 26. klase u povr{ini od 2. godine. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. prije pravosna`nosti odluke o naknadi za eksproprisane nepokretnosti. klase u povr{ini od 267 m2. broj 532. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj 118/08). 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. jula 2008. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. broj: 04/1-012-1708/08. februara 2009. mart 2009. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. na ime Dabi} Du{ana. 4. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. broj 68/08).r. stav 3. Vlada Republike Srpske. Broj: 04/1-012-2-301/09 26. broj 118/08) i ~lana 33. br. Pl.r. 3. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Zakona o sistemu javnih slu`bi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.r. juna 2008. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. zvana “Brdo”. 338 Na osnovu ~lana 43. wiva 5.

Administrativno-tehni~ke poslove za potrebe Komisije obavqa}e Ministarstvo prosvjete i kulture. sa~ini listu kandidata koji ispuwavaju kriterijume za imenovawe. pravnik.predstavnika osniva~a u Upravni odbor JU “Studentski centar Pale” (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. sa~ini listu sa u`im izborom kandidata koji ispuwavaju kriterijume za imenovawe. Broj: 04/1-012-2-321/09 26. broj 118/08) i ~lana 9.d.Ministarstvo prosvjete i kulture. godine. 4) prof. 2. RJE[EWE O IMENOVAWU KOMISIJE ZA IZBOR ^LANOVA PREDSTAVNIKA OSNIVA^A U UPRAVNI ODBOR JAVNE USTANOVE “STUDENTSKI CENTAR PALE” 1.Ministarstvo prosvjete i kulture. do zavr{etka postupka javne konkurencije. Milorad Dodik. po potrebi. 3) Biqana Trifunovska . Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Broj: 04/1-012-2-322/09 26. 2. februara 2009. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 3) Sini{a Markovi}. s. 346 Na osnovu ~lana 43. Zakona o ministarskim. vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. februara 2009. ~lana 9. februara 2009. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. Zadatak Komisije je da razmotri prispjele prijave na konkurs.Strana 14 .Ministarstvo prosvjete i kulture. broj 118/08). Imenuje se Komisija za izbor i imenovawe ~lanova . godine. obavi intervju sa kandidatima i predlo`i listu kandidata Vladi na razmatrawe i dono{ewe kona~ne odluke. broj 8/09) i Odluke o utvr|ivawu kriterijuma za izbor i imenovawe ~lanova . . februara 2009. prikupi dodatne informacije o kandidatima.Univerzitet Bawa Luka. Zakona o ministarskim.r. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. 2) Dijana Stoji}. 12. Zadatak Komisije za sprovo|ewe Javnog konkursa za izbor i imenovawe ~lanova Nadzornog odbora je da razmotri prijave dospjele na Konkurs. gra|evinarstva. Vlada Republike Srpske. broj 75/04). dipl. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. februara 2009. na sjednici od 26. godine. dipl.predstavnika osniva~a u Upravni odbor JU “Studentski centar Pale” (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 2) Vawa Aleksi} . 345 Na osnovu ~lana 43. 1) dr Mile Vasi}. stav 6.Ministarstvo prosvjete i kulture. d o n i j e l a j e RJE[EWE O IMENOVAWU KOMISIJE ZA IZBOR ^LANA SAVJETA ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVAWA I OSIGURAWE KVALITETA 1. u sastavu: 1) prof. 2. nakon toga. 344 Na osnovu ~lana 43. diplomirani ekonomista. diplomirani gra|evinski in`ewer saobra}ajnog smjera. dipl. vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Milorad Dodik. 2) Du{ko Radusinovi}. 3) Momir Ronda{. 4. februara 2009. broj 41/03). dipl. dr Zdenka Krivoku}a . d o n i j e l a j e 1. a u vezi sa Odlukom o osnivawu Javnog preduze}a “Autoputevi Republike Srpske” (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. februara 2009.r. Broj: 04/1-012-2-327/09 26. broj 8/09). stav 6. 3.Ministarstvo prosvjete i kulture. stav 6. 3) Vawa Aleksi} . d o n i j e l a j e RJE[EWE O IMENOVAWU ^LANOVA KOMISIJE ZA SPROVO\EWE JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVAWE ^LANOVA NADZORNOG ODBORA “VODOVOD” AD BAWA LUKA RJE[EWE O IMENOVAWU ^LANOVA PRIVREMENOG NADZORNOG ODBORA JP “AUTOPUTEVI REPUBLIKE SRPSKE” 1. imenuju se: 1) Slobodan Bu}ma. pravnik. u sastavu: 1) Milenko Daki}. Odluke o raspisivawu Javnog konkursa za izbor i imenovawe ~lanova . Imenuje se Komisija za sprovo|ewe Javnog konkursa za izbor i imenovawe ~lanova Nadzornog odbora “Vodovod” a. na sjednici od 26. Imenuje se Komisija za izbor ~lana Savjeta za razvoj visokog obrazovawa i osigurawe kvaliteta. Vlada Republike Srpske.r. broj 111/06). broj 41/03). godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. Broj: 04/1-012-2-328/09 26. Zakona o javnim preduze}ima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. in`.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. gra|evinarstva. predlo`i rang-listu kandidata Skup{tini “Vodovod” a. u sqede}em sastavu: 1) Vesna Jankovi} . 2) Biqana Vojvodi} .predstavnika osniva~a u Upravni odbor JU “Studentski centar Pale”. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. na sjednici od 26. vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. dipl. mart 2009. 5) prof. Milorad Dodik. Zakona o ministarskim. a u vezi sa ~l. godine. ~lana 9. d o n i j e l a j e 343 Na osnovu ~lana 5. Vlada Republike Srpske. broj 41/03).d Bawa Luka. dr Petar Kuni} . 2) Vera Mirkovi}. dr Miroslav Bobrek . pravnik. s. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. 2. u funkciji Skup{tine JP “Autoputevi Republike Srpske”. in`. godine Bawa Luka Predsjednik Skup{tine. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 3. februara 2009. broj 75/04). Za ~lanove Privremenog nadzornog odbora JP “Autoputevi Republike Srpske”. Vlada Republike Srpske. obavi intervjue sa kandidatima i. s. i 6. broj 118/08). s.Univerzitet Bawa Luka. Milorad Dodik. na sjednici od 26. Zakona o javnim preduze}ima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Bawa Luka. diplomirani pravnik. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. 3) Goran Vrhovac. 2.Ministarstvo prosvjete i kulture.r.

Sne`ana Marjanac. 5) Dragan Kr~mar . Zakona o Vladi Republike Srpske (“Spu`beni glasnik Republike Srpske”. godine. Zadatak Komisije je da razmotri prijave prispjele na Konkurs. Milorad Dodik. 38/03. Imenuje se Slobodan Puhalac za predstavnika Fonda za restituciju Republike Srpske a. Milorad Dodik. broj 8/09). Zakona o dr`avnim slu`benicima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Zakona o ministarskim.r. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. 2. od 3. broj 118/08). ~lana 42. d o n i j e l a j e RJE[EWE O IMENOVAWU PREDSTAVNIKA FONDA ZA RESTITUCIJU REPUBLIKE SRPSKE AD BAWA LUKA U SKUP[TINI DRU[TVA KAPITALA MJE[OVITI HOLDING “ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE” TREBIWE ZAVISNO PREDUZE]E “ELEKTROKRAJINA” AD BAWA LUKA Na osnovu ~lana 15. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Rje{ewa. na sjednici od 26. Administrativno-tehni~ke poslove za potrebe Komisije obavqa}e Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. godine. ta~ka z) i ~lana 43.d. Milorad Dodik. godine. s. stav 6. godine. 2. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. februara 2009. zbog prelaska na drugu du`nost. februara 2009. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. na sjednici od 26. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. s. februara 2009. a u skladu sa Uputstvom o na~inu postupawa predstavnika Akcijskog fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske u skup{tinama dru{tava kapitala iz portfeqa fondova. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. s. broj 41/03). obavi intervju sa kandidatima i predlo`i listu kandidata Vladi Republike Srpske na razmatrawe i dono{ewe kona~ne odluke. d o n i j e l a j e RJE[EWE O IMENOVAWU VR[IOCA DU@NOSTI DIREKTORA CENTRA ZA PRU@AWE BESPLATNE PRAVNE POMO]I 1. februara 2009. Odluke o raspisivawu Javnog konkursa za izbor i imenovawe direktora JU “Studentski centar Pale” (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Bawa Luka u Skup{tini dru{tva kapitala Mje{oviti holding “Elektroprivreda Republike Srpske” Trebiwe Zavisno preduze}e “Elektrokrajina” a. Zakona o dr`avnim slu`benicima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. stav 6. imenuje se za vr{ioca du`nosti direktora Centra za pru`awe besplatne pravne pomo}i. Stupawem na snagu ovog rje{ewa prestaje da va`i Rje{ewe broj: 04/1-012-786/08. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. 69/07 i 102/07). Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. u sqede}em sastavu: 1) Vesna Jankovi} . a u vezi sa Odlukom o na~inu imenovawa predstavnika Akcijskog fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske u skup{tinama dru{tava kapitala iz portfeqa fondova i na~inu wihovog postupawa (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. februara 2009. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Vlada Republike Srpske. Vlada Republike Srpske. stav 1. broj 8/09) i Odluke o utvr|ivawu kriterijuma za izbor i imenovawe direktra JU “Studentski centar Pale” (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj 118/08). Broj: 04/1-012-2-324/09 26. broj 118/08). Vlada Republike Srpske. Imenuje se Komisija za izbor direktora JU “Studentski centar Pale”. godine. Milorad Dodik. februara 2009. 2. Sne`ana Marjanac. mart 2009. sa~ini listu kandidata koji ispuwavaju kriterijume za imenovawe. s. broj 118/08).d. br. vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 3.Strana 15 4) Milan Komqenovi} . RJE[EWE O RAZRJE[EWU SEKRETARA MINISTARSTVA PRAVDE 1. 3. aprila 2008. februara 2009. 347 Na osnovu ~lana 43. br.“Studentski centar Bawa Luka”.“Studentski centar Bawa Luka”.r. Broj: 04/1-012-2-320/09 26. Milorad Dodik. broj 118/08).Ministarstvo prosvjete i kulture. 62/02. 24/98.r. 12.Ministarstvo prosvjete i kulture. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. stav 6. 4. februara 2009. stav 6. razrje{ava se du`nosti sekretara Ministarstva pravde. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. stav 1. Zakona o preduze}ima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 4.^etvrtak.“Studentski centar Pale”. sa~ini listu kandidata koji ispuwavaju kriterijume za imenovawe. . 3) Biqana Trifunovska . Na osnovu ~lana 58. 4. RJE[EWE O IMENOVAWU KOMISIJE ZA IZBOR DIREKTORA JAVNE USTANOVE “STUDENTSKI CENTAR PALE” 1. ta~ka u) Zakona o republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 4) Milan Komqenovi} . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . 3. 5) Dragan Kr~mar . 2. Imenovani je du`an da zastupa interese Fonda u Skup{tini dru{tva kapitala iz ta~ke 1. februara 2009. diplomirani pravnik. Bawa Luka. diplomirani pravnik. Broj: 04/1-012-2-323/09 26. Administrativno-tehni~ke poslove za potrebe Komisije obavqa}e Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. s.“Studentski centar Pale”. Broj: 04/1-012-2-317/09 26. broj 118/08).Ministarstvo prosvjete i kulture. Broj: 04/1-012-2-318/09 26. ~lana 9. broj 118/08) i ~lana 43. a u vezi sa ~lanom 53. na sjednici od 26. d o n i j e l a j e Na osnovu ~lana 39. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. donijela je 1. Vlada Republike Srpske. Zadatak Komisije je da razmotri prispjele prijave na Konkurs. 2) Vawa Aleksi} .r. obavi intervju sa kandidatima i predlo`i listu kandidata Vladi Republike Srpske na razmatrawe i dono{ewe kona~ne odluke. 97/04 i 34/06) i ~lana 43. na sjednici od 26.r. 2.

preko ure|aja za evidentirawe prometa. o) elektronski . spada u grupu simetri~nih algoritama. d) IFSF protokol je me|unarodno priznat protokol koji omogu}ava komunicirawe razli~itih vrsta ure|aja proizvedenih od razli~itih proizvo|a~a. 29. preko ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa (u daqem tekstu: ure|aj za evidentirawe prometa). ugradwu i odr`avawe opreme na BPS. Zakona o republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. v) procesor je ure|aj (funkcionalne jedinice) za obradu podataka u ra~unaru ili ra~unarskom ure|aju koji mo`e da prima podatke. w) kqu~ je blok podataka pomo}u kojeg se vr{i {ifrovawe otvorenog teksta . b) na~in evidentirawa i kontrola prometa ostalih proizvoda i usluga na BPS. ure|aja i potrebne stru~ne spreme za obavqawe trgovinske djelatnosti (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. fiskalni ra~un. skup procedura iz protiveksplozivne za{tite za ugro`ene prostore. npr. OBAVEZAMA SERVISERA I OMOGU]AVAWU DAQINSKOG NADZORA U SVRHU KONTROLE I NA^INU ODRE\IVAWA I DODJELE IDENTIFIKACIONOG BROJA URE\AJA ZA EVIDENTIRAWE I KONTROLU PROMETA I . g) protokol je skup konvencija koje u komunicirawu koriste razli~iti ure|aji.OSNOVNE ODREDBE ^lan 1. e) prava i obaveze servisera ovla{}enih za ugradwu opreme. e) daqinski nadzor . .Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. k) kriptovawe je {ifrovawe . broj 6/07) i ~lana 82. p) heartbeat otkucaji (impulsi) su impulsi koji generi{u sistem ili program i slu`e za o~itavawe statusa sistema i upisivawe podataka o sistemu u Log datoteku. j) kontrolna suma (checksum) je suma dobijena primjenom operacije iskqu~ivo ili XOR nad bajtovima izvr{nog koda. |) postupci i radwe prilikom ugradwe opreme. g) oblik i sadr`aj obaveznih dokumenata . v) na~in umre`avawa ure|aja za evidentirawe prometa sa postoje}om opremom od ovla{}enih servisera. da ga ~uva i da ga stavi na raspolagawe kada zatreba. ministar trgovine i turizma donosi PRAVILNIK O NA^INU EVIDENTIRAWA I KONTROLI PROMETA NA BENZINSKIM PUMPNIM STANICAMA PUTEM UGRA\ENE OPREME. koeficijent termi~kog {irewa goriva.Strana 16 .poruke.monitoring je nadzorni sistem za pra}ewe. standard pomo}u kojeg se vr{i {ifrovawe podataka kori{}ewem tajnog kqu~a.izvje{taja o prometu na BPS. kontrolu i nadgledawe prometa robe i rada ugra|ene opreme na BPS sa udaqene destinacije. 12. tako da se tajnost podataka zasniva na tajnosti kqu~a. stav 2.). i) XML format je industrijski standard za razmjenu podataka izme|u razli~itih platformi (operativnih sistema.agregati) i automatska mjerila nivoa te~nosti. integritet elektronskih poruka dokumenata i garantuje nemogu}nost naknadnog poricawa odgovornosti za wihov sadr`aj. referentna temperatura). `) prava i obaveze vlasnika opreme. postupaka i pravila i odgovaraju}e dokumentacije koji obezbje|uje proizvo|a~ ure|aja. l) DES algoritam (data-encryption-standard) je postupak. tj. z) promet datoteka je organizovani skup podataka u kome su pohraweni podaci o izvr{enom prometu za ta~no definisani vremenski period. opreme. de{ifrovawe podataka. tj. 348 Na osnovu ~lana 5. definisani softver. isti kqu~ se koristi za {ifrovawe. tj. va`e}e tabele zapremine za rezervoar. broj 84/07). te ostali podaci bitni za ta~nost rada AMN (pre~nik rezervoara. UVEZIVAWU PREDVI\ENE OPREME. `) log datoteka je posebna datoteka u kojoj se nalaze hronolo{ki poredani svi relevantni doga|aji bitni za pra}ewe ispravnosti rada ugra|ene opreme. b) memorija je komponenta ra~unarske opreme koja mo`e da prihvati jedinicu informacije.kodirawe podataka radi spre~avawa neovla{}enog pristupa posebno u toku prenosa na daqinu. niz programa. baza podataka i sl. wime se utvr|uje identitet potpisnika. procjenu i obra~un prometa pogonskog motornog goriva i drugih proizvoda i usluga i koja omogu}ava da se izvr{i rekonstrukcija doga|aja na BPS. z) kontrola rada ugra|ene opreme i ovla{}enog servisera i i) na~in i dodjela identifikacionog broja ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa koji se instali{u na benzinskim pumpnim stanicama. materijalnim dijelovima ure|aja. n) HASH funkcija je ra~unarski implementiran postupak pomo}u kojeg se dobija sa`etak podataka . tj. Ovim pravilnikom ure|uju se: a) na~in evidentirawa i kontrola prometa pogonskog motornog goriva. elektronski mjerni sistem ~ine automatsko mjerilo nivoa te~nosti. m) asimetri~ni algoritam je na~in {ifrovawa podataka koji koristi dva kqu~a (tajni i javni) prilikom {ifrovawa.poruke i to na na~in da je nemogu}e obrnutim postupkom dobiti izvorne podatke. i 30. s) automatsko mjerilo nivoa te~nosti (u daqem tekstu: AMN) je mjerilo sa elementom za direktnu ili indirektnu detekciju nivoa te~nosti koja je pod atmosferskim pritiskom ili pod pritiskom smje{tena u nepokretnim polo`enim cilindri~nim rezervoarima sa rashla|iva~ima ili bez wih ili grija~a te~nosti. |) ATEX 137 je me|unarodni obavezuju}i protokol. q) 3 DES algoritam predstavqa modifikaciju DES algoritma gdje se prilikom {ifrovawa podataka koriste kqu~evi du`ine 128 bita. sprava za mjerewe te~nih goriva i automatskog mjerila nivoa te~nosti na benzinskim pumpnim stanicama (u daqem tekstu: BPS) iz ~l. a pomo}u kojeg se vr{i upravqawe hardverom. Zakona o trgovini (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. ure|aj i ure|aji za istakawe.digitalni potpis je skup podataka u elektronskom obliku koji su pridru`eni ili logi~ki povezani sa drugim elektronskim podacima i slu`i za identifikaciju potpisnika i potvrdu vjerodostojnosti potpisanog elektronskog dokumenta. broj 118/08). ^lan 2. mart 2009. d) uslovi ovla{}avawa koje moraju da ispune preduze}a koja vr{e promet. odnosno de{ifrovawa. r) mjerni ure|aji na BPS su sprave za mjerewe te~nih goriva (pumpni automati . obra|uje ih i daje rezultate prema uputstvima iz instalisanog programa. tj. softvera. (1) Pojedini izrazi upotrijebqeni u ovom pravilniku imaju sqede}a zna~ewa: a) softver je nematerijalni dio ure|aja. Pravilnika o minimalno-tehni~kim uslovima u pogledu poslovnog prostora.

{tampa~em. pri ~emu je funkcija promjene realnog vremena dozvoqena iskqu~ivo u obimu +/. III . o) onemogu}i promjenu datuma. g) obezbijedi ~uvawe evidentiranih podataka u memoriji i evidentira ih na kontrolnom zapisu. II . i 2. i) obezbijedi da se ure|aj za evidentirawe prometa ne mo`e koristiti ako je neki od wegovih funkcionalnih dijelova neispravan. da preuzmu kontrolu nad wim. novouneseni datum ne mo`e biti stariji od datuma za koji je ve} ura|en dnevni izvje{taj i sl. ovog pravilnika. nedostaje ili ne ispuwava uslove u pogledu funkcionalnih i tehni~kih zahtjeva. izuzev kod pumpnih automata iz ~lana 38. godina). kao i funkcionisawe ostale opreme uvezane na ure|aj za evidentirawe i kontrolu prometa (heartbeat otkucaji na svakih 1-3 minuta . a ovakav na~in pristupa ure|aju za evidentirawe prometa treba da bude kriptovan. b) obezbijedi o~itavawe evidentiranog prometa prema standardnim vremenskim jedinicama (dan. (2) Sprava za mjerewe te~nih goriva mora da: a) posjeduje rje{ewe o odobrewu tipa izdato od nadle`ne institucije u skladu sa propisima o na~inu ispitivawa tipa mjerila i b) ispuwava uslove iz propisa o metrolo{kim uslovima za sprave za mjerewe te~nih goriva koje su verifikovane od nadle`ne institucije za metrologiju. 1. `) obezbijedi operativnu memoriju sa svim potrebnim podacima o robi i uslugama. (1) Ure|aj za evidentirawe prometa mo`e se povezati i sa drugim ra~unarima. kontrolna i dodatna grupa sklopova.{tampa~a. (3) Mjerni ure|aji iz st. kvara. p) onemogu}i brisawe baze podataka ure|aja za evidentirawe prometa pomo}u bilo koje specijalne funkcije.TEHNI^KI ZAHTJEVI ZA OPREMU UGRA\ENU NA BPS 1. softver onemogu}ava druge programe operativnog sistema. na koji je instalisan. kvara dijela ure|aja i sl. vremena evidentirawa prometa i svih ostalih podataka koji su uneseni u ure|aj za evidentirawe i kontrolu prometa prije izrade dnevnog izvje{taja. mjerewe spravom zasnovano je na radu proto~nog mjerila zapremine (volumetra). SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . ^lan 5. a prekinuta operacija usqed prekida napajawa. Sistem ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa sastoji se od: a) PC (Personal Computer) kasa u smislu ovog pravilnika je ra~unar opremqen softverom koji vr{i funkciju ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa i b) fiskalnog {tampa~a. osim kada je rije~ o kvaru procesora i memorije. odnosno fiskalnom registar kasom .za ure|aje koji rade pod IFSF protokolom). ovog pravilnika i s) ure|aj za evidentirawe prometa mora biti napajan preko ure|aja koji }e omogu}iti wegov rad u odre|enom vremenskom roku u slu~aju nestanka elektri~ne energije. Zahtjevi za mjerne ure|aje ^lan 3.NA^IN UVEZIVAWA URE\AJA ZA EVIDENTIRAWE I KONTROLU PROMETA I OSTALE OPREME ^lan 6. r) onemogu}i rad ure|aja za istakawe sve dok se ne izvr{i evidentirawe prethodno isto~ene koli~ine pogonskog motornog goriva.. pokretawe softvera se de{ava sa startom operativnog sistema. 2. a koji koristi standardne funkcije za registrovawe operacija prilikom evidentirawa prometa proizvoda i usluga. odnosno izvr{enih usluga. poslije otklawawa uzroka prekida. ovog ~lana moraju da posjeduju uvjerewe o ispuwenosti uslova protiveksplozivne za{tite. podsklopova i dijelova. ~iji radni dijelovi zahvataju odre|enu zapreminu goriva i preko pokaznog ure|aja (brojila) pokazuju je u jedinicama zapremine i }) manipulativna razlika je razlika izme|u kwigovodstvenog stawa zaliha pogonskog motornog goriva i izmjerenog stawa zaliha pogonskog motornog goriva u rezervoarima u okviru granica dozvoqenih gre{aka mjernih ure|aja ugra|enih na BPS. zaokru`ivawem na dvije decimale. kada je ure|aj za evidentirawe prometa stavqen u eksploataciju i da uno{ewe datuma ima logi~nu kontrolu (datum ne mo`e biti stariji od datuma uvo|ewa ure|aja za evidentirawe prometa u eksploataciju. memorije. mjesec. d) obezbijedi evidentirawe stvarne vrijednosti prometovanih proizvoda. nezavisno od napajawa. ponovo po~ne da radi. w) onemogu}i brisawe evidentiranog prometa. Zahtjev za sistem ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa ^lan 4. q) omogu}i podr`avawe alarma o svim vrstama otkaza. k) obezbijedi mogu}nost uvezivawa sa fiskalnim {tampa~em. odnosno interfejs koji ne dozvoqava promjene podataka u memoriji ure|aja za evidentirawe prometa i . m) omogu}i konekciju i daqinski nadzor od kontrolnog organa. (1) Automatsko mjerilo nivoa te~nosti (AMN) mora da: a) posjeduje rje{ewe o odobrewu tipa izdato od nadle`ne institucije u skladu sa propisima kojima se reguli{e na~in ispitivawa tipa mjerila i b) ispuwava uslove iz propisa o metrolo{kim uslovima za automatska mjerila nivoa te~nosti u nepokretnim rezervoarima koja su verifikovana od nadle`ne institicije za metrologiju. Ure|aj za evidentirawe prometa preko kojeg se evidentira promet proizvoda i usluga mora da: a) ima program (softver) koji je za{ti}en od izmjene ili brisawa. ekrana i upravqawa upisom podataka u memoriju. odnosno fiskalne registar kase . 12. svedenog na 15°C.Strana 17 t) sprava za mjerewe te~nih goriva je mjerilo koje ~ine mjerna.). radna. n) omogu}i ru~no uno{ewe stawa totalizatora na pumpnim automatima iz ~lana 38. j) omogu}i uno{ewe datuma u memoriju. e) obezbijedi mogu}nost da svaka po~eta. v) obezbijedi kontrolnim organima o~itavawe evidentiranih podataka u memoriji preko tastature i preko ure|aja koji omogu}avaju daqinsku kontrolu. l) omogu}i pam}ewe zapisanih podataka najmawe tri godine. pogonska.^etvrtak. koriste}i softversku aplikaciju. mart 2009. kao i preuzimawe svih podataka sa ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa i ostale opreme. z) omogu}i fizi~ku za{titu nepovredivosti podataka koji se ~uvaju u memoriji na na~in koji je odredio proizvo|a~.jedan sat (zimsko i qetno ra~unawe vremena). povezanih u jednu nepokretnu cjelinu ugra|enu u zajedni~ki ram. odnosno serviser. |) obezbijedi mogu}nost testirawa radi provjere ispravnosti ure|aja za evidentirawe prometa.

`igosana (verifikovana) i snabdjevena uvjerewem o ispravnosti izdatim od Zavoda. v) vrijednost ukupnog prometa svih vrsta goriva (zbir podataka iz ta~ke b) ovog ~lana). i 3.prometovana koli~ina. ta~ka |) i ~lana 13. Blok podataka o zalihama goriva u rezervoarima (podaci iz konzole AMN): a) zalihe goriva u rezervoarima svedene na 15°. (2) Ure|aj za evidentirawe prometa mora biti povezan sa automatskim mjerilom nivoa te~nosti direktno ili preko povezanog ra~unara iz sistema za evidentirawe i kontrolu prometa. stav 1. (1) U memoriji se ~uvaju podaci koji se odnose na dnevni izvje{taj prometa pogonskog motornog goriva i drugih proizvoda i usluga (u daqem tekstu: dnevni izvje{taj). ^lan 7. b) vrijednost prometa po vrsti goriva (zbir podataka iz ta~ke a) ovog ~lana). stav 1. b) blok podataka o kwigovodstvenim zalihama.Strana 18 . ovako povezan ure|aj ~ini jedinstven sistem za evidentirawe i kontrolu prometa. naziv i {ifru BPS. ^lan 12. b) ukupne zalihe odre|ene vrste goriva svedene na 15° (zbir zaliha iz ta~ke a) ovog ~lana). nakon ugradwe. .) i g) ukupnu prometovanu koli~inu po vrsti goriva. (1) Spojevi komunikacionih vodova mjernih ure|aja sa ure|ajem za evidentirawe prometa moraju biti obiqe`eni. e) ukupnu vrijednost prometa svih proizvoda i izvr{enih usluga (zbir podataka iz t. (1) Obavezni dokumenti i izvje{taji koji se izra|uju pomo}u ugra|ene opreme su: dnevni i periodi~ni izvje{taji. ta~ka l) ovog pravilnika ~uvaju podaci koji se odnose na dnevne izvje{taje prometa svih proizvoda i usluga najmawe tri godine. {ifrovana i `igosana od ovla{}enog servisera. ovog ~lana vr{i se od ovla{}enog servisera. ^lan 11. b) ulaze po vrstama goriva svedenih na 15°. `) ukupnu vrijednost poreza na promet po poreskim stopama. d) ukupnu vrijednost prometa ostalih proizvoda (zbir podataka iz ta~ke g).Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. (4) Servisna organizacija du`na je da ~uva {ifru iz stava 3. ^lan 10. godinu. ta~ka b) i g) podatke o visini i koli~ini vode u rezervoaru. odnosno servisirawa moraju biti obiqe`ene. v) ukupnu koli~inu za prodaju po vrstama goriva svedenih na 15° (a+b). stav 1. IV . Blok podataka o kwigovodstvenim zalihama sadr`i: a) stawe zaliha iz prethodnog izvje{taja po vrstama pogonskog motornog goriva (u daqem tekstu: gorivo) svedenih na 15°. b) naziv i sjedi{te pravnog lica. ^lan 13. ta~ka b) i maloprodajne cijene). izvje{taj Ministarstvu i fiskalni ra~un. b) razliku po~etnog i zavr{nog brojila po pi{toqima . ovog ~lana i ne smije je ustupiti tre}em licu ili je zloupotrijebiti. mjesec.agregati). (6) Povezivawe opreme iz st. Blok op{tih podataka o prodavcu sadr`i: a) redni broj izvje{taja. sat i minut sa~iwavawa dnevnog izvje{taja. otkaz i sl. g) ukupan izlaz po brojilima (totalizatorima) i po vrstama goriva. v) manipulativnu razliku (razlika podataka izme|u ~lana 11. i to: a) blok op{tih podataka o prodavcu. (2) U memoriji se u skladu sa ~lanom 5. povrat.OBLIK I SADR@AJ OBAVEZNIH DOKUMENATA I IZVJE[TAJA ^lan 8. g) vrijednost prometa ostalih proizvoda po vrstama (tarifama). `igosane (verifikovane) i snabdjevene Zapisnikom o izvr{enom pregledu od Republi~kog zavoda za standardizaciju i metrologiju (u daqem tekstu: Zavod). d) ukupan izlaz po brojilima (totalizatorima) i po vrstama goriva svedenih na 15° i |) stawe zaliha za naredni izvje{taj po vrstama goriva svedenih na 15° (v-d). (5) Ure|aj za evidentirawe prometa povezuje se preko modema na telefonsku liniju i javnu mre`u radi komunikacije i slawa izvje{taja Ministarstvu trgovine i turizma (u daqem tekstu: Ministarstvo). stav 1. d) i |) ovog ~lana). te pregledane. ovog pravilnika podaci sa totalizatora unose se ru~no). g) identifikacioni broj ure|aja za evidentirawe prometa i d) lice odgovorno za sa~iwavawe dnevnog izvje{taja. (3) Automatska mjerila nivoa te~nosti. odnosno servisirawa moraju biti obiqe`ena. (3) Dnevni izvje{taj sastoji se iz vi{e blokova (dijelova). Blok podataka o finansijskim i fiskalnim pokazateqima sadr`i: a) vrijednost prometovane koli~ine goriva po svakom pi{toqu (proizvod ta~ke ~lana 12. 12. ovog pravilnika. v) blok podataka o prodaji po brojilima. ovog ~lana izra|uju se u elektronskom obliku. mart 2009. v) promet goriva koji ne spada u prodaju (ba`darewe. (3) Ure|aj za evidentirawe prometa mora biti povezan sa ure|ajima za istakawe na na~in kako je to predvidio ili odobrio proizvo|a~ ure|aja za istakawe. |) vrijednost izvr{enih usluga. test. {ifrovane i `igosane od ovla{}enog servisera. Dnevni izvje{taj prometa na BPS ^lan 9. 2. Blok podataka o prodaji po brojilima sadr`i: a) po~etno i zavr{no stawe brojila po pi{toqima na po~etku i na kraju dana (kod pumpnih agregata iz ~lana 38. v) dan. nakon ugradwe. {ifrovani i `igosani od ovla{}enog servisera. g) blok podataka o zalihama goriva u rezervoarima (podaci iz konzole AMN) i d) blok podataka o finansijskim i fiskalnim pokazateqima. te pregledana. (4) Razmjena podataka izme|u ure|aja za istakawe i ure|aja za evidentirawe prometa mora da se odvija prema IFSF komunikacijskom protokolu ili u skladu sa ~lanom 38. (2) Sprave za mjerewe te~nih goriva (pumpni automati . v). (2) Dokumenti i izvje{taji iz stava 1. 1. ^lan 14.

kori{}ewem telekomunikacionih veza. prekid komunikacije itd. (1) Pod periodi~nim izvje{tajem podrazumijevaju se izvje{taji koji se sastoje od vi{e dnevnih izvje{taja. do 14. du`an je da o tome odmah obavijesti Ministarstvo. (1) Prije po~etka evidentirawa prometa preko ure|aja za evidentirawe prometa u memoriju se upisuju: a) jedinstveni identifikacioni broj. uz navo|ewe podataka o danu. b) de{ifrovawe Log i Promet datoteke. mart 2009. 4. ^lan 19. ovog pravilnika. kao i navo|ewe podataka o danu. i upisuje ih u posebnu bazu podataka. ^lan 21. g) sadr`i podatke o svim fiskalnim ra~unima za data 24 ~asa. u XML formatu. ovog pravilnika. ovog ~lana. d) sadr`i podatak sa konzole o stawu goriva u svakom rezervoaru posebno i to na po~etku i na kraju 24 ~asa za koje se kreira. |) sadr`i podatke o eventualnim utakawima . servisna organizacija du`na je da obavijesti Ministarstvo o izmjeni. sat i minut po~etka evidentirawa prometa preko ure|aja za evidentirawe prometa (2) Ako u toku servisa do|e do zamjene ure|aja iz stava 1. v) sadr`i podatke o svim doga|ajima unutar sistema (start/stop aplikacije. ostalih proizvoda i usluga. (2) Preduze}e iz stava 1. (1) Kontrola ostvarenog prometa pogonskog motornog goriva. (1) Preduze}e koje se bavi prometom. Dostavqawe kontrolnih izvje{taja ^lan 18. Izvje{taj Ministarstvu ^lan 17. . nemogu}nost evidentirawa prometa. vr{i o~itavawe dnevnog prometa putem dnevnog izvje{taja. Fiskalni ra~un ^lan 16. 9. (3) Karakteristike Log datoteke su: a) kreira se za jedan dan. a koji nije promjewiv (MAC adresa) i v) datum. b) identifikacioni broj ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa (dva znaka za identifikaciju proizvo|a~a . ovog pravilnika. serijski broj mora biti vezan za serijski broj nekog od ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa . (6) Podaci koji se koriste za kreirawe Promet datoteke ~uvaju se u bazi podataka u skladu sa ~lanom 5.digitalnog potpisa.distributera i jo{ minimalno {est cifara). ovog pravilnika.Strana 19 z) broj izdatih ra~una i i) broj prvog i posqedweg ra~una u odre|enom danu. (1) Kontrolni izvje{taj Ministarstvu dostavqa se u elektronskom obliku. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . ovog ~lana. V . odnosno korisniku usluge izdaje fiskalni ra~un.EVIDENTIRAWE I KONTROLA PROMETA PREKO URE\AJA ZA EVIDENTIRAWE I KONTROLU PROMETA ^lan 20. ugradwom i odr`avawem . (2) Periodi~ni izvje{taj sadr`i zbir svih podataka iz dnevnih izvje{taja za obra~unski period. (3) Ako ovla{}eni servis utvrdi da je vlasnik opreme na ugra|enoj opremi preduzimao radwe sa ciqem izmjene podataka o evidentiranom prometu. mjesecu i godini po~etka vremenskog perioda za koji se sa~iwava periodi~ni izvje{taj. (5) Karakteristika Promet datoteke je da sadr`i sve podatke iz dnevnog izvje{taja u skladu sa ~l. (3) O~itani dnevni izvje{taj unosi se automatski u memoriju ure|aja za evidentirawe prometa i {aqe Ministarstvu na na~in predvi|en u ~lanu 18. (2) Reklamni ra~un je fiskalni dokument na kome se nalazi od{tampan svaki pojedina~no reklamiran promet i svaki pojedina~no storniran reklamni promet.digitalnim potpisom koji se kreira pomo}u HASH funkcije i {aqe se zajedno sa Log datotekom.prijemu goriva za taj dan i e) sadr`i podatke o svim otkazima unutar sistema sa ta~nim vremenom po~etka i kraja otkaza sistema ili dijela sistema (nestanci struje. b) sadr`aj se upisuje u kriptovanom obliku u skladu sa ~lanom 18. 5. (2) Log datoteka koja se dostavqa u okviru kontrolnog izvje{taja mora biti {ifrovana 128 bitnim kqu~em pomo}u 3 DES algoritmom. u okviru kontrolnog izvje{taja. v) upore|ivawe prometa i fiskalnih ra~una iz Log datoteke i Promet datoteke. preko ure|aja za evidentirawe prometa.). razvrstan po istim elementima kao i dnevni izvje{taj iz ~l. 2. Periodi~ni izvje{taji ^lan 15. o ~emu kupcu. 9. stav 2. na kraju radnog vremena. (2) Preduze}e iz stava 1. g) izdvajawe bitnih alarma i otkaza unutar sistema i d) izdvaja stawe goriva u rezervoarima i eventualna utakawa koji su dobijeni sa konzole. do 14. (3) Promet datoteka mo`e da se {ifruje javnim kqu~em putem asimetri~nog algoritma i obavezno potpisuje elektronskim . (4) Log datoteka ~uva se u memoriji najmawe 180 dana. a dostavqenih na na~in predvi|en ~lanom 18. (2) Kontrolni izvje{taj kreira se u elektronskom obliku i sastoji se od Log datoteke i Promet datoteke. ovog ~lana nije dozvoqena. 12. evidentira svaki pojedina~no ostvareni promet. ^lan 22. ovog ~lana. ta~ka l) i ~lanom 9. stav 1. 3. ovog pravilnika. ovog pravilnika. druge kriti~ne situacije rada aplikacije koje uti~u na ta~nost rada). pod punom materijalnom i krivi~nom odgovorno{}u. (3) Promjena podataka iz stava 1. (1) Svaka BPS du`na je da dostavqa izvje{taj Ministarstvu na svaka 24 ~asa putem elektronske po{te (u daqem tekstu: kontrolni izvje{taj). Ministarstvu dostavqa izjavu u kojoj se obavezuje na ~uvawe tajnosti kqu~eva pomo}u kojih se omogu}ava pristup kontrolnim izvje{tajima. ovog pravilnika. (3) Memorija treba da omogu}i formirawe i o~itavawe periodi~nih izvje{taja. otkazi opreme. a sa~iwavaju se za odre|eni vremenski period. (1) Fiskalni ra~un je fiskalni dokument na kome se nalazi od{tampan svaki pojedina~no evidentiran promet i svaki pojedina~no storniran evidentiran promet.servisirawem ure|aja za evidentirawe prometa du`no je da dostavi Ministarstvu softver koji omogu}ava: a) provjeru elektronskog . (1) Preduze}e koje vr{i promet na malo pogonskih motornih goriva.^etvrtak. ostalih proizvoda i usluga na BPS vr{i se provjerom kontrolnih izvje{taja predvi|enih ~lanom 17. mjesecu i godini kraja izvje{tajnog perioda.

g) {emu programa za upravqawe i {emu aplikacionog programa ure|aja za evidentirawe prometa. Uslovi za davawe saglasnosti (ovla{}ewe) ^lan 23. ugradwa i odr`avawe tra`i. v) da ima obu~ene kadrove iz protiveksplozivne za{tite. ta~ke |) daje ministar. UGRADWU I ODR@AVAWE . ugradwu i odr`avawe ure|aja za evidentirawe prometa i mjernih ure|aja donosi ministar nadle`an za poslove trgovine (u daqem tekstu: ministar). mora ispuwavati i sqede}e posebne uslove: a) da ima sjedi{te ili poslovnu jedinicu u Republici Srpskoj. ovog ~lana vlasnik mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa i ovla{}ena servisna organizacija rje{avaju u skladu sa propisima koji reguli{u obligacione odnose. (4) Eventualne sporove u vezi sa stavom 2. ta~ka d) ovog pravilnika. ovog ~lana ispuwava i preduze}e koje ima zakqu~en ugovor o distribuciji. g) da sa proizvo|a~em opreme ima zakqu~en ugovor o distribuciji. ugradwi i servisirawu opreme sa preduze}em koje ispuwava uslove predvi|ene stavom 4. 2. (4) Ministarstvo vodi registar ovla{}enih preduze}a i wihovih ovla{}enih servisera. aplikativnog programa i programa za funkcionalnu provjeru ure|aja za evidentirawe prometa sa kompletnim priborom. stav 4. a ovla{}ena servisna organizacija obavezna je da izvr{i tehni~ki pregled u okviru tih 12 mjeseci. ugradwa i odr`avawe tra`i i e) dokaz o tehni~koj i organizacionoj opremqenosti servisne slu`be. (6) Tehni~ku pripremu za ugradwu. koji je obavezan da sa ovla{}enom servisnom organizacijom zakqu~i ugovor o servisirawu mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa. 3. |) da je data saglasnost za stavqawe u promet i upotrebu ure|aja za evidentirawe prometa od strane Ministarstva. (1) Promet. ovog ~lana sadr`i sqede}e podatke: a) o proizvo|a~u ili distributeru ure|aja za evidentirawe prometa. (3) Za svaku eventualnu izmjenu softvera ovla{}eni serviser je du`an da Ministarstvu dostavi prate}u dokumentaciju. (5) Uslove iz stava 4. ugradwu i odr`avawe ure|aja za evidentirawe prometa i mjernih ure|aja. ovog ~lana je garancija preduze}a o funkcionalnoj ispravnosti mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa kojom se obavezuje da ne}e zloupotrebqavati program iz ~lana 24.SERVISIRAWE URE\AJA ZA EVIDENTIRAWE I KONTROLU PROMETA I MJERNIH URE\AJA 1. VI . da nazna~i koji programski kodovi su izmijeweni i da dostavi nove programske kodove. a odvojeno za ure|aje za evidentirawe prometa. b) da ima obu~ene kadrove za ugradwu i odr`avawe opreme sa certifikatom proizvo|a~a ili od wega ovla{}ene organizacije. servisirawe i tehni~ku pripremu za pregled mjerila-mjernih ure|aja (sprava za mjerewe te~nih goriva i automatskog mjerila nivoa te~nosti na BPS mogu vr{iti i preduze}a koja ne ispuwavaju posebne uslove predvi|ene stavom 4. a ~iji se promet. vlasnik.Strana 20 . (3) Obavezna klauzula ugovora iz stava 2. (2) Preduze}e mo`e da tra`i rje{ewe o ispuwavawu uslova odvojeno za mjerila. (1) U slu~aju kvara mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa. ^lan 24. (1) Saglasnost iz ~lana 23. |) dokaz o usagla{enosti tipa ure|aja za evidentirawe prometa ovla{}enog certifikacionog tijela. (2) Kontrola iz stava 1. ugradwu i odr`avawe . ugradwi i odr`avawu . Obaveza ugovarawa izme|u ovla{}enih servisnih organizacija i vlasnika mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa ^lan 25. (4) Preduze}e koje obavqa promet. v) sastavne dijelove ili sisteme ure|aja za evidentirawe prometa i {emu tog sistema. ovog pravilnika i koji omogu}ava provjeru baznih podataka pohrawenih u memoriji ure|aja za evidentirawe prometa i konzole AMN.servisirawu opreme za podru~je Republike Srpske.PREDUZE]A KOJA VR[E PROMET. d) da je rje{ewem Zavoda o odobrewu tipa mjerila odobrena upotreba mjernog ure|aja ~iji se promet. ovog ~lana mo`e se vr{iti i pomo}u prenosnog ra~unara (laptopa) koji sadr`i softver iz ~lana 19. b) opis ure|aja za evidentirawe prometa sa opisom funkcija softvera i opisom prate}ih komponenti. na osnovu kojeg je dat dokaz o ispuwenosti tehni~kih i funkcionalnih karakteristika tog tipa ure|aja za evidentirawe prometa. d) izvr{nu verziju programa rada ure|aja za evidentirawe prometa. (3) Rje{ewe o davawu saglasnosti za stavqawe u promet ure|aja za evidentirawe prometa i rje{ewe o ispuwavawu uslova za promet. a na osnovu pisanog zahtjeva proizvo|a~a ili distributera ure|aja za evidentirawe prometa. (5) Vlasnik mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa du`an je da svakih 12 mjeseci vr{i wihov tehni~ki pregled.servisirawe ure|aja za evidentirawe prometa i mjernih ure|aja mo`e vr{iti preduze}e (u daqem tekstu: preduze}e) koje ispuwava uslove propisane ovim pravilnikom i propisima iz oblasti standardizacije i metrologije. (2) Zahtjev iz stava 1. odnosno wihov korisnik obavezan je da u roku od sat vremena pisanim putem obavijesti ovla{}enu servisnu organizaciju i Ministarstvo. (2) Ovla{}ena servisna organizacija za odr`avawe mjernih ure|aja obavezna je da iza|e na lice mjesta najkasnije u roku od 48 ~asova od prijema obavje{tewa i . ta~ka g) ovog ~lana. e) dokaz o ispuwenosti tehni~kih i funkcionalnih karakteristika ure|aja za evidentirawe prometa od proizvo|a~a i `) izjavu proizvo|a~a ili distributera ure|aja za evidentirawe prometa da }e ure|aj za evidentirawe prometa koji se stavqa u promet biti tehni~ki i funkcionalno identi~an sa ure|ajem za evidentirawe prometa uzorkom. (2) Tro{kove servisirawa mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa snosi vlasnik. sve izvr{ne verzije moraju imati kontrolnu sumu (checksum). 12. te usagla{avawem podataka u sistemu ugra|ene opreme sa evidentiranim podacima iz trgova~ke dokumentacije. mart 2009. Me|usobne obaveze ovla{}enih servisnih organizacija i vlasnika mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa ^lan 26. ta~ke g) ovog ~lana. odnosno korisnik benzinske pumpne stanice.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. stav 2. (1) Ovla{}ena servisna organizacija obavezna je da vr{i servis ugra|enih mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa. pored op{tih uslova za obavqawe svoje djelatnosti.

ministar privremeno zabrawuje kori{}ewe tog tipa ure|aja za evidentirawe prometa i nala`e proizvo|a~u . Kontrola rada ugra|ene opreme i ovla{}enog servisa ^lan 30. a ima zakqu~en ugovor o servisirawu ure|aja za evidentirawe prometa sa serviserom kojem je oduzeto ovla{}ewe o servisirawu tih ure|aja za evidentirawe. proizvo|a~ . ^lan 32. ovog ~lana. (2) U dosije i servisnu kwi`icu upisuju se sqede}i podaci: a) naziv. (4) U slu~aju servisirawa mjernih ure|aja. 4. izdaje servisnu kwi`icu i izra|uje projekat izvedenog stawa. (1) U toku trajawa kvara AMN.^etvrtak. servisna kwi`ica i projekat izvedenog stawa ^lan 29. upisuju se i podaci o stawu goriva u rezervoarima u trenutku ponovnog pe~a}ewa ure|aja. (4) U slu~aju iz stava 3. (4) O odre|ivawu identifikacionog broja ure|aja za evidentirawe prometa izdaje se potvrda. ^lan 31. ovog ~lana vr{i Ministarstvo. (2) Mjerni ure|aji. ^lan 27. 12. izda potvrdu kojom potvr|uje da je na maloprodajnom mjestu izvr{io ugradwu. obavje{tewe o mjestu instalisawa ure|aja za evidentirawe prometa. odnosno korisnika ugra|enih mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa. g) vrsta. ovog ~lana i potvrde o izvr{enoj ugradwi i stavqawu u upotrebu ure|aja za evidentirawe prometa iz stava 2. ministar rje{ewem odre|uje identifikacioni broj ure|aja za evidentirawe prometa. odnosno ure|aji za istakawe vezani za te mjerne ure|aje koji su bili u kvaru mogu ponovo po~eti da rade nakon `igosawa od ovla{}ene servisne organizacije i Zavoda. Dosije. tip i serijski broj servisiranog mjernog ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa. (3) Ako utvr|eni nedostaci nisu otkloweni u ostavqenom roku. odnosno razlog servisirawa. ugradwu i odr`avawe . a ukoliko ne otkloni kvar u zadatom roku.distributer du`an je da u roku od tri mjeseca zamijeni taj tip ure|aja za evidentirawe prometa odgovaraju}im i odobrenim tipom ure|aja za evidentirawe prometa. (6) Jedan primjerak servisne kwi`ice i projekta izvedenog stawa mora se nalaziti u BPS. pravno lice mora obezbijediti drugi na~in izdavawa ra~una koji obezbje|uje podatke propisane zakonom i sprovesti evidentirawe prometa u kwizi dnevnih izvje{taja. v) datum zavr{etka servisirawa. (1) Za ugra|ene mjerne ure|aje i ure|aje za evidentirawe prometa ovla{}ena servisna organizacija otvara dosije.servisirawe odobrenog ure|aja za evidentirawe prometa. (1) Kontrola rada ovla{}ene servisne organizacije. |) stawe plombi i e) specifikacija izvr{enih radova. ovog ~lana proizvo|a~ . (2) U slu~aju iz stava 1. mart 2009.Strana 21 otkloni kvar. lice koje }e obavqati maloprodaju pogonskog motornog goriva i ostalih proizvoda i usluga uz zahtjev dostavqa Ministarstvu kopiju ugovora zakqu~enog sa preduze}em ovla{}enim za promet. kao i da je ure|aj za evidentirawe prometa stavqen u upotrebu. ovog ~lana ovla{}ena servisna organizacija dostavqa Ministarstvu. du`na je da obezbijedi novi ure|aj za evidentirawe prometa odobrenog tipa. na obrascu ~iji oblik i sadr`inu propisuje ministar. za koju je data saglasnost. . preko kojeg }e vr{iti evidentirawe prometa. dodatno se vr{i i na zahtjev Ministarstva ili korisnika ure|aja za evidentirawe prometa. (2) Ovla{}ena servisna organizacija za ugradwu i odr`avawe ure|aja za evidentirawe prometa obavezna je da pravnom licu prije po~etka obavqawa djelatnosti trgovine na malo motornog goriva i ostalih proizvoda i usluga. Stavqawe u upotrebu ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa ^lan 33. datum i vrijeme instalisawa. (1) Ako se pri dodatnoj kontroli utvrdi da odre|eni tip ure|aja za evidentirawe prometa ne ispuwava propisane tehni~ke i funkcionalne karakteristike. te o otklowenom kvaru obavijesti Zavod u skladu sa va`e}im propisima iz oblasti metrologije. 6. (3) Ovla{}ena servisna organizacija za odr`avawe ure|aja za evidentirawe prometa du`na je da u roku od 24 ~asa od momenta prijema obavje{tewa iza|e na lice mjesta i otkloni kvar. mjesto i adresa vlasnika. (1) Prije po~etka kori{}ewa ure|aja za evidentirawe prometa.ovla{}enoj servisnoj organizaciji da otkloni nedostatke u roku koji ne mo`e biti du`i od tri dana. 5. du`an je da zakqu~i ugovor sa drugim ovla{}enim serviserom. d) vrsta neispravnosti. (3) Preduze}e koje obavqa maloprodaju motornih goriva. (3) U toku servisirawa mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa ovla{}ena servisna organizacija sastavqa zapisnik u tri primjerka. ovog ~lana. ovog ~lana.pi{toqi ure|aja za istakawe iz tih rezervoara moraju biti van funkcije. ministar zabrawuje kori{}ewe tog tipa ure|aja za evidentirawe prometa. (1) Ako se utvrdi da ovla{}ena servisna organizacija ne postupa u skladu sa odredbama ovog pravilnika. a nakon izvr{ene ugradwe i stavqawa u funkciju ure|aja za evidentirawe prometa. (2) O oduzimawu ovla{}ewa obavje{tava se proizvo|a~ ure|aja za evidentirawe prometa. (2) Kontrolu iz stava 1. (5) Jedan primjerak zapisnika iz stava 4. (2) Neispravnost ure|aja za evidentirawe prometa dokazuje se preko servisne kwi`ice u koju ovla{}eni servis upisuje vrijeme kada je ure|aj za evidentirawe prometa bio na popravci ili servisirawu. rezervoari i istakaju}a mjesta . (3) Po dobijawu obavje{tewa iz stava 1.distributer du`an je da obezbijedi licu koje obavqa maloprodaju motornog goriva ure|aj za evidentirawe prometa odobrenog tipa. (1) U slu~aju neispravnosti ili servisirawa ure|aja za evidentirawe prometa. ministar oduzima ovla{}ewe za ugradwu i servisirawe ure|aja za evidentirawe prometa i mjernih ure|aja. a ovla{}eni serviser obavje{tava lice koje obavqa maloprodaju motornih goriva sa kojim je zakqu~io ugovor o servisirawu ure|aja za evidentirawe prometa. (5) Evidentirawe prometa preko ure|aja za evidentirawe prometa ne mo`e se vr{iti prije odre|ivawa evidentacionog broja. ^lan 28. (6) Ministarstvo vodi evidenciju o ure|ajima za evidentirawe prometa preko kojih se evidentira promet. b) datum i vrijeme prijema ugra|enih mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa na servisirawe. kao i kontrola tehni~ke i funkcionalne ispravnosti ure|aja za evidentirawe prometa. sa naznakom datuma i vremena instalisawa. u koji se upisuju podaci iz stava 2. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 .

(3) Tre}a cifra u odjeqku “B” je oznaka lokacije gdje je ure|aj za evidentirawe i kontrolu prometa instalisan. 3. Banja Luka. stava 3. ^lan 37.ukoliko je zahtjev za saglasnost . godine Bawa Luka Ministar.3 . (2) Kod ure|aja za istakawe kod kojih je proizvo|a~ predvidio mogu}nost rada u re`imu sa ure|ajem za evidentirawe prometa. ovog ~lana bli`e ure|uje ministar.0 0 3 349 Na osnovu ~lana 62. broj 52/04).ukoliko je preduze}e koje se bavi prometom.identifikacionog broja registar kasa koje se instali{uu na benzinskim pumpnim stanicama (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.d. kod kojih ure|aj za evidentirawe prometa mo`e da komunicira sa ure|ajima za istakawe prema protokolima predvi|enim od proizvo|a~a ure|aja za istakawe. a koji ne podr`avaju IFSF protokol dozvoqena je razmjena podataka izme|u ure|aja za evidentirawe prometa i ure|aja za istakawe prema protokolima predvi|enim od strane proizvo|a~a ure|aja za istakawe. marta 2009. “3” . mart 2009. broj 551-00100008915-56. Mr Predrag Gluhakovi}.odobrewe tipa ure|aja za evidentirawe prometa podnio distributer. i ~lana 82.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod Uni Credit Bank a. Prilog 1.1 . kod kojih ure|aj za evidentirawe prometa ne mo`e da komunicira sa ure|ajima za istakawe prema protokolima predvi|enim od proizvo|a~a ure|aja za istakawe dozvoqena je netipi~na razmjena podataka. 85/04 i 57/06) i Uputstvo za odre|ivawe ID .Organizaciona jedinica Prijedor.ukoliko preduze}e koje se bavi prometom. “4” .R .Organizaciona jedinica Bawa Luka.Strana 22 . Broj: 14-01-502/09 2. Stupawem na snagu ovog pravilnika prestaju da va`e Pravilnik o na~inu evidentirawa i kontroli prometa na benzinskim pumpnim stanicama putem ugra|ene opreme.Organizaciona jedinica Isto~no Sarajevo. ~lana 69. (1) Kod ure|aja za istakawe kod kojih proizvo|a~ nije predvidio mogu}nost rada u re`imu sa ure|ajem za evidentirawe prometa.ZAVR[NE ODREDBE ^lan 39.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod NLB Razvojna banka a. 54/08 i 126/08). broj 562099-00000556-87. 7.Organizaciona jedinica Doboj. ugradwom i odr`avawem ujedno i proizvo|a~. 12. odnosno distributer ure|aja za evidentirawe prometa i b) “0” .4 5 6 PRIMJER: 0 1 .6 . prema broj~anim oznakama vrsta javnih prihoda koje su prikazane u tabelama koje se nalaze u Prilogu 1. Prve dvije cifre pod oznakom I i II u odjeqku “A” su oznaka proizvo|a~a ili distributera ure|aja za evidentirawe prometa.d. ~lana 38. Prihodi koji pripadaju buxetu Republike upla}uju se na: . ^lan 38. br. broj~ane oznake op{tina i broj~ane oznake buxetskih organizacija. ^lan 35. “2” .d. ^lan 40. Odre|ivawe i dodjela identifikacionog broja iz ~lana 33. ministar finansija d o n o s i NAREDBU O UPLA]IVAWU ODRE\ENIH PRIHODA BUXETA REPUBLIKE. broj 562099-00000556-87 i . uvezivawu predvi|ene opreme. 39/04. s. [ema strukture ID . (2) Druga cifra u odjeqku “B” je brojna oznaka i mo`e da bude: a) “1” . stav 2. broj~ane oznake vrsta javnih prihoda. (1) Prva cifra u odjeqku “B” je slovna oznaka i mo`e da bude: a) “R” . OP[TINA I GRADOVA I FONDOVA 1. broj 12/01). ugradwom i odr`avawem ure|aja za evidentirawe prometa nije proizvo|a~.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. 118/08 i 11/09). peta i {esta cifra iz odjeqka “B” odre|uju se prema hronolo{kom redu instalisawa ure|aja za evidentirawe prometa.Organizaciona jedinica Bijeqina.ukoliko je zahtjev za saglasnost . Ovom naredbom propisuju se ra~uni za upla}ivawe zakonom. odnosno distributer ure|aja za evidentirawe prometa. odnosno drugim propisom odre|enih prihoda buxeta Republike. Zakona o buxetskom sistemu Republike Srpske . st. Zakona o unutra{wem platnom prometu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. br. ^lan 36. (7) Sadr`aj potvrde iz stava 4. na~in uplate javnih prihoda. broj 12/01).odobrewe tipa ure|aja za evidentirawe prometa podnio proizvo|a~ i b) “D” . Zakona o republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. alineja 2.1 . i 3. Zakona o platnim transakcijama (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod NLB Razvojne banke a. “5” . tj. buxetskih fondova i vanbuxetskih fondova (u daqem tekstu: korisnika javnih prihoda).identifikacionog broja ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa Odjeqak “A” Odjeqak “B” I II . Odre|uje se na osnovu lokacije benzinske pumpne stanice unutar koje se instali{e ure|aj za evidentirawe prometa i na osnovu utvr|enog rasporeda organizacionih jedinica organa uprave nadle`nog za poslove nadzora u oblasti prometa robe i vr{ewa usluga: “1” . ta~ka 1.Pre~i{}eni tekst (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. op{tina i gradova. Banja Luka. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. ~lana 38. br. i ~ini sastavni dio ovog pravilnika. “6” . ^etvrta. 2. . stav 1. odnosno gradova upla}uju se na: . Banja Luka.2 . izgled i na~in popuwavawa platnog naloga. vr{i se na sqede}i na~in: a) identifikacioni broj ure|aja za evidentirawe prometa sadr`i dvije cifre u odjeqku “A” za oznaku proizvo|a~a ili distributera i jo{ minimalno {est cifara u odjeqku “B” i b) struktura odjeqaka i cifara prikazana je na {emi koja se nalazi u prilogu broj 1. Odre|ivawe i dodjela identifikacionog broja ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa ^lan 34. Prihodi koji se dijele izme|u buxeta Republike i buxeta op{tina. 1. tj. VII .r.Organizaciona jedinica Trebiwe. obavezama servisera i omogu}avawu daqinskog nadzora u svrhu kontrole (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.

kod poslovnih banaka. pismeno potvrditi banci evidentirawe otvorenog ra~una u svom registru. Doprinosi za penzijsko-invalidsko osigurawe. broj 551-00100008915-56. Banka je du`na da vodi evidenciju o izvr{enim uplatama i rasporedu prihoda za svaki ra~un otvoren za prikupqawe javnih prihoda prema ovoj naredbi. 17. Poslovne banke su du`ne.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod Uni Credit Bank a.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod Uni Credit Bank a. prema broj~anoj oznaci vrste prihoda koja je prikazana u tabeli koja se nalazi u Prilogu 5. broj 551-00100008915-56. 10. 14. 7. Poreska uprava }e. 12. [ifre prihoda koji su ukinuti ili ~ija naplata je od 1. Ostali doprinosi za penzijsko-invalidsko osigurawe. Ministarstvo finansija vodi evidenciju i izvje{tava o raspodjeli prihoda korisnicima javnih prihoda sa ra~una javnih prihoda Republike Srpske otvorenih u skladu sa ovom naredbom. Obveznici uplate poreza. odnosno grada i ostalih korisnika javnih prihoda Prilog 5 Prihodi fondova Prilog 6 Forma i sadr`aj naloga za uplatu javnih prihoda Prilog 7 Spisak op{tina i gradova sa broj~anim oznakama ({iframa).ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod Uni Credit Bank a. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 .d.d.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod NLB Razvojne banke a. Banja Luka.d. . prema broj~anim oznakama vrsta javnih prihoda koje su prikazane u tabelama koje se nalaze u Prilogu 5. a na osnovu naloga ili izvr{nog rje{ewa nadle`nog poreskog organa. Raspodjelu sredstava sa ra~una za prikupqawe javnih prihoda op{tina / gradova vr{e poslovne banke kod kojih su otvoreni ra~uni javnih prihoda u korist transakcionih ra~una buxeta op{tina i gradova. januara 2005. Prihodi koji pripadaju drugim korisnicima ili koji se dijele izme|u buxeta Republike. o otvarawu ra~una izvjestiti Poresku upravu Republike Srpske radi evidentirawa ra~una u poreskom registru. Upla}eni javni prihodi se raspore|uju korisnicima javnih prihoda svakog radnog dana. Vi{e ili pogre{no upla}eni javni prihodi na ra~une za prikupqawe javnih prihoda vra}aju se poreskim obveznicima ili se prekwi`avaju u skladu sa Pravilnikom o na~inu vra}awa i prekwi`avawa vi{e ili pogre{no upla}enih javnih prihoda sa odgovaraju}eg ra~una ili sa ra~una korisnika javnih prihoda. Nadle`ni op{tinski organi samostalno zakqu~uju ugovor o otvarawu ra~una sa poslovnom bankom u skladu sa procedurama propisanim Zakonom o javnim nabavkama i Zakonom o trezoru. fondova i drugih korisnika javnih prihoda. Prihodi koji prapadaju buxetu op{tine. Banja Luka. 13. op{tina i gradova.d. 12.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod NLB Razvojne banke a. Obveznici poreza i doprinosa i drugih javnih prihoda propisanih ovom naredbom upla}uju javne prihode na uplatne ra~une platnim nalogom ~ija forma i sadr`aj su prikazani u tabeli koje se nalaze u Prilogu 6. mart 2009. Banja Luka. objavquju nadle`ne slu`be op{tina i gradova u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. zdravstveno osigurawe. 19. Ra~une op{tina i gradova za prikupqawe javnih prihoda op{tinskih buxeta.d. za osigurawe od nezaposlenosti i za dje~iju za{titu upla}uju se na: . Prilog 8 Napomena Prilog 9 Spisak buxetskih korisnika buxeta Republike sa broj~anim oznakama ({iframa) Prilog 10 Spisak buxetskih korisnika buxeta op{tina i gradova sa broj~anim oznakama ({iframa). Banja Luka. doprinosa i drugih javnih prihoda iz ove naredbe upla}uju prihode u korist propisanih ra~una kod poslovnih banaka kod kojih se vode ra~uni za naplatu javnih prihoda. prema broj~anim oznakama vrsta javnih prihoda koje su prikazane u tabelama koje se nalaze u Prilogu 4. prema broj~anoj oznaci vrste prihoda koja je prikazana u tabeli koja se nalazi u Prilogu 5.d. broj 562099-00000556-87 i . buxeta op{tina i gradova i drugih korisnika javnih prihoda upla}uju se na: . 18. Banja Luka. Raspodjelu prihoda iz t. kod poslovne banke. broj 562099-00000556-87 i . Nadle`ni organi op{tina i gradova su du`ni prilikom otvarawa ra~una javnih prihoda poslovnim bankama dostaviti instrukciju sa brojevima transakcionih ra~una na koje }e se prenositi sredstva sa ra~una javnih prihoda. Sastavni dio ove naredbe su prilozi: Prilog 1 Prihodi koji se dijele izme|u buxeta Republike i buxeta op{tina i gradova Prilog 2 Prihodi koji pripadaju buxetu Republike Prilog 3 Prihodi drugih korisnika i prihodi koji se dijele izme|u Republike. osigurawe od nezaposlenosti i dje~iju za{titu na li~na primawa. broj 562099-00000556-87 i . 9. godine u nadle`nosti Uprave za indirektno oporezivawe ostaju i daqe aktivne zbog naplate istih po reprogramu. 16. 20. odnosno grada upla}uju se na ra~une za prikupqawe javnih prihoda op{tine ili grada. prema broj~anim oznakama vrsta javnih prihoda koje su prikazane u tabelama koje se nalaze u Prilogu 3. broj 551-00100008915-56. broj 551-00100008915-56. 5. najkasnije narednog radnog dana od dana otvarawa ra~una javnih prihoda op{tine ili grada. naknade i prihode osiguranika za obavezno osigurawe upla}uje se jednim platnim nalogom na: . broj 562099-00000556-87 i . Poseban doprinos za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{qavawe lica sa invaliditetom upla}uje se na: . 8.d. prema broj~anim oznakama vrsta javnih prihoda koje su prikazane u tabelama koje se nalaze u Prilogu 2. broj 551-00100008915-56. 6. Banja Luka. Prihodi koji u cijelosti pripadaju buxetu op{tine. naplate naknadno kontrolom utvr|ene obaveze i prekwi`avawa uplata iz ranijih godina na osnovu rje{ewa Poreske uprave. 3. najkasnije narednog radnog dana od dana prijema obavje{tewa banke.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod NLB Razvojne banke a. Prije prijema navedene potvrde Poreske uprave banke ne mogu primati uplate javnih prihoda na te ra~une. Banja Luka.d. Banja Luka. 15. Banja Luka. 11. 4. op{tina i gradova i drugih korisnika javnih prihoda Prilog 4 Prihodi buxeta op{tine.Strana 23 .ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod Uni Credit Bank a. zdravstveno osigurawe.d. vr{i Ministarstvo finansija Republike Srpske prema procentima utvr|enim zakonskim i podzakonskim aktima na ra~une buxeta Republike.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod NLB Razvojne banke a. 2.^etvrtak. odnosno grada upla}uju se na posebne ra~une op{tine ili grada za prikupqawe javnih prihoda otvorene kod poslovnih banaka. i 4.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod Uni Credit Bank a.

73/05.r.pravna i fizi~ka lica 2. Vrsta br. 711213 Porez po odbitku stranom pravnom licu Porez na dohodak Red. 711212 Porez na dobit pravnih lica nerezidenata Republike Srpske 3. prihoda Naziv prihoda 1. Vrsta br. 715117 Op{ti porez na promet lo` uqa Porez na promet usluga Red. Vrsta br. Vrsta br. 722446 Naknada za vodu koja se pla}a pri registraciji motornih vozila i drugih sredstava za prevoz 6.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. op{tina i gradova. 713113 Porez na li~na primawa Akciza Red.pravna lica i fizi~ka lica 7. februara 2009. patenata i tehni~kih unapre|ewa 2. 722425 Naknade za promjenu namjene poqoprivrednog zemqi{ta Prihodi od nezakonito ste~ene imovine i imovinske koristi Red. 715211 Op{ti porez na promet usluga po op{toj stopi 2. Vrsta br. 722424 Naknada za kori{}ewe mineralnih sirovina 2. 714914 Porez na upotrebu i dr`awe vazduhoplova i letjelica 4. prihoda Naziv prihoda 1. 722447 Naknada za ispu{tenu zaga|enu vodu .09/453-2-77/09 27.pravna i fizi~ka lica 5.pravna lica i fizi~ka lica 3. 714915 Porez na dr`awe i no{ewe oru`ja . br. 12. Stupawem na snagu ove naredbe prestaje da va`i Naredba o upla}ivawu odre|enih prihoda buxeta Republike. prihoda Naziv prihoda 1. Vrsta br. 715112 Op{ti porez na promet po ni`oj stopi 3. prihoda Naziv prihoda 1. 715114 Op{ti porez na promet na duvanske prera|evine 5. Broj: 06. 715111 Op{ti porez na promet po op{toj stopi 2. Vrsta br. 715313 Akciza na alkoholna pi}a 3. 722444 Naknada za upotrijebqenu vodu poqoprivreda 4. 711311 Porez na prihode od kapitala Ostali porezi na imovinu Red. mart 2009. 9/06. 715311 Akciza na derivate nafte Naknade za kori{}ewe drugih dobara od op{teg interesa Red. 715113 Op{ti porez na promet na derivate nafte 4. 714911 Porez na upotrebu motornih vozila 2. prihoda Naziv prihoda 1. 722463 Naknada za izva|eni materijal iz vodotoka Prilog 2 PRIHODI KOJI PRIPADAJU BUXETU REPUBLIKE Akcize Red. Vrsta br. 715115 Op{ti porez na promet alkoholnih pi}a 6. 723118 Oduzeta imovinska korist i sredstva dobijena prodajom oduzetih predmeta iz nadle`nosti Republi~ke tr`i{ne inspekcije NAKNADE ZA KORI[]EWE VODA Posebne vodoprivredne naknade Red. 711211 Porez na dobit pravnih lica rezidenata Republike Srpske 2.Strana 24 . prihoda Naziv prihoda 1. Vrsta br. 722442 Naknada za isporu~enu vodu . 22. 21. 713111 Porez na prihode od samostalne djelatnosti 2. s. 715212 Op{ti porez na promet usluga u godi{wem pau{alnom iznosu Porez na dohodak Red. 722445 Naknada za uzetu vodu u komercijalne svrhe . 127/06 i 14/07). Prilog 1 PRIHODI KOJI SE DIJELE IZME\U BUXETA REPUBLIKE I BUXETA OP[TINA / GRADOVA Op{ti porez na promet proizvoda Red. 715316 Akciza na bezalkoholna pi}a Porez na dobit preduze}a Red. Ova naredba stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. 715312 Akciza na duvanske prera|evine 2. 722443 Naknada za upotrijebqenu vodu . 714913 Porez na upotrebu i dr`awe ~amaca. plove}ih postrojewa i jahti 3. prihoda Naziv prihoda 1. Aleksandar Xombi}. Vrsta br. prihoda Naziv prihoda 1. Vrsta br. godine Bawa Luka Ministar. 715314 Akciza na lo` uqe 4. 715315 Akciza na kafu 5. prihoda Naziv prihoda 1. buxetskih fondova i fondova (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 711112 Porez na prihode od autorskih prava. 722448 Naknada za iskori{}enu vodu za proizvodwu elektri~ne i toplotne energije i promjenu re`ima voda pravna i fizi~ka lica 8. prihoda Naziv prihoda 1. prihoda Naziv prihoda 1. 715116 Op{ti porez na promet kafe 7.

722472 Naknade ostalih tro{kova krivi~nog postupka Carina i uvozne da`bine Red. 722482 Naknada za prire|ivawe elektronskih lutrijskih igara na sre}u 3. 722483 Naknada za prire|ivawe elektronskih igara na sre}u u kazinu 4. Vrsta br. odricawe i otpust u i iz dr`avqanstva Republike Srpske i BiH Republi~ke sudske takse Red. 723111 Nov~ane kazne za prekr{aje i tro{kovi prekr{ajnog postupka za prekr{aje propisane zakonom 2. 722513 Carinsko evidentirawe 3.prosta reprodukcija 3. 722434 Sredstva za pro{irenu reprodukciju {uma . Vrsta br. 722422 Naknada za inostrana drumska vozila 2. 722436 Nadoknada za kori{}ewe {uma i {umskog zemqi{ta u svojini Republike Srpske . 723119 Oduzeta sredstva i imovinska korist u postupcima iz nadle`nosti republi~kih organa Prihodi koje ostvaruju dr`avni organi i organizacije Red. Vrsta br. 722481 Naknada za prire|ivawe lutrijskih igara na sre}u 2. prihoda 1. 722488 Naknada za prire|ivawe nagradnih igara 9. prihoda Naziv prihoda 1. prihoda Naziv prihoda 1. Vrsta br. 722115 Ostale administrativne takse po osnovu usluga Ministarstva unutra{wih poslova DRUGI PRIHODI Nov~ane kazne Red. 722511 Prihodi republi~kih organa i organizacija 2.^etvrtak. Vrsta Naziv prihoda br. Vrsta br.Strana 25 Ostali porezi Red.nadoknada za unapre|ivawe op{tekorisnih funkcija {uma 2. Vrsta br. 722452 Naknada za izvr{ene veterinarskosanitarne preglede Druge takse Red. 722438 Nadoknade za zakup zemqi{ta. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . 722111 Republi~ke administrativne takse 2. prihoda 1. prihoda Naziv prihoda 1. 722487 Naknada za prire|ivawe zabavnih igara 8. Vrsta br. 722515 Posebna taksa u postupku prinudne naplate Naknade za kori{}ewe prirodnih i drugih dobara od op{teg interesa . 722112 Posebna republi~ka taksa 2. Vrsta Naziv prihoda br. 722485 Naknada za prire|ivawe igara na sre}u na automatima 6. 722471 Naknade za tro{kove branilaca po slu`benoj du`nosti 3. Vrsta br. 716111 Carina 2. prihoda Naziv prihoda 1. Vrsta br. 12. prihoda Naziv prihoda 1. prihoda Naziv prihoda 1. prihoda Naziv prihoda 1. 722491 Koncesione naknade za kori{}ewe prirodnih i drugih dobara od op{teg interesa Ostale naknade Red. 722486 Naknada za prire|ivawe internet igara na sre}u 7. iskr~enu {umu i sredstva od nezakonito ste~ene koristi iz {ume Naknade za prira|ivawe igara na sre}u Red. 716112 Posebna taksa na uvezenu robu Ostali prihodi Red. Vrsta br. 722119 Naknade za prijem. 722484 Naknada za prire|ivawe kladioni~kih igara na sre}u 5. izuzimawe zemqi{ta. 721111 Prihodi od dividende i udjela u profitu u javnim preduze}ima i finansijskim institucijama . prihoda Naziv prihoda 1. prihoda Naziv prihoda 1. prihoda Naziv prihoda 1.{ume Red. 722489 Ostale naknade za prire|ivawe igara na sre}u Koncesione naknade Red. 723114 Nov~ane kazne za krivi~na djela 3. Vrsta br. prihoda Naziv prihoda 1. 722211 Republi~ke sudske takse Takse na odre|ene proizvode i vr{ewe odre|ene djelatnosti Red. prihoda Naziv prihoda 1. Vrsta br. 719111 Poseban porez za redovno odvijawe `eqezni~kog saobra}aja TAKSE Republi~ke administrativne takse i naknade Red. 722437 Nadoknada za obavqawe poslova od op{teg interesa u {umama u privatnoj svojini 4. mart 2009. 723115 Nov~ane kazne za prekr{aje koje izri~u nadle`ani republi~ki organi Prihodi od nezakonito ste~ene imovine i imovinske koristi Red.

4. 722391 11. 722118 Posebna republi~ka taksa na derivate nafte 4. 722317 722318 722319 ^etvrtak. 722314 Komunalna taksa za kori{}ewe prostora na javnim povr{inama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe 5. 722394 14. Vrsta br. Vrsta br. 722316 Komunalna taksa za prire|ivawe muzi~kog programa u ugostiteqskim objektima 10. 714111 Porez na imovinu 2. prihoda Naziv prihoda 1. 3. 8. 714311 Porez na prenos nepokretnosti i prava Porez na dobitke od igara na sre}u Red. 722395 15. patenata i autorskih prava Ostali prihodi Ukinuti buxetski prihodi Republike Prilog 3 PRIHODI DRUGIH KORISNIKA I PRIHODI KOJI SE DIJELE IZME\U REPUBLIKE. drumskih i prikqu~nih vozila na ure|enim i obiqe`enim mjestima koje je za to odredila skup{tina op{tine Komunalna taksa za kori{}ewe slobodnih povr{ina za kampove. 719113 Porez na dobitke od igara na sre}u Administrativne takse Red. 722412 Naknada za kori{}ewe gra|evinskog zemqi{ta 4. OP[TINA I GRADOVA I DRUGIH KORISNIKA Red. prihoda Naziv prihoda 1. Vrsta br. prihoda Naziv prihoda 1. 722466 Naknade za finansirawe premjera i uspostavqawe katastra nekretnina Prilog 4 PRIHODI BUXETA OP[TINE. 722313 Komunalne takse za dr`awe motornih drumskih i prikqu~nih vozila 4.gradova Red. osim pristana koji se koristi u pograni~nom rije~nom saobra}aju Komunalna taksa za dr`awe i kori{}ewe ~amaca i splavova na vodi. dr`avni organi. Vrsta br. Vrsta br. 722411 Naknada za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta 3. Vrsta br. 721223 Prihodi od zemqi{ne rente 2. osim ~amaca koje koriste organizacije koje vr{e odr`avawe i obiqe`avawe plovnih puteva. postavqawe {atora ili druge oblike privremenog kori{}ewa Komunalna taksa za dr`awe i kori{}ewe poslovnih prostorija i poslovnih naprava na vodi. 722591 Vlastiti prihodi buxetskih korisnika Naknada za kori{}ewe prirodnih i drugih dobara od op{teg interesa Red. prihoda 1. 721112 729113 729114 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 7. prihoda Naziv prihoda 1.Broj 18 2. 722423 Naknada za puteve koja se pla}a pri godi{woj registraciji vozila na motorni pogon 2. 722435 Naknada za kori{}ewe {uma i {umskog zemqi{ta . 722315 Komunalna taksa za dr`awe sredstava za igru 6. 12. 722321 Boravi{na taksa 6. 9. 722392 12. organi lokalne samouprave Komunalna taksa za dr`awe restorana i drugih ugostiteqskih i zabavnih objekata na vodi Komunalna taksa za kori{}ewe obale u poslovne svrhe Komunalne takse na ostale predmete taksirawa Posebna taksa na teritoriji grada Red. Prihodi od davawa prava na eksploataciju prirodnih resursa. prihoda Naziv prihoda 1. kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku Prihodi koje ostvaruju organi i organizacije op{tina .Strana 26 . 722456 Naknada za protivgradnu za{titu 3. 722311 Komunalne takse za dr`awe `ivotiwa 2.sredstva za razvoj nerazvijenih dijelova op{tine . Vrsta br. 722131 Gradske administrativne takse DRUGI PRIHODI BUXETA OP[TINA I GRADOVA Nov~ane kazne Red. mart 2009. 723121 Nov~ane kazne izre~ene u prekr{ajnom postupku za prekr{aje propisane aktom skup{tine op{tine. prihoda Naziv prihoda 1. ODNOSNO GRADA I OSTALIH KORISNIKA JAVNIH PRIHODA Porez na imovinu Red. 714211 Porez na nasqe|e i poklon 3. Vrsta Naziv prihoda br. 722396 Komunalna taksa za kori{}ewe vitrina radi izlagawa robe van poslovne prostorije Komunalna taksa za kori{}ewe reklamnih panoa Komunalna taksa za kori{}ewe prostora za parkirawe motornih. 722393 13. 722467 Sredstva za finansirawe posebnih mjera za{tite od po`ara 5. prihoda Naziv prihoda 1. 722121 Op{tinske administrativne takse KOMUNALNE TAKSE Lokalne komunalne takse Red. 722521 Prihodi op{tinskih organa uprave 2. 722312 Komunalne takse na firmu 3. prihoda Naziv prihoda 1. 722427 Naknada za Auto-moto savez 7. Vrsta br.

prihoda Naziv prihoda 1. mart 2009. 721229 Ukinuti buxetski prihodi op{tina i grada 4. 712122 Doprinos za penzijsko i invalidsko osigurawe za odre|ene kategorije lica van radnog odnosa od obveznika iz ~lana 16. 712146 Doprinos za zdravstveno osigurawe po osnovu inostranog osigurawa 8. 712171 Poseban doprinos za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{qavawe lica sa invaliditetom . Vrsta br. 712145 Doprinos za zdravstveno osigurawe po osnovu duga iz ranijih godina 7. 729121 Samodoprinos na teritoriji op{tine / grada Ostali prihodi Red. Zakona o penzijskom i invalidskom osigurawu Doprinos za penzijsko i invalidsko osigurawe za lica kojima se naknadno utvr|uje sta` osigurawa po rje{ewu fonda za penzijsko i invalidsko osigurawe zaposlenih Doprinos za penzijsko i invalidsko osigurawe za dobrovoqno osigurawe Doprinos po osnovu uplata duga iz ranijih godina Ostali doprinosi Prihodi Fonda za zdravstveno osigurawe Republike Srpske Red. 721222 Prihodi od davawa u zakup objekata op{tine. 712159 Ostali doprinosi za osigurawe od nezaposlenosti Prihodi Javnog fonda za dje~iju za{titu Republike Srpske Red. 712143 Doprinos za pro{ireno zdravstveno osigurawe 5. 712132 Doprinos za zdravstveno osigurawe za lica za slu~aj povreda na radu i profesionalnog oboqewa iz ~lana 17. odnosno grada koja su ukqu~ena u depozit poslovne banke sa kojom nadle`ni organ op{tine.^etvrtak. 712114 Doprinos za penzijsko i invalidsko osigurawe za dokup sta`a 3. Vrsta br. 712147 Doprinos za zdravstveno osigurawe po osnovu materijalnog obezbje|ewa od strane centra za socijalni rad 9. 712123 Broj 18 . 721213 Prihodi od kamata na sredstva korisnika buxeta op{tine. 722449 Naknada za odvodwavawe od pravnih lica i gra|ana 5. 712142 Doprinos za zdravstveno osigurawe nezaposlenih lica koje pla}a Zavod za zapo{qavawe 4. 712144 Doprinos za zdravstveno osigurawe iz buxeta Republike za lica kojima je priznato pravo po osnovu Zakona o pravima boraca 6. 6.javnih slu`bi koje se finansiraju iz buxeta op{tine 3. prihoda Naziv prihoda 1. 712121 Doprinos za penzijsko i invalidsko osigurawe nezaposlenih koje ispla}uje Zavod za zapo{qavawe 4. grada zakqu~i ugovor o deponovawu sredstava po vi|ewu 2. naknade i prihode osiguranika za obavezno osigurawe Prihodi Fonda za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike Srpske Red. Vrsta br. Vrsta br. 712113 Doprinos za penzijsko i invalidsko osigurawe na ispla}ena li~na primawa i druge prihode zaposlenih kojima se sta` osigurawa ra~una sa uve}anim trajawem 2. prihoda Naziv prihoda 1. 8. 722421 Naknada za kori{}ewe puteva Sredstva samodoprinosa Red. prihoda Naziv prihoda 1. 722461 722462 ostvarena prodajom {umskih sortimenata Naknada za kori{}ewe komunalnih dobara od op{teg interesa Naknada za kori{}ewe mineralnih voda 6. prihoda Naziv prihoda 1. Vrsta br. Vrsta br. 712148 Doprinos za zdravstveno osigurawe iz buxeta Republike za nezaposlena lica 10. 712199 Doprinosi na li~na primawa. 712124 712125 712129 Naknada za kori{}ewe puteva Red. Vrsta br. 712149 Ostali doprinosi za zdravstveno osigurawe Prihodi Zavoda za zapo{qavawe Republike Srpske Red. 712141 Doprinos za zdravstveno osigurawe korisnika penzije i korisnika drugih nov~anih naknada koji upla}uju fondovi za penzijsko i invalidsko osigurawe 3. 712161 Doprinos za dje~iju za{titu po drugim osnovima propisanim Zakonom o dje~ijoj za{titi 2. 729124 Ostali op{tinski prihodi 6. 722468 Naknada za kori{}ewe prirodnih resursa u svrhu proizvodwe elektri~ne energije Prilog 5 PRIHODI FONDOVA Red. Vrsta br. 712152 Doprinos za osigurawe od nezaposlenosti lica koja se dobrovoqno osiguravaju za slu~aj nezaposlenosti 2.Strana 27 5. prihoda Naziv prihoda 1. Vrsta br. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 5. 12. prihoda Naziv prihoda 1. 7. grada i ustanova . prihoda Naziv prihoda 1. prihoda Naziv prihoda 1. Zakona o zdravstvenom osigurawu 2. 712169 Ostali doprinosi Prihodi Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{qavawe lica sa invaliditetom Red.

6: uplate po rje{ewima PU iz teku}e godine. 1: prinudna naplata po rje{ewu ili odluci. 12. 9: kamata Vrsta prihoda ######: {ifra prihoda koji se pla}a Poreski period: od Po~etak poreskog perioda (dd/mm/gg) 13 14 Poreski period: do Op{tina 15 Buxetska organizacija Poziv na broj ########## 16 Zavr{etak poreskog perioda (dd/mm/gg) ###: {ifra op{tine: poreski obveznik popuwava {ifru op{tine prema {ifarniku op{tina. 1. 2. Bile}a 006 5. Bawa Luka 002 3. Mili}i 001 2. mart 2009. 5: uplate po reprogramiranim dugovima. Bijeqina 005 4. za uplatu carine .Strana 28 . prilikom uplate poreza. Novi Grad 011 10. adresa i broj telefona Svrha doznake Opis prihoda koji se upla}uje Ime primaoca Ime primaoca Datum uplate Datum uplate Ra~un po{iqaoca: Ra~un po{iqaoca ###-###-########-## (poqe se ne popuwava ako se pla}a u gotovini) Ra~un primaoca: Ra~un primaoca ###-###-########-## Iznos Iznos koji se upla}uje u KM Hitno Transakcija koja se izvr{ava odmah ide putem RTGS sistema Broj poreskog Jedinstveno identifikuje obveznika poreskog obveznika koji vr{i uplatu (JIB) ili (JMBG) Vrsta uplate 0: redovna. Krupa na Uni 009 8.poziv na broj sa carinske fakture. Kozarska Dubica 007 6. 2: povrat novca. 7: uplate po akontativnim poreskim prijavama. Bratunac 015 10 11 12 . Prilog 6 Forma i sadr`aj naloga za uplatu javnih prihoda Uplata se vr{i putem platnog naloga koji se popuwava prema uputstvu datom u tabeli: Poqe Naziv 1 Ime po{iqaoca 2 3 4 5 6 7 8 9 Opis Ime po{iqaoca. registarski broj obveznika za uplatu doprinosa fondova i sli~no Prilog 7 SPISAK op{tina i gradova sa broj~anim oznakama ({iframa) Naziv op{tine Oznaka op{tine 1. Petrovac . 4: dugovawa po rje{ewima kontrolnih organa iz ranijih godina. Bosanski Brod 010 9.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. Gradi{ka 008 7. [amac 013 12.Drini} 012 11. doprinosa i drugih javnih prihoda {ifra buxetske organizacije ####### (prema {ifarniku Ministarstva finansija) Za uplatu po fakturi. 8: ostalo.

34. 21. 35.okru`nog suda krivi~nog ili osnovnog suda koji je postupka vodio postupak Za upla}ivawe ostalih vrsta prihoda iz Naredbe o upla}ivawu odre|enih prihoda buxeta Republike.Strana 29 7 723119 8 722591 9 722521 12 722471 13 722472 [ifra buxetske organizacije Odgovaraju}a {ifra buxetske organizacije koja je korisnik prihoda Odgovaraju}a {ifra buxetske organizacije . decembra 2006. 52.Republi~ke uprave carina koja je izvr{ila cariwewe robe Posebna taksa u Odgovaraju}a {ifra buxetske postupku prinudne organizacije .suda koji je vodio postupak Nov~ane kazne za Odgovaraju}a {ifra buxetske prekr{aje koje organizacije . 30.buxetskog buxetskih korisnika op{tine koja je korisnika uvela sistem trezorskog poslovawa Prihodi Odgovaraju}a {ifra buxetske op{tinskih organizacije . 17. Banke su obavezne broj unesen u poqu “poziv na broj” kontrolisati po modulu 11 sa ponderima “987698769”. 60. {ifra “723111” Nov~ane kazne za prekr{aje i tro{kovi prekr{ajnog postupka za prekr{aje propisane zakonom (Zakon o prekr{ajima Republike Srpske. koji se evidentira u Centralnom registru nov~anih kazni. 57. Naziv potro{a~ke jedinice Broj Broj Broj mini. 22. 14. 50. Br~ko ^ajni~e ^elinac Derventa Doboj Fo~a Gacko Pelagi}evo Ustipra~a Petrovo Han Pijesak Jezero Osmaci Kalinovik Ribnik Kotor Varo{ Kupres Lakta{i Lopare Qubiwe Modri~a Vukosavqe Mrkowi} Grad Nevesiwe Dowi @abar Prijedor Prwavor Rogatica Rudo O{tra Luka Kasindo Lukavica Pale Isto~ni Stari Grad Trnovo Kne`evo Sokolac Srbac Srebrenica Berkovi}i [ekovi}i [ipovo Tesli} Isto~ni Drvar Trebiwe Ugqevik Vi{egrad Vlasenica Zvornik Bosanska Kostajnica SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 2.republi~kog izri~u nadle`ni organa koji je vodio republi~ki organi postupak.suda koji vodi postupak Nov~ane kazne za Odgovaraju}a {ifra buxetske krivi~na djela organizacije . 46. 48. 29. 62. 2 Predsjednik Republike Srpske 3 01 4 01 5 001 . Prilog 9 SPISAK BUXETSKIH KORISNIKA BUXETA REPUBLIKE SA BROJ^ANIM OZNAKAMA ([IFRAMA) R. Kod upla}ivawa na vrstu prihoda. 45. 58. 13. 49. 42.^etvrtak.{a~ke niza. 61. 27. 43. za kazne izre~ene u prekr{ajnom postupku ili prekr{ajnim nalogom do 31. 55. Prilog 8 NAPOMENA Kod popuwavawa naloga za uplatu za odre|ene vrste prihoda koriste se odgovaraju}e {ifre buxetskih organizacija prema sqede}em: 1 1. 40. 16. br. broj 34/06) i {ifra “723121” Nov~ane kazne izre~ene u prekr{ajnom postupku za prekr{aje propisane aktom op{tine. 33. 016 023 025 027 028 031 033 034 036 038 041 043 045 046 050 053 055 056 059 061 064 066 067 069 072 074 075 078 080 081 085 088 089 090 091 093 094 095 097 099 100 102 103 105 107 109 113 116 119 135 R.op{tinskog organa uprave organa uprave Naknade tro{kova Odgovaraju}a {ifra buxetske branilaca po organizacije . 32. 54. godine Oduzeta sredstva i Odgovaraju}a {ifra buxetske imovinska korist organizacije . odnosno grada obavezno je popuwavawe poqa “poziv na broj”. Vrsta Naziv prihoda br.Poreske uprave naplate Republike Srpske Republi~ka sudska Odgovaraju}a {ifra buxetske taksa organizacije .republi~kog u postupcima iz organa koji je vodio postupak nadle`nosti republi~kih organa Vlastiti prihodi Odgovaraju}a {ifra buxetske op{tinskih organizacije . 25. 39.okru`nog suda slu`benoj ili osnovnog suda koji je du`nosti vodio postupak Naknada ostalih Odgovaraju}a {ifra buxetske tro{kova organizacije . 20. op{tina i gradova. buxetskih fondova i fondova koristi se “{ifra buxetske organizacije” 9999999. 18. 15. 59. 26.jedicije nice NAPOMENA: [ifra op{tine “016” . 41. prihoda 1 722511 Prihod republi~kih organa i organizacija 2 722513 Carinsko evidentirawe 3 722515 4 722211 5 723114 6 723115 Broj 18 . mart 2009.buxetske potrostarstva orga. 19. 44. 28. 36. odnosno organizacijama socijalnog osigurawa. koji ozna~ava broj prekr{ajnog naloga ili rje{ewa suda. 31. 56. 51.Br~ko koristi se samo kod upla}ivawa doprinosa i drugih prihoda za osigurawe prema vanbuxetskim fondovima. 37. 24. objavqen u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. 38. 12. 53. 47. 23. 1.

Policijska stanica Kne`evo 64. 33. 21. Uprava za analitku. 10. Policijska stanica Potkozarje 50. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Mrkowi} Grad 55. Policijska stanica Novi Grad 73. Odjeqewe za eksplozivne materije i poslove za{tite od po`ara 58. Policijska stanica Gradi{ka 60. Sektor kriminalisti~ke policije 56. 25. Policijska stanica Qubija 68. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Prijedor 54. Jedinica za podr{ku BL 43. 7. Policijska stanica Omarska 69. Policijska stanica Srbac 63.Broj 18 1 2. 32. 16. 12. Policijska stanica O{tra Luka 75. 3 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 110 111 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 240 241 242 243 244 6.Lazarevo 47. 9. Policijska stanica Kotor Varo{ 66. Policijska stanica Kozarska Dubica 71. 4. 2 3 Narodna skup{tina Republike 02 Srpske Ombudsman Republike Srpske za{titnik qudskih prava 02 Vije}e naroda Republike Srpske 02 Republi~ka komisija za utvr|ivawe sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske i Komisija za `albe 02 Republi~ka komisija za utvr|ivawe sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske 02 Komisija za `albe 02 Ustavni sud Republike Srpske 03 Vlada Republike Srpske 04 Buxetska rezerva 04 Vazduhoplovni servis Republike Srpske 04 Republi~ka uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove 04 Program katastarskog premjera 04 Republi~ki sekretarijat za zakonodavstvo 04 Republi~ki sekretarijat za odnose sa Me|unarodnim krivi~nim sudom u Hagu i istra`ivawe ratnih zlo~ina 04 Agencija za dr`avnu upravu 04 Odbor dr`avne uprave za `albe 04 Gender centar . Policijska stanica BL Obili}evo 48. Policijska stanica BL . 18. 30. 23.Odjeqewe Trebiwe 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove . 3. Specijalna jedinica policije 40. Stani~no odjeqewe policije Kupres 78. Stani~no odjeqewe policije Bronzani Majdan 49. 24. Policijska stanica BL . mart 2009. Policijska stanica Kostajnica 72. 28. Policijska stanica [ipovo 79. 38. Stani~no odjeqewe policije Krupa na Uni 74.Odjeqewe Doboj 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove . 11.Strana 30 .Odjeqewe I.Odjeqewe Bijeqina 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove . 22. 34. 15.Odjeqewe Bawa Luka 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove . Policijska stanica Lakta{i 61. Jedinica za podr{ku Mrkowi} Grad 45. 8. Sarajevo 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove .centar za jednakost i ravnopravnost polova 04 Kancelarija pravnog predstavnika 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove . Policijska stanica BL . 20. Policijska stanica za intervencije 81. Policijska stanica ^elinac 65. Stanica javne bezbjednosti Mrkowi} Grad 76. 37. 12. 36. 19. 13.Centrala 04 Slu`ba za zajedni~ke poslove Vlade Republike Srpske 04 Helikopterski servis 04 Ministarstvo unutra{wih poslova 07 Ministarstvo u sjedi{tu 07 Slu`ba ministra 07 Direktor policije 07 Uprava policije 07 Uprava kriminalisti~ke policije 07 Uprava za pravne i kadrovske poslove 07 Uprava za materijalno-finansijske i imovinske poslove 07 Uprava za policijsko obrazovawe 07 05 05 05 04 05 05 07 10 10 11 000 001 002 001 001 002 001 001 002 001 12 13 14 16 17 19 19 19 19 19 19 19 19 20 21 12 12 12 12 12 12 12 12 12 001 001 001 001 001 000 001 002 003 004 005 006 007 001 001 000 100 101 102 103 104 107 108 109 1 2 39. 27. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Bawa Luka 51. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Gradi{ka 53. Policijska stanica Kozarac 70.Centar 46. informatiku i komunikacije 41. 14. 26. Policijska stanica Prwavor 62. 29. 17. Stanica javne bezbjednosti Prijedor 67. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Prwavor 52. 5. Odjeqewe za pravne i kadrovske poslove 57. Jedinica za podr{ku PD 44.Lau{ . CJB Bawa Luka 42.Odjeqewe Prijedor 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove . 35. Stani~no odjeqewe policije Jezero 77. 31. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 4 02 03 04 5 001 001 001 ^etvrtak. Odjeqewe za materijalnofinansijske i tehni~ke poslove 59. Policijska stanica Ribnik 80.

Odjeqewe za materijalnofinansijske i tehni~ke poslove 07 95. Odjeqewe za analitiku. Odjeqewe za materijalnofinansijske i tehni~ke poslove 07 115. Policijska stanica Kozluk 07 126. Policijska stanica Pale 130. Policijska stanica Pelagi}evo 07 103. informatiku i komunikacije 07 84. Policijska stanica Novo Gora`de 150. Odjeqewe za analitiku. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Vi{egrad 135. Policijska stanica Ugqevik 07 117. Policijska stanica Doboj I 07 87. Policijska stanica Tesli} 07 96. Jedinica za podr{ku Fo~a 129. 12. Policijska stanica Mili}i 07 121. CJB Isto~no Sarajevo 07 1 2 127. Stanica javne bezbjednosti Fo~a 145. informatiku i komunikacije 07 124. Odjeqewe za materijalnofinansijske i tehni~ke poslove 161. Policijska stanica [amac 07 97. Odjeqewe za analitiku. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Fo~a 133. Odjeqewe za eksplozivne materije i poslove za{tite od po`ara 07 114. Policijska stanica Trebiwe 155. Policijska stanica Brod 07 102. Policijska stanica Sokolac 142. Jedinica za podr{ku Doboj 07 86. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Sokolac 134. Policijska stanica Modri~a 07 99. Jedinica za podr{ku Bijeqina 07 106. Policijska stanica Isto~no Sarajevo 140. Policijska stanica Derventa 07 98. Policijska stanica za bjezbjednost saobra}aja Zvornik 07 111. Policijska stanica Lopare 07 116. Sektor kriminalisti~ke policije 158. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 245 246 300 301 302 303 304 306 307 308 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 400 401 402 403 404 405 406 407 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 500 Broj 18 . Odjeqewe za analitiku. Sektor grada Bawa Luka 07 83. O[ “Branko ]opi}” Bawa Luka . Odjeqewe za pravne i kadrovske poslove 07 113. Jedinica za podr{ku Isto~no Sarajevo 128. Policijska stanica za bjezbjednost saobra}aja Bijeqina 07 110. Sektor policije 152. Policijska stanica Zvornik 07 125. CJB Bijeqina 07 105. Sektor policije 168. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja I. Odjeqewe za eksplozivne materije i poslove za{tite od po`ara 138. Odjeqewe za pravne i kadrovske poslove 159. Policijska stanica Qubiwe 164. Policijska stanica Bijeqina 07 108. Odjeqewe za eksplozivne materije i poslove za{tite od po`ara 07 94. Odjeqewe za analitiku. Stani~no odjeqewe policije Vukosavqe 07 100. Policijska stanica Isto~ni Stari Grad 131. Policijska stanica Jawa 07 109. Policijska stanica Vlasenica 07 122. Policijska stanica Nevesiwe 162.Strana 31 3 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 14 5 501 502 503 504 505 506 507 508 509 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 600 601 602 603 604 605 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 001 000 001 1 2 3 82. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Derventa 07 90. Policijska stanica Berkovi}i 163. Policijska stanica [ekovi}i 07 123. informatiku i komunikacije 167. Policijska stanica Srebrenica 07 119. Sarajevo 132. Odjeqewe za pravne i kadrovske poslove 137. mart 2009. informatiku i komunikacije 151. Odsjek za ekspolozivne materije i poslove za{tite od po`ara 160. informatiku i komunikacije 07 104. Policijska stanica Gacko 165. Osnovno obrazovawe 170. Odjeqewe za pravne i kadrovske poslove 07 93. Jedinica za podr{ku Trebiwe 154. Sektor kriminalisti~ke policije 07 92. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Trebiwe 156. Policijska stanica Bratunac 07 120. Policijska stanica Kalinovik 147. Sektor kriminalisti~ke policije 07 112. Jedinica za podr{ku Zvornik 07 107. Policijska stanica Doboj II 07 88. Policijska stanica Rudo 149. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Doboj 07 89. Policijska stanica ^ajni~e 146. CJB Doboj 07 85. Odjeqewe za materijalnofinansijske i tehni~ke poslove 139. Policijska stanica Vi{egrad 148. Sektor kriminalisti~ke policije 136.^etvrtak. Ministarstvo prosvjete i kulture 169. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja [amac 07 91. Policijska stanica Han Pijesak 144. Policijska stanica Trnovo 143. CJB Trebiwe 153. Policijska stanica Bile}a 166. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Gacko 157. Stanica javne bezbjednosti Zvornik 07 118. Policijska stanica Petrovo 07 101. Policijska stanica Rogatica 141.

O[ “]irilo i Metodije” Piskavica 193. 3 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 065 066 068 069 070 071 072 073 074 076 077 078 079 080 081 082 083 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 1 2 171. O[ “Nemawa Vlatkovi}” [ipovo 253. O[ “Jovan Du~i}” Zalu`ani 196. 12. mart 2009. Smrti}i 242. O[ “Me{a Selimovi}” Li{wa 244. O[ “Petar Me}ava” Kostajnica 210. O[ “Milan Raki}” Karanovac 191. O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Tesli} 256. O[ “Vuk Karaxi}” Dowi Vija~ani 241. O[ “Petar Ko~i}” Prijedor 229. O[ “Ivan Goran Kova~i}” Bawa Luka 176. O[ “Branko ]opi}” Prijedor 228. O[ “Janko Veselinovi}” Mi{in Han 187. Dubrava 1 2 212. O[ “Sveti Sava” Kozarska Dubica 197. O[ “Borisav Stankovi}” Bawa Luka 183. O[ “Branko Radi~evi}” Bawa Luka 179. O[ “Vuk Karaxi}” Sitne{i 251. O[ “Ivo Andri}” Kula{i 243. O[ “Petar Ko~i}” Mrkowi} Grad 224. O[ “Jovan Cviji}” Bawa Luka 178. O[ “Petar Ko~i}” Nova Topola 204. O[ “Jovan Du~i}” Lamovita 235. O[ “Kozarska djeca” Gradi{ka 202. O[ “Vuk Karaxi}” Novi Grad 206. O[ “Sveti Sava” Kotor Varo{ 217.Strana 32 . O[ “Stanko Rakita” Vrbawa 195. O[ “Novak Piva{evi}” St. O[ “Dositej Obradovi}” Kne`evo 247. O[ “Mladen Stojanovi}” Bronzani Majdan 185. O[ “Nikola Ma~ki}” Previja 214. O[ “Georgios A. O[ “Desanka Maksimovi}” Drago~aj 188. O[ “Vuk Karaxi}” Tesli} 255. O[ “Petar Ko~i}” [iprage 219. O[ “Petar Ko~i}” Imqani 248. O[ “Dositej Obradovi}” Bawa Luka 172. O[ “Mladen Stojanovi}” Qubija 236. O[ “Branko ]opi}” Prwavor 239. O[ “Desanka Maksimovi}” Prijedor 231. O[ “Sveti Sava” Novi Grad 207. O[ “Branko ]opi}” Bjelajce 227. O[ “Nikola Tesla” Prwavor 240. O[ “Zmaj Jova Jovanovi}” Bawa Luka 173. O[ “Jovan Cviji}” Brezi~ani 232. O[ “Rade Marjanac” Strojice 254. O[ “Vuk Karaxi}” Bara}i 226. O[ “Ivan Goran Kova~i}” Mrkowi} Grad 225. O[ “Mladen Stojanovi}” Lakta{i 220. O[ “Sveti Sava” G.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 3 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 ^etvrtak. O[ “Branko Radi~evi}” Petrovo 234. O[ “Danilo Borkovi}” Gradi{ka 200. O[ “Petar Ko~i}” Sitnica 216. Podgradci 203. O[ “Dositej Obradovi}” Blatnica . O[ “Branislav Nu{i}” Bawa Luka 175. O[ “Holandija” Slatina 222. O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Maslovare 218. O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Bawa Luka 174. O[ “Georgi Stojkov Rakovski” Bawa Luka 184. O[ “]irilo i Metodije” Trnopoqe 238. O[ “Ivo Andri}” Bawa Luka 180. O[ “Branko ]opi}” Dowi Agi}i 208. O[ “Vojislav Ili}” Krupa na Vrbasu 192. O[ “Milutin Boji}” Potkozarje 189. O[ “Vuk Stefanovi} Karaxi}” Bawa Luka 182. O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Busnovi 233. O[ “Dositej Obradovi}” Razboj 252. O[ “Miroslav Anti}” Bistrica 186. O[ “Desanka Maksimovi}” Ribnik 215. O[ “Jovan Jovanovi} Zmaj” Srbac 250. O[ “Petar Ko~i}” [ibovska 246. O[ “Dragan Vujanovi}” Svodna 209. O[ “Vasa ^ubrilovi}” Gradi{ka 201. O[ “Desanka Maksimovi}” Trn 223. O[ “Vuk Karaxi}” Kozarska Dubica 198. O[ “Milo{ Duji}” ^elinac 211. Papandreu” Aleksandrovac 221. O[ “Sveti Sava” Bawa Luka 177. O[ “Aleksa [anti}” Bawa Luka 181. O[ “Vuk Karaxi}” @ivinice 249. O[ “Mladen Stojanovi}” Jo{avka 213. O[ “Vuk Karaxi}” Turjak 205. O[ “Majka Kne`opoqka” Kne`ica 199. O[ “Petar Ko~i}” Kola 190. O[ “Dositej Obradovi}” Prijedor 230. O[ “\ura Jak{i}” [argovac 194. O[ “Mladen Stojanovi}” G. O[ “Milo{ Crwanski” Poto~ani 245. O[ “Vuk Karaxi}” Omarska 237.

O[ “Todor Doki}” Kalenderovci 08 269. 12. O[ “Jovan Du~i}” Bijeqina 08 291. O[ “Sutjeska” Modri~a 08 289. O[ “Ivo Andri}” Duli}i 08 260. O[ “Sveti Sava” Kakmu` 08 283. O[ “Petar Ko~i}” Sjenina Rijeka 08 278. 324. O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Boqani} 08 274. 342. 338. 336. O[ “Petar Ko~i}” Brodac 08 295. O[ “Sveti Sava” Zvornik 08 304. 319. Dubovik 08 265. Paklenica 08 301. 352. 317. 330. 354. O[ “Sveti Sava” Modri~a 08 281. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 142 143 144 145 146 147 148 149 1 309. 355. O[ “Desanka Maksimovi}” O{tra Luka 08 302. O[ “Jefrem Stankovi}” ^e~ava 08 261. O[ “Vuk Karaxi}” Jezero 264. 310. O[ “Vuk Karaxi}” Bijeqina 08 292. 344. O[ “Petar [kundri}” Japra 08 262. O[ “19. Crkvina 08 286. Dragaqevac 08 297. O[ “Sveti Sava” Brod 08 266. 334. 329. O[ “Desanka Maksimovi}” Stanari 08 279. 332. O[ “Sveti Sava” Bijeqina 08 294.Strana 33 3 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 150 151 152 153 154 155 156 157 159 160 161 162 163 164 165 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 192 194 195 197 200 201 202 204 1 2 3 257. 347. 348. 312. 333. 353. O[ “Vuk Karaxi}” Bratunac 08 300. O[ “Sveti Sava” Doboj 08 273. 339. 335. 321. O[ “Aleksa [anti}” Osmaci 08 308. O[ “Aleksa [anti}” Vukosavqe 08 284. Trnova O[ “Vuk Karaxi}” Zabr|e O[ “Jovan Du~i}” [ekovi}i O[ “Desanka Maksimovi}” ^elopek O[ “Dositej Obradovi}” Koraj O[ “Dositej Obradovi}” Suvo Poqe O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Srebrenica O[ “Branko Radi~evi}” Bratunac O[ “Petar Ko~i}” Kravica O[ “Petar Petrovi} Wego{“ V. O[ “Dositej Obradovi}” Doboj 08 272. 331. 316. 323. 345. 327. O[ “Radoje Domanovi}” Osje~ani 08 275. O[ “Nikola Tesla” Derventa 08 268. O[ “Dowi @abar” Dowi @abar 08 290. 349. 325. O[ “Ozren” D. O[ “Obudovac” Obudovac 08 288. O[ “Milan Raki}” Rudanka 08 277. O[ “\ura Jak{i}” Podnovqe 08 276. 313. O[ “Sveti Sava” Lopare 08 2 O[ “Veqko ^ubrilovi}” Priboj O[ “Bra}a Jak{i}” Mili}i O[ “Vasa Pelagi}” Pelagi}evo O[ “Kosta Todorovi}” Skelani O[ “Aleksa [anti}” Ugqevik O[ “Filip Vi{wi}” D. O[ “Petar Ko~i}” Ugodnovi} 08 258. O[ “Branko ]opi}” D. O[ “Nikola Tesla” Pilica 08 306. O[ “[amac” [amac 08 285. 314. O[ “Petar Ko~i}” Kozluk 08 305. O[ “Gorwa Slatina” G. 340. O[ “Vuk Karaxi}” Vitkovci 08 280. Obarska O[ “Jovan Jovanovi} Zmaj” Trebiwe O[ “Sveti Vasilije Ostro{ki” Trebiwe O[ “Vuk Karaxi}” Trebiwe O[ “Sveti Sava” Qubiwe O[ “Sveti Sava” Bile}a O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Bile}a O[ “Sveti Sava” Gacko O[ “Risto Prorokovi}” Nevesiwe O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Berkovi}i O[ “Qutica Bogdan” Kalinovik O[ “Sveti Sava” Fo~a O[ “Veselin Masle{a” Fo~a O[ “Rudo” Rudo O[ “Bo{ko Buha” [trpci O[ “Vuk Karaxi}” Vi{egrad O[ “Sveti Sava” Rogatica O[ “Sokolac” Sokolac O[ “Milan Ili} ^i~a [umadijski” Han Pijesak O[ “Mokro” Mokro O[ “Aleksa [anti}” Vojkovi}i O[ “Jovan Du~i}” Kasindo O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Lukavica O[ “Sveti Sava” Isto~no Novo Sarajevo O[ “Jovan Du~i}” ^ajni~e O[ “Drini}” Petrovac-Drini} O[ “Pale” Pale O[ “Trnovo” Trnovo O[ “Sveti Sava” Dubrava O[ “Kozarac” Kozarac O[ “Milo{ Crwanski” Bawa Luka O[ “Dvorovi” Dvorovi O[ “Jovan Cviji}” Driwa~a . Broj 18 . O[ “Vuk Karaxi}” Vlasenica 08 303. O[ “]irilo i Metodije” Glavi~ica 08 296. O[ “Me{a Selimovi}” Jawa 08 298. O[ “Crkvina” G. 346. 320. 328. O[ “Prota Stevan Du{ani}” Pribini} 08 259. 341. mart 2009. 315. O[ “Stefan Nemawa” G. 337.^etvrtak. 326. O[ “Josif Pan~i}” Kozica 08 08 263. 351. 322. 350. O[ “\or|e Panzalovi}” Osiwa 08 270. Slatina 08 287. 311. O[ “Vuk Karaxi}” Petrovo 08 282. O[ “Knez Ivo od Semberije” Bijeqina 08 293. april” Derventa 08 267. O[ “Vuk Karaxi}” Doboj 08 271. 318. 343. O[ “Vuk Karaxi}” Ro|evi}i 08 307. O[ “Sveti Sava” Crneqevo 08 299.

S[C “Nikola Tesla” Vukosavqe 405. 387. 399. Ugostiteqska i [UP {kola Doboj Mje{ovita {kola “N. S[C “Pero Slijep~evi}” Gacko 431. Gimnazija sa tehni~kim {kolama Derventa 402. Institucije kulture 439. 382. Narodna biblioteka Gradi{ka 443. 383. 359. Sredwa {kola Sokolac 424. Sredwo{kolski centar Bratunac 419. Gimnazija “Jovan Du~i}” Trebiwe 434. Sredwa {kola “Nikola Tesla” [amac 405. S[C “Golub Kure{” Bile}a 433. 398. 378. Tesla” Tesli} SM[ “Jovan Du~i}” Tesli} Sredwo{kolski centar Petrovo Sredwa {kola “Nikola Tesla” Brod 1 2 401. S[C “Vuk Karaxi}” Lopare 413. 367. 370. Sredwa {kola “Mihajlo Petrovi} Alas” Ugqevik 412. 380. mart 2009.Broj 18 1 356. Gimnazija i SS[ “Petar Ko~i}” Zvornik 414. Sredwa stru~na {kola Jawa 411. 361. 365. 362. 393. Poqoprivredna i medicinska {kola Bijeqina 408. Sredwo{kolski centar ^ajni~e 428. Sredwa {kola “Svetozar ]orovi}” Qubiwe 437. 388. 360. 394. Sredwo{kolski centar Rudo 427. Gimnazija i Sredwa stru~na {kola Isto~na Ilixa 422. 368.Strana 34 . 381. S[C “Milorad Vla~i}” Vlasenica 417. 386. 377. Ekonomska {kola Bijeqina 407. 390. Srpska pravoslavna bogoslovija “Svetog Petra Dabrobosanskog” Fo~a 430. Centar sredwih {kola Trebiwe 435. 363. Sredwa {kola “Petar Petrovi} Wego{“ [ekovi}i 416. 371. Tehni~ki {kolski centar Zvornik 415. 369. 372. 358. 373. 384. Sredwo{kolski centar Mili}i 418. Narodna biblioteka “]irilo i Metodije” Prijedor 442. 3 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 17 18 18 18 18 18 18 5 048 049 051 052 053 054 055 056 057 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 079 080 081 083 084 085 086 089 001 000 001 002 003 004 006 2 O[ “Lije{}e” Lije{}e Sredwe obrazovawe Gimnazija Bawa Luka Gra|evinska {kola Bawa Luka Ekonomska {kola Bawa Luka Elektrotehni~ka {kola “Nikola Tesla” Bawa Luka Medicinska {kola Bawa Luka Poqoprivredna {kola Bawa Luka Tehni~ka {kola Bawa Luka Tehnolo{ka {kola Bawa Luka Ugostiteqsko-trgovinskoturisti~ka {kola Bawa Luka [kola u~enika u privredi Bawa Luka Gimnazija Gradi{ka Tehni~ka {kola Gradi{ka Sredwa stru~na i tehni~ka {kola Gradi{ka Sredwa {kola ^elinac S[C “Nikola Tesla” Kotor Varo{ Sredwa {kola “Jovan Du~i}” Kne`evo Gimnazija Mrkowi} Grad Ma{inska {kola Mrkowi} Grad S[C “Petar Ko~i}” [ipovo S[C “Lazar Duki}” Ribnik [C “Petar Ko~i}” Srbac Gimnazija Prwavor Sredwa {kola Prwavor Gimnazija “Sveti Sava” Prijedor Elektrotehni~ka {kola Prijedor Ma{inska {kola Prijedor Poqoprivredno-prehrambena {kola Prijedor Ugostiteqsko-ekonomska {kola Prijedor Medicinsko-tehnolo{ka i gra|evinska {kola Prijedor MS[ “Nikola Tesla” Kozarska Dubica Gimnazija “Petar Ko~i}” Novi Grad Mje{ovita {kola “\uro Radmanovi}” Novi Grad Sredwa stru~na {kola Kostajnica Gimnazija “Jovan Du~i}” Doboj Ekonomska i trgovinska {kola Doboj Medicinska {kola Doboj Tehni~ka {kola Doboj Saobra}ajna i elektro {kola Doboj Upravna. S[C “Aleksa [anti}” Nevesiwe 432. Sredwo{kolski centar Pale 421. 375. 357. 376. Sredwo{kolski centar Fo~a 429. Sredwa {kola “28. Tehni~ka {kola “Mihajlo Pupin” Bijeqina 410. 391. 385. 389. Stru~na {kola za radni~ka zanimawa Derventa 403. S[C “Jovan Cviji}” Modri~a 404. Sredwa {kola Rogatica 425. Narodna biblioteka Tesli} 441. Sredwo{kolski centar Srebrenica 420. 366. Narodna biblioteka [ipovo 440. Sredwa {kola “Ivo Andri}” Vi{egrad 426. 12. Tehni~ka {kola Trebiwe 436. juni” Isto~no Novo Sarajevo 423. 374. Republi~ki pedago{ki zavod 438. Gimnazija “Filip Vi{wi}” Bijeqina 406. 395. 364. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 3 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 4 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 5 205 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 ^etvrtak. 392. 397. Centar za informisawe i kulturu Kozarska Dubica . 379. 400. 396.

Narodna biblioteka Vi{egrad 08 452. 509. Narodna biblioteka “Ivo Andri}” ^elinac 08 487. 531. 522. Srpska centralna biblioteka “Prosvjeta” Fo~a 08 463. SRNA film Pale 08 456. Narodna biblioteka [amac 08 477. 532. 518. 490 491. 499. mart 2009. 503. 510. 506. Narodna biblioteka Gacko 08 468. Narodna biblioteka Kne`evo 08 446. 511. 498. Spomen-podru~je Dowa Gradina 08 486. Narodna biblioteka Qubiwe 08 469. Narodna biblioteka Pale 08 455. Narodna biblioteka Zvornik 08 459. Narodna biblioteka “Branko Radi~evi}” Derventa 08 478. Broj 18 . Regionalni muzej Doboj 08 476. Narodna biblioteka Mrkowi} Grad 08 449. 515. Narodna biblioteka Lopare 08 474. 507. 523. 492. Narodna biblioteka “Branko ]opi}” Brod 08 485. Narodna biblioteka Bratunac 08 460. 514. 521. Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske Bawa Luka 08 481. 519. 524. 517. 495. 516.^etvrtak. JU Centar za kulturu Prwavor 08 450. Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske Bawa Luka 08 480. 508. Narodna biblioteka “Veselin Masle{a” Lakta{i 08 447. 528. Muzej Hercegovine Trebiwe 08 466. Narodna biblioteka Srebrenica 08 484. 12. Narodna biblioteka Sokolac 08 454. 520. Dje~ije pozori{te Bawa Luka 08 483. Narodna biblioteka Trebiwe 08 465. 504. 512. Narodna biblioteka “Prosvjeta” Rudo 08 462. Mati~na biblioteka Isto~no Sarajevo 08 457. Narodna biblioteka Han Pijesak 08 458. Narodna biblioteka Kostajnica 08 445. 493. 496. 525. Narodna biblioteka [ekovi}i 08 453. 500. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 4 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 5 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 019 020 021 022 023 024 025 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 055 1 489. Narodna biblioteka “Jovan Du~i}” Kalinovik 08 470. Muzej Republike Srpske Bawa Luka 08 479. 501. Muzej “Kozare” Prijedor 08 2 Narodna biblioteka Petrovo JU Kwi`evna zadruga Narodna biblioteka Mili}i Narodna biblioteka Berkovi}i Narodna biblioteka Rogatica Narodna biblioteka Trnovo Narodna biblioteka Ribnik Narodna biblioteka “Bo`idar Gora`danin” JU Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica Republike Srpske (Bawa Luka) Narodna biblioteka Isto~ni Stari Grad JU Narodna biblioteka Srbac Republi~ki zavod za za{titu kulturno-istorijskog i prirodnog nasqe|a Arhiv Republike Srpske Republi~ki sekretarijat za vjere Univerzitet u Bawoj Luci Rektorat Bawa Luka Akademija umjetnosti Bawa Luka Arhitektonsko-gra|evinski fakultet Bawa Luka Ekonomski fakultet Bawa Luka Elektrotehni~ki fakultet Bawa Luka Ma{inski fakultet Bawa Luka Medicinski fakultet Bawa Luka Pravni fakultet Bawa Luka Prirodno-matemati~ki fakultet Bawa Luka Poqoprivredni fakultet Bawa Luka Tehnolo{ki fakultet Bawa Luka Fakultet fizi~kog vaspitawa i sporta Bawa Luka Filozofski fakultet Bawa Luka [umarski fakultet Bawa Luka Cedubal Bawa Luka Vi{a tehni~ka {kola Doboj Univerzitet u Isto~nom Sarajevu Rektorat Isto~no Sarajevo Akademija likovnih umjetnosti Trebiwe Ekonomski fakultet Br~ko Ekonomski fakultet Pale Elektrotehni~ki fakultet Isto~no Novo Sarajevo Ma{inski fakultet Isto~no Novo Sarajevo Medicinski fakultet Fo~a Muzi~ka akademija Isto~no Novo Sarajevo Pedago{ki fakultet Bijeqina Poqoprivredni fakultet Isto~no Novo Sarajevo Pravni fakultet Pale Pravoslavni bogoslovski fakultet “Sveti Vasilije Ostro{ki” Fo~a . Narodna biblioteka “Filip Vi{wi}” Bijeqina 08 472. 529. Narodna biblioteka Kotor Varo{ 08 488. Narodna biblioteka Doboj 08 475. 530. Narodna biblioteka Ugqevik 08 473. Narodna biblioteka Vlasenica 08 461. 502. 494. Narodna biblioteka Novi Grad 08 451. Narodna biblioteka Nevesiwe 08 471. 526. 497.Strana 35 3 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 4 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 20 22 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 5 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 001 001 001 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 1 2 3 444. Narodna biblioteka “Vladimir Ga}in” Bile}a 08 467. Narodna biblioteka ^ajni~e 08 464. 505. 527. Narodno pozori{te Republike Srpske Bawa Luka 08 482. 513.

JU Dom u~enik Bijeqina 08 552. Zavod za slijepe i slabovide “Budu}nost” Derventa 08 569. Ostala potro{wa . JU Studentski centar Pale 08 547. JU Sredwo{kolski dom Bawa Luka 08 549. Kazneno-popravni zavod Bawa Luka 10 609. Okru`no tu`ila{tvo Doboj 10 600. Stomatolo{ki fakultet Fo~a 08 539. Okru`ni zatvor Bijeqina 10 611. Podru~ni centar Prijedor 09 574.privatizacija 09 590. Osnovni sud Zvornik 10 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 . Saobra}ajni fakultet Doboj 08 538. JU Dom u~enika Trebiwe 08 550. Stara devizna {tedwa 09 587. Ostala buxetska potro{wa 09 584. mart 2009. Okru`ni zatvor Doboj 10 612. Osnovni sud Prijedor 10 619. JU Studentski centar Trebiwe 08 548. Filozofski fakultet Pale 08 534. Fakultet za fizi~ku kulturu Pale 08 536. Muzi~ka {kola “Branko Smiqani}” Gradi{ka 08 557. Visoka {kola za turizam i hotelijerstvo Trebiwe 08 542.sukcesija 09 591. Muzi~ka {kola Lukavica 08 558. Republi~ki zavod za statistiku 09 582. JU Studentski centar “Nikola Tesla” Bawa Luka 08 544. Centar “Za{titi me” Bawa Luka 08 566. Posebno tu`ila{tvo za suzbijawe organizovanog i najte`ih oblika privrednog kriminala Specijalno tu`ila{tvo 10 608. Specijalno i umjetni~ko obrazovawe 08 554. Fakultet spoqne trgovine Bijeqina 08 537. Ministarstvo finansija 09 570. Ministarstvo pravde 10 592. Okru`no tu`ila{tvo Bijeqina 10 599. Poreska uprava Republike Srpske Sjedi{te 09 572. Muzi~ka {kola Trebiwe 08 561. 12. Okru`no tu`ila{tvo Trebiwe 10 602. Visoka medicinska {kola Prijedor 08 541. JU Studentski centar Zvornik 08 545. JU Dom u~enika Bogoslovija Fo~a 08 553. Tehnolo{ki fakultet Zvornik 08 540. Muzi~ka {kola Prwavor 08 559.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 4 31 31 31 31 31 31 31 32 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 18 19 19 19 19 19 19 5 013 014 015 016 017 018 019 001 001 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 001 000 001 002 003 004 005 ^etvrtak. Republi~ki devizni inspektorat 09 580. Poreska uprava 09 571. Mokrawac” Bijeqina 08 565. Okru`no tu`ila{tvo Bawa Luka 10 598. Muzi~ka {kola “Vlado Milo{evi}” Bawa Luka 08 555. Podru~ni centar Isto~no 09 Sarajevo 578. Sudska policija Republike Srpske 10 597. Muzi~ka {kola “Sveti Roman Melod” Nevesiwe 08 563. Ino-obaveze 09 585. Centar za obrazovawe i rehabilitaciju slu{awa i govora Bawa Luka 08 567. Osnovni sud Prwavor 10 617. Okru`no tu`ila{tvo Isto~no Sarajevo 10 601. Okru`ni sud Isto~no Sarajevo 10 606. Ostala potro{wa . Okru`ni sud Bawa Luka 10 603. Republi~ki zavod za statistiku 09 581. Podru~ni centar Zvornik 09 577. Okru`ni sud Doboj 10 605. Podru~ni centar Doboj 09 575. Vrhovni sud Republike Srpske 10 593. Ostala potro{wa 09 589. Okru`ni sud Bijeqina 10 604. Kazneno-popravni zavod Isto~no Sarajevo 10 613. Fakultet za proizvodwu i menaxment Trebiwe 08 535. Muzi~ka {kola Fo~a 08 562. Muzi~ka {kola “Markus Papandreu” Doboj 08 564. Podru~ni centar Bawa Luka 09 573. Program statisti~kih istra`ivawa 09 583. JU Dom u~enika Doboj 08 551. Osnovni sud Mrkowi} Grad 10 616. Muzi~ka {kola Prijedor 08 556. Unutra{we obaveze i 09 potra`ivawa 586. Studentski i |a~ki domovi 08 543. Republi~ko tu`ila{tvo Republike Srpske 10 594. Muzi~ka {kola “Stevan S. JU Studentski centar Isto~no Sarajevo 08 546. Okru`ni sud Trebiwe 10 607. Kazneno-popravni zavod Fo~a 10 610. Osnovni sud Novi Grad 10 620. Okru`ni zatvor Trebiwe 10 614.Strana 36 . Osnovni sud Kotor Varo{ 10 621. Osnovni sud Bawa Luka 10 615. Osnovni sud Bijeqina 10 622. Pravobranila{tvo Republike Srpske 10 595. Javna ustanova Centar za edukaciju sudija i javnih tu`ilaca u Republici Srpskoj 10 596. Muzi~ka {kola Zvornik 08 560. 4 19 19 19 21 22 22 22 23 23 23 23 23 24 24 24 24 25 26 27 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 5 006 007 008 001 000 001 002 000 001 003 004 005 000 001 002 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 1 2 3 533. Osnovni sud Gradi{ka 10 618. Specijalna osnovna i sredwa {kola “\or|e Nato{evi}” Prijedor 08 568. Podru~ni centar Trebiwe 09 579. Podru~ni centar Bijeqina 09 1 2 3 576. Javna ulagawa 09 588.

omladinu i sport Prilog 10 BROJ^ANE OZNAKE ([IFRE) KORISNIKA BUXETA OP[TINA Naziv korisnika Grad Op{tina Potro{a~ka jedinica 1 2 Grad Bawa Luka Skup{tina grada 2 Tro{kovi izbora i Izborne komisije2 Gradona~elnik 2 Stru~na slu`ba Skup{tine grada i gradona~elnika 2 Buxetska rezerva 2 Odjeqewe za op{tu upravu 2 Odjeqewe za finansije 2 Odjeqewe za privredu 2 Robne rezerve za potrebe grada 2 Odjeqewe za prostorno ure|ewe 2 Odjeqewe za komunalne i stambene poslove 2 Ure|ewe gra|evinskog zemqi{ta 2 Zajedni~ka komunalna potro{wa 2 Investicije 2 Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu 2 Ostala buxetska potro{wa 2 Odjeqewe za dru{tvenu djelatnost 2 Odjeqewe za inspekcijske poslove 2 Odjeqewe komunalne policije 2 Slu`ba zajedni~kih poslova 2 Centar za socijalni rad 2 Tro{kovi socijalne za{tite 2 Centar za pred{kolsko vaspitawe 2 Vrti} “Je`eva ku}ica” 2 Vrti} “Na{a djeca” 2 Vrti} “Radost” 2 Vrti} “Plavi ~uperak” 2 Vrti} “Kolibri” 2 Vrti} “Pinokio” 2 Vrti} “Bambi” 2 Vrti} “Sunce” 2 Vrti} “Sre}no djetiwstvo” 2 Vrti} “Leptiri}” 2 Vrti} “Neven” 2 Vrti} “P~elica” 2 Vrti} “Prvi koraci” 2 Vrti} “Tijana” 2 Vrti} “Nata{a” 2 Vrti} “Lana” 2 Vrti} “Bubamara” 2 Vrti} “Marija Ma`ar” 2 Banski dvor . 652. 647. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 18 18 18 18 18 18 18 19 19 20 21 22 4 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 41 42 42 44 44 45 46 47 46 46 46 46 46 46 47 48 49 50 48 50 55 55 55 55 55 55 55 56 57 58 59 60 5 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 000 001 002 003 004 005 001 001 001 001 001 001 000 001 009 010 014 015 016 001 001 001 001 001 Broj 18 . 12. 651. 637. 661. 628. 653. 633. 630. 648. 638. 640. 634. 1 623.Strana 37 3 31 37 4 70 10 5 001 001 2 Osnovni sud Trebiwe Osnovni sud Fo~a Osnovni sud Doboj Osnovni sud Tesli} Osnovni sud Derventa Osnovni sud Modri~a Osnovni sud Sokolac Osnovni sud Vlasenica Osnovni sud Vi{egrad Osnovni sud Srebrenica Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republi~ka uprava civilne za{tite Ministarstvo nauke i tehnologije Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske Ministarstvo zdravqa i socijalne za{tite Ministarstvo privrede. 631. 662. 663. 626. 657. 649. 655.Sektor trgovine MTiT . 644. Glavna slu`ba za reviziju javnog sektora Republike Srpske 666. 646. 639. 635.Kulturni centar 2 Institut za istoriju 2 3 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 4 110 111 120 121 122 130 140 150 151 160 170 171 172 173 180 190 210 220 230 240 300 301 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 510 520 . 625.^etvrtak.Sektor turizma i ugostiteqstva Ugostiteqski servis za potrebe republi~kih organa Ministarstvo za prostorno ure|ewe. 660. Ministarstvo za porodicu. 656. energetike i razvoja Republi~ki zavod za planirawe Republi~ki zavod za standardizaciju i metrologiju Ministarstvo poqoprivrede. 658. gra|evinarstvo i ekologiju Republi~ka direkcija za obnovu i izgradwu Ministarstvo rada i bora~koinvalidske za{tite Ministarstvo za ekonomske odnose i koordinaciju Ministarstvo za izbjeglice i raseqena lica 1 2 665. 632. 629. mart 2009. 645. 659.Sekretarijat Republi~ka direkcija za robne rezerve Republi~ki zavod za cijene MTiT . 624. 664. 641. 642. 654. 636. 650. 627. 643. {umarstva i vodoprivrede Poqoprivreda [umarstvo Vodoprivreda Veterinarstvo Administracija (Sekretarijat) Republi~ka direkcija za vode Republi~ki hidrometeorolo{ki zavod Agencija za pru`awe stru~nih usluga u poqoprivredi Agencija za uzgoj i selekcije u sto~arstvu Ministarstvo saobra}aja i veza Republi~ka direkcija za civilnu vazdu{nu plovidbu Ministarstvo trgovine i turizma Ministarstvo .

mart 2009. 12.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 002 002 002 002 002 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 840 840 840 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 815 818 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 4 600 700 910 920 930 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 001 012 013 110 120 122 130 140 150 160 190 220 240 300 301 400 600 700 066 058 110 120 122 130 140 150 160 170 180 190 210 220 240 300 301 400 ^etvrtak. gra|ewe. ra~unovodstvo i naplatu buxeta Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Dje~iji vrti} “P~elica” Vatrogasna jedinica Lokalna agencija za razvoj Op{tinska turisti~ka organizacija MS[ “Nikola Tesla” Centar za informisawe i kulturu Op{tina Gradi{ka Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine Kabinet na~elnika op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu Odjeqewe za dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za urbanizam. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 005 005 005 005 005 005 815 815 815 815 815 818 840 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 815 818 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 815 4 501 503 510 600 601 910 054 055 056 057 059 035 011 110 120 130 140 150 160 190 300 400 600 910 920 034 006 110 120 122 130 140 150 160 170 180 190 220 300 301 400 510 520 600 700 910 920 015 1 Odsjek za civilnu za{titu Mjesne zajednice Gradska razvojna agencija Centar za razvoj i unapre|ewe sela Sportska dvorana “Borik” Gimnazija Gra|evinska {kola Ekonomska {kola Elektrotehni~ka {kola “Nikola Tesla” Medicinska {kola Poqoprivredna {kola Tehni~ka {kola Tehnolo{ka {kola Ugostiteqsko-trgovinskoturisti~ka {kola [kola u~enika u privredi Muzi~ka {kola “Vlado Milo{evi}” Centar “Za{titi me” Centar za obrazovawe i vaspitawe i rehabilitaciju slu{awa i govora Op{tina Mili}i Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe.Strana 38 . komunalne i stambene poslove Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu Ostala buxetska potro{wa Odjeqewe za inspekcije Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Pred{kolska ustanova “Lepa Radi}” Zavi~ajni muzej Kulturni centar Profesionalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice Agencija za lokalni razvoj Turisti~ka organizacija Gimnazija . stambeno-komunalne poslove i ekologiju Ostala buxetska potro{wa Slu`ba za inspekcijske poslove Slu`ba zajedni~kih poslova Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Pred{kolska ustanova “Poletarac” Teritorijalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice Sredwo{kolski centar Mili}i Narodna biblioteka Op{tina Bijeqina Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i poqoprivredu Odjeqewe za prostorno ure|ewe Odjeqewe za stambeno-komunalne poslove Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu Ostala buxetska potro{wa Odjeqewe za dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za inspekcijske poslove Slu`ba zajedni~kih poslova Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~iji vrti} “^ika Jova Zmaj” 1 Muzej “Semberija” SKUD “Semberija” Turisti~ka organizacija Profesionalna vatrogasna jedinica Bijeqina Vatrogasno dru{tvo Jawa Agencija za razvoj malih i sredwih preduze}a Gimnazija “Filip Vi{wi}” Ekonomska {kola Poqoprivredna i medicinska {kola Tehni~ka {kola “Mihajlo Pupin” Sredwa stru~na {kola Jawa Narodna biblioteka “Filip Vi{wi}” Muzi~ka {kola “Stevan Stojanovi} Mokrawac” Op{tina Kozarska Dubica Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Odjeqewe za op{tu upravu i bora~koinvalidsku za{titu Odjeqewe za finansije.

mart 2009.^etvrtak. 12. obrazovawe i informisawe Mjesne zajednice Ostali buxetski korisnici Sredwa {kola Narodna biblioteka “Ivo Andri}” Op{tina Derventa Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe Odjeqewe za stambeno-komunalne poslove Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu Mjesne zajednice Centar za socijalni rad Dje~ije obdani{ta “Trol” Teritorijalna vatrogasna jedinica Gimnazija sa tehni~kim {kolama Stru~na {kola za radni~ka zanimawa Narodna biblioteka “Branko Radi~evi}” Op{tina Doboj Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvenu djelatnost Odjeqewe za prostorno ure|ewe . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 815 815 818 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 815 818 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 815 815 818 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 815 818 015 015 015 015 015 4 016 017 004 110 120 130 140 150 160 200 300 400 600 047 048 110 120 121 122 130 140 150 160 300 400 500 035 036 012 110 120 122 130 140 150 160 190 300 301 400 600 700 920 053 040 110 130 140 150 Broj 18 . fizi~ku kulturu. komunalne i stambene poslove Odjeqewe za inspekcijske poslove i komunalnu policiju Centar za socijalni rad Dje~iji vrti} “Neven” Centar za kulturu. Centar za kulturu Op{tina ^elinac Skup{tina op{tine Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine Na~elnik op{tine Stru~na slu`ba na~elnika Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvenu djelatnost Odjeqewe za prostorno ure|ewe.Strana 39 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 015 015 015 015 015 015 015 815 818 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 815 818 027 027 027 027 027 027 027 027 027 027 027 027 027 815 815 818 028 028 028 028 028 028 028 4 160 190 300 301 400 600 700 067 022 110 111 120 121 130 140 150 160 220 300 401 501 700 900 018 050 110 120 130 140 150 160 170 180 200 300 400 600 048 049 041 110 120 130 140 150 160 1 Tehni~ka {kola Sredwa stru~na i tehni~ka {kola Narodna biblioteka Op{tina B. Brod Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne djelatnosti Mjesne zajednice Centar za socijalni rad Dje~ije obdani{te “Beli An|eo” Teritorijalna vatrogasna jedinica Sredwa {kola “Nikola Tesla” Narodna biblioteka “Branko ]opi}” Op{tina Novi Grad Skup{tina op{tine Na~elnik i kabinet na~elnika Slu`ba za zajedni~ke poslove Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za buxet i finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Centar za socijalni rad Dje~ije obdani{te “P~elica Maja” Kulturno obrazovni centar Gimnazija “Petar Ko~i}” Mje{ovita {kola “\uro Radmanovi}” Narodna biblioteka Op{tina [amac Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~ije obdani{te “Radost” Profesionalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice Turisti~ka organizacija Sredwa {kola “Nikola Tesla” Narodna biblioteka Op{tina Bratunac Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti 1 Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~ije obdani{te “Radost” Profesionalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice Sredwo{kolski centar JU Narodna biblioteka.

Strana 40 . prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Odjeqewe za privredu. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 045 045 045 045 045 045 050 050 050 050 050 050 050 050 815 818 053 053 053 053 053 053 053 053 053 053 053 053 053 053 053 815 818 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 4 120 122 130 140 190 700 100 122 190 300 301 500 700 024 062 110 111 120 121 130 140 150 160 190 220 240 300 400 900 019 051 1 Odjeqewe za stambeno-komunalne poslove Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu Odjeqewe za izgradwu. mart 2009. prostorno ure|ewe i komunalne poslove Odjeqewe za privredu. 12. Ugostiteqska i [UP {kola Narodna biblioteka Regionalni muzej Op{tina Pelagi}evo Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu. finansije i dru{tvene djelatnosti Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Mjesne zajednice Op{tina Petrovo Skup{tina op{tine Administrativna slu`ba Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Centar za kulturu Profesionalna teritorijalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice MZ Karanovac MZ So~kovac MZ Kakmu` MZ Petrovo MZ Porje~ina MZ Kalu|erica MZ Krtova Op{tinska turisti~ka organizacija Sredwo{kolski centar Narodna biblioteka Op{tina Jezero Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Administrativna slu`ba op{tine Ostala buxetska potro{wa Mjesne zajednice i naseqena mjesta Op{tina Osmaci Skup{tina op{tine 1 Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu. finansije i dru{tvene djelatnosti Ostala buxetska potro{wa Mjesne zajednice Op{tina Ribnik Op{tinska administrativna slu`ba Buxetska rezerva Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Centar za kulturu i informisawe “Ribnik” Mjesne zajednice S[C “Lazar \uki}” Narodna biblioteka “Ribnik” Op{tina Kotor Varo{ Skup{tina op{tine Stru~na slu`ba Skup{tine Na~elnik op{tine Kabinet na~elnika Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvenu djelatnost Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Odjeqewe za inspekcijske poslove i komunalnu policiju Slu`ba za zajedni~ke poslove Centar za socijalni rad Dje~iji vrti} “Larisa [ugi}” Ostali buxetski korisnici S[C “Nikola Tesla” Narodna biblioteka Op{tina Lakta{i Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine i na~elnika op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe Odjeqewe za stambeno-komunalne djelatnosti Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu Ostala buxetska potro{wa Odjeqewe za inspekcijske poslove Slu`ba za zajedni~ke poslove Centar za socijalni rad JU Centar za pred{kolsko vaspitawe i obrazovawe JU “Centar za kulturu i obrazovawe” Turisti~ka organizacija op{tine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 122 130 140 150 160 170 180 190 220 240 300 401 501 510 . obnovu i razvoj Mjesne zajednice Centar za socijalni rad Dje~ije obdani{te “Majka Jugovi}a” Centar za kulturu i obrazovawe Teritorijalna vatrogasna jedinica Gimnazija “Jovan Du~i}” Ekonomska i trgovinska {kola Medicinska {kola Tehni~ka {kola Saobra}ajna i elektro {kola Upravna.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 028 028 028 028 028 028 028 028 815 815 815 815 815 815 818 818 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 038 038 038 038 038 038 038 038 038 038 038 038 038 038 038 038 815 818 043 043 043 043 043 043 043 045 045 4 170 180 190 200 300 401 510 600 038 039 040 041 042 043 038 039 110 120 122 130 140 190 300 301 700 110 130 190 300 500 600 700 701 702 703 704 705 706 707 920 046 056 110 120 122 130 190 700 110 ^etvrtak.

Strana 41 3 067 067 067 067 067 067 067 067 815 815 818 072 072 072 072 072 072 072 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 4 140 160 170 190 220 240 300 400 021 022 010 110 120 122 130 190 700 110 111 112 120 123 124 125 126 127 128 130 131 140 141 150 151 154 155 156 157 158 159 160 161 162 1 Mjesne zajednice Ostali buxetski korisnici JU Narodna biblioteka “Veselin Masle{a” Op{tina Lopare Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine i na~elnika op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe.tro{kovi Odjeqewa 0 Sredstva za unapre|ewe poqoprivrede 0 Program upotrebe naknada po Zakonu o {umama 0 Program iz oblasti obrazovawa 0 Program za fizi~ku kulturu 0 Program za zdravstvenu za{titu 0 Grantovi sredwim i osnovnim {kolama 0 Tro{kovi Komisije za odre|ivawe uslova za izdavawe odobrewa za rad privreda 0 Odjeqewe za prostorno ure|ewe 0 Program za ure|ewe gra|evinskog zemqi{ta 0 Tro{kovi Komisije za pregled projektne dokumentacije i tehni~kog prijema objekata . odbornicima i tro{kovi izbora 0 Grantovi mjesnim zajednicama 0 Stru~na slu`ba na~elnika op{tine 0 Program alternativnog smje{taja i podr{ka povratka 0 Kabinet na~elnika 0 Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine i na~elnika op{tine 0 Plate i naknade funkcionera i zaposlenih radnika 0 Slu`ba za inspekcijski nadzor 0 Slu`ba komunalne policije 0 Odjeqewe za op{tu upravu 0 Slu`ba za civilnu za{titu 0 Odjeqewe za finansije 0 Statutarna buxetska potro{wa 0 Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 056 056 818 059 059 059 059 059 059 059 059 059 059 059 059 059 059 815 818 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 815 066 066 066 066 066 066 066 066 815 067 067 067 067 067 4 700 900 009 120 122 130 140 150 160 190 240 300 301 400 600 700 061 037 110 120 122 130 140 150 160 190 300 301 400 600 700 910 920 051 110 120 122 130 140 190 700 052 110 120 122 130 Broj 18 .^etvrtak. stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Slu`ba za zajedni~ke poslove Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~iji vrti} Vatrogasno dru{tvo Mjesne zajednice S[C “Vuk Karaxi}” Narodna biblioteka Op{tina Modri~a Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~iji obdani{te “Na{a radost” Teritorijalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice Op{tinska agencija za razvoj malih i sredwih preduze}a Turisti~ka organizacija op{tine Modri~a S[C “Jovan Cviji}” Op{tina Vukosavqe Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za privredu. mart 2009.prostorno 0 . 12. finansije i dru{tvene djelatnosti Ostala buxetska potro{wa Mjesne zajednice S[C “Nikola Tesla” Op{tina Mrkowi} Grad Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu i dru{tvene djelatnosti 1 2 Odjeqewe za privredu i finansije 0 Odjeqewe za prostorno planirawe i 0 komunalne poslove Odjeqewe za izgradwu grada i upravqawe imovinom 0 Ostala buxetska potro{wa 0 Odjeqewe za inspekcijske poslove 0 Slu`ba zajedni~kih poslova Skup{tine i na~elnika op{tine 0 Centar za socijalni rad 0 Dje~iji vrti} “Miqa \ukanovi}” 0 Gimnazija 0 Ma{inska {kola 0 Narodna biblioteka 0 Op{tina Dowi @abar Skup{tina op{tine 0 Na~elnik op{tine 0 Buxetska rezerva 0 Administrativna slu`ba op{tine 0 Ostala buxetska potro{wa 0 Mjesne zajednice 0 Op{tina Prijedor Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine 0 Naknade i grantovi politi~kim partijama.

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 815 815 818 081 081 081 081 081 081 081 093 093 093 093 093 093 093 093 093 093 093 093 093 093 815 818 095 095 095 095 095 095 095 095 095 095 095 095 095 4 140 150 160 170 180 190 220 240 250 300 400 600 026 027 011 110 120 122 130 190 700 110 120 122 130 140 160 190 220 300 301 400 600 700 020 008 110 120 122 130 140 150 160 190 240 300 301 400 1 2 Odjeqewe za stambeno-komunalne poslove 0 Program za op{tu komunalnu potro{wu i ostale vidove komunalne potro{we 0 Program za odr`avawe i 0 rekonstrukciju puteva Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu 0 Ostali rashodi iz nadle`nosti Odjeqewa za bora~ko-invalidsku za{titu 0 Ostala buxetska potro{wa 0 Programi iz oblasti kulturnih manifestacija 0 U~e{}e u finansirawu javnih medija 0 Sredstva za ostale vidove socijalne za{tite 0 Sredstva za razvojne projekte i podsticaj zapo{qavawa 0 Sredstva za finansirawe saveza. vodoprivredu i {umarstvo Centar za socijalni rad Dje~iji vrti} “Na{a radost” Vatrogasno dru{tvo “Prwavor” Gimnazija Sredwa {kola JU Centar za kulturu Op{tina O{tra Luka Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Administrativna slu`ba op{tine Ostala buxetska potro{wa Mjesne zajednice Op{tina Kne`evo Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za privredu i finansije Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Odjeqewe za inspekcijske poslove i komunalnu policiju Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~ije obdani{te “Radojka Laki}” Vatrogasna jedinica Kne`evo Mjesne zajednice Sredwa stru~na {kola “Jovan Du~i}” Narodna biblioteka Op{tina Srbac Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne djelatnosti Ostala buxetska potro{wa Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine i Slu`ba zajedni~kih poslova Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Pred{kolska ustanova “Na{a radost” .Strana 42 .Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 3 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 815 815 815 815 815 815 818 818 840 840 075 075 075 075 4 170 171 172 180 181 190 201 202 203 204 205 300 301 302 400 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 600 910 028 029 030 031 032 033 003 055 002 014 ^etvrtak.“Preda-Pd” 0 Gimnazija “Sveti Sava” 0 Elektrotehni~ka {kola 0 Ma{inska {kola 0 Poqoprivredno-prehrambena {kola 0 Ugostiteqsko-ekonomska {kola 0 Medicinsko-tehnolo{ka i gra|evinska {kola 0 Narodna biblioteka “]irilo i Metodije” 0 Muzej “Kozare” 0 Sredwa i osnovna muzi~ka {kola 0 Specijalna osnovna i sredwa {kola “\or|e Nato{evi}” 0 Op{tina Prwavor Skup{tina op{tine i Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine 0 Kabinet na~elnika op{tine 0 Odjeqewe za op{tu upravu 0 110 120 130 1 Odjeqewe za finansije Odjeqewe za lokalni ekonomski razvoj i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe Odjeqewe za stambeno-komunalne poslove i investicije Odjeqewe za bora~ko-invalidsku i civilnu za{titu Ostala buxetska potro{wa Odjeqewe za inspekcijske poslove Slu`ba za zajedni~ke poslove Odjeqewe za poqoprivredu. 12. mart 2009. udru`ewa i ostalih nevladinih organizacija 0 Centar za socijalni rad 0 Tro{kovi socijalne za{tite 0 Ostali vidovi socijalne za{tite 0 Sredstva za pred{kolsko obrazovawe 0 Pozori{te Prijedor 0 “Galerija 96” 0 Zadu`bina “Sretena Stojanovi}a” 0 Program iz oblasti kulturnih manifestacija 0 Program iz oblasti kulturnoumjetni~kih dru{tava 0 Program za podr{ku omladini 0 Programi za nevladine organizacije 0 Projekti ostalih udru`ewa i fondacija 0 Sredstva za razvojne projekte i podsticaj zapo{qavawu 0 Turisti~ka organizacija 0 Teritorijalna vatrogasna jedinica 0 Agencija za ekonomski razvoj op{tine Prijedor .

dru{tvene djelatnosti i inspekcijske poslove Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Ustanova za pred{kolsko obrazovawe i vaspitawe “Prvi koraci” S[C “Milorad Vla~i}” JP Narodna biblioteka .^etvrtak. mart 2009. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 3 095 095 095 815 818 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 815 818 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 815 818 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 815 818 103 103 103 4 600 700 910 025 066 110 111 120 121 122 130 140 150 160 170 190 300 301 400 600 700 068 047 110 120 122 130 140 150 190 400 700 064 014 110 120 121 130 170 190 300 400 900 023 001 110 120 Broj 18 . 12.Strana 43 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 815 815 818 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 815 818 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 815 818 4 122 130 140 150 160 170 180 190 240 300 301 400 500 600 700 044 045 002 110 120 122 130 140 150 160 190 300 301 400 500 600 700 910 060 036 110 120 130 140 150 160 190 300 400 065 023 1 2 Teritorijalna vatrogasna jedinica 0 Mjesne zajednice 0 Agencija za razvoj malih i sredwih preduze}a 0 [C “Petar Ko~i}” 0 JU Narodna biblioteka Srbac 0 Op{tina Srebrenica Skup{tina op{tine 0 Stru~na slu`ba SO 0 Na~elnik op{tine 0 Stru~na slu`ba na~elnika i zajedni~kih poslova 0 Buxetska rezerva 0 Odjeqewe za op{tu upravu 0 Odjeqewe za finansije 0 Odjeqewe za privredu 0 Odjeqewe za dru{tvene djelatnosti i javni servis 0 Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove 0 Ostala buxetska potro{wa 0 Centar za socijalni rad 0 Tro{kovi socijalne za{tite 0 Dje~ije obdani{te “Poletarac” 0 Vatrogasna jedinica Srebrenica 0 Mjesne zajednice 0 Sredwo{kolski centar 0 Narodna biblioteka 0 Op{tina [ekovi}i Skup{tina op{tine 0 Na~elnik op{tine 0 Buxetska rezerva 0 Odjeqewe za op{tu upravu 0 Odjeqewe za finansije 0 Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti 0 Ostala buxetska potro{wa 0 Javna ustanova pred{kolskog obrazovawa i vaspitawa “Majka Jevrosima” 0 Mjesne zajednice 0 Sredwa {kola “Petar Petrovi} Wego{” 0 JU Narodna biblioteka 0 Op{tina [ipovo Slu`ba Skup{tine 0 Slu`ba na~elnika 0 Buxetska rezerva 0 Op{tinska admistrativna slu`ba 0 Investicije 0 Ostala buxetska potro{wa 0 Centar za socijalni rad 0 Dje~ije obdani{te “Mladost” 0 Ostali buxetski korisnici 0 Sredwo{kolski centar “Petar Ko~i}” 0 Narodna biblioteka 0 Op{tina Tesli} Skup{tina op{tine 0 Na~elnik op{tine 0 1 Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu sa inspekcijom i komunalnom policijom Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe Odjeqewe za stambeno-komunalne poslove Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu Ostala buxetska potro{wa Slu`ba za zajedni~ke poslove Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~iji obdani{te “Pal~i}” SPKD “Prosvjeta” Tesli} Vatrogasna jedinica Mjesne zajednice SM[ “Nikola Tesla” SM[ “Jovan Du~i}” Narodna biblioteka Op{tina Ugqevik Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~iji vrti} “Du{ko Radovi}” JU Centar za kulturu “Filip Vi{wi}” Profesionalna teritorijalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice Agencija za razvoj malih i sredwih preduze}a Sredwa {kola “Mihajlo Petrovi} Alas” Narodna biblioteka Op{tina Vlasenica Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu.

12. 9. februara 2009. . i ~lana 22. ~lana 17. Upravni odbor Fonda za PIO Republike Srpske. godine. na osnovu ~lana 86.2473 16051. II Plate i osnovice osigurawa iz ta~ke I ove odluke valorizuju se prema kretawu neto plata svih zaposlenih u biv{oj SRBiH i Republici Srpskoj i dovode na 465 KM nivo neto plata u 2005. prera~unavaju se odgovaraju}im koeficijentima prema godini u kojoj su ostvarene. evidentirane od 1970.934/2 povr{ine 1. 20/07.0417 8474.7424 19554.3354 9955. br. 1976.2281 29430. 82. IV Danom stupawa na snagu katastra nepokretnosti za katastarske parcele navedene u ~lanu I stavqa se van snage i prestaje da va`i katastar zemqi{ta za katastarske parcele: . i to: Redni broj 1.0873 14099. 1978. uzimaju za obra~un penzijskog osnova za odre|ivawe starosne i invalidske penzije.900 m2 upisana u posjedovni list broj 2017 k. ta~ka 2. godine Bawa Luka Direktor. Godina 1970. br. 34/06 i 110/08). Zakona o premjeru i katastru nepokretnosti (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. d o n o s i I Ovom odlukom utvr|uju se koeficijenti za valorizaciju plata i osnovica osigurawa koje se. Zakona o Republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Dr Tihomir Gligori}. Vidri}i. godini kao godini koja prethodi godini na koju su penzije uskla|ene. 83. d o n i o j e ODLUKU O UTVR\IVAWU KOEFICIJENATA ZA VALORIZACIJU PLATA ZA 2009.o.546/2 povr{ine 975 m2 koja je upisana u list nepokretnosti 2 k.03/952. .1-60/09 10. 1973.603/63 povr{ine 978 m2 upisana u posjedovni list 2614 k. Zakona o penzijskom i invalidskom osigurawu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 1977.o. u smislu ~l. 1979. II Katastar nepokretnosti za katastarske parcele navedene u ta~ki I izra|en je u skladu sa propisima. Koeficijenti 1970-2008. Glasinac 1. godinom.5763 RJE[EWE O STUPAWU NA SNAGU KATASTRA NEPOKRETNOSTI DIJELA OP[TINE SOKOLAC I Utvr|uje se da je izra|en katastar nepokretnosti dijela op{tine Sokolac.o. 68/03. 85/07 i 105/07). na Osamnaestoj redovnoj sjednici. 41480.1184 povr{ine 2. s. Ko{utica i . Vidri}i i . 4. kao godinom koja prethodi godini ostvarivawa prava na penziju. broj 118/08). stav 3. Fond za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike Srpske Na osnovu ~l.772 m2 koja je upisana u list nepokretnosti 1 k. 7.228/785 povr{ine 1. Statuta Fonda za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“. februara 2009.317 m2 koje su upisane u list nepokretnosti 1 k. 6.3797 24959.o.Strana 44 . 106/05.432 m2 i 1185 povr{ine 3. finansije i dru{tvene djelatnosti Odsjek za urbanizam. zakqu~no sa 2008. Broj: 21. i 211. 33/08 i 1/09). Zakona o penzijskom i invalidskom osigurawu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. br. 10.o. Kostajnica Skup{tina op{tine Op{tinska izborna komisija Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za privredu. . 8. stav 3. 1975. odr`anoj 11. 67/04.o. stambenokomunalne poslove i lokalni ekonomski razvoj Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Dje~iji vrti} “Kestenko” Sredwa stru~na {kola Narodna biblioteka III Za navedene katastarske parcele stupaju na snagu povr{ine digitalnog katastarskog plana. ^avarine. 77. br.4542 12147. V Ovo rje{ewe stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. III Plate i osnovice osigurawa koje se uzimaju u obra~un penzijskog osnova. Ko{utica. 20/07. 1972. i to za katastarske parcele: . 1 Op{tina Zvornik Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe Odjeqewe za stambeno-komunalne djelatnosti Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu Odjeqewe za inspekcijski nadzor Centar za socijalni rad Dje~iji vrti} “Na{a radost” Profesionalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice Gimnazija i SS[ “Petar Ko~i}” Tehni~ki {kolski centar Narodna biblioteka i Muzejska zbirka Op{tina B. 1971. mart 2009. 106/05. 5.r. godine. GODINU Republi~ka uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republi~ka uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove. 3.3084 povr{ine 5.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 815 815 818 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 815 818 4 110 120 130 140 150 160 170 180 220 300 400 600 700 062 063 021 110 111 120 122 130 140 141 190 300 400 037 007 ^etvrtak.780 m2 upisana u posjedovni list broj 2034 k. 33/08 i 1/09) i ~lana 11. 2.8207 33991. do 81. 1974.

broj 2/05) i ~l. Zakona o elektri~noj energiji . po~ev{i od 13.Strana 45 2. dispozitiva ovog rje{ewa izdaje se na period va`ewa od tri godine. februara 2011. 1990. 1986.o. oktobra 2008.2602 0. 2002. 14. snage 2x8 MVA. odlu~uju}i po zahtjevu podnosioca: Mje{oviti holding “Elektroprivreda Republike Srpske” Trebiwe. 15.2. 27. ~lana 190. godine. ~lana 10.6159 Broj 18 .5049 1. 1991. Zakona o prenosu. 22. Dru{tvo za trgovinu i prodaju elektri~ne energije. 1995. 41/04. u skladu sa ~lanom 8. Pravilnika o izdavawu dozvola (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. br. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za elektri~nu energiju Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 24. godine Bawa Luka Predsjednik. sa dokazom o prethodno izvr{enoj uplati naknade za rje{avawe zahtjeva i relevantnim dokumentima koji su omogu}ili DERK-u da razumije. Zavisno elektrodistributivno preduze}e “Elektro-Bijeqina” akcionarsko dru{tvo Bijeqina.2092 1.6519 3973. Izdaje se privremena licenca GEN-I d. 1996. 35. st. godine.6787 1. 31. godine do 28.2086 318. Obrazlo`ewe GEN-I d.o.8019 7.2269 1.o. 67/07 i 113/07). 7/02 i 13/03). a objavi}e se u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. 12. ta~ka 4. Zakona o prenosu.8925 0. 1998. a podnosilac zahtjeva je du`an zadovoqiti uslove i kriterijume za dobivawe licence koje svojim pravilima i propisima odredi DERK. od 6. Dozvola za izgradwu iz ta~ke 2. i ~lana 47. 1988. broj 8/08).8166 8. 16. 4. dispozitiva ovog rje{ewa prestaje da va`i ako izgradwa nije zapo~eta u roku od dvije godine od dana po~etka va`ewa dozvole. U ovom smislu. 21.6797 3088. 2000. s. 1999. broj 13/02). 4. 34. Sarajevo (u daqem tekstu: GEN-I d. februara 2009. 36. Privremena licenca iz ta~ke 1. 3.r. 1980. februara 2009. ove odluke izdaje se za period od 1. Napomena: Kompletno rje{ewe sa obrazlo`ewem nalazi se na oglasnoj tabli i internet stanici Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.7949 0. 1983. 37. 5.0993 1. 2004. 1982. 2005. 1997. Sarajevo za obavqawe djelatnosti me|unarodne trgovine elektri~nom energijom. na 41. broj 96/04) i ~lana 21. stav 1. 30. i 2. 2001.r. Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske.o. za aktivnost me|unarodne trgovine elektri~nom energijom potrebna je licenca DERK-a. 33. februara 2009.6338 5146. 11. Usvaja se zahtjev podnosioca: Mje{oviti holding “Elektroprivreda Republike Srpske” Trebiwe.2697 1258. 4. 1989. redovnoj sjednici. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 6949. 1981. 20. godine. Sastavni dio licence su Uslovi za kori{}ewe licence za obavqawe djelatnosti me|unarodne trgovine elektri~nom energijom. odr`anoj 13. godine. broj 38/05). 12.5611 1. Pravilnika o licencama (“Slu`beni glasnik BiH”. ta~ka 6. Dozvola za izgradwu iz ta~ke 1. i 38. 19.7 i 7. februara 2009.7299 628. 2007. Broj: 759-11/09 (02-18R-9/09) 11. 2. 2006. zaprimqen pod brojem: 05-28-396/08. januara 2009. stav 2.1528 1. 1985. . od 23. novembra 2008. donijela je 1. broj 4/09). 29. 18. Sarajevo je podnijet na propisanim obrascima. Pravilnika o licencama. Zahtjev GEN-I d. ~lana 37. godine. mart 2009. 26. marta 2009.7992 2. podnijelo je Dr`avnoj regulatornoj komisiji za elektri~nu energiju (u daqem tekstu: DERK) zahtjev za izdavawe licence za obavqawe djelatnosti me|unarodne trgovine elektri~nom energijom. 1984. Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqena u “Slu`benom glasniku BiH” i slu`benim glasilima entiteta. 13.o. Poslovnika o radu Dr`avne regulatorne komisije za elektri~nu energiju (“Slu`beni glasnik BiH”.0000 0. 28. ODLUKU O IZDAVAWU PRIVREMENE LICENCE ZA DJELATNOST ME\UNARODNE TRGOVINE ELEKTRI^NOM ENERGIJOM Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske Na osnovu ~lana 67. Broj: 01-515-6/09 13. regulatoru i operatoru sistema elektri~ne enegije u Bosni i Hercegovini (“Slu`beni glasnik BiH”.o Sarajevo). br. 23. DERK je obavijestio podnosioca zahtjeva svojim aktom broj: 05-28396-4/08.5065 2. 25.4346 6. Dr`avna regulatorna komisija za elektri~nu energiju. d o n i j e l a j e IV Ova odluka primjewiva}e se na sve zahtjeve za ostvarivawe prava na starosnu i invalidsku penziju od 1. Dr`avna regulatorna komisija za elektri~nu energiju Na osnovu ~l. 4. Ovo rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa. ~lana 33.^etvrtak. godine Bijeqina Predsjednik Upravnog odbora. RJE[EWE O IZDAVAWU DOZVOLE ZA IZGRADWU TRAFO-STANICE BIJEQINA IV 1. 1987. 32. stav 2. 16. 2008.o. 7/02 i 13/03). Shodno ~lanu 7. s. Milenko ^okorilo. na sjednici odr`anoj 26. stav 1.5259 116. regulatoru i operatoru sistema elektri~ne energije u Bosni i Hercegovini (“Slu`beni glasnik BiH”. 2003.3749 0. februara 2009. 3. godine u Trebiwu. razmotri i odlu~i o podnijetom zahtjevu.o. Zavisno elektrodistributivno preduze}e “Elektro-Bijeqina” akcionarsko dru{tvo Bijeqina za izdavawe dozvole za izgradwu elektroenergetskog objekta trafo-stanice Bijeqina IV 35/10 kV. Dr @eqko Rodi}. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. a objavi}e se u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.3401 1. registarski broj: 01-515-04/27/09. godine.Pre~i{}eni tekst (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 17. 1.4697 2198. br. Zakona o op{tem upravnom postupku (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Sastavni dio ovog rje{ewa ~ini Dozvola za izgradwu trafo-stanice Bijeqina IV 35/10 kV i Uslovi dozvole za izgradwu. 1994. za izdavawe dozvole za izgradwu.

pravnim i finansijskim mogu}nostima podnosioca zahtjeva da ispuni sve kriterijume. U naslovu Pravilnika o radu u smjenama voznog i stani~nog osobqa (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. do koje je do{lo na na~in {to je propu{teno poslije rije~i: “opravke” dodati broj: “(266)”. broj 11/05) poslije rije~i: “po`ara” dodaje se broj: “(208)”.2 Zakona o prenosu. regulatoru i operatoru sistema elektri~ne energije u Bosni i Hercegovini i podzakonskim propisima koji reguli{u predmetnu materiju. u skladu sa ~lanom 52. 2. Nakon sravwewa izvornog teksta Pravilnika o radu u smjenama voznog i stani~nog osobqa (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. niti je na javni poziv DERK-a bilo koje lice kandidovalo svoj interes da u~estvuje u postupku u svojstvu umje{a~a. Rajka Vukaqevi}. 10. godine Bawa Luka Sekretar Ministarstva saobra}aja i veza. od 19. pripremqen je prijedlog da se zatra`ena licenca izda i dostavqen podnosiocu zahtjeva aktom DERK-a. podno{ewem tu`be u roku od 60 dana od dana objavqivawa ove odluke. .o. d a j e ISPRAVKA Uputstva za probne vo`we `eqezni~kih vozila poslije izvr{ene opravke 1. u skladu sa ~lanom 52. broj 11/05) utvr|eno je da je potrebno ispraviti gre{ku u naslovu Pravilnika. U naslovu Uputstva za probne vo`we `eqezni~kih vozila poslije izvr{ene opravke (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. pa se osnovano zakqu~ilo da prijedlog smatra sa~iwenim u skladu sa Zakonom o prenosu. uslove i standarde propisane zakonom. Ova ispravka }e se objaviti u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. broj 11/05) poslije rije~i: “Srpskoj” dodaje se broj: “(241)”. Pravilnika normativno-pravne tehnike za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine Tuzla Predsjedavaju}i Komisije. s. januara 2009. novembra 2008. do koje je do{lo na na~in {to je propu{teno poslije rije~i: “osobqa” dodati broj: “(659)”. te respektuju}i i dokaz da je podnosilac zahtjeva prethodno pribavio dozvolu Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine za obavqawe djelatnosti snabdijevawa elektri~nom energijom drugog reda na teritoriji Bosne i Hercegovine.Strana 46 . 1. godine. DERK je stoga pripremio po~etnu verziju Uslova za kori{}ewe privremene licence za obavqawe djelatnosti me|unarodne trgovine. Pravilnika normativno-pravne tehnike za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 13/06 i 20/06). utvr|eno je da je potrebno ispraviti gre{ku u naslovu Pravilnika. Nakon sravwewa izvornog teksta Pravilnika o odr`avawu `eqezni~kih vozila u Republici Srpskoj (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. do koje je do{lo na na~in {to je propu{teno poslije rije~i: “Srpskoj” dodati broj: “(241)”. godine. Pravilnika normativno-pravne tehnike za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. u skladu sa obavezom iz ~lana 10.04/340-52/09 15. godine Bawa Luka Sekretar Ministarstva saobra}aja i veza. Rajka Vukaqevi}. podnosilac zahtjeva nije istakao bilo kakav komentar.r. Kako su na odr`anoj op{toj raspravi izostali bilo ~iji komentari koji su mogli uticati da neki od uslova za kori{}ewe licence budu ure|eni na druga~iji na~in. januara 2009.04/340-49/09 15. Ova ispravka }e se objaviti u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.r. 13/06 i 20/06). U naslovu Pravilnika o odr`avawu `eqezni~kih vozila u Republici Srpskoj (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine. 13/06 i 20/06). protiv ove odluke mo`e se pokrenuti postupak pred Sudom Bosne i Hercegovine. pa se. decembra 2008. Broj: 05-28-396-21/08 26. decembra 2008.04/340-50/09 15. Ni u ostavqenom roku.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. pravilima i propisima DERK-a za dodjelu licence za obavqawe me|unarodne trgovine. od 28. Nakon sravwewa izvornog teksta Pravilnika o na~inu opremawa `eqezni~kih {inskih vozila aparatima sa hemijskim sredstvima za ga{ewe po`ara (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. d a j e ISPRAVKA Pravilnika o radu u smjenama voznog i stani~nog osobqa Nakon sravwewa izvornog teksta Uputstva za probne vo`we `eqezni~kih vozila poslije izvr{ene opravke (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Broj: 13. dokumenata i informacija prilo`enih uz zahtjev i utvrdio da svjedo~e o tehni~kim. Po pregledu i provjeri svih formalnih elemenata zahtjeva. 12. Na osnovu svega izlo`enog. broj 27/05) poslije rije~i: “opravke” dodaje se broj: “(266)”. decembra 2008. d a j e ISPRAVKA Pravilnika o na~inu opremawa `eqezni~kih {inskih vozila aparatima sa hemijskim sredstvima za ga{ewe po`ara 1. 2. Sarajevo izda privremenu licencu za obavqawe djelatnosti me|unarodne trgovine elektri~nom energijom. do koje je do{lo na na~in {to je propu{teno poslije rije~i: “po`ara” dodati broj: “(208)”. Ova ispravka }e se objaviti u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. s. u skladu sa ~lanom 52. registarski broj: 06-03-1075/19/08. broj 106/06). regulatoru i operatoru sistema elektri~ne energije u Bosni i Hercegovini. godine. sumiraju}i zahtjev za licencu i odredio rok do 24. Ovaj dokumenat je od 13. Rajka Vukaqevi}. obavqenoj 18. DERK je odlu~io da GEN-I d. pa se.r. U naslovu Pravilnika o na~inu opremawa `eqezni~kih {inskih vozila aparatima sa hemijskim sredstvima za ga{ewe po`ara (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. u skladu sa ~lanom 52. DERK je izvr{io provjeru podataka. mart 2009. broj 27/05) utvr|eno je da je potrebno ispraviti gre{ku u naslovu Uputstva. DERK je konstatovao da nisu dostavqani komentari javnosti u vezi sa podnijetim zahtjevom za dodjelu privremene licence. januara 2009. a omogu}ena im je prilika da iznesu svoje komentare i na op{toj raspravi. broj 11/05) utvr|eno je da je potrebno ispraviti gre{ku u naslovu Pravilnika. godine u sjedi{tu DERK-a u Tuzli. U skladu sa ~lanom 9. Ova ispravka }e se objaviti u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Nikola Peji}. Pravilnika o licencama. pa se. Broj: 13. februara 2009. Broj: 13. do 26. br. januara 2009. 2. s. d a j e ISPRAVKA Pravilnika o odr`avawu `eqezni~kih vozila u Republici Srpskoj 1. 2.04/340-51/09 15. pa se. br. kao i svim drugim zainteresovanim ~lanovima javnosti. godine u~iwen dostupnim podnosiocu zahtjeva. broj: 0528-396-19/08. Pravilnika normativno-pravne tehnike za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Rajka Vukaqevi}. broj 106/06) poslije rije~i: “osobqa” dodaje se broj: “(659)”. decembra 2008. januara 2009. godine Bawa Luka Sekretar Ministarstva saobra}aja i veza. godine Bawa Luka Sekretar Ministarstva saobra}aja i veza.r. Broj: 13. objavio u dnevnim novinama i na svojoj internet stranici kratko obavje{tewe za javnost. godine za dostavqawe komentara javnosti na podnijeti zahtjev za izdavawe licence. 13/06 i 20/06). uz prethodno objavqivawe odgovaraju}eg obavje{tewa u dnevnim novinama i objavqivawe dokumenta na internet stranici DERK-a. s.o. DERK je najprije. s. novembra 2008. br. br.r.

. . . . . . . . . godine . . . novembra 2008. .10 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. godine . . . . . . broj: 04/1-012-1221/08. .10 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. juna 2008. . . . . . . godine . . . . . . . . . . .8 Odluka o raspisivawu Javnog konkursa za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe . . od 10. . . od 11. . . . . .11 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . . . . . broj: 04/1-012-1708/08. . . . . . . . . . . . . . jula 2005. . broj: 04/1-012-2413/08. . . . . . . . . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . . . . . godine . . . . . . . . .1 Uredba o kategorijama i zvawima dr`avnih slu`benika . . . . . . . . . . . . od 30. .12 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . . . . . . . . . . .3 Uredba o radnim mjestima namje{tenika . od 30. . . . . . . . . . .14 Rje{ewe o imenovawu Komisije za izbor ~lana Savjeta za razvoj visokog obrazovawa i osigurawe kvaliteta . . . . . . . .10 335 330 328 326 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . broj: 04/1-012-1107/08. . . .5 Odluka o uslovima za po~etak rada Agencije za {ume .8 Odluka o utvr|ivawu kriterijuma za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe . . .9 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . broj: 04/1-012-2-339/09 . broj: 05-312-1290/06.14 308 309 310 311 312 327 329 313 314 331 315 332 333 316 317 318 334 319 336 320 337 321 338 322 339 323 340 341 342 343 324 325 344 . od 29. . . . . . . broj: 04/1-012-2675/08. godine . . . . . . . . . . . . 12. . . . . . . . . . od 24. . “Bistrica B-2a” i “Bistrica B-3” na rijeci Bistrici. . . . . . broj: 04/1-012-2234/08. . . . . . . . . . od 15.12 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . . . . . . . . . . . . broj: 04/1-012-2124/08. . . . . . . . . . . . . . . septembra 2008.12 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . broj: 04/1-012-2028/08. . . . . . . .6 Odluka o odlagawu od izvr{ewa sudskih odluka po osnovu obaveza koje ~ine unutra{wi dug Republike Srpske . . . . . . broj: 04/1-012-1332/08. juna 2008. . . . . .10 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . maja 2008. . . broj: 04/1-012-1399/08. . . . . . avgusta 2006. . . . . . .6 Odluka o odobrewu plasmana sredstava. . . . . . . . . . . godine . . . . . . . . . . . . . . . godine . . . . .11 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. .4 Odluka o po~etku rada Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Trebi{wice . . . . . . . . . . . . . . .7 Odluka o prenosu prava vlasni{tva. . godine . . jula 2008. . godine . . . .12 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. broj: 04/1-012-3056/08. avgusta 2008. .12 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . . . . . . . . . .13 Rje{ewe o imenovawu ~lanova Privremenog nadzornog odbora JP “Autoputevi Republike Srpske” . . . . od 6. od 16. . . . . . . . .7 Odluka o prenosu prava vlasni{tva. . . . . . . oktobra 2008. . . . . . . . . . . od 6. . . godine . . . . broj: 04/1-012-1103/08. . od 12. . . . . . . . . . . godine . decembra 2008. . . . . . . . . juna 2008. . . . od 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . broj: 04/1-012-2/08. . . . . . .Strana 47 SADR@AJ VLADA REPUBLIKE SRPSKE 307 Uredba o na~elima za unutra{wu organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u republi~kim organima uprave Republike Srpske . .9 Odluka o izmjeni Odluke o prenosu prava kori{}ewa. . . . . . . . . januara 2008.13 Rje{ewe o imenovawu ~lanova Upravnog odbora Kwi`evne zadruge . . . . . godine . . . . . godine .12 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . od 6. . od 13.8 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivawu Op{te bolnice “Sveti apostol Luka” Doboj . . . . broj: 04/1-012-1106/08. . od 4. . . . . . . . . . . . . broj: 04/1-012-761/08. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Odluka o davawu saglasnosti na Aneks Ugovora o koncesiji za izgradwu hidroelektrana “Bistrica B-1”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .^etvrtak. . . . decembra 2008. . . . . . . . . . . .10 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava. . . septembra 2008. . . . . . . . novembra 2008. . . . . broj: 04/1-012-3041/08. broj: 04/1-012-2-281/09 . . . . . .13 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . . . . . . . . . . maja 2008. . . . aprila 2008. . . . . . . godine . . maja 2008. . . . . . . . . . broj: 04/1-012-1333/08. . . . . . . od 15. broj: 02/1-020-991/05. . .11 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . .13 Rje{ewe broj: 04/1-012-2-306/09 . . . . . broj: 04/1-012-2898/08. . . . . . . . . . . od 21. . . . . od 18. . . . . . . .6 Odluka o dodjeli koncesije za istra`ivawe i eksploataciju mrkog ugqa na le`i{tima “Maslovare” i “Hrva}ani” op{tina Kotor Varo{ preduze}u DOO “Eko Green Energy” Kotor Varo{ . . . . . . . . . . . . . . mart 2009. . . .13 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . godine . . . . . . . . . broj: 04/1-012-2585/08. . . . . . . . . . . . . . . . . . godine . . . . . . . . . . . . . . . od 15. . . maja 2008. godine . . . . . godine . . . . . . . . godine . broj: 04/1-012-2-280/09 . . . . godine . . od 3. . od 10. decembra 2008.11 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . godine . . . .

. . obavezama servisera i omogu}avawu daqinskog nadzora u svrhu kontrole i na~inu odre|ivawa i dodjele identifikacionog broja ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa . . . .45 DR@AVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRI^NU ENERGIJU Odluka o izdavawu privremene licence za djelatnost me|unarodne trgovine elektri~nom energijom. . . . . . . . . . . . [tampa JU Slu`beni glasnik Republike Srpske Bawa Luka. .46 Ispravka Uputstva za probne vo`we `eqezni~kih vozila poslije izvr{ene opravke .15 Rje{ewe o imenovawu vr{ioca du`nosti direktora Centra za pru`awe besplatne pravne pomo}i .14 Rje{ewe o imenovawu Komisije za izbor direktora Javne ustanove “Studentski centar Pale” . .16 strana MINISTARSTVO TRGOVINE I TURIZMA 348 Pravilnik o na~inu evidentirawa i kontroli prometa na benzinskim pumpnim stanicama putem ugra|ene opreme. . . . . . . . .15 Rje{ewe o imenovawu predstavnika Fonda za restituciju Republike Srpske AD Bawa Luka u Skup{tini dru{tva kapitala Mje{oviti holding “Elektroprivreda Republike Srpske” Trebiwe Zavisno preduze}e “Elektrokrajina” AD Bawa Luka . . . . . .d. . Bawa Luka. . http://www. . . Internet: (051) 456-346. . . . Tehni~ki urednik Veseqko Kne`evi}. . . . . . . . 12. .44 REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE Rje{ewe o izdavawu dozvole za izgradwu trafo-stanice Bijeqina IV. . . .14 Rje{ewe o imenovawu Komisije za izbor ~lanova . . . . . . . . ra~unovodstvo: (051) 456-337. . . . . . . . . . . . . . . . . .org. . . uvezivawu predvi|ene opreme.Strana 48 . .15 MINISTARSTVO FINANSIJA 349 Naredba o upla}ivawu odre|enih prihoda buxeta Republike. 456-341 i 456-349.46 Ispravka Pravilnika o na~inu opremawa `eqezni~kih {inskih vozila aparatima sa hemijskim sredstvima za ga{ewe po`ara . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Osniva~: Vlada Republike Srpske. . Telefon: (051) 456-330. . . . . . . . . . . . faks (051) 456-331. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bawa Luka. . . . .slglasnik. . . . Bawa Luka i 551001-00029639-61 kod Nove bawalu~ke banke AD Bawa Luka. . . . . . .d. broj: 05-28-396-21/08 .09/453-2-77/09 . . . . 567-162-10000010-81 kod Volksbank a. .46 Ispravka Pravilnika o odr`avawu `eqezni~kih vozila u Republici Srpskoj . . . . . . Direktor i glavni i odgovorni urednik Perica Jovanovi}. . . .Broj 18 345 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. . op{tina i gradova i fondova. . . . . .predstavnika osniva~a u Upravni odbor Javne ustanove “Studentski centar Pale” . . . . . . @iro-ra~uni: 562-099-00004292-34 kod NLB Razvojne banke a. . . . . . . broj: 06. . . e-mail: slglasnikrs@blic.46 OGLASNI DIO . . . . . . . . . . . Izdava~: Javna ustanova Slu`beni glasnik Republike Srpske. . . . . . . . . po{tanski fah 88. . . . . pretplata: (051) 456-339. . . . . broj: 01-515-6/09 . . . . . . Rje{ewe o imenovawu ~lanova Komisije za sprovo|ewe Javnog konkursa za izbor i imenovawe ~lanova Nadzornog odbora “Vodovod” AD Bawa Luka . . . . . . . . . . . mart 2009. .45 Ispravka Pravilnika o radu u smjenama voznog i stani~nog osobqa . . . . . . . . . . . . . . Urednik Vi{wa Baji}-Preradovi}. godinu . . . . . . . . . . . redakcija: (051) 456-357. . . .net Rje{ewem Ministarstva informacija Republike Srpske broj 01-411/93 list je upisan u registar javnih glasila pod brojem 37. . . . . .22 346 347 REPUBLI^KA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE Rje{ewe o stupawu na snagu katastra nepokretnosti dijela op{tine Sokolac . .15 Rje{ewe o razrje{ewu sekretara Ministarstva pravde .44 FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURAWE REPUBLIKE SRPSKE Odluka o utvr|ivawu koeficijenata za valorizaciju plata za 2009. . . . . .