Vrz osnova na ~len 55 stav 1 od Zakonot za organizacija i rabota na organite na dr`avnata uprava („Sl. vesnik na RM” br.

58/00 i 44/02) i ~len 24 i 26 od Zakonot za osnovno obrazovanie („Sl. vesnik na RM” br. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 63/04, 82/04, 55/05, 81/05, 113/05, 35/06, 70/06 i 51/07), ministerot za obrazovanie i nauka donese nastavna programa po predmetot informatika za VI oddelenie na osnovnoto osumgodi{no obrazovanie, odnosno za VII oddelenie za devetgodi{noto osnovno obrazovanie.

NASTAVNA PROGRAMA MINISTERSTVO ZA OBRAZOVANIE I NAUKA BIRO ZA RAZVOJ NA OBRAZOVANIETO INFORMATIKA Skopje. fevruari 2008 OSNOVNO OBRAZOVANIE 2 .

kako i nivno vklu~uvawe vo novite predizvici na `ivotot. Osposobenosta na u~enicite za koristewe na IKT }e im ovozmo`i olesnuvawe na procesot na samou~ewe. ZABELE[KA: Soglasno dinamikata za voveduvawe na devtgodi{noto osnovno vospitanie i obrazovanie nastavnata programa za u~enicite vo VI oddelenie na osumgodi{noto osnovno u~ili{te od u~ebnata 2008/09 godina e ekvivalentna na nastavnata programa za VII oddelenie na devetgodi{noto osdnovno u~ili{te. U~enicite so ovoj nastaven predmet }e steknat osnovni znaewa da rakuvaat so kompjuterite i da koristat gotovi kompjuterski programi.1. Predmetot informatika e zadol`itelen predmet vo VII oddelenie so 1 ~as sedmi~no (36 ~asa godi{no). 3 . VOVED Nastavata po predmetot informatika ja dava osnovata za informati~kata pismenost. kako i da ja koristat IKT za koristewe vo drugite nastavni predmeti.

da se osposobuva da koristi multimedijalni alatki za izrabotka na prezentacii.2.da gi prepoznava alatkite so koi mo`e da se re{i zadadena zada~a. organizira podatoci.da steknuva osnovni znaewa od oblasta na informatikata. . .da steknuva naviki za koristewe na informaciskata tehnologija vo drugite predmeti vo ramkite na obrazovniot proces i vo sekojdnevniot `ivot. . .da ja koristi informaciskata tehnologija za re{avawe na odredeni problemi.da pribira. .da se osposobuva da koristi alatki za tabelarni presmetki. . CELI NA NASTAVATA VO VII ODDELENIE U~enikot/u~eni~kata: .da gi nadgraduva svoite znaewa od oblasta na IKT kako osnova za sopstvenata i grupnata aktivnost vo u~eweto. CELI ZA RAZVOJNIOT PERIOD OD VII DO IX ODDELENIE U~enikot/u~eni~kata: .da stekne ve{tini za primena na informati~kite znewa vo nastavata i u~eweto. donesuva zaklu~oci na baza na sobranite informacii i da gi prezentira istite. . 3. 4 .

Prakti~na rabota za: kreirawe na veb . Aktivnosti i metodi Poim za veb . „Tema za diskusija”.Istra`uvawe povrzano so veb dnevnici: potreba od nivnoto postoewe.dnevnik.dnevnici Postapka za kreirawe na veb . . pi{uvawe komentar na veb – dnevnik.dnevnicite.Diskusija za eti~ko koristewe na veb – dnevnicite. .dnevnik.dnevnik i negova primena U~esnici i korisnici na veb .dnevnik. . bri{ewe na napisi Pi{uvawe na komentari na postoe~ki veb . pravila . 5 . dodavawe tema za diskusija na veb – dnevnik.da se osposobi da gi koristi mo`nostite na veb .dnevnici Ureduvawe na sodr`inata na veb .dnevnici Veb . dodavawe.4. .da gi osoznae osnovnite karakteristiki na veb – dnevnicite. KONKRETNI CELI Programsko podra~je: VEB DNEVNICI (4 ~asa) Sodr`ini Poimi Celi U~enikot/u~eni~kata: .Diskusija za primenata na veb dnevnicite vo procesot na nastavata i u~eweto. nivnata uloga vo ramki na Internet komunikacijata.

Diskusija za razlikite me|u linearen i hiper tekst i pridobivki od koristewe na hiper vrski preku: navigacija niz dokument. Programsko podra~je: OBRABOTKA NA TEKST (10 ~asa) Sodr`ini Poimi Aktivnosti i metodi Formatirawe na paragrafi Paragraf . broj na kopii. kreirawe na hipervrski. dokument i nivno koristewe Komentar pravilno vnesuvawe na interpunkciski Podgotovka na dokument za Hipervrska znaci kako del od tekst.Prakti~na rabota so cel podgotovka na dokument za pe~atewe: podesuvawe margini. pe~atewe Hiper tekst ureduvawe na novinarski tekst. podno`je na stranica Zzaglavie na ureduvawe na prored. Avtomatsko pronao|awe i zamena Podno`je na . . avtomatsko pronao|awe i zamena na zborovi. 6 .Prakti~na rabota so paragrafi: Ureduvawe na novinarski tekst Vovlekuvawe ureduvawe na prostor pred i po paragraPostavuvawe zaglavie i na paragraf fot.Celi . izbor na stranici za pe~atewe. izbor na postavenost na dokumentot za pe~atewe.Da se osposobi da ureduva tekst koristej}i ponapredni tehniki. broevi na stranici. podno`je. . fusnota. Margini vnesuvawe zaglavie. Vnesuvawe komentar stranica levo i desno vovlekuvawe na paragrafot.Istra`uva~ka i prakti~na rabota so cel: na zborovi stranica ureduvawe na tekst po odnapred Vnesuvawe hipervrski vo Fusnota zadaden izgled i karakteristiki.

Diskusija za potrebata i ulogata na hipervrski vo multimedijalna prezentacija. golemina. na~in i vremetraewe na preminite me|u slajdovi.Postavuvawe i podesuvawe na muzika i zvu~ni efekti vo multimedijalna prezentacija.Kreirawe na ednostavna multimedijalna efekti. . font. Poim za animaciski i zvu~ni efekti .Da gi osoznae Poim za multimedijalna Multimedijalna . . ureduvawe na tekst: boja. ureduva i aktivira Razli~ni pogledi na Animacija multimedijalna prezentacija (golemini.multimedijalna prezentacija Grafi~ki objekt elementi i karakteristiki na uspe{na ra. . boi). . podesuvawe na animaciski efekti i akcii na objekti vo prezentacija. prezentacii.Izmeni i ureduvawe na postoe~ka multimultimedijalna prezentacija medijalna prezentacija preku: Vremenski parametri na dodavawe. multimedijalnite Osnovni elementi na Slajd .Programsko podra~je: PROGRAMA ZA MULTIMEDIJALNI PREZENTACII (8 ~asa) Celi Sodr`ini Poimi Aktivnosti i metodi .Prezentacija na razli~ni prethodno osnovnite elementi na prezentacija prezentacija podgotveni multimedijalni prezentacii. multimedijalni multimedijalna prezentacija Animaciski obem.Diskusija za: prezentacii. бришење i promena na redosled multimedijalna prezentacija na slajdovi. 7 .Postavuvawe i podesuvawe hipervrski.Dodavawe na efekti na multimedijalna prezentacija: izbor i podesuvawe na dizajn. Rabota so objekti i muzika na slajdovi .da se osposobi da krei. vrz osnova na zaklu~ocite od diskusiite. . akcii i hipervrski Premin me|u prezentacija. multimedijalna prezentacija Tekstualen primenata na multimedijalni Kreirawe i aktivirawe na objekt prezentacii.

Da kreira ednostavni tabeli so koristewe na osnovni formuli i funkcii i da gi prezentira rezultatite so grafikon. ureduvawe na grafikon. Osnovni elementi na raboten list. datum i vreme).Izvr{uvawe na presmetki koristej}i: korisni~ki formuli so operaciite zbir. Formi na poka`uva~ i nivno zna~ewe. raboten list i tabela. avtomatsko popolnuvawe na }eliite. poramnuvawe i nasoki na tekst.Prakti~na rabota so grafikoni: kreirawe na grafikon za podatoci od tabela.Celi . Programsko podra~je: TABELARNI PRESMETUVAWA (10 ~asa) Sodr`ini Poimi Aktivnosti i metodi Poim za raboten dokument.Ureduvawe na tabela preku: ureduvawe granici. boja na tekst i pozadina. Vnesuvawe na podatoci vo tabela. funkcii za minimum. dodavawe na redici i koloni i nivno podesuvawe (visina. Avtomatsko popolnuvawe. izbor i ureduvawe na tip na podatoci vo }elija (broen. Raboten dokument Raboten list Tabela Redica Kolona ]elija Grafik Formula Funkcija . . izbor na tip na grafikon. razlika. Dvi`ewe niz raboten list. Poim za funkcii i nivno vnesuvawe i koristewe. . Poim za grafikon i kreirawe na grafikon.Da gi osoznae osnovnite elementi na programata za tabelarni presmetuvawa. 8 . maksimum. {irina). tekstualen. Ureduvawe na tabela. . mno`ewe i delewe. suma i sredna vrednost. . Poim za formuli i nivno vnesuvawe i koristewe.Prakti~na rabota za dvi`ewe me|u }elii i rabotni listovi. Menuvawe i ureduvawe na vneseni vrednosti vo tabela.

Osnovni elementi na proekt Proekt Izvori . Sledewe na realizacijata na Fazi i pe~ateni i drugi izvori i resursi za proektite vremetraewe uspe{na realizacija na proektot.Diskusija za kriteriumi za uspe{no i realiziranite proekti dokumentacija celosno realiziran proekt.Identifikacija na elektronski. .Prakti~na prezentacija na izrabotenite proekti i komentari za zapazenite kriteriumi pri nivnata realizacija. 9 .Definirawe i odobruvawe na tema za proekt. Rezultat . Programsko podra~je: IZRABOTKA NA PROEKTI (4 ~asa) Sodr`ini Poimi Aktivnosti i metodi .Da se osposobi kompletno da realizira proekt zaokru`uvaj}i go sovladaniot materijal.Naso~uvawe za vodewe kompletna dokumentacija za site fazi na proektot. Prezentacija i evalvacija na Proektna .Celi .

Internet dnevnici – 4 ~asa . . Programskoto podra~je Izrabotka na proekti mo`e da se realizira za nastavni sodr`ini od nastavnite predmeti od VII oddelenie.5. prethodna podgotovka na u~enicite.Internet.Tabelarni presmetuvawa – 10 ~asa . Proektite mo`at da se realiziraat individualno ili vo grupa od ne pove}e od trojca u~enici.u~ebnik za informatika izbran na nivo na u~ili{teto. 10 .spisanija. vo ramkite na vkupniot godi{en fond na ~asovi vo programskite podra~ja dozvoleni se otstapuvawa i po odnos na za~estenosta na konkretnite celi.Preporaki za koristewe na godi{niot fond na ~asovi Za sekoe predvideno podra~je e predlo`en odreden godi{en fond na ~asovi.Programa za multimedijalni prezentacii – 8 ~asa . . prethodnata podgotovka za rabota na kompjuter). Vo toj kontekst nekoi sodr`ini }e se povtoruvaat pove}e pati za smetka na drugi koi }e se rabotat so pomal fond na ~asovi. sodr`ini i aktivnosti. odobren od strana na ministerot. DIDAKTI^KI PREPORAKI . Isto taka. brojot na ~asovite treba da se prilagodi na potrebite na konkretnoto u~ili{te (`ivotnata sredina od koja doa|aat u~enicite. Od predvideniot vkupen fond na ~asovi po programski podra~ja dozvoleni se mali otstapuvawa soglasno so specifi~nostite na sredinata vo koja se nao|a u~ili{teto.Izrabotka na proekti – 4 ~asa. nivniot kulturno-socijalen i obrazoven status. Imeno.Nastavni sredstva: . odnosno: . . obrazovni softveri.Obrabotka na tekst – 10 ~asa . pri {to za realizacija na proektite treba da se koristat dotoga{ izu~enite programi.

prezentacija i sl. 07-1830/1 od 28. . koi se izrabotuvaat po konkretna negova aktivnost. Mikrosumativno ocenuvawe Na krajot na sekoe programsko podra~je. 11 . prakti~no.2008 godina. OCENUVAWE NA POSTIGAWATA NA U^ENICITE Formativno ocenuvawe Vo tekot na nastavata po informatika vo VII oddelenie se prepora~uva formativno sledewe koe vklu~uva izrabotka i vodewe na portfolio na u~enicite {to pofa}a: . 7.tekovni (formativni) odnapred podgotveni evalvacioni listi za sekoj u~enik.02. U~enikot se ocenuva so broj~ana ocenka. PROSTORNI USLOVI ZA REALIZACIJA NA NASTAVNATA PROGRAMA Programata vo odnos na prostornite uslovi se temeli na Normativot za prostor. oprema i nastavni sredstva za devetgodi{noto osnovno u~ili{te donesen od strana na ministerot za obrazovanie i nauka so Re{enie br. Na~ini na proveruvawe i ocenuvawe Soglasno prirodata na programata po predmetot informatika vo {esto oddelenie ocenuvaweto mo`e da se relizira: usno.sobirawe na pokazateli (u~eni~ki izrabotki na kompjuter) za sekoj u~enik posebno.6. vrz osnova na soznanijata od formativnoto ocenuvawe se realizira mikrosumativnoto ocenuvawe.

m-r Beti Lameva. nastavna nasoka . nastavna nasoka .Skopje .Matematika-informatika VII1.Sv.Kompjuterska tehnika. informatika i avtomatika. 9. nastavnik vo OU . Kiril i Metodij” – Skopje . KOMISIJA ZA PODGOTOVKA NA NASTAVNATA PROGRAMA . menaxer za obuki vo E-{kolo – Skopje . odnosno za sedmo oddelenie na osnovnoto devetgodi{no obrazovanie ja donese Minister ________________ Sulejman Ru{iti na den ___________________ 12 . asistent na Institutot za informatika – PMF . RE[ENIE I DATUM NA DONESUVAWE NA NASTAVNATA PROGRAMA Nastavnata programa po informatika za {esto oddelenie na osnovnoto osumgodi{no obrazovanie.. NORMATIV ZA NASTAVEN KADAR . koordinator 10.Rozalinda Stojova.prof.m-r Metodija Jan~eski. dekan na Fakultetot za informatika na Evropski univerzitet – Skopje . VII1 so pedago{ko-psiholo{ka i metodska podgotovka .8. VII1 so pedago{ko.Tatjana Ivanova.psiholo{ka i metodska podgotovka.Zavr{eni diplomski studii od oblasta na informatikata. informaciskite ili informaciskokomunikaciskite tehnologii na akreditiranite univerziteti vo RM ili vo stranstvo so doma{na akreditacija. rakovoditel na oddelenie vo BRO. d-r Sime Arsenovski.Zavr{eni studii po informatika VII1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful