Vrz osnova na ~len 55 stav 1 od Zakonot za organizacija i rabota na organite na dr`avnata uprava („Sl. vesnik na RM” br.

58/00 i 44/02) i ~len 24 i 26 od Zakonot za osnovno obrazovanie („Sl. vesnik na RM” br. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 63/04, 82/04, 55/05, 81/05, 113/05, 35/06, 70/06 i 51/07), ministerot za obrazovanie i nauka donese nastavna programa po predmetot informatika za VI oddelenie na osnovnoto osumgodi{no obrazovanie, odnosno za VII oddelenie za devetgodi{noto osnovno obrazovanie.

fevruari 2008 OSNOVNO OBRAZOVANIE 2 .NASTAVNA PROGRAMA MINISTERSTVO ZA OBRAZOVANIE I NAUKA BIRO ZA RAZVOJ NA OBRAZOVANIETO INFORMATIKA Skopje.

kako i nivno vklu~uvawe vo novite predizvici na `ivotot.1. Osposobenosta na u~enicite za koristewe na IKT }e im ovozmo`i olesnuvawe na procesot na samou~ewe. kako i da ja koristat IKT za koristewe vo drugite nastavni predmeti. ZABELE[KA: Soglasno dinamikata za voveduvawe na devtgodi{noto osnovno vospitanie i obrazovanie nastavnata programa za u~enicite vo VI oddelenie na osumgodi{noto osnovno u~ili{te od u~ebnata 2008/09 godina e ekvivalentna na nastavnata programa za VII oddelenie na devetgodi{noto osdnovno u~ili{te. Predmetot informatika e zadol`itelen predmet vo VII oddelenie so 1 ~as sedmi~no (36 ~asa godi{no). U~enicite so ovoj nastaven predmet }e steknat osnovni znaewa da rakuvaat so kompjuterite i da koristat gotovi kompjuterski programi. VOVED Nastavata po predmetot informatika ja dava osnovata za informati~kata pismenost. 3 .

donesuva zaklu~oci na baza na sobranite informacii i da gi prezentira istite. . . .da steknuva osnovni znaewa od oblasta na informatikata. organizira podatoci. .da se osposobuva da koristi alatki za tabelarni presmetki.da steknuva naviki za koristewe na informaciskata tehnologija vo drugite predmeti vo ramkite na obrazovniot proces i vo sekojdnevniot `ivot. .da gi prepoznava alatkite so koi mo`e da se re{i zadadena zada~a. 3. .da gi nadgraduva svoite znaewa od oblasta na IKT kako osnova za sopstvenata i grupnata aktivnost vo u~eweto.da ja koristi informaciskata tehnologija za re{avawe na odredeni problemi. 4 . .da pribira. CELI NA NASTAVATA VO VII ODDELENIE U~enikot/u~eni~kata: .da stekne ve{tini za primena na informati~kite znewa vo nastavata i u~eweto.2.da se osposobuva da koristi multimedijalni alatki za izrabotka na prezentacii. CELI ZA RAZVOJNIOT PERIOD OD VII DO IX ODDELENIE U~enikot/u~eni~kata: .

dodavawe.dnevnik.dnevnik i negova primena U~esnici i korisnici na veb . .Diskusija za eti~ko koristewe na veb – dnevnicite.Prakti~na rabota za: kreirawe na veb . dodavawe tema za diskusija na veb – dnevnik.dnevnici Postapka za kreirawe na veb . .Diskusija za primenata na veb dnevnicite vo procesot na nastavata i u~eweto.dnevnici Ureduvawe na sodr`inata na veb .Istra`uvawe povrzano so veb dnevnici: potreba od nivnoto postoewe.dnevnicite.4.dnevnici Veb . Aktivnosti i metodi Poim za veb .dnevnik.da se osposobi da gi koristi mo`nostite na veb . . pi{uvawe komentar na veb – dnevnik. bri{ewe na napisi Pi{uvawe na komentari na postoe~ki veb . pravila . „Tema za diskusija”. 5 . . KONKRETNI CELI Programsko podra~je: VEB DNEVNICI (4 ~asa) Sodr`ini Poimi Celi U~enikot/u~eni~kata: .da gi osoznae osnovnite karakteristiki na veb – dnevnicite.dnevnik. nivnata uloga vo ramki na Internet komunikacijata.

. dokument i nivno koristewe Komentar pravilno vnesuvawe na interpunkciski Podgotovka na dokument za Hipervrska znaci kako del od tekst.Prakti~na rabota so cel podgotovka na dokument za pe~atewe: podesuvawe margini. broj na kopii. Programsko podra~je: OBRABOTKA NA TEKST (10 ~asa) Sodr`ini Poimi Aktivnosti i metodi Formatirawe na paragrafi Paragraf . Margini vnesuvawe zaglavie.Prakti~na rabota so paragrafi: Ureduvawe na novinarski tekst Vovlekuvawe ureduvawe na prostor pred i po paragraPostavuvawe zaglavie i na paragraf fot. avtomatsko pronao|awe i zamena na zborovi. podno`je na stranica Zzaglavie na ureduvawe na prored.Istra`uva~ka i prakti~na rabota so cel: na zborovi stranica ureduvawe na tekst po odnapred Vnesuvawe hipervrski vo Fusnota zadaden izgled i karakteristiki. fusnota. izbor na stranici za pe~atewe. podno`je. broevi na stranici. . izbor na postavenost na dokumentot za pe~atewe. 6 .Diskusija za razlikite me|u linearen i hiper tekst i pridobivki od koristewe na hiper vrski preku: navigacija niz dokument.Da se osposobi da ureduva tekst koristej}i ponapredni tehniki. kreirawe na hipervrski.Celi . Vnesuvawe komentar stranica levo i desno vovlekuvawe na paragrafot. Avtomatsko pronao|awe i zamena Podno`je na . pe~atewe Hiper tekst ureduvawe na novinarski tekst.

multimedijalna prezentacija Tekstualen primenata na multimedijalni Kreirawe i aktivirawe na objekt prezentacii. multimedijalnite Osnovni elementi na Slajd .Diskusija za: prezentacii.Kreirawe na ednostavna multimedijalna efekti. . boi).Postavuvawe i podesuvawe hipervrski. . font. 7 . golemina.multimedijalna prezentacija Grafi~ki objekt elementi i karakteristiki na uspe{na ra. vrz osnova na zaklu~ocite od diskusiite. ureduvawe na tekst: boja. .Izmeni i ureduvawe na postoe~ka multimultimedijalna prezentacija medijalna prezentacija preku: Vremenski parametri na dodavawe.Dodavawe na efekti na multimedijalna prezentacija: izbor i podesuvawe na dizajn. ureduva i aktivira Razli~ni pogledi na Animacija multimedijalna prezentacija (golemini.Da gi osoznae Poim za multimedijalna Multimedijalna . . .Diskusija za potrebata i ulogata na hipervrski vo multimedijalna prezentacija. бришење i promena na redosled multimedijalna prezentacija na slajdovi. Rabota so objekti i muzika na slajdovi . Poim za animaciski i zvu~ni efekti .Postavuvawe i podesuvawe na muzika i zvu~ni efekti vo multimedijalna prezentacija.da se osposobi da krei. multimedijalni multimedijalna prezentacija Animaciski obem. akcii i hipervrski Premin me|u prezentacija.Programsko podra~je: PROGRAMA ZA MULTIMEDIJALNI PREZENTACII (8 ~asa) Celi Sodr`ini Poimi Aktivnosti i metodi . na~in i vremetraewe na preminite me|u slajdovi.Prezentacija na razli~ni prethodno osnovnite elementi na prezentacija prezentacija podgotveni multimedijalni prezentacii. prezentacii. podesuvawe na animaciski efekti i akcii na objekti vo prezentacija.

tekstualen.Prakti~na rabota za dvi`ewe me|u }elii i rabotni listovi.Da kreira ednostavni tabeli so koristewe na osnovni formuli i funkcii i da gi prezentira rezultatite so grafikon. suma i sredna vrednost. . . Poim za formuli i nivno vnesuvawe i koristewe. izbor i ureduvawe na tip na podatoci vo }elija (broen. Poim za grafikon i kreirawe na grafikon. poramnuvawe i nasoki na tekst. Ureduvawe na tabela. datum i vreme). 8 . Poim za funkcii i nivno vnesuvawe i koristewe. Programsko podra~je: TABELARNI PRESMETUVAWA (10 ~asa) Sodr`ini Poimi Aktivnosti i metodi Poim za raboten dokument.Izvr{uvawe na presmetki koristej}i: korisni~ki formuli so operaciite zbir. Dvi`ewe niz raboten list. boja na tekst i pozadina. dodavawe na redici i koloni i nivno podesuvawe (visina. Menuvawe i ureduvawe na vneseni vrednosti vo tabela.Celi . mno`ewe i delewe. razlika. Raboten dokument Raboten list Tabela Redica Kolona ]elija Grafik Formula Funkcija . avtomatsko popolnuvawe na }eliite.Ureduvawe na tabela preku: ureduvawe granici. maksimum. {irina). . funkcii za minimum. izbor na tip na grafikon.Da gi osoznae osnovnite elementi na programata za tabelarni presmetuvawa. Osnovni elementi na raboten list. Formi na poka`uva~ i nivno zna~ewe. Vnesuvawe na podatoci vo tabela.Prakti~na rabota so grafikoni: kreirawe na grafikon za podatoci od tabela. ureduvawe na grafikon. raboten list i tabela. Avtomatsko popolnuvawe. .

Sledewe na realizacijata na Fazi i pe~ateni i drugi izvori i resursi za proektite vremetraewe uspe{na realizacija na proektot.Da se osposobi kompletno da realizira proekt zaokru`uvaj}i go sovladaniot materijal. Prezentacija i evalvacija na Proektna .Celi .Naso~uvawe za vodewe kompletna dokumentacija za site fazi na proektot. Osnovni elementi na proekt Proekt Izvori . Rezultat .Definirawe i odobruvawe na tema za proekt. Programsko podra~je: IZRABOTKA NA PROEKTI (4 ~asa) Sodr`ini Poimi Aktivnosti i metodi .Identifikacija na elektronski.Diskusija za kriteriumi za uspe{no i realiziranite proekti dokumentacija celosno realiziran proekt. . 9 .Prakti~na prezentacija na izrabotenite proekti i komentari za zapazenite kriteriumi pri nivnata realizacija.

odnosno: .Programa za multimedijalni prezentacii – 8 ~asa .Internet. prethodna podgotovka na u~enicite.spisanija. . Vo toj kontekst nekoi sodr`ini }e se povtoruvaat pove}e pati za smetka na drugi koi }e se rabotat so pomal fond na ~asovi. Proektite mo`at da se realiziraat individualno ili vo grupa od ne pove}e od trojca u~enici. odobren od strana na ministerot.Obrabotka na tekst – 10 ~asa . DIDAKTI^KI PREPORAKI .Nastavni sredstva: .Preporaki za koristewe na godi{niot fond na ~asovi Za sekoe predvideno podra~je e predlo`en odreden godi{en fond na ~asovi.5. Imeno. vo ramkite na vkupniot godi{en fond na ~asovi vo programskite podra~ja dozvoleni se otstapuvawa i po odnos na za~estenosta na konkretnite celi.Tabelarni presmetuvawa – 10 ~asa . prethodnata podgotovka za rabota na kompjuter). pri {to za realizacija na proektite treba da se koristat dotoga{ izu~enite programi.Izrabotka na proekti – 4 ~asa. Programskoto podra~je Izrabotka na proekti mo`e da se realizira za nastavni sodr`ini od nastavnite predmeti od VII oddelenie. nivniot kulturno-socijalen i obrazoven status. brojot na ~asovite treba da se prilagodi na potrebite na konkretnoto u~ili{te (`ivotnata sredina od koja doa|aat u~enicite. . Od predvideniot vkupen fond na ~asovi po programski podra~ja dozvoleni se mali otstapuvawa soglasno so specifi~nostite na sredinata vo koja se nao|a u~ili{teto. 10 . . obrazovni softveri. Isto taka. sodr`ini i aktivnosti.u~ebnik za informatika izbran na nivo na u~ili{teto.Internet dnevnici – 4 ~asa .

sobirawe na pokazateli (u~eni~ki izrabotki na kompjuter) za sekoj u~enik posebno.2008 godina. oprema i nastavni sredstva za devetgodi{noto osnovno u~ili{te donesen od strana na ministerot za obrazovanie i nauka so Re{enie br. PROSTORNI USLOVI ZA REALIZACIJA NA NASTAVNATA PROGRAMA Programata vo odnos na prostornite uslovi se temeli na Normativot za prostor. prakti~no.6. Na~ini na proveruvawe i ocenuvawe Soglasno prirodata na programata po predmetot informatika vo {esto oddelenie ocenuvaweto mo`e da se relizira: usno.02. vrz osnova na soznanijata od formativnoto ocenuvawe se realizira mikrosumativnoto ocenuvawe. Mikrosumativno ocenuvawe Na krajot na sekoe programsko podra~je.tekovni (formativni) odnapred podgotveni evalvacioni listi za sekoj u~enik. 07-1830/1 od 28. koi se izrabotuvaat po konkretna negova aktivnost. U~enikot se ocenuva so broj~ana ocenka. . prezentacija i sl. 11 . OCENUVAWE NA POSTIGAWATA NA U^ENICITE Formativno ocenuvawe Vo tekot na nastavata po informatika vo VII oddelenie se prepora~uva formativno sledewe koe vklu~uva izrabotka i vodewe na portfolio na u~enicite {to pofa}a: . 7.

NORMATIV ZA NASTAVEN KADAR . 9. informatika i avtomatika. nastavna nasoka .Kompjuterska tehnika.prof. VII1 so pedago{ko. informaciskite ili informaciskokomunikaciskite tehnologii na akreditiranite univerziteti vo RM ili vo stranstvo so doma{na akreditacija.. VII1 so pedago{ko-psiholo{ka i metodska podgotovka .Zavr{eni diplomski studii od oblasta na informatikata.Skopje .m-r Metodija Jan~eski.m-r Beti Lameva. nastavna nasoka .Zavr{eni studii po informatika VII1.Rozalinda Stojova.psiholo{ka i metodska podgotovka. RE[ENIE I DATUM NA DONESUVAWE NA NASTAVNATA PROGRAMA Nastavnata programa po informatika za {esto oddelenie na osnovnoto osumgodi{no obrazovanie. asistent na Institutot za informatika – PMF . odnosno za sedmo oddelenie na osnovnoto devetgodi{no obrazovanie ja donese Minister ________________ Sulejman Ru{iti na den ___________________ 12 . menaxer za obuki vo E-{kolo – Skopje .Matematika-informatika VII1.8. rakovoditel na oddelenie vo BRO. d-r Sime Arsenovski. koordinator 10. nastavnik vo OU . KOMISIJA ZA PODGOTOVKA NA NASTAVNATA PROGRAMA . Kiril i Metodij” – Skopje . dekan na Fakultetot za informatika na Evropski univerzitet – Skopje .Tatjana Ivanova.Sv.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful