Vrz osnova na ~len 55 stav 1 od Zakonot za organizacija i rabota na organite na dr`avnata uprava („Sl. vesnik na RM” br.

58/00 i 44/02) i ~len 24 i 26 od Zakonot za osnovno obrazovanie („Sl. vesnik na RM” br. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 63/04, 82/04, 55/05, 81/05, 113/05, 35/06, 70/06 i 51/07), ministerot za obrazovanie i nauka donese nastavna programa po predmetot informatika za VI oddelenie na osnovnoto osumgodi{no obrazovanie, odnosno za VII oddelenie za devetgodi{noto osnovno obrazovanie.

NASTAVNA PROGRAMA MINISTERSTVO ZA OBRAZOVANIE I NAUKA BIRO ZA RAZVOJ NA OBRAZOVANIETO INFORMATIKA Skopje. fevruari 2008 OSNOVNO OBRAZOVANIE 2 .

Osposobenosta na u~enicite za koristewe na IKT }e im ovozmo`i olesnuvawe na procesot na samou~ewe. Predmetot informatika e zadol`itelen predmet vo VII oddelenie so 1 ~as sedmi~no (36 ~asa godi{no). 3 .1. ZABELE[KA: Soglasno dinamikata za voveduvawe na devtgodi{noto osnovno vospitanie i obrazovanie nastavnata programa za u~enicite vo VI oddelenie na osumgodi{noto osnovno u~ili{te od u~ebnata 2008/09 godina e ekvivalentna na nastavnata programa za VII oddelenie na devetgodi{noto osdnovno u~ili{te. kako i da ja koristat IKT za koristewe vo drugite nastavni predmeti. VOVED Nastavata po predmetot informatika ja dava osnovata za informati~kata pismenost. kako i nivno vklu~uvawe vo novite predizvici na `ivotot. U~enicite so ovoj nastaven predmet }e steknat osnovni znaewa da rakuvaat so kompjuterite i da koristat gotovi kompjuterski programi.

2. .da gi nadgraduva svoite znaewa od oblasta na IKT kako osnova za sopstvenata i grupnata aktivnost vo u~eweto. .da gi prepoznava alatkite so koi mo`e da se re{i zadadena zada~a. . CELI ZA RAZVOJNIOT PERIOD OD VII DO IX ODDELENIE U~enikot/u~eni~kata: . donesuva zaklu~oci na baza na sobranite informacii i da gi prezentira istite. 3. .da steknuva naviki za koristewe na informaciskata tehnologija vo drugite predmeti vo ramkite na obrazovniot proces i vo sekojdnevniot `ivot. 4 . .da ja koristi informaciskata tehnologija za re{avawe na odredeni problemi. . .da pribira.da se osposobuva da koristi multimedijalni alatki za izrabotka na prezentacii.da steknuva osnovni znaewa od oblasta na informatikata. CELI NA NASTAVATA VO VII ODDELENIE U~enikot/u~eni~kata: . organizira podatoci.da stekne ve{tini za primena na informati~kite znewa vo nastavata i u~eweto.da se osposobuva da koristi alatki za tabelarni presmetki.

dnevnici Ureduvawe na sodr`inata na veb . . bri{ewe na napisi Pi{uvawe na komentari na postoe~ki veb .Istra`uvawe povrzano so veb dnevnici: potreba od nivnoto postoewe.Diskusija za primenata na veb dnevnicite vo procesot na nastavata i u~eweto.dnevnik. Aktivnosti i metodi Poim za veb .dnevnici Postapka za kreirawe na veb .dnevnik i negova primena U~esnici i korisnici na veb . . 5 . nivnata uloga vo ramki na Internet komunikacijata. dodavawe tema za diskusija na veb – dnevnik. „Tema za diskusija”.4. dodavawe. pravila .da gi osoznae osnovnite karakteristiki na veb – dnevnicite. pi{uvawe komentar na veb – dnevnik. .Diskusija za eti~ko koristewe na veb – dnevnicite.da se osposobi da gi koristi mo`nostite na veb . .dnevnicite.dnevnik. KONKRETNI CELI Programsko podra~je: VEB DNEVNICI (4 ~asa) Sodr`ini Poimi Celi U~enikot/u~eni~kata: .Prakti~na rabota za: kreirawe na veb .dnevnici Veb .dnevnik.

Vnesuvawe komentar stranica levo i desno vovlekuvawe na paragrafot. Programsko podra~je: OBRABOTKA NA TEKST (10 ~asa) Sodr`ini Poimi Aktivnosti i metodi Formatirawe na paragrafi Paragraf .Celi . avtomatsko pronao|awe i zamena na zborovi. 6 . izbor na postavenost na dokumentot za pe~atewe. . dokument i nivno koristewe Komentar pravilno vnesuvawe na interpunkciski Podgotovka na dokument za Hipervrska znaci kako del od tekst. podno`je na stranica Zzaglavie na ureduvawe na prored. .Istra`uva~ka i prakti~na rabota so cel: na zborovi stranica ureduvawe na tekst po odnapred Vnesuvawe hipervrski vo Fusnota zadaden izgled i karakteristiki. kreirawe na hipervrski. Avtomatsko pronao|awe i zamena Podno`je na .Prakti~na rabota so paragrafi: Ureduvawe na novinarski tekst Vovlekuvawe ureduvawe na prostor pred i po paragraPostavuvawe zaglavie i na paragraf fot. pe~atewe Hiper tekst ureduvawe na novinarski tekst.Prakti~na rabota so cel podgotovka na dokument za pe~atewe: podesuvawe margini.Diskusija za razlikite me|u linearen i hiper tekst i pridobivki od koristewe na hiper vrski preku: navigacija niz dokument. podno`je. broevi na stranici. Margini vnesuvawe zaglavie. broj na kopii.Da se osposobi da ureduva tekst koristej}i ponapredni tehniki. izbor na stranici za pe~atewe. fusnota.

Izmeni i ureduvawe na postoe~ka multimultimedijalna prezentacija medijalna prezentacija preku: Vremenski parametri na dodavawe. podesuvawe na animaciski efekti i akcii na objekti vo prezentacija. boi).Postavuvawe i podesuvawe na muzika i zvu~ni efekti vo multimedijalna prezentacija.da se osposobi da krei.Diskusija za potrebata i ulogata na hipervrski vo multimedijalna prezentacija.Diskusija za: prezentacii. . ureduva i aktivira Razli~ni pogledi na Animacija multimedijalna prezentacija (golemini. na~in i vremetraewe na preminite me|u slajdovi.Da gi osoznae Poim za multimedijalna Multimedijalna . Poim za animaciski i zvu~ni efekti .Prezentacija na razli~ni prethodno osnovnite elementi na prezentacija prezentacija podgotveni multimedijalni prezentacii. Rabota so objekti i muzika na slajdovi . multimedijalni multimedijalna prezentacija Animaciski obem.Postavuvawe i podesuvawe hipervrski.Kreirawe na ednostavna multimedijalna efekti. vrz osnova na zaklu~ocite od diskusiite. font. akcii i hipervrski Premin me|u prezentacija. 7 .Dodavawe na efekti na multimedijalna prezentacija: izbor i podesuvawe na dizajn. бришење i promena na redosled multimedijalna prezentacija na slajdovi. . ureduvawe na tekst: boja. . . multimedijalna prezentacija Tekstualen primenata na multimedijalni Kreirawe i aktivirawe na objekt prezentacii. multimedijalnite Osnovni elementi na Slajd .multimedijalna prezentacija Grafi~ki objekt elementi i karakteristiki na uspe{na ra. golemina. . prezentacii.Programsko podra~je: PROGRAMA ZA MULTIMEDIJALNI PREZENTACII (8 ~asa) Celi Sodr`ini Poimi Aktivnosti i metodi .

raboten list i tabela. datum i vreme).Ureduvawe na tabela preku: ureduvawe granici.Celi . Dvi`ewe niz raboten list. Raboten dokument Raboten list Tabela Redica Kolona ]elija Grafik Formula Funkcija .Da kreira ednostavni tabeli so koristewe na osnovni formuli i funkcii i da gi prezentira rezultatite so grafikon. . suma i sredna vrednost. funkcii za minimum. 8 . ureduvawe na grafikon. .Izvr{uvawe na presmetki koristej}i: korisni~ki formuli so operaciite zbir. izbor i ureduvawe na tip na podatoci vo }elija (broen. .Prakti~na rabota so grafikoni: kreirawe na grafikon za podatoci od tabela. dodavawe na redici i koloni i nivno podesuvawe (visina. tekstualen. Menuvawe i ureduvawe na vneseni vrednosti vo tabela. Programsko podra~je: TABELARNI PRESMETUVAWA (10 ~asa) Sodr`ini Poimi Aktivnosti i metodi Poim za raboten dokument. boja na tekst i pozadina. {irina). Poim za grafikon i kreirawe na grafikon. maksimum. izbor na tip na grafikon. Poim za funkcii i nivno vnesuvawe i koristewe.Prakti~na rabota za dvi`ewe me|u }elii i rabotni listovi. Poim za formuli i nivno vnesuvawe i koristewe. avtomatsko popolnuvawe na }eliite. poramnuvawe i nasoki na tekst. Formi na poka`uva~ i nivno zna~ewe. razlika. . Osnovni elementi na raboten list. Avtomatsko popolnuvawe.Da gi osoznae osnovnite elementi na programata za tabelarni presmetuvawa. mno`ewe i delewe. Vnesuvawe na podatoci vo tabela. Ureduvawe na tabela.

Prakti~na prezentacija na izrabotenite proekti i komentari za zapazenite kriteriumi pri nivnata realizacija.Naso~uvawe za vodewe kompletna dokumentacija za site fazi na proektot. 9 . Osnovni elementi na proekt Proekt Izvori . .Da se osposobi kompletno da realizira proekt zaokru`uvaj}i go sovladaniot materijal.Identifikacija na elektronski. Sledewe na realizacijata na Fazi i pe~ateni i drugi izvori i resursi za proektite vremetraewe uspe{na realizacija na proektot.Definirawe i odobruvawe na tema za proekt.Celi . Programsko podra~je: IZRABOTKA NA PROEKTI (4 ~asa) Sodr`ini Poimi Aktivnosti i metodi .Diskusija za kriteriumi za uspe{no i realiziranite proekti dokumentacija celosno realiziran proekt. Prezentacija i evalvacija na Proektna . Rezultat .

Vo toj kontekst nekoi sodr`ini }e se povtoruvaat pove}e pati za smetka na drugi koi }e se rabotat so pomal fond na ~asovi. . Proektite mo`at da se realiziraat individualno ili vo grupa od ne pove}e od trojca u~enici. prethodnata podgotovka za rabota na kompjuter). Programskoto podra~je Izrabotka na proekti mo`e da se realizira za nastavni sodr`ini od nastavnite predmeti od VII oddelenie.Tabelarni presmetuvawa – 10 ~asa .Internet dnevnici – 4 ~asa .Obrabotka na tekst – 10 ~asa .Internet. Isto taka.u~ebnik za informatika izbran na nivo na u~ili{teto. pri {to za realizacija na proektite treba da se koristat dotoga{ izu~enite programi.Preporaki za koristewe na godi{niot fond na ~asovi Za sekoe predvideno podra~je e predlo`en odreden godi{en fond na ~asovi.Programa za multimedijalni prezentacii – 8 ~asa .Nastavni sredstva: . 10 . prethodna podgotovka na u~enicite. vo ramkite na vkupniot godi{en fond na ~asovi vo programskite podra~ja dozvoleni se otstapuvawa i po odnos na za~estenosta na konkretnite celi. obrazovni softveri. DIDAKTI^KI PREPORAKI .spisanija. odobren od strana na ministerot. sodr`ini i aktivnosti. odnosno: . .5. Od predvideniot vkupen fond na ~asovi po programski podra~ja dozvoleni se mali otstapuvawa soglasno so specifi~nostite na sredinata vo koja se nao|a u~ili{teto.Izrabotka na proekti – 4 ~asa. brojot na ~asovite treba da se prilagodi na potrebite na konkretnoto u~ili{te (`ivotnata sredina od koja doa|aat u~enicite. Imeno. . nivniot kulturno-socijalen i obrazoven status.

07-1830/1 od 28. Mikrosumativno ocenuvawe Na krajot na sekoe programsko podra~je. U~enikot se ocenuva so broj~ana ocenka. 7. koi se izrabotuvaat po konkretna negova aktivnost. oprema i nastavni sredstva za devetgodi{noto osnovno u~ili{te donesen od strana na ministerot za obrazovanie i nauka so Re{enie br. vrz osnova na soznanijata od formativnoto ocenuvawe se realizira mikrosumativnoto ocenuvawe.02.2008 godina. Na~ini na proveruvawe i ocenuvawe Soglasno prirodata na programata po predmetot informatika vo {esto oddelenie ocenuvaweto mo`e da se relizira: usno. prezentacija i sl.6. PROSTORNI USLOVI ZA REALIZACIJA NA NASTAVNATA PROGRAMA Programata vo odnos na prostornite uslovi se temeli na Normativot za prostor.sobirawe na pokazateli (u~eni~ki izrabotki na kompjuter) za sekoj u~enik posebno. OCENUVAWE NA POSTIGAWATA NA U^ENICITE Formativno ocenuvawe Vo tekot na nastavata po informatika vo VII oddelenie se prepora~uva formativno sledewe koe vklu~uva izrabotka i vodewe na portfolio na u~enicite {to pofa}a: . prakti~no.tekovni (formativni) odnapred podgotveni evalvacioni listi za sekoj u~enik. 11 . .

odnosno za sedmo oddelenie na osnovnoto devetgodi{no obrazovanie ja donese Minister ________________ Sulejman Ru{iti na den ___________________ 12 .Zavr{eni studii po informatika VII1.Sv.. RE[ENIE I DATUM NA DONESUVAWE NA NASTAVNATA PROGRAMA Nastavnata programa po informatika za {esto oddelenie na osnovnoto osumgodi{no obrazovanie. VII1 so pedago{ko. nastavnik vo OU .prof. NORMATIV ZA NASTAVEN KADAR .Kompjuterska tehnika. nastavna nasoka . Kiril i Metodij” – Skopje . koordinator 10.m-r Metodija Jan~eski.Matematika-informatika VII1. informaciskite ili informaciskokomunikaciskite tehnologii na akreditiranite univerziteti vo RM ili vo stranstvo so doma{na akreditacija.Rozalinda Stojova. nastavna nasoka . dekan na Fakultetot za informatika na Evropski univerzitet – Skopje . rakovoditel na oddelenie vo BRO. asistent na Institutot za informatika – PMF . informatika i avtomatika. 9.Tatjana Ivanova.8.Skopje . KOMISIJA ZA PODGOTOVKA NA NASTAVNATA PROGRAMA . VII1 so pedago{ko-psiholo{ka i metodska podgotovka .m-r Beti Lameva.psiholo{ka i metodska podgotovka.Zavr{eni diplomski studii od oblasta na informatikata. d-r Sime Arsenovski. menaxer za obuki vo E-{kolo – Skopje .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful