broj 018

SLU@BENI GLASNIK

REPUBLIKE SRPSKE
^etvrtak, 12. mart 2009. godine BAWA LUKA Broj 18 God. XVIII Jezik srpskog naroda JU Slu`beni glasnik Republike Srpske, Bawa Luka, Veqka Mla|enovi}a bb Telefon/faks: (051) 456-331, 456-341 Internet: http://www.slglasnik.org E-mail: slglasnikrs@blic.net slgl.finanse@blic.net slgl.oglasi@blic.net
@iro-ra~uni: NLB Razvojna banka a.d. Bawa Luka 562-099-00004292-34 Volksbank a.d. Bawa Luka 567-162-10000010-81 Nova bawalu~ka banka AD Bawa Luka 551-001-00029639-61 Komercijalna banka a.d. Bawa Luka 571-010-00001043-39

307
Na osnovu ~lana 15. stav 1. t. g) i `) i ~lana 43. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08) i ~l. 80. i 81. Zakona o republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 26. februara 2009. godine, d o n i j e l a j e

UREDBU
O NA^ELIMA ZA UNUTRA[WU ORGANIZACIJU I SISTEMATIZACIJU RADNIH MJESTA U REPUBLI^KIM ORGANIMA UPRAVE REPUBLIKE SRPSKE

nih mjesta, opisi poslova radnih mjesta sa kategorijama i zvawima za dr`avne slu`benike, odnosno radnim mjestima namje{tenika; potreban broj dr`avnih slu`benika i namje{tenika za svako radno mjesto i posebni uslovi za zasnivawe radnog odnosa) i v) organizacionog dijagrama ({ematski prikaz odnosa izme|u osnovnih i osnovnih sa unutra{wim organizacionim jedinicama). II - VRSTE ORGANIZACIONIH JEDINICA I USLOVI ZA WIHOVO OSNIVAWE 1. Vrste organizacionih jedinica ^lan 4. (1) Organizacione jedinice osnivaju se kao osnovne i unutra{we organizacione jedinice. (2) Kao osnovne organizacione jedinice u ministarstvima osnivaju se resori ili sektori, a u republi~kim upravama i republi~kim upravnim organizacijama - sektori. (3) U ministarstvima se osnivaju sekretarijati kao posebne organizacione jedinice. (4) Unutra{we organizacione jedinice su: odjeqewe, odsjek i grupa. (5) Vrste i broj organizacionih jedinica utvr|uju se prema obimu i vrsti poslova u republi~kom organu uprave. ^lan 5. (1) Resor se osniva za obavqawe poslova iz jedne ili vi{e oblasti u okviru djelokruga ministarstva. (2) Sektor se osniva za obavqawe poslova iz jedne ili vi{e oblasti u okviru djelokruga ministarstva ili republi~ke uprave ili republi~ke upravne organizacije. (3) Ako je ministarstvo osnovano za vi{e oblasti ili je nastalo spajawem dva ili vi{e republi~kih organa uprave, u okviru resora mo`e se uspostaviti sektor kao unutra{wa organizaciona jedinica. ^lan 6. (1) Sekretarijat ministarstva osniva se kao posebna organizaciona jedinica koja za potrebe ministarstva po pravilu obavqa kadrovske, organizacione, finansijskoplanske i ra~unovodstvene poslove, analiti~ko-informativne, kao i pomo}ne i tehni~ke poslove. (2) Za obavqawe poslova iz stava 1. ovog ~lana sekretarijat kao posebna organizaciona jedinica mo`e osnovati grupu, a izuzetno odsjek ili odjeqewe. ^lan 7. (1) Odjeqewe se mo`e osnovati u okviru resora ili sektora u republi~kim organima uprave, za odre|eno

I - OSNOVNE ODREDBE ^lan 1. Ovom uredbom utvr|uju se na~ela za unutra{wu organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta ministarstava, republi~kih uprava i republi~kih upravnih organizacija (u daqem tekstu: republi~ki organi uprave) i drugih organa i slu`bi na koje se primjewuje Zakon o dr`avnim slu`benicima, vrste organizacionih jedinica i uslovi za wihovo osnivawe, na~in rukovo|ewa organizacionim jedinicama, sistematizacija radnih mjesta, kao i postupak dono{ewa Pravilnika o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (u daqem tekstu: Pravilnik). ^lan 2. Unutra{wa organizacija i sistematizacija radnih mjesta treba da: a) se zasniva na djelokrugu rada organa i radnim procesima u wemu, b) bude prilago|ena cjelini poslova organa, v) omogu}i grupisawe istovrsnih ili srodnih i me|usobno povezanih poslova u odgovaraju}e unutra{we organizacione jedinice, g) obezbijedi djelotvoran i skladan rad republi~kog organa uprave i djelotvoran nadzor nad radom unutar organa, d) obezbijedi brzo i djelotvorno ostvarivawe prava i pravnih interesa stranaka i |) obezbijedi javnost rada organa. ^lan 3. Pravilnik se sastoji od: a) unutra{we organizacije (organizacione jedinice, wihov djelokrug i me|usobni odnosi), b) sistematizacije radnih mjesta (ukupan broj radnih mjesta dr`avnih slu`benika i namje{tenika; nazivi rad-

Strana 2 - Broj 18

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

^etvrtak, 12. mart 2009.

upravno ili teritorijalno podru~je ili za odre|enu vrstu me|usobno povezanih poslova republi~kih organa uprave ~ije obavqawe zahtijeva odre|en stepen samostalnosti i povezanosti u radu. (2) Izuzetno, u republi~kim upravama i republi~kim upravnim organizacijama u kojima nije osnovan sektor, za odre|enu oblast mo`e se osnovati odjeqewe ili odsjek, ukoliko su ispuweni uslovi propisani za wihovo osnivawe. ^lan 8. Odsjek se osniva u okviru odjeqewa za obavqawe srodnih poslova republi~kih organa uprave, drugih me|usobno povezanih poslova, kao i pomo}no-tehni~kih poslova ako wihovo obavqawe zahtijeva odre|enu samostalnost i povezanost u radu. ^lan 9. Grupa se osniva za obavqawe me|usobno povezanih normativno-pravnih i studijsko-analiti~kih poslova. ^lan 10. (1) Unutra{we organizacione jedinice mogu izuzetno imati i druge nazive ako to vi{e odgovara prirodi poslova koji se u tim jedinicama obavqaju (centar, ra~unovodstvo, pisarnica i sl.). (2) Republi~ki organi uprave mogu osnovati i druge organizacione jedinice ako je posebnim zakonom propisana unutra{wa organizacija tih organa ili to nala`u specifi~nosti poslova organa (unutra{wi poslovi, inspektorat i sl.). ^lan 11. (1) Republi~ki organi uprave za obavqawe zakonom utvr|enih poslova iz svog djelokruga rada mogu osnovati podru~ne jedinice sa unutra{wim organizacionim jedinicama ili bez wih. (2) Podru~ne jedinice, wihova nadle`nost i wihovo unutra{we ure|ewe utvr|uju se Pravilnikom iz ~lana 1. ove uredbe u skladu sa zakonom. ^lan 12. Ministar mo`e osnovati kabinet ministra kao posebnu organizacionu jedinicu radi vr{ewa savjetodavnih poslova, protokolarnih poslova i administrativno-tehni~kih poslova koji su zna~ajni za rad ministra. 2. Uslovi za osnivawe unutra{wih organizacionih jedinica ^lan 13. (1) Pored op{tih uslova predvi|enih ovom uredbom, za osnivawe unutra{wih organizacionih jedinica potrebno je: a) za osnivawe sektora kao unutra{we organizacione jedinice u okviru resora najmawe 15 izvr{ilaca, ukqu~uju}i i rukovodioca sektora, b) za osnivawe odjeqewa najmawe {est izvr{ilaca, ukqu~uju}i i rukovodioca odjeqewa, v) za osnivawe odsjeka najmawe ~etiri izvr{ioca, ukqu~uju}i i rukovodioca odsjeka i g) za osnivawe grupe najmawe tri izvr{ioca, ukqu~uju}i i rukovodioca grupe. (2) Izuzetno, zbog specifi~nosti i slo`enosti poslova, Vlada mo`e prilikom davawa saglasnosti na Pravilnik republi~kih organa uprave odrediti za osnivawe unutra{wih organizacionih jedinica i mawi broj izvr{ilaca od utvr|enog broja iz stava 1. ovog ~lana. III - SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA ^lan 14. Sistematizacijom radnih mjesta u smislu ove uredbe obavezno se utvr|uje:

a) ukupan broj radnih mjesta dr`avnih slu`benika i namje{tenika po organizacionim jedinicama, b) opis poslova radnih mjesta, v) naziv radnih mjesta sa kategorijama i zvawima za dr`avne slu`benike i radna mjesta namje{tenika, g) potreban broj dr`avnih slu`benika i namje{tenika za svako radno mjesto i d) posebni uslovi za zasnivawe radnog odnosa. ^lan 15. Opis radnog mjesta sadr`i: opis poslova koji se obavqaju na radnom mjestu, kao i analiti~ku procjenu radnog mjesta u skladu sa kriterijumima, aspektima i nivoima utvr|enim posebnom uredbom. ^lan 16. (1) Kategorije i zvawa dr`avnih slu`benika unose se u sistematizaciju u skladu sa Uredbom o kategorijama i zvawima dr`avnih slu`benika. (2) Razvrstavawe kategorija i zvawa vr{i se po slo`enosti, wihovom zna~aju i doprinosu u ostvarivawu ciqeva rada republi~kih organa uprave. ^lan 17. (1) Radna mjesta namje{tenika utvr|uju se pravilnikom, u skladu sa posebnom uredbom. (2) Razvrstavawe radnih mjesta namje{tenika vr{i se po slo`enosti, wihovom zna~aju u obezbje|ivawu poslova iz ~lana 2. stav 4. Zakona o dr`avnim slu`benicima. IV - RUKOVO\EWE ORGANIZACIONIM JEDINICAMA 1. Rukovo|ewe organizacionim jedinicama ^lan 18. Radom organizacione jedinice rukovodi: a) resorom i sektorom kao osnovnim organizacionim jedinicama u ministarstvu - pomo}nik ministra, b) sekretarijatom ministarstva - sekretar, v) sektorom kao unutra{wom organizacionom jedinicom u ministarstvu - na~elnik sektora, g) sektorom kao osnovnom organizacionom jedinicom u republi~koj upravi, odnosno republi~koj upravnoj organizaciji - pomo}nik rukovodioca republi~ke uprave, odnosno pomo}nik rukovodioca republi~ke upravne organizacije, d) odjeqewem - na~elnik odjeqewa, |) odsjekom - rukovodilac odsjeka, e) grupom - rukovodilac grupe. (2) Kabinetom ministra kao posebnom organizacionom jedinicom rukovodi {ef kabineta. ^lan 19. Rukovodilac organizacione jedinice organizuje, objediwuje i usmjerava rad tih jedinica, odnosno zaposlenih u wima, pru`a neophodnu stru~nu pomo} i obavqa najslo`enije poslove iz djelokruga organizacione jedinice kojom rukovodi. ^lan 20. (1) Pomo}nik ministra rukovodi resorom, odnosno sektorom, odgovara za kori{}ewe finansijskih, materijalnih i qudskih resursa osnovne organizacione jedinice kojom rukovodi. (2) Pomo}nik za svoj rad odgovara ministru. ^lan 21. (1) Radom samostalne republi~ke uprave, odnosno samostalne republi~ke upravne organizacije rukovodi direktor. (2) Direktor iz stava 1. ovog ~lana za svoj rad odgovara Vladi.

^etvrtak, 12. mart 2009.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 18 - Strana 3

(3) Radom republi~ke uprave, odnosno republi~ke upravne organizacije u sastavu ministarstva rukovodi direktor. (4) Direktor iz stava 3. ovog ~lana za svoj rad odgovara ministru. ^lan 22. (1) Zamjenik direktora zamjewuje direktora i obavqa druge poslove koje mu odredi direktor. (2) Zamjenik direktora za svoj rad odgovara direktoru. ^lan 23. (1) Sekretar ministarstva rukovodi sekretarijatom ministarstva, stara se o stawu kadrova u ministarstvu, finansijskim i informati~kim pitawima, tehni~ki uskla|uje rad organizacionih jedinica ministarstva, predla`e plan rada ministarstva po dobijawu planova resora, republi~kih uprava i republi~kih upravnih organizacija iz sastava ministarstva i predla`e planove stru~nog usavr{avawa i osposobqavawa dr`avnih slu`benika, obavqa poslove saradwe ministarstva sa drugim organima, ustanovama i drugim subjektima i druge poslove koje mu povjeri ministar. (2) Sekretar ministarstva za svoj rad odgovara ministru. ^lan 24. (1) Pomo}nik direktora republi~ke uprave, odnosno republi~ke upravne organizacije organizuje rad organizacione jedinice kojom rukovodi, predla`e nacrt plana rada, raspore|uje poslove na unutra{we organizacione jedinice i vr{i nadzor nad wihovim radom; odre|uje i nadzire na~in i vrijeme izvr{ewa poslova, obavqa i druge poslove koje mu povjeri direktor. (2) Pomo}nik direktora za svoj rad odgovara direktoru. 2. Ogovornost za rad organizacionih jedinica ^lan 25. (1) Za rad organizacionih jedinica odgovaraju rukovodioci. (2) Rukovodioci organizacionih jedinica odgovaraju za blagovremeno, zakonito i pravilno obavqawe poslova iz djelokruga organizacione jedinice kojom rukovode. ^lan 26. Rukovodioci unutra{wih organizacionih jedinica (na~elnik sektora, na~elnik odjeqewa, rukovodilac odsjeka i rukovodilac grupe) odgovaraju za svoj rad i rad organizacionih jedinica kojom rukovode, rukovodiocu resora, odnosno sektora u ~ijem je sastavu unutra{wa organizaciona jedinica. ^lan 27. Hijerarhijska odgovornost izme|u rukovodioca osnovnih i unutra{wih organizacionih jedinica, kao odnosa wihove nadre|enosti, odnosno podre|enosti, utvr|uje se organizacionim dijagramom koji je sastavni dio Pravilnika. V - POSTUPAK DONO[EWA PRAVILNIKA ^lan 28. (1) Pravilnik o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta donosi rukovodilac republi~kog organa uprave, uz saglasnost Vlade. (2) Direktor republi~kog organa uprave u sastavu ministarstva, prije upu}ivawa u proceduru dono{ewa pravilnika iz stava 1. ovog ~lana pribavqa mi{qewe nadle`nog ministarstva. ^lan 29. (1) Rukovodilac republi~kog organa uprave, prije upu}ivawa pravilnika Vladi na davawe saglasnosti,

pravilnik dostavqa na mi{qewe Ministarstvu uprave i lokalne samouprave i Ministarstvu finansija. (2) Prilikom dostavqawa pravilnika Vladi na saglasnost rukovodilac republi~kog organa uprave du`an je da prilo`i mi{qewe iz stava 1. ovog ~lana i obrazlo`ewe na date a neprihva}ene prijedloge i primjedbe od Ministarstva uprave i lokalne samouprave i Ministarstva finansija. (3) Prije stupawa na snagu, pravilnik i odluka o davawu saglasnosti objavquju se u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. ^lan 30. Ministarstvo uprave i lokalne samouprave du`no je da u svom mi{qewu predlo`i Vladi da ne da saglasnost na pravilnik ako pravilnik nije usagla{en sa zakonom ili drugim propisom iz oblasti organizacije republi~ke uprave. ^lan 31. Ministarstvo finansija du`no je da u svom mi{qewu predlo`i Vladi da ne da saglasnost na pravilnik ako u buxetu Republike nisu obezbije|ena sredstva za sve dr`avne slu`benike i namje{tenike koji su prema pravilniku potrebni republi~kom organu uprave. VI - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lan 32. Ako je posebnim zakonom ili uredbom propisana unutra{wa organizacija pojedinih organa republi~ke uprave odredbe ove uredbe primjewiva}e se samo na pitawa koja nisu ure|ena tim posebnim propisom. ^lan 33. Do izrade standardnih opisa radnih mjesta za sve kategorije dr`avnih slu`benika i opisa poslova za tipi~na radna mjesta namje{tenika zadr`a}e se postoje}i opisi poslova i zadataka. ^lan 34. Republi~ki organi uprave du`ni su da svoje pravilnike usklade sa ovom uredbom u roku od 30 dana od dana wenog stupawa na snagu. ^lan 35. Stupawem na snagu ove uredbe prestaje da va`i Uredba o na~elima za unutra{wu organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u upravi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 1/03, 29/03 i 41/06). ^lan 36. Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Broj: 04/1-012-2-272/09 26. februara 2009. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade, Milorad Dodik, s.r.

308
Na osnovu ~lana 43. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), a u skladu sa ~lanom 27. stav 2. Zakona o dr`avnim slu`benicima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 26. februara 2009. godine, d o n i j e l a j e

UREDBU
O KATEGORIJAMA I ZVAWIMA DR@AVNIH SLU@BENIKA

^lan 1. Ovom uredbom ure|uju se i utvr|uju kategorije i zvawa radnih mjesta dr`avnih slu`benika kao i uslovi za obavqawe poslova na tim radnim mjestima u mini-

Strana 4 - Broj 18

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

^etvrtak, 12. mart 2009.

starstvima, republi~kim upravama, republi~kim upravnim organizacijama i drugim organima i slu`bama na koje se primjewuje Zakon o dr`avnim slu`benicima. ^lan 2. Kategoriju radnog mjesta odre|uje slo`enost poslova i zadataka, ovla{}ewe, odgovornost i samostalnost radnog mjesta dr`avnog slu`benika, koja je izra`ena kroz propisane posebne uslove koje je potrebno ispuniti. ^lan 3. Poslovi dr`avnog slu`benika su poslovi osnovne djelatnosti republi~kih organa uprave, i to: normativno-pravni poslovi, izvr{avawe zakona i drugih propisa, odlu~ivawe u upravnom postupku, inspekcijski nadzor i ostali stru~ni poslovi republi~kih organa uprave. ^lan 4. (1) U organima uprave utvr|uju se sqede}e kategorije radnih mjesta sa propisanim posebnim uslovima: a) prva kategorija: pomo}nik ministra, rukovodilac republi~ke uprave i rukovodilac republi~ke upravne organizacije - VII stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, najmawe pet godina radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave, b) druga kategorija: sekretar ministarstva, zamjenik i pomo}nik rukovodioca republi~ke uprave, zamjenik i pomo}nik rukovodioca republi~ke upravne organizacije, glavni republi~ki inspektor i sekretar u Agenciji za dr`avnu upravu - VII stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, najmawe pet godina radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave, v) tre}a kategorija: inspektor i interni revizor VII stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, najmawe tri godine radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave, g) ~etvrta kategorija: stru~ni savjetnik, VII stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, najmawe tri godine radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave, d) peta kategorija: rukovodilac unutra{we organizacione jedinice - VII stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, najmawe tri godine radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave, |) {esta kategorija: vi{i stru~ni saradnik - VII stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, radno iskustvo u zavisnosti od zvawa u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave, e) sedma kategorija: stru~ni saradnik - VI stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, najmawe devet mjeseci radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave i `) osma kategorija: stru~ni saradnik - IV stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, najmawe {est mjeseci radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave. ^lan 5. (1) Dr`avni slu`benik sti~e zvawe radnog mjesta dr`avnog slu`benika na osnovu propisanih uslova za to radno mjesto koji se odnose na: operativno znawe i vje{tine, upravqawe i rukovo|ewe, odgovornost, slo`enost, zna~aj i uslove rada.

(2) U zvawa se ne razvrstavaju: rukovode}i dr`avni slu`benici, rukovodioci unutra{wih organizacionih jedinica, stru~ni savjetnik i interni revizor. ^lan 6. Radno mjesto inspektora razvrstava se u sqede}a zvawa: a) mla|i inspektor, osim posebnih uslova propisanih u ~lanu 4. stav 1. ta~ka g) ove uredbe, i do jedne godine inspektorskog sta`a, b) inspektor, osim posebnih uslova propisanih u ~lanu 4. stav 1. ta~ka g) ove uredbe, i najmawe jedna godina inspektorskog sta`a i v) vi{i inspektor, osim posebnih uslova propisanih u ~lanu 4. stav 1. ta~ka g) ove uredbe, i najmawe dvije godine inspektorskog sta`a. ^lan 7. Radno mjesto vi{eg stru~nog saradnika razvrstava se u sqede}a zvawa: a) vi{i stru~ni saradnik prvog zvawa: osim propisanih uslova iz Zakona o dr`avnim slu`benicima i posebnih uslova u ~lanu 4. stav 1. ta~ka |), i radno iskustvo od tri godine, b) vi{i stru~ni saradnik drugog zvawa: osim propisanih uslova iz Zakona o dr`avnim slu`benicima i posebnih uslova u ~lanu 4. stav 1. ta~ka |), i radno iskustvo od dvije godine i v) vi{i stru~ni saradnik tre}eg zvawa: osim propisanih uslova iz Zakona o dr`avnim slu`benicima i posebnih uslova u ~lanu 4. stav 1. ta~ka |), i radno iskustvo od jedne godine. ^lan 8. Ukoliko su posebni uslovi u pogledu potrebnog radnog iskustva i polo`enog stru~nog ispita za rad u organima uprave druga~ije propisani posebnim propisom u odnosu na ~l. 4, 6. i 7. ove uredbe, primjewiva}e se taj propis (inspekcija, policija i sl.). ^lan 9. Organi uprave du`ni su da svoje akte o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta usklade za odredbama ove uredbe. ^lan 10. Stupawem na snagu ove uredbe prestaje da va`i Uredba o kategorijama dr`avnih slu`benika (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 29/03 i 41/06). ^lan 11. Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Broj: 04/1-012-2-273/09 26. februara 2009. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade, Milorad Dodik, s.r.

309
Na osnovu ~lana 43. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), a u skladu sa ~lanom 111. stav 1. Zakona o dr`avnim slu`benicima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 26. februara 2009. godine, d o n i j e l a j e

UREDBU
O RADNIM MJESTIMA NAMJE[TENIKA

^lan 1. Ovom uredbom ure|uju se i utvr|uju radna mjesta namje{tenika i uslovi za obavqawe poslova na tim radnim mjestima u ministarstvima, republi~kim upravama, republi~kim upravnim organizacijama i drugim organima

V Ministarstvo finansija }e sa ra~una posebnih namjena za vode sredstva od vodnih naknada i zakupa javnog vodnog dobra u punom iznosu usmjeravati na `iro-ra~un Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Save. najmawe pet godina radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa. ra~unovodstveno-finansijski. kao i dodijeqeni buxet u okviru buxeta Republike Srpske za 2009. broj 118/08).Strana 5 i slu`bama na koje se primjewuje Zakon o dr`avnim slu`benicima. ukqu~uju}i i rukovodioce. stav 3. odgovaraju}a {kolska sprema. ^lan 5. Ukoliko su posebni uslovi druga~ije propisani posebnim propisom u odnosu na ~l. s. kako bi se sredstva Republi~ke direkcije za vode. ukqu~uju}i i rukovodioce sa visokom stru~nom spremom su: VII stepen stru~ne spreme. odgovaraju}a {kolska sprema. ^lan 9. namje{tenik tre}e kategorije i namje{tenik ~etvrte kategorije. broj 50/06). najmawe {est mjeseci radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa.d. 12. (4) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika ~etvrte kategorije sa visokom stru~nom spremom su: VII stepen stru~ne spreme. III Agencija za vode oblasnog rije~nog sliva Save }e pripremiti Finansijski plan i Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Trebi{wice za 2009. i 8.). godine. Radna mjesta namje{tenika su radna mjesta na kojima se obavqaju administrativni. Opis poslova radnih mjesta namje{tenika i uslovi za obavqawe tih poslova utvr|uju se Pravilnikom o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u republi~kom organu uprave.r. direktora Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Trebi{wice stvoriti uslove za po~etak rada i funkcionisawe ove agencije. U republi~kom organu uprave utvr|uju se sqede}a radna mjesta namje{tenika: a) u okviru visoke stru~ne spreme: namje{tenik prve kategorije. odgovaraju}a {kolska sprema. IV Agencija za vode oblasnog rije~nog sliva Save pripremi}e diobni bilans. Broj: 04/1-012-2-274/09 26. Vlada Republike Srpske. najmawe {est mjeseci radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa. na sjednici od 26. odgovaraju}a {kolska sprema. 6. broj 118/08) i ~lana 23. (1) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika prve kategorije. ^lan 8. odgovaraju}a {kolska sprema. 7. odgovaraju}a {kolska sprema. Organi uprave du`ni su da svoje akte o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta usklade za odredbama ove uredbe. II Ministarstvo poqoprivrede. godinu. koje }e zajedni~ki sprovoditi do uspostavqawa zakonima predvi|enih slu`bi Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Trebi{wice. primjewiva}e se taj propis (inspekcija. (2) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika druge kategorije sa visokom stru~nom spremom su: VII stepen stru~ne spreme. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . najmawe dvije godine radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa. Posebni uslov za radno mjesto namje{tenika sa osmogodi{wom {kolom je: osmogodi{wa {kola. d o n i j e l a j e ODLUKU O PO^ETKU RADA AGENCIJE ZA VODE OBLASNOG RIJE^NOG SLIVA TREBI[WICE I Ovom odlukom bli`e se utvr|uju uslovi za po~etak rada Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Trebi{wice. ~lana 43. (1) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika prve kategorije sa sredwom stru~nom spremom su: IV stepen stru~ne spreme. februara 2009. najmawe devet mjeseci radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa.^etvrtak. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. policija i sl. Zakona o vodama (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Zakona o republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. ^lan 10. Milorad Dodik. {umarstva i vodoprivrede. ove uredbe. najmawe jedna godina radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa. ^lan 6. februara 2009. {umarstva i vodoprivrede. b) u okviru vi{e stru~ne spreme: namje{tenik prve kategorije i namje{tenik druge kategorije. ^lan 7. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. najmawe tri godine radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa. odgovaraju}a {kolska sprema. (2) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika druge kategorije sa sredwom stru~nom spremom su: III stepen stru~ne spreme. namje{tenik druge kategorije. ^lan 3. . a ~ije obavqawe je potrebno radi vr{ewa poslova osnovne djelatnosti iz djelokruga republi~kog organa uprave. najmawe jedna godina radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa. 310 Na osnovu ~lana 43. (1) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika prve kategorije sa vi{om stru~nom spremom su: VI stepen stru~ne spreme. {umarstva i vodoprivrede }e nakon imenovawa v. v) u okviru sredwe stru~ne spreme: namje{tenik prve kategorije i namje{tenik druge kategorije i g) namje{tenik u okviru osmogodi{we {kole. 5. a nakon uspostavqawa Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Trebi{wice sredstva }e usmjeravati na pripadaju}e agencije za vode u skladu sa diobnim bilansom i nalogom Ministarstva poqoprivrede. ^lan 11. odgovaraju}a {kolska sprema. ^lan 2. mart 2009. kao samostalne upravne organizacije sa svojstvom pravnog lica u okviru Ministarstva poqoprivrede. (2) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika druge kategorije sa vi{om stru~nom spremom su: VI stepen stru~ne spreme. ^lan 4. Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. godinu raspodijelili na pripadaju}e agencije za vode. (3) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika tre}e kategorije sa visokom stru~nom spremom su: VII stepen stru~ne spreme. pomo}no-tehni~ki i drugi poslovi.

~iji }e se poslovi. III Vlada Republike Srpske }e na prijedlog Ministarstva poqoprivrede. . IV Vr{ilac du`nosti direktora Agencije }e u roku od trideset dana (30) od dana imenovawa donijeti Pravilnik o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (u daqem tekstu: Pravilnik).000. 68/07. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. uz saglasnost Ministarstva. u skladu sa Odlukom Ustavnog suda Republike Srpske. Milorad Dodik. d o n i j e l a j e ODLUKU O ODLAGAWU OD IZVR[EWA SUDSKIH ODLUKA PO OSNOVU OBAVEZA KOJE ^INE UNUTRA[WI DUG REPUBLIKE SRPSKE 311 Na osnovu ~lana 43. po postupku regulisanom Uputstvom o na~inu i postupku isplate nov~ane naknade za tre}e i ~etvrto dijete po Odluci o odobravawu plasmana sredstava Vlade Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. do stupawa na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o utvr|ivawu i na~inu izmirewa unutra{weg duga Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. V Agencija }e poslove iz svog djelokruga obavqati samostalno. 47/06. broj: 04/1-012-2-101/09. na sjednici od 26.za svako tre}ero|eno dijete . februara 2009. godine. godine. 12. u iznosu od 1.r. godine. d o n i j e l a j e I Privremeno se obustavqa izvr{ewe sudskih odluka po osnovu obaveza koje ~ine unutra{wi dug Republike Srpske.Strana 6 . godine. II Sjedi{te Agencije je u Bawoj Luci.00 KM. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj 118/08). godinu u okviru Ministarstva porodice. s. VI Agencija mo`e u okviru svog djelokruga. br. IV Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. d o n i j e l a j e ODLUKU O ODOBREWU PLASMANA SREDSTAVA I Odobrava se plasman sredstava koja su buxetom Republike Srpske za 2009. broj 118/08). ~lana 44.r. broj 118/08). po~ev{i od 1. a u vezi sa Zakqu~kom Vlade Republike Srpske. 312 Na osnovu ~lana 43. 17/08 i 64/08). VII Godi{wi program rada i finansijski plan. Milorad Dodik. februara 2009.iznos od 800. a odnose se na obaveze koje ~ine unutra{wi dug Republike Srpske u skladu sa Zakonom o utvr|ivawu i na~inu izmirewa unutra{weg duga Republike Srpske. na sjednici od 26. uz saglasnost Ministarstva. stav 3. ne mogu se izvr{avati do dono{ewa propisa iz ta~ke I ove odluke. broj: U-75/04 (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. februara 2009. na sjednici od 26. po~ev{i od 1. a donosi ministar poqoprivrede. s. ODLUKU O USLOVIMA ZA PO^ETAK RADA AGENCIJE ZA [UME I Ovom odlukom utvr|uju se uslovi za po~etak rada Agencije za {ume Republike Srpske (u daqem tekstu: Agencija). 313 Na osnovu ~lana 43.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. Zakona o republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. III Ministarstvo finansija }e pripremiti Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o utvr|ivawu i na~inu izmirewa unutra{weg duga Republike Srpske. ove ta~ke predla`e direktor Agencije. godine. stav 3. Broj: 04/1-012-2-276/09 26. s. stav 3. februara 2009. odobrava se majci: .iznos od 600. omladine i sporta predvi|ena za projekat “Fond tre}e i ~etvrto dijete”. Broj: 04/1-012-2-284/09 26. VIII Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. {umarstva i vodoprivrede (u daqem tekstu: Ministarstvo) imenovati vr{ioca du`nosti direktora Agencije. godine. II Sva sudska rje{ewa o izvr{ewu koja su donesena na osnovu pravosna`nih sudskih presuda. broj 118/08) i ~lana 31. formirati podru~ne jedinice. januara 2009. {umarstva i vodoprivrede. III Plasman odre|enog iznosa sredstava izvr{i}e se prema fakturi Fonda dje~ije za{tite za potrebe tre}ero|enog i ~etvrtoro|enog djeteta. 63/04.00 KM. februara 2009. pru`ati usluge fizi~kim i pravnim licima uz odgovaraju}u naknadu. kao i godi{wi izvje{taj o radu i izvr{ewu finansijskog plana Agencije usvaja Vlada. Republike Srpske. januara 2009. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. II U skladu sa Zakonom o dje~ijoj za{titi. Za obavqawe poslova iz svog djelokruga Agencija }e. lokacija i potreban broj izvr{ilaca utvrditi Pravilnikom. Cjenovnik usluga iz stava 1. Milorad Dodik. Broj: 04/1-012-2-275/09 26. Vlada Republike Srpske. VI Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. mart 2009. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade.r.za svako ~etvrtoro|eno dijete . Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. januara 2009. broj 11/09). broj 75/08). Vlada . Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. stav 2. februara 2009. Vlada Republike Srpske. Zakona o {umama (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. od 22.000. izvan sjedi{ta. broj 82/06).00 KM.

godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. II Prenos sredstava iz ta~ke I ove odluke vr{i se bez naknade. Koncesionar je du`an prije zakqu~ivawa ugovora o koncesiji uplatiti u korist buxeta Republike Srpske jednokratnu naknadu za koncesiono pravo na istra`ivawe i eksploataciju mrkog ugqa na le`i{tima “Maslovare” i “Hrva}ani” u iznosu od 105.Bistrica . donijela je 314 Na osnovu ~lana 6.Bistrica i Udru`ewe rezervnih vojnih starje{ina Grada Bawa Luka. Ministarstvo zdravqa i socijalne za{tite i Ministarstvo finansija. s. II U skladu sa ta~kom I ove odluke. Zakona o koncesijama. Milorad Dodik.Svetosavsku omladinsku zajednicu Veri}i . februara 2009.o. III Za realizaciju ove odluke zadu`uju se Republi~ki centar za istra`ivawe ratnih zlo~ina. mart 2009. stav 3. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. godine ODLUKU O DODJELI KONCESIJE ZA ISTRA@IVAWE I EKSPLOATACIJU MRKOG UGQA NA LE@I[TIMA “MASLOVARE” I “HRVA]ANI” OP[TINA KOTOR VARO[ PREDUZE]U DOO “EKO GREEN ENERGY” KOTOR VARO[ I Daje se saglasnost na Aneks Ugovora o koncesiji za izgradwu hidroelektrana “Bistrica B-1”.000. broj 118/08).r. stav 3. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 25/02 i 91/06) i ~lana 43. III Za kori{}ewe koncesije iz ta~ke II ove odluke. V Ako Koncesionar u roku od 30 dana od dana prijema ove odluke ne potpi{e ugovor o koncesiji. Zakona o koncesijama.00 KM. Milorad Dodik. nad osnovnim sredstvima. koji se nalazi na teritoriji op{tine Kotor Varo{. februara 2009. br. Koncesioni odnos presta}e ispuwewem bilo koje od pretpostavki iz ~lana 29. “BISTRICA B-2a” i “BISTRICA B-3” NA RIJECI BISTRICI. . s. Vlada Republike Srpske. koje }e zakqu~iti Ugovor o prenosu vlasni{tva. 25/02 i 91/06) i ~lana 43. od 30. na sjednici od 26. ra~unaju}i od dana zakqu~ivawa ugovora o koncesiji. I U skladu sa ~lanom 27. Milorad Dodik.o. br. na sjednici od 26.2 (dva) ra~unara i . Grad Bawa Luka . bez naknade. III Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.r. za dodjelu koncesije za istra`ivawe i eksploataciju mrkog ugqa na le`i{tima “Maslovare” i “Hrva}ani” u kotorvaro{kom ugqenom basenu. V Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. godine.Udru`ewe rezervnih vojnih starje{ina Grada Bawa Luka . Svetosavska omladinska zajednica Veri}i . februara 2009. na sjednici od 26. kojim }e se bli`e urediti koncesioni odnos. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. 316 Na osnovu ~lana 43. Vlada Republike Srpske. 315 Na osnovu ~lana 27. broj: 05-3121290/06. omladinu i sport. II Ovla{}uje se ministar industrije. Vlada Republike Srpske. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . broj 118/08).Strana 7 IV Za realizaciju ove odluke zadu`uju se Ministarstvo za porodicu. Broj: 04/1-012-2-339/09 26.o. VI Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Kotor Varo{. energetike i rudarstva za potpisivawe Aneksa Ugovora iz ta~ke I ove odluke.o.00% od bruto prihoda ostvarenog kori{}ewem mineralnog resursa. od 30. 12. d o n i j e l a j e ODLUKU O PRENOSU PRAVA VLASNI[TVA I Ovom odlukom prenosi se pravo vlasni{tva nad osnovnim sredstvima sa Republi~kog centra za istra`ivawe ratnih zlo~ina na: . broj: 05-312-1290/06.^etvrtak.2 (dva) ra~unara. Zakona o koncesijama (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. na prijedlog Komisije za koncesije Republike Srpske. broj 118/08). Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Kotor Varo{ (u daqem tekstu: Koncesionar) dodjequje se koncesija za istra`ivawe i eksploataciju mrkog ugqa na le`i{tima “Maslovare” i “Hrva}ani”. avgusta 2006. gubi sva prava utvr|ena ovom odlukom. s. Visina koncesione naknade za koncesiju iznosi 4. .Osnovnu {kolu “\ura Jak{i}” Srpski Milanovac. IV Ovla{}uje se Ministarstvo industrije. godine. preduze}u “Eko Green Energy” d. februara 2009.1 (jedan) TV prijemnik. donijela je ODLUKU O DAVAWU SAGLASNOSTI NA ANEKS UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADWU HIDROELEKTRANA “BISTRICA B-1”. Broj: 04/1-012-2-279/09 26. Koncesija iz prethodnog stava dodjequje se na period do 30 (trideset) godina. godine. godine. prihvata se ponuda preduze}a “Eko Green Energy” d. Koncesionar se obavezuje na uredno pla}awe koncesione naknade. avgusta 2006. februara 2009. “Bistrica B2a” i “Bistrica B-3” na rijeci Bistrici. Osnovna {kola “\ura Jak{i}” Srpski Milanovac. stav 3. februara 2009. Broj: 04/1-012-2-278/09 26.r. energetike i rudarstva da sa Koncesionarom zakqu~i ugovor o koncesiji. Zakona o koncesijama (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.

317 Na osnovu ~lana 43. Zakonom o sistemu indirektnog oporezivawa u Bosni i Hercegovini i uslovi utvr|eni ovom odlukom. IV U skladu sa zakonom i ovom odlukom. na sjednici od 26. Zakona o ministarskim. zavr{en ekonomski fakultet finansijskog smjera ili pravni fakultet. stav 2. d o n i j e l a j e . stav 3. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. A) Op{ti uslovi Svi kandidati za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe moraju da ispuwavaju sqede}e op{te uslove: .da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije dana objavqivawa upra`wene pozicije. februara 2009.r. 319 Na osnovu ~lana 43. na osnovu ove odluke. godine. Zakona o sistemu indirektnog oporezivawa u Bosni i Hercegovini (“Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine”. Zakona o sistemu indirektnog oporezivawa u Bosni i Hercegovini (“Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine”. Broj: 04/1-012-2-280/09 26. ~lana 8. IV Sastavni dio ove odluke je spisak osnovnih sredstava koja se prenose u trajno vlasni{tvo Republi~kom pedago{kom zavodu.da su stariji od 18 godina. stav 2. .r. a na prijedlog Komisije za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe. broj 73/08) i ~lana 5. februara 2009. februara 2009. godine. 52/04. . Vlada Republike Srpske imenuje komisiju za izbor. na sjednici od 26. br. broj 25/03). III ^lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 318 Na osnovu ~lana 43. Milorad Dodik. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. V Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.Strana 8 . februara 2009. uz mogu}nost jednog ponovnog imenovawa. vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.da se na wih ne odnosi ~lan IX ta~ka 1. vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Vlada Republike Srpske. mart 2009.da nisu stariji od 65 godina na dan imenovawa. Zakona o ministarskim. na sjednici od 26. 34/07 i 4/08).visoka stru~na sprema (VII stepen).da im nije pravosna`nom presudom izre~ena mjera bezbjednosti zabrane vr{ewa poslova iz nadle`nosti upravnog odbora. imenuje Vlada Republike Srpske.da nisu osu|ivani za krivi~no djelo i prekr{aje iz oblasti finansijskog poslovawa. broj 25/03) i ~lana 17. broj 118/08). . . .Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. s. godine. II Pravo vlasni{tva prenosi se bez ograni~ewa i bez naknade. 34/07 i 4/08). Milorad Dodik. Zakona o spre~avawu sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 12. III Zadu`uje se Ministarstvo prosvjete i kulture da. te lica koja poznaju odredbe Zakona o sistemu indirektnog oporezivawa u Bosni i Hercegovini. stav 3. 44/03.posjedovawe stru~nih i profesionalnih znawa iz oblasti indirektnog oporezivawa. Vlada Republike Srpske. 44/03. B) Posebni uslovi: . ove ta~ke smatraju se op{ti i posebni uslovi utvr|eni Zakonom o ministarskim. broj 118/08). d o n i j e l a j e ODLUKU O PRENOSU PRAVA VLASNI[TVA I Ovom odlukom prenosi se pravo vlasni{tva nad kancelarijskim namje{tajem i opremom sa Ministarstva prosvjete i kulture na Republi~ki pedago{ki zavod Republike Srpske. stav 3. IV Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. s. februara 2009. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. broj 118/08). koja se sastoji od pet (5) ~lanova iz reda lica koja poznaju oblasti od interesa za poslovawe Uprave za indirektno oporezivawe. Zakona o ministarskim. s. Broj: 04/1-012-2-282/09 26. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. . Ustava BiH. br. U komisiju za izbor imenuju se lica koja posjeduju stru~nu spremu i stru~no znawe na istom ili vi{em nivou od nivoa za koji se sprovodi postupak. Vlada Republike Srpske. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade.da ne obavqaju du`nost ili vr{e aktivnosti koje dovode do sukoba interesa kako je propisano odredbama ~lana 5. ~lana 7. vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Pod kriterijumima za izbor ~lana iz stava 1. iz kwigovodstva osnovnih sredstava iskwi`i osnovna sredstva Ministarstva prosvjete i kulture na kojima se prenosi pravo vlasni{tva. II Kandidati za funkciju u organu iz ta~ke I ove odluke moraju ispuwavati sqede}e uslove. na osnovu sprovedenog javnog konkursa. vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske.r. 52/04. Broj: 04/1-012-2-281/09 26. broj 25/03) i ~lana 17. d o n i j e l a j e ODLUKU O UTVR\IVAWU KRITERIJUMA ZA IZBOR ^LANA UPRAVNOG ODBORA UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVAWE I Ovom odlukom bli`e se utvr|uju uslovi i kriterijumi za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe. februara 2009. V Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. . Milorad Dodik. na period od pet godina.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske.prikupqawe i obrada ostalog otpada: . U ~lanu 16. 65/01. koja glasi: “.”. Odluke o Planu mre`a zdravstvenih ustanova (“Slu`beni glasnik Republike Srpske” br. ^lan 5. ovog ~lana obuhvata prikupqawe i preradu infektivnog medicinskog otpada koji se stvara u zdravstvenim ustanovama. 2/01. postaju alineje 5.direktna medicinska praksa. . poslije alineje 3. februara 2009.110 . IV Postupak izbora. ovog ~lana.Strana 9 ODLUKU O RASPISIVAWU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR ^LANA UPRAVNOG ODBORA UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVAWE I Raspisuje se javni konkurs za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe. 58/01 i 62/02) i ~lana 15. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. u skladu sa utvr|enim kriterijumima. Bolnica obavqa poslove spoqnotrgovinskog prometa iz oblasti za koju je u skladu sa Zakonom registrovana. a u skladu sa zakonom. Pored djelatnosti iz st. Zaposleni u bolnici ne mogu biti ~lanovi wenog Upravnog odbora. .prevoz pacijenata ambulantnim kolima. s. VI Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.90.85. ^lan 8. II Op{ti i posebni uslovi. Zakona o sistemu javnih slu`bi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine. mijewa se i glasi: “Statut Bolnice uskladi}e se sa ovom odlukom u roku od 60 dana od dana stupawa na snagu ove odluke. Zakona o zdravstvenoj za{titi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj 68/07). Milorad Dodik. 5. Djelatnost iz stava 2. 18/99. mijewa se i glasi: “Do imenovawa novih ~lanova Upravnog odbora wihove obaveze i prava obavqa}e dosada{wi ~lanovi.143 . 1.60. Upravni odbor ima pet ~lanova koji se imenuju na period od ~etiri godine.^etvrtak. ^lan 9. .djelatnost bolnica. Upravni odbor Bolnice imenuje i razje{ava Vlada Republike Srpske. ~lana 17. .85. dodaje se nova alineja 4. mijewa se i glasi: “Direktora i ~lanove Nadzornog odbora imenuje osniva~ na period od ~etiri godine.020 . Bolnica obavqa i djelatnost: .”. stav 3. ^lan 3. Dosada{we alineje 4.rad Centra za prikupqawe otpada. 106/06 i 32/07). ~lana 12.prevoz robe u drumskom saobra}aju za vlastite potrebe. ta~ka j) i ~lana 43. broj 118/08). a uz prethodnu saglasnost ministarstva nadle`nog za poslove zdravqa i socijalne za{tite. . na prijedlog Ministarstva zdravqa i socijalne za{tite. ^lan 15. i 7. . “Fokus” i “Press”. III Javni konkurs za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe objavi}e se u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. ukqu~uju}i i pregled prispjelih prijava na konkurs. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVAWU OP[TE BOLNICE “SVETI APOSTOL LUKA” DOBOJ ^lan 1.85.60. izvr{i}e Komisija za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade.zdravstveno-preventivna praksa: . 12. .r. ^lan 17. ^lan 19.240 . dnevnim listovima “Glas Srpske”.prikupqawe opasnog otpada. stav 3. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. stav 1.121 . s. U Odluci o osnivawu Op{te bolnice “Sveti apostol Luka” Doboj (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. ^lan 10. V Za realizaciju ove odluke zadu`uje se Ministarstvo finansija. iskqu~ivo za svoje potrebe. izvr{i}e se razrje{ewe ~lanova Upravnog odbora iz reda zaposlenih u Bolnici i sprovesti postupak javne konkurencije za imenovawe novih ~lanova. ^lan 7. i 2. Vlada Republike Srpske.”. i 6. februara 2009. ovog ~lana. ^lan 18.r. br. 6. ^lan 4.odlagawe otpada na zemqi{te.donosi program rada i finansijski plan Bolnice”. 15/94. ^lan 2. mijewa se i glasi: “Djelatnost Bolnice je zdravstvena za{tita stanovni{tva: . U ~lanu 11. mijewa se i glasi: “Najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupawa na snagu ove odluke. mijewa se i glasi: “Organ upravqawa Bolnice je Upravni odbor.”.” Broj: 04/1-012-2-305/09 26.”. kao i kriterijumi za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe propisani su Odlukom Vlade Republike Srpske o utvr|ivawu kriterijuma za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe. 1/03.85.ostali vidovi zdravstvene za{tite. ovom odlukom i Statutom Bolnice. br. imenovana od strane Vlade Republike Srpske. Milorad Dodik. . ^lan 6. Rok za podno{ewe prijava na konkurs je osam dana od dana objavqivawa konkursa.mikrobiolo{ka dijagnostika.122 . februara 2009.”. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . 17/96 i 28/97) ~lan 6. broj . mart 2009. rije~i: “predsjednika i” bri{u se. nakon sprovedenog postupka javne konkurencije. .ostali prevoz putnika u kopnenom saobra}aju za vlastite potrebe i 321 Na osnovu ~lana 43. Broj: 04/1-012-2-283/09 26. 320 Na osnovu ~lana 15. stav 1. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. na sjednici od 26.230 . Pored djelatnosti iz stava 1.djelatnost medicinskih laboratorija.

u korist Osnovnog suda Bawa Luka . februara 2009. 118/08). d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU ISPLATE SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA.dvori{te” upisane u PL br. Vlada Republike Srpske. 324 Na osnovu ~lana 43.zemqi{no-kwi`na kancelarija (u daqem tekstu: nosilac prava kori{}ewa). d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU ISPLATE SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. broj: 02/1-020991/05. od 11. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 323 Na osnovu ~lana 43. godine I U Odluci o prenosu prava kori{}ewa. broj: 04/1-012-2044/08.r. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Vlada Republike Srpske. broj 118/08).Strana 10 . s. 5/127 i k. godine 325 Na osnovu ~lana 43. Milorad Dodik. novembra 2008. februara 2009. stav 3. od 27. Milorad Dodik. godine. broj 84/05) ta~ka I mijewa se i glasi: “Vlada Republike Srpske prenosi pravo kori{}ewa na nepokretnostima ozna~enim kao k. februara 2009. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. od 24. broj: 04/1-012-2898/08. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. februara 2009. na sjednici od 26. februara 2009. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Vlada Republike Srpske.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. broj 81/08). decem- . godine. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 12. februara 2009. na sjednici od 26. godine. decembra 2008. ku}a i zgrada” i k. Borisa Kidri~a (sada: Kraqa Alfonsa XIII). rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. d o n i j e l a j e I U ta~ki I Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. od 13. stav 3. februara 2009.~. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. broj: 04/1-012-2675/08. k. broj 3/09). odnosno ozna~ene kao k. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. sve upisane u ZK ul. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA.~. godine. od 30. Bawa Luka (stari premjer). broj 118/08). rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. Broj: 04/1-012-2-285/09 26.o. od 11. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. Bawa Luka VII (novi premjer). avgusta 2008. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Broj: 04/1-012-2-287/09 26. broj: 02/1-020-991/05. od 24. broj: 04/1-012-2675/08. stav 3. broj: 04/1-012-3056/08. Milorad Dodik. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Milorad Dodik. na sjednici od 26. jula 2005. broj: 04/1-012-2898/08. Vlada Republike Srpske. stav 3. br. mart 2009. broj 118/08). Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O PRENOSU PRAVA KORI[]EWA.~. 3877/3 “Stari dom Armije . Milorad Dodik. 2318/140 k. na sjednici od 26. decembra 2008. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. s. 5/25 “Dom JNA sa ku}i{tem i dvori{tem” u ul. jula 2005. novembra 2008. od 29. a u vezi sa Odlukom o davawu saglasnosti na zakqu~ewe Ugovora. 3877/1 “Stari dom Armije . broj: 04/1-012-3041/08. decembra 2008. decembra 2008. broj 123/08). od 13. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. broj 111/08). stav 3. februara 2009. decembra 2008.~.~. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade.dvori{te.r.”. Vlada Republike Srpske.o. Broj: 04/1-012-2-286/09 26. broj 118/08). godine Bawa Luka Predsjednik Vlade.r. broj 2/09).r.r. Vlada Republike Srpske. broj: 04/1-012-3056/08. s. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. 5/134 “ku}i{te i dvori{te”. godine. februara 2009. broj: 04/1-012-3041/08. s. godine. na sjednici od 26. godine 326 Na osnovu ~lana 43. Broj: 04/1-012-2-289/09 26. d o n i j e l a j e I U ta~ki I Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. 3531 k. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. od 30. od 29. februara 2009. na sjednici od 26. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU ISPLATE SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. 322 Na osnovu ~lana 43. Broj: 04/1-012-2-288/09 26. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. februara 2009. d o n i j e l a j e bra 2008. s. broj 118/08).

II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. godine. Broj: 04/1-012-2-294/09 26. od 4. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj: 04/1-012-2/08. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.r. broj: 04/1-012-2028/08. broj: 04/1-012-2234/08. 329 Na osnovu ~lana 43.Strana 11 ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. februara 2009. broj 83/08). februara 2009. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. broj: 04/1-012-2413/08. februara 2009. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . s. od 6. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. februara 2009. s. oktobra 2008. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. septembra 2008. ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. od 16. broj: 04/1-012-2585/08. na sjednici od 26. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. novembra 2008. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. septembra 2008. februara 2009. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. od 18. septembra 2008. godine. s. 328 Na osnovu ~lana 43. na sjednici od 26. od 4. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. godine 118/08). na sjednici od 26. Milorad Dodik. s. broj: 04/1-012-2585/08. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. 327 Na osnovu ~lana 43. godine ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. Broj: 04/1-012-2-292/09 26. broj 5/08). rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. Broj: 04/1-012-2-295/09 26. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj . broj 90/08). I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. godine.r.r. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. februara 2009. broj 118/08). s. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. broj 118/08).r. septembra 2008. od 6. broj: 04/1-012-2124/08. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. februara 2009. godine. Milorad Dodik.^etvrtak. stav 3. januara 2008. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. oktobra 2008. od 18. stav 3. februara 2009.r. februara 2009. od 16. s. Broj: 04/1-012-2-291/09 26. Vlada Republike Srpske.r. od 21. Broj: 04/1-012-2-293/09 26. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Milorad Dodik. Milorad Dodik. broj: 04/1-012-2234/08. avgusta 2008. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Milorad Dodik. februara 2009. broj: 04/1-012-2413/08. Vlada Republike Srpske. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. od 21. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Vlada Republike Srpske. broj 118/08). godine. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. d o n i j e l a j e 331 Na osnovu ~lana 43. Broj: 04/1-012-2-290/09 26. broj 100/08). II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. februara 2009. od 10. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. broj: 04/1-012-2028/08. stav 3. na sjednici od 26. Vlada Republike Srpske. d o n i j e l a j e 330 Na osnovu ~lana 43. novembra 2008. broj: 04/1012-2/08. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. stav 3. od 10. mart 2009. na sjednici od 26. Milorad Dodik. stav 3. 12. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. avgusta 2008. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU ISPLATE SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. broj 81/08). broj 118/08). broj 105/08). godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. januara 2008. broj: 04/1-012-2124/08. Vlada Republike Srpske.

broj 118/08). stav 3. broj: 04/1-012-761/08. od 15. aprila 2008. broj: 04/1-012-1121/08.r. broj: 04/1-012-1107/08. stav 3. stav 3. od 3. 334 Na osnovu ~lana 43. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. Milorad Dodik. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. maja 2008. broj 37/08). broj: 04/1-012-1221/08. na sjednici od 26. maja 2008. februara 2009. februara 2009. stav 3. broj: 04/1-012-761/08. Broj: 04/1-012-2-297/09 26. Milorad Dodik. Vlada Republike Srpske. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. od 15. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj 47/08). d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. od 6. juna 2008. maja 2008. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. Broj: 04/1-012-2-300/09 26. februara 2009. godine 335 Na osnovu ~lana 43. broj: 04/1-012-1103/08. s. go- . Milorad Dodik. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. od 29. I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena.r. godine. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. od 6. 12. od 3. s. d o n i j e l a j e I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. mart 2009. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. s. februara 2009. maja 2008. na sjednici od 26. Milorad Dodik. broj: 04/1-012-1106/08. od 15. od 29. februara 2009. d o n i j e l a j e II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. februara 2009. d o n i j e l a j e I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. broj: 04/1-012-1333/08. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. broj: 04/1-012-1333/08. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. juna 2008. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. broj 118/08). II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Broj: 04/1-012-2-296/09 26. Broj: 04/1-012-2-299/09 26.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. na sjednici od 26. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se.r. maja 2008. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. od 15. Vlada Republike Srpske. ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. maja 2008. broj 118/08). s.r. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. aprila 2008. februara 2009. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. broj: 04/1-012-1107/08. ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. Broj: 04/1-012-2-298/09 26. Milorad Dodik.Strana 12 . godine. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. februara 2009. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. februara 2009. na sjednici od 26. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. februara 2009. godine. 333 Na osnovu ~lana 43. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. Vlada Republike Srpske. ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. od 15. broj 52/08). Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj 118/08). godine ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. stav 3. od 15. broj 118/08). broj 47/08). godine. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. broj 118/08). Vlada Republike Srpske. godine. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. na sjednici od 26. 332 Na osnovu ~lana 43. Vlada Republike Srpske. broj: 04/1-012-1106/08. stav 3. godine 336 Na osnovu ~lana 43. na sjednici od 26. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. d o n i j e l a j e 337 Na osnovu ~lana 43. maja 2008.r. maja 2008. broj: 04/1-012-1103/08. godine. Vlada Republike Srpske. februara 2009. broj 47/08). s.

Milorad Dodik. na period od ~etiri godine. 338 Na osnovu ~lana 43. prije pravosna`nosti odluke o naknadi za eksproprisane nepokretnosti. februara 2009. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Imenuju se ~lanovi Upravnog odbora Kwi`evne zadruge. stav 3. od 18. broj 118/08). Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. stav 3. Broj: 04/1-012-2-302/09 26. februara 2009. Sjedi{te zamjenika Bawa Luka. vo}wak 3. Tu`ba podnesena protiv ovog rje{ewa ne odla`e wegovo izvr{ewe. 4. stav 3. d o n i j e l a j e 340 Na osnovu ~lana 43. Milorad Dodik.r. Broj: 04/1-012-2-304/09 26. obje upisane u zk. broj 57/08). godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. od 10.Strana 13 dine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj 181 KO Mahovqani. KO Mahovqani. a stvarno i fakti~ko vlasni{tvo Rau{ Du{anke k}eri Du{ana sa 1/3 dijela i Dabi} Branislava sina Du{ana sa 2/3 dijela. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. broj: 04/1-012-1708/08. eksproprisanih Rje{ewem Republi~ke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. 2. februara 2009. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. na sjednici od 26. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. i to: . broj: 04/1-012-1332/08. juna 2008. februara 2009. wiva 5. 112/06. stav 6. Zakona o sistemu javnih slu`bi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj: 04/1-012-1399/08. Broj: 04/1-012-2-301/09 26. 339 Na osnovu ~lana 43. 3. broj 68/08). juna 2008. na sjednici od 26. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . 37/07 i 110/08). ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. stav 5. 12. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. na sjednici od 26.829 m2. od 6. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. Vlada Republike Srpske. od 12.r. na sjednici od 26. ul. od 10. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Podru~ne jedinice Lakta{i. marta 2008. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. broj: 04/1-012-1332/08. broj: 04/1-012-1399/08. broj 118/08) i ~lana 33. Vlada Republike Srpske. broj 164/10. s. februara 2009. klase u povr{ini od 267 m2. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. od 6. februara 2009. Prije predaje u posjed eksproprisanih nepokretnosti prvostepeni organ }e obezbijediti sve dokaze koji su potrebni za odre|ivawe naknade za eksproprisane nepokretnosti. 342 Na osnovu ~lana 43. s. d o n i j e l a j e I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. Vlada Republike Srpske. Broj: 04/1-012-2-306/09 26. Milorad Dodik. povodom prijedloga Pravobranila{tva Republike Srpske. Vlada Republike Srpske. Vlada Republike Srpske. godine. juna 2008. februara 2009. na ime Dabi} Du{ana. broj 118/08). jula 2008.~. Vlada Republike Srpske saglasna je da se korisniku eksproprijacije. s. jula 2008. Pl. dozvoli stupawe u posjed nepokretnosti ozna~enih kao k. RJE[EWE 1. zvana “Brdo”.r. februara 2009. zvana “Brdo”. s. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. broj 532. s. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. mart 2009. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. broj 56/08). vlasni{tvo Dabi} Du{ana sina Tanasije sa 1/1 dijela. godine. i k.^etvrtak. stav 6. godine. Zakona o eksproprijaciji (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine 341 Na osnovu ~lana 43. godine. Milorad Dodik. broj: 04/1-012-1708/08. broj: 26-473-50-2/06. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. od 12. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. godine.r. broj 56/08).r. februara 2009.~. broj 173/15. broj 118/08). godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. na sjednici od 26. broj 68/07). d o n i j e l a j e RJE[EWE O IMENOVAWU ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA KWI@EVNE ZADRUGE 1. broj 118/08) i ~lana 16. godine. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. Broj: 04/1-012-2-303/09 26. februara 2009. Milorad Dodik. br. juna 2008. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. stav 3. klase u povr{ini od 2.

Odluke o raspisivawu Javnog konkursa za izbor i imenovawe ~lanova . 2) Vawa Aleksi} . Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.Strana 14 . sa~ini listu kandidata koji ispuwavaju kriterijume za imenovawe. Zakona o javnim preduze}ima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 346 Na osnovu ~lana 43. Milorad Dodik. 2) Biqana Vojvodi} . Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. dipl. 3) Sini{a Markovi}.Ministarstvo prosvjete i kulture. 345 Na osnovu ~lana 43. Zakona o ministarskim. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. na sjednici od 26. 2. Vlada Republike Srpske. Milorad Dodik. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. 3) Goran Vrhovac. do zavr{etka postupka javne konkurencije. godine. 2. 2. vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. stav 6. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. i 6.r. 12. d o n i j e l a j e 1. Milorad Dodik.d Bawa Luka. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. 2. u funkciji Skup{tine JP “Autoputevi Republike Srpske”. broj 111/06). 2) Vera Mirkovi}.r. dr Petar Kuni} . broj 41/03). godine Bawa Luka Predsjednik Skup{tine. pravnik. dipl. ~lana 9. diplomirani pravnik.Univerzitet Bawa Luka. Broj: 04/1-012-2-322/09 26. s. Imenuje se Komisija za izbor i imenovawe ~lanova . u sastavu: 1) prof. s.Ministarstvo prosvjete i kulture. Zakona o javnim preduze}ima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Vlada Republike Srpske. Imenuje se Komisija za izbor ~lana Savjeta za razvoj visokog obrazovawa i osigurawe kvaliteta. diplomirani gra|evinski in`ewer saobra}ajnog smjera. dipl. Vlada Republike Srpske. godine. 3) Vawa Aleksi} . . broj 118/08). 344 Na osnovu ~lana 43. RJE[EWE O IMENOVAWU KOMISIJE ZA IZBOR ^LANOVA PREDSTAVNIKA OSNIVA^A U UPRAVNI ODBOR JAVNE USTANOVE “STUDENTSKI CENTAR PALE” 1.d. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. na sjednici od 26. 3) Momir Ronda{.Univerzitet Bawa Luka. 5) prof. broj 8/09) i Odluke o utvr|ivawu kriterijuma za izbor i imenovawe ~lanova . stav 6. Zakona o ministarskim. 2) Du{ko Radusinovi}. po potrebi. Zakona o ministarskim. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj 118/08) i ~lana 9.predstavnika osniva~a u Upravni odbor JU “Studentski centar Pale” (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.r. gra|evinarstva. broj 8/09). godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. Broj: 04/1-012-2-328/09 26. obavi intervju sa kandidatima i predlo`i listu kandidata Vladi na razmatrawe i dono{ewe kona~ne odluke. vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. februara 2009. godine. Administrativno-tehni~ke poslove za potrebe Komisije obavqa}e Ministarstvo prosvjete i kulture. u sqede}em sastavu: 1) Vesna Jankovi} . februara 2009. na sjednici od 26. 2. 4. ~lana 9. Broj: 04/1-012-2-321/09 26. predlo`i rang-listu kandidata Skup{tini “Vodovod” a. u sastavu: 1) Milenko Daki}. s. in`. Milorad Dodik. pravnik. dipl. 3) Biqana Trifunovska .predstavnika osniva~a u Upravni odbor JU “Studentski centar Pale”.Ministarstvo prosvjete i kulture. 3. imenuju se: 1) Slobodan Bu}ma. d o n i j e l a j e RJE[EWE O IMENOVAWU KOMISIJE ZA IZBOR ^LANA SAVJETA ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVAWA I OSIGURAWE KVALITETA 1.Ministarstvo prosvjete i kulture. Imenuje se Komisija za sprovo|ewe Javnog konkursa za izbor i imenovawe ~lanova Nadzornog odbora “Vodovod” a. broj 75/04). februara 2009. februara 2009. februara 2009. godine.r. 1) dr Mile Vasi}. februara 2009. nakon toga. gra|evinarstva. d o n i j e l a j e 343 Na osnovu ~lana 5. 2) Dijana Stoji}. obavi intervjue sa kandidatima i.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. Bawa Luka. dr Miroslav Bobrek . mart 2009.predstavnika osniva~a u Upravni odbor JU “Studentski centar Pale” (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 4) prof. februara 2009. sa~ini listu sa u`im izborom kandidata koji ispuwavaju kriterijume za imenovawe. broj 41/03). prikupi dodatne informacije o kandidatima. s. Za ~lanove Privremenog nadzornog odbora JP “Autoputevi Republike Srpske”.Ministarstvo prosvjete i kulture. dr Zdenka Krivoku}a . Broj: 04/1-012-2-327/09 26. Zadatak Komisije je da razmotri prispjele prijave na konkurs. dipl. a u vezi sa Odlukom o osnivawu Javnog preduze}a “Autoputevi Republike Srpske” (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. in`. d o n i j e l a j e RJE[EWE O IMENOVAWU ^LANOVA KOMISIJE ZA SPROVO\EWE JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVAWE ^LANOVA NADZORNOG ODBORA “VODOVOD” AD BAWA LUKA RJE[EWE O IMENOVAWU ^LANOVA PRIVREMENOG NADZORNOG ODBORA JP “AUTOPUTEVI REPUBLIKE SRPSKE” 1. stav 6.Ministarstvo prosvjete i kulture. Zadatak Komisije za sprovo|ewe Javnog konkursa za izbor i imenovawe ~lanova Nadzornog odbora je da razmotri prijave dospjele na Konkurs. broj 75/04). broj 41/03). 3. diplomirani ekonomista. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. na sjednici od 26. pravnik. a u vezi sa ~l. broj 118/08). vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Vlada Republike Srpske. februara 2009.

s. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. stav 6. februara 2009. broj 8/09). godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. 2. 38/03. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. ~lana 9. Imenuje se Slobodan Puhalac za predstavnika Fonda za restituciju Republike Srpske a. RJE[EWE O RAZRJE[EWU SEKRETARA MINISTARSTVA PRAVDE 1.r. broj 118/08). godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. broj 118/08). godine. Vlada Republike Srpske. 5) Dragan Kr~mar . ta~ka z) i ~lana 43. 2. aprila 2008. vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Sne`ana Marjanac. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Broj: 04/1-012-2-324/09 26.r. 4) Milan Komqenovi} . mart 2009. 5) Dragan Kr~mar . Administrativno-tehni~ke poslove za potrebe Komisije obavqa}e Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske.Ministarstvo prosvjete i kulture. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. zbog prelaska na drugu du`nost. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.r. imenuje se za vr{ioca du`nosti direktora Centra za pru`awe besplatne pravne pomo}i. Imenuje se Komisija za izbor direktora JU “Studentski centar Pale”. godine. broj 41/03). 24/98. Broj: 04/1-012-2-320/09 26. Broj: 04/1-012-2-323/09 26. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. godine. d o n i j e l a j e Na osnovu ~lana 39. 2. stav 1. ta~ka u) Zakona o republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Zakona o dr`avnim slu`benicima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Rje{ewa.Strana 15 4) Milan Komqenovi} . 3. br.“Studentski centar Pale”. donijela je 1. 4.“Studentski centar Bawa Luka”. Zadatak Komisije je da razmotri prispjele prijave na Konkurs. na sjednici od 26. Vlada Republike Srpske. 3. broj 118/08). broj 8/09) i Odluke o utvr|ivawu kriterijuma za izbor i imenovawe direktra JU “Studentski centar Pale” (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. februara 2009. br. 2) Vawa Aleksi} . d o n i j e l a j e RJE[EWE O IMENOVAWU VR[IOCA DU@NOSTI DIREKTORA CENTRA ZA PRU@AWE BESPLATNE PRAVNE POMO]I 1. . obavi intervju sa kandidatima i predlo`i listu kandidata Vladi Republike Srpske na razmatrawe i dono{ewe kona~ne odluke. Zakona o preduze}ima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Stupawem na snagu ovog rje{ewa prestaje da va`i Rje{ewe broj: 04/1-012-786/08.“Studentski centar Pale”. Milorad Dodik. Milorad Dodik. a u vezi sa Odlukom o na~inu imenovawa predstavnika Akcijskog fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske u skup{tinama dru{tava kapitala iz portfeqa fondova i na~inu wihovog postupawa (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Bawa Luka. Sne`ana Marjanac. 4. Vlada Republike Srpske. Administrativno-tehni~ke poslove za potrebe Komisije obavqa}e Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. 347 Na osnovu ~lana 43. Imenovani je du`an da zastupa interese Fonda u Skup{tini dru{tva kapitala iz ta~ke 1. Odluke o raspisivawu Javnog konkursa za izbor i imenovawe direktora JU “Studentski centar Pale” (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.d. februara 2009.d. stav 6. diplomirani pravnik. stav 1. Zakona o ministarskim. Na osnovu ~lana 58. Milorad Dodik. Bawa Luka u Skup{tini dru{tva kapitala Mje{oviti holding “Elektroprivreda Republike Srpske” Trebiwe Zavisno preduze}e “Elektrokrajina” a. razrje{ava se du`nosti sekretara Ministarstva pravde. a u vezi sa ~lanom 53. broj 118/08).r. 12. d o n i j e l a j e RJE[EWE O IMENOVAWU PREDSTAVNIKA FONDA ZA RESTITUCIJU REPUBLIKE SRPSKE AD BAWA LUKA U SKUP[TINI DRU[TVA KAPITALA MJE[OVITI HOLDING “ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE” TREBIWE ZAVISNO PREDUZE]E “ELEKTROKRAJINA” AD BAWA LUKA Na osnovu ~lana 15. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.“Studentski centar Bawa Luka”. Vlada Republike Srpske. broj 118/08) i ~lana 43. diplomirani pravnik. s. broj 118/08). Milorad Dodik.Ministarstvo prosvjete i kulture. februara 2009. 3. Zadatak Komisije je da razmotri prijave prispjele na Konkurs. ~lana 42. obavi intervju sa kandidatima i predlo`i listu kandidata Vladi Republike Srpske na razmatrawe i dono{ewe kona~ne odluke. s. godine. od 3. na sjednici od 26. 97/04 i 34/06) i ~lana 43. Milorad Dodik. 2. 3) Biqana Trifunovska . na sjednici od 26. 69/07 i 102/07). stav 6. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. godine. Broj: 04/1-012-2-318/09 26. broj 118/08). RJE[EWE O IMENOVAWU KOMISIJE ZA IZBOR DIREKTORA JAVNE USTANOVE “STUDENTSKI CENTAR PALE” 1.r. Broj: 04/1-012-2-317/09 26. februara 2009. na sjednici od 26. stav 6. februara 2009. Zakona o dr`avnim slu`benicima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. a u skladu sa Uputstvom o na~inu postupawa predstavnika Akcijskog fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske u skup{tinama dru{tava kapitala iz portfeqa fondova. sa~ini listu kandidata koji ispuwavaju kriterijume za imenovawe. s. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . februara 2009. u sqede}em sastavu: 1) Vesna Jankovi} . sa~ini listu kandidata koji ispuwavaju kriterijume za imenovawe. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Spu`beni glasnik Republike Srpske”. 62/02. 4.Ministarstvo prosvjete i kulture. s.^etvrtak. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. februara 2009. februara 2009.

n) HASH funkcija je ra~unarski implementiran postupak pomo}u kojeg se dobija sa`etak podataka . da ga ~uva i da ga stavi na raspolagawe kada zatreba.digitalni potpis je skup podataka u elektronskom obliku koji su pridru`eni ili logi~ki povezani sa drugim elektronskim podacima i slu`i za identifikaciju potpisnika i potvrdu vjerodostojnosti potpisanog elektronskog dokumenta. tj. p) heartbeat otkucaji (impulsi) su impulsi koji generi{u sistem ili program i slu`e za o~itavawe statusa sistema i upisivawe podataka o sistemu u Log datoteku. skup procedura iz protiveksplozivne za{tite za ugro`ene prostore. a pomo}u kojeg se vr{i upravqawe hardverom. ^lan 2. UVEZIVAWU PREDVI\ENE OPREME. tako da se tajnost podataka zasniva na tajnosti kqu~a. procjenu i obra~un prometa pogonskog motornog goriva i drugih proizvoda i usluga i koja omogu}ava da se izvr{i rekonstrukcija doga|aja na BPS. softvera.poruke i to na na~in da je nemogu}e obrnutim postupkom dobiti izvorne podatke. referentna temperatura). baza podataka i sl. odnosno de{ifrovawa. s) automatsko mjerilo nivoa te~nosti (u daqem tekstu: AMN) je mjerilo sa elementom za direktnu ili indirektnu detekciju nivoa te~nosti koja je pod atmosferskim pritiskom ili pod pritiskom smje{tena u nepokretnim polo`enim cilindri~nim rezervoarima sa rashla|iva~ima ili bez wih ili grija~a te~nosti. `) prava i obaveze vlasnika opreme. postupaka i pravila i odgovaraju}e dokumentacije koji obezbje|uje proizvo|a~ ure|aja. l) DES algoritam (data-encryption-standard) je postupak. tj. .poruke. fiskalni ra~un. sprava za mjerewe te~nih goriva i automatskog mjerila nivoa te~nosti na benzinskim pumpnim stanicama (u daqem tekstu: BPS) iz ~l. d) IFSF protokol je me|unarodno priznat protokol koji omogu}ava komunicirawe razli~itih vrsta ure|aja proizvedenih od razli~itih proizvo|a~a. ure|aja i potrebne stru~ne spreme za obavqawe trgovinske djelatnosti (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Zakona o republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. (1) Pojedini izrazi upotrijebqeni u ovom pravilniku imaju sqede}a zna~ewa: a) softver je nematerijalni dio ure|aja. i 30. b) na~in evidentirawa i kontrola prometa ostalih proizvoda i usluga na BPS. standard pomo}u kojeg se vr{i {ifrovawe podataka kori{}ewem tajnog kqu~a. v) na~in umre`avawa ure|aja za evidentirawe prometa sa postoje}om opremom od ovla{}enih servisera.izvje{taja o prometu na BPS. v) procesor je ure|aj (funkcionalne jedinice) za obradu podataka u ra~unaru ili ra~unarskom ure|aju koji mo`e da prima podatke. materijalnim dijelovima ure|aja.Strana 16 . z) kontrola rada ugra|ene opreme i ovla{}enog servisera i i) na~in i dodjela identifikacionog broja ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa koji se instali{u na benzinskim pumpnim stanicama. q) 3 DES algoritam predstavqa modifikaciju DES algoritma gdje se prilikom {ifrovawa podataka koriste kqu~evi du`ine 128 bita. preko ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa (u daqem tekstu: ure|aj za evidentirawe prometa). |) postupci i radwe prilikom ugradwe opreme. Ovim pravilnikom ure|uju se: a) na~in evidentirawa i kontrola prometa pogonskog motornog goriva. 12.kodirawe podataka radi spre~avawa neovla{}enog pristupa posebno u toku prenosa na daqinu. ure|aj i ure|aji za istakawe. de{ifrovawe podataka. 348 Na osnovu ~lana 5. elektronski mjerni sistem ~ine automatsko mjerilo nivoa te~nosti.monitoring je nadzorni sistem za pra}ewe. koeficijent termi~kog {irewa goriva. wime se utvr|uje identitet potpisnika. `) log datoteka je posebna datoteka u kojoj se nalaze hronolo{ki poredani svi relevantni doga|aji bitni za pra}ewe ispravnosti rada ugra|ene opreme. broj 6/07) i ~lana 82. e) daqinski nadzor . tj. va`e}e tabele zapremine za rezervoar. g) protokol je skup konvencija koje u komunicirawu koriste razli~iti ure|aji. OBAVEZAMA SERVISERA I OMOGU]AVAWU DAQINSKOG NADZORA U SVRHU KONTROLE I NA^INU ODRE\IVAWA I DODJELE IDENTIFIKACIONOG BROJA URE\AJA ZA EVIDENTIRAWE I KONTROLU PROMETA I . o) elektronski . integritet elektronskih poruka dokumenata i garantuje nemogu}nost naknadnog poricawa odgovornosti za wihov sadr`aj. g) oblik i sadr`aj obaveznih dokumenata . ugradwu i odr`avawe opreme na BPS. i) XML format je industrijski standard za razmjenu podataka izme|u razli~itih platformi (operativnih sistema. mart 2009. |) ATEX 137 je me|unarodni obavezuju}i protokol. w) kqu~ je blok podataka pomo}u kojeg se vr{i {ifrovawe otvorenog teksta .). k) kriptovawe je {ifrovawe . d) uslovi ovla{}avawa koje moraju da ispune preduze}a koja vr{e promet. ministar trgovine i turizma donosi PRAVILNIK O NA^INU EVIDENTIRAWA I KONTROLI PROMETA NA BENZINSKIM PUMPNIM STANICAMA PUTEM UGRA\ENE OPREME. isti kqu~ se koristi za {ifrovawe. opreme. tj. b) memorija je komponenta ra~unarske opreme koja mo`e da prihvati jedinicu informacije. tj. j) kontrolna suma (checksum) je suma dobijena primjenom operacije iskqu~ivo ili XOR nad bajtovima izvr{nog koda. m) asimetri~ni algoritam je na~in {ifrovawa podataka koji koristi dva kqu~a (tajni i javni) prilikom {ifrovawa. preko ure|aja za evidentirawe prometa. definisani softver. e) prava i obaveze servisera ovla{}enih za ugradwu opreme. npr.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. broj 84/07). Pravilnika o minimalno-tehni~kim uslovima u pogledu poslovnog prostora. kontrolu i nadgledawe prometa robe i rada ugra|ene opreme na BPS sa udaqene destinacije. Zakona o trgovini (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 29. obra|uje ih i daje rezultate prema uputstvima iz instalisanog programa. spada u grupu simetri~nih algoritama.agregati) i automatska mjerila nivoa te~nosti. broj 118/08). z) promet datoteka je organizovani skup podataka u kome su pohraweni podaci o izvr{enom prometu za ta~no definisani vremenski period. niz programa. r) mjerni ure|aji na BPS su sprave za mjerewe te~nih goriva (pumpni automati .OSNOVNE ODREDBE ^lan 1. te ostali podaci bitni za ta~nost rada AMN (pre~nik rezervoara. stav 2.

ovog pravilnika i s) ure|aj za evidentirawe prometa mora biti napajan preko ure|aja koji }e omogu}iti wegov rad u odre|enom vremenskom roku u slu~aju nestanka elektri~ne energije. Ure|aj za evidentirawe prometa preko kojeg se evidentira promet proizvoda i usluga mora da: a) ima program (softver) koji je za{ti}en od izmjene ili brisawa. Zahtjevi za mjerne ure|aje ^lan 3. pokretawe softvera se de{ava sa startom operativnog sistema. 2. kao i preuzimawe svih podataka sa ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa i ostale opreme.jedan sat (zimsko i qetno ra~unawe vremena). mart 2009. pogonska. III . II . kontrolna i dodatna grupa sklopova. zaokru`ivawem na dvije decimale. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . radna. g) obezbijedi ~uvawe evidentiranih podataka u memoriji i evidentira ih na kontrolnom zapisu. odnosno izvr{enih usluga. (1) Ure|aj za evidentirawe prometa mo`e se povezati i sa drugim ra~unarima.. Sistem ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa sastoji se od: a) PC (Personal Computer) kasa u smislu ovog pravilnika je ra~unar opremqen softverom koji vr{i funkciju ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa i b) fiskalnog {tampa~a. z) omogu}i fizi~ku za{titu nepovredivosti podataka koji se ~uvaju u memoriji na na~in koji je odredio proizvo|a~.{tampa~a. mjesec. kvara dijela ure|aja i sl. (2) Sprava za mjerewe te~nih goriva mora da: a) posjeduje rje{ewe o odobrewu tipa izdato od nadle`ne institucije u skladu sa propisima o na~inu ispitivawa tipa mjerila i b) ispuwava uslove iz propisa o metrolo{kim uslovima za sprave za mjerewe te~nih goriva koje su verifikovane od nadle`ne institucije za metrologiju.NA^IN UVEZIVAWA URE\AJA ZA EVIDENTIRAWE I KONTROLU PROMETA I OSTALE OPREME ^lan 6. e) obezbijedi mogu}nost da svaka po~eta. ekrana i upravqawa upisom podataka u memoriju. koriste}i softversku aplikaciju. novouneseni datum ne mo`e biti stariji od datuma za koji je ve} ura|en dnevni izvje{taj i sl. (3) Mjerni ure|aji iz st. r) onemogu}i rad ure|aja za istakawe sve dok se ne izvr{i evidentirawe prethodno isto~ene koli~ine pogonskog motornog goriva. podsklopova i dijelova. p) onemogu}i brisawe baze podataka ure|aja za evidentirawe prometa pomo}u bilo koje specijalne funkcije. l) omogu}i pam}ewe zapisanih podataka najmawe tri godine. b) obezbijedi o~itavawe evidentiranog prometa prema standardnim vremenskim jedinicama (dan. kada je ure|aj za evidentirawe prometa stavqen u eksploataciju i da uno{ewe datuma ima logi~nu kontrolu (datum ne mo`e biti stariji od datuma uvo|ewa ure|aja za evidentirawe prometa u eksploataciju. odnosno serviser. odnosno fiskalne registar kase . (1) Automatsko mjerilo nivoa te~nosti (AMN) mora da: a) posjeduje rje{ewe o odobrewu tipa izdato od nadle`ne institucije u skladu sa propisima kojima se reguli{e na~in ispitivawa tipa mjerila i b) ispuwava uslove iz propisa o metrolo{kim uslovima za automatska mjerila nivoa te~nosti u nepokretnim rezervoarima koja su verifikovana od nadle`ne institicije za metrologiju. v) obezbijedi kontrolnim organima o~itavawe evidentiranih podataka u memoriji preko tastature i preko ure|aja koji omogu}avaju daqinsku kontrolu. ^lan 5. n) omogu}i ru~no uno{ewe stawa totalizatora na pumpnim automatima iz ~lana 38. j) omogu}i uno{ewe datuma u memoriju. Zahtjev za sistem ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa ^lan 4. na koji je instalisan. ovog pravilnika. nezavisno od napajawa. i) obezbijedi da se ure|aj za evidentirawe prometa ne mo`e koristiti ako je neki od wegovih funkcionalnih dijelova neispravan. |) obezbijedi mogu}nost testirawa radi provjere ispravnosti ure|aja za evidentirawe prometa.^etvrtak. o) onemogu}i promjenu datuma. pri ~emu je funkcija promjene realnog vremena dozvoqena iskqu~ivo u obimu +/. izuzev kod pumpnih automata iz ~lana 38.{tampa~em. a ovakav na~in pristupa ure|aju za evidentirawe prometa treba da bude kriptovan. memorije. povezanih u jednu nepokretnu cjelinu ugra|enu u zajedni~ki ram.Strana 17 t) sprava za mjerewe te~nih goriva je mjerilo koje ~ine mjerna. odnosno fiskalnom registar kasom . 1. svedenog na 15°C. ~iji radni dijelovi zahvataju odre|enu zapreminu goriva i preko pokaznog ure|aja (brojila) pokazuju je u jedinicama zapremine i }) manipulativna razlika je razlika izme|u kwigovodstvenog stawa zaliha pogonskog motornog goriva i izmjerenog stawa zaliha pogonskog motornog goriva u rezervoarima u okviru granica dozvoqenih gre{aka mjernih ure|aja ugra|enih na BPS. odnosno interfejs koji ne dozvoqava promjene podataka u memoriji ure|aja za evidentirawe prometa i . nedostaje ili ne ispuwava uslove u pogledu funkcionalnih i tehni~kih zahtjeva.TEHNI^KI ZAHTJEVI ZA OPREMU UGRA\ENU NA BPS 1. da preuzmu kontrolu nad wim. a prekinuta operacija usqed prekida napajawa. q) omogu}i podr`avawe alarma o svim vrstama otkaza.za ure|aje koji rade pod IFSF protokolom). osim kada je rije~ o kvaru procesora i memorije. vremena evidentirawa prometa i svih ostalih podataka koji su uneseni u ure|aj za evidentirawe i kontrolu prometa prije izrade dnevnog izvje{taja. mjerewe spravom zasnovano je na radu proto~nog mjerila zapremine (volumetra). a koji koristi standardne funkcije za registrovawe operacija prilikom evidentirawa prometa proizvoda i usluga.). softver onemogu}ava druge programe operativnog sistema. k) obezbijedi mogu}nost uvezivawa sa fiskalnim {tampa~em. ovog ~lana moraju da posjeduju uvjerewe o ispuwenosti uslova protiveksplozivne za{tite. `) obezbijedi operativnu memoriju sa svim potrebnim podacima o robi i uslugama. i 2. godina). kao i funkcionisawe ostale opreme uvezane na ure|aj za evidentirawe i kontrolu prometa (heartbeat otkucaji na svakih 1-3 minuta . 12. kvara. w) onemogu}i brisawe evidentiranog prometa. ponovo po~ne da radi. d) obezbijedi evidentirawe stvarne vrijednosti prometovanih proizvoda. m) omogu}i konekciju i daqinski nadzor od kontrolnog organa. poslije otklawawa uzroka prekida.

d) ukupnu vrijednost prometa ostalih proizvoda (zbir podataka iz ta~ke g). (1) Spojevi komunikacionih vodova mjernih ure|aja sa ure|ajem za evidentirawe prometa moraju biti obiqe`eni. povrat. nakon ugradwe. v) dan. g) ukupan izlaz po brojilima (totalizatorima) i po vrstama goriva. {ifrovani i `igosani od ovla{}enog servisera. (3) Ure|aj za evidentirawe prometa mora biti povezan sa ure|ajima za istakawe na na~in kako je to predvidio ili odobrio proizvo|a~ ure|aja za istakawe. ta~ka l) ovog pravilnika ~uvaju podaci koji se odnose na dnevne izvje{taje prometa svih proizvoda i usluga najmawe tri godine. b) ulaze po vrstama goriva svedenih na 15°. godinu. te pregledana. d) ukupan izlaz po brojilima (totalizatorima) i po vrstama goriva svedenih na 15° i |) stawe zaliha za naredni izvje{taj po vrstama goriva svedenih na 15° (v-d). v) ukupnu koli~inu za prodaju po vrstama goriva svedenih na 15° (a+b). te pregledane. naziv i {ifru BPS. ovog ~lana vr{i se od ovla{}enog servisera. (4) Servisna organizacija du`na je da ~uva {ifru iz stava 3. `igosana (verifikovana) i snabdjevena uvjerewem o ispravnosti izdatim od Zavoda. (1) U memoriji se ~uvaju podaci koji se odnose na dnevni izvje{taj prometa pogonskog motornog goriva i drugih proizvoda i usluga (u daqem tekstu: dnevni izvje{taj). nakon ugradwe. v) manipulativnu razliku (razlika podataka izme|u ~lana 11. ovog ~lana izra|uju se u elektronskom obliku. g) identifikacioni broj ure|aja za evidentirawe prometa i d) lice odgovorno za sa~iwavawe dnevnog izvje{taja. (4) Razmjena podataka izme|u ure|aja za istakawe i ure|aja za evidentirawe prometa mora da se odvija prema IFSF komunikacijskom protokolu ili u skladu sa ~lanom 38. (6) Povezivawe opreme iz st. ^lan 13. odnosno servisirawa moraju biti obiqe`ena. i 3. `) ukupnu vrijednost poreza na promet po poreskim stopama. b) razliku po~etnog i zavr{nog brojila po pi{toqima . g) blok podataka o zalihama goriva u rezervoarima (podaci iz konzole AMN) i d) blok podataka o finansijskim i fiskalnim pokazateqima. v) promet goriva koji ne spada u prodaju (ba`darewe. g) vrijednost prometa ostalih proizvoda po vrstama (tarifama). ta~ka b) i maloprodajne cijene).agregati). e) ukupnu vrijednost prometa svih proizvoda i izvr{enih usluga (zbir podataka iz t. stav 1. d) i |) ovog ~lana). mjesec. ^lan 14. (2) Dokumenti i izvje{taji iz stava 1. Blok podataka o kwigovodstvenim zalihama sadr`i: a) stawe zaliha iz prethodnog izvje{taja po vrstama pogonskog motornog goriva (u daqem tekstu: gorivo) svedenih na 15°. otkaz i sl. ta~ka b) i g) podatke o visini i koli~ini vode u rezervoaru. IV . Blok podataka o prodaji po brojilima sadr`i: a) po~etno i zavr{no stawe brojila po pi{toqima na po~etku i na kraju dana (kod pumpnih agregata iz ~lana 38.OBLIK I SADR@AJ OBAVEZNIH DOKUMENATA I IZVJE[TAJA ^lan 8. stav 1. mart 2009. stav 1. b) vrijednost prometa po vrsti goriva (zbir podataka iz ta~ke a) ovog ~lana). |) vrijednost izvr{enih usluga. ovog pravilnika. i to: a) blok op{tih podataka o prodavcu. sat i minut sa~iwavawa dnevnog izvje{taja. (3) Automatska mjerila nivoa te~nosti. Dnevni izvje{taj prometa na BPS ^lan 9. Blok podataka o finansijskim i fiskalnim pokazateqima sadr`i: a) vrijednost prometovane koli~ine goriva po svakom pi{toqu (proizvod ta~ke ~lana 12. (3) Dnevni izvje{taj sastoji se iz vi{e blokova (dijelova). ^lan 12. 1.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. odnosno servisirawa moraju biti obiqe`ene. v). Blok podataka o zalihama goriva u rezervoarima (podaci iz konzole AMN): a) zalihe goriva u rezervoarima svedene na 15°. 12. `igosane (verifikovane) i snabdjevene Zapisnikom o izvr{enom pregledu od Republi~kog zavoda za standardizaciju i metrologiju (u daqem tekstu: Zavod). ^lan 10. v) vrijednost ukupnog prometa svih vrsta goriva (zbir podataka iz ta~ke b) ovog ~lana).) i g) ukupnu prometovanu koli~inu po vrsti goriva. (5) Ure|aj za evidentirawe prometa povezuje se preko modema na telefonsku liniju i javnu mre`u radi komunikacije i slawa izvje{taja Ministarstvu trgovine i turizma (u daqem tekstu: Ministarstvo). izvje{taj Ministarstvu i fiskalni ra~un. v) blok podataka o prodaji po brojilima. (2) Sprave za mjerewe te~nih goriva (pumpni automati . test.Strana 18 . ovako povezan ure|aj ~ini jedinstven sistem za evidentirawe i kontrolu prometa. ovog pravilnika podaci sa totalizatora unose se ru~no). (1) Obavezni dokumenti i izvje{taji koji se izra|uju pomo}u ugra|ene opreme su: dnevni i periodi~ni izvje{taji. stav 1. ^lan 7. (2) U memoriji se u skladu sa ~lanom 5. b) ukupne zalihe odre|ene vrste goriva svedene na 15° (zbir zaliha iz ta~ke a) ovog ~lana). ovog ~lana i ne smije je ustupiti tre}em licu ili je zloupotrijebiti. . {ifrovane i `igosane od ovla{}enog servisera. b) blok podataka o kwigovodstvenim zalihama. (2) Ure|aj za evidentirawe prometa mora biti povezan sa automatskim mjerilom nivoa te~nosti direktno ili preko povezanog ra~unara iz sistema za evidentirawe i kontrolu prometa. 2. ^lan 11. ta~ka |) i ~lana 13. {ifrovana i `igosana od ovla{}enog servisera.prometovana koli~ina. b) naziv i sjedi{te pravnog lica. Blok op{tih podataka o prodavcu sadr`i: a) redni broj izvje{taja.

prijemu goriva za taj dan i e) sadr`i podatke o svim otkazima unutar sistema sa ta~nim vremenom po~etka i kraja otkaza sistema ili dijela sistema (nestanci struje. pod punom materijalnom i krivi~nom odgovorno{}u. (6) Podaci koji se koriste za kreirawe Promet datoteke ~uvaju se u bazi podataka u skladu sa ~lanom 5. 9. (1) Svaka BPS du`na je da dostavqa izvje{taj Ministarstvu na svaka 24 ~asa putem elektronske po{te (u daqem tekstu: kontrolni izvje{taj). druge kriti~ne situacije rada aplikacije koje uti~u na ta~nost rada). Periodi~ni izvje{taji ^lan 15. Izvje{taj Ministarstvu ^lan 17. ovog ~lana. (2) Reklamni ra~un je fiskalni dokument na kome se nalazi od{tampan svaki pojedina~no reklamiran promet i svaki pojedina~no storniran reklamni promet. do 14. (1) Prije po~etka evidentirawa prometa preko ure|aja za evidentirawe prometa u memoriju se upisuju: a) jedinstveni identifikacioni broj. (3) O~itani dnevni izvje{taj unosi se automatski u memoriju ure|aja za evidentirawe prometa i {aqe Ministarstvu na na~in predvi|en u ~lanu 18. u XML formatu. d) sadr`i podatak sa konzole o stawu goriva u svakom rezervoaru posebno i to na po~etku i na kraju 24 ~asa za koje se kreira. Fiskalni ra~un ^lan 16. ^lan 21. 5. stav 1. ostalih proizvoda i usluga na BPS vr{i se provjerom kontrolnih izvje{taja predvi|enih ~lanom 17. (1) Fiskalni ra~un je fiskalni dokument na kome se nalazi od{tampan svaki pojedina~no evidentiran promet i svaki pojedina~no storniran evidentiran promet. 3. Dostavqawe kontrolnih izvje{taja ^lan 18. servisna organizacija du`na je da obavijesti Ministarstvo o izmjeni. ostalih proizvoda i usluga. prekid komunikacije itd. serijski broj mora biti vezan za serijski broj nekog od ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa . (3) Karakteristike Log datoteke su: a) kreira se za jedan dan. sat i minut po~etka evidentirawa prometa preko ure|aja za evidentirawe prometa (2) Ako u toku servisa do|e do zamjene ure|aja iz stava 1. b) identifikacioni broj ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa (dva znaka za identifikaciju proizvo|a~a . ^lan 22. . (3) Promjena podataka iz stava 1. 12. |) sadr`i podatke o eventualnim utakawima . vr{i o~itavawe dnevnog prometa putem dnevnog izvje{taja. g) sadr`i podatke o svim fiskalnim ra~unima za data 24 ~asa. mjesecu i godini po~etka vremenskog perioda za koji se sa~iwava periodi~ni izvje{taj. mart 2009. ta~ka l) i ~lanom 9. 4. v) upore|ivawe prometa i fiskalnih ra~una iz Log datoteke i Promet datoteke. a dostavqenih na na~in predvi|en ~lanom 18.digitalnim potpisom koji se kreira pomo}u HASH funkcije i {aqe se zajedno sa Log datotekom. (2) Log datoteka koja se dostavqa u okviru kontrolnog izvje{taja mora biti {ifrovana 128 bitnim kqu~em pomo}u 3 DES algoritmom. razvrstan po istim elementima kao i dnevni izvje{taj iz ~l. 2.EVIDENTIRAWE I KONTROLA PROMETA PREKO URE\AJA ZA EVIDENTIRAWE I KONTROLU PROMETA ^lan 20. (4) Log datoteka ~uva se u memoriji najmawe 180 dana. ovog pravilnika. kao i navo|ewe podataka o danu. (3) Promet datoteka mo`e da se {ifruje javnim kqu~em putem asimetri~nog algoritma i obavezno potpisuje elektronskim . ovog pravilnika. ovog pravilnika. otkazi opreme. (1) Kontrolni izvje{taj Ministarstvu dostavqa se u elektronskom obliku. (1) Kontrola ostvarenog prometa pogonskog motornog goriva. a koji nije promjewiv (MAC adresa) i v) datum. ovog pravilnika.servisirawem ure|aja za evidentirawe prometa du`no je da dostavi Ministarstvu softver koji omogu}ava: a) provjeru elektronskog . (2) Preduze}e iz stava 1. ovog pravilnika. ugradwom i odr`avawem .distributera i jo{ minimalno {est cifara). evidentira svaki pojedina~no ostvareni promet. du`an je da o tome odmah obavijesti Ministarstvo.^etvrtak. ovog ~lana nije dozvoqena. b) de{ifrovawe Log i Promet datoteke. u okviru kontrolnog izvje{taja.digitalnog potpisa. o ~emu kupcu. a sa~iwavaju se za odre|eni vremenski period. ovog ~lana. uz navo|ewe podataka o danu. mjesecu i godini kraja izvje{tajnog perioda. i upisuje ih u posebnu bazu podataka. na kraju radnog vremena. nemogu}nost evidentirawa prometa. b) sadr`aj se upisuje u kriptovanom obliku u skladu sa ~lanom 18. preko ure|aja za evidentirawe prometa. (2) Preduze}e iz stava 1. (1) Preduze}e koje se bavi prometom. ovog pravilnika. kori{}ewem telekomunikacionih veza. odnosno korisniku usluge izdaje fiskalni ra~un.). (3) Ako ovla{}eni servis utvrdi da je vlasnik opreme na ugra|enoj opremi preduzimao radwe sa ciqem izmjene podataka o evidentiranom prometu. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . (3) Memorija treba da omogu}i formirawe i o~itavawe periodi~nih izvje{taja. (1) Preduze}e koje vr{i promet na malo pogonskih motornih goriva. ovog pravilnika. V .Strana 19 z) broj izdatih ra~una i i) broj prvog i posqedweg ra~una u odre|enom danu. Ministarstvu dostavqa izjavu u kojoj se obavezuje na ~uvawe tajnosti kqu~eva pomo}u kojih se omogu}ava pristup kontrolnim izvje{tajima. g) izdvajawe bitnih alarma i otkaza unutar sistema i d) izdvaja stawe goriva u rezervoarima i eventualna utakawa koji su dobijeni sa konzole. (2) Kontrolni izvje{taj kreira se u elektronskom obliku i sastoji se od Log datoteke i Promet datoteke. v) sadr`i podatke o svim doga|ajima unutar sistema (start/stop aplikacije. stav 2. ^lan 19. do 14. 9. (1) Pod periodi~nim izvje{tajem podrazumijevaju se izvje{taji koji se sastoje od vi{e dnevnih izvje{taja. (5) Karakteristika Promet datoteke je da sadr`i sve podatke iz dnevnog izvje{taja u skladu sa ~l. (2) Periodi~ni izvje{taj sadr`i zbir svih podataka iz dnevnih izvje{taja za obra~unski period. ovog ~lana.

(1) U slu~aju kvara mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa. pored op{tih uslova za obavqawe svoje djelatnosti. d) izvr{nu verziju programa rada ure|aja za evidentirawe prometa. a na osnovu pisanog zahtjeva proizvo|a~a ili distributera ure|aja za evidentirawe prometa. sve izvr{ne verzije moraju imati kontrolnu sumu (checksum). ta~ke |) daje ministar. stav 4. (2) Tro{kove servisirawa mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa snosi vlasnik. ugradwi i servisirawu opreme sa preduze}em koje ispuwava uslove predvi|ene stavom 4. (3) Za svaku eventualnu izmjenu softvera ovla{}eni serviser je du`an da Ministarstvu dostavi prate}u dokumentaciju. a ~iji se promet. ta~ka d) ovog pravilnika. (2) Kontrola iz stava 1. (2) Zahtjev iz stava 1. Uslovi za davawe saglasnosti (ovla{}ewe) ^lan 23. 3. na osnovu kojeg je dat dokaz o ispuwenosti tehni~kih i funkcionalnih karakteristika tog tipa ure|aja za evidentirawe prometa. UGRADWU I ODR@AVAWE .Strana 20 . ugradwa i odr`avawe tra`i.servisirawe ure|aja za evidentirawe prometa i mjernih ure|aja mo`e vr{iti preduze}e (u daqem tekstu: preduze}e) koje ispuwava uslove propisane ovim pravilnikom i propisima iz oblasti standardizacije i metrologije. ugradwu i odr`avawe . ugradwi i odr`avawu . da nazna~i koji programski kodovi su izmijeweni i da dostavi nove programske kodove. (4) Eventualne sporove u vezi sa stavom 2.SERVISIRAWE URE\AJA ZA EVIDENTIRAWE I KONTROLU PROMETA I MJERNIH URE\AJA 1. g) da sa proizvo|a~em opreme ima zakqu~en ugovor o distribuciji. g) {emu programa za upravqawe i {emu aplikacionog programa ure|aja za evidentirawe prometa. (4) Preduze}e koje obavqa promet. (4) Ministarstvo vodi registar ovla{}enih preduze}a i wihovih ovla{}enih servisera. aplikativnog programa i programa za funkcionalnu provjeru ure|aja za evidentirawe prometa sa kompletnim priborom.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. ovog ~lana vlasnik mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa i ovla{}ena servisna organizacija rje{avaju u skladu sa propisima koji reguli{u obligacione odnose. |) dokaz o usagla{enosti tipa ure|aja za evidentirawe prometa ovla{}enog certifikacionog tijela. b) da ima obu~ene kadrove za ugradwu i odr`avawe opreme sa certifikatom proizvo|a~a ili od wega ovla{}ene organizacije. 12. v) da ima obu~ene kadrove iz protiveksplozivne za{tite. (3) Obavezna klauzula ugovora iz stava 2. d) da je rje{ewem Zavoda o odobrewu tipa mjerila odobrena upotreba mjernog ure|aja ~iji se promet. ^lan 24. ovog ~lana sadr`i sqede}e podatke: a) o proizvo|a~u ili distributeru ure|aja za evidentirawe prometa. ovog ~lana mo`e se vr{iti i pomo}u prenosnog ra~unara (laptopa) koji sadr`i softver iz ~lana 19. (2) Preduze}e mo`e da tra`i rje{ewe o ispuwavawu uslova odvojeno za mjerila. (5) Uslove iz stava 4. ta~ke g) ovog ~lana. v) sastavne dijelove ili sisteme ure|aja za evidentirawe prometa i {emu tog sistema. (1) Saglasnost iz ~lana 23. koji je obavezan da sa ovla{}enom servisnom organizacijom zakqu~i ugovor o servisirawu mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa. 2. vlasnik. ovog pravilnika i koji omogu}ava provjeru baznih podataka pohrawenih u memoriji ure|aja za evidentirawe prometa i konzole AMN.servisirawu opreme za podru~je Republike Srpske. ovog ~lana je garancija preduze}a o funkcionalnoj ispravnosti mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa kojom se obavezuje da ne}e zloupotrebqavati program iz ~lana 24. ugradwu i odr`avawe ure|aja za evidentirawe prometa i mjernih ure|aja donosi ministar nadle`an za poslove trgovine (u daqem tekstu: ministar). Me|usobne obaveze ovla{}enih servisnih organizacija i vlasnika mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa ^lan 26. mora ispuwavati i sqede}e posebne uslove: a) da ima sjedi{te ili poslovnu jedinicu u Republici Srpskoj. ugradwa i odr`avawe tra`i i e) dokaz o tehni~koj i organizacionoj opremqenosti servisne slu`be. ta~ka g) ovog ~lana. (6) Tehni~ku pripremu za ugradwu. Obaveza ugovarawa izme|u ovla{}enih servisnih organizacija i vlasnika mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa ^lan 25. a ovla{}ena servisna organizacija obavezna je da izvr{i tehni~ki pregled u okviru tih 12 mjeseci. a odvojeno za ure|aje za evidentirawe prometa. odnosno wihov korisnik obavezan je da u roku od sat vremena pisanim putem obavijesti ovla{}enu servisnu organizaciju i Ministarstvo. (1) Promet. (5) Vlasnik mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa du`an je da svakih 12 mjeseci vr{i wihov tehni~ki pregled. b) opis ure|aja za evidentirawe prometa sa opisom funkcija softvera i opisom prate}ih komponenti. (2) Ovla{}ena servisna organizacija za odr`avawe mjernih ure|aja obavezna je da iza|e na lice mjesta najkasnije u roku od 48 ~asova od prijema obavje{tewa i . ovog ~lana ispuwava i preduze}e koje ima zakqu~en ugovor o distribuciji. (3) Rje{ewe o davawu saglasnosti za stavqawe u promet ure|aja za evidentirawe prometa i rje{ewe o ispuwavawu uslova za promet. odnosno korisnik benzinske pumpne stanice. ugradwu i odr`avawe ure|aja za evidentirawe prometa i mjernih ure|aja.PREDUZE]A KOJA VR[E PROMET. servisirawe i tehni~ku pripremu za pregled mjerila-mjernih ure|aja (sprava za mjerewe te~nih goriva i automatskog mjerila nivoa te~nosti na BPS mogu vr{iti i preduze}a koja ne ispuwavaju posebne uslove predvi|ene stavom 4. e) dokaz o ispuwenosti tehni~kih i funkcionalnih karakteristika ure|aja za evidentirawe prometa od proizvo|a~a i `) izjavu proizvo|a~a ili distributera ure|aja za evidentirawe prometa da }e ure|aj za evidentirawe prometa koji se stavqa u promet biti tehni~ki i funkcionalno identi~an sa ure|ajem za evidentirawe prometa uzorkom. mart 2009. te usagla{avawem podataka u sistemu ugra|ene opreme sa evidentiranim podacima iz trgova~ke dokumentacije. |) da je data saglasnost za stavqawe u promet i upotrebu ure|aja za evidentirawe prometa od strane Ministarstva. (1) Ovla{}ena servisna organizacija obavezna je da vr{i servis ugra|enih mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa. VI . stav 2.

lice koje }e obavqati maloprodaju pogonskog motornog goriva i ostalih proizvoda i usluga uz zahtjev dostavqa Ministarstvu kopiju ugovora zakqu~enog sa preduze}em ovla{}enim za promet. pravno lice mora obezbijediti drugi na~in izdavawa ra~una koji obezbje|uje podatke propisane zakonom i sprovesti evidentirawe prometa u kwizi dnevnih izvje{taja. ovog ~lana. sa naznakom datuma i vremena instalisawa. (4) U slu~aju iz stava 3. (1) Ako se pri dodatnoj kontroli utvrdi da odre|eni tip ure|aja za evidentirawe prometa ne ispuwava propisane tehni~ke i funkcionalne karakteristike. obavje{tewe o mjestu instalisawa ure|aja za evidentirawe prometa. ovog ~lana ovla{}ena servisna organizacija dostavqa Ministarstvu. ^lan 31. rezervoari i istakaju}a mjesta . (5) Evidentirawe prometa preko ure|aja za evidentirawe prometa ne mo`e se vr{iti prije odre|ivawa evidentacionog broja. izdaje servisnu kwi`icu i izra|uje projekat izvedenog stawa. kao i da je ure|aj za evidentirawe prometa stavqen u upotrebu. 5. (3) Ako utvr|eni nedostaci nisu otkloweni u ostavqenom roku. (3) Po dobijawu obavje{tewa iz stava 1. (2) Kontrolu iz stava 1. b) datum i vrijeme prijema ugra|enih mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa na servisirawe. za koju je data saglasnost. izda potvrdu kojom potvr|uje da je na maloprodajnom mjestu izvr{io ugradwu. mjesto i adresa vlasnika. ministar oduzima ovla{}ewe za ugradwu i servisirawe ure|aja za evidentirawe prometa i mjernih ure|aja. g) vrsta. (6) Jedan primjerak servisne kwi`ice i projekta izvedenog stawa mora se nalaziti u BPS. (2) Neispravnost ure|aja za evidentirawe prometa dokazuje se preko servisne kwi`ice u koju ovla{}eni servis upisuje vrijeme kada je ure|aj za evidentirawe prometa bio na popravci ili servisirawu. odnosno ure|aji za istakawe vezani za te mjerne ure|aje koji su bili u kvaru mogu ponovo po~eti da rade nakon `igosawa od ovla{}ene servisne organizacije i Zavoda. na obrascu ~iji oblik i sadr`inu propisuje ministar. Kontrola rada ugra|ene opreme i ovla{}enog servisa ^lan 30. ministar privremeno zabrawuje kori{}ewe tog tipa ure|aja za evidentirawe prometa i nala`e proizvo|a~u . proizvo|a~ . ugradwu i odr`avawe . (2) U dosije i servisnu kwi`icu upisuju se sqede}i podaci: a) naziv. a nakon izvr{ene ugradwe i stavqawa u funkciju ure|aja za evidentirawe prometa. ovog ~lana. preko kojeg }e vr{iti evidentirawe prometa. mart 2009. (1) U slu~aju neispravnosti ili servisirawa ure|aja za evidentirawe prometa. (3) U toku servisirawa mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa ovla{}ena servisna organizacija sastavqa zapisnik u tri primjerka. Stavqawe u upotrebu ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa ^lan 33. (4) O odre|ivawu identifikacionog broja ure|aja za evidentirawe prometa izdaje se potvrda. kao i kontrola tehni~ke i funkcionalne ispravnosti ure|aja za evidentirawe prometa. . a ukoliko ne otkloni kvar u zadatom roku. (3) Ovla{}ena servisna organizacija za odr`avawe ure|aja za evidentirawe prometa du`na je da u roku od 24 ~asa od momenta prijema obavje{tewa iza|e na lice mjesta i otkloni kvar. (1) U toku trajawa kvara AMN. ovog ~lana. du`na je da obezbijedi novi ure|aj za evidentirawe prometa odobrenog tipa.^etvrtak. (2) U slu~aju iz stava 1. (5) Jedan primjerak zapisnika iz stava 4. ministar rje{ewem odre|uje identifikacioni broj ure|aja za evidentirawe prometa. du`an je da zakqu~i ugovor sa drugim ovla{}enim serviserom. u koji se upisuju podaci iz stava 2. 6.Strana 21 otkloni kvar.ovla{}enoj servisnoj organizaciji da otkloni nedostatke u roku koji ne mo`e biti du`i od tri dana. (2) Mjerni ure|aji.distributer du`an je da u roku od tri mjeseca zamijeni taj tip ure|aja za evidentirawe prometa odgovaraju}im i odobrenim tipom ure|aja za evidentirawe prometa. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . Dosije. (1) Kontrola rada ovla{}ene servisne organizacije. tip i serijski broj servisiranog mjernog ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa.servisirawe odobrenog ure|aja za evidentirawe prometa. datum i vrijeme instalisawa. (1) Za ugra|ene mjerne ure|aje i ure|aje za evidentirawe prometa ovla{}ena servisna organizacija otvara dosije. 4. (2) Ovla{}ena servisna organizacija za ugradwu i odr`avawe ure|aja za evidentirawe prometa obavezna je da pravnom licu prije po~etka obavqawa djelatnosti trgovine na malo motornog goriva i ostalih proizvoda i usluga. a ovla{}eni serviser obavje{tava lice koje obavqa maloprodaju motornih goriva sa kojim je zakqu~io ugovor o servisirawu ure|aja za evidentirawe prometa.pi{toqi ure|aja za istakawe iz tih rezervoara moraju biti van funkcije. servisna kwi`ica i projekat izvedenog stawa ^lan 29. (4) U slu~aju servisirawa mjernih ure|aja. |) stawe plombi i e) specifikacija izvr{enih radova. ^lan 28. odnosno korisnika ugra|enih mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa. 12. ovog ~lana proizvo|a~ . ^lan 27. (1) Prije po~etka kori{}ewa ure|aja za evidentirawe prometa. (6) Ministarstvo vodi evidenciju o ure|ajima za evidentirawe prometa preko kojih se evidentira promet. d) vrsta neispravnosti.distributer du`an je da obezbijedi licu koje obavqa maloprodaju motornog goriva ure|aj za evidentirawe prometa odobrenog tipa. (1) Ako se utvrdi da ovla{}ena servisna organizacija ne postupa u skladu sa odredbama ovog pravilnika. ^lan 32. (3) Preduze}e koje obavqa maloprodaju motornih goriva. dodatno se vr{i i na zahtjev Ministarstva ili korisnika ure|aja za evidentirawe prometa. ovog ~lana vr{i Ministarstvo. (2) O oduzimawu ovla{}ewa obavje{tava se proizvo|a~ ure|aja za evidentirawe prometa. te o otklowenom kvaru obavijesti Zavod u skladu sa va`e}im propisima iz oblasti metrologije. v) datum zavr{etka servisirawa. odnosno razlog servisirawa. ministar zabrawuje kori{}ewe tog tipa ure|aja za evidentirawe prometa. a ima zakqu~en ugovor o servisirawu ure|aja za evidentirawe prometa sa serviserom kojem je oduzeto ovla{}ewe o servisirawu tih ure|aja za evidentirawe. upisuju se i podaci o stawu goriva u rezervoarima u trenutku ponovnog pe~a}ewa ure|aja. ovog ~lana i potvrde o izvr{enoj ugradwi i stavqawu u upotrebu ure|aja za evidentirawe prometa iz stava 2.

i ~lana 82.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod Uni Credit Bank a. uvezivawu predvi|ene opreme. . 85/04 i 57/06) i Uputstvo za odre|ivawe ID . broj 52/04). “4” . ugradwom i odr`avawem ure|aja za evidentirawe prometa nije proizvo|a~.odobrewe tipa ure|aja za evidentirawe prometa podnio proizvo|a~ i b) “D” . ^lan 38.1 . Broj: 14-01-502/09 2. Ovom naredbom propisuju se ra~uni za upla}ivawe zakonom.d. alineja 2. “3” . tj. Odre|ivawe i dodjela identifikacionog broja iz ~lana 33. stav 2. [ema strukture ID .R . br. 54/08 i 126/08). broj 12/01). ovog ~lana bli`e ure|uje ministar. 1.identifikacionog broja registar kasa koje se instali{uu na benzinskim pumpnim stanicama (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj~ane oznake vrsta javnih prihoda.ZAVR[NE ODREDBE ^lan 39. i 3. broj 551-00100008915-56.d.Organizaciona jedinica Isto~no Sarajevo. ^etvrta.d. tj. s.Pre~i{}eni tekst (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. a koji ne podr`avaju IFSF protokol dozvoqena je razmjena podataka izme|u ure|aja za evidentirawe prometa i ure|aja za istakawe prema protokolima predvi|enim od strane proizvo|a~a ure|aja za istakawe. (7) Sadr`aj potvrde iz stava 4. broj~ane oznake op{tina i broj~ane oznake buxetskih organizacija.identifikacionog broja ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa Odjeqak “A” Odjeqak “B” I II . br. Odre|uje se na osnovu lokacije benzinske pumpne stanice unutar koje se instali{e ure|aj za evidentirawe prometa i na osnovu utvr|enog rasporeda organizacionih jedinica organa uprave nadle`nog za poslove nadzora u oblasti prometa robe i vr{ewa usluga: “1” . stava 3.Organizaciona jedinica Bawa Luka. odnosno distributer ure|aja za evidentirawe prometa i b) “0” . godine Bawa Luka Ministar. marta 2009.0 0 3 349 Na osnovu ~lana 62. 3.ukoliko je zahtjev za saglasnost . Mr Predrag Gluhakovi}. broj 12/01). ^lan 36. i ~ini sastavni dio ovog pravilnika. (2) Kod ure|aja za istakawe kod kojih je proizvo|a~ predvidio mogu}nost rada u re`imu sa ure|ajem za evidentirawe prometa. 118/08 i 11/09). 12. (2) Druga cifra u odjeqku “B” je brojna oznaka i mo`e da bude: a) “1” .ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod NLB Razvojne banke a.odobrewe tipa ure|aja za evidentirawe prometa podnio distributer.r.Strana 22 . kod kojih ure|aj za evidentirawe prometa ne mo`e da komunicira sa ure|ajima za istakawe prema protokolima predvi|enim od proizvo|a~a ure|aja za istakawe dozvoqena je netipi~na razmjena podataka. “5” .Organizaciona jedinica Prijedor. odnosno distributer ure|aja za evidentirawe prometa.ukoliko je zahtjev za saglasnost .ukoliko je preduze}e koje se bavi prometom.Organizaciona jedinica Trebiwe. obavezama servisera i omogu}avawu daqinskog nadzora u svrhu kontrole (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. (1) Prva cifra u odjeqku “B” je slovna oznaka i mo`e da bude: a) “R” . “6” . Banja Luka. Banja Luka. broj 562099-00000556-87. VII . (3) Tre}a cifra u odjeqku “B” je oznaka lokacije gdje je ure|aj za evidentirawe i kontrolu prometa instalisan. prema broj~anim oznakama vrsta javnih prihoda koje su prikazane u tabelama koje se nalaze u Prilogu 1. Prve dvije cifre pod oznakom I i II u odjeqku “A” su oznaka proizvo|a~a ili distributera ure|aja za evidentirawe prometa. (1) Kod ure|aja za istakawe kod kojih proizvo|a~ nije predvidio mogu}nost rada u re`imu sa ure|ajem za evidentirawe prometa. Zakona o unutra{wem platnom prometu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. stav 1. br. mart 2009. peta i {esta cifra iz odjeqka “B” odre|uju se prema hronolo{kom redu instalisawa ure|aja za evidentirawe prometa.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod NLB Razvojna banka a. Prilog 1.1 . 7.2 . ^lan 40. Zakona o platnim transakcijama (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. kod kojih ure|aj za evidentirawe prometa mo`e da komunicira sa ure|ajima za istakawe prema protokolima predvi|enim od proizvo|a~a ure|aja za istakawe. ~lana 69. 39/04. Stupawem na snagu ovog pravilnika prestaju da va`e Pravilnik o na~inu evidentirawa i kontroli prometa na benzinskim pumpnim stanicama putem ugra|ene opreme. “2” .Organizaciona jedinica Bijeqina. Banja Luka. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. st.3 . Prihodi koji pripadaju buxetu Republike upla}uju se na: . izgled i na~in popuwavawa platnog naloga. ta~ka 1. vr{i se na sqede}i na~in: a) identifikacioni broj ure|aja za evidentirawe prometa sadr`i dvije cifre u odjeqku “A” za oznaku proizvo|a~a ili distributera i jo{ minimalno {est cifara u odjeqku “B” i b) struktura odjeqaka i cifara prikazana je na {emi koja se nalazi u prilogu broj 1. Zakona o buxetskom sistemu Republike Srpske .Organizaciona jedinica Doboj. na~in uplate javnih prihoda. ~lana 38. buxetskih fondova i vanbuxetskih fondova (u daqem tekstu: korisnika javnih prihoda). 2. OP[TINA I GRADOVA I FONDOVA 1. ugradwom i odr`avawem ujedno i proizvo|a~. odnosno gradova upla}uju se na: . ministar finansija d o n o s i NAREDBU O UPLA]IVAWU ODRE\ENIH PRIHODA BUXETA REPUBLIKE. broj 562099-00000556-87 i .6 . op{tina i gradova. ^lan 37. ~lana 38. Prihodi koji se dijele izme|u buxeta Republike i buxeta op{tina. ^lan 35.4 5 6 PRIMJER: 0 1 . Odre|ivawe i dodjela identifikacionog broja ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa ^lan 34. Zakona o republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. odnosno drugim propisom odre|enih prihoda buxeta Republike.ukoliko preduze}e koje se bavi prometom.

ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod Uni Credit Bank a. prema broj~anim oznakama vrsta javnih prihoda koje su prikazane u tabelama koje se nalaze u Prilogu 3. odnosno grada upla}uju se na posebne ra~une op{tine ili grada za prikupqawe javnih prihoda otvorene kod poslovnih banaka.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod NLB Razvojne banke a. o otvarawu ra~una izvjestiti Poresku upravu Republike Srpske radi evidentirawa ra~una u poreskom registru. prema broj~anoj oznaci vrste prihoda koja je prikazana u tabeli koja se nalazi u Prilogu 5. Prihodi koji u cijelosti pripadaju buxetu op{tine. prema broj~anim oznakama vrsta javnih prihoda koje su prikazane u tabelama koje se nalaze u Prilogu 2. broj 551-00100008915-56. 2. Ra~une op{tina i gradova za prikupqawe javnih prihoda op{tinskih buxeta. Vi{e ili pogre{no upla}eni javni prihodi na ra~une za prikupqawe javnih prihoda vra}aju se poreskim obveznicima ili se prekwi`avaju u skladu sa Pravilnikom o na~inu vra}awa i prekwi`avawa vi{e ili pogre{no upla}enih javnih prihoda sa odgovaraju}eg ra~una ili sa ra~una korisnika javnih prihoda. Banka je du`na da vodi evidenciju o izvr{enim uplatama i rasporedu prihoda za svaki ra~un otvoren za prikupqawe javnih prihoda prema ovoj naredbi.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod Uni Credit Bank a. doprinosa i drugih javnih prihoda iz ove naredbe upla}uju prihode u korist propisanih ra~una kod poslovnih banaka kod kojih se vode ra~uni za naplatu javnih prihoda.d. mart 2009. naknade i prihode osiguranika za obavezno osigurawe upla}uje se jednim platnim nalogom na: . broj 551-00100008915-56. osigurawe od nezaposlenosti i dje~iju za{titu na li~na primawa. Ministarstvo finansija vodi evidenciju i izvje{tava o raspodjeli prihoda korisnicima javnih prihoda sa ra~una javnih prihoda Republike Srpske otvorenih u skladu sa ovom naredbom. broj 551-00100008915-56.d. Prilog 8 Napomena Prilog 9 Spisak buxetskih korisnika buxeta Republike sa broj~anim oznakama ({iframa) Prilog 10 Spisak buxetskih korisnika buxeta op{tina i gradova sa broj~anim oznakama ({iframa). prema broj~anim oznakama vrsta javnih prihoda koje su prikazane u tabelama koje se nalaze u Prilogu 4. . 17. odnosno grada i ostalih korisnika javnih prihoda Prilog 5 Prihodi fondova Prilog 6 Forma i sadr`aj naloga za uplatu javnih prihoda Prilog 7 Spisak op{tina i gradova sa broj~anim oznakama ({iframa). 14. Banja Luka. 12.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod NLB Razvojne banke a.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod NLB Razvojne banke a. Nadle`ni organi op{tina i gradova su du`ni prilikom otvarawa ra~una javnih prihoda poslovnim bankama dostaviti instrukciju sa brojevima transakcionih ra~una na koje }e se prenositi sredstva sa ra~una javnih prihoda. 8.d. 3. 16. Nadle`ni op{tinski organi samostalno zakqu~uju ugovor o otvarawu ra~una sa poslovnom bankom u skladu sa procedurama propisanim Zakonom o javnim nabavkama i Zakonom o trezoru. Banja Luka.Strana 23 . Sastavni dio ove naredbe su prilozi: Prilog 1 Prihodi koji se dijele izme|u buxeta Republike i buxeta op{tina i gradova Prilog 2 Prihodi koji pripadaju buxetu Republike Prilog 3 Prihodi drugih korisnika i prihodi koji se dijele izme|u Republike. za osigurawe od nezaposlenosti i za dje~iju za{titu upla}uju se na: .d. naplate naknadno kontrolom utvr|ene obaveze i prekwi`avawa uplata iz ranijih godina na osnovu rje{ewa Poreske uprave. Obveznici uplate poreza. 6. godine u nadle`nosti Uprave za indirektno oporezivawe ostaju i daqe aktivne zbog naplate istih po reprogramu. Banja Luka. broj 562099-00000556-87 i .d. 19. [ifre prihoda koji su ukinuti ili ~ija naplata je od 1. Poslovne banke su du`ne. kod poslovne banke. op{tina i gradova i drugih korisnika javnih prihoda Prilog 4 Prihodi buxeta op{tine. odnosno grada upla}uju se na ra~une za prikupqawe javnih prihoda op{tine ili grada. broj 551-00100008915-56. januara 2005. 11. Raspodjelu prihoda iz t. vr{i Ministarstvo finansija Republike Srpske prema procentima utvr|enim zakonskim i podzakonskim aktima na ra~une buxeta Republike. Obveznici poreza i doprinosa i drugih javnih prihoda propisanih ovom naredbom upla}uju javne prihode na uplatne ra~une platnim nalogom ~ija forma i sadr`aj su prikazani u tabeli koje se nalaze u Prilogu 6. Banja Luka. objavquju nadle`ne slu`be op{tina i gradova u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. 18. a na osnovu naloga ili izvr{nog rje{ewa nadle`nog poreskog organa. fondova i drugih korisnika javnih prihoda. buxeta op{tina i gradova i drugih korisnika javnih prihoda upla}uju se na: . Prihodi koji pripadaju drugim korisnicima ili koji se dijele izme|u buxeta Republike. Banja Luka. zdravstveno osigurawe. Raspodjelu sredstava sa ra~una za prikupqawe javnih prihoda op{tina / gradova vr{e poslovne banke kod kojih su otvoreni ra~uni javnih prihoda u korist transakcionih ra~una buxeta op{tina i gradova.d. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . 20. Banja Luka. 5. i 4. zdravstveno osigurawe.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod NLB Razvojne banke a. 4. 7.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod Uni Credit Bank a. broj 562099-00000556-87 i .^etvrtak.d. pismeno potvrditi banci evidentirawe otvorenog ra~una u svom registru. broj 562099-00000556-87 i . broj 551-00100008915-56. Ostali doprinosi za penzijsko-invalidsko osigurawe.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod Uni Credit Bank a. Banja Luka. Banja Luka. prema broj~anim oznakama vrsta javnih prihoda koje su prikazane u tabelama koje se nalaze u Prilogu 5. Upla}eni javni prihodi se raspore|uju korisnicima javnih prihoda svakog radnog dana. Prihodi koji prapadaju buxetu op{tine. op{tina i gradova. broj 562099-00000556-87 i . kod poslovnih banaka. Prije prijema navedene potvrde Poreske uprave banke ne mogu primati uplate javnih prihoda na te ra~une. Doprinosi za penzijsko-invalidsko osigurawe. 15.d. 13. 9. Poreska uprava }e. Banja Luka.d. Poseban doprinos za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{qavawe lica sa invaliditetom upla}uje se na: . najkasnije narednog radnog dana od dana prijema obavje{tewa banke. 12. 10. prema broj~anoj oznaci vrste prihoda koja je prikazana u tabeli koja se nalazi u Prilogu 5.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod Uni Credit Bank a. najkasnije narednog radnog dana od dana otvarawa ra~una javnih prihoda op{tine ili grada.

722448 Naknada za iskori{}enu vodu za proizvodwu elektri~ne i toplotne energije i promjenu re`ima voda pravna i fizi~ka lica 8.09/453-2-77/09 27. Vrsta br. 722445 Naknada za uzetu vodu u komercijalne svrhe .Strana 24 . prihoda Naziv prihoda 1. 715117 Op{ti porez na promet lo` uqa Porez na promet usluga Red. 715316 Akciza na bezalkoholna pi}a Porez na dobit preduze}a Red. Prilog 1 PRIHODI KOJI SE DIJELE IZME\U BUXETA REPUBLIKE I BUXETA OP[TINA / GRADOVA Op{ti porez na promet proizvoda Red.pravna lica i fizi~ka lica 7. 21. 715116 Op{ti porez na promet kafe 7. op{tina i gradova. prihoda Naziv prihoda 1. 722425 Naknade za promjenu namjene poqoprivrednog zemqi{ta Prihodi od nezakonito ste~ene imovine i imovinske koristi Red. prihoda Naziv prihoda 1. 722463 Naknada za izva|eni materijal iz vodotoka Prilog 2 PRIHODI KOJI PRIPADAJU BUXETU REPUBLIKE Akcize Red.pravna i fizi~ka lica 2. 722446 Naknada za vodu koja se pla}a pri registraciji motornih vozila i drugih sredstava za prevoz 6. 715113 Op{ti porez na promet na derivate nafte 4. 714915 Porez na dr`awe i no{ewe oru`ja . prihoda Naziv prihoda 1.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. prihoda Naziv prihoda 1. 711311 Porez na prihode od kapitala Ostali porezi na imovinu Red. prihoda Naziv prihoda 1. Ova naredba stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Vrsta br. Vrsta br. 723118 Oduzeta imovinska korist i sredstva dobijena prodajom oduzetih predmeta iz nadle`nosti Republi~ke tr`i{ne inspekcije NAKNADE ZA KORI[]EWE VODA Posebne vodoprivredne naknade Red. 715211 Op{ti porez na promet usluga po op{toj stopi 2. 711212 Porez na dobit pravnih lica nerezidenata Republike Srpske 3. 711213 Porez po odbitku stranom pravnom licu Porez na dohodak Red. Broj: 06. br. 715115 Op{ti porez na promet alkoholnih pi}a 6. Vrsta br.pravna i fizi~ka lica 5. Vrsta br. 722444 Naknada za upotrijebqenu vodu poqoprivreda 4. Stupawem na snagu ove naredbe prestaje da va`i Naredba o upla}ivawu odre|enih prihoda buxeta Republike. 722443 Naknada za upotrijebqenu vodu . patenata i tehni~kih unapre|ewa 2. 127/06 i 14/07). 711211 Porez na dobit pravnih lica rezidenata Republike Srpske 2.pravna lica i fizi~ka lica 3. Aleksandar Xombi}. 715312 Akciza na duvanske prera|evine 2. Vrsta br. 715212 Op{ti porez na promet usluga u godi{wem pau{alnom iznosu Porez na dohodak Red. 715315 Akciza na kafu 5. 722442 Naknada za isporu~enu vodu . 715311 Akciza na derivate nafte Naknade za kori{}ewe drugih dobara od op{teg interesa Red. 73/05. prihoda Naziv prihoda 1. prihoda Naziv prihoda 1. 722447 Naknada za ispu{tenu zaga|enu vodu . Vrsta br. 715314 Akciza na lo` uqe 4. prihoda Naziv prihoda 1. februara 2009. 722424 Naknada za kori{}ewe mineralnih sirovina 2. 715313 Akciza na alkoholna pi}a 3. 714914 Porez na upotrebu i dr`awe vazduhoplova i letjelica 4. 715114 Op{ti porez na promet na duvanske prera|evine 5. 713111 Porez na prihode od samostalne djelatnosti 2. Vrsta br. 711112 Porez na prihode od autorskih prava. godine Bawa Luka Ministar. 12. mart 2009. 715112 Op{ti porez na promet po ni`oj stopi 3. 9/06. 714913 Porez na upotrebu i dr`awe ~amaca. Vrsta br. Vrsta br. prihoda Naziv prihoda 1. 715111 Op{ti porez na promet po op{toj stopi 2. prihoda Naziv prihoda 1. buxetskih fondova i fondova (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Vrsta br. 714911 Porez na upotrebu motornih vozila 2. 713113 Porez na li~na primawa Akciza Red. 22. plove}ih postrojewa i jahti 3.r. s.

Strana 25 Ostali porezi Red. prihoda Naziv prihoda 1. prihoda Naziv prihoda 1. 722437 Nadoknada za obavqawe poslova od op{teg interesa u {umama u privatnoj svojini 4. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . 719111 Poseban porez za redovno odvijawe `eqezni~kog saobra}aja TAKSE Republi~ke administrativne takse i naknade Red. 722422 Naknada za inostrana drumska vozila 2. Vrsta Naziv prihoda br. 722434 Sredstva za pro{irenu reprodukciju {uma . 722485 Naknada za prire|ivawe igara na sre}u na automatima 6. prihoda Naziv prihoda 1. 722211 Republi~ke sudske takse Takse na odre|ene proizvode i vr{ewe odre|ene djelatnosti Red. 722484 Naknada za prire|ivawe kladioni~kih igara na sre}u 5. prihoda Naziv prihoda 1. 722487 Naknada za prire|ivawe zabavnih igara 8. 722486 Naknada za prire|ivawe internet igara na sre}u 7. 722471 Naknade za tro{kove branilaca po slu`benoj du`nosti 3. Vrsta br. Vrsta br.{ume Red. 722488 Naknada za prire|ivawe nagradnih igara 9. Vrsta br. 723111 Nov~ane kazne za prekr{aje i tro{kovi prekr{ajnog postupka za prekr{aje propisane zakonom 2.nadoknada za unapre|ivawe op{tekorisnih funkcija {uma 2. prihoda Naziv prihoda 1. 722482 Naknada za prire|ivawe elektronskih lutrijskih igara na sre}u 3. Vrsta br. Vrsta Naziv prihoda br. izuzimawe zemqi{ta. 722511 Prihodi republi~kih organa i organizacija 2. 722513 Carinsko evidentirawe 3. prihoda Naziv prihoda 1. 723115 Nov~ane kazne za prekr{aje koje izri~u nadle`ani republi~ki organi Prihodi od nezakonito ste~ene imovine i imovinske koristi Red. 722452 Naknada za izvr{ene veterinarskosanitarne preglede Druge takse Red. 722438 Nadoknade za zakup zemqi{ta. 722119 Naknade za prijem. 721111 Prihodi od dividende i udjela u profitu u javnim preduze}ima i finansijskim institucijama . Vrsta br. Vrsta br. Vrsta br. 722481 Naknada za prire|ivawe lutrijskih igara na sre}u 2. 723114 Nov~ane kazne za krivi~na djela 3. Vrsta br. 722491 Koncesione naknade za kori{}ewe prirodnih i drugih dobara od op{teg interesa Ostale naknade Red. 723119 Oduzeta sredstva i imovinska korist u postupcima iz nadle`nosti republi~kih organa Prihodi koje ostvaruju dr`avni organi i organizacije Red. 722112 Posebna republi~ka taksa 2. 722115 Ostale administrativne takse po osnovu usluga Ministarstva unutra{wih poslova DRUGI PRIHODI Nov~ane kazne Red. 716112 Posebna taksa na uvezenu robu Ostali prihodi Red. prihoda Naziv prihoda 1. 12. iskr~enu {umu i sredstva od nezakonito ste~ene koristi iz {ume Naknade za prira|ivawe igara na sre}u Red. prihoda Naziv prihoda 1. prihoda Naziv prihoda 1. 722489 Ostale naknade za prire|ivawe igara na sre}u Koncesione naknade Red. Vrsta br. prihoda Naziv prihoda 1.prosta reprodukcija 3.^etvrtak. 722436 Nadoknada za kori{}ewe {uma i {umskog zemqi{ta u svojini Republike Srpske . 722472 Naknade ostalih tro{kova krivi~nog postupka Carina i uvozne da`bine Red. Vrsta br. prihoda 1. odricawe i otpust u i iz dr`avqanstva Republike Srpske i BiH Republi~ke sudske takse Red. 716111 Carina 2. Vrsta br. Vrsta br. 722515 Posebna taksa u postupku prinudne naplate Naknade za kori{}ewe prirodnih i drugih dobara od op{teg interesa . mart 2009. prihoda Naziv prihoda 1. prihoda 1. 722111 Republi~ke administrativne takse 2. 722483 Naknada za prire|ivawe elektronskih igara na sre}u u kazinu 4. prihoda Naziv prihoda 1.

722121 Op{tinske administrativne takse KOMUNALNE TAKSE Lokalne komunalne takse Red. 722313 Komunalne takse za dr`awe motornih drumskih i prikqu~nih vozila 4. OP[TINA I GRADOVA I DRUGIH KORISNIKA Red. 722317 722318 722319 ^etvrtak. 722435 Naknada za kori{}ewe {uma i {umskog zemqi{ta . prihoda Naziv prihoda 1. 722321 Boravi{na taksa 6. 12. Vrsta br. Vrsta Naziv prihoda br. Vrsta br. 722411 Naknada za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta 3. organi lokalne samouprave Komunalna taksa za dr`awe restorana i drugih ugostiteqskih i zabavnih objekata na vodi Komunalna taksa za kori{}ewe obale u poslovne svrhe Komunalne takse na ostale predmete taksirawa Posebna taksa na teritoriji grada Red. prihoda Naziv prihoda 1. Vrsta br. 721112 729113 729114 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 7. 722591 Vlastiti prihodi buxetskih korisnika Naknada za kori{}ewe prirodnih i drugih dobara od op{teg interesa Red. prihoda Naziv prihoda 1. Vrsta br. osim ~amaca koje koriste organizacije koje vr{e odr`avawe i obiqe`avawe plovnih puteva. ODNOSNO GRADA I OSTALIH KORISNIKA JAVNIH PRIHODA Porez na imovinu Red. 8. prihoda Naziv prihoda 1. 722316 Komunalna taksa za prire|ivawe muzi~kog programa u ugostiteqskim objektima 10. 722423 Naknada za puteve koja se pla}a pri godi{woj registraciji vozila na motorni pogon 2. Vrsta br. 722394 14. 722315 Komunalna taksa za dr`awe sredstava za igru 6. dr`avni organi. 722392 12. postavqawe {atora ili druge oblike privremenog kori{}ewa Komunalna taksa za dr`awe i kori{}ewe poslovnih prostorija i poslovnih naprava na vodi. 722456 Naknada za protivgradnu za{titu 3. 722311 Komunalne takse za dr`awe `ivotiwa 2. patenata i autorskih prava Ostali prihodi Ukinuti buxetski prihodi Republike Prilog 3 PRIHODI DRUGIH KORISNIKA I PRIHODI KOJI SE DIJELE IZME\U REPUBLIKE.sredstva za razvoj nerazvijenih dijelova op{tine . prihoda Naziv prihoda 1. drumskih i prikqu~nih vozila na ure|enim i obiqe`enim mjestima koje je za to odredila skup{tina op{tine Komunalna taksa za kori{}ewe slobodnih povr{ina za kampove. 723121 Nov~ane kazne izre~ene u prekr{ajnom postupku za prekr{aje propisane aktom skup{tine op{tine.Broj 18 2. 722412 Naknada za kori{}ewe gra|evinskog zemqi{ta 4. 722395 15. 3. 714111 Porez na imovinu 2. Vrsta br. 4. 722131 Gradske administrativne takse DRUGI PRIHODI BUXETA OP[TINA I GRADOVA Nov~ane kazne Red. prihoda 1. 722391 11. 722521 Prihodi op{tinskih organa uprave 2. 722427 Naknada za Auto-moto savez 7. prihoda Naziv prihoda 1. 719113 Porez na dobitke od igara na sre}u Administrativne takse Red. 722466 Naknade za finansirawe premjera i uspostavqawe katastra nekretnina Prilog 4 PRIHODI BUXETA OP[TINE. 722393 13. 722312 Komunalne takse na firmu 3. 714311 Porez na prenos nepokretnosti i prava Porez na dobitke od igara na sre}u Red.gradova Red. Vrsta br. 9. mart 2009. 721223 Prihodi od zemqi{ne rente 2. prihoda Naziv prihoda 1. Prihodi od davawa prava na eksploataciju prirodnih resursa. 722396 Komunalna taksa za kori{}ewe vitrina radi izlagawa robe van poslovne prostorije Komunalna taksa za kori{}ewe reklamnih panoa Komunalna taksa za kori{}ewe prostora za parkirawe motornih. 722314 Komunalna taksa za kori{}ewe prostora na javnim povr{inama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe 5. 722118 Posebna republi~ka taksa na derivate nafte 4. kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku Prihodi koje ostvaruju organi i organizacije op{tina .Strana 26 . prihoda Naziv prihoda 1. 722467 Sredstva za finansirawe posebnih mjera za{tite od po`ara 5. 714211 Porez na nasqe|e i poklon 3. Vrsta br. osim pristana koji se koristi u pograni~nom rije~nom saobra}aju Komunalna taksa za dr`awe i kori{}ewe ~amaca i splavova na vodi.

javnih slu`bi koje se finansiraju iz buxeta op{tine 3. 712152 Doprinos za osigurawe od nezaposlenosti lica koja se dobrovoqno osiguravaju za slu~aj nezaposlenosti 2. 712122 Doprinos za penzijsko i invalidsko osigurawe za odre|ene kategorije lica van radnog odnosa od obveznika iz ~lana 16. prihoda Naziv prihoda 1. mart 2009. 721229 Ukinuti buxetski prihodi op{tina i grada 4. odnosno grada koja su ukqu~ena u depozit poslovne banke sa kojom nadle`ni organ op{tine. Zakona o zdravstvenom osigurawu 2. 722449 Naknada za odvodwavawe od pravnih lica i gra|ana 5. 712141 Doprinos za zdravstveno osigurawe korisnika penzije i korisnika drugih nov~anih naknada koji upla}uju fondovi za penzijsko i invalidsko osigurawe 3. prihoda Naziv prihoda 1. Vrsta br. 712114 Doprinos za penzijsko i invalidsko osigurawe za dokup sta`a 3.^etvrtak. 712171 Poseban doprinos za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{qavawe lica sa invaliditetom . 729124 Ostali op{tinski prihodi 6. 712169 Ostali doprinosi Prihodi Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{qavawe lica sa invaliditetom Red.Strana 27 5. 7. 712113 Doprinos za penzijsko i invalidsko osigurawe na ispla}ena li~na primawa i druge prihode zaposlenih kojima se sta` osigurawa ra~una sa uve}anim trajawem 2. 712144 Doprinos za zdravstveno osigurawe iz buxeta Republike za lica kojima je priznato pravo po osnovu Zakona o pravima boraca 6. prihoda Naziv prihoda 1. 721222 Prihodi od davawa u zakup objekata op{tine. 712142 Doprinos za zdravstveno osigurawe nezaposlenih lica koje pla}a Zavod za zapo{qavawe 4. 712145 Doprinos za zdravstveno osigurawe po osnovu duga iz ranijih godina 7. 12. Vrsta br. naknade i prihode osiguranika za obavezno osigurawe Prihodi Fonda za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike Srpske Red. Vrsta br. 722468 Naknada za kori{}ewe prirodnih resursa u svrhu proizvodwe elektri~ne energije Prilog 5 PRIHODI FONDOVA Red. Vrsta br. 712147 Doprinos za zdravstveno osigurawe po osnovu materijalnog obezbje|ewa od strane centra za socijalni rad 9. Vrsta br. 6. prihoda Naziv prihoda 1. prihoda Naziv prihoda 1. 722461 722462 ostvarena prodajom {umskih sortimenata Naknada za kori{}ewe komunalnih dobara od op{teg interesa Naknada za kori{}ewe mineralnih voda 6. Vrsta br. 712123 Broj 18 . 8. grada i ustanova . 721213 Prihodi od kamata na sredstva korisnika buxeta op{tine. 722421 Naknada za kori{}ewe puteva Sredstva samodoprinosa Red. 712199 Doprinosi na li~na primawa. 712146 Doprinos za zdravstveno osigurawe po osnovu inostranog osigurawa 8. 712159 Ostali doprinosi za osigurawe od nezaposlenosti Prihodi Javnog fonda za dje~iju za{titu Republike Srpske Red. prihoda Naziv prihoda 1. 712149 Ostali doprinosi za zdravstveno osigurawe Prihodi Zavoda za zapo{qavawe Republike Srpske Red. prihoda Naziv prihoda 1. 712132 Doprinos za zdravstveno osigurawe za lica za slu~aj povreda na radu i profesionalnog oboqewa iz ~lana 17. 712161 Doprinos za dje~iju za{titu po drugim osnovima propisanim Zakonom o dje~ijoj za{titi 2. grada zakqu~i ugovor o deponovawu sredstava po vi|ewu 2. prihoda Naziv prihoda 1. Vrsta br. 712124 712125 712129 Naknada za kori{}ewe puteva Red. 712148 Doprinos za zdravstveno osigurawe iz buxeta Republike za nezaposlena lica 10. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 5. 712143 Doprinos za pro{ireno zdravstveno osigurawe 5. 729121 Samodoprinos na teritoriji op{tine / grada Ostali prihodi Red. Vrsta br. Vrsta br. Zakona o penzijskom i invalidskom osigurawu Doprinos za penzijsko i invalidsko osigurawe za lica kojima se naknadno utvr|uje sta` osigurawa po rje{ewu fonda za penzijsko i invalidsko osigurawe zaposlenih Doprinos za penzijsko i invalidsko osigurawe za dobrovoqno osigurawe Doprinos po osnovu uplata duga iz ranijih godina Ostali doprinosi Prihodi Fonda za zdravstveno osigurawe Republike Srpske Red. prihoda Naziv prihoda 1. 712121 Doprinos za penzijsko i invalidsko osigurawe nezaposlenih koje ispla}uje Zavod za zapo{qavawe 4.

Petrovac . za uplatu carine . Gradi{ka 008 7. 1. 4: dugovawa po rje{ewima kontrolnih organa iz ranijih godina. registarski broj obveznika za uplatu doprinosa fondova i sli~no Prilog 7 SPISAK op{tina i gradova sa broj~anim oznakama ({iframa) Naziv op{tine Oznaka op{tine 1. 7: uplate po akontativnim poreskim prijavama. Prilog 6 Forma i sadr`aj naloga za uplatu javnih prihoda Uplata se vr{i putem platnog naloga koji se popuwava prema uputstvu datom u tabeli: Poqe Naziv 1 Ime po{iqaoca 2 3 4 5 6 7 8 9 Opis Ime po{iqaoca. [amac 013 12.poziv na broj sa carinske fakture. Bile}a 006 5. 2. Mili}i 001 2.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. Kozarska Dubica 007 6. Bosanski Brod 010 9. adresa i broj telefona Svrha doznake Opis prihoda koji se upla}uje Ime primaoca Ime primaoca Datum uplate Datum uplate Ra~un po{iqaoca: Ra~un po{iqaoca ###-###-########-## (poqe se ne popuwava ako se pla}a u gotovini) Ra~un primaoca: Ra~un primaoca ###-###-########-## Iznos Iznos koji se upla}uje u KM Hitno Transakcija koja se izvr{ava odmah ide putem RTGS sistema Broj poreskog Jedinstveno identifikuje obveznika poreskog obveznika koji vr{i uplatu (JIB) ili (JMBG) Vrsta uplate 0: redovna. 2: povrat novca. 1: prinudna naplata po rje{ewu ili odluci.Strana 28 . doprinosa i drugih javnih prihoda {ifra buxetske organizacije ####### (prema {ifarniku Ministarstva finansija) Za uplatu po fakturi. Novi Grad 011 10. Bawa Luka 002 3. Bratunac 015 10 11 12 . 12. Krupa na Uni 009 8. mart 2009. 8: ostalo. 5: uplate po reprogramiranim dugovima. 6: uplate po rje{ewima PU iz teku}e godine. prilikom uplate poreza.Drini} 012 11. Bijeqina 005 4. 9: kamata Vrsta prihoda ######: {ifra prihoda koji se pla}a Poreski period: od Po~etak poreskog perioda (dd/mm/gg) 13 14 Poreski period: do Op{tina 15 Buxetska organizacija Poziv na broj ########## 16 Zavr{etak poreskog perioda (dd/mm/gg) ###: {ifra op{tine: poreski obveznik popuwava {ifru op{tine prema {ifarniku op{tina.

31. 36.okru`nog suda slu`benoj ili osnovnog suda koji je du`nosti vodio postupak Naknada ostalih Odgovaraju}a {ifra buxetske tro{kova organizacije . 12. 42. 27. decembra 2006. 38. 41. 25.Republi~ke uprave carina koja je izvr{ila cariwewe robe Posebna taksa u Odgovaraju}a {ifra buxetske postupku prinudne organizacije . 32. Prilog 8 NAPOMENA Kod popuwavawa naloga za uplatu za odre|ene vrste prihoda koriste se odgovaraju}e {ifre buxetskih organizacija prema sqede}em: 1 1. 59. 50. Naziv potro{a~ke jedinice Broj Broj Broj mini. 34.suda koji vodi postupak Nov~ane kazne za Odgovaraju}a {ifra buxetske krivi~na djela organizacije . prihoda 1 722511 Prihod republi~kih organa i organizacija 2 722513 Carinsko evidentirawe 3 722515 4 722211 5 723114 6 723115 Broj 18 . koji se evidentira u Centralnom registru nov~anih kazni. 56. koji ozna~ava broj prekr{ajnog naloga ili rje{ewa suda. odnosno organizacijama socijalnog osigurawa. 40. buxetskih fondova i fondova koristi se “{ifra buxetske organizacije” 9999999.republi~kog u postupcima iz organa koji je vodio postupak nadle`nosti republi~kih organa Vlastiti prihodi Odgovaraju}a {ifra buxetske op{tinskih organizacije . 44. 22. 58. 60. mart 2009. 26.jedicije nice NAPOMENA: [ifra op{tine “016” . Banke su obavezne broj unesen u poqu “poziv na broj” kontrolisati po modulu 11 sa ponderima “987698769”. 51. 47. godine Oduzeta sredstva i Odgovaraju}a {ifra buxetske imovinska korist organizacije . 37. 39. 20. 29. 23.buxetske potrostarstva orga. broj 34/06) i {ifra “723121” Nov~ane kazne izre~ene u prekr{ajnom postupku za prekr{aje propisane aktom op{tine. br. 33. 18. op{tina i gradova. za kazne izre~ene u prekr{ajnom postupku ili prekr{ajnim nalogom do 31. 13.republi~kog izri~u nadle`ni organa koji je vodio republi~ki organi postupak. 61. 46. 57.suda koji je vodio postupak Nov~ane kazne za Odgovaraju}a {ifra buxetske prekr{aje koje organizacije . 35. {ifra “723111” Nov~ane kazne za prekr{aje i tro{kovi prekr{ajnog postupka za prekr{aje propisane zakonom (Zakon o prekr{ajima Republike Srpske. Br~ko ^ajni~e ^elinac Derventa Doboj Fo~a Gacko Pelagi}evo Ustipra~a Petrovo Han Pijesak Jezero Osmaci Kalinovik Ribnik Kotor Varo{ Kupres Lakta{i Lopare Qubiwe Modri~a Vukosavqe Mrkowi} Grad Nevesiwe Dowi @abar Prijedor Prwavor Rogatica Rudo O{tra Luka Kasindo Lukavica Pale Isto~ni Stari Grad Trnovo Kne`evo Sokolac Srbac Srebrenica Berkovi}i [ekovi}i [ipovo Tesli} Isto~ni Drvar Trebiwe Ugqevik Vi{egrad Vlasenica Zvornik Bosanska Kostajnica SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 2. 2 Predsjednik Republike Srpske 3 01 4 01 5 001 . Prilog 9 SPISAK BUXETSKIH KORISNIKA BUXETA REPUBLIKE SA BROJ^ANIM OZNAKAMA ([IFRAMA) R. 016 023 025 027 028 031 033 034 036 038 041 043 045 046 050 053 055 056 059 061 064 066 067 069 072 074 075 078 080 081 085 088 089 090 091 093 094 095 097 099 100 102 103 105 107 109 113 116 119 135 R. 62. 30.Br~ko koristi se samo kod upla}ivawa doprinosa i drugih prihoda za osigurawe prema vanbuxetskim fondovima. 14. 52.^etvrtak.okru`nog suda krivi~nog ili osnovnog suda koji je postupka vodio postupak Za upla}ivawe ostalih vrsta prihoda iz Naredbe o upla}ivawu odre|enih prihoda buxeta Republike. objavqen u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. 43. 15.buxetskog buxetskih korisnika op{tine koja je korisnika uvela sistem trezorskog poslovawa Prihodi Odgovaraju}a {ifra buxetske op{tinskih organizacije .op{tinskog organa uprave organa uprave Naknade tro{kova Odgovaraju}a {ifra buxetske branilaca po organizacije . 48. 1. Kod upla}ivawa na vrstu prihoda. 19. 28. 16.Strana 29 7 723119 8 722591 9 722521 12 722471 13 722472 [ifra buxetske organizacije Odgovaraju}a {ifra buxetske organizacije koja je korisnik prihoda Odgovaraju}a {ifra buxetske organizacije . odnosno grada obavezno je popuwavawe poqa “poziv na broj”.{a~ke niza. 24. Vrsta Naziv prihoda br. 53. 55. 17.Poreske uprave naplate Republike Srpske Republi~ka sudska Odgovaraju}a {ifra buxetske taksa organizacije . 21. 54. 49. 45.

Stani~no odjeqewe policije Kupres 78. Odjeqewe za pravne i kadrovske poslove 57. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 4 02 03 04 5 001 001 001 ^etvrtak. 2 3 Narodna skup{tina Republike 02 Srpske Ombudsman Republike Srpske za{titnik qudskih prava 02 Vije}e naroda Republike Srpske 02 Republi~ka komisija za utvr|ivawe sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske i Komisija za `albe 02 Republi~ka komisija za utvr|ivawe sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske 02 Komisija za `albe 02 Ustavni sud Republike Srpske 03 Vlada Republike Srpske 04 Buxetska rezerva 04 Vazduhoplovni servis Republike Srpske 04 Republi~ka uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove 04 Program katastarskog premjera 04 Republi~ki sekretarijat za zakonodavstvo 04 Republi~ki sekretarijat za odnose sa Me|unarodnim krivi~nim sudom u Hagu i istra`ivawe ratnih zlo~ina 04 Agencija za dr`avnu upravu 04 Odbor dr`avne uprave za `albe 04 Gender centar . Sektor kriminalisti~ke policije 56. 16. Policijska stanica Kozarska Dubica 71. informatiku i komunikacije 41. 37. 12. 17. Policijska stanica BL .Odjeqewe Doboj 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove . 11. Policijska stanica Gradi{ka 60. Policijska stanica Srbac 63. 12. 3. 25. 7. Policijska stanica Kostajnica 72. 34. Policijska stanica BL .Lazarevo 47. Jedinica za podr{ku PD 44. Stani~no odjeqewe policije Krupa na Uni 74. Jedinica za podr{ku BL 43. 3 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 110 111 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 240 241 242 243 244 6. Policijska stanica Novi Grad 73.Odjeqewe Bijeqina 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove . Specijalna jedinica policije 40. 4. Stani~no odjeqewe policije Bronzani Majdan 49. 24. 28. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Bawa Luka 51. 29. Policijska stanica Omarska 69.Centrala 04 Slu`ba za zajedni~ke poslove Vlade Republike Srpske 04 Helikopterski servis 04 Ministarstvo unutra{wih poslova 07 Ministarstvo u sjedi{tu 07 Slu`ba ministra 07 Direktor policije 07 Uprava policije 07 Uprava kriminalisti~ke policije 07 Uprava za pravne i kadrovske poslove 07 Uprava za materijalno-finansijske i imovinske poslove 07 Uprava za policijsko obrazovawe 07 05 05 05 04 05 05 07 10 10 11 000 001 002 001 001 002 001 001 002 001 12 13 14 16 17 19 19 19 19 19 19 19 19 20 21 12 12 12 12 12 12 12 12 12 001 001 001 001 001 000 001 002 003 004 005 006 007 001 001 000 100 101 102 103 104 107 108 109 1 2 39.Strana 30 . Jedinica za podr{ku Mrkowi} Grad 45. 27. Stanica javne bezbjednosti Mrkowi} Grad 76. 20. Policijska stanica BL . 21.centar za jednakost i ravnopravnost polova 04 Kancelarija pravnog predstavnika 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove . Policijska stanica Kne`evo 64. Policijska stanica O{tra Luka 75. 8. 5.Odjeqewe Bawa Luka 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove . 9. Uprava za analitku. Policijska stanica Lakta{i 61.Lau{ . Policijska stanica Kozarac 70. Odjeqewe za materijalnofinansijske i tehni~ke poslove 59. 31. 33. 22. 23. Sarajevo 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove . 36.Centar 46. 26. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Prwavor 52. Policijska stanica za intervencije 81. 30. Policijska stanica [ipovo 79. Policijska stanica Potkozarje 50. 10. 13. mart 2009. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Mrkowi} Grad 55.Odjeqewe I. Stanica javne bezbjednosti Prijedor 67.Odjeqewe Trebiwe 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove . 38. Stani~no odjeqewe policije Jezero 77. Policijska stanica BL Obili}evo 48. Policijska stanica Ribnik 80. 32. 18. Policijska stanica Qubija 68. Policijska stanica ^elinac 65. 35. CJB Bawa Luka 42. 15.Broj 18 1 2. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Gradi{ka 53.Odjeqewe Prijedor 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove . Odjeqewe za eksplozivne materije i poslove za{tite od po`ara 58. Policijska stanica Kotor Varo{ 66. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Prijedor 54. Policijska stanica Prwavor 62. 19. 14.

Strana 31 3 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 14 5 501 502 503 504 505 506 507 508 509 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 600 601 602 603 604 605 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 001 000 001 1 2 3 82. Odjeqewe za pravne i kadrovske poslove 07 93. Stani~no odjeqewe policije Vukosavqe 07 100. Odjeqewe za materijalnofinansijske i tehni~ke poslove 07 115. Jedinica za podr{ku Fo~a 129. Odjeqewe za materijalnofinansijske i tehni~ke poslove 161. Policijska stanica Rogatica 141. Policijska stanica Han Pijesak 144. Policijska stanica Bratunac 07 120. Policijska stanica Isto~ni Stari Grad 131. Policijska stanica Berkovi}i 163. Policijska stanica Trebiwe 155. Policijska stanica Lopare 07 116. Odjeqewe za analitiku. Odjeqewe za analitiku. informatiku i komunikacije 07 104. CJB Doboj 07 85. informatiku i komunikacije 07 124. Jedinica za podr{ku Bijeqina 07 106. Odjeqewe za materijalnofinansijske i tehni~ke poslove 07 95. Policijska stanica Doboj II 07 88. Policijska stanica za bjezbjednost saobra}aja Bijeqina 07 110. Policijska stanica Ugqevik 07 117. Sektor policije 168. Policijska stanica Petrovo 07 101. informatiku i komunikacije 167. Policijska stanica Trnovo 143. Policijska stanica Qubiwe 164. Policijska stanica Srebrenica 07 119. Policijska stanica Bijeqina 07 108. Policijska stanica Isto~no Sarajevo 140. Odjeqewe za pravne i kadrovske poslove 07 113. Sektor kriminalisti~ke policije 136. Policijska stanica Derventa 07 98. Odjeqewe za eksplozivne materije i poslove za{tite od po`ara 07 114. Policijska stanica Bile}a 166. CJB Bijeqina 07 105. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja [amac 07 91. Policijska stanica Mili}i 07 121. Sektor kriminalisti~ke policije 07 92. Policijska stanica Novo Gora`de 150. Policijska stanica Sokolac 142. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja I. Odjeqewe za analitiku. Sektor policije 152. Policijska stanica [ekovi}i 07 123. Sektor kriminalisti~ke policije 158. Policijska stanica Kozluk 07 126. O[ “Branko ]opi}” Bawa Luka . Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Doboj 07 89. mart 2009. Policijska stanica Rudo 149. Odjeqewe za analitiku. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Fo~a 133. Jedinica za podr{ku Trebiwe 154. Jedinica za podr{ku Doboj 07 86. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Trebiwe 156. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 245 246 300 301 302 303 304 306 307 308 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 400 401 402 403 404 405 406 407 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 500 Broj 18 . Policijska stanica Doboj I 07 87. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Sokolac 134. Odjeqewe za analitiku. Stanica javne bezbjednosti Fo~a 145. Policijska stanica Zvornik 07 125. informatiku i komunikacije 151. Odjeqewe za eksplozivne materije i poslove za{tite od po`ara 138. informatiku i komunikacije 07 84. Odjeqewe za pravne i kadrovske poslove 137. Sektor kriminalisti~ke policije 07 112. Policijska stanica Pale 130. Sarajevo 132. Jedinica za podr{ku Isto~no Sarajevo 128. Policijska stanica za bjezbjednost saobra}aja Zvornik 07 111. Odjeqewe za materijalnofinansijske i tehni~ke poslove 139. Policijska stanica Gacko 165. 12. Odjeqewe za pravne i kadrovske poslove 159. Policijska stanica Kalinovik 147. Policijska stanica Jawa 07 109. Stanica javne bezbjednosti Zvornik 07 118. Policijska stanica Vlasenica 07 122. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Gacko 157. Policijska stanica ^ajni~e 146. Policijska stanica Vi{egrad 148. Odjeqewe za eksplozivne materije i poslove za{tite od po`ara 07 94. Jedinica za podr{ku Zvornik 07 107. Policijska stanica Tesli} 07 96. Policijska stanica Modri~a 07 99. Policijska stanica Brod 07 102. Policijska stanica [amac 07 97.^etvrtak. Policijska stanica Nevesiwe 162. Odsjek za ekspolozivne materije i poslove za{tite od po`ara 160. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Derventa 07 90. Policijska stanica Pelagi}evo 07 103. Sektor grada Bawa Luka 07 83. Ministarstvo prosvjete i kulture 169. CJB Isto~no Sarajevo 07 1 2 127. Osnovno obrazovawe 170. CJB Trebiwe 153. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Vi{egrad 135.

O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Tesli} 256. O[ “Vuk Stefanovi} Karaxi}” Bawa Luka 182. O[ “Mladen Stojanovi}” G. O[ “Vuk Karaxi}” Bara}i 226. O[ “Petar Ko~i}” Prijedor 229. O[ “Petar Ko~i}” Nova Topola 204. O[ “Vasa ^ubrilovi}” Gradi{ka 201. O[ “Dositej Obradovi}” Kne`evo 247. O[ “Dositej Obradovi}” Razboj 252. O[ “Janko Veselinovi}” Mi{in Han 187. O[ “Nikola Tesla” Prwavor 240. O[ “Majka Kne`opoqka” Kne`ica 199. Podgradci 203. O[ “Mladen Stojanovi}” Lakta{i 220. O[ “Branko ]opi}” Prijedor 228. O[ “Vuk Karaxi}” Turjak 205. O[ “Desanka Maksimovi}” Trn 223. O[ “Petar Ko~i}” Sitnica 216. Smrti}i 242. O[ “Branko ]opi}” Prwavor 239. O[ “Sveti Sava” Kotor Varo{ 217. O[ “Vuk Karaxi}” Kozarska Dubica 198. O[ “Dragan Vujanovi}” Svodna 209. O[ “Branko Radi~evi}” Petrovo 234. O[ “Kozarska djeca” Gradi{ka 202. O[ “Petar Ko~i}” [ibovska 246. mart 2009. O[ “]irilo i Metodije” Piskavica 193. O[ “Sveti Sava” Novi Grad 207. O[ “Aleksa [anti}” Bawa Luka 181. O[ “Petar Ko~i}” Kola 190. O[ “Jovan Jovanovi} Zmaj” Srbac 250. O[ “Me{a Selimovi}” Li{wa 244. O[ “Danilo Borkovi}” Gradi{ka 200. O[ “Mladen Stojanovi}” Qubija 236. O[ “Ivo Andri}” Bawa Luka 180. Papandreu” Aleksandrovac 221. O[ “Branislav Nu{i}” Bawa Luka 175. O[ “Branko ]opi}” Bjelajce 227. O[ “Jovan Cviji}” Brezi~ani 232.Strana 32 . O[ “Georgi Stojkov Rakovski” Bawa Luka 184. O[ “Jovan Cviji}” Bawa Luka 178. O[ “Dositej Obradovi}” Bawa Luka 172. O[ “Milo{ Duji}” ^elinac 211. O[ “Jovan Du~i}” Zalu`ani 196. O[ “Desanka Maksimovi}” Drago~aj 188. O[ “Milo{ Crwanski” Poto~ani 245.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 3 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 ^etvrtak. O[ “Zmaj Jova Jovanovi}” Bawa Luka 173. O[ “Ivan Goran Kova~i}” Mrkowi} Grad 225. O[ “Petar Me}ava” Kostajnica 210. O[ “Petar Ko~i}” Mrkowi} Grad 224. O[ “Vuk Karaxi}” Sitne{i 251. O[ “\ura Jak{i}” [argovac 194. O[ “Sveti Sava” Kozarska Dubica 197. O[ “Borisav Stankovi}” Bawa Luka 183. O[ “Stanko Rakita” Vrbawa 195. O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Busnovi 233. O[ “Milan Raki}” Karanovac 191. O[ “Jovan Du~i}” Lamovita 235. O[ “Ivan Goran Kova~i}” Bawa Luka 176. O[ “Sveti Sava” Bawa Luka 177. O[ “Vojislav Ili}” Krupa na Vrbasu 192. O[ “Desanka Maksimovi}” Ribnik 215. O[ “Miroslav Anti}” Bistrica 186. 12. O[ “Vuk Karaxi}” @ivinice 249. O[ “Vuk Karaxi}” Tesli} 255. O[ “Desanka Maksimovi}” Prijedor 231. O[ “Dositej Obradovi}” Prijedor 230. O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Bawa Luka 174. O[ “Petar Ko~i}” Imqani 248. O[ “Vuk Karaxi}” Omarska 237. O[ “Vuk Karaxi}” Novi Grad 206. O[ “Ivo Andri}” Kula{i 243. O[ “Dositej Obradovi}” Blatnica . O[ “Georgios A. O[ “Holandija” Slatina 222. O[ “Nikola Ma~ki}” Previja 214. O[ “Mladen Stojanovi}” Bronzani Majdan 185. O[ “Sveti Sava” G. 3 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 065 066 068 069 070 071 072 073 074 076 077 078 079 080 081 082 083 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 1 2 171. O[ “Milutin Boji}” Potkozarje 189. O[ “Vuk Karaxi}” Dowi Vija~ani 241. Dubrava 1 2 212. O[ “Branko Radi~evi}” Bawa Luka 179. O[ “Rade Marjanac” Strojice 254. O[ “Petar Ko~i}” [iprage 219. O[ “Nemawa Vlatkovi}” [ipovo 253. O[ “Mladen Stojanovi}” Jo{avka 213. O[ “]irilo i Metodije” Trnopoqe 238. O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Maslovare 218. O[ “Branko ]opi}” Dowi Agi}i 208. O[ “Novak Piva{evi}” St.

341. O[ “Vuk Karaxi}” Jezero 264. O[ “Vuk Karaxi}” Bratunac 08 300. O[ “Prota Stevan Du{ani}” Pribini} 08 259. O[ “Petar Ko~i}” Kozluk 08 305. O[ “Vuk Karaxi}” Bijeqina 08 292. 353. O[ “Sveti Sava” Modri~a 08 281. 312. O[ “Gorwa Slatina” G. 346. O[ “Radoje Domanovi}” Osje~ani 08 275. Dragaqevac 08 297. O[ “Petar [kundri}” Japra 08 262. 323. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 142 143 144 145 146 147 148 149 1 309. 331. 347. O[ “Desanka Maksimovi}” Stanari 08 279. O[ “Sveti Sava” Brod 08 266. 339. 332. Obarska O[ “Jovan Jovanovi} Zmaj” Trebiwe O[ “Sveti Vasilije Ostro{ki” Trebiwe O[ “Vuk Karaxi}” Trebiwe O[ “Sveti Sava” Qubiwe O[ “Sveti Sava” Bile}a O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Bile}a O[ “Sveti Sava” Gacko O[ “Risto Prorokovi}” Nevesiwe O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Berkovi}i O[ “Qutica Bogdan” Kalinovik O[ “Sveti Sava” Fo~a O[ “Veselin Masle{a” Fo~a O[ “Rudo” Rudo O[ “Bo{ko Buha” [trpci O[ “Vuk Karaxi}” Vi{egrad O[ “Sveti Sava” Rogatica O[ “Sokolac” Sokolac O[ “Milan Ili} ^i~a [umadijski” Han Pijesak O[ “Mokro” Mokro O[ “Aleksa [anti}” Vojkovi}i O[ “Jovan Du~i}” Kasindo O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Lukavica O[ “Sveti Sava” Isto~no Novo Sarajevo O[ “Jovan Du~i}” ^ajni~e O[ “Drini}” Petrovac-Drini} O[ “Pale” Pale O[ “Trnovo” Trnovo O[ “Sveti Sava” Dubrava O[ “Kozarac” Kozarac O[ “Milo{ Crwanski” Bawa Luka O[ “Dvorovi” Dvorovi O[ “Jovan Cviji}” Driwa~a . O[ “Branko ]opi}” D. 318. 340. 354. O[ “Jefrem Stankovi}” ^e~ava 08 261. Broj 18 . 322. O[ “Sveti Sava” Crneqevo 08 299. O[ “Todor Doki}” Kalenderovci 08 269. 311. O[ “Nikola Tesla” Derventa 08 268. O[ “Vuk Karaxi}” Ro|evi}i 08 307. O[ “Josif Pan~i}” Kozica 08 08 263. 330. O[ “Vuk Karaxi}” Vlasenica 08 303. 325. O[ “Sutjeska” Modri~a 08 289. Crkvina 08 286. 336. 344. Slatina 08 287. O[ “Sveti Sava” Doboj 08 273. O[ “Stefan Nemawa” G. april” Derventa 08 267. 320. O[ “Ivo Andri}” Duli}i 08 260. O[ “Desanka Maksimovi}” O{tra Luka 08 302. O[ “Sveti Sava” Bijeqina 08 294. O[ “]irilo i Metodije” Glavi~ica 08 296. O[ “Aleksa [anti}” Osmaci 08 308. 348. 343. O[ “Milan Raki}” Rudanka 08 277. 351. Paklenica 08 301. O[ “Aleksa [anti}” Vukosavqe 08 284. O[ “Vuk Karaxi}” Vitkovci 08 280. 12. 326. O[ “Petar Ko~i}” Brodac 08 295. 328. O[ “19. 319. O[ “Vuk Karaxi}” Petrovo 08 282. 334. O[ “Obudovac” Obudovac 08 288. O[ “Knez Ivo od Semberije” Bijeqina 08 293. 337. O[ “Sveti Sava” Lopare 08 2 O[ “Veqko ^ubrilovi}” Priboj O[ “Bra}a Jak{i}” Mili}i O[ “Vasa Pelagi}” Pelagi}evo O[ “Kosta Todorovi}” Skelani O[ “Aleksa [anti}” Ugqevik O[ “Filip Vi{wi}” D. O[ “Sveti Sava” Kakmu` 08 283. O[ “Dowi @abar” Dowi @abar 08 290. O[ “Ozren” D. O[ “Petar Ko~i}” Ugodnovi} 08 258.^etvrtak. mart 2009. 333. O[ “Crkvina” G. 355. 313. O[ “Nikola Tesla” Pilica 08 306. 342. 352. O[ “Me{a Selimovi}” Jawa 08 298. 317. O[ “Jovan Du~i}” Bijeqina 08 291. O[ “[amac” [amac 08 285. Trnova O[ “Vuk Karaxi}” Zabr|e O[ “Jovan Du~i}” [ekovi}i O[ “Desanka Maksimovi}” ^elopek O[ “Dositej Obradovi}” Koraj O[ “Dositej Obradovi}” Suvo Poqe O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Srebrenica O[ “Branko Radi~evi}” Bratunac O[ “Petar Ko~i}” Kravica O[ “Petar Petrovi} Wego{“ V. 324. 315. O[ “\ura Jak{i}” Podnovqe 08 276. Dubovik 08 265. O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Boqani} 08 274. 350. O[ “Dositej Obradovi}” Doboj 08 272. O[ “\or|e Panzalovi}” Osiwa 08 270. O[ “Petar Ko~i}” Sjenina Rijeka 08 278. 310. 329. 321. 349. O[ “Vuk Karaxi}” Doboj 08 271. 327.Strana 33 3 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 150 151 152 153 154 155 156 157 159 160 161 162 163 164 165 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 192 194 195 197 200 201 202 204 1 2 3 257. 314. 316. O[ “Sveti Sava” Zvornik 08 304. 338. 335. 345.

372. Centar sredwih {kola Trebiwe 435. Sredwo{kolski centar Rudo 427. Narodna biblioteka [ipovo 440. Sredwa {kola Sokolac 424. 359. 382. 397. S[C “Golub Kure{” Bile}a 433. Sredwa stru~na {kola Jawa 411. Gimnazija “Filip Vi{wi}” Bijeqina 406. Sredwo{kolski centar Bratunac 419.Strana 34 . 394. Narodna biblioteka “]irilo i Metodije” Prijedor 442. 396. 361. 385. 373. 365. Sredwa {kola Rogatica 425. 370. Sredwa {kola “Petar Petrovi} Wego{“ [ekovi}i 416. Gimnazija i Sredwa stru~na {kola Isto~na Ilixa 422. 364. S[C “Vuk Karaxi}” Lopare 413. 388. 378. 389. Institucije kulture 439. 368. Sredwa {kola “Svetozar ]orovi}” Qubiwe 437. 386. Sredwa {kola “Mihajlo Petrovi} Alas” Ugqevik 412. Tehni~ka {kola Trebiwe 436. S[C “Nikola Tesla” Vukosavqe 405. Sredwa {kola “28. 381. S[C “Pero Slijep~evi}” Gacko 431. 376. Tesla” Tesli} SM[ “Jovan Du~i}” Tesli} Sredwo{kolski centar Petrovo Sredwa {kola “Nikola Tesla” Brod 1 2 401. 383. Sredwa {kola “Nikola Tesla” [amac 405. Gimnazija sa tehni~kim {kolama Derventa 402. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 3 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 4 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 5 205 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 ^etvrtak. 362. 358. Tehni~ki {kolski centar Zvornik 415. Sredwa {kola “Ivo Andri}” Vi{egrad 426. 366. 398. Sredwo{kolski centar ^ajni~e 428. S[C “Aleksa [anti}” Nevesiwe 432. 371. 360. S[C “Jovan Cviji}” Modri~a 404. 377. Srpska pravoslavna bogoslovija “Svetog Petra Dabrobosanskog” Fo~a 430. Centar za informisawe i kulturu Kozarska Dubica . 395. mart 2009. 369. 374. 390. Narodna biblioteka Gradi{ka 443. 3 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 17 18 18 18 18 18 18 5 048 049 051 052 053 054 055 056 057 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 079 080 081 083 084 085 086 089 001 000 001 002 003 004 006 2 O[ “Lije{}e” Lije{}e Sredwe obrazovawe Gimnazija Bawa Luka Gra|evinska {kola Bawa Luka Ekonomska {kola Bawa Luka Elektrotehni~ka {kola “Nikola Tesla” Bawa Luka Medicinska {kola Bawa Luka Poqoprivredna {kola Bawa Luka Tehni~ka {kola Bawa Luka Tehnolo{ka {kola Bawa Luka Ugostiteqsko-trgovinskoturisti~ka {kola Bawa Luka [kola u~enika u privredi Bawa Luka Gimnazija Gradi{ka Tehni~ka {kola Gradi{ka Sredwa stru~na i tehni~ka {kola Gradi{ka Sredwa {kola ^elinac S[C “Nikola Tesla” Kotor Varo{ Sredwa {kola “Jovan Du~i}” Kne`evo Gimnazija Mrkowi} Grad Ma{inska {kola Mrkowi} Grad S[C “Petar Ko~i}” [ipovo S[C “Lazar Duki}” Ribnik [C “Petar Ko~i}” Srbac Gimnazija Prwavor Sredwa {kola Prwavor Gimnazija “Sveti Sava” Prijedor Elektrotehni~ka {kola Prijedor Ma{inska {kola Prijedor Poqoprivredno-prehrambena {kola Prijedor Ugostiteqsko-ekonomska {kola Prijedor Medicinsko-tehnolo{ka i gra|evinska {kola Prijedor MS[ “Nikola Tesla” Kozarska Dubica Gimnazija “Petar Ko~i}” Novi Grad Mje{ovita {kola “\uro Radmanovi}” Novi Grad Sredwa stru~na {kola Kostajnica Gimnazija “Jovan Du~i}” Doboj Ekonomska i trgovinska {kola Doboj Medicinska {kola Doboj Tehni~ka {kola Doboj Saobra}ajna i elektro {kola Doboj Upravna. 380. 393.Broj 18 1 356. Poqoprivredna i medicinska {kola Bijeqina 408. Gimnazija “Jovan Du~i}” Trebiwe 434. 400. Republi~ki pedago{ki zavod 438. 12. 379. Ekonomska {kola Bijeqina 407. Sredwo{kolski centar Srebrenica 420. 367. 399. Sredwo{kolski centar Mili}i 418. Ugostiteqska i [UP {kola Doboj Mje{ovita {kola “N. 357. 391. 392. 384. Sredwo{kolski centar Fo~a 429. Gimnazija i SS[ “Petar Ko~i}” Zvornik 414. 375. 363. Sredwo{kolski centar Pale 421. Tehni~ka {kola “Mihajlo Pupin” Bijeqina 410. juni” Isto~no Novo Sarajevo 423. Narodna biblioteka Tesli} 441. Stru~na {kola za radni~ka zanimawa Derventa 403. S[C “Milorad Vla~i}” Vlasenica 417. 387.

Narodna biblioteka Lopare 08 474. 518. 499. 490 491. 494. Narodna biblioteka Pale 08 455. 511. 516. 520. 532. Narodna biblioteka Mrkowi} Grad 08 449. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 4 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 5 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 019 020 021 022 023 024 025 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 055 1 489. Narodna biblioteka “Jovan Du~i}” Kalinovik 08 470. Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske Bawa Luka 08 481. SRNA film Pale 08 456. 523. Narodna biblioteka “Ivo Andri}” ^elinac 08 487. Narodna biblioteka Sokolac 08 454. Narodna biblioteka “Branko Radi~evi}” Derventa 08 478. JU Centar za kulturu Prwavor 08 450. 531. 502. 493. 526. Narodna biblioteka Kotor Varo{ 08 488. 507. 513. Narodna biblioteka Vlasenica 08 461. Spomen-podru~je Dowa Gradina 08 486. 510. 495. 509. Narodna biblioteka “Filip Vi{wi}” Bijeqina 08 472. Dje~ije pozori{te Bawa Luka 08 483. 517. 496. 506. Narodna biblioteka Kne`evo 08 446. 497. Narodna biblioteka Srebrenica 08 484. Narodna biblioteka Doboj 08 475. 501. mart 2009. Narodna biblioteka Han Pijesak 08 458. 530. 528. 12.^etvrtak. 492. Narodna biblioteka Bratunac 08 460. Narodna biblioteka ^ajni~e 08 464. Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske Bawa Luka 08 480. Narodna biblioteka Nevesiwe 08 471. 500. 505. Srpska centralna biblioteka “Prosvjeta” Fo~a 08 463. 503. Broj 18 . Mati~na biblioteka Isto~no Sarajevo 08 457. Narodna biblioteka Vi{egrad 08 452. 504. 515. Narodna biblioteka Ugqevik 08 473. Muzej “Kozare” Prijedor 08 2 Narodna biblioteka Petrovo JU Kwi`evna zadruga Narodna biblioteka Mili}i Narodna biblioteka Berkovi}i Narodna biblioteka Rogatica Narodna biblioteka Trnovo Narodna biblioteka Ribnik Narodna biblioteka “Bo`idar Gora`danin” JU Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica Republike Srpske (Bawa Luka) Narodna biblioteka Isto~ni Stari Grad JU Narodna biblioteka Srbac Republi~ki zavod za za{titu kulturno-istorijskog i prirodnog nasqe|a Arhiv Republike Srpske Republi~ki sekretarijat za vjere Univerzitet u Bawoj Luci Rektorat Bawa Luka Akademija umjetnosti Bawa Luka Arhitektonsko-gra|evinski fakultet Bawa Luka Ekonomski fakultet Bawa Luka Elektrotehni~ki fakultet Bawa Luka Ma{inski fakultet Bawa Luka Medicinski fakultet Bawa Luka Pravni fakultet Bawa Luka Prirodno-matemati~ki fakultet Bawa Luka Poqoprivredni fakultet Bawa Luka Tehnolo{ki fakultet Bawa Luka Fakultet fizi~kog vaspitawa i sporta Bawa Luka Filozofski fakultet Bawa Luka [umarski fakultet Bawa Luka Cedubal Bawa Luka Vi{a tehni~ka {kola Doboj Univerzitet u Isto~nom Sarajevu Rektorat Isto~no Sarajevo Akademija likovnih umjetnosti Trebiwe Ekonomski fakultet Br~ko Ekonomski fakultet Pale Elektrotehni~ki fakultet Isto~no Novo Sarajevo Ma{inski fakultet Isto~no Novo Sarajevo Medicinski fakultet Fo~a Muzi~ka akademija Isto~no Novo Sarajevo Pedago{ki fakultet Bijeqina Poqoprivredni fakultet Isto~no Novo Sarajevo Pravni fakultet Pale Pravoslavni bogoslovski fakultet “Sveti Vasilije Ostro{ki” Fo~a . 525. Narodna biblioteka “Veselin Masle{a” Lakta{i 08 447. 508. 529. Narodna biblioteka Qubiwe 08 469. 498. Narodna biblioteka [amac 08 477. Narodno pozori{te Republike Srpske Bawa Luka 08 482. 521. Muzej Hercegovine Trebiwe 08 466. Narodna biblioteka Novi Grad 08 451. 524. Narodna biblioteka Kostajnica 08 445. Muzej Republike Srpske Bawa Luka 08 479. Narodna biblioteka “Vladimir Ga}in” Bile}a 08 467. Narodna biblioteka [ekovi}i 08 453. 512. Narodna biblioteka Trebiwe 08 465. 519. Narodna biblioteka “Prosvjeta” Rudo 08 462. 514. Narodna biblioteka Gacko 08 468.Strana 35 3 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 4 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 20 22 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 5 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 001 001 001 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 1 2 3 444. Regionalni muzej Doboj 08 476. 527. Narodna biblioteka “Branko ]opi}” Brod 08 485. 522. Narodna biblioteka Zvornik 08 459.

Okru`ni sud Bijeqina 10 604. Muzi~ka {kola Trebiwe 08 561. Okru`no tu`ila{tvo Isto~no Sarajevo 10 601. Program statisti~kih istra`ivawa 09 583. Osnovni sud Bijeqina 10 622. Ino-obaveze 09 585. Centar “Za{titi me” Bawa Luka 08 566. Stara devizna {tedwa 09 587. Javna ulagawa 09 588. Osnovni sud Mrkowi} Grad 10 616. mart 2009. Podru~ni centar Isto~no 09 Sarajevo 578. Stomatolo{ki fakultet Fo~a 08 539. Tehnolo{ki fakultet Zvornik 08 540. Podru~ni centar Zvornik 09 577. Podru~ni centar Doboj 09 575. Muzi~ka {kola “Sveti Roman Melod” Nevesiwe 08 563. Muzi~ka {kola Prijedor 08 556. Muzi~ka {kola Prwavor 08 559. Fakultet za proizvodwu i menaxment Trebiwe 08 535. Studentski i |a~ki domovi 08 543. Okru`no tu`ila{tvo Bijeqina 10 599. Muzi~ka {kola “Vlado Milo{evi}” Bawa Luka 08 555. JU Sredwo{kolski dom Bawa Luka 08 549. Osnovni sud Zvornik 10 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 . Osnovni sud Prijedor 10 619.Strana 36 . Muzi~ka {kola Lukavica 08 558. 12. Republi~ki zavod za statistiku 09 582. Osnovni sud Novi Grad 10 620. Republi~ki devizni inspektorat 09 580. Kazneno-popravni zavod Isto~no Sarajevo 10 613. Muzi~ka {kola “Stevan S. Javna ustanova Centar za edukaciju sudija i javnih tu`ilaca u Republici Srpskoj 10 596. JU Dom u~enik Bijeqina 08 552. Ostala potro{wa . JU Dom u~enika Trebiwe 08 550. Okru`no tu`ila{tvo Doboj 10 600. Osnovni sud Bawa Luka 10 615. Podru~ni centar Trebiwe 09 579. Visoka {kola za turizam i hotelijerstvo Trebiwe 08 542. Okru`ni sud Bawa Luka 10 603. Vrhovni sud Republike Srpske 10 593. Kazneno-popravni zavod Bawa Luka 10 609. JU Studentski centar Isto~no Sarajevo 08 546. Mokrawac” Bijeqina 08 565. Fakultet za fizi~ku kulturu Pale 08 536. Osnovni sud Prwavor 10 617. Muzi~ka {kola “Markus Papandreu” Doboj 08 564. Pravobranila{tvo Republike Srpske 10 595. Ministarstvo finansija 09 570. Osnovni sud Kotor Varo{ 10 621. Ostala potro{wa 09 589. Muzi~ka {kola “Branko Smiqani}” Gradi{ka 08 557. Republi~ko tu`ila{tvo Republike Srpske 10 594. JU Studentski centar Pale 08 547. Centar za obrazovawe i rehabilitaciju slu{awa i govora Bawa Luka 08 567. Fakultet spoqne trgovine Bijeqina 08 537.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 4 31 31 31 31 31 31 31 32 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 18 19 19 19 19 19 19 5 013 014 015 016 017 018 019 001 001 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 001 000 001 002 003 004 005 ^etvrtak. Visoka medicinska {kola Prijedor 08 541. Muzi~ka {kola Zvornik 08 560. Muzi~ka {kola Fo~a 08 562. Saobra}ajni fakultet Doboj 08 538.sukcesija 09 591. 4 19 19 19 21 22 22 22 23 23 23 23 23 24 24 24 24 25 26 27 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 5 006 007 008 001 000 001 002 000 001 003 004 005 000 001 002 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 1 2 3 533. JU Dom u~enika Doboj 08 551. Specijalna osnovna i sredwa {kola “\or|e Nato{evi}” Prijedor 08 568. JU Studentski centar “Nikola Tesla” Bawa Luka 08 544. Ostala potro{wa . Sudska policija Republike Srpske 10 597. Okru`ni zatvor Trebiwe 10 614. Osnovni sud Gradi{ka 10 618. Unutra{we obaveze i 09 potra`ivawa 586. JU Studentski centar Trebiwe 08 548. Okru`no tu`ila{tvo Trebiwe 10 602. Okru`ni zatvor Bijeqina 10 611. JU Studentski centar Zvornik 08 545. Okru`ni sud Isto~no Sarajevo 10 606. Filozofski fakultet Pale 08 534. Okru`ni sud Doboj 10 605. Okru`no tu`ila{tvo Bawa Luka 10 598. Posebno tu`ila{tvo za suzbijawe organizovanog i najte`ih oblika privrednog kriminala Specijalno tu`ila{tvo 10 608. Republi~ki zavod za statistiku 09 581. Specijalno i umjetni~ko obrazovawe 08 554. Ministarstvo pravde 10 592.privatizacija 09 590. JU Dom u~enika Bogoslovija Fo~a 08 553. Podru~ni centar Bawa Luka 09 573. Podru~ni centar Bijeqina 09 1 2 3 576. Kazneno-popravni zavod Fo~a 10 610. Poreska uprava 09 571. Okru`ni sud Trebiwe 10 607. Zavod za slijepe i slabovide “Budu}nost” Derventa 08 569. Podru~ni centar Prijedor 09 574. Poreska uprava Republike Srpske Sjedi{te 09 572. Ostala buxetska potro{wa 09 584. Okru`ni zatvor Doboj 10 612.

646. 635.Sektor turizma i ugostiteqstva Ugostiteqski servis za potrebe republi~kih organa Ministarstvo za prostorno ure|ewe. 630. 644. 1 623. 637. Ministarstvo za porodicu. 647. 632. 664. 639. 657. energetike i razvoja Republi~ki zavod za planirawe Republi~ki zavod za standardizaciju i metrologiju Ministarstvo poqoprivrede. 659. 628. 640. 624. 12. 656. 638. omladinu i sport Prilog 10 BROJ^ANE OZNAKE ([IFRE) KORISNIKA BUXETA OP[TINA Naziv korisnika Grad Op{tina Potro{a~ka jedinica 1 2 Grad Bawa Luka Skup{tina grada 2 Tro{kovi izbora i Izborne komisije2 Gradona~elnik 2 Stru~na slu`ba Skup{tine grada i gradona~elnika 2 Buxetska rezerva 2 Odjeqewe za op{tu upravu 2 Odjeqewe za finansije 2 Odjeqewe za privredu 2 Robne rezerve za potrebe grada 2 Odjeqewe za prostorno ure|ewe 2 Odjeqewe za komunalne i stambene poslove 2 Ure|ewe gra|evinskog zemqi{ta 2 Zajedni~ka komunalna potro{wa 2 Investicije 2 Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu 2 Ostala buxetska potro{wa 2 Odjeqewe za dru{tvenu djelatnost 2 Odjeqewe za inspekcijske poslove 2 Odjeqewe komunalne policije 2 Slu`ba zajedni~kih poslova 2 Centar za socijalni rad 2 Tro{kovi socijalne za{tite 2 Centar za pred{kolsko vaspitawe 2 Vrti} “Je`eva ku}ica” 2 Vrti} “Na{a djeca” 2 Vrti} “Radost” 2 Vrti} “Plavi ~uperak” 2 Vrti} “Kolibri” 2 Vrti} “Pinokio” 2 Vrti} “Bambi” 2 Vrti} “Sunce” 2 Vrti} “Sre}no djetiwstvo” 2 Vrti} “Leptiri}” 2 Vrti} “Neven” 2 Vrti} “P~elica” 2 Vrti} “Prvi koraci” 2 Vrti} “Tijana” 2 Vrti} “Nata{a” 2 Vrti} “Lana” 2 Vrti} “Bubamara” 2 Vrti} “Marija Ma`ar” 2 Banski dvor .Sektor trgovine MTiT . 643. 633. 645. 626. 634. 658.Kulturni centar 2 Institut za istoriju 2 3 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 4 110 111 120 121 122 130 140 150 151 160 170 171 172 173 180 190 210 220 230 240 300 301 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 510 520 . 662. 653. 629. 636. Glavna slu`ba za reviziju javnog sektora Republike Srpske 666. 648. 642. 652. 650. mart 2009.Sekretarijat Republi~ka direkcija za robne rezerve Republi~ki zavod za cijene MTiT .Strana 37 3 31 37 4 70 10 5 001 001 2 Osnovni sud Trebiwe Osnovni sud Fo~a Osnovni sud Doboj Osnovni sud Tesli} Osnovni sud Derventa Osnovni sud Modri~a Osnovni sud Sokolac Osnovni sud Vlasenica Osnovni sud Vi{egrad Osnovni sud Srebrenica Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republi~ka uprava civilne za{tite Ministarstvo nauke i tehnologije Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske Ministarstvo zdravqa i socijalne za{tite Ministarstvo privrede. 625. 655. 663. {umarstva i vodoprivrede Poqoprivreda [umarstvo Vodoprivreda Veterinarstvo Administracija (Sekretarijat) Republi~ka direkcija za vode Republi~ki hidrometeorolo{ki zavod Agencija za pru`awe stru~nih usluga u poqoprivredi Agencija za uzgoj i selekcije u sto~arstvu Ministarstvo saobra}aja i veza Republi~ka direkcija za civilnu vazdu{nu plovidbu Ministarstvo trgovine i turizma Ministarstvo . 631.^etvrtak. 661. 651. 654. gra|evinarstvo i ekologiju Republi~ka direkcija za obnovu i izgradwu Ministarstvo rada i bora~koinvalidske za{tite Ministarstvo za ekonomske odnose i koordinaciju Ministarstvo za izbjeglice i raseqena lica 1 2 665. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 18 18 18 18 18 18 18 19 19 20 21 22 4 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 41 42 42 44 44 45 46 47 46 46 46 46 46 46 47 48 49 50 48 50 55 55 55 55 55 55 55 56 57 58 59 60 5 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 000 001 002 003 004 005 001 001 001 001 001 001 000 001 009 010 014 015 016 001 001 001 001 001 Broj 18 . 660. 641. 649. 627.

Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 002 002 002 002 002 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 840 840 840 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 815 818 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 4 600 700 910 920 930 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 001 012 013 110 120 122 130 140 150 160 190 220 240 300 301 400 600 700 066 058 110 120 122 130 140 150 160 170 180 190 210 220 240 300 301 400 ^etvrtak. stambeno-komunalne poslove i ekologiju Ostala buxetska potro{wa Slu`ba za inspekcijske poslove Slu`ba zajedni~kih poslova Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Pred{kolska ustanova “Poletarac” Teritorijalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice Sredwo{kolski centar Mili}i Narodna biblioteka Op{tina Bijeqina Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i poqoprivredu Odjeqewe za prostorno ure|ewe Odjeqewe za stambeno-komunalne poslove Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu Ostala buxetska potro{wa Odjeqewe za dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za inspekcijske poslove Slu`ba zajedni~kih poslova Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~iji vrti} “^ika Jova Zmaj” 1 Muzej “Semberija” SKUD “Semberija” Turisti~ka organizacija Profesionalna vatrogasna jedinica Bijeqina Vatrogasno dru{tvo Jawa Agencija za razvoj malih i sredwih preduze}a Gimnazija “Filip Vi{wi}” Ekonomska {kola Poqoprivredna i medicinska {kola Tehni~ka {kola “Mihajlo Pupin” Sredwa stru~na {kola Jawa Narodna biblioteka “Filip Vi{wi}” Muzi~ka {kola “Stevan Stojanovi} Mokrawac” Op{tina Kozarska Dubica Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Odjeqewe za op{tu upravu i bora~koinvalidsku za{titu Odjeqewe za finansije. 12.Strana 38 . komunalne i stambene poslove Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu Ostala buxetska potro{wa Odjeqewe za inspekcije Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Pred{kolska ustanova “Lepa Radi}” Zavi~ajni muzej Kulturni centar Profesionalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice Agencija za lokalni razvoj Turisti~ka organizacija Gimnazija . 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 005 005 005 005 005 005 815 815 815 815 815 818 840 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 815 818 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 815 4 501 503 510 600 601 910 054 055 056 057 059 035 011 110 120 130 140 150 160 190 300 400 600 910 920 034 006 110 120 122 130 140 150 160 170 180 190 220 300 301 400 510 520 600 700 910 920 015 1 Odsjek za civilnu za{titu Mjesne zajednice Gradska razvojna agencija Centar za razvoj i unapre|ewe sela Sportska dvorana “Borik” Gimnazija Gra|evinska {kola Ekonomska {kola Elektrotehni~ka {kola “Nikola Tesla” Medicinska {kola Poqoprivredna {kola Tehni~ka {kola Tehnolo{ka {kola Ugostiteqsko-trgovinskoturisti~ka {kola [kola u~enika u privredi Muzi~ka {kola “Vlado Milo{evi}” Centar “Za{titi me” Centar za obrazovawe i vaspitawe i rehabilitaciju slu{awa i govora Op{tina Mili}i Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe. ra~unovodstvo i naplatu buxeta Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Dje~iji vrti} “P~elica” Vatrogasna jedinica Lokalna agencija za razvoj Op{tinska turisti~ka organizacija MS[ “Nikola Tesla” Centar za informisawe i kulturu Op{tina Gradi{ka Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine Kabinet na~elnika op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu Odjeqewe za dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za urbanizam. gra|ewe. mart 2009.

^etvrtak.Strana 39 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 015 015 015 015 015 015 015 815 818 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 815 818 027 027 027 027 027 027 027 027 027 027 027 027 027 815 815 818 028 028 028 028 028 028 028 4 160 190 300 301 400 600 700 067 022 110 111 120 121 130 140 150 160 220 300 401 501 700 900 018 050 110 120 130 140 150 160 170 180 200 300 400 600 048 049 041 110 120 130 140 150 160 1 Tehni~ka {kola Sredwa stru~na i tehni~ka {kola Narodna biblioteka Op{tina B. Centar za kulturu Op{tina ^elinac Skup{tina op{tine Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine Na~elnik op{tine Stru~na slu`ba na~elnika Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvenu djelatnost Odjeqewe za prostorno ure|ewe. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 815 815 818 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 815 818 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 815 815 818 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 815 818 015 015 015 015 015 4 016 017 004 110 120 130 140 150 160 200 300 400 600 047 048 110 120 121 122 130 140 150 160 300 400 500 035 036 012 110 120 122 130 140 150 160 190 300 301 400 600 700 920 053 040 110 130 140 150 Broj 18 . fizi~ku kulturu. mart 2009. obrazovawe i informisawe Mjesne zajednice Ostali buxetski korisnici Sredwa {kola Narodna biblioteka “Ivo Andri}” Op{tina Derventa Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe Odjeqewe za stambeno-komunalne poslove Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu Mjesne zajednice Centar za socijalni rad Dje~ije obdani{ta “Trol” Teritorijalna vatrogasna jedinica Gimnazija sa tehni~kim {kolama Stru~na {kola za radni~ka zanimawa Narodna biblioteka “Branko Radi~evi}” Op{tina Doboj Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvenu djelatnost Odjeqewe za prostorno ure|ewe . Brod Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne djelatnosti Mjesne zajednice Centar za socijalni rad Dje~ije obdani{te “Beli An|eo” Teritorijalna vatrogasna jedinica Sredwa {kola “Nikola Tesla” Narodna biblioteka “Branko ]opi}” Op{tina Novi Grad Skup{tina op{tine Na~elnik i kabinet na~elnika Slu`ba za zajedni~ke poslove Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za buxet i finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Centar za socijalni rad Dje~ije obdani{te “P~elica Maja” Kulturno obrazovni centar Gimnazija “Petar Ko~i}” Mje{ovita {kola “\uro Radmanovi}” Narodna biblioteka Op{tina [amac Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~ije obdani{te “Radost” Profesionalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice Turisti~ka organizacija Sredwa {kola “Nikola Tesla” Narodna biblioteka Op{tina Bratunac Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti 1 Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~ije obdani{te “Radost” Profesionalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice Sredwo{kolski centar JU Narodna biblioteka. 12. komunalne i stambene poslove Odjeqewe za inspekcijske poslove i komunalnu policiju Centar za socijalni rad Dje~iji vrti} “Neven” Centar za kulturu.

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 045 045 045 045 045 045 050 050 050 050 050 050 050 050 815 818 053 053 053 053 053 053 053 053 053 053 053 053 053 053 053 815 818 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 4 120 122 130 140 190 700 100 122 190 300 301 500 700 024 062 110 111 120 121 130 140 150 160 190 220 240 300 400 900 019 051 1 Odjeqewe za stambeno-komunalne poslove Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu Odjeqewe za izgradwu. finansije i dru{tvene djelatnosti Ostala buxetska potro{wa Mjesne zajednice Op{tina Ribnik Op{tinska administrativna slu`ba Buxetska rezerva Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Centar za kulturu i informisawe “Ribnik” Mjesne zajednice S[C “Lazar \uki}” Narodna biblioteka “Ribnik” Op{tina Kotor Varo{ Skup{tina op{tine Stru~na slu`ba Skup{tine Na~elnik op{tine Kabinet na~elnika Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvenu djelatnost Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Odjeqewe za inspekcijske poslove i komunalnu policiju Slu`ba za zajedni~ke poslove Centar za socijalni rad Dje~iji vrti} “Larisa [ugi}” Ostali buxetski korisnici S[C “Nikola Tesla” Narodna biblioteka Op{tina Lakta{i Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine i na~elnika op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe Odjeqewe za stambeno-komunalne djelatnosti Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu Ostala buxetska potro{wa Odjeqewe za inspekcijske poslove Slu`ba za zajedni~ke poslove Centar za socijalni rad JU Centar za pred{kolsko vaspitawe i obrazovawe JU “Centar za kulturu i obrazovawe” Turisti~ka organizacija op{tine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 122 130 140 150 160 170 180 190 220 240 300 401 501 510 .Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 028 028 028 028 028 028 028 028 815 815 815 815 815 815 818 818 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 038 038 038 038 038 038 038 038 038 038 038 038 038 038 038 038 815 818 043 043 043 043 043 043 043 045 045 4 170 180 190 200 300 401 510 600 038 039 040 041 042 043 038 039 110 120 122 130 140 190 300 301 700 110 130 190 300 500 600 700 701 702 703 704 705 706 707 920 046 056 110 120 122 130 190 700 110 ^etvrtak. finansije i dru{tvene djelatnosti Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Mjesne zajednice Op{tina Petrovo Skup{tina op{tine Administrativna slu`ba Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Centar za kulturu Profesionalna teritorijalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice MZ Karanovac MZ So~kovac MZ Kakmu` MZ Petrovo MZ Porje~ina MZ Kalu|erica MZ Krtova Op{tinska turisti~ka organizacija Sredwo{kolski centar Narodna biblioteka Op{tina Jezero Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Administrativna slu`ba op{tine Ostala buxetska potro{wa Mjesne zajednice i naseqena mjesta Op{tina Osmaci Skup{tina op{tine 1 Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu. prostorno ure|ewe i komunalne poslove Odjeqewe za privredu. prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Odjeqewe za privredu. Ugostiteqska i [UP {kola Narodna biblioteka Regionalni muzej Op{tina Pelagi}evo Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu.Strana 40 . obnovu i razvoj Mjesne zajednice Centar za socijalni rad Dje~ije obdani{te “Majka Jugovi}a” Centar za kulturu i obrazovawe Teritorijalna vatrogasna jedinica Gimnazija “Jovan Du~i}” Ekonomska i trgovinska {kola Medicinska {kola Tehni~ka {kola Saobra}ajna i elektro {kola Upravna. mart 2009. 12.

finansije i dru{tvene djelatnosti Ostala buxetska potro{wa Mjesne zajednice S[C “Nikola Tesla” Op{tina Mrkowi} Grad Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu i dru{tvene djelatnosti 1 2 Odjeqewe za privredu i finansije 0 Odjeqewe za prostorno planirawe i 0 komunalne poslove Odjeqewe za izgradwu grada i upravqawe imovinom 0 Ostala buxetska potro{wa 0 Odjeqewe za inspekcijske poslove 0 Slu`ba zajedni~kih poslova Skup{tine i na~elnika op{tine 0 Centar za socijalni rad 0 Dje~iji vrti} “Miqa \ukanovi}” 0 Gimnazija 0 Ma{inska {kola 0 Narodna biblioteka 0 Op{tina Dowi @abar Skup{tina op{tine 0 Na~elnik op{tine 0 Buxetska rezerva 0 Administrativna slu`ba op{tine 0 Ostala buxetska potro{wa 0 Mjesne zajednice 0 Op{tina Prijedor Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine 0 Naknade i grantovi politi~kim partijama.^etvrtak. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 056 056 818 059 059 059 059 059 059 059 059 059 059 059 059 059 059 815 818 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 815 066 066 066 066 066 066 066 066 815 067 067 067 067 067 4 700 900 009 120 122 130 140 150 160 190 240 300 301 400 600 700 061 037 110 120 122 130 140 150 160 190 300 301 400 600 700 910 920 051 110 120 122 130 140 190 700 052 110 120 122 130 Broj 18 . stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Slu`ba za zajedni~ke poslove Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~iji vrti} Vatrogasno dru{tvo Mjesne zajednice S[C “Vuk Karaxi}” Narodna biblioteka Op{tina Modri~a Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~iji obdani{te “Na{a radost” Teritorijalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice Op{tinska agencija za razvoj malih i sredwih preduze}a Turisti~ka organizacija op{tine Modri~a S[C “Jovan Cviji}” Op{tina Vukosavqe Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za privredu.prostorno 0 .Strana 41 3 067 067 067 067 067 067 067 067 815 815 818 072 072 072 072 072 072 072 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 4 140 160 170 190 220 240 300 400 021 022 010 110 120 122 130 190 700 110 111 112 120 123 124 125 126 127 128 130 131 140 141 150 151 154 155 156 157 158 159 160 161 162 1 Mjesne zajednice Ostali buxetski korisnici JU Narodna biblioteka “Veselin Masle{a” Op{tina Lopare Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine i na~elnika op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe.tro{kovi Odjeqewa 0 Sredstva za unapre|ewe poqoprivrede 0 Program upotrebe naknada po Zakonu o {umama 0 Program iz oblasti obrazovawa 0 Program za fizi~ku kulturu 0 Program za zdravstvenu za{titu 0 Grantovi sredwim i osnovnim {kolama 0 Tro{kovi Komisije za odre|ivawe uslova za izdavawe odobrewa za rad privreda 0 Odjeqewe za prostorno ure|ewe 0 Program za ure|ewe gra|evinskog zemqi{ta 0 Tro{kovi Komisije za pregled projektne dokumentacije i tehni~kog prijema objekata . 12. odbornicima i tro{kovi izbora 0 Grantovi mjesnim zajednicama 0 Stru~na slu`ba na~elnika op{tine 0 Program alternativnog smje{taja i podr{ka povratka 0 Kabinet na~elnika 0 Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine i na~elnika op{tine 0 Plate i naknade funkcionera i zaposlenih radnika 0 Slu`ba za inspekcijski nadzor 0 Slu`ba komunalne policije 0 Odjeqewe za op{tu upravu 0 Slu`ba za civilnu za{titu 0 Odjeqewe za finansije 0 Statutarna buxetska potro{wa 0 Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti . mart 2009.

mart 2009.Strana 42 .“Preda-Pd” 0 Gimnazija “Sveti Sava” 0 Elektrotehni~ka {kola 0 Ma{inska {kola 0 Poqoprivredno-prehrambena {kola 0 Ugostiteqsko-ekonomska {kola 0 Medicinsko-tehnolo{ka i gra|evinska {kola 0 Narodna biblioteka “]irilo i Metodije” 0 Muzej “Kozare” 0 Sredwa i osnovna muzi~ka {kola 0 Specijalna osnovna i sredwa {kola “\or|e Nato{evi}” 0 Op{tina Prwavor Skup{tina op{tine i Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine 0 Kabinet na~elnika op{tine 0 Odjeqewe za op{tu upravu 0 110 120 130 1 Odjeqewe za finansije Odjeqewe za lokalni ekonomski razvoj i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe Odjeqewe za stambeno-komunalne poslove i investicije Odjeqewe za bora~ko-invalidsku i civilnu za{titu Ostala buxetska potro{wa Odjeqewe za inspekcijske poslove Slu`ba za zajedni~ke poslove Odjeqewe za poqoprivredu. udru`ewa i ostalih nevladinih organizacija 0 Centar za socijalni rad 0 Tro{kovi socijalne za{tite 0 Ostali vidovi socijalne za{tite 0 Sredstva za pred{kolsko obrazovawe 0 Pozori{te Prijedor 0 “Galerija 96” 0 Zadu`bina “Sretena Stojanovi}a” 0 Program iz oblasti kulturnih manifestacija 0 Program iz oblasti kulturnoumjetni~kih dru{tava 0 Program za podr{ku omladini 0 Programi za nevladine organizacije 0 Projekti ostalih udru`ewa i fondacija 0 Sredstva za razvojne projekte i podsticaj zapo{qavawu 0 Turisti~ka organizacija 0 Teritorijalna vatrogasna jedinica 0 Agencija za ekonomski razvoj op{tine Prijedor . 12. vodoprivredu i {umarstvo Centar za socijalni rad Dje~iji vrti} “Na{a radost” Vatrogasno dru{tvo “Prwavor” Gimnazija Sredwa {kola JU Centar za kulturu Op{tina O{tra Luka Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Administrativna slu`ba op{tine Ostala buxetska potro{wa Mjesne zajednice Op{tina Kne`evo Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za privredu i finansije Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Odjeqewe za inspekcijske poslove i komunalnu policiju Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~ije obdani{te “Radojka Laki}” Vatrogasna jedinica Kne`evo Mjesne zajednice Sredwa stru~na {kola “Jovan Du~i}” Narodna biblioteka Op{tina Srbac Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne djelatnosti Ostala buxetska potro{wa Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine i Slu`ba zajedni~kih poslova Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Pred{kolska ustanova “Na{a radost” . 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 815 815 818 081 081 081 081 081 081 081 093 093 093 093 093 093 093 093 093 093 093 093 093 093 815 818 095 095 095 095 095 095 095 095 095 095 095 095 095 4 140 150 160 170 180 190 220 240 250 300 400 600 026 027 011 110 120 122 130 190 700 110 120 122 130 140 160 190 220 300 301 400 600 700 020 008 110 120 122 130 140 150 160 190 240 300 301 400 1 2 Odjeqewe za stambeno-komunalne poslove 0 Program za op{tu komunalnu potro{wu i ostale vidove komunalne potro{we 0 Program za odr`avawe i 0 rekonstrukciju puteva Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu 0 Ostali rashodi iz nadle`nosti Odjeqewa za bora~ko-invalidsku za{titu 0 Ostala buxetska potro{wa 0 Programi iz oblasti kulturnih manifestacija 0 U~e{}e u finansirawu javnih medija 0 Sredstva za ostale vidove socijalne za{tite 0 Sredstva za razvojne projekte i podsticaj zapo{qavawa 0 Sredstva za finansirawe saveza.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 3 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 815 815 815 815 815 815 818 818 840 840 075 075 075 075 4 170 171 172 180 181 190 201 202 203 204 205 300 301 302 400 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 600 910 028 029 030 031 032 033 003 055 002 014 ^etvrtak.

dru{tvene djelatnosti i inspekcijske poslove Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Ustanova za pred{kolsko obrazovawe i vaspitawe “Prvi koraci” S[C “Milorad Vla~i}” JP Narodna biblioteka .^etvrtak.Strana 43 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 815 815 818 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 815 818 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 815 818 4 122 130 140 150 160 170 180 190 240 300 301 400 500 600 700 044 045 002 110 120 122 130 140 150 160 190 300 301 400 500 600 700 910 060 036 110 120 130 140 150 160 190 300 400 065 023 1 2 Teritorijalna vatrogasna jedinica 0 Mjesne zajednice 0 Agencija za razvoj malih i sredwih preduze}a 0 [C “Petar Ko~i}” 0 JU Narodna biblioteka Srbac 0 Op{tina Srebrenica Skup{tina op{tine 0 Stru~na slu`ba SO 0 Na~elnik op{tine 0 Stru~na slu`ba na~elnika i zajedni~kih poslova 0 Buxetska rezerva 0 Odjeqewe za op{tu upravu 0 Odjeqewe za finansije 0 Odjeqewe za privredu 0 Odjeqewe za dru{tvene djelatnosti i javni servis 0 Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove 0 Ostala buxetska potro{wa 0 Centar za socijalni rad 0 Tro{kovi socijalne za{tite 0 Dje~ije obdani{te “Poletarac” 0 Vatrogasna jedinica Srebrenica 0 Mjesne zajednice 0 Sredwo{kolski centar 0 Narodna biblioteka 0 Op{tina [ekovi}i Skup{tina op{tine 0 Na~elnik op{tine 0 Buxetska rezerva 0 Odjeqewe za op{tu upravu 0 Odjeqewe za finansije 0 Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti 0 Ostala buxetska potro{wa 0 Javna ustanova pred{kolskog obrazovawa i vaspitawa “Majka Jevrosima” 0 Mjesne zajednice 0 Sredwa {kola “Petar Petrovi} Wego{” 0 JU Narodna biblioteka 0 Op{tina [ipovo Slu`ba Skup{tine 0 Slu`ba na~elnika 0 Buxetska rezerva 0 Op{tinska admistrativna slu`ba 0 Investicije 0 Ostala buxetska potro{wa 0 Centar za socijalni rad 0 Dje~ije obdani{te “Mladost” 0 Ostali buxetski korisnici 0 Sredwo{kolski centar “Petar Ko~i}” 0 Narodna biblioteka 0 Op{tina Tesli} Skup{tina op{tine 0 Na~elnik op{tine 0 1 Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu sa inspekcijom i komunalnom policijom Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe Odjeqewe za stambeno-komunalne poslove Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu Ostala buxetska potro{wa Slu`ba za zajedni~ke poslove Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~iji obdani{te “Pal~i}” SPKD “Prosvjeta” Tesli} Vatrogasna jedinica Mjesne zajednice SM[ “Nikola Tesla” SM[ “Jovan Du~i}” Narodna biblioteka Op{tina Ugqevik Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~iji vrti} “Du{ko Radovi}” JU Centar za kulturu “Filip Vi{wi}” Profesionalna teritorijalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice Agencija za razvoj malih i sredwih preduze}a Sredwa {kola “Mihajlo Petrovi} Alas” Narodna biblioteka Op{tina Vlasenica Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 3 095 095 095 815 818 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 815 818 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 815 818 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 815 818 103 103 103 4 600 700 910 025 066 110 111 120 121 122 130 140 150 160 170 190 300 301 400 600 700 068 047 110 120 122 130 140 150 190 400 700 064 014 110 120 121 130 170 190 300 400 900 023 001 110 120 Broj 18 . 12. mart 2009.

2473 16051.3084 povr{ine 5. 7. 106/05. prera~unavaju se odgovaraju}im koeficijentima prema godini u kojoj su ostvarene. broj 118/08). Zakona o penzijskom i invalidskom osigurawu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 34/06 i 110/08).r.o. 82. u smislu ~l.772 m2 koja je upisana u list nepokretnosti 1 k.3797 24959. Zakona o Republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Upravni odbor Fonda za PIO Republike Srpske. i ~lana 22.934/2 povr{ine 1. 85/07 i 105/07).0417 8474. 1972. 1975. 8. 1974. Fond za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike Srpske Na osnovu ~l.603/63 povr{ine 978 m2 upisana u posjedovni list 2614 k. s. do 81. 68/03. i to za katastarske parcele: . 20/07.o. br. Vidri}i i . II Katastar nepokretnosti za katastarske parcele navedene u ta~ki I izra|en je u skladu sa propisima. 2. II Plate i osnovice osigurawa iz ta~ke I ove odluke valorizuju se prema kretawu neto plata svih zaposlenih u biv{oj SRBiH i Republici Srpskoj i dovode na 465 KM nivo neto plata u 2005. 1979. Statuta Fonda za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 815 815 818 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 815 818 4 110 120 130 140 150 160 170 180 220 300 400 600 700 062 063 021 110 111 120 122 130 140 141 190 300 400 037 007 ^etvrtak. 83. .228/785 povr{ine 1. Glasinac 1.o. 4. 1971. mart 2009. br.8207 33991. na Osamnaestoj redovnoj sjednici.4542 12147. ta~ka 2. na osnovu ~lana 86. 1 Op{tina Zvornik Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe Odjeqewe za stambeno-komunalne djelatnosti Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu Odjeqewe za inspekcijski nadzor Centar za socijalni rad Dje~iji vrti} “Na{a radost” Profesionalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice Gimnazija i SS[ “Petar Ko~i}” Tehni~ki {kolski centar Narodna biblioteka i Muzejska zbirka Op{tina B. Ko{utica. 1978. 6.Strana 44 . . Vidri}i. evidentirane od 1970. februara 2009. 12. Ko{utica i . stambenokomunalne poslove i lokalni ekonomski razvoj Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Dje~iji vrti} “Kestenko” Sredwa stru~na {kola Narodna biblioteka III Za navedene katastarske parcele stupaju na snagu povr{ine digitalnog katastarskog plana.900 m2 upisana u posjedovni list broj 2017 k.432 m2 i 1185 povr{ine 3. 3. Dr Tihomir Gligori}. kao godinom koja prethodi godini ostvarivawa prava na penziju. 9. 67/04. i to: Redni broj 1. godine Bawa Luka Direktor.0873 14099. godine. stav 3. uzimaju za obra~un penzijskog osnova za odre|ivawe starosne i invalidske penzije.780 m2 upisana u posjedovni list broj 2034 k.317 m2 koje su upisane u list nepokretnosti 1 k. Zakona o penzijskom i invalidskom osigurawu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.5763 RJE[EWE O STUPAWU NA SNAGU KATASTRA NEPOKRETNOSTI DIJELA OP[TINE SOKOLAC I Utvr|uje se da je izra|en katastar nepokretnosti dijela op{tine Sokolac. 106/05. godini kao godini koja prethodi godini na koju su penzije uskla|ene.1184 povr{ine 2. odr`anoj 11.o. ~lana 17. Broj: 21. 10. Zakona o premjeru i katastru nepokretnosti (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. d o n i o j e ODLUKU O UTVR\IVAWU KOEFICIJENATA ZA VALORIZACIJU PLATA ZA 2009. 20/07.03/952. i 211. finansije i dru{tvene djelatnosti Odsjek za urbanizam.546/2 povr{ine 975 m2 koja je upisana u list nepokretnosti 2 k. godinom. 1973. februara 2009. V Ovo rje{ewe stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. 41480. br.2281 29430. GODINU Republi~ka uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republi~ka uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove. 77. 33/08 i 1/09). br. d o n o s i I Ovom odlukom utvr|uju se koeficijenti za valorizaciju plata i osnovica osigurawa koje se. Koeficijenti 1970-2008. 5. zakqu~no sa 2008.7424 19554. 33/08 i 1/09) i ~lana 11. stav 3. IV Danom stupawa na snagu katastra nepokretnosti za katastarske parcele navedene u ~lanu I stavqa se van snage i prestaje da va`i katastar zemqi{ta za katastarske parcele: . 1977. godine. III Plate i osnovice osigurawa koje se uzimaju u obra~un penzijskog osnova. ^avarine.3354 9955. Godina 1970.o. Kostajnica Skup{tina op{tine Op{tinska izborna komisija Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za privredu. . 1976.o.1-60/09 10.

dispozitiva ovog rje{ewa prestaje da va`i ako izgradwa nije zapo~eta u roku od dvije godine od dana po~etka va`ewa dozvole. Poslovnika o radu Dr`avne regulatorne komisije za elektri~nu energiju (“Slu`beni glasnik BiH”. 26. u skladu sa ~lanom 8.o. godine.o. Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqena u “Slu`benom glasniku BiH” i slu`benim glasilima entiteta. ta~ka 4. Sarajevo (u daqem tekstu: GEN-I d. s. regulatoru i operatoru sistema elektri~ne enegije u Bosni i Hercegovini (“Slu`beni glasnik BiH”. br. godine do 28.r. Broj: 01-515-6/09 13.o. Privremena licenca iz ta~ke 1. godine Bijeqina Predsjednik Upravnog odbora. 7/02 i 13/03). Pravilnika o licencama (“Slu`beni glasnik BiH”. Shodno ~lanu 7. po~ev{i od 13.1528 1. 33. 36.o Sarajevo). februara 2009. 12. Usvaja se zahtjev podnosioca: Mje{oviti holding “Elektroprivreda Republike Srpske” Trebiwe. broj 96/04) i ~lana 21. 2. februara 2009.5065 2. marta 2009. za aktivnost me|unarodne trgovine elektri~nom energijom potrebna je licenca DERK-a. 25. 29. 1984. 16. . 4. 14. od 6. februara 2009. Obrazlo`ewe GEN-I d. Sarajevo je podnijet na propisanim obrascima. 1990. Sastavni dio licence su Uslovi za kori{}ewe licence za obavqawe djelatnosti me|unarodne trgovine elektri~nom energijom. za izdavawe dozvole za izgradwu. podnijelo je Dr`avnoj regulatornoj komisiji za elektri~nu energiju (u daqem tekstu: DERK) zahtjev za izdavawe licence za obavqawe djelatnosti me|unarodne trgovine elektri~nom energijom. 4. godine u Trebiwu. Zavisno elektrodistributivno preduze}e “Elektro-Bijeqina” akcionarsko dru{tvo Bijeqina. 2004. 1994. donijela je 1. sa dokazom o prethodno izvr{enoj uplati naknade za rje{avawe zahtjeva i relevantnim dokumentima koji su omogu}ili DERK-u da razumije. 1996. 15. Dru{tvo za trgovinu i prodaju elektri~ne energije.6338 5146. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za elektri~nu energiju Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 24. Zakona o op{tem upravnom postupku (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.2086 318. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 2003. 12.o. regulatoru i operatoru sistema elektri~ne energije u Bosni i Hercegovini (“Slu`beni glasnik BiH”. 1980.7 i 7.7992 2. br. 2007. U ovom smislu.r. broj 13/02).2269 1. broj 38/05). 1999. 37. ~lana 10. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 6949.5259 116. 4. 1987. 67/07 i 113/07). stav 1. 7/02 i 13/03). 20. 21. 1. 11. mart 2009. st. Dr`avna regulatorna komisija za elektri~nu energiju. 1985. ~lana 33. 35. 4. novembra 2008. 2005.Pre~i{}eni tekst (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 1991. februara 2009.2697 1258. od 23.8166 8.o.6797 3088. 18.5049 1. 17. odr`anoj 13. RJE[EWE O IZDAVAWU DOZVOLE ZA IZGRADWU TRAFO-STANICE BIJEQINA IV 1. Zakona o elektri~noj energiji . br. 1981. Dr`avna regulatorna komisija za elektri~nu energiju Na osnovu ~l. 2002. d o n i j e l a j e IV Ova odluka primjewiva}e se na sve zahtjeve za ostvarivawe prava na starosnu i invalidsku penziju od 1.6159 Broj 18 .2602 0. 31. stav 2. 27. 1988. broj 2/05) i ~l. Zavisno elektrodistributivno preduze}e “Elektro-Bijeqina” akcionarsko dru{tvo Bijeqina za izdavawe dozvole za izgradwu elektroenergetskog objekta trafo-stanice Bijeqina IV 35/10 kV. Pravilnika o izdavawu dozvola (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.0993 1. godine. a objavi}e se u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. stav 1. 23.6519 3973. godine Bawa Luka Predsjednik.0000 0. s. Sastavni dio ovog rje{ewa ~ini Dozvola za izgradwu trafo-stanice Bijeqina IV 35/10 kV i Uslovi dozvole za izgradwu. 32. i ~lana 47. 16. godine. snage 2x8 MVA. februara 2011. broj 8/08). oktobra 2008. Sarajevo za obavqawe djelatnosti me|unarodne trgovine elektri~nom energijom. 5. 2001.3401 1.5611 1. ~lana 190. dispozitiva ovog rje{ewa izdaje se na period va`ewa od tri godine. 3. DERK je obavijestio podnosioca zahtjeva svojim aktom broj: 05-28396-4/08. 1982. januara 2009. 1997. 22. ove odluke izdaje se za period od 1. redovnoj sjednici.2092 1. Milenko ^okorilo. 2006. zaprimqen pod brojem: 05-28-396/08.4346 6. Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske. Napomena: Kompletno rje{ewe sa obrazlo`ewem nalazi se na oglasnoj tabli i internet stanici Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.7949 0. 1983. Zakona o prenosu.Strana 45 2. Broj: 759-11/09 (02-18R-9/09) 11. 1998. Zakona o prenosu. razmotri i odlu~i o podnijetom zahtjevu. ta~ka 6. 1989. godine. Izdaje se privremena licenca GEN-I d. na 41. broj 4/09). godine. 1986. 3. ODLUKU O IZDAVAWU PRIVREMENE LICENCE ZA DJELATNOST ME\UNARODNE TRGOVINE ELEKTRI^NOM ENERGIJOM Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske Na osnovu ~lana 67. 2008. 41/04. 2000.8019 7. 30. Dr @eqko Rodi}.^etvrtak.8925 0. Dozvola za izgradwu iz ta~ke 1. i 38.6787 1. na sjednici odr`anoj 26. 34.4697 2198. Zahtjev GEN-I d. 1995. stav 2.7299 628.o. februara 2009. i 2. a objavi}e se u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. 28.o.3749 0. godine. Ovo rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa. 19. Dozvola za izgradwu iz ta~ke 2. a podnosilac zahtjeva je du`an zadovoqiti uslove i kriterijume za dobivawe licence koje svojim pravilima i propisima odredi DERK. Pravilnika o licencama. 13. ~lana 37. registarski broj: 01-515-04/27/09. odlu~uju}i po zahtjevu podnosioca: Mje{oviti holding “Elektroprivreda Republike Srpske” Trebiwe.2.

godine. Nakon sravwewa izvornog teksta Pravilnika o na~inu opremawa `eqezni~kih {inskih vozila aparatima sa hemijskim sredstvima za ga{ewe po`ara (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. do koje je do{lo na na~in {to je propu{teno poslije rije~i: “osobqa” dodati broj: “(659)”. pravnim i finansijskim mogu}nostima podnosioca zahtjeva da ispuni sve kriterijume. 10. DERK je stoga pripremio po~etnu verziju Uslova za kori{}ewe privremene licence za obavqawe djelatnosti me|unarodne trgovine.r. Nikola Peji}. godine Bawa Luka Sekretar Ministarstva saobra}aja i veza. d a j e ISPRAVKA Pravilnika o na~inu opremawa `eqezni~kih {inskih vozila aparatima sa hemijskim sredstvima za ga{ewe po`ara 1. godine Bawa Luka Sekretar Ministarstva saobra}aja i veza. Pravilnika o licencama. utvr|eno je da je potrebno ispraviti gre{ku u naslovu Pravilnika. decembra 2008. godine. 1. regulatoru i operatoru sistema elektri~ne energije u Bosni i Hercegovini. januara 2009. protiv ove odluke mo`e se pokrenuti postupak pred Sudom Bosne i Hercegovine. pa se. broj 11/05) poslije rije~i: “Srpskoj” dodaje se broj: “(241)”.r.Strana 46 . februara 2009. broj 11/05) utvr|eno je da je potrebno ispraviti gre{ku u naslovu Pravilnika. januara 2009. niti je na javni poziv DERK-a bilo koje lice kandidovalo svoj interes da u~estvuje u postupku u svojstvu umje{a~a. U skladu sa ~lanom 9. godine. regulatoru i operatoru sistema elektri~ne energije u Bosni i Hercegovini i podzakonskim propisima koji reguli{u predmetnu materiju. DERK je odlu~io da GEN-I d. Ova ispravka }e se objaviti u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. 12. Ovaj dokumenat je od 13. obavqenoj 18. pa se osnovano zakqu~ilo da prijedlog smatra sa~iwenim u skladu sa Zakonom o prenosu. u skladu sa ~lanom 52.04/340-51/09 15. 13/06 i 20/06). Ni u ostavqenom roku. Ova ispravka }e se objaviti u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. s. pa se. objavio u dnevnim novinama i na svojoj internet stranici kratko obavje{tewe za javnost. DERK je najprije. Po pregledu i provjeri svih formalnih elemenata zahtjeva. br. br. 2. Ova ispravka }e se objaviti u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. 13/06 i 20/06).r. Broj: 05-28-396-21/08 26. 2. uslove i standarde propisane zakonom. godine Bawa Luka Sekretar Ministarstva saobra}aja i veza.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. januara 2009. Nakon sravwewa izvornog teksta Pravilnika o radu u smjenama voznog i stani~nog osobqa (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. do koje je do{lo na na~in {to je propu{teno poslije rije~i: “Srpskoj” dodati broj: “(241)”. Pravilnika normativno-pravne tehnike za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Broj: 13. mart 2009. U naslovu Pravilnika o odr`avawu `eqezni~kih vozila u Republici Srpskoj (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. U naslovu Pravilnika o radu u smjenama voznog i stani~nog osobqa (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. od 19. u skladu sa ~lanom 52. Broj: 13. broj 27/05) utvr|eno je da je potrebno ispraviti gre{ku u naslovu Uputstva. godine. Rajka Vukaqevi}. broj 11/05) poslije rije~i: “po`ara” dodaje se broj: “(208)”. Na osnovu svega izlo`enog. podnosilac zahtjeva nije istakao bilo kakav komentar. Rajka Vukaqevi}. Pravilnika normativno-pravne tehnike za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. . godine za dostavqawe komentara javnosti na podnijeti zahtjev za izdavawe licence.2 Zakona o prenosu. u skladu sa ~lanom 52. broj 106/06). Broj: 13.r. januara 2009. od 28. sumiraju}i zahtjev za licencu i odredio rok do 24. do 26. s. januara 2009. d a j e ISPRAVKA Pravilnika o odr`avawu `eqezni~kih vozila u Republici Srpskoj 1. do koje je do{lo na na~in {to je propu{teno poslije rije~i: “opravke” dodati broj: “(266)”. novembra 2008. Rajka Vukaqevi}. u skladu sa obavezom iz ~lana 10. broj: 0528-396-19/08. pripremqen je prijedlog da se zatra`ena licenca izda i dostavqen podnosiocu zahtjeva aktom DERK-a. 13/06 i 20/06). Pravilnika normativno-pravne tehnike za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. dokumenata i informacija prilo`enih uz zahtjev i utvrdio da svjedo~e o tehni~kim.04/340-49/09 15. Rajka Vukaqevi}. s. DERK je izvr{io provjeru podataka. 2. godine Bawa Luka Sekretar Ministarstva saobra}aja i veza. decembra 2008. Pravilnika normativno-pravne tehnike za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. br. godine u sjedi{tu DERK-a u Tuzli. br. kao i svim drugim zainteresovanim ~lanovima javnosti.r.o. s. broj 106/06) poslije rije~i: “osobqa” dodaje se broj: “(659)”.o. a omogu}ena im je prilika da iznesu svoje komentare i na op{toj raspravi.04/340-52/09 15. DERK je konstatovao da nisu dostavqani komentari javnosti u vezi sa podnijetim zahtjevom za dodjelu privremene licence. broj 11/05) utvr|eno je da je potrebno ispraviti gre{ku u naslovu Pravilnika. godine Tuzla Predsjedavaju}i Komisije. U naslovu Uputstva za probne vo`we `eqezni~kih vozila poslije izvr{ene opravke (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. pravilima i propisima DERK-a za dodjelu licence za obavqawe me|unarodne trgovine. d a j e ISPRAVKA Pravilnika o radu u smjenama voznog i stani~nog osobqa Nakon sravwewa izvornog teksta Uputstva za probne vo`we `eqezni~kih vozila poslije izvr{ene opravke (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Ova ispravka }e se objaviti u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. 2. s. podno{ewem tu`be u roku od 60 dana od dana objavqivawa ove odluke.04/340-50/09 15. u skladu sa ~lanom 52. 13/06 i 20/06). Sarajevo izda privremenu licencu za obavqawe djelatnosti me|unarodne trgovine elektri~nom energijom. decembra 2008. do koje je do{lo na na~in {to je propu{teno poslije rije~i: “po`ara” dodati broj: “(208)”. Broj: 13. te respektuju}i i dokaz da je podnosilac zahtjeva prethodno pribavio dozvolu Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine za obavqawe djelatnosti snabdijevawa elektri~nom energijom drugog reda na teritoriji Bosne i Hercegovine. U naslovu Pravilnika o na~inu opremawa `eqezni~kih {inskih vozila aparatima sa hemijskim sredstvima za ga{ewe po`ara (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. uz prethodno objavqivawe odgovaraju}eg obavje{tewa u dnevnim novinama i objavqivawe dokumenta na internet stranici DERK-a. broj 27/05) poslije rije~i: “opravke” dodaje se broj: “(266)”. Kako su na odr`anoj op{toj raspravi izostali bilo ~iji komentari koji su mogli uticati da neki od uslova za kori{}ewe licence budu ure|eni na druga~iji na~in. pa se. registarski broj: 06-03-1075/19/08. novembra 2008. pa se. godine u~iwen dostupnim podnosiocu zahtjeva. decembra 2008. d a j e ISPRAVKA Uputstva za probne vo`we `eqezni~kih vozila poslije izvr{ene opravke 1. Nakon sravwewa izvornog teksta Pravilnika o odr`avawu `eqezni~kih vozila u Republici Srpskoj (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.

. . . godine . . avgusta 2006. . . . . . . .11 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . godine . . . . . . .8 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivawu Op{te bolnice “Sveti apostol Luka” Doboj . . . . oktobra 2008. . . .^etvrtak. . . . od 29. . . . . .10 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . .1 Uredba o kategorijama i zvawima dr`avnih slu`benika . . jula 2008. . . .Strana 47 SADR@AJ VLADA REPUBLIKE SRPSKE 307 Uredba o na~elima za unutra{wu organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u republi~kim organima uprave Republike Srpske . . . . septembra 2008. godine . . . . od 6. . . . . . . . . godine . . . .12 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . . . .5 Odluka o uslovima za po~etak rada Agencije za {ume . . . . . . . . . . godine . . . od 18. . . . . . . . . . . . . godine . . . . . . . . . decembra 2008. . . . . . . . . . godine . . . .6 Odluka o dodjeli koncesije za istra`ivawe i eksploataciju mrkog ugqa na le`i{tima “Maslovare” i “Hrva}ani” op{tina Kotor Varo{ preduze}u DOO “Eko Green Energy” Kotor Varo{ . . . . . . . . . . broj: 04/1-012-2413/08. . . . . . . . . . . . . . . . . . . od 15. . .13 Rje{ewe o imenovawu ~lanova Privremenog nadzornog odbora JP “Autoputevi Republike Srpske” . . . . . . . . . . od 12. . godine . . . . . . . broj: 04/1-012-2-281/09 . . . . . . .14 Rje{ewe o imenovawu Komisije za izbor ~lana Savjeta za razvoj visokog obrazovawa i osigurawe kvaliteta . . . . . . . . . . . . . . . . broj: 04/1-012-1106/08. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . od 4. . . . . . . . broj: 04/1-012-1332/08. . . . . . . . . broj: 05-312-1290/06. mart 2009. . . . . . . . . . novembra 2008.13 Rje{ewe broj: 04/1-012-2-306/09 . . septembra 2008. . . . . . . . . . od 6. . . . . juna 2008. . . . . . . od 24. . . . . . . . . . . . . broj: 04/1-012-2124/08. broj: 04/1-012-2585/08. . . . . . . . . . . . . . . . . maja 2008. godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 308 309 310 311 312 327 329 313 314 331 315 332 333 316 317 318 334 319 336 320 337 321 338 322 339 323 340 341 342 343 324 325 344 . . od 10. . . . . . . . . . . broj: 04/1-012-2-280/09 . . . . . . . .3 Uredba o radnim mjestima namje{tenika . godine . broj: 04/1-012-2898/08. . . . . . . . godine . . . . . . .13 Rje{ewe o imenovawu ~lanova Upravnog odbora Kwi`evne zadruge . . . . . . . . . . . . . . . . . . godine . . . . . . . . . . . broj: 04/1-012-2-339/09 . godine . . broj: 04/1-012-761/08. . . . . . . .12 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . od 15.13 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . .7 Odluka o davawu saglasnosti na Aneks Ugovora o koncesiji za izgradwu hidroelektrana “Bistrica B-1”. . . od 13. . .7 Odluka o prenosu prava vlasni{tva. . . . . . . . . . . .8 Odluka o utvr|ivawu kriterijuma za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe . . . . broj: 02/1-020-991/05. . . . . . . . . . . . . . . . od 29. . . . . . . . .11 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava. aprila 2008. . . . maja 2008. . . . . od 6. . . .12 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. broj: 04/1-012-1333/08.8 Odluka o raspisivawu Javnog konkursa za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe . . . . . .10 335 330 328 326 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. .12 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . .10 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . . maja 2008. . godine . . . . . . broj: 04/1-012-1103/08. . . . . . . . . . . . godine . . godine . . . . . . . . novembra 2008. . . broj: 04/1-012-2234/08. . . . . . od 21.9 Odluka o izmjeni Odluke o prenosu prava kori{}ewa. . . . . . . . . 12. . . . . . . . broj: 04/1-012-1221/08. . broj: 04/1-012-3056/08. . .11 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . decembra 2008. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . . . godine . . . . od 3. . . . . . januara 2008. . . . . . . . . . . . . . . . broj: 04/1-012-2028/08. od 16. . . . godine . . . . . . . . . . od 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . od 11. . . . . jula 2005. . . .4 Odluka o po~etku rada Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Trebi{wice . . . . broj: 04/1-012-1107/08.10 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . . . . . . maja 2008. . . . . . .12 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . .7 Odluka o prenosu prava vlasni{tva. . . . od 30. . . . . . . . . . juna 2008.9 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Odluka o odlagawu od izvr{ewa sudskih odluka po osnovu obaveza koje ~ine unutra{wi dug Republike Srpske . .11 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . godine . . . . juna 2008. . . . . . . od 15. . . . . godine . . . . . . broj: 04/1-012-2675/08. . . . . . broj: 04/1-012-2/08. . . . avgusta 2008. . . . . . . . . . . . godine . . . . . broj: 04/1-012-1399/08. . . . od 10.10 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . . . . . . decembra 2008. . broj: 04/1-012-3041/08. .6 Odluka o odobrewu plasmana sredstava.12 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena.13 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . . . . . . . . . . . . . broj: 04/1-012-1708/08. . .11 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . “Bistrica B-2a” i “Bistrica B-3” na rijeci Bistrici. . . .

.46 OGLASNI DIO . . . . . .15 Rje{ewe o razrje{ewu sekretara Ministarstva pravde . . . . . . . . . . . . . redakcija: (051) 456-357. faks (051) 456-331. . . . . . . .net Rje{ewem Ministarstva informacija Republike Srpske broj 01-411/93 list je upisan u registar javnih glasila pod brojem 37. . . . . . . . . .45 Ispravka Pravilnika o radu u smjenama voznog i stani~nog osobqa . . . . .46 Ispravka Pravilnika o odr`avawu `eqezni~kih vozila u Republici Srpskoj . . . . . . . . . . . . 567-162-10000010-81 kod Volksbank a.46 Ispravka Pravilnika o na~inu opremawa `eqezni~kih {inskih vozila aparatima sa hemijskim sredstvima za ga{ewe po`ara . . . . .16 Osniva~: Vlada Republike Srpske. . .Broj 18 345 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. . . . . . . . .15 Rje{ewe o imenovawu vr{ioca du`nosti direktora Centra za pru`awe besplatne pravne pomo}i . . broj: 05-28-396-21/08 . . . . . . op{tina i gradova i fondova. uvezivawu predvi|ene opreme. . . . .16 strana MINISTARSTVO TRGOVINE I TURIZMA 348 Pravilnik o na~inu evidentirawa i kontroli prometa na benzinskim pumpnim stanicama putem ugra|ene opreme. . . . . . . . . . . . . . . . . Bawa Luka. . . @iro-ra~uni: 562-099-00004292-34 kod NLB Razvojne banke a. . .predstavnika osniva~a u Upravni odbor Javne ustanove “Studentski centar Pale” . ra~unovodstvo: (051) 456-337. 456-341 i 456-349. . . . . . . . . . . .44 REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE Rje{ewe o izdavawu dozvole za izgradwu trafo-stanice Bijeqina IV. e-mail: slglasnikrs@blic. . . . . . . . . . . Tehni~ki urednik Veseqko Kne`evi}. . . . . . .15 MINISTARSTVO FINANSIJA 349 Naredba o upla}ivawu odre|enih prihoda buxeta Republike. . . .org.44 FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURAWE REPUBLIKE SRPSKE Odluka o utvr|ivawu koeficijenata za valorizaciju plata za 2009.15 Rje{ewe o imenovawu predstavnika Fonda za restituciju Republike Srpske AD Bawa Luka u Skup{tini dru{tva kapitala Mje{oviti holding “Elektroprivreda Republike Srpske” Trebiwe Zavisno preduze}e “Elektrokrajina” AD Bawa Luka . . . . Urednik Vi{wa Baji}-Preradovi}. . . . 12. . . . . . . . . . . .slglasnik. . . . . . . . . . . . . . . .14 Rje{ewe o imenovawu Komisije za izbor ~lanova . . . [tampa JU Slu`beni glasnik Republike Srpske Bawa Luka. . . . . . . . .14 Rje{ewe o imenovawu Komisije za izbor direktora Javne ustanove “Studentski centar Pale” . . . . . . . . . Bawa Luka i 551001-00029639-61 kod Nove bawalu~ke banke AD Bawa Luka. . . . . . . . . obavezama servisera i omogu}avawu daqinskog nadzora u svrhu kontrole i na~inu odre|ivawa i dodjele identifikacionog broja ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa . . . . . http://www. . . . . . .09/453-2-77/09 . . broj: 06. . . . . . . . . . Rje{ewe o imenovawu ~lanova Komisije za sprovo|ewe Javnog konkursa za izbor i imenovawe ~lanova Nadzornog odbora “Vodovod” AD Bawa Luka .Strana 48 . mart 2009. . . . . . . . Izdava~: Javna ustanova Slu`beni glasnik Republike Srpske. pretplata: (051) 456-339.46 Ispravka Uputstva za probne vo`we `eqezni~kih vozila poslije izvr{ene opravke . . . . . . . . . godinu . . . . . . . .d. . . . . . . . . . . . . . Bawa Luka. . . . . . . Internet: (051) 456-346.22 346 347 REPUBLI^KA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE Rje{ewe o stupawu na snagu katastra nepokretnosti dijela op{tine Sokolac . . . . . . . . . Direktor i glavni i odgovorni urednik Perica Jovanovi}. Telefon: (051) 456-330. . po{tanski fah 88. . . . .45 DR@AVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRI^NU ENERGIJU Odluka o izdavawu privremene licence za djelatnost me|unarodne trgovine elektri~nom energijom.d. . . . . broj: 01-515-6/09 . . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful