P. 1
broj 018

broj 018

|Views: 66|Likes:
Published by slavenmirkovic

More info:

Published by: slavenmirkovic on May 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2012

pdf

text

original

SLU@BENI GLASNIK

REPUBLIKE SRPSKE
^etvrtak, 12. mart 2009. godine BAWA LUKA Broj 18 God. XVIII Jezik srpskog naroda JU Slu`beni glasnik Republike Srpske, Bawa Luka, Veqka Mla|enovi}a bb Telefon/faks: (051) 456-331, 456-341 Internet: http://www.slglasnik.org E-mail: slglasnikrs@blic.net slgl.finanse@blic.net slgl.oglasi@blic.net
@iro-ra~uni: NLB Razvojna banka a.d. Bawa Luka 562-099-00004292-34 Volksbank a.d. Bawa Luka 567-162-10000010-81 Nova bawalu~ka banka AD Bawa Luka 551-001-00029639-61 Komercijalna banka a.d. Bawa Luka 571-010-00001043-39

307
Na osnovu ~lana 15. stav 1. t. g) i `) i ~lana 43. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08) i ~l. 80. i 81. Zakona o republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 26. februara 2009. godine, d o n i j e l a j e

UREDBU
O NA^ELIMA ZA UNUTRA[WU ORGANIZACIJU I SISTEMATIZACIJU RADNIH MJESTA U REPUBLI^KIM ORGANIMA UPRAVE REPUBLIKE SRPSKE

nih mjesta, opisi poslova radnih mjesta sa kategorijama i zvawima za dr`avne slu`benike, odnosno radnim mjestima namje{tenika; potreban broj dr`avnih slu`benika i namje{tenika za svako radno mjesto i posebni uslovi za zasnivawe radnog odnosa) i v) organizacionog dijagrama ({ematski prikaz odnosa izme|u osnovnih i osnovnih sa unutra{wim organizacionim jedinicama). II - VRSTE ORGANIZACIONIH JEDINICA I USLOVI ZA WIHOVO OSNIVAWE 1. Vrste organizacionih jedinica ^lan 4. (1) Organizacione jedinice osnivaju se kao osnovne i unutra{we organizacione jedinice. (2) Kao osnovne organizacione jedinice u ministarstvima osnivaju se resori ili sektori, a u republi~kim upravama i republi~kim upravnim organizacijama - sektori. (3) U ministarstvima se osnivaju sekretarijati kao posebne organizacione jedinice. (4) Unutra{we organizacione jedinice su: odjeqewe, odsjek i grupa. (5) Vrste i broj organizacionih jedinica utvr|uju se prema obimu i vrsti poslova u republi~kom organu uprave. ^lan 5. (1) Resor se osniva za obavqawe poslova iz jedne ili vi{e oblasti u okviru djelokruga ministarstva. (2) Sektor se osniva za obavqawe poslova iz jedne ili vi{e oblasti u okviru djelokruga ministarstva ili republi~ke uprave ili republi~ke upravne organizacije. (3) Ako je ministarstvo osnovano za vi{e oblasti ili je nastalo spajawem dva ili vi{e republi~kih organa uprave, u okviru resora mo`e se uspostaviti sektor kao unutra{wa organizaciona jedinica. ^lan 6. (1) Sekretarijat ministarstva osniva se kao posebna organizaciona jedinica koja za potrebe ministarstva po pravilu obavqa kadrovske, organizacione, finansijskoplanske i ra~unovodstvene poslove, analiti~ko-informativne, kao i pomo}ne i tehni~ke poslove. (2) Za obavqawe poslova iz stava 1. ovog ~lana sekretarijat kao posebna organizaciona jedinica mo`e osnovati grupu, a izuzetno odsjek ili odjeqewe. ^lan 7. (1) Odjeqewe se mo`e osnovati u okviru resora ili sektora u republi~kim organima uprave, za odre|eno

I - OSNOVNE ODREDBE ^lan 1. Ovom uredbom utvr|uju se na~ela za unutra{wu organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta ministarstava, republi~kih uprava i republi~kih upravnih organizacija (u daqem tekstu: republi~ki organi uprave) i drugih organa i slu`bi na koje se primjewuje Zakon o dr`avnim slu`benicima, vrste organizacionih jedinica i uslovi za wihovo osnivawe, na~in rukovo|ewa organizacionim jedinicama, sistematizacija radnih mjesta, kao i postupak dono{ewa Pravilnika o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (u daqem tekstu: Pravilnik). ^lan 2. Unutra{wa organizacija i sistematizacija radnih mjesta treba da: a) se zasniva na djelokrugu rada organa i radnim procesima u wemu, b) bude prilago|ena cjelini poslova organa, v) omogu}i grupisawe istovrsnih ili srodnih i me|usobno povezanih poslova u odgovaraju}e unutra{we organizacione jedinice, g) obezbijedi djelotvoran i skladan rad republi~kog organa uprave i djelotvoran nadzor nad radom unutar organa, d) obezbijedi brzo i djelotvorno ostvarivawe prava i pravnih interesa stranaka i |) obezbijedi javnost rada organa. ^lan 3. Pravilnik se sastoji od: a) unutra{we organizacije (organizacione jedinice, wihov djelokrug i me|usobni odnosi), b) sistematizacije radnih mjesta (ukupan broj radnih mjesta dr`avnih slu`benika i namje{tenika; nazivi rad-

Strana 2 - Broj 18

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

^etvrtak, 12. mart 2009.

upravno ili teritorijalno podru~je ili za odre|enu vrstu me|usobno povezanih poslova republi~kih organa uprave ~ije obavqawe zahtijeva odre|en stepen samostalnosti i povezanosti u radu. (2) Izuzetno, u republi~kim upravama i republi~kim upravnim organizacijama u kojima nije osnovan sektor, za odre|enu oblast mo`e se osnovati odjeqewe ili odsjek, ukoliko su ispuweni uslovi propisani za wihovo osnivawe. ^lan 8. Odsjek se osniva u okviru odjeqewa za obavqawe srodnih poslova republi~kih organa uprave, drugih me|usobno povezanih poslova, kao i pomo}no-tehni~kih poslova ako wihovo obavqawe zahtijeva odre|enu samostalnost i povezanost u radu. ^lan 9. Grupa se osniva za obavqawe me|usobno povezanih normativno-pravnih i studijsko-analiti~kih poslova. ^lan 10. (1) Unutra{we organizacione jedinice mogu izuzetno imati i druge nazive ako to vi{e odgovara prirodi poslova koji se u tim jedinicama obavqaju (centar, ra~unovodstvo, pisarnica i sl.). (2) Republi~ki organi uprave mogu osnovati i druge organizacione jedinice ako je posebnim zakonom propisana unutra{wa organizacija tih organa ili to nala`u specifi~nosti poslova organa (unutra{wi poslovi, inspektorat i sl.). ^lan 11. (1) Republi~ki organi uprave za obavqawe zakonom utvr|enih poslova iz svog djelokruga rada mogu osnovati podru~ne jedinice sa unutra{wim organizacionim jedinicama ili bez wih. (2) Podru~ne jedinice, wihova nadle`nost i wihovo unutra{we ure|ewe utvr|uju se Pravilnikom iz ~lana 1. ove uredbe u skladu sa zakonom. ^lan 12. Ministar mo`e osnovati kabinet ministra kao posebnu organizacionu jedinicu radi vr{ewa savjetodavnih poslova, protokolarnih poslova i administrativno-tehni~kih poslova koji su zna~ajni za rad ministra. 2. Uslovi za osnivawe unutra{wih organizacionih jedinica ^lan 13. (1) Pored op{tih uslova predvi|enih ovom uredbom, za osnivawe unutra{wih organizacionih jedinica potrebno je: a) za osnivawe sektora kao unutra{we organizacione jedinice u okviru resora najmawe 15 izvr{ilaca, ukqu~uju}i i rukovodioca sektora, b) za osnivawe odjeqewa najmawe {est izvr{ilaca, ukqu~uju}i i rukovodioca odjeqewa, v) za osnivawe odsjeka najmawe ~etiri izvr{ioca, ukqu~uju}i i rukovodioca odsjeka i g) za osnivawe grupe najmawe tri izvr{ioca, ukqu~uju}i i rukovodioca grupe. (2) Izuzetno, zbog specifi~nosti i slo`enosti poslova, Vlada mo`e prilikom davawa saglasnosti na Pravilnik republi~kih organa uprave odrediti za osnivawe unutra{wih organizacionih jedinica i mawi broj izvr{ilaca od utvr|enog broja iz stava 1. ovog ~lana. III - SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA ^lan 14. Sistematizacijom radnih mjesta u smislu ove uredbe obavezno se utvr|uje:

a) ukupan broj radnih mjesta dr`avnih slu`benika i namje{tenika po organizacionim jedinicama, b) opis poslova radnih mjesta, v) naziv radnih mjesta sa kategorijama i zvawima za dr`avne slu`benike i radna mjesta namje{tenika, g) potreban broj dr`avnih slu`benika i namje{tenika za svako radno mjesto i d) posebni uslovi za zasnivawe radnog odnosa. ^lan 15. Opis radnog mjesta sadr`i: opis poslova koji se obavqaju na radnom mjestu, kao i analiti~ku procjenu radnog mjesta u skladu sa kriterijumima, aspektima i nivoima utvr|enim posebnom uredbom. ^lan 16. (1) Kategorije i zvawa dr`avnih slu`benika unose se u sistematizaciju u skladu sa Uredbom o kategorijama i zvawima dr`avnih slu`benika. (2) Razvrstavawe kategorija i zvawa vr{i se po slo`enosti, wihovom zna~aju i doprinosu u ostvarivawu ciqeva rada republi~kih organa uprave. ^lan 17. (1) Radna mjesta namje{tenika utvr|uju se pravilnikom, u skladu sa posebnom uredbom. (2) Razvrstavawe radnih mjesta namje{tenika vr{i se po slo`enosti, wihovom zna~aju u obezbje|ivawu poslova iz ~lana 2. stav 4. Zakona o dr`avnim slu`benicima. IV - RUKOVO\EWE ORGANIZACIONIM JEDINICAMA 1. Rukovo|ewe organizacionim jedinicama ^lan 18. Radom organizacione jedinice rukovodi: a) resorom i sektorom kao osnovnim organizacionim jedinicama u ministarstvu - pomo}nik ministra, b) sekretarijatom ministarstva - sekretar, v) sektorom kao unutra{wom organizacionom jedinicom u ministarstvu - na~elnik sektora, g) sektorom kao osnovnom organizacionom jedinicom u republi~koj upravi, odnosno republi~koj upravnoj organizaciji - pomo}nik rukovodioca republi~ke uprave, odnosno pomo}nik rukovodioca republi~ke upravne organizacije, d) odjeqewem - na~elnik odjeqewa, |) odsjekom - rukovodilac odsjeka, e) grupom - rukovodilac grupe. (2) Kabinetom ministra kao posebnom organizacionom jedinicom rukovodi {ef kabineta. ^lan 19. Rukovodilac organizacione jedinice organizuje, objediwuje i usmjerava rad tih jedinica, odnosno zaposlenih u wima, pru`a neophodnu stru~nu pomo} i obavqa najslo`enije poslove iz djelokruga organizacione jedinice kojom rukovodi. ^lan 20. (1) Pomo}nik ministra rukovodi resorom, odnosno sektorom, odgovara za kori{}ewe finansijskih, materijalnih i qudskih resursa osnovne organizacione jedinice kojom rukovodi. (2) Pomo}nik za svoj rad odgovara ministru. ^lan 21. (1) Radom samostalne republi~ke uprave, odnosno samostalne republi~ke upravne organizacije rukovodi direktor. (2) Direktor iz stava 1. ovog ~lana za svoj rad odgovara Vladi.

^etvrtak, 12. mart 2009.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 18 - Strana 3

(3) Radom republi~ke uprave, odnosno republi~ke upravne organizacije u sastavu ministarstva rukovodi direktor. (4) Direktor iz stava 3. ovog ~lana za svoj rad odgovara ministru. ^lan 22. (1) Zamjenik direktora zamjewuje direktora i obavqa druge poslove koje mu odredi direktor. (2) Zamjenik direktora za svoj rad odgovara direktoru. ^lan 23. (1) Sekretar ministarstva rukovodi sekretarijatom ministarstva, stara se o stawu kadrova u ministarstvu, finansijskim i informati~kim pitawima, tehni~ki uskla|uje rad organizacionih jedinica ministarstva, predla`e plan rada ministarstva po dobijawu planova resora, republi~kih uprava i republi~kih upravnih organizacija iz sastava ministarstva i predla`e planove stru~nog usavr{avawa i osposobqavawa dr`avnih slu`benika, obavqa poslove saradwe ministarstva sa drugim organima, ustanovama i drugim subjektima i druge poslove koje mu povjeri ministar. (2) Sekretar ministarstva za svoj rad odgovara ministru. ^lan 24. (1) Pomo}nik direktora republi~ke uprave, odnosno republi~ke upravne organizacije organizuje rad organizacione jedinice kojom rukovodi, predla`e nacrt plana rada, raspore|uje poslove na unutra{we organizacione jedinice i vr{i nadzor nad wihovim radom; odre|uje i nadzire na~in i vrijeme izvr{ewa poslova, obavqa i druge poslove koje mu povjeri direktor. (2) Pomo}nik direktora za svoj rad odgovara direktoru. 2. Ogovornost za rad organizacionih jedinica ^lan 25. (1) Za rad organizacionih jedinica odgovaraju rukovodioci. (2) Rukovodioci organizacionih jedinica odgovaraju za blagovremeno, zakonito i pravilno obavqawe poslova iz djelokruga organizacione jedinice kojom rukovode. ^lan 26. Rukovodioci unutra{wih organizacionih jedinica (na~elnik sektora, na~elnik odjeqewa, rukovodilac odsjeka i rukovodilac grupe) odgovaraju za svoj rad i rad organizacionih jedinica kojom rukovode, rukovodiocu resora, odnosno sektora u ~ijem je sastavu unutra{wa organizaciona jedinica. ^lan 27. Hijerarhijska odgovornost izme|u rukovodioca osnovnih i unutra{wih organizacionih jedinica, kao odnosa wihove nadre|enosti, odnosno podre|enosti, utvr|uje se organizacionim dijagramom koji je sastavni dio Pravilnika. V - POSTUPAK DONO[EWA PRAVILNIKA ^lan 28. (1) Pravilnik o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta donosi rukovodilac republi~kog organa uprave, uz saglasnost Vlade. (2) Direktor republi~kog organa uprave u sastavu ministarstva, prije upu}ivawa u proceduru dono{ewa pravilnika iz stava 1. ovog ~lana pribavqa mi{qewe nadle`nog ministarstva. ^lan 29. (1) Rukovodilac republi~kog organa uprave, prije upu}ivawa pravilnika Vladi na davawe saglasnosti,

pravilnik dostavqa na mi{qewe Ministarstvu uprave i lokalne samouprave i Ministarstvu finansija. (2) Prilikom dostavqawa pravilnika Vladi na saglasnost rukovodilac republi~kog organa uprave du`an je da prilo`i mi{qewe iz stava 1. ovog ~lana i obrazlo`ewe na date a neprihva}ene prijedloge i primjedbe od Ministarstva uprave i lokalne samouprave i Ministarstva finansija. (3) Prije stupawa na snagu, pravilnik i odluka o davawu saglasnosti objavquju se u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. ^lan 30. Ministarstvo uprave i lokalne samouprave du`no je da u svom mi{qewu predlo`i Vladi da ne da saglasnost na pravilnik ako pravilnik nije usagla{en sa zakonom ili drugim propisom iz oblasti organizacije republi~ke uprave. ^lan 31. Ministarstvo finansija du`no je da u svom mi{qewu predlo`i Vladi da ne da saglasnost na pravilnik ako u buxetu Republike nisu obezbije|ena sredstva za sve dr`avne slu`benike i namje{tenike koji su prema pravilniku potrebni republi~kom organu uprave. VI - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lan 32. Ako je posebnim zakonom ili uredbom propisana unutra{wa organizacija pojedinih organa republi~ke uprave odredbe ove uredbe primjewiva}e se samo na pitawa koja nisu ure|ena tim posebnim propisom. ^lan 33. Do izrade standardnih opisa radnih mjesta za sve kategorije dr`avnih slu`benika i opisa poslova za tipi~na radna mjesta namje{tenika zadr`a}e se postoje}i opisi poslova i zadataka. ^lan 34. Republi~ki organi uprave du`ni su da svoje pravilnike usklade sa ovom uredbom u roku od 30 dana od dana wenog stupawa na snagu. ^lan 35. Stupawem na snagu ove uredbe prestaje da va`i Uredba o na~elima za unutra{wu organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u upravi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 1/03, 29/03 i 41/06). ^lan 36. Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Broj: 04/1-012-2-272/09 26. februara 2009. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade, Milorad Dodik, s.r.

308
Na osnovu ~lana 43. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), a u skladu sa ~lanom 27. stav 2. Zakona o dr`avnim slu`benicima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 26. februara 2009. godine, d o n i j e l a j e

UREDBU
O KATEGORIJAMA I ZVAWIMA DR@AVNIH SLU@BENIKA

^lan 1. Ovom uredbom ure|uju se i utvr|uju kategorije i zvawa radnih mjesta dr`avnih slu`benika kao i uslovi za obavqawe poslova na tim radnim mjestima u mini-

Strana 4 - Broj 18

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

^etvrtak, 12. mart 2009.

starstvima, republi~kim upravama, republi~kim upravnim organizacijama i drugim organima i slu`bama na koje se primjewuje Zakon o dr`avnim slu`benicima. ^lan 2. Kategoriju radnog mjesta odre|uje slo`enost poslova i zadataka, ovla{}ewe, odgovornost i samostalnost radnog mjesta dr`avnog slu`benika, koja je izra`ena kroz propisane posebne uslove koje je potrebno ispuniti. ^lan 3. Poslovi dr`avnog slu`benika su poslovi osnovne djelatnosti republi~kih organa uprave, i to: normativno-pravni poslovi, izvr{avawe zakona i drugih propisa, odlu~ivawe u upravnom postupku, inspekcijski nadzor i ostali stru~ni poslovi republi~kih organa uprave. ^lan 4. (1) U organima uprave utvr|uju se sqede}e kategorije radnih mjesta sa propisanim posebnim uslovima: a) prva kategorija: pomo}nik ministra, rukovodilac republi~ke uprave i rukovodilac republi~ke upravne organizacije - VII stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, najmawe pet godina radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave, b) druga kategorija: sekretar ministarstva, zamjenik i pomo}nik rukovodioca republi~ke uprave, zamjenik i pomo}nik rukovodioca republi~ke upravne organizacije, glavni republi~ki inspektor i sekretar u Agenciji za dr`avnu upravu - VII stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, najmawe pet godina radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave, v) tre}a kategorija: inspektor i interni revizor VII stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, najmawe tri godine radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave, g) ~etvrta kategorija: stru~ni savjetnik, VII stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, najmawe tri godine radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave, d) peta kategorija: rukovodilac unutra{we organizacione jedinice - VII stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, najmawe tri godine radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave, |) {esta kategorija: vi{i stru~ni saradnik - VII stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, radno iskustvo u zavisnosti od zvawa u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave, e) sedma kategorija: stru~ni saradnik - VI stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, najmawe devet mjeseci radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave i `) osma kategorija: stru~ni saradnik - IV stepen stru~ne spreme, odgovaraju}a {kolska sprema - odgovaraju}eg smjera, najmawe {est mjeseci radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave. ^lan 5. (1) Dr`avni slu`benik sti~e zvawe radnog mjesta dr`avnog slu`benika na osnovu propisanih uslova za to radno mjesto koji se odnose na: operativno znawe i vje{tine, upravqawe i rukovo|ewe, odgovornost, slo`enost, zna~aj i uslove rada.

(2) U zvawa se ne razvrstavaju: rukovode}i dr`avni slu`benici, rukovodioci unutra{wih organizacionih jedinica, stru~ni savjetnik i interni revizor. ^lan 6. Radno mjesto inspektora razvrstava se u sqede}a zvawa: a) mla|i inspektor, osim posebnih uslova propisanih u ~lanu 4. stav 1. ta~ka g) ove uredbe, i do jedne godine inspektorskog sta`a, b) inspektor, osim posebnih uslova propisanih u ~lanu 4. stav 1. ta~ka g) ove uredbe, i najmawe jedna godina inspektorskog sta`a i v) vi{i inspektor, osim posebnih uslova propisanih u ~lanu 4. stav 1. ta~ka g) ove uredbe, i najmawe dvije godine inspektorskog sta`a. ^lan 7. Radno mjesto vi{eg stru~nog saradnika razvrstava se u sqede}a zvawa: a) vi{i stru~ni saradnik prvog zvawa: osim propisanih uslova iz Zakona o dr`avnim slu`benicima i posebnih uslova u ~lanu 4. stav 1. ta~ka |), i radno iskustvo od tri godine, b) vi{i stru~ni saradnik drugog zvawa: osim propisanih uslova iz Zakona o dr`avnim slu`benicima i posebnih uslova u ~lanu 4. stav 1. ta~ka |), i radno iskustvo od dvije godine i v) vi{i stru~ni saradnik tre}eg zvawa: osim propisanih uslova iz Zakona o dr`avnim slu`benicima i posebnih uslova u ~lanu 4. stav 1. ta~ka |), i radno iskustvo od jedne godine. ^lan 8. Ukoliko su posebni uslovi u pogledu potrebnog radnog iskustva i polo`enog stru~nog ispita za rad u organima uprave druga~ije propisani posebnim propisom u odnosu na ~l. 4, 6. i 7. ove uredbe, primjewiva}e se taj propis (inspekcija, policija i sl.). ^lan 9. Organi uprave du`ni su da svoje akte o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta usklade za odredbama ove uredbe. ^lan 10. Stupawem na snagu ove uredbe prestaje da va`i Uredba o kategorijama dr`avnih slu`benika (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 29/03 i 41/06). ^lan 11. Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Broj: 04/1-012-2-273/09 26. februara 2009. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade, Milorad Dodik, s.r.

309
Na osnovu ~lana 43. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), a u skladu sa ~lanom 111. stav 1. Zakona o dr`avnim slu`benicima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 26. februara 2009. godine, d o n i j e l a j e

UREDBU
O RADNIM MJESTIMA NAMJE[TENIKA

^lan 1. Ovom uredbom ure|uju se i utvr|uju radna mjesta namje{tenika i uslovi za obavqawe poslova na tim radnim mjestima u ministarstvima, republi~kim upravama, republi~kim upravnim organizacijama i drugim organima

(1) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika prve kategorije sa sredwom stru~nom spremom su: IV stepen stru~ne spreme. kako bi se sredstva Republi~ke direkcije za vode. odgovaraju}a {kolska sprema. godinu. IV Agencija za vode oblasnog rije~nog sliva Save pripremi}e diobni bilans.Strana 5 i slu`bama na koje se primjewuje Zakon o dr`avnim slu`benicima. a nakon uspostavqawa Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Trebi{wice sredstva }e usmjeravati na pripadaju}e agencije za vode u skladu sa diobnim bilansom i nalogom Ministarstva poqoprivrede. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine. {umarstva i vodoprivrede.r. koje }e zajedni~ki sprovoditi do uspostavqawa zakonima predvi|enih slu`bi Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Trebi{wice. d o n i j e l a j e ODLUKU O PO^ETKU RADA AGENCIJE ZA VODE OBLASNOG RIJE^NOG SLIVA TREBI[WICE I Ovom odlukom bli`e se utvr|uju uslovi za po~etak rada Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Trebi{wice. namje{tenik druge kategorije. 12. Radna mjesta namje{tenika su radna mjesta na kojima se obavqaju administrativni. (1) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika prve kategorije. ^lan 10. ^lan 3. februara 2009. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . (4) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika ~etvrte kategorije sa visokom stru~nom spremom su: VII stepen stru~ne spreme. ^lan 9.^etvrtak. odgovaraju}a {kolska sprema. ukqu~uju}i i rukovodioce sa visokom stru~nom spremom su: VII stepen stru~ne spreme. broj 118/08). najmawe {est mjeseci radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa. 310 Na osnovu ~lana 43.d. Posebni uslov za radno mjesto namje{tenika sa osmogodi{wom {kolom je: osmogodi{wa {kola. najmawe jedna godina radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa. broj 50/06). v) u okviru sredwe stru~ne spreme: namje{tenik prve kategorije i namje{tenik druge kategorije i g) namje{tenik u okviru osmogodi{we {kole. odgovaraju}a {kolska sprema. najmawe dvije godine radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa. ^lan 6. ~lana 43. odgovaraju}a {kolska sprema. (2) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika druge kategorije sa visokom stru~nom spremom su: VII stepen stru~ne spreme. (3) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika tre}e kategorije sa visokom stru~nom spremom su: VII stepen stru~ne spreme.). godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. 5. Milorad Dodik. {umarstva i vodoprivrede }e nakon imenovawa v. U republi~kom organu uprave utvr|uju se sqede}a radna mjesta namje{tenika: a) u okviru visoke stru~ne spreme: namje{tenik prve kategorije. a ~ije obavqawe je potrebno radi vr{ewa poslova osnovne djelatnosti iz djelokruga republi~kog organa uprave. Vlada Republike Srpske. kao i dodijeqeni buxet u okviru buxeta Republike Srpske za 2009. 6. III Agencija za vode oblasnog rije~nog sliva Save }e pripremiti Finansijski plan i Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Trebi{wice za 2009. ^lan 11. najmawe tri godine radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa. odgovaraju}a {kolska sprema. odgovaraju}a {kolska sprema. Broj: 04/1-012-2-274/09 26. direktora Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Trebi{wice stvoriti uslove za po~etak rada i funkcionisawe ove agencije. ^lan 4. najmawe jedna godina radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa. ^lan 8. ^lan 5. Organi uprave du`ni su da svoje akte o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta usklade za odredbama ove uredbe. odgovaraju}a {kolska sprema. s. V Ministarstvo finansija }e sa ra~una posebnih namjena za vode sredstva od vodnih naknada i zakupa javnog vodnog dobra u punom iznosu usmjeravati na `iro-ra~un Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Save. {umarstva i vodoprivrede. ^lan 2. Zakona o vodama (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. stav 3. . ove uredbe. (1) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika prve kategorije sa vi{om stru~nom spremom su: VI stepen stru~ne spreme. policija i sl. mart 2009. godinu raspodijelili na pripadaju}e agencije za vode. na sjednici od 26. Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. februara 2009. namje{tenik tre}e kategorije i namje{tenik ~etvrte kategorije. ra~unovodstveno-finansijski. Opis poslova radnih mjesta namje{tenika i uslovi za obavqawe tih poslova utvr|uju se Pravilnikom o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u republi~kom organu uprave. Ukoliko su posebni uslovi druga~ije propisani posebnim propisom u odnosu na ~l. najmawe pet godina radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa. 7. najmawe {est mjeseci radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa. primjewiva}e se taj propis (inspekcija. Zakona o republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. (2) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika druge kategorije sa vi{om stru~nom spremom su: VI stepen stru~ne spreme. ukqu~uju}i i rukovodioce. i 8. II Ministarstvo poqoprivrede. ^lan 7. b) u okviru vi{e stru~ne spreme: namje{tenik prve kategorije i namje{tenik druge kategorije. pomo}no-tehni~ki i drugi poslovi. broj 118/08) i ~lana 23. odgovaraju}a {kolska sprema. najmawe devet mjeseci radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa. (2) Posebni uslovi za radno mjesto namje{tenika druge kategorije sa sredwom stru~nom spremom su: III stepen stru~ne spreme. kao samostalne upravne organizacije sa svojstvom pravnog lica u okviru Ministarstva poqoprivrede.

godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. {umarstva i vodoprivrede (u daqem tekstu: Ministarstvo) imenovati vr{ioca du`nosti direktora Agencije. u iznosu od 1. 68/07. Zakona o {umama (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 312 Na osnovu ~lana 43.za svako tre}ero|eno dijete . VI Agencija mo`e u okviru svog djelokruga. ne mogu se izvr{avati do dono{ewa propisa iz ta~ke I ove odluke. godine. do stupawa na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o utvr|ivawu i na~inu izmirewa unutra{weg duga Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Vlada . V Agencija }e poslove iz svog djelokruga obavqati samostalno. ove ta~ke predla`e direktor Agencije. godine. VIII Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. 17/08 i 64/08). III Vlada Republike Srpske }e na prijedlog Ministarstva poqoprivrede. d o n i j e l a j e ODLUKU O ODOBREWU PLASMANA SREDSTAVA I Odobrava se plasman sredstava koja su buxetom Republike Srpske za 2009. VII Godi{wi program rada i finansijski plan. u skladu sa Odlukom Ustavnog suda Republike Srpske. Milorad Dodik. s. izvan sjedi{ta.r. Vlada Republike Srpske. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. broj 11/09). Milorad Dodik. s. a odnose se na obaveze koje ~ine unutra{wi dug Republike Srpske u skladu sa Zakonom o utvr|ivawu i na~inu izmirewa unutra{weg duga Republike Srpske. na sjednici od 26. Zakona o republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. uz saglasnost Ministarstva. {umarstva i vodoprivrede.000. broj 82/06). Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. d o n i j e l a j e I Privremeno se obustavqa izvr{ewe sudskih odluka po osnovu obaveza koje ~ine unutra{wi dug Republike Srpske. 313 Na osnovu ~lana 43. stav 3.00 KM. ~iji }e se poslovi. ODLUKU O USLOVIMA ZA PO^ETAK RADA AGENCIJE ZA [UME I Ovom odlukom utvr|uju se uslovi za po~etak rada Agencije za {ume Republike Srpske (u daqem tekstu: Agencija). februara 2009. broj 118/08).iznos od 800. po postupku regulisanom Uputstvom o na~inu i postupku isplate nov~ane naknade za tre}e i ~etvrto dijete po Odluci o odobravawu plasmana sredstava Vlade Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. ~lana 44. februara 2009. februara 2009. broj 118/08). mart 2009. IV Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Vlada Republike Srpske. s. d o n i j e l a j e ODLUKU O ODLAGAWU OD IZVR[EWA SUDSKIH ODLUKA PO OSNOVU OBAVEZA KOJE ^INE UNUTRA[WI DUG REPUBLIKE SRPSKE 311 Na osnovu ~lana 43. Za obavqawe poslova iz svog djelokruga Agencija }e. lokacija i potreban broj izvr{ilaca utvrditi Pravilnikom. broj: 04/1-012-2-101/09. broj 118/08). po~ev{i od 1. godinu u okviru Ministarstva porodice.za svako ~etvrtoro|eno dijete . po~ev{i od 1. broj 118/08) i ~lana 31. III Ministarstvo finansija }e pripremiti Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o utvr|ivawu i na~inu izmirewa unutra{weg duga Republike Srpske. stav 3. januara 2009.Strana 6 . pru`ati usluge fizi~kim i pravnim licima uz odgovaraju}u naknadu. IV Vr{ilac du`nosti direktora Agencije }e u roku od trideset dana (30) od dana imenovawa donijeti Pravilnik o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (u daqem tekstu: Pravilnik). broj: U-75/04 (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.r. odobrava se majci: . godine.00 KM. formirati podru~ne jedinice. Cjenovnik usluga iz stava 1. II U skladu sa Zakonom o dje~ijoj za{titi. uz saglasnost Ministarstva. godine. III Plasman odre|enog iznosa sredstava izvr{i}e se prema fakturi Fonda dje~ije za{tite za potrebe tre}ero|enog i ~etvrtoro|enog djeteta. II Sjedi{te Agencije je u Bawoj Luci. januara 2009.000. Republike Srpske. januara 2009. . 12. godine. stav 2. na sjednici od 26. na sjednici od 26. a u vezi sa Zakqu~kom Vlade Republike Srpske. Broj: 04/1-012-2-275/09 26. Broj: 04/1-012-2-284/09 26. 47/06.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. kao i godi{wi izvje{taj o radu i izvr{ewu finansijskog plana Agencije usvaja Vlada. omladine i sporta predvi|ena za projekat “Fond tre}e i ~etvrto dijete”.iznos od 600. broj 75/08). Milorad Dodik. februara 2009. 63/04. stav 3. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. februara 2009. VI Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. februara 2009. II Sva sudska rje{ewa o izvr{ewu koja su donesena na osnovu pravosna`nih sudskih presuda. a donosi ministar poqoprivrede. Broj: 04/1-012-2-276/09 26.00 KM. br.r. od 22.

Zakona o koncesijama (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.2 (dva) ra~unara i . avgusta 2006. kojim }e se bli`e urediti koncesioni odnos. Koncesionar se obavezuje na uredno pla}awe koncesione naknade. stav 3. Broj: 04/1-012-2-279/09 26. ra~unaju}i od dana zakqu~ivawa ugovora o koncesiji. na sjednici od 26. broj: 05-312-1290/06. d o n i j e l a j e ODLUKU O PRENOSU PRAVA VLASNI[TVA I Ovom odlukom prenosi se pravo vlasni{tva nad osnovnim sredstvima sa Republi~kog centra za istra`ivawe ratnih zlo~ina na: .Bistrica i Udru`ewe rezervnih vojnih starje{ina Grada Bawa Luka. preduze}u “Eko Green Energy” d. III Za kori{}ewe koncesije iz ta~ke II ove odluke. broj 118/08). Koncesija iz prethodnog stava dodjequje se na period do 30 (trideset) godina. godine ODLUKU O DODJELI KONCESIJE ZA ISTRA@IVAWE I EKSPLOATACIJU MRKOG UGQA NA LE@I[TIMA “MASLOVARE” I “HRVA]ANI” OP[TINA KOTOR VARO[ PREDUZE]U DOO “EKO GREEN ENERGY” KOTOR VARO[ I Daje se saglasnost na Aneks Ugovora o koncesiji za izgradwu hidroelektrana “Bistrica B-1”. IV Ovla{}uje se Ministarstvo industrije. br. energetike i rudarstva za potpisivawe Aneksa Ugovora iz ta~ke I ove odluke.00 KM. Kotor Varo{. . 25/02 i 91/06) i ~lana 43. donijela je ODLUKU O DAVAWU SAGLASNOSTI NA ANEKS UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADWU HIDROELEKTRANA “BISTRICA B-1”. od 30. avgusta 2006. Grad Bawa Luka . godine. mart 2009. II Ovla{}uje se ministar industrije. februara 2009. februara 2009.r. 25/02 i 91/06) i ~lana 43. Koncesioni odnos presta}e ispuwewem bilo koje od pretpostavki iz ~lana 29.Svetosavsku omladinsku zajednicu Veri}i .o. “Bistrica B2a” i “Bistrica B-3” na rijeci Bistrici. Kotor Varo{ (u daqem tekstu: Koncesionar) dodjequje se koncesija za istra`ivawe i eksploataciju mrkog ugqa na le`i{tima “Maslovare” i “Hrva}ani”.o. II Prenos sredstava iz ta~ke I ove odluke vr{i se bez naknade. 12. na sjednici od 26. I U skladu sa ~lanom 27.Strana 7 IV Za realizaciju ove odluke zadu`uju se Ministarstvo za porodicu. “BISTRICA B-2a” i “BISTRICA B-3” NA RIJECI BISTRICI. Zakona o koncesijama. energetike i rudarstva da sa Koncesionarom zakqu~i ugovor o koncesiji. februara 2009. 316 Na osnovu ~lana 43. Milorad Dodik. gubi sva prava utvr|ena ovom odlukom.o. nad osnovnim sredstvima. V Ako Koncesionar u roku od 30 dana od dana prijema ove odluke ne potpi{e ugovor o koncesiji. s.1 (jedan) TV prijemnik.^etvrtak. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. broj: 05-3121290/06. 315 Na osnovu ~lana 27. stav 3. bez naknade. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade.Osnovnu {kolu “\ura Jak{i}” Srpski Milanovac. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. Broj: 04/1-012-2-339/09 26. br. Zakona o koncesijama.r. Vlada Republike Srpske. februara 2009. III Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Ministarstvo zdravqa i socijalne za{tite i Ministarstvo finansija.Udru`ewe rezervnih vojnih starje{ina Grada Bawa Luka . omladinu i sport. Broj: 04/1-012-2-278/09 26.2 (dva) ra~unara. Osnovna {kola “\ura Jak{i}” Srpski Milanovac.00% od bruto prihoda ostvarenog kori{}ewem mineralnog resursa. Vlada Republike Srpske. godine.000. februara 2009. februara 2009. Svetosavska omladinska zajednica Veri}i . Koncesionar je du`an prije zakqu~ivawa ugovora o koncesiji uplatiti u korist buxeta Republike Srpske jednokratnu naknadu za koncesiono pravo na istra`ivawe i eksploataciju mrkog ugqa na le`i{tima “Maslovare” i “Hrva}ani” u iznosu od 105. donijela je 314 Na osnovu ~lana 6. Zakona o koncesijama (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. stav 3. na prijedlog Komisije za koncesije Republike Srpske.r.Bistrica . VI Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. godine. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. od 30. . Milorad Dodik. prihvata se ponuda preduze}a “Eko Green Energy” d. broj 118/08). za dodjelu koncesije za istra`ivawe i eksploataciju mrkog ugqa na le`i{tima “Maslovare” i “Hrva}ani” u kotorvaro{kom ugqenom basenu. III Za realizaciju ove odluke zadu`uju se Republi~ki centar za istra`ivawe ratnih zlo~ina. broj 118/08). Visina koncesione naknade za koncesiju iznosi 4. na sjednici od 26. Vlada Republike Srpske. V Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. II U skladu sa ta~kom I ove odluke. godine. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . Milorad Dodik. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. koji se nalazi na teritoriji op{tine Kotor Varo{.o. s. koje }e zakqu~iti Ugovor o prenosu vlasni{tva. s.

. . Zakonom o sistemu indirektnog oporezivawa u Bosni i Hercegovini i uslovi utvr|eni ovom odlukom. 34/07 i 4/08). vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Vlada Republike Srpske. II Pravo vlasni{tva prenosi se bez ograni~ewa i bez naknade. stav 2. s. II Kandidati za funkciju u organu iz ta~ke I ove odluke moraju ispuwavati sqede}e uslove. Zakona o ministarskim. IV U skladu sa zakonom i ovom odlukom. broj 25/03) i ~lana 17. III ^lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. zavr{en ekonomski fakultet finansijskog smjera ili pravni fakultet. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. februara 2009. 317 Na osnovu ~lana 43.r. . godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. broj 118/08). s. Ustava BiH. na osnovu ove odluke. Vlada Republike Srpske imenuje komisiju za izbor. Milorad Dodik. vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. na sjednici od 26.da su stariji od 18 godina. Pod kriterijumima za izbor ~lana iz stava 1. d o n i j e l a j e ODLUKU O UTVR\IVAWU KRITERIJUMA ZA IZBOR ^LANA UPRAVNOG ODBORA UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVAWE I Ovom odlukom bli`e se utvr|uju uslovi i kriterijumi za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe.da nisu osu|ivani za krivi~no djelo i prekr{aje iz oblasti finansijskog poslovawa. februara 2009. Milorad Dodik.da ne obavqaju du`nost ili vr{e aktivnosti koje dovode do sukoba interesa kako je propisano odredbama ~lana 5. Zakona o ministarskim.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. 319 Na osnovu ~lana 43. a na prijedlog Komisije za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe.Strana 8 . s. ~lana 7. broj 118/08). te lica koja poznaju odredbe Zakona o sistemu indirektnog oporezivawa u Bosni i Hercegovini. stav 3. 52/04. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. uz mogu}nost jednog ponovnog imenovawa. broj 25/03) i ~lana 17. februara 2009. Broj: 04/1-012-2-282/09 26. d o n i j e l a j e ODLUKU O PRENOSU PRAVA VLASNI[TVA I Ovom odlukom prenosi se pravo vlasni{tva nad kancelarijskim namje{tajem i opremom sa Ministarstva prosvjete i kulture na Republi~ki pedago{ki zavod Republike Srpske. IV Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. februara 2009. Vlada Republike Srpske. IV Sastavni dio ove odluke je spisak osnovnih sredstava koja se prenose u trajno vlasni{tvo Republi~kom pedago{kom zavodu. A) Op{ti uslovi Svi kandidati za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe moraju da ispuwavaju sqede}e op{te uslove: . Zakona o sistemu indirektnog oporezivawa u Bosni i Hercegovini (“Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine”. V Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. . . III Zadu`uje se Ministarstvo prosvjete i kulture da. d o n i j e l a j e . broj 25/03). na osnovu sprovedenog javnog konkursa. stav 2. 52/04. koja se sastoji od pet (5) ~lanova iz reda lica koja poznaju oblasti od interesa za poslovawe Uprave za indirektno oporezivawe.da se na wih ne odnosi ~lan IX ta~ka 1. mart 2009. Broj: 04/1-012-2-280/09 26. broj 118/08). .da im nije pravosna`nom presudom izre~ena mjera bezbjednosti zabrane vr{ewa poslova iz nadle`nosti upravnog odbora. na sjednici od 26. 318 Na osnovu ~lana 43. vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. br. 44/03. ove ta~ke smatraju se op{ti i posebni uslovi utvr|eni Zakonom o ministarskim. vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske. Broj: 04/1-012-2-281/09 26. 34/07 i 4/08). februara 2009. godine. Zakona o sistemu indirektnog oporezivawa u Bosni i Hercegovini (“Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine”. U komisiju za izbor imenuju se lica koja posjeduju stru~nu spremu i stru~no znawe na istom ili vi{em nivou od nivoa za koji se sprovodi postupak. Zakona o ministarskim.r. Zakona o spre~avawu sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. stav 3.r. iz kwigovodstva osnovnih sredstava iskwi`i osnovna sredstva Ministarstva prosvjete i kulture na kojima se prenosi pravo vlasni{tva. stav 3.visoka stru~na sprema (VII stepen). godine. broj 73/08) i ~lana 5. na period od pet godina. Vlada Republike Srpske.da nisu stariji od 65 godina na dan imenovawa. B) Posebni uslovi: .da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije dana objavqivawa upra`wene pozicije. 44/03. 12. ~lana 8. februara 2009. br. .posjedovawe stru~nih i profesionalnih znawa iz oblasti indirektnog oporezivawa. V Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. na sjednici od 26. Milorad Dodik. imenuje Vlada Republike Srpske. godine.

85. Upravni odbor ima pet ~lanova koji se imenuju na period od ~etiri godine. 320 Na osnovu ~lana 15. Zaposleni u bolnici ne mogu biti ~lanovi wenog Upravnog odbora. Zakona o sistemu javnih slu`bi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.230 . mijewa se i glasi: “Direktora i ~lanove Nadzornog odbora imenuje osniva~ na period od ~etiri godine. Bolnica obavqa i djelatnost: .zdravstveno-preventivna praksa: .prevoz robe u drumskom saobra}aju za vlastite potrebe. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske. U Odluci o osnivawu Op{te bolnice “Sveti apostol Luka” Doboj (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.”. i 2. stav 3. 2/01. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. ^lan 4. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . a u skladu sa zakonom. 18/99. ovog ~lana. . ^lan 2. . ^lan 17.”. ^lan 8. mijewa se i glasi: “Do imenovawa novih ~lanova Upravnog odbora wihove obaveze i prava obavqa}e dosada{wi ~lanovi. .ostali vidovi zdravstvene za{tite.Strana 9 ODLUKU O RASPISIVAWU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR ^LANA UPRAVNOG ODBORA UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVAWE I Raspisuje se javni konkurs za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe.djelatnost bolnica. iskqu~ivo za svoje potrebe. izvr{i}e se razrje{ewe ~lanova Upravnog odbora iz reda zaposlenih u Bolnici i sprovesti postupak javne konkurencije za imenovawe novih ~lanova. stav 1. “Fokus” i “Press”.r. mijewa se i glasi: “Najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupawa na snagu ove odluke. Vlada Republike Srpske. III Javni konkurs za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe objavi}e se u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. mijewa se i glasi: “Djelatnost Bolnice je zdravstvena za{tita stanovni{tva: . . godine. ^lan 18. nakon sprovedenog postupka javne konkurencije. poslije alineje 3.prikupqawe i obrada ostalog otpada: . 6. Pored djelatnosti iz st. Djelatnost iz stava 2. ^lan 5.”. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. ta~ka j) i ~lana 43. kao i kriterijumi za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe propisani su Odlukom Vlade Republike Srpske o utvr|ivawu kriterijuma za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe. mart 2009.r.^etvrtak. Milorad Dodik.”. koja glasi: “. 1/03. VI Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.90.110 . br.122 . Broj: 04/1-012-2-283/09 26. 106/06 i 32/07). imenovana od strane Vlade Republike Srpske. mijewa se i glasi: “Statut Bolnice uskladi}e se sa ovom odlukom u roku od 60 dana od dana stupawa na snagu ove odluke. s. broj .prevoz pacijenata ambulantnim kolima. mijewa se i glasi: “Organ upravqawa Bolnice je Upravni odbor. Dosada{we alineje 4. ^lan 3. februara 2009.prikupqawe opasnog otpada.85. ^lan 6. 58/01 i 62/02) i ~lana 15.ostali prevoz putnika u kopnenom saobra}aju za vlastite potrebe i 321 Na osnovu ~lana 43. Rok za podno{ewe prijava na konkurs je osam dana od dana objavqivawa konkursa. U ~lanu 11. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Pored djelatnosti iz stava 1. 15/94. postaju alineje 5. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. Milorad Dodik. u skladu sa utvr|enim kriterijumima. 17/96 i 28/97) ~lan 6.djelatnost medicinskih laboratorija. II Op{ti i posebni uslovi. br. 65/01. broj 118/08).85. . stav 3. broj 68/07).85. ukqu~uju}i i pregled prispjelih prijava na konkurs. ~lana 12.143 . 12.mikrobiolo{ka dijagnostika. i 7. ovom odlukom i Statutom Bolnice. dnevnim listovima “Glas Srpske”. Upravni odbor Bolnice imenuje i razje{ava Vlada Republike Srpske. izvr{i}e Komisija za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe.”. a uz prethodnu saglasnost ministarstva nadle`nog za poslove zdravqa i socijalne za{tite. ~lana 17. .020 . . februara 2009. s.” Broj: 04/1-012-2-305/09 26. februara 2009. Bolnica obavqa poslove spoqnotrgovinskog prometa iz oblasti za koju je u skladu sa Zakonom registrovana.direktna medicinska praksa.odlagawe otpada na zemqi{te.rad Centra za prikupqawe otpada. na prijedlog Ministarstva zdravqa i socijalne za{tite.60.donosi program rada i finansijski plan Bolnice”. V Za realizaciju ove odluke zadu`uje se Ministarstvo finansija.240 . . na sjednici od 26. ^lan 10. 1. rije~i: “predsjednika i” bri{u se. ^lan 9. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVAWU OP[TE BOLNICE “SVETI APOSTOL LUKA” DOBOJ ^lan 1.”. i 6. U ~lanu 16.60. stav 1. ^lan 19. ovog ~lana. . ^lan 7.121 . dodaje se nova alineja 4. ovog ~lana obuhvata prikupqawe i preradu infektivnog medicinskog otpada koji se stvara u zdravstvenim ustanovama. IV Postupak izbora. Odluke o Planu mre`a zdravstvenih ustanova (“Slu`beni glasnik Republike Srpske” br. ^lan 15. Zakona o zdravstvenoj za{titi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 5.

na sjednici od 26. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. 12. broj: 04/1-012-2898/08. 5/25 “Dom JNA sa ku}i{tem i dvori{tem” u ul. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. februara 2009. februara 2009.r. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU ISPLATE SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. ku}a i zgrada” i k. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.dvori{te. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Vlada Republike Srpske. februara 2009. jula 2005. Vlada Republike Srpske. od 30. od 24. februara 2009. od 13. godine. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. februara 2009. Broj: 04/1-012-2-286/09 26. broj: 04/1-012-2044/08. novembra 2008. Bawa Luka VII (novi premjer). broj: 02/1-020-991/05.~. Borisa Kidri~a (sada: Kraqa Alfonsa XIII). godine. na sjednici od 26. stav 3. od 29. decem- . 5/134 “ku}i{te i dvori{te”. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.”. Broj: 04/1-012-2-288/09 26. broj 2/09).o. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj 118/08). broj 118/08).o. broj: 02/1-020991/05. 3877/1 “Stari dom Armije . od 11. broj 118/08). Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.zemqi{no-kwi`na kancelarija (u daqem tekstu: nosilac prava kori{}ewa). s. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. broj 118/08). decembra 2008.Strana 10 . godine. godine 325 Na osnovu ~lana 43. broj: 04/1-012-2675/08. broj: 04/1-012-3056/08. 5/127 i k. ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. Vlada Republike Srpske. novembra 2008.r. 323 Na osnovu ~lana 43. Vlada Republike Srpske. mart 2009. od 30. broj 81/08).~. februara 2009. decembra 2008. broj 3/09). stav 3. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. d o n i j e l a j e I U ta~ki I Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. decembra 2008. odnosno ozna~ene kao k. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. od 13. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. broj: 04/1-012-2898/08. d o n i j e l a j e bra 2008. februara 2009. 3877/3 “Stari dom Armije . d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU ISPLATE SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA.r. broj 84/05) ta~ka I mijewa se i glasi: “Vlada Republike Srpske prenosi pravo kori{}ewa na nepokretnostima ozna~enim kao k. februara 2009.r. br. Broj: 04/1-012-2-285/09 26. avgusta 2008. Milorad Dodik. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. od 29. ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O PRENOSU PRAVA KORI[]EWA. na sjednici od 26. broj 111/08). godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. 118/08). godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. Bawa Luka (stari premjer). godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. od 24. godine. godine. godine 326 Na osnovu ~lana 43. Milorad Dodik. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. d o n i j e l a j e I U ta~ki I Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. Vlada Republike Srpske. s. godine. Milorad Dodik. s. stav 3. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. broj 118/08). u korist Osnovnog suda Bawa Luka .~. stav 3. 322 Na osnovu ~lana 43. februara 2009. k.~. broj: 04/1-012-3056/08. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. februara 2009. jula 2005. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. s. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. 3531 k. a u vezi sa Odlukom o davawu saglasnosti na zakqu~ewe Ugovora. od 11. Milorad Dodik. broj: 04/1-012-3041/08. godine I U Odluci o prenosu prava kori{}ewa. na sjednici od 26. sve upisane u ZK ul. 324 Na osnovu ~lana 43.~. 2318/140 k. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU ISPLATE SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. na sjednici od 26. Broj: 04/1-012-2-289/09 26. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. s.dvori{te” upisane u PL br. decembra 2008. Vlada Republike Srpske. broj 123/08). godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. februara 2009. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. na sjednici od 26. stav 3. broj: 04/1-012-3041/08. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. decembra 2008. Milorad Dodik.r. broj: 04/1-012-2675/08. Broj: 04/1-012-2-287/09 26. od 27.

Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj: 04/1012-2/08. godine. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. februara 2009. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. broj 5/08).r. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. februara 2009. broj .r. februara 2009. Milorad Dodik. 329 Na osnovu ~lana 43.r. februara 2009. godine. od 10. s. novembra 2008. februara 2009. s. februara 2009. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. Broj: 04/1-012-2-290/09 26. broj 118/08). stav 3. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. od 6. broj 118/08). godine ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. Milorad Dodik. od 10.r. na sjednici od 26. od 4. s. stav 3. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. februara 2009. Vlada Republike Srpske. broj: 04/1-012-2585/08. od 21. broj: 04/1-012-2585/08. februara 2009. februara 2009. broj 118/08). od 16. na sjednici od 26. I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. 12. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU ISPLATE SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. godine. stav 3. na sjednici od 26. godine. avgusta 2008.r. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. januara 2008. oktobra 2008. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. septembra 2008. broj: 04/1-012-2413/08. broj: 04/1-012-2413/08. broj 90/08). godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Vlada Republike Srpske. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Vlada Republike Srpske. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. na sjednici od 26. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Broj: 04/1-012-2-295/09 26. stav 3.^etvrtak. godine 118/08).r. 328 Na osnovu ~lana 43. Vlada Republike Srpske. Milorad Dodik. broj 83/08). od 21. februara 2009. septembra 2008. broj: 04/1-012-2124/08. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. januara 2008. broj: 04/1-012-2028/08. od 6. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. broj: 04/1-012-2234/08. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Broj: 04/1-012-2-293/09 26. broj: 04/1-012-2028/08.Strana 11 ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. Milorad Dodik. ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA. godine. Milorad Dodik. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. d o n i j e l a j e 330 Na osnovu ~lana 43. od 16. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. od 18. avgusta 2008. broj 118/08). broj: 04/1-012-2124/08. broj 100/08). broj 81/08). novembra 2008. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. oktobra 2008. s. od 18. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava. na sjednici od 26. septembra 2008. s. broj 105/08). Broj: 04/1-012-2-291/09 26. Broj: 04/1-012-2-292/09 26. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Broj: 04/1-012-2-294/09 26. broj: 04/1-012-2234/08. Milorad Dodik. s. od 4. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. stav 3. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. Vlada Republike Srpske. d o n i j e l a j e 331 Na osnovu ~lana 43. februara 2009. septembra 2008. mart 2009. 327 Na osnovu ~lana 43. broj: 04/1-012-2/08. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.

Vlada Republike Srpske.r. godine. stav 3. od 29. s. s. broj: 04/1-012-1121/08. Milorad Dodik.r. Milorad Dodik. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj: 04/1-012-1333/08. go- . maja 2008. broj 52/08). godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. s. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. od 15. na sjednici od 26. Broj: 04/1-012-2-298/09 26. broj 47/08). na sjednici od 26.r. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. od 15. februara 2009.r. broj 118/08). godine. broj: 04/1-012-761/08. d o n i j e l a j e 337 Na osnovu ~lana 43. Broj: 04/1-012-2-296/09 26. februara 2009. 333 Na osnovu ~lana 43. mart 2009. Vlada Republike Srpske. Broj: 04/1-012-2-300/09 26. broj: 04/1-012-1333/08. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. na sjednici od 26. godine. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. februara 2009. maja 2008. od 15. maja 2008. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. godine 336 Na osnovu ~lana 43. Vlada Republike Srpske. maja 2008. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. broj: 04/1-012-1107/08. od 15. maja 2008. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. stav 3. aprila 2008. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. maja 2008. godine. ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. 334 Na osnovu ~lana 43. broj 37/08). godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Milorad Dodik. godine. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. od 6. februara 2009. d o n i j e l a j e I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. 332 Na osnovu ~lana 43. aprila 2008. d o n i j e l a j e II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. godine. broj: 04/1-012-1221/08. juna 2008. broj: 04/1-012-761/08. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. broj: 04/1-012-1103/08. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. d o n i j e l a j e I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. stav 3. od 6. broj: 04/1-012-1106/08. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. februara 2009. od 3. juna 2008. od 15. broj 118/08). Milorad Dodik. februara 2009. na sjednici od 26. maja 2008.r. ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. broj 118/08). broj 47/08). broj 47/08). broj: 04/1-012-1106/08. 12. maja 2008. od 3. I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. broj 118/08). s. Broj: 04/1-012-2-297/09 26. Vlada Republike Srpske. stav 3. februara 2009. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. februara 2009.Strana 12 . februara 2009. februara 2009. godine 335 Na osnovu ~lana 43. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. broj: 04/1-012-1103/08. broj: 04/1-012-1107/08. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Broj: 04/1-012-2-299/09 26. stav 3. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. godine ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. s. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. februara 2009. stav 3. Vlada Republike Srpske. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj 118/08). Vlada Republike Srpske. na sjednici od 26. broj 118/08). rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. Milorad Dodik. od 15. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. od 29. na sjednici od 26.

od 6. broj: 04/1-012-1708/08. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. februara 2009. broj 118/08) i ~lana 33. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. Vlada Republike Srpske. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se.r.r. eksproprisanih Rje{ewem Republi~ke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. stav 6. s. na ime Dabi} Du{ana.829 m2. Zakona o sistemu javnih slu`bi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. d o n i j e l a j e I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena.^etvrtak. 4. godine 341 Na osnovu ~lana 43. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 2. broj: 04/1-012-1332/08. na sjednici od 26. obje upisane u zk. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. Broj: 04/1-012-2-301/09 26. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. zvana “Brdo”. stav 3. Milorad Dodik. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. stav 3. ul. mart 2009. Milorad Dodik.r. klase u povr{ini od 267 m2. broj: 04/1-012-1399/08. KO Mahovqani. Vlada Republike Srpske. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . februara 2009. broj: 26-473-50-2/06. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. na sjednici od 26. Pl. s. godine. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. s.Strana 13 dine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. na sjednici od 26. godine I U ta~ki I Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. RJE[EWE 1. s. od 10. Vlada Republike Srpske. br. i to: . od 18. Podru~ne jedinice Lakta{i.r. februara 2009. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. juna 2008. s. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. 338 Na osnovu ~lana 43. februara 2009. stav 3. broj 164/10. broj 181 KO Mahovqani. Tu`ba podnesena protiv ovog rje{ewa ne odla`e wegovo izvr{ewe. Broj: 04/1-012-2-302/09 26. broj 532. februara 2009. juna 2008. wiva 5. broj: 04/1-012-1332/08. 112/06. dozvoli stupawe u posjed nepokretnosti ozna~enih kao k.r. februara 2009. 37/07 i 110/08). 342 Na osnovu ~lana 43. godine. vlasni{tvo Dabi} Du{ana sina Tanasije sa 1/1 dijela. Vlada Republike Srpske. broj 173/15. jula 2008. Broj: 04/1-012-2-306/09 26. februara 2009. stav 6. na period od ~etiri godine. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. povodom prijedloga Pravobranila{tva Republike Srpske. juna 2008. na sjednici od 26. broj: 04/1-012-1708/08. broj 57/08). broj 118/08) i ~lana 16. Milorad Dodik. vo}wak 3. d o n i j e l a j e ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA SA RA^UNA POSEBNIH NAMJENA. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. prije pravosna`nosti odluke o naknadi za eksproprisane nepokretnosti. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.~. Milorad Dodik. na sjednici od 26. godine. godine. juna 2008. Broj: 04/1-012-2-303/09 26. od 12. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. d o n i j e l a j e RJE[EWE O IMENOVAWU ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA KWI@EVNE ZADRUGE 1. Zakona o eksproprijaciji (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. Vlada Republike Srpske. broj 56/08). godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. d o n i j e l a j e 340 Na osnovu ~lana 43.~. stav 5. od 10. broj 118/08). marta 2008. broj: 04/1-012-1399/08. od 12. broj 118/08). Prije predaje u posjed eksproprisanih nepokretnosti prvostepeni organ }e obezbijediti sve dokaze koji su potrebni za odre|ivawe naknade za eksproprisane nepokretnosti. klase u povr{ini od 2. i k. od 6. februara 2009. Broj: 04/1-012-2-304/09 26. Sjedi{te zamjenika Bawa Luka. godine. broj 68/08). Imenuju se ~lanovi Upravnog odbora Kwi`evne zadruge. II Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. a stvarno i fakti~ko vlasni{tvo Rau{ Du{anke k}eri Du{ana sa 1/3 dijela i Dabi} Branislava sina Du{ana sa 2/3 dijela. februara 2009. broj 118/08). 12. broj 56/08). rije~i: “Ministarstvu finansija” bri{u se. stav 3. 3. Milorad Dodik. februara 2009. Vlada Republike Srpske saglasna je da se korisniku eksproprijacije. broj 68/07). jula 2008. 339 Na osnovu ~lana 43. godine. zvana “Brdo”.

Zadatak Komisije za sprovo|ewe Javnog konkursa za izbor i imenovawe ~lanova Nadzornog odbora je da razmotri prijave dospjele na Konkurs. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. dipl. broj 8/09) i Odluke o utvr|ivawu kriterijuma za izbor i imenovawe ~lanova . RJE[EWE O IMENOVAWU KOMISIJE ZA IZBOR ^LANOVA PREDSTAVNIKA OSNIVA^A U UPRAVNI ODBOR JAVNE USTANOVE “STUDENTSKI CENTAR PALE” 1. Broj: 04/1-012-2-327/09 26.Ministarstvo prosvjete i kulture. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. februara 2009. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. s. 2) Du{ko Radusinovi}. predlo`i rang-listu kandidata Skup{tini “Vodovod” a. . 3) Sini{a Markovi}. Odluke o raspisivawu Javnog konkursa za izbor i imenovawe ~lanova . 5) prof. na sjednici od 26. broj 118/08). na sjednici od 26. godine Bawa Luka Predsjednik Skup{tine. dipl. dipl. februara 2009. broj 118/08) i ~lana 9. februara 2009. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Imenuje se Komisija za izbor i imenovawe ~lanova . Zakona o ministarskim. ~lana 9.r. s. u funkciji Skup{tine JP “Autoputevi Republike Srpske”. 3) Momir Ronda{. 2. obavi intervju sa kandidatima i predlo`i listu kandidata Vladi na razmatrawe i dono{ewe kona~ne odluke.Ministarstvo prosvjete i kulture. gra|evinarstva. Vlada Republike Srpske. ~lana 9. broj 8/09). a u vezi sa ~l. Zakona o javnim preduze}ima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 345 Na osnovu ~lana 43. s. 4. Zakona o javnim preduze}ima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. d o n i j e l a j e 343 Na osnovu ~lana 5.Ministarstvo prosvjete i kulture. dipl. 1) dr Mile Vasi}. Broj: 04/1-012-2-322/09 26. Vlada Republike Srpske. pravnik. februara 2009.Univerzitet Bawa Luka. in`. na sjednici od 26.predstavnika osniva~a u Upravni odbor JU “Studentski centar Pale” (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.Strana 14 . stav 6. Broj: 04/1-012-2-321/09 26. mart 2009.r. godine.r. 12. in`. po potrebi. februara 2009. Milorad Dodik. nakon toga. dr Zdenka Krivoku}a . godine. s. Imenuje se Komisija za izbor ~lana Savjeta za razvoj visokog obrazovawa i osigurawe kvaliteta. broj 41/03). dr Petar Kuni} .Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. 3. broj 118/08).d Bawa Luka. pravnik. Imenuje se Komisija za sprovo|ewe Javnog konkursa za izbor i imenovawe ~lanova Nadzornog odbora “Vodovod” a. 3. 2) Dijana Stoji}. februara 2009. gra|evinarstva. imenuju se: 1) Slobodan Bu}ma.Ministarstvo prosvjete i kulture.d. d o n i j e l a j e RJE[EWE O IMENOVAWU ^LANOVA KOMISIJE ZA SPROVO\EWE JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVAWE ^LANOVA NADZORNOG ODBORA “VODOVOD” AD BAWA LUKA RJE[EWE O IMENOVAWU ^LANOVA PRIVREMENOG NADZORNOG ODBORA JP “AUTOPUTEVI REPUBLIKE SRPSKE” 1. broj 75/04). godine. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. Zakona o ministarskim. 2. obavi intervjue sa kandidatima i. a u vezi sa Odlukom o osnivawu Javnog preduze}a “Autoputevi Republike Srpske” (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 2. 2) Biqana Vojvodi} . Administrativno-tehni~ke poslove za potrebe Komisije obavqa}e Ministarstvo prosvjete i kulture. do zavr{etka postupka javne konkurencije. prikupi dodatne informacije o kandidatima. diplomirani ekonomista. Bawa Luka. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. broj 75/04). broj 41/03). februara 2009. godine. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. 4) prof. 3) Goran Vrhovac.r. broj 111/06). dr Miroslav Bobrek . i 6. 344 Na osnovu ~lana 43. 2. diplomirani pravnik.Ministarstvo prosvjete i kulture.predstavnika osniva~a u Upravni odbor JU “Studentski centar Pale”. stav 6. diplomirani gra|evinski in`ewer saobra}ajnog smjera. u sqede}em sastavu: 1) Vesna Jankovi} . dipl. Broj: 04/1-012-2-328/09 26. 2) Vera Mirkovi}. Vlada Republike Srpske. u sastavu: 1) Milenko Daki}. Za ~lanove Privremenog nadzornog odbora JP “Autoputevi Republike Srpske”. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. na sjednici od 26. Zadatak Komisije je da razmotri prispjele prijave na konkurs. 3) Biqana Trifunovska . 346 Na osnovu ~lana 43. sa~ini listu sa u`im izborom kandidata koji ispuwavaju kriterijume za imenovawe. d o n i j e l a j e RJE[EWE O IMENOVAWU KOMISIJE ZA IZBOR ^LANA SAVJETA ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVAWA I OSIGURAWE KVALITETA 1. broj 41/03). vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 2. Zakona o ministarskim.predstavnika osniva~a u Upravni odbor JU “Studentski centar Pale” (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 2) Vawa Aleksi} . stav 6. Milorad Dodik. Milorad Dodik. 3) Vawa Aleksi} .Ministarstvo prosvjete i kulture. vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. pravnik. sa~ini listu kandidata koji ispuwavaju kriterijume za imenovawe. februara 2009. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Milorad Dodik. d o n i j e l a j e 1. u sastavu: 1) prof. Vlada Republike Srpske.Univerzitet Bawa Luka.

godine. broj 8/09).Ministarstvo prosvjete i kulture. februara 2009. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. 24/98. s. godine. Vlada Republike Srpske. februara 2009. februara 2009. Rje{ewa. 2. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. 2) Vawa Aleksi} . 347 Na osnovu ~lana 43. na sjednici od 26. 2. na sjednici od 26. broj 118/08). u sqede}em sastavu: 1) Vesna Jankovi} .^etvrtak. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Spu`beni glasnik Republike Srpske”. broj 118/08) i ~lana 43. d o n i j e l a j e Na osnovu ~lana 39. 5) Dragan Kr~mar . Imenuje se Komisija za izbor direktora JU “Studentski centar Pale”. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. ta~ka z) i ~lana 43. 62/02. 4. Milorad Dodik. imenuje se za vr{ioca du`nosti direktora Centra za pru`awe besplatne pravne pomo}i. Sne`ana Marjanac. od 3. Bawa Luka u Skup{tini dru{tva kapitala Mje{oviti holding “Elektroprivreda Republike Srpske” Trebiwe Zavisno preduze}e “Elektrokrajina” a.r. februara 2009. 38/03. RJE[EWE O RAZRJE[EWU SEKRETARA MINISTARSTVA PRAVDE 1. ~lana 9.r. 3. Milorad Dodik. obavi intervju sa kandidatima i predlo`i listu kandidata Vladi Republike Srpske na razmatrawe i dono{ewe kona~ne odluke.r.r. 2. s. d o n i j e l a j e RJE[EWE O IMENOVAWU PREDSTAVNIKA FONDA ZA RESTITUCIJU REPUBLIKE SRPSKE AD BAWA LUKA U SKUP[TINI DRU[TVA KAPITALA MJE[OVITI HOLDING “ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE” TREBIWE ZAVISNO PREDUZE]E “ELEKTROKRAJINA” AD BAWA LUKA Na osnovu ~lana 15. 4. Milorad Dodik. 5) Dragan Kr~mar . Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. stav 6. Administrativno-tehni~ke poslove za potrebe Komisije obavqa}e Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. obavi intervju sa kandidatima i predlo`i listu kandidata Vladi Republike Srpske na razmatrawe i dono{ewe kona~ne odluke. a u skladu sa Uputstvom o na~inu postupawa predstavnika Akcijskog fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske u skup{tinama dru{tava kapitala iz portfeqa fondova. 3. 3. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. diplomirani pravnik.d. broj 8/09) i Odluke o utvr|ivawu kriterijuma za izbor i imenovawe direktra JU “Studentski centar Pale” (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.Ministarstvo prosvjete i kulture. Broj: 04/1-012-2-320/09 26. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. razrje{ava se du`nosti sekretara Ministarstva pravde. Zakona o dr`avnim slu`benicima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. stav 6. mart 2009. sa~ini listu kandidata koji ispuwavaju kriterijume za imenovawe. broj 118/08). s. Broj: 04/1-012-2-324/09 26. februara 2009. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. februara 2009. ta~ka u) Zakona o republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Zakona o preduze}ima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Broj: 04/1-012-2-323/09 26. Odluke o raspisivawu Javnog konkursa za izbor i imenovawe direktora JU “Studentski centar Pale” (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.“Studentski centar Bawa Luka”. broj 41/03). . Sne`ana Marjanac. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . na sjednici od 26. 12. 4) Milan Komqenovi} . br. stav 1. broj 118/08). vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. a u vezi sa Odlukom o na~inu imenovawa predstavnika Akcijskog fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske u skup{tinama dru{tava kapitala iz portfeqa fondova i na~inu wihovog postupawa (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Vlada Republike Srpske. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine. s. RJE[EWE O IMENOVAWU KOMISIJE ZA IZBOR DIREKTORA JAVNE USTANOVE “STUDENTSKI CENTAR PALE” 1. broj 118/08). Zakona o ministarskim. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine Bawa Luka Predsjednik Vlade. 2.Strana 15 4) Milan Komqenovi} . na sjednici od 26. stav 1. broj 118/08). aprila 2008. Vlada Republike Srpske. Na osnovu ~lana 58. Imenuje se Slobodan Puhalac za predstavnika Fonda za restituciju Republike Srpske a.“Studentski centar Pale”. sa~ini listu kandidata koji ispuwavaju kriterijume za imenovawe. Bawa Luka. Vlada Republike Srpske. 4. Imenovani je du`an da zastupa interese Fonda u Skup{tini dru{tva kapitala iz ta~ke 1. Milorad Dodik. d o n i j e l a j e RJE[EWE O IMENOVAWU VR[IOCA DU@NOSTI DIREKTORA CENTRA ZA PRU@AWE BESPLATNE PRAVNE POMO]I 1. br.“Studentski centar Pale”. februara 2009. 2. Broj: 04/1-012-2-318/09 26. diplomirani pravnik. Stupawem na snagu ovog rje{ewa prestaje da va`i Rje{ewe broj: 04/1-012-786/08. donijela je 1. godine. 97/04 i 34/06) i ~lana 43. ~lana 42. godine. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Zakona o dr`avnim slu`benicima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.d. stav 6. broj 118/08). 3) Biqana Trifunovska . stav 6. zbog prelaska na drugu du`nost. Administrativno-tehni~ke poslove za potrebe Komisije obavqa}e Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. februara 2009. Zadatak Komisije je da razmotri prijave prispjele na Konkurs. a u vezi sa ~lanom 53. februara 2009. Broj: 04/1-012-2-317/09 26. 69/07 i 102/07). s.r. Zadatak Komisije je da razmotri prispjele prijave na Konkurs.Ministarstvo prosvjete i kulture. Milorad Dodik.“Studentski centar Bawa Luka”.

`) log datoteka je posebna datoteka u kojoj se nalaze hronolo{ki poredani svi relevantni doga|aji bitni za pra}ewe ispravnosti rada ugra|ene opreme. . integritet elektronskih poruka dokumenata i garantuje nemogu}nost naknadnog poricawa odgovornosti za wihov sadr`aj. elektronski mjerni sistem ~ine automatsko mjerilo nivoa te~nosti. baza podataka i sl. `) prava i obaveze vlasnika opreme. w) kqu~ je blok podataka pomo}u kojeg se vr{i {ifrovawe otvorenog teksta . g) oblik i sadr`aj obaveznih dokumenata . OBAVEZAMA SERVISERA I OMOGU]AVAWU DAQINSKOG NADZORA U SVRHU KONTROLE I NA^INU ODRE\IVAWA I DODJELE IDENTIFIKACIONOG BROJA URE\AJA ZA EVIDENTIRAWE I KONTROLU PROMETA I . l) DES algoritam (data-encryption-standard) je postupak. Zakona o trgovini (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. s) automatsko mjerilo nivoa te~nosti (u daqem tekstu: AMN) je mjerilo sa elementom za direktnu ili indirektnu detekciju nivoa te~nosti koja je pod atmosferskim pritiskom ili pod pritiskom smje{tena u nepokretnim polo`enim cilindri~nim rezervoarima sa rashla|iva~ima ili bez wih ili grija~a te~nosti. Zakona o republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. j) kontrolna suma (checksum) je suma dobijena primjenom operacije iskqu~ivo ili XOR nad bajtovima izvr{nog koda.). tj. 29. spada u grupu simetri~nih algoritama. preko ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa (u daqem tekstu: ure|aj za evidentirawe prometa). Pravilnika o minimalno-tehni~kim uslovima u pogledu poslovnog prostora. sprava za mjerewe te~nih goriva i automatskog mjerila nivoa te~nosti na benzinskim pumpnim stanicama (u daqem tekstu: BPS) iz ~l. (1) Pojedini izrazi upotrijebqeni u ovom pravilniku imaju sqede}a zna~ewa: a) softver je nematerijalni dio ure|aja. m) asimetri~ni algoritam je na~in {ifrovawa podataka koji koristi dva kqu~a (tajni i javni) prilikom {ifrovawa.poruke. tj. preko ure|aja za evidentirawe prometa. a pomo}u kojeg se vr{i upravqawe hardverom. d) uslovi ovla{}avawa koje moraju da ispune preduze}a koja vr{e promet. g) protokol je skup konvencija koje u komunicirawu koriste razli~iti ure|aji. k) kriptovawe je {ifrovawe . n) HASH funkcija je ra~unarski implementiran postupak pomo}u kojeg se dobija sa`etak podataka . odnosno de{ifrovawa.Strana 16 . UVEZIVAWU PREDVI\ENE OPREME. z) kontrola rada ugra|ene opreme i ovla{}enog servisera i i) na~in i dodjela identifikacionog broja ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa koji se instali{u na benzinskim pumpnim stanicama. broj 118/08). v) na~in umre`avawa ure|aja za evidentirawe prometa sa postoje}om opremom od ovla{}enih servisera. procjenu i obra~un prometa pogonskog motornog goriva i drugih proizvoda i usluga i koja omogu}ava da se izvr{i rekonstrukcija doga|aja na BPS. ministar trgovine i turizma donosi PRAVILNIK O NA^INU EVIDENTIRAWA I KONTROLI PROMETA NA BENZINSKIM PUMPNIM STANICAMA PUTEM UGRA\ENE OPREME. 348 Na osnovu ~lana 5. i) XML format je industrijski standard za razmjenu podataka izme|u razli~itih platformi (operativnih sistema. v) procesor je ure|aj (funkcionalne jedinice) za obradu podataka u ra~unaru ili ra~unarskom ure|aju koji mo`e da prima podatke. broj 6/07) i ~lana 82. isti kqu~ se koristi za {ifrovawe. npr. tako da se tajnost podataka zasniva na tajnosti kqu~a. da ga ~uva i da ga stavi na raspolagawe kada zatreba. Ovim pravilnikom ure|uju se: a) na~in evidentirawa i kontrola prometa pogonskog motornog goriva. 12. koeficijent termi~kog {irewa goriva. va`e}e tabele zapremine za rezervoar. niz programa.poruke i to na na~in da je nemogu}e obrnutim postupkom dobiti izvorne podatke. ugradwu i odr`avawe opreme na BPS. stav 2. e) prava i obaveze servisera ovla{}enih za ugradwu opreme. b) memorija je komponenta ra~unarske opreme koja mo`e da prihvati jedinicu informacije. te ostali podaci bitni za ta~nost rada AMN (pre~nik rezervoara. mart 2009. d) IFSF protokol je me|unarodno priznat protokol koji omogu}ava komunicirawe razli~itih vrsta ure|aja proizvedenih od razli~itih proizvo|a~a. ^lan 2. tj.izvje{taja o prometu na BPS. p) heartbeat otkucaji (impulsi) su impulsi koji generi{u sistem ili program i slu`e za o~itavawe statusa sistema i upisivawe podataka o sistemu u Log datoteku.monitoring je nadzorni sistem za pra}ewe. referentna temperatura). |) postupci i radwe prilikom ugradwe opreme. ure|aj i ure|aji za istakawe. fiskalni ra~un. r) mjerni ure|aji na BPS su sprave za mjerewe te~nih goriva (pumpni automati .kodirawe podataka radi spre~avawa neovla{}enog pristupa posebno u toku prenosa na daqinu. tj.OSNOVNE ODREDBE ^lan 1. |) ATEX 137 je me|unarodni obavezuju}i protokol. tj. definisani softver. i 30. skup procedura iz protiveksplozivne za{tite za ugro`ene prostore. b) na~in evidentirawa i kontrola prometa ostalih proizvoda i usluga na BPS. wime se utvr|uje identitet potpisnika. standard pomo}u kojeg se vr{i {ifrovawe podataka kori{}ewem tajnog kqu~a. opreme. de{ifrovawe podataka.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. o) elektronski . materijalnim dijelovima ure|aja. e) daqinski nadzor . z) promet datoteka je organizovani skup podataka u kome su pohraweni podaci o izvr{enom prometu za ta~no definisani vremenski period. kontrolu i nadgledawe prometa robe i rada ugra|ene opreme na BPS sa udaqene destinacije.agregati) i automatska mjerila nivoa te~nosti. postupaka i pravila i odgovaraju}e dokumentacije koji obezbje|uje proizvo|a~ ure|aja. ure|aja i potrebne stru~ne spreme za obavqawe trgovinske djelatnosti (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj 84/07). obra|uje ih i daje rezultate prema uputstvima iz instalisanog programa. q) 3 DES algoritam predstavqa modifikaciju DES algoritma gdje se prilikom {ifrovawa podataka koriste kqu~evi du`ine 128 bita. softvera.digitalni potpis je skup podataka u elektronskom obliku koji su pridru`eni ili logi~ki povezani sa drugim elektronskim podacima i slu`i za identifikaciju potpisnika i potvrdu vjerodostojnosti potpisanog elektronskog dokumenta.

1. w) onemogu}i brisawe evidentiranog prometa.Strana 17 t) sprava za mjerewe te~nih goriva je mjerilo koje ~ine mjerna. (1) Ure|aj za evidentirawe prometa mo`e se povezati i sa drugim ra~unarima. g) obezbijedi ~uvawe evidentiranih podataka u memoriji i evidentira ih na kontrolnom zapisu.). softver onemogu}ava druge programe operativnog sistema. poslije otklawawa uzroka prekida. nedostaje ili ne ispuwava uslove u pogledu funkcionalnih i tehni~kih zahtjeva.{tampa~a. osim kada je rije~ o kvaru procesora i memorije. kvara dijela ure|aja i sl. povezanih u jednu nepokretnu cjelinu ugra|enu u zajedni~ki ram. podsklopova i dijelova. `) obezbijedi operativnu memoriju sa svim potrebnim podacima o robi i uslugama. m) omogu}i konekciju i daqinski nadzor od kontrolnog organa. godina). b) obezbijedi o~itavawe evidentiranog prometa prema standardnim vremenskim jedinicama (dan. Zahtjevi za mjerne ure|aje ^lan 3. k) obezbijedi mogu}nost uvezivawa sa fiskalnim {tampa~em. Ure|aj za evidentirawe prometa preko kojeg se evidentira promet proizvoda i usluga mora da: a) ima program (softver) koji je za{ti}en od izmjene ili brisawa. a prekinuta operacija usqed prekida napajawa. (1) Automatsko mjerilo nivoa te~nosti (AMN) mora da: a) posjeduje rje{ewe o odobrewu tipa izdato od nadle`ne institucije u skladu sa propisima kojima se reguli{e na~in ispitivawa tipa mjerila i b) ispuwava uslove iz propisa o metrolo{kim uslovima za automatska mjerila nivoa te~nosti u nepokretnim rezervoarima koja su verifikovana od nadle`ne institicije za metrologiju. odnosno interfejs koji ne dozvoqava promjene podataka u memoriji ure|aja za evidentirawe prometa i . o) onemogu}i promjenu datuma. v) obezbijedi kontrolnim organima o~itavawe evidentiranih podataka u memoriji preko tastature i preko ure|aja koji omogu}avaju daqinsku kontrolu. odnosno serviser. i 2. n) omogu}i ru~no uno{ewe stawa totalizatora na pumpnim automatima iz ~lana 38. kvara. e) obezbijedi mogu}nost da svaka po~eta.^etvrtak. da preuzmu kontrolu nad wim.TEHNI^KI ZAHTJEVI ZA OPREMU UGRA\ENU NA BPS 1. pogonska. ^lan 5.jedan sat (zimsko i qetno ra~unawe vremena). (3) Mjerni ure|aji iz st. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . radna. kao i preuzimawe svih podataka sa ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa i ostale opreme. 2. j) omogu}i uno{ewe datuma u memoriju. memorije. ovog pravilnika. odnosno fiskalnom registar kasom . Zahtjev za sistem ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa ^lan 4. q) omogu}i podr`avawe alarma o svim vrstama otkaza. ponovo po~ne da radi. izuzev kod pumpnih automata iz ~lana 38. ovog pravilnika i s) ure|aj za evidentirawe prometa mora biti napajan preko ure|aja koji }e omogu}iti wegov rad u odre|enom vremenskom roku u slu~aju nestanka elektri~ne energije. l) omogu}i pam}ewe zapisanih podataka najmawe tri godine. p) onemogu}i brisawe baze podataka ure|aja za evidentirawe prometa pomo}u bilo koje specijalne funkcije. III .{tampa~em. ~iji radni dijelovi zahvataju odre|enu zapreminu goriva i preko pokaznog ure|aja (brojila) pokazuju je u jedinicama zapremine i }) manipulativna razlika je razlika izme|u kwigovodstvenog stawa zaliha pogonskog motornog goriva i izmjerenog stawa zaliha pogonskog motornog goriva u rezervoarima u okviru granica dozvoqenih gre{aka mjernih ure|aja ugra|enih na BPS. mart 2009. d) obezbijedi evidentirawe stvarne vrijednosti prometovanih proizvoda. ovog ~lana moraju da posjeduju uvjerewe o ispuwenosti uslova protiveksplozivne za{tite. ekrana i upravqawa upisom podataka u memoriju. mjesec. odnosno fiskalne registar kase . novouneseni datum ne mo`e biti stariji od datuma za koji je ve} ura|en dnevni izvje{taj i sl. kontrolna i dodatna grupa sklopova. odnosno izvr{enih usluga. nezavisno od napajawa. a ovakav na~in pristupa ure|aju za evidentirawe prometa treba da bude kriptovan. kada je ure|aj za evidentirawe prometa stavqen u eksploataciju i da uno{ewe datuma ima logi~nu kontrolu (datum ne mo`e biti stariji od datuma uvo|ewa ure|aja za evidentirawe prometa u eksploataciju. pokretawe softvera se de{ava sa startom operativnog sistema. kao i funkcionisawe ostale opreme uvezane na ure|aj za evidentirawe i kontrolu prometa (heartbeat otkucaji na svakih 1-3 minuta . i) obezbijedi da se ure|aj za evidentirawe prometa ne mo`e koristiti ako je neki od wegovih funkcionalnih dijelova neispravan. II . pri ~emu je funkcija promjene realnog vremena dozvoqena iskqu~ivo u obimu +/. z) omogu}i fizi~ku za{titu nepovredivosti podataka koji se ~uvaju u memoriji na na~in koji je odredio proizvo|a~. zaokru`ivawem na dvije decimale. |) obezbijedi mogu}nost testirawa radi provjere ispravnosti ure|aja za evidentirawe prometa.. (2) Sprava za mjerewe te~nih goriva mora da: a) posjeduje rje{ewe o odobrewu tipa izdato od nadle`ne institucije u skladu sa propisima o na~inu ispitivawa tipa mjerila i b) ispuwava uslove iz propisa o metrolo{kim uslovima za sprave za mjerewe te~nih goriva koje su verifikovane od nadle`ne institucije za metrologiju.za ure|aje koji rade pod IFSF protokolom). koriste}i softversku aplikaciju. r) onemogu}i rad ure|aja za istakawe sve dok se ne izvr{i evidentirawe prethodno isto~ene koli~ine pogonskog motornog goriva. a koji koristi standardne funkcije za registrovawe operacija prilikom evidentirawa prometa proizvoda i usluga. mjerewe spravom zasnovano je na radu proto~nog mjerila zapremine (volumetra). na koji je instalisan. Sistem ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa sastoji se od: a) PC (Personal Computer) kasa u smislu ovog pravilnika je ra~unar opremqen softverom koji vr{i funkciju ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa i b) fiskalnog {tampa~a.NA^IN UVEZIVAWA URE\AJA ZA EVIDENTIRAWE I KONTROLU PROMETA I OSTALE OPREME ^lan 6. vremena evidentirawa prometa i svih ostalih podataka koji su uneseni u ure|aj za evidentirawe i kontrolu prometa prije izrade dnevnog izvje{taja. 12. svedenog na 15°C.

mjesec. (1) U memoriji se ~uvaju podaci koji se odnose na dnevni izvje{taj prometa pogonskog motornog goriva i drugih proizvoda i usluga (u daqem tekstu: dnevni izvje{taj). mart 2009. Blok podataka o prodaji po brojilima sadr`i: a) po~etno i zavr{no stawe brojila po pi{toqima na po~etku i na kraju dana (kod pumpnih agregata iz ~lana 38. e) ukupnu vrijednost prometa svih proizvoda i izvr{enih usluga (zbir podataka iz t. Blok podataka o zalihama goriva u rezervoarima (podaci iz konzole AMN): a) zalihe goriva u rezervoarima svedene na 15°. d) ukupnu vrijednost prometa ostalih proizvoda (zbir podataka iz ta~ke g). stav 1. (2) Ure|aj za evidentirawe prometa mora biti povezan sa automatskim mjerilom nivoa te~nosti direktno ili preko povezanog ra~unara iz sistema za evidentirawe i kontrolu prometa. v) ukupnu koli~inu za prodaju po vrstama goriva svedenih na 15° (a+b).prometovana koli~ina. (6) Povezivawe opreme iz st. naziv i {ifru BPS. |) vrijednost izvr{enih usluga. sat i minut sa~iwavawa dnevnog izvje{taja.) i g) ukupnu prometovanu koli~inu po vrsti goriva. ta~ka b) i maloprodajne cijene). ovog ~lana i ne smije je ustupiti tre}em licu ili je zloupotrijebiti. odnosno servisirawa moraju biti obiqe`ene. `igosana (verifikovana) i snabdjevena uvjerewem o ispravnosti izdatim od Zavoda.agregati).Strana 18 . otkaz i sl. ^lan 11. nakon ugradwe. . te pregledane. izvje{taj Ministarstvu i fiskalni ra~un. b) vrijednost prometa po vrsti goriva (zbir podataka iz ta~ke a) ovog ~lana). 1. ^lan 12. g) identifikacioni broj ure|aja za evidentirawe prometa i d) lice odgovorno za sa~iwavawe dnevnog izvje{taja. test. ta~ka l) ovog pravilnika ~uvaju podaci koji se odnose na dnevne izvje{taje prometa svih proizvoda i usluga najmawe tri godine. b) razliku po~etnog i zavr{nog brojila po pi{toqima . b) naziv i sjedi{te pravnog lica. (2) U memoriji se u skladu sa ~lanom 5. Blok op{tih podataka o prodavcu sadr`i: a) redni broj izvje{taja. b) blok podataka o kwigovodstvenim zalihama. (5) Ure|aj za evidentirawe prometa povezuje se preko modema na telefonsku liniju i javnu mre`u radi komunikacije i slawa izvje{taja Ministarstvu trgovine i turizma (u daqem tekstu: Ministarstvo). i 3. (3) Ure|aj za evidentirawe prometa mora biti povezan sa ure|ajima za istakawe na na~in kako je to predvidio ili odobrio proizvo|a~ ure|aja za istakawe. te pregledana. b) ukupne zalihe odre|ene vrste goriva svedene na 15° (zbir zaliha iz ta~ke a) ovog ~lana). povrat. g) blok podataka o zalihama goriva u rezervoarima (podaci iz konzole AMN) i d) blok podataka o finansijskim i fiskalnim pokazateqima. ovog ~lana vr{i se od ovla{}enog servisera. ovog pravilnika podaci sa totalizatora unose se ru~no). Blok podataka o finansijskim i fiskalnim pokazateqima sadr`i: a) vrijednost prometovane koli~ine goriva po svakom pi{toqu (proizvod ta~ke ~lana 12. (2) Sprave za mjerewe te~nih goriva (pumpni automati . nakon ugradwe. i to: a) blok op{tih podataka o prodavcu. `igosane (verifikovane) i snabdjevene Zapisnikom o izvr{enom pregledu od Republi~kog zavoda za standardizaciju i metrologiju (u daqem tekstu: Zavod). `) ukupnu vrijednost poreza na promet po poreskim stopama. ^lan 13. ovako povezan ure|aj ~ini jedinstven sistem za evidentirawe i kontrolu prometa. 2. d) ukupan izlaz po brojilima (totalizatorima) i po vrstama goriva svedenih na 15° i |) stawe zaliha za naredni izvje{taj po vrstama goriva svedenih na 15° (v-d).Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. 12. g) ukupan izlaz po brojilima (totalizatorima) i po vrstama goriva. v). v) vrijednost ukupnog prometa svih vrsta goriva (zbir podataka iz ta~ke b) ovog ~lana). ^lan 14. stav 1. ta~ka b) i g) podatke o visini i koli~ini vode u rezervoaru. ovog pravilnika. (1) Obavezni dokumenti i izvje{taji koji se izra|uju pomo}u ugra|ene opreme su: dnevni i periodi~ni izvje{taji. v) manipulativnu razliku (razlika podataka izme|u ~lana 11. godinu. ^lan 7. (3) Dnevni izvje{taj sastoji se iz vi{e blokova (dijelova). Dnevni izvje{taj prometa na BPS ^lan 9. IV .OBLIK I SADR@AJ OBAVEZNIH DOKUMENATA I IZVJE[TAJA ^lan 8. (4) Razmjena podataka izme|u ure|aja za istakawe i ure|aja za evidentirawe prometa mora da se odvija prema IFSF komunikacijskom protokolu ili u skladu sa ~lanom 38. v) dan. stav 1. v) promet goriva koji ne spada u prodaju (ba`darewe. ovog ~lana izra|uju se u elektronskom obliku. ta~ka |) i ~lana 13. g) vrijednost prometa ostalih proizvoda po vrstama (tarifama). b) ulaze po vrstama goriva svedenih na 15°. (1) Spojevi komunikacionih vodova mjernih ure|aja sa ure|ajem za evidentirawe prometa moraju biti obiqe`eni. {ifrovana i `igosana od ovla{}enog servisera. stav 1. {ifrovani i `igosani od ovla{}enog servisera. (2) Dokumenti i izvje{taji iz stava 1. odnosno servisirawa moraju biti obiqe`ena. Blok podataka o kwigovodstvenim zalihama sadr`i: a) stawe zaliha iz prethodnog izvje{taja po vrstama pogonskog motornog goriva (u daqem tekstu: gorivo) svedenih na 15°. (4) Servisna organizacija du`na je da ~uva {ifru iz stava 3. {ifrovane i `igosane od ovla{}enog servisera. (3) Automatska mjerila nivoa te~nosti. d) i |) ovog ~lana). v) blok podataka o prodaji po brojilima. ^lan 10.

digitalnim potpisom koji se kreira pomo}u HASH funkcije i {aqe se zajedno sa Log datotekom. (3) Promjena podataka iz stava 1. g) sadr`i podatke o svim fiskalnim ra~unima za data 24 ~asa. ostalih proizvoda i usluga. (6) Podaci koji se koriste za kreirawe Promet datoteke ~uvaju se u bazi podataka u skladu sa ~lanom 5. (3) Promet datoteka mo`e da se {ifruje javnim kqu~em putem asimetri~nog algoritma i obavezno potpisuje elektronskim .^etvrtak. ^lan 21. ovog ~lana. v) sadr`i podatke o svim doga|ajima unutar sistema (start/stop aplikacije. mjesecu i godini kraja izvje{tajnog perioda. (1) Kontrola ostvarenog prometa pogonskog motornog goriva. ovog ~lana. (1) Kontrolni izvje{taj Ministarstvu dostavqa se u elektronskom obliku. 4. ostalih proizvoda i usluga na BPS vr{i se provjerom kontrolnih izvje{taja predvi|enih ~lanom 17. do 14. V . stav 1. ovog pravilnika. (5) Karakteristika Promet datoteke je da sadr`i sve podatke iz dnevnog izvje{taja u skladu sa ~l. druge kriti~ne situacije rada aplikacije koje uti~u na ta~nost rada). du`an je da o tome odmah obavijesti Ministarstvo. i upisuje ih u posebnu bazu podataka. prekid komunikacije itd. 9. uz navo|ewe podataka o danu. na kraju radnog vremena.). 12. a koji nije promjewiv (MAC adresa) i v) datum. (3) O~itani dnevni izvje{taj unosi se automatski u memoriju ure|aja za evidentirawe prometa i {aqe Ministarstvu na na~in predvi|en u ~lanu 18. b) identifikacioni broj ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa (dva znaka za identifikaciju proizvo|a~a . ovog pravilnika. o ~emu kupcu. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . (2) Log datoteka koja se dostavqa u okviru kontrolnog izvje{taja mora biti {ifrovana 128 bitnim kqu~em pomo}u 3 DES algoritmom. (3) Ako ovla{}eni servis utvrdi da je vlasnik opreme na ugra|enoj opremi preduzimao radwe sa ciqem izmjene podataka o evidentiranom prometu. servisna organizacija du`na je da obavijesti Ministarstvo o izmjeni. ovog pravilnika. preko ure|aja za evidentirawe prometa. sat i minut po~etka evidentirawa prometa preko ure|aja za evidentirawe prometa (2) Ako u toku servisa do|e do zamjene ure|aja iz stava 1. (2) Preduze}e iz stava 1. serijski broj mora biti vezan za serijski broj nekog od ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa . ovog pravilnika. (3) Karakteristike Log datoteke su: a) kreira se za jedan dan.prijemu goriva za taj dan i e) sadr`i podatke o svim otkazima unutar sistema sa ta~nim vremenom po~etka i kraja otkaza sistema ili dijela sistema (nestanci struje. ovog pravilnika. v) upore|ivawe prometa i fiskalnih ra~una iz Log datoteke i Promet datoteke. b) de{ifrovawe Log i Promet datoteke. kori{}ewem telekomunikacionih veza. (1) Preduze}e koje vr{i promet na malo pogonskih motornih goriva. do 14. ^lan 19.distributera i jo{ minimalno {est cifara). ovog pravilnika. u okviru kontrolnog izvje{taja. ovog ~lana. Dostavqawe kontrolnih izvje{taja ^lan 18. a sa~iwavaju se za odre|eni vremenski period. . d) sadr`i podatak sa konzole o stawu goriva u svakom rezervoaru posebno i to na po~etku i na kraju 24 ~asa za koje se kreira. (2) Periodi~ni izvje{taj sadr`i zbir svih podataka iz dnevnih izvje{taja za obra~unski period. ^lan 22. (2) Preduze}e iz stava 1.Strana 19 z) broj izdatih ra~una i i) broj prvog i posqedweg ra~una u odre|enom danu. evidentira svaki pojedina~no ostvareni promet. vr{i o~itavawe dnevnog prometa putem dnevnog izvje{taja.servisirawem ure|aja za evidentirawe prometa du`no je da dostavi Ministarstvu softver koji omogu}ava: a) provjeru elektronskog . mart 2009. (1) Svaka BPS du`na je da dostavqa izvje{taj Ministarstvu na svaka 24 ~asa putem elektronske po{te (u daqem tekstu: kontrolni izvje{taj). Fiskalni ra~un ^lan 16. b) sadr`aj se upisuje u kriptovanom obliku u skladu sa ~lanom 18. (1) Fiskalni ra~un je fiskalni dokument na kome se nalazi od{tampan svaki pojedina~no evidentiran promet i svaki pojedina~no storniran evidentiran promet. 2. pod punom materijalnom i krivi~nom odgovorno{}u. 3. (1) Pod periodi~nim izvje{tajem podrazumijevaju se izvje{taji koji se sastoje od vi{e dnevnih izvje{taja. kao i navo|ewe podataka o danu. Periodi~ni izvje{taji ^lan 15. stav 2. ovog ~lana nije dozvoqena. 9. (2) Kontrolni izvje{taj kreira se u elektronskom obliku i sastoji se od Log datoteke i Promet datoteke. (1) Prije po~etka evidentirawa prometa preko ure|aja za evidentirawe prometa u memoriju se upisuju: a) jedinstveni identifikacioni broj. 5.EVIDENTIRAWE I KONTROLA PROMETA PREKO URE\AJA ZA EVIDENTIRAWE I KONTROLU PROMETA ^lan 20. |) sadr`i podatke o eventualnim utakawima . (3) Memorija treba da omogu}i formirawe i o~itavawe periodi~nih izvje{taja. ta~ka l) i ~lanom 9. otkazi opreme. (2) Reklamni ra~un je fiskalni dokument na kome se nalazi od{tampan svaki pojedina~no reklamiran promet i svaki pojedina~no storniran reklamni promet. mjesecu i godini po~etka vremenskog perioda za koji se sa~iwava periodi~ni izvje{taj. (1) Preduze}e koje se bavi prometom. g) izdvajawe bitnih alarma i otkaza unutar sistema i d) izdvaja stawe goriva u rezervoarima i eventualna utakawa koji su dobijeni sa konzole. razvrstan po istim elementima kao i dnevni izvje{taj iz ~l. a dostavqenih na na~in predvi|en ~lanom 18. Ministarstvu dostavqa izjavu u kojoj se obavezuje na ~uvawe tajnosti kqu~eva pomo}u kojih se omogu}ava pristup kontrolnim izvje{tajima. odnosno korisniku usluge izdaje fiskalni ra~un. (4) Log datoteka ~uva se u memoriji najmawe 180 dana. ovog pravilnika. u XML formatu. ugradwom i odr`avawem .digitalnog potpisa. Izvje{taj Ministarstvu ^lan 17. nemogu}nost evidentirawa prometa.

|) dokaz o usagla{enosti tipa ure|aja za evidentirawe prometa ovla{}enog certifikacionog tijela. 3. v) da ima obu~ene kadrove iz protiveksplozivne za{tite. (5) Uslove iz stava 4. ugradwu i odr`avawe ure|aja za evidentirawe prometa i mjernih ure|aja donosi ministar nadle`an za poslove trgovine (u daqem tekstu: ministar).PREDUZE]A KOJA VR[E PROMET. (3) Rje{ewe o davawu saglasnosti za stavqawe u promet ure|aja za evidentirawe prometa i rje{ewe o ispuwavawu uslova za promet. b) opis ure|aja za evidentirawe prometa sa opisom funkcija softvera i opisom prate}ih komponenti. (1) Ovla{}ena servisna organizacija obavezna je da vr{i servis ugra|enih mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa. aplikativnog programa i programa za funkcionalnu provjeru ure|aja za evidentirawe prometa sa kompletnim priborom. Uslovi za davawe saglasnosti (ovla{}ewe) ^lan 23. ovog ~lana vlasnik mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa i ovla{}ena servisna organizacija rje{avaju u skladu sa propisima koji reguli{u obligacione odnose. ugradwi i odr`avawu . (4) Preduze}e koje obavqa promet. koji je obavezan da sa ovla{}enom servisnom organizacijom zakqu~i ugovor o servisirawu mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa. odnosno wihov korisnik obavezan je da u roku od sat vremena pisanim putem obavijesti ovla{}enu servisnu organizaciju i Ministarstvo. stav 2. (1) Saglasnost iz ~lana 23. d) izvr{nu verziju programa rada ure|aja za evidentirawe prometa. (2) Tro{kove servisirawa mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa snosi vlasnik. stav 4. a ovla{}ena servisna organizacija obavezna je da izvr{i tehni~ki pregled u okviru tih 12 mjeseci. ta~ka g) ovog ~lana. g) {emu programa za upravqawe i {emu aplikacionog programa ure|aja za evidentirawe prometa. (2) Zahtjev iz stava 1. 12. mora ispuwavati i sqede}e posebne uslove: a) da ima sjedi{te ili poslovnu jedinicu u Republici Srpskoj. (4) Eventualne sporove u vezi sa stavom 2. VI . vlasnik. a ~iji se promet. Obaveza ugovarawa izme|u ovla{}enih servisnih organizacija i vlasnika mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa ^lan 25. ta~ke g) ovog ~lana.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. ugradwa i odr`avawe tra`i i e) dokaz o tehni~koj i organizacionoj opremqenosti servisne slu`be. ^lan 24. Me|usobne obaveze ovla{}enih servisnih organizacija i vlasnika mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa ^lan 26. a odvojeno za ure|aje za evidentirawe prometa. ugradwu i odr`avawe . (2) Kontrola iz stava 1. UGRADWU I ODR@AVAWE . 2. (1) Promet. d) da je rje{ewem Zavoda o odobrewu tipa mjerila odobrena upotreba mjernog ure|aja ~iji se promet. ovog ~lana ispuwava i preduze}e koje ima zakqu~en ugovor o distribuciji. ugradwa i odr`avawe tra`i.SERVISIRAWE URE\AJA ZA EVIDENTIRAWE I KONTROLU PROMETA I MJERNIH URE\AJA 1. (1) U slu~aju kvara mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa. ovog ~lana mo`e se vr{iti i pomo}u prenosnog ra~unara (laptopa) koji sadr`i softver iz ~lana 19. (5) Vlasnik mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa du`an je da svakih 12 mjeseci vr{i wihov tehni~ki pregled. na osnovu kojeg je dat dokaz o ispuwenosti tehni~kih i funkcionalnih karakteristika tog tipa ure|aja za evidentirawe prometa. b) da ima obu~ene kadrove za ugradwu i odr`avawe opreme sa certifikatom proizvo|a~a ili od wega ovla{}ene organizacije. e) dokaz o ispuwenosti tehni~kih i funkcionalnih karakteristika ure|aja za evidentirawe prometa od proizvo|a~a i `) izjavu proizvo|a~a ili distributera ure|aja za evidentirawe prometa da }e ure|aj za evidentirawe prometa koji se stavqa u promet biti tehni~ki i funkcionalno identi~an sa ure|ajem za evidentirawe prometa uzorkom. ugradwu i odr`avawe ure|aja za evidentirawe prometa i mjernih ure|aja. ovog ~lana je garancija preduze}a o funkcionalnoj ispravnosti mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa kojom se obavezuje da ne}e zloupotrebqavati program iz ~lana 24. sve izvr{ne verzije moraju imati kontrolnu sumu (checksum). (3) Za svaku eventualnu izmjenu softvera ovla{}eni serviser je du`an da Ministarstvu dostavi prate}u dokumentaciju. ugradwi i servisirawu opreme sa preduze}em koje ispuwava uslove predvi|ene stavom 4. ta~ka d) ovog pravilnika. servisirawe i tehni~ku pripremu za pregled mjerila-mjernih ure|aja (sprava za mjerewe te~nih goriva i automatskog mjerila nivoa te~nosti na BPS mogu vr{iti i preduze}a koja ne ispuwavaju posebne uslove predvi|ene stavom 4. (6) Tehni~ku pripremu za ugradwu. (3) Obavezna klauzula ugovora iz stava 2. (2) Ovla{}ena servisna organizacija za odr`avawe mjernih ure|aja obavezna je da iza|e na lice mjesta najkasnije u roku od 48 ~asova od prijema obavje{tewa i . (2) Preduze}e mo`e da tra`i rje{ewe o ispuwavawu uslova odvojeno za mjerila. g) da sa proizvo|a~em opreme ima zakqu~en ugovor o distribuciji. mart 2009. ta~ke |) daje ministar. a na osnovu pisanog zahtjeva proizvo|a~a ili distributera ure|aja za evidentirawe prometa. pored op{tih uslova za obavqawe svoje djelatnosti. ovog pravilnika i koji omogu}ava provjeru baznih podataka pohrawenih u memoriji ure|aja za evidentirawe prometa i konzole AMN. ovog ~lana sadr`i sqede}e podatke: a) o proizvo|a~u ili distributeru ure|aja za evidentirawe prometa. da nazna~i koji programski kodovi su izmijeweni i da dostavi nove programske kodove. |) da je data saglasnost za stavqawe u promet i upotrebu ure|aja za evidentirawe prometa od strane Ministarstva. (4) Ministarstvo vodi registar ovla{}enih preduze}a i wihovih ovla{}enih servisera. odnosno korisnik benzinske pumpne stanice.servisirawe ure|aja za evidentirawe prometa i mjernih ure|aja mo`e vr{iti preduze}e (u daqem tekstu: preduze}e) koje ispuwava uslove propisane ovim pravilnikom i propisima iz oblasti standardizacije i metrologije.servisirawu opreme za podru~je Republike Srpske.Strana 20 . v) sastavne dijelove ili sisteme ure|aja za evidentirawe prometa i {emu tog sistema. te usagla{avawem podataka u sistemu ugra|ene opreme sa evidentiranim podacima iz trgova~ke dokumentacije.

sa naznakom datuma i vremena instalisawa. ovog ~lana i potvrde o izvr{enoj ugradwi i stavqawu u upotrebu ure|aja za evidentirawe prometa iz stava 2. (2) U slu~aju iz stava 1. (5) Jedan primjerak zapisnika iz stava 4. (5) Evidentirawe prometa preko ure|aja za evidentirawe prometa ne mo`e se vr{iti prije odre|ivawa evidentacionog broja. te o otklowenom kvaru obavijesti Zavod u skladu sa va`e}im propisima iz oblasti metrologije. za koju je data saglasnost. izdaje servisnu kwi`icu i izra|uje projekat izvedenog stawa. kao i kontrola tehni~ke i funkcionalne ispravnosti ure|aja za evidentirawe prometa. b) datum i vrijeme prijema ugra|enih mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa na servisirawe. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . (1) Ako se pri dodatnoj kontroli utvrdi da odre|eni tip ure|aja za evidentirawe prometa ne ispuwava propisane tehni~ke i funkcionalne karakteristike. izda potvrdu kojom potvr|uje da je na maloprodajnom mjestu izvr{io ugradwu. (1) Prije po~etka kori{}ewa ure|aja za evidentirawe prometa. (6) Jedan primjerak servisne kwi`ice i projekta izvedenog stawa mora se nalaziti u BPS. 6. du`na je da obezbijedi novi ure|aj za evidentirawe prometa odobrenog tipa.distributer du`an je da u roku od tri mjeseca zamijeni taj tip ure|aja za evidentirawe prometa odgovaraju}im i odobrenim tipom ure|aja za evidentirawe prometa. (4) O odre|ivawu identifikacionog broja ure|aja za evidentirawe prometa izdaje se potvrda. a ima zakqu~en ugovor o servisirawu ure|aja za evidentirawe prometa sa serviserom kojem je oduzeto ovla{}ewe o servisirawu tih ure|aja za evidentirawe. du`an je da zakqu~i ugovor sa drugim ovla{}enim serviserom. a nakon izvr{ene ugradwe i stavqawa u funkciju ure|aja za evidentirawe prometa. (6) Ministarstvo vodi evidenciju o ure|ajima za evidentirawe prometa preko kojih se evidentira promet. a ovla{}eni serviser obavje{tava lice koje obavqa maloprodaju motornih goriva sa kojim je zakqu~io ugovor o servisirawu ure|aja za evidentirawe prometa. pravno lice mora obezbijediti drugi na~in izdavawa ra~una koji obezbje|uje podatke propisane zakonom i sprovesti evidentirawe prometa u kwizi dnevnih izvje{taja. ^lan 28. ovog ~lana ovla{}ena servisna organizacija dostavqa Ministarstvu. (1) Ako se utvrdi da ovla{}ena servisna organizacija ne postupa u skladu sa odredbama ovog pravilnika. proizvo|a~ . Kontrola rada ugra|ene opreme i ovla{}enog servisa ^lan 30. na obrascu ~iji oblik i sadr`inu propisuje ministar.^etvrtak.distributer du`an je da obezbijedi licu koje obavqa maloprodaju motornog goriva ure|aj za evidentirawe prometa odobrenog tipa. ovog ~lana. 4.servisirawe odobrenog ure|aja za evidentirawe prometa. (3) U toku servisirawa mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa ovla{}ena servisna organizacija sastavqa zapisnik u tri primjerka. (2) O oduzimawu ovla{}ewa obavje{tava se proizvo|a~ ure|aja za evidentirawe prometa. (3) Ovla{}ena servisna organizacija za odr`avawe ure|aja za evidentirawe prometa du`na je da u roku od 24 ~asa od momenta prijema obavje{tewa iza|e na lice mjesta i otkloni kvar.pi{toqi ure|aja za istakawe iz tih rezervoara moraju biti van funkcije. preko kojeg }e vr{iti evidentirawe prometa. (3) Preduze}e koje obavqa maloprodaju motornih goriva. servisna kwi`ica i projekat izvedenog stawa ^lan 29. (2) U dosije i servisnu kwi`icu upisuju se sqede}i podaci: a) naziv. g) vrsta. (3) Ako utvr|eni nedostaci nisu otkloweni u ostavqenom roku. 12. d) vrsta neispravnosti. obavje{tewe o mjestu instalisawa ure|aja za evidentirawe prometa. ovog ~lana. (2) Neispravnost ure|aja za evidentirawe prometa dokazuje se preko servisne kwi`ice u koju ovla{}eni servis upisuje vrijeme kada je ure|aj za evidentirawe prometa bio na popravci ili servisirawu. ugradwu i odr`avawe .Strana 21 otkloni kvar. (3) Po dobijawu obavje{tewa iz stava 1. a ukoliko ne otkloni kvar u zadatom roku. kao i da je ure|aj za evidentirawe prometa stavqen u upotrebu. (1) Za ugra|ene mjerne ure|aje i ure|aje za evidentirawe prometa ovla{}ena servisna organizacija otvara dosije. (1) U slu~aju neispravnosti ili servisirawa ure|aja za evidentirawe prometa. datum i vrijeme instalisawa. . (1) U toku trajawa kvara AMN.ovla{}enoj servisnoj organizaciji da otkloni nedostatke u roku koji ne mo`e biti du`i od tri dana. rezervoari i istakaju}a mjesta . mjesto i adresa vlasnika. (1) Kontrola rada ovla{}ene servisne organizacije. ^lan 27. (4) U slu~aju iz stava 3. Dosije. ministar rje{ewem odre|uje identifikacioni broj ure|aja za evidentirawe prometa. Stavqawe u upotrebu ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa ^lan 33. odnosno korisnika ugra|enih mjernih ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa. dodatno se vr{i i na zahtjev Ministarstva ili korisnika ure|aja za evidentirawe prometa. ^lan 32. ovog ~lana vr{i Ministarstvo. 5. upisuju se i podaci o stawu goriva u rezervoarima u trenutku ponovnog pe~a}ewa ure|aja. ministar oduzima ovla{}ewe za ugradwu i servisirawe ure|aja za evidentirawe prometa i mjernih ure|aja. (2) Kontrolu iz stava 1. tip i serijski broj servisiranog mjernog ure|aja i ure|aja za evidentirawe prometa. ^lan 31. v) datum zavr{etka servisirawa. odnosno ure|aji za istakawe vezani za te mjerne ure|aje koji su bili u kvaru mogu ponovo po~eti da rade nakon `igosawa od ovla{}ene servisne organizacije i Zavoda. ovog ~lana. u koji se upisuju podaci iz stava 2. (2) Ovla{}ena servisna organizacija za ugradwu i odr`avawe ure|aja za evidentirawe prometa obavezna je da pravnom licu prije po~etka obavqawa djelatnosti trgovine na malo motornog goriva i ostalih proizvoda i usluga. |) stawe plombi i e) specifikacija izvr{enih radova. mart 2009. (4) U slu~aju servisirawa mjernih ure|aja. ministar privremeno zabrawuje kori{}ewe tog tipa ure|aja za evidentirawe prometa i nala`e proizvo|a~u . ovog ~lana proizvo|a~ . lice koje }e obavqati maloprodaju pogonskog motornog goriva i ostalih proizvoda i usluga uz zahtjev dostavqa Ministarstvu kopiju ugovora zakqu~enog sa preduze}em ovla{}enim za promet. odnosno razlog servisirawa. (2) Mjerni ure|aji. ministar zabrawuje kori{}ewe tog tipa ure|aja za evidentirawe prometa.

br. st.Organizaciona jedinica Doboj. ^lan 35. s. ugradwom i odr`avawem ure|aja za evidentirawe prometa nije proizvo|a~. OP[TINA I GRADOVA I FONDOVA 1. na~in uplate javnih prihoda. 85/04 i 57/06) i Uputstvo za odre|ivawe ID .ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod NLB Razvojne banke a.Organizaciona jedinica Trebiwe. broj 12/01). Banja Luka.3 . 3. vr{i se na sqede}i na~in: a) identifikacioni broj ure|aja za evidentirawe prometa sadr`i dvije cifre u odjeqku “A” za oznaku proizvo|a~a ili distributera i jo{ minimalno {est cifara u odjeqku “B” i b) struktura odjeqaka i cifara prikazana je na {emi koja se nalazi u prilogu broj 1. peta i {esta cifra iz odjeqka “B” odre|uju se prema hronolo{kom redu instalisawa ure|aja za evidentirawe prometa.identifikacionog broja ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa Odjeqak “A” Odjeqak “B” I II . buxetskih fondova i vanbuxetskih fondova (u daqem tekstu: korisnika javnih prihoda). Odre|ivawe i dodjela identifikacionog broja ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa ^lan 34. broj 12/01).odobrewe tipa ure|aja za evidentirawe prometa podnio proizvo|a~ i b) “D” . Prihodi koji pripadaju buxetu Republike upla}uju se na: .1 . .ukoliko je zahtjev za saglasnost . Zakona o buxetskom sistemu Republike Srpske .Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. ^etvrta. ministar finansija d o n o s i NAREDBU O UPLA]IVAWU ODRE\ENIH PRIHODA BUXETA REPUBLIKE. odnosno distributer ure|aja za evidentirawe prometa i b) “0” . marta 2009. broj 562099-00000556-87 i . ~lana 69. kod kojih ure|aj za evidentirawe prometa ne mo`e da komunicira sa ure|ajima za istakawe prema protokolima predvi|enim od proizvo|a~a ure|aja za istakawe dozvoqena je netipi~na razmjena podataka. 1.d. Zakona o republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Banja Luka. (7) Sadr`aj potvrde iz stava 4.R . obavezama servisera i omogu}avawu daqinskog nadzora u svrhu kontrole (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Banja Luka. VII .Organizaciona jedinica Bijeqina.6 . stava 3. prema broj~anim oznakama vrsta javnih prihoda koje su prikazane u tabelama koje se nalaze u Prilogu 1. odnosno drugim propisom odre|enih prihoda buxeta Republike. i 3.Pre~i{}eni tekst (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Zakona o unutra{wem platnom prometu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Odre|ivawe i dodjela identifikacionog broja iz ~lana 33. Prve dvije cifre pod oznakom I i II u odjeqku “A” su oznaka proizvo|a~a ili distributera ure|aja za evidentirawe prometa. “2” . a koji ne podr`avaju IFSF protokol dozvoqena je razmjena podataka izme|u ure|aja za evidentirawe prometa i ure|aja za istakawe prema protokolima predvi|enim od strane proizvo|a~a ure|aja za istakawe. 7. odnosno distributer ure|aja za evidentirawe prometa. ugradwom i odr`avawem ujedno i proizvo|a~. (1) Prva cifra u odjeqku “B” je slovna oznaka i mo`e da bude: a) “R” . kod kojih ure|aj za evidentirawe prometa mo`e da komunicira sa ure|ajima za istakawe prema protokolima predvi|enim od proizvo|a~a ure|aja za istakawe. i ~lana 82.Organizaciona jedinica Prijedor.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod NLB Razvojna banka a.0 0 3 349 Na osnovu ~lana 62. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.identifikacionog broja registar kasa koje se instali{uu na benzinskim pumpnim stanicama (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. broj~ane oznake vrsta javnih prihoda. broj 52/04). [ema strukture ID . ~lana 38. mart 2009.odobrewe tipa ure|aja za evidentirawe prometa podnio distributer. ovog ~lana bli`e ure|uje ministar.ZAVR[NE ODREDBE ^lan 39. broj 562099-00000556-87. uvezivawu predvi|ene opreme. (2) Kod ure|aja za istakawe kod kojih je proizvo|a~ predvidio mogu}nost rada u re`imu sa ure|ajem za evidentirawe prometa. br. stav 1. (1) Kod ure|aja za istakawe kod kojih proizvo|a~ nije predvidio mogu}nost rada u re`imu sa ure|ajem za evidentirawe prometa. tj.ukoliko preduze}e koje se bavi prometom. Prihodi koji se dijele izme|u buxeta Republike i buxeta op{tina. 118/08 i 11/09). Prilog 1.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod Uni Credit Bank a. 2. ^lan 38. (3) Tre}a cifra u odjeqku “B” je oznaka lokacije gdje je ure|aj za evidentirawe i kontrolu prometa instalisan. ta~ka 1. broj~ane oznake op{tina i broj~ane oznake buxetskih organizacija. 54/08 i 126/08). br. ^lan 37. broj 551-00100008915-56. alineja 2.1 . ~lana 38. Zakona o platnim transakcijama (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. stav 2. tj.ukoliko je zahtjev za saglasnost .Organizaciona jedinica Isto~no Sarajevo.d.4 5 6 PRIMJER: 0 1 . 12. odnosno gradova upla}uju se na: . “6” . izgled i na~in popuwavawa platnog naloga.r. Odre|uje se na osnovu lokacije benzinske pumpne stanice unutar koje se instali{e ure|aj za evidentirawe prometa i na osnovu utvr|enog rasporeda organizacionih jedinica organa uprave nadle`nog za poslove nadzora u oblasti prometa robe i vr{ewa usluga: “1” . (2) Druga cifra u odjeqku “B” je brojna oznaka i mo`e da bude: a) “1” . godine Bawa Luka Ministar. “3” . i ~ini sastavni dio ovog pravilnika. “4” . “5” . ^lan 36. Stupawem na snagu ovog pravilnika prestaju da va`e Pravilnik o na~inu evidentirawa i kontroli prometa na benzinskim pumpnim stanicama putem ugra|ene opreme.Organizaciona jedinica Bawa Luka.d. Ovom naredbom propisuju se ra~uni za upla}ivawe zakonom. Mr Predrag Gluhakovi}.Strana 22 . ^lan 40. 39/04. op{tina i gradova. Broj: 14-01-502/09 2.ukoliko je preduze}e koje se bavi prometom.2 .

Banja Luka.d. Poslovne banke su du`ne. kod poslovnih banaka.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod NLB Razvojne banke a. Banja Luka. Vi{e ili pogre{no upla}eni javni prihodi na ra~une za prikupqawe javnih prihoda vra}aju se poreskim obveznicima ili se prekwi`avaju u skladu sa Pravilnikom o na~inu vra}awa i prekwi`avawa vi{e ili pogre{no upla}enih javnih prihoda sa odgovaraju}eg ra~una ili sa ra~una korisnika javnih prihoda. 16. a na osnovu naloga ili izvr{nog rje{ewa nadle`nog poreskog organa.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod Uni Credit Bank a. broj 562099-00000556-87 i . Raspodjelu prihoda iz t. objavquju nadle`ne slu`be op{tina i gradova u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Obveznici uplate poreza.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod Uni Credit Bank a. prema broj~anim oznakama vrsta javnih prihoda koje su prikazane u tabelama koje se nalaze u Prilogu 2. mart 2009. januara 2005. 2. prema broj~anoj oznaci vrste prihoda koja je prikazana u tabeli koja se nalazi u Prilogu 5. Nadle`ni op{tinski organi samostalno zakqu~uju ugovor o otvarawu ra~una sa poslovnom bankom u skladu sa procedurama propisanim Zakonom o javnim nabavkama i Zakonom o trezoru. odnosno grada upla}uju se na posebne ra~une op{tine ili grada za prikupqawe javnih prihoda otvorene kod poslovnih banaka. Banja Luka. Prije prijema navedene potvrde Poreske uprave banke ne mogu primati uplate javnih prihoda na te ra~une. 13. prema broj~anim oznakama vrsta javnih prihoda koje su prikazane u tabelama koje se nalaze u Prilogu 3. 9. Banja Luka. Prihodi koji pripadaju drugim korisnicima ili koji se dijele izme|u buxeta Republike. [ifre prihoda koji su ukinuti ili ~ija naplata je od 1. broj 551-00100008915-56. Raspodjelu sredstava sa ra~una za prikupqawe javnih prihoda op{tina / gradova vr{e poslovne banke kod kojih su otvoreni ra~uni javnih prihoda u korist transakcionih ra~una buxeta op{tina i gradova. najkasnije narednog radnog dana od dana prijema obavje{tewa banke.d. . Ministarstvo finansija vodi evidenciju i izvje{tava o raspodjeli prihoda korisnicima javnih prihoda sa ra~una javnih prihoda Republike Srpske otvorenih u skladu sa ovom naredbom. odnosno grada upla}uju se na ra~une za prikupqawe javnih prihoda op{tine ili grada. fondova i drugih korisnika javnih prihoda. kod poslovne banke. Banja Luka.Strana 23 . godine u nadle`nosti Uprave za indirektno oporezivawe ostaju i daqe aktivne zbog naplate istih po reprogramu.d. buxeta op{tina i gradova i drugih korisnika javnih prihoda upla}uju se na: . Upla}eni javni prihodi se raspore|uju korisnicima javnih prihoda svakog radnog dana. zdravstveno osigurawe. prema broj~anim oznakama vrsta javnih prihoda koje su prikazane u tabelama koje se nalaze u Prilogu 4. Ra~une op{tina i gradova za prikupqawe javnih prihoda op{tinskih buxeta. za osigurawe od nezaposlenosti i za dje~iju za{titu upla}uju se na: . Poreska uprava }e.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod Uni Credit Bank a. Prihodi koji prapadaju buxetu op{tine. 5. 7. broj 551-00100008915-56. i 4. 17. broj 562099-00000556-87 i . Banja Luka. Nadle`ni organi op{tina i gradova su du`ni prilikom otvarawa ra~una javnih prihoda poslovnim bankama dostaviti instrukciju sa brojevima transakcionih ra~una na koje }e se prenositi sredstva sa ra~una javnih prihoda. Banja Luka. osigurawe od nezaposlenosti i dje~iju za{titu na li~na primawa.^etvrtak. zdravstveno osigurawe. naplate naknadno kontrolom utvr|ene obaveze i prekwi`avawa uplata iz ranijih godina na osnovu rje{ewa Poreske uprave.d.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod Uni Credit Bank a. doprinosa i drugih javnih prihoda iz ove naredbe upla}uju prihode u korist propisanih ra~una kod poslovnih banaka kod kojih se vode ra~uni za naplatu javnih prihoda. Sastavni dio ove naredbe su prilozi: Prilog 1 Prihodi koji se dijele izme|u buxeta Republike i buxeta op{tina i gradova Prilog 2 Prihodi koji pripadaju buxetu Republike Prilog 3 Prihodi drugih korisnika i prihodi koji se dijele izme|u Republike. broj 551-00100008915-56. 12. 4. 6. 14. pismeno potvrditi banci evidentirawe otvorenog ra~una u svom registru.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod Uni Credit Bank a. 19.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod NLB Razvojne banke a.d. o otvarawu ra~una izvjestiti Poresku upravu Republike Srpske radi evidentirawa ra~una u poreskom registru. 10. 20. Doprinosi za penzijsko-invalidsko osigurawe. 8. 3.ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod NLB Razvojne banke a. broj 562099-00000556-87 i .ra~un javnih prihoda Republike Srpske za op{te uplate kod NLB Razvojne banke a. Prilog 8 Napomena Prilog 9 Spisak buxetskih korisnika buxeta Republike sa broj~anim oznakama ({iframa) Prilog 10 Spisak buxetskih korisnika buxeta op{tina i gradova sa broj~anim oznakama ({iframa). naknade i prihode osiguranika za obavezno osigurawe upla}uje se jednim platnim nalogom na: . Poseban doprinos za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{qavawe lica sa invaliditetom upla}uje se na: . 11. Banja Luka.d. prema broj~anoj oznaci vrste prihoda koja je prikazana u tabeli koja se nalazi u Prilogu 5.d. 15. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 .d. prema broj~anim oznakama vrsta javnih prihoda koje su prikazane u tabelama koje se nalaze u Prilogu 5. broj 551-00100008915-56. op{tina i gradova i drugih korisnika javnih prihoda Prilog 4 Prihodi buxeta op{tine. 18. Obveznici poreza i doprinosa i drugih javnih prihoda propisanih ovom naredbom upla}uju javne prihode na uplatne ra~une platnim nalogom ~ija forma i sadr`aj su prikazani u tabeli koje se nalaze u Prilogu 6. Banja Luka. Prihodi koji u cijelosti pripadaju buxetu op{tine. broj 562099-00000556-87 i .d. Ostali doprinosi za penzijsko-invalidsko osigurawe. broj 551-00100008915-56. vr{i Ministarstvo finansija Republike Srpske prema procentima utvr|enim zakonskim i podzakonskim aktima na ra~une buxeta Republike. Banka je du`na da vodi evidenciju o izvr{enim uplatama i rasporedu prihoda za svaki ra~un otvoren za prikupqawe javnih prihoda prema ovoj naredbi. najkasnije narednog radnog dana od dana otvarawa ra~una javnih prihoda op{tine ili grada. odnosno grada i ostalih korisnika javnih prihoda Prilog 5 Prihodi fondova Prilog 6 Forma i sadr`aj naloga za uplatu javnih prihoda Prilog 7 Spisak op{tina i gradova sa broj~anim oznakama ({iframa). op{tina i gradova. 12.

Vrsta br. 715117 Op{ti porez na promet lo` uqa Porez na promet usluga Red. 714911 Porez na upotrebu motornih vozila 2. 714914 Porez na upotrebu i dr`awe vazduhoplova i letjelica 4. 722442 Naknada za isporu~enu vodu . 715316 Akciza na bezalkoholna pi}a Porez na dobit preduze}a Red. prihoda Naziv prihoda 1. 715212 Op{ti porez na promet usluga u godi{wem pau{alnom iznosu Porez na dohodak Red. Vrsta br. 715114 Op{ti porez na promet na duvanske prera|evine 5. 715113 Op{ti porez na promet na derivate nafte 4. 715111 Op{ti porez na promet po op{toj stopi 2. 21.pravna i fizi~ka lica 5. 715116 Op{ti porez na promet kafe 7. patenata i tehni~kih unapre|ewa 2. Broj: 06. 714915 Porez na dr`awe i no{ewe oru`ja . plove}ih postrojewa i jahti 3. 73/05. 722425 Naknade za promjenu namjene poqoprivrednog zemqi{ta Prihodi od nezakonito ste~ene imovine i imovinske koristi Red. 711211 Porez na dobit pravnih lica rezidenata Republike Srpske 2.pravna i fizi~ka lica 2. 715314 Akciza na lo` uqe 4.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. 715115 Op{ti porez na promet alkoholnih pi}a 6. prihoda Naziv prihoda 1. prihoda Naziv prihoda 1. 722448 Naknada za iskori{}enu vodu za proizvodwu elektri~ne i toplotne energije i promjenu re`ima voda pravna i fizi~ka lica 8. Vrsta br. buxetskih fondova i fondova (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 713111 Porez na prihode od samostalne djelatnosti 2. Vrsta br. 715315 Akciza na kafu 5. prihoda Naziv prihoda 1. 715312 Akciza na duvanske prera|evine 2. 722463 Naknada za izva|eni materijal iz vodotoka Prilog 2 PRIHODI KOJI PRIPADAJU BUXETU REPUBLIKE Akcize Red. 711112 Porez na prihode od autorskih prava. prihoda Naziv prihoda 1.Strana 24 .pravna lica i fizi~ka lica 7. Aleksandar Xombi}. Vrsta br. Vrsta br. 713113 Porez na li~na primawa Akciza Red. 714913 Porez na upotrebu i dr`awe ~amaca. Vrsta br. 722447 Naknada za ispu{tenu zaga|enu vodu . Vrsta br. 722446 Naknada za vodu koja se pla}a pri registraciji motornih vozila i drugih sredstava za prevoz 6. 722424 Naknada za kori{}ewe mineralnih sirovina 2. mart 2009. 722444 Naknada za upotrijebqenu vodu poqoprivreda 4. Stupawem na snagu ove naredbe prestaje da va`i Naredba o upla}ivawu odre|enih prihoda buxeta Republike. 722445 Naknada za uzetu vodu u komercijalne svrhe . prihoda Naziv prihoda 1. 715112 Op{ti porez na promet po ni`oj stopi 3.09/453-2-77/09 27. prihoda Naziv prihoda 1. 715313 Akciza na alkoholna pi}a 3. br. 711311 Porez na prihode od kapitala Ostali porezi na imovinu Red. Ova naredba stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Vrsta br. Prilog 1 PRIHODI KOJI SE DIJELE IZME\U BUXETA REPUBLIKE I BUXETA OP[TINA / GRADOVA Op{ti porez na promet proizvoda Red.r. 127/06 i 14/07). 722443 Naknada za upotrijebqenu vodu . prihoda Naziv prihoda 1. prihoda Naziv prihoda 1. 715311 Akciza na derivate nafte Naknade za kori{}ewe drugih dobara od op{teg interesa Red. prihoda Naziv prihoda 1. 12. 711213 Porez po odbitku stranom pravnom licu Porez na dohodak Red. s. godine Bawa Luka Ministar. februara 2009. 9/06. 711212 Porez na dobit pravnih lica nerezidenata Republike Srpske 3.pravna lica i fizi~ka lica 3. 715211 Op{ti porez na promet usluga po op{toj stopi 2. Vrsta br. op{tina i gradova. prihoda Naziv prihoda 1. Vrsta br. 723118 Oduzeta imovinska korist i sredstva dobijena prodajom oduzetih predmeta iz nadle`nosti Republi~ke tr`i{ne inspekcije NAKNADE ZA KORI[]EWE VODA Posebne vodoprivredne naknade Red. 22.

722111 Republi~ke administrativne takse 2. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . prihoda Naziv prihoda 1.^etvrtak. 722434 Sredstva za pro{irenu reprodukciju {uma . 722472 Naknade ostalih tro{kova krivi~nog postupka Carina i uvozne da`bine Red.prosta reprodukcija 3. Vrsta Naziv prihoda br. 722484 Naknada za prire|ivawe kladioni~kih igara na sre}u 5. Vrsta br. Vrsta br. 722491 Koncesione naknade za kori{}ewe prirodnih i drugih dobara od op{teg interesa Ostale naknade Red. mart 2009.Strana 25 Ostali porezi Red. odricawe i otpust u i iz dr`avqanstva Republike Srpske i BiH Republi~ke sudske takse Red. iskr~enu {umu i sredstva od nezakonito ste~ene koristi iz {ume Naknade za prira|ivawe igara na sre}u Red. 722115 Ostale administrativne takse po osnovu usluga Ministarstva unutra{wih poslova DRUGI PRIHODI Nov~ane kazne Red. prihoda Naziv prihoda 1. prihoda Naziv prihoda 1. prihoda Naziv prihoda 1. 716111 Carina 2. 716112 Posebna taksa na uvezenu robu Ostali prihodi Red. prihoda 1. 722436 Nadoknada za kori{}ewe {uma i {umskog zemqi{ta u svojini Republike Srpske . prihoda Naziv prihoda 1. Vrsta br. 723111 Nov~ane kazne za prekr{aje i tro{kovi prekr{ajnog postupka za prekr{aje propisane zakonom 2. 722485 Naknada za prire|ivawe igara na sre}u na automatima 6. prihoda Naziv prihoda 1. Vrsta br. 722452 Naknada za izvr{ene veterinarskosanitarne preglede Druge takse Red. 721111 Prihodi od dividende i udjela u profitu u javnim preduze}ima i finansijskim institucijama . 719111 Poseban porez za redovno odvijawe `eqezni~kog saobra}aja TAKSE Republi~ke administrativne takse i naknade Red. prihoda Naziv prihoda 1. 12. izuzimawe zemqi{ta. prihoda Naziv prihoda 1. 722489 Ostale naknade za prire|ivawe igara na sre}u Koncesione naknade Red. prihoda Naziv prihoda 1. 722483 Naknada za prire|ivawe elektronskih igara na sre}u u kazinu 4. Vrsta br. 723114 Nov~ane kazne za krivi~na djela 3.nadoknada za unapre|ivawe op{tekorisnih funkcija {uma 2. 722119 Naknade za prijem. prihoda Naziv prihoda 1. 722422 Naknada za inostrana drumska vozila 2. prihoda 1. 722488 Naknada za prire|ivawe nagradnih igara 9. 722482 Naknada za prire|ivawe elektronskih lutrijskih igara na sre}u 3. 722487 Naknada za prire|ivawe zabavnih igara 8. 722438 Nadoknade za zakup zemqi{ta. 722437 Nadoknada za obavqawe poslova od op{teg interesa u {umama u privatnoj svojini 4. 723119 Oduzeta sredstva i imovinska korist u postupcima iz nadle`nosti republi~kih organa Prihodi koje ostvaruju dr`avni organi i organizacije Red. 722513 Carinsko evidentirawe 3. Vrsta br. Vrsta br. Vrsta br. Vrsta br. Vrsta br. 722471 Naknade za tro{kove branilaca po slu`benoj du`nosti 3. 722481 Naknada za prire|ivawe lutrijskih igara na sre}u 2. 722486 Naknada za prire|ivawe internet igara na sre}u 7. 722112 Posebna republi~ka taksa 2. 722511 Prihodi republi~kih organa i organizacija 2. 722515 Posebna taksa u postupku prinudne naplate Naknade za kori{}ewe prirodnih i drugih dobara od op{teg interesa . 723115 Nov~ane kazne za prekr{aje koje izri~u nadle`ani republi~ki organi Prihodi od nezakonito ste~ene imovine i imovinske koristi Red. Vrsta br. Vrsta Naziv prihoda br. Vrsta br. 722211 Republi~ke sudske takse Takse na odre|ene proizvode i vr{ewe odre|ene djelatnosti Red. prihoda Naziv prihoda 1. prihoda Naziv prihoda 1.{ume Red.

722466 Naknade za finansirawe premjera i uspostavqawe katastra nekretnina Prilog 4 PRIHODI BUXETA OP[TINE. mart 2009. 722591 Vlastiti prihodi buxetskih korisnika Naknada za kori{}ewe prirodnih i drugih dobara od op{teg interesa Red. 714111 Porez na imovinu 2. 721223 Prihodi od zemqi{ne rente 2. ODNOSNO GRADA I OSTALIH KORISNIKA JAVNIH PRIHODA Porez na imovinu Red. Vrsta br. 722313 Komunalne takse za dr`awe motornih drumskih i prikqu~nih vozila 4. organi lokalne samouprave Komunalna taksa za dr`awe restorana i drugih ugostiteqskih i zabavnih objekata na vodi Komunalna taksa za kori{}ewe obale u poslovne svrhe Komunalne takse na ostale predmete taksirawa Posebna taksa na teritoriji grada Red. Vrsta br. 722131 Gradske administrativne takse DRUGI PRIHODI BUXETA OP[TINA I GRADOVA Nov~ane kazne Red. Vrsta Naziv prihoda br. prihoda Naziv prihoda 1. Vrsta br. 722391 11. prihoda Naziv prihoda 1. osim ~amaca koje koriste organizacije koje vr{e odr`avawe i obiqe`avawe plovnih puteva.sredstva za razvoj nerazvijenih dijelova op{tine . OP[TINA I GRADOVA I DRUGIH KORISNIKA Red. 722395 15. 722392 12. Vrsta br. 722396 Komunalna taksa za kori{}ewe vitrina radi izlagawa robe van poslovne prostorije Komunalna taksa za kori{}ewe reklamnih panoa Komunalna taksa za kori{}ewe prostora za parkirawe motornih. 8. patenata i autorskih prava Ostali prihodi Ukinuti buxetski prihodi Republike Prilog 3 PRIHODI DRUGIH KORISNIKA I PRIHODI KOJI SE DIJELE IZME\U REPUBLIKE. dr`avni organi. 722317 722318 722319 ^etvrtak. 722467 Sredstva za finansirawe posebnih mjera za{tite od po`ara 5. prihoda Naziv prihoda 1.Broj 18 2. Prihodi od davawa prava na eksploataciju prirodnih resursa. Vrsta br. 722456 Naknada za protivgradnu za{titu 3. 722321 Boravi{na taksa 6. prihoda Naziv prihoda 1. 723121 Nov~ane kazne izre~ene u prekr{ajnom postupku za prekr{aje propisane aktom skup{tine op{tine. 719113 Porez na dobitke od igara na sre}u Administrativne takse Red. drumskih i prikqu~nih vozila na ure|enim i obiqe`enim mjestima koje je za to odredila skup{tina op{tine Komunalna taksa za kori{}ewe slobodnih povr{ina za kampove. 722521 Prihodi op{tinskih organa uprave 2. Vrsta br. prihoda 1. 722412 Naknada za kori{}ewe gra|evinskog zemqi{ta 4. 722394 14. kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku Prihodi koje ostvaruju organi i organizacije op{tina . Vrsta br. Vrsta br. 722121 Op{tinske administrativne takse KOMUNALNE TAKSE Lokalne komunalne takse Red. prihoda Naziv prihoda 1. 12. 722393 13. 722118 Posebna republi~ka taksa na derivate nafte 4. 722311 Komunalne takse za dr`awe `ivotiwa 2. 722411 Naknada za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta 3. postavqawe {atora ili druge oblike privremenog kori{}ewa Komunalna taksa za dr`awe i kori{}ewe poslovnih prostorija i poslovnih naprava na vodi. 722315 Komunalna taksa za dr`awe sredstava za igru 6.Strana 26 . 714211 Porez na nasqe|e i poklon 3. 722316 Komunalna taksa za prire|ivawe muzi~kog programa u ugostiteqskim objektima 10. 3. 722435 Naknada za kori{}ewe {uma i {umskog zemqi{ta . osim pristana koji se koristi u pograni~nom rije~nom saobra}aju Komunalna taksa za dr`awe i kori{}ewe ~amaca i splavova na vodi. 722314 Komunalna taksa za kori{}ewe prostora na javnim povr{inama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe 5. prihoda Naziv prihoda 1. 722312 Komunalne takse na firmu 3. 722427 Naknada za Auto-moto savez 7.gradova Red. 721112 729113 729114 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 7. 4. prihoda Naziv prihoda 1. 9. prihoda Naziv prihoda 1. 714311 Porez na prenos nepokretnosti i prava Porez na dobitke od igara na sre}u Red. 722423 Naknada za puteve koja se pla}a pri godi{woj registraciji vozila na motorni pogon 2.

712147 Doprinos za zdravstveno osigurawe po osnovu materijalnog obezbje|ewa od strane centra za socijalni rad 9. 712145 Doprinos za zdravstveno osigurawe po osnovu duga iz ranijih godina 7. mart 2009. 8. Vrsta br. Vrsta br. prihoda Naziv prihoda 1. 712143 Doprinos za pro{ireno zdravstveno osigurawe 5. Vrsta br. 722461 722462 ostvarena prodajom {umskih sortimenata Naknada za kori{}ewe komunalnih dobara od op{teg interesa Naknada za kori{}ewe mineralnih voda 6. Vrsta br. 721213 Prihodi od kamata na sredstva korisnika buxeta op{tine. prihoda Naziv prihoda 1. 712149 Ostali doprinosi za zdravstveno osigurawe Prihodi Zavoda za zapo{qavawe Republike Srpske Red. 7. prihoda Naziv prihoda 1. 6. 721229 Ukinuti buxetski prihodi op{tina i grada 4. 722468 Naknada za kori{}ewe prirodnih resursa u svrhu proizvodwe elektri~ne energije Prilog 5 PRIHODI FONDOVA Red. prihoda Naziv prihoda 1. 712142 Doprinos za zdravstveno osigurawe nezaposlenih lica koje pla}a Zavod za zapo{qavawe 4.Strana 27 5. 722449 Naknada za odvodwavawe od pravnih lica i gra|ana 5. Vrsta br. prihoda Naziv prihoda 1. 729121 Samodoprinos na teritoriji op{tine / grada Ostali prihodi Red. Zakona o penzijskom i invalidskom osigurawu Doprinos za penzijsko i invalidsko osigurawe za lica kojima se naknadno utvr|uje sta` osigurawa po rje{ewu fonda za penzijsko i invalidsko osigurawe zaposlenih Doprinos za penzijsko i invalidsko osigurawe za dobrovoqno osigurawe Doprinos po osnovu uplata duga iz ranijih godina Ostali doprinosi Prihodi Fonda za zdravstveno osigurawe Republike Srpske Red. 712144 Doprinos za zdravstveno osigurawe iz buxeta Republike za lica kojima je priznato pravo po osnovu Zakona o pravima boraca 6. 721222 Prihodi od davawa u zakup objekata op{tine. Vrsta br. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 5. 712113 Doprinos za penzijsko i invalidsko osigurawe na ispla}ena li~na primawa i druge prihode zaposlenih kojima se sta` osigurawa ra~una sa uve}anim trajawem 2. 712121 Doprinos za penzijsko i invalidsko osigurawe nezaposlenih koje ispla}uje Zavod za zapo{qavawe 4. prihoda Naziv prihoda 1. Vrsta br. 712152 Doprinos za osigurawe od nezaposlenosti lica koja se dobrovoqno osiguravaju za slu~aj nezaposlenosti 2.javnih slu`bi koje se finansiraju iz buxeta op{tine 3. 729124 Ostali op{tinski prihodi 6. 712124 712125 712129 Naknada za kori{}ewe puteva Red. 712169 Ostali doprinosi Prihodi Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{qavawe lica sa invaliditetom Red. Zakona o zdravstvenom osigurawu 2. 712114 Doprinos za penzijsko i invalidsko osigurawe za dokup sta`a 3. grada i ustanova . naknade i prihode osiguranika za obavezno osigurawe Prihodi Fonda za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike Srpske Red. Vrsta br. 12. 712141 Doprinos za zdravstveno osigurawe korisnika penzije i korisnika drugih nov~anih naknada koji upla}uju fondovi za penzijsko i invalidsko osigurawe 3. 712161 Doprinos za dje~iju za{titu po drugim osnovima propisanim Zakonom o dje~ijoj za{titi 2. 712199 Doprinosi na li~na primawa. grada zakqu~i ugovor o deponovawu sredstava po vi|ewu 2. 712122 Doprinos za penzijsko i invalidsko osigurawe za odre|ene kategorije lica van radnog odnosa od obveznika iz ~lana 16. 712171 Poseban doprinos za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{qavawe lica sa invaliditetom . prihoda Naziv prihoda 1. 712146 Doprinos za zdravstveno osigurawe po osnovu inostranog osigurawa 8. 712159 Ostali doprinosi za osigurawe od nezaposlenosti Prihodi Javnog fonda za dje~iju za{titu Republike Srpske Red. 712123 Broj 18 . prihoda Naziv prihoda 1. 722421 Naknada za kori{}ewe puteva Sredstva samodoprinosa Red. odnosno grada koja su ukqu~ena u depozit poslovne banke sa kojom nadle`ni organ op{tine.^etvrtak. 712132 Doprinos za zdravstveno osigurawe za lica za slu~aj povreda na radu i profesionalnog oboqewa iz ~lana 17. 712148 Doprinos za zdravstveno osigurawe iz buxeta Republike za nezaposlena lica 10. Vrsta br. prihoda Naziv prihoda 1.

Novi Grad 011 10. Prilog 6 Forma i sadr`aj naloga za uplatu javnih prihoda Uplata se vr{i putem platnog naloga koji se popuwava prema uputstvu datom u tabeli: Poqe Naziv 1 Ime po{iqaoca 2 3 4 5 6 7 8 9 Opis Ime po{iqaoca.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. doprinosa i drugih javnih prihoda {ifra buxetske organizacije ####### (prema {ifarniku Ministarstva finansija) Za uplatu po fakturi. 1: prinudna naplata po rje{ewu ili odluci. 2: povrat novca. 8: ostalo. Gradi{ka 008 7. [amac 013 12. Petrovac . 2. Bile}a 006 5. 12. 6: uplate po rje{ewima PU iz teku}e godine. 9: kamata Vrsta prihoda ######: {ifra prihoda koji se pla}a Poreski period: od Po~etak poreskog perioda (dd/mm/gg) 13 14 Poreski period: do Op{tina 15 Buxetska organizacija Poziv na broj ########## 16 Zavr{etak poreskog perioda (dd/mm/gg) ###: {ifra op{tine: poreski obveznik popuwava {ifru op{tine prema {ifarniku op{tina.Drini} 012 11. 1. za uplatu carine . prilikom uplate poreza. Krupa na Uni 009 8. adresa i broj telefona Svrha doznake Opis prihoda koji se upla}uje Ime primaoca Ime primaoca Datum uplate Datum uplate Ra~un po{iqaoca: Ra~un po{iqaoca ###-###-########-## (poqe se ne popuwava ako se pla}a u gotovini) Ra~un primaoca: Ra~un primaoca ###-###-########-## Iznos Iznos koji se upla}uje u KM Hitno Transakcija koja se izvr{ava odmah ide putem RTGS sistema Broj poreskog Jedinstveno identifikuje obveznika poreskog obveznika koji vr{i uplatu (JIB) ili (JMBG) Vrsta uplate 0: redovna. Bawa Luka 002 3.Strana 28 . Kozarska Dubica 007 6. 7: uplate po akontativnim poreskim prijavama. 4: dugovawa po rje{ewima kontrolnih organa iz ranijih godina. Bijeqina 005 4. mart 2009. registarski broj obveznika za uplatu doprinosa fondova i sli~no Prilog 7 SPISAK op{tina i gradova sa broj~anim oznakama ({iframa) Naziv op{tine Oznaka op{tine 1. 5: uplate po reprogramiranim dugovima.poziv na broj sa carinske fakture. Bratunac 015 10 11 12 . Bosanski Brod 010 9. Mili}i 001 2.

54. 34.buxetske potrostarstva orga.buxetskog buxetskih korisnika op{tine koja je korisnika uvela sistem trezorskog poslovawa Prihodi Odgovaraju}a {ifra buxetske op{tinskih organizacije . 46.Strana 29 7 723119 8 722591 9 722521 12 722471 13 722472 [ifra buxetske organizacije Odgovaraju}a {ifra buxetske organizacije koja je korisnik prihoda Odgovaraju}a {ifra buxetske organizacije . 37. prihoda 1 722511 Prihod republi~kih organa i organizacija 2 722513 Carinsko evidentirawe 3 722515 4 722211 5 723114 6 723115 Broj 18 . 53.Republi~ke uprave carina koja je izvr{ila cariwewe robe Posebna taksa u Odgovaraju}a {ifra buxetske postupku prinudne organizacije . Vrsta Naziv prihoda br.suda koji vodi postupak Nov~ane kazne za Odgovaraju}a {ifra buxetske krivi~na djela organizacije . 31. br. 21. 15. broj 34/06) i {ifra “723121” Nov~ane kazne izre~ene u prekr{ajnom postupku za prekr{aje propisane aktom op{tine. 1. Prilog 8 NAPOMENA Kod popuwavawa naloga za uplatu za odre|ene vrste prihoda koriste se odgovaraju}e {ifre buxetskih organizacija prema sqede}em: 1 1. koji se evidentira u Centralnom registru nov~anih kazni. 52. 48. op{tina i gradova. 23. 62. 55. 50.republi~kog u postupcima iz organa koji je vodio postupak nadle`nosti republi~kih organa Vlastiti prihodi Odgovaraju}a {ifra buxetske op{tinskih organizacije .op{tinskog organa uprave organa uprave Naknade tro{kova Odgovaraju}a {ifra buxetske branilaca po organizacije . 47. 57. 39. 45. 41. 20. 17. decembra 2006. 49.^etvrtak. 33. 24. 56.Br~ko koristi se samo kod upla}ivawa doprinosa i drugih prihoda za osigurawe prema vanbuxetskim fondovima.okru`nog suda slu`benoj ili osnovnog suda koji je du`nosti vodio postupak Naknada ostalih Odgovaraju}a {ifra buxetske tro{kova organizacije . 51.jedicije nice NAPOMENA: [ifra op{tine “016” . 13. 30. 44. 38. 29. 35. Br~ko ^ajni~e ^elinac Derventa Doboj Fo~a Gacko Pelagi}evo Ustipra~a Petrovo Han Pijesak Jezero Osmaci Kalinovik Ribnik Kotor Varo{ Kupres Lakta{i Lopare Qubiwe Modri~a Vukosavqe Mrkowi} Grad Nevesiwe Dowi @abar Prijedor Prwavor Rogatica Rudo O{tra Luka Kasindo Lukavica Pale Isto~ni Stari Grad Trnovo Kne`evo Sokolac Srbac Srebrenica Berkovi}i [ekovi}i [ipovo Tesli} Isto~ni Drvar Trebiwe Ugqevik Vi{egrad Vlasenica Zvornik Bosanska Kostajnica SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 2.{a~ke niza. 22. za kazne izre~ene u prekr{ajnom postupku ili prekr{ajnim nalogom do 31. Prilog 9 SPISAK BUXETSKIH KORISNIKA BUXETA REPUBLIKE SA BROJ^ANIM OZNAKAMA ([IFRAMA) R. 26. 14. 25. 16. 36. odnosno grada obavezno je popuwavawe poqa “poziv na broj”. koji ozna~ava broj prekr{ajnog naloga ili rje{ewa suda. objavqen u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.republi~kog izri~u nadle`ni organa koji je vodio republi~ki organi postupak. 18. Naziv potro{a~ke jedinice Broj Broj Broj mini. 61.suda koji je vodio postupak Nov~ane kazne za Odgovaraju}a {ifra buxetske prekr{aje koje organizacije . 42. 28. odnosno organizacijama socijalnog osigurawa. 40. 19. 59. 12. godine Oduzeta sredstva i Odgovaraju}a {ifra buxetske imovinska korist organizacije . 27. 016 023 025 027 028 031 033 034 036 038 041 043 045 046 050 053 055 056 059 061 064 066 067 069 072 074 075 078 080 081 085 088 089 090 091 093 094 095 097 099 100 102 103 105 107 109 113 116 119 135 R. Banke su obavezne broj unesen u poqu “poziv na broj” kontrolisati po modulu 11 sa ponderima “987698769”. mart 2009. buxetskih fondova i fondova koristi se “{ifra buxetske organizacije” 9999999.okru`nog suda krivi~nog ili osnovnog suda koji je postupka vodio postupak Za upla}ivawe ostalih vrsta prihoda iz Naredbe o upla}ivawu odre|enih prihoda buxeta Republike. 58. 2 Predsjednik Republike Srpske 3 01 4 01 5 001 . 60. 43. Kod upla}ivawa na vrstu prihoda.Poreske uprave naplate Republike Srpske Republi~ka sudska Odgovaraju}a {ifra buxetske taksa organizacije . {ifra “723111” Nov~ane kazne za prekr{aje i tro{kovi prekr{ajnog postupka za prekr{aje propisane zakonom (Zakon o prekr{ajima Republike Srpske. 32.

Policijska stanica Prwavor 62. Odjeqewe za eksplozivne materije i poslove za{tite od po`ara 58. 22. Policijska stanica Srbac 63. 3 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 110 111 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 240 241 242 243 244 6. Uprava za analitku. Policijska stanica Kotor Varo{ 66.Lazarevo 47. mart 2009. 27. 24. Stani~no odjeqewe policije Kupres 78. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Gradi{ka 53. 31.Centar 46. 12. Policijska stanica Novi Grad 73. 23.Odjeqewe Trebiwe 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove . Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Prwavor 52. Stanica javne bezbjednosti Prijedor 67. 25. 14. 2 3 Narodna skup{tina Republike 02 Srpske Ombudsman Republike Srpske za{titnik qudskih prava 02 Vije}e naroda Republike Srpske 02 Republi~ka komisija za utvr|ivawe sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske i Komisija za `albe 02 Republi~ka komisija za utvr|ivawe sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske 02 Komisija za `albe 02 Ustavni sud Republike Srpske 03 Vlada Republike Srpske 04 Buxetska rezerva 04 Vazduhoplovni servis Republike Srpske 04 Republi~ka uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove 04 Program katastarskog premjera 04 Republi~ki sekretarijat za zakonodavstvo 04 Republi~ki sekretarijat za odnose sa Me|unarodnim krivi~nim sudom u Hagu i istra`ivawe ratnih zlo~ina 04 Agencija za dr`avnu upravu 04 Odbor dr`avne uprave za `albe 04 Gender centar . 32. 30. Stani~no odjeqewe policije Krupa na Uni 74. Odjeqewe za materijalnofinansijske i tehni~ke poslove 59. Jedinica za podr{ku BL 43. Policijska stanica Kostajnica 72. 8. Policijska stanica ^elinac 65. Policijska stanica BL . Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Bawa Luka 51. Jedinica za podr{ku PD 44. Policijska stanica Gradi{ka 60. CJB Bawa Luka 42. 33. 12.Odjeqewe Bawa Luka 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove . Stani~no odjeqewe policije Bronzani Majdan 49. 17. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Mrkowi} Grad 55.Lau{ . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 4 02 03 04 5 001 001 001 ^etvrtak. 16. Policijska stanica BL . Policijska stanica Kozarska Dubica 71. Sarajevo 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove . Policijska stanica Kne`evo 64. 20. 15. Policijska stanica Potkozarje 50. 19. 3. Sektor kriminalisti~ke policije 56.Centrala 04 Slu`ba za zajedni~ke poslove Vlade Republike Srpske 04 Helikopterski servis 04 Ministarstvo unutra{wih poslova 07 Ministarstvo u sjedi{tu 07 Slu`ba ministra 07 Direktor policije 07 Uprava policije 07 Uprava kriminalisti~ke policije 07 Uprava za pravne i kadrovske poslove 07 Uprava za materijalno-finansijske i imovinske poslove 07 Uprava za policijsko obrazovawe 07 05 05 05 04 05 05 07 10 10 11 000 001 002 001 001 002 001 001 002 001 12 13 14 16 17 19 19 19 19 19 19 19 19 20 21 12 12 12 12 12 12 12 12 12 001 001 001 001 001 000 001 002 003 004 005 006 007 001 001 000 100 101 102 103 104 107 108 109 1 2 39. 28. 26.Strana 30 .Odjeqewe Prijedor 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove . 21. 37. 9. Policijska stanica BL Obili}evo 48. 4. Jedinica za podr{ku Mrkowi} Grad 45. 36. Policijska stanica Lakta{i 61.Broj 18 1 2. 13. 18.Odjeqewe Bijeqina 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove . 35. Stani~no odjeqewe policije Jezero 77. 34. 10.Odjeqewe I. 29. Odjeqewe za pravne i kadrovske poslove 57. 38. Policijska stanica za intervencije 81. Policijska stanica [ipovo 79. Policijska stanica Omarska 69. 11. Policijska stanica Kozarac 70. informatiku i komunikacije 41. Policijska stanica Ribnik 80. Policijska stanica O{tra Luka 75. Policijska stanica BL . Policijska stanica Qubija 68. 7.Odjeqewe Doboj 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove . Specijalna jedinica policije 40. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Prijedor 54.centar za jednakost i ravnopravnost polova 04 Kancelarija pravnog predstavnika 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 04 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove . 5. Stanica javne bezbjednosti Mrkowi} Grad 76.

Stani~no odjeqewe policije Vukosavqe 07 100. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 245 246 300 301 302 303 304 306 307 308 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 400 401 402 403 404 405 406 407 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 500 Broj 18 . Policijska stanica Srebrenica 07 119.Strana 31 3 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 14 5 501 502 503 504 505 506 507 508 509 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 600 601 602 603 604 605 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 001 000 001 1 2 3 82. Policijska stanica Brod 07 102. Policijska stanica za bjezbjednost saobra}aja Zvornik 07 111. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja I. Odjeqewe za materijalnofinansijske i tehni~ke poslove 07 95. Odjeqewe za eksplozivne materije i poslove za{tite od po`ara 138. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja [amac 07 91. Policijska stanica Vi{egrad 148. Stanica javne bezbjednosti Zvornik 07 118. Ministarstvo prosvjete i kulture 169. Sektor policije 152. Policijska stanica Berkovi}i 163. Policijska stanica Zvornik 07 125. Policijska stanica Han Pijesak 144. Jedinica za podr{ku Fo~a 129. Odjeqewe za materijalnofinansijske i tehni~ke poslove 07 115. Sektor policije 168. Odjeqewe za analitiku. Policijska stanica Doboj II 07 88. Policijska stanica Rogatica 141. Policijska stanica Trebiwe 155. Policijska stanica Sokolac 142. Osnovno obrazovawe 170. CJB Isto~no Sarajevo 07 1 2 127. Policijska stanica Rudo 149. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Gacko 157. informatiku i komunikacije 151. O[ “Branko ]opi}” Bawa Luka . informatiku i komunikacije 167.^etvrtak. Odjeqewe za eksplozivne materije i poslove za{tite od po`ara 07 114. Sektor kriminalisti~ke policije 158. Sarajevo 132. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Derventa 07 90. Policijska stanica Gacko 165. Policijska stanica Trnovo 143. CJB Bijeqina 07 105. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Trebiwe 156. Policijska stanica Qubiwe 164. Policijska stanica Tesli} 07 96. informatiku i komunikacije 07 124. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Sokolac 134. Policijska stanica Ugqevik 07 117. Policijska stanica Bijeqina 07 108. Odjeqewe za analitiku. Odjeqewe za analitiku. Jedinica za podr{ku Doboj 07 86. Odjeqewe za pravne i kadrovske poslove 137. Policijska stanica Modri~a 07 99. Stanica javne bezbjednosti Fo~a 145. Policijska stanica [amac 07 97. Policijska stanica Pale 130. Sektor grada Bawa Luka 07 83. Policijska stanica Bile}a 166. Policijska stanica za bjezbjednost saobra}aja Bijeqina 07 110. Policijska stanica Derventa 07 98. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Fo~a 133. Policijska stanica Vlasenica 07 122. Policijska stanica Isto~no Sarajevo 140. Sektor kriminalisti~ke policije 136. Odjeqewe za materijalnofinansijske i tehni~ke poslove 161. Odjeqewe za pravne i kadrovske poslove 07 113. Sektor kriminalisti~ke policije 07 92. Policijska stanica Kozluk 07 126. Odjeqewe za eksplozivne materije i poslove za{tite od po`ara 07 94. Policijska stanica Mili}i 07 121. Policijska stanica Kalinovik 147. Policijska stanica Novo Gora`de 150. Odjeqewe za analitiku. Odjeqewe za materijalnofinansijske i tehni~ke poslove 139. Jedinica za podr{ku Trebiwe 154. CJB Doboj 07 85. Policijska stanica Pelagi}evo 07 103. Policijska stanica Nevesiwe 162. Jedinica za podr{ku Isto~no Sarajevo 128. informatiku i komunikacije 07 84. Policijska stanica [ekovi}i 07 123. Odjeqewe za analitiku. Policijska stanica Lopare 07 116. Jedinica za podr{ku Zvornik 07 107. CJB Trebiwe 153. mart 2009. Odsjek za ekspolozivne materije i poslove za{tite od po`ara 160. Policijska stanica Bratunac 07 120. Policijska stanica Isto~ni Stari Grad 131. Policijska stanica Doboj I 07 87. Policijska stanica ^ajni~e 146. Policijska stanica Jawa 07 109. Jedinica za podr{ku Bijeqina 07 106. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Doboj 07 89. Odjeqewe za pravne i kadrovske poslove 07 93. 12. Sektor kriminalisti~ke policije 07 112. Policijska stanica Petrovo 07 101. informatiku i komunikacije 07 104. Odjeqewe za pravne i kadrovske poslove 159. Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja Vi{egrad 135.

O[ “Jovan Cviji}” Brezi~ani 232. O[ “]irilo i Metodije” Piskavica 193. O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Bawa Luka 174. O[ “Sveti Sava” Kozarska Dubica 197. O[ “]irilo i Metodije” Trnopoqe 238.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 3 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 ^etvrtak. O[ “Desanka Maksimovi}” Drago~aj 188. O[ “Rade Marjanac” Strojice 254. O[ “Petar Ko~i}” Imqani 248. O[ “Vojislav Ili}” Krupa na Vrbasu 192. O[ “Vuk Stefanovi} Karaxi}” Bawa Luka 182. O[ “Desanka Maksimovi}” Ribnik 215. Papandreu” Aleksandrovac 221. O[ “Mladen Stojanovi}” Bronzani Majdan 185. O[ “Nemawa Vlatkovi}” [ipovo 253. mart 2009. O[ “Miroslav Anti}” Bistrica 186. O[ “Sveti Sava” Kotor Varo{ 217. O[ “Vuk Karaxi}” Dowi Vija~ani 241. O[ “Jovan Du~i}” Zalu`ani 196. O[ “Vuk Karaxi}” Omarska 237. 3 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 065 066 068 069 070 071 072 073 074 076 077 078 079 080 081 082 083 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 1 2 171. O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Maslovare 218. O[ “Vuk Karaxi}” Sitne{i 251. O[ “Ivan Goran Kova~i}” Mrkowi} Grad 225. O[ “Aleksa [anti}” Bawa Luka 181. O[ “Branko ]opi}” Prijedor 228. O[ “Desanka Maksimovi}” Trn 223. O[ “Desanka Maksimovi}” Prijedor 231. O[ “Vuk Karaxi}” Kozarska Dubica 198. O[ “Dositej Obradovi}” Razboj 252. 12. O[ “Petar Ko~i}” [ibovska 246. O[ “Danilo Borkovi}” Gradi{ka 200. O[ “Vuk Karaxi}” @ivinice 249. O[ “Jovan Du~i}” Lamovita 235. O[ “Stanko Rakita” Vrbawa 195. O[ “Dositej Obradovi}” Prijedor 230. O[ “Janko Veselinovi}” Mi{in Han 187. O[ “Petar Me}ava” Kostajnica 210. O[ “Branko Radi~evi}” Bawa Luka 179. O[ “Milutin Boji}” Potkozarje 189. O[ “Dositej Obradovi}” Bawa Luka 172. O[ “Sveti Sava” Novi Grad 207. O[ “Nikola Tesla” Prwavor 240. O[ “Branislav Nu{i}” Bawa Luka 175. O[ “Jovan Jovanovi} Zmaj” Srbac 250. O[ “Mladen Stojanovi}” Lakta{i 220. Smrti}i 242. O[ “Majka Kne`opoqka” Kne`ica 199. O[ “Vuk Karaxi}” Bara}i 226. O[ “Branko ]opi}” Prwavor 239. O[ “\ura Jak{i}” [argovac 194. O[ “Novak Piva{evi}” St. O[ “Dositej Obradovi}” Kne`evo 247. O[ “Branko ]opi}” Bjelajce 227. O[ “Sveti Sava” G. Dubrava 1 2 212. O[ “Vuk Karaxi}” Turjak 205. O[ “Branko Radi~evi}” Petrovo 234. O[ “Vuk Karaxi}” Tesli} 255. O[ “Milo{ Duji}” ^elinac 211.Strana 32 . O[ “Petar Ko~i}” Prijedor 229. O[ “Milo{ Crwanski” Poto~ani 245. O[ “Kozarska djeca” Gradi{ka 202. O[ “Holandija” Slatina 222. O[ “Petar Ko~i}” Kola 190. O[ “Mladen Stojanovi}” Jo{avka 213. O[ “Petar Ko~i}” Mrkowi} Grad 224. O[ “Petar Ko~i}” [iprage 219. O[ “Dragan Vujanovi}” Svodna 209. O[ “Mladen Stojanovi}” G. O[ “Ivo Andri}” Kula{i 243. O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Busnovi 233. O[ “Jovan Cviji}” Bawa Luka 178. O[ “Petar Ko~i}” Sitnica 216. O[ “Zmaj Jova Jovanovi}” Bawa Luka 173. O[ “Me{a Selimovi}” Li{wa 244. O[ “Nikola Ma~ki}” Previja 214. O[ “Mladen Stojanovi}” Qubija 236. O[ “Branko ]opi}” Dowi Agi}i 208. O[ “Petar Ko~i}” Nova Topola 204. O[ “Sveti Sava” Bawa Luka 177. O[ “Dositej Obradovi}” Blatnica . O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Tesli} 256. O[ “Borisav Stankovi}” Bawa Luka 183. O[ “Vuk Karaxi}” Novi Grad 206. O[ “Georgi Stojkov Rakovski” Bawa Luka 184. Podgradci 203. O[ “Vasa ^ubrilovi}” Gradi{ka 201. O[ “Georgios A. O[ “Milan Raki}” Karanovac 191. O[ “Ivan Goran Kova~i}” Bawa Luka 176. O[ “Ivo Andri}” Bawa Luka 180.

O[ “Branko ]opi}” D. 312. O[ “Sveti Sava” Kakmu` 08 283. 325. O[ “]irilo i Metodije” Glavi~ica 08 296. 336. 353. 332. 340. O[ “Aleksa [anti}” Vukosavqe 08 284. 351. 349. 319. Crkvina 08 286. O[ “Jefrem Stankovi}” ^e~ava 08 261. 328. O[ “Sveti Sava” Lopare 08 2 O[ “Veqko ^ubrilovi}” Priboj O[ “Bra}a Jak{i}” Mili}i O[ “Vasa Pelagi}” Pelagi}evo O[ “Kosta Todorovi}” Skelani O[ “Aleksa [anti}” Ugqevik O[ “Filip Vi{wi}” D. 322. O[ “Josif Pan~i}” Kozica 08 08 263. 331. 345. 338. O[ “Nikola Tesla” Derventa 08 268. O[ “Nikola Tesla” Pilica 08 306. 334. O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Boqani} 08 274. O[ “Aleksa [anti}” Osmaci 08 308. 346. 344. 326. O[ “Sveti Sava” Doboj 08 273. O[ “Obudovac” Obudovac 08 288. 327. O[ “Sutjeska” Modri~a 08 289. O[ “Vuk Karaxi}” Doboj 08 271. O[ “Vuk Karaxi}” Bijeqina 08 292. 347. O[ “\or|e Panzalovi}” Osiwa 08 270. april” Derventa 08 267. O[ “Ozren” D. 12. Obarska O[ “Jovan Jovanovi} Zmaj” Trebiwe O[ “Sveti Vasilije Ostro{ki” Trebiwe O[ “Vuk Karaxi}” Trebiwe O[ “Sveti Sava” Qubiwe O[ “Sveti Sava” Bile}a O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Bile}a O[ “Sveti Sava” Gacko O[ “Risto Prorokovi}” Nevesiwe O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Berkovi}i O[ “Qutica Bogdan” Kalinovik O[ “Sveti Sava” Fo~a O[ “Veselin Masle{a” Fo~a O[ “Rudo” Rudo O[ “Bo{ko Buha” [trpci O[ “Vuk Karaxi}” Vi{egrad O[ “Sveti Sava” Rogatica O[ “Sokolac” Sokolac O[ “Milan Ili} ^i~a [umadijski” Han Pijesak O[ “Mokro” Mokro O[ “Aleksa [anti}” Vojkovi}i O[ “Jovan Du~i}” Kasindo O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Lukavica O[ “Sveti Sava” Isto~no Novo Sarajevo O[ “Jovan Du~i}” ^ajni~e O[ “Drini}” Petrovac-Drini} O[ “Pale” Pale O[ “Trnovo” Trnovo O[ “Sveti Sava” Dubrava O[ “Kozarac” Kozarac O[ “Milo{ Crwanski” Bawa Luka O[ “Dvorovi” Dvorovi O[ “Jovan Cviji}” Driwa~a . O[ “Sveti Sava” Modri~a 08 281. Dragaqevac 08 297. 314.Strana 33 3 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 150 151 152 153 154 155 156 157 159 160 161 162 163 164 165 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 192 194 195 197 200 201 202 204 1 2 3 257. 341. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 142 143 144 145 146 147 148 149 1 309. 310. 333. O[ “Crkvina” G.^etvrtak. O[ “Ivo Andri}” Duli}i 08 260. 342. Broj 18 . O[ “Dowi @abar” Dowi @abar 08 290. O[ “Radoje Domanovi}” Osje~ani 08 275. O[ “Sveti Sava” Bijeqina 08 294. O[ “Stefan Nemawa” G. O[ “Vuk Karaxi}” Petrovo 08 282. O[ “19. Dubovik 08 265. O[ “Vuk Karaxi}” Vlasenica 08 303. O[ “Desanka Maksimovi}” O{tra Luka 08 302. 317. 311. O[ “Sveti Sava” Brod 08 266. 330. 354. 315. 318. O[ “Milan Raki}” Rudanka 08 277. O[ “Petar Ko~i}” Kozluk 08 305. 329. O[ “Gorwa Slatina” G. 313. O[ “\ura Jak{i}” Podnovqe 08 276. 323. 350. O[ “Desanka Maksimovi}” Stanari 08 279. O[ “Vuk Karaxi}” Jezero 264. O[ “[amac” [amac 08 285. O[ “Vuk Karaxi}” Vitkovci 08 280. 348. 343. O[ “Sveti Sava” Zvornik 08 304. O[ “Sveti Sava” Crneqevo 08 299. O[ “Petar Ko~i}” Sjenina Rijeka 08 278. 335. 320. Paklenica 08 301. O[ “Jovan Du~i}” Bijeqina 08 291. mart 2009. Slatina 08 287. 355. O[ “Vuk Karaxi}” Bratunac 08 300. O[ “Petar Ko~i}” Ugodnovi} 08 258. 321. 316. Trnova O[ “Vuk Karaxi}” Zabr|e O[ “Jovan Du~i}” [ekovi}i O[ “Desanka Maksimovi}” ^elopek O[ “Dositej Obradovi}” Koraj O[ “Dositej Obradovi}” Suvo Poqe O[ “Petar Petrovi} Wego{“ Srebrenica O[ “Branko Radi~evi}” Bratunac O[ “Petar Ko~i}” Kravica O[ “Petar Petrovi} Wego{“ V. 324. O[ “Prota Stevan Du{ani}” Pribini} 08 259. 352. O[ “Vuk Karaxi}” Ro|evi}i 08 307. O[ “Petar [kundri}” Japra 08 262. O[ “Todor Doki}” Kalenderovci 08 269. O[ “Dositej Obradovi}” Doboj 08 272. O[ “Me{a Selimovi}” Jawa 08 298. 339. O[ “Knez Ivo od Semberije” Bijeqina 08 293. O[ “Petar Ko~i}” Brodac 08 295. 337.

Narodna biblioteka Tesli} 441.Broj 18 1 356. Sredwo{kolski centar Pale 421. 377. 392. 370. Gimnazija i Sredwa stru~na {kola Isto~na Ilixa 422. S[C “Vuk Karaxi}” Lopare 413. 367. Narodna biblioteka “]irilo i Metodije” Prijedor 442. Centar za informisawe i kulturu Kozarska Dubica . 384. Srpska pravoslavna bogoslovija “Svetog Petra Dabrobosanskog” Fo~a 430. 400. Sredwo{kolski centar Fo~a 429. 380. 358. 382. 394. 359. 381. 368. 369. Sredwo{kolski centar Bratunac 419. S[C “Pero Slijep~evi}” Gacko 431. Sredwo{kolski centar Rudo 427. Ugostiteqska i [UP {kola Doboj Mje{ovita {kola “N. 395. Gimnazija “Jovan Du~i}” Trebiwe 434. Tesla” Tesli} SM[ “Jovan Du~i}” Tesli} Sredwo{kolski centar Petrovo Sredwa {kola “Nikola Tesla” Brod 1 2 401. S[C “Aleksa [anti}” Nevesiwe 432. Sredwa {kola “28. Gimnazija i SS[ “Petar Ko~i}” Zvornik 414. 391. 399. 386. mart 2009. Centar sredwih {kola Trebiwe 435. 363. 374. 397. 365. Sredwa {kola Sokolac 424. juni” Isto~no Novo Sarajevo 423. Sredwo{kolski centar ^ajni~e 428. 3 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 17 18 18 18 18 18 18 5 048 049 051 052 053 054 055 056 057 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 079 080 081 083 084 085 086 089 001 000 001 002 003 004 006 2 O[ “Lije{}e” Lije{}e Sredwe obrazovawe Gimnazija Bawa Luka Gra|evinska {kola Bawa Luka Ekonomska {kola Bawa Luka Elektrotehni~ka {kola “Nikola Tesla” Bawa Luka Medicinska {kola Bawa Luka Poqoprivredna {kola Bawa Luka Tehni~ka {kola Bawa Luka Tehnolo{ka {kola Bawa Luka Ugostiteqsko-trgovinskoturisti~ka {kola Bawa Luka [kola u~enika u privredi Bawa Luka Gimnazija Gradi{ka Tehni~ka {kola Gradi{ka Sredwa stru~na i tehni~ka {kola Gradi{ka Sredwa {kola ^elinac S[C “Nikola Tesla” Kotor Varo{ Sredwa {kola “Jovan Du~i}” Kne`evo Gimnazija Mrkowi} Grad Ma{inska {kola Mrkowi} Grad S[C “Petar Ko~i}” [ipovo S[C “Lazar Duki}” Ribnik [C “Petar Ko~i}” Srbac Gimnazija Prwavor Sredwa {kola Prwavor Gimnazija “Sveti Sava” Prijedor Elektrotehni~ka {kola Prijedor Ma{inska {kola Prijedor Poqoprivredno-prehrambena {kola Prijedor Ugostiteqsko-ekonomska {kola Prijedor Medicinsko-tehnolo{ka i gra|evinska {kola Prijedor MS[ “Nikola Tesla” Kozarska Dubica Gimnazija “Petar Ko~i}” Novi Grad Mje{ovita {kola “\uro Radmanovi}” Novi Grad Sredwa stru~na {kola Kostajnica Gimnazija “Jovan Du~i}” Doboj Ekonomska i trgovinska {kola Doboj Medicinska {kola Doboj Tehni~ka {kola Doboj Saobra}ajna i elektro {kola Doboj Upravna. 385. S[C “Nikola Tesla” Vukosavqe 405.Strana 34 . 372. Poqoprivredna i medicinska {kola Bijeqina 408. 383. Sredwa {kola Rogatica 425. Ekonomska {kola Bijeqina 407. Tehni~ki {kolski centar Zvornik 415. Institucije kulture 439. Gimnazija sa tehni~kim {kolama Derventa 402. Sredwa {kola “Mihajlo Petrovi} Alas” Ugqevik 412. Sredwa {kola “Svetozar ]orovi}” Qubiwe 437. Stru~na {kola za radni~ka zanimawa Derventa 403. 364. Sredwa {kola “Ivo Andri}” Vi{egrad 426. 389. Tehni~ka {kola Trebiwe 436. Narodna biblioteka Gradi{ka 443. 396. 398. S[C “Golub Kure{” Bile}a 433. 357. 373. S[C “Milorad Vla~i}” Vlasenica 417. Sredwa {kola “Nikola Tesla” [amac 405. 361. Republi~ki pedago{ki zavod 438. 378. 376. Sredwa {kola “Petar Petrovi} Wego{“ [ekovi}i 416. Sredwa stru~na {kola Jawa 411. 12. Tehni~ka {kola “Mihajlo Pupin” Bijeqina 410. 379. 393. S[C “Jovan Cviji}” Modri~a 404. 390. 387. Narodna biblioteka [ipovo 440. Sredwo{kolski centar Srebrenica 420. Sredwo{kolski centar Mili}i 418. 371. 388. 375. 362. 360. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 3 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 4 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 5 205 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 ^etvrtak. Gimnazija “Filip Vi{wi}” Bijeqina 406. 366.

Narodno pozori{te Republike Srpske Bawa Luka 08 482. 504. 506. Muzej Republike Srpske Bawa Luka 08 479. Narodna biblioteka Ugqevik 08 473. 501. Narodna biblioteka Novi Grad 08 451. 526. Narodna biblioteka Bratunac 08 460. 515. Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske Bawa Luka 08 481.^etvrtak. SRNA film Pale 08 456. Narodna biblioteka Kotor Varo{ 08 488. 502. 513. Narodna biblioteka Pale 08 455. Narodna biblioteka Qubiwe 08 469. 494. 522. 500. 507. 496. 493. 505.Strana 35 3 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 4 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 20 22 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 5 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 001 001 001 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 1 2 3 444. 498. 525. 499. Narodna biblioteka Kostajnica 08 445. Dje~ije pozori{te Bawa Luka 08 483. Narodna biblioteka Mrkowi} Grad 08 449. 530. Narodna biblioteka ^ajni~e 08 464. 490 491. 510. Narodna biblioteka “Branko ]opi}” Brod 08 485. Narodna biblioteka [ekovi}i 08 453. Srpska centralna biblioteka “Prosvjeta” Fo~a 08 463. Narodna biblioteka Lopare 08 474. Narodna biblioteka “Branko Radi~evi}” Derventa 08 478. Narodna biblioteka Trebiwe 08 465. 12. 528. 532. Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske Bawa Luka 08 480. 492. mart 2009. JU Centar za kulturu Prwavor 08 450. 527. 518. 512. 503. 517. Broj 18 . Muzej “Kozare” Prijedor 08 2 Narodna biblioteka Petrovo JU Kwi`evna zadruga Narodna biblioteka Mili}i Narodna biblioteka Berkovi}i Narodna biblioteka Rogatica Narodna biblioteka Trnovo Narodna biblioteka Ribnik Narodna biblioteka “Bo`idar Gora`danin” JU Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica Republike Srpske (Bawa Luka) Narodna biblioteka Isto~ni Stari Grad JU Narodna biblioteka Srbac Republi~ki zavod za za{titu kulturno-istorijskog i prirodnog nasqe|a Arhiv Republike Srpske Republi~ki sekretarijat za vjere Univerzitet u Bawoj Luci Rektorat Bawa Luka Akademija umjetnosti Bawa Luka Arhitektonsko-gra|evinski fakultet Bawa Luka Ekonomski fakultet Bawa Luka Elektrotehni~ki fakultet Bawa Luka Ma{inski fakultet Bawa Luka Medicinski fakultet Bawa Luka Pravni fakultet Bawa Luka Prirodno-matemati~ki fakultet Bawa Luka Poqoprivredni fakultet Bawa Luka Tehnolo{ki fakultet Bawa Luka Fakultet fizi~kog vaspitawa i sporta Bawa Luka Filozofski fakultet Bawa Luka [umarski fakultet Bawa Luka Cedubal Bawa Luka Vi{a tehni~ka {kola Doboj Univerzitet u Isto~nom Sarajevu Rektorat Isto~no Sarajevo Akademija likovnih umjetnosti Trebiwe Ekonomski fakultet Br~ko Ekonomski fakultet Pale Elektrotehni~ki fakultet Isto~no Novo Sarajevo Ma{inski fakultet Isto~no Novo Sarajevo Medicinski fakultet Fo~a Muzi~ka akademija Isto~no Novo Sarajevo Pedago{ki fakultet Bijeqina Poqoprivredni fakultet Isto~no Novo Sarajevo Pravni fakultet Pale Pravoslavni bogoslovski fakultet “Sveti Vasilije Ostro{ki” Fo~a . Narodna biblioteka Vi{egrad 08 452. Narodna biblioteka Sokolac 08 454. Narodna biblioteka “Filip Vi{wi}” Bijeqina 08 472. Narodna biblioteka Vlasenica 08 461. Muzej Hercegovine Trebiwe 08 466. 514. 520. 529. Narodna biblioteka [amac 08 477. Narodna biblioteka “Prosvjeta” Rudo 08 462. Narodna biblioteka “Jovan Du~i}” Kalinovik 08 470. 523. 531. Narodna biblioteka Nevesiwe 08 471. Narodna biblioteka “Ivo Andri}” ^elinac 08 487. 524. 519. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 4 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 5 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 019 020 021 022 023 024 025 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 055 1 489. Narodna biblioteka Zvornik 08 459. Narodna biblioteka Gacko 08 468. 511. 521. Regionalni muzej Doboj 08 476. 497. Narodna biblioteka Kne`evo 08 446. 516. 508. Narodna biblioteka Han Pijesak 08 458. 509. Mati~na biblioteka Isto~no Sarajevo 08 457. Spomen-podru~je Dowa Gradina 08 486. 495. Narodna biblioteka Srebrenica 08 484. Narodna biblioteka Doboj 08 475. Narodna biblioteka “Veselin Masle{a” Lakta{i 08 447. Narodna biblioteka “Vladimir Ga}in” Bile}a 08 467.

Ino-obaveze 09 585. Okru`no tu`ila{tvo Bijeqina 10 599. Specijalno i umjetni~ko obrazovawe 08 554. JU Studentski centar “Nikola Tesla” Bawa Luka 08 544. Ostala potro{wa . Muzi~ka {kola “Sveti Roman Melod” Nevesiwe 08 563. JU Dom u~enika Trebiwe 08 550. Poreska uprava 09 571. Centar “Za{titi me” Bawa Luka 08 566. Ostala buxetska potro{wa 09 584. Muzi~ka {kola Lukavica 08 558. Osnovni sud Bijeqina 10 622. Osnovni sud Gradi{ka 10 618. Muzi~ka {kola “Markus Papandreu” Doboj 08 564. Muzi~ka {kola Fo~a 08 562. Osnovni sud Novi Grad 10 620. Osnovni sud Prwavor 10 617. Studentski i |a~ki domovi 08 543. Fakultet spoqne trgovine Bijeqina 08 537. Javna ulagawa 09 588. Okru`ni zatvor Trebiwe 10 614. Saobra}ajni fakultet Doboj 08 538. Okru`ni sud Trebiwe 10 607. Podru~ni centar Isto~no 09 Sarajevo 578. Republi~ki devizni inspektorat 09 580. Osnovni sud Bawa Luka 10 615. Pravobranila{tvo Republike Srpske 10 595. Podru~ni centar Bijeqina 09 1 2 3 576. Republi~ko tu`ila{tvo Republike Srpske 10 594. JU Dom u~enika Doboj 08 551. Filozofski fakultet Pale 08 534. Vrhovni sud Republike Srpske 10 593. Mokrawac” Bijeqina 08 565. Muzi~ka {kola “Branko Smiqani}” Gradi{ka 08 557. Okru`ni zatvor Doboj 10 612. Specijalna osnovna i sredwa {kola “\or|e Nato{evi}” Prijedor 08 568. JU Dom u~enika Bogoslovija Fo~a 08 553. Okru`no tu`ila{tvo Doboj 10 600. Poreska uprava Republike Srpske Sjedi{te 09 572. Visoka medicinska {kola Prijedor 08 541. Posebno tu`ila{tvo za suzbijawe organizovanog i najte`ih oblika privrednog kriminala Specijalno tu`ila{tvo 10 608. Tehnolo{ki fakultet Zvornik 08 540. Podru~ni centar Prijedor 09 574. Kazneno-popravni zavod Bawa Luka 10 609. Muzi~ka {kola Zvornik 08 560. Muzi~ka {kola “Stevan S. JU Sredwo{kolski dom Bawa Luka 08 549. Okru`no tu`ila{tvo Trebiwe 10 602. Podru~ni centar Trebiwe 09 579.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 4 31 31 31 31 31 31 31 32 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 18 19 19 19 19 19 19 5 013 014 015 016 017 018 019 001 001 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 001 000 001 002 003 004 005 ^etvrtak. Stara devizna {tedwa 09 587. Osnovni sud Kotor Varo{ 10 621. Podru~ni centar Doboj 09 575. Ostala potro{wa 09 589. JU Studentski centar Zvornik 08 545. Osnovni sud Mrkowi} Grad 10 616. Sudska policija Republike Srpske 10 597. Muzi~ka {kola Prijedor 08 556. JU Studentski centar Pale 08 547. Okru`ni sud Doboj 10 605. Stomatolo{ki fakultet Fo~a 08 539. Okru`ni zatvor Bijeqina 10 611. Ministarstvo finansija 09 570. Okru`no tu`ila{tvo Isto~no Sarajevo 10 601. Podru~ni centar Bawa Luka 09 573. Republi~ki zavod za statistiku 09 582. Kazneno-popravni zavod Fo~a 10 610.Strana 36 . Centar za obrazovawe i rehabilitaciju slu{awa i govora Bawa Luka 08 567. Okru`ni sud Bijeqina 10 604. mart 2009. Ministarstvo pravde 10 592. Osnovni sud Zvornik 10 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 . Kazneno-popravni zavod Isto~no Sarajevo 10 613. Zavod za slijepe i slabovide “Budu}nost” Derventa 08 569. Republi~ki zavod za statistiku 09 581. JU Dom u~enik Bijeqina 08 552. Okru`ni sud Isto~no Sarajevo 10 606. Muzi~ka {kola Prwavor 08 559. Osnovni sud Prijedor 10 619. Podru~ni centar Zvornik 09 577. 4 19 19 19 21 22 22 22 23 23 23 23 23 24 24 24 24 25 26 27 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 5 006 007 008 001 000 001 002 000 001 003 004 005 000 001 002 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 1 2 3 533. Muzi~ka {kola “Vlado Milo{evi}” Bawa Luka 08 555. Program statisti~kih istra`ivawa 09 583. Okru`ni sud Bawa Luka 10 603. Okru`no tu`ila{tvo Bawa Luka 10 598. Muzi~ka {kola Trebiwe 08 561. Visoka {kola za turizam i hotelijerstvo Trebiwe 08 542. Unutra{we obaveze i 09 potra`ivawa 586. Fakultet za proizvodwu i menaxment Trebiwe 08 535. JU Studentski centar Trebiwe 08 548.sukcesija 09 591. Javna ustanova Centar za edukaciju sudija i javnih tu`ilaca u Republici Srpskoj 10 596. 12.privatizacija 09 590. JU Studentski centar Isto~no Sarajevo 08 546. Ostala potro{wa . Fakultet za fizi~ku kulturu Pale 08 536.

625. 634. 624. 658. 642. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 18 18 18 18 18 18 18 19 19 20 21 22 4 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 41 42 42 44 44 45 46 47 46 46 46 46 46 46 47 48 49 50 48 50 55 55 55 55 55 55 55 56 57 58 59 60 5 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 000 001 002 003 004 005 001 001 001 001 001 001 000 001 009 010 014 015 016 001 001 001 001 001 Broj 18 . 640. 628. 647. 639. 641. 627. 663. Ministarstvo za porodicu. 1 623. 652. 653. 644. 631.^etvrtak. 660. 626. 664. 643. 638. 656.Strana 37 3 31 37 4 70 10 5 001 001 2 Osnovni sud Trebiwe Osnovni sud Fo~a Osnovni sud Doboj Osnovni sud Tesli} Osnovni sud Derventa Osnovni sud Modri~a Osnovni sud Sokolac Osnovni sud Vlasenica Osnovni sud Vi{egrad Osnovni sud Srebrenica Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republi~ka uprava civilne za{tite Ministarstvo nauke i tehnologije Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske Ministarstvo zdravqa i socijalne za{tite Ministarstvo privrede. 659. 632. 649. 629. 633. {umarstva i vodoprivrede Poqoprivreda [umarstvo Vodoprivreda Veterinarstvo Administracija (Sekretarijat) Republi~ka direkcija za vode Republi~ki hidrometeorolo{ki zavod Agencija za pru`awe stru~nih usluga u poqoprivredi Agencija za uzgoj i selekcije u sto~arstvu Ministarstvo saobra}aja i veza Republi~ka direkcija za civilnu vazdu{nu plovidbu Ministarstvo trgovine i turizma Ministarstvo . 661. 651. mart 2009.Sektor trgovine MTiT . Glavna slu`ba za reviziju javnog sektora Republike Srpske 666. 635.Kulturni centar 2 Institut za istoriju 2 3 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 4 110 111 120 121 122 130 140 150 151 160 170 171 172 173 180 190 210 220 230 240 300 301 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 510 520 . omladinu i sport Prilog 10 BROJ^ANE OZNAKE ([IFRE) KORISNIKA BUXETA OP[TINA Naziv korisnika Grad Op{tina Potro{a~ka jedinica 1 2 Grad Bawa Luka Skup{tina grada 2 Tro{kovi izbora i Izborne komisije2 Gradona~elnik 2 Stru~na slu`ba Skup{tine grada i gradona~elnika 2 Buxetska rezerva 2 Odjeqewe za op{tu upravu 2 Odjeqewe za finansije 2 Odjeqewe za privredu 2 Robne rezerve za potrebe grada 2 Odjeqewe za prostorno ure|ewe 2 Odjeqewe za komunalne i stambene poslove 2 Ure|ewe gra|evinskog zemqi{ta 2 Zajedni~ka komunalna potro{wa 2 Investicije 2 Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu 2 Ostala buxetska potro{wa 2 Odjeqewe za dru{tvenu djelatnost 2 Odjeqewe za inspekcijske poslove 2 Odjeqewe komunalne policije 2 Slu`ba zajedni~kih poslova 2 Centar za socijalni rad 2 Tro{kovi socijalne za{tite 2 Centar za pred{kolsko vaspitawe 2 Vrti} “Je`eva ku}ica” 2 Vrti} “Na{a djeca” 2 Vrti} “Radost” 2 Vrti} “Plavi ~uperak” 2 Vrti} “Kolibri” 2 Vrti} “Pinokio” 2 Vrti} “Bambi” 2 Vrti} “Sunce” 2 Vrti} “Sre}no djetiwstvo” 2 Vrti} “Leptiri}” 2 Vrti} “Neven” 2 Vrti} “P~elica” 2 Vrti} “Prvi koraci” 2 Vrti} “Tijana” 2 Vrti} “Nata{a” 2 Vrti} “Lana” 2 Vrti} “Bubamara” 2 Vrti} “Marija Ma`ar” 2 Banski dvor .Sektor turizma i ugostiteqstva Ugostiteqski servis za potrebe republi~kih organa Ministarstvo za prostorno ure|ewe. 646. 650. 12. 655.Sekretarijat Republi~ka direkcija za robne rezerve Republi~ki zavod za cijene MTiT . energetike i razvoja Republi~ki zavod za planirawe Republi~ki zavod za standardizaciju i metrologiju Ministarstvo poqoprivrede. 662. 636. 630. 648. 637. 645. 654. 657. gra|evinarstvo i ekologiju Republi~ka direkcija za obnovu i izgradwu Ministarstvo rada i bora~koinvalidske za{tite Ministarstvo za ekonomske odnose i koordinaciju Ministarstvo za izbjeglice i raseqena lica 1 2 665.

Strana 38 . mart 2009.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 002 002 002 002 002 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 840 840 840 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 815 818 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 4 600 700 910 920 930 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 001 012 013 110 120 122 130 140 150 160 190 220 240 300 301 400 600 700 066 058 110 120 122 130 140 150 160 170 180 190 210 220 240 300 301 400 ^etvrtak. stambeno-komunalne poslove i ekologiju Ostala buxetska potro{wa Slu`ba za inspekcijske poslove Slu`ba zajedni~kih poslova Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Pred{kolska ustanova “Poletarac” Teritorijalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice Sredwo{kolski centar Mili}i Narodna biblioteka Op{tina Bijeqina Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i poqoprivredu Odjeqewe za prostorno ure|ewe Odjeqewe za stambeno-komunalne poslove Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu Ostala buxetska potro{wa Odjeqewe za dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za inspekcijske poslove Slu`ba zajedni~kih poslova Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~iji vrti} “^ika Jova Zmaj” 1 Muzej “Semberija” SKUD “Semberija” Turisti~ka organizacija Profesionalna vatrogasna jedinica Bijeqina Vatrogasno dru{tvo Jawa Agencija za razvoj malih i sredwih preduze}a Gimnazija “Filip Vi{wi}” Ekonomska {kola Poqoprivredna i medicinska {kola Tehni~ka {kola “Mihajlo Pupin” Sredwa stru~na {kola Jawa Narodna biblioteka “Filip Vi{wi}” Muzi~ka {kola “Stevan Stojanovi} Mokrawac” Op{tina Kozarska Dubica Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Odjeqewe za op{tu upravu i bora~koinvalidsku za{titu Odjeqewe za finansije. 12. ra~unovodstvo i naplatu buxeta Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Dje~iji vrti} “P~elica” Vatrogasna jedinica Lokalna agencija za razvoj Op{tinska turisti~ka organizacija MS[ “Nikola Tesla” Centar za informisawe i kulturu Op{tina Gradi{ka Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine Kabinet na~elnika op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu Odjeqewe za dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za urbanizam. gra|ewe. komunalne i stambene poslove Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu Ostala buxetska potro{wa Odjeqewe za inspekcije Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Pred{kolska ustanova “Lepa Radi}” Zavi~ajni muzej Kulturni centar Profesionalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice Agencija za lokalni razvoj Turisti~ka organizacija Gimnazija . 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 005 005 005 005 005 005 815 815 815 815 815 818 840 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 815 818 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 815 4 501 503 510 600 601 910 054 055 056 057 059 035 011 110 120 130 140 150 160 190 300 400 600 910 920 034 006 110 120 122 130 140 150 160 170 180 190 220 300 301 400 510 520 600 700 910 920 015 1 Odsjek za civilnu za{titu Mjesne zajednice Gradska razvojna agencija Centar za razvoj i unapre|ewe sela Sportska dvorana “Borik” Gimnazija Gra|evinska {kola Ekonomska {kola Elektrotehni~ka {kola “Nikola Tesla” Medicinska {kola Poqoprivredna {kola Tehni~ka {kola Tehnolo{ka {kola Ugostiteqsko-trgovinskoturisti~ka {kola [kola u~enika u privredi Muzi~ka {kola “Vlado Milo{evi}” Centar “Za{titi me” Centar za obrazovawe i vaspitawe i rehabilitaciju slu{awa i govora Op{tina Mili}i Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe.

obrazovawe i informisawe Mjesne zajednice Ostali buxetski korisnici Sredwa {kola Narodna biblioteka “Ivo Andri}” Op{tina Derventa Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe Odjeqewe za stambeno-komunalne poslove Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu Mjesne zajednice Centar za socijalni rad Dje~ije obdani{ta “Trol” Teritorijalna vatrogasna jedinica Gimnazija sa tehni~kim {kolama Stru~na {kola za radni~ka zanimawa Narodna biblioteka “Branko Radi~evi}” Op{tina Doboj Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvenu djelatnost Odjeqewe za prostorno ure|ewe . komunalne i stambene poslove Odjeqewe za inspekcijske poslove i komunalnu policiju Centar za socijalni rad Dje~iji vrti} “Neven” Centar za kulturu.^etvrtak. mart 2009. 12. fizi~ku kulturu.Strana 39 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 015 015 015 015 015 015 015 815 818 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 815 818 027 027 027 027 027 027 027 027 027 027 027 027 027 815 815 818 028 028 028 028 028 028 028 4 160 190 300 301 400 600 700 067 022 110 111 120 121 130 140 150 160 220 300 401 501 700 900 018 050 110 120 130 140 150 160 170 180 200 300 400 600 048 049 041 110 120 130 140 150 160 1 Tehni~ka {kola Sredwa stru~na i tehni~ka {kola Narodna biblioteka Op{tina B. Centar za kulturu Op{tina ^elinac Skup{tina op{tine Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine Na~elnik op{tine Stru~na slu`ba na~elnika Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvenu djelatnost Odjeqewe za prostorno ure|ewe. Brod Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne djelatnosti Mjesne zajednice Centar za socijalni rad Dje~ije obdani{te “Beli An|eo” Teritorijalna vatrogasna jedinica Sredwa {kola “Nikola Tesla” Narodna biblioteka “Branko ]opi}” Op{tina Novi Grad Skup{tina op{tine Na~elnik i kabinet na~elnika Slu`ba za zajedni~ke poslove Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za buxet i finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Centar za socijalni rad Dje~ije obdani{te “P~elica Maja” Kulturno obrazovni centar Gimnazija “Petar Ko~i}” Mje{ovita {kola “\uro Radmanovi}” Narodna biblioteka Op{tina [amac Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~ije obdani{te “Radost” Profesionalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice Turisti~ka organizacija Sredwa {kola “Nikola Tesla” Narodna biblioteka Op{tina Bratunac Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti 1 Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~ije obdani{te “Radost” Profesionalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice Sredwo{kolski centar JU Narodna biblioteka. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 815 815 818 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 815 818 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 011 815 815 818 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 013 815 818 015 015 015 015 015 4 016 017 004 110 120 130 140 150 160 200 300 400 600 047 048 110 120 121 122 130 140 150 160 300 400 500 035 036 012 110 120 122 130 140 150 160 190 300 301 400 600 700 920 053 040 110 130 140 150 Broj 18 .

12.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 028 028 028 028 028 028 028 028 815 815 815 815 815 815 818 818 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 038 038 038 038 038 038 038 038 038 038 038 038 038 038 038 038 815 818 043 043 043 043 043 043 043 045 045 4 170 180 190 200 300 401 510 600 038 039 040 041 042 043 038 039 110 120 122 130 140 190 300 301 700 110 130 190 300 500 600 700 701 702 703 704 705 706 707 920 046 056 110 120 122 130 190 700 110 ^etvrtak.Strana 40 . finansije i dru{tvene djelatnosti Ostala buxetska potro{wa Mjesne zajednice Op{tina Ribnik Op{tinska administrativna slu`ba Buxetska rezerva Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Centar za kulturu i informisawe “Ribnik” Mjesne zajednice S[C “Lazar \uki}” Narodna biblioteka “Ribnik” Op{tina Kotor Varo{ Skup{tina op{tine Stru~na slu`ba Skup{tine Na~elnik op{tine Kabinet na~elnika Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvenu djelatnost Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Odjeqewe za inspekcijske poslove i komunalnu policiju Slu`ba za zajedni~ke poslove Centar za socijalni rad Dje~iji vrti} “Larisa [ugi}” Ostali buxetski korisnici S[C “Nikola Tesla” Narodna biblioteka Op{tina Lakta{i Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine i na~elnika op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe Odjeqewe za stambeno-komunalne djelatnosti Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu Ostala buxetska potro{wa Odjeqewe za inspekcijske poslove Slu`ba za zajedni~ke poslove Centar za socijalni rad JU Centar za pred{kolsko vaspitawe i obrazovawe JU “Centar za kulturu i obrazovawe” Turisti~ka organizacija op{tine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 122 130 140 150 160 170 180 190 220 240 300 401 501 510 . prostorno ure|ewe i komunalne poslove Odjeqewe za privredu. mart 2009. obnovu i razvoj Mjesne zajednice Centar za socijalni rad Dje~ije obdani{te “Majka Jugovi}a” Centar za kulturu i obrazovawe Teritorijalna vatrogasna jedinica Gimnazija “Jovan Du~i}” Ekonomska i trgovinska {kola Medicinska {kola Tehni~ka {kola Saobra}ajna i elektro {kola Upravna. finansije i dru{tvene djelatnosti Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Mjesne zajednice Op{tina Petrovo Skup{tina op{tine Administrativna slu`ba Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Centar za kulturu Profesionalna teritorijalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice MZ Karanovac MZ So~kovac MZ Kakmu` MZ Petrovo MZ Porje~ina MZ Kalu|erica MZ Krtova Op{tinska turisti~ka organizacija Sredwo{kolski centar Narodna biblioteka Op{tina Jezero Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Administrativna slu`ba op{tine Ostala buxetska potro{wa Mjesne zajednice i naseqena mjesta Op{tina Osmaci Skup{tina op{tine 1 Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu. prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Odjeqewe za privredu. Ugostiteqska i [UP {kola Narodna biblioteka Regionalni muzej Op{tina Pelagi}evo Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 045 045 045 045 045 045 050 050 050 050 050 050 050 050 815 818 053 053 053 053 053 053 053 053 053 053 053 053 053 053 053 815 818 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 056 4 120 122 130 140 190 700 100 122 190 300 301 500 700 024 062 110 111 120 121 130 140 150 160 190 220 240 300 400 900 019 051 1 Odjeqewe za stambeno-komunalne poslove Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu Odjeqewe za izgradwu.

mart 2009. finansije i dru{tvene djelatnosti Ostala buxetska potro{wa Mjesne zajednice S[C “Nikola Tesla” Op{tina Mrkowi} Grad Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu i dru{tvene djelatnosti 1 2 Odjeqewe za privredu i finansije 0 Odjeqewe za prostorno planirawe i 0 komunalne poslove Odjeqewe za izgradwu grada i upravqawe imovinom 0 Ostala buxetska potro{wa 0 Odjeqewe za inspekcijske poslove 0 Slu`ba zajedni~kih poslova Skup{tine i na~elnika op{tine 0 Centar za socijalni rad 0 Dje~iji vrti} “Miqa \ukanovi}” 0 Gimnazija 0 Ma{inska {kola 0 Narodna biblioteka 0 Op{tina Dowi @abar Skup{tina op{tine 0 Na~elnik op{tine 0 Buxetska rezerva 0 Administrativna slu`ba op{tine 0 Ostala buxetska potro{wa 0 Mjesne zajednice 0 Op{tina Prijedor Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine 0 Naknade i grantovi politi~kim partijama. odbornicima i tro{kovi izbora 0 Grantovi mjesnim zajednicama 0 Stru~na slu`ba na~elnika op{tine 0 Program alternativnog smje{taja i podr{ka povratka 0 Kabinet na~elnika 0 Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine i na~elnika op{tine 0 Plate i naknade funkcionera i zaposlenih radnika 0 Slu`ba za inspekcijski nadzor 0 Slu`ba komunalne policije 0 Odjeqewe za op{tu upravu 0 Slu`ba za civilnu za{titu 0 Odjeqewe za finansije 0 Statutarna buxetska potro{wa 0 Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti .Strana 41 3 067 067 067 067 067 067 067 067 815 815 818 072 072 072 072 072 072 072 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 4 140 160 170 190 220 240 300 400 021 022 010 110 120 122 130 190 700 110 111 112 120 123 124 125 126 127 128 130 131 140 141 150 151 154 155 156 157 158 159 160 161 162 1 Mjesne zajednice Ostali buxetski korisnici JU Narodna biblioteka “Veselin Masle{a” Op{tina Lopare Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine i na~elnika op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe.tro{kovi Odjeqewa 0 Sredstva za unapre|ewe poqoprivrede 0 Program upotrebe naknada po Zakonu o {umama 0 Program iz oblasti obrazovawa 0 Program za fizi~ku kulturu 0 Program za zdravstvenu za{titu 0 Grantovi sredwim i osnovnim {kolama 0 Tro{kovi Komisije za odre|ivawe uslova za izdavawe odobrewa za rad privreda 0 Odjeqewe za prostorno ure|ewe 0 Program za ure|ewe gra|evinskog zemqi{ta 0 Tro{kovi Komisije za pregled projektne dokumentacije i tehni~kog prijema objekata . 12. stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Slu`ba za zajedni~ke poslove Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~iji vrti} Vatrogasno dru{tvo Mjesne zajednice S[C “Vuk Karaxi}” Narodna biblioteka Op{tina Modri~a Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~iji obdani{te “Na{a radost” Teritorijalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice Op{tinska agencija za razvoj malih i sredwih preduze}a Turisti~ka organizacija op{tine Modri~a S[C “Jovan Cviji}” Op{tina Vukosavqe Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za privredu.prostorno 0 . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 056 056 818 059 059 059 059 059 059 059 059 059 059 059 059 059 059 815 818 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 064 815 066 066 066 066 066 066 066 066 815 067 067 067 067 067 4 700 900 009 120 122 130 140 150 160 190 240 300 301 400 600 700 061 037 110 120 122 130 140 150 160 190 300 301 400 600 700 910 920 051 110 120 122 130 140 190 700 052 110 120 122 130 Broj 18 .^etvrtak.

“Preda-Pd” 0 Gimnazija “Sveti Sava” 0 Elektrotehni~ka {kola 0 Ma{inska {kola 0 Poqoprivredno-prehrambena {kola 0 Ugostiteqsko-ekonomska {kola 0 Medicinsko-tehnolo{ka i gra|evinska {kola 0 Narodna biblioteka “]irilo i Metodije” 0 Muzej “Kozare” 0 Sredwa i osnovna muzi~ka {kola 0 Specijalna osnovna i sredwa {kola “\or|e Nato{evi}” 0 Op{tina Prwavor Skup{tina op{tine i Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine 0 Kabinet na~elnika op{tine 0 Odjeqewe za op{tu upravu 0 110 120 130 1 Odjeqewe za finansije Odjeqewe za lokalni ekonomski razvoj i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe Odjeqewe za stambeno-komunalne poslove i investicije Odjeqewe za bora~ko-invalidsku i civilnu za{titu Ostala buxetska potro{wa Odjeqewe za inspekcijske poslove Slu`ba za zajedni~ke poslove Odjeqewe za poqoprivredu. udru`ewa i ostalih nevladinih organizacija 0 Centar za socijalni rad 0 Tro{kovi socijalne za{tite 0 Ostali vidovi socijalne za{tite 0 Sredstva za pred{kolsko obrazovawe 0 Pozori{te Prijedor 0 “Galerija 96” 0 Zadu`bina “Sretena Stojanovi}a” 0 Program iz oblasti kulturnih manifestacija 0 Program iz oblasti kulturnoumjetni~kih dru{tava 0 Program za podr{ku omladini 0 Programi za nevladine organizacije 0 Projekti ostalih udru`ewa i fondacija 0 Sredstva za razvojne projekte i podsticaj zapo{qavawu 0 Turisti~ka organizacija 0 Teritorijalna vatrogasna jedinica 0 Agencija za ekonomski razvoj op{tine Prijedor .Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 3 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 074 815 815 815 815 815 815 818 818 840 840 075 075 075 075 4 170 171 172 180 181 190 201 202 203 204 205 300 301 302 400 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 600 910 028 029 030 031 032 033 003 055 002 014 ^etvrtak.Strana 42 . vodoprivredu i {umarstvo Centar za socijalni rad Dje~iji vrti} “Na{a radost” Vatrogasno dru{tvo “Prwavor” Gimnazija Sredwa {kola JU Centar za kulturu Op{tina O{tra Luka Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Administrativna slu`ba op{tine Ostala buxetska potro{wa Mjesne zajednice Op{tina Kne`evo Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za privredu i finansije Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Odjeqewe za inspekcijske poslove i komunalnu policiju Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~ije obdani{te “Radojka Laki}” Vatrogasna jedinica Kne`evo Mjesne zajednice Sredwa stru~na {kola “Jovan Du~i}” Narodna biblioteka Op{tina Srbac Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne djelatnosti Ostala buxetska potro{wa Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine i Slu`ba zajedni~kih poslova Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Pred{kolska ustanova “Na{a radost” . 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 075 815 815 818 081 081 081 081 081 081 081 093 093 093 093 093 093 093 093 093 093 093 093 093 093 815 818 095 095 095 095 095 095 095 095 095 095 095 095 095 4 140 150 160 170 180 190 220 240 250 300 400 600 026 027 011 110 120 122 130 190 700 110 120 122 130 140 160 190 220 300 301 400 600 700 020 008 110 120 122 130 140 150 160 190 240 300 301 400 1 2 Odjeqewe za stambeno-komunalne poslove 0 Program za op{tu komunalnu potro{wu i ostale vidove komunalne potro{we 0 Program za odr`avawe i 0 rekonstrukciju puteva Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu 0 Ostali rashodi iz nadle`nosti Odjeqewa za bora~ko-invalidsku za{titu 0 Ostala buxetska potro{wa 0 Programi iz oblasti kulturnih manifestacija 0 U~e{}e u finansirawu javnih medija 0 Sredstva za ostale vidove socijalne za{tite 0 Sredstva za razvojne projekte i podsticaj zapo{qavawa 0 Sredstva za finansirawe saveza. 12. mart 2009.

12.^etvrtak. mart 2009. dru{tvene djelatnosti i inspekcijske poslove Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Ustanova za pred{kolsko obrazovawe i vaspitawe “Prvi koraci” S[C “Milorad Vla~i}” JP Narodna biblioteka . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 3 095 095 095 815 818 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 097 815 818 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 815 818 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 815 818 103 103 103 4 600 700 910 025 066 110 111 120 121 122 130 140 150 160 170 190 300 301 400 600 700 068 047 110 120 122 130 140 150 190 400 700 064 014 110 120 121 130 170 190 300 400 900 023 001 110 120 Broj 18 .Strana 43 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 815 815 818 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 815 818 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 815 818 4 122 130 140 150 160 170 180 190 240 300 301 400 500 600 700 044 045 002 110 120 122 130 140 150 160 190 300 301 400 500 600 700 910 060 036 110 120 130 140 150 160 190 300 400 065 023 1 2 Teritorijalna vatrogasna jedinica 0 Mjesne zajednice 0 Agencija za razvoj malih i sredwih preduze}a 0 [C “Petar Ko~i}” 0 JU Narodna biblioteka Srbac 0 Op{tina Srebrenica Skup{tina op{tine 0 Stru~na slu`ba SO 0 Na~elnik op{tine 0 Stru~na slu`ba na~elnika i zajedni~kih poslova 0 Buxetska rezerva 0 Odjeqewe za op{tu upravu 0 Odjeqewe za finansije 0 Odjeqewe za privredu 0 Odjeqewe za dru{tvene djelatnosti i javni servis 0 Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove 0 Ostala buxetska potro{wa 0 Centar za socijalni rad 0 Tro{kovi socijalne za{tite 0 Dje~ije obdani{te “Poletarac” 0 Vatrogasna jedinica Srebrenica 0 Mjesne zajednice 0 Sredwo{kolski centar 0 Narodna biblioteka 0 Op{tina [ekovi}i Skup{tina op{tine 0 Na~elnik op{tine 0 Buxetska rezerva 0 Odjeqewe za op{tu upravu 0 Odjeqewe za finansije 0 Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti 0 Ostala buxetska potro{wa 0 Javna ustanova pred{kolskog obrazovawa i vaspitawa “Majka Jevrosima” 0 Mjesne zajednice 0 Sredwa {kola “Petar Petrovi} Wego{” 0 JU Narodna biblioteka 0 Op{tina [ipovo Slu`ba Skup{tine 0 Slu`ba na~elnika 0 Buxetska rezerva 0 Op{tinska admistrativna slu`ba 0 Investicije 0 Ostala buxetska potro{wa 0 Centar za socijalni rad 0 Dje~ije obdani{te “Mladost” 0 Ostali buxetski korisnici 0 Sredwo{kolski centar “Petar Ko~i}” 0 Narodna biblioteka 0 Op{tina Tesli} Skup{tina op{tine 0 Na~elnik op{tine 0 1 Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu sa inspekcijom i komunalnom policijom Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe Odjeqewe za stambeno-komunalne poslove Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu Ostala buxetska potro{wa Slu`ba za zajedni~ke poslove Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~iji obdani{te “Pal~i}” SPKD “Prosvjeta” Tesli} Vatrogasna jedinica Mjesne zajednice SM[ “Nikola Tesla” SM[ “Jovan Du~i}” Narodna biblioteka Op{tina Ugqevik Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Tro{kovi socijalne za{tite Dje~iji vrti} “Du{ko Radovi}” JU Centar za kulturu “Filip Vi{wi}” Profesionalna teritorijalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice Agencija za razvoj malih i sredwih preduze}a Sredwa {kola “Mihajlo Petrovi} Alas” Narodna biblioteka Op{tina Vlasenica Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu.

2. br. Koeficijenti 1970-2008.1-60/09 10. godine. 1 Op{tina Zvornik Skup{tina op{tine Na~elnik op{tine Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za finansije Odjeqewe za privredu i dru{tvene djelatnosti Odjeqewe za prostorno ure|ewe Odjeqewe za stambeno-komunalne djelatnosti Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu Odjeqewe za inspekcijski nadzor Centar za socijalni rad Dje~iji vrti} “Na{a radost” Profesionalna vatrogasna jedinica Mjesne zajednice Gimnazija i SS[ “Petar Ko~i}” Tehni~ki {kolski centar Narodna biblioteka i Muzejska zbirka Op{tina B. d o n o s i I Ovom odlukom utvr|uju se koeficijenti za valorizaciju plata i osnovica osigurawa koje se. ~lana 17. zakqu~no sa 2008. 33/08 i 1/09). 106/05. V Ovo rje{ewe stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. do 81. IV Danom stupawa na snagu katastra nepokretnosti za katastarske parcele navedene u ~lanu I stavqa se van snage i prestaje da va`i katastar zemqi{ta za katastarske parcele: .934/2 povr{ine 1. na Osamnaestoj redovnoj sjednici.Strana 44 .03/952. br. i 211. 68/03.772 m2 koja je upisana u list nepokretnosti 1 k. 20/07. 41480. godine. Ko{utica i . 5.4542 12147. Upravni odbor Fonda za PIO Republike Srpske.780 m2 upisana u posjedovni list broj 2034 k. broj 118/08). 1972. Godina 1970.432 m2 i 1185 povr{ine 3. mart 2009.o.2473 16051. 6. Zakona o Republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.0873 14099. GODINU Republi~ka uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republi~ka uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove.8207 33991. i to za katastarske parcele: . 82.1184 povr{ine 2. godine Bawa Luka Direktor. Broj: 21. odr`anoj 11. ^avarine. 20/07.o. godinom. 34/06 i 110/08). 1971. Zakona o penzijskom i invalidskom osigurawu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 106/05. februara 2009. godini kao godini koja prethodi godini na koju su penzije uskla|ene. Kostajnica Skup{tina op{tine Op{tinska izborna komisija Na~elnik op{tine Buxetska rezerva Odjeqewe za op{tu upravu Odjeqewe za privredu. . 1978.3354 9955. 1975. Zakona o premjeru i katastru nepokretnosti (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 83. evidentirane od 1970.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 815 815 818 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 815 818 4 110 120 130 140 150 160 170 180 220 300 400 600 700 062 063 021 110 111 120 122 130 140 141 190 300 400 037 007 ^etvrtak. Fond za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike Srpske Na osnovu ~l. 3. 7. uzimaju za obra~un penzijskog osnova za odre|ivawe starosne i invalidske penzije.o. 10. Zakona o penzijskom i invalidskom osigurawu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. II Katastar nepokretnosti za katastarske parcele navedene u ta~ki I izra|en je u skladu sa propisima. 1979. 9.2281 29430. .5763 RJE[EWE O STUPAWU NA SNAGU KATASTRA NEPOKRETNOSTI DIJELA OP[TINE SOKOLAC I Utvr|uje se da je izra|en katastar nepokretnosti dijela op{tine Sokolac. u smislu ~l. stambenokomunalne poslove i lokalni ekonomski razvoj Ostala buxetska potro{wa Centar za socijalni rad Dje~iji vrti} “Kestenko” Sredwa stru~na {kola Narodna biblioteka III Za navedene katastarske parcele stupaju na snagu povr{ine digitalnog katastarskog plana.o.900 m2 upisana u posjedovni list broj 2017 k.546/2 povr{ine 975 m2 koja je upisana u list nepokretnosti 2 k. na osnovu ~lana 86. i ~lana 22.3797 24959. . 12. 77. Vidri}i. stav 3.7424 19554. prera~unavaju se odgovaraju}im koeficijentima prema godini u kojoj su ostvarene. Dr Tihomir Gligori}. 1974. Ko{utica. finansije i dru{tvene djelatnosti Odsjek za urbanizam. 1973.0417 8474. 1977.317 m2 koje su upisane u list nepokretnosti 1 k. februara 2009. 8. Vidri}i i . 85/07 i 105/07). Glasinac 1. d o n i o j e ODLUKU O UTVR\IVAWU KOEFICIJENATA ZA VALORIZACIJU PLATA ZA 2009.o. i to: Redni broj 1.228/785 povr{ine 1. ta~ka 2. III Plate i osnovice osigurawa koje se uzimaju u obra~un penzijskog osnova.o. s. Statuta Fonda za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“. stav 3. kao godinom koja prethodi godini ostvarivawa prava na penziju.3084 povr{ine 5. br. II Plate i osnovice osigurawa iz ta~ke I ove odluke valorizuju se prema kretawu neto plata svih zaposlenih u biv{oj SRBiH i Republici Srpskoj i dovode na 465 KM nivo neto plata u 2005. 67/04. br.603/63 povr{ine 978 m2 upisana u posjedovni list 2614 k. 33/08 i 1/09) i ~lana 11. 4.r. 1976.

stav 1. 27. ~lana 190. ~lana 10. Sarajevo za obavqawe djelatnosti me|unarodne trgovine elektri~nom energijom.4346 6. 16. a objavi}e se u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. godine Bawa Luka Predsjednik. u skladu sa ~lanom 8. 2005. stav 2. 1994. mart 2009. 2003. 11. 13. Sastavni dio ovog rje{ewa ~ini Dozvola za izgradwu trafo-stanice Bijeqina IV 35/10 kV i Uslovi dozvole za izgradwu. 1998.2.8925 0. broj 2/05) i ~l.7992 2. . 2008. Zavisno elektrodistributivno preduze}e “Elektro-Bijeqina” akcionarsko dru{tvo Bijeqina za izdavawe dozvole za izgradwu elektroenergetskog objekta trafo-stanice Bijeqina IV 35/10 kV. 34. Milenko ^okorilo.6338 5146. ~lana 33.8019 7. 1999.5049 1. registarski broj: 01-515-04/27/09. 25. 12. od 23. 1997. 2. godine.Pre~i{}eni tekst (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. godine u Trebiwu. 1982.o. Zakona o op{tem upravnom postupku (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.3749 0. snage 2x8 MVA. 1990. 1. Zakona o prenosu. 2002. za aktivnost me|unarodne trgovine elektri~nom energijom potrebna je licenca DERK-a. 15. broj 96/04) i ~lana 21. 41/04. ODLUKU O IZDAVAWU PRIVREMENE LICENCE ZA DJELATNOST ME\UNARODNE TRGOVINE ELEKTRI^NOM ENERGIJOM Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske Na osnovu ~lana 67. ove odluke izdaje se za period od 1. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 17. 22. Dr @eqko Rodi}. zaprimqen pod brojem: 05-28-396/08. ~lana 37. razmotri i odlu~i o podnijetom zahtjevu. godine. 67/07 i 113/07).r. 1996.o. 33.Strana 45 2. 1980. Usvaja se zahtjev podnosioca: Mje{oviti holding “Elektroprivreda Republike Srpske” Trebiwe. donijela je 1. Pravilnika o licencama. 7/02 i 13/03).^etvrtak.o. 16. 2001. 2004. odr`anoj 13. februara 2009. br. 31. Privremena licenca iz ta~ke 1.8166 8. od 6. 1986.1528 1.6159 Broj 18 . 4. RJE[EWE O IZDAVAWU DOZVOLE ZA IZGRADWU TRAFO-STANICE BIJEQINA IV 1. po~ev{i od 13. Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske. 1981. Sastavni dio licence su Uslovi za kori{}ewe licence za obavqawe djelatnosti me|unarodne trgovine elektri~nom energijom. Dru{tvo za trgovinu i prodaju elektri~ne energije. U ovom smislu.0993 1. godine do 28. ta~ka 6. Izdaje se privremena licenca GEN-I d. broj 4/09).r. Sarajevo je podnijet na propisanim obrascima. 37. godine. stav 2. 1985. 28. broj 13/02). Zavisno elektrodistributivno preduze}e “Elektro-Bijeqina” akcionarsko dru{tvo Bijeqina.7949 0. 21.3401 1. 1995.6787 1.2092 1. godine Bijeqina Predsjednik Upravnog odbora.0000 0. na sjednici odr`anoj 26. 1991. 2007. 4.5259 116. februara 2011. i 38.6519 3973. podnijelo je Dr`avnoj regulatornoj komisiji za elektri~nu energiju (u daqem tekstu: DERK) zahtjev za izdavawe licence za obavqawe djelatnosti me|unarodne trgovine elektri~nom energijom. februara 2009. februara 2009. broj 8/08). broj 38/05).7 i 7.7299 628.o. DERK je obavijestio podnosioca zahtjeva svojim aktom broj: 05-28396-4/08. a objavi}e se u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. Broj: 01-515-6/09 13. Zakona o elektri~noj energiji . 1989. redovnoj sjednici.2086 318. Shodno ~lanu 7. februara 2009. 20. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 6949. st. na 41. januara 2009. Pravilnika o izdavawu dozvola (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. 35. 1983. godine.o Sarajevo).5065 2. Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqena u “Slu`benom glasniku BiH” i slu`benim glasilima entiteta. 18. 12. godine. regulatoru i operatoru sistema elektri~ne enegije u Bosni i Hercegovini (“Slu`beni glasnik BiH”. 3. Dozvola za izgradwu iz ta~ke 1.2697 1258. 32. Dr`avna regulatorna komisija za elektri~nu energiju Na osnovu ~l. novembra 2008. 1984.o. 26. Napomena: Kompletno rje{ewe sa obrazlo`ewem nalazi se na oglasnoj tabli i internet stanici Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske. regulatoru i operatoru sistema elektri~ne energije u Bosni i Hercegovini (“Slu`beni glasnik BiH”.o. dispozitiva ovog rje{ewa prestaje da va`i ako izgradwa nije zapo~eta u roku od dvije godine od dana po~etka va`ewa dozvole. i 2. sa dokazom o prethodno izvr{enoj uplati naknade za rje{avawe zahtjeva i relevantnim dokumentima koji su omogu}ili DERK-u da razumije. Obrazlo`ewe GEN-I d. Sarajevo (u daqem tekstu: GEN-I d. odlu~uju}i po zahtjevu podnosioca: Mje{oviti holding “Elektroprivreda Republike Srpske” Trebiwe. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za elektri~nu energiju Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Zakona o prenosu. Poslovnika o radu Dr`avne regulatorne komisije za elektri~nu energiju (“Slu`beni glasnik BiH”. 36. 29. ta~ka 4.4697 2198. Dr`avna regulatorna komisija za elektri~nu energiju. s. Dozvola za izgradwu iz ta~ke 2. s. 7/02 i 13/03). 24. Broj: 759-11/09 (02-18R-9/09) 11. za izdavawe dozvole za izgradwu. 1987. godine.6797 3088. stav 1. 1988. Ovo rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa. d o n i j e l a j e IV Ova odluka primjewiva}e se na sve zahtjeve za ostvarivawe prava na starosnu i invalidsku penziju od 1. Zahtjev GEN-I d. februara 2009. 2006. 5. 4.2602 0. 14.5611 1. 30.o.2269 1. dispozitiva ovog rje{ewa izdaje se na period va`ewa od tri godine. oktobra 2008. 23. 2000. br. 3. 19. Pravilnika o licencama (“Slu`beni glasnik BiH”. 4. a podnosilac zahtjeva je du`an zadovoqiti uslove i kriterijume za dobivawe licence koje svojim pravilima i propisima odredi DERK. i ~lana 47. marta 2009. br.

podnosilac zahtjeva nije istakao bilo kakav komentar. broj 11/05) utvr|eno je da je potrebno ispraviti gre{ku u naslovu Pravilnika. godine Bawa Luka Sekretar Ministarstva saobra}aja i veza. mart 2009. Broj: 05-28-396-21/08 26. broj 11/05) poslije rije~i: “po`ara” dodaje se broj: “(208)”. . 2. Nakon sravwewa izvornog teksta Pravilnika o na~inu opremawa `eqezni~kih {inskih vozila aparatima sa hemijskim sredstvima za ga{ewe po`ara (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. januara 2009. broj 106/06). d a j e ISPRAVKA Pravilnika o na~inu opremawa `eqezni~kih {inskih vozila aparatima sa hemijskim sredstvima za ga{ewe po`ara 1. Nikola Peji}. Pravilnika normativno-pravne tehnike za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Rajka Vukaqevi}. godine u sjedi{tu DERK-a u Tuzli.o. broj 106/06) poslije rije~i: “osobqa” dodaje se broj: “(659)”. Ova ispravka }e se objaviti u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. do koje je do{lo na na~in {to je propu{teno poslije rije~i: “opravke” dodati broj: “(266)”. U naslovu Pravilnika o odr`avawu `eqezni~kih vozila u Republici Srpskoj (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. regulatoru i operatoru sistema elektri~ne energije u Bosni i Hercegovini i podzakonskim propisima koji reguli{u predmetnu materiju. godine Bawa Luka Sekretar Ministarstva saobra}aja i veza. Pravilnika normativno-pravne tehnike za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.r. pa se. s. Ova ispravka }e se objaviti u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.r. od 28. dokumenata i informacija prilo`enih uz zahtjev i utvrdio da svjedo~e o tehni~kim. Po pregledu i provjeri svih formalnih elemenata zahtjeva. do koje je do{lo na na~in {to je propu{teno poslije rije~i: “po`ara” dodati broj: “(208)”. DERK je stoga pripremio po~etnu verziju Uslova za kori{}ewe privremene licence za obavqawe djelatnosti me|unarodne trgovine. u skladu sa obavezom iz ~lana 10. januara 2009. s. Broj: 13. Ova ispravka }e se objaviti u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. utvr|eno je da je potrebno ispraviti gre{ku u naslovu Pravilnika. Rajka Vukaqevi}. 12.r. DERK je najprije. Rajka Vukaqevi}. broj: 0528-396-19/08. februara 2009. januara 2009. U skladu sa ~lanom 9. Ova ispravka }e se objaviti u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. pa se. DERK je izvr{io provjeru podataka. U naslovu Uputstva za probne vo`we `eqezni~kih vozila poslije izvr{ene opravke (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. u skladu sa ~lanom 52. 2.04/340-52/09 15. br. broj 11/05) utvr|eno je da je potrebno ispraviti gre{ku u naslovu Pravilnika. do koje je do{lo na na~in {to je propu{teno poslije rije~i: “Srpskoj” dodati broj: “(241)”. uslove i standarde propisane zakonom. Pravilnika normativno-pravne tehnike za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.Broj 18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. Pravilnika o licencama. godine. d a j e ISPRAVKA Pravilnika o radu u smjenama voznog i stani~nog osobqa Nakon sravwewa izvornog teksta Uputstva za probne vo`we `eqezni~kih vozila poslije izvr{ene opravke (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. d a j e ISPRAVKA Pravilnika o odr`avawu `eqezni~kih vozila u Republici Srpskoj 1. 13/06 i 20/06). kao i svim drugim zainteresovanim ~lanovima javnosti. Sarajevo izda privremenu licencu za obavqawe djelatnosti me|unarodne trgovine elektri~nom energijom.o. registarski broj: 06-03-1075/19/08. Nakon sravwewa izvornog teksta Pravilnika o odr`avawu `eqezni~kih vozila u Republici Srpskoj (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. DERK je odlu~io da GEN-I d. Ovaj dokumenat je od 13. te respektuju}i i dokaz da je podnosilac zahtjeva prethodno pribavio dozvolu Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine za obavqawe djelatnosti snabdijevawa elektri~nom energijom drugog reda na teritoriji Bosne i Hercegovine. a omogu}ena im je prilika da iznesu svoje komentare i na op{toj raspravi. decembra 2008. Kako su na odr`anoj op{toj raspravi izostali bilo ~iji komentari koji su mogli uticati da neki od uslova za kori{}ewe licence budu ure|eni na druga~iji na~in. Broj: 13. u skladu sa ~lanom 52. od 19. godine u~iwen dostupnim podnosiocu zahtjeva. uz prethodno objavqivawe odgovaraju}eg obavje{tewa u dnevnim novinama i objavqivawe dokumenta na internet stranici DERK-a. d a j e ISPRAVKA Uputstva za probne vo`we `eqezni~kih vozila poslije izvr{ene opravke 1. novembra 2008. pripremqen je prijedlog da se zatra`ena licenca izda i dostavqen podnosiocu zahtjeva aktom DERK-a. januara 2009. pravilima i propisima DERK-a za dodjelu licence za obavqawe me|unarodne trgovine. Rajka Vukaqevi}. broj 11/05) poslije rije~i: “Srpskoj” dodaje se broj: “(241)”. s. januara 2009. 13/06 i 20/06). br.Strana 46 . 2. regulatoru i operatoru sistema elektri~ne energije u Bosni i Hercegovini. U naslovu Pravilnika o radu u smjenama voznog i stani~nog osobqa (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Broj: 13. godine Tuzla Predsjedavaju}i Komisije. objavio u dnevnim novinama i na svojoj internet stranici kratko obavje{tewe za javnost. decembra 2008. u skladu sa ~lanom 52. 1. broj 27/05) utvr|eno je da je potrebno ispraviti gre{ku u naslovu Uputstva. decembra 2008.04/340-49/09 15. s. pa se. br. pravnim i finansijskim mogu}nostima podnosioca zahtjeva da ispuni sve kriterijume. Nakon sravwewa izvornog teksta Pravilnika o radu u smjenama voznog i stani~nog osobqa (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”. Pravilnika normativno-pravne tehnike za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.r. U naslovu Pravilnika o na~inu opremawa `eqezni~kih {inskih vozila aparatima sa hemijskim sredstvima za ga{ewe po`ara (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”.2 Zakona o prenosu. pa se osnovano zakqu~ilo da prijedlog smatra sa~iwenim u skladu sa Zakonom o prenosu.04/340-51/09 15. decembra 2008.04/340-50/09 15. Broj: 13. obavqenoj 18. godine za dostavqawe komentara javnosti na podnijeti zahtjev za izdavawe licence. DERK je konstatovao da nisu dostavqani komentari javnosti u vezi sa podnijetim zahtjevom za dodjelu privremene licence. 13/06 i 20/06). godine Bawa Luka Sekretar Ministarstva saobra}aja i veza. novembra 2008. br. godine Bawa Luka Sekretar Ministarstva saobra}aja i veza. godine. pa se. podno{ewem tu`be u roku od 60 dana od dana objavqivawa ove odluke. 2. do koje je do{lo na na~in {to je propu{teno poslije rije~i: “osobqa” dodati broj: “(659)”. do 26. sumiraju}i zahtjev za licencu i odredio rok do 24.r. u skladu sa ~lanom 52. broj 27/05) poslije rije~i: “opravke” dodaje se broj: “(266)”. Ni u ostavqenom roku. godine. 10. 13/06 i 20/06). s. Na osnovu svega izlo`enog. godine. niti je na javni poziv DERK-a bilo koje lice kandidovalo svoj interes da u~estvuje u postupku u svojstvu umje{a~a. protiv ove odluke mo`e se pokrenuti postupak pred Sudom Bosne i Hercegovine.

. . od 10. . od 15. maja 2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . godine . . broj: 04/1-012-2585/08. . . . . . . . . . . . broj: 04/1-012-2234/08. . . . broj: 04/1-012-2675/08. .8 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivawu Op{te bolnice “Sveti apostol Luka” Doboj . . . godine . . . . godine . decembra 2008. . . . . . . . . . .9 Odluka o izmjeni Odluke o prenosu prava kori{}ewa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . .8 Odluka o raspisivawu Javnog konkursa za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe . od 13. .14 Rje{ewe o imenovawu Komisije za izbor ~lana Savjeta za razvoj visokog obrazovawa i osigurawe kvaliteta . “Bistrica B-2a” i “Bistrica B-3” na rijeci Bistrici. . broj: 04/1-012-1332/08. . . . . . .8 Odluka o utvr|ivawu kriterijuma za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe . od 21. . . . godine . . . . . . . od 6. . . . . . . . od 30. broj: 04/1-012-1221/08. . . . . broj: 04/1-012-2124/08.6 Odluka o odobrewu plasmana sredstava. . . . . 12. . . od 16.11 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . . . . broj: 04/1-012-1333/08. . . . . . broj: 04/1-012-3056/08. . . . . juna 2008. . . godine . . . . . godine . . . . . . .13 Rje{ewe o imenovawu ~lanova Upravnog odbora Kwi`evne zadruge . od 3.12 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. od 11. .12 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . . . broj: 04/1-012-2-339/09 . . .7 Odluka o prenosu prava vlasni{tva. . . . . . . . godine . maja 2008. . . avgusta 2008. . . . . . godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . godine . . . . . . . . . . . . . godine . . . . . . . . . . . . . . juna 2008. . . . . broj: 04/1-012-2-280/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . godine . septembra 2008. . . . . . . . . broj: 04/1-012-1103/08. . . . . . . .10 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . avgusta 2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . . .11 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . . . od 6. . . . . . . . od 24. . . . . . .3 Uredba o radnim mjestima namje{tenika .4 Odluka o po~etku rada Agencije za vode oblasnog rije~nog sliva Trebi{wice . . broj: 04/1-012-2028/08. . . . . . godine . . .10 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 18 . . godine . . . . . .11 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava. . . . . . . . . . . decembra 2008. . . . broj: 04/1-012-2413/08. . . . . . . novembra 2008. . . . . . . . januara 2008. . . . . . . . . . . . . . . . . godine . . . . . . . . . . . godine .12 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. aprila 2008. . . . . . . . . . . . . . . . . od 29. . broj: 04/1-012-1107/08. . . . . . . . . . . .10 335 330 328 326 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . .6 Odluka o odlagawu od izvr{ewa sudskih odluka po osnovu obaveza koje ~ine unutra{wi dug Republike Srpske . . . . . . od 15. . . . . . . . . . . . . . . . .1 Uredba o kategorijama i zvawima dr`avnih slu`benika . . godine . . . godine . .6 Odluka o dodjeli koncesije za istra`ivawe i eksploataciju mrkog ugqa na le`i{tima “Maslovare” i “Hrva}ani” op{tina Kotor Varo{ preduze}u DOO “Eko Green Energy” Kotor Varo{ . . . maja 2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . od 6. . . . . . . .14 308 309 310 311 312 327 329 313 314 331 315 332 333 316 317 318 334 319 336 320 337 321 338 322 339 323 340 341 342 343 324 325 344 . . . od 18.10 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . . . novembra 2008. . . .13 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . . .13 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . juna 2008. . . broj: 02/1-020-991/05. . . . . . . .11 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . .13 Rje{ewe broj: 04/1-012-2-306/09 . . . . . . broj: 04/1-012-2/08. . . . . . . . broj: 05-312-1290/06. . . . . . . . . . . . . . . . . . . mart 2009. . . godine . . . . jula 2008. . . broj: 04/1-012-761/08. . od 10. . . broj: 04/1-012-2898/08. . . . . broj: 04/1-012-1399/08. od 12. . decembra 2008. . . . godine . . .^etvrtak. . . . . . . . . septembra 2008. . . . . . od 30.9 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu isplate sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . broj: 04/1-012-1708/08. . . . jula 2005. . . . . . . . . . broj: 04/1-012-1106/08. . . .7 Odluka o prenosu prava vlasni{tva. . broj: 04/1-012-3041/08. od 4. . .11 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . . . od 15. . . .5 Odluka o uslovima za po~etak rada Agencije za {ume . . . . . . . .13 Rje{ewe o imenovawu ~lanova Privremenog nadzornog odbora JP “Autoputevi Republike Srpske” . godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . . . . . . . . . oktobra 2008. . godine . . . .Strana 47 SADR@AJ VLADA REPUBLIKE SRPSKE 307 Uredba o na~elima za unutra{wu organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u republi~kim organima uprave Republike Srpske . . . . . . . . . . . . . .12 Odluka o izmjeni Odluke o odobrewu sredstava sa ra~una posebnih namjena. . . . . . . . . .7 Odluka o davawu saglasnosti na Aneks Ugovora o koncesiji za izgradwu hidroelektrana “Bistrica B-1”. . . . . . . broj: 04/1-012-2-281/09 . . maja 2008. . . . . . . . . od 29. .

16 Osniva~: Vlada Republike Srpske. . uvezivawu predvi|ene opreme.22 346 347 REPUBLI^KA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE Rje{ewe o stupawu na snagu katastra nepokretnosti dijela op{tine Sokolac .44 REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE Rje{ewe o izdavawu dozvole za izgradwu trafo-stanice Bijeqina IV. . . . . . .46 Ispravka Pravilnika o odr`avawu `eqezni~kih vozila u Republici Srpskoj . ra~unovodstvo: (051) 456-337. . Tehni~ki urednik Veseqko Kne`evi}. . . .14 Rje{ewe o imenovawu Komisije za izbor ~lanova . . . . broj: 05-28-396-21/08 . Rje{ewe o imenovawu ~lanova Komisije za sprovo|ewe Javnog konkursa za izbor i imenovawe ~lanova Nadzornog odbora “Vodovod” AD Bawa Luka .d. . . . . . . . . faks (051) 456-331. Bawa Luka. broj: 01-515-6/09 . . . .46 OGLASNI DIO . . . . . . . . . . . . . . .44 FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURAWE REPUBLIKE SRPSKE Odluka o utvr|ivawu koeficijenata za valorizaciju plata za 2009. . . obavezama servisera i omogu}avawu daqinskog nadzora u svrhu kontrole i na~inu odre|ivawa i dodjele identifikacionog broja ure|aja za evidentirawe i kontrolu prometa . . . . . . . . . . . . . . . . pretplata: (051) 456-339. . . . . . . . . . . . . . . . . [tampa JU Slu`beni glasnik Republike Srpske Bawa Luka. . . . . po{tanski fah 88.09/453-2-77/09 . . . . http://www. op{tina i gradova i fondova. . . . . . . . . . . .15 Rje{ewe o imenovawu vr{ioca du`nosti direktora Centra za pru`awe besplatne pravne pomo}i . . . . . .Broj 18 345 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE ^etvrtak. . . . Izdava~: Javna ustanova Slu`beni glasnik Republike Srpske. . . . . . . . . . . .slglasnik. . @iro-ra~uni: 562-099-00004292-34 kod NLB Razvojne banke a. 567-162-10000010-81 kod Volksbank a. . . . . . mart 2009. . . . . . . . . . . . . . 456-341 i 456-349. .net Rje{ewem Ministarstva informacija Republike Srpske broj 01-411/93 list je upisan u registar javnih glasila pod brojem 37. . . . . .org.predstavnika osniva~a u Upravni odbor Javne ustanove “Studentski centar Pale” . . .16 strana MINISTARSTVO TRGOVINE I TURIZMA 348 Pravilnik o na~inu evidentirawa i kontroli prometa na benzinskim pumpnim stanicama putem ugra|ene opreme. . . . . . . . . . Internet: (051) 456-346. . . . . . . . . 12. . . . . . . . .15 MINISTARSTVO FINANSIJA 349 Naredba o upla}ivawu odre|enih prihoda buxeta Republike. . . . . . . . . . . . . . . . Bawa Luka i 551001-00029639-61 kod Nove bawalu~ke banke AD Bawa Luka. . . . . . . godinu . redakcija: (051) 456-357. . . . . .d. . .46 Ispravka Pravilnika o na~inu opremawa `eqezni~kih {inskih vozila aparatima sa hemijskim sredstvima za ga{ewe po`ara . . . . .15 Rje{ewe o imenovawu predstavnika Fonda za restituciju Republike Srpske AD Bawa Luka u Skup{tini dru{tva kapitala Mje{oviti holding “Elektroprivreda Republike Srpske” Trebiwe Zavisno preduze}e “Elektrokrajina” AD Bawa Luka . . . . . . . . . . . . e-mail: slglasnikrs@blic. Urednik Vi{wa Baji}-Preradovi}. .14 Rje{ewe o imenovawu Komisije za izbor direktora Javne ustanove “Studentski centar Pale” . . . . . .46 Ispravka Uputstva za probne vo`we `eqezni~kih vozila poslije izvr{ene opravke . . broj: 06. . . . . . . . . . .45 Ispravka Pravilnika o radu u smjenama voznog i stani~nog osobqa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strana 48 . Direktor i glavni i odgovorni urednik Perica Jovanovi}. . . . . . . . . . . . . . . . Bawa Luka. . . . . .15 Rje{ewe o razrje{ewu sekretara Ministarstva pravde . . Telefon: (051) 456-330. .45 DR@AVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRI^NU ENERGIJU Odluka o izdavawu privremene licence za djelatnost me|unarodne trgovine elektri~nom energijom.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->